Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα Ιούλιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα Ιούλιος 2014"

Transcript

1 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας research.upatras.gr Ετήσιος Απολογισμός 2013 Πάτρα Ιούλιος 2014

2 University of Patras Research Funds Special Account Annual Report Εκδ. 0.9/ Έκδοση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα τηλ σ ε λ ί δ α 2

3 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Executive Summary... 5 Θεσμικό Πλαίσιο... 6 Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών... 8 Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ... 9 Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ Σύνολο Επιχορηγήσεων Κατανομή επιχορηγήσεων στα Τμήματα/Σχολές Έσοδα προς διάθεση Οικονομικός Απολογισμός Πρόγραμμα Καραθεοδωρή Αξιολόγηση Προκήρυξη Καραθεοδωρή Εισήγηση για το νέο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ένταξη του ΕΛΚΕ Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Ανάλυση διαδικασιών Χάρτα Ερευνητή Θέματα σε εκκρεμότητα Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας σ ε λ ί δ α 3

4 Προοίμιο Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των κυρίων επιτευγμάτων και δεικτών λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), κατά το Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά που η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών λειτούργησε με νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4009/2011 και των τροποποιήσεων αυτού. Κατά συνέπεια η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. Η αναδιάρθρωση του σώματος αφορούσε σε εκπροσώπηση των σχολών αντί των τμημάτων και κατάργηση του ειδικού 7μελούς οργάνου το οποίο συγκροτείται μόνο στην περίπτωση που η επιτροπή ερευνών έχει άνω των 9 μελών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει 5 σχολές, συνεπώς η Επιτροπή Ερευνών με τη νέα της σύνθεση είναι 6 μελής με τους 5 εκπροσώπους των σχολών και Πρόεδρο της, τον Αναπληρωτή Πρύτανη έρευνας. Επίσης κατά το 2013 υπήρξε η ενσωμάτωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών του πρώην Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (σχέδιο Αθηνά) με έδρα το Αγρίνιο. Ως συνέπεια είχαμε την αύξηση των τμημάτων του Πανεπιστημίου σε 24 και την ίδρυση Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης. Ο ΕΛΚΕ έπρεπε κατά συνέπεια να ενσωματώσει τις δραστηριότητες του πρώην ΕΛΚΕ Παν. Δυτικής Ελλάδας. Ο απολογισμός του 2013 συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο ΕΛΚΕ ξεκίνησε ως μια μικρή υπηρεσία που διαχειρίστηκε λίγο πάνω από ευρώ το Σήμερα έχουμε ένα ώριμο οργανισμό που απασχολεί πάνω από 40 άτομα και διαχειρίζεται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών. H Έκθεση αυτή έχει σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά στην Πανεπιστημιακή κοινότητα τα κύρια επιτεύγματα και τη λειτουργία του ΕΛΚΕ και της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά το Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την αν. Προϊσταμένη του ΕΛΚΕ κ. Ειρήνη Μαυροειδή καθώς και τα στελέχη του ΕΛΚΕ για τη συνδρομή τους στη σύνταξη της Έκθεσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης σ ε λ ί δ α 4

5 Executive Summary This report is a summary of the main achievements and operational indicators of the Special Account for Research Funds (ELKE) of the University of Patras, during was the first year that the administration of the University of Patras functioned under the new legislative framework of Tertiary Education act 4009/2011 and its amendments. Consequently, the composition of the Research Committee, the governing body of the Fund, changed during this year. The restructuring of the body involved representation of Schools instead of Departments. The University of Patras has 5 schools, so the Research Committee is made of 6 members: five representatives of Schools and its President, the Deputy Rector for Research. Also in 2013 we witnessed the integration of the former University of Western Greece (Project Athena) based in Agrinio. As a result the number of departments iincreased to 24 and the School of Business Administration was established. The Research Committee had therefore to integrate the activities of the former University of Western Greece coincides with the 30th anniversary of operation of the Special Account for Research Funds of the University of Patras. The Research Committee began as a small agency with a turnover of just over 200,000 euros in Currently it has developed into a mature organization that employs over 40 people and handles funds of over 30 million euros annually, contributing to the development of research of the University of Patras. The highlights of 2013 also include launching of "C. Caratheodory" basic research program that funds 18 postgraduate and 6 postdoctoral scholarships. 90 applications for funding where made, out of which 24 were selected (success rate of 26.6%). The funds managed during 2013 were 32.2 million euro, down by just 0.3 M ( 1.1%) from last year (32.5 M euros). The Annual profit of the fund was around 2.5 M euros. From this 2.1 M euros where spent in 2013 (16% as Fund operational cost, 37% supporting the University operation and 28% for support and development of research). This Report is intended to make the main achievements of the Research Committee and the problems encountered in 2013 more widely known. I would like with the opportunity to thank the Dpt. Head of the Fund Ms. Irene Mavroidi and the executives for their support in preparing this Report. The Head of the Research Committee Nikolaos Avouris, Deputy Rector for Research and Development σ ε λ ί δ α 5

6 Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. ΚΑ/679/1996 (τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Β1/819/1988). Βασικός σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες του φορέα χρηματοδότησης, του Οδηγού χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του, εκλεγομένων επί τριετή θητεία, και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Έρευνας. Οι αρμοδιότητές της καθαρίζονται από το άρθρο 4, παρ. 6, (α)- (ιδ), της αριθμ. ΚΑ/679/96 Υπουργικής Απόφασης. Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών είναι: α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος. β. Επικουρεί τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού. γ. Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων έργων. δ. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από το Λογαριασμό με τη συνεργασία των σχολών, τμημάτων και τομέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού. ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα Υπουρyεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις. στ. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και τον κανονισμό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού, κατασκευές κτλ) και τις αμοιβές των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ' αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί μέρος του Οδηγού Χρηματοδότησης. σ ε λ ί δ α 6

7 ζ. Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό χρηματοδότησης. η. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. θ. Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. ι. Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της. ια. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος, στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. ιβ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας. ιγ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον προϊστάμενό της. ιδ. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματο δοτούμενων μέσω του Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων. σ ε λ ί δ α 7

8 Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών Κατά τη διάρκεια του έτους η Επιτροπή Ερευνών (ειδικό 7μελές όργανο αρχικά) συνεδρίασε 27 φορές (συνεδρίες 342/ έως 368/ ). Η σύνθεση του σώματος αρχικά ήταν (ειδικό 7μελές όργανο): Πρόεδρος: Γ. Παναγιωτάκης (Πρύτανης), Μέλη: Σπ. Παντελάκης, Ν. Αβούρης, Β. Αναστασόπουλος, Χ. Μπούρας, Δ. Παπαϊωάννου, Π. Μέγας Στη συνέχεια παραιτήθηκε ο κ. Π. Μέγας λόγω εκλογής του στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. Εν συνεχεία δε ανέλαβε πρόεδρος ο Ν. Αβούρης μετά τον ορισμό του ως Αναπληρωτή Πρύτανη με αρμοδιότητα σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, παραιτούμενος από μέλος του οργάνου. Τέλος αφού ενεργοποιήθηκε η νέα διαδικασία εκλογής από τις συνελεύσεις των σχολών συγκροτήθηκε η Επιτροπή με την παρακάτω σύνθεση και καταργήθηκε το ειδικό 7μελές όργανο. Πρόεδρος: Ν. Αβούρης (Αν. Πρύτανη), Μέλη (τακτικό-αναπληρωματικό): Β. Αναστασόπουλος -Δ. Παπαϊωάννου (σχολή Θετικών Επ.), Δ. Βεργίδης -Μ. Παρούσης (σχολή Ανθρωπιστικών Επ.), Ζ. Λυγερού - Δ. Καλπαξής (σχολή Υγείας), Χ. Μπούρας - Δ. Ματαράς (Πολυτεχνική σχολή). Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η εκλογή εκπροσώπου της νέας Σχολής Οργάνωσης Διοίκησης. Για το λόγο αυτό δεν έχει οριστεί αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών κατά το 2013: Γ. Παναγιωτάκης Ν. Αβούρης Β. Αναστασόπουλος Σ. Παντελάκης Π. Μέγας Δ. Παπαιωάννου Δ. Βεργίδης Ζ. Λυγερού Χ. Μπούρας σ ε λ ί δ α 8

9 Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ Ο ΕΛΚΕ οργανώνει τη λειτουργία του σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμμα που προβλέπει 6 Τμήματα. Aν. Προϊσταμένη Ε. Μαυροειδή Οι θέσεις ευθύνης κατά την περίοδο αυτή είναι : Αναπληρώτρια Προϊσταμένη κα. Ειρήνη Μαυροειδή Υπεύθυνος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών κα. Ειρήνη Μαυροειδή Τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρισης, Υπεύθυνος: κ. Βασίλης Κατσουλιέρης Μονάδα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Υπεύθυνη: κα Βανέσσα Κορμπάκη Μονάδα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων Υπεύθυνη: κα. Αναστασία Καπατσούλια Τμήμα Διοικητικής Στήριξης και Αρχείου, Υπεύθυνος: κ. Άγγελος Κοτσόκολος Γραφείο Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Υπεύθυνη: κα. Βασιλική Τομαρά Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Υπεύθυνη: κα. Σταύρια Μαθιού Προσωπικό Συνολικά το προσωπικό του ΕΛΚΕ ήταν το 2013 σαράντα (40) άτομα εκ των οποίων 3 νέες προσλήψεις και 1 αποχώρηση. Εξ αυτών το 57% (23 άτομα) έχουν σύμβαση ανάθεσης έργου με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγκεκριμένα το προσωπικό φαίνεται στη συνέχεια: 1. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα 2. Αγκότη Μανίνα (Σταματική) (αναθ. Έργου) 3. Ανδριακοπούλου Ειρήνη (αναθ. Έργου) σ ε λ ί δ α 9

10 4. Αντωνοπούλου Ιωάννα (αναθ. Έργου) 5. Βαγγελάτου Λουίζα (αναθ. Έργου) 6. Γεωργίου Ανδριάννα (αναθ. Έργου) 7. Γεωργίου Νικόλαος (αναθ. Έργου) (από 1/8/13) 8. Γιωτοπούλου Παναγιώτα (αναθ. Έργου) (από 1/9/13) 9. Γκόλφη Ουρανία (αναθ. Έργου) 10. Καπατσούλια Αναστασία (αναθ. Έργου) 11. Κατριβέση Αλεξάνδρα 12. Κάτσικας Κώστας 13. Κατσουγκράκη Πηγή 14. Κατσουλιέρης Βασίλης (αναθ. Έργου) 15. Κολοκυθά Ζωή (αναθ. Έργου) 16. Κορμπάκη Βασιλική 17. Κοτσόκολος Άγγελος 18. Κοτσόκολου Κωνσταντίνα 19. Κούλη Λιάνα (Στυλιανή) (αναθ. Έργου) 20. Λυκούδη-Παπαγιαννοπούλου Κωνσταντίνα (αναθ. Έργου) 21. Μαθιού Σταύρια 22. Μακρής Ιωάννης 23. Μαντζίλα Κατερίνα (αναθ. Έργου) 24. Μαυροειδή Ειρήνη 25. Παναγοπούλου Πατρούλα (αναθ. Έργου) 26. Παπαγιάννη Στέλλα (αναθ. Έργου) 27. Πετροπούλου Μαρία (αναθ. Έργου) 28. Πυλή Χρύσα 29. Ρίζου Δήμητρα (αναθ. Έργου) 30. Ρήγκου Ελένη 31. Ρουμάνου Φωτεινή (αναθ. Έργου) (από 1/4/13) 32. Σεραφή Παρασκευή (αναθ. Έργου) 33. Σιμώνη Ειρήνη (αποχώρηση 30/6/13) 34. Σπυροπούλου Δήμητρα (αναθ. Έργου) 35. Σταμάτη Αικατερίνη (αναθ. Έργου) 36. Τομαρά Βασιλική (αναθ. Έργου) 37. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία 38. Φαρδέλλα Θεοδώρα 39. Φραγκούλια Κατερίνα 40. Χαρακτινιώτη Αδαμαντία Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ Οι βασικοί δείκτες λειτουργίας του ΕΛΚΕ όπως προκύπτουν από την καταγραφή των κύριων διαδικασιών του που γίνονται σε μεγάλη κλίμακα και η εξέλιξή τους κατά τα τελευταία χρόνια φαίνονται στο επόμενο πίνακα. σ ε λ ί δ α 10

11 εργασία Εντάλματα πληρωμής Εγγραφές πρωτοκόλλου Τραπεζικοί λογαριασμοί Νέα έργα Βεβαιώσεις προμηθετών και πρακτικής άσκησης Βεβαιώσεις δικαιούχων Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη δύο εκ των δεικτών αυτών τα τελευταία χρόνια: ο αριθμός ενταλμάτων πληρωμής και αριθμός νέων έργων (ο τελευταίος δείκτης σε πτώση αν και όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα το ύψος χορηγήσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι σε υψηλά επίπεδα το 2013 ( 32,2 εκατομμύρια ευρώ). Αριθμός συμβάσεων Κατά το 2013 συνολικά ο ΕΛΚΕ διαχειρίστηκε 2742 συμβάσεις προσωπικού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία σύμβασης πλήθος Υπότροφοι (φοιτητές υποψήφιοι διδάκτορες) 656 Επικουρικό διδακτικό έργο (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) 551 Διοικητικοί υπάλληλοι (αμοιβή πρόσθετου έργου) 200 Καθηγητές - μέλη ΔΕΠ (επιμίσθιο για ερευνητικό έργο) 370 Ερευνητικό Προσωπικό (συμβάσεις έργου) - 97 σε αναπτυξιακά έργα. 965 ΣΥΝΟΛΟ 2742 σ ε λ ί δ α 11

12 Σύνολο Επιχορηγήσεων 2013 Το σύνολο των επιχορηγήσεων που διαχειρίστηκε ο Ειδικός Λογαριασμός κατά το 2013 ανήλθε σε 32,2 εκατομμύρια ευρώ, ελαφρά μειωμένου ύψους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 0.3 Μ ευρώ (-1,1%). Οι πηγές χρηματοδότησης με αναφορά στα αντίστοιχα μεγέθη της προηγούμενης τετραετίας φαίνεται στον πίνακα 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /00 30 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /20 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ /30 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ /50 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /20 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 1% /30 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 10% /40 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 15% /00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΔΩΡΕΕΣ) TOKOI ΣΥΝΟΛΟ Η ανάλυση των πηγών φαίνεται στο επόμενο γράφημα Ως προς την ποσοστιαία συμμετοχή των πηγών χρηματοδότησης της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από 50% προέρχεται από εθνικούς πόρους, περίπου 28% από διεθνείς πόρους, 9% από παροχή υπηρεσιών, 4% από επιχορήγηση των ιδρυματικών δράσεων και μικρότερα ποσοστά στις άλλες κατηγορίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία του ΕΛΚΕ που μια πηγή καλύπτει πάνω από το 50% της επιχορήγησης. Τούτο οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ΕΣΠΑ έχει μεγάλη απορρόφηση κατά την τελική αυτή φάση, σύνηθες στα Ελληνικά προγράμματα, στα οποία παρουσιάζεται μεγάλη συνήθως απορρόφηση κατά την τελική φάση. Αντίθετα, στα διεθνή προγράμματα, το 7 ο πρόγραμμα σ ε λ ί δ α 12

13 πλαίσιο είναι στη φάση ολοκλήρωσης, και οι διεθνείς επιχορηγήσεις παρουσιάζουν κάμψη. Μια συγκριτική παράθεση της συμμετοχής διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης την περίοδο φαίνεται στο επόμενο γράφημα. Όπως προκύπτει από το γράφημα οι εθνικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ οι διεθνείς πόροι είναι πιο σταθεροί. Τέλος έχει ενδιαφέρον η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης των επιχορηγήσεων έρευνας όπως προκύπτει από το αρχείο στατιστικής του ΕΛΚΕ. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιχορηγήσεις από την ίδρυση του ειδικού λογαριασμού το Όπως φαίνεται το 2013 είναι χρονιά που πλησιάζει το μέγιστο. Στην 30χρονη ιστορία του ΕΛΚΕ, μόνο 3 χρονιές οι επιχορηγήσεις ξεπέρασαν το όριο των 30 εκατομμυρίων ευρώ (2008, 2012 και 2013). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι επιχορηγήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος του ΕΛΚΕ ως προς το προσωπικό δεν έχει αυξηθεί αντίστοιχα, ενώ η μηχανοργάνωση του και εκσυγχρονισμός του παρουσιάζουν καθυστέρηση όπως αναφέρεται σε επόμενες ενότητες. σ ε λ ί δ α 13

14 Η διαχρονική εξέλιξη χρηματοδοτήσεων του ΕΛΚΕ από την ίδρυση του το 1984 ως σήμερα Κατανομή επιχορηγήσεων στα Τμήματα/Σχολές Κατά το 2013 η κατανομή των παραπάνω πόρων με βάση την προέλευση του επιστημονικού υπεύθυνου του κάθε έργου ακολούθησε την παρακάτω κατανομή: Σχολή ποσό % Θετικών ,3% Πολυτεχνική ,3% Υγείας ,2% Ανθρωπ ιστικών ,2% Διοίκησης ,0% Όπως προκύπτει από τον πίνακα, η Πολυτεχνική σχολή το 2013 έλαβε περίπου το 60% των επιχορηγήσεων έρευνας, ενώ ακολουθεί η Σχολή Επιστημών Υγείας με 22% και η Θετικών Επιστημών με 14%. Είναι εμφανής η υστέρηση των Σχολών Ανθρωπιστικών και Διοίκησης. Βεβαίως τούτο εν μέρει οφείλεται στην έλλειψη ευκαιριών χρηματοδότησης της έρευνας των αντίστοιχων σχολών αλλά και στην έλλειψη εμπειρίας σε χρηματοδοτούμενες δράσεις του ερευνητικού τους προσωπικού. σ ε λ ί δ α 14

15 Η κατανομή των πόρων σε επίπεδο επί μέρους Τμημάτων φαίνεται στη συνέχεια. Είναι αξιοσημείωτη η παρουσία του νέου Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων από το Αγρίνιο στον πίνακα, τμήμα που εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών το ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ 2013 Σχολή Θετικών Επ ιστημών % Βιολογίας ,9% Γεωλογίας ,4% Επ ιστήμης των Υλικών ,0% Μαθηματικών ,0% Φυσικής ,9% Χημείας ,1% Πολυτεχνική Σχολή % Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ,3% Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ,6% Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπ ολογιστών ,8% Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ,1% Μηχανολόγων και Αεροναυπ ηγών Μηχανικών ,7% Πολιτικών Μηχανικών ,5% Χημικών Μηχανικών ,1% (Γενικό) ,0% Σχολή Επ ιστημών Υγείας % Ιατρικής ,4% Φαρμακευτικής ,8% Σχολή Ανθρωπ ιστικών και Κοινωνικών Επ ιστημών % Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ αίδευσης ,2% Επ ιστημών της Εκπ αίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ,3% Θεατρικών Σπ ουδών ,0% Φιλολογίας ,2% Φιλοσοφίας ,4% Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επ ιχειρήσεων % Διοίκησης Επ ιχειρήσεων ,2% Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Οικονομικών Επ ιστημών ,8% Σύνολο π ρος Τμήματα σ ε λ ί δ α 15

16 Έσοδα προς διάθεση Από το συνολικό ποσό που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ κατά το 2013, το ποσό των ευρώ είναι τα έσοδα που διατίθενται για χρήση. Το ποσό αυτό προέρχεται κατά το ήμισυ περίπου από τις κρατήσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ενώ το 30% περίπου είναι οι τόκοι από το αποθεματικό και τις εν γένει καταθέσεις, ενώ πάνω από 10% είναι οι κρατήσεις από αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών ή εν γένει αμοιβών των μελών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2013 έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια να επιτύχουμε τις υψηλότερες δυνατές τιμές επιτοκίων από τις Τράπεζες, και για το λόγο αυτό κάθε φορά που ο ΕΛΚΕ είχε ευκαιρίες για προθεσμιακές καταθέσεις, διενεργούσε διαγωνισμό μεταξύ των τραπεζών με σφραγισμένες προσφορές, ώστε να επιτύχει τους καλύτερους δυνατούς όρους. Πηγή 2013 % Κρατήσεις έργων % Κρατήσεις αμοιβών % Τόκοι % Υπόλοιπο χρήσης % ΣΥΝΟΛΟ Η εξέλιξη των εσόδων, μεγέθους που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος των επιχορηγήσεων, παραμένει σταθερό κατά τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και σχετικό γράφημα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. Έσοδα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο/Η ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1% ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 10% ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 15% ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ ΤΟΚΟΙ ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ σ ε λ ί δ α 16

17 Οικονομικός Απολογισμός 2013 Σε ετήσια βάση η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει προϋπολογισμό με βάση τα διαθέσιμα έσοδα. Ο προϋπολογισμός οριστικοποιείται αφού γίνουν γνωστά τα έσοδα του προηγούμενου χρόνου και διαμορφώνεται με βάση τις πολιτικές που αποφασίζει η Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός αυτός παρουσιάζεται στη Σύγκλητο και γίνεται ενημέρωση στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ο προϋπολογισμός του 2013 υλοποιήθηκε χωρίς υπερβάσεις. Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν: (α) η μεταφορά στη χρήση του επόμενου έτους ποσού τουλάχιστον ευρώ με σκοπό την χρηματοδότηση υποτροφιών του προγράμματος Καραθεοδωρή. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα αυτό στο παρελθόν είχε χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Τακτικού Προϋπολογισμού, κάτι που σταμάτησε το 2011, λόγω μη έγκρισης των σχετικών πιστώσεων. (β) Η αναλογική μείωση των δαπανών της Επιτροπής Ερευνών παρά το αυξημένο φορτίο που είχε από τη διαχείριση μεγάλου όγκου έργων με σύνθετες διαδικασίες. (γ) Ο εξορθολογισμός της χρηματοδότησης ερευνητικών μονάδων και υποδομών του Πανεπιστημίου. Τέθηκε με αυστηρότητα το κριτήριο της βιωσιμότητας μονάδων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να υποστηριχτούν για μικρό μόνο διάστημα και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα κάνουν προσπάθεια στο μέλλον να είναι βιώσιμες. (δ) Δημιουργείται για πρώτη φορά δράση αξιολόγησης και δημοσιότητας, με βάση την οποία έγινε η διαχείριση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών έρευνας και η εσωτερική σ ε λ ί δ α 17

18 ανάλυση διαδικασιών, απαραίτητο βήμα για την πιστοποίηση της χάρτας ερευνητή, που περιγράφεται στη συνέχεια της Έκθεσης. (ε) θεσμοθετούνται βραβεία αριστείας έρευνας και διδασκαλίας ( 1 ανά σχολή). Ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε ως ακολούθως: Α. ΕΣΟΔΑ ,00 Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών , ,00 16% 1.1 Αμοιβές Προσωπικού , , Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ) , , Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, κλπ) , , Αξιολόγηση-Δημοσιότητα Επιτροπής Ερευνών (D.748) , ,00 2 Υποστήριξη Πανεπιστημίου , ,00 37% 2.1 Χρηματοδότηση Πανεπιστημίου (1000&1591) , , Χρηματοδότηση Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734) , , Ενίσχυση Οικονομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Πατρών , , Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών , , Χρηματοδότηση Υποτροφιών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο , , Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων , , Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030) , , Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (0467) , , Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732) , , Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207) , , Ενίσχυση Συδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8.700, , Ενίσχυση πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS 7.500,00 0, Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμ. Ιατρικής (C.462) , , Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. - Επετειακές Εκδηλώσεις ,00 0,00 3 Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες , ,00 28% 3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850) , , Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές , , Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ" , , Υποστήριξη Υποτροφιών , , Βραβεία Αριστείας Ερευνητών 5.000, Βραβεία Αριστείας Διδασκαλίας 5.000, Ενίσχυση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων 0, Ενίσχυση για αγορά Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού , , Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων , , Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών , , Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών , ,00 4 Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης , ,00 19% 5 Απρόβλεπτα ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τα διαθέσιμα ήταν ευρώ και τελικά δαπανήθηκαν Επίσης υπήρχε πρόβλεψη για μεταφορά ευρώ στο αποθεματικό για να χρηματοδοτηθεί η δράση Υποτροφιών Καραθεοδωρή. Δεν έγινε υπέρβαση του προϋπολογισμού σε καμιά από τις κατηγορίες δαπανών. Στις αμοιβές προσωπικού (1.1) η δαπάνη ήταν μειωμένη λόγω της απεργιακής κινητοποίησης της περιόδου Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου σ ε λ ί δ α 18

19 Τα βραβεία αριστείας (3.5 και 3.6) δεν δόθηκαν τελικά αφού δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τις Κοσμητείες για τη θεσμοθέτησή τους. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή Αξιολόγηση Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δράσης Καραθεοδωρή, την Τετάρτη 27/02/2013, στο Συνεδριακό Κέντρο έγινε η παρουσίαση των έργων του Προγράμματος Με βάση τις παρουσιάσεις και το εν γένει υλικό που κατατέθηκε, η Επιτροπή του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» παρήγαγε έκθεση που αφορά στην αποτίμηση των 34 έργων που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση το 2008 και εκτελέστηκαν κατά την περίοδο Η μέθοδος που ακολούθησε η Επιτροπή ήταν αυτή της μελέτης της τελικής εκθέσεως των έργων, των δημοσιεύσεων που έχουν προκύψει από αυτά και των παρουσιάσεων που έκαναν οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ομάδων κατά την Ημερίδα της 27/2/2013. Οι παρουσιάσεις των έργων έχουν καταγραφεί σε βίντεο και οι διαφάνειες των παρουσιάσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών research.upatras.gr To υλικό της Έκθεσης αυτής απετέλεσε πολύτιμο οδηγό για την προκήρυξη της δράσης που έγινε κατά το 2013 και αναφέρεται στη συνέχεια. Η Επιτροπή του Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή» είχε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Καλπαξής, Καθηγητής Σχολής Υγείας, Μέλη: Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Αβραάμ Ζελιλίδης, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών, Παναγιώτης Μέγας, Καθηγητής Σχολής Υγείας, Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Διονύσιος Παπαϊωάννου Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών, Αγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Αποσπάσματα από την έκθεση αξιολόγησης παρατίθενται στη συνέχεια. Στόχος της δράσης: Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας με κάθε δυνατό τρόπο και ειδικότερα την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας, δεδομένου ότι η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεμελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεμένες δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλοσοφίας της έρευνας από το προπτυχιακό επίπεδο, ενδυναμώνει την σ ε λ ί δ α 19

20 ποιότητα της εκπαίδευσης και συντελεί στη δημιουργία υψηλού επιπέδου ερευνητικού δυναμικού. Αξιολογούμενα έργα: To 2008 προκηρύχθηκαν 34 έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Καραθεοδωρή τριετούς διάρκειας, συνολικής δαπάνης ,00. Η κατανομή των εγκριθέντων έργων στις Σχολές και τα Ανεξάρτητα Τμήματα φαίνεται στην Εικόνα 1. (σημείωση: δεν είχε τότε ακόμη ιδρυθεί η Σχολή Οργάνωσης Διοίκησης) Εικόνα 1. Κατανομή των εγκριθέντων έργων στις Σχολές και τα Ανεξάρτητα Τμήματα. Ως γενική ημερομηνία έναρξης των έργων είχε ορισθεί η και ως ημερομηνία λήξης η Λόγω παράτασης της λήξης ορισμένων έργων κατά 12 μήνες (Εικόνα 2), η Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 έγινε στις Εικόνα 2. Παράταση της λήξης των έργων, πέραν της επίσημης ημερομηνίας λήξης του προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» Τα στοιχεία για την αποτίμηση του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 συλλέχθηκαν από τις παρουσιάσεις στην εν λόγω Ημερίδα, καθώς και από την αξιολόγηση των Τελικών Εκθέσεων που υπέβαλαν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Η αξιολόγηση των Τελικών Εκθέσεων έγινε από τα μέλη της Επιτροπής «Καραθεοδωρή», ανάλογα με τη συνάφεια των υποέργων και της ερευνητικής δραστηριότητας/γνωστικού αντικειμένου εκάστου μέλους της Επιτροπής. Αξιολόγηση του ερευνητικού αποτελέσματος Εικόνα 3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων. σ ε λ ί δ α 20

21 Τα έργα, σε ποσοστό 59%, ολοκλήρωσαν το φυσικό τους αντικείμενο, ενώ μερικά υπερέβησαν τους αρχικά προβλεπόμενους στόχους, χωρίς επιβάρυνση του οικονομικού προϋπολογισμού τους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, το επιστημονικό έργο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο κάθε υποέργου μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Περισσότερο ικανοποιητική ήταν η συνάφεια του εκπονηθέντος έργου με το φυσικό αντικείμενο του κάθε υποέργου (Εικόνα 4), παρότι η ποιότητα της τελικής Έκθεσης ενός μικρού αριθμού έργων (8.1%) ήταν μέτρια έως απογοητευτική, ώστε να μην επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Εικόνα 4. Συνάφεια εκπονηθέντος έργου με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 37 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 44 υποψήφιοι διδάκτορες. Από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 12 περάτωσαν τις σπουδές τους (απονομή Διπλώματος Ειδίκευσης), ενώ 11 από τους υποψηφίους διδάκτορες ολοκλήρωσαν τη Διδακτορική τους Διατριβή (Εικόνα 5). Τονίζεται όμως, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου δεν συνέπιπτε με την ιδιότητα του Επιβλέποντα Καθηγητή. Αν και στο Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή» του 2008 δεν είχε τεθεί ως προϋπόθεση η υποβολή μεταξύ των παραδοτέων Διπλωματικής Εργασίας ή η Διδακτορικής Διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων Διδακτόρων, αντίστοιχα, το γεγονός αυτό μπορεί να υποκρύπτει στοιχεία που εκφυλίζουν τους στόχους του Προγράμματος και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές προκηρύξεις. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί αποδεκτή η συμμετοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα και ακόμη περισσότερο η αμοιβή τους από το Πρόγραμμα, χωρίς να εμφανίζονται ως συγγραφείς σε ορισμένες δημοσιεύσεις ή να συμμετέχουν ενεργά σε επιστημονικά Συνέδρια. Εικόνα 5. Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα και ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Σχετικά με τα παραδοτέα, 23 από τις 33 τελικές Εκθέσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν από αρκετά μέχρι πολύ ικανοποιητικές (Εικόνα 6). Για 1 έργο δεν κατατέθηκε τελική Έκθεση και η σ ε λ ί δ α 21

22 Επιτροπή Ερευνών θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Η ποιότητα των Εκθέσεων αυτών βοήθησε τους αξιολογητές να σχηματίσουν σαφή άποψη για την ποιότητα των αντιστοίχων υποέργων, πέραν των εντυπώσεων που αποκομίθηκαν από τις παρουσιάσεις των έργων κατά τη διάρκεια της Ημερίδας. Ένας λόγος για τη μη πλήρη συμμόρφωση των Επιστημονικών Υπευθύνων στις απαιτήσεις της Επιτροπής «Κ. Καραθεοδωρή» για τη συγγραφή των τελικών Εκθέσεων είναι πιθανώς η αργοπορημένη (Ιούλιος 2012) αποστολή οδηγιών. Εικόνα 6. Αρτιότητα Τελικών Εκθέσεων. Προϊόν της υλοποίησης του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 ήταν 86 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Εικόνα 7). Πρέπει να σημειωθεί ότι 12 εξ αυτών δεν ανέφεραν ευχαριστίες προς το Πρόγραμμα, παρά τη συνάφειά τους με το φυσικό αντικείμενο των αντιστοίχων έργων και παρά του ότι οι επιστημονικού Υπεύθυνοι είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Τέλος, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, ευτυχώς λίγες, δημοσιεύσεων που αφορούσαν μελέτες ξένες προς το φυσικό αντικείμενο των αντιστοίχων έργων, οι οποίες δηλώθηκαν ως παραδοτέα των έργων. Οι δημοσιεύσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη στην αξιολόγηση των έργων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» δημοσιεύθηκαν επίσης 25 εργασίες σε βιβλία ή συλλογικούς τόμους με κριτές (Εικόνα 8), καθώς 6 άλλες δημοσιεύσεις (τεχνικές αναφορές κλπ.). Εικόνα 7. Αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές, που προέκυψε από την υλοποίηση του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή». Δεν έλειψαν, και εδώ, περιπτώσεις δημοσιεύσεων που δεν ανέφεραν ευχαριστίες προς το Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή». Τέλος, στα παραδοτέα αναφέρονται 72 συμμετοχές σε Συνέδρια (υποβολή εργασιών με κρίση), καθώς και 13 συμμετοχές σε Συνέδρια (υποβολή εργασιών χωρίς κρίση) (Εικόνες 9, 10). σ ε λ ί δ α 22

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 Πάτρα Ιούνιος 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί από την Επιτροπή του Εσωτερικού Προγράμματος Βασικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών «Κ. Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα, Αύγουστος 2015

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα, Αύγουστος 2015 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας research.upatras.gr Ετήσιος Απολογισμός 2014 Πάτρα, Αύγουστος 2015 University of Patras Research Funds Special Account Annual Report 2 0 1 4 Έκδοση Ειδικού Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014

Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Απολογισμός ΕΛΚΕ 2014 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013. Προκήρυξη 2013

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013. Προκήρυξη 2013 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013 Προκήρυξη 2013 Η παρούσα προκήρυξη αφορά 6 υποτροφίες μεταδιδακτόρων ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

δομή δια βίου μάθησης

δομή δια βίου μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ δομή δια βίου μάθησης α π ολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΟΑΧ465ΦΘΘ-ΒΕΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.05 15:27:27 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2014 Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο... 3 3. Αρμοδιότητες & Στόχοι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Tο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων προβλημάτων, χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/05/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΥΤ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-3ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-3ΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΧ-70Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Σταματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 10:34:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω4449-6ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα