Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα Ιούλιος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. research.upatras.gr. Ετήσιος Απολογισμός. Πάτρα Ιούλιος 2014"

Transcript

1 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας research.upatras.gr Ετήσιος Απολογισμός 2013 Πάτρα Ιούλιος 2014

2 University of Patras Research Funds Special Account Annual Report Εκδ. 0.9/ Έκδοση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα τηλ σ ε λ ί δ α 2

3 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Executive Summary... 5 Θεσμικό Πλαίσιο... 6 Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών... 8 Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ... 9 Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ Σύνολο Επιχορηγήσεων Κατανομή επιχορηγήσεων στα Τμήματα/Σχολές Έσοδα προς διάθεση Οικονομικός Απολογισμός Πρόγραμμα Καραθεοδωρή Αξιολόγηση Προκήρυξη Καραθεοδωρή Εισήγηση για το νέο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ένταξη του ΕΛΚΕ Αξιολόγηση Υπηρεσιών Έρευνας Ανάλυση διαδικασιών Χάρτα Ερευνητή Θέματα σε εκκρεμότητα Παράρτημα: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας σ ε λ ί δ α 3

4 Προοίμιο Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των κυρίων επιτευγμάτων και δεικτών λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), κατά το Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά που η διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών λειτούργησε με νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4009/2011 και των τροποποιήσεων αυτού. Κατά συνέπεια η σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. Η αναδιάρθρωση του σώματος αφορούσε σε εκπροσώπηση των σχολών αντί των τμημάτων και κατάργηση του ειδικού 7μελούς οργάνου το οποίο συγκροτείται μόνο στην περίπτωση που η επιτροπή ερευνών έχει άνω των 9 μελών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει 5 σχολές, συνεπώς η Επιτροπή Ερευνών με τη νέα της σύνθεση είναι 6 μελής με τους 5 εκπροσώπους των σχολών και Πρόεδρο της, τον Αναπληρωτή Πρύτανη έρευνας. Επίσης κατά το 2013 υπήρξε η ενσωμάτωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών του πρώην Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (σχέδιο Αθηνά) με έδρα το Αγρίνιο. Ως συνέπεια είχαμε την αύξηση των τμημάτων του Πανεπιστημίου σε 24 και την ίδρυση Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης. Ο ΕΛΚΕ έπρεπε κατά συνέπεια να ενσωματώσει τις δραστηριότητες του πρώην ΕΛΚΕ Παν. Δυτικής Ελλάδας. Ο απολογισμός του 2013 συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο ΕΛΚΕ ξεκίνησε ως μια μικρή υπηρεσία που διαχειρίστηκε λίγο πάνω από ευρώ το Σήμερα έχουμε ένα ώριμο οργανισμό που απασχολεί πάνω από 40 άτομα και διαχειρίζεται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών. H Έκθεση αυτή έχει σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά στην Πανεπιστημιακή κοινότητα τα κύρια επιτεύγματα και τη λειτουργία του ΕΛΚΕ και της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά το Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την αν. Προϊσταμένη του ΕΛΚΕ κ. Ειρήνη Μαυροειδή καθώς και τα στελέχη του ΕΛΚΕ για τη συνδρομή τους στη σύνταξη της Έκθεσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Αναπληρωτής Πρύτανη για θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης σ ε λ ί δ α 4

5 Executive Summary This report is a summary of the main achievements and operational indicators of the Special Account for Research Funds (ELKE) of the University of Patras, during was the first year that the administration of the University of Patras functioned under the new legislative framework of Tertiary Education act 4009/2011 and its amendments. Consequently, the composition of the Research Committee, the governing body of the Fund, changed during this year. The restructuring of the body involved representation of Schools instead of Departments. The University of Patras has 5 schools, so the Research Committee is made of 6 members: five representatives of Schools and its President, the Deputy Rector for Research. Also in 2013 we witnessed the integration of the former University of Western Greece (Project Athena) based in Agrinio. As a result the number of departments iincreased to 24 and the School of Business Administration was established. The Research Committee had therefore to integrate the activities of the former University of Western Greece coincides with the 30th anniversary of operation of the Special Account for Research Funds of the University of Patras. The Research Committee began as a small agency with a turnover of just over 200,000 euros in Currently it has developed into a mature organization that employs over 40 people and handles funds of over 30 million euros annually, contributing to the development of research of the University of Patras. The highlights of 2013 also include launching of "C. Caratheodory" basic research program that funds 18 postgraduate and 6 postdoctoral scholarships. 90 applications for funding where made, out of which 24 were selected (success rate of 26.6%). The funds managed during 2013 were 32.2 million euro, down by just 0.3 M ( 1.1%) from last year (32.5 M euros). The Annual profit of the fund was around 2.5 M euros. From this 2.1 M euros where spent in 2013 (16% as Fund operational cost, 37% supporting the University operation and 28% for support and development of research). This Report is intended to make the main achievements of the Research Committee and the problems encountered in 2013 more widely known. I would like with the opportunity to thank the Dpt. Head of the Fund Ms. Irene Mavroidi and the executives for their support in preparing this Report. The Head of the Research Committee Nikolaos Avouris, Deputy Rector for Research and Development σ ε λ ί δ α 5

6 Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. ΚΑ/679/1996 (τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Β1/819/1988). Βασικός σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων και εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τους κανόνες του φορέα χρηματοδότησης, του Οδηγού χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Πατρών και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Σχολών του, εκλεγομένων επί τριετή θητεία, και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Έρευνας. Οι αρμοδιότητές της καθαρίζονται από το άρθρο 4, παρ. 6, (α)- (ιδ), της αριθμ. ΚΑ/679/96 Υπουργικής Απόφασης. Συνοπτικά, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών είναι: α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος. β. Επικουρεί τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού. γ. Προτείνει στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων έργων. δ. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από το Λογαριασμό με τη συνεργασία των σχολών, τμημάτων και τομέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού. ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κινήσεως του Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, τα Υπουρyεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Οικονομικών και άλλους ενδιαφερόμενους, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις. στ. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και τον κανονισμό για τη διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού, κατασκευές κτλ) και τις αμοιβές των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ' αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί μέρος του Οδηγού Χρηματοδότησης. σ ε λ ί δ α 6

7 ζ. Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Πανεπιστημίου ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Οδηγό χρηματοδότησης. η. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. θ. Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων. ι. Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του Πανεπιστημίου σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της. ια. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος, στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. ιβ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας. ιγ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον προϊστάμενό της. ιδ. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματο δοτούμενων μέσω του Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων. σ ε λ ί δ α 7

8 Λειτουργία Επιτροπής Ερευνών Κατά τη διάρκεια του έτους η Επιτροπή Ερευνών (ειδικό 7μελές όργανο αρχικά) συνεδρίασε 27 φορές (συνεδρίες 342/ έως 368/ ). Η σύνθεση του σώματος αρχικά ήταν (ειδικό 7μελές όργανο): Πρόεδρος: Γ. Παναγιωτάκης (Πρύτανης), Μέλη: Σπ. Παντελάκης, Ν. Αβούρης, Β. Αναστασόπουλος, Χ. Μπούρας, Δ. Παπαϊωάννου, Π. Μέγας Στη συνέχεια παραιτήθηκε ο κ. Π. Μέγας λόγω εκλογής του στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. Εν συνεχεία δε ανέλαβε πρόεδρος ο Ν. Αβούρης μετά τον ορισμό του ως Αναπληρωτή Πρύτανη με αρμοδιότητα σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, παραιτούμενος από μέλος του οργάνου. Τέλος αφού ενεργοποιήθηκε η νέα διαδικασία εκλογής από τις συνελεύσεις των σχολών συγκροτήθηκε η Επιτροπή με την παρακάτω σύνθεση και καταργήθηκε το ειδικό 7μελές όργανο. Πρόεδρος: Ν. Αβούρης (Αν. Πρύτανη), Μέλη (τακτικό-αναπληρωματικό): Β. Αναστασόπουλος -Δ. Παπαϊωάννου (σχολή Θετικών Επ.), Δ. Βεργίδης -Μ. Παρούσης (σχολή Ανθρωπιστικών Επ.), Ζ. Λυγερού - Δ. Καλπαξής (σχολή Υγείας), Χ. Μπούρας - Δ. Ματαράς (Πολυτεχνική σχολή). Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η εκλογή εκπροσώπου της νέας Σχολής Οργάνωσης Διοίκησης. Για το λόγο αυτό δεν έχει οριστεί αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών κατά το 2013: Γ. Παναγιωτάκης Ν. Αβούρης Β. Αναστασόπουλος Σ. Παντελάκης Π. Μέγας Δ. Παπαιωάννου Δ. Βεργίδης Ζ. Λυγερού Χ. Μπούρας σ ε λ ί δ α 8

9 Δομή και Λειτουργία του ΕΛΚΕ Ο ΕΛΚΕ οργανώνει τη λειτουργία του σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμμα που προβλέπει 6 Τμήματα. Aν. Προϊσταμένη Ε. Μαυροειδή Οι θέσεις ευθύνης κατά την περίοδο αυτή είναι : Αναπληρώτρια Προϊσταμένη κα. Ειρήνη Μαυροειδή Υπεύθυνος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών κα. Ειρήνη Μαυροειδή Τμήμα Λογιστηρίου και Οικονομικής Διαχείρισης, Υπεύθυνος: κ. Βασίλης Κατσουλιέρης Μονάδα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Υπεύθυνη: κα Βανέσσα Κορμπάκη Μονάδα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων Υπεύθυνη: κα. Αναστασία Καπατσούλια Τμήμα Διοικητικής Στήριξης και Αρχείου, Υπεύθυνος: κ. Άγγελος Κοτσόκολος Γραφείο Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Υπεύθυνη: κα. Βασιλική Τομαρά Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Υπεύθυνη: κα. Σταύρια Μαθιού Προσωπικό Συνολικά το προσωπικό του ΕΛΚΕ ήταν το 2013 σαράντα (40) άτομα εκ των οποίων 3 νέες προσλήψεις και 1 αποχώρηση. Εξ αυτών το 57% (23 άτομα) έχουν σύμβαση ανάθεσης έργου με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγκεκριμένα το προσωπικό φαίνεται στη συνέχεια: 1. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνα 2. Αγκότη Μανίνα (Σταματική) (αναθ. Έργου) 3. Ανδριακοπούλου Ειρήνη (αναθ. Έργου) σ ε λ ί δ α 9

10 4. Αντωνοπούλου Ιωάννα (αναθ. Έργου) 5. Βαγγελάτου Λουίζα (αναθ. Έργου) 6. Γεωργίου Ανδριάννα (αναθ. Έργου) 7. Γεωργίου Νικόλαος (αναθ. Έργου) (από 1/8/13) 8. Γιωτοπούλου Παναγιώτα (αναθ. Έργου) (από 1/9/13) 9. Γκόλφη Ουρανία (αναθ. Έργου) 10. Καπατσούλια Αναστασία (αναθ. Έργου) 11. Κατριβέση Αλεξάνδρα 12. Κάτσικας Κώστας 13. Κατσουγκράκη Πηγή 14. Κατσουλιέρης Βασίλης (αναθ. Έργου) 15. Κολοκυθά Ζωή (αναθ. Έργου) 16. Κορμπάκη Βασιλική 17. Κοτσόκολος Άγγελος 18. Κοτσόκολου Κωνσταντίνα 19. Κούλη Λιάνα (Στυλιανή) (αναθ. Έργου) 20. Λυκούδη-Παπαγιαννοπούλου Κωνσταντίνα (αναθ. Έργου) 21. Μαθιού Σταύρια 22. Μακρής Ιωάννης 23. Μαντζίλα Κατερίνα (αναθ. Έργου) 24. Μαυροειδή Ειρήνη 25. Παναγοπούλου Πατρούλα (αναθ. Έργου) 26. Παπαγιάννη Στέλλα (αναθ. Έργου) 27. Πετροπούλου Μαρία (αναθ. Έργου) 28. Πυλή Χρύσα 29. Ρίζου Δήμητρα (αναθ. Έργου) 30. Ρήγκου Ελένη 31. Ρουμάνου Φωτεινή (αναθ. Έργου) (από 1/4/13) 32. Σεραφή Παρασκευή (αναθ. Έργου) 33. Σιμώνη Ειρήνη (αποχώρηση 30/6/13) 34. Σπυροπούλου Δήμητρα (αναθ. Έργου) 35. Σταμάτη Αικατερίνη (αναθ. Έργου) 36. Τομαρά Βασιλική (αναθ. Έργου) 37. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία 38. Φαρδέλλα Θεοδώρα 39. Φραγκούλια Κατερίνα 40. Χαρακτινιώτη Αδαμαντία Δείκτες Λειτουργίας ΕΛΚΕ Οι βασικοί δείκτες λειτουργίας του ΕΛΚΕ όπως προκύπτουν από την καταγραφή των κύριων διαδικασιών του που γίνονται σε μεγάλη κλίμακα και η εξέλιξή τους κατά τα τελευταία χρόνια φαίνονται στο επόμενο πίνακα. σ ε λ ί δ α 10

11 εργασία Εντάλματα πληρωμής Εγγραφές πρωτοκόλλου Τραπεζικοί λογαριασμοί Νέα έργα Βεβαιώσεις προμηθετών και πρακτικής άσκησης Βεβαιώσεις δικαιούχων Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη δύο εκ των δεικτών αυτών τα τελευταία χρόνια: ο αριθμός ενταλμάτων πληρωμής και αριθμός νέων έργων (ο τελευταίος δείκτης σε πτώση αν και όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα το ύψος χορηγήσεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι σε υψηλά επίπεδα το 2013 ( 32,2 εκατομμύρια ευρώ). Αριθμός συμβάσεων Κατά το 2013 συνολικά ο ΕΛΚΕ διαχειρίστηκε 2742 συμβάσεις προσωπικού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία σύμβασης πλήθος Υπότροφοι (φοιτητές υποψήφιοι διδάκτορες) 656 Επικουρικό διδακτικό έργο (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) 551 Διοικητικοί υπάλληλοι (αμοιβή πρόσθετου έργου) 200 Καθηγητές - μέλη ΔΕΠ (επιμίσθιο για ερευνητικό έργο) 370 Ερευνητικό Προσωπικό (συμβάσεις έργου) - 97 σε αναπτυξιακά έργα. 965 ΣΥΝΟΛΟ 2742 σ ε λ ί δ α 11

12 Σύνολο Επιχορηγήσεων 2013 Το σύνολο των επιχορηγήσεων που διαχειρίστηκε ο Ειδικός Λογαριασμός κατά το 2013 ανήλθε σε 32,2 εκατομμύρια ευρώ, ελαφρά μειωμένου ύψους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 0.3 Μ ευρώ (-1,1%). Οι πηγές χρηματοδότησης με αναφορά στα αντίστοιχα μεγέθη της προηγούμενης τετραετίας φαίνεται στον πίνακα 1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /00 30 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /20 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ /30 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ /50 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /20 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 1% /30 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 10% /40 ΕΣΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ 15% /00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΔΩΡΕΕΣ) TOKOI ΣΥΝΟΛΟ Η ανάλυση των πηγών φαίνεται στο επόμενο γράφημα Ως προς την ποσοστιαία συμμετοχή των πηγών χρηματοδότησης της έρευνας προκύπτει ότι πάνω από 50% προέρχεται από εθνικούς πόρους, περίπου 28% από διεθνείς πόρους, 9% από παροχή υπηρεσιών, 4% από επιχορήγηση των ιδρυματικών δράσεων και μικρότερα ποσοστά στις άλλες κατηγορίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία του ΕΛΚΕ που μια πηγή καλύπτει πάνω από το 50% της επιχορήγησης. Τούτο οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ΕΣΠΑ έχει μεγάλη απορρόφηση κατά την τελική αυτή φάση, σύνηθες στα Ελληνικά προγράμματα, στα οποία παρουσιάζεται μεγάλη συνήθως απορρόφηση κατά την τελική φάση. Αντίθετα, στα διεθνή προγράμματα, το 7 ο πρόγραμμα σ ε λ ί δ α 12

13 πλαίσιο είναι στη φάση ολοκλήρωσης, και οι διεθνείς επιχορηγήσεις παρουσιάζουν κάμψη. Μια συγκριτική παράθεση της συμμετοχής διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης την περίοδο φαίνεται στο επόμενο γράφημα. Όπως προκύπτει από το γράφημα οι εθνικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ οι διεθνείς πόροι είναι πιο σταθεροί. Τέλος έχει ενδιαφέρον η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης των επιχορηγήσεων έρευνας όπως προκύπτει από το αρχείο στατιστικής του ΕΛΚΕ. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιχορηγήσεις από την ίδρυση του ειδικού λογαριασμού το Όπως φαίνεται το 2013 είναι χρονιά που πλησιάζει το μέγιστο. Στην 30χρονη ιστορία του ΕΛΚΕ, μόνο 3 χρονιές οι επιχορηγήσεις ξεπέρασαν το όριο των 30 εκατομμυρίων ευρώ (2008, 2012 και 2013). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι επιχορηγήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος του ΕΛΚΕ ως προς το προσωπικό δεν έχει αυξηθεί αντίστοιχα, ενώ η μηχανοργάνωση του και εκσυγχρονισμός του παρουσιάζουν καθυστέρηση όπως αναφέρεται σε επόμενες ενότητες. σ ε λ ί δ α 13

14 Η διαχρονική εξέλιξη χρηματοδοτήσεων του ΕΛΚΕ από την ίδρυση του το 1984 ως σήμερα Κατανομή επιχορηγήσεων στα Τμήματα/Σχολές Κατά το 2013 η κατανομή των παραπάνω πόρων με βάση την προέλευση του επιστημονικού υπεύθυνου του κάθε έργου ακολούθησε την παρακάτω κατανομή: Σχολή ποσό % Θετικών ,3% Πολυτεχνική ,3% Υγείας ,2% Ανθρωπ ιστικών ,2% Διοίκησης ,0% Όπως προκύπτει από τον πίνακα, η Πολυτεχνική σχολή το 2013 έλαβε περίπου το 60% των επιχορηγήσεων έρευνας, ενώ ακολουθεί η Σχολή Επιστημών Υγείας με 22% και η Θετικών Επιστημών με 14%. Είναι εμφανής η υστέρηση των Σχολών Ανθρωπιστικών και Διοίκησης. Βεβαίως τούτο εν μέρει οφείλεται στην έλλειψη ευκαιριών χρηματοδότησης της έρευνας των αντίστοιχων σχολών αλλά και στην έλλειψη εμπειρίας σε χρηματοδοτούμενες δράσεις του ερευνητικού τους προσωπικού. σ ε λ ί δ α 14

15 Η κατανομή των πόρων σε επίπεδο επί μέρους Τμημάτων φαίνεται στη συνέχεια. Είναι αξιοσημείωτη η παρουσία του νέου Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων από το Αγρίνιο στον πίνακα, τμήμα που εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών το ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ 2013 Σχολή Θετικών Επ ιστημών % Βιολογίας ,9% Γεωλογίας ,4% Επ ιστήμης των Υλικών ,0% Μαθηματικών ,0% Φυσικής ,9% Χημείας ,1% Πολυτεχνική Σχολή % Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ,3% Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ,6% Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπ ολογιστών ,8% Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ,1% Μηχανολόγων και Αεροναυπ ηγών Μηχανικών ,7% Πολιτικών Μηχανικών ,5% Χημικών Μηχανικών ,1% (Γενικό) ,0% Σχολή Επ ιστημών Υγείας % Ιατρικής ,4% Φαρμακευτικής ,8% Σχολή Ανθρωπ ιστικών και Κοινωνικών Επ ιστημών % Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπ αίδευσης ,2% Επ ιστημών της Εκπ αίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ,3% Θεατρικών Σπ ουδών ,0% Φιλολογίας ,2% Φιλοσοφίας ,4% Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επ ιχειρήσεων % Διοίκησης Επ ιχειρήσεων ,2% Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Οικονομικών Επ ιστημών ,8% Σύνολο π ρος Τμήματα σ ε λ ί δ α 15

16 Έσοδα προς διάθεση Από το συνολικό ποσό που διαχειρίστηκε ο ΕΛΚΕ κατά το 2013, το ποσό των ευρώ είναι τα έσοδα που διατίθενται για χρήση. Το ποσό αυτό προέρχεται κατά το ήμισυ περίπου από τις κρατήσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ενώ το 30% περίπου είναι οι τόκοι από το αποθεματικό και τις εν γένει καταθέσεις, ενώ πάνω από 10% είναι οι κρατήσεις από αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών ή εν γένει αμοιβών των μελών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2013 έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια να επιτύχουμε τις υψηλότερες δυνατές τιμές επιτοκίων από τις Τράπεζες, και για το λόγο αυτό κάθε φορά που ο ΕΛΚΕ είχε ευκαιρίες για προθεσμιακές καταθέσεις, διενεργούσε διαγωνισμό μεταξύ των τραπεζών με σφραγισμένες προσφορές, ώστε να επιτύχει τους καλύτερους δυνατούς όρους. Πηγή 2013 % Κρατήσεις έργων % Κρατήσεις αμοιβών % Τόκοι % Υπόλοιπο χρήσης % ΣΥΝΟΛΟ Η εξέλιξη των εσόδων, μεγέθους που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος των επιχορηγήσεων, παραμένει σταθερό κατά τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και σχετικό γράφημα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. Έσοδα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο/Η ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1% ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 10% ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 15% ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ ΤΟΚΟΙ ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ σ ε λ ί δ α 16

17 Οικονομικός Απολογισμός 2013 Σε ετήσια βάση η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει προϋπολογισμό με βάση τα διαθέσιμα έσοδα. Ο προϋπολογισμός οριστικοποιείται αφού γίνουν γνωστά τα έσοδα του προηγούμενου χρόνου και διαμορφώνεται με βάση τις πολιτικές που αποφασίζει η Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός αυτός παρουσιάζεται στη Σύγκλητο και γίνεται ενημέρωση στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ο προϋπολογισμός του 2013 υλοποιήθηκε χωρίς υπερβάσεις. Κύρια χαρακτηριστικά του ήταν: (α) η μεταφορά στη χρήση του επόμενου έτους ποσού τουλάχιστον ευρώ με σκοπό την χρηματοδότηση υποτροφιών του προγράμματος Καραθεοδωρή. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα αυτό στο παρελθόν είχε χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του Τακτικού Προϋπολογισμού, κάτι που σταμάτησε το 2011, λόγω μη έγκρισης των σχετικών πιστώσεων. (β) Η αναλογική μείωση των δαπανών της Επιτροπής Ερευνών παρά το αυξημένο φορτίο που είχε από τη διαχείριση μεγάλου όγκου έργων με σύνθετες διαδικασίες. (γ) Ο εξορθολογισμός της χρηματοδότησης ερευνητικών μονάδων και υποδομών του Πανεπιστημίου. Τέθηκε με αυστηρότητα το κριτήριο της βιωσιμότητας μονάδων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να υποστηριχτούν για μικρό μόνο διάστημα και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα κάνουν προσπάθεια στο μέλλον να είναι βιώσιμες. (δ) Δημιουργείται για πρώτη φορά δράση αξιολόγησης και δημοσιότητας, με βάση την οποία έγινε η διαχείριση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών έρευνας και η εσωτερική σ ε λ ί δ α 17

18 ανάλυση διαδικασιών, απαραίτητο βήμα για την πιστοποίηση της χάρτας ερευνητή, που περιγράφεται στη συνέχεια της Έκθεσης. (ε) θεσμοθετούνται βραβεία αριστείας έρευνας και διδασκαλίας ( 1 ανά σχολή). Ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε ως ακολούθως: Α. ΕΣΟΔΑ ,00 Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Δαπάνες Επιτροπής Ερευνών , ,00 16% 1.1 Αμοιβές Προσωπικού , , Λοιπές Αμοιβές (Νομικοί, Ορκωτοί, SAP, κλπ) , , Λειτουργικές Δαπάνες (Πάγια, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, κλπ) , , Αξιολόγηση-Δημοσιότητα Επιτροπής Ερευνών (D.748) , ,00 2 Υποστήριξη Πανεπιστημίου , ,00 37% 2.1 Χρηματοδότηση Πανεπιστημίου (1000&1591) , , Χρηματοδότηση Συμβουλίου Ιδρύματος (D.734) , , Ενίσχυση Οικονομικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Πατρών , , Ενίσχυση Φύλαξης Πανεπιστημίου Πατρών , , Χρηματοδότηση Υποτροφιών για Επικουρικό Διδακτικό Έργο , , Χρηματοδότηση Υπολογιστικών Κέντρων και Βιβλιοθηκών Τμημάτων , , Ενίσχυση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (2030) , , Ενίσχυση Κέντρου Δικτύων (0467) , , Ενίσχυση προγράμματος Socrates και Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (1732) , , Χρηματοδότηση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (0207) , , Ενίσχυση Συδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8.700, , Ενίσχυση πλατφόρμας SPSS BI /ArcGIS 7.500,00 0, Εκπαιδευτικές-Ερευνητικές Ανάγκες Τμ. Ιατρικής (C.462) , , Ενίσχυση της Διοργάνωσης 50 χρόνια Π.Π. - Επετειακές Εκδηλώσεις ,00 0,00 3 Ανάπτυξη Έρευνας και Ερευνητικές Ανάγκες , ,00 28% 3.1 Χρηματοδότηση Διοργάνωσης Συνεδρίων (1850) , , Χρηματοδότηση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς & Επιτροπές , , Πρόγραμμα "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ" , , Υποστήριξη Υποτροφιών , , Βραβεία Αριστείας Ερευνητών 5.000, Βραβεία Αριστείας Διδασκαλίας 5.000, Ενίσχυση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων 0, Ενίσχυση για αγορά Πάγιου Επιστημονικού Εξοπλισμού , , Ανάπτυξη και υποστήριξη μονάδων , , Υποστήριξη Ερευνητικών Υποδομών Παν/μίου Πατρών , , Χρηματοδότηση Ερευνητικών-Αναπτυξιακών Αναγκών Παν/μίου Πατρών , ,00 4 Πρόβλεψη Επόμενης Χρήσης , ,00 19% 5 Απρόβλεπτα ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, τα διαθέσιμα ήταν ευρώ και τελικά δαπανήθηκαν Επίσης υπήρχε πρόβλεψη για μεταφορά ευρώ στο αποθεματικό για να χρηματοδοτηθεί η δράση Υποτροφιών Καραθεοδωρή. Δεν έγινε υπέρβαση του προϋπολογισμού σε καμιά από τις κατηγορίες δαπανών. Στις αμοιβές προσωπικού (1.1) η δαπάνη ήταν μειωμένη λόγω της απεργιακής κινητοποίησης της περιόδου Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου σ ε λ ί δ α 18

19 Τα βραβεία αριστείας (3.5 και 3.6) δεν δόθηκαν τελικά αφού δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τις Κοσμητείες για τη θεσμοθέτησή τους. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή Αξιολόγηση Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δράσης Καραθεοδωρή, την Τετάρτη 27/02/2013, στο Συνεδριακό Κέντρο έγινε η παρουσίαση των έργων του Προγράμματος Με βάση τις παρουσιάσεις και το εν γένει υλικό που κατατέθηκε, η Επιτροπή του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» παρήγαγε έκθεση που αφορά στην αποτίμηση των 34 έργων που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση το 2008 και εκτελέστηκαν κατά την περίοδο Η μέθοδος που ακολούθησε η Επιτροπή ήταν αυτή της μελέτης της τελικής εκθέσεως των έργων, των δημοσιεύσεων που έχουν προκύψει από αυτά και των παρουσιάσεων που έκαναν οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ομάδων κατά την Ημερίδα της 27/2/2013. Οι παρουσιάσεις των έργων έχουν καταγραφεί σε βίντεο και οι διαφάνειες των παρουσιάσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών research.upatras.gr To υλικό της Έκθεσης αυτής απετέλεσε πολύτιμο οδηγό για την προκήρυξη της δράσης που έγινε κατά το 2013 και αναφέρεται στη συνέχεια. Η Επιτροπή του Προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή» είχε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Καλπαξής, Καθηγητής Σχολής Υγείας, Μέλη: Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Αβραάμ Ζελιλίδης, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών, Παναγιώτης Μέγας, Καθηγητής Σχολής Υγείας, Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Διονύσιος Παπαϊωάννου Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών, Αγγελική Ράλλη, Καθηγήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Αποσπάσματα από την έκθεση αξιολόγησης παρατίθενται στη συνέχεια. Στόχος της δράσης: Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ως στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας με κάθε δυνατό τρόπο και ειδικότερα την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας, δεδομένου ότι η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεμελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεμένες δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην καλλιέργεια της φιλοσοφίας της έρευνας από το προπτυχιακό επίπεδο, ενδυναμώνει την σ ε λ ί δ α 19

20 ποιότητα της εκπαίδευσης και συντελεί στη δημιουργία υψηλού επιπέδου ερευνητικού δυναμικού. Αξιολογούμενα έργα: To 2008 προκηρύχθηκαν 34 έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Καραθεοδωρή τριετούς διάρκειας, συνολικής δαπάνης ,00. Η κατανομή των εγκριθέντων έργων στις Σχολές και τα Ανεξάρτητα Τμήματα φαίνεται στην Εικόνα 1. (σημείωση: δεν είχε τότε ακόμη ιδρυθεί η Σχολή Οργάνωσης Διοίκησης) Εικόνα 1. Κατανομή των εγκριθέντων έργων στις Σχολές και τα Ανεξάρτητα Τμήματα. Ως γενική ημερομηνία έναρξης των έργων είχε ορισθεί η και ως ημερομηνία λήξης η Λόγω παράτασης της λήξης ορισμένων έργων κατά 12 μήνες (Εικόνα 2), η Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 έγινε στις Εικόνα 2. Παράταση της λήξης των έργων, πέραν της επίσημης ημερομηνίας λήξης του προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» Τα στοιχεία για την αποτίμηση του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 συλλέχθηκαν από τις παρουσιάσεις στην εν λόγω Ημερίδα, καθώς και από την αξιολόγηση των Τελικών Εκθέσεων που υπέβαλαν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Η αξιολόγηση των Τελικών Εκθέσεων έγινε από τα μέλη της Επιτροπής «Καραθεοδωρή», ανάλογα με τη συνάφεια των υποέργων και της ερευνητικής δραστηριότητας/γνωστικού αντικειμένου εκάστου μέλους της Επιτροπής. Αξιολόγηση του ερευνητικού αποτελέσματος Εικόνα 3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων. σ ε λ ί δ α 20

21 Τα έργα, σε ποσοστό 59%, ολοκλήρωσαν το φυσικό τους αντικείμενο, ενώ μερικά υπερέβησαν τους αρχικά προβλεπόμενους στόχους, χωρίς επιβάρυνση του οικονομικού προϋπολογισμού τους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, το επιστημονικό έργο που εκπονήθηκε στο πλαίσιο κάθε υποέργου μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Περισσότερο ικανοποιητική ήταν η συνάφεια του εκπονηθέντος έργου με το φυσικό αντικείμενο του κάθε υποέργου (Εικόνα 4), παρότι η ποιότητα της τελικής Έκθεσης ενός μικρού αριθμού έργων (8.1%) ήταν μέτρια έως απογοητευτική, ώστε να μην επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Εικόνα 4. Συνάφεια εκπονηθέντος έργου με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 37 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 44 υποψήφιοι διδάκτορες. Από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 12 περάτωσαν τις σπουδές τους (απονομή Διπλώματος Ειδίκευσης), ενώ 11 από τους υποψηφίους διδάκτορες ολοκλήρωσαν τη Διδακτορική τους Διατριβή (Εικόνα 5). Τονίζεται όμως, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου δεν συνέπιπτε με την ιδιότητα του Επιβλέποντα Καθηγητή. Αν και στο Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή» του 2008 δεν είχε τεθεί ως προϋπόθεση η υποβολή μεταξύ των παραδοτέων Διπλωματικής Εργασίας ή η Διδακτορικής Διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων Διδακτόρων, αντίστοιχα, το γεγονός αυτό μπορεί να υποκρύπτει στοιχεία που εκφυλίζουν τους στόχους του Προγράμματος και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές προκηρύξεις. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί αποδεκτή η συμμετοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα και ακόμη περισσότερο η αμοιβή τους από το Πρόγραμμα, χωρίς να εμφανίζονται ως συγγραφείς σε ορισμένες δημοσιεύσεις ή να συμμετέχουν ενεργά σε επιστημονικά Συνέδρια. Εικόνα 5. Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα και ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Σχετικά με τα παραδοτέα, 23 από τις 33 τελικές Εκθέσεις μπορούν να χαρακτηρισθούν από αρκετά μέχρι πολύ ικανοποιητικές (Εικόνα 6). Για 1 έργο δεν κατατέθηκε τελική Έκθεση και η σ ε λ ί δ α 21

22 Επιτροπή Ερευνών θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Η ποιότητα των Εκθέσεων αυτών βοήθησε τους αξιολογητές να σχηματίσουν σαφή άποψη για την ποιότητα των αντιστοίχων υποέργων, πέραν των εντυπώσεων που αποκομίθηκαν από τις παρουσιάσεις των έργων κατά τη διάρκεια της Ημερίδας. Ένας λόγος για τη μη πλήρη συμμόρφωση των Επιστημονικών Υπευθύνων στις απαιτήσεις της Επιτροπής «Κ. Καραθεοδωρή» για τη συγγραφή των τελικών Εκθέσεων είναι πιθανώς η αργοπορημένη (Ιούλιος 2012) αποστολή οδηγιών. Εικόνα 6. Αρτιότητα Τελικών Εκθέσεων. Προϊόν της υλοποίησης του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» 2008 ήταν 86 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Εικόνα 7). Πρέπει να σημειωθεί ότι 12 εξ αυτών δεν ανέφεραν ευχαριστίες προς το Πρόγραμμα, παρά τη συνάφειά τους με το φυσικό αντικείμενο των αντιστοίχων έργων και παρά του ότι οι επιστημονικού Υπεύθυνοι είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Τέλος, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, ευτυχώς λίγες, δημοσιεύσεων που αφορούσαν μελέτες ξένες προς το φυσικό αντικείμενο των αντιστοίχων έργων, οι οποίες δηλώθηκαν ως παραδοτέα των έργων. Οι δημοσιεύσεις αυτές δεν ελήφθησαν υπόψη στην αξιολόγηση των έργων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή» δημοσιεύθηκαν επίσης 25 εργασίες σε βιβλία ή συλλογικούς τόμους με κριτές (Εικόνα 8), καθώς 6 άλλες δημοσιεύσεις (τεχνικές αναφορές κλπ.). Εικόνα 7. Αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές, που προέκυψε από την υλοποίηση του Προγράμματος «Κ. Καραθεοδωρή». Δεν έλειψαν, και εδώ, περιπτώσεις δημοσιεύσεων που δεν ανέφεραν ευχαριστίες προς το Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή». Τέλος, στα παραδοτέα αναφέρονται 72 συμμετοχές σε Συνέδρια (υποβολή εργασιών με κρίση), καθώς και 13 συμμετοχές σε Συνέδρια (υποβολή εργασιών χωρίς κρίση) (Εικόνες 9, 10). σ ε λ ί δ α 22

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα