ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 45775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση στο Δήμο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυ μία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡ ΤΥΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Γ.»... 1 Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και υπαλλήλων του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ν. Αχαΐας «ΣΚΑ ΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ» Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θε σπρωτίας στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσε ων Θεσπρωτίας Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Aγ. Χαράλαμπος στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθή σεων Λεχαινών Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και υπαλλήλων του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννί νων Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και ερ γασιών της Ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Σύσταση στο Δήμο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας Δημοτι κής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Γ.» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α/ ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων και του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/ ). 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 107 και 280 παρ. Ι. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 6. Την αριθμ. ΓΓ 15650/1253/ (ΦΕΚ 480/τ.Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά δας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπη ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 7. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1492/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, «Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν.3463/2006». 8. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1876/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, «Οικονομική Διοίκηση και Δι αχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Ν.3463/2006». 9. Την αριθμ. 168/2011 απόφαση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας που αφορά τη σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. 10. Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση κοινωφελούς Επιχείρησης που εγκρί θηκε με την 168/2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας. 11. Την αριθμ /5642/ απόφασή μας με την οποία κρίθηκε νόμιμη η 168/2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

2 45776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας αναφορικά με τη «Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Γορτυνίας», αποφασίζουμε: Τη σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Δήμο Γορ τυνίας Νομού Αρκαδίας ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Γ.». Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα της Επιχείρησης είναι τα Τρόπαια Αρκαδίας, λειτουργεί δε παράρτημα στο Παλούμπα και στην Κο ντοβάζαινα Αρκαδίας και όπου αλλού απαιτηθεί με από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Δ.Σ.). Άρθρο 3 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 και 268 έως 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06, ΦΕΚ Α 114/2006), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α 263/ ) και το άρθρο 107 του νόμου 3852/2010. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Επιχείρησης με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Άρθρο 4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΔΗ.Κ.Ε.Γ. θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμ βούλιο (άρθρο 255 παρ.1 του Ν. 3463/2006). Από τα μέλη αυτά έξι (6) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, εκ των οποίων τέσσερις (4) προέρχονται από την πλειοψηφία και δύο(2) προέρχεται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας. Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα συγκεκριμένα το τακτικό μέλος από το ίδρυμα «Αλληλεγγύη» με αναπληρωτή εκπρόσωπο του κοινωνικού φορέα «Κλιμάκιο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βυτίνας». Δύο (2) δημότες ή κατοίκους του Δή μου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικεί μενο της επιχείρησης. Στα μέλη του Δ.Σ. θα μετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος εργαζομένων της Επιχείρησης με ισάριθμη μείωση των δημοτών ή κατοίκων (χωρίς τρο ποποίηση της συστατικής πράξης), όταν η Επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 5 ΣΚΟΠΟΣ Οι σκοποί της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γορτυνίας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, αφο ρούν στην οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και στην παροχή υπηρεσιών στους παρακάτω τομείς: στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και ει δικότερα: Στη δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Υγείας Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής. Στην εφαρμογή πολιτικών ή στη συμμετοχή σε δρά σεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, των βρεφών και των νη πίων. Στην εφαρμογή πολιτικών ή στη συμμετοχή σε δρά σεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή ανάλογων υπηρεσιών. Στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη με ταναστών και προσφύγων, παλιννοστούντων ομογενών, αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του Δήμου. Στη συνέχιση της λειτουργίας ή/ και την έναρξη λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων ή/ και νέων, στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, Κοινωνική μέ ριμνα, κα). Στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του δήμου. Στο σχεδιασμό προγράμματος φροντίδας στο σπίτι ατόμων με κινητικά και ψυχιατρικά προβλήματα, ώστε να μπορούν να διαβιούν μόνα και να αναπτύσσουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους κοινωνική δραστηριότη τα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη σωματική, ψυχική και νοητική αξιολόγηση του ασθενούς/ εξυπηρετούμενου και της οικογένειας του. Στη μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνα των δημοτών. στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και ειδικότερα: Στη συνέχιση και διεύρυνση των δράσεων πολι τιστικού χαρακτήρα με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστη ριοτήτων, την προστασία της τοπικής κληρονομιάς και γενικότερα της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρι κών παραστάσεων, εκθέσεων, διαγωνισμών, φεστιβάλ, σεμιναρίων, ημερίδων, forum, πρότυπων δράσεων για τη νεολαία δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και γε νικότερα υποστήριξης των βασικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του Δήμου. Στην ανάπτυξη δράσεων για την καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας όλων ανεξαιρέτως των κατοί κων της περιοχής, μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας εικαστικών, μουσικών και θεατρικών εργαστηρίων, βι βλιοθηκών, σχολών χορού, ζωγραφικής και γλυπτικής, σκακιού, σχολών σύγχρονης καλλιτεχνικής παιδείας, εκπαιδευτικών κέντρων και κέντρων δια βίου μάθησης, χορωδιών, ορχηστρών, φιλαρμονικών, πινακοθήκης, πο λιτιστικών και πνευματικών κέντρων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην ανάπτυξη συνεργασίας με τους πολιτιστικούς φορείς και ομάδες του τόπου, με τα ερασιτεχνικά σωμα τεία, τις ομάδες και τα συγκροτήματα, την εκπαιδευτική και καλλιτεχνική κοινότητα του Δήμου, καθώς και την παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής βοήθειας και υλι κοτεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της το πικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Συγκεκριμένα, ίδρυση, λειτουργία καθώς και υποστήριξη λειτουργίας παραδοσι ακών σχολών, λαογραφικών μουσείων και εργαστηρίων, διαπολιτιστικών κέντρων και κέντρων προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής παράδοσης, όλων ανεξαιρέ τως των κατοίκων και ομάδων του Δήμου. Στην προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, κα θώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιο χής και των εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία δεν ανή κουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνι κό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού που δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα που να αλλοιώνει τον κοινω φελή χαρακτήρα της Επιχείρησης. Στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων συνο λικής προβολής του Δήμου Στην κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητι κών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης. Στην προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. στο περιβάλλον, την έρευνα και τεχνολογία και ει δικότερα: Στην εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και σε θέματα ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πό ρων, την προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου Γορτυνίας. Τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, την προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και της συνεργασίας με εξειδικευμένους Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, μη Κυ βερνητικές Οργανώσεις και Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, που στόχο έχουν την ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων. Στην προστασία και διαχείριση των ιαματικών πηγών και των δημοτικών υποδομών Λουτροθεραπείας στα Λουτρά Ηραίας. Στη διαχείριση και λειτουργία υποδομών φιλοξενίας του Δήμου σε εθελοντές, ΚΑΠΗ και λοιπές κοινωνικές ομάδες, με σκοπό πολιτιστικές ανταλλαγές, συνεργασί ες με άλλους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και προγραμ μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά πτυξη, που εξασφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλ λοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου. Στην ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων. Στην παροχή συνδρομής στους αρμόδιους φορείς, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντι μετώπιση πυρκαγιών και έκτακτων αναγκών. Στην εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευ νας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Στην έρευνα και σχεδίαση μελετών και προγραμ μάτων για τη δημιουργία υποδομών και επιχειρήσεων, που θα προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Στην εφαρμογή μελετών ψηφιακής τεχνολογίας και στην υλοποίηση προγραμμάτων υπηρεσιών ευρυζωνικών δικτύων. Στη συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου και που σχετίζονται άμεσα με τις κύριες δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης. στην οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και ειδι κότερα: Την άσκηση συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Γορτυνίας και κυρίως για τη μετακίνηση: o α) κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών, o β) των εργαζομένων στους οικείους Δήμους και Κοινότητες και στα νομικά πρόσωπα αυτών και o γ) μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο, εφόσον η μετακίνησή τους δεν είναι δυνατή με μετα φορικά μέσα δημόσιας χρήσης. Κάθε άλλη δράση που εντάσσεται στους σχετικούς τομείς του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή των, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και εφόσον η δράση αυτή, σχετίζεται άμεσα με την κύρια δραστηριότητα που ασκεί η Κοινωφελής Επιχείρηση. Από τους σκοπούς αυτούς εξαιρούνται: η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοι νόχρηστων χώρων του Δήμου. η αποκομιδή απορριμμάτων. η δημιουργία και συντήρηση του πρασίνου. η λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρω σης νεκρών. οι παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές αρμοδιό τητες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του ΔΚΚ (Ν.3463/2006). Η παράλληλη επιδίωξη περισσοτέρων σκοπών, από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, είναι δυνατή, εφόσον α) είναι μεταξύ τους συναφείς και β) σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρα κτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή της Δημοτικής Κοινω φελούς Επιχείρησης Γορτυνίας σε άλλες ομοειδείς ή ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της ΔΗΚΕΓ είναι ότι δεν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση, αφού σκοπός της δεν είναι η επιδίωξη κέρδους. Αντίθετα, μέσω αυτών επιδιώκεται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκη ση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρα κτήρα.

4 45778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το αρχικό κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος Γορτυνίας στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Γορτυνίας είναι ,00 ευρώ. Άρθρο 7 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέρχονται από: 1. Χρηματοδότηση του Δήμου Γορτυνίας για τις πα ρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες και δραστηριότητες, με την προϋπόθεση κατάθεσης διετούς προγράμματος δράσης εκ μέρους της επιχείρησης και έγκρισης, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 2. Έσοδα από εύλογη αποζημίωση από τους αποδέ κτες των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Έσοδα από τη χρηματοδότηση των δράσεών της από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 4. Έσοδα από πολιτιστικές, αθλητικές και λοιπές εκδη λώσεις και υπηρεσίες που θα διοργανώνει και δεν αλ λοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της Επιχείρησης. 5. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 225 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 6. Έσοδα από τις απευθείας αναθέσεις από το Δήμο, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνα φών προς τις δραστηριότητες της Επιχείρησης. 7. Έσοδα από δωρεές κληρονομιές κληροδοτήματα χορηγίες κλπ, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 8. Έσοδα από δάνεια, πιστώσεις ιδιωτών. 9. Έσοδα από τη λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας. 10. Έσοδα από την εκμετάλλευση των ιαματικών πη γών και των υποδομών λουτροθεραπείας των Λουτρών Ηραίας. 11. Έσοδα από την διαχείριση και λειτουργία περιου σιακών στοιχείων του Δήμου που παραχωρούνται για κοινωφελή χρήση. 12. Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της Επιχείρησης. Άρθρο 8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε ρίδα της Κυβέρνησης. Άρθρο 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για την έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ βουλίου, ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006 και οι διατάξεις των άρθρων 225, 226, 275, 276 και 278 του Νόμου 3852/2010. Για τους υποχρεωτικούς κανονισμούς και τις συμβά σεις, ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 278 του Νόμου 3852/2010. Για το προσωπικό, ισχύουν αυτούσιες οι διατάξεις του άρθρου 258 του Ν. 3463/2006 και οι διατάξεις του Νό μου 3812/2009 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη ή νομοθετική ρύθμιση. Άρθρο 10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η διαχείριση της Επιχείρησης θα γίνεται στη βάση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και με τον κανονισμό διαχείρισης της Επιχείρησης, κατά τις δια τάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006. Άρθρο 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο τακτικός και έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος, θα ακολουθεί τις διατάξεις το άρθρου 261 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική διάταξη. Άρθρο 12 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Σε περίπτωση συγχωνεύσεως θα τηρούνται οι δια τάξεις του άρθρου 263 του Ν. 3463/2006 και του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το Ν. 2166/1993 ή άλλον ανάλογο νόμο που θα εφαρμοστεί στο μέλλον. Άρθρο 13 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η Επιχείρηση λύεται όταν παρέλθει ο χρόνος διάρ κειάς της ή πριν την πάροδο διάρκειάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη για το έτος 2011 ποσού ,00 που αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης και θα βαρύνει τον Κ.Α εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Γορτυνίας. Για τα επόμενα οικονομικά έτη δεν προκαλείται καμιά δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 22 Δεκεμβρίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ F Αριθμ (2) Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και υπαλλήλων του Κέ ντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών στο Κέ ντρο Προστασίας του Παιδιού Ν. Αχαΐας «ΣΚΑΓΙΟ ΠΟΥΛΕΙΟ». Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Ι. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) II. Του αρ.1 και αρ.6 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/2011) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». III. To αριθμ. πρωτ.25582/ έγγραφο μας. IV. Το αριθμ. πρωτ. 436/ έγγραφο του ΚΠΜΘ Πατρών. V. Το γεγονός ότι οι παρακάτω υπάλληλοι αναφέρεται πως υπηρετούσαν σε θέσεις του καταργηθέντος ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ228/2011) Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών, διαπιστώ νουμε: Την αυτοδίκαιη μεταφορά από 2 Νοεμβρίου 2011 των οργανικών θέσεων και την ένταξη των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Πατρών αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργείται και συγχω νεύεται στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Νομού Αχαΐας «Σκαγιοπούλειο» και λειτουργεί ως παράρτημα του, αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλά δας, σε ισάριθμες, ομοιόβαθμες της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας θέσεις ως εξής: 1. Μια (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Ραπτριών, που καταλαμβάνει η: 1.α. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΡΖΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με βαθμό, Β 2. Δύο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθών Μαγείρων που καταλαμβάνουν οι: 2.α. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ, με βαθμό Γ 2.β. ΑΛΕΞΙΑ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με βαθ μό ΣΤ 3. Δυο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικών Εργασιών που καταλαμβάνουν οι: 3.α. ΣΟΦΙΑ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με βαθμό Ε 3.β. ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με βαθμό Ε Οι υπάλληλοι μεταφέρονται στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας υποδοχής με την υπαλληλική σχέση και τον ασφαλιστικό φορέα, που υπηρετούσαν στο Κέντρο Παι δικής Μέριμνας θηλέων Πατρών. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλ λήλων που έχει διανυθεί στον φορέα από τον οποίο προέρχονται θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στο φορέα υποδοχής. Πάτρα, 16 Δεκεμβρίου 2011 Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (3) Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και υπαλλήλων του Ιδρύ ματος Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτί ας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Ι. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώ πων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» II. Του αρ. 1 και αρ. 6 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». III. To αριθμ. πρωτ.25582/ έγγραφο μας. IV. Το αριθμ. πρωτ. 2092/ έγγραφο του ΙΚΠ Φιλιατών Θεσπρωτίας. V. To γεγονός ότι οι παρακάτω υπάλληλοι αναφέρεται πως υπηρετούσαν σε θέσεις του καταργηθέντος ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/2011), Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας, διαπιστώνουμε: Την αυτοδίκαιη μεταφορά από 2 Νοεμβρίου 2011 των οργανικών και προσωποπαγών προσωρινών θέσεων και την ένταξη των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρω τίας αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργείται ως ΝΠΔΔ, συγχωνεύεται στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσπρωτίας και λειτουργεί ως παράρτημα του, αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, σε ισάριθμες, ομοι όβαθμες της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας θέσεις ως εξής: 1. Μία (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού που καταλαμβάνει ο: 1.α. ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με βαθμό Ε 2. Μια (Ι)μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικής Εργασίας που καταλαμβάνει η: 2.α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με βαθμό Ε 3. Δύο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής που καταλαμβάνουν οι: 3.α. ΓΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΕΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, με βαθμό Ε 3.β. ΜΑΛΑΚΟΣ ΖΗΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με βαθμό Ε 4. Μια (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Φυσικοθεραπείας, που καταλαμβάνει η: 4.α. ΠΑΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με βαθμό Ε 5. Μια (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, που καταλαμβάνει ο: 5.α. ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με βαθμό Γ 6. Δέκα (10) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής, που καταλαμβάνουν οι: 6.α. ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΑΡΙΣΗ, με βαθμό ΣΤ 6.β. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, με βαθμό Δ 6.γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, με βαθμό Ε 6.δ. ΣΟΣΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με βαθμό Ε 6. ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με βαθμό ΣΤ 6.στ. ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με βαθμό Ε 6.ζ. ΜΠΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με βαθμό Δ 6.η. ΘΩΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με βαθμό Δ 6.θ. ΖΗΣΗ ΓΙΟΒΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με βαθμό Ε

6 45780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6.ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, με βαθμό Ε 7. Μια (1) προσωρινή συνιστώμενη θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών με σχέση εργα σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, με αντίστοιχη δέσμευση κενής Οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών, που καταλαμβάνει ο: 7.α. ΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με βαθμό Δ 8. Μία (1) συνιστώμενη προσωποπαγής θέση κατη γορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που καταλαμβάνει ο: 8.α. ΤΑΚΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με βαθ μό Ε 9. Δύο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Μαγείρων που καταλαμβάνουν οι: 9.α. ΜΑΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με βαθμό Δ 9.β. ΣΠΗΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ με βαθμό Δ 10. Έξι (6) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού που κα ταλαμβάνουν οι: 10.α. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ με βαθμό ΣΤ 10.β. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με βαθμό ΣΤ 10.γ. ΤΑΤΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ με βαθμό Ε 10.δ. ΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με βαθμό Ε 10.ε. ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ με βαθμό Ε 10.στ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΟΛΓΑ του ΦΩΤΙΟΥ με βαθμό Ε 11. Δύο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας, που καταλαμβά νουν οι: 11.α. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ με βαθμό Ε 11.β. ΠΑΠΠΑ ΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ με βαθμό Ε 12. Τρεις (3) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθών Μαγείρων ειδικότητας Τραπεζοκόμων που καταλαμβάνουν οι: 12.α. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ με βαθμό Ε 12.β. ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με βαθμό Ε 12.γ. ΣΤΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ με βαθμό Ε Οι χαρακτηρισμένες ως προσωποπαγείς ή προσωρι νές θέσεις καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Οι υπάλληλοι μεταφέρονται στη Μονάδα Κοινωνικής φροντίδας υποδοχής με την υπαλληλική σχέση και τον ασφαλιστικό φορέα, που υπηρετούσαν στο Ίδρυμα Κοι νωνικής Πρόνοιας Φιλιατών Θεσπρωτίας. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλ λήλων που έχει διανυθεί στον φορέα από τον οποίο προέρχονται θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στο φορέα υποδοχής. Πάτρα, 16 Δεκεμβρίου 2011 Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (4) Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και υπαλλήλων του Ιδρύμα τος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Aγ. Χαράλαμπος στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Ι. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώ πων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» II. Του αρ. 1 και αρ.6 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» III. To αριθμ. πρωτ.25582/ έγγραφο μας IV. Το αριθμ. πρωτ. 1391/ έγγραφο του ΙΚΠ Πύργου «Ο Αγ. Χαράλαμπος» V. Το γεγονός ότι οι παρακάτω υπάλληλοι αναφέρε ται πως υπηρετούσαν σε θέσεις του καταργηθέντος ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/2011,) Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Αγ. Χαράλαμπος», διαπιστώνουμε: Την αυτοδίκαιη μεταφορά από 2 Νοεμβρίου 2011 των οργανικών θέσεων και την ένταξη των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Αγ. Χαράλαμπος» αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου Ιο νίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργείται ως ΝΠΔΔ, συγχωνεύεται στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λεχαινών και λειτουργεί ως παράρτημα του, αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελο ποννήσου Ηπείρου Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας, σε ισάριθμες, ομοιόβαθμες της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας θέσεις ως εξής: 1. Δύο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, που καταλαμβάνουν οι: 1.α. ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με βαθμό Ε 1.β. ΜΠΟΜΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ, με βαθμό Ε 2. Δύο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων, που καταλαμβάνουν οι: 2.α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ, με βαθμό Ε 2.β. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με βαθμό Β 3. Μία (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού, ειδικότητας Οδηγών που καταλαμβάνει ο: 3.α. ΠΟΘΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με βαθμό ΣΤ 4. Μια (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΥΕ κλά δου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών, που καταλαμβάνει ο: 4.α. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με βαθ μό Δ 5. Δυο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας, που καταλαμβά νουν οι: 5.α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με βαθμό Δ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. ΚΑΣΑΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με βαθμό Δ 6. Δύο (2) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Μαγειρείου, που κα ταλαμβάνουν οι: 6.α. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με βαθμό Δ 6.β. ΤΣΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με βαθμό Δ 7. Μια (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, που καταλαμβάνει ο: 7.α. ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με βαθμό Ε Οι υπάλληλοι μεταφέρονται στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας υποδοχής με την υπαλληλική σχέση και τον ασφαλιστικό φορέα, που υπηρετούσαν στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Αγ. Χαράλαμπος». Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων που έχει διανυθεί στον φορέα από τον οποίο προέρ χονται θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στο φορέα υποδοχής. Πάτρα, 16 Δεκεμβρίου 2011 Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (5) Αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και υπαλλήλων του Κέ ντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας στο Κέ ντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Ι. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» II. Του αρ. 1 και αρ. 6 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ228/2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» III. To αριθμ. πρωτ.25582/ έγγραφο μας IV. Το αριθμ. πρωτ. 996/ έγγραφο του ΚΠΜΑ Κόνιτσας V. Το γεγονός ότι οι παρακάτω υπάλληλοι αναφέρε ται πως υπηρετούσαν σε θέσεις του καταργηθέντος ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/2011), Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνι τσας, διαπιστώνουμε: Την αυτοδίκαιη μεταφορά από 2 Νοεμβρίου 2011 των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων και την ένταξη των υπηρετούντων σε αυτές υπαλλήλων του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργείται ως ΝΠΔΔ και συγχωνεύεται στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Ιωαννίνων και λειτουργεί ως παράρτημα του, αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, σε ισάριθμες, ομοιόβαθμες της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας θέσεις ως εξής: 1. Τρεις (3) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Δασκάλων Τέχνης που καταλαμβάνουν οι: 1.α. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΤΑΖΗ με βαθμό Β 1.β. ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με βαθμό Γ 1.γ. ΣΙΝΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με βαθμό Γ 2. Μία (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Ραπτριών που καταλαμβάνει η: 2.α. ΚΑΒΕΛΙΔΟΥ ΚΑΡΑΤΖΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΥ, με βαθμό Γ 3. Μία (1) μόνιμη οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσοκόμων που καταλαμβάνει η: 3.α. ΤΣΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΘΩΜΑ με βαθμό Ε 4. Μία (1) συνιστώμενη προσωποπαγής θέση κατηγο ρίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού ειδικότητας οδηγών με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που καταλαμβάνει ο: 4.α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ με βαθμό Δ 5. Τρεις (3) μόνιμες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Βοηθητικών Εργασιών ειδικότητας Καθαριστριών 5.α. ΜΑΚΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με βαθμό Ε 5.β. ΤΣΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με βαθμό Ε 5.γ. ΞΩΝΑ ΝΙΚΗ του ΗΛΙΑ με βαθμό ΣΤ Οι χαρακτηρισμένες ως συνιστώμενες προσωποπα γείς θέσεις καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Οι υπάλληλοι μεταφέρονται στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας υποδοχής με την υπαλληλική σχέση και τον ασφαλιστικό φορέα, που υπηρετούσαν στο Κέντρο Παι δικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω υπαλ λήλων που έχει διανυθεί στον φορέα από τον οποίο προέρχονται θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στο φορέα υποδοχής. Πάτρα, 16 Δεκεμβρίου 2011 Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. Φ. 101/36746/2011 (6) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και εργασιών της Ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Πολίτη». Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 38 του π.δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». β) Των άρθρων του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α / ) «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. γ) Tου ν. 2477/1977 (ΦΕΚ 59/τ Α / ) «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημό σιας Διοίκησης». δ) Του ν.3051/2002 ( ΦΕΚ 220 /τ.α / ), «Συνταγ ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίη ση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις».

8 45782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) Του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10/τ.Α / ) «Συνήγο ρος του Πολίτη και άλλες διατάξεις». στ) Του Π.Δ. 273/99 (ΦΕΚ 229/τ.Α / ) «Κανονι σμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη» και της με αρ. 2/37007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2150/τ.Β / ) «Τροποποίηση του υπ αρ. π. δ/τος 273/1999 (ΦΕΚ Α 229/1999) Κανονι σμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη». ζ) Του κεφαλαίου Β του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Γ / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο λόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » και ιδίως του άρθρ. 26 του νόμου αυτού. 2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργα σιών. 2. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή με σχέση ερ γασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 3. Στην ανωτέρω επιτροπή μετέχουν με αντικατάστα ση του αντίστοιχου μέλους, όταν πρόκειται για παρα λαβή ειδών εξοπλισμού πληροφορικής, αναλώσιμων και μη, καθώς και εργασιών Η/Υ, δύο (2) υπάλληλοι κλάδων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Πληροφορικής. 4. Έργο της Επιτροπής είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του πάσης φύσεως προμηθευόμενου υλικού, αναλώσιμου ή μη, καθώς και η ποιοτική παραλαβή της παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών και εργασιών. 5. Η Επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο θα υποβάλλει σε τρία (3) αντίγραφα στο Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής. 6. Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής γίνεται μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. 7. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια. Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011 H Συνήγορος του Πολίτη ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο Ταχ. Κώδικας: 49100 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2299 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Νομικών Προσώπων σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων του Δήμου Τρίπολης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τρίπολη 24 Νοεμβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & Αρ. Απόφασης : 486 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013 «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ --------------------------------------- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -------------------------------------- ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» Απόφαση αρ. 249 /2011 Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 20 Μαίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.πρωτ. 7748 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------ Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου ------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Τηλέφωνο/fax :2713-601131/271

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5708/11.1.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αιγάλεω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 16/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 10070 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρμόδια: Δεμέτη Διονυσία Τηλ:2132044901

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ. Άρτα, 22.01.2015 Αριθ. Πρωτ.: 409

ΠΡΑΞΗ. Άρτα, 22.01.2015 Αριθ. Πρωτ.: 409 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 22.01.2015 Αριθ. Πρωτ.: 409 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Λάμπρου Γεώργιος 26810 50083 26810 50094 glamprou@teiep.gr http://research.teiep.gr ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926

Μεταμόρφωση: 22/05/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8926 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 44 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΞΘΩ-Ε3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΟΞΘΩ-Ε3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Διοίκησης Αθήνα, 27.08.2013 Τμήμα Προσωπικού Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ. Πόλη: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Ιστοσελίδα: http://pelop.pde.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2867 11 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 610 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 429 / ΥΟΔΔ /05-08-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 792/28.1.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Το Δίκτυο Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παράταση συμβάσεων

Θέμα: Παράταση συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.. 1711 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1995 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υιοθέτηση και Εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης STCW 95 από το Ελληνικό Πολεμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 11 / 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.5/16256 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ. 2) ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ )

ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/ ) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2591/Β/22-08-2016) Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα