ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)... 2 Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών των Ελλη νικών Σχολείων του εξωτερικού για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών στους πρωτεύσαντες μαθητές σχολικού έτους Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για την υποστήριξη λειτουργίας της «Αρχής Διασφά λισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» Ορισμός μη οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου Λήψη απόφασης επί της πρότασης της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για το οικονομικό πρόγραμμα «ΟΤΕ Μobile 480» Τροποποίηση του O.E.Υ. Κοινότητας Φούρκας Νομού Ιωαννίνων»... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/20/19559 (1) Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Νομαρχιακή Αυ τοδιοίκηση Λάρισας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Αναβάθμιση της πολι τικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α / ) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις». γ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 2) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 3) Την υπ αριθμ. Φ.1/οικ / (ΦΕΚ 1159Β ) απόφαση με την οποία ορίσθηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας με ηλεκτρονικό αριθμό ) Την υπ αριθμ. 671/ απόφαση του Νομαρχι ακού Συμβουλίου Λάρισας, σύμφωνα με την οποία εγκρί νεται η σύσταση Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και το υπ αριθμ. 16/ απόσπασμα Από φασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου η οποία ορίζει ότι το παράρτημα θα εγκατασταθεί στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Λάρισας αντιδιαμετρικά αντίθετα με την εγκα τάσταση του Παραρτήματος ΚΕΠ του Δήμου Λάρισας αλλά και σε απόσταση άνω των τριών (3) χιλιομέτρων από τα παλαιά ΚΕΠ της Νομαρχίας και του Δήμου. 5) Το υπ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ2/34/ υπηρεσι ακό σημείωμα της ΔΟΛΚΕΠ και την επ αυτού έγκριση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη σύσταση Παραρ τήματος ΚΕΠ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, αποφασίζουμε: Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών με ηλεκτρονικό αριθμό 325, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, συνιστάται Παράρτημα με ηλεκτρονικό αριθμό 325ΠΑ, με έδρα στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Λάρισας. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του παραρτήμα τος ορίζεται η Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ Aριθμ.18386/ΔΙΟΕ912 (2) Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την

2 21128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ. 98/Α). ii. των άρθρων του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α). iii. των άρθρων του ν. 1969/1991 «Εταιρείες επεν δύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 167/Α). iν. του π.δ. 25/2003 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαι αγοράς», όπως ισχύει (ΦΕΚ 26/Α). ν. του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» όπως ισχύει (ΦΕΚ 165/Α). νi. του π.δ. 81/ «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α). 2. Τα υπ αριθμ. 1804/ και 2401/ έγ γραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπη ρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατά σταση των υπαλλήλων της, αποτελούμενο από: i. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με βαθμό Α και ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. ii. Δύο αιρετούς εκπροσώπους των μονίμων υπαλλή λων με βαθμό Α. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθούν αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα συνεδριάζει ευρισκόμενο σε απαρτία με τα τρία ανωτέρω μέλη του, με βάση το άρθρο 162 παρ. 8 του ν. 3528/ Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι κών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος του συμβουλίου, εκ των τριών μελών της παραγράφου 1.i της παρούσης, καθώς και οι αναπληρωτές των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου θα συμ μετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προ εδρεύοντος. 3. Ο Εισηγητής και ο Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από υπαλλήλους της Επιτροπής Κε φαλαιαγοράς. 4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει σε ώρες εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των μελών του. 5. Η παρούσα συγκρότηση ισχύει έως Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Φ400/143/82746/ΙΒ (3) Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού για την αγορά ηλεκτρονι κών υπολογιστών και εκτυπωτών στους πρωτεύσα ντες μαθητές σχολικού έτους ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 4 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α/ ) «Η Ελληνική Παιδεία στο Εξωτερικό, η διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». β) 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ). 2) Την υπ αριθμ. Φ400/11/140041/ΙΒ/ (ΦΕΚ 189/ τ.β/2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ400/167/79294/ΙΒ/ (ΦΕΚ 1352/Τ.Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 3) Τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους ) Την υπ αριθμ. 2/24350/0020/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 5) Το υπ αριθμ. Φ.815.1/281/65095/Ζ1/ έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε: Α. Χρηματοδοτούμε τις σχολικές επιτροπές των ελληνι κών σχολείων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση με το συνολικό ποσό των είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων πενή ντα ευρώ (21.250,00 ευρώ = 850 ανά μαθητή * 25 μαθητές). Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών στους μαθητές που κατά το σχολικό έτος πρώτευσαν, φοιτώντας στην Α τάξη των αμιγών ελληνικών γυμνασίων του εξωτερικού καθώς και στην Α τάξη της Μέσης Παιδαγωγικής Σχολής Αργυροκάστρου Παντελής Σωτήρης (ελληνικό τμήμα) και των λυκείων Δερβιτσάνης και Βουλιαρατίου, δεδομένου ότι το μάθημα της πληροφορικής διδάσκεται στις εν λόγω πε ριοχές μόνο στο λύκειο. Η κατανομή της χρηματοδότησης ανά σχολείο φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Η χρηματοδότηση γίνεται σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους 2008 ΚΑΕ 2423 ειδικού φορέα , ως εξής: ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γ.Σ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ 850,00 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ 850,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 850,00 Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 850,00 Γ.Σ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 1.700,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 850,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ 1.700,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΗΛΕΦΕΛΝΤ 1.700,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 850,00 ΑΓΓΛΙΑ Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 850,00

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΟ ΒΕΛΓΙΟ Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 850,00 ΑΦΡΙΚΗ Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ 1.700,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΤΟΥΜ ΣΟΥΔΑΝ 850,00 Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΑΜΠΕΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙΡΟΥ 850,00 ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 850,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΙΒΥΗΣ 850,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 850,00 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 850,00 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 850,00 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παντελής Σωτήρης 1.700,00 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Β. Εγκρίνουμε την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της Τράπεζας Ελ λάδος και επί του Ταμείου υπολόγου Συμψηφισμών, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2423 ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους Το προϊόν του εντάλματος αυτού θα αποσταλεί με επιταγή στο όνομα του κάθε σχολείου χωριστά και σε Ευρώ, πλην των εξής σχολείων: 1. Γυμνάσιο Αντίς Αμπέμπα Αιθιοπίας 2. Γυμνάσιο Χαρτούμ Σουδάν 3. Γυμνάσιο Τρίπολης Λιβύης 4. Γυμνάσιο Παναγίου Τάφου Ιεροσολύμων 5. Λύκειο Δερβιτσάνης Αργυροκάστρου 6. Λύκειο Βουλιαρατίου Αργυροκάστρου 7. Παιδαγωγική Σχολή Παντελής Σωτήρης Αργυρο κάστρου για τα οποία το προϊόν του εντάλματος θα αποσταλεί σε ρευστό χαρτονόμισμα και σε Ευρώ. Τυχόν έξοδα έκδοσης των επιταγών θα βαρύνουν το λογαριασμό του χρηματικού εντάλματος. Γ. Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων είναι η τή ρηση του σκοπού της χρηματοδότησης και η ύπαρξη των νομίμων παραστατικών (αποφάσεις, αποδείξεις κ.λπ). Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2008 ΕΥΡIΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. 458 (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για την υποστήριξη λειτουργίας της «Αρχής Διασφάλι σης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων υπαλ λήλων» άρθρο 16 παραγρ Την υπ αριθμ. 2/72757/ εγκύκλιο, του Γ.Λ.Κ. περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν. 3205/2003». 3. Την εισήγηση του Προέδρου της Α.ΔΙ.Π και το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση της κάτωθι υπαλλήλου στην Αθήνα κρίνεται απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Α.ΔΙ. Π μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού ή μετακίνησης ή μετάταξης υπαλλήλων στην Α.ΔΙ.Π. 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.ΔΙ.Π. (Κωδικός Φορέα 650, ΚΑΕ 0511 και μέχρι του ποσού των Ευρώ) 5. Το ν. 3374/2005, άρθρο 10, 1 περί εποπτείας της Α.ΔΙ.Π από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μιας μονίμου Εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, από , πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής ερ γασίας στη θέση που υπηρετεί μέχρι 60 ώρες το μήνα, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες και επείγουσες υπη ρεσιακές ανάγκες της Α.ΔΙ.Π. και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. Υ10γ/οικ (5) Ορισμός μη οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις : α. Του αρθρ. 28 παρ. 1,2,5 και 10 του ν. 2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/1998 τ. Α ). β. Του ν.δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου» (ΦΕΚ 103 τ. Α ). γ. Του 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. (ΦΕΚ 143 τ. Α ). δ. Του αρθρ. 22, παρ. 1 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις»(φεκ 273 τ. Α ). ε. Του αρθρ. 21 παρ. 3 Α του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από Υπουργείο Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134 τ. Α ). στ. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 76 τ. Α ). ζ. Του π.δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»(ΦΕΚ 76 τ. Α ). 2. Τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

4 21130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Α3α/οικ / (ΦΕΚ 732 τ. Β ) που κυρώ θηκε με το ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 τ. Α ), β) Α/οικ / (ΦΕΚ 771 τ. Β ), γ) ΔΥ1 α/33202/ (ΦΕΚ 703 τ. Β ), δ) Υ10γ/οικ / (ΦΕΚ 1793 τ. Β ). 3. Το π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70 τ. Α ). 4. Την υπ αριθμ /Υ 252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ. Β ). 5. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε: Ορίζουμε το κατωτέρω μη οικονομικό κίνητρο για τους διοριζόμενους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (αγρο τικούς) στα Περιφερειακά Ιατρεία, που έχουν χαρακτη ριστεί ως άγονα με τις αναφερόμενες αποφάσεις στο ανωτέρω 2 σχετικό: Στους ιατρούς που τοποθετούνται σε άγονα περιφε ρειακά ιατρεία επιτρέπεται να εκκρεμούν δύο αιτήσεις τους για οποιαδήποτε επί μέρους στάδια ειδίκευσης από αυτά που απαιτούνται για την απόκτηση τίτλου ια τρικής ειδικότητας (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της κύριας ειδικότητας), σύμφωνα με τη σειρά εκπαίδευ σης. Η δεύτερη αίτηση δύναται να υποβληθεί αμέσως με την ανάληψη υπηρεσίας των ιατρών. Το κίνητρο ισχύει εφόσον οι διοριζόμενοι υπηρετήσουν στο Περιφερεια κό Ιατρείο όπου τοποθετούνται όλο το διάστημα που ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους. Το ανωτέρω κίνητρο ισχύει και για τους ιατρούς που διατίθενται σε πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 22 του ν. 3409/2005. Η υπ αριθμ. Υ10γ/οικ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 999 τ. Β ) παύει να ισχύει. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 486/151 (6) Λήψη απόφασης επί της πρότασης της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για το οικονομικό πρόγραμμα «ΟΤΕ Μobile 480». Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη : α. Το ν. 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, β. Το ν. 703/1977 Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως ισχύει, γ. Την υπ αριθμ. 412/021/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Ορισμός των αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέ σιμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, Καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1900/Β/ ), δ. Την υπ αριθμ. ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/ «Κανονισμός Διαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Τιμολογίων Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή/ και Δικτύων» (ΦΕΚ 514/Β/ ), ε. Την υπ αριθμ. 454/022/ (ΦΕΚ 2060/Β/2007) απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία εδόθη η έγκριση των ανωτέρω οικονομικών προγραμμάτων υπό τις προϋπο θέσεις που αναφέρονται σε αυτή, ζ. Την υπ αριθμ. ΑΠ. 476/014/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Ορ γανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006)» για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και για τις αγο ρές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας», στ. Την υπ αριθμ. 4762/Φ.300/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς τους εναλλακτικούς παρόχους με θέμα «Υπο βολή Στοιχείων στα πλαίσια του Κοστολογικού Ελέγχου του ΟΤΕ έτους 2008 με βάση απολογιστικά στοιχεία έτους 2006», η. Την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 1803/Φ.960/ (Αριθμ. ΟΤΕ 9/ΕΜΠ 83/ ) Επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» με θέμα «Εμπορική Πολιτική και Οικονομικά Προγράμματα 2008», θ. Την υπ αριθμ. 482/062/ (ΦΕΚ 1029/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία εδόθη η έγκριση των ανωτέρω οικονομικών προγραμμάτων υπό τις προϋπο θέσεις που αναφέρονται σε αυτή, ι. Την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 1838/Φ.960/ (Αριθμ. ΟΤΕ 9/ΕΜΠ 91/ ) Επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» με θέμα «Εμπορική Πολιτική και Οικονομικά Προγράμματα 2008» ια. Την υπ αριθμ. 1866/Φ.960/ επιστολή ηλε κτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε»,,στην οποία διευκρινιζόταν η ακριβής τιμή του οικονομικού προγράμματος «OTE Μobile 480», ιβ. Την υπ αριθμ /Φ.600/ Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, ιγ. το γεγονός ότι: Η παρούσα εισήγηση αφορά στην έκδοση απόφασης επί της πρότασης της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για τη δι άθεση του προγράμματος «OTE Μobile 480» που αφο ρά σε «κλήσεις εκκινούμενες από συνδρομητή ΟΤΕ και τερματιζόμενες σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας». Επισημαίνεται ότι: η ΕΕΤΤ κατά τον έλεγχο του προτεινόμενου από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» τιμολογίου έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα του Κοστολογικού Ελέγχου (σχετ. ζ), ο οποίος αφορά στα τιμολόγια του έτους 2008, προ κειμένου να καθορίσει τα στοιχεία του κόστους των σχετικών υπηρεσιών για το υπό εξέταση οικονομικό πρόγραμμα. η ΕΕΤΤ κατά τον έλεγχο του προτεινόμενου από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» τιμολογίου και για τη διεξαγωγή του ελέγχου για τον ενδεχόμενο διαπίστωσης «συμπίεσης τιμών» (margin squeeze) λόγω της εφαρμογής του υπό εξέταση οικονομικού προγράμματος, έλαβε υπόψη τις απαντήσεις των εναλλακτικών παρόχων όπως αυτές προσκομίστηκαν σύμφωνα με το ανωτέρω σχετ. (στ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» με σχετική επιστολή της σχετι κό (η), υπέβαλε προς έγκριση στην ΕΕΤΤ την εμπορική πολιτική της για το έτος 2008, στην οποία περιλαμβα νόταν μεταξύ άλλων και τα οικονομικά προγράμματα με κλήσεις εκκινούμενες από συνδρομητή ΟΤΕ και τερ ματιζόμενες σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας». Στα ανωτέρω προγράμματα, δεν περιλαμβανόταν το υπό εξέταση πρόγραμμα «OTE Μobile 480». Στη συνέχεια, η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε», με το σχετικό (ι), επανήλθε κάνοντας αναφορά στην επιστολή της εται ρείας με την υπ αριθμ. 540/ΕΜΠ.19/ , στην οποία ισχυρίζεται ότι περιελάμβανε και το πρόγραμμα «OTE Μobile 480», γεγονός το οποίο δεν ισχύει, δεδομένου ότι με την εν λόγω επιστολή, η εταιρεία υπέβαλλε απλώς τα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία των υπαρχόντων οικονο μικών προγραμμάτων (π.χ. ΟΤΕΕΠΙΧΕΙΡΩ, ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ, OTETALK (κ.λπ.). Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της ΕΕΤΤ με την εται ρεία «ΟΤΕ Α.Ε», η εταιρεία ενημέρωσε την ΕΕΤΤ για την προτεινόμενη προσφερόμενη τιμή του οικονομι κού προγράμματος «OTE Μobile 480» (βλέπε σχετ. ια). Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα περιέχει χρόνο ομιλίας 480 λεπτά το μήνα με χρέωση ανά μήνα ποσού ύψους 59,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. Σημειώνεται ότι τα «μη χρησιμοποιημένα» λεπτά ομιλίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τον επόμενο μήνα από τον συνδρομητή. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» με τη σχετι κή επιστολή (σχετ. ι) της ζήτησε την έγκριση και μιας σειράς άλλων οικονομικών προγραμμάτων, τα οποία θα εξεταστούν όταν δοθούν τα απαραίτητα διευκρινιστικά στοιχεία. 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Με την υπ αριθμ. 412/021/ (ΦΕΚ 1900/ Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ, ορίσθηκε η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στις λιανικές αγορές δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικια κούς και μη οικιακούς πελάτες και δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες. Συνεπώς, η εταιρεία οφείλει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω απόφα ση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και την υποχρέωση διαφάνειας, (παράγραφος 3.2), την υπο χρέωση ελέγχου τιμών / κοστολόγησης (παράγραφος 3.3) και την υποχρέωση αδεσμοποίησης προιόντων / υπηρεσιών (unbundling) (παράγραφος 3.5) της ως άνω Απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω Απόφασης και αναφορικά με την «Υποχρέωση Διαφάνειας» ισχύουν τα εξής: «Ο ΟΤΕ δύναται να προβαίνει σε εκπτωτική πολιτική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τις διατάξεις περί ελεύθερου ανταγωνισμού και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας»..»ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πρότασή του δεν προκαλεί επιθετική τιμολόγηση, συμπίεση περιθωρίου ή οποιο δήποτε άλλο περιορισμό του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ, μετά από έλεγχο, δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση του ΟΤΕ ή να εγκρίνει αυτή υπό όρους. Σε κάθε περίπτωση έγκρισης. η δυνατότητα εφαρμογής τους θα συνοδεύεται από την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ απολογιστικά στοιχεία προκειμέ νου να ελέγχεται ex post η συμμόρφωσή του με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ο ΟΤΕ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση της πρότασής του πριν την έγκριση της ΕΕΤΤ» «Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανω τάτου ορίου τιμής και κοστολόγησης», ήτοι: Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανωτά του ορίου τιμής (price cap) στην αγορά των δημοσίως δια θέσιμων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανω τάτου ορίου τιμής και κοστολόγησης, ήτοι: Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανωτάτου ορίου τιμής (price cap) στην αγορά των δημοσίως διαθέσιμων εθνι κών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, στην οποία περιλαμβάνονται οι υπεραστικές κλήσεις, οι κλήσεις από σταθερό προς κινητό, οι κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων dial up προς το διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ), Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και κοστολόγησης Σύμφωνα με το άρθρο της ως άνω Απόφασης, αναφορικά με τη διαδικασία τροποποίησης των τιμών λιανικής / τελών παρακράτησης ισχύουν τα εξής: Διαδικασία τροποποίησης τιμών λιανικής / τελών παρακράτησης «Για την τροποποίηση των τιμών των υπηρε σιών κλήσεων και των τελών παρακράτησης τα οποία υπόκεινται σε ανώτατο όριο τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο A της παρούσας, ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την προτεινό μενη τιμολογιακή πολιτική του συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκει μένου η ΕΕΤΤ να ελέγξει την συμμόρφωσή της με το οριζόμενο στην παρούσα ανώτατο όριο τιμής. Ο ΟΤΕ δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής του, μέχρι τη λήψη σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη αυτής» «Στην περίπτωση που η ΕΕΤΤ κρίνει ότι η προ τεινόμενη τιμολογιακή πολιτική δεν είναι σύμφωνη με την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με το ανώτατο όριο τιμής, ενημερώνει τον ΟΤΕ κοινοποιώντας τους λόγους απόρριψης της πρότασής του» «Στην περίπτωση μείωσης των τιμών των υπη ρεσιών που περιλαμβάνονται στις υπό Α.1 ορισθείσες αγορές, ο ΟΤΕ υποχρεούται, να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την πρότασή του, συνοδευμένη από όλα τα απαραίτητα, για τον έλεγχό της, στοιχεία. Ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πρότασή του δεν προκαλεί επιθετική τιμολόγηση, συμπίεση περιθωρίου ή οποιοδήποτε άλλο περιορισμό του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ, μετά από έλεγ χο, δύναται να εγκρίνει, ή να απορρίψει την πρόταση του ΟΤΕ, ή να εγκρίνει αυτή υπό όρους. Ο ΟΤΕ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση της πρότασής του πριν την έγκριση της ΕΕΤΤ» «Κατόπιν της έγκρισης της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ δημο σιοποιεί τις τροποποιήσεις των τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο A της παρούσας».

6 21132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά του κοινοποιηθέντος προγράμματος «OTE Μobile 480», την ανάλυση της σχετικής αγοράς και την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων, όπως αυτά υπεβλήθησαν στην ΕΕΤΤ, η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «OTE Μobile 480», 1. Βάσει της υπ αριθμ. ΑΠ. 412/021/ (ΦΕΚ 1900/ Β/ ) απόφασης, η ΕΕΤΤ οφείλει να εξετάζει τα οικονομικά προγράμματα της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» και να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν επι βληθεί στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε», «ex ante», ως εταιρεία Κατέχουσα Σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) στις αγορές 3 και 4. Για την εκτέλεση του παραπάνω ελέγχου από την ΕΕΤΤ εξετάστηκαν μια σειρά από πληροφορίες δεδομένα, τα οποία παρείχε η εταιρεία ΟΤΕ, η οποία έφερε και το βάρος της απόδειξης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνο νταν στα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία καθώς και στο σχετ. ια. 2. Κατόπιν των παραπάνω, η ΕΕΤΤ προέβη στον σχετι κό έλεγχο του εν λόγω οικονομικού προγράμματος που υπέβαλε η εταιρεία. Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποι ήθηκε σε δύο: στάδια (α) έλεγχος προγραμμάτων στα θερής τηλεφωνίας ως προς το ενδεχόμενο ληστρικής τιμολόγησης και (β) έλεγχος προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας ως προς το ενδεχόμενο συμπίεσης περι θωρίου προς ένα ανταγωνιστή του ΟΤΕ. Β. Έλεγχος του οικονομικού προγράμματος «OTE MOBILE 480» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για το ενδεχό μενο διαπίστωσης πρακτικής «Ληστρικής τιμολόγησης» (Predatory Pricing) 1. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ο έλεγχος για ύπαρξη ή μη ληστρικής τιμολόγησης λαμβάνει υπόψη τις εξής περιπτώσεις: (α) Εάν η εξεταζόμενη αποτε λεσματική τιμή είναι υψηλότερη του μέσου συνολικού κόστους της εξεταζόμενης υπηρεσίας, όπου στην περί πτωση αυτή δεν υφίσταται ληστρική τιμολόγηση διότι ο πάροχος με σημαντική ισχύ την αγορά ανακτά το κόστος του και πουλά με κέρδος. (β) Εάν η εξεταζόμενη αποτελεσματική τιμή είναι χαμηλότερη του μέσου μα κροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους της εξεταζόμενης υπηρεσίας, τότε υφίσταται ληστρική τιμολόγηση, και (γ) εάν η εξεταζόμενη αποτελεσματική τιμή είναι μεταξύ του συνολικού κόστους και του μέσου μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους της εξεταζόμενης υπηρεσίας, τότε η εταιρεία με σημαντική ισχύ στην αγορά ελέγχεται για το κατά πόσο έχει πρόθεση να δημιουργήσει πρόβλημα ανταγωνισμού στην αγορά. 2. Για την πραγματοποίηση του εν λόγω ελέγχου χρη σιμοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά προσκομίστηκαν από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Για τον υπολογισμό του αποτελεσματικού μέσου εσόδου (ARPM), γίνεται η υπόθεση, ότι καμία κλήση δεν γίνεται έξω από εκείνους τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Σημειώνεται ότι το αποτελεσματικό μέσο έσοδο (ARPM) για τους χρήστες αυτού του πακέτου είναι υψηλότερο από το μέσο συ νολικό κόστος της εξεταζόμενης υπηρεσίας. Γ. Έλεγχος του οικονομικού προγράμματος «OTE MOBILE 480» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για το ενδεχό μενο διαπίστωσης πρακτικής «Συμπίεσης Περιθωρίου» (Margin Squeeze) 1. Ο Έλεγχος «Margin Squeeze» συνίσταται στο να δια πιστωθεί εάν οι εναλλακτικοί πάροχοι και πιο συγκεκρι μένα εάν ένας εύλογα αποδοτικός πάροχος (Reasonably Efficient Operator, REO) μπορεί να ανταγωνιστεί το συ γκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα του ΟΤΕ. 2. Στο εν λόγω μοντέλο, έχει εξεταστεί το ανωτέ ρω οικονομικό πρόγραμμα της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε». Τα στοιχεία κόστους που έχουν ληφθεί υπόψη στο εν λόγω μοντέλο προέρχονται από το Κοστολογικό Σύστημα του ΟΤΕ (μετά τον έλεγχο του 2008 με απολογιστικά στοιχεία κόστους 2006) καθώς και από στοιχεία κό στους που έχουν υποβάλει οι εναλλακτικοί πάροχοι τον Ιανουάριο του 2008, σύμφωνα με το σχετ (στ). Περιλη πτικά αναφέρεται ότι το μοντέλο αυτό συγκεντρώνει τα έσοδα του REO και τα έξοδα (δικτυακά, μη δικτυακά, έξοδα χονδρικών υπηρεσιών προς ΟΤΕ π.χ. διασύνδεση, μισθωμένες γραμμές) και αποτιμά την κερδοφορία (ή τη ζημία) του REO από τη δραστηριότητα σε αγορά όπου οφείλει να ανταγωνιστεί την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Σκοπός του μοντέλου αυτού είναι να αποδείξει εάν ένας εναλλακτικός πάροχος, μπορεί να προσφέρει επικερ δώς το ίδιο οικονομικό πρόγραμμα που προσφέρει η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Αποτέλεσμα ελέγχου του προγράμματος «ΟΤΕ Mobile 480» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» Το αποτέλεσμα που προκύπτει αποδεικνύει ότι το περιθώριο κέρδους για έναν εύλογα αποδοτικό πάροχο (REO) σε περίπτωση που κληθεί να ανταγωνιστεί το εν λόγω οικονομικό πρόγραμμα με τους όρους που έχουν αναφερθεί ανωτέρω, είναι θετικό. Επίσης, για να διεξα χθεί σύγκριση με τα λιανικά τιμολόγια είναι απαραίτητο να προστεθεί το κόστος της διασύνδεσης στα δίκτυα κινητής, καθώς και να πραγματοποιηθούν υποθέσεις για τη μέση χρήση του εν λόγω προγράμματος, γεγονός το οποίο ελήφθη υπόψη κατά την ανωτέρω εξέταση. Ως αποτέλεσμα τούτου, δε διαπιστώνεται η ύπαρξη «συμπίεσης περιθωρίου κέρδους» (margin squeeze). και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Κουλούρη), αποφα σίζει : 1. Εγκρίνει το οικονομικό πρόγραμμα «OTE Μobile 480» όπως αυτό κοινοποιήθηκε στην ΕΕΤΤ με την σχετικές επιστολές της εταιρείας (σχετ. ι και ια), για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 2. Επιβάλλει την υποχρέωση στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» να παρέχει στην ΕΕΤΤ, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη εκάστου διμήνου, όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 334/45/2004, 339/31/2004, 454/022/2007, 443/068/2007, και 476/014/2008 αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 3. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρ μογή από την ΕΕΤΤ, δυνάμει των άρθρων 12 παράγραφοι στ, η και λε και του άρθρου 14 του νόμου 3431/2006, των διατάξεων και αρχών του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται όπως ασκήσει τις αρμοδιότητές της για τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας και των αρχών του ανταγωνισμού ιδίως ως προς την ύπαρξη επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing), ή / και συμπίεσης τιμών / περιθωρίου (price / margin squeeze), ή άλλης μορφής καταχρηστικής εκμε τάλλευσης δεσπόζουσα θέσης εκ μέρους της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» που ανακύπτουν από την εφαρμογή των τι μολογίων που αναφέρονται στην παρούσα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ να κοινοποι ήσει την παρούσα απόφαση στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2008 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Αριθμ /13739 (7) Τροποποίηση του O.E.Υ. Κοινότητας Φούρκας Νομού Ιωαννίνων» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 205 του ν. 3584/ Την υπ αριθμ. ΕΣ / απόφαση του Νο μάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 723/ ) 3. Την υπ αριθμ. 25/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φούρκας. 4. Την υπ αριθμ. 45/ Γνωμοδότηση του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων και 5. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 111/ ) απόφαση μας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΣ», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΕΣ / από φαση του Νομάρχη Ιωαννίνων ως εξής: Α) Συστήνεται Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι τών ΚΕΠ το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενο στο Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4β του ν. 3013/2002, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου του προαναφερόμενου νόμου. Β) Στην οργανική σύνθεση και διαβάθμιση του προσω πικού των θέσεων του τακτικού προσωπικού: Καταργείται μία (1) θέση ΔΕ Δασοφυλάκων και Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέ σεων Πολιτών. Γ) Συνιστώνται δύο (2) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή πρόσκαιρων ή άλλων περιοδικών αναγκών. Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως σήμερα ισχύουν. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η προηγούμενη από φαση. Κάλυψη δαπάνης: Με την παρούσα κανονιστική πράξη προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Φούρκας, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 5.120,00 ευρώ. Ιωάννινα, 11 Ιουλίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ

8 21134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα