ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.)... 2 Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών των Ελλη νικών Σχολείων του εξωτερικού για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών στους πρωτεύσαντες μαθητές σχολικού έτους Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για την υποστήριξη λειτουργίας της «Αρχής Διασφά λισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» Ορισμός μη οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου Λήψη απόφασης επί της πρότασης της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για το οικονομικό πρόγραμμα «ΟΤΕ Μobile 480» Τροποποίηση του O.E.Υ. Κοινότητας Φούρκας Νομού Ιωαννίνων»... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/20/19559 (1) Σύσταση και Έναρξη Λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Νομαρχιακή Αυ τοδιοίκηση Λάρισας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Αναβάθμιση της πολι τικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α / ) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις». γ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 2) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ (ΦΕΚ 1950/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 3) Την υπ αριθμ. Φ.1/οικ / (ΦΕΚ 1159Β ) απόφαση με την οποία ορίσθηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας με ηλεκτρονικό αριθμό ) Την υπ αριθμ. 671/ απόφαση του Νομαρχι ακού Συμβουλίου Λάρισας, σύμφωνα με την οποία εγκρί νεται η σύσταση Παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και το υπ αριθμ. 16/ απόσπασμα Από φασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου η οποία ορίζει ότι το παράρτημα θα εγκατασταθεί στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Λάρισας αντιδιαμετρικά αντίθετα με την εγκα τάσταση του Παραρτήματος ΚΕΠ του Δήμου Λάρισας αλλά και σε απόσταση άνω των τριών (3) χιλιομέτρων από τα παλαιά ΚΕΠ της Νομαρχίας και του Δήμου. 5) Το υπ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ2/34/ υπηρεσι ακό σημείωμα της ΔΟΛΚΕΠ και την επ αυτού έγκριση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη σύσταση Παραρ τήματος ΚΕΠ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, αποφασίζουμε: Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών με ηλεκτρονικό αριθμό 325, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, συνιστάται Παράρτημα με ηλεκτρονικό αριθμό 325ΠΑ, με έδρα στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Λάρισας. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του παραρτήμα τος ορίζεται η Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ Aριθμ.18386/ΔΙΟΕ912 (2) Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την

2 21128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ. 98/Α). ii. των άρθρων του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α). iii. των άρθρων του ν. 1969/1991 «Εταιρείες επεν δύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (ΦΕΚ 167/Α). iν. του π.δ. 25/2003 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαι αγοράς», όπως ισχύει (ΦΕΚ 26/Α). ν. του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» όπως ισχύει (ΦΕΚ 165/Α). νi. του π.δ. 81/ «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α). 2. Τα υπ αριθμ. 1804/ και 2401/ έγ γραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπη ρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατά σταση των υπαλλήλων της, αποτελούμενο από: i. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με βαθμό Α και ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. ii. Δύο αιρετούς εκπροσώπους των μονίμων υπαλλή λων με βαθμό Α. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθούν αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα συνεδριάζει ευρισκόμενο σε απαρτία με τα τρία ανωτέρω μέλη του, με βάση το άρθρο 162 παρ. 8 του ν. 3528/ Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι κών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής Πρόεδρος του συμβουλίου, εκ των τριών μελών της παραγράφου 1.i της παρούσης, καθώς και οι αναπληρωτές των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου θα συμ μετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προ εδρεύοντος. 3. Ο Εισηγητής και ο Γραμματέας του υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από υπαλλήλους της Επιτροπής Κε φαλαιαγοράς. 4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει σε ώρες εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των μελών του. 5. Η παρούσα συγκρότηση ισχύει έως Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Φ400/143/82746/ΙΒ (3) Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού για την αγορά ηλεκτρονι κών υπολογιστών και εκτυπωτών στους πρωτεύσα ντες μαθητές σχολικού έτους ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 4 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ.Α/ ) «Η Ελληνική Παιδεία στο Εξωτερικό, η διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». β) 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ). 2) Την υπ αριθμ. Φ400/11/140041/ΙΒ/ (ΦΕΚ 189/ τ.β/2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ400/167/79294/ΙΒ/ (ΦΕΚ 1352/Τ.Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 3) Τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους ) Την υπ αριθμ. 2/24350/0020/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 5) Το υπ αριθμ. Φ.815.1/281/65095/Ζ1/ έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε: Α. Χρηματοδοτούμε τις σχολικές επιτροπές των ελληνι κών σχολείων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση με το συνολικό ποσό των είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων πενή ντα ευρώ (21.250,00 ευρώ = 850 ανά μαθητή * 25 μαθητές). Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών στους μαθητές που κατά το σχολικό έτος πρώτευσαν, φοιτώντας στην Α τάξη των αμιγών ελληνικών γυμνασίων του εξωτερικού καθώς και στην Α τάξη της Μέσης Παιδαγωγικής Σχολής Αργυροκάστρου Παντελής Σωτήρης (ελληνικό τμήμα) και των λυκείων Δερβιτσάνης και Βουλιαρατίου, δεδομένου ότι το μάθημα της πληροφορικής διδάσκεται στις εν λόγω πε ριοχές μόνο στο λύκειο. Η κατανομή της χρηματοδότησης ανά σχολείο φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Η χρηματοδότηση γίνεται σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους 2008 ΚΑΕ 2423 ειδικού φορέα , ως εξής: ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γ.Σ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ 850,00 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ 850,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 850,00 Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 850,00 Γ.Σ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 1.700,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 850,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ 1.700,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΠΗΛΕΦΕΛΝΤ 1.700,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 850,00 ΑΓΓΛΙΑ Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 850,00

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΟ ΒΕΛΓΙΟ Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 850,00 ΑΦΡΙΚΗ Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ 1.700,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΤΟΥΜ ΣΟΥΔΑΝ 850,00 Γ.Σ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΑΜΠΕΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙΡΟΥ 850,00 ΑΒΕΡΩΦΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 850,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΛΙΒΥΗΣ 850,00 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 850,00 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 850,00 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 850,00 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παντελής Σωτήρης 1.700,00 ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Β. Εγκρίνουμε την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της Τράπεζας Ελ λάδος και επί του Ταμείου υπολόγου Συμψηφισμών, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2423 ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. οικονομικού έτους Το προϊόν του εντάλματος αυτού θα αποσταλεί με επιταγή στο όνομα του κάθε σχολείου χωριστά και σε Ευρώ, πλην των εξής σχολείων: 1. Γυμνάσιο Αντίς Αμπέμπα Αιθιοπίας 2. Γυμνάσιο Χαρτούμ Σουδάν 3. Γυμνάσιο Τρίπολης Λιβύης 4. Γυμνάσιο Παναγίου Τάφου Ιεροσολύμων 5. Λύκειο Δερβιτσάνης Αργυροκάστρου 6. Λύκειο Βουλιαρατίου Αργυροκάστρου 7. Παιδαγωγική Σχολή Παντελής Σωτήρης Αργυρο κάστρου για τα οποία το προϊόν του εντάλματος θα αποσταλεί σε ρευστό χαρτονόμισμα και σε Ευρώ. Τυχόν έξοδα έκδοσης των επιταγών θα βαρύνουν το λογαριασμό του χρηματικού εντάλματος. Γ. Προϋπόθεση για τη διάθεση των πιστώσεων είναι η τή ρηση του σκοπού της χρηματοδότησης και η ύπαρξη των νομίμων παραστατικών (αποφάσεις, αποδείξεις κ.λπ). Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2008 ΕΥΡIΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. 458 (4) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για την υποστήριξη λειτουργίας της «Αρχής Διασφάλι σης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων υπαλ λήλων» άρθρο 16 παραγρ Την υπ αριθμ. 2/72757/ εγκύκλιο, του Γ.Λ.Κ. περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν. 3205/2003». 3. Την εισήγηση του Προέδρου της Α.ΔΙ.Π και το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση της κάτωθι υπαλλήλου στην Αθήνα κρίνεται απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Α.ΔΙ. Π μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του αναγκαίου διοικητικού προσωπικού ή μετακίνησης ή μετάταξης υπαλλήλων στην Α.ΔΙ.Π. 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.ΔΙ.Π. (Κωδικός Φορέα 650, ΚΑΕ 0511 και μέχρι του ποσού των Ευρώ) 5. Το ν. 3374/2005, άρθρο 10, 1 περί εποπτείας της Α.ΔΙ.Π από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μιας μονίμου Εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, από , πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής ερ γασίας στη θέση που υπηρετεί μέχρι 60 ώρες το μήνα, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες και επείγουσες υπη ρεσιακές ανάγκες της Α.ΔΙ.Π. και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. Υ10γ/οικ (5) Ορισμός μη οικονομικών κινήτρων για την κάλυψη υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις : α. Του αρθρ. 28 παρ. 1,2,5 και 10 του ν. 2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/1998 τ. Α ). β. Του ν.δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου» (ΦΕΚ 103 τ. Α ). γ. Του 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. (ΦΕΚ 143 τ. Α ). δ. Του αρθρ. 22, παρ. 1 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις»(φεκ 273 τ. Α ). ε. Του αρθρ. 21 παρ. 3 Α του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από Υπουργείο Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134 τ. Α ). στ. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 76 τ. Α ). ζ. Του π.δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»(ΦΕΚ 76 τ. Α ). 2. Τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

4 21130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Α3α/οικ / (ΦΕΚ 732 τ. Β ) που κυρώ θηκε με το ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 τ. Α ), β) Α/οικ / (ΦΕΚ 771 τ. Β ), γ) ΔΥ1 α/33202/ (ΦΕΚ 703 τ. Β ), δ) Υ10γ/οικ / (ΦΕΚ 1793 τ. Β ). 3. Το π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70 τ. Α ). 4. Την υπ αριθμ /Υ 252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ. Β ). 5. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε: Ορίζουμε το κατωτέρω μη οικονομικό κίνητρο για τους διοριζόμενους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (αγρο τικούς) στα Περιφερειακά Ιατρεία, που έχουν χαρακτη ριστεί ως άγονα με τις αναφερόμενες αποφάσεις στο ανωτέρω 2 σχετικό: Στους ιατρούς που τοποθετούνται σε άγονα περιφε ρειακά ιατρεία επιτρέπεται να εκκρεμούν δύο αιτήσεις τους για οποιαδήποτε επί μέρους στάδια ειδίκευσης από αυτά που απαιτούνται για την απόκτηση τίτλου ια τρικής ειδικότητας (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της κύριας ειδικότητας), σύμφωνα με τη σειρά εκπαίδευ σης. Η δεύτερη αίτηση δύναται να υποβληθεί αμέσως με την ανάληψη υπηρεσίας των ιατρών. Το κίνητρο ισχύει εφόσον οι διοριζόμενοι υπηρετήσουν στο Περιφερεια κό Ιατρείο όπου τοποθετούνται όλο το διάστημα που ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους. Το ανωτέρω κίνητρο ισχύει και για τους ιατρούς που διατίθενται σε πλοία σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 22 του ν. 3409/2005. Η υπ αριθμ. Υ10γ/οικ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 999 τ. Β ) παύει να ισχύει. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 486/151 (6) Λήψη απόφασης επί της πρότασης της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για το οικονομικό πρόγραμμα «ΟΤΕ Μobile 480». Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη : α. Το ν. 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, β. Το ν. 703/1977 Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγο πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως ισχύει, γ. Την υπ αριθμ. 412/021/ απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ «Ορισμός των αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέ σιμων αστικών και εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, Καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών» (ΦΕΚ 1900/Β/ ), δ. Την υπ αριθμ. ΑΠ ΕΕΤΤ 277/64/ «Κανονισμός Διαδικασίας Ελέγχου και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Τιμολογίων Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή/ και Δικτύων» (ΦΕΚ 514/Β/ ), ε. Την υπ αριθμ. 454/022/ (ΦΕΚ 2060/Β/2007) απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία εδόθη η έγκριση των ανωτέρω οικονομικών προγραμμάτων υπό τις προϋπο θέσεις που αναφέρονται σε αυτή, ζ. Την υπ αριθμ. ΑΠ. 476/014/ απόφαση της ΕΕΤΤ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Ορ γανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2008 (με απολογιστικά στοιχεία 2006)» για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής καθώς και για τις αγο ρές λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση ελέγχου τιμών με τη μορφή κοστοστρέφειας», στ. Την υπ αριθμ. 4762/Φ.300/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς τους εναλλακτικούς παρόχους με θέμα «Υπο βολή Στοιχείων στα πλαίσια του Κοστολογικού Ελέγχου του ΟΤΕ έτους 2008 με βάση απολογιστικά στοιχεία έτους 2006», η. Την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 1803/Φ.960/ (Αριθμ. ΟΤΕ 9/ΕΜΠ 83/ ) Επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» με θέμα «Εμπορική Πολιτική και Οικονομικά Προγράμματα 2008», θ. Την υπ αριθμ. 482/062/ (ΦΕΚ 1029/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία εδόθη η έγκριση των ανωτέρω οικονομικών προγραμμάτων υπό τις προϋπο θέσεις που αναφέρονται σε αυτή, ι. Την υπ αριθμ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 1838/Φ.960/ (Αριθμ. ΟΤΕ 9/ΕΜΠ 91/ ) Επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» με θέμα «Εμπορική Πολιτική και Οικονομικά Προγράμματα 2008» ια. Την υπ αριθμ. 1866/Φ.960/ επιστολή ηλε κτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε»,,στην οποία διευκρινιζόταν η ακριβής τιμή του οικονομικού προγράμματος «OTE Μobile 480», ιβ. Την υπ αριθμ /Φ.600/ Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, ιγ. το γεγονός ότι: Η παρούσα εισήγηση αφορά στην έκδοση απόφασης επί της πρότασης της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για τη δι άθεση του προγράμματος «OTE Μobile 480» που αφο ρά σε «κλήσεις εκκινούμενες από συνδρομητή ΟΤΕ και τερματιζόμενες σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας». Επισημαίνεται ότι: η ΕΕΤΤ κατά τον έλεγχο του προτεινόμενου από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» τιμολογίου έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα του Κοστολογικού Ελέγχου (σχετ. ζ), ο οποίος αφορά στα τιμολόγια του έτους 2008, προ κειμένου να καθορίσει τα στοιχεία του κόστους των σχετικών υπηρεσιών για το υπό εξέταση οικονομικό πρόγραμμα. η ΕΕΤΤ κατά τον έλεγχο του προτεινόμενου από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» τιμολογίου και για τη διεξαγωγή του ελέγχου για τον ενδεχόμενο διαπίστωσης «συμπίεσης τιμών» (margin squeeze) λόγω της εφαρμογής του υπό εξέταση οικονομικού προγράμματος, έλαβε υπόψη τις απαντήσεις των εναλλακτικών παρόχων όπως αυτές προσκομίστηκαν σύμφωνα με το ανωτέρω σχετ. (στ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» με σχετική επιστολή της σχετι κό (η), υπέβαλε προς έγκριση στην ΕΕΤΤ την εμπορική πολιτική της για το έτος 2008, στην οποία περιλαμβα νόταν μεταξύ άλλων και τα οικονομικά προγράμματα με κλήσεις εκκινούμενες από συνδρομητή ΟΤΕ και τερ ματιζόμενες σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας». Στα ανωτέρω προγράμματα, δεν περιλαμβανόταν το υπό εξέταση πρόγραμμα «OTE Μobile 480». Στη συνέχεια, η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε», με το σχετικό (ι), επανήλθε κάνοντας αναφορά στην επιστολή της εται ρείας με την υπ αριθμ. 540/ΕΜΠ.19/ , στην οποία ισχυρίζεται ότι περιελάμβανε και το πρόγραμμα «OTE Μobile 480», γεγονός το οποίο δεν ισχύει, δεδομένου ότι με την εν λόγω επιστολή, η εταιρεία υπέβαλλε απλώς τα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία των υπαρχόντων οικονο μικών προγραμμάτων (π.χ. ΟΤΕΕΠΙΧΕΙΡΩ, ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ, OTETALK (κ.λπ.). Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της ΕΕΤΤ με την εται ρεία «ΟΤΕ Α.Ε», η εταιρεία ενημέρωσε την ΕΕΤΤ για την προτεινόμενη προσφερόμενη τιμή του οικονομι κού προγράμματος «OTE Μobile 480» (βλέπε σχετ. ια). Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα περιέχει χρόνο ομιλίας 480 λεπτά το μήνα με χρέωση ανά μήνα ποσού ύψους 59,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%. Σημειώνεται ότι τα «μη χρησιμοποιημένα» λεπτά ομιλίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τον επόμενο μήνα από τον συνδρομητή. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» με τη σχετι κή επιστολή (σχετ. ι) της ζήτησε την έγκριση και μιας σειράς άλλων οικονομικών προγραμμάτων, τα οποία θα εξεταστούν όταν δοθούν τα απαραίτητα διευκρινιστικά στοιχεία. 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Με την υπ αριθμ. 412/021/ (ΦΕΚ 1900/ Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ, ορίσθηκε η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» ως επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στις λιανικές αγορές δημοσίως διαθέσιμων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικια κούς και μη οικιακούς πελάτες και δημοσίως διαθέσιμων εθνικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες. Συνεπώς, η εταιρεία οφείλει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την εν λόγω απόφα ση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων και την υποχρέωση διαφάνειας, (παράγραφος 3.2), την υπο χρέωση ελέγχου τιμών / κοστολόγησης (παράγραφος 3.3) και την υποχρέωση αδεσμοποίησης προιόντων / υπηρεσιών (unbundling) (παράγραφος 3.5) της ως άνω Απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω Απόφασης και αναφορικά με την «Υποχρέωση Διαφάνειας» ισχύουν τα εξής: «Ο ΟΤΕ δύναται να προβαίνει σε εκπτωτική πολιτική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζει τις διατάξεις περί ελεύθερου ανταγωνισμού και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας»..»ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πρότασή του δεν προκαλεί επιθετική τιμολόγηση, συμπίεση περιθωρίου ή οποιο δήποτε άλλο περιορισμό του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ, μετά από έλεγχο, δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση του ΟΤΕ ή να εγκρίνει αυτή υπό όρους. Σε κάθε περίπτωση έγκρισης. η δυνατότητα εφαρμογής τους θα συνοδεύεται από την υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει στην ΕΕΤΤ απολογιστικά στοιχεία προκειμέ νου να ελέγχεται ex post η συμμόρφωσή του με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ο ΟΤΕ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση της πρότασής του πριν την έγκριση της ΕΕΤΤ» «Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανω τάτου ορίου τιμής και κοστολόγησης», ήτοι: Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανωτά του ορίου τιμής (price cap) στην αγορά των δημοσίως δια θέσιμων αστικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανω τάτου ορίου τιμής και κοστολόγησης, ήτοι: Υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανωτάτου ορίου τιμής (price cap) στην αγορά των δημοσίως διαθέσιμων εθνι κών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, στην οποία περιλαμβάνονται οι υπεραστικές κλήσεις, οι κλήσεις από σταθερό προς κινητό, οι κλήσεις σε παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων dial up προς το διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας του ΕΠΑΚ/ΠΕΑΚ), Υποχρέωση υποβολής στοιχείων κόστους και κοστολόγησης Σύμφωνα με το άρθρο της ως άνω Απόφασης, αναφορικά με τη διαδικασία τροποποίησης των τιμών λιανικής / τελών παρακράτησης ισχύουν τα εξής: Διαδικασία τροποποίησης τιμών λιανικής / τελών παρακράτησης «Για την τροποποίηση των τιμών των υπηρε σιών κλήσεων και των τελών παρακράτησης τα οποία υπόκεινται σε ανώτατο όριο τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο A της παρούσας, ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την προτεινό μενη τιμολογιακή πολιτική του συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκει μένου η ΕΕΤΤ να ελέγξει την συμμόρφωσή της με το οριζόμενο στην παρούσα ανώτατο όριο τιμής. Ο ΟΤΕ δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής του, μέχρι τη λήψη σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη αυτής» «Στην περίπτωση που η ΕΕΤΤ κρίνει ότι η προ τεινόμενη τιμολογιακή πολιτική δεν είναι σύμφωνη με την υποχρέωση του ΟΤΕ αναφορικά με το ανώτατο όριο τιμής, ενημερώνει τον ΟΤΕ κοινοποιώντας τους λόγους απόρριψης της πρότασής του» «Στην περίπτωση μείωσης των τιμών των υπη ρεσιών που περιλαμβάνονται στις υπό Α.1 ορισθείσες αγορές, ο ΟΤΕ υποχρεούται, να υποβάλλει στην ΕΕΤΤ την πρότασή του, συνοδευμένη από όλα τα απαραίτητα, για τον έλεγχό της, στοιχεία. Ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πρότασή του δεν προκαλεί επιθετική τιμολόγηση, συμπίεση περιθωρίου ή οποιοδήποτε άλλο περιορισμό του ανταγωνισμού. Η ΕΕΤΤ, μετά από έλεγ χο, δύναται να εγκρίνει, ή να απορρίψει την πρόταση του ΟΤΕ, ή να εγκρίνει αυτή υπό όρους. Ο ΟΤΕ δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση της πρότασής του πριν την έγκριση της ΕΕΤΤ» «Κατόπιν της έγκρισης της ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ δημο σιοποιεί τις τροποποιήσεις των τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο A της παρούσας».

6 21132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά του κοινοποιηθέντος προγράμματος «OTE Μobile 480», την ανάλυση της σχετικής αγοράς και την εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων, όπως αυτά υπεβλήθησαν στην ΕΕΤΤ, η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «OTE Μobile 480», 1. Βάσει της υπ αριθμ. ΑΠ. 412/021/ (ΦΕΚ 1900/ Β/ ) απόφασης, η ΕΕΤΤ οφείλει να εξετάζει τα οικονομικά προγράμματα της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» και να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν επι βληθεί στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε», «ex ante», ως εταιρεία Κατέχουσα Σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) στις αγορές 3 και 4. Για την εκτέλεση του παραπάνω ελέγχου από την ΕΕΤΤ εξετάστηκαν μια σειρά από πληροφορίες δεδομένα, τα οποία παρείχε η εταιρεία ΟΤΕ, η οποία έφερε και το βάρος της απόδειξης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνο νταν στα μηνιαία απολογιστικά στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία καθώς και στο σχετ. ια. 2. Κατόπιν των παραπάνω, η ΕΕΤΤ προέβη στον σχετι κό έλεγχο του εν λόγω οικονομικού προγράμματος που υπέβαλε η εταιρεία. Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποι ήθηκε σε δύο: στάδια (α) έλεγχος προγραμμάτων στα θερής τηλεφωνίας ως προς το ενδεχόμενο ληστρικής τιμολόγησης και (β) έλεγχος προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας ως προς το ενδεχόμενο συμπίεσης περι θωρίου προς ένα ανταγωνιστή του ΟΤΕ. Β. Έλεγχος του οικονομικού προγράμματος «OTE MOBILE 480» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για το ενδεχό μενο διαπίστωσης πρακτικής «Ληστρικής τιμολόγησης» (Predatory Pricing) 1. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ο έλεγχος για ύπαρξη ή μη ληστρικής τιμολόγησης λαμβάνει υπόψη τις εξής περιπτώσεις: (α) Εάν η εξεταζόμενη αποτε λεσματική τιμή είναι υψηλότερη του μέσου συνολικού κόστους της εξεταζόμενης υπηρεσίας, όπου στην περί πτωση αυτή δεν υφίσταται ληστρική τιμολόγηση διότι ο πάροχος με σημαντική ισχύ την αγορά ανακτά το κόστος του και πουλά με κέρδος. (β) Εάν η εξεταζόμενη αποτελεσματική τιμή είναι χαμηλότερη του μέσου μα κροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους της εξεταζόμενης υπηρεσίας, τότε υφίσταται ληστρική τιμολόγηση, και (γ) εάν η εξεταζόμενη αποτελεσματική τιμή είναι μεταξύ του συνολικού κόστους και του μέσου μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους της εξεταζόμενης υπηρεσίας, τότε η εταιρεία με σημαντική ισχύ στην αγορά ελέγχεται για το κατά πόσο έχει πρόθεση να δημιουργήσει πρόβλημα ανταγωνισμού στην αγορά. 2. Για την πραγματοποίηση του εν λόγω ελέγχου χρη σιμοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά προσκομίστηκαν από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Για τον υπολογισμό του αποτελεσματικού μέσου εσόδου (ARPM), γίνεται η υπόθεση, ότι καμία κλήση δεν γίνεται έξω από εκείνους τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Σημειώνεται ότι το αποτελεσματικό μέσο έσοδο (ARPM) για τους χρήστες αυτού του πακέτου είναι υψηλότερο από το μέσο συ νολικό κόστος της εξεταζόμενης υπηρεσίας. Γ. Έλεγχος του οικονομικού προγράμματος «OTE MOBILE 480» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» για το ενδεχό μενο διαπίστωσης πρακτικής «Συμπίεσης Περιθωρίου» (Margin Squeeze) 1. Ο Έλεγχος «Margin Squeeze» συνίσταται στο να δια πιστωθεί εάν οι εναλλακτικοί πάροχοι και πιο συγκεκρι μένα εάν ένας εύλογα αποδοτικός πάροχος (Reasonably Efficient Operator, REO) μπορεί να ανταγωνιστεί το συ γκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα του ΟΤΕ. 2. Στο εν λόγω μοντέλο, έχει εξεταστεί το ανωτέ ρω οικονομικό πρόγραμμα της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε». Τα στοιχεία κόστους που έχουν ληφθεί υπόψη στο εν λόγω μοντέλο προέρχονται από το Κοστολογικό Σύστημα του ΟΤΕ (μετά τον έλεγχο του 2008 με απολογιστικά στοιχεία κόστους 2006) καθώς και από στοιχεία κό στους που έχουν υποβάλει οι εναλλακτικοί πάροχοι τον Ιανουάριο του 2008, σύμφωνα με το σχετ (στ). Περιλη πτικά αναφέρεται ότι το μοντέλο αυτό συγκεντρώνει τα έσοδα του REO και τα έξοδα (δικτυακά, μη δικτυακά, έξοδα χονδρικών υπηρεσιών προς ΟΤΕ π.χ. διασύνδεση, μισθωμένες γραμμές) και αποτιμά την κερδοφορία (ή τη ζημία) του REO από τη δραστηριότητα σε αγορά όπου οφείλει να ανταγωνιστεί την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Σκοπός του μοντέλου αυτού είναι να αποδείξει εάν ένας εναλλακτικός πάροχος, μπορεί να προσφέρει επικερ δώς το ίδιο οικονομικό πρόγραμμα που προσφέρει η εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Αποτέλεσμα ελέγχου του προγράμματος «ΟΤΕ Mobile 480» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» Το αποτέλεσμα που προκύπτει αποδεικνύει ότι το περιθώριο κέρδους για έναν εύλογα αποδοτικό πάροχο (REO) σε περίπτωση που κληθεί να ανταγωνιστεί το εν λόγω οικονομικό πρόγραμμα με τους όρους που έχουν αναφερθεί ανωτέρω, είναι θετικό. Επίσης, για να διεξα χθεί σύγκριση με τα λιανικά τιμολόγια είναι απαραίτητο να προστεθεί το κόστος της διασύνδεσης στα δίκτυα κινητής, καθώς και να πραγματοποιηθούν υποθέσεις για τη μέση χρήση του εν λόγω προγράμματος, γεγονός το οποίο ελήφθη υπόψη κατά την ανωτέρω εξέταση. Ως αποτέλεσμα τούτου, δε διαπιστώνεται η ύπαρξη «συμπίεσης περιθωρίου κέρδους» (margin squeeze). και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Κουλούρη), αποφα σίζει : 1. Εγκρίνει το οικονομικό πρόγραμμα «OTE Μobile 480» όπως αυτό κοινοποιήθηκε στην ΕΕΤΤ με την σχετικές επιστολές της εταιρείας (σχετ. ι και ια), για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 2. Επιβάλλει την υποχρέωση στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε» να παρέχει στην ΕΕΤΤ, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη εκάστου διμήνου, όλα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 334/45/2004, 339/31/2004, 454/022/2007, 443/068/2007, και 476/014/2008 αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 3. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα την εφαρ μογή από την ΕΕΤΤ, δυνάμει των άρθρων 12 παράγραφοι στ, η και λε και του άρθρου 14 του νόμου 3431/2006, των διατάξεων και αρχών του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται όπως ασκήσει τις αρμοδιότητές της για τη διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας και των αρχών του ανταγωνισμού ιδίως ως προς την ύπαρξη επιθετικής τιμολόγησης (predatory pricing), ή / και συμπίεσης τιμών / περιθωρίου (price / margin squeeze), ή άλλης μορφής καταχρηστικής εκμε τάλλευσης δεσπόζουσα θέσης εκ μέρους της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» που ανακύπτουν από την εφαρμογή των τι μολογίων που αναφέρονται στην παρούσα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ να κοινοποι ήσει την παρούσα απόφαση στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε». Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2008 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Αριθμ /13739 (7) Τροποποίηση του O.E.Υ. Κοινότητας Φούρκας Νομού Ιωαννίνων» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 205 του ν. 3584/ Την υπ αριθμ. ΕΣ / απόφαση του Νο μάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 723/ ) 3. Την υπ αριθμ. 25/2008 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Φούρκας. 4. Την υπ αριθμ. 45/ Γνωμοδότηση του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων και 5. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 111/ ) απόφαση μας, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΣ», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΕΣ / από φαση του Νομάρχη Ιωαννίνων ως εξής: Α) Συστήνεται Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι τών ΚΕΠ το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενο στο Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4β του ν. 3013/2002, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου του προαναφερόμενου νόμου. Β) Στην οργανική σύνθεση και διαβάθμιση του προσω πικού των θέσεων του τακτικού προσωπικού: Καταργείται μία (1) θέση ΔΕ Δασοφυλάκων και Προστίθεται μία (1) θέση ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέ σεων Πολιτών. Γ) Συνιστώνται δύο (2) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή πρόσκαιρων ή άλλων περιοδικών αναγκών. Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως σήμερα ισχύουν. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η προηγούμενη από φαση. Κάλυψη δαπάνης: Με την παρούσα κανονιστική πράξη προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Φούρκας, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 5.120,00 ευρώ. Ιωάννινα, 11 Ιουλίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1511 31 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη λων για άσκηση των γιατρών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1286 30 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του άρθρ. 3 του ν. 3730/2008 για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 532 23 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Αγίου Γεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 11 Σεπτεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37411/1829/Ε103 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1055 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτι κό κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 25 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα