10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)"

Transcript

1 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι Φορείς Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων ως κύριο έργο και κοινωνικό ρόλο έχουν την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα στη διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο εφαρμογής και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειάς τους Κύριο Νομοθετικό Πλαίσιο Η κύρια νομοθεσία που διέπει τις αρμοδιότητες, τη σύσταση και τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ είναι: Ν. 1650/ ΦΕΚ Α 160/ , άρθρο 12, όπως έχει τροποποιηθεί Ν. 3536/ ΦΕΚ Α 42/ , άρθρο 30 Ν. 3613/ ΦΕΚ Α 263/ , άρθρο 24 Ν. 3852/ ΦΕΚ Α 87/ , άρθρα 94, 104, 111, 206 Ν. 3463/ ΦΕΚ Α 114/ , άρθρα 225, , 265, κ.ά. ΚΥΑ 2527/ ΦΕΚ Β 83/ ΚΥΑ 50910/2727/ ΦΕΚ Β 1909/ , άρθρο 7 ΚΥΑ 29407/3508/ ΦΕΚ Β 1572/ ΕΜΠ Δεκέμβριος

2 Νομική οντότητα & προδιαγραφές λειτουργίας των ΦοΔΣΑ Οι ΦοΔΣΑ σήμερα, τυπικά λειτουργούν είτε ως Σύνδεσμοι των Δήμων (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, είτε ως Ανώνυμες Εταιρείες τους (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και τις διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε πολλές όμως περιοχές της χώρας που δεν έχουν συσταθεί ακόμα ΦοΔΣΑ, το αντικείμενο τους υλοποιείται από άλλες νομικές οντότητες της αυτοδιοίκησης (δημοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ, κ.λπ.) ή από υπηρεσίες των ίδιων των δήμων. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 καθοριζόταν ο τρόπος ίδρυσης φορέων διαχείρισης απορριμμάτων έως πρότινος (πριν τη ψήφιση του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») και από το οποίο προέκυπτε ότι οι ΟΤΑ που ανήκουν σε κάθε διαχειριστική ενότητα υποχρεούνται εντός προθεσμίας που καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας τους να προβούν στη σύσταση συνδέσμου ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. (αποκλειστικά). Η ελάχιστη γεωγραφική περιοχή για τη σύσταση ενός ΦοΔΣΑ ήταν η έκταση μιας διαχειριστικής ενότητας απορριμμάτων. Η λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α συμπληρώθηκε με τους Νόμους υπ. αρ. 3613/07, άρθρο 24, υπ. αρ. 3731/08, άρθρο 18 και υπ. αρ. 3688/08, άρθρο 15, ενώ με την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83 Β / ) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ» καθορίζονταν και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 2527/2009 καθορίζονταν οι απαιτήσεις αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Συνοπτικά, μπορούν να αναφερθούν τα εξής που προέβλεπε η ΚΥΑ 2527/2009: Σε ένα ΦοΔΣΑ συμμετέχει το σύνολο των ΟΤΑ της διαχειριστικής ενότητας. Είναι δυνατή η σύσταση ΦοΔΣΑ που περιλαμβάνει περισσότερες από μια διαχειριστικές ενότητες, εφ όσον το επιθυμούν οι δήμοι των περιοχών αυτών. Οι ΦοΔΣΑ θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή ώστε να παρέχουν με αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Οι υφιστάμενοι ΦοΔΣΑ υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της παραπάνω ΚΥΑ να εκπονήσουν επιχειρησιακό σχέδιο 4ετούς διάρκειας. Η τιμολογιακή πολιτική των ΦοΔΣΑ καθορίζεται στη βάση επίτευξης των στόχων που θέτει η νομοθεσία, στο πλαίσιο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Οι ΦοΔΣΑ οφείλουν να εφαρμόσουν μια ΕΜΠ Δεκέμβριος

3 ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική που θα παρέχει κίνητρα στους ΟΤΑ για τη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησής τους. Οι ΦοΔΣΑ, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, έχουν υποχρέωση κατάρτισης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ή εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών και πρέπει να διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ή Συνεργεία, να διαθέτουν στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία, κ.ά. Τέλος, με το Ν. 3854/2010, άρθρο 9, ορίσθηκε ο τρόπος καταβολής της ετήσιας εισφοράς των δήμων και κοινοτήτων, αλλά και είσπραξης σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο ή κοινότητα τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς προς τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α. πέραν του ενός μηνός Αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ Οι Αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προκύπτουν πρωταρχικά από την ΚΥΑ 50910/2727/2003, άρθρο 7, 2, όπου ορίζεται ότι ο ΦοΔΣΑ έχει αρμοδιότητα την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, καθώς και το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Παρ. ΙΙ - Β.Ι.3.3ε) στα πλαίσια της υλοποίησης Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Παρ. ΙΙ - Β.Ι.3.3α), το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού αξιοποίησης των παραγόμενων ΑΣΑ έτσι, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης (σύμφωνα με τους ποσοτικούς στόχους όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν), όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό (Παρ. ΙΙ - Β.Ι.2). Ο Φορέας είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε κλίμακα Διαχειριστικής Ενότητας (Παρ. ΙΙΙ - 10), η οποία έχει οριστεί από το Περιφερειακό Σχέδιο και αποτελεί διακριτή γεωγραφική ενότητα, εντός της οποίας οι εγκαταστάσεις που προκύπτουν αποτελούν ένα ενιαίο και οικονομικά βιώσιμο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ (Παρ. ΙΙΙ - 9). Ο Φορέας ΔΣΑ υποχρεούται να εκπονεί τις απαιτούμενες μελέτες (άρθρο 7.2.β) για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (άρθρο 8.2.α), καθώς και τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες σχεδιασμού των εγκαταστάσεων/έργων διαχείρισης ΑΣΑ (άρθρο 8.2.α). Ο Φορέας είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση & κατασκευή τους) που έχουν καθοριστεί από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ (άρθρο 7.2.γ) εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς του (διαχειριστική ενότητα). Η διασφάλιση των Περιβαλλοντικών Όρων (άρθρο 8.2.α) και η εκπόνηση των μελετών Οργάνωσης και Λειτουργίας των εγκαταστάσεων διάθεσης, αξιοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης/μεταφόρτωσης (άρθρο 8.2.β) εκ μέρους του Φορέα αποτελούν προϋπόθεση για ΕΜΠ Δεκέμβριος

4 τη χορήγηση αδειών διάθεσης, αξιοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης/μεταφόρτωσης από τον οικείο Νομάρχη προς το Φορέα (άρθρο 8.2.α), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης των ΑΣΑ της διαχειριστικής ενότητας (άρθρο 7.2.γ). Στη συνέχεια, με το άρθρο 30 του Ν. 3536/ ΦΕΚ Α 42/ , όπως συμπληρώθηκε με το Άρθρο 24, εδ. 7 δ του Ν. 3613/ ΦΕΚ Α 263/ , τροποποιήθηκε ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α ) ως ακολούθως: «α) Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α ) ως προς τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των ανάλογων αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. (παρ. 3 και 4). Η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας διενεργείται με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της κ.υ.α /2727/ 2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ), οι οποίοι αντιστοιχούν στις διαχειριστικές ενότητες κάθε Περιφέρειας και οι οποίοι οργανώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους» και ορίσθηκε ότι: Οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας. (αίρεται δηλαδή η αποκλειστικότητα που προβλεπόταν στην ΚΥΑ 50910/2727/2003, Άρθρο 7, 1, εδάφιο β: Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Σε αυτό συνηγορεί και η πρόβλεψη της ΚΥΑ 2527/2009, Άρθρο 1, 2: Οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να εκτελούν και τις εργασίες της παραγράφου 1β) του άρθρου 7 της υπ αριθμ. Π /2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης για λογαριασμό ΟΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας ευθύνης τους εφόσον γίνει σχετική προς τούτο ανάθεση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να συναφθεί και Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος συμβάλλεται ως μοναδικός αντισυμβαλλόμενος, και του αντίστοιχου ΟΤΑ. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ΦοΔΣΑ είναι υπεύθυνοι για τα ακόλουθα: εκτός του ότι εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης των Σ.Α. για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των Σ.Α., μπορούν να εκτελούν και τις εργασίες της συλλογής και μεταφοράς ( 1β του άρθρου 7 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) της Δ.Ε. ευθύνης τους, εφόσον γίνει σχετική προς τούτο ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ασκούν τις αρμοδιότητες της αναθέτουσας αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες (σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης των Σ.Α.) και τις αντίστοιχες υπηρεσίες που υπάγονται στο Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών ΕΜΠ Δεκέμβριος

5 υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». Επίσης, ασκούν τις αρμοδιότητες του κυρίου του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση και κατασκευή) που έχουν καθοριστεί από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις παραπάνω μελέτες, υπηρεσίες και έργα. (ΚΥΑ 2527/2009, Άρθρο 1, 3). Ο ΦοΔΣΑ μπορεί να αναθέτει τη διαχείριση των αποβλήτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, οφείλει: να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ως προς την παράδοση και παραλαβή των αποβλήτων, να τηρεί μητρώο για τα στερεά απόβλητα, να υποβάλει κάθε έτος απολογιστική έκθεση στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η νομοθεσία περί ΦοΔΣΑ απαιτεί από τους φορείς την παραγωγή ενός μεγάλου και σύνθετου έργου, όπως είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η επίτευξη του οποίου προϋποθέτει α)συγκρότηση ισχυρών και αξιόπιστων φορέων διαχείρισης απορριμμάτων που να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα, καθώς και β)έμπειρο στελεχιακό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να δύναται να προβαίνει σε ενιαίο σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών και τεχνικών έργων για την επίτευξη του σκοπού του Η νέα πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται από το N. 3852/2010 (πρόγραμμα «Kαλλικράτης») Με τις ρυθμίσεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέρχονται μεταβολές σε όσα προβλέπονταν σχετικά με τη σύσταση των ΦοΔΣΑ στο άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.» Ειδικότερα, προβλέπεται ότι εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας, οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007) συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο (άρθρο 104, 4), στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Η διαδικασία συγχώνευσης ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα (άρθρο 104, 6), που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ΕΜΠ Δεκέμβριος

6 Διακυβέρνησης μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Στο ίδιο διάταγμα θα ρυθμίζονται επίσης τα θέματα της διοίκησης, της έδρας, της χρονικής διάρκειας του νέου ΦοΔΣΑ, ο τρόπος καθορισμού του ύψους των ετήσιων εισφορών των δήμων, σε συνάρτηση με την αποτίμηση των τυχόν περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων ΦοΔΣΑ, καθώς και η διαδικασία λύσης των ΦοΔΣΑ που λειτουργούν σήμερα με μορφή ανώνυμης εταιρείας. Στη συνέχεια, (άρθρο και 5), εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, τα οικεία δημοτικά συμβούλια οφείλουν να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του νέου ΦοΔΣΑ, τη χρονική διάρκεια, την έδρα του, καθώς και τις ετήσιες εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι συμμετέχοντες δήμοι. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων θα εκδοθεί πράξη από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγχώνευση ΦοΔΣΑ παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του νέου ΦοΔΣΑ. Από τη δημοσίευση της πράξης αυτής, οι νέοι σύνδεσμοι διαδέχονται τους συνδέσμους που συγχωνεύονται, όσον αφορά την περιουσία τους, και υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Τέλος, σημειώνονται οι εξής ειδικότερες προβλέψεις, που όμως δεν αφορούν την Περιφέρεια Κρήτης: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 211), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, συνιστάται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως ΝΠΔΔ, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής. Σκοπός του συνδέσμου είναι, μεταξύ άλλων, η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η διάθεση των στερεών αποβλήτων, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο ΕΣΔΚΝΑ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Στους νησιωτικούς δήμους Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου (άρθρο 206 6), οι ανωτέρω προβλέψεις εφαρμόζονται στο πλαίσιο λειτουργίας ενός ΦΟΔΣΑ ανά περιφερειακή ενότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία τα όρια της περιφερειακής ενότητας συμπίπτουν με τα όρια ενός δήμου, ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως ΝΠΔΔ του δήμου. Επιπρόσθετα, με τις ρυθμίσεις του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») άρθρο 94, 1 επέρχονται μεταβολές σε όσα προβλέπονταν σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων (Ν. ΕΜΠ Δεκέμβριος

7 3463/2006, άρθρο 75, Ι, τομέα β)περιβάλλοντος) όπου προστέθηκε, μεταξύ άλλων, η αρμοδιότητα: «25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.» Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι με το Ν. 3852/2010, μεταβάλλονται πολλά σχετικά με την πορεία των υφιστάμενων ΦοΔΣΑ, αλλά και με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους Προγραμματικές συμβάσεις Στο Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), άρθρο 225: Προγραμματικές συμβάσεις, προβλέπεται: 1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού γ. Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α και Κοινωφελών Ιδρυμάτων είναι δυνατή, μόνον, εφόσον αυτά διαθέτουν σχετική εμπειρία και το καταστατικό τους προβλέπει συνεργασία με τους φορείς αυτούς. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α ), και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε, στ και ζ του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων. ΕΜΠ Δεκέμβριος

8 2. α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. 2.β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. 2.γ. Σε περίπτωση κατά την οποία συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο. 3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση. 4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων. Στον ίδιο Νόμο, άρθρο 75 Αρμοδιότητες Ιβ' περ.4 προβλέπεται: Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και.. σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. ΕΜΠ Δεκέμβριος

9 Στον ίδιο Νόμο, άρθρο 76: Άσκηση αρμοδιοτήτων, προβλέπεται: 1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες, σύμφωνα με το άρθρο 79. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: α. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. β. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην περιφέρειά τους. γ. Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας και την ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους. δ. Την ανάγκη να οργανώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. ε. Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών τους. 2. Οι αρμοδιότητες της παρ. I του άρθρου 75 μπορούν να ασκηθούν προς όφελος: α. ολόκληρης ή τμήματος της εδαφικής τους περιφέρειας, β. όλων ή μέρους των κατοίκων της περιφέρειάς τους. γ. σε διαδημοτικό επίπεδο μέσω σχετικών συμβάσεων ή διαδημοτικής συνεργασίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος. Συγχρόνως, όπως ήδη αναφέρθηκε σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/ ΦΕΚ Α 42/ , όπως συμπληρώθηκε με το Άρθρο 24, εδ. 7 δ του Ν. 3613/ ΦΕΚ Α 263/ , προβλέπεται ότι: Οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας. Επιπλέον, ειδικά για τους ΦοΔΣΑ υπό τη νομική μορφή ΑΕ, στο εδ. 3 β του ίδιου Νόμου, προβλέπεται: Κατ εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία αυτή (Α.Ε.) είναι δυνατόν να συμμετέχει, ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. ΕΜΠ Δεκέμβριος

10 Η εφαρμογή βέβαια των ανωτέρω, δηλ. ότι οι ΦοΔΣΑ μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας καθώς και να συμμετέχουν, ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, στις προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν έγινε αυτόματα, ενώ αποτέλεσε αντικείμενο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ένα παράδειγμα αποτελεί η Πράξη αριθ. 187/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου που «απαγόρευε» τη σύναψη διμερών προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ ενός ΦοΔΣΑ & των Δήμων Μελών του. Ο συγκεκριμένος ΦοΔΣΑ κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της απόφασης, η οποία εκδικάστηκε και τον δικαίωσε. Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αριθ. 280/2008 της 32ης συνεδρίασης του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην εκδίκαση της αιτήσεως ανάκλησης, κατά της Πράξης αριθ. 187/2008 που απαγόρευε τη σύναψη διμερών προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του συγκεκριμένου ΦοΔΣΑ & των Δήμων Μελών του, σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 30 του Νόμου 3536/2007, ανέτρεψε την προγενέστερη και διευθέτησε το πρόβλημα της σύναψης διμερούς προγραμματικής σύμβασης ως κύριο αντισυμβαλλόμενο μέρος, μεταξύ του Φο.Δ.Σ.Α και του κάθε Δήμου Μέλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της απόφασης που επιβεβαιώνει τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα του άρθρου 30 του Νόμου 3536/2007, αφού αναγνωρίζει ότι οι Φο.Δ.Σ.Α είναι οι μοναδικοί φορείς για τη διαχείριση του συγκεκριμένου έργου, επικαλείται δε το Σύνταγμα και τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες για την ερμηνεία αυτή. Η απόφαση αυτή ανέδειξε και την ανάγκη της προσπάθειας που θα πρέπει να καταβάλουν οι Φο.Δ.Σ.Α στην αποδοχή από το σύνολο των εμπλεκομένων, ενός νέου και διαμορφούμενου Νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των Φορέων, πολλές φορές ακόμη και για τα αυτονόητα πράγματα Πρωτοβουλία αλλαγής νομικού πλαισίου ίδρυσης & λειτουργίας των ΦοΔΣΑ Σήμερα υφίστανται και λειτουργούν περίπου 96 ΦοΔΣΑ στην Ελλάδα με όλες τις νομικές μορφές που αναφέρθηκαν προηγούμενα και, το μεγαλύτερο μέρος των φορέων αυτών, εκπροσωπούνται από το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Οι ΦοΔΣΑ μέσω του Δικτύου τους και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 4ης Πανελλήνιας Συνόδου των ΦοΔιΣΑ, (Ζάκυνθος, Ιουνίου 2010) έχουν αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύνταξη σχεδίου νόμου με αντικείμενο το «Θεσμικό Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων ΦοΔιΣΑ», με τη βοήθεια της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και τη συνεχή επαφή με στελέχη του ΥΠΕΣ. Η νομική μορφή του ενιαίου συνδέσμου, το Δίκτυο των ΦοΔΣΑ θεωρεί ότι δεν αποτελεί την κατάλληλη επιλογή, για ΦοΔΣΑ που θα είναι αποτελεσματικοί και θα μπορούν να λειτουργούν οι ίδιοι τα έργα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην περιοχή τους. ΕΜΠ Δεκέμβριος

11 Στις αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους είχε ολοκληρωθεί η σύνταξη Πρότασης Νόμου όπου προβλέπεται η σύσταση των ΦοΔΣΑ να αποτελεί δημιουργία μιας μορφής επιχείρησης ειδικού σκοπού (Επιχειρήσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔιΣΑ)), στα πρότυπα ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας των ΕΔιΣΑ, καθορίζεται στην Πρόταση Νόμου του Δικτύου, που μπορεί να κατατεθεί και να ψηφισθεί άμεσα στη Βουλή. Σύμφωνα με το Δίκτυο των ΦοΔΣΑ, η διαδικασία σύστασης και έναρξης λειτουργίας τους δεν ξεπερνά τους τρεις έως τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Η Πρόταση Νόμου προβλέπει: 1. Δημιουργία Επιχειρήσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔιΣΑ) των Δήμων (Ν.Π.Ι.Δ.), στις οποίες θα συγχωνευθούν οι σημερινοί ΦοΔΣΑ. Ειδικότερα, οι Επιχειρήσεις ΦοΔΣΑ θα υποκαταστήσουν τους συνδέσμους και τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν ήδη συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), καθώς και όλους τους άλλους φορείς (υπηρεσίες Δήμων, ΔΕΥΑ, δημοτικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) που σήμερα διαχειρίζονται έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης τους. 2. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα (πρώην νομός) της χώρας αντιστοιχεί ένας ΦοΔΣΑ, με εξαίρεση τις περιοχές που λειτουργούν ήδη φορείς με μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. Σε αυτές, οι ΕΔιΣΑ θα έχουν μέγεθος ίσο τουλάχιστον με αυτό του υφιστάμενου ΦοΔΣΑ. 3. Επιτρέπεται περισσότερες από μια περιφερειακές ενότητες να αποφασίζουν με συγκεκριμένη διαδικασία τη σύσταση μιας ενιαίας ΕΔιΣΑ. 4. Με την πρόταση αυτή θα προκύψουν θεωρητικά 56 ΕΔιΣΑ (Ν.Π.Ι.Δ.), ενώ λαμβανομένων υπ όψη των διαφαινόμενων εθελοντικών συνεργασιών μεταξύ περιφερειακών ενοτήτων, προβλέπεται ότι πρακτικά δεν θα ξεπεράσουν τις Η Περιφέρεια Αττικής εξαιρείται της πρότασης νόμου Υποχρεώσεις φορέων από την εφαρμογή της ΚΥΑ Η.Π 29407/3508/2002 Η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για την Υγειονομική Ταφή των Αποβλήτων», η οποία αποτελεί εναρμόνιση με την οδηγία 1999/31/ΕΚ (οδηγία για την υγειονομική ταφή), ορίζει τις απαιτήσεις για τους εν λειτουργία Χώρους Υγειονομικής Ταφής και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν. Οι πλέον ουσιαστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν περιλαμβάνουν: 1. Την υλοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, με την έννοια που αποδίδεται στον όρο «επεξεργασία» στην ΚΥΑ Η.Π /3508 (ΦΕΚ 1572Β, ), σε όλα τα απόβλητα πριν αυτά οδηγηθούν προς υγειονομική ταφή. ΕΜΠ Δεκέμβριος

12 Ειδικότερα, στο άρθρο 7 της ΚΥΑ Η.Π /3508/2002, στοιχείο α, αναφέρεται ότι: «α) σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η διάταξη αυτή μπορεί να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικά αδύνατη, η σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 1, και ειδικότερα στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων ή των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον». Στην ίδια ΚΥΑ, στο άρθρο 2 δίνεται ο ορισμός της επεξεργασίας ως εξής: «θ) «επεξεργασία»: οι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολυνθεί η διακίνηση τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών». 2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα βιοαποδομήσιμων αστικών απόβλητων που επιτρέπεται να διατίθεται σε ΧΥΤ, η οποία βαίνει σταδιακά μειούμενη μέχρι το Τις προδιαγραφές που προβλέπονται για το σχεδιασμό, την κατασκευή, αδειοδότηση και τη λειτουργία των ΧΥΤΑ. 4. Τα κόστη που συμπεριλαμβάνονται στην κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Σχετικά με το στόχο σε όλους τους χώρους ταφής να προβλέπεται επεξεργασία των εισερχόμενων αποβλήτων, σημειώνεται ότι, με βάση τον ορισμό της επεξεργασίας που αναφέρθηκε ήδη, ως επεξεργασία εννοείται: Η διαλογή υλικών στην πηγή (ΔσΠ) (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, επικίνδυνων οικιακών κ.λπ.) καθώς μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, περιορίζει τον όγκο ή και τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών και βελτιώνει την ανάκτηση χρήσιμων υλικών. Η μηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους). Η δεματοποίηση (μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, περιορίζει τον όγκο και διευκολύνει τη διακίνηση). Όλες οι τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας και οι συνδυασμοί τους. Κατά συνέπεια, οι ΧΥΤΑ που υποδέχονται μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα από περιοχές στις οποίες υφίσταται συστηματική Διαλογή στην Πηγή στερεών αποβλήτων καλύπτουν την απαίτηση του στόχου αυτού. Οι Στόχοι για τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που θέτει η ΚΥΑ Η.Π /3508 έχουν αναλυθεί σε άλλη ΕΜΠ Δεκέμβριος

13 ενότητα, ενώ η συμμόρφωση σχετικά με τις προδιαγραφές για το σχεδιασμό, την κατασκευή, αδειοδότηση και τη λειτουργία των ΧΥΤΑ έχει επιτευχθεί σε μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον όσον αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή, όπως διαφαίνεται και στα αποτελέσματα του έργου «Διενέργεια Εξωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας ΧΥΤΑ σύμφωνα με την Οδηγία 99/31/ΕΚ και της σχετικής ΚΥΑ 29407/3508/2002 περί Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων», (Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε., 2007). Το έργο αυτό είχε ως αντικείμενο το να διαπιστωθεί ο βαθμός εναρμόνισης των (τότε) 47 ΧΥΤΑ (περίοδος ελέγχου: 20/8-30/10/2007) της χώρας (υποδομές, οργάνωση, τρόπος λειτουργίας) στις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου (Οδηγία 99/31/ΕΚ, ΚΥΑ 29407/3508/2002, ΚΥΑ /1997). Στο θέμα των αδειοδότησεων η εικόνα που σχηματίστηκε δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ειδικότερα μόνο το 1/3 των ΧΥΤΑ διέθετε Άδεια λειτουργίας, οι μισοί περίπου διέθεταν Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο.) σε ισχύ, και μόλις το 15% είχαν συντάξει Σχέδιο Διευθέτησης. Πρέπει να επισημανθεί ότι, βάσει του άρθρου 16 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (και του άρθρου 14 της 99/31/ΕΚ Οδηγίας της ΕΕ), όσοι ΧΥΤΑ δεν έχουν υποβάλει μέχρι 16/12/2009 Σχέδια Διευθέτησης, ώστε να εξασφαλίσουν άδεια συνέχισης της λειτουργίας, είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν τη λειτουργία τους και να αποκατασταθούν με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισής τους. Διαφορετικά θα χαρακτηρίζονται ως ΧΑΔΑ με όλες τις διοικητικές και οικονομικές συνέπειες. Πίνακας 10-1: Διοικητικά Στοιχεία των ΧΥΤΑ της χώρας (2007) 1 α/α ΧΥΤΑ με: Πλήθος Ποσοστό 1 τιμολογιακή πολιτική βάσει ΚΥΑ % 2 συμβάσεις υποδοχής αποβλ. επιχ/σεων 6 13% 3 διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων 7 15% 4 διενέργεια εσωτερικών ελέγχων 6 13% 5 ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας 17 36% 6 σχέδιο διευθέτησης 7 15% 7 άδεια λειτουργίας 17 36% 8 Περιβαλλοντικούς Όρους εν ισχύ 26 55% Στη συνέχεια, θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Η.Π /3508/2002, η οποία αναφέρει ότι η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης ΧΥΤΑ για την εναπόθεση των αποβλήτων, πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας και, εφόσον αυτό είναι εφικτό: 1. Το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άδειας και η τήρηση των διαδικασιών της παύσης λειτουργίας. 1 Πηγή: Λιόγκας Βασίλης, «Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μελέτης εξωτερικού ελέγχου υφισταμένων ΧΥΤΑ», 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦοΔΣΑ, Χανιά, 02-04/07/2009. ΕΜΠ Δεκέμβριος

14 2. Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ετών. Το είδος και ο τρόπος που ο φορέας εκμετάλλευσης του ΧΥΤΑ θα παράσχει επαρκή οικονομικά εχέγγυα ορίζονται από τον ίδιο τον αιτούντα Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /3508/2002. (Η Οδηγία 99/31/ΕΚ ορίζει ότι ο αιτών θα έχει παράσχει ή θα παράσχει επαρκή εχέγγυα, υπό μορφή χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης με τρόπο που ορίζουν τα κράτη μέλη.) Για τους ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων είναι δυνατόν με απόφαση της αρμόδιας αρχής να μην απαιτείται η παροχή χρηματοοικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης. Συνοψίζοντας, η χρέωση των υπηρεσιών που παρέχει ο Φορέας πρέπει να περιλαμβάνει τα κόστη κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤ και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης που απαιτούνται για την έκδοση αδείας καθώς και το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ. Η πραγματικότητα είναι ότι στη χώρα μας συχνά το κόστος ταφής που χρεώνεται περιλαμβάνει μόνο τα άμεσα λειτουργικά έξοδα του ΧΥΤΑ, ενώ καμιά φορά δεν περιλαμβάνει καν αυτά στο σύνολό τους. Υπήρχαν περιπτώσεις 2 όπου αυτό που θεωρείται κόστος ταφής, βάσει του οποίου υπολογίζονται τα τέλη χρήσης είναι υποεκτιμημένο έως και τρεις φορές από το πραγματικό κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ή αντίθετα λόγω ανυπαρξίας ακριβούς υπολογισμού τα τέλη χρήσης προσδιορίζονται αυθαίρετα και η ανταποδοτικότητά τους δεν ελέγχεται. Είναι σαφές ότι η παραπάνω πρακτική είναι εσφαλμένη, ενώ έχει ως αποτέλεσμα τη μη βιωσιμότητα των έργων. Η άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και χρέωσης των τελών ταφής αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και αειφορία των έργων και οφείλει να συμπεριλαμβάνει και το μελλοντικό κόστος επέκτασης. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι το κόστος της μετέπειτα φροντίδας σχετίζεται άμεσα με τη χρονική διάρκειά της, που εξαρτάται όχι μόνο από τα κατασκευαστικά / σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του ΧΥΤΑ, αλλά και από την ποσότητα των αποβλήτων, το είδος των αποβλήτων και τη διαδικασία ταφής που ακολουθήθηκε. Η χρονική διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας θα πρέπει να καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με το Φορέα Λειτουργίας μετά από επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση των στοιχείων λειτουργίας έκαστου ΧΥΤΑ. Τα παραπάνω κόστη πρέπει να επιβαρύνουν τους Φο.Δ.Σ.Α, δηλαδή τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού μέσα από τη χρέωσή τους ανά τόνο απορριμμάτων που εναποθέτουν στο ΧΥΤΑ και κατ επέκταση τους δημότες μέσω των ανταποδοτικών τελών. Συνεπώς, απαιτείται από τους ΦοΔΣΑ η σύνταξη μελέτης κοστολόγησης υπηρεσιών με μέριμνα για τις δαπάνες κατασκευής 2 Οδηγός Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας και Ασφάλειας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Σεπτέμβριος 2006 (Σχεδίαση Συγγραφή ΕΠΕΜ Α.Ε.) ΕΜΠ Δεκέμβριος

15 και λειτουργίας, τη χρηματοοικονομική ή ισοδύναμη εγγύηση και τις δαπάνες μετέπειτα φροντίδας. Προκειμένου η αναμενόμενη αύξηση του κόστους διαχείρισης να μετριασθεί, μια σειρά οικονομικών και φορολογικών ρυθμίσεων θα μπορούσαν να προβλεφθούν, ώστε να υποστηριχθούν οι στόχοι της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανάκτησης υλικών και να μειωθούν οι ποσότητες αποβλήτων που οδεύουν προς τελική διάθεση. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι περιληπτικά: 1) Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και τα προϊόντα που βοηθούν στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 2) Διευκόλυνση επενδύσεων και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης με χαμηλότοκα δάνεια, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα συνεργασίας, με φορολογικές απαλλαγές και εκπτώσεις. 3) Κίνητρα στη βιομηχανία για «πράσινη» σχεδίαση προϊόντων. 4) Κίνητρα στους πολίτες μέσω π.χ. (σταδιακής) μετάβασης στη χρέωση ανά νοικοκυριό/επιχείρηση σύμφωνα με τα απορρίμματα που παράγει (και όχι το εμβαδό και τη χρήση) ή/και ανταποδοτικά κίνητρα για να ανακυκλώνουν Υποχρεώσεις αναφορικά με την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ (ΚΥΑ 2527/2009) Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται οι υποχρεώσεις των ΦοΔΣΑ αναφορικά με την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 2527/2009, άρθρο 5, και το Ν. 3854/2010, άρθρο 9, εν αναμονή έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των ετήσιων εισφορών των Δήμων στους υπό δημιουργία ΦοΔΣΑ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2527/2009, η τιμολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ καθορίζεται στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και οι ΦοΔΣΑ οφείλουν να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική που θα παρέχει κίνητρα στους ΟΤΑ για τη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησής τους. Η τιμολογιακή πολιτική θα προσδιορίζεται από τις ακόλουθες αρχές: α) Την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». β) Την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας. γ) Τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανάκτησης ανακύκλωσης αξιοποίησής τους. ΕΜΠ Δεκέμβριος

16 δ) Την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η ΚΥΑ Η.Π /2002 περί υγειονομικής ταφής. Οι ΟΤΑ που συμμετέχουν στο ΦΟΔΣΑ εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης (ετήσια εισφορά Ο.Τ.Α.) ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που τους αντιστοιχούν και διακινούνται μέσω του Συστήματος ανά έτος ή και με βάση άλλα ενδεχομένως πρόσθετα κριτήρια που έχει αποφασίσει το Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ, στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την τιμολογιακή πολιτική. Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α καταβάλλεται από αυτούς σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και στην περίπτωση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Συνδέσμου συνιστά την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 249 παρ. 1β. του Ν. 3463/2006. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης καθορίζεται σε επίπεδο διαχειριστικής ενότητας και βάσει αυτού προσδιορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ / τόνο, ενώ επαναπροσδιορίζεται με τη χρήση απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου, από τον απολογισμό, έτους. Τυχόν επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα και ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του Ν. 2939/2001, όπως αυτός ισχύει, συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης. Η απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης και εισφοράς των Ο.Τ.Α κοινοποιείται στα Δημοτικά Συμβούλια μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ώστε να τη συμπεριλάβουν στους προϋπολογισμούς των τελών καθαριότητας του επομένου έτους. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ προσδιορίζεται διακεκριμένα με βάση: I. το ετήσιο κόστος λειτουργίας, II. τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ, το οποία υπολογίζονται βάσει των χαρακτηριστικών της κάθε εγκατάστασης, σύμφωνα με σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη και εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας και III. τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΦΟΔΣΑ (μελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις. Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ (ετήσιο κόστος λειτουργίας), σύμφωνα με την ΚΥΑ 2527/2009, προκύπτει από το κόστος των λειτουργιών Παραγωγής, Διοίκησης, Διάθεσης, Ερευνών και Ανάπτυξης, ως εξής: 1) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. 2) Αμοιβές και έξοδα τρίτων. 3) Παροχές τρίτων. ΕΜΠ Δεκέμβριος

17 4) Φόροι τέλη. 5) Διάφορα έξοδα. 6) Τόκοι και συναφή έξοδα. 7) Αποσβέσεις παγίων. 8) Προβλέψεις εκμετάλλευσης. 9) Αναλώσεις αποθεμάτων (πρώτων υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών, παγίων, υλικών συσκευασίας). 10) Δαπάνες ενεργειών ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οι ΦΟΔΣΑ οφείλουν να δημοσιοποιούν το κόστος διαχείρισης και, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, να ενημερώνουν τους πολίτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος αυτών. Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 3854/2010, άρθρο 9, 1: Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, προς τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β ), καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Φο.Δ.Σ.Α., με βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήμους και κοινότητες υπηρεσιών, ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα με τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο ή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων υπολειμμάτων τους από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις Βιωσιμότητα των φορέων διαχείρισης Για τη βιωσιμότητα του όλου συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ως πρώτο μέτρο μπορεί να αποτελέσει η ορθολογική κοστολόγηση των υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, με εφαρμογή της αρχής πληρώνω όσο/όσα πετάω ( pay as you throw ). Η εφαρμογή αυτής της αρχής θα έχει σαν αποτέλεσμα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις/ οργανισμοί να πληρώνουν ανάλογα με την ποσότητα απορριμμάτων που παράγουν και όχι με βάση την επιφάνεια του σπιτιού τους ή της επιχείρησης και τη χρήση του κτίσματος/ εγκατάστασης. Το μέτρο αυτό αποτελεί από μόνο του κίνητρο για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και μπορεί να συνοδεύεται με κίνητρα για ανακύκλωση. Συγχρόνως για τη βιωσιμότητα των ΦοΔΣΑ απαιτείται η διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΔΣΑ σύμφωνα με τα πραγματικά κόστη διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου και τα κόστη αειφορίας (περιβαλλοντική αποκατάσταση, ΕΜΠ Δεκέμβριος

18 μεταφροντίδα, κατασκευή νέων έργων). Το νομοθετικό πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλέπει και τον τρόπο πληρωμής των ΦοΔΣΑ σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των εισφορών από μέρους των ΟΤΑ Συμπεράσματα Σύμφωνα με όσα παρατέθηκαν ανωτέρω, προκύπτει ότι: 1. Την περίοδο αυτή διανύεται και πάλι μια μεταβατική περίοδο αναφορικά με την προβλεπόμενη νομική μορφή, γεωγραφική εμβέλεια, προδιαγραφές λειτουργίας και τιμολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών των ΦοΔΣΑ, που θα διαρκέσει περί τους 12 μήνες (τουλάχιστον έως την πλήρη ενεργοποίηση των νέων Συνδέσμων, εάν δεν επέλθει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου). Συγχρόνως οι υφιστάμενοι ΦοΔΣΑ οφείλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και με στόχο την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΣΑ. 2. Η Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία απαιτεί από τους φορείς την παραγωγή ενός μεγάλου και σύνθετου έργου, όπως είναι η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η επίτευξη του οποίου προϋποθέτει: α. συγκρότηση ισχυρών και αξιόπιστων φορέων διαχείρισης απορριμμάτων που να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα, καθώς και β. έμπειρο στελεχιακό δυναμικό διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να δύναται να προβαίνει σε ενιαίο σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών και τεχνικών έργων για την επίτευξη του σκοπού του. 3. Η κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΦοΔΣΑ, η οποία οφείλει να συμπεριλαμβάνει και τα κόστη αειφορίας (περιβαλλοντική αποκατάσταση, μεταφροντίδα, κατασκευή νέων έργων) και η αντίστοιχη τιμολόγηση (και η έγκαιρη πληρωμή από μέρους των Ο.Τ.Α.) αποτελεί το σημείο κλειδί για τη βιωσιμότητά τους. 4. Η μετάβαση σε μεθόδους χρέωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως είναι το σύστημα «Πληρώνω όσο/όσα πετάω» θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ενώ υποβοηθητικά μπορούν να δράσουν περαιτέρω κίνητρα για ανακύκλωση (ανταποδοτικά οφέλη). ΕΜΠ Δεκέμβριος

19 10.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΟΔΣΑ - ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Εισαγωγή Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αρκετοί εκ των οποίων φέρουν σημαντική τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης έργων. Πιο συγκεκριμένα, σε εφαρμογή του Ν. 3536/2007, τον Απρίλιο του 2009, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε με επιστολή του (αρ. πρωτ της 03/04/2009) τις ΤΕΔΚ των Νομών της Περιφέρειας Κρήτης και τους υφιστάμενους ΦοΔΣΑ (παραλήπτες επιστολής: ΕΣΔΑΚ, Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., ΑΜΑΡΙ Α.Ε., Διαδημοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ Ρεθύμνης, Διαδημοτική Επιχείρηση ΧΥΤΑ Χερσονήσου-Μαλίων, Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους και Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Καθαριότητας Σελίνου) για τον καθορισμό προθεσμίας μέχρι 30 Απριλίου 2009 για τη σύσταση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3536/2007 για την Περιφέρεια Κρήτης, όπως προβλέπονται στην με αρ. πρ. 677/ (ορθή επανάληψη) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με την έγκριση του «Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ)». Στην επιστολή αυτή αναφερόταν ότι: «Η διοικητική διαίρεση ανά Νομό και η αυτοτέλεια των Διαχειριστικών Ενοτήτων (Δ.Ε) επίσης ανά Νομό θεωρούμε ότι είναι μια κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να την λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Το υψηλό κόστος επίσης το οποίο εκτιμούμε ότι μπορεί να υπάρξει εάν συσταθεί ένας ΦοΔΣΑ ανά Δ.Ε είναι ένα δεύτερο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να συνεξετάσετε.» Στην προθεσμία αυτή δόθηκε παράταση μέχρι 15 Ιουνίου 2009 (επιστολή αρ. πρωτ της 13/05/2009) της Περιφέρειας Κρήτης «με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και την ενεργοποίηση των Δημοτικών Συμβουλίων για να συνέλθουν σε συνεδρίαση και έκδοση σχετικής Απόφασης από την οποία θα διαφαίνεται η πρόθεση τους να συστήσουν ΦοΔΣΑ από κοινού με τους υπόλοιπους ΟΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) στην οποία ανήκουν.» Παρότι και στις δύο επιστολές είχε επισημανθεί ότι στην περίπτωση που οι ΟΤΑ δεν προσκομίσουν τις εν λόγω Αποφάσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας θα συσταθεί αναγκαστικός σύνδεσμος κατά τα οριζόμενα της παρ.4 του άρθ. 30 του Ν.3536/2007, η Περιφέρεια Κρήτης δεν προχώρησε στη σύσταση αναγκαστικών συνδέσμων. Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε ο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε. ( ) και, με κάποια καθυστέρηση και μετά από αποχώρηση του ενός εκ των μετόχων της, η ΔΕΔΙΣΑ ΕΜΠ Δεκέμβριος

20 ( ). Την τρέχουσα περίοδο εναρμονίσθηκε μέσω τροποποίησης της συστατικής του πράξης και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη-Αρχανών- Τεμένους ( ), ενώ είναι υπό εναρμόνιση και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ). Ειδικότερα, σε εφαρμογή του Ν. 3536/2007 σήμερα λειτουργούν τρείς (3) ΦοΔΣΑ, ο πρώτος είναι η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ), με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)», έδρα Δήμος Χανίων Ν. Χανίων (1η Δ.Ε. σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Κ/2006), ο δεύτερος είναι ο Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, με διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδος Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου (9η Δ.Ε. σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Κ/2006), και ο τρίτος είναι Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους με έδρα στο Δήμο Ν. Καζαντζάκης Ν. Ηρακλείου (8η Δ.Ε. σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Κ/2006), ενώ είναι υπό μετατροπή και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) με έδρα το Δήμο Ηρακλείου. Άλλοι ΦοΔΣΑ που δεν έχουν συσταθεί τυπικά, αλλά λειτουργούν έργα ΔΣΑ είναι οι: 1. Διαδημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης-Καθαριότητας Σελίνου. 2. ΑΜΑΡΙ Α.Ε. (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Αμαρίου). 3. Δήμος Βιάννου. 4. Δήμος Αγ. Νικολάου. 5. Δήμος Σητείας. Συνοψίζοντας, στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 τρεις ΦοΔΣΑ και είναι υπό εναρμόνιση (τροποποίηση συστατικής πράξης) άλλος ένας, ενώ λειτουργούν έργα ΔΣΑ άλλοι πέντε φορείς, είτε υπό τη μορφή Διαδημοτικής ή Αναπτυξιακής Επιχείρησης, είτε ως Υπηρεσίες Δήμων Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η υφιστάμενη κατάσταση και στοιχεία σχετικά με τους ΦοΔΣΑ που έχουν συσταθεί/εναρμονιστεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 ή είναι υπό εναρμόνιση και συνοπτική αναφορά στους λοιπούς ΦοΔΣΑ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) Ο ΕΣΔΑΚ συστάθηκε το 2000 (απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης 3363/ ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ όπως αυτές ισχύουν σήμερα (άρθρα 245 έως και 251 του Ν. 3463/2006) με συμμετοχή 23 Δήμων του Νομού Ηρακλείου, 9 του Νομού Ρεθύμνης, 19 του Νομού Χανίων και 7 του Νομού Λασιθίου, συνολικά 58 Δήμων της Κρήτης. Στη συνέχεια, συμμετείχαν και οι Δήμοι: Αγ. Βαρβάρας Ηρακλείου (πράξη ΦΕΚ 829 Β/2007) και ΕΜΠ Δεκέμβριος

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1

2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 2009, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 1 Ο συνολικός αριθμός των Δήμων, Κοινοτήτων, Τ.Ε.Δ.Κ & Δ.Ε.Υ.Α που εκπροσωπούνται στο Δίκτυο ανέρχονται σε 472. Ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που καλύπτονται από τους προαναφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-Ε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7950 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΕ ΤΚΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΕ ΤΚΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Λευτέρης Κοπάσης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ ΟΤΑ, Χανιά, www.dedisa.gr Πρόεδρος Δικτύου Φο.Δ.Σ.Α., www.dyfodisa.gr Κιν.6974777330 e-mail: leftk@otenet.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες δημιουργία και λειτουργία ΦοΔΣΑ μια σχέση συνεργασίας Η εμπειρία της Κρήτης

Περιφέρειες δημιουργία και λειτουργία ΦοΔΣΑ μια σχέση συνεργασίας Η εμπειρία της Κρήτης Περιφέρειες δημιουργία και λειτουργία ΦοΔΣΑ μια σχέση συνεργασίας Η εμπειρία της Κρήτης Στην εισήγησή μου αυτή θα προσπαθήσω να μεταφέρω την εμπειρία μου και τους προβληματισμούς μου ως Περιφερειακή Δνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η τοπική αυτοδιοίκηση ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η τοπική αυτοδιοίκηση 10/5/2016 Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι Δήμοι Πόροι Ίδιοι πόροι Τακτικά έσοδα Έσοδα κινητής και ακίνητης περιουσίας Ανταποδοτικά τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ήδη από το 1986 μέχρι σήμερα η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κ. Νικόλαο Βούτση

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κ. Νικόλαο Βούτση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» Προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κ. Νικόλαο Βούτση Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Χ-Α4Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ. Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς. Προεδρικό Διάταγμα

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ. Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς. Προεδρικό Διάταγμα Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο Περιγραφή Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Ιαν-11 Φεβ-11 Μαρ-11 Απρ-11 Μαϊ-11 Ιουν-11 Ιουν-12 Ιουλ-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX Ελληνική ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.4568 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Νομοθετικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων

1. Νομοθετικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Προς : Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας : Τηλ. Fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη Βούλα 2331350615 2331350590 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του νησιού της Ρόδου και σύσταση της ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου Καθορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου. Νομικό Πλαίσιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07.04.2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:29107/ΓΠ7939 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: Λύση Οργανισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

έναν τότε, µικρό άτυπο υπερτοπικό σχεδιασµό για τη διαχείριση του, µέχρι τότε, απόλυτα άλυτου για την υπόλοιπη Κρήτη, προβλήµατος των απορριµµάτων.

έναν τότε, µικρό άτυπο υπερτοπικό σχεδιασµό για τη διαχείριση του, µέχρι τότε, απόλυτα άλυτου για την υπόλοιπη Κρήτη, προβλήµατος των απορριµµάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, Άλλη µια µέρα συλλογικής ευθύνης όλων µας ανέτειλε και σήµερα, µέσα στην καθηµερινή αγωνία µας για τα προβλήµατα του τόπου, για τα οποία έχουµε το βάρος για τα επόµενα πέντε χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΥΔΕΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας:11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την με Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη στο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ: 2103302069 2103300567 2102611780 FAX: 2102611780 2106040353. E-mail edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών

Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ Αρμόδιος Φορέας : Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 12-11-2015 Αρ. πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 23-10-2001 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα