L 141/6 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων ΙΙ (Πρ αξει για την ισχ υ των οπο ιων δεν απαιτε ιται δηµοσ ιευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 141/6 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων ΙΙ (Πρ αξει για την ισχ υ των οπο ιων δεν απαιτε ιται δηµοσ ιευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤ"

Transcript

1 L 141/6 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων ΙΙ (Πρ αξει για την ισχ υ των οπο ιων δεν απαιτε ιται δηµοσ ιευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Απριλ ιου 1998 σχετικ α µε τη διασ υνδεση σε ελευθερωµ ενη τηλεπικοινωνιακ η αγορ α (Μ ερο 2 Λογιστικ ο διαχωρισµ ο και λογιστικ η καταγραφ η κ οστου ) (Κε ιµενο που παρουσι αζει ενδιαφ ερον για τον ΕΟΧ) (98/322/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Εχοντα υπ οψη: τη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, την οδηγ ια 97/33/ΕΚ του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου και του Συµβουλ ιου, τη 30 η Ιουν ιου 1997, για τη διασ υνδεση στο χ ωρο των τηλεπικοινωνι ων, προκειµ ενου να διασφαλιστε ι η καθολικ η υπηρεσ ια και η διαλειτουργικ οτητα µε την εφαρµογ η των αρχ ων παροχ η ανοικτο υ δικτ υου (ONP) ( 1 ), και ιδ ιω του αρθρου 7 παρ αγραφο 5, Εκτιµ ωντα : οτι η οδηγ ια 97/33/ΕΚ αναθ ετει στι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε για τι τηλεπικοινων ιε σηµαντικ ο ρ ολο, οσον αφορ α τη διασφ αλιση επαρκο υ διασ υνδεση των δικτ υων, σ υµφωνα µε το κοινοτικ ο δ ικαιο, λαµβανοµ ενων υπ οψη των συστ ασεων τη Επιτροπ η, ετσι ωστε να διευκολυνθε ι η αν απτυξη γν ησια ευρωπα ικ η εγχ ωρια αγορ α οτι ιδ ιω το αρθρο 7 παρ αγραφο 5 τη οδηγ ια 97/33/ΕΚ καλε ι την Επιτροπ η να καταρτ ισει συστ ασει σχετικ α µε τα συστ η- µατα κοστολ ογηση και τον λογιστικ ο διαχωρισµ ο οτι το αρθρο 7 παρ αγραφο 2 τη οδηγ ια 97/33/ΕΚ απαιτε ι ορισµ ενοι οργανισµο ι που εχουν κοινοποιηθε ι απ ο τι οικε ιε εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε ω εχοντε σηµαντικ η ισχ υ στην αγορ α (εφεξ η θα αναφ ερονται ω «κοινοποιη- µ ενοι φορε ι εκµετ αλλευση») τηρο υν τι αρχ ε τη διαφ ανεια και του προσανατολισµο υ προ το κ οστο για τα τ ελη διασ υνδεση οτι το αρθρο 8 παρ αγραφο 2 τη οδηγ ια 97/33/ΕΚ επιβ αλλει στου κοινοποιηµ ενου φορε ι εκµετ αλλευση να τηρο υν χωριστο υ λογαριασµο υ, αφεν ο για τι δραστηρι οτητ ε του που σχετ ιζονται µε τη διασ υνδεση καλ υπτοντα τ οσο υπηρεσ ιε διασ υνδεση που παρ εχονται εσωτερικ α οσο και υπηρεσ ιε διασ υνδεση που παρ εχονται σε τρ ιτου και αφετ ερου για αλλε δραστηρι οτητε, ωστε να εντοπ ιζονται ολα τα στοιχε ια κ οστου και εσ οδων, µε τη β αση του υπολογισµο υ του και τι χρησιµοποιηθε ισε λεπτοµερε ι µεθ οδου απ οδοση που συνδ εονται µε την δραστηρι οτητ α του οσον αφορ α τη διασ υνδεση, συµπεριλαµβανοµ ενη τη λεπτοµερο υ αν αλυση του παγ ιου και του διαρθρωτικο υ κ οστου οτι η Επιτροπ η στη σ υστασ η τη, στην οδηγ ια 98/195/ΕΚ, τη 8η Ιανουαρ ιου 1998, για τη διασ υνδεση σε ελε υθερη αγορ α τηλεπικοινωνι ων: Μ ερο 1 Τιµολ ογηση τη διασ υνδεση ( 2 ), θεωρε ι οτιηπλ εον κατ αλληλη προσ εγγιση οσον αφορ α την τιµολ ογηση τη διασ υνδεση ε ιναι εκε ινη που βασ ιζεται στι µελλοντοστραφε ι µακροπρ οθεσµε µ εσε οριακ ε δαπ ανε, δεδοµ ενου οτι ε ιναι το πλ εον συµβατ ο µε την ανταγωνιστικ η αγορ α οτι η προσ εγγιση αυτ η δεν αποκλε ιει τη χρ ηση αιτιολογηµ ενων εκτ ακτων επιβαρ υνσεων, ω µ εσου αν ακτηση των µελλοντοστραφ ων απ ο κοινο υ ανειληµµ ενων και κοιν ων δαπαν ων εν ο αποδοτικο υ φορ εα εκµετ αλλευση, οπω θα µπορο υσε να προκ υψει υπ ο ανταγωνιστικ ε συνθ ηκε οτι η προσ εγγιση τιµολ ογηση τη διασ υνδεση β ασει των µελλοντοστραφ ων µακροπρ οθεσµων µ εσων οριακ ων δαπαν ων συνεπ αγεται λογιστικ ο σ υστηµα που να βασ ιζεται στο τρ εχον κ οστο µ αλλον παρ α στο ιστορικ ο κ οστο οτι η Επιτροπ η συν εστησε στα κρ ατη µ ελη µε τη σ υστασ η τη τη 8η Ιανουαρ ιου 1998 να τ αξουν προθεσµ ιε στου κοινοποιηµ ενου φορε ι εκµετ αλλευση για να εφαρµ οσουν ν εα λογιστικ α συστ ηµατα β ασει τη δραστηρι οτητα οτι εν ω τα ( 1 )ΕΕ L 199 τη , σ. 32. ( 2 )ΕΕ L73τη , σ. 42.

2 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 141/7 οικονοµικ α/τεχνολογικ α µοντ ελα εκ των ανω προ τα κ ατω εκσυγχρον ιζονται σε υψηλ ο βαθµ ο, εντο υτοι παραµ ενουν ατελ η και εποµ ενω συνιστ αται για το εγγ υ µ ελλον συγκερασµ ο αµφοτ ερων των προσεγγ ισεων απ ο την κορυφ η προ τη β αση και απ ο τηβ αση προ την κορυφ η των φορ εων εκµετ αλλευση που ανταγων ιζονται στι σχετικ ε αγορε οτι, ιδ ιω, απαιτε ιται διαφ ανεια σχετικ α µετην κοστολ ογηση των φορ εων εκµετ αλλευση που παρ εχουν τ οσο σταθερ α δ ικτυα οσο και κινητ α δ ικτυα τηλεπικοινωνι ων οτι το αρθρο 7 παρ αγραφο 5, τη οδηγ ια 97/33/ΕΚ επιβ αλλει στι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε να διασφαλ ισουν οτι, κατ οπιν σχετικ η αιτ ησεω, διατ ιθεται στα ενδιαφερ ο- µενα µ ερη περιγραφ η του συστ ηµατο κοστολ ογηση, στην οπο ια εµφα ινονται οι βασικ ε κατηγορ ιε στι οπο ιε κατατ ασσονται οι δι αφορε µορφ ε κ οστου και οι καν ονε που χρησιµοποιο υνται για την κατανοµ η του κ οστου διασ υνδεση οτι οι µ εθοδοι κατανοµ η χρει αζεται να παρουσι αζουν τ ετοιο βαθµ ο λεπτοµ ερεια που να καθ ισταται σαφ η ησχ εση κ οστου και τελ ων των συνιστωσ ων των δικτ υων και των υπηρεσι ων ( ητοι συντελεστ ε χρ ηση ) οτι ε ιναι επ ιση αν αγκη να παρ εχεται η β αση σ υµφωνα µε την οπο ια εχει κατανεµηθε ι το µη καταλογιστ εο κ οστο µεταξ υ διαφ ορων λογαριασµ ων οτι η συµµ ορφωση προ το σ υστηµα κοστολ ογηση εξακριβ ωνεται απ ο την εθνικ η ρυθµιστικ η αρχ η η αλλο αρµ οδιο σ ωµα, ανεξ αρτητο απ ο τον οργανισµ ο τηλεπικοινωνι ων και εγκεκριµ ενο απ ο την εθνικ η ρυθµιστικ η αρχ η οτι επιβ αλλεται να δηµοσιε υεται ετησ ιω λογιστικ η κατ ασταση οσον αφορ α τη συµµ ορφωση οτι σ υµφωνα µε το αρθρο 12 παρ αγραφο 1, και το αρθρο 13 παρ αγραφο 1, τη οδηγ ια 95/62/ΕΚ του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου και του Συµβουλ ιου, τη 13η εκεµβρ ιου 1995, σχετικ α µε την εφαρµογ η τη παροχ η ανοικτο υ δικτ υου (ONP) στη φωνητικ η τηλεφων ια ( 1 ) απαιτε ιται τα τιµολ ογια για χρ ηση του σταθερο υ δηµ οσιου τηλεφωνικο υ δικτ υου και τη υπηρεσ ια φωνητικ η τηλεφων ια να τηρο υν τι βασικ ε αρχ ε του προσανατολισµο υ προ το κ οστο και τη διαφ ανεια, συµπεριλαµβανοµ ενη τη εφαρ- µογ η εκ µ ερου των κοινοποιηµ ενων φορ εων εκµετ αλλευση κατ αλληλου συστ ηµατο κοστολ ογηση για το σκοπ ο αυτ ο οτι οι εισφορ ε των διασυνδ εσεων µερ ων σε προγρ αµ- µατα τ υπου ελλε ιµµατο πρ οσβαση επιτρ επονται µ ονον οταν επιβ αλλονται τιµολογιακο ι περιορισµο ι απ ο τι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε για λ ογου προσιτ η τιµ η και δυνατ οτητα πρ οσβαση στην τηλεφωνικ η υπηρεσ ια, σ υµφωνα µε το αρθρο 12 παρ αγραφο 2 τη οδηγ ια 95/62/ΕΚ οτι η Επιτροπ η στην ανακο ινωσ η τη τη 27η Νοεµβρ ιου 1996, σχετικ α µε κριτ ηρια αξιολ ογηση εθνικ ων προγραµµ ατων για την κοστολ ογηση και τη χρηµατοδ οτηση τη καθολικ η υπηρεσ ια στι τηλεπικοινων ιε και κατευθυντ ηριε γραµµ ε για τα κρ ατη µ ελη ω προ τη λειτουργ ια τ ετοιων προγραµ- µ ατων ( 2 ), εξ εφρασε την αποψη οτι τ ετοια προγρ αµµατα πρ επει να καταργηθο υν εω την 1η Ιανουαρ ιου οτι η οδηγ ια 90/388/ΕΟΚ τη Επιτροπ η, τη 28η Ιουν ιου 1990, σχετικ α µε τον ανταγωνισµ ο στι αγορ ε τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων ( 3 ), οπω τροποποι ηθηκε τελευτα ια µε την οδηγ ια 96/2/ΕΚ ( 4 ), απαιτε ι απ ο τα κρ ατη µ ελη να διασφαλ ισουν τον αποτελεσµατικ ο ανταγωνισµ ο µεταξ υ ( 1 )ΕΕ L 321 τη , σ. 6. ( 2 ) COM(96) 608. ( 3 )ΕΕ L 192 τη , σ. 10. ( 4 )ΕΕ L20τη , σ. 59. οτι το αρθρο 2 τη οδηγ ια 95/51/ΕΚ τη Επιτροπ η, τη 18η Οκτωβρ ιου 1995, για τροοποπο ιηση τη οδηγ ια 90/388//ΕΟΚ ω προ την κατ αργηση των περιορισµ ων στη χρ ηση καλωδιακ ων τηλεοπτικ ων δικτ υων για την παροχ η ηδη ελευθερωµ ενων τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων ( 5 ), επιβ αλλει στα κρ ατη µ ελη να διασφαλ ιζουν τη λογιστικ η διαφ ανεια και να προαλαµβ ανουν οιαδ ηποτε µεροληπτικ η συµπεριφορ α, οταν φορ εα εκµετ αλλευση ο οπο ιο εχει αποκλειστικ ο δικα ιωµα παροχ η υποδοµ η δηµ οσιου δικτ υου τηλεπικοινωνι ων παρ εχει επ ιση υποδοµ η δικτ υου καλωδιακ η τηλε οραση και ειδικ οτερα να διασφαλ ιζουν τον διαχωρισµ ο των λογαριασµ ων οσον αφορ α την παροχ η εκ αστου δικτ υου και την δραστηρι οτητα παροχ η τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων οτι β ασει του αρθρου 8 παρ αγραφο 1 τη οδηγ ια 97/33/ΕΚ οι κοινοποιηµ ενοι φορε ι εκµετ αλλευση που εχουν ειδικ α η αποκλειστικ α δικαι ωµατα παροχ η υπηρεσι ων σε αλλου τοµε ι ( ητοι µετ αδοση εκποµπ ων καλωδιακ η η δορυφορικ η τηλε οραση ) υποχρεο υνται στην τ ηρηση χωριστ ων λογαριασµ ων για τι τηλεπικοινωνιακ ε δραστηρι οτητε απ ο οτι για τι αλλε δραστηρι οτητε, στο βαθµ ο που θα απαιτε ιτο ε αν οι εν λ ογω τηλεπικοινωνιακ ε δραστηρι οτητε διεξ αγονταν απ ο νοµικ ω ανεξ αρτητε εταιρε ιε η να προβα ινουν σε διαρθρωτικ ο διαχωρισµ ο των τηλεπικοινωνιακ ων δραστηριοτ ητων απ ο τι λοιπ ε δραστηρι οτητε οτι το αρθρο 8 παρ αγραφο 3 τη οδηγ ια 97/33/ΕΚ επιβ αλλει στου οργανισµο υ που παρ εχουν δηµ οσια δ ικτυα τηλεπικοινωνι ων η/και προσιτ ε στο κοιν ο τηλεπικοινωνιακ ε υπηρεσ ιε να παρ εχουν π αραυτα, κατ οπιν σχετικ η αιτ ησεω, οικονοµικ ε πληροφορ ιε στην εθνικ η του ρυθµιστικ η αρχ η, µε τι λεπτοµ ερειε που εχουν ζητηθε ι οτι οι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε δ υνανται να δηµοδιε υουν τι πληροφορ ιε εκε ινε που συµβ αλλουν σε ανοικτ η και ανταγωνιστκ η αγορ α, λαµβ ανοντα ταυτ οχρονα υπ οψη το εµπορικ ο απ ορρητο οτι η εφαρµογ η των αρχ ων που προβλ επονται στην παρο υσα σ υσταση γ ινεται µε π ασα επιφ υλαξη ω προ το καθ ηκον των κρατ ων µελ ων και των επιχειρ ησεων να συµµορφ ωνονται πλ ηρω προ του κοινοτικο υ καν ονε ανταγωνισµο υ, λαµβ ανοντα υπ οψη τι ειδικ ε θ εσει που προβλ επονται στην ανακο ινωση τη Επιτροπ η για την εφαρµογ η των καν ονων ανταγωνισµο υ σε συµφων ιε πρ οσβαση στον τηλεπικοινωνιακ ο τοµ εα ( 6 ) οτι η συµβουλευτικ η επιτροπ η που συγκροτ ηθηκε β ασει του αρθρου 9 παρ αγραφο 1 τη οδηγ ια 90/387/ΕΟΚ ( 7 ), («η επιτροπ η ΟΝΡ») υποστ ηριξε ενθερµα τι αρχ ε που προβλ επονται στην παρο υσα σ υσταση και η Επιτροπ η ελαβε πλ ηρω υπ οψη τι απ οψει που εκφρ αστηκαν, ( 5 )ΕΕ L 256 τη , σ. 49. ( 6 )ΕΕ C76τη , σ. 9. ( 7 )ΕΕ L 192 τη , σ. 1.

3 L 141/8 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων ΣΥΝΙΣΤΑ: 1. Οι κατωτ ερω παρατιθ εµενε συστ ασει και αρχ ε αφορο υν την εφαρµογ η του λογιστικο υ διαχωρισµο υ και συστηµ ατων κοστολ ογηση απ ο φορε ι εκµετ αλλευση που ορ ιζονται απ ο την οικε ια εθνικ η ρυθµιστικ η αρχ η ω εχοντε σηµαντικ η ισχ υ στην αγορ α (εφεξ η θα αναφ ερονται ω «κοινοποιηµ ενοι φορε ι εκµετ αλλευση») σ υµφωνα µε το αρθρο 8 παρ αγραφο 2 τη οδηγ ια 97/33/ΕΚ για την εφαρµογ η των υποχρε ωσεων διασ υνδεση, ιδ ιω οσον αφορ α τι αρχ ε τη διαφ ανεια και τη κοστοστρ εφεια. Σκοπ ο του λογιστικο υ διαχωρισµο υ ε ιναι να παρ εχει αν αλυση των πληροφορι ων που παρ ερχονται απ ο τι λογιστικ ε καταστ ασει, προκειµ ενου να εκφρασθε ι οσο το δυνατ ον πιστ οτερα η επ ιδοση των τµηµ ατων µια επιχε ιρηση, ωσ αν να ε ιχαν λειτουργ ησει ω ξεχωριστ ε επιχειρ ησει. 2. Συνιστ αται στι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε να απαιτο υν απ ο του οικε ιου κοινοποιηµ ενου φορε ι εκµετ αλλευση να γ ινεται αν αλυση του κ οστου εκµετ αλλευση, του απασχολο υµενου κεφαλα ιου και των εσ οδων του, τουλ αχιστον στου κ ατωθι ευρε ι επιχειρησιακο υ κλ αδου : Κεντρικ ο δ ικτυο (υποδοµ η µεταγωγ η ) Το κεντρικ ο δ ικτυο καλ υπτει την παροχ η υπηρεσι ων διασ υνδεση, διαβιβαστικ ων υπηρεσι ων και φερουσ ων υπηρεσι ων του µεταφορ εα. ικτυο τοπικ η πρ οσβαση (υποδοµ η τοπικο υ βρ οχου) Το δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση καλ υπτει την παροχ η συνδ εσεων στο τηλεφωνικ ο δ ικτυο ( 1 ). Λιανικ η π ωληση Η επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση καλ υπτει τι δραστηρι οτητε που σχετ ιζονται κυρ ιω µε την παροχ η, σε εµπορικ η β αση, υπηρεσι ων σταθερ η τηλεφων ια και µισθω- µ ενων γραµµ ων στου τελικο υ χρ ηστε. Οι χωριστο ι λογαριασµο ι µπορε ι να καταρτ ιζονται για κ αθε δραστηρι οτητα τη επιχε ιρηση που υπ οκειται σε κανονιστικ η ρ υθµιση (π.χ. µισθωµ ενε γραµµ ε, τηλεφων ια). Λοιπ ε δραστηρι οτητε Η κατηγορ ια «λοιπ ε δραστηρι οτητε» καλ υπτει τι λοιπ ε δραστηρι οτητε που διαξ αγονται απ ο τον κοινοποιηµ ενο φορ εα εκµετ αλλευση, που µπορε ι να περιλαµβ ανουν δραστηρι οτητε µη υπαγ οµενε σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει, οπω επ ιση αλλου τ υπου δραστηρι οτητε που υπ αγονται σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει. Οι λογαριασµο ι για δραστηρι οτητε υπαγ οµενε η µη σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει ε ιναι αν αγκη να τηρο υνται χωριστ α. Το τµ ηµα 1 του παραρτ ηµατο ορ ιζει το πεδ ιο δρ αση εκ αστη επιχε ιρηση. Η µεταφορ α τελ ων µεταξ υ επιχειρ ησεων αναφ ερεται στο τµ ηµα 2. ( 1 ) Αυτ ο περιλαµβ ανει εκε ινε τι συνιστ ωσε του δικτ υου που προορ ιζονται για συγκεκριµ ενο πελ ατη, συµπεριλαµβανοµ ενων επ ι παραδε ιγµατι των τοπικ ων βρ οχων και των καρτ ων γραµµ η καθ ω και των θυρ ων που βρ ισκονται στου συγκεντρωτ ε η/και στα κ εντρα µεταγωγ η. Πιθαν ω να θεωρε ιται σκ οπιµη απ ο τι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε περαιτ ερω αν αλυση λογαριασµ ων εντ ο των ευρ εων αυτ ων αξ ονων επιχειρηµατικ η δραστηρι οτητα, λαµβ ανοντα υπ οψη τι απαιτ ησει διαφ ανεια που επιβ αλλει το εθνικ ο η το κοινοτικ ο δ ικαιο (π.χ. κινητ η τηλεφων ια, καλωδιακ η τηλε οραση η διεθνε ι δραστηρι οτητε ). 3. Συνιστ αται η κατανοµ η του κ οστου, απασχολο υµενου κεφαλα ιου και εσ οδων να γ ινεται σ υµφωνα µε την αρχ η τη αιτι ωδου συν αφεια του κ οστου (π.χ. τη κοστολ ογηση β ασει τη δραστηρι οτητα -«ABC»). Το σ υστηµα κοστολ ογηση των κοινοποιηµ ενων φορ εων εκµετ αλλευση χρει αζεται να ε ιναι επαρκ ω λεπτοµερ ε προκειµ ενου να επιτρ επει στο µ ετρο του δυνατο υ την κατανοµ η του κ οστου στι διαχωρισµ ενε συνιστ ωσε του δικτ υου, ιδ ιω για τον προσδιορισµ ο του κ οστου των διαχωρισµ ενων υπηρεσι ων διασ υνδεση. Ενα καλ ω προσδιορισµ ενο σ υστηµα κατανοµ η κ οστου θα καθιστ α δυνατ η την κατανοµ η τουλ αχιστον 90 % του κ οστου, µε β αση την αµεση η εµµεση αιτι ωδη συν αφεια του κ οστου ( 2 ). Συνιστ αται το µη καταλογιστ εο κ οστο (το κ οστο που µπορε ι να καταλογισθε ι µ ονο σε αυθα ιρετη β αση) να εµφα ινεται σαφ ω σε ειδικ ο λογαριασµ ο και να αποτελε ι αντικε ιµενο ειδικ η αντιµετ ωπιση εκ µ ερου των εθνικ ων ρυθµιστικ ων αρχ ων ( ητοι να διαν εµεται σ υµφωνα µε του καν ονε που ορ ιστηκαν απ ο κ αθε κρ ατο µ ελο, σ υµφωνα µε του καν ονε περ ι ανταγωνισµο υ τη Κοιν οτητα και τηρ ωντα τι αρχ ε τη διαφ ανεια και τη αναλογικ οτητα ). Συνιστ αται στι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε να διεξ αγουν δηµ οσιε διαβουλε υσει µε του παρ αγοντε τη αγορ α οσον αφορ α τηθ εσπιση ορθ ων µεθ οδων κατανοµ η και τον ιδια ιτερο χειρισµ ο του µη καταλογιστ εου κ οστου. Το τµ ηµα 3 του παραρτ ηµατο σκιαγραφε ι τι συνιστ ω- µενε αρχ ε για τον καταλογισµ ο του κ οστου, του απασχολο υµενου κεφαλα ιου και των εσ οδων οταν καταρτ ιζονται χωριστο ι λογαριασµο ι Το τµ ηµα 4 του παραρτ ηµατο παρ εχει οδηγ ιε για την εφαρµογ η των εν λ ογω αρχ ων στον υπολογισµ ο του λειτουργικο υ κ οστου, συµπεριλαµβανοµ ενη τη απ οσβεση το τµ ηµα 5 παρ εχει επ ιση οδηγ ιε για το κ οστο κεφαλα ιου και το απασχολο υµενο κεφ αλαιο και το τµ ηµα 6 για τα εσοδα. 4. Στο µ ερο 1 τη σ υσταση, τη 8η Ιανουαρ ιου 1998, η Επιτροπ η συν εστησε στι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε να τ αξουν προθεσµ ιε στου οικε ιου κοινοποιηµ ενου φορε ι εκµετ αλλευση για την εφαρµογ η των ν εων συστηµ ατων κοστολ ογηση µε β αση το τρ εχον κ οστο. ( 2 ) Αµεσα καταλογιστ εο κ οστο ε ιναι εκε ινο που µπορε ι να συσχετισθε ι αµεσα και αναµφ ιβολα µε προ ι ον η υπηρεσ ια. Εµµεσα καταλογιστ εο κ οστο ε ιναι το κ οστο εκε ινο που µπορε ι να κατανεµηθε ι σε προ ι οντα η υπηρεσ ιε σε µη αυθα ιρετη β αση κατ οπιν υπολογισµο υ, µε β αση τη σχ εση κ οστου και αµεσα καταλογιστ εου κ οστου ( ητοι χρησιµοποι ωντα συντελεστ ε χρ ηση για καθ ενα απ ο του αναλ ισκοντε επιµερισµ ενου π ορου ).

4 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 141/9 Συνιστ αται η µ εθοδο και τα κριτ ηρια αξιολ ογηση των στοιχε ιων ενεργητικο υ του δικτ υου σε τρ εχουσα αξ ια να καθορ ιζονται απ ο την εθνικ η ρυθµιστικ η αρχ η κατ οπιν δηµ οσιων διαβουλε υσεων µε του παρ αγοντε τη αγορ α. Κα ιριο στοιχε ιο τη µεθ οδου τη λογιστικ η καταγραφ η τρ εχοντο κ οστου (ΛΤΚ) αποτελε ι η αξιολ ογηση των στοιχε ιων ενεργητικο υ του δικτ υου σε µελλοντοστραφ η ητρ εχουσα αξ ια εν ο αποδοτικο υ φορ εα εκµετ αλλευση, δηλαδ η στην αξ ια που θα επικρατο υσε ε αν η αγορ α ηταν εντονα ανταγωνιστικ η. Το υτο απαιτε ι τα τ ελη απ οσβεση που περιλαµβ ανονται στο λειτουργικ ο κ οστο να υπολογ ιζονται µε β αση τι τρ εχουσε αποτι- µ ησει ισοδ υναµων στοιχε ιων ενεργητικο υ και, συνεπ ω, οι αναλ υσει για το απασχολο υµενο κεφ αλαιο χρει αζεται επ ιση να εκφρ αζονται µε β αση το τρ εχον κ οστο. Το προσ αρτηµα του παραρτ ηµατο παρ εχει οδηγ ιε για την εκσυγχρονισµ ενη αποτ ιµηση ενεργητικο υ και τι µεθ οδου αναπροσαρµογ η τρ εχοντο κ οστου. 5. Σε σχ εση µε την διαµ ορφωση των τιµ ων τη διασ υνδεση, οι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε δ υνανται να απαιτ ησουν την εφαρµογ η συντελεστ ων απ οδοση, αναγνωρ ιζοντα το γεγον ο οτι η χρ ηση αξι ων ΛΤΚ για το δ ικτυο ενδεχοµ ενω δεν αντικατοπτρ ιζει πλ ηρω το κ οστο εν ο αποδοτικο υ φορ εα εκµετ αλλευση ( 1 ). Για το σκοπ ο αυτ ο κατ αλληλη αναφορ α συνιστο υν τα τ ελη διασ υνδεση που βασ ιζονται στην κατ α β ελτιστη τρ εχουσα πρακτικ η οπω περιγρ αφονται στο µ ερο 1 τη σ υσταση τη 8η Ιανουαρ ιου Συνιστ αται στου φορε ι εκµετ αλλευση απ ο του οπο ιου απαιτε ιται η κατ αρτιση χωριστ ων λογαριασµ ων να παρ εχουν κατ ασταση κερδ ων και ζηµι ων, καθ ω και ισολογισµ ο για κ αθε επιµ ερου επιχε ιρηση. Τα τ ελη µεταφορ α η οι αγορ ε µεταξ υ επιχειρ ησεων χρει αζεται να επισηµα ινονται ρητ ω. Στο τµ ηµα 7 του παραρτ ηµατο παρατ ιθεται το συνιστ ωµενο περιεχ οµενο και η µορφ η των προβλεπ οµενων απ ο κανονιστικ ε διατ αξει οικονοµικ ων εκθ εσεων που υποβ αλλουν οι κοινοποιηµ ενοι φορε ι εκµετ αλλευση. Για λ ογου συν επεια, συνιστ αται οι οικονοµικ ε εκθ εσει των εν λ ογω προβλεπ οµενων απ ο κανονιστικ ε διατ αξει χωριστ ων λογαριασµ ων να ενοποιο υνται σε µια ενια ια κατ ασταση κερδ ων και ζηµι ων και σε ενα ισολογισµ ο τη εταιρε ια ω συν ολου. Συνιστ αται επ ιση ο συγκερασµ ο των προβλεπ οµενων απ ο κανονιστικ ε διατ αξει χωριστ ων λογαριασµ ων στου υπαγορευ οµενου απ ο τον οµο λογαριασµο υ του φορ εα εκµετ αλλευση. 7. Συνιστ αται στι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε να θ ετουν στη δι αθεση των ενδιαφεροµ ενων µερ ων, κατ οπιν α ιτηση, τι σχετικ ε λογιστικ ε πληροφορ ιε εκ µ ερου των κοινοποιηµ ενων φορ εων εκµετ αλλευση, µε επαρκε ι λεπτοµ ερειε, προκειµ ενου να διασφαλ ισουν οτι δεν εγινε αθ εµιτη δι ακριση µεταξ υ παροχ η υπηρεσι ων εσωτερικ α και υπηρεσι ων που παρ εχονται εξωτερικ α και προκειµ ενου να καταστ ησουν δυνατ ο τον καθορισµ ο του µ εσου κ οστου των διαχωρισµ ενων υπηρεσι ων διασ υνδεση. Σχετικ ω µε αυτ ο, η δηµοσ ιευση απ ο τον κοινοποιηµ ενο φορ εα εκµετ αλλευση επαρκ ω λεπτοµερ ων αναλ υσεων κ οστου οπου εµφα ινεται το µ εσο κ οστο των συνιστωσ ων του δικτ υου θα αυξ ησει τη διαφ ανεια και την εµπιστοσ υνη εκ µ ερου των ανταγωνιστ ων οτι δεν υφ ιστανται διεπιδοτ ησει που αλλοι ωνουν τον ανταγωνισµ ο. Το υτο θεωρε ιται οτι εχει ιδια ιτερη σηµασ ια για διασυνοριακ ε υπηρεσ ιε διασ υνδεση και διεθνε ι δραστηρι οτητε. Επιπλ εον, για οσα κρ ατη µ ελη χειρ ιζονται προγρ αµµατα για τη χρηµατοδ οτηση των υποχρε ωσεων καθολικ η υπηρεσ ια η/και των εισφορ ων για το ελλειµµα πρ οσβαση, συνιστ αται επ ιση οι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε να θ ετουν στη δι αθεσ η του επαρκε ι λογιστικ ε πληροφορ ιε απ ο κοινοποιηµ ενου φορε ι εκµετ αλλευση, ωστε να διασφαλ ισουν οτι δεν υφ ιστανται διακρ ισει µεταξ υ των τελ ων που επιβ αλλονται σε αλλου φορε ι εκµετ αλλευση και αυτ ων που επιβ αλλονται (σιωπηρ ω ) στο εσωτερικ ο. 8. Οι παρο υσε οδηγ ιε σχετικ α µε την κοστολ ογηση αφορο υν την υποβολ η εκθ εσεων στο πλα ισιο κανονιστικ ων διατ αξεων, χωρ ι πρ οθεση αντικατ ασταση οιωνδ ηποτε υπαγορευ οµενων απ ο τον οµο οικονοµικ ων εκθ εσεων που ενδεχοµ ενω απαιτο υνται στο κρ ατο µ ελο. 9. Η παρο υσα σ υσταση θα επανεξετασθε ι απ ο την Επιτροπ η εω τι 31 Ιουλ ιου 1999 το αργ οτερο. 10. Η παρο υσα σ υσταση απευθ υνεται στα κρ ατη µ ελη. Βρυξ ελλε, 8 Απριλ ιου Για την Επιτροπ η Martin BANGEMANN Μ ελο τη Επιτροπ η ( 1 ) Ορισµ ενα στοιχε ια ενεργητικο υ πιθαν ω να υπερβα ινουν τι απαιτ ησει η η αρχιτεκτονικ η του δικτ υου ενδεχοµ ενω να υπολε ιπεται τη θεωρητικ ω β ελτιστη. Η εφαρµογ η οικονοµικο υ/τεχνολογικο υ µοντ ελου απ ο την κορυφ η προ τη β αση θα βοηθ ησει να παρασχεθο υν πληροφορ ιε για τι εν λ ογω ανεπ αρκειε.

5 L 141/10 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 1. Λογιστικ ο διαχωρισµ ο 1.1. ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Το δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση παρ εχει συνδ εσει µε τα κεντρικ α δ ικτυα. Οι λογαριασµο ι τη επιχε ιρηση δικτ υου τοπικ η πρ οσβαση περιλαµβ ανουν το κ οστο και το απασχολο υµενο κεφ αλαιο που συνδ εονται µε την παροχ η και διατ ηρηση των εν λ ογω συνδ εσεων. Για το λογιστικ ο διαχωρισµ ο, η επιχε ιρηση δικτ υου τοπικ η πρ οσβαση περιλαµβ ανει ολε τι συνιστ ωσε του δικτ υου που απευθ υνονται στον πελ ατη, επ ι παραδε ιγµατι, τι κ αρτε και τι θ υρε γραµµ η που ευρ ισκονται στου συγκεντρωτ ε η/και στα κ εντρα µεταγωγ η. Η επιχε ιρηση κεντρικο υ δικτ υου περιλαµβ ανει ολε τι υπ ολοιπε συνιστ ωσε του δικτ υου. Η µ ισθωση γραµµ η σε πελ ατη αποτελε ι υπηρεσ ια που παρ εχεται απ ο την επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση. Τα εσοδα απ ο τη µ ισθωση γραµµ η που παρ εχεται στου τελικο υ χρ ηστε καταχωρο υνται εποµ ενω στην επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση. Εντο υτοι, τα εσοδα απ ο µ ισθωση γραµµ η των διαχωρισµ ενων τοπικ ων βρ οχων, οποτε αυτο ι τ ιθενται στη δι αθεση αλλων παραγ οντων τη αγορ α, θα πρ επει να καταχωρο υνται στην επιχε ιρηση δικτ υου τοπικ η πρ οσβαση. Ετσι, το κ οστο παροχ η γραµµ ων στου πελ ατε καταχωρε ιται αρχικ ω στην επιχε ιρηση δικτ υου τοπικ η πρ οσβαση και θα πρ επει να γ ινει µεταφρ α του κ οστου στην επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση, προκειµ ενου να αντιστοιχισθο υν τα εσοδα προ το συνδε οµενο µε αυτ α κ οστο. Το κ οστο που µεταφ ερεται στην επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση πρ επει να ε ιναι καθαρ ο, δηλαδ η να εχουν αφαιρεθε ι τυχ ον πιθαν α εσοδα τη επιχε ιρηση τοπικ η πρ οσβαση, οπω εσοδα µ ισθωση γραµµ ων σε αλλου παρ αγοντε τη αγορ α η εισφορ ε ελλε ιµµατο πρ οσβαση (βλ επε τµ ηµα 2.2) Κεντρικ ο δ ικτυο Η επιχε ιρηση κεντρικο υ δικτ υου παρ εχει σειρ α υπηρεσι ων διασ υνδεση σε επ ιπεδο χοντρικ η, εσωτερικ α και εξωτερικ α, προκειµ ενου να επιτρ εψει στου πελ ατε εν ο φορ εα εκµετ αλλευση να επικοινωνο υν µε πελ ατε του ιδ ιου η αλλου φορ εα εκµετ αλλευση, η να εχουν πρ οσβαση σε υπηρεσ ισε που παρ εχει αλλο φορ εα εκµετ αλλευση. Οι εν λ ογω υπηρεσ ιε περιλαµβ ανουν την µεταγωγ η και την διεκπερα ιωση κλ ησεων. Επιπροσθ ετω, η επιχε ιρηση του κεντρικο υ δικτ υου δ υναται να παρ ασχει αλλε υπηρεσ ιε στου φορε ι εκµετ αλλευση, οπω τεχνολογικ ε υπηρεσ ιε που σχετ ιζονται µε την αν απτυξη και τη συντ ηρηση των ιδιωτικ ων δικτ υων και την αν απτυξη του ανταγωνισµο υ (π.χ. φορητ οτητα αριθµο υ και επιλογ η µεταφορ εα). Οι λογαριασµο ι τη επιχε ιρηση κεντρικο υ δικτ υου περιλαµβ ανουν το κ οστο, τα εσοδα και το απασχολο υµενο κεφ αλαιο που συνδ εονται µε την παροχ η των εν λ ογω υπηρεσι ων. Τα εσοδα τη επιχε ιρηση κεντρικο υ δικτ υου προ ερχονται πρωτ ιστω απ ο την π ωληση υπηρεσι ων διασ υνδεση στην επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση και σε αλλου φορε ι εκµετ αλλευση. Ε αν η εθνικ η νοµοθεσ ια επιτρ επει παροχ η σε επ ιπεδο χοντρικ η κυκλωµ ατων µετ αδοση, τα σχετικ α εσοδα καταχωρο υνται στην επιχε ιρηση κεντρικο υ δικτ υου Λιανεµπ οριο Η επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση περιλαµβ ανει ολε εκε ινε τι δραστηρι οτητε που συνεπ αγονται την π ωληση τηλεφωνικ ων υπηρεσι ων στου τελικο υ χρ ηστε, συµπεριλαµβανοµ ενη τη µ ισθωση γραµµ ων, των εκµισθωµ ενων γραµµ ων, των κλ ησεων, του τηλεφ ωνου επ ι πληρωµ η και τη παροχ η πληροφορι ων καταλ ογου. Οι λογαριασµο ι τη επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση περιλαµβ ανουν το κ οστο, τα εσοδα και το απασχολο υµενο κεφ αλαιο που συνδ εονται µε την παροχ η των εν λ ογω υπηρεσι ων στου τελικο υ χρ ηστε. Το κ οστο που καταλογ ιζεται στο λιανεµπ οριο περιλαµβ ανει τα τ ελη µεταφορ α που συνδ εονται µε τη χρ ηση των π ορων του δικτ υου η τι υπηρεσ ιε που παρ εχουν οι επιχειρ ησει του δικτ υου τοπικ η πρ οσβαση και του κεντρικο υ δικτ υου, καθ ω και τα εξοδα εµπορικ η προ ωθηση και τιµολ ογηση που συνδ εονται µε την παροχ η υπηρεσι ων στου τελικο υ χρ ηστε. Οι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε οφε ιλουν να εξετ ασουν την εκταση στην οπο ια πρ επει να διενεργηθε ι περαιτ ερω αν αλυση των λογαριασµ ων λιανικ η π ωληση, ωστε να υπ αρξει διαχωρισµ ο µεταξ υ του κ οστου και των εσ οδων µεµονωµ ενων υπηρεσι ων, λαµβ ανοντα υπ οψη τι απαιτ ησει για διαφ ανεια τη εθνικ η και κοινοτικ η νοµοθεσ ια. Οι χωριστο ι λογαριασµο ι καταρτ ιζονται για κ αθε δραστηρι οτητα του λιανικο υ εµπορ ιου που υπ αγεται σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει. Εντο υτοι, δεν θα ηταν ορθ ο να απαιτηθε ι η κατ αρτιση χωριστ ων λογαριασµ ων για δραστηρι οτητε που δεν υπ οκεινται σε κανονιστικ ο ελεγχο ( 1 ). ( 1 ) Κατ αρχ ην, η εκταση στην οπο ια καταρτ ιζονται χωριστο ι λογαριασµο ι για επιµ ερου δραστηρι οτητε λιανικο υ εµπορ ιου αναµ ενεται µ αλλον να µειωθε ι µε το χρ ονο, καθ ω η παροχ η υπηρεσι ων καθ ισταται ανταγωνιστικ οτερη.

6 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 141/ Λοιπ ε δραστηρι οτητε Οι κατεστηµ ενοι φορε ι εκµετ αλλευση παρ εχουν συν ηθω ευρ υ φ ασµα αλλων υπηρεσι ων, συµπεριλαµβανοµ ενη τη µ ισθωση, τη επιδι ορθωση και τη συντ ηρηση του εξοπλισµο υ πελ ατη. Επιπλ εον, ενδεχοµ ενω εχουν συµφ εροντα σε µη τηλεπικοινωνιακ ε δραστηρι οτητε (π.χ. τηλεοπτικ ε εκποµπ ε ). Για του σκοπο υ του λογιστικο υ διαχωρισµο υ, το κ οστο, τα εσοδα και το απασχολο υµενο κεφ αλαιο που συνδ εονται µε τι εν λ ογω δραστηρι οτητε αναφ ερονται χωριστ α. Οι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε δ υνανται να προβλ επουν την τ ηρηση επιµ ερου λογαριασµ ων για ορισµ ενε απ ο τι εν λ ογω πρ οσθετε δραστηρι οτητε. Το υτο ισω εχει ιδια ιτερη σηµασ ια για εκε ινου του κατεστηµ ενου φορε ι που δεν διεξ αγουν τι δραστηρι οτητ ε του στον τοµ εα τη κινητ η τηλεφων ια ω χωριστ ε επιχειρ ησει. Επαφ ιεται στι επιµ ερου εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε να προσδιορ ισουν τον βαθµ ο στον οπο ιο θα τηρο υνται χωριστο ι λογαριασµο ι για τι εν λ ογω δραστηρι οτητε, λαµβ ανοντα υπ οψη τι απαιτ ησει για διαφ ανεια τη εθνικ η και κοινοτικ η νοµοθεσ ια. 2. Τ ελη µεταφορ α Το εν λ ογω τµ ηµα των κατευθυντ ηριων γραµµ ων θ ετει τι αρχ ε που πρ επει να τηρο υνται απ ο του φορε ι εκµετ αλλευση, προκειµ ενου να λαµβ ανουν υπ οψη το κ οστο των προ ι οντων η υπηρεσι ων που χρησιµοποιο υνται εσωτερικ α. Πρ επει να εφαρµ οζεται σ υστηµα τελ ων µεταφορ α για υπηρεσ ιε και προ ι οντα που παρ εχονται απ ο µια επιχε ιρηση (επ ι παραδε ιγµατι, δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση, κεντρικ ο δ ικτυο και επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση ) σε αλλη. Πρ επει να υπ αρχει σαφ η αιτιολ ογηση των επιβαλλ οµενων τελ ων µεταφορ α και κ αθε τ ελο πρ επει να ε ιναι υποφερτ ο. Τα τ ελη πρ επει να µην εισ αγουν διακρ ισει και, οπω αναφ ερθηκε στο τµ ηµα 7, πρ επει να υπ αρχει στου χωριστο υ λογαριασµο υ διαφ ανεια σχετικ α µετατ ελη µεταφορ α Υπολογισµ ο τη εσωτερικ η χρ ηση Τα τ ελη µεταφορ α για εσωτερικ η χρ ηση προσδιορ ιζονται ω το προ ι ον χρ ηση και τα τ ελη µον αδα. Το τ ελο για εσωτερικ η χρ ηση πρ επει να ε ιναι ισοδ υναµο µε το τ ελο που θα επιβαλλ οταν ε αν το προ ι ον η η υπηρεσ ια πωλο υνταν εξωτερικ α, παρ α εσωτερικ α. Για του σκοπο υ του λογιστικο υ διαχωρισµο υ, υποτ ιθεται οτι η επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση εν ο φορ εα εκµετ αλλευση πληρ ωνει το ιδιο τ ελο διασ υνδεση για την ιδια υπηρεσ ια Εισφορ ε ελλε ιµµατο πρ οσβαση και εισφορ ε καθολικ η υπηρεσ ια Η οδηγ ια για τη διασ υνδεση απαιτε ι να διαχωρ ιζονται τα τ ελη διασ υνδεση απ ο τατ ελη που συνδ εονται µε την καθολικ η υπηρεσ ια, συµπεριλαµβανοµ ενων οιωνδ ηποτε τελ ων επιβ αλλονται ω αποτ ελεσµα τη απαγ ορευση απ ο τι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε να εξισορροπο υν οι φορε ι εκµετ αλλευση τα τιµολ ογια ( ητοι εισφορ ε ελλε ιµµατο πρ οσβαση η ΕΕΠ). Η Επιτροπ η υπ εδειξε η τιµολογιακ η εξισορρ οπηση να εχει ολοληρωθε ι εω την 1η Ιανουαρ ιου του 2000, εκτ ο απ ο εκε ινα τα κρ ατη µ ελη στα οπο ια παραχωρ ηθηκε επιπλ εον περ ιοδο εφαρµογ η σ υµφωνα µε την οδηγ ια περ ι πλ ηρου ανταγωνισµο υ( 1 ). Σε εκε ινα τα κρ ατη µ ελη που εκτελο υνται προγρ αµµατα ελλε ιµµατο πρ οσβαση, οι ΕΕΠ πρ επει να καταχωρο υνται στι επιχειρ ησει δικτ υου τοπικ η πρ οσβαση. Οι ΕΕΠ ανακτ ωνται απ ο αλλου φορε ι εκµετ αλλευση και απ ο την επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση. εν πρ επει να γ ινονται διακρ ισει µεταξ υ ΕΕΠ που επιβ αλλονται στην επιχε ιρηση λιανικ η π ωληση και ΕΕΠ που επιβ αλλονται σε αλλου φορε ι εκµετ αλλευση. Σε εκε ινα τα κρ ατη µ ελη που εκτελο υνται προγρ αµµατα χρηµατοδ οτηση των υποχρε ωσεων καθολικ η υπηρεσ ια, οιεσδ ηποτε εισφορ ε τ οσο απ ο αλλου φορε ι εκµετ αλλευση οσο και εσωτερικ α πρ επει να αναφ ερονται χωριστ α στου λογαριασµο υ. Οσο για τι ΕΕΠ, δεν πρ επει να γ ινονται διακρ ισει µεταξ υ εισφορ ων καθολικ η υπηρεσ ια που επιβ αλλονται σε αλλου φορε ι εκµετ αλλευση και εισφορ ων που επιβ αλλονται εσωτερικ α. 3. Αρχ ε καταλογισµο υ κ οστου Στο παρ ον τµ ηµα παρατ ιθενται οι αρχ ε που πρ επει να τηρο υνται κατ α τον καταλογισµ ο του κ οστου, του απασχολο υµενου κεφαλα ιου και των εσ οδων για σκοπο υ κατ αρτιση χωριστ ων λογαριασµ ων. Η εφαρµογ η των εν λ ογω αρχ ων στο λειτουργικ ο κ οστο, το απασχολο υµενο κεφ αλαιο και τα εσοδα εξετ αζεται λεπτοµερ εστερα στα τµ ηµατα 4, 5 και 6 αντιστο ιχω. ( 1 ) Πηγ η: ανακο ινωση τη Επιτροπ η σχετικ α µε κριτ ηρια αξιολ ογηση εθνικ ων προγραµµ ατων για την κοστολ ογηση και τη χρηµατοδ οτηση τη καθολικ η υπηρεσ ια στι τηλεπικοινων ιε και κατευθυντ ηριε γραµµ ε για τα κρ ατη µ ελη ω προ τη λειτουργ ια τ ετοιων προγραµµ ατων, COM(96) 608 τελικ ο, 11 Νοεµβρ ιου 1996.

7 L 141/12 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων Οι εν λ ογω αρχ ε δ υνανται να εχουν σηµασ ια για τον καθορισµ ο των τελ ων διασ υνδεση για τι διαχωρισµ ενε υπηρεσ ιε διασ υνδεση, σκοπ ο για τον οπο ιο τα συστ ηµατα κοστολ ογηση των φορ εων εκµετ αλλευση θα πρ επει να ε ιναι επαρκ ω λεπτοµερ η ωστε να επιτρ επουν στο µ ετρο του δυνατο υ τον καταλογισµ ο του κ οστου στι διαχωρισµ ενε συνιστ ωσε του δικτ υου. Εντο υτοι, υπ αρχουν πολλο ι πρ οσθετοι παρ αγοντε, οπω η συν αφεια κ οστου, που χρει αζεται ενδεχοµ ενω να ληφθο υν υπ οψη κατ α τον καθορισµ ο των τελ ων ειδικ ων υπηρεσι ων διασ υνδεση ( 1 ). Τα θ εµατα αυτ α δεν εµπ ιπτουν στο πεδ ιο των εν λ ογω κατευθυντ ηριων γραµµ ων Αρχ ε Ο λογιστικ ο διαχωρισµ ο πρ επει να βασ ιζεται στην αρχ η τη αιτι ωδου σχ εση : δηλαδ η, το κ οστο ( 2 ) και τα εσοδα πρ επει να καταλογ ιζονται στι υπηρεσ ιε εκε ινε η τα προ ι οντα που προκαλο υν την α υξηση του εν λ ογω κ οστου η εσ οδων. Το υτο απαιτε ι την εφαρµογ η κατ αλληλων και διεξοδικ ων µεθ οδων καταλογισµο υ κ οστου. Στην πρ αξη, αυτ ο επιβ αλλει στου φορε ι εκµετ αλλευση : να επανεξετ ασουν κ αθε στοιχε ιο κ οστου, απασχολο υµενου κεφαλα ιου και εσ οδων ναε υρουν το µηχανισµ ο που προκ αλεσε την α υξηση εκ αστου στοιχε ιου και να χρησιµοποι ησουν το µηχανισµ ο για τον καταλογισµ ο εκ αστου στοιχε ιου στι µεµονωµ ενε επιχειρ ησει. Οι π αση φ υσεω καταλογισµο ι δ υνανται να αποτελ εσουν αντικε ιµενο επανεξ εταση εκ µ ερου των εθνικ ων ρυθµιστικ ων αρχ ων. Εκαστο στοιχε ιο κ οστου και εσ οδων πρ επει να καταλογ ιζονται στα προ ι οντα και στι υπηρεσ ιε που παρ εχονται απ ο του φορε ι εκµετ αλλευση. Στην περ ιπτωση των εσ οδων, προεξοφλε ιται οτι τα περισσ οτερα, ε αν οχι ολα, τα εσοδα ε ιναι δυνατ ον να καταλογισθο υν αµεσα στα προ ι οντα η στι υπηρεσ ιε εκε ινε µε τι οπο ιε σχετ ιζονται. Εντο υτοι, το ιδιο δεν συµβα ινει µε το κ οστο, δι οτι µια σχετικ α υψηλ η αναλογ ια του κ οστου των φορ εων εκµετ αλλευση επιµερ ιζεται µεταξ υ διαφ ορων προ ι οντων και υπηρεσι ων Μ εθοδο για τη διαδικασ ια καταλογισµο υ κ οστου Το σχ ηµα 1 απεικον ιζει µια συν ηθη διαδικασ ια καταλογισµο υ κ οστου. Θα πρ επει να σηµειωθε ι οτι οι πραγµατικ ε διαδικασ ιε καταλογισµο υ ενδεχοµ ενω ποικ ιλλουν αν αλογα µε την οργανωτικ η δοµ η τη µον αδα και τον (του ) τρ οπο(-ου ) µε τον (του ) οπο ιο(-ου ) συγκεντρ ωνονται τα χρηµατοοικονοµικ α/λειτουργικ α δεδοµ ενα και οτι ε ιναι κατ α πολ υ περιπλοκ οτερε και διαπλεκ οµενε απ ο,τι φα ινεται στο σχ ηµα 1. Εντο υτοι, εχει σηµασ ια να σηµειωθε ι οτι παραµ ενει ιδιο ο απ ωτατο σκοπ ο του καταλογισµο υ κ οστου. Η διαδικασ ια ξεκιν α απ ο τι πληροφορ ιε και τα δεδοµ ενα που συγκεντρ ωνονται στο γενικ ο καθολικ ο η αλλα κοστολογικ α η χρηµατοοικονοµικ α συστ ηµατα που χρησιµοποιε ι η εταιρε ια. Οι πληροφορ ιε κοστολ ογηση που τηρο υνται στα εν λ ογω συστ ηµατα ε ιναι δυνατ ον να διαιρεθο υν σε λειτουργικ ο κ οστο, κ οστο κεφαλα ιου και λογιστικ ε εγγραφ ε, οπω η απ οσβεση. Το κ οστο ε ιναι δυνατ ον να αποδοθε ι ε ιτε αµεσα σε υπηρεσ ιε, ε ιτε σε δ εσµε κ οστου καλο υµενε συνιστ ωσε δικτ υου, σε συναφε ι η σε λοιπ ε λειτουργ ιε. Αυτ ε ορ ιζονται ω εξ η : Υπηρεσ ιε Πρ οκειται για κ οστο που µπορε ι να συνδεθε ι αµεσα µε ιδια ιτερη υπηρεσ ια. Για το σκοπ ο αυτ ο, ο ορο «υπηρεσ ια» αναφ ερεται τ οσο σε υπηρεσ ιε προ του τελικο υ χρ ηστε (π.χ. παροχ η τηλεφ ωνων επ ι πληρωµ η), οσο και σε ενδι αµεσε υπηρεσ ιε (π.χ. υπηρεσ ιε δικτ υου). Συνιστ ωσε δικτ υου Ηενλ ογω δ εσµη περιλαµβ ανει το κ οστο που σχετ ιζεται µε τι δι αφορε συνιστ ωσε τη µετ αδοση, τη µεταγωγ η και αλλων εγκαταστ ασεων και συστηµ ατων του δικτ υου. Το κ οστο αναφ ερεται στι συνιστ ωσε του δικτ υου που δεν µπορο υν να αποδοθο υν αµεσα σε ιδια ιτερη υπηρεσ ια, καθ ω χρησιµοποιο υνται για την παροχ η πολλ ων υπηρεσι ων. Συναφε ι λειτουργ ιε Η εν λ ογω δ εσµη περιλαµβ ανει το κ οστο λειτουργι ων που ε ιναι αναγκα ιε για την παροχ η υπηρεσι ων στον πελ ατη, οπω η τιµολ ογηση, η συτ ηρηση και οι υπηρεσ ιε προ τον πελ ατη. Λοιπ ε λειτουργ ιε Ηενλ ογω δ εσµη περιλαµβ ανει το κ οστο λειτουργι ων που δεν σχετ ιζονται µε την παροχ η ιδια ιτερων υπηρεσι ων, αλλ α αποτελο υν σηµαντικ ο τµ ηµα των δραστηριοτ ητων τη εταιρε ια. Στα παραδε ιγµατα τ ετοιου κ οστου περιλαµβ ανεται ο σχεδιασµ ο, το προσωπικ ο και τα γενικ α οικονοµικ α. ( 1 )Ηφ υση των οπο ιων αναµ ενεται µ αλλον να αλλ αξει µε το χρ ονο, ω αποτ ελεσµα των µεταβαλλ οµενων απαιτ ησεων τη αγορ α. ( 2 ) Συµπεριλαµβανοµ ενου του λειτουργικο υ κ οστου και του κ οστου κεφαλα ιου.

8 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 141/13 Οπω σηµει ωθηκε, υπ αρχει σειρ α βηµ ατων κατ α τον καταλογισµ ο στι δ εσµε κ οστου β ασει τη κλιµακωτ η προσ εγγιση, εω τον τελικ ο καταλογισµ ο του κ οστου σε υπηρεσ ιε. Οι κατ α β ηµατα αυτο ι καταλογισµο ι διενεργο υνται χρησιµοποι ωντα κατ αλληλου µηχανισµο υ. Κατωτ ερω συνοψ ιζεται κ αθε β ηµα: Β ηµα 1 Καταλογισµ ο λοιπ ων λειτουργι ων δια µ εσου σχετικ ων λειτουργι ων, στοιχε ιων του δικτ υου και υπηρεσι ων. Β ηµα 2 Καταλογισµ ο του κ οστου συναφ ων λειτουργι ων σε υπηρεσ ιε και στα στοιχε ια του δικτ υου. Β ηµα 3 Καταλογισµ ο των συνιστωσ ων δικτ υου σε υπηρεσ ιε. Β ηµα 4 Οµαδοπο ιηση των υπηρεσι ων σε επιχειρ ησει ( οπω ορ ιστηκε για του σκοπο υ του λογιστικο υ διαχωρισµο υ). Καθ ενα απ ο τα β ηµατα καταλογισµο υ που επεξηγ ηθηκε ανωτ ερω περιλαµβ ανει πολλ α διεξοδικ α επιµ ερου β ηµατα, ιδ ιω ε αν η αρχικ η συλλογ η πληροφορι ων περ ι κ οστου γ ινεται συγκεντρωτικ α. Οποτε ε ιναι δυνατ ον να διενεργηθε ι καταλογισµ ο µ εσω πολλ ων αµεσων η εµµεσων αποδ οσεων, το υτο ε ιναι προτιµ οτερο απ ο τον καταλογισµ ο µε ενα και µοναδικ ο αυθα ιρετο β ηµα.

9 L 141/14 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων Σχ ηµα 1 Συν ηθη διαδικασ ια καταλογισµο υ κ οστου ÂÈÙÔ ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ KfiÛÙÔ ÎÂÊ Ï Ô ÔÁÈÛÙÈÎ ÂÁÁÚ Ê π ø ª ø apple.. applefiû ÂÛË π ª ÀappleËÚÂÛ Â ÓÈÛÙÒÛ ÈÎÙ Ô Ó Ê ÏÂÈÙÔ ÚÁ  ÔÈapple ÏÂÈÙÔ ÚÁ  µ ª 1 π ª À π ø π Àƒ πø ÀappleËÚÂÛ Â ÓÈÛÙÒÛ ÈÎÙ Ô Ó Ê ÏÂÈÙÔ ÚÁ  µ ª 2 π ª À À ºø π Àƒ πø ÀappleËÚÂÛ Â ÓÈÛÙÒÛ ÈÎÙ Ô µ ª 3 π ª À À π ø ø π À À ÀappleËÚÂÛ Â µ ª 4 π ª À À ƒ πø appleè ÂÈÚ ÛÂÈ

10 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 141/15 Προεξοφλε ιται οτι οι τηλεπικοινωνιακο ι φορε ι εκµετ αλλευση θα χρειασθε ι να χρησιµοποι ησουν τεχνικ ε δειγµατοληψ ια και περιοδικ ε ανασκοπ ησει δραστηριοτ ητων προκειµ ενου να καταλογ ισουν το κ οστο (συµπεριλαµβανοµ ενου του κ οστου κεφαλα ιου) στι υπηρεσ ιε που παρ εχουν και, συνεπ ω, στι επιχειρ ησει που ορ ιζονται για του σκοπο υ του λογιστικο υ διαχωρισµο υ. Για παρ αδειγµα, η περιοδικ η αν αλυση των καθηκ οντων που αναλαµβ ανει το προσωπικ ο των κ εντρων κλ ησεων πελατ ων ε ιναι δυνατ ον να χρησιµοποιηθε ι για τον καθορισµ ο του χρ ονου που αναλ ισκεται απ ο τοενλ ογω προσωπικ ο σεδι αφορα καθ ηκοντα. Οι εν λ ογω πληροφορ ιε µπορο υν ενδεχοµ ενω να χρησιµοποιηθο υν για την κατανοµ η αµεσα η εµµεσα του κ οστου που συνδ εεται µε το προσωπικ ο των υπηρεσι ων που παρ εχει ο φορ εα εκµετ αλλευση. 4. Λειτουργικ ο κ οστο Στο παρ ον τµ ηµα των κατευθυντ ηριων γραµµ ων εξετ αζεται η εφαρµογ η των αρχ ων που περιγρ αφηκαν στο τµ ηµα 3 για το λειτουργικ ο κ οστο των φορ εων εκµετ αλλευση, συµπεριλαµβανοµ ενη τη απ οσβεση. Εφαρµογ η στο λειτουργικ ο κ οστο Η διαδικασ ια καταλογισµο υ κ οστου που σκιαγραφ ηθηκε στο προηγο υµενο τµ ηµα αφορ α κατ αρχ ην τ οσο το λειτουργικ ο κ οστο οσο και το κ οστο κεφαλα ιου. Ο κ ατωθι π ινακα 4.1 παρουσι αζει περ ιληψη των δυνατ ων µεθ οδων καταλογισµο υ και απ οδοση του λειτουργικο υ κ οστου, µε τι ακ ολουθε επικεφαλ ιδε : Απ οσβεση Κ οστο παροχ η, εγκατ ασταση και συντ ηρηση Κ οστο σχεδιασµο υ και αν απτυξη δικτ υου Κ οστο διαχε ιριση δικτ υου Κ οστο εµπορικ η προ ωθηση και πωλ ησεων Κ οστο τιµολ ογηση και ε ισπραξη Κ οστο υπηρεσι ων φορ εα εκµετ αλλευση Κ οστο υπηρεσι ων καταλ ογου Πληρωµ ε σε αλλου φορε ι εκµετ αλλευση και Κ οστο υποστ ηριξη. Οι ανωτ ερω επικεφαλ ιδε ε ιναι απλ ω σχηµατικ ε και δεν υπ αρχει πρ οθεση να καταδε ιξουν τον τρ οπο µε τον οπο ιο οι φορε ι εκµετ αλλευση αναµ ενεται να καταχωρ ησουν το κ οστο. Υπ αρχει µ ονο η πρ οθεση παροχ η υψηλο υ επιπ εδου οδηγι ων. Οι µεµονωµ ενοι φορε ι εκµετ αλλευση θα πρ επει να αναπτ υξουν διαδικασ ιε καταλογισµο υ κ οστου ανταποκριν οµενε στον τρ οπο β ασει του οπο ιου επ ι του παρ οντο εισ αγουν και καταχωρο υν το κ οστο και να τι βελτι ωσουν µε τον καιρ ο, οπου αυτ ο ε ιναι σκ οπιµο. Η τελευτα ια στ ηλη του π ινακα 4.1 παρ εχει ενδε ιξει για τι κυρι οτερε επιχειρ ησει στι οπο ιε αναµ ενεται ενδεχο- µ ενω να καταλογισθε ι η πλειον οτητα του εν λ ογω λειτουργικο υ κ οστου.

11 L 141/16 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων Π ινακα 4.1 Μ εθοδοι καταλογισµο υ λειτουργικο υ κ οστου ( 1 ) Κατηγορ ια λειτουργικο υ κ οστου Περιγραφ η Μ εθοδο καταλογισµο υ Κ υριε επιχειρ ησει Απ οσβεση Απ οσβεση Ο καταλογισµ ο τη απ οσβεση πρ επει να ακολουθε ι τον καταλογισµ ο των παγ ιων στοιχε ιων ενεργητικο υ στα οπο ια αναφ ερεται (βλ επε τµ ηµα 5). Ολε Παροχ η και εγκατ ασταση εξοπλισµο υ Κ οστο µισθοδοσ ια Αµεσα στι συνιστ ωσε δικτ υου/ αλλε εγκαταστ ασει, οπου ε ιναι δυνατ ον ειδ αλλω ο καταλογισµ ο βασ ιζεται στο χρ ονο που αναλ ισκεται στη διεκπερα ιωση των εργασι ων εγκατ ασταση. Κ οστο εγκατ ασταση συµβ ασεων και συντ ηρηση Αµεσα στι συνιστ ωσε δικτ υου/ αλλε εγκαταστ ασει, µε β αση τι εγκαταστ ασει που ανεγ ερθηκαν η στι οπο ιε εγινε συντ ηρηση, οπου ε ιναι δυνατ ον. Κεντρικ ο δ ικτυο, δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Κεντρικ ο δ ικτυο, δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Κ οστο συντ ηρηση και επιδι ορθωση Κ οστο µισθοδοσ ια Αµεσα στι συνιστ ωσε δικτ υου/ αλλε εγκαταστ ασει, οπου ε ιναι δυνατ ον, ειδ αλλω ο καταλογισµ ο βασ ιζεται στο χρ ονο που αναλ ισκεται στη διεκπερα ιωση των εργασι ων εγκατ ασταση. Κεντρικ ο δ ικτυο, δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Αλλα εξοδα Αµεσα στι συνιστ ωσε δικτ υου/ αλλε εγκαταστ ασει, οπου ε ιναι δυνατ ον. Κεντρικ ο δ ικτυο, δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Κ οστο σχεδιασµο υ και αν απτυξη δικτ υου Κ οστο µισθοδοσ ια και εξωτερικ ο κ οστο Αµεσα στι συνιστ ωσε δικτ υου/ αλλε εγκαταστ ασει, οπου ε ιναι δυνατ ον. Κεντρικ ο δ ικτυο, δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Κ οστο διαχε ιριση δικτ υου Κ οστο µισθοδοσ ια Καταλογισµ ο στι συνιστ ωσε δικτ υου/ αλλε εγκαταστ ασει, µε β αση το χρ ονο που αναλ ωθηκε απ ο το προσωπικ ο για τη διαχε ιριση κ αθε τ υπου εγκατ ασταση. Λοιπ α εξοδα Καταλογισµ ο στι συνιστ ωσε δικτ υου/ αλλε εγκαταστ ασει, µε β αση τη διαχειριζ οµενη εγκατ ασταση, οπου ε ιναι δυνατ ον. Κεντρικ ο δ ικτυο, δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Κεντρικ ο δ ικτυο, δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Κ οστο εµπορικ η προ ωθηση και πωλ ησεων Μισθοδοσ ια Αµεσα στα προ ι οντα και τι υπηρεσ ιε οπου ε ιναι δυνατ ον ειδ αλλω κατανοµ η µεταξ υ προ ι οντων µε β αση το χρ ονο εργασ ια. Κ οστο πωλ ησεων εξοπλισµο υ ιαφ ηµιση Προ ωθηση πωλ ησεων Ερευνα αγορ α Τ ελη διανοµ η Λοιπ α εξοδα Καταλογισµ ο στι υπηρεσ ιε εξοπλισµο υ πελατ ων στο πλα ισιο των λοιπ ων δραστηριοτ ητων. Αµεσα στα προ ι οντα και τι υπηρεσ ιε οπου ε ιναι δυνατ ον. Ειδ αλλω, για το κ οστο που προκ υπτει απ ο τηδι αθεση στην αγορ α η την προ ωθηση πολλαπλ ων υπηρεσι ων, το εν λ ογω κ οστο αποδ ιδεται στι σχετικ ε υπηρεσ ιε σε λογικ η β αση. Λιανεµπ οριο Λοιπ ε δραστηρι οτητε Λιανεµπ οριο Κ οστο τιµολ ογηση και ε ισπραξη Κ οστο µισθοδοσ ια Αµεσα στα προ ι οντα και τι υπηρεσ ιε, οπου ε ιναι δυνατ ον ειδ αλλω κατανοµ η µεταξ υ προ ι οντων µε β αση το χρ ονο εργασ ια. Αλλα εξοδα τιµολ ογηση (συµπεριλαµβ ανονται οι επισφαλε ι οφειλ ε ) Αµεσα στα προ ι οντα και τι υπηρεσ ιε, οποτε ε ιναι δυνατ ον ειδ αλλω κατανοµ η µεταξ υ προ ι οντων µε β αση τη χρ ηση (π.χ. αριθµ ο εκδιδ οµενων λογαριασµ ων). Λιανεµπ οριο (µ ερο του κ οστου στο κεντρικ ο δ ικτυο) Λιανεµπ οριο (µ ερο του κ οστου στο κεντρικ ο δ ικτυο)

12 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 141/17 Κατηγορ ια λειτουργικο υ κ οστου Περιγραφ η Μ εθοδο καταλογισµο υ Κ υριε επιχειρ ησει Κ οστο υπηρεσι ων φορ εα εκµετ αλλευση Κ οστο µισθοδοσ ια Αµεσα στι υπηρεσ ιε, οπου ε ιναι δυνατ ον. Το κ οστο προσωπικο υ που εκτελε ι καθ ηκοντα για ορισµ ενε υπηρησ ιε φορ εων εκµετ αλλευση καταλογ ιζεται στι σχετικ ε υπηρεσ ιε του φορ εα εκµετ αλλευση µε β αση το χρ ονο που εχει αναλωθε ι στα δι αφορα καθ ηκοντα. Λιανεµπ οριο Κ οστο υπηρεσι ων καταλ ογου Κ οστο µισθοδοσ ια και λοιπ α εξοδα Αµεσα στα προ ι οντα και τι υπηρεσ ιε. Λιανεµπ οριο Πληρωµ ε σε αλλου φορε ι εκµετ αλλευση Πληρωµ ε σε τρ ιτου για διεθν η εξερχ οµενη κ ινηση Αµεσα στα προ ι οντα και τι υπηρεσ ιε. Λιανεµπ οριο Πληρωµ ε για συµφων ιε διασ υνδεση Αµεσα στα προ ι οντα και τι υπηρεσ ιε. Λιανεµπ οριο Κ οστο υποστ ηριξη Λειτουργικ ο κ οστο ανθρωπ ινων π ορων Το λειτουργικ ο κ οστο ανθρωπ ινων π ορων (ΑΠ) καταλογ ιζεται στο προσωπικ ο του οπο ιου η εργασ ια επιτηρε ιται απ ο τη λειτουργ ια ΑΠ και καταν εµεται χρησιµοποι ωντα την ιδια β αση οπω για το κ οστο µισθοδοσ ια του προσωπικο υ ΑΠ. Ολε Λογιστικ ε λειτουργ ιε και λειτουργ ιε υποστ ηριξη κεντρικ ων γραφε ιων Ε αν συνδ εεται ειδικ ω µε προ ι ον, υπηρεσ ια η επιχε ιρηση, καταλογ ιζεται αν αλογα. Ολε Κ οστο στ εγαση και µισθ ω- µατο Το κ οστο καταλογ ιζεται µε τον ιδιο τρ οπο, οπω για τη γη και τα κτ ηρια (βλ επε τµ ηµα 5). Ολε Γενικ ων υπολογιστ ων/ιτ Κ οστο Καταλογισµ ο στι εφαρµογ ε που λειτουργε ι ο φορ εα εκµετ αλλευση µε β αση τη χρ ηση των υπολογιστ ων για την υποστ ηριξη κ αθε εφαρµογ η. Το καταλογιζ οµενο στι εφαρµογ ε κ οστο µπορε ι τ οτε να αποδ ιδεται σε εκε ινα τα προ ι οντα και υπηρεσ ιε που υποστηρ ιζει. Ολε ( 1 ) Το υπολειµµατικ ο µη αποδοτ εο κ οστο θα πρ επει να επισηµα ινεται ιδιαιτ ερω απ ο του φορε ι εκµετ αλλευση και ο χειρισµ ο του να εξετ αζεται χωριστ α απ ο τι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε.

13 L 141/18 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων 5. Κ οστο κεφαλα ιου και απασχολο υµενο κεφ αλαιο Το αρθρο 7 παρ αγραφο 2 τη οδηγ ια για τη διασ υνδεση απαιτε ι για τα τ ελη διασ υνδεση να ε ιναι προσανατολισµ ενα στο κ οστο, περιλαµβ ανοντα κ αποια λογικ η απ οδοση τη επ ενδυση. Τα καθοριστικ α στοιχε ια του επιπ εδου τη εν λ ογω απ οδοση ε ιναι: Τοκ οστο κεφαλα ιου Η αξ ια του κεφαλα ιου. Ο υπολογισµ ο και ο προσδιορισµ ο του κ οστου κεφαλα ιου για του σκοπο υ καθορισµο υ των τελ ων διασ υνδεση δεν εµπ ιπτει στο πεδ ιο των αν α χε ιρα κατευθυντ ηριων γραµµ ων. Εντο υτοι, πρ επει να υπ αρχει συν επεια µεταξ υ του µεγ εθου του απασχολο υµενου κεφαλα ιου επ ι του οπο ιου βασ ιζεται το κ οστο κεφαλα ιου και του µεγ εθου του απασχολο υµενου κεφαλα ιου που καταχωρε ιται στου χωριστο υ λογαριασµο υ οι οπο ιοι απαιτο υνται απ ο την οδηγ ια για τη διασ υνδεση. Το υτο καθιστ α δυνατ ο να συγκρ ινεται το πραγµατικ ο ποσοστ ο κ ερδου που αποκοµ ιζουν οι φορε ι εκµετ αλλευση απ ο τι δραστηρι οτητ ε του που υπ αγονται σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει, οπω η διασ υνδεση, µε το κ οστο κεφαλα ιου που αποδ εχονται οι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε κατ α την ανασκ οπηση των τελ ων για τι εν λ ογω δραστηρι οτητε. Το παρ ον τµ ηµα εστι αζεται στην αν αγκη συν επεια και στι επιπτ ωσει τη για τον καταλογισµ ο των στοιχε ιων απασχολο υµενου κεφαλα ιου Κ οστο κεφαλα ιου Το κ οστο κεφαλα ιων των φορ εων εκµετ αλλευση πρ επει να αντικατοπτρ ιζει το ευκαιριακ ο κ οστο κεφαλα ιων που επενδ υθηκαν σε συνιστ ωσε του δικτ υου και αλλα σχετικ α στοιχε ια ενεργητικο υ. Συµβατικ α εκφρ αζει τα ακ ολουθα: Τοµ εσω (σταθµισµ ενο) κ οστο χρε ων για τι δι αφορε µορφ ε χρε ων µε τα οπο ια επιβαρ υνεται κ αθε φορ εα εκµετ αλλευση Τοκ οστο µετοχικο υ κεφαλα ιου, οπω υπολογ ιζεται απ ο την απ οδοση που απαιτο υν οι µ ετοχοι προκειµ ενου να επενδ υσουν στο δ ικτυο µε δεδοµ ενου του συµπαροµαρτο υντε κινδ υνου Τι αξ ιε χρε ων και µετοχικο υ κεφαλα ιου. Οι εν λ ογω πληροφορ ιε µπορε ι εποµ ενω να χρησιµοποιηθο υν για τον προσδιορισµ ο του µ εσου σταθµισµ ενου κ οστου κεφαλα ιου (Weighted Average Cost of Capital WACC) χρησιµοποι ωντα τον ακ ολουθο τ υπο: WACC = r e. E/(D+E) + r d. D/(D+E) οπου r e ε ιναι το κ οστο µετοχικο υ κεφαλα ιου, r d το κ οστο χρε ων, Ε η συνολικ η αξ ια του µετοχικο υ κεφαλα ιου και D η συνολικ η αξ ια των τοκοφ ορων χρε ων. Ο υπολογισµ ο του WACC για µεµονοµ ενο φορ εα εκµετ αλλευση συνολικ α ε ιναι σχετικ α αµεσο κα ιτοι υπ αρχει πεδ ιο για συζητ ησει σχετικ α µε την ακριβ η διαµ ορφωση και αξ ια των εισρο ων στου τ υπου WACC. Ωστ οσο, οι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε µπορε ι να χρειαστε ι να µελετ ησουν ε αν ενδε ικνυται η εφαρµογ η του συνολικο υ κ οστου κεφαλα ιου που εκφρ αζεται απ ο το WACC για τι δραστηρι οτητε των φορ εων εκµετ αλλευση που υπ αγονται σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει., Ε αν ετσι συµβα ινει, το συνολικ ο WACC ε ιναι δυνατ ον να χρησιµοποιηθε ι µε σκοπ ο τον καθορισµ ο των τελ ων διασ υνδεση. Αλλοι ω, οι εθνικ ε ρυθµιστικ ε αρχ ε πιθαν ω να λ αβουν υπ οψη οτι διαφορετικ α ασφ αλιστρα κανονικ ω εφαρµ οζονται σε διαφορετικ ε δραστηρι οτητε, το οπο ιο θα µπορο υσε να αντικατοπτρισθε ι σε διαφορετικ ο κ οστο µετοχικο υ κεφαλα ιου «r e»( 1 ), ακ οµη και αν ε ιναι ιδια η χρηµατοοικονοµικ η δι αρθρωση. Στην περ ιπτωση αυτ η, θα µπορο υσε να υπ αρχει διαφορετικ ο WACC για κ αθε αξονα επιχειρηµατικ η δραστηρι οτητα η αναλυµ ενη επιµ ερου δραστηρι οτητα οπω κινητ η τηλεφων ια, καλωδιακ η τηλε οραση η διεθνε ι υπηρεσ ιε WACC και αξ ια κεφαλα ιου Το WACC πρ επει να εφαρµ οζεται σε αξ ια κεφαλα ιου για τι συνιστ ωσε δικτ υου και αλλα σχετικ α στοιχε ια ενεργητικο υ προκειµ ενου να ευρεθε ι η απ οδοση που χρει αζεται να ανακτηθε ι µ εσω των τελ ων διασ υνδεση. Εν ω ε ιναι µ αλλον ε υκολο να προσδιορισθο υν οι αξ ιε χρ εου και µετοχικο υ κεφαλα ιου εν ο φορ εα εκµετ αλλευση στο σ υνολ ο του, αυτ ο δεν ε ιναι ε υκολο να γ ινει για καθεµ ια απ ο τι επιµ ερου συνιστ ωσε τη δραστηρι οτητ α του. Το υτο οφε ιλεται στο γεγον ο οτι οι αποφ ασει για τη χρηµατοδ οτηση του χρ εου αποτελο υν σε µεγ αλο βαθµ ο αποφ ασει τη εταιρε ια υπαγορευ οµενε απ ο πολλο υ παρ αγοντε, οπω οι ιστορικ ε διευκολ υνσει δανεισµο υ και ( 1 ) Η χρηµατοοικονοµικ η επιστ ηµη και η πραγµατικ η συµπεριφορ α των επενδυτ ων διδ ασκουν οτι το κ οστο µετοχικο υ κεφαλα ιου «r e» ισο υται προ το κ οστο µη επισφαλ ων χρε ων συν ενα ασφ αλιστρο εξαρτ ωµενο απ ο την υποκρυπτ οµενη δραστηρι οτητα και τη χρησιµοποιο υµενη χρηµατοπιστωτικ η αγορ α. ραστηρι οτητε µε υψηλ οτερο βαθµ ο ανταγωνισµο υ συν ηθω συνεπ αγονται υψηλ οτερη επικινδυν οτητα. Το κ οστο χρ εου «r d» επ ιση κυµα ινεται απ ο µ ια δραστηρι οτητα και εταιρε ια στην αλλη, αλλ α για δεδο- µ ενη χρηµατοπιστωτικ η αγορ α οχι τ οσο πολ υ οσο το κ οστο µετοχικο υ κεφαλα ιου «r e». Οσο για την κεφαλαιακ η δι αρθρωση (Ε και D), θα πρ επει επ ιση να αντανακλ α τον ισολογισµ ο εκ αστη κ υρια δραστηρι οτητα. Οποτε υφ ισταται ενα και µ ονο ισολογισµ ο για αρκετ ε δραστηρι οτητε, ε ιναι αποδεκτ ο να υποτεθε ι η ιδια κεφαλαιακ η δι αρθρωση για τι δραστηρι οτητε αυτ ε. Στο πλα ισιο αυτ ο, το κ οστο του χρ εου «r d» µπορε ι κανονικ ω να υποτεθε ι το ιδιο για ολε τι δραστηρι οτητε, εκτ ο ε αν αυτ ε αποτυπ ωνονται σε εκδηλα διαφ εροντε ισολογισµο υ.

14 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 141/19 προβληµατισµο ι φορολογικο υ σχεδιασµο υ. Ω εκ το υτου, η κατ ασταση τη εταιρε ια ω προ το χρ εο ε ιναι δυνατ ον να µην σχετ ιζεται ειδικ ω µε τι απαιτ ησει χρηµατοδ οτηση µεµονωµ ενων δραστηριοτ ητων. Απαιτε ιται ω εκ το υτου εναλλακτικ η προσ εγγιση για τον καθορισµ ο τη αξ ια του κεφαλα ιου για τι δραστηρι οτητε που υπ αγονται σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει ( οπω η διασ υνδεση). Ενα τρ οπο αντιµετ ωπιση δ ινει η εξ η ιδια ιτερη µορφ η ισολογισµο υ: Κεφ αλαια µετοχ ων (δηλαδ η µετοχικ ο κεφ αλαιο) + Χρ εο = Καθαρ ο ενεργητικ ο εκτ ο χρ εου ( 1 ). Συν αγεται οτι οι αξ ιε κεφαλα ιου των δραστηριοτ ητων που υπ αγονται σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει δ υνανται να καθορισθο υν καταµερ ιζοντα τα καθαρ α στοιχε ια ενεργητικο υ η το απασχολο υµενο κεφ αλαιο. Ο καταµερισµ ο αυτ ο πρ επει να διενεργηθε ι µε β αση την αιτι ωδη σχ εση και µε µεθ οδου τρ εχουσα αποτ ιµηση Απασχολο υµενο κεφ αλαιο Ο π ινακα 5.1 παρουσι αζει περ ιληψη δυνατ ων µεθ οδων καταλογισµο υ για τα δι αφορα στοιχε ια του απασχολο υ- µενου κεφαλα ιου, µαζ ι µε ενδειξη των κυριοτ ερων επιχειρ ησεων στι οπο ιε ε ιναι αναµεν οµενο να γ ινει ο καταλογισµ ο τη πλειον οτητα των στοιχε ιων. Η εφαρµογ η αυτ ων και, οπου ε ιναι σκ οπιµο, αλλων µεθ οδων θα καθορ ισει τι αξ ιε κεφαλα ιου των διαφ ορων δραστηριοτ ητων που υπ αγονται σε κανονιστικ ε ρυθµ ισει, συµπεριλαµβανοµ ενη τη διασ υνδεση. εν υπ αρχει πρ οθεση να αποτελ εσει ο π ινακα εξαντλητικ ο κατ αλογο ο υτε των στοιχε ιων που δ υνανται να ταξινο- µηθο υν ω απασχολο υµενο κεφ αλαιο ο υτε των µεθ οδων καταλογισµο υ του σε δι αφορε δραστηρι οτητε. ( 1 ) Ητοι π αγιο ενεργητικ ο +τρ εχον ενεργητικ ο πιστωτ ε (εξαιρουµ ενων των χρε ων) προβλ εψει.

15 L 141/20 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων Π ινακα 5.1. Μ εθοδοι καταλογισµο υ απασχολο υµενου κεφαλα ιου ( 1 ) Κατηγορ ια ενεργητικο υ και παθητικο υ Περιγραφ η Μ εθοδο καταλογισµο υ Υλικ α στοιχε ια ενεργητικο υ Πρωτε υων εξοπλισµ ο Εξοπλισµ ο µεταγωγ η Τοπικ ο εξοπλισµ ο µεταγωγ η Αµεσα στι συνιστ ωσε πρ οσβαση η δικτ υου, οποτε καθ ισταται δυνατ ον. Ειδ αλλω καταλογισµ ο σε υπηρεσ ιε δικτ υου τοπικ η πρ οσβαση και σε συνιστ ωσε δικτ υου µε β αση το σχετικ ο κ οστο του εξοπλισµο υ που προορ ιζεται για παροχ η γραµµ ων στου πελ ατε και των τµηµ ατων που προορ ιζονται για µεταγωγ η κ ινηση, αντιστο ιχω. Οι συνιστ ωσε του τοπικο υ δικτ υου µεταγωγ η ε ιναι δυνατ ον να καταλογισθο υν σε προ ι οντα και υπηρεσ ιε µε β αση τα δευτερ ολεπτα χρ ηση. ιαβιβαστικ ο εξοπλισµ ο µεταγωγ η Αµεσα σε συνιστ ωσε δικτ υου οποτε καθ ισταται δυνατ ον, ειδ αλλω καταλογισµ ο µε β αση τα δευτερ ολεπτα χρ ηση. ιεθν η εξοπλισµ ο µεταγωγ η Αµεσα σε συνιστ ωσε δικτ υου οπου καθ ισταται δυνατ ον, ειδ αλλω καταλογισµ ο µε β αση τα δευτερ ολεπτα χρ ηση. Εξοπλισµ ο µεταγωγ η για δ ικτυα ειδικ ων υπηρεσι ων Αµεσα στι κεντρικ α συνιστ ωσε του δικτ υου, οπου καθ ισταται δυνατ ον/απαιτε ιται απ ο την κανονιστικ η ρ υθµιση η στι ειδικ ε υπηρεσ ιε που παρ εχονται απ ο αλλα δ ικτυα π.χ. ο εξοπλισµ ο µεταγωγ η για τη µετ αδοση δεδοµ ενων καταλογ ιζεται αµεσα στι υπηρεσ ιε µετ αδοση δεδο- µ ενων. Λοιπ ο εξοπλισµ ο µεταγωγ η Αµεσα στι υπηρεσ ιε δικτ υου οπου καθ ισταται δυνατ ο, ειδ αλλω καταλογισµ ο σε αλλε συνιστ ωσε του δικτ υου µεταγωγ η µε β αση τη χρ ηση του εξοπλισµο υ. Εξοπλισµ ο µετ αδοση Εξοπλισµ ο µετ αδοση µε ακρ ιβεια κ ινηση Αµεσα στι συνιστ ωσε δικτ υου οποτε καθ ισταται δυνατ ο, ειδ αλλω καταλογισµ ο µε β αση το βαθµ ο χρ ηση των κυκλωµ ατων. Καλ ωδιο και σ υρµα Αµεσα στι συνιστ ωσε πρ οσβαση η δικτ υου οποτε καθ ισταται δυνατ ο, ειδ αλλω καταλογισµ ο στι συνιστ ωσε µε β αση την ποσ οτητα καλωδ ιου που χρησιµοποιε ιται για την παροχ η διαφ ορων υπηρεσι ων. Εξοπλισµ ο τοπικο υ βρ οχου Αµεσα στα προ ι οντα οποτε καθ ισταται δυνατ ο (π.χ. χωριστ α αναγνωρ ισιµο εξοπλισµ ο πρ οσβαση στο ISDN (Integrated Services Digital Network Ψηφιακ ο ικτυο Ενοποιηµ ενων Υπηρεσι ων), ειδ αλλω κατανοµ η µεταξ υ υπηρεσι ων πρ οσβαση µε β αση το βαθµ ο χρ ηση τη γραµµ η. Ραδιοφωνικ ο και δορυφορικ ο εξοπλισµ ο Αµεσα στι συνιστ ωσε δικτ υου οποτε καθ ισταται δυνατ ον, ειδ αλλω καταλογισµ ο µε β αση το βαθµ ο χρ ηση των καναλι ων. Κυρι οτερε επιχειρ ησει Κεντρικ ο δ ικτυο (µ ερο του κ οστου στο δ ικτυο τοπικ η πρ οσβαση ) Κεντρικ ο δ ικτυο Κεντρικ ο δ ικτυο Κεντρικ ο δ ικτυο, λοιπ ε δραστηρι οτητε Κεντρικ ο δ ικτυο Κεντρικ ο δ ικτυο ικτυο τοπικ η πρ οσβαση, κεντρικ ο δ ικτυο ικτυο τοπικ η πρ οσβαση Κεντρικ ο δ ικτυο

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε 3 ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI Περι οδου Σεπτεµ ρ ιου 6 Σεπτεµ ρ ιου 008 Απαντ ηστε στα προ λ ηµατα που ακολουθο υν µε σαφ ηνεια, ακρ ι εια και απλ οτητα. Ολα τα προ

Διαβάστε περισσότερα

613/97 ( 2 ) 2078/92,

613/97 ( 2 ) 2078/92, EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 212/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1678/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 29η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση του κανονισµο υ (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 για τι λεπτοµ ερειε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI 27 Ιουν ιου 2008 Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε στα 3 Θ εµατα µε σαφ ηνεια απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται ιδιαιτ

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

EL L 184/41 Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τι αναγκα ιε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσ

EL L 184/41 Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τι αναγκα ιε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσ L 184/40 EL Ο ΗΓΙΑ 98/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 19η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 95/21/ΕΚ του Συµβουλ ιου για την επιβολ η, σχετικ α µε την ναυσιπλοι α που συνεπ αγεται χρ ηση κοινοτικ ων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο

Διαβάστε περισσότερα

C 104 τη ). 1997, σ. 40).

C 104 τη ). 1997, σ. 40). 1. 8. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 215/65 Ο ΗΓΙΑ 98/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 17η Ιουλ ιου 1998 για τροποπο ιηση τη οδηγ ια 93/75/ΕΟΚ για τι ελ αχιστε προδιαγραφ ε που απαιτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΚΕ ΑΣΗΣ Η εννοια της διαφορικ ης διατοµ ης σκ εδασης Εστω οτι µ ια παρ αλληλη δ εσµη σωµατιδ ιων βοµ αρ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΚΕ ΑΣΗΣ Η εννοια της διαφορικ ης διατοµ ης σκ εδασης Εστω οτι µ ια παρ αλληλη δ εσµη σωµατιδ ιων βοµ αρ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΚΕ ΑΣΗΣ 1 1.1 Η εννοια της διαφορικ ης διατοµ ης σκ εδασης Εστω οτι µ ια παρ αλληλη δ εσµη σωµατιδ ιων βοµ αρδ ιζει κ αποιο στ οχο. Τα σωµατ ιδια αυτ α στο πε ιραµα

Διαβάστε περισσότερα

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες "M " 6 "ONP Q Q Q RS"MTU και µ αζες " Q Q Q RV

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες M  6 ONP Q Q Q RSMTU και µ αζες  Q Q Q RV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 2 Σεπτεµ ρρ ιου 200 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 10 ισοδ υναµα ερωτ ηµατα. Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται

Διαβάστε περισσότερα

υσεισ Θ εµα Α : Θ εµα Β :

υσεισ Θ εµα Α : Θ εµα Β : 1 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 12 Φε ρουαρ ιου 28 Τµ ηµα Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε στα ερωτ ηµατα που ακολουθο υν µε σαφ ηνεια, ακρ ι εια απλ οτητα Ολα τα ερωτ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ε 007Π01 3 ζιία η: 9,: ΑΔΑ: 4ΙΦΖΦ-2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Ε 007Π01 3 ζιία η: 9,: ΑΔΑ: 4ΙΦΖΦ-2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ! ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2 j H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι Φε ρου αριος 2005 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου ΘΕΜΑ 1 (25 µον αδες) Σωµατ ιδιο µοναδια ιας µ αζας κινε ιται σ υµφωνα µε το δυναµικ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο τησ περιε- οµενο

Κεφ αλαιο Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο τησ περιε- οµενο Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagange 3. Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο της περιεχ οµενο Ε ιδαµε στο πρ ωτο Κεφ αλαιο οτι ο δυναµικ ος ν οµος του Νε υτωνα ε ιναι ισοδ υναµος µε την απα ιτηση η δρ αση, ως το ολοκλ

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

[...]. [...] [...] [...] [...]»

[...]. [...] [...] [...] [...]» L 225/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 12. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για προσ γγιση των νοµοθεσι ν των κρατ ν µελ ν που αφορο ν τι οµαδικ απολ σει ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

714/90 ( 2 ) 1997, σ. 1) , σ. 13).

714/90 ( 2 ) 1997, σ. 1) , σ. 13). L 215/12 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1706/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για το καθεστ ω των γεωργικ ων προι οντων και των προι οντων µεταπο ιηση γεωργικ ων προι οντων καταγωγ η κρατ ων τη Αφρικ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο οτε ενα συναρτησοειδ εσ καθ ισταται στ ασιµο

Κεφ αλαιο οτε ενα συναρτησοειδ εσ καθ ισταται στ ασιµο Κεφ αλαιο 2 Λογισµ ος των Μετα ολ ων Σε π εντε λεπτ α θα πε ιτε οτι ολα ηταν τ οσο απ ιστευτα απλ α Sherlock Holes 2.1 Π οτε ενα συναρτησοειδ ες καθ ισταται στ ασιµο Στο προηγο υµενο κεφ αλαιο διατυπ ωσαµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 3. Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα. 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων

Κεφ αλαιο 3. Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα. 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Κεφ αλαιο 3 Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Για τον προσδιορισµ ο των ενεργ ων διατοµ ων απ ο τις µετρ ησεις στη Στουτγ αρδη αναλ υθηκαν τα φ ασµατα εκε ινα, τα

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικ οσ προσδιορισµ οσ τησ θεµελει ωδουσ ταλ αντωσησ µι ασ αλυσ ιδασ

Προσεγγιστικ οσ προσδιορισµ οσ τησ θεµελει ωδουσ ταλ αντωσησ µι ασ αλυσ ιδασ Το πηλ ικο Rayleigh O Rayleigh το 187 τη εποχ η που ερευνο υσε τις ιδι οτητες των ηχητικ ων κυµ ατων ανεκ αλυψε µ ια ιδι οτητα των χαρακτηριστικ ων συχνοτ ητων και ταλαντ ωσεων που εχει ιδια ιτερη σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ. Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ. Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου Αριστοτ ελειο Πανεπιστ ηµιο Θεσσαλον ικης Τµ ηµα Ηλεκτρολ ογων Μηχανικ ων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 345/4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Τα ρθρα 3 ω 10 αντικαθ στανται απ το ακ λουθο κε µενο: «ρθρο 3 ρµακα για τον νθρω

L 345/4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Τα ρθρα 3 ω 10 αντικαθ στανται απ το ακ λουθο κε µενο: «ρθρο 3 ρµακα για τον νθρω 19. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 345/3 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2743/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για την τροποπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος Κεφ αλαιο 6 Στροφ ες Ειδικ η Θεωρ ια της Σχετικ οτητας Στο εξ ης ο χ ωρος και ο χρ ονος ως ανεξ αρτητες εννοιες ε ιναι καταδικασµ ενοι να σ ησουν, καταντ ωντας απλ ες σκι ες, και µ ονο ενα ε ιδος συν ενωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ Κεφ αλαιο 4 Απ ο την Αρχ η του D Alembert στην Αρχ η της Ισοδυναµ ιας Αν στο µν ηµα σας χαρ αξουν κ ατι τ ετοιο, τ οτε τα π ατε περ ιφηµα. Richard Feynman Σχ ηµα 4.1: Το σχ εδιο αυτ ο ε ιναι χαραγµ ενο

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο Κεφ αλαιο 7 Παραδε ιγµατα Λαγκρανζιαν ων Συναρτ ησεων Σκο υπες σκουπ ακια ρουφηχτ ηρια φτερ α τιναχτ ηρια ξεσκον οπανα κουρελ οπανα κλ οουν θ ορυ οι και τρ οποι ακρο ατες, µαστ ιγιο π εφτουν οι κιν ησεις

Διαβάστε περισσότερα

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz Κεφ αλαιο 1 Αρχ η Ελ αχιστης ρ ασης Ο δικ ος µας κ οσµος ε ιναι ο καλ υτερος απ ο ολους τους δυνατο υς κ οσµους. Gottfried Wilhelm Leibniz 1.1 Εισαγωγικ ες παρατηρ ησεις Η νευτ ωνεια µηχανικ η, το πνευµατικ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

που δεν περιγρ αφεται οµως οπως προηγουµ ενως ως ενα απλ ο ηµ ιτονο, αλλ α ως ενα αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων. Παρ αδειγµα: Εστω:

που δεν περιγρ αφεται οµως οπως προηγουµ ενως ως ενα απλ ο ηµ ιτονο, αλλ α ως ενα αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων. Παρ αδειγµα: Εστω: Αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων Η σχ εση "! # &%"' δηλ ωνει οτι οταν προσθ ετουµε ηµιτονοειδ η σ ηµατα που σχετ ιζονται αρµονικ α, δηλ. που περι εχουν συχν οτητες οι οπο ιες ε ιναι ακ εραια πολλαπλ ασια µιας

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

12:00 12:05 12:00 12:03

12:00 12:05 12:00 12:03 Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Ιο υνιος 4 Θ εµα : (α) Γρ αψτε υπ ο µορφ η π ινακα το µετασχηµατισµ ο oretz που συνδ εει τις χωροχρονικ ες συντεταγµ ενες δ υο συστηµ ατων που κινο υνται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 9 ης τακτικής συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 4. Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατικ ες διατ αξεις και µετρ ησεις

Πειραµατικ ες διατ αξεις και µετρ ησεις Κεφ αλαιο 2 Πειραµατικ ες διατ αξεις και µετρ ησεις 2.1 Παρασκευ η και αν αλυση στ οχων Στο κεφ αλαιο αυτ οπεριγρ αφεται η διαδικασ ια που ακολουθ ηθηκε για την παρασκευ η και αν αλυση των στ οχων των

Διαβάστε περισσότερα

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος,

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 Επιχειρησιακε ς Λειτουργι ες και Παραγωγικο τητα 4 1.1.1 Διοι κηση Επιχειρησιακω ν Λειτουργιω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ ` + = [ + + q τροχι ας ε ιναι: \ / : : 98< D "!$# ) + 3.W/X 1G &% ' & 98 + &Z W /0 98< \> /0 98< [ & 98 W + / : : 98 + \ / : : 98 / : : 98 $]^ ε αφο

[ ` + = [ + + q τροχι ας ε ιναι: \ / : : 98< D !$# ) + 3.W/X 1G &% ' & 98 + &Z W /0 98< \> /0 98< [ & 98 W + / : : 98 + \ / : : 98 / : : 98 $]^ ε αφο Κεντρικ α πεδ ια στα οπο ια ολες οι φραγ ενες τροχι ες ε ιναι και περιοδικ ες παραλλαγ η της απ οδειξης του Arnod σ. 3) Καθ ως ενα σωατ ιδιο οναδια ιας αζας κινε ιται σε ενα κεντρικ ο δυναικ ο η γων ια

Διαβάστε περισσότερα

Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ε

Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ε Τ τμημα Ηλεκτρ Λ γ α ργ ΨηφιακΦ Συα ημ τω Α αθμ Σκ π τη κη η Σκ π τηζ κη η ε αι α ρησ μ π ε π υδαα η Λ γ κθζ π Λε π ΛΛΦ ε δω α α δε ξε τ τρ π με π γ ετα η εδ α η αι η Θε η απλφ Λ γ κφ κυκλωμ τω καθφ κα

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

(δ) την Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

(δ) την Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, Απόφαση Επιτρόπου 59/2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού µε Σηµαντική Ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργε ίο ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικ ής ιακυβέρνησης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» 22 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β43046ΨΖ2Ν-Φ7Ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 19/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 2/2007 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού µε Σηµαντική Ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Υποθέσεις EL/2006/ : πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς-χρήστες

Θέµα: Υποθέσεις EL/2006/ : πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο από σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς-χρήστες EUROPEAN COMMISSION Bρυξέλλες, 18.10.2006 SG-Greffe (2006) D/206222 Προς κ. Ν. Αλεξανδρίδη Πρόεδρος ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας αρ. 60 GR 151 25 Μαρούσι Αθήνα Greece

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,61 16

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ,61 16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑΕ ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΑΝΑΓΟΥ 16 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ 094301970 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεω Αξία Κτήσης Αποσβ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4. Λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ Ε Υ Ρ Ω Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΓΕ Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο A = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ Ε Υ Ρ Ω Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΓΕ Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο A = Β+Γ Β Γ = Δ+Ε Δ Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ { Υ π όλοιπ α τέλους π εριόδου σε χιλ. ευρώ ) 1. Ταμείο & Καταθέσεις 1.1 Ταμείο ΕΞΩ ΤΕΡΙΚ Ο Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Χ Ω Ρ Ε Σ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ Λ

Διαβάστε περισσότερα

1 Πολυπολικ η αν απτυξη του βαρυτικο υ δυναµικο υ

1 Πολυπολικ η αν απτυξη του βαρυτικο υ δυναµικο υ Πολ υπολα και το σχ ηµα της Γης Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου Πολυπολικ η αν απτυξη του βαρυτικο υ δυναµικο υ Ε ιδαµε οτι το βαρυτικ ο δυναµικ ο πουπροκαλε ιται απ ο µ ια σφαιρικ η κατανοµ η µ αζας οτι

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους Κ.Δ.Π. 367/2017 10/11/2017 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 N. 160(I)/2013 N.77(I)/2014 N.104(I)/2016 N.112(I)/2016

Διαβάστε περισσότερα

αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια.

αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια. αναλυτικός απλός 1 Ο αναλυτικός βλέπει τον κόσμο σαν να αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια. Σπάν άνια δέχ εται τα πράγ μα τα όπω πως είνα ναι. Θεω εωρε ρεί ότι όλα πρέπ έπει να τα ανα ναλύ ουμε εξο ξονυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

GA 370 GA 340 GB 025 GB 030 0,5 % GC 060

GA 370 GA 340 GB 025 GB 030 0,5 % GC 060 L 165/20 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων 10. 6. 98 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 18η Μαι ου 1998 για την προσαρµογ η σ υµφωνα µε το αρθρο 42 παρ αγραφο 3 των παραρτηµ ατων II και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5ΕΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5ΕΤΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 5ΕΤΙΑΣ 20/07 20/7-31/12 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ------------ ------------ --------------- ------------------ ---------------- ---------------- ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα