Μ/ΙΟΜΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Μ Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ/ΙΟΜΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Μ Α Σ"

Transcript

1 ϋ Τ Θ Σ Μ Ο Ι

2 A ! '!..1 Έ τος Λ \ Φύλλο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ! 1953 Αραχ Μ/ΙΟΜΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΑ Ι Δ Ι Κ Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Σ: Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Σ ΕΚΔΟΤΣ Δ. ΤΤΑΤΤΑΔΟΤΤΟΥΛΟΣ Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Τ Σ : Δ Μ Τ Ρ ΙΟ Σ Γ ρσ φεϊαπ Ε Σ Μ Α Ζ Ο ΓΛ Ο Υ 9 ΤΛ Τ υπογραφεία : ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 4 ΤΛ ' "ίτ.. y I y Συνερ γαται τού Περιοδικού μας ε ίν α ι Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Π ΙΜ Ε Λ ΕΙΑ ΥΛ3Γ: Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ Δ ΚΟΛΟ ΒΟΣ ΤΤ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ν Λ Ο Σ ΈτηοΙα συνδρομή Δ ρ Διά Σ χολεία Εμβάσματα στό Δ ια χ ειρ ισ τή : Δ. ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΝ οί άριστοι τών ~ Εκπαιδευτικών μας ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Μ Α Σ Ο Α Π Ο Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΣ Μ Ο Σ ΤΟΥ ΧΡΟ Ν Ο Υ Π ά ει ό π α λ ιό ς ό χ ρ ό ν ο ς, &ς γ ιο ρ τ ά σ ο υ μ ε, π α ιδ ιά, καί χοο χω ρισμοο ό π ό ν ο ς ά ς κ ο ιμ ά τα ι σ τή ν κ α ρ δ ιά. Γ έρε χ ρ ό ν ε, φ ύ γ ε χώ ρ α, π ά ε ι ή δική σου ή σ ειρ ά Ό Ναζωραίος, πού τόσο άγαπούσε τά παιδιά, θέλοντας ν άποδείξη τήν άγνότητα της παιδικής ψυχής, ώνόμασε τό παιδί κληρονόμο τής Β α σιλείας τών Ουρανών. Ή λογοτεχνία, γιά τον ϊδιο λόγο, χάρισε στό παιδί τούς ώραιότερους τίτλους. Τό ώνόμασε θεόσταλτο καρπό τών σπλάχνων, θεόσταλτη τού θεού εύλογία, άφτέρωτο άγγελούδι, σκοπό τής ζωής, σύμβολο τής θείας εύδαιμονίας, άγνό άγγελούδι του θεού, καί τόσα άλλα. Τέτοιο πραγματικά άρχίζει τή ζωή του τό παιδί: άγνό, άδολο, ώραϊο στό σώμα καί στήν ψυχή. Ά λ λ δμως τά κακά άναγνώσματα πού κυκλοφορούν χωρίς κανένα έλεγχο, τά βλαβερά θεάματα, τά κακά παραδείγματα καί τά παρόμοιος δηλητηριάζουν τήν ψυχή τού παιδιού καί τού δημιουργοον τέτοια ψυχικά τραύματα, πού μπορούν νά τό οδηγήσουν καί στό έγκλημα. ήρθ ό νέος μέ τά δώ ρα, μέ τ ρ α γ ο ύ δ ια μέ χ α ρ ά. Μ ά κι ά ν φ εύ γ η ς π ιά μ σ κ ρ υ ά μ α ς σ τή ν κ α ρ δ ιά μ α ς π ά ν τ α ζή κάθε λύπη καί χ α ρ ά μ ας π ο ύ π ε ρ ά σ α μ ε μ αζ[. 'Ό λ α γ ύ ρ ω χ ιο ν ισ μ έ ν α, δ λ α γ ύ ρ ω π α γ ω ν ιά, μ ά θ ά λ υ ώ σ ο υ ν 6να να μέ τή ν έ α τή χρ ο ν ιά. Κ αλή χ ρ ο ν ιά, κ α λ ή χ ρ ο ν ιά χ α ρ ο ύ μ ε ν ή χ ρ υ σ ή Π ρ ω το χ ρ ο ν ιά Τό πιο σπουδαίο μέσο, τό πιό ιδανικό, τό άριστο,γιά τήν ήθική προφύλαξη τής παιδικής ήλικίας καί γιά τή διάπλαση του παιδικού χα ρακτήρα, είναι τό κατάλληλο παιδικό άνάγνωσμα. Μέ τήν έκδοση τού «Μαθητικού Κόσμου» φιλοδοξούμε νά δ ώ σουμε στα παιδιά ενα τερπνό κι εύχάριστο παιδικό άνάγνωσμα, πού θά τά προφυλάξη άπό τά ψυχικά τραύματα πού τούς δημιουργούν τά διά φορα άκατάλληλα καί βλαβερά φυλλάδια καί πού θά τά μορφώση ήθικά καί θά τά ψυχαγωγήση., Τήν ύλη τού περιοδικού μας θά τήν άντλήσουμε άπό οσα έδίδαξαν τήν άνθρωπότητα ή Β η θ λ ε έ μ καί αί Ά θ ή ν α ι καί άπό τούς άνεξάντλητους θησαυρούς τής μυθολογίας μας, τής λαογραφίας μας τής ιστορίας μας, τής λογοτεχνίας, τών επιστημών.... ν '. Γ Μέ τέτοιους σκοπούς, ζητούμε τή συμπαράσταση τών γονέων, τών δασκάλων,κςχί τού,.κρ(ίιθ4#ς, πού είναι οτ ύπεύθυνοι γιά τό μέλλον τών Ιτάΐδιών μας καί τής αύριανής κοινωνίας μας. «Ό Μ αθητικός Κύαμος»

3 Of EMI ΘΕΜΕΛΙΩΤΑΙ TOY ΕΛΛΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ Ή π ρ ο τ ε λ ε υ τ α ία ήμ έρ α τοο Ί α ν ο υ α ρ ίο υ ε ίν α ι ά φ ιερ ω μ ένη ε ίς τ ο ύ ς τ ρ ε ις Μ ε γ ά λ ο υ ς τη ς Ε κ κ λ η σ ία ς Ί ε ρ ά ρ χ α ς : Τ ό ν Β α σ ίλ ειο ν τό ν Μ έ γ α ν, τ ό ν Γ ρ η γό ρ ιο ν τό ν Ν α ζ ια ν ζ η ν ό ν κ α ί τό ν Ί ω ά ν νη ν τ ό ν Χ ρ υσ ό σ το μ ον. Ή έο ρτή τώ ν μ εγ ά λ ω ν το ύτω ν Ι ε ρ α ρ χ ώ ν κ α θιερ ώ θη ώ ς έορτή τή ς Π α ιδ ε ία ς, ώ ς έορτή τώ ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν κ α ί Χ ρ ισ τια ν ικ ώ ν γ ρ α μ μ ά τω ν, ώ ς έορτή τ ώ ν μ ικ ρώ ν κ α ί μ ε γ ά λ ω ν σ π ο υ δ α σ τ ώ ν κ α ί ώ ς έο ρτή τ ώ ν δ ιδ α σκάλω ν. Ο ί Τ ρ ε ις Ί ε ρ ά ρ χ α ι έ λ ά μ π ρ υ ν α ν τήν Ε κ κ λ η σ ία ν τοο ΧριστοΟ κ α ί δ ικ α ίω ς ό 4ο ς α ιώ ν είς τ ό ν ό π ο ιο ν ε ζ η σ α ν ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι «Χ ρυσοο ς α ίώ ν τή ς Ε κ κ λ η σ ία ς». Ή έλεη μ ο σ ύ νη κ α ί ή φ ιλ α ν θ ρ ω π ία ά π ο τελοο ν τό κ ο ρ ύ φ ω μ α τοο κ η ρ ύ γ μ α το ς τώ ν Τ ρ ιώ ν Ι ε ρ α ρ χ ώ ν. Βασίλειος ό Μέγ<χς Έ σ π ο ύ δ α σ ε είς τή ν Κ α ισ ά ρ εια ν, τό Β υ ζ ά ν τ ιο ν κ α ί τ ά ς Α θ ή ν α ς ρητορικήν, φ ιλ ο σ ο φ ία ν, ά σ τ ρ ο ν ο μ ία ν, γ ε ω μ ε τ ρ ία ν, ια τρ ικ ή ν. Τ το Α ρ χ ιε π ίσ κ ο π ο ς Κ α ισ α ρ ε ία ς δ τ α ν ίδ ρ υ σ ε μέ ίδ ικ ά το υ χ ρ ή μ α τ α τή ν π ό λ ιν τή ς ά γ ά π η ς, τή ν π ερ ίφ η μ ο ν Β α σ ιλ ε ιά δ α, π ο ύ ε ίχ ε π τ ω χ ο τ ρ ο φ ε ιο ν, ν ο σ ο κ ο μ εΐο ν, ό ρ φ α ν ο τ ρ ο φ ε ΐο ν, δ ιδ α κ τή ρ ιο ν, έ ρ γ α σ τή ρ ια, ξ ε ν ώ ν α, λ ε π ρ ο κ ο μ ε ΐο ν. Ό Β α σ ίλ ε ιο ς έ π ο λ έμ η σ ε μέ δ ύ ν α μ ιν το ύ ς α ίρ ε τικ ο ύ ς. Υ πήρξεν ά κ ό μ η ό νομ ο θ έτη ς τοο μ ο ν α χ ικ ο ύ βίου. Έ γ ρ α ψ ε π ο λ λ ά σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α, 309 σ π ο υ δ α ία ς έ π ισ τ ο λ ά ς κ α ί τήν θ ε ί α ν Λ ει τ ο υ ρ γ ία ν, ή ό π ο ία φ έρ ει τό δ ν ο μ ά το υ. Τ ήν χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ν ά ν α τ ρ ο φ ή ν το υ όφείλει είς τή ν ε ύ σ ε β ε σ τά τη ν μ η τέ ρ α το υ Έ μ μ έ λ ε ια ν. Ό Α γ. Β α σ ίλ ε ιο ς ε ίν α ι ό ά γ α π η μ έ ν ο ς " Α γ ιο ς τώ ν Π α ιδ ιώ ν, ό γ λ υ κ ύ τ α τ ο ς, ό ά σ π ρ ο μ ά λ λ η ς κ α ί γ ε ν ν α ιό δ ω ρ ο ς δ ω ρ η τή ς τή ς Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ιά ς. ΙΕΡΑΡΧΑΙ Γ ρηγόριος ό θεολόγος Έ σ π ο ύ δ α σ ε είς τήν Κ α ισ ά ρ εια ν τής Κ α π π α δ ο κ ία ς, τήν Κ α ισ ά ρ εια ν τήςπ αλ α ισ τίν η ς, τήν Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ν καί τ ά ς Α θ ή ν α ς. Ώ ς Π α τρ ιά ρ χ η ς Κ ω ν σ τα ν τίν ο υ π όλ ε ω ς κ α ί Π ρόεδρος τής Δ ε υ τ έ ρ α ς Ο ι κ ουμ ενικ ή ς Σ υ ν ό δ ο υ ή γ ω ν ίσ θ η θα ρραλ έ ω ς μέ τό ν λ ό γ ο ν κ α ί τήν γ ρ α φ ίδ α ύπέρ τή ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ία ς. Μ έ το ύ ς περ ίφ η μ ους θ ε ο λ ο γ ικ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς το υ δ ιε φ υ λ ά χ θ η ή όρθή π ίσ τ ις είς τό ν Χ ρ ισ τόν. Ό Γ ρ η γ ό ρ ιο ς ά φ η σ ε τή ν π ερ ιο υ σ ία ν το υ ό λό κ λ η ρ ο ν ε ίς τήν Ε κ κ λ η σ ία ν τής Ν α ζια νζο Ο χ ά ρ ιν τώ ν π τ ω χ ώ ν. Τήν χ ρ ι σ τια νικ ή ν ά ν α τ ρ ο φ ή ν το υ χ ρ ε ω σ τ ε ΐ είς τήν ε ύ σ ε β ε σ τά τη ν μ η τέ ρ α το υ Ν ό νν α ν. Ιω ά ννης ό Χρυσόστομος Δ ιεκρίθη ώ ς δ ικ η γ ό ρ ο ς κ α ί δι α ύ τ ό ό δ ιά σ η μ ο ς ρή τω ρ Λ ιβ ά ν ιο ς ή θελ ε ν ά τόν άφ ήσ η δ ιά δ ο χ ό ν του. Ω ς Ο ικ ο υ μ εν ικ ό ς Π α τ ρ ιά ρ χ η ς διωργ ά ν ω σ ε ίε ρ α π ο σ τ ο λ ά ς π ο ύ έ φ ε ρ α ν τό φ ώ ς τή ς ά λ η θ ε ία ς είς τοΰ Γ ό τ θ ο υ ς, Σκύθ α ς, Π έ ρ σ α ς κ α ί Φ ο ίνικ α ς. Ε ίν α ι ό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς ρ ή τω ρ τοο Χ ρι σ τια ν ισ μ ο ύ. Α ί ό μ ιλ ία ι το υ κ α ί τ ά σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ ά το υ σ χ η μ α τ ίζ ο υ ν 20 μ ε γ ά λ ο υ ς τό μ ο υ ς. Ί δ ικ ή το υ ε ίν α ι ή θ ε ί α Λ ε ιτ ο υ ρ γ ία π ο ύ τ ε λ ε ίτ α ι κ ά θ ε Κ υρια κή ν κ α ί έμ π νέει έ κ α το μ μ ύ ρ ια Χ ρ ισ τ ια ν ώ ν. φ ιλ α ν θ ρ ω π ικ ή το υ έ ρ γ α σ ία ΰιτήρξε τ ε ρ α σ τ ία. Ε ίς τήν Α ν τ ιό χ ε ια ν Ετρεφε χ ή ρ α ς, είς τήν Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο ύ π ο λ ιν π τ ω χ ο ύ ς. Π εριώ ρισε ε ίς τό έ λ ά χ ισ τ ο ν τ ά ς δ α π ά ν α ς τή ς Α ρ χ ιε π ισ κ ο π ή ς τή ς Κ ω ν σ τα ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς κ α ί μέ τ ά π ε ρ ισ σ ε ύ σ α ν τ α χ ρ ή μ α τ α έ κ τ ισ ε ν ο σ ο κ ο μ ε ία. Τ ήν χρ ισ τια ν ικ ω τά τη ν ά ν α τ ρ ο φ ή ν το υ χ ρ ε ω σ τ ε ΐ είς τή ν ε ύ σ ε β ε σ τά τη ν μ η τέρ α το υ Ά ν θ ο Ο σ α ν. Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν ΙΑ Τ ΙΚ Ο ΜΑΘΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΑ (Μετέχουν μεγάλες όμάδες παιδιών) ( Α νοίγει ή αύχαία. Μια όμάδα άγο^μών λέβι τά κάλαντα): «Καλήν ημέραν, αρχοντεξ, «ν e l v x t ο ορισμός σας Χ ριστού τ ή ν β ε ία ν γ έ ν ν η σ ι ν ν ά ηώ ο τ α ρ χ ο ν τ ι κ ό σας. Χριστός γ β ν ν ά τ α ι σ ή μ ε ρ ο ν έ ν Β η θ λ ε έ μ τη π όλει, οϊ ο υ ρ α ν ο ί ά γ ά λ λ ο ν τ α ι, χ α ί ρ ε τ η φύσις &λη. Έ ν τψ σπηλαίω τίκ τ ετ α ι έ ν φ ά τ ν η τών α λ ό γ ω ν ό Β α σ ιλ ε ύ ; τώ ν ο ύ ρ α ν ώ ν, ό π ο ιη τ ή ; τών δλων». Ε ν α η α ι δ ί. Τώρα τελειώσαμε. Δέν π ά με σ άλλα σπίτια. Κ αι τοΰ χρόνου, παιδιά. "Ολα μ α ζ ί Ευχαριστούμε! "Ε να η α ι δ ί. Μά τί μάς εγινε ό Κωστσκης; Π ώς δέν ήρθε ; Κ άτι θ ά τοΰ συμβαίνη. A I νάτος, έρχεται. Κ ω α τά χ η ς. Καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. "Ολα μ α ζ ί. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Π οϋ ήσουν Κ ω σ ιά κ η ; Κ ω α τά χ η ς. Σ άς ακόυσα και ήρθα. Θά θυμώσατε βέβαια πού ήρθα άργά, μά νά ξέρατε γ ια τί ά ρ γη σ α! Ο λα μ α ζ ί. Γ ια τί άργησες; Κ ω α τά χ η ς. Δέν μπορούσα νά ξυπνήσω. Έ β λ επ α Ινα όνειρο πολύ ευχάριστο. Τό τραγούδι σας μέ ξύπνησε. "Ο λα μ α ζ ί. Νά μάς τό πής τό όνειρο, Κωστάκη. Κ ω α τά χ η ς. Νά σάς τό πώ. Εβλεπα στον υπνο μου πώς ήθελα ν αγοράσω ένα Χριστουγεννιάτικο δώρο και γύριζα τις βιτρίνες. Τ ί είδα εκεί δέν περιγράφεται. Στην πρώτη βιτρίνα είδα κούκλες και κούκλους.. ( Α νοίγει ατό β άϋος δεύτερη αυλαία δ που παιδάκια τής Α ' τάξεω ς, κατάλληλα ντυ μ έ ΟΝΕΙΡΟ ΣΚΕΤΣ να, παρασταίνουν τις χοΰχλες καί τους χονχλους). Τ ις κούρντιζες και φώναζαν «Μαμά». (Ο ί χοΰχλες λένε τρ εις φορές «Μ αμά»). Επειτα μέ κοίταζαν και γελούσαν (γε λούνε οί χοΰχλες), έπειτα γίνονταν σοβαρές σοβαρές (γίνονται σοβαρές). Ο λα μ α ζ ί. Τ ί ώραΐο όνειρο! Κ ω α τά χ η ς. Επειτα έβλεπα στο όνειρό μου δτι οί κούκλες ζωντάνεψαν καί τραγου δούσαν. (Ο ί χοΰχλες τραγονδοΰν Ινα Χ ρ ι στουγεννιάτικο τραγούδι, π.χ. Σ τη γωνιά μ α ς χόχχινο... ή Α ν ο ίξ α τε τη σάλα γιά νά μ π ο ύ μ ε ή δ ποιο Άλλο χριστουγεννιάτικο τραγούδι). Ο λα μ α ζ ί. Τ ί ωραίες κούκλες πού ε ί δες, Κωσιάκη, στ όνειρό σου. Τ ί άλλο είδες; Κ ω α τά χ η ς. "Ε πειτα οί κούκλες χόρευαν. (Χορεύουν τά παιδάκια τής Α ' τάξεως). Ο λα μ α ζ ί. '1Αλλο τίποτε δέν είλες ; Κ ω α τά χ η ς Σέ μιά άλλη βιτρίνα είδα με ρικές πιο μεγάλες κούκλες πού ήταν ντυμένες ναυτάκια. Τ ις κούρντιζες κι εκείνες άρχιζαν: ( Κορίτσια τή ς Γ ' τάξεως ντυμένα ναυ τάκια, τραγονδοΰν τό γνωστό τραγουδάκι «Τά ναυτάκια» καί κάνουν καί τις ανάλογες κινήσεις ή άλλο δποιο δήποτε τραγουδάκι π. χ. ό ωρολόγιά ή «τήν πεταλούδα» μ έ Ανάλογες κινήσεις καί ντύσιμο). "Ο λα μ α ζ ί. "Επειτα τελείωσε τό όνειρο ; Κ ω α τά χ η ς. Π ού νά τελειώση! Β ρεθή καμε ολοι μας, μαζί μέ τούς γονείς μας, σε μιά ωραία αίθουσα καί τραγουδούσαμε: (Τραγονδοΰν τό «Ανοίξατε τη σάλα γιά νά μ π ο ΰ μ ε»... ή «Σ αν τή νύφη στολισμένη» ή δποιο αλλο, νά εχη σχέση μ ε τό Χ ρισ τουγεν νιάτικο δένδρο. Συγχρόνω ς σύρεται άλλη αυ λαία καί φαίνεται τό Χ ριστουγεννιάτικο δένδρο). "Ο λα ιια ζ ί, Εδώ τελειώνει, Κ ωστάκη; Κ ω α τά χ η ς. Μόλις τελείωσε τό τραγούδι

4 -4 ^ ΜΑΘΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ Τ,Σ ΑΝΑΤΟΛΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ Στά παλιά χρόνια, δταν ήταν επίσκοπος στήν Καισαρεία ό Μέγας Βασίλειος, έτυχε νά είναι διοικητής τής Κ αππαδοκίας ένας Ε ι δωλολάτρης, πολύ κακός, σκληρός και φ ιλ ο χρήματος άνθρωπος. Ο ί επισκέψεις του στα διάφορα μέρη τής Επαρχίας του δεν έσήμαιναν τίποτε άλλο παρά διαρπαγή κα'ι λεηλα σία τών θησαυρών τών Χ ριστιανών. Κάποτε λοιπόν πού θά έκανε τήν επίσκε ψή του, 6 κακός αυτός άρχοντας στήν Καισάρεια, οί Χ ριστιανοί έτρεξαν φοβισμένοι στον "Α γιο Βασίλειο καί τοΰ ζήτησαν τή συνδρομή του, Αδελφοί μου, είπε ό Βασίλειος, τή σω τηρία μας θά τή ζηιήσωμε πρώτα άπό τό Θεό. Ε π ε ιδ ή όμως ξέρετε γιά ποιο σκοπό κάνει τήν Ιπίσκεψή του ό κακός αυτός ά ν θρω πος, σας συμβουλεύω νά μοΰ δώση ό καθένας σας δ τι πολύτιμο αντικείμενο έχει, μας είδαμε νάρχεται δ Ά η - Βασίλης μέ τά δώρα του. (Μ πα ίνει ατή σκηνή ό Ά η - Β α σ ί λ η ς μ ε τά δώρα, ενώ τά παιδιά τραγουδούν τό «"Α γιο ς Β ασίλης έρ χ ετα ι». Σ υγχρόνω ς στη οκηνή παρουσιάζονται 17 παιδάκια τής Α ' τάξεω ς που κρατούν άπό ενα γρά μ μ α κολ λημένο ok χαρτόνι και παρουσιάζουν ατό κβηο τή φ ρά σ η : Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο ΤΟ 1953). Κ ω α ιά κ η ς. Κ αθώ ς έβλεπα τά ώραΐα αυτά πράγματα, ξύπνησα απ τό τραγούδι σας κι άμέσως κατάλαβα οτι ολος εκείνος ό κουκλοθησαυρός ήταν μονάχα ένα Χ ρ ισ τ ο υ γ ε ν ν ιά τ ικ ο "Ο νειρο! "Ολα μ α ζ ί. Τ ί κ ρ ίμ α! "Ε ν α π α ι δ ί. Π αιδιά, ξέρετε τί σκέφ τη κ α ; Είδατε στό δρόμο ενα φτωχό π α ι δάκι, ξυπόλυτο και γυμνό. Τό λένε Γιώ ργο. Ε ίν α ι άξιολύπητο. Τό ξέρω, μένει στή γειτο νιά μου. Μέ τά χρήματα πού μαζέψαμε άπ τά κά λαντα τον αγοράζομε παπούτσια κ ι ένα παλτονδάκι γιά νά μην κρυώνη τό κακόμοιρο καί νά χαρή κι αυτό τώρα στή μεγάλη μας γιορτή ; "Ολα μ α ζ ί. Σ ύμφ ω νοι, σύμφωνοι. Π ά με αμέσως στήν άγορά. (Φ εύγουν μ ενα τραγουδάκι). Α Υ Λ Α ΙΑ κι δταν θά τον υποδεχτούμε, νά τοΰ τά π α ραδώσω μέ τρόπο, γιά νά σωθούμε. Ο ί Χριστιανοί συμμορφώθηκαν μέ τά λό για τού Βασιλείου και έδωσαν πρόθυμα ο τ ι μπορούσαν. "Αλλοι έδωσαν φλουριά, άλλοι στολίδια, οί πλούσιοι έδωσαν καί γιά τούς φτωχούς κι έτσι μαζεύτηκε αρκετό χρυσάφι. Ο "Αη Βασίλης δμως έκαμε τό θα ύμα του. Ό κακός διοικητής, είτε για τί έμεινε ευ χαριστημένος ά π την υποδοχή καί τήν προσ φώνηση τού "Αη Βασίλη, είτε γιατί έφτασε Ε λληνικός στρατός άπό τήν Π όλη, έφυγε και δεν πήρε μαζί του τό συγκεντρωμένο θησαυρό. Μετά τήν αναχώρηση τοΰ διοικητή, συγ κέντρωσε ό Βασίλειος τούς Χριστιανούς καί τούς ε ίπ ε : Α δ ελ φ ο ί μου, μέ τή βοήθεια τού θεού, σωθήκαμε. Τ ά δώρα σας, δέν τά δέχτηκε ό άρχοντας καί τήν Κυριακή πού μάς έρχεται, θά δώσω στόν καθένα δ τι χρυσαφικά ή φλου ριά μοΰ έδωσε. Ά λλ ά πώς νά έπιστρέψη δλον Εκείνον τό θησαυρό στους κατόχους τ ο υ ; Π ού νά ξέ ρουν τί πρόσφερε ό καθένας ; Διάταξε λοιπόν δ "Αη Βασίλης κι έφτιασαν τό Σαββατόβραδο μικρές πίττες γιά δλους τούς Χριστιανούς καί μέσα σέ κάθε πίττα έβαλαν άπό ενα χρυσαφικό. "Οσα πε ρίσσεψαν διάταξε καί τά μοίρασαν στους φτωχούς. Τήν άλλη μέρα, δηλαδή τήν Κυριακή, έ δωσε δ Βασίλειος άπό μιά πίττα σέ κάθε Χριστιανό κι έτσι οί Χ ριστιανοί καθώς έ τρωγαν τήν πίττα ενρισκαν τό πολύτιμο άντικείμενο καί τό έπαιρναν δικό τους. Από τότε έμεινε συνήθεια νά κάνουν οι Χριστιανοί Βασιλόπιττες καί νά βάζουν νο μίσματα, στήν επέτειο τής γιορτής τοΰ σα η Βασίλη. ΠΑΙΑΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ Τ ί θέλετε νά κά μω αν μοΰ πέαη τό λ α χ είο ; Ν ά σκύψης νά τό πάρης. Μ α μ ά, σήμερα εχω τή γιορτή μου. Γ ια τ ί; Ν ά, ά δάσκαλός μου μ οΰ τράβηξε τό α υτί I Α Ρ Α Χ Ν Σ τά "Υ π α ιπ α, μιά μικρή πόλη τής Λ υδίας, ζοΰσε στά παλιά χρόνια μιά δμορφη κόρη πού λεγόταν Αράχνη. Από μικρή ή Α ράχνη είχε μείνει δρφ ανη. Τό όνο μά της ήταν ξα κουστό, δχι μόνο γιά τήν περίφημη ομορφιά της, άλλά καί γιατί ξεπερνούσε δλες τις γ υ ναίκες, άκόμα καί τις Νεράιδες, στήν υφαντική τέχνη. ταν μάλιστα μιά διάδοση, πώς τής είχε διδάξει τήν υφαντική τέ χνη καί τό κέντημα ή ί δια ή Θεά Ά θ η ν ά, ή Θεά τής σοφίας. Αυτό δμως δέν τό παραδεχό ταν μέ κανένα τρόπο ή Αράχνη. Πολύ συχνά έλεγε θυμωμένη : Δέν έμαθα Ιγώ τήν τέχνη μου άπό τή θ ε ά Ά θ η ν ά. "Αν θέλη ή θ ε ά, δς έρθη νά μετρηθή μαζί μου. Ή Ά θ η ν ά άκουσε τά υπερήφανα λόγια τής Α ράχνη ς καί άγανάκτησε. Μ εταμορφώ θηκε σέ μιά γριούλα μέ κάτασπρα μαλλιά καί μπήκε στό φτωχόσπιτο τής Α ράχνης. Κόρη μου, λέει στήν Α ρ ά χνη, έμαθα τά ύπερήφανα λόγια σου καί σέ συμβουλεύω, σά γριά πού είμαι, νά είσαι ταπεινή άπέναντι στή θ ε ά, νά ζητήσης μάλιστα συγχώ ρηση γ ιά τά υπερήφανα λόγια σου. Τρέμοντας άπό τό θυμό της ή Α ρά χνη πέταξε τή σαΐτα της καί λέει στή γ ρ ιά : Τ ις συμβουλές, γερόντισσα, νά τις φυλάξης γιά τήν κόρη σου. Ά ν θέλη ή θ ε ά ας έρθη νά μετρηθή μαζί μου! Σάν άκουσε αύτά τά λόγια ή κόρη τοΰ Δία, ή Ά θ η ν δ, έχασε τήν υπομονή της. Ή Ά θ η ν ά είναι έδώ, κοπέλα μου! φώναξε δυνατά καί στάθηκε μπροστά στήν Α ρ ά χ ν η μέ τήν άληθινή θεϊκή μορφή της. ΟΙ Νεράιδες καί οί άλ λες γυναίκες πού έτυχαν νά βρεθούν μπροστά γονάτι- Α Θ Ν Α σαν άμέσως καί προσκύνησαν τή θεά. Μόνο ή Α ράχνη δέν κουνή θηκε άπό τή θέση τπίσέ λίγο ή Α ράχνη καθόταν μπροστά στούς άρ γαλειούς. ' Ά θηνά δφαινε καί κεντούσε τό βράχο τής Ά κροπόλεω ς τών Α θ η ν ώ ν καί τόν άγώνα της μέ τον Ποσειδώνα. Ό Ποσειδώνας χτυπούσε μέ τή θεόρατη τρίαινά του τό βράχο, άπ δπου άνάβλυσε νε ρό. Ή Ά θηνά χτυπούσε μέ τό κοντάρι της τό άκαρπο έδα φος καί φύτρωνε ή έλιά. 'Ο λόγυρα οϊ δώ δε κα Θεοί, μέ τό Δία στή μέση, γεμάτοι άπό θεϊκό μεγαλείο, παρακολουθούσαν τή δια μάχη τής Ά θ η ν ά ς καί τού Ποσειδώνα. Ή Α ρ ά χνη πάλι ύφαινε καί κεντούσε ω ραίες εικόνες, στις όποιες δμως προσπαθού σε νά περιπαίζη τούς Θεούς, καί μάλιστα τό Δία, τόν όποιο κεντούσε άλλοτε νά μετα μορφώνεται σέ ταύρο, άλλοτε σέ κύκνο καί άλλοτε σέ χρυσή βροχή. ' Ά θ η ν ά δέν μπόρεσε νά βρή κανένα ψεγάδι στήν τέχνη τής Α ρ ά χνη ς, τήν έξώργισε δμως ή άσέβειά της προς τόν πατέρα τώ ν Θεών καί τών άνθρώ πω ν καί τρέμοντας άπό τό θυμό της χτύπησε στό μέτωπο τήν Α ρ ά χνη μέ τή σαΐτα της. Κάτι σάν τρέλλα έπιασε τήν Α ρ ά χνη άπ τό θεϊκό εκείνο χτύπημα καί άπελπισμένη τύλιξε στό λαιμό της θηλειά μ έ'να σχοινί καί κρεμάστηκε. ' θεά τή λυπήθηκε, τήν κατέβασε άηο τή θηλειά, τή ράντισε μ' ένα μαγικό υγρό στό μέτωπο κι έξαφανίστηκε. Ά π ό τότε ή άνόητη καί φαντασμένη Α ρ ά χνη μετα μορφώθηκε σ Ινα μικρούτσικο καί άσχημο έντομο, πού εξακολουθεί νά κρέμε ται καί νά ύφαίνη πάντα τό λεπτό καί τεχνικό πανί της.

5 ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ ΤΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ί επτά αρχαίοι καί πολεμιστής "Οταν τόν ρω τού έ λληνκς σοφοί ήσανύ Σόλων ό 'Α σαν τί συμπερά θηναίος, ό Θαλής σματα έβγαλε γιά δ Μιλήσιος, ό τή ζωή άπό τις με Π ιτταχός δ Μυτιλέτες του, απαν ληναΐος, ό Βίας τούσε : «Γηράσκω 6 Π ριηνεύς, δ Χί άει διδασκόμε λων δ Λ αχεδαιμό νος». Ή φιλοπατρία νιος, δ Κλεόβου ιού Σόλωνα φ α ί λος δ Λ ίνδιο ς καί δ Περίανδρος δ νεται α π τό άχό λουθο : Κ ορίνθιος. Ο ί Μ εγαρεΐς ε ί Τόσο μετριόσαλων 6 Ά&ηναϊοt φρονες ήσαν οί ε χαν πάρει τή ΣαΘαλής ά MiXifdi»5 λαμίνα ά π τούς πτά σοφοί, ώστε 'Α θηναίους. Ο ί Α θ η ν α ίο ι έκαμαν πολλές κανένας τους δέν παραδεχόταν δτι ήταν σο απόπειρες νά τήν ξαναπάρουν, άλλα έπαθαν φ ός. Σχετικά μέ τή μετριοφροσύνη των μας πολλές πανωλεθρίες. Απαγόρευσαν, μέ τήν μιλάει τό άχόλουθο άνέχδοτο: ποινή τοΰ θανάτου, νά γίνη λόγος γιά Μ ερικοί ψαράδες άπό τή νήσο Κώ βρήκαν τήν ανάκτηση τής Σαλαμίνας. στη θάλασσα ενα χρυσό τρίπο Μ ιά μέρα δ Σόλων, προσ δα. Σ ύμφ ω να μέ τό χρησμό τής ποιούμενος τόν τρελλό, ώρμησε Π υ θ ία ς δ τρίποδας έπρεπε νά μέσα στην άγορά κι έκεΐ άρ δοθή στον «σοφώτερον τών χισε ν άπαγγέλλη μέ δυνατή σοφών». φωνή τό πατριωτικό του ποίη Τόν εστειλαν λοιπόν στον Θ α μα ή «Σαλαμίς». λή, πού τόν θεωρούσαν σοφώ Τόσος ήταν δ ένθοισιασμός τερο. Ό Θαλής δέν τόν δέχτηκε. τών Α θηναίω ν ώστε άρπαξαν 'Υ πάρχουν πολλοί πιο σο τά δπλα καί μέ αρχηγό τό Σ ό φ ο ί άπό εμένα, είπε, στείλτε λωνα ξαναπήραν πίσω τή Σα τον σ αυτούς. λάμι α π τούς Μεγαρεΐς. Έστειλαν τόν τρίποδα στο Σόλώνα, αλλά χι αυτός δέν τόν Πιττακάς 6 Μ ν τ ι Ι η ν α ϊο ς Ό Θ α λή ς 6 Μ ιλ ή ο ιο ς ήταν δέχτηχε. δ π ιο σοφός άπό τούς έπτά σοφούς. Ε ίναι 6 Δέν είμαι εγώ δ σοφώτερος, είπε. ιδρυτής της φιλοσοφίας, τής γεωμετρίας καί Έ τσ ι δ χρυσός τρίποδας πέρασε άπό δλους τής αστρονομίας στήν Ε λλ ά δα. Τό περίεργο τούς σοφούς και κανένας δέν τόν δέχτηκε. Ξαναγΰρισε πάλι στο είναι δτι ήταν αύτοδίδακτος. "Ο,τι έγνώριζε Θαλή, αλλά εκείνος τό είχε διδαχθή μόνος του. Ή φιλοπατρία τον άρνήθηκε πάλι νά ήτανε μοναδική. τόν δεχτή κι έτσι ό Εύναρ ι σ τ ώ χρυσός τρίποδας α τόν Θεον, έλεγε φιερώθηκε στό Θεό συχνά, πού,.γεννή Απόλλωνα στούςδελ θηκαέ λλήνας καί δχι βάρβαρος. φούς. Ό π ιο σπουδαίος άπό τούς επτά σο φούς ήταν δ Σ ό λ ω ν. Ή τ α ν νομοθέτης τών Α θ η ν ώ ν, πολιτικός, Hegiavigos <J ΚοβίνΦιος ποιητής, φιλόοοφος Ό Π ιττ α χ ό ς 6 Μ υ τ ιλ η ν α ΐο ς ή ταν δ πιο μετριο παθής άπό τούς έ πτά σοφούς. Έ ζησε Ικατό χρό- Βίας ό Πριηνεύς ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΝΩΝ ΣΟΦΩΝ του. Έ κ εΐνος άπάντησε άτάραχος: Ε ίν α ι γνωστό δτι ό Σωκράτης, ό Πλάτων Έ π ε ιτ α άπό τή βροντή έρχεται καί ή και δ Αριστοτέλης είναι οί τρεις μεγάλοι φιλόσοφοι πού έδόξασαν τήν Αθήνα καί μέ βροχή.»% τά ύπέροχα συγγράμματα τονς Ιμόρφωσαν τήν Ό Αριστοτέλης έλεγε δτι οί άνθρω ποι ε ί ανθρωπότητα. ναι άλλοι φιλάργυροι σά νά πρόκειται νά ζή σουν γιά πάντα και άλλοι σπάταλοι σά νά 0 Σωκράτης έλεγε δτι στον κόσμο να μό μο άγαθο υπάρχει, ή έπιστήμη.κ αί ένα μόνο _πρόκειται νά πεθάνουν αύριο.» κακό, ή αμάθεια. ί» Ό Α ριστοτέλης έλεγε δτι ή ψυχή παίρνει Ό Σωκράτης είπε μιά μέρα σέ κάποιο τό φώ ς άπό τή μάθηση. δούλο πού τού φέρθηκε άσχημα : θ ά σέ χτυπούσα, δν δέν ήμουνα θ υ μ ω Κάποτε ρώτησαν τόν Αριστοτέλη κατά μένες. τί διαφέρουν οί μορφωμένοι άπό τούς άμόρθέλει νά διδάξη δτι δέν πρέπει νά ενερ φωτους. Ό Α ριστοτέλης άπάντησε: γούμε τίποτε επάνω στό θυμό μας. "Οσο οί ζωντανοί άπό τούς πεθαμένους. ' "Αλλοτε πάλι έλεγε δτι ή μόρφωση στήν Ό Σοίκράτη; έλεγε oct οί νέοι, αν είναι ω ραίοι, πρέπει νά φροντίζουν νά γίνουν χαι ευτυχία είναι στόλισμα καί στή δυστυχία ε ί ψυχιχώς ω ραίοι. "Αν είναι άσχημοι, πρέπει ναι καταφύγιο. νά φροντίσουν νά σκεπάσουν τήν άσχήμια τους μέ τή μόρφωση.» ι Κάποτε ή γυναίκα τού Σωκράτη ή Ξαν θίππη, αφού έμάλωσε πολύ τό Σωκράτη, τού?ρριξε καθώς ήταν θνμω μένη νερό Ιπάνω νια. Διακρίθηκε γιά τή σοφία του. Επίσης διακρίθηκε ώς στρατιωτικός καί πολιτικός και έκυβέρνησε μέ πρωτοφανή δικαιοσύνη. > Τέταρτος στή σειρά σοφός ήταν δ Β ία ς άπό τήν Π ριήνη τής Ιωνίας Φημιζόταν γιά τή μεγάλη του ρητορική δεινότητα καί γιά τήν παροιμιώ δη δικαιοσιηη του. Π έμπτος ήταν δ Χ ίλ ω ν ό Λ α κ ε δ α ιμ ό νιος. Ή τ α ν πολύ βραχύλογος καί φ ημ ιζό ταν γιά τή μαντική του δύναμη. Π έθανε άπό τή μεγάλη του χαρά μέσα στό στάδιο, δταν είδε το γιό του νά νικά στούς Ολυμπιακούς άγώνες. Εκτος άπό τούς έπτά σοφούς ήταν δ Κ λ ε ό β ο υ λ ο ς. Φημιζόταν γιά τή φιλοσοφία του, τήν ποιητική του τέχνη καί τή μαντική του δύναμη. Ή τ α ν τύραννος τής Λίνδου, πόλεως τής Ρόδου. & Τέλος ό έβδομος άπό τούς έπτά σοφούς ήταν δ περίφημος τύραννος τής K o g lv & o v Π ερ ία νδρ ο ς Έ προστάτευε τις τέχνες, τά γράμματα, τούς πτωχούς καί πολεμούσε τήν πολυτέλεια. Κάποτε ρώτησαν τόν Αριστοτέλη, τί είναι φιλία. Ε κ είν ο ς άπάντησε: Μιά ψυχή σέ δυό σώματα. Φ Κάποτε ρώτησαν τόν 'Αριστοτέλη, τί κερ δίζουν δσοι λένε ψέματα. Ό Αριστοτέλης ε ίπ ε : Νά μή τούς πιστεύουν ακόμη καί δταν λένε τήν αλήθεια. 'Ό τα ν γεννήθηκε δ Μέγας Αλέξανδρος, δ Φ ίλιππος έγραψε στον Αριστοτέλη : «Ευχαριστώ τούς θεούς για τί γεννήθηκε τό π αιδί μου στήν Ιποχή τή δική σου. Μέ τή μόρφωση πού θά τοΰ δώσης εσύ θά γίνη άξιος νά μέ διαδεχθή στό θρ όνο...». Οταν έπεσκέφθηκε τή Σικελία δ Π λάτων, δ τύραννος τών Συρακουσών και οί κάτοικοι τόν υποδέχτηκαν μέ μεγάλες τιμές, μάλιστα δ τύραννος Διονύσιος έκαμε θυσία στούς θεούς σάν νά έπρόκειτο γιά μιά μεγάλη ευ τυχία τής χώρας του. Έ π ε ιτ α άπό λίγες ήμέρες, τόση Ιπίδραση είχαν άσκήσει τά λόγια τοΰ Πλάτωνα στήν ψυχή τού Διονυσίου ώστε νά θεωρή πλέον κατάρα τήν παράταση τής τυραννίας Ό Πλάτων άγαπούσε πολύ τήν παλαιστι κή. Τό πραγματικό του δνομα ήταν Ά ριστοκλής. Έ πωνομάστηκε Πλάτων γιατί μέ τή γυμναστική τής Πάλης είχε άποκτήσει επι βλητικό παράστημα καί πλατιές πλάτες.

6 Ύ τιά ρ χ ε ι ενα βασίλειο που ανήκει σε δλονς μ α ς Οί πόρτες τον π ο ιίς Skv κλείνουν. Κ αι δ μ ω ς! Κ ανένας άνθρω πος ί'ως σήμερα Skv κατώ ρθω αε νά Ιδη οΰτε τά μισά ά π δοα κρύβει μέσα τον το μ α γικό αυτό βασίλειο. Και τί dkv κρύβει αλήθεια : μα γεμένα νησιά, ασημένια π ο ιά μ ια, νεράιδες, παλάτια χτισμένα στον άέρα, χρώ μ α τα εξαίσια, ουράνια μουσική, μ υ σ τικ ά που χαρίζουν την ευτυχία. Και τό βασίλειο αυτό είναι δικό σας, καλά μου παιδιά. Ε ίναι τό Βασίλειο τώ ν Π α ρ α μ υ θιώ ν, τών Μ ύθω ν, τώ ν Παραδόσεων. Ό «Μ Α Θ Τ ΙΚ Ο Σ Κ Ο Σ Μ Ο Σ» θά σάς όδηγήοη, παιδιά μου, μέσα στό βασίλειο αυιό. Θά περπα τήσ ετε μ α ζ ί τον οτους δρό μο υς του, θ άκούσετε μ α ζ ί του τά πα ρα μύθια, τους μ ύ θ ο υ ς και ιις παραδόσεις πον πλάστηκαν ανάμεσα άπό τους αιώ νες σε δλους τους τόπους και σ 'δ λο υ ς τούς καιρούς. Α Λ Ε Π Ο Υ, Ο Σ Κ Υ Λ Ο Σ Κ Α Ι Ο '4 Π Ε Τ Ε Ι Ν Ο Σ Μ ιά φορά κι έναν καιρό, ένας σκύλος κι ένας πετει νός πήγαν περίπατο στό δάσος. Ή τ α ν μιά ωραία λιακάδα κι έκαμαν ευχάριστο περίπατο ανάμεσα στά δένδρα τοΰ δάσους. "Οταν νύχτωσε, ό πετεινός είχε κουρασθή και δέν μπορούσαν νά έπιστρέψουν στό σπίτι τοΰ άφεντικοΰ των. Αποφάσισαν λοιπόν νά κοιμηθούν στό δάσος καί τήν άλλη μέρα νά γυρίσουν στό σπίτι. 'Ο σκύλος βρήκε μιά κουφάλα σ ενα γέρικο δένδρο και μπήκε μέσα νά κοιμηθή. Ό πε τεινός, επειδή ζεσταινόταν έκεΐ μέσα στήν κουφάλα, ανέ βηκε σ ένα ψηλό κλωνάρι άπό τό ίδιο τό δένδρο, παρακάλεσε τόν πετεινό νά έχη τό νοΰ του άπό καιιιά άλεπού και κοιμήθηκε. Κατά τά μεσάνυχτα δ πετεινός ξύπνησε κι δπως συνηθίζει άρχισε τό λάλημά του. Μ ιά αλεπού, πού είχε τή φω λιά της έκεΐ κοντά, μόλις άκουσε τό λάλημα τοΰ πετεινοΰ είπε στά παιδιά της τά άλεπό π ο υλα : Μωρέ, τέτοιο τυχερό στή γειτονιά μου! Θά πάω, παιδιά μου, νά σάς φέρω τόν πετεινό έδώ στή φωλιά μας, ειπε στά άλεπόπουλα κι έτρεξε γρήγορα προς τό μέρος πού ακουόταν τό λάλημα τοΰ πετεινοΰ. "Οταν έφτασε κάτω άπ τό δένδρο λέει στον π ετεινό : Καλέ μου γείτονα, καλωσώρισες. Κατέβα κάτω νά γνωριστούμε. Έ λα νά πάμε στό σπίτι μου νά πάρης ένα γλυκό κι έναν καφέ. Εύχαρίστως, κυρά Ά λεπού, άπάντησε δ πετεινός, θά έρθω, μά περιμένω πρώτα νά ξυπνήση κι δ σύντροφός μου πού κοιμάται μέσα στήν κουφάλα. Ε ίναι παχύς και δέν μπορεί ν άνεβή στά δένδρα. Ά λλος πετεινός στήν κουφάλα r.a l πα \ γ Α Λ Ε Π Ο Υ Μιά φορά κι έναν καιρό, μιά αλεπού, κα θ ώ ς γύριζε γιά νά βρή καμμιά κοτούλα, βρήκε μερικά μελίσσια. Επειδή φοβόταν τις μέλισσες, έτρεξε καί φώναξε τό λυκο γιά νά ιβγάλη τό μέλι. Εσύ, κύρ Λύκε, νά βγάζης τό μέλι κι έγώ νά φυλάω σκοπός νά μή μάς σκοτώση δ νοικοκύρης, είπε στό λύκο ή πονηρή άλεπού πού ί$ελε νά βρίσκεται μακρυά ά π τις μέ λισσας. Καλά! είπε δ κουτός δ λύκος κι άρ χισε νά βγάζη μέλι. Ο ι μέλισσες τόν κεντούσαν κι έκεΐνος πο νοΰσε, μά δέν τολμούσε νά φωνάξη. Γέμισε ένα μεγάλο δοχείο μέ μέλι καί γύρισαν μέ τή ν άλεπού στή φωλιά τους. Εκεί έφαγαν λίγο μέλι και τό άλλο τό έκρυψαν πιο πέρα άπ τή φωλιά τους και συμφώνησαν νά π η γαίνουν μαζί νά τρώνε! Τήν άλλη μέρα ή πονηρή άλεπού φ ώ ναξε: 'Ο ρ ίσ τε! "Ε φ τα σ α!! Τ ί φωνάζεις, κυρά Ά λεπού ; τή ρ ώ τησε δ λύκος. Μέ φωνάζουν νά πάω νά βαφτίσω. Φεύγω καί θά γυρίσω γρήγορα. Π ήγαινε, τής είπε δ λύκος, και νά γυ ρίσης γρήγορα. Π ήγε ή άλεπού, βρήκε τό Κ Α Ι Τ Ο Μ Ε Λ Ι δοχείο μέ τό μέλι, έφαγε ώσπου χόρτασε καί ξαναγύρισε στό λύκο. Π ώς τό είπες τό παιδί πού βάφτισες, κυρά Ά λ ε π ο ύ ; τή ρώτησε δ λύκος. Ά ρ χιν ίτσ η! τό είπα, είπε ή άλεπού, δη λαδή άρχισε νά τρώη τό μέλι. Νά σοϋ-ζήση! ευχήθηκε δ λύκος. " ' Τήν άλλη μέρα τά ίδ ια ή αλεπού : Ο ρίστε! έφτασα, Κουμπάρα μου! Τ ί σέ θέλουν, κυρά Ά λεπ ού ; ρώτησε πάλι δ λύκος. Νά βαφτίσω, κύρ Λύκε μου. Κ αί ξανάφαγε πάλι μέλι ή άλεπού. Τό δοχείο έφτα σε στή μέση. Οταν γύρισε τή ρώτησε δ λύκος. Π ώ ς τό είπες τό πα ιδί, κυρά Ά λεπού ; Μ εσίτση! άπά\τησε έκείνη, δηλαδή έ φτασε στή μέση τό δοχείο μέ τό μέλι. Νά σοΰ ζήση, άπάντησε δ λύκος. Τήν άλλη μέρα τά ϊδ ια ή άλεπού ώσπου έφαγε δλο τό μέλι. "Ε πειτα έγλειψε καλά τό δοχείο καί τό πά ταξε σ ένα ποταμάκι έκεΐ κοντά. "Οταν γύρισε στή φω λιά τήν ξαναρώτησε δ λύκος. Π ώ ς τό είπες τό π α ιδί, κυρά Ά λεπού ; Ά γλειφ ίτσ η καί μπλούμ στό ποταμάκι, άπάντησε ή πονηρή άλεπού. Νά σοΰ ζήση, τής ευχήθηκε καί πάλι δ λύκος. Σέ δυό τρεις μέρες θυμήθηκε δ λύκος τό μέλι καί λέει στήν άλεπού : Π άμε νά φάμε λίγο μέλι, κυρά Ά λεπού; Μ π ά! μέ πονοΰν τά δόντια μου ά π τά γλυκά; είπε ή άλεπού. Τότε ας φάω λίγο μόνος μου, είπε δ λύκος καί πηγαίνει νά βρή τό μέλι, άλλά δέν χύ ς μάλιστα είπε ή άλεπού μέ τό νοΰ της καί χώθηκε γρήγορα μέσα στήν κουφάλα. Μά δ σκύλος, πού παραμόνευε και άκουγε τή συνομιλία, άρπαξε άπό τό λαιμό τήν κυρά άλεπού και τής έκανε πολλές πληγές μέ τά δόντια του. "Οταν γύρισε ή άλεπού στή φωλιά της κα τάματα) μένη τής είπαν τά π α ι διά τη ς: is < ν Μ αμά, έφαγες τόν πετει νό μόνη σου κι εμάς δέν μάς έφερες ούτε ένα κομματάκι ; Ν ά τά αίματα τοΰ πετεινού. "Ο χι, παιδιά μου, δέν κοιτάτε τις πληγές πού μοΰ έκαμε ένας σκύλος πού τόν νόμισα γιά πετεινό, άπάντησε ή άλεπού ντροπιασμένη γιά τό πάθημά της. "Οταν ξημέρωσε δ πετεινός -κι δ σκύλος γύρισαν στό σπίτι τοΰ άφ-εντκοΰ των κι έζησαν χαλά κ-γ έμεΐς καλλίτερα.

7 βρήκε τίποτε. Γ υρίζει θυμωμένος, μά ή άλεπου δέν ήταν στή φωλιά. Κοιτάζει Ιδώ, κοι τάζει έχει, τίποτε. Τέλος τή βλέπει νά μπαίνη σέ μιά τρύπα. Γ ια τί, κυράά λεπού, άφαγες δλο το μ έ λ ι; Γ ια τί σέ πειράζει στό στομάχι σου εσέ να, είπε έκείνη κοροϊδευτικά και κρύφτηκε στήν τρύπα. Π ερίμενε περίμενε δ λύκος ά π ϊξξιβ, αλλά ή αλεπού δέν εβγαινε. Π ήρε ό λύχος μιά γκλίτσα κάποιου Τσο πάνη, τήν έχωσε στήν τρύπα χ ι έπιασε τό πόδι τής άλεπούς. Ε κ ε ίν η φ ώ να ξε: Τ Α Τ Ρ Ι Α βλα, καί ό γέρο λύκος φούσκωσε τά μάγου λά του καί φύσηξε, άλλά τό σπίτι δέν έπεσε, γιατί ήταν στερεό. Ό λύκος λύσσαξε τότε άπό τό κακό του. Ά λλά προσποιήθηκε πώς δέν τόν έμελε καθόλου καί είπε στό γουρου νάκι ; -Σού αρέσουν τά μήλα ; Ξέρω έναν κήπο γεμάτο φρούτα. Θά έρθω αύριο τό π ρω ί νά σοΰ τόν δείξω. Τήν άλλη μέρα, πολύ πρω ΐ, δ λύκος έ τρεξε γιά τό σπίτι τού γουρουνιού, άλλά τό γουρουνάκι δέν ήταν έκεΐ. Είχε βρή μόνο του τόν κήπο μέ τά φρούτα. Θυμωμένος δ λύκος έτρεξε στόν κήπο. Μόλις τόν είδε τό γουρουνάκι άνεβηκε αμέσως σ ένα δένδρο καί είπε στό λύ κ ο : Είχες δίκιο νά έπαινής αύτά τά μήλα, είνα ι πολύ νόστιμα και γλυκά. Γ ιά δοκίμασε αυτό τό μήλο. Καί λέγοντας αύτά, τού έρριξε ένα μήλο δσο μπορούσε μακρύτερα, μέσα στά χορτά ρια. "Υστερα, καθώς δ λύκος ζητούσε νά βρή τό μήλο άνάμεσα στά χόρτα, τό γουρουνάκι έτρεξε καί κρύφτηκε μέσα στό σπίτι του. 'Ο λύκος δμως δέ συνήθιζε ν άφήνη νά τόν κοροϊδεύουν. Τήν άλλη ήμέρα τό πρω ί, ξαναπήγε στό σπιτάκι τού γουρουνιού, καί τού ε ίπ ε : 'Ε γ ώ τά ποδαράκια μου τά έχω διπλω μένα στήν κοιλία μου και σύ τροβάςτή ρίζα. Τ ρ ά β α! λύκε, τή ρίζα. Πίστεψε ό λύκος. "Αφησε τό πόδι κι έλ ια σε τή ρίζα. " Α χ! ποδαράκι μου! "Αχ! ποδαράκι μ ου! φώναξε ή αλεπού. Ό λύκος τραβούσε δσο μπορούσε τή ρίζα ώσπου κόπηκε ή ρίζα, έπεσε δ λύκος στο γκρεμό και σκοτώθηκε. Έ τ σ ι ή πονηρή άλεπού γλύτωσε κι Ιζησε καλά κι έμεΐς καλλίτερα. Γ Ο Υ Ρ Ο Υ Ν Α Κ 1 Α Μ ιά φορά κι εναν καιρό, τρία μικρά γουρουνάκια άφησαν τό καλνβάκι τους και βγή καν στάν κόσμο νά ζητήσουν τύχη. Τό π ρ ώ το γουρουνάκι δέν είχε καλά καλά ξεκινήσει, δταν συνάντησε έναν άνθρωπο πού κουβα λούσε άχυρο. Καλέ μου άνθρωπε, είπε τό γουρουνά κι, θ ά έχης τήν καλωσύνη νά μοϋ δώσης λίγο άχυρο γιά νά χτίσω τό σπιτάκι μου ; Γ ια τί όχι; είπε ό καλός Ικεΐνος άνθρωπος. Έ τ σ ι τό γουρουνάκι απομακρύνθηκε καί μέ τό άχυρο έχτισε τό σπιτάκι του. Κ άποιος δμως παμπόνηρος λύκος, πού ζοΰσε σ έκεΐνα τά μέρη, αποφάσισε νά φάη τό γουρουνάκι. "Οταν λοιπόν σουρούπωσε, ζύγωσε στό άχιρένιο σπιτάκι και φώναξε : Γουρουνάκι, παχουλό μου γουρουνάκι, άφησε με νάμπω μέσα στό σπιτάκι. Ά λλ ά τό γουρουνάκι γνώρισε τή φωνή του καί άπάντησ ε: Δέν μ αρέσει ή συντροφιά, προτιμώ τή μοναξιά. Τότε ό λύκος είπε θυμωμένος : Θά φυσήξω, θ ά φυσήξω και τό σπίτι σου θά ρίξω. Καί άρχισε τότε νά φουσκώνη τά μάγουλά του και νά φυσά τόσο δυνατά και τόσο ε π ί μονα, πού στό τέλος έπεσε τό άχυρένιο σ π ι τάκι. Τότε πήδηξε μέσα, άρπαξε τό γουρου νάκι και τό έφαγε Τό δεύτερο γουρουνάκι αντάμωσε έναν άνθρωπο, πού κουβαλούσε ξύλα. Καλέ μου άνθρωπε, είπε τό γουρουνάκι, θά έχης τήν καλωσύνη νά μού δοισης λίγα ξύλα γιά νά χτίσω τό σπιτάκι μου Γ ια τί όχι; είπε δ καλός εκείνος άνθρωπος. Έ τ σ ι τό γουρουνάκι άπομακρύνθηκε φ ορ τωμένο καί μέ τά ξύλα έχτισε τό σπιτάκι του. Τήν ίδ ια νύχτα δ κακός λύκος ήρθε στή ν πόρτα του καί ε ίπ ε : Γουρουνάκι, παχουλό μου γουρουνάκι, άφησέ με νάμπω μέσα στό σπιτάκι. Τό γουρουνάκι άπ άντησ ε: Δέ μ αρέσει ή συντροφιά προτιμώ τή μοναξιά. Τότε δ λύκος είπε θ υ μ ω μ έν ο ς: θ ά φυσήξω, θά φυσήξω κα\ τό σπίτι σου θά ρίξω. Κ αί άρχισε τότε νά φουσκώνη τά μάγουλά του και νά φυσά τόσο δυνατά καί τόσο έπίμονα, πού τό ξύλινο σπιτάκι έπεσε στό τέλος. Τότε πήδηξε μέσα δ λύκος, άρπαξε τό γου ρουνάκι και τό εφαγε. Τό τρίτο γουρουνάκι άρχισε κι αυτό τήν περιοδεία του, ώσπου συνάντησε έναν άν θρω πο πού κουβαλούσε τούβλα. Καλέ μου άνθρωπε, είπε τό γουρουνά κι, θ ά έχης τήν καλωσύνη νά μοΰ δώσης λ ί γα τούβλα γιά νά χτίσω τό σπιτάκι μ ο υ ; Γ ια τί δ χ ι ; είπε δ καλός εκείνος άν θρωπος. "Ετσι τό γουρουνάκι πήρε δ,τι ζητούσε καί μέ τά τούβλα έχτισε τό σπιτάκι του. Δέν άργησε πάλι δ λύκος νά ζυγώση τήν πόρτα του, καί λ έ ει: Γουρουνάκι, παχουλό μου γουρουνάκι., άφησέ με ναμπω μέσα στό σπιτάκι. Καί τό γουρουνάκι άπ άντησε: Δέν μ άρέσει ή συντροφιά, προτιμώ τη μοναξιά Τότε δ λύκος τού είπε : Θά φυσήξω, θ ά φυσήξω καί τό σπίτι σου θά ρίξω. Ά λλά τό σπίτι ήταν καμωμένο άπό τού Μετά ά π τό μεσηιιερι σέ κείνα κεΐ τ ά ;μέρη γίνεται πανηγύρι, καί τό χορό θά σύρη πεντάμορφη κοπέλλα. Μαζί μου λοιπόν έλα κι έμεΐς έκεΐ θά πάμε νά πιούμε καί νά φάμε. <4 Τό γουρουνάκι δέν άπάντησε κι δ λύκος έφυγε. Μετά τό μεσημέρι, τό γουρουνάκι π ή γε μόνο του στό πανηγύρι. Έ κ ε ΐ αγόρασε ένα βαρέλι μεγάλο καί τό κατρακυλούσε γ υ ρίζοντας στό σπιτάκι του. Σ τό δρόμο δμως είδε ξαφνικά τό λύκο καί σαν άστραπή χ ώ θηκε στό βαρέλι κι άρχισε νά κατρακυλά χτυπώντας τά πόδια του. 0 λύκος.»τρόμαξε άπό τό βαρέλι καί τό θόρυβο κι έτρεξε νά κρυφτή στή φωλιά του. "Υστερα δμως άπό πολλή ώρα, δ λύκος πήρε θάρρος, έτρεξε στό σπιτάκι τοΰ γουρουνιού καί λ έ ε ι: Ε ρ χόμ ουνα στό δρόμο κι άντίκρυσα θεριό. Π ω πώ! πω πώ! τί τρόμο! Π ω π ώ ί τί ξα φ νικ ό! Έ τρ εξα στή φωλιά μου μέ πόνο στήν καρδιά μου. I Τό γουρουνάκι, άκούοντας αυτά, ξέσκασε στά γέλια. Έ γ ώ ήμουν μέσα στό βαρέλι σέ elbai που ερχόσουν καί πήδησα μέσα γιά νά τό πετσί μου. Τά λόγια αυτά έκαναν τόλΰκο νά μαννάση. Πήδησε άπάνω στή στέγη κι άρχισε νά.χαταστρέφη τήν καπνοδόχο. Ά λλά τήν ώρα εκείνη τό γουρουνάκι ειχ άνάψει τό φοδβν-ο γιά νά ψήση τά ψ ω μιά του. Καί τότε λοιπόν δ λύκος, πέφτοντας μέσα στήν τρύπα πού-ά νοιξε, Ιπεσε στή φω τιά καί κάηκε. Έ τ β ι τό γουρουνάκι γλύτωσε κι έζησε καλά κι έμεΐς καλύτερα. ΕΥ Ο Υ Μ Α 'Ο δάσκαλος λέει ατό μ α θη τή : Ε π ειδ ή σήμερα ήσουν άτακτος, #α }'ρά ψης έκατό φ ορές: «Ε ίμ α ι ζώο τετράποδά» καί ϋά φέρης τό χειρόγραφο μ έ την ντίύγραφή τοΰ πατέρα σον!. ' IC Ό μ π α μ π ά ς : Π ρ έπ ει νά ξέρτ/ς, πα ιδί μου, δτι οτήν οικογένεια αρχηγός είναι <5άνδρας. Μ ονάχα αυτός μ π ο ρ ε ί νά κάνη 3,τι ΰέλει οιό σ π ίτι. Τ ό π α ι δ ί : Σ ώ π α, μ π α μ π ά, για τί ερχεται ή μα μά! Δ άσκα λος : Γ ια τί, Γιάννη, ό Α π ό σ το λό ς Ά ν δ ρ έ α ς λέγεται Π ρω τόκλη τος; Γ ιά ν ν η ς : Γ ια τί δσα όνόμαια τελεκό-vbvv σε -ας είναι της πρώ της κλίαεως. Δ ά σ κ α λο ς : Π ές μου, Τάκη, τί πψ καλή ά να τρ οφ ή; Τ ά κ η ς : Τό νά τρέφεται κανείς καλά, χύριε. ' Ο μικρός οτόν μ π α μ π ά τον:, Μ π α μ π ά, ϋά μου άγοράσης δ,τι σον ζη τή σ ω ; Ν α ι, πα ιδί μου. θ ά σοΰ αγοράσω. Ά λ λ ά ενα μονάχα, δχι περισσότερα. Σ ύμφ ω νοι, μ π α μ π ά. Τότε άγόραηέ μον Ενα Ζαχαροπλαστείο. Δ ά α χα λος : Τ ί μέρος τον λόγον tlva τό αυγό; Μ α θ η τ ή ς. ΟυσιαστικόΔ ά σ κ α λ ο ς: Γ ένους; Μ α ΰ η τ ή ς : Ο υδετέρου. < ι(ί Δ ά σ κα λο ς : Π ώ ς.τό κατάλαβες ; w ' " Μαϋ η%ής : Ν ά, για τί είναι αύ) ό ακόμα. "Ο ταν βγη πονλί, τότε ΰά Ιδοΰμί αν ilrae αρσενικό ή ϋηλνκό. :

8 r η Ά\ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Δ ΙΑ Μ Ε Σ Ο Υ Τ Ω Ν Α ΙΩ Ν Ω Ν 1. Υ π ά ρ χ ο υ ν τ οπ οι που δ έ ν β ρ έ χ ε ι ; 6. Γ ια τί τά φ ύ λ λ α τών φυτών ε ί ν α ι πράσινα; Στήν Ά ν ω Α ίγυπτο υπάρχουν τόποι πού δέν βρέχει η βρέχει 2 3 φορές στά 100 χρό νιο. Ε π ίσ η ς υπάρχουν στον κόσμο ψηλά βοννά καί πολύ ψ υχροί τόποι που, αντί νά βρέχη, πάντα χιονίζει, χειμώ να καλοκαίρι. Τά φύλλα τών φυτώ ν είναι Ιργαλεΐα απα ραίτητα γιά τή ζωή τους. Α κ ρ ιβ ώ ς γιατί περ ι έχουν αυτή τήν πράσινη οΰοία, πού τούς δ ί νει τό πράσινο χρώμα τους καί πού λέγεται χλω ροφύλλη.' χλωροφύλλη αυτή κ α θ Ιαυτή δέν θά είχε αξία, θ αποτελούσε μάλιστα πε ριττό βάρος γ ιά τό φυτό. Α π ο κ τά ομως τήν ανεκτίμητη αξία της γιατί απορροφά τό ήλιακό φώς. Ξέρομε πώς τό φώς τού ί^λιου είναι άπαραίτητο γιά τή ζωή τών φυτώ ν, καθώς και τών ζώων. Δίχως τή χλωροφύλλη, οϊ ήλιακές ακτίνες δέν είναι δυνατό νά μεταδώσουν τήν ευεργετική τους Ιπίδραση στό έσωτερικό τοΰ φυτού. Στήν ενέργεια αυτή βοηθεΐ τό χρώμα τής χλωροφύλλης, πού είναι πράσινο καί πού Ι'τσι κάμνει πράσινα καί τά φύλλα. Π αράδειγμα εχομε τό δτι, δν ή χλωροφύλ λη καταστρέφεται, τότε τό φύλλο κιτρινίζει καί μαραίνεται. 2. Α ν βρ εβ ο ΰ μ ε a rn v έ ξ ο χ η μ έ β ρ ο χ ή, κ ι ν δυνεύομε ; Ά ν βοεθήτε στί^ν έξοχη κατά τήν ώρα πού ςεσπά ή μπόρα, μη καταφεύγετε ποτέ κάτω άπό δένδρο. Νά προτιμάτε καλλίτερα νά βραχήτε. Γιατ'ι τά δένδρα, και μάλιστα τά υ ψ η λά, τραβούν τόν κεραυνό. 3. Τί μ χ ξ ώ φ ε λ ο ΰ ν τ ά φ ρύ δια ; Τά φ ρύδια είνα ι ωφέλιμα για τί προστα τεύουν τά μάτια μας. Ά ν ελειπαν, δ ίδρώς τοΰ μετώπου θά κυλούσε στά μάτια μας. Κ ι ΐπ ε ιδ ή δ ίδρώ ς είναι δηλητήριο σιγά σιγά θ ά τα κατάστρεφε. 4. Πώς μ π ο ρ ο ύ ν οί μΰγ>ες ν ά π ε ρ π α τ ο ύ ν α ν ά π οδα στο τ α β ά ν ι δίχως ν ά π έφ τ ο υ ν ; Γ ια τί τά λεπτά πόδια τής μύγας έχουν πάντα ένα γλοιώδες υγρό, πού τά βοηθεΐ νά κολλούν ελαφρά, δπου πατήσουν. Έ κ το ς ά π αυτό, τά πόδια τής μύγας καταλήγουν σ Ινα ΐΐδ ο ς μικροσκοπικές βεντούζες. Αυτές μ πο ρούν νά κολλήσουν στον τοίχο, δπως ή π ρ α γματική βεντούζα στό κορμί- Κ αί γ ι αυτό ή μύγα μπορεί νά στέκεται, η νά περπατή, μέ τό κεφάλι χάμω καί τά πόδια πάνω, δίχω ς νά πέφτη στό κενό. 5. Γιατί ή ζ&>ή ε ί ν α ι υ γ ι ε ιν ή ατην έ ξ ο χ ή ; Ή ζωή είναι υγιεινή στήν έξοχή, για τί δ άέρας πού αναπνέει δ άνθρωπος στούς α γρούς η στά βουνά, είναι πολύ πιο καθαρός από τόν αέρα τών πόλεων, γιατί δέν περιέ χει οΰτε σκόνη, οΰτε μικρόβια, ούτε καπνούς π ο ν δηλητηριάζουν τήν ατμόσφαιρα των π ό λεων. Έ κ το ς απ αυτό, ή επίδρασις τών η λιακών άκτίνων είναι πιό άμεση στήν εξοχή, οπου δέ βρίσκουν εμπόδια, δπως στις πόλεις μέ τά ψηλά σπίτια, τά ντουβάρια, τις στέγες κ.λ.π. 'Ο " λ ιο ; είναι δ μεγαλύτερος καταοτροφεύς τών μικροβίων, άλλά καί τό καλύ τερο δυναμωτικό γ ιά τόν ανθρώπινο οργα νισμό. Α κ ό μ η υγιεινότερη είναι ή εξοχή ό ταν υπάρχουν πρλλά δένδρα, για τί τότε πλου τίζουν τόν αέρα μέ δξυγόνον πού παράγουν. Ά π ό τή σελίδα αυτή θά παρελάσουν δλες οί έ φ ε υρέοεις και Ανακαλύψεις μ έ οχετικές σύντομες καί ίπ ιγρ α μ μ α τικ ες ε ξ η γ ή σ ε ις : Σ τά 33C0 πρό Χριστού οί Α ιγύπτιοι άρχισαν νά χρησιμο ποιούν τά πρώτα ερ γαλεία εις τήν αγγειο πλαστικήν. Σ τά 3000 πρό Χ ρι στού οί Κινέζοι χρησι μοποιούν τά πρώτα στοι χεία τής άλφαβήτου γιά νά άντικαταστ ήσουν τά ιερογλυφικά γράμματα. Στά 2634 πρό Χ ρι στού οί Κινέζοι εφευρί σκουν τήν πυξίδα. Στήν Ευρώ πη ή πυξίδα Εφευ ρέθηκε στά 1302 μ. X. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ Ό π ο ιο ς λέει τήν αλήθεια έ χει τό Θεό βοήθεια. Φύλαξε τά ξένα νά οον δώαη δ Θεόςκαι σένα. Ή κότα π ίνει τό νερό και κοιτάει τό Θεό. Μ η ν αφήνεις γ ι Άλλη ώρα, δ,τι μ π ο ρ ε ίς νά κά μ η ; τώρα. Χ α ρά στά Φ ώτα τά στεγνά καί τή Λ αμτιρή βρεμμένη. Χ ιό νια έ'βρεξ ό Γενάρης δλ οι μύλοι μ α ς θ άλέθονν. Χ ιό ν ι π έφ τει τό Γενάρη, χάρες θ&ν τόν Α λω νά ρ η. Μ Στά 3000 πρό Χ ρι στού εϊοάγεται στήν Ρ 1 Ε υρώ πη δ αργαλειός. Ο ίπ Τ ί Σ τά 2500 πρό Χριστού κατασκευά ζονται στήν Α ίγυπτο οί πρώτοι μετάλλινοι σωλήνες. Τον Γενάρη τό φ εγγάρι ήλιος τή ς ημ έρα ς μοιά ζει. Ο ΜΑΘΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΥ Χ ΕΤΑ Ι Ε Υ Τ Υ Χ ΙΣ Μ Ε Ν Ο ΚΑΙ Χ Α Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ο ΤΟ Ά π ό τό 1100 πρό Χριστού χρησιμοποιούν οί Κινέζοι τό ήλιακό ωρολόγιο. Στό 700 πρό Χ ρι στού ανοίχτηκε τό πρώτο τούνελ σ ιή \ Ίο ν δ α ία. Ο ί Φοίνικες στά 610 π. X. έκαμαν άπό θ α λάσσης τό γύρο τής Α φρικής. Ο ί Ευρωπαίοι, δέν τό επέτυχαν αυτό παρά εις τά 1786 μ. X. υπό τό ΒαρθολομαΐοΔιάζ. Α Λ Κ Υ Ο Ν ΙΔ Ε Σ Μ ΕΡΕΣ «Ά λκυώ ν» είναι ένα πουλί πού ό κόσμος, τό λέει ψαροπούλι ή θαλασσοπούλι. Ερχεται στήν Ε λ λ ά δ α στις αρχές Σεπτεμβρίου καί φεύγει στό τέλος τού Μαρτίου. Ά λκυονίδες ημέρες ονομάζονται οί ζεστές, ήμερες τού Ίανουαρίου πού δ λαος τις λέει. «Μέρες τών Π ουλιών», δηλαδη τις δίνει ο καλός θεός γιά νά ετοιμάσουν τά πουλιά τις. φωλιές τους καί νά μπορέσουν νά ξεκλωσσήσουν τά αυγά τους. Ε ίναι οί «Ά λκυονίδες ήμερες» των ά ρ χαί ων Ε λλήνω ν πού σχετίζονται μέ τό θ ρ ύ λο τής θυγατέρας τού Αίολου Αλκυόνης. Κατά τή μυθολογία, ή Α λκυόνη ήταν θυγατέρα τού θεού τών ανέμων, Αίολου. Ε π ε ιδ ή δμως κάποτε έδειξε ασέβεια προς, τό Δία, μεταμορφώθηκε σέ πουλί καί κατα δικάστηκε νά μήν έπωάζη τήν άνοιξη τά αυγά της, δπως δλα τα πουλιά, αλλα τό χει μώνα. Επειδή δμως γεννάει τά αυγά της. στις όχθες τών ποταμών καί στούς βράχους τής θάλασσας καί οί χειμωνιάτικες παγωνιές καί τά αγριεμένα κύματα Ιμπόδιζαν τό κλώσ σημα καί τό μεγάλωμα τών πουλιών της, έκλαιε διαρκώς για τή συμφορά της καί πα ρακαλοΰσε τό Δία νά τή συγχώρηση. Εκεΐνος τή λυπήθηκε καί τής χάρισε στά μέσα τού χειμώνα 14 καλές ήμερες γιά νά έπώάζη τά αυγά της. Ό ποιητής Γεώργιος Δροσίνης έγραψε σχετικά μέ τις η μέρες αύτες : «Καί στής ζωής τούς πιό βαριούς χειμώνες Ά λκυονίδες μέρες καρτερώ»:

9 Y jr f U ΜΑΘΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α Θ Λ Τ Ι Σ Μ Ο Σ Ο Μ Α Ρ Α Θ Ω Ν ΙΟ Σ "Οπως ξέρουμε άπό την ίστορία μας, μετά τήν περίφημη νίκη τών Α θ η ν α ίω ν κατά τών Περσών πού έγινε τό 4 90 π. X. στό Μ αρα θώ να, νας δπλίτης Α θηναίος, θέλοντας ν άνάγγείλη τό ευχάριστο νέο τής νίκης στήν Α θήνα, έτρεξε μέ μεγάλη ταχύτητα και χ ω ρίς διακοπή έφτασε στήν Αγορά τών Α θ η νών, δπου εφώναξε τό περίφημο : Νενικήκαμαν! καί έπεσε νεκρός άπό τόν κόπο. Π ρο πενήντα επτά ετών, δηλαδή στό έτος 1896, Ινας Γάλλος Φίλαθλος, ό βαρώνος Π έ τρος ντε Κουμπερτέν, είχε τήν πρωτοβουλία τής άναβιώσεως τών αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων καί μαζί μ αυτούς νά επαναληφθή τό κατόρθωμα τοΰ αρχαίου δπλίτη στον ίδ ιο άκριβώς δρόμο πού ετρεξε Ικεΐνος. Ο ί πρώτοι Ο λυμπιακοί αγώνες έγιναν στήν Α θήνα τό 1896 καί νίκησε δ "Ελλη νας αθλητής Σπΰρος Λούης, πού ετρεξε τό Μ αραθώνιο δρόμο σέ 2 ώρες, πενήντα οκτώ λεπτό καί 5 0 δευτερόλεπτα. Στούς δεύτερους Ολυμπιακούς αγώνες τοΰ 1900 νίκησε δ Γάλλος Τέτς, μέ χρόνο 2 ώ ρες 5 9 ' καί 2 5 " και στούς άγώνες τοΰ 1936 δ Ί ά π ω ν Ν ί - Τ έΐ - Σ όν, πού ετρεξε τά 42 χ ι λιόμετρα τοΰ Μ αραθωνίου σέ 2 ώρες 2 9 ' «μ 27". Στούς τελευταίους Ολυμπιακούς αγώνες τοΰ Ελσίνσκι 1952 νίκησε δ Τσεχοσλοβάκος Έ μ ίλ Ζάτοπεκ, μέ χρόνο 2 ώρες 23 καί 0 3 ". TQ ΠΑΙΓΝΙΔΑΚΙ ΜΑΣ :. ΤΟ Μ Α Ν Τ ΛΑ ΚΙ Π αίζεται άπό πολλά π αιδιά. Κάνουν δλα 2να κύκλο. Ε να π α ιδί, ας ποΰμε δ Γεωργάκη;, κρύβεται κάπου ώστε νά μή βλέπη τά αλλα παιδιά τοΰ κύκλου. Τότε τά παιδιά τοΰ κύκλου, χωρίς νά βλέπη δ Γιω ργάκης, κρύβουν ενα μαντηλάκι στις τσέπες η στά μα νίκια κάποιου παιδιοΰ τοΰ κύκλου. "Οταν είναι έτοιμα καλοΰν τό Γεωργάκη νά βρή τά Μαντηλάκι. Γ ιά νά τόν ευκολύνουν χτυποΰν τ α παλαμάκια. "Οταν δ Γ ιω ργάκης πλησιά ζει τό π α ιδί μέ τό μαντηλάκι, τά παιδιά τοΰ Μύκλου δυναμώνουν τά χειροκροτήματα, δτίχν Απομακρύνεται λιγοστεύουν τά χειροκρο ΚΑΙ Υ Γ Ι Ε Ι Ν τήματα. Έ τσ ι οδηγούμενος άπό τά χειρο κροτήματα δ Γιω ργάκης βρίσκει τό μαντη λάκι. Έ π ε ιτ α κρύβεται άλλο π α ιδί, ξανακρύβουν τό μαντηλάκι καί τό π α ιγνίδ ι συνε χίζεται. Δοκιμάστε το στήν αυλή τοΰ σχολείου σας. ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΙ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΓΕΤΕ ΤΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ Στή στήλη αυτή θά έκλαυϊκεύωνται δ ιά φορες γνώσεις υγιεινής, απαραίτητες γιά τή διατήρηση καί προαγωγή τής υγείας τών παιδιώ ν. Ο ί άρρώστειες πού προσβάλλουν τά παιδιά καί τούς μεγάλους δφείλονται στά μικρόβια καί μεταδίδονται συχνότατα άπό άλλους άρρώστους. Μ εταδίδονται μέ τόν αέρα, μέ τά έντομα, μέ τά ζω ύφ ια, μέ τή σκόνη, μέ ακάθαρτα νερά, μέ βρώμικες τρο φές, μέ τά ούρα, τά πτύελα καί τις ακαθαρσίες τών αρρώστων, καθώς καί μέ τά μολυσμενα σταγονίδια πού βγαίνουν απ τόν άρρωστο μέ τήν δμιλία, τό βήχα καί τό φτάρνισμα. Θά προφυλαχθοΰμε άπό τις μεταδοτικές αυτές άρρώστειες, αν δέν πλησιάζουμε τούς άρρώστους, αν άγαποΰμε τό φώς, τόν ήλιο, τόν καθαρό άέρα καί τρεφόμαστε μέ υγιεινή τροφή. Τότε δ οργανισμός μας θ ά είναι ϊκανός νά άντιδράση κα ίνά νικ ή σ η τά μικρόβια. Θά δώσουμε παρακάτω δδηγίες προφυλάξεως άπό τις συνηθέστερες μεταδοτικές άρρώστειες. ΚΟΝΤΑ Σ ' α ύ ιή τή σ ε λ ίδ α δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τ α ι δ ω ρ ε ά ν τ ά κ α λ λ ίτ ε ρ α π ε ζ ά κ α ί Ι μ μ ε τ ρ α κ ε ίμ ε ν α π ο ύ μ δ ς σ τ έ λ ν ο υ ν ο ΐ ν ε α ρ ο ί Α ν α γ ν ώ σ τ ε ς το ΰ Π εριοδικοο μ α ς, δ τ α ν κ ρ ιθ ο ΰ ν κ α τ ά λ λ η λ α. Ε π ίσ η ς σ ' ά λ λ ε ς σ ε λ ίδ ε ς τοο π ε ρ ιο δ ικ ο ύ θά δ η μ ο σ ιε ύ ω ν τ α ι α ΐν ίγ μ α τ α, σ τ α υ ρ ό λ ε ξ α, π α ρ ο ιμ ίε ς, Ε ξυπ να κ α ί κ ο υ τ ά, μ α γ ικ έ ς ε!κόν ε ς, π α ιγ ν ίδ ια κ.λ π.. π ο ύ θ ά μ δ ς σ τ έ λ ν ο υ ν ο ί μ ικ ρ ο ί μ α ς ά ν α γ ν ώ σ τ ε ς. Ο Καθόμουν κοντά στό κλειστό παράθυρο κι έγβαφα.'ο βοριάς βούιζε καί τό χιονόνερο χτυπούσε στό κλειστό παράθυρο. Πότε πότε σήκωνα τό κεφάλι κι έβλεπα τά σπουργιτάκια πού χτυπού σαν τό τζάμι σάν νά μού έλ εγα ν: «Δώσε μας λίγα ψίχουλα νά φάμε». "Ετρεξα στήν κουζίνα, πήρα μ ιά φέτα ψ ω μί καί τούς τήν έκαμα ψίχουλα. Σηκώνοντας γιά τελευταία φορά τά μά τια μου είδα ενα φτωχό κοριτσάκι, ξυπόλυτο και χωρίς έπανωφόρι, νά περπατάη κ α ί νά τρέμη. Χωρίς καθόλου νά σταθώ, τρέχω, ανοίγω τήν εξώπορτα καί τό φωνάζω τό καϋμένο τό κοριτσάκι νά περάση μέσα στό σπίτι μου. Τό έβαλα κονιά στή σόμπα νά ζεσταθή καί τό περιποιήθηκα μέ δ,τι μπορούσα. Ά φ ο ΰ ζεσ ιάθηκε μέ άποχαιρέτησε κι εφυγε, ένώ ή χαρά φαινόταν ζωγραφισμένη στό προσωπάκι της. Β έρα Σ τεφανίδβυ μαθήτρια Λ τάξ. Α' δημ. σχολείου Άβηνδν ΤΑ ΓΡIΠΠ Μ ία άπό τις συνηθέστερες μεταδοτικέςάρρά>στειες, καί μάλιστα τώρα τό χειμώνα, ε ί ναι ή γ ο ί η π η. Μ εταδίδειαι πολύ εύκολα μέ τά σταγονίδια πού φεύγουν άπ τόν άρρωστο, μέ τήν δμιλία, μέ τό φτάρνισμα καί τόβήχα. Ο ί άρρωστοι άπό γρίππη παρουσιάζουν βήχα, οί μύτες τους τρέχουν, παρουσιάζουν πυρετό, κακοδιαθεσία καί πονοκέφαλο. Α πα γορεύεται οί άρρωστοι ή οί ύποπτοι άπό γρίππη νά φοιτοΰν στό σχολείο. Συνιστάται αύστηοή καθαριότητα σχολείου καί μαθητώ ν καί τακτικός άερισμός καί προσηλιασμός τών αιθουσών παραδόσεως. Επίσης συνιστάται άντισηψία τοΰ στόμα τος καί τής μύτης σύμφωνα μέ τις οδηγίες τοΰ Ιατροΰ. Χ Ε ΙΜ Ω Ν Α Σ ΚΑΛΑΝΤΑ Ή τ α ν παραμονή τής Π ρωτοχρονιάς. Εξω έβρε χε δυνατά καί τό κρύο ήταν τσουχτερό. Κ αθώς καθόμουν στό κρεββάτι μου καί διάβαζα, έκοίταζα εξω ά π ' τά παράθυρο κι έβλεπα τά σπουργίτια πού ζητούσαν στό χώμα κάτι νά φάνε. Έ ξ α φ να χτύπησε ή πόρτα κι ή μητέρα μου ετρεξε καί τήν α νοιξε.έ να πολύ φιω χό π α ιδί, ξυ πόλυτο καί σχεδόν γδυτό, έτρεμε μέσα σ ιά σχι σμένα καί βρεγμένα ρούχα του. θελε νά μάς πή τά κ ά λ α ντα! Τό έφερε ή μητέρα μου στήν κρεββατοκάμαρα καί μόλις τό είδα έπόνεσε ή ψυχή μου. Ή μητέρα μου τοΰ έδωσε άλλα ρούχα καί τού έβγαλε τά βρεγμένα. Τού έδωσε γλυκά «ι έγώ τού χάρισα μερικά άπό τά π α ιγνίδια μου. Έ τ σ ι τό φτωχό εκείνο παιδάκι έφυγε ευχαριστη μένο καί πιό πολύ ήμουν ευχαριστημένος έγώ πού μπόρεσα καί τοΰ έδωσα λίγη χαρά. "Ετσι κάθε χειμώνα θ υ μ ά μ α ι τό π α ιδά κ ι πού «τρεμε άπό τό κρύο. Ν ίκ ος Γ. Γ α ϊ τ α ν ο ς μα-θητής Δ' τά. Α Δημ. σχολείου Αθηνών ΣΤ ΦΑΤΝ Μ ιά νύχτα πριν άπό 1953 χ ι ό νια γεννήθηκε ταπεινά μέσα ατι φάτνη τών άλόγων ό Ιη σ ο ύ ς Χ ω στός, ό Σωτήρας τού κόσμου. Γεννήθηκε μέσα στή φάτνη τών ζώων γιά νά δείξη στόν κόσμο τό καλό παράδειγμα τής ταπβι νοφροσύνης. Τό έκαμε α ύιό γ ια τί έκείνη τήν ε ποχή ό κόσμος είχε βυθισθή στήν αμαρτία. Πριν νά γεννηθή είχε στείλει στόν κόσμο τούς θ ε ό πνευστους προφήτες. Ά λλ ά αυτοί παρ όλα τά καλά πού έκαμαν κ«ί με τή θυσία τής ζωής του δέν κατώρθωσαν ποχ λά πράματα. Α ναγκάστηκε τότε νά στείλη στόν κόσμο τό μοναδικό υίό Του. Έ κείνη τή νύχτα πού γεννήθηκε ή ρθα ν ταπώνά οί μάγοι νά Τόν προσκυνήσουν καί νά τοδ χαρίσουν τά πολύτιμα δώρα τους. Δέν είχε ο ΰ κ πάπλωμα οΰτε κουνουπιέρες. Γ ιά πάπλωμα sljp ενα κομμάτι πανί άπό τό φουστάνι τής μητέρας Του καί γιά κουνουπιέρες τις άράχνες πού κρέ μονταν άπό πάνω Του. 'Ωστόσο δμως στό πρόσωπό του ήταν ζω γραφι σμένη ή χαρά καί ή καλωσύνη. Π ολυχρένη; Λ χδονικ έλκς μ α θ η τή ς Σ Γ ' τάξ. 1ιωτ. δη μ ο τ. σχολβίον Σ ο φ ία ς Κ αρασταμάτη Νέα Σ φ α γεία Α θη ν ά ν Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α Ξηιιερώνουν Χ ριστούγεννα! Τ ί χαρούμενη μ έ ρα! "Ολος δ κόσμος πηγαίνει στήν έκκλησία νά παρακολούθηση τή λειτουργία τών Χριστουγέν νων. "Ο λοι φορούν γιορτάσιμα, άκόμα καί ό πιύ φτω<ός, για τί σάν σήμερα γεννήθηκε 6 Χριστός μέσα σέ μιά φάτνη τής Βηθλεέμ, γιά νά μ ίς σώση άπό τις αμαρτίες μας. Ή μικρή έ<κλησία τοΰ χωριού είναι γεμάτι άπό κόσμο. Μόλις διακρίνεις τήν εικόνα τοδ μι κρού Χριστού. Τά μικρά άγγελάκια πού είναι ζω γραφιστά επάνω στό θόλο τής εκκλησίας φαίνον τα ι σάν νά γελούν. Χ αρά μεγάλη στόν ουρανό καί στή γή! Ξαφνικά άκούγεται ή σβησμένη άπό συγκίνηση άλλά γεμάτη άπό χαρά φωνή τοΰ παπδ Θύμιου : «Δόξα έν ύψίστοις θ ε φ καί έπί γης ε ι ρήνη έν άνθρώποις ευδοκία». Τ ι χαρούμενη γιορτή πού είναι τά Χ ριστούγεν να γιά όλους, μικρούς καί μεγάλους! Νίκη Παν. Πατσο-.'ράκου μ α θ ή τ ρ ια Σ Τ ' τά ξ. Ι δ ιω τ. δ η μ ο τ. σ χο λβ ίο υ Σ ο φ ία ς Κ α ρ α σ τα μ ά ϊ η Ν έα Σ φ α γ ε ία Ά θ η ν Α ν Διευθύνσεις ουμφώνως τ ΰ Νόμω : Ε κ δ ό τ η ς : ΔΜ. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ α τ ο ι κ ί α : Συνοικισμός [Ιβιρουπ όλ εως Δ ]τη ς Τ υπογραφείου: Ν. ΑΠΑΤΙΙΔΣ Κ α τ ο ικ ί α : Ή ρ α κ λ έ ο υ ς 131 Κ αλ λ ιθέα

10 ΣΕΛΙΔΑ ΤΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΣ Στή σελίδα αυτή σάς βοηθούμε νά κάμετε μόνοι σας τη χειροτεχνία σας. Σάς δίδουμε σχέδια καί μέ ένα ψαλιδάκι, μέ χαρτί χρωματιστά γλασέ, μέ?να χαρτονάκι καί λίγη γόμα χάνετε ωραία έργα Χ α β το χ ο π τικ ή ς Χ α β το χο λλη τικής, τά όποια εκθέτετε στήν έκθεση χειροτεχνίας τοΰ σχολείου σας. Διαβάσετε τις όδηγίες π ού παραθέτουμε, σέ κάθε σχέδιο. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ API S 6 ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ 1) Νά συναρμολογήσουν οί συλλαβές, ώοτε ν άποτελεσθοΰν τά ονόματα ) τριών ποταμών τής πείρου. ΠΠ ΛΟΥ ΡΑ A Χ Θ Ο Σ Α Ρ 0 Σ Ο Σ Π ώ ς ϋ ά φ τ ιά ξ ο υ μ ε μ ε τό σχέδιο. τη ν π ά π ια μ α ς σ ύμφ ω να Κόβουμε τήν πάπια με το ψαλιδακι σε κίτρινο χαρτί γλασέ και t»v κολλούμε σ ενα χαρτόνι. Κόβουμε έ-, πειτα τά πόδια καί τό ράμφος ά π ό κόκκινο χαρτί γλασέ καί τάκολλοΰμε στις ανάλογες θ έ - σ εις.ά φοΰ στεγνώσουν γράφουμε τις έσωτεριχέςγραμμές μέ μελάνι. Ά ν θέλουμε κολλούμε μία μπλε κορνίζα ολόγυρα στό χαρτόνι καί ή πάπια είναι έτοιμη. Σέ κά9ε τεοχος τοΰ «ΜΑΘΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 8ά ο δ ς δίνουμε διάφορα σχέδια γιά νά κάνετε μόνοι σας τή χειροτεχνία σας. 'Ο ρ ιζ ό ν τ ιό ς. 1) Πόλις τής Πελοποννήσου. 2) Γίνεται άπό τούς κορμούς δένδρων. 4) Εκεί έγεννήθη ό Χριστός. 6) Τήν έδίδαξε ό Χριστός. 7) Τό έμελετησα, εις τήν δημοτικήν. Κ αθέτω ς. 2) Αναφορική άντωνυμία πτώσεως αίτ. ά ρ ιθ πληθ. Ά ρ θ ρ ο ν δνομ. πλη θ. 3) Μουσικός φθόγγος, Βυζαντινός μουσικός φθόγγος. 4) Υ ποθετικόν. Έ τσ ι άρχίζει τό άλφάβητο. 5) Μουσικός φθόγγος. Βυζαντινός μουσικός φθόγγος. 6) Αναφορική άντωνυμία πτώσεως αίτ. άριθ. πληθ. Αναφ. άντωνυμία πτώσεως γεν. ένικ. ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ Τις φτεροΰγες μου τεντώνω, τις άπλώνω τις ανοίγω, μά ποτέ δέν κατορθώνω άπ τή θέση μου νά φύγω. Τί είμ αι; Μιά βαρκούλα φορτωμένη στό λιμάνι πάει καί μπαίνει. Τί είναι; Τριάντα φούστες φόρεσε καί στό χορό πηγαίνει καί στή λαμπρή της ομορφιά καμμιά δέν παραβγαίνει. Τί ε ίν α ι; Ε ίναι ένα δένδρο πού έχει τά μισά φύλλα άσπρα καί τά μισά μανρα. Τί ε ίν α ι; 2) Νά συναρμολογηθοΰν οί συλλαβές, ώστε ν άποτελεσθοΰν τά ονόματα τριών πρωτευουσών τής Ευρώπης. A AO N ΣΙ PI Θ NO ΠΑ ΔΙ ΝΑ ΣΚΑΛΑ ΑΡΙΘ. I. 1) Μ I 2) Μ Ζ 3) Μ χ 4) Μ χ 5) ^ X 6) Μ χ 7) Μ χ 8) Μ J 1) Τρωκτικόν. 2) Αμερικανός εφευρέτης τών γραμμάτων τοΰ τηλεγράφου. 3) Νήσος τοΰ Αιγαίου. 4) Μέρος τών φύλλων καί τών άνθέων. 5) Τό άντίθετον τοΰ σκληρός. 6) "Ενας τών Ευαγγελιστών. 7) "Ενας τών μεγαλυτέρων ποταμών τοΰ κόσμου. 8) Ό συγκριτικός ενός επιθέτου. ΜΑΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Νίκο Τάκη, ελάτε νά φάτε άπό τ ή ν... Ποιά, καλέ μαμά ; Μά σάς είπα. Καλυψώ Μιχαλάκη, ελάτε νά φάτε τό... Ποιό, μ α μ ά ; Μά σάς τό είπα. Μίμη λάθος έκανες. "Επρεπε νά άγοράσης... Τί μαμά; Μά σοΰ τό είπα. 01 ΛΥΣΕΙΣ στό επόμενο τεΰχος τοϋ «ΜΑΘΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

11 Τοΰ Μπουλη τά παθήματα ατοΰς άλλους γιά μαθήματα. 1. Ό Μ πούλης στό δ ιά λ ειμ μ α π η δ ώ ν τα ς ξεφ ω νίζει καί μέ τό κ α λ α μ ά ρ ι του τ^ ελ λ ό π α ιχ ν ίδ ι ά ρ χίζει. σ τοϋ σ χολείο υ τήν α υ λ ή όοτε σ τιγμ ή δέ χ ά ν ε ι κ αί δλο τό π ε τ δ ψ ηλά καί φ ά π... τό ξ α ν α π ϊά ν ε ι. 3. «Μή» τοο φ ω ν α ςο υ ν τα π α ιδ ιά «γ ια τ ί δ ν ςεβουλώ σ η... Μ ά ποο ν άκούση ό Μ πούλης μ α ς π ο ΰ χ ει κοκόρου γνώ σ η 4. Κ αί ξά φ ν ο υ... μαύρη σ υ μ φ ο ρ ά : Τό κ α λ α μ ά ρ ι χ ύ ν ε τα ι κι ά π ό τά ν ύ χ ια ώ ς τήν κορφή σ ω σ τό ς ά ρ ά π η ς γ ίν ε τ α ι!...

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Τι όμορφη μέρα ξημέρωσε και σήμερα. Ως συνήθως εγώ ξύπνησα πιο νωρίς από όλους και πήγα δίπλα στην κυρία Σταυρούλα που κοιμόταν. Την ακούμπησα ελαφρά

Τι όμορφη μέρα ξημέρωσε και σήμερα. Ως συνήθως εγώ ξύπνησα πιο νωρίς από όλους και πήγα δίπλα στην κυρία Σταυρούλα που κοιμόταν. Την ακούμπησα ελαφρά 1 Τι όμορφη μέρα ξημέρωσε και σήμερα. Ως συνήθως εγώ ξύπνησα πιο νωρίς από όλους και πήγα δίπλα στην κυρία Σταυρούλα που κοιμόταν. Την ακούμπησα ελαφρά με τη μουσούδα μου στο πρόσωπό της, τόσο όσο χρειαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι του Αισώπου σε μορφή κόμικς. Εργασία από τα παιδιά της Ε τάξης

Μύθοι του Αισώπου σε μορφή κόμικς. Εργασία από τα παιδιά της Ε τάξης Μύθοι του Αισώπου σε μορφή κόμικς Εργασία από τα παιδιά της Ε τάξης Η ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια μικρή χελώνα. Μια μέρα είπε στη μητέρα της: - Μητέρα, εμείς οι χελώνες, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ (ρήμα) Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΘΕΛΕΙΣ Βρέχει.

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Γεωργακάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας Ένα μωρό που το πέταξαν, γιατί κάποιος χρησμός έλεγε ότι μεγαλώνοντας θα σκοτώσει τον πατέρα του, έγινε μετά από χρόνια ο βασιλιάς της Θήβας, Οιδίποδας. Χωρίς να φταίει, έφερε καταστροφή, και το χειρότερο,

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το βιβλίo είναι μέρος μιας δραστηριότητας του Προγράμματος Comenius

Αυτό το βιβλίo είναι μέρος μιας δραστηριότητας του Προγράμματος Comenius Μάρτιος 2011 Αυτό το βιβλίo είναι μέρος μιας δραστηριότητας του Προγράμματος Comenius Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΡΟ-ΜΑΝΩΛΗ Πολύ παλιά, αιώνες πριν, ο Negru Voda, ο κυβερνήτης της Ρουμανίας, ήθελε να χτίσει ένα μοναστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ. Στίχοι τραγουδιών του. Δεν υπάρχει γιατρειά για την αγάπη (Ain t no cure for love)

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ. Στίχοι τραγουδιών του. Δεν υπάρχει γιατρειά για την αγάπη (Ain t no cure for love) http://hallofpeople.com/gr.php?user=κοέν%20λέοναρντ ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΚΟΕΝ Στίχοι τραγουδιών του Από το http://lyricstranslate.com/el/leonard-cohen-lyrics.html (Ain t no cure for love) Σε αγαπούσα για πολύ, πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού έπαιζε με την μπάλα του. Μετά από ένα δυνατό χτύπημα η μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων

Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού. Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Εικόνες: Δήμητρα Ψυχογυιού Μετάφραση από το πρωτότυπο Μάνος Κοντολέων Κώστια Κοντολέων Το τελευταίο όνειρο της γέρικης βελανιδιάς Κάπου σε κάποιο δάσος, εκεί στον λόφο που βρίσκονταν κοντά σε μια πλατιά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΠΑΣ ΚΑΡΑΒΑΚΙ. Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου - 10 ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων -3o Νηπιαγωγείο Αμαλιάδας

ΠΟΥ ΠΑΣ ΚΑΡΑΒΑΚΙ. Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου - 10 ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων -3o Νηπιαγωγείο Αμαλιάδας ΠΟΥ ΠΑΣ ΚΑΡΑΒΑΚΙ ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου - 10 ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων -3o Νηπιαγωγείο Αμαλιάδας 2014-2015 Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα ικρό καραβάκι που ξεκίνησε αζί ε τους ναύτες και τον καπετάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ. Β ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ. Β ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ Β1 2006-2007 6 ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Μια μέρα τέσσερα παιδάκια την Καθαρά Δευτέρα πήγαν να πετάξουν τον χαρταετό τους. Ο ένας χαρταετός πήγε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής:

ΜΕΡΟΣ Ι. Τυμπανιστής: Το σκηνικό μας: Μια γειτονιά με πολύχρωμα σπιτάκια και δυο τρία δέντρα. Το κεντρικό σπίτι είναι πιο μεγάλο από τα άλλα κι έχει μια πόρτα στο κέντρο. Αριστερά και δεξιά υπάρχουν από ένα παράθυρο. Μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους,

Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, Μια φορά κι έναν καιρό, τον πολύ παλιό καιρό, τότε που όλη η γη ήταν ένα απέραντο δάσος, ζούσε μέσα στο ξύλινο καλύβι της, στην καρδιά του δάσους, μια γριά γυναίκα. Τ όνομά της ήταν Μαραλά. Κανένας δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών

Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών Αδαμοπούλου Μαρία του Δημητρίου, 9 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Σιώμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Όμιλος Λογοτεχνίας 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Σχ. Έτος 2017-18 ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Αγγελική Χειλάκη- ΠΕ70 «ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουν τα παιδιά της Β 1 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου

Γράφουν τα παιδιά της Β 1 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Γράφουν τα παιδιά της Β 1 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 2018-2019 Τίτλος: Η κυρά-κακή και τα κακά της λόγια. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η κυρα-κακή. Ήταν γιαγιά και ζούσε σε ένα χωριό. Τη λέγανε κυρα-κακή

Διαβάστε περισσότερα

ο ροταϊός και ο βασιλιάς της Κάρμεν Ρουγγέρη εικονογράφηση Λαυρέντης Χωραΐτης

ο ροταϊός και ο βασιλιάς της Κάρμεν Ρουγγέρη εικονογράφηση Λαυρέντης Χωραΐτης ο ροταϊός και ο βασιλιάς της Κάρμεν Ρουγγέρη εικονογράφηση Λαυρέντης Χωραΐτης Υπάρχει από τα πολύ παλιά χρόνια πάνω στη Γη, ένα βασίλειο που δεν είναι σημειωμένο σε κανένα χάρτη. Οι κάτοικοί του δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει;

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; Η ΕΣΤΙΑΣΗ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αφηγητής = Η φωνή Ποιος Μιλά; Εστιαστής = Τα μάτια Ποιος βλέπει; 1. Μηδενική εστίαση Αφηγητής > Ήρωα ήρωες 2. Εσωτερική εστίαση Αφηγητής = Ήρωα ήρωες 2.α.

Διαβάστε περισσότερα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Ρόμπερτ Μανσκ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Κάποτε υπήρχε μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομαζόταν Ελισάβετ Ζούσε σε ένα κάστρο και είχε ακριβά ρούχα πριγκίπισσας Επρόκειτο

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών

Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Μπεχτσή Μαρία του Κωνσταντίνου, 11 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

Σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη

Σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη Σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη υπάρχει ένα σπίτι με άσπρα παράθυρα. Μέσα σε αυτό θα βρούμε ένα χαρούμενο δωμάτιο, γεμάτο γέλια και φωνές, και δυο παιδιά που θέλω να σας γνωρίσω «Τάσι, αυτή η πιτζάμα σού

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΙΟΡΝΑΝΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΑ

ΤΟ ΓΙΟΡΝΑΝΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΑ ΤΟ ΓΙΟΡΝΑΝΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΑ Θεατρικό από τον Πάνο Σακέλη ΠΑΝΟΣ ΣΑΚΕΛΗΣ / ΤΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ ΜΕ ΤΣΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΑ / 1 ΤΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΑ Πρόσωπα: ΜΕΣΗΛΙΚΑΣ ΑΝΤΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μουσική..............................................11 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΟΡΔΟ Η αρχοντοπούλα κι ο ταξιδευτής........................15 ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη... πλησιάζει»

«Η νίκη... πλησιάζει» «Η νίκη... πλησιάζει» έµµετρο θεατρικό για της 25 η Μαρτίου εµπνευσµένο απ το παραµύθι της Ευγενίας Φακίνου «Τα Ελληνάκια» www.mkitra.com 1 Πράξη Πρώτη Σκηνή 1η Βγαίνουν δύο αφηγήτριες. Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας.

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας. ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) Λοιπόν παιδιά αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα. Για να ανακεφαλαιώσουμε. Ποιο είπαμε ότι είναι το σχήμα της Γης;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΝΙΩΣΑΜΕ.. ΠΟΣΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ!

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΝΙΩΣΑΜΕ.. ΠΟΣΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ! ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΝΙΩΣΑΜΕ.. ΠΟΣΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ! Δ ΤΑΞΗ 3 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟΥ Όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων Μια φορά κι έναν καιρό, μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη. στην ανέμη τυλιγμένη. δωσ της κλώτσο να γυρίσει. παραμύθι ν αρχίσει

«Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη. στην ανέμη τυλιγμένη. δωσ της κλώτσο να γυρίσει. παραμύθι ν αρχίσει «Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη στην ανέμη τυλιγμένη δωσ της κλώτσο να γυρίσει παραμύθι ν αρχίσει και την καλή μας συντροφιά να την καλησπερίσει Μ ια φορά κι ένα καιρό σ ένα μακρινό βασίλειο ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει

Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Μια μεγάλη γιορτή πλησιάζει Πλησιάζει το Πάσχα. Η μητέρα άρχισε να καθαρίζει το σπίτι. Πλένει τις κουρτίνες και τα τζάμια. Καθαρίζει τα χαλιά. Συγυρίζει τα ερμάρια και τους πάγκους. Ο πατέρας βοηθά τη

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών

Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Κωνσταντινίδου Αγγελίνα του Χρήστου, 8 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης».

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές...

Χαμπάρι ο Γιαννάκης. Η μάνα χαμηλώνει το στερεοφωνικό... Ο Γιαννάκης επιτέλους, γυρίζει! Βλέπει τη μάνα... θυμώνει... της βάζει τις φωνές... 1.... εξ ουρανού... στο δωμάτιό του... ακατάστατο. Ακούει μουσική δυνατά... παίζει ηλεκτρική κιθάρα... χτυπιέται [πλάτη στο κοινό]... πόρτα κλειστή... ανοίγει... μπαίνει η μάνα του... σάντουιτς σε πιάτο...

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2016 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 3 Δεκεμβρίου / December 2016 10:00 11:15 Ερώτηση 1 7: 3 βαθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα