Α. Βασικά στοιχεία διαγωνισμού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Βασικά στοιχεία διαγωνισμού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 20PROC Ψηφιακά υπογεγραμμένο από 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ DIMITRIOS TSALIKAKIS Ημερομηνία: :50:48 EEST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη Α. Χατζηγεωργίου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 40/2020 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Α. Βασικά στοιχεία διαγωνισμού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Εργασίες μόνωσης ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,42 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ του Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ του Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ και ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ του Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL522, EL527, EL523, EL526, EL515 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Β. Βασικοί όροι διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : 1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/ Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών». 6. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 7. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει. 8. Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 9. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει. 10. Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 11. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 2

3 12. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 13. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 14. Του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 15. Το Ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 16. Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 17. Του Ν. 3868/2010 άρθρο 22 «Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού». 18. Του Ν. 3886/2010 Περί Δικαστικής προστασίας, όπως τροποποιείται με το Ν. 4055/ Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις». 20. Του Ν. 3959/2011 για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 21. Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 22. Το Ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 23. Του Ν.4052/2012 (άρθρα 7, 8) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις». 24. Του Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». 25. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 26. Της Απόφασης Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/ Τ.Β.) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ. 27. Του Ν. 4129/ «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 28. Το Ν. 4238/2014 (Α 38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». 29. Του Ν. 4250/2014 άρθρα 1 & 3 που αφορούν τη μείωση διοικητικών βαρών απλούστευσης διαδικασιών. 30. Του Ν.4254/ 2014 (ΦΕΚ Α 85/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 31. Το Ν. 4272/2014 άρθρο 47 (Α 145) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» 32. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 33. Του Ν. 4412/ (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 3

4 Υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις αυτού. 34. Τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 (ΦΕΚ 124/τεύχος Α, παράγραφος 2 του άρθρου 1, παραγράφου 2 του άρθρου 54 και παραγράφου 3 του άρθρου 58 απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγ. Όρους. 35. Τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και την ΥΑΠ 7395/4269/1987 (ΦΕΚ 720/Β/ ) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή». 36. Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών» (ΦΕΚ 64/2017 /τ.α ). 37. Τον Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/ ) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 2. Τις αποφάσεις και έγγραφα: 1. Την υπ αριθμ. 2879/2018 (ΦΕΚ 879/Β / ) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. 2. Την υπ αριθμ. 4954/2018 (ΦΕΚ 1526/Β / ) απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2879/2018 (ΦΕΚ 879/Β / ) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»». 3. Τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/ ), όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β 2198/ ). 4. Tην με αρ / (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 4

5 5. Την υπ. αρίθμ /215 (ΦΕΚ 1924/ ) απόφαση Υπουργού σχετικά με «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ. 6. Την υπ. αρίθμ.158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/ ) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την «Έγκριση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών». 7. Την υπ αριθμ. πρωτ.25365/ (ΑΔΑ: 6ΘΥ1ΟΡ1Ο-Ρ4Υ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ, για τη διενέργεια διαγωνισμού για τις υπηρεσίες μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων και υπογείων (CPV Εργασίες μόνωσης) σε Κέντρα Υγείας, ΠΠΙ και ΠΙ, αρμοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης. 8. Την υπ αριθμ. 1753/2020 (ΑΔΑ:9ΒΧΙΟΡ1Ο-6ΧΡ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, για τη διενέργεια του διαγωνισμού, ΚΑΕ Την υπ αριθμ. πρωτ / (ΑΔΑ:6Φ5ΦΟΡ1Ο-Ι8Ω) Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων και υπογείων (CPV Εργασίες μόνωσης) σε Κέντρα Υγείας και Τοπικά Ιατρεία, αρμοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,42 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για τις υπηρεσίες ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,42 με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές με τις εκτιμούμενες ποσότητες αναφέρονται παρακάτω στο Παράρτημα Β της παρούσης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩ Ν ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6 Ώρα: 9:00 π.μ. Ώρα: μ.μ. Ώρα: 11:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων Υγειονομικών Μονάδων (Κέντρων Υγείας και Τοπικού Ιατρείου) ή για ορισμένα μόνο από αυτά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: o είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 6

7 κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ ΦΕΚ 1317Β/ ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στο τηλέφωνο τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της διακήρυξης μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και την 9 η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ μέχρι την και ώρα μ.μ.. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. Αιτήματα σχετικά με εκπαίδευση οικονομικών φορέων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το αντίστοιχο επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό έγγραφο έως στις

8 Δημοσίευση της Διακήρυξης Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: Α. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις Β. Στον ελληνικό τύπο στις ημερήσιες εφημερίδες: 1) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ, Ημερήσια Θεσσαλονίκης 2) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ, Ημερήσια Σερρών 3) ΠΡΩΙΝΗ, Ημερήσια Κιλκίς 4) ΕΝΗΜΕΡΟΣ, Ημερήσια Καβάλας 5) ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ημερήσια Χαλκιδικής Επίσης στην εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα: 1) ΘΕΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Χαλκιδικής) Γ. Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού εστάλη για ανάρτηση στον Πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων Ελλάδος. Δ. Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και το τεύχος της διακήρυξης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ( Η περίληψη της διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης η διακήρυξη όπως προβλέπεται στο Ν.4013/ 2011 (ΦΕΚ 204Α / ) και της Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400Β / ) αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Οι δημοσιεύσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα πρέπει να τακτοποιούνται εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και να αποστέλλονται τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής στο λογιστήριο, ώστε να είναι εφικτή η άμεση έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών του αναδόχου. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 1.ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του Ν.4412/2016. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 8

9 και 37 του Ν.4412/2016. Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «40/2020 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για τις Υπηρεσίες «ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Αν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν συντρέχει περίπτωση παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας. 2.ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης , που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, οι οποίοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 9

10 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση γ' της παρ 1 του άρθρου 25 του Ν.4412/2016 και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 4.ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 1.Τα τεύχη του διαγωνισμού ή έγγραφα της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας. Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας. Η Οικονομική Προσφορά. 2.Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία προσαρτώνται σ' αυτήν, με σειρά ισχύος είναι: Η Σύμβαση. Η Διακήρυξη. Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας. Προϋπολογισμός της προμήθειας. 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ α. Εγγύηση συμμετοχής α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα είναι ίσο με το δυο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ των προσφερομένων τμημάτων. β) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: β1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης β2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ αυτών. β3) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α 52), εφόσον απαιτείται. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται τους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 10

11 βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν προσκομίσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης. ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. ζ) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή. β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. γ) Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες. δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 11

12 β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και - ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν : 1. Να αναφέρουν τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες. 3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά τέσσερις (4) μήνες. Η Αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια όργανα της επικοινωνούν με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητά τους. 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 6.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου.pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 12

13 α) Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί εξήντα (60) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ σε δύο μορφές αρχείου: Αρχείο PDF, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Στ), αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένο). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, είναι οι εξής: Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 13

14 Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης) και να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους (οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Γ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Δ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 14

15 20PROC ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. ΣΤ)Να μην έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ζ)Να μην γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Η)Να μην έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Θ)Να μην έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Ι)Να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. ΙΑ) Να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ έως Ι αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία και της περίπτωσης ΙΑ στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α έως ΙΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α έως ΙΑ όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 15

16 20PROC ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος III της παρούσας. Τα μέρη ΙΙ.Α, ΙΙ.Β, ΙΙΙ και IV.A, IV.Δ συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς. Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο). Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι : Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων. Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 16

17 α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τεχνική προσφορά Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των διαγωνιζομένων, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. Ειδικότερα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 17

18 υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 6.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Τιμές Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η συνολική προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους. β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 18

19 εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για επεξεργασία και μεταφορά (δρομολόγιο) των αποβλήτων ανά ΠΕΔΥ. Μειοδότης θα είναι αυτός με τη χαμηλότερη συνολική τιμή (επεξεργασία και δρομολόγια) ανά ΠΕΔΥ. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα των διαδικασιών που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο ανάδοχος για την παροχή της υπηρεσίας πριν την απόρριψη της προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Επισημαίνεται επίσης ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιμές πάνω από το Παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Ν.3918/2011, άρθρα 13 & 16). Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 7.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά καθορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής. 19

20 Στην περίπτωση που προκύψουν προσφορές ισότιμες, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 8.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την ως άνω προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτεται η προσφορά -Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας και στο άρθρο 102 του Ν.4412/ Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/ Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα пου έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές 20

21 -Προσφορά υπό αίρεση. -Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 10.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία, 7 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 11. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την και ώρα 11:00 ή 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 21

22 και ώρα 11:00. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: - Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. - Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. - Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. - Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. - Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Ειδικότερα : α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 22

23 απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 13. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή αρχείου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Μετά την υποβολή τους οι προσφυγές αξιολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο «προσωρινός 23

24 ανάδοχος» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(εε L 300 της σ.42), δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166), παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α 215). 24

25 Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην ανωτέρω Υ.Δ. (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ, ο προσωρινός ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου που να δηλώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που καταγράφονται στις παραγράφους (Ε) έως (Ι) του άρθρου 6 της διακήρυξης Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α, του Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ: i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (των δύο τελευταίων) και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 25

26 νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστημάτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς χρήστες σε μορφή αρχείου.pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Η δήλωση του παρόντος άρθρου υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α 188) Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όπως δηλώνεται στο (ΤΕΥΔ) όσο και κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα πρέπει να κατατεθεί ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ επικαιροποιημένο. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την νέα παράγραφο 12 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 όπως αυτή προστέθηκε με το Ν. 4605/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του «προσωρινού αναδόχου» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 26

27 εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 16. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 16.1 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν και προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο «προσωρινός ανάδοχος» κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται Αν ο «προσωρινός ανάδοχος» δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ν.4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται. 27

28 16.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 17.ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, αν δεν κοινοποιηθεί προηγουμένως σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 28

29 18.ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη (Παράρτημα Δ ). Δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προσφερόμενης υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: i. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. ii. Τα συμβαλλόμενα μέρη. iii. Το αντικείμενο της σύμβασης (παροχή υπηρεσιών) iv. Την τιμή. v. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής της υπηρεσίας. vi. Τις Μονάδες Υγείας που καλύπτει η σύμβαση. vii. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. viii. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. ix. Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. x. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής. xi. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: i. Ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα ισχύος της. ii. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. iii. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 5. H σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 19.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19.1 Η διάρκεια των εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Η έναρξη των εργασιών θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με το υπεύθυνο του εκάστοτε Κέντρου Υγείας και την Τεχνική Υπηρεσία της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτή βαρύνει τον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία που θα προκύψει να ειδοποιήσει με έγγραφο 29

30 την 4 η Υ.Πε. και να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 219 και 220 του Ν.4412/ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τον προϋπολογισμό της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την προσκόμισή τους. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πρέπει να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην αρμόδια υπηρεσία της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: α) Πρωτόκολλο παραλαβής β)τιμολόγιο του αναδόχου γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας ( όποτε αυτά ζητηθούν). Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: i) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/ ): 2,00%. ii) ii) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση iii) iii) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΦΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, εφόσον εκδοθεί κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με την οποία θα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτηση. iv) iv) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 1191/ ΦΕΚ 969/ , τ. Β). v) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος [άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 -(ΦΕΚ 167Α / )]. 21.ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, 30

31 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/ ΓΕΝΙΚΑ Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ 31

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ, των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ του Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ του Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ και ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ του Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4 ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,18 χωρίς ΦΠΑ, ,42 με ΦΠΑ 24% Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για την αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση της υγρομόνωσης των δωμάτων και των στηθαίων τους, των Κέντρων Υγείας Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης του Ν. Καβάλας, του Κέντρου Υγείας Σερρών, τμημάτων των δωμάτων του Κέντρου Υγείας Τούμπας και του Τοπικού Ιατρείου Χαριλάου του Ν. Θεσσαλονίκης, των Κέντρων Υγείας Κασσανδρείας & Αγίου Νικολάου του Ν. Χαλκιδικής, του Κέντρου Υγείας Δροσάτου του Ν. Κιλκίς, καθώς και για τη στεγάνωση τμημάτων χώρων (υπογείων, δαπέδων κ.α.) των Κέντρων Υγείας Ζαγκλιβερίου του Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Καλλικράτειας και Κασσανδρείας του Ν. Χαλκιδικής. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ «Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες» και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Υ Λ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τα Κέντρα Υγείας και οι χώροι (δώματα, υπόγεια κ.λπ.) στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω, φαίνονται σε φωτογραφίες και σχέδια κατόψεων στο Παράρτημα. Οι διαστάσεις και οι επιφάνειες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφτούν τα Κέντρα Υγείας, να προβούν σε επιμέτρηση των εν λόγω επιφανειών και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, της υφιστάμενης κατάστασης και των επί τόπου συνθηκών λειτουργίας. Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών στα δώματα των κτιρίων. Όπου απαιτείται, θα τοποθετούνται προστατευτικά πετάσματα στις άκρες των δωμάτων για προστασία των εργαζομένων αλλά και των χρηστών των κτιρίων. Επίσης, όταν η πρόσβαση στα δώματα για την εκτέλεση των εργασιών δεν είναι εφικτή με τη χρήση φορητών σκαλών, αυτές θα γίνονται είτε με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος, είτε με την τοποθέτηση ικριωμάτων και την έκδοση της σχετικής άδειας από τον Ανάδοχο. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή, θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ αποκοπή τίμημα. Στο κατ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. 32

33 Η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το κόστος των προϊόντων, τη μεταφορά και τοποθέτηση αυτών, καθώς και την αποξήλωση υλικών και την απομάκρυνσή τους, όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά (τυχόν μερεμέτια, κάδοι αποκομιδής), ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και Φ.Π.Α. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οι εργασίες εγκατάστασης της υγρομόνωσης οφείλουν να γίνονται κατά προτίμηση το θέρος ή σε προβλεπόμενες μακράς διάρκειας περιόδους ανομβρίας, με σχετική υγρασία 35-50% και θερμοκρασίες κυμαινόμενες μεταξύ C. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Όλα τα υλικά πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται εντός της συσκευασίας τους, εάν είναι σε καλή κατάσταση και θα εξακριβώνεται εάν έχουν υπερβεί τα χρονικά όρια αποθήκευσής τους (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους). Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή/και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών, θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. Τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας και με ISO ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι εργασίες μόνωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν από τεχνίτες έμπειρους στην εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον χρόνο εγγύησης των υλικών όπως αυτά προβλέπονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα, ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, τη βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία. Τα ρολά του ασφαλτόπανου πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απευθείας έκθεση στον ήλιο και την βροχή. Το τσιμέντο, τα πρόσθετα υλικά και τα έτοιμα παρασκευασμένα μίγματα θα φυλάσσονται σε ξηρό περιβάλλον. Υλικά που παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίες, θα χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την αποσφράγιση τους, εκτός αν διαφορετικά προδιαγράφεται από την προμηθευτή. 33

34 Β. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Σ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Αποξήλωση όλων των κατασκευών που υπάρχουν στο δώμα και εμποδίζουν στην κατασκευή της υγρομόνωσης (π.χ. κλιματιστικά μηχανήματα, κεραίες, του δικτύου του αλεξικέραυνου, μεταλλικά πλαίσια στέψης στηθαίων ή κτιριακών ενώσεων κ.λπ.) ή κατάλληλη μετακίνησή τους. Όταν κάποιες από αυτές βρίσκονται σε αχρηστία θα απομακρύνονται, όπως π.χ. οι ηλιακοί συλλέκτες μαζί με τις μεταλλικές βάσεις τους στα Κέντρα Υγείας Κασσανδρείας και Αγίου Νικολάου. Σε περίπτωση που κάποιος από τον εξοπλισμό που βρίσκεται στα δώματα δεν είναι δυνατόν να αποξηλωθεί (π.χ. εξαερισμοί, φωταγωγοί, καπνοδόχοι, κ.λπ.) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες μόνωσης στα σημεία αυτά. Η αποξήλωση θα πραγματοποιηθεί με προσοχή, με σκοπό να πραγματοποιηθεί η επανατοποθέτηση τους για την ολοκλήρωση του έργου. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Στα στηθαία των δωμάτων πριν τις εργασίες στεγανοποίησης θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 1. Απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων των επιφανειών των στηθαίων με τρίψιμο με μηχανικά μέσα, προς διευθέτηση των εξάρσεων και σχηματισμό επιφανείας ανοιχτού πορώδες. Επισκευή των υλικών στέψης των στηθαίων και καθαρισμός τους (π.χ. μάρμαρα, μεταλλικά πλαίσια), όπου απαιτείται (αφαίρεση υπάρχοντος μονωτικού υλικού, σκουριάς κ.α.). 2. Συμπλήρωση των κενών που θα δημιουργηθούν με έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, με σκοπό τη σωστή εφαρμογή των μεμβρανών υγρομόνωσης. 3. Σοβάτισμα της επιφανείας και αστάρωμα, προκειμένου να ακολουθήσει η στεγανωτική στρώση. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΑΡΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 1. Καθαίρεση των σαθρών τμημάτων και αποκατάστασή τους με έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. 2. Σοβάτισμα της επιφάνειας και αστάρωμα προς εφαρμογή του μονωτικού υλικού. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Αποξήλωση υφιστάμενων παλαιών μονώσεων, μέχρι πλήρους αφαίρεσης των σαθρών υπολειμμάτων του υλικού και δημιουργία επιφανείας εφαρμογής, κατάλληλης για την συνέχιση των εργασιών. (δυνατότητα καλής πρόσφυσης ικανής να δεχθεί τα προς διάστρωση υλικά). 2. Εργασία καθαρισμού πλύσεως (με υψηλής πίεσης υδροβολή) των προς στεγανοποίηση επιφανειών από ξένα σώματα, ρύπους και σκόνες. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, υγιές, στεγνό και ελεύθερο από τυχόν χαλαρά σημεία. 34

35 3. Σφραγίσματα των μεγάλων ρωγμών στην υπάρχουσα επιφάνεια τσιμεντοκονίας, που θα αποκαλυφθεί μετά την αφαίρεση της παλαιάς μόνωσης, με κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, πολυουρεθανική μαστίχη. 4. Επισκευή όπου κρίνεται απαραίτητο με έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα προς δημιουργία σταθερού και γερού υποστρώματος. 5. Διατήρηση υπαρχουσών ρύσεων ή αποκατάσταση τους κατά 1.5% κατ ελάχιστο με χρήση έτοιμων κονιαμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σοβάτισμα της επιφανείας και αστάρωμα, προκειμένου να ακολουθήσει η στεγανωτική στρώση. 7. Κατασκευή κοίλου λουκιού, πλάτους 10cm, στις ενώσεις των οριζοντίων επιφανειών με τις κατακόρυφες επιφάνειες, από τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, για την επίτευξη ήπιας κλίσης κατά το γύρισμα των ασφαλτικών μεμβρανών (εφόσον δεν υπάρχει ήδη). Στην πρώτη στρώση χρησιμοποιείται άμμος μπετόν, ενώ στην δεύτερη, άμμος θαλάσσης. Στο τσιμεντοκονίαμα προστίθεται ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη σε αναλογία 10% επί του βάρους του τσιμέντου. Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Σ Τ Ε Γ Α Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ 1. Προετοιμασία κατάλληλης υποδομής για την ασφαλή τοποθέτηση των ασφαλτικών μεμβρανών, με επάλειψη ασφαλτικού υλικού, σύμφωνα με τις οδηγίες όπως αναλυτικά αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη του παραγωγού των προσφερόμενων υλικών (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση, κατανάλωση). Επάλειψη όλων των οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών, όπου θα επικολληθεί η ασφαλτική μεμβράνη, με ασφαλτικό βερνίκι σε μία στρώση με κατανάλωση gr/m². Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του βερνικιού στη συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, καπνοδόχοι, τοίχοι κ.λπ.). Πριν την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. Όταν στεγνώσει το ασφαλτικό βερνίκι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιμη για την εφαρμογή των ασφαλτικών μεμβρανών. 2. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτόπανου 2,0Κg/m² για δημιουργία διόδων εξαερισμού. Η διάστρωση σταματά 40cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος. 3. Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστικών της μόνωσης στις θέσεις που απαιτούνται (τουλάχιστον 1 τεμάχιο ανά 20m²). Θα έχουν την απαραίτητη μηχανική αντοχή, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία και θα είναι συμβατά με τα υπόλοιπα υλικά, ώστε να μην επιδρούν δυσμενώς μεταξύ τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις απολήξεις των στεγανωτικών μεμβρανών σε αυτά τα σημεία. 4. Επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτόπανου (SBS). Επικολλάται πλήρως πάνω στο ασφαλτόπανο εξαερισμού και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος. Το ασφαλτόπανο θα είναι βάρους > 4kg/m 2 ενισχυμένο με οπλισμό spunbond πολυεστέρα > 150gr/m 2, με την κάτω πλευρά της μεμβράνης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου και την επάνω επικαλυμμένη με ορυκτή ψηφίδα λευκή, μήκος ρολού όχι μεγαλύτερο από 10m και θα έχει απαραίτητα τουλάχιστον τα κάτωθι πιστοποιημένα χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα εργαστήρια: Σημείο Μάλθωσης >115 C ( ± C) Σημείο Διείσδυσης 30-40dmm Επιμήκυνση τουλάχιστον 35% κατά μήκος και 35% κατά πλάτος, κατά ΕΝ

36 Τάση θραύσης 700Ν/5εκ (±20%) κατά μήκος και 500Ν/5εκ (±20%) κατά πλάτος Αντοχή σε σχίσιμο 200Ν (±30%) κατά μήκος και 250Ν (±30%) κατά πλάτος Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών Αυξημένη αντοχή στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN1297 Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >100 C Αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση κατηγορία L3 και σε δυναμική διάτρηση κατηγορία Ι3 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931 Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες από -10 C έως -25 C Το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ και θα φέρει σήμανση CE. Τοποθέτηση ειδικών διαμορφωμένων τεμαχίων ασφαλτόπανου σε ηλιακούς, δεξαμενές, αναμονές, υδρορροές, σωλήνες, καθώς και σε όλα τα ευαίσθητα σημεία. 5. Επικόλληση με χρήση φλόγιστρου, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του υλικού αλλά και την τεχνική για την ορθή και πιστοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης υγρομόνωσης βάση των προδιαγραφών. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται: Οι εργασίες κόλλησης μεμβρανών θα γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού όταν οι μεμβράνες συγκολλούνται η μια παράλληλη με την άλλη. Οι μεμβράνες τοποθετούνται κατά διεύθυνση κάθετη αυτή των ρύσεων. Η επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 15cm τουλάχιστον. Οι επικαλύψεις των μεμβρανών κατά την συγκόλληση φλογίζονται και πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του ασφαλτικού υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των μεμβρανών. Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις δεν πρέπει να συμπίπτουν, έτσι ώστε να εμφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σημείο. Σφράγιση όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με κατάλληλο υλικό (π.χ. με ακρυλική μαστίχη). 6. Επί των κατακόρυφων επιφανειών, η μεμβράνη θα ανέρχεται σε όλο το ύψος του στηθαίου, θα αγκαλιάζει όλο το πλάτος του και θα κατέρχεται της εξωτερικής επιφάνειας του στηθαίου, τόσο όσο να διασφαλίζεται η 100% στεγάνωση του κτιρίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ενώσεις των κτιριακών τμημάτων, όπου η υγρομόνωση στις κάθετες επιφάνειες θα τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 30cm. Οι απολήξεις του ασφαλτόπανου στο στηθαίο ή άλλες κατακόρυφες απολήξεις, σφραγίζονται με τοπικό ζέσταμα του με φλόγιστρο και πίεση με σπάτουλα και στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας ανοιχτού Γ πλάτους 3cm, με βίδες και βύσματα. Τα σημεία συναρμογής στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία σφραγίζονται με ασφαλτική μαστίχη και συμπιέζονται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε η λάμα να μην έχει λερωθεί με ασφαλτικό υλικό. 7. Προκειμένου για οξειδωμένα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια του στηθαίου, πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί η σκουριά με τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα και πέρασμα με αντισκωρικό αστάρι metal primer, πριν την τοποθέτηση της ασφαλτικής μεμβράνης. 8. Τοποθέτηση νεροσταλακτών από γαλβανισμένη λαμαρίνα, σχήματος Π, πάχους 1,25mm και πλάτους ανάλογα με το στηθαίο. 9. Στη στεγάνωση των στομίων των υδρορροών θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η εφαρμογή των μεμβρανών να μη μειώσει τη διατομή των στομίων, εμποδίζοντας την απορροή των 36

37 νερών της βροχής. Θα έχει προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός τους, αποκατάσταση σωστών υποδομών στομίων, αλλαγή των υπαρχόντων κεφαλών με ειδικές κεφαλές κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με υγρομονωτικές μεμβράνες. Στις κεφάλες των υδρορροών θα τοποθετηθούν ειδικές σίτες υδρορροών για την μελλοντική αποφυγή απόφραξής τους από φερτά υλικά, φύλλα, κ.λπ. Στα δώματα όπου δεν υπάρχουν στηθαία, πριν τη τοποθέτηση των μεμβρανών, τοποθετούνται νεροσταλάκτες κατάληξης ασφαλτικών μεμβρανών από στρατζαριστά μεταλλικά ελάσματα αλουμινίου, με βάση την παράγραφο της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ Ο ανάδοχος υποχρεούται στον έλεγχο στεγανότητας του συστήματος λούκι- κάθετη υδρορροή και να προβεί στην αντικατάσταση των κάθετων υδρορροών, όπου απαιτηθεί. 11. Οι ενώσεις των ασφαλτικών μεμβρανών με τις ήδη υπάρχουσες θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα πρότυπα. 12. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην απόληξη σωληνώσεων (π.χ. εξαερισμού WC κ.λπ.) που απολήγουν στην επιφάνεια του δώματος. Σε αυτά τα σημεία μπορεί να απαιτηθεί σφράγισμα των μεγάλων ρωγμών ανοιγμάτων στην υπάρχουσα επιφάνεια. 13. Η επιλογή των υλικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επιτρέπει το ρίζωμα φυτών στους χώρους εφαρμογής τους. Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Α Π Ο Π Ε ΡΑΤ Ω Σ Η Σ Μετά την αποπεράτωση των εργασιών στεγανοποίησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να επανατοποθετήσει τα υλικά που αποξηλώθηκαν, με τον ποιο ασφαλή τρόπο (μηχανήματα, τσιμεντένιες πλάκες, όδευση, δίκτυο αλεξικέραυνου, μεταλλικά πλαίσια στηθαίων, κτιριακών ενώσεων, καλώδια κ.λπ.) και να παραδοθεί το έργο στην αρχική του μορφή. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί και για την ασφαλή επανατοποθέτηση των αποξηλωμένων υλικών (π.χ. στιβαρή πάκτωση - όμοια ή καλύτερη της υπάρχουσας - των μεταλλικών πλαισίων στην στέψη των στηθαίων) ώστε να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα από την ένταση των ανέμων. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το Κ.Υ. Χρυσούπολης κατασκευάστηκε το Στεγάζεται σε ισόγειο κτίσμα επιφάνειας 1.232,00m². Όλη η επιφάνειά του επιστεγάζεται με δώμα συνολικής επιφάνειας 1.376,85m² με τελική επίστρωση γαρμπιλομωσαϊκού, στην οποία έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν επάλειψη στεγανωτικού υλικού που με την πάροδο του χρόνου έχει καταστραφεί επιτρέποντας την εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό της πλάκας και τελικά την εκτόνωσή της στις οροφές των εσωτερικών χώρων. Σε πολλά σημεία παρατηρείται αποκόλληση των ψηφίδων του γαρμπιλομωσαϊκού και έχουν αναπτυχθεί βρύα. Το 2018 υλοποιήθηκε στεγανοποίηση με επαλειφόμενη μεμβράνη τμημάτων του δώματος και των αρμών διαστολής, επιφάνειας 130,00m², ώστε να προστατευθούν τοπικά τα σημεία που παρουσίαζαν τα εντονότερα προβλήματα (βλέπε Εικόνες 1-5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Το δώμα του Κ.Υ. διαιρείται σε τρία τμήματα με τρεις αρμούς διαστολής οι οποίοι φέρουν παλαιά υγρομόνωση με ασφαλτικές μεμβράνες με εξωτερική επένδυση φύλλων αλουμινίου (βλέπε Σχέδιο 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Το συνολικό μήκος των αρμών διαστολής είναι περίπου 35,73m και η 37

38 μόνωση είναι σε καλή κατάσταση χωρίς φουσκώματα ή παραμορφώσεις. Έντονη φθορά εμφανίζουν μόνο οι επαλείψεις ασφαλτικού γαλακτώματος στα σημεία των ενώσεων. Για την καλύτερη απομάκρυνση των νερών της βροχής η κατασκευή των δωμάτων έχει γίνει με δημιουργία περιμετρικής ζώνης απορροής φάρδους 0,60m κατά μήκος του γείσου (βλέπε Σχέδιο 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), η οποία βρίσκεται σε χαμηλότερη κατά 5-10cm στάθμη από το υπόλοιπο δώμα, έχει έντονες κλίσεις και οδηγεί τα νερά στις υδρορροές. Ωστόσο, στο σημείο που φαρδαίνει αυτή η ζώνη για να αποτελέσει στέγαστρο για την είσοδο Α Βοηθειών, η κλίση της είναι προβληματική με αποτέλεσμα να λιμνάζουν τα νερά της βροχής. Επιπλέον στο δώμα υπάρχουν: πέντε φεγγίτες διαστάσεων 2,30Χ1,30m ο καθένας, για φυσικό φωτισμό του εσωτερικού του κτιρίου, μία καμινάδα διαστάσεων 0,60Χ0,50m, μία εξωτερική μονάδα κλιματιστικού μηχανήματος, μονάδα ηλιακού θερμοσίφωνα σε μεταλλική βάση, πολλές απολήξεις εξαερισμών των εσωτερικών χώρων και καλώδια. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απαιτείται η επιμελής στεγάνωση του δώματος του Κ.Υ. Χρυσούπολης τόσο για να διακοπεί η εμφάνιση προβλημάτων υγρασίας στην οροφή του κτιρίου μετά από κάθε βροχόπτωση, όσο και για να προστατευτεί η θερμομόνωση του εσωτερικού της πλάκας από την σταδιακή καταστροφή της λόγω προσβολής της από την εισερχόμενη υγρασία. Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι εξής: 1. Το υπόστρωμα θα πρέπει να καθαριστεί από σκόνη, βρομιές, αποκολλημένα σκύρα του γαρμπιλομωσαϊκού, σκουπίδια, λιπαρά υλικά και άλλες ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες. Θα εφαρμοστεί υδροβολή υψηλής πίεσης για την αφαίρεση όλων των παλιών, κατεστραμμένων επαλείψεων του δώματος. Θα αφαιρεθούν με μηχανικά μέσα τυχόν υπάρχουσες ασφαλτικές μεμβράνες που παρουσιάζουν βλάβες ή κακοτεχνίες όπως σκισίματα, πτυχώσεις, φουσκώματα κ.λπ. 2. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς χαλαρά σημεία. Τοπικά, όπου απαιτηθεί, θα γίνει αποκατάσταση των μικρορωγμών με έτοιμο αυτοεπιπεδούμενο, ρητινούχο, ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. 3. Διόρθωση της κλίσης του δώματος στο σημείο πάνω από την είσοδο των Α Βοηθειών, όπου σε κάθε βροχόπτωση λιμνάζουν νερά, και σε όσα σημεία του δώματος παρατηρούνται μικρής έκτασης κοιλότητες, με τη χρήση έτοιμου ελαφροσκυροδέματος με μη απορροφητικά ελαφροβαρή αδρανή. 4. Απόξεση σαθρών χρωμάτων και σοβάδων του γείσου του κτιρίου προς την πλευρά του δώματος, της καπνοδόχου και των βάσεων των φεγγιτών, με μηχανικά μέσα και αποξεστικά εργαλεία. 5. Αποκατάσταση του σοβά και των χρωμάτων σε όσα σημεία χρειάστηκε να γίνει απόξεσή τους με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα και πλαστικό υδαταπωθητικό χρώμα σε απόχρωση ίδια με το υπάρχον. 38

39 6. Καθαρισμός των μαρμάρων του στηθαίου από βρύα και βρομιές, για να είναι δυνατή η σωστή κάλυψή τους με ασφαλτική μεμβράνη. 7. Διαβροχή του υποστρώματος και κατασκευή κοίλου λουκιού πλάτους 10cm με ταχύπηκτη επισκευαστική τσιμεντοκονία ενισχυμένη με υαλόπλεγμα, στη γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανή ρηγμάτωση της ασφαλτικής μεμβράνης σε περίπτωση που θα χρειαζόταν να διπλωθεί σε ορθή γωνία. (Παρατήρηση: εξομάλυνση των γωνιών πρέπει να γίνει και στο «σκαλοπάτι» που υπάρχει λόγω της περιμετρικής ζώνης απορροής). 8. Επάλειψη όλων των οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών όπου θα επικολληθεί η ασφαλτική μεμβράνη με ασφαλτικό βερνίκι σε μία στρώση με κατανάλωση gr/m². Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του βερνικιού στη συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, καπνοδόχος κ.λπ.). 9. Προμήθεια και εγκατάσταση αγωγών ορθογωνικής και κυκλικής διατομής με στόμιο υδρορροής και μεταλλική σχάρα απορροής. Σύνδεσή τους με τις κατακόρυφες απορροές του κτιρίου. 10. Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστικών της μόνωσης στις θέσεις που απαιτούνται (τουλάχιστον 1 τεμάχιο ανά 20m²). 11. Επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης σε δύο στρώσεις σταυρωτά Η ασφαλτική μεμβράνη της πρώτης στρώσης θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιημένα από τα αντίστοιχα εργαστήρια: ελαστομερής (SBS), με μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό συνεχούς ίνας, βάρους > 150gr/m², χωρίς επικάλυψη στην επάνω πλευρά, ενώ από την κάτω πλευρά θα έχει θερμοπλαστικό φιλμ, βάρος > 4kg/m², σημείο μάλθωσης > 120 C, ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία τουλάχιστον -10 C, τάση θραύσης τουλάχιστον 650Ν/5cm κατά μήκος και 500Ν/5cm κατά πλάτος, επιμήκυνση στο όριο θραύσης % (μήκος/ πλάτος): 40/40, αντοχή σε διάτρηση (μήκος/ πλάτος): 120Ν/120Ν, αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση: κατηγορία 3L και σε δυναμική διάτρηση: κατηγορία 3I σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1928 και EN1931, το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ13707 και θα φέρει σήμανση CE. Η ασφαλτική μεμβράνη της δεύτερης στρώσης θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με την πρώτη με τη μόνη διαφορά ότι: η άνω επιφάνεια θα φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 0,08mm. Η επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης για την πρώτη στρώση στο υπόστρωμα, και για τη δεύτερη στρώση σταυρωτά πάνω στην πρώτη, θα γίνει εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου προπανίου και με επικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων κατά τουλάχιστον 15cm. Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις δεν πρέπει να συμπίπτουν, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σημείο. Η θερμοκρασία συγκόλλησης θα είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται συντηγμένο υλικό. Οι εργασίες κόλλησης της μεμβράνης θα ξεκινούν από το χαμηλότερο σημείο των ρύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού όταν οι μεμβράνες συγκολλούνται η μία 39

40 παράλληλη με την άλλη. Οι μεμβράνες της δεύτερης στρώσης πρέπει να τοποθετούνται κατά διεύθυνση κάθετη ως προς αυτή των ρύσεων. Η πρώτη στρώση της ασφαλτικής μεμβράνης θα καλύπτει και το περιμετρικό στηθαίο σε ύψος τουλάχιστον 10cm. Η δεύτερη στρώση της ασφαλτικής μεμβράνης θα καλύπτει και το περιμετρικό στηθαίο σε ύψος τουλάχιστον 20cm. Επειδή το στηθαίο έχει επικάλυψη με πλάκες μαρμάρου οι οποίες προς την εσωτερική πλευρά έρχονται πρόσωπο με την τοιχοποιία του στηθαίου (δηλαδή δεν υπάρχει προεξοχή με ποταμό) για επιπλέον προστασία της κατασκευής θα τοποθετηθεί ασφαλτική μεμβράνη, των τεχνικών προδιαγραφών της δεύτερης στρώσης, από την άκρη των μαρμάρων στην εξωτερική πλευρά του στηθαίου που θα καλύψει όλο το πλάτος των μαρμάρων του στηθαίου και τη μεμβράνη της δεύτερης στρώσης στο στηθαίο κατά τουλάχιστον 10cm (βλέπε Σχέδιο 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 12. Ιδιαίτερα επιμελημένη θα είναι η εφαρμογή ειδικών τεμαχίων ασφαλτικής μεμβράνης στα σημεία της κατασκευής που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Στη στεγάνωση των στομίων των υδρορροών θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εφαρμογή των μεμβρανών να μη μειώσει τη διατομή των στομίων εμποδίζοντας την απορροή των νερών της βροχής. Στη βάση της καπνοδόχου, στις βάσεις των φεγγιτών, στη μεταλλική βάση του ηλιακού θερμοσίφωνα και σε όλες τις τρίεδρες γωνίες της κατασκευής (εισέχουσες και εξέχουσες) θα τοποθετηθούν ειδικά πρόσθετα τεμάχια μεμβρανών για την αποκατάσταση της συνέχειας της στεγάνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΟΤ ΤΠ Η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα μετακινείται κατάλληλα ώστε να εφαρμοστεί η υγρομόνωση και τελικά να τοποθετηθεί στην αρχική της θέση πάνω από αυτή. 13. Επάλειψη των ενώσεων με ασφαλτικό βερνίκι αλουμινίου, με βάση οξειδωμένη άσφαλτο, διαλύτες και πάστα αλουμινίου, πυκνότητας τουλάχιστον 0,90gr/cm³, σε δύο διασταυρούμενες στρώσεις. 14. Σφράγιση περιμετρικά, όπου απαιτείται, με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη πυκνότητας τουλάχιστον 0,98-1,02gr/cm³. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρξει μέριμνα ώστε να μην υποστούν βλάβες οι καλωδιώσεις, η εξωτερική μονάδα κλιματισμού και η μονάδα ηλιακού θερμοσίφωνα που βρίσκονται εγκατεστημένες στο δώμα του κτιρίου. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το Κ.Υ. Ελευθερούπολης στεγάζεται σε ένα κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από προσθήκες κτισμάτων με επιστεγάσεις δωμάτων σε επαφή με το αρχικό κτίσμα, έτους κατασκευής 1954, που φέρει επιστέγαση με κεραμοσκεπή. Υπάρχουν δεκατρία δώματα στο συγκρότημα και δύο περιμετρικά στέγαστρα και η συνολική επιφάνειά τους είναι 887,85m² (βλέπε Εικόνες 6-13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Από τα παραπάνω αναφερόμενα δώματα, τα έξι (Δ1, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7 & Δ11), συνολικής επιφάνειας 666,87m² στεγάζουν χώρους κύριας χρήσης, ενώ τα υπόλοιπα επτά (Δ2, Δ3, Δ8, Δ9, Δ10, 40

41 Δ12 & Δ13), συνολικής επιφάνειας 149,89m² στεγάζουν χώρους δευτερεύουσας χρήσης (βλέπε Σχέδιο 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Απαιτείται επίσης η υγρομόνωση των δύο περιμετρικών στεγάστρων (Σ1 και Σ2) συνολικής επιφάνειας 71,09m², τμήματος της βορινής πτέρυγας του συγκροτήματος, των οποίων η τελική επίστρωση είναι γαρμπιλομωσαϊκό, για τον περιορισμό της εισροής υγρασίας στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του κτιρίου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Ελευθερούπολη είναι μία περιοχή με υψηλό επίπεδο υγρασίας κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Οι έντονες φθορές λόγω παλαιότητας που υπάρχουν στα δώματα και τα στηθαία τους, προκαλούν έντονα και εκτεταμένα προβλήματα υγρασίας στο εσωτερικό της μονάδας. Απαιτείται η επιμελής στεγάνωση όλων των δωμάτων του Κ.Υ. Ελευθερούπολης προκειμένου να αποτραπεί η εισχώρηση υγρασίας στα δομικά στοιχεία του κτιριακού συγκροτήματος. Η μέθοδος υγρομόνωσης δεν θα είναι ίδια για όλα τα δώματα, λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζουν στην κατασκευή, τη θέση και τη λειτουργία τους. Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης με αλουμίνιο σε δύο στρώσεις Οι απαιτούμενες εργασίες για τα δώματα Δ1, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7 και Δ11, επιφάνειας 666,87m², είναι οι εξής: 1. Αφαίρεση και απομάκρυνση σε κατάλληλο χώρο απόθεσης μπαζών α) των πεπαλαιωμένων και καταστραμμένων ηλιακών συλλεκτών με τις μεταλλικές βάσεις τους, οι οποίοι βρίσκονται στο δώμα Δ4 και β) του κατεστραμμένου από σκουριά ιστού κεραίας που βρίσκεται σε γωνία του δώματος Δ6. 2. Το υπόστρωμα θα πρέπει να καθαριστεί από σκόνη, βρομιές, αποκολλημένα σκύρα του μωσαϊκού, σκουπίδια, λιπαρά υλικά και άλλες ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες. Θα εφαρμοστεί υδροβολή υψηλής πίεσης για την αφαίρεση όλων των παλιών, κατεστραμμένων επαλείψεων του δώματος. 3. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό, χωρίς χαλαρά σημεία. Τοπικά, όπου απαιτηθεί, θα γίνει αποκατάσταση των μικρορωγμών με έτοιμο αυτοεπιπεδούμενο, ρητινούχο, ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. 4. Απόξεση σαθρών χρωμάτων και σοβάδων του γείσου του κτιρίου προς την πλευρά του δώματος καθώς και των τοίχων των αποθηκών με μηχανικά μέσα και αποξεστικά εργαλεία. 5. Αποκατάσταση του σοβά και των χρωμάτων, σε όσα σημεία χρειάστηκε να γίνει απόξεσή τους, με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα και κατάλληλης απόχρωσης πλαστικό υδαταπωθητικό χρώμα σε δύο στρώσεις. 6. Καθαρισμός των αρμών των μαρμάρων του στηθαίου με τροχό και σφράγισή τους με πολυουρεθανική μαστίχη. 7. Διόρθωση της κλίσης των δωμάτων, όπου απαιτείται, με τη χρήση έτοιμου ελαφροσκυροδέματος με μη απορροφητικά ελαφροβαρή αδρανή. 8. Διαβροχή του υποστρώματος και κατασκευή κοίλου λουκιού πλάτους 10cm, με ταχύπηκτη επισκευαστική τσιμεντοκονία ενισχυμένη με υαλόπλεγμα, στη γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανή ρηγμάτωση του ασφαλτόπανου σε περίπτωση που θα χρειαζόταν να διπλωθεί σε ορθή γωνία. 41

42 Σε ορισμένα δώματα θα χρειαστεί να γίνει και εξομάλυνση της ακμής που δημιουργείται στο στηθαίο από το σοβατεπί του μωσαϊκού, με ταχύπηκτη επισκευαστική τσιμεντοκονία. 9. Επάλειψη όλων των οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών όπου θα επικολληθεί η ασφαλτική μεμβράνη με ασφαλτικό βερνίκι σε μία στρώση με κατανάλωση gr/m². Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του βερνικιού στη συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, τοίχοι κ.λπ.). 10. Επικόλληση, με ιδιαίτερη προσοχή, ασφαλτικής μεμβράνης στα στηθαία, τα στόμια των υδρορροών, τις διάφορες προεξοχές και γενικά σε όλα τα σημεία της κατασκευής που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Στη στεγάνωση των στομίων των υδρορροών θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εφαρμογή των μεμβρανών να μη μειώσει τη διατομή των στομίων εμποδίζοντας την απορροή των νερών της βροχής. Στις βάσεις των κιγκλιδωμάτων, όπου υπάρχουν, καθώς και σε όλες τις τρίεδρες γωνίες της κατασκευής (εισέχουσες και εξέχουσες) θα τοποθετηθούν ειδικά πρόσθετα τεμάχια μεμβρανών για την αποκατάσταση της συνέχειας της στεγάνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΟΤ ΤΠ Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστικών της μόνωσης στις θέσεις που απαιτούνται (τουλάχιστον 1 τεμάχιο ανά 20m²). 12. Επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης σε δύο στρώσεις σταυρωτά. Η ασφαλτική μεμβράνη θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιημένα από τα αντίστοιχα εργαστήρια: ελαστομερής (SBS), με μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό συνεχούς ίνας, βάρους > 150gr/m², χωρίς επικάλυψη στην επάνω πλευρά, ενώ από την κάτω πλευρά θα έχει θερμοπλαστικό φιλμ, βάρος > 4kg/m², σημείο μάλθωσης > 120 C, ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία τουλάχιστον -10 C, τάση θραύσης τουλάχιστον 650Ν/5cm κατά μήκος και 500Ν/5cm κατά πλάτος, επιμήκυνση στο όριο θραύσης % (μήκος/ πλάτος): 40/40, αντοχή σε διάτρηση (μήκος/ πλάτος): 120Ν/120Ν, αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση: κατηγορία 3L και σε δυναμική διάτρηση: κατηγορία 3I σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1928 και EN1931, το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ13707 και θα φέρει σήμανση CE. Η ασφαλτική μεμβράνη της δεύτερης στρώσης θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με την πρώτη με τη μόνη διαφορά ότι: η άνω επιφάνεια θα φέρει επικάλυψη φύλλου αλουμινίου πάχους τουλάχιστον 0,08mm. Η επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης για την πρώτη στρώση στο υπόστρωμα, και για τη δεύτερη στρώση σταυρωτά πάνω στην πρώτη, θα γίνει εν θερμώ με χρήση φλόγιστρου προπανίου και με επικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων κατά τουλάχιστον 15cm. Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις δεν πρέπει να συμπίπτουν, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σημείο. Η θερμοκρασία συγκόλλησης θα είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της αλληλοεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται συντηγμένο υλικό. Οι εργασίες κόλλησης της μεμβράνης θα ξεκινούν από το χαμηλότερο σημείο των ρύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού όταν οι μεμβράνες συγκολλούνται η μία 42

43 παράλληλη με την άλλη. Οι μεμβράνες της δεύτερης στρώσης πρέπει να τοποθετούνται κατά διεύθυνση κάθετη ως προς αυτή των ρύσεων. 13. Επάλειψη των ενώσεων με ασφαλτικό βερνίκι αλουμινίου, με βάση οξειδωμένη άσφαλτο, διαλύτες και πάστα αλουμινίου, πυκνότητας τουλάχιστον 0,90gr/cm³, σε δύο διασταυρούμενες στρώσεις. 14. Σφράγιση περιμετρικά, όπου απαιτείται, με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη πυκνότητας τουλάχιστον 0,98-1,02gr/cm³. Επάλειψη με στεγανωτικό υλικό Οι απαιτούμενες εργασίες για τα δώματα απολήξεων Δ2, Δ3, Δ8, Δ9, Δ10, Δ12 και τα στέγαστρα Σ1 και Σ2, συνολικής επιφάνειας 220,98m², είναι οι εξής: 1. Το υπόστρωμα θα πρέπει να καθαριστεί από σκόνη, βρομιές, αποκολλημένα σκύρα του γαρμπιλομωσαϊκού, σκουπίδια, βρύα, λιπαρά υλικά και άλλες ουσίες επιβλαβείς για τις εργασίες και να είναι στεγνό, χωρίς χαλαρά σημεία. Τοπικά, όπου απαιτηθεί, θα γίνει αποκατάσταση των μικρορωγμών με έτοιμο αυτοεπιπεδούμενο, ρητινούχο, ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. 2. Απόξεση σαθρών χρωμάτων και σοβάδων των κατακόρυφων στοιχείων προς την πλευρά του δωμάτων (όπου υπάρχουν) με μηχανικά μέσα και αποξεστικά εργαλεία. 3. Αποκατάσταση του σοβά και των χρωμάτων σε όσα σημεία χρειάστηκε να γίνει απόξεσή τους με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα και κατάλληλης απόχρωσης πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. 4. Διόρθωση της κλίσης των δωμάτων, όπου απαιτείται, με τη χρήση έτοιμου ελαφροσκυροδέματος με μη απορροφητικά ελαφροβαρή αδρανή. 5. Επάλειψη με εποξειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών, με ελάχιστη κατανάλωση 200gr/m², των οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών των δωμάτων και των στεγάστρων. 6. Επάλειψη στεγανωτικού υλικού πολυουρεθανικής βάσης σε δύο στρώσεις σταυρωτά με συνολική κατανάλωση 1,2-1,5kg/m² των παραπάνω επιφανειών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 7. Στο δώμα Δ2 τοποθέτηση πλακών μαρμάρου, φάρδους 18cm, πάχους 2cm για τρέχον μήκος περίπου 2,50m, ποιότητας ίδιας με τα υπάρχοντα, σε σημείο του γείσου όπου έχουν καταστραφεί. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ (Άνω Τζουμαγιάς 64) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μετά από την αποξήλωση δώδεκα (12) ηλιακών συλλεκτών θα πρέπει να αποκατασταθεί τοπικά η υγρομόνωση σε τμήμα του δώματος του κτιρίου Α, εμβαδού περίπου Ε=100,00m². Επίσης, θα τοποθετηθεί αερόψυκτος ψύκτης (βλέπε Εικόνα 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επάλειψη ασφαλτικού υλικού (αστάρωμα) 43

44 Εφαρμογή, σε όλη την επιφάνεια προς μόνωση, υποστρώματος με υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, πολυμερούς ασφάλτου >60% μη αναφλέξιμο υψηλών προδιαγραφών, σε δύο στρώσεις κατ' ελάχιστο, με κατανάλωση περίπου 1Kg/m 2, σύμφωνα με τις οδηγίες όπως αναλυτικά αναφέρονται στα τεχνικά εγχειρίδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη του παραγωγού (συνθήκες εφαρμογής, αραίωση, κατανάλωση). Πριν την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του ασταριού στην συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία, τοίχοι). Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης με ψηφίδα σε μία στρώση Επικόλληση με φλόγιστρο μίας στρώσης ελαστομερούς ασφαλτόπανου SBS-20 C, ενισχυμένο με μη υφαντό πολυεστερικό πλέγμα οπλισμού βάρους > 150gr/m 2, με την κάτω πλευρά της μεμβράνης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου και την επάνω επικαλυμμένη με ψηφίδα λευκή, βάρος μεμβράνης > 4kg/m 2 και μήκος ρολού όχι μεγαλύτερο από 10m, και θα έχει απαραίτητα τουλάχιστον τα κάτωθι πιστοποιημένα χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα εργαστήρια: Σημείο Μάλθωσης >115 C ( ± C) Σημείο Διείσδυσης 30-40dmm Επιμήκυνση τουλάχιστον 35% κατά μήκος και 35% κατά πλάτος, κατά ΕΝ Τάση θραύσης 700Ν/5εκ (±20%) κατά μήκος και 500Ν/5εκ (±20%) κατά πλάτος Αντοχή σε σχίσιμο 200Ν (±30%) κατά μήκος και 250Ν (±30%) κατά πλάτος Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών Αυξημένη αντοχή στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN1297 Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >100 C Αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση κατηγορία L3 και σε δυναμική διάτρηση κατηγορία Ι3 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931 Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες από -10 C έως -25 C Το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ και θα φέρει σήμανση CE. Εκτός από τις παραπάνω εργασίες, οι υπόλοιπες όπως περιγράφονται ανωτέρω στις Τεχνικές Απαιτήσεις Εργασιών. ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ του Κ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ (Πλαταιών 26) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στο δώμα πάνω από τους χώρους των χώρων υγιεινής στο Τοπικό ιατρείο Χαριλάου, εμβαδού περίπου Ε=66,25m², η υπάρχουσα παλαιά υγρομόνωση παρουσιάζει έντονη φθορά, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας μετά από κάθε βροχόπτωση. Επίσης, στο δώμα του 2 ου ορόφου, εμβαδού περίπου Ε=115,42m², η υπάρχουσα υγρομόνωση παρουσιάζει σε σημεία φουσκώματα, αναδιπλώσεις και αποκολλήσεις (βλέπε Εικόνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όπως περιγράφονται ανωτέρω στις Τεχνικές Απαιτήσεις Εργασιών. 44

45 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πλήρη στεγανοποίηση των δωμάτων (συνολική επιφάνεια 950,00m 2 περίπου) του κτιρίου που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Σερρών, επί των οδών Ιπποκράτους και Αγ. Σοφίας 3 (βλέπε Εικόνα 20 και Σχέδιο 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαίρεση των παλαιών στρωμάτων μόνωσης, τη δημιουργία νέας μόνωσης, καθαρισμό λουκιών και λοιπών υδραυλικών εργασιών των υδρορροών και των λουκιών, και ότι άλλο απαιτηθεί για τις ανάγκες αποκατάστασης των δωμάτων. Κρίνεται απαραίτητη η ανακατασκευή των μονώσεων των δωμάτων, καθώς έχουν υποστεί φθορές, κυρίως λόγω γήρανσης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη στεγάνωση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και διαρροής νερών στους χώρους κάτω από τα δώματα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι εξής: 1. Αποξήλωση των παλαιών στεγανωτικών μονώσεων, παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, όπου υπάρχουν. Επιμελής καθαρισμός και σκούπισμα όλης της επιφάνειας στεγάνωσης. Επέμβαση σε προβληματικά σημεία, επιδιόρθωση ρωγμών, σκασιμάτων, ατελειών σε αρμούς, με τοπικές επισκευές και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων. 2. Διαβροχή του υποστρώματος και κατασκευή κοίλου λουκιού πλάτους 10cm με ταχύπηκτη επισκευαστική τσιμεντοκονία ενισχυμένη με υαλόπλεγμα, στη γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή του δαπέδου με τα κατακόρυφα στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανή ρηγμάτωση της ασφαλτικής μεμβράνης σε περίπτωση που θα χρειαζόταν να διπλωθεί σε ορθή γωνία. 3. Επάλειψη όλων των οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών όπου θα επικολληθεί η ασφαλτική μεμβράνη με ασφαλτικό βερνίκι σε μία στρώση με κατανάλωση gr/m². Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την εφαρμογή του βερνικιού στη συμβολή των οριζόντιων επιφανειών με τα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαίο, καπνοδόχος κ.λπ.). 4. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτόπανου 2,0Κg/m² για δημιουργία διόδων εξαερισμού. Η διάστρωση σταματά 40cm πριν τις κατακόρυφες απολήξεις του δώματος. 5. Τοποθέτηση ειδικών πλαστικών εξαεριστικών της μόνωσης στις θέσεις που απαιτούνται (τουλάχιστον 1 τεμάχιο ανά 20m²). Θα έχουν την απαραίτητη μηχανική αντοχή, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία και θα είναι συμβατά με τα υπόλοιπα υλικά, ώστε να μην επιδρούν δυσμενώς μεταξύ τους. 6. Επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτόπανου (SBS) με χρήση φλόγιστρου. Επικολλάται πλήρως πάνω στο ασφαλτόπανο εξαερισμού και επικαλύπτει και τα λούκια ομαλοποίησης από τσιμεντοκονία των κατακόρυφων απολήξεων του δώματος. Το ασφαλτόπανο θα είναι βάρους > 4kg/m 2 ενισχυμένο με οπλισμό spunbond πολυεστέρα > 150gr/m 2, με την κάτω πλευρά της μεμβράνης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου και την επάνω επικαλυμμένη με ορυκτή ψηφίδα, μήκος ρολού όχι μεγαλύτερο από 10m και θα έχει απαραίτητα τουλάχιστον τα κάτωθι πιστοποιημένα χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα εργαστήρια: 45

46 Σημείο Μάλθωσης >115 C ( ± C) Σημείο Διείσδυσης 30-40dmm Επιμήκυνση τουλάχιστον 35% κατά μήκος και 35% κατά πλάτος, κατά ΕΝ Τάση θραύσης 700Ν/5εκ (±20%) κατά μήκος και 500Ν/5εκ (±20%) κατά πλάτος Αντοχή σε σχίσιμο 200Ν (±30%) κατά μήκος και 250Ν (±30%) κατά πλάτος Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών Αυξημένη αντοχή στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN1297 Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >100 C Αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση κατηγορία L3 και σε δυναμική διάτρηση κατηγορία Ι3 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931 Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες από -10 C έως -25 C Το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ και θα φέρει σήμανση CE. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα παράλληλα με το άλλο, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των ασφαλτόπανων μεταξύ τους είναι 10cm κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15cm στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των ασφαλτόπανων κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των ασφαλτόπανων. Τοποθέτηση ειδικών διαμορφωμένων τεμαχίων ασφαλτόπανου σε ηλιακούς, δεξαμενές, αναμονές, υδρορροές, σωλήνες, καθώς και σε όλα τα ευαίσθητα σημεία. 7. Ιδιαίτερα επιμελημένη θα είναι η εφαρμογή ειδικών τεμαχίων ασφαλτικής μεμβράνης στα σημεία της κατασκευής που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Στη στεγάνωση των στομίων των υδρορροών θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η εφαρμογή των μεμβρανών να μη μειώσει τη διατομή των στομίων εμποδίζοντας την απορροή των νερών της βροχής. Η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού θα μετακινείται κατάλληλα, ώστε να εφαρμοστεί η υγρομόνωση και τελικά να τοποθετηθεί στην αρχική της θέση πάνω από αυτή. 8. Εξαγωγή με προσοχή των μαρμάρων επιστέγασης του στηθαίου των δωμάτων για την επανατοποθέτησή τους μετά την επίστρωση του ασφαλτόπανου. Καθαρισμός τους και αντικατάσταση όσων έχουν ρηγματώσεις ή είναι σπασμένα με όμοια των υπαρχόντων. Στα στηθαία η ασφαλτική μεμβράνη καλύπτει ολόκληρο το στηθαίο και καρφώνεται με λάμα αλουμινίου στη στέψη του. Για τη στερέωσή τους γίνεται χρήση γαλβανισμένων καρφιών και ροδελών. 9. Ενίσχυση της μόνωσης με εφαρμογή ελαστικού πολυουρεθανικού υλικού σφραγίσεως, σε όσα σημεία διακόπτεται η συνέχεια των ασφαλτόπανων (π.χ. αναμονές, κάγκελα, βάσεις από δεξαμενές ή θερμοσίφωνες κ.α.) και στα σημεία που οι άκρες των ασφαλτόπανων συναντούν το στηθαίο ή τον τοίχο. Με αυτή τη διαδικασία εκμηδενίζονται οι πιθανότητες αστοχίας του ασφαλτόπανου, παρ όλη την καταπόνηση που υφίστανται. 10. Απαιτείται καθαρισµός λουκιών και γενική επισκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων απορροής οµβρίων (κατασκευή νέων λουκιών και αντικατάσταση σωληνώσεων εφόσον απαιτηθεί). 11. Στα με αρίθμηση 1α και 1β στέγαστρα των εισόδων του ισογείου (βλέπε Εικόνα 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) θα κτιστεί με τούβλο το κενό μεταξύ της άνω πλευράς της πλάκας τους και της κάτω μεριάς του προβόλου του δώματος του ισογείου, σε σχήμα Π, σοβάτισμα και βάψιμο. Στο τμήμα των στεγάστρων που απομένει, θα διαστρωθεί αφρομπετόν μέχρι το ύψος των μαρμαρικών του στηθαίου και δημιουργία κλίσης ρύσεων προς τα έξω. Μετά την πλήρη 46

47 ξήρανση του αφρομπετόν γίνεται επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτική κόλλα ψυχρής εφαρμογής με ελάχιστη ελαστικότητα 100%. Επάλειψη του αφρομπετόν με ασφαλτικό βερνίκι, σαν αστάρωμα της ασφαλτόκολλας. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτόπανου. Εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης με την επάνω πλευρά της επικαλυμμένη με ψηφίδα λευκή, όπως περιγράφηκε παραπάνω και με τα ίδια χαρακτηριστικά. Επικάλυψη και των μαρμαρικών της στέψης του στηθαίου. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η υγρομόνωση του δώματος επάνω από την κεντρική είσοδο του Κέντρου Υγείας, εμβαδού περίπου Ε=60,00m 2, έχει φθαρεί από την πολυκαιρία, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και διαρροής νερών στους χώρους κάτω από το δώμα. Απαιτείται η επιμελής στεγάνωση του δώματος και η αποφόρτιση της οριζόντιας περιμετρικής λεκάνης συλλογής υδάτων της στέγης, με τοποθέτηση νέων κάθετων υδρορροών (βλέπε Εικόνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μόνωση δώματος Όπως περιγράφονται ανωτέρω στις Τεχνικές Απαιτήσεις Εργασιών. Υδρορροές Στο κτίριο υφίστανται ήδη δεκατρείς (13) κατακόρυφες υδρορροές και η αναγκαιότητα προσθήκης νέων, προκύπτει από το γεγονός ότι η οριζόντια λεκάνη συλλογής υδάτων της στέγης σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης, δεν είναι επαρκούς όγκου για να συγκρατήσει το νερό, ώστε η απορροή να είναι επαρκώς ικανοποιητική από τις υφιστάμενες κατακόρυφες υδρορροές. Προβλέπεται η τοποθέτηση ίδιου τύπου υδρορροών με τις υφιστάμενες, για λόγους ομοιομορφίας των όψεων του κτιρίου. Τοποθέτηση συνολικά έντεκα (11) νέων κάθετων υδρορροών, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία (περίπου δύο ανά πλευρά των κτιρίων). Διάνοιξη έντεκα (11) οπών με ποτηροτρύπανο στην λεκάνη συλλογής της στέγης για την τοποθέτηση των αγωγών. Στεγανοποίηση περιμετρικά της οπής μετά την τοποθέτηση του αγωγού PVC με ακρυλική μαστίχη. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης όμβριων υδάτων (υδρορροή), κατάλληλης διατομής από σκληρό P.V.C., μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ. ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με ειδικά τεμάχια, μούφες, κολάρα, γωνίες, καμπύλες, επιστόμια εκροής κ.λπ. όπου απαιτείται. Η τοποθέτηση, συγκράτηση και στερέωση των υδρορροών στους τοίχους θα γίνει με περιλαίμια, που τα άκρα τους θα πακτωθούν σε οπές που θα ανοιχθούν στον τοίχο και θα γεμίσουν με τσιμεντοκονία αναλογίας 1:3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 47

48 Σε δώμα του Κέντρου Υγείας, εμβαδού περίπου Ε=50,00m 2, εισέρχονται νερά μετά από κάθε βροχόπτωση λόγω φθοράς της υγρομόνωσης. Απαιτείται η αντικατάστασή της. Επίσης, το περιμετρικό γείσο του κτιρίου παρουσιάζει έντονες φθορές και αποκολλήσεις, λόγω υγρασίας που οφείλεται στον ελλιπή αριθμό κάθετων υδρορροών αλλά και στην απόσταση της περιμετρικής οριζόντιας υδρορροής από την απόληξη των κεραμιδιών (βλέπε Εικόνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μόνωση δώματος Όπως περιγράφονται ανωτέρω στις Τεχνικές Απαιτήσεις Εργασιών. Περιμετρικό γείσο Προσεκτική αποξήλωση της οριζόντιας περιμετρικής υδρορροής, για τη σωστή επανατοποθέτησή της, με τις σωστές κλίσεις για την απομάκρυνση των όμβριων προς τις νέες κάθετες υδρορροές, με την ολοκλήρωση των εργασιών. Αστάρωμα και μόνωση της μετώπης του περιμετρικού γείσου, περίπου 170m, με επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης. Οι επισκευές των ρηγματώσεων του γείσου, θα γίνουν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ «Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους» και ΕΛΟΤ ΤΠ «Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού». Υδρορροές Στο κτίριο υφίστανται μόνο δώδεκα (12) κατακόρυφες υδρορροές και η αναγκαιότητα προσθήκης νέων, προκύπτει από το γεγονός ότι η οριζόντια λεκάνη συλλογής υδάτων της στέγης σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης, δεν είναι επαρκούς όγκου για να συγκρατήσει το νερό, ώστε η απορροή να είναι επαρκώς ικανοποιητική από τις υφιστάμενες κατακόρυφες υδρορροές. Προβλέπεται η τοποθέτηση ίδιου τύπου υδρορροών με τις υφιστάμενες, για λόγους ομοιομορφίας των όψεων του κτιρίου. Τοποθέτηση συνολικά δεκαέξι (16) νέων κάθετων υδρορροών, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Διάνοιξη δεκαέξι (16) οπών με ποτηροτρύπανο στην λεκάνη συλλογής της στέγης για την τοποθέτηση των αγωγών. Στεγανοποίηση περιμετρικά της οπής μετά την τοποθέτηση του αγωγού PVC με ακρυλική μαστίχη. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης όμβριων υδάτων (υδρορροή) κατάλληλης διατομής από σκληρό P.V.C., μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως στερεώσεως κ.λπ. ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με ειδικά τεμάχια, μούφες, κολάρα, γωνίες, καμπύλες, επιστόμια εκροής κ.λπ. όπου απαιτείται. Η τοποθέτηση, συγκράτηση και στερέωση των υδρορροών στους τοίχους θα γίνει με περιλαίμια, που τα άκρα τους θα πακτωθούν σε οπές που θα ανοιχθούν στον τοίχο και θα γεμίσουν με τσιμεντοκονία αναλογίας 1:3. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 48

49 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αντικατάσταση της υγρομόνωσης του δώματος πάνω από την κεντρική είσοδο του Κέντρου Υγείας, εμβαδού περίπου Ε=100,00m 2, λόγω παλαιότητας και φθορών. Αντικατάσταση λουκιών απορροής όμβριων, συνολικού μήκους 26m περίπου, στα σημεία επαφών των τοιχοποιιών του με τις κεραμοσκεπές και υγρομόνωσή τους (βλέπε Εικόνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Στο υπόγειο του Κ.Υ. παρουσιάζονται υγρασίες και απαιτείται η στεγάνωσή του (βλέπε Σχέδιο 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μόνωση δώματος Όπως περιγράφονται ανωτέρω στις Τεχνικές Απαιτήσεις Εργασιών. Μόνωση λουκιών απορροής όμβριων (ντερέδες) Αποκεράμωση σε απόσταση 1,0m από το λούκι απορροής όμβριων που εφάπτεται σε κατακόρυφο στοιχείο. Αποξήλωση των υφιστάμενων λουκιών απορροής όμβριων. Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης σε μια στρώση (όπως περιγράφεται ανωτέρω στις Τεχνικές Απαιτήσεις Εργασιών και στην ενότητα του Κ.Υ. Τούμπας). Τοποθέτηση νέων λουκιών απορροής όμβριων, με την κατάλληλη κλίση, από γαλβανιζέ στραντζαριστή ενισχυμένη λαμαρίνα, πάχους τουλάχιστον 2mm. Κατάλληλη στήριξή τους, στον τοίχο συγκρατείται με μεταλλική διατομή που βιδώνεται σ' αυτόν και το άλλο άκρο κάτω από την επικάλυψη της στέγης. Επανατοποθέτηση των υφιστάμενων κεραμιδιών, που είχαν μετακινηθεί προηγουμένως για την παραπάνω εργασία, τα οποία πρέπει να επικαλύπτουν τουλάχιστον 15cm τον αύλακα απορροής, μετά από λεπτομερή έλεγχο του Αναδόχου. Αντικατάσταση τυχόν σπασμένων κεραμιδιών. Επισκευή τυχόν φθαρμένων κάθετων υδρορροών. Μόνωση υπογείου Έχουν πραγματοποιηθεί παλιότερα εσωτερικές εργασίες στεγάνωσης των εξωτερικών τοιχίων του υπογείου. Τώρα παρουσιάζονται υγρασίες στα κάθετα σε αυτά τοιχία (βλέπε Σχέδιο 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Προηγείται προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής της στεγάνωσης: Αρχικά γίνεται καλός καθαρισμός, απομάκρυνση σαθρών σημείων με μηχανικά μέσα, καθώς και τυχόν υπολοίπων από τον ξυλότυπο. Αν υπάρχουν προεξέχοντες σιδηροί οπλισμοί, αυτοί κόβονται σε απόσταση 1-2cm εντός του τοιχίου και τα σημεία αυτά διευρύνονται δημιουργώντας μικρή κοιλότητα. Στη συνέχεια, γίνεται πολύ καλό πλύσιμο του τοιχίου, ενώ συγχρόνως η επιφάνεια καθαρίζεται με συρματόβουρτσα. Οι κοιλότητες, καθώς και άλλες μικρές ατέλειες του σκυροδέματος (π.χ. κυψέλες, οπές, ρηγματώσεις), σφραγίζονται με ταχύπηκτο, επισκευαστικό τσιμεντοειδές, ενώ μεγαλύτερες οπές σφραγίζονται αρχικά με τσιμεντοκονίαμα, έως απόσταση 3cm από το επίπεδο της επιφάνειας του τοιχίου. Όπου υπάρχει αρμός διακοπής σκυροδέματος, δημιουργείται εσοχή σε σχήμα V με τη βοήθεια μηχανικού μέσου, η οποία σφραγίζεται με 49

50 επισκευαστικό κονίαμα, αφού προηγηθεί ελαφρά διαβροχή των σημείων εφαρμογής του υλικού. Η γωνία στη συμβολή του δαπέδου με τα τοιχία διαβρέχεται και εξομαλύνεται με ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα, διαμορφώνοντας καμπύλο λούκι (45 ο ). Ακολουθεί η στεγανοποίηση των επιφανειών. Σε όλη την επιφάνεια των τοιχίων, αφού διαβρέχονται καλά, γίνεται εφαρμογή διεισδυτικού στεγανωτικού τσιμεντοειδούς σε δύο στρώσεις, με συνολική κατανάλωση 2,5kg/m 2, ή όπως προτείνει ο προμηθευτής του υλικού. Κάθε στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η προηγούμενη, πάχους έως και 1mm. Κατά τον ίδιο τρόπο θα στεγανωθεί και το δάπεδο του υπογείου στις περιοχές εμφάνισης των υγρασιών. Γενικά, η προετοιμασία και η εφαρμογή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του προμηθευτικού οίκου των υλικών. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στο χώρο έξω από την είσοδο του Παιδιατρικού, που προοριζόταν για παιδική χαρά, εμβαδού περίπου Ε=15,00m 2, μετά από κάθε βροχόπτωση εισέρχονται νερά λόγω λανθασμένης κλίσης, γι αυτό και απαιτείται η διόρθωσή της. Επίσης, σε cour anglaise στην πίσω όψη του Κ.Υ. στην περιοχή του κλιμακοστάσιου, μετά από δυνατή βροχόπτωση εισέρχονται νερά από το κούφωμα, διότι δεν υπάρχει οριζόντιο κανάλι απορροής των όμβριων που να τα οδηγεί στην υφιστάμενη υδρορροή (βλέπε Εικόνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δάπεδο παιδικής χαράς Αποξήλωση μετά προσοχής των πλακιδίων από ανακυκλωμένο καουτσούκ για την επανατοποθέτησή τους και αντικατάσταση των φθαρμένων. Καλός καθαρισμός του δαπέδου και διόρθωση της κλίσης ρύσεων. Τοποθέτηση των πλακιδίων επί προετοιμασμένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού δαπέδου. Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι συνεπίπεδη με τις γειτονικές επιφάνειες από οποιαδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καμία υψομετρική διαφορά που να επιτρέπει την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη μη δυνατότητα απομάκρυνσης των πλακιδίων. Κανάλι απορροής σε cour anglaise Καθαρισμός του χώρου. Κατασκευή καναλιού απορροής όμβριων κατά μήκος του cour anglaise, διαστάσεων 15Χ20cm και μήκους 4m περίπου, και στεγάνωσή του με επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης. Τα όμβρια που συγκεντρώνονται στο κανάλι θα διοχετεύονται στην υφιστάμενη αποχέτευση όμβριων. Δοκιμή στεγανότητας και απορροής του καναλιού, έλεγχος ορθής και ασφαλούς εφαρμογής των σχαρών, παράδοση του συνόλου της εγκατάστασης σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία. 50

51 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στην πλάκα της οροφής του υπογείου, πάνω από την οποία βρίσκεται το πλατύσκαλο του κεντρικού εξωτερικού κλιμακοστασίου εισόδου στο Κέντρο Υγείας, εμβαδού περίπου Ε=20,00m 2, εισέρχονται νερά μετά από βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί ρηγματώσεις και να έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός. Επίσης, το τοιχίο του κλιμακοστασίου εξωτερικά, παρουσιάζει ρηγματώσεις στην επιφάνειά του και στη συναρμογή του με το περιμετρικό δάπεδο (βλέπε Εικόνες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Απαιτείται η υγρομόνωση της πλάκας και οι επισκευές των ρηγματώσεων, οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ «Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους» και ΕΛΟΤ ΤΠ «Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στεγάνωση δαπέδου πλατύσκαλου 1. Αποξήλωση μετά προσοχής των μαρμάρων του πλατύσκαλου, για την επαναχρησιμοποίησή τους. 2. Μηχανικός καθαρισμός και εξυγίανση δαπέδου. 3. Επισκευή επιφάνειας όπου χρειάζεται, τυχόν διόρθωση κλίσης ρύσεων. 4. Αστάρωμα (όπως περιγράφεται ανωτέρω στις Τεχνικές Απαιτήσεις Εργασιών και στην ενότητα του Κ.Υ. Τούμπας). 5. Εφαρμογή της ασφαλτικής μεμβράνης σε μία στρώση (όπως περιγράφεται ανωτέρω στις Τεχνικές Απαιτήσεις Εργασιών και στην ενότητα του Κ.Υ. Τούμπας). 6. Τοποθέτηση ειδικών υλικών για την πρόσφυση των υπερκείμενων στρώσεων (μάρμαρα). 7. Τοποθέτηση των μαρμάρων που αφαιρέθηκαν, αντικατάσταση των σπασμένων με παρόμοια των υπαρχόντων, τόσο στο πλατύσκαλο όσο και στα σκαλοπάτια. Επισκευή ρωγμών μικρού εύρους 1. Καθαίρεση της επένδυσης από διακοσμητικά τουβλάκια και καθαίρεση των επιχρισμάτων κατά μήκος της ρωγμής και σε πλάτος 10cm εκατέρωθεν αυτής. 2. Σφράγιση του ίχνους της ρωγμής με χρήση επoξειδικώv παστών και τοποθέτηση ακρoφυσίωv. 3. Πλήρωση της ρωγμής με εποξειδική κόλλα με κατάλληλη τεχνική. 4. Επίχρισμα, επένδυση με διακοσμητικά τουβλάκια όμοιων με τα υπάρχοντα. Επισκευή στοιχείου σκυροδέματος με διάβρωση οπλισμών 1. Απομάκρυνση επιχρισμάτων και σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της βλάβης και αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού όσο το δυνατόν περιμετρικά. 2. Καθαρισμός του οπλισμού από τα οξείδια με συρματόβουρτσα ή γυαλόχαρτο ή αμμοβολή. 3. Καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτισμα, αναρρόφηση. 4. Εφαρμογή υλικού αντιδιαβρωτικής προστασίας του οπλισμού (τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας ή εποξειδικό αντιοξειδωτικό για προστασία χάλυβα οπλισμού). 5. Εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης ώστε να καλυφθεί η επιφάνεια του σκυροδέματος στη ζώνη επέμβασης. 51

52 6. Τοπικές επισκευές με τσιμεντοειδές κονίαμα για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις. Η εφαρμογή του κονιάματος θα γίνει με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή εκτόξευση. 7. Σφράγιση και φινίρισμα της τελικής επιφάνειας με λεπτόκοκκο τσιμεντοειδές κονίαμα για τη σφράγιση των πόρων του επισκευαστικού κονιάματος και τη διόρθωση των ατελειών. 8. Επιχρίσματα, βάψιμο. Γ. Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λπ.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε προσωρινής διακοπής εργασιών πρέπει οι υποκείμενοι χώροι να εξασφαλίζονται από την είσοδο νερού με προσωρινά μέτρα προστασίας. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Υ.Πε. να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Υ.Πε. δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται χειρωνακτικά και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. Ο ανάδοχος: είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που θα προκύψουν (μερεμέτια) κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα πρέπει να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, 52

53 είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο α) του σχετικού τιμολογίου, β) φορολογικής ενημερότητας και γ) βεβαίωσης πληρωμής οφειλών για το ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στο έργο. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε (15) μηνών, προκύψει μερική ή ολική καταστροφή, που θα οφείλεται σε κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης/συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κ.λπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από την Υ.Πε. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν στην οικονομική προσφορά τους ότι: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής και έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου β) διαθέτουν άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό. γ) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική προστασία των μη αποπερατωμένων εργασιών από διαβροχή, υφαρπαγή από τον άνεμο, τραυματισμό. Δ. Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές ταυτότητες (όπου απαιτείται). 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 3. Η εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο υπεργολάβο ο οποίος θα έχει αποδεδειγμένα τοποθετήσει μεμβράνη σε ενιαία επιφάνεια κατ ελάχιστο 1.000,00m². Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να προσκομιστούν συμβάσεις ή τιμολόγια εργασιών. 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να αναφέρει ότι: επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας και έλαβαν γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών των εγκαταστάσεων, ώστε να προβλέψουν καθετί απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται. το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί γνωρίζει άριστα το τεχνικό αντικείμενο και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες. 53

54 54

55 20PROC ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εικόνα 1. Αεροφωτογραφία Κ.Υ. Χρυσούπολης Εικόνα 2. Ζώνη απορροής όμβριων στο δώμα του Κ.Υ. Χρυσούπολης Εικόνα 3. Δώμα Κ.Υ. Χρυσούπολης Σχέδιο 1. Κάτοψη δώματος Κ.Υ. Χρυσούπολης Σχέδιο 2. Κατασκευαστική λεπτομέρεια δώματος Κ.Υ. Χρυσούπολης Εικόνα 4. Δώμα Κ.Υ. Χρυσούπολης 55

56 Εικόνα 7. Κ.Υ. Ελευθερούπολης Εικόνα 5. Δώμα Κ.Υ. Χρυσούπολης Εικόνα 8. Κ.Υ. Ελευθερούπολης Εικόνα 6. Αεροφωτογραφία Κ.Υ. Ελευθερούπολης Εικόνα 9. Κ.Υ. Ελευθερούπολης Σχέδιο 3. Σκαρίφημα Κ.Υ. Ελευθερούπολης 56

57 Εικόνα 10. Κ.Υ. Ελευθερούπολης Εικόνα 12. Κ.Υ. Ελευθερούπολης Εικόνα 11. Κ.Υ. Ελευθερούπολης Εικόνα 13. Κ.Υ. Ελευθερούπολης Εικόνα 14. Αεροφωτογραφία Κ.Υ. Τούμπας 57

58 Εικόνα 18. Δώμα WC Τοπικού Ιατρείου Χαριλάου Εικόνα 15. Αεροφωτογραφία Τοπικού Ιατρείου Χαριλάου Εικόνα 19. Δώμα 2 ου ορόφου Τοπικού Ιατρείου Χαριλάου Εικόνα 16. Δώμα WC Τοπικού Ιατρείου Χαριλάου Εικόνα 20. Αεροφωτογραφία Κ.Υ. Σερρών Εικόνα 17. Δώμα WC Τοπικού Ιατρείου Χαριλάου 58

59 Εικόνα 23. Δώμα κεντρικής εισόδου Κ.Υ. Δροσάτου Σχέδιο 4. Κατόψεις δωμάτων Κ.Υ. Σερρών Εικόνα 24. Δώμα κεντρικής εισόδου Κ.Υ. Δροσάτου Εικόνα 21. Στέγαστρο 1β Εικόνα 25. Δώμα κεντρικής εισόδου Κ.Υ. Δροσάτου Εικόνα 22. Αεροφωτογραφία Κ.Υ. Δροσάτου 59

60 Εικόνα 26. Αεροφωτογραφία Κ.Υ. Αγίου Νικολάου Εικόνα 29. Περιμετρικό γείσο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου Εικόνα 27. Δώμα Κ.Υ. Αγίου Νικολάου Εικόνα 30. Αεροφωτογραφία Κ.Υ. Κασσανδρείας Εικόνα 31. Δώμα κεντρικής εισόδου Κ.Υ. Κασσανδρείας Εικόνα 28. Περιμετρικό γείσο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου 60

61 Εικόνα 32. Αύλακας απορροής όμβριων Κ.Υ. Κασσανδρείας Σχέδιο 5. Εμφάνιση υγρασίας στο υπόγειο του Κ.Υ. Κασσανδρείας Εικόνα 34. Δάπεδο εισόδου Παιδιατρικού Κ.Υ. Ν. Καλλικράτειας Εικόνα 33. Αεροφωτογραφία Κ.Υ. Ν. Καλλικράτειας 61

62 Εικόνα 38. Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου Εικόνα 35. Cour anglaise Κ.Υ. Ν. Καλλικράτειας Εικόνα 39. Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου Εικόνα 36. Παράθυρο σε cour anglaise Κ.Υ. Ν. Καλλικράτειας Εικόνα 37. Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου 62

63 5. Κ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ 4. ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 3. Κ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ 2. Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Κ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ Κ.Υ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 Υγρομόνωση δώματος με προετοιμασία υποστρώματος και διπλό ασφαλτόπανο με αλουμίνιο. Διαμόρφωση και στεγανοποιητική προστασία στομίου υδροροής σε δώμα ,25 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,25 Φ.Π.Α. 24% 8.678,70 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,95 1 Υγρομόνωση δώματος με επισκευές επιφανειών, προετοιμασία υποστρώματος και διπλό ασφαλτόπανο με αλουμίνιο. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης. Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm , ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,93 Φ.Π.Α. 24% 5.447,50 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,43 Υγρομόνωση δώματος με προετοιμασία υποστρώματος και μονό ασφαλτόπανο με ψηφίδα 2.500,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.500,00 Φ.Π.Α. 24% 600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 Υγρομόνωση δώματος με επισκευές επιφανειών, προετοιμασία υποστρώματος και διπλό ασφαλτόπανο με ψηφίδα 5.550,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.550,00 Φ.Π.Α. 24% 1.332,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 Υγρομόνωση δώματος με επισκευές επιφανειών, προετοιμασία υποστρώματος και διπλό ασφαλτόπανο με ψηφίδα ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 Φ.Π.Α. 24% 6.840,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 Σελίδα 63 από 99

64 10. Κ.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 9. Κ.Υ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 8. Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 7. Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6. Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ 1 Υγρομόνωση δώματος με επισκευές επιφανειών, προετοιμασία υποστρώματος και μονό ασφαλτόπανο με ψηφίδα. Υδρορροές ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.990,00 Φ.Π.Α. 24% 717,60 1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,60 Υγρομόνωση δώματος με επισκευές επιφανειών, προετοιμασία υποστρώματος και διπλό ασφαλτόπανο με ψηφίδα. Υδρορροές. Αποκατάσταση φθορών περιμετρικού γείσου ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.991,00 Φ.Π.Α. 24% 1.437,84 1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,84 Υγρομόνωση δώματος με επισκευές επιφανειών, προετοιμασία υποστρώματος και διπλό ασφαλτόπανο με ψηφίδα. Αντικατάσταση αυλακων απορροής ομβριων. Στεγάνωση υπογείου 5.280,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.280,00 Φ.Π.Α. 24% 1.267,20 1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,20 Διόρθωση κλίσης ρύσεων δαπέδου παιδικής χαράς. Κατασκευή αύλακος απορροής ομβριων σε cour anglaise 535,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 535,00 Φ.Π.Α. 24% 128,40 1 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 663,40 Υγρομόνωση δώματος με επισκευές επιφανειών, προετοιμασία υποστρώματος και διπλό ασφαλτόπανο με ψηφίδα. Επισκευές 1.100,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.100,00 Φ.Π.Α. 24% 264,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.24% ,42 Στις τιμές περιλαμβάνονται υλικά, εργασία, καθώς και οι αποξηλώσεις. Σελίδα 64 από 99

65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.... (Δ/νση: οδός, αριθμός Τ.Κ. fax) Ημερομηνία έκδοσης. ΕΥΡΩ Προς: 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..... ΕΥΡΩ... - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.... υπέρ της Εταιρείας... Δ/νση... δια την συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της... για την προμήθεια/ανάθεση..., σύμφωνα με την υπ' αριθμ... Διακήρυξή σας. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Σελίδα 65 από 99

66 Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία τράπεζας. Κατάστημα (Δ/νση, οδός- αριθμός, Τ.Κ, fax) Ημερομηνία έκδοσης.. ΕΥΡΩ. Προς: 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ. -Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.υπέρ της εταιρείας Δ/νση..μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ το οποίο καλύπτει το 5%της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό. σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια/έργο.(αρ. Διακήρυξης..) - Το παραπάνω πόσο τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. Σελίδα 66 από 99

67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθ.. / 2020 Για την παροχή υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων και υπογείων σε Κέντρα Υγείας και Τοπικά Ιατρεία, αρμοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα / /2020, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός 1. Ο κ. Δημήτριος Τσαλικάκης Διοικητής της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα την 4 η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ Δ Θεσσαλονίκης και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου 1. Ο κ.. ως.. της εταιρείας που εκπροσωπεί νομίμως με την ιδιότητά του αυτή την εταιρεία η οποία εδρεύει στ...., Τ.Κ... και με Α.Φ.Μ.., Δ.Ο.Υ.., τηλ., φαξ. .. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος» Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ αριθ. 40/2020 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή υπηρεσιών μονώσεων, επισκευής και συντήρησης δωμάτων και υπογείων σε Κέντρα Υγείας και Τοπικά Ιατρεία, αρμοδιότητας της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης. 2) Την υπ αριθ. Πρωτ.. προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. Σελίδα 67 από 99

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ)

Α.Σ.: Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε (ΕΛΤΑ ΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κωδ. : 101 92 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 107 N.4497/17 (Α 171) Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α 147) 1. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (Α 147), αντικαθίσταται «5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις

V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις V. Υποχρεωτικές εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής α. Ύψος Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ: Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Α. Χατζηγεωργίου Τηλέφωνο: 2313 327.824 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 10166/ Ταχ. Δ/νση: Κνωσσού Πληροφορίες: Σταματελάτου Χρυσάνθη Τηλέφωνο: Fax:

Αριθμ. Πρωτ.: 10166/ Ταχ. Δ/νση: Κνωσσού Πληροφορίες: Σταματελάτου Χρυσάνθη Τηλέφωνο: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

EL511, EL512, EL513, EL514, EL515, EL522, EL523, EL526, EL527 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

EL511, EL512, EL513, EL514, EL515, EL522, EL523, EL526, EL527 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Α. Χατζηγεωργίου Τηλέφωνο: 2313 327.824 FAX: 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: A. ΧΟΥΣΑΚΟΥ ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ: Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Μ. Σοφικίτου Τηλέφωνο: 2313 327.821 FAX: 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 108/2018 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 66909

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 108/2018 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 66909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Σ.Τσιπανίδου Τηλέφωνο: 2313 327.825 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 Υλοποίηση έργου συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΔΑ: Ω4ΜΠΩΗΖ-Ρ1Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 13/ 11 / 2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 19786 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 7071 Ταχ. Δ/νση: Κνωσσού Πληροφορίες: Σταματελάτου Χρυσάνθη Τηλέφωνο: Fax:

Αριθμ. Πρωτ.: 7071 Ταχ. Δ/νση: Κνωσσού Πληροφορίες: Σταματελάτου Χρυσάνθη Τηλέφωνο: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ INTERNET ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ INTERNET ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Ν. Ευθυμιάδου Τηλέφωνο: 2313 327.867 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

( ) ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 με ΦΠΑ

( ) ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες Α. Χατζηγεωργίου Τηλέφωνο: 2313 327.824 FAX: 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 08-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4209 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL : nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 44. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Σελίδα 1 από 44. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Ν. Ευθυμιάδου Τηλέφωνο: 2313 327.867 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

28.737,57 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (όπως πίνακα Παραρτήματος Β)

28.737,57 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ (όπως πίνακα Παραρτήματος Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γ.Κορομήλου Τηλέφωνο: 2313 327.864 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάρτη 21/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 19601 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ :Προμηθειών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ: Αριθμός Πρωτ. 7234/812

Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ: Αριθμός Πρωτ. 7234/812 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 20-12-2017 Αρ. πρωτοκόλλου :4153 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 65/2015 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 60959, 61203, 61209

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 65/2015 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 60959, 61203, 61209 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Ν. Ευθυμιάδου Τηλέφωνο: 2313 327.867 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Ν. Ευθυμιάδου Τηλέφωνο: 2313 327.825 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες Κ. Τσαλάστρα Τηλέφωνο: 2313 327.826 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC LANGUAGE: EL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: dperious123 NO_DOC_EXT: 2017-072319 SOFTWARE VERSION: 9.5.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 7.750,23 με ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 04-04-2018 Αριθ.Πρωτ.:4969/16-04-18

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα,05-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4122 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL: nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Ν. Ευθυμιάδου Τηλέφωνο: 2313 327.867 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 23-10-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 72900 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 4/ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 4/ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163

Ανοιχτή Πρόσκληση. Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Πειραιάς, 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 163 Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Δ/νση: Φίλωνος 91, Πειραιάς, Τ.Κ.18535 Πληροφορίες: Άννα Κορδονούρη, Σταύρος Πλατής Τηλ: 2104120002-4-9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 80 / 2018 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 62613

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 80 / 2018 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 62613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ: Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Α. Χατζηγεωργίου Τηλέφωνο: 2313 327.824 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4121 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL:nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/03/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δνση : Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Ν. Ευθυμιάδου Τηλέφωνο: 2313 327.867 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Τσαλάστρα Τηλέφωνο: 2313 327.826 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθμό 193/2019 Απόφαση του Αν. Διοικητή του Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθμό 193/2019 Απόφαση του Αν. Διοικητή του Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)] (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 ο Γρ. 15 Φεβ 18 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ: 01/2018 Φ.460/3/524 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 70/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 70/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ΑΔΑΜ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Α. Χατζηγεωργίου Τηλέφωνο: 2313 327.824 FAX: 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Άδελε 30-05-2018 Αρ. Πρωτ.: 14027 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 11-04-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:4419 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL:nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 19-06-2019 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:7036 Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες :κ. Προκόπη Νίκη Τηλέφωνο : 210-7286411. FAX : 210-7211007 E-MAIL:nprokopi@aretaieio.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του Προσωπων έτους

ανάγκες οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αποκορώνου και των Νομικων του Προσωπων έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Δ/νση: Βρύσες, Τ.Κ. 730 07 ΒΡΥΣΕΣ 21/03/2018 Τηλ.: (28253) 40327 Αρ.Πρωτ : 2613 Fax: (28250) - 51211 Email: tsapaki@apokoronas.gov.gr Πληροφορίες : Αικ.Τσαπακη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 26-05-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:35238 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες Γ.Κορομήλου Τηλέφωνο: 2313 327.864 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 09/10/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33.882 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ.: 546 23 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Ν. Ευθυμιάδου Τηλέφωνο: 2313 327.867 FAX: 2313 327.838

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : ΔΥAE

Διακήρυξη : ΔΥAE Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Διακήρυξη : ΔΥAE1200047216 Αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 70 τεμ. ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 30 τεμ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧ Φ 30 ΜΜ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τ.Ε.Υ.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τ.Ε.Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τ.Ε.Υ.Δ. 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα