Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή"

Transcript

1 Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα εξγαζία πεξηγξάθεη ηκήκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, πνπ αθνξά ζηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ κηθξώλ παηδηώλ γηα δηάθνξεο δηαζηάζεηο ζεκαληηθώλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ (όπσο δάζνο, ξύπαλζε αέξα θαη ζάιαζζαο, θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λεξνύ) εθ ησλ νπνίσλ θαη ηα απνξξίκκαηα, πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ εδώ. ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ λήπηα θαη παηδηά Γ ηάμεο δεκνηηθνύ ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 60 παηδηά (30 λήπηα θαη 30 παηδηά Γ Δεκνηηθνύ), ελώ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζρέδην θαη ε αηνκηθή ζπλέληεπμε. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη νη πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο δύν θπξίσο θαηεπζύλζεηο. Η πξώηε θαηεύζπλζε αθνξά ζηελ άκεζε δξάζε, αθνύ δειαδή ην πξόβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί, ελώ ε δεύηεξε αθνξά ζηελ πξόιεςε θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζπλάδεη κε ηελ επηζηεκνληθή πξόηαζε. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αληηιήςεηο παηδηώλ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, πξνζσπηθή ζπκβνιή, ζπλεθηηθέο αληηιήςεηο ΔΙΑΓΩΓΗ Σην πιαίζην δηεζλώλ δηαζθέςεσλ ππό ηελ αηγίδα ηεο UNESCO θαη ηνπ OHE, εδξαηώζεθε ε άπνςε όηη ε επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ είλαη ππόζεζε όισλ ησλ πνιηηώλ θαη όρη κόλν ησλ εηδηθώλ θαη επνκέλσο, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα παίμεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνεηνηκαζία ππεύζπλσλ αηόκσλ, ηθαλώλ λα δξάζνπλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Ωζηόζν, ηα παηδηά δηακνξθώλνπλ θάπνηεο αληηιήςεηο γηα ην πεξηβάιινλ πξηλ από ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Σπγθεθξηκέλα, ηα κηθξά παηδηά απνθηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θόζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη κέζσ ηεο αηζζεηεξηαθήο επαθήο ηνπο κε ην θπζηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Σηε ζπλέρεηα, λνεκαηνδνηνύλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα ηεο γιώζζαο, ησλ εκπεηξηώλ ηνπο θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην θπζηθό θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθό ηνπο πιαίζην (Blake, Bradley & Zajicek, Driver & Bell, 1986). Με απηόλ ηνλ ηξόπν δηακνξθώλνληαη νη αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο. Οη αξρηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ επεξεάδνπλ ηε κάζεζή ηνπο επεξεάδνληαο α. ηνλ ηξόπν πνπ παξαηεξνύλ θαη εξκελεύνπλ ην πεξηβάιινλ θαη β. ην είδνο ησλ

2 ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα δνκήζνπλ ηηο λέεο γλώζεηο (Duit, 1991). Απνηειεί θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ην γεγνλόο όηη νη πεξηβαιινληηθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο δηακνξθώλνληαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία θαη δύζθνια αιιάδνπλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πηνζεηήζεθε ν επνηθνδνκεηηζκόο σο ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο. Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηα απνξξίκκαηα δείρλνπλ όηη ηα κηθξά παηδηά ηα νξίδνπλ απαξηζκώληαο ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή πιηθά π.ρ. πιαζηηθό ή γπαιί ελώ ηα κεγαιύηεξα παηδηά δίλνπλ πην γεληθό νξηζκό ζέηνληαο θάπνηα θξηηήξηα όπσο ε ρξεζηκόηεηα ή ε δπλαηόηεηα αλαθύθισζεο (Glazar, Vrtacnik & Bacnik, 1998) θαη ηνπο πξνζδίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ κε ρξήζηκνπ (Γεκεηξίνπ & Χξεζηίδνπ, ). Οη γλώζεηο ηνπο γηα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ είλαη αζαθείο θαη δελ παξαζέηνπλ ιεπηνκέξεηεο. Φαίλεηαη λα αγλννύλ ην πξαγκαηηθό όθεινο ηεο αλαθύθισζεο θαη λα θαηέρνπλ κε επηζηεκνληθέο γλώζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο (Palmer, Palmer, Grodzinska- Jurczak & Suggate, 2003). Αληηιακβάλνληαη ηελ θαηαλάισζε σο αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ παξαγσγή απνξξηκκάησλ (Γεκεηξίνπ & Χξεζηίδνπ, 2004, Μαιαλδξάθεο, 2007). Αλάκεζα ζηνπο ηξόπνπο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνηείλνπλ είλαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ θάδν, ε αλάιεςε δξάζεο από ηνπο ππεύζπλνπο θνξείο, ε αλαθύθισζε θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε (Γεκεηξίνπ & Χξεζηίδνπ, 2004, Οηθνλόκνπ, 2008). Από όζα πξνέθπςαλ από ηελ επηζθόπεζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θάλεθε όηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζρεηηθώλ εξεπλώλ γηα κηθξέο ειηθίεο πνπ λα κειεηνύλ ηηο αληηιήςεηο ησλ κηθξώλ παηδηώλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Κακία ζρεδόλ έξεπλα δελ αζρνιήζεθε κε ηελ εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηώλ πξηλ θαη αθνύ εηζαρζνύλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Όπσο δηαπηζηώζεθε από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ην ζέκα ησλ απνξξηκκάησλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο θαη από απηέο πνπ ππάξρνπλ δηαπηζηώλεηαη όηη ηα παηδηά έρνπλ ειιηπή θαηαλόεζε θαη αξθεηέο παξαλνήζεηο γηα ηε ρξεζηκόηεηα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο, γηα ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο κείσζήο ηνπο όπσο επίζεο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πνπ ηα ίδηα κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζή ηνπο. Η δηεξεύλεζε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη ησλ βηβιίσλ Νεπηαγσγνύ θαη Γαζθάινπ έθαλε θαλεξό όηη ε δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη απνζπαζκαηηθά ζηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο, ε παξνπζίαζή ηνπ κέζα από ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνύ είλαη ειιηπήο θαη όζνλ αθνξά ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ νη ζηόρνη ηεο έξεπλαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη: λα δηεξεπλεζνύλ νη πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ Νεπηαγσγείνπ θαη Γ ηάμεο Γεκνηηθνύ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο

3 γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία θαη αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ππό κειέηε ζέκα. λα δηεξεπλεζεί αλ ζπλδένληαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο λα εληνπηζηνύλ νη ηπρόλ παξαλνήζεηο θαη θελά λα εληνπηζηεί ε αιιαγή ζην βαζκό θαηαλόεζεο θαζώο εμειίζζεηαη ε δηδαζθαιία από ην Νεπηαγσγείν έσο ηελ Γ Γεκνηηθνύ, αθνύ δειαδή ηα παηδηά έρνπλ δερηεί ηξία επηπιένλ ρξόληα ηππηθήο εθπαίδεπζεο Με βάζε ηα επξήκαηα ησλ άιισλ εξεπλώλ πνπ δηεξεύλεζαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ην γεγνλόο όηη ην ππό δηεξεύλεζε ζέκα εκπίπηεη ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ παηδηώλ θαη απνηειεί αληηθείκελν ηεο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζήο ηνπο δηαηππώζεθε ε γεληθή ππόζεζε όηη ηα παηδηά έρνπλ δηακνξθώζεη θάπνηεο αληηιήςεηο γηα ηα απνξξίκκαηα. Καζώο δελ ππάξρνπλ επξήκαηα άιισλ εξεπλώλ πνπ λα αθνξνύλ ζπλεθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, δηαηππώζεθε ε γεληθή ππόζεζε κε δεδνκέλν ηελ ύπαξμε γξακκηθήο αηηηαθήο ζθέςεο ζηα παηδηά (Rozier, 1988), όηη αλακέλεηαη λα εμαξηνύλ θάπνηεο αληηιήςεηο ηνπο από θάπνηεο άιιεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξνζδηνξίδεηαη από ηηο αξρηθέο ηνπο αληηιήςεηο γηα ηηο ιύζεηο. Από ηελ άιιε κεξηά, ηα παηδηά απηώλ ησλ ειηθηώλ ζπρλά ζπγρένπλ ηηο έλλνηεο θαη αληηκεησπίδνπλ κε απνζπαζκαηηθό ηξόπν ην πεξηβάιινλ ηνπο (Driver, Guesne & Tiberghien, Rozier, 1988). Δπνκέλσο, πηζαλό είλαη ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ θάπνηεο παξαλνήζεηο θαη αζάθεηεο ή θελά, όζν αθνξά ζε θάπνηεο όςεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάηαη. Τέινο, δηαηππώζεθε ε ππόζεζε όηη αλακέλνληαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ κεηαμύ ησλ δύν ειηθηαθώλ νκάδσλ ππέξ ησλ κεγαιύηεξσλ παηδηώλ, θαζώο, εθηόο από ην όηη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθό ζηάδην λνεηηθήο αλάπηπμεο, ηα κεγαιύηεξα παηδηά έρνπλ δερζεί θαη ηελ επίδξαζε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηξία επηπιένλ ρξόληα. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο θξίζεθε ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζρέδην θαη ε εκηδνκεκέλε αηνκηθή ζπλέληεπμε. Η θύξηα έξεπλα δηήξθεζε από ην Γελάξε έσο ηνλ Απξίιε ηνπ Σε θάζε ηκήκα δεηήζεθε ηα παηδηά λα παξάγνπλ ζρέδηα γηα ηα απνξξίκκαηα. Πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα παξάγνπλ ηα ζρέδηα, ε εξεπλήηξηα ηα θάιεζε λα θαληαζηνύλ όηη βξίζθνληαη ζε έλα δξόκν θαη θαηόπηλ ηνπο ελζάξξπλε λα δσγξαθίζνπλ θαη λα δείμνπλ όζα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα κπνξνύλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα κεγάιν θάδν ζθνππηδηώλ ή ό,ηη πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη έμσ από απηόλ. Αθνινπζνύζε ε αηνκηθή ζπλέληεπμε πνπ απνηεινύληαλ από δύν ελόηεηεο: α. ζηελ πξώηε ελόηεηα αλήθνπλ νη εξσηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα παηδηά κε αθνξκή ην ζρέδην πνπ παξήγαγαλ πξηλ ηε ζπλέληεπμε, β. ζηε δεύηεξε ελόηεηα αλήθνπλ νη αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο, πνπ απνηεινύλ ην θύξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ρσξίδνληαη ζε ππνζέκαηα αληίζηνηρα ησλ ζηόρσλ ηεο έξεπλαο. Οη εξσηήζεηο ήηαλ ηεο κνξθήο: Ση κπνξεί λα γίλεη γηα λα ιηγνζηέςνπλ ηα ζθνππίδηα; πνπ απνζθνπνύζε ζηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεώλ ηνπο γηα ηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Πώο λνκίδεηο όηη κπνξείο λα βνεζήζεηο γηα λα κελ ππάξρνπλ πνιιά ζθνππίδηα; πνπ απνζθνπνύζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ηόζν ζηε δεκηνπξγία όζν θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ.

4 Η έξεπλα έγηλε ζε 4 ηκήκαηα λεπηαγσγείνπ θαη ζε 2 δεκνηηθά ζρνιεία ζην Βόιν. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 30 παηδηά λεπηαγσγείνπ (14 αγόξηα θαη 16 θνξίηζηα) θαη 30 παηδηά Γ δεκνηηθνύ (15 αγόξηα θαη 15 θνξίηζηα). Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο έγηλε γηαηί πεξηιακβάλεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηόζν ηνπ Νεπηαγσγείνπ όζν θαη ησλ ηξηώλ πξώησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ. Δπηπιένλ, πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, πνπ ηα ζεκεξηλά παηδηά ζα αληηκεησπίζνπλ σο απξηαλνί πνιίηεο θαη άξα ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα γηα ην κέιινλ. Αιιά θαη ζην παξόλ, είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο ζην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί. Με ην ίδην ζθεπηηθό επηιέρζεθαλ ηα άιια ηξία πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: ην δάζνο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ, ε ξύπαλζε αέξα θαη ζάιαζζαο, ε θαηαλάισζε θαη ζπαηάιε λεξνύ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Ηιηνπνύινπ, Ι., 2011). Οη ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο (κέζνο όξνο ειηθηώλ 6 θαη 9 εηώλ) επηιέρζεθαλ γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: α. ε έξεπλα απνζθνπνύζε ζε κία ζπγθξηηηθή κειέηε κε θξηηήξην ηελ ειηθία β. απηέο νη ειηθίεο αληηπξνζσπεύνπλ δύν δηαθνξεηηθά ζηάδηα λνεηηθήο, θνηλσληθήο, εζηθήο θαη ζρεδηαζηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ ζύκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ηνπ Piaget (1969), ηνπ Vygotsky (1986), ηνπ Kolhberg (1981) θαη ησλ Μπισλάθνπ-Κεθέ (2005) αληίζηνηρα θαη είλαη νη ειηθίεο πξηλ θαη κεηά ηελ είζνδν ησλ παηδηώλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε γ. νη κηθξέο ειηθίεο είλαη πνιύ θξίζηκεο γηα ηε δηακόξθσζε πεξηβαιινληηθώλ αληηιήςεσλ θαη ειάρηζηεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζε απηέο ηηο ειηθίεο ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηελ εξώηεζε «Τη κπνξεί λα γίλεη γηα λα ιηγνζηέςνπλ ηα ζθνππίδηα;» δείρλνπλ όηη απάληεζαλ ηα κηζά λήπηα θαη όια ηα παηδηά ηεο Γ ηάμεο. Τα κεγαιύηεξα παηδηά πξνηείλνπλ πξαθηηθέο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ επηζηεκνληθή άπνςε κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ (αλαθύθισζε, κείσζε θαηαλάισζεο) ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε ηα λήπηα. Αλ ζπγθξίλνπκε ηνπο Πίλαθεο 1.1 θαη 1.2, δηαπηζηώλνπκε όηη ελώ ηα παηδηά πξνηείλνπλ ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, σζηόζν δελ αληηιακβάλνληαη ζηνλ ίδην βαζκό ηελ πξνζσπηθή ηνπο δξάζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Τα κελ λήπηα ζεσξνύλ όηη δελ κπνξνύλ ή δελ μέξνπλ πώο λα βνεζήζνπλ, ελώ ηα κεγαιύηεξα παηδηά κεηαζέηνπλ ηελ επζύλε γηα δξάζε ζε άιινπο π.ρ. ζην δήκν ή ζε άιινπο ελήιηθεο, ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζπλζνύλ γηα λα επέκβνπλ. Τν γεγνλόο απηό πηζαλόηαηα λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη ζην ζρνιείν δε δίλεηαη έκθαζε ζηε δξάζε θαη ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ όζν ζα έπξεπε. Απηό θάλεθε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Μαιαλδξάθε (2007), ζηελ νπνία ηα παηδηά ζεσξνύλ όηη νη άιινη θαη όρη ηα ίδηα κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα ησλ επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ. Κάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ είλαη νη παξαθάησ: «Να κελ ηα πεηάκε θάησ θαη λα ηα πεηάκε ζηνπο θάδνπο» (Νήπην) «Μπνξνύκε λα ηα αλαθπθιώλνπκε θαη λα ηα παίξλεη έλα θνξηεγό, λα ηα πεγαίλεη ζην εξγνζηάζην θη έηζη λα κελ έρνπκε πάξα πνιιά ζθνππίδηα» (Παηδί Γ ηάμεο) Πίνακας 1.1 Ανηιλήψεις ηων παιδιών για ηοσς ηρόποσς μείωζης ηων απορριμμάηων Πποηάζειρ ανηιμεηώπιζηρ Νήπια (30) 18 απανηήζειρ Γ ηάξη (30) 30 απανηήζειρ

5 Σηνλ θάδν / όρη θάησ Αλαθύθισζε/ Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 4 9 Μείσζε θαηαλάισζεο 2 6 Άιιε (λα ηα πεηάκε αιινύ, όρη βξάδπ, ηηκσξία) 2 2 Πίνακας 1.2 Ανηιλήψεις ηων παιδιών για ηην προζωπική ηοσς ζσμβολή ζηη μείωζη αποππιμμάηων Πποζωπική ζςμβολή Νήπια (30) 15 απανηήζειρ Γ ηάξη (30) 29 απανηήζειρ Μαδεύσ/βάδσ ζε θάδν 7 7 Αλαθπθιώλσ 4 7 Μεηώλσ θαηαλάισζε 3 6 Δλεκέξσζε ( από δήκν/ ηνπο ελήιηθεο) 1 9 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα εμαρζνύλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. Φαίλεηαη λα ππάξρεη ειιηπήο θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο εθόζνλ δελ γίλεηαη αλαθνξά ηνπιάρηζηνλ ζε κεγάιν βαζκό ζε βαζηθνύο ηξόπνπο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ, όπσο είλαη ε αλαθύθισζε ή ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Πηζαλώο απηό νθείιεηαη ζην όηη δελ γίλεηαη ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο ζην ζρνιείν. Γηαπηζηώλεηαη όηη ππάξρνπλ ζπλεθηηθέο αληηιήςεηο κεηαμύ δηαζηάζεσλ ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, νη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπκβνιή ζηε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαίλεηαη όηη εμαξηώληαη από ηνπο ηξόπνπο κείσζεο πνπ γλσξίδνπλ. Όπσο είλαη αλακελόκελν θάλεθε όηη ηα κεγαιύηεξα παηδηά έρνπλ κηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπ ππό κειέηε πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο. Τα λήπηα επηθεληξώλνληαη ζηηο άκεζεο ιύζεηο-ζεξαπεία, ελώ ηα παηδηά ηεο Γ ηάμεο θαη ζηηο καθξνπξόζεζκεο ιύζεηο πξόιεςε. Τα κεγαιύηεξα παηδηά ζε δηπιάζην βαζκό πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ αλ θαη δελ πηζηεύνπλ όηη έρνπλ ζπκβάιεη ζην πξόβιεκα (Ηιηνπνύινπ, 2011), ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε από ην ζρνιείν. Η ζπκβνιή ηεο έξεπλαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζηα εμήο: α. ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα θνηλνύο άμνλεο ζηε ζθέςε ησλ παηδηώλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, β. ηνλίδεη ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε νιηζηηθή πξνζέγγηζή ηνπο ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ πην ππεύζπλνη θαη ελεξγνί καζεηέο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Blake, D. (2001). Contextual effects on environmental attitudes and behavior. Environmental and Behavior, Vol. 33, No 5.

6 Bradley, J.C., Waliczek, T.M. & Zajicek, J.M. (1999). Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students. The Journal of Environmental Education, Vol. 30, No. 3. Driver, R. & Bell, B.F. (1986). Students thinking and the learning of science: a constructivist view. School Science Review, Vol. 67. Duit, R. (1991). Students conceptual frameworks: consequences for learning science. In S. Glynn, R. Yeany & B. Britton (eds.): The Psychology of Learning Science, (pp.65-88). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Glazar, S. A., Vrtacnik, M. & Bacnik, A. (1998). Primary school children s understanding of municipal waste processing. Environmental Education Research, Vol. 4, No. 3. Γεκεηξίνπ, Α. & Χξεζηίδνπ, Β. (2004). Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηα απνξξίκκαηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζην 3ν πλέδξην γηα ηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο ζηελ Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Γεκεηξίνπ, Α. & Χξεζηίδνπ, Β. (2005). Τν πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ: Δλλνηνινγηθή θαηαλόεζε θαη πξνηάζεηο καζεηώλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σην Γ. Κνιηόπνπινο, & Α. Βαβνπξάθεο (επηκ.): Δηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Επηζηεκώλ: Οη πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηώλα Κείκελα γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Αζήλα: Έλσζε γηα ηε Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Ηιηνπνύινπ, Ι. (2012). Αληηιήςεηο παηδηώλ Νεπηαγσγείνπ θαη Γ Σάμεο Δεκνηηθνύ γηα δηάθνξεο δηαζηάζεηο πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ όπσο: Σν Δάζνο, Σα Απνξξίκκαηα, Η Ρύπαλζε Αέξα θαη Θάιαζζαο Καη ε Καηαλάισζε Νεξνύ θαη Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παηδαγσγηθό Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Palmer, J. Α. (1995). Environmental thinking in the early years: understanding and misunderstanding of concepts related to waste management. Environmental Education Research, Vol. 1, No. 1. Palmer, J. A, Grodzinska-Jurczak, M. & Suggate, J. (2003). Thinking about waste: Development of English and Polish children's understanding of concepts related to waste management. European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 11, No. 2. Μαιαλδξάθεο, Γ. (2007). Απνξξίκκαηα: Σπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή, ζεκείν ειέγρνπ θαη θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο από παηδηά δεκνηηθνύ. Σην: Καηαλαισηηζκόο θαη Δηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ, 1. Τξηήκεξν Σεκηλάξην Μάξηηνο 2007, δηαζέζηκν ζην: akis.pdf (πξόζβαζε ζηηο 22 Απγνύζηνπ, 2008). Οηθνλόκνπ, Σ. (2008). Δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ & αληηιήςεσλ καζεηώλ δεκνηηθνύ γηα ηα απνξξίκκαηα & ηε δηαρείξηζή ηνπο. Αδεκνζίεπηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Τκήκα.Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Rozier, S. (1988). Le raisonnement lineaire causale en thermodynamique classique elementaire, Universete Paris 7. Driver R., Guesne E. & Tiberghien, A. (1993). Oη ηδέεο ησλ παηδηώλ ζηηο θπζηθέο Επηζηήκεο. Aζήλα: Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ - Tξνραιία. Piaget, J. (1969). The Child s Conception of the World. London: Kegan Paul. Vygotsky, L. S. (1986). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press. Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development: moral stages and the idea of justice. San Francisco: Harper & Row.

7 Μπισλάθνπ-Κεθέ, Η. (2005). Όηαλ ηα παηδηά κηινύλ κε ην ζρέδην γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ θόζκν ηνπο. Αζήλα: Αηξαπόο.

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ adavidoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ

ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΡΙΞΗ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΑΤΞΗΜΔΝΔ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΣΙΜΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Τν έληππν πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα