ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Transcript

1 L 74/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιανουαρίου 2013 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2013/1) (2013/132/ΕΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 12.1, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3.1, 5, 12.3 και 16 έως 24, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Δυνάμει του άρθρου 12.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και στο Ευρωσύστημα σύμφωνα με τη Συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει την εξουσία να αποφασίζει για την οργάνωση των επικουρικών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των ως άνω καθηκόντων, όπως η έκδοση και διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών για την ασφάλεια των πληροφοριών των οποίων η αποθήκευση και επεξεργασία γίνεται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα συστήματα, τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος, καθώς και για τα δεδομένα που μεταφέρονται από και προς αυτά. (2) Δυνάμει του άρθρου 12.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο διαθέτει επίσης την εξουσία να καθορίζει την εσωτερική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των οργάνων λήψης αποφάσεων αυτής. Συνεπώς, το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσία να αποφασίζει ότι η ΕΚΤ θα χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά τα οποία θα εκδίδονται από την υποδομή δημόσιου κλειδιού (3) Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε έναν αυξανόμενο αριθμό συνεχώς εξελισσόμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών, συστημάτων, πλατφορμών και υπηρεσιών του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος πολλαπλασιάζονται. Το διοικητικό συμβούλιο έχει αναγνωρίσει την ανάγκη παροχής προηγμένων υπηρεσιών ασφάλειας των πληροφοριών με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών, όπως αποτελεσματική πιστοποίηση ταυτότητας, ηλεκτρονικές υπογραφές και κρυπτογράφηση. (4) Λίγες είναι οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ που διαθέτουν δική τους υποδομή δημόσιου κλειδιού, ενώ πολλοί χρήστες που προέρχονται από τρίτους φορείς οι οποίοι συνεργάζονται με κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε μια αρχή πιστοποίησης αποδεκτή από το ΕΣΚΤ σύμφωνα με το σύστημα αποδοχής πιστοποιητικών του ΕΣΚΤ. (5) Το Ευρωσύστημα θα πρέπει να δημιουργήσει τη δική του υποδομή δημόσιου κλειδιού, η οποία θα μπορεί να εκδίδει όλα τα είδη ψηφιακών πιστοποιητικών, όπως προσωπικά πιστοποιητικά για χρήστες εντός και εκτός του ΕΣΚΤ και πιστοποιητικά υποσυστημάτων, και η οποία θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών, συστημάτων, πλατφορμών και υπηρεσιών του ΕΣΚΤ και Η εν λόγω υποδομή δημόσιου κλειδιού (εφεξής η «ΕΣΚΤ-ΥΔΚ» ή «ESCB-PKI») θα πρέπει να συμπληρώνει τις υπηρεσίες που παρέχουν άλλες αρχές πιστοποίησης αποδεκτές από το ΕΣΚΤ σύμφωνα με το πλαίσιο αποδοχής πιστοποιητικών του ΕΣΚΤ ή αρχές πιστοποίησης αποδεκτές από το ΕΣΚΤ για τις εφαρμογές TAR GET2 και TARGET2-Securities. (6) Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη του έργου ESCB-PKI για τη δημιουργία και εφαρμογή της ESCB-PKI και την παροχή των πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του. Αποφάσισε ότι την ανάπτυξη, φιλοξενία και λειτουργία της ESCB-PKI θα αναλάβει η Banco de España. (7) Η ESCB-PKI υποστηρίζει έμμεσα την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ και Βασίζεται σε τρία επίπεδα διακυβέρνησης: το διοικητικό συμβούλιο και η εκτελεστική επιτροπή αποτελούν το επίπεδο 1, οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος το επίπεδο 2 και η παρέχουσα κεντρική τράπεζα το επίπεδο 3. (8) Στο επίπεδο 1, το διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διεύθυνση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία της ESCB-PKI. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την ESCB-PKI, αποφασίζει δε και για την κατανομή των καθηκόντων που δεν ανατίθενται ειδικά στα επίπεδα 2 και 3. (9) Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος είναι υπεύθυνες για τα καθήκοντα που ανατίθενται στο επίπεδο 2, εντός του γενικού πλαισίου που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Διαθέτουν αρμοδιότητες όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την εφαρμογή της ESCB-PKI.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/31 (10) Η επιτροπή πληροφορικής του ΕΣΚΤ έχει καθοδηγητικό ρόλο στην ανάπτυξη της ESCB-PKI. Καθοδηγεί, αξιολογεί, ελέγχει και εγκρίνει τα παραδοτέα του έργου με βάση τα κριτήρια αποδοχής σύμφωνα με το πλαίσιο αποδοχής πιστοποιητικών του ΕΣΚΤ, το αντικείμενο και το εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο πρόγραμμα. (11) Στο επίπεδο 3, η Banco de España ορίστηκε ως παρέχουσα κεντρική τράπεζα για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατέθηκαν εντός του γενικού πλαισίου που καθορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Η παρέχουσα κεντρική τράπεζα διέθεσε την τεχνική υποδομή και τις απαιτούμενες ασφαλείς συσκευές και υπηρεσίες για τη δημιουργία και χρήση υποδομής δημόσιου κλειδιού σύμφωνα με: α) την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ( 1 ), όπως εφαρμόζεται σε αυτή β) την εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 2 ), όπως εφαρμόζεται σε αυτή και γ) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 3 ). (12) Δεδομένου ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο των ηλεκτρονικών υπογραφών και χρησιμοποιούνται ως μέσο πιστοποίησης της ταυτότητας για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών εφαρμογών, αλλά και για την κρυπτογράφηση που βασίζεται σε δημόσιο κλειδί, η ESCB- PKI θα λάβει υπόψη τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, συστήματα, πλατφόρμες και υπηρεσίες του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος και τα υπό εξέλιξη έργα του ΕΣΚΤ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται οι ανάγκες τους. (13) Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) εκτός ζώνης ευρώ μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά και τις υπηρεσίες που παρέχει η ESCB-PKI, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. «πιστοποιητικό» ή «ψηφιακό πιστοποιητικό»: ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο εκδίδεται από μια αρχή πιστοποίησης και συνδέει ένα δημόσιο κλειδί με την ταυτότητα ενός κατόχου πιστοποιητικού. Χρησιμοποιείται για όλες ή ορισμένες από τις ακόλουθες πράξεις: α) για να επαληθεύεται ότι ένα δημόσιο κλειδί ανήκει σε συγκεκριμένο κάτοχο πιστοποιητικού β) για να πιστοποιείται η ταυτότητα ενός κατόχου πιστοποιητικού γ) για να ελέγχεται η υπογραφή ενός κατόχου πιστοποιητικού δ) για να κρυπτογραφούνται τα μηνύματα που απευθύνονται στον κάτοχο πιστοποιητικού ε) για να επαληθεύονται τα δικαιώματα πρόσβασης ενός ( 1 ) ΕΕ L 13 της , σ. 12. ( 2 ) ΕΕ L 281 της , σ. 31. ( 3 ) ΕΕ L 8 της , σ. 1. κατόχου πιστοποιητικού στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα συστήματα, τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες του ΕΣΚΤ και Κάθε αναφορά της παρούσας απόφασης σε πιστοποιητικό ή ψηφιακό πιστοποιητικό περιέχει αναφορά στις συσκευές-φορείς δεδομένων στις οποίες τηρείται το πιστοποιητικό ή ψηφιακό πιστοποιητικό 2. «ηλεκτρονικές εφαρμογές, συστήματα, πλατφόρμες και υπηρεσίες του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος»: οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα συστήματα, οι πλατφόρμες και οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το ΕΣΚΤ ή/και το Ευρωσύστημα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει της Συνθήκης και του καταστατικού του ΕΣΚΤ 3. «υποδομή δημόσιου κλειδιού»: σύνολο ατόμων, πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης ταυτότητας, κρυπτογράφησης, ακεραιότητας και μη άρνησης αποδοχής μέσω της κρυπτογράφησης δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού και της έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών 4. «χρήστης»: κάτοχος πιστοποιητικού ή οντότητα που βασίζεται σε πιστοποιητικό, ή και τα δύο 5. «πιστοποίηση ταυτότητας»: η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας αιτούντος την έκδοση πιστοποιητικού ή κατόχου πιστοποιητικού 6. «κεντρική τράπεζα του ΕΣΚΤ»: κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος ή ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ 7. «κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος»: ΕθνΚΤ κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της παρέχουσας κεντρικής τράπεζας, ή η ΕΚΤ 8. «παρέχουσα κεντρική τράπεζα»: η ΕθνΚΤ την οποία όρισε το διοικητικό συμβούλιο για την ανάπτυξη της ESCB-PKI και την παροχή υπηρεσιών της ESCB-PKI για λογαριασμό και προς όφελος των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος 9. «ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ»: ΕθνΚΤ κράτους μέλους του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ 10. «αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI»: η οντότητα, την οποία εμπιστεύονται οι χρήστες για την έκδοση, διαχείριση, ανάκληση και ανανέωση των πιστοποιητικών για λογαριασμό των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ ή των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με το πλαίσιο αποδοχής πιστοποιητικών του ΕΣΚΤ 11. «αρχή επικύρωσης ESCB-PKI»: η οντότητα, την οποία εμπιστεύονται οι χρήστες, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των πιστοποιητικών που εκδίδει η αρχή πιστοποίησης ESCB-ΡΚΙ 12. «κάτοχος πιστοποιητικού»: πρόσωπο το οποίο είναι το υποκείμενο για το οποίο έχει εκδοθεί ψηφιακό πιστοποιητικό ή διαχειριστής τεχνικού υποσυστήματος ο οποίος αποδέχθηκε ψηφιακό πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI για τεχνικό υποσύστημα, ή και τα δύο 13. «πλαίσιο αποδοχής πιστοποιητικών του ΕΣΚΤ»: τα κριτήρια που θεσπίζει η επιτροπή πληροφορικής του ΕΣΚΤ για την αναγνώριση των αρχών πιστοποίησης, εντός και εκτός του ΕΣΚΤ, οι

3 L 74/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποίες μπορούν να θεωρηθούν έμπιστες όσον αφορά τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα συστήματα, τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος 14. «αρχή καταχώρισης»: οντότητα, την οποία εμπιστεύονται οι χρήστες, η οποία επαληθεύει την ταυτότητα του αιτούντος την έκδοση πιστοποιητικού πριν από την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού από την αρχή πιστοποίησης ESCB-ΡΚΙ 15. «οντότητα που βασίζεται σε πιστοποιητικό»: άτομο ή οντότητα, εκτός από τον κάτοχο του πιστοποιητικού, η οποία αποδέχεται και βασίζεται σε πιστοποιητικό 16. «πολιτική επιθεώρησης»: η πολιτική επιθεώρησης του ΕΣΚΤ, η οποία καθορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 1998 και είναι δημοσιευμένη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ( 1 ) 17. «αιτών την έκδοση πιστοποιητικού»: άτομο που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού για δική του χρήση ή για τεχνικό υποσύστημα 18. «τεχνικό υποσύστημα»: λογισμικό ή υλικός εξοπλισμός που μπορεί να αναγνωριστεί με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το πλαίσιο της ESCB-PKI. Η ESCB-PKI είναι η υποδομή δημόσιου κλειδιού του Ευρωσυστήματος, η οποία αναπτύχθηκε από την παρέχουσα κεντρική τράπεζα για λογαριασμό και προς όφελος των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος και εκδίδει, διαχειρίζεται, ανακαλεί και ανανεώνει πιστοποιητικά σύμφωνα με το πλαίσιο αποδοχής πιστοποιητικών του ΕΣΚΤ. 2. Καθώς οι υπηρεσίες της ESCB-PKI μπορεί να επηρεάζουν τις οντότητες που βασίζονται σε πιστοποιητικό, η παρούσα απόφαση ορίζει και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι εν λόγω οντότητες μπορούν να βασίζονται στα πιστοποιητικά της ESCB-PKI. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής και στόχοι της ESCB-PKI 1. Η πρόσβαση στις μέσου όρου ή άνω του μέσου όρου κρισιμότητας ηλεκτρονικές εφαρμογές, συστήματα, πλατφόρμες και υπηρεσίες του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος και η χρήση αυτών επιτρέπεται μόνον εφόσον η ταυτότητα του χρήστη έχει πιστοποιηθεί με ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο έχουν εκδώσει και διαχειρίζονται αρχές πιστοποίησης αποδεκτές από το ΕΣΚΤ σύμφωνα με το πλαίσιο αποδοχής πιστοποιητικών του ΕΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής πιστοποίησης ESCB-PKI, ή αρχές πιστοποίησης αποδεκτές από το ΕΣΚΤ για τις εφαρμογές TARGET2 και TAR GET2-Securities. 2. Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά, ενώ παρέχει και άλλες υπηρεσίες ψηφιακών πιστοποιητικών, για κατόχους πιστοποιητικών των κεντρικών τραπεζών του ΕΣΚΤ και τρίτων που εργάζονται μαζί τους προκειμένου αυτοί να έχουν ασφαλή πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα συστήματα, τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες του ΕΣΚΤ και ( 1 ) 3. Η ESCB-PKI παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες πιστοποίησης: α) έκδοση, ανανέωση και ανάκληση πιστοποιητικών, καθώς και επιβεβαίωση ισχύος πιστοποιητικού για διαφορετικά είδη πιστοποιητικών β) έκδοση πιστοποιητικών για πιστοποίηση ταυτότητας, ηλεκτρονική υπογραφή και κρυπτογράφηση για χρήστες εντός και εκτός του ΕΣΚΤ, καθώς και πιστοποιητικά υποσυστημάτων γ) σε περίπτωση απώλειας πιστοποιητικού, ανάκτηση του ιδιωτικού κλειδιού για τη διασφάλιση της ανάκτησης πληροφοριών που είναι κρυπτογραφημένες βάσει δημόσιου κλειδιού δ) παράδοση και διαχείριση κρυπτοσυσκευών σε κατόχους πιστοποιητικών, εφόσον απαιτείται ε) παροχή πληροφοριών για τις διαδικασίες διαχείρισης πιστοποιητικών της ESCB-PKI, καθώς και τεχνική υποστήριξη στους διαχειριστές έργων του ΕΣΚΤ προκειμένου οι τελευταίοι να βοηθούνται στην ενσωμάτωση πιστοποιητικών της ESCB-PKI στις εφαρμογές τους. Στο μέλλον μπορούν να προστεθούν και άλλες υπηρεσίες, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες των ηλεκτρονικών εφαρμογών, συστημάτων, πλατφορμών και υπηρεσιών του ΕΣΚΤ και Άρθρο 4 Πλαίσιο της ESCB-PKI 1. Με την επιφύλαξη της παρούσας απόφασης, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της παρέχουσας κεντρικής τράπεζας και των λοιπών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την εφαρμογή, τη λειτουργία και τη χρήση της ESCB-PKI προβλέπονται στη συμφωνία επιπέδου 2 επιπέδου 3 και εξειδικεύονται περαιτέρω στην πολιτική πιστοποίησης και στη δήλωση διαδικασιών πιστοποίησης της ESCB-PKI. 2. Η συμφωνία επιπέδου 2 επιπέδου 3, στην οποία περιλαμβάνεται και η συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών, περιέχει τη συμφωνία την οποία διαπραγματεύονται η παρέχουσα κεντρική τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της παρέχουσας κεντρικής τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών Η εν λόγω συμφωνία υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο για έγκριση και ακολούθως υπογράφεται από την παρέχουσα κεντρική τράπεζα και τις κεντρικές τράπεζες 3. Η συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών είναι η συμφωνία που καθορίζει το επίπεδο των υπηρεσιών που θα παρέχει η παρέχουσα κεντρική τράπεζα στο Ευρωσύστημα, καθώς και το επίπεδο των υπηρεσιών που θα παρέχει το Ευρωσύστημα σε ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ και σε τρίτους σε σχέση με την ESCB-PKI. 4. Η δήλωση διαδικασιών πιστοποίησης της ESCB-PKI αποτελεί μια δέσμη κανόνων οι οποίοι διέπουν τον κύκλο ζωής των ψηφιακών πιστοποιητικών, από την αρχική αίτηση έκδοσής τους έως τη λήξη ή την ανάκλησή τους, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ του αιτούντος την έκδοση πιστοποιητικού ή του κατόχου πιστοποιητικού, της αρχής πιστοποίησης ESCB-PKI και των οντοτήτων που βασίζονται σε πιστοποιητικό. Καλύπτει ψηφιακά πιστοποιητικά εντός και εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Καθορίζει επίσης τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όλων των συμβαλλομένων μερών και θεσπίζει τις διαδικασίες που αφορούν την έκδοση και διαχείριση των πιστοποιητικών. Αποτελεί παράρτημα της συμφωνίας επιπέδου 2 επιπέδου 3.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/33 5. Μια πολιτική πιστοποίησης της ESCB-PKI αποτελεί δέσμη κανόνων που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο είδος πιστοποιητικού. Κάθε τέτοια δέσμη κανόνων περιέχει λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τη δήλωση διαδικασιών πιστοποίησης της ESCB-PKI για συγκεκριμένο είδος πιστοποιητικού. Οι πολιτικές πιστοποίησης της ESCB-PKI αποτελούν παράρτημα της συμφωνίας επιπέδου 2 επιπέδου Οι πολιτικές πιστοποίησης της ESCB-PKI και η δήλωση διαδικασιών πιστοποίησης της ESCB-PKI δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της ESCB-PKI ( 1 ). 7. Πληροφορίες για την αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI, καθώς και για την ταυτότητα και τα τεχνικά υποσυστήματά της παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Αρμοδιότητες και καθήκοντα της παρέχουσας κεντρικής τράπεζας 1. Η παρέχουσα κεντρική τράπεζα είναι υπεύθυνη για τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση της ESCB-PKI προς όφελος των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος, καθώς και για τη φιλοξενία, τη λειτουργία και τη διαχείρισή της σύμφωνα με τη συμφωνία επιπέδου 2 επιπέδου 3. Συγκεκριμένα, παρέχει πιστοποιητικά και υπηρεσίες της ESCB-PKI σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζεται στο πλαίσιο αποδοχής πιστοποιητικών του ΕΣΚΤ και στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που προβλέπονται στη συμφωνία επιπέδου 2 επιπέδου Η παρέχουσα κεντρική τράπεζα εγκαθιστά την απαραίτητη τεχνική υποδομή για τη δημιουργία, έκδοση και διαχείριση πιστοποιητικών και μεριμνά για τη συντήρηση της υποδομής. Για το σκοπό αυτό, η παρέχουσα κεντρική τράπεζα, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή πληροφορικής, μπορεί να θεσπίζει κανόνες για την εσωτερική οργάνωση και διοίκησή της. 3. Η παρέχουσα κεντρική τράπεζα ενεργεί ως η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI και η αρχή επικύρωσης ESCB-PKI. 4. Η συμφωνία επιπέδου 2 επιπέδου 3 θεσπίζει το καθεστώς ευθύνης που εφαρμόζεται στην παρέχουσα κεντρική τράπεζα. Άρθρο 6 Αρμοδιότητες και καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος 1. Κάθε κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος είναι υπεύθυνη για την ταυτοποίηση των δικών της κατόχων πιστοποιητικού. Για την εκπλήρωση του εν λόγω καθήκοντος δημιουργεί το ρόλο του διαχειριστή αρχής καταχώρισης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να εγγράφει τρίτους χρήστες. 2. Κάθε κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος ενεργεί ως οντότητα που βασίζεται σε πιστοποιητικό όσον αφορά πιστοποιητικά για κρυπτογράφηση και ηλεκτρονική υπογραφή, τα οποία εκδίδονται από την ESCB-PKI για άλλες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος ή για κατόχους πιστοποιητικών τρίτων χρηστών. 3. Κάθε κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ESCB-PKI ενεργεί ως αρχή καταχώρισης για τους δικούς της αιτούντες την έκδοση πιστοποιητικού και διασφαλίζει ότι αυτοί αποδέχονται και εφαρμόζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που παρατίθενται στην αίτηση εγγραφής της αρχής πιστοποίησης ESCB-PKI για την παροχή των υπηρεσιών της. ( 1 ) Άρθρο 7 Σχέσεις μεταξύ των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος, τρίτων και κατόχων πιστοποιητικού Κάθε κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος θεσπίζει διατάξεις για την ασφαλή πρόσβαση τρίτων και τη χρήση από αυτούς των ηλεκτρονικών εφαρμογών, συστημάτων, πλατφορμών και υπηρεσιών του ΕΣΚΤ και του Ευρωσυστήματος μέσω πιστοποιητικών της ESCB-PKI. Οι εν λόγω διατάξεις διέπουν αποκλειστικά τη σχέση μεταξύ της οικείας κεντρικής τράπεζας του Ευρωσυστήματος και των τρίτων που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά της ESCB-PKI. Οι τρίτοι συμμορφώνονται με τις πολιτικές πιστοποίησης της ESCB- PKI, τη δήλωση διαδικασιών πιστοποίησης της ESCB-PKI και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που προβλέπονται στην αίτηση εγγραφής της αρχής πιστοποίησης ESCB-PKI για την παροχή των υπηρεσιών της. Άρθρο 8 Σχέσεις με οντότητες που βασίζονται σε πιστοποιητικό Οντότητα που βασίζεται σε πιστοποιητικό μπορεί να εμπιστευτεί ψηφιακό πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρούσα απόφαση υπό την προϋπόθεση ότι: α) επαληθεύει την ισχύ, την αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες πληροφορίες για την κατάσταση ανάκλησης β) λαμβάνει υπόψη της τυχόν περιορισμούς στη χρήση του πιστοποιητικού οι οποίοι καθορίζονται σε αυτό και γ) αποδέχεται τη δήλωση διαδικασιών πιστοποίησης της ESCB-PKI και τις εφαρμοστέες πολιτικές πιστοποίησης της ESCB-PKI. Άρθρο 9 Δικαιώματα επί της ESCB-PKI 1. Η ESCB-PKI ανήκει εξ ολοκλήρου στις κεντρικές τράπεζες 2. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η παρέχουσα κεντρική τράπεζα εκχωρεί στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όλες τις άδειες που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απαιτούνται προκειμένου αυτές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την ESCB-PKI και τα υποσυστήματά της, καθώς και όλο το εύρος των υπηρεσιών της ESCB-PKI, και επίσης να παρέχουν υπηρεσίες της ESCB-PKI σε τρίτους βάσει της δήλωσης διαδικασιών πιστοποίησης της ESCB-PKI και των πολιτικών πιστοποίησης της ESCB-PKI. Η παρέχουσα κεντρική τράπεζα καλύπτει τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος έναντι κάθε αξίωσης τρίτων όσον αφορά την παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 3. Οι λεπτομέρειες που αφορούν τα δικαιώματα των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος στην ESCB-PKI συμφωνούνται μεταξύ του επιπέδου 2 και του επιπέδου 3 στη συμφωνία επιπέδου 2 επιπέδου 3. Άρθρο 10 Ευθύνη των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος έναντι των χρηστών 1. Εκτός εάν αποδείξουν ότι δεν ενήργησαν αμελώς, οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος ευθύνονται βάσει των καθηκόντων

5 L 74/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρμοδιοτήτων τους στην ESCB-PKI για κάθε ζημία που προκλήθηκε σε χρήστη ο οποίος ευλόγως βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 1999/93/ΕΚ, όσον αφορά: α) την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που περιέχονται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατά το χρόνο έκδοσής του και το ερώτημα εάν το πιστοποιητικό περιέχει όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 1999/93/ΕΚ β) τη διαβεβαίωση ότι, κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού, ο κάτοχος πιστοποιητικού που ταυτοποιείται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ήταν κάτοχος των δεδομένων δημιουργίας υπογραφής που αντιστοιχούν στα δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής που αναφέρονται ή ταυτοποιούνται στο πιστοποιητικό γ) τη διαβεβαίωση ότι η συσκευή δημιουργίας υπογραφής και η συσκευή επαλήθευσης υπογραφής λειτουργούν συμπληρωματικά, στις περιπτώσεις που και οι δύο προέρχονται από την ESCB- ΡΚΙ δ) τη μη καταχώριση ανάκλησης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. 2. Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος δεν αναλαμβάνουν καμία δέσμευση, δεν παρέχουν εγγυήσεις και δεν αποδέχονται καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, εκτός εάν τούτο προβλέπεται ρητά στην παρούσα απόφαση και στη δήλωση διαδικασίας πιστοποίησης της ESCB-PKI. Άρθρο 11 Συμμετοχή ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ στην ESCB-PKI 1. Οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ μπορούν να ενεργούν ως αρχές καταχώρισης για τους εσωτερικούς χρήστες τους, καθώς και για τρίτους χρήστες. Μπορούν να δημιουργήσουν το ρόλο διαχειριστή αρχής καταχώρισης για την εκπλήρωση του εν λόγω καθήκοντος. 2. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου, οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ μπορούν επίσης να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ESCB-PKI με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τις κεντρικές τράπεζες Για το σκοπό αυτό, η ενδιαφερόμενη ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ υποβάλλει δήλωση στο διοικητικό συμβούλιο με την οποία επιβεβαιώνει ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στη συμφωνία επιπέδου 2 επιπέδου 3. Οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ δεν γίνονται συνιδιοκτήτριες της ESCB-PKI και δεν υποχρεούνται να συνεισφέρουν στο κονδύλιο χρηματοδότησης της ESCB-PKI. Άρθρο 12 Προστασία δεδομένων Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος συμμορφώνονται με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων που έχει εφαρμογή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργούν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την ESCB-PKI. Άρθρο 13 Επιθεώρηση Οι επιθεωρήσεις στην ESCB-PKI διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στην πολιτική επιθεώρησης. Διενεργούνται με την επιφύλαξη των εσωτερικών ελέγχων και των κανόνων επιθεώρησης που ισχύουν στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος ή θεσπίζονται από αυτές. Άρθρο 14 Οικονομικές ρυθμίσεις Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος αναλαμβάνουν το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας της ESCB-PKI, όπως περαιτέρω προβλέπεται βάσει του κονδυλίου χρηματοδότησής της. Άρθρο 15 Ρόλος της εκτελεστικής επιτροπής 1. Δυνάμει του άρθρου 17.3 της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 1 ), το διοικητικό συμβούλιο μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή τις κανονιστικές του εξουσίες προκειμένου αυτή να προβαίνει στη λήψη μέτρων εφαρμογής της παρούσας απόφασης τα οποία είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ESCB-PKI, καθώς και να εκδίδει τροποποιητικές πράξεις που αφορούν τις τεχνικές πτυχές της ESCB-PKI και των υπηρεσιών της ESCB-PKI που προβλέπονται στα παραρτήματα της συμφωνίας επιπέδου 2 επιπέδου 3, αφού λάβει υπόψη τις συμβουλές της επιτροπής πληροφορικής και, κατά περίπτωση, της συντονιστικής επιτροπής πληροφοριακών συστημάτων 2. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το διοικητικό συμβούλιο για κάθε μέτρο που λαμβάνει βάσει της παραγράφου 1 και τηρεί κάθε απόφαση που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Φρανκφούρτη, 11 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI ( 1 ) ΕΕ L 80 της , σ. 33.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πληροφορίες που αφορούν την αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI, την ταυτότητα και τα τεχνικά υποσυστήματά της Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI αναγνωρίζεται στα πιστοποιητικά της ως εκδότης αυτών. Το ιδιωτικό κλειδί της χρησιμοποιείται για την υπογραφή των πιστοποιητικών. Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI είναι επιφορτισμένη με: i) την έκδοση πιστοποιητικών ιδιωτικού και δημόσιου κλειδιού ii) την έκδοση καταλόγων ανακληθέντων πιστοποιητικών iii) τη δημιουργία ζευγών κλειδιών που σχετίζονται με συγκεκριμένα πιστοποιητικά, π.χ. εκείνων που απαιτούν την ανάκτηση κλειδιού iv) την ανάληψη της συνολικής ευθύνης για την ESCB-PKI και την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι αναγκαίες απαιτήσεις για τη λειτουργία της. Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI περιλαμβάνει όλα τα άτομα, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα ψηφιακών πιστοποιητικών τα οποία είναι επιφορτισμένα με την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και τη χορήγησή τους στους κατόχους πιστοποιητικών. Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI περιλαμβάνει δύο τεχνικά υποσυστήματα: Την κεντρική αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI: Η εν λόγω αρχή πιστοποίησης, σε πρώτο επίπεδο, εκδίδει πιστοποιητικά μόνο για δική της χρήση και για τις αρχές πιστοποίησης που υπάγονται σε αυτή. Λειτουργεί μόνον όταν εκτελεί τις αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητές της. Τα πιο σημαντικά στοιχεία της είναι τα εξής: Διακεκριμένο όνομα (Distinguished name) CN=ESCB-PKI ROOT CA, O=EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS, C=EU Αύξων αριθμός (Serial number) 596F AC4C 218C 21BC 4E00 6B42 A164 46DD Διακεκριμένο όνομα εκδότη (Distinguished name of issuer) Περίοδος ισχύος (Validity period) Περίληψη μηνύματος (Message digest) (SHA-1) CN=ESCB-PKI ROOT CA, O=EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS, C=EU From :58:26 to :58:26 CEFE 6C32 E A 09EA 1A77 0C60 3D90 ADC Την online αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI: Η εν λόγω αρχή πιστοποίησης, σε δεύτερο επίπεδο, υπάγεται στην κεντρική αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση πιστοποιητικών της ESCB-PKI για χρήστες. Τα πιο σημαντικά στοιχεία της είναι τα εξής: Διακεκριμένο όνομα (Distinguished name) CN=ESCB-PKI ONLINE CA, O=EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS, C=EU Αύξων αριθμός (Serial number) 2C13 E18F FDB5 91CE 4E29 550B B5A3 F59C Διακεκριμένο όνομα εκδότη (Distinguished name of issuer) Περίοδος ισχύος (Validity period) Περίληψη μηνύματος (Message digest) (SHA-1) CN=ESCB-PKI ROOT CA, O=EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS, C=EU From :46:35 to :46:35 D C D2CF 1A8C 4AA3 8C29 EE3D 591E 4286 AD08

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ) L 35/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθ.23204/13 07 2015 (ΦΕΚ 1475 Β/14-07- 2015) Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 134/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Απριλίου 2011 σχετικά με την επιλογή των παροχέων υπηρεσιών δικτύου του Target2-Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ηλεκτρονική επικοινωνία. Κρυπτογραφία και ψηφιακές υπογραφές ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & Γιώργος Ν.Γιαννόπουλος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚ 160 και ΚΠολΔ 443 α Το έγγραφο πρέπει να έχει ιδιόχειρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 173/102 30.6.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1061 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη

1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη 1.Ηλεκτρονικά έγγραφα µε ηλεκτρονική υπογραφή: Μπορούµε να διακρίνουµε τις δύο παρακάτω υποκατηγορίες: Α) Ηλεκτρονικά έγγραφα µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή Σύµφωνα µε το Νοµοθέτη (άρθρο 3&1 Π.. 150/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2014 EL L 300/57 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του διαχωρισμού μεταξύ της λειτουργίας νομισματικής πολιτικής και της εποπτικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου Κανονισμός Πιστοποίησης Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [ΦΕΚ 799 Β/09-06-2010 - ΦΕΚ 3320 Β/27-12-2013] Τελευταία Ενημέρωση: 14 Απριλίου 2015 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Ιουνίου 2016

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Ιουνίου 2016 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία (CON/2016/34) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36)

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 14ης Απριλίου σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2011 σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2011/36) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 16 Μαρτίου 2011 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 1999/93/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 92/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 304/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/14.11.2011 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117 2.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων και διαδικασιών εφαρμογής των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/34 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/456 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 11.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 215/19 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το TARGET2-Securities (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/44 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/867 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών και πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 122/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 122/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 445/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2011 για σύστημα πιστοποίησης φορέων υπεύθυνων για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ. Αρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 192/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα