Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Ταχ.Κώδ : (Λιμένας Πειραιώς) Πληροφορίες : Επστης ΛΣ ΠNEYMATIKOY I. Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς, Αριθμ. Φακ. : / 2014 Αριθμ. Σχεδίου: ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ:«Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens με απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό, προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα Ευρώ #27.210,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)». Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10) «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». δ. Του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρ. 21 «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». ε. Του Ν.3922/11 (ΦΕΚ 35 Α /11) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». στ. Του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α /12), «Ίδρυση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ. 94/2012(ΦΕΚ 149Α /12).

2 ζ. Του Ν.4150/13 (ΦΕΚ 102 Α ), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». η. Του ΠΔ 119/13 (ΦΕΚ 153 Α / ), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών». θ. Της αριθμ /3290/2014 (ΦΕΚ 981 Β / ) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, «Καθήκοντα των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής». ι. Του Π.Δ. 81/14 (ΦΕΚ 125 Α /14) «Αναδιάρθρωση περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (...)». ια. Του Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ 170 Α /14) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου». 2. Την αριθμ /14/ (Αριθμ. Σχεδ:638) Απόφαση ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙ.ΠΡΟΜ περί «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ( ) έτους 2014 ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ.». 3. Το αριθμ /2014/ (Αριθμ. Σχεδ: 1138) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΛΕΠ. 4. Το αριθμ /2014/ ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 3 ο. 5. Την αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου:22909) Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΟΣΠΑΣΠ Α, η οποία καταχωρήθηκε με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ. 6. Το αριθμ /2014/ (Αριθμ. Σχεδίου:3513) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΛΕΠ. 7. Το από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ μετά συνημμένων επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με 1. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια χιλίων (1000) Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens με απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα Ευρώ #27.210,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν σε έντυπη μορφή με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω. Οι σφραγισμένες προσφορές δύναται να αποσταλούν, είτε στην ΥΝΑ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Π.Ε.Α (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2,Πειραιάς, Γρ. 426) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί δημόσια, ο διαγωνισμός στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπο, ήτοι την: Ημ/νία: 16/ 12 /2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 Τόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Δραπετσώνα (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 317

3 3. Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 6. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ προμήθεια χιλίων (1000) Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens με απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα Ευρώ #27.210,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%) β)ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΥΝΑ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Π.Ε.Α./Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών ). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού (Αριθμ. Φακ.: /2014, Αριθμ. Σχεδίου:2047). δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 16 / 12 / 2014 ). ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ)η ένδειξη: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ». 7. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 18 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα «Τεχνικών Προδιαγραφών» της παρούσας. 8. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. 9. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα

4 απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 10. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΑΔΔΥ Τύπου USB Tokens με απαραίτητο λογισμικό 1000 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή μικρότερη κατά ποσοστό 50%. 12. Η δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα ΕΥΡΩ #27.210,00 # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και των νόμιμων κρατήσεων επί της καθαρής αξίας και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑ έτους 2014, ΚΑΕ 41/140/1699. Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: M.T.N. 4% (ΠΟΣΟ Α) ΕΛΟΑΝ 2% (ΠΟΣΟ Β) Χαρτόσημο 2% επί των ανωτέρω κρατήσεων ΕΑΑΔΣ 0,10% Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΣ ΟΓΑ χαρτοσήμων 20%

5 Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. 13. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 14. Η πληρωμή θα γίνει σε EΥΡΩ, καταβάλλοντας το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 15. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 16. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ο συντομότερος δυνατόν και δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβών του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής των υπό προμήθεια ειδών. 17. Ως τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς). 18. Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απόρριψης και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι: (α) Έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Υπηρεσία. 19. Η αρμόδια Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). 20. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 21. Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο πρόσωπο με νόμιμη θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού στα γραφεία της ΥΝΑ/ΓΔΟΥ/ΔΙ.Π.Ε.Α. /Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά).

6 22. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση διάρκειας τριών (03) ετών, αρχομένης την επομένη της ημερομηνίας οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών και θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας. 23. Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Α.ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ., μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για δέκα εννέα (19)ημερολογιακές ημέρες. 24. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 08). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών ΥΝΑ/ ΑΛΣ ΕΛ. ΑΚΤ. έτους 2014 ΠΛΩΤΑΡΧΗΑΣ ΛΣ ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Δημήτριος (ΥΟΘΕ) ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχυδρομείου): 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 6. Γραφ. κ. ΠΓΔΟΥ 7. ΔΗΔΕΠ 8. ΔΙΠΕΑ Α Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής»

8 1. Σκοπός και Στόχοι του Έργου Το παρόν έργο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ) εντάσσεται στη στρατηγική μετάβασης της Δημόσιας Διοίκησης σε Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων κατά βάση στις Κεντρικές Υπηρεσίες του με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, την επίσπευση του διοικητικού έργου, τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελεί η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών τόσο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών όσο και μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής με χρήση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών μέσω Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), που εξασφαλίζουν την επιβεβαίωση της ταυτότητας του υπογράφοντα (αυθεντικοποίηση), την ακεραιότητα του εγγράφου, καθώς και τη μη αποποίηση ευθύνης. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η προμήθεια ΑΔΔΥ, προκειμένου να διατεθούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΝΑ, ώστε να επιτευχθεί ασφαλής διακίνηση των εγγράφων ηλεκτρονικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τους λοιπούς Φορείς του Δημοσίου. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση των εκτυπώσεων και της διακίνησης κάθε έντυπης μορφής διοικητικών εγγράφων, οδηγώντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους του ΥΝΑ, καθώς και στην απλούστευση των διαδικασιών. 2. Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών/Επιχειρήσεων ΕΡΜΗΣ» έχει προμηθευτεί και λειτουργεί το σύστημα Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - PKI) του Οίκου VeriSign, Certificate Lifecycle Platform (CLP) version 3.9.

9 Το υφιστάμενο σύστημα Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού αποτελεί μία πλήρη και ολοκληρωμένη υποδομή ΡΚΙ. Η Υπηρεσία Δημοσίου Κλειδιού είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η ασφαλέστερη και λειτουργικότερη τεχνολογία για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά εστιάζουν σε βασικά θέματα ασφάλειας, όπως η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα, προκειμένου οι τελικοί χρήστες να μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν πληροφορίες με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Με την αριθμ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232/ (ΦΕΚ 799/Β / ) ΚΥΑ «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίστηκαν οι διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). 3. Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια και παράδοση χιλίων (1000) ΑΔΔΥ τύπου USB Tokens με το απαραίτητο συνοδευτικό λογισμικό. Οι υπό προμήθεια συσκευές θα παραδοθούν στην Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΥΝΑ/ΑΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.). Οι ΑΔΔΥ θα χρησιμοποιούνται ως φορείς «δεδομένων δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής» (ιδιωτικά κρυπτογραφικά κλειδιά) και ψηφιακών πιστοποιητικών για τα «δεδομένα επαλήθευσης ηλεκτρονικής υπογραφής». Οι εν λόγω συσκευές παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης των ψηφιακών πιστοποιητικών των χρηστών σε ασφαλή προστατευμένο χώρο. Οι υπό προμήθεια συσκευές απαιτείται να είναι της μορφής USB Tokens και να περιλαμβάνουν μικροεπεξεργαστή αποτελούμενο από μονάδα επεξεργασίας (CPU), μνήμη (ROM, EEPROM, RAM), ειδικό λογισμικό και ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε τα εγκατεστημένα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά να προστατεύονται κατ ελάχιστον από αντίστοιχο PIN και κρυπτογραφικές λειτουργίες. Επιπλεόν, απαιτείται να διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας τόσο σε φυσικό όσο και σε λογικό επίπεδο και να υποστηρίζουν πολλαπλές μεθόδους αυθεντικοποίησης (ΡΚΙ, ΡΙΝ). Επιπλέον, τα προσφερόμενα USB Tokens απαιτείται να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο έγγραφο «CWA 14169:

10 Secure Signature-Creation Devices, version EAL 4+», δεδομένου ότι αποτελούν συνδυασμό υλικού και λογισμικού και η ηλεκτρονική υπογραφή παράγεται στη συσκευή. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του οφείλει να περιγράψει αναλυτικά τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού και, επιπρόσθετα, να τεκμηριώσει τη συμβατότητά του με την υπάρχουσα Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του «ΕΡΜΗ», καθώς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πινάκων συμμόρφωσης (Παράρτημα: Πίνακες Συμμόρφωσης). Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα πρέπει οι υποψήφιοι Ανάδοχοι αποδεδειγμένα να μπορούν να πιστοποιήσουν τη συμβατότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού με την υφιστάμενη Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της ΑΠΕΔ, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες δοκιμές έκδοσης, εγκατάστασης και χρήσης σχετικών πιστοποιητικών. Ως εκ τούτου, απαιτείται από τους υποψηφίους αναδόχους η κατάθεση εις διπλούν δείγματος του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού το οποίο, στο πλαίσιο της τεχνικής αξιολόγησης, θα δύναται να εγκατασταθεί με μέριμνα του υποψηφίου αναδόχου στην υφιστάμενη Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του ΕΡΜΗ, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του με αυτή. Τα δείγματα θα κατατεθούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου στη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς), πριν από τη Διενέργεια του Διαγωνισμού, η δε σχετική Απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. Η εγκατάσταση απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επόμενη μέρα της έγγραφης λήψης του αιτήματος της επιτροπής και, αντίστοιχα, η ολοκλήρωση των δοκιμών ελέγχου απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Σε περίπτωση αποτυχίας των δοκιμών εντός του προαναφερόμενου διαστήματος, η προσφορά θα απορρίπτεται. Μια ενδεικτική λίστα ΑΔΔΥ που έχουν δοκιμαστεί από την ΑΠΕΔ και έχει επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία τους με την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του «ΕΡΜΗ» (έχουν εκδοθεί σχετικά ψηφιακά πιστοποιητικά, έχουν εγκατασταθεί στις ΑΔΔΥ και έχουν χρησιμοποιηθεί για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων), είναι δημοσιευμένη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

11 diadikasiaekdosispistopoihtikonpublicservants.html 4. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης Το έργο θα παραδοθεί σε μια φάση και σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (01) μήνα. 5. Τόπος Παράδοσης Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισμό του παρόντος έργου στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). Ο Ανάδοχος κατά την παράδοση και τον έλεγχο του εξοπλισμού υποχρεούται να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για τη λειτουργική ενσωμάτωσή του στην υφιστάμενη υποδομή. 6. Εγγύηση Οι συσκευές ΑΔΔΥ θα συνοδεύονται από εγγύηση διάρκειας τριών (03) ετών, αρχομένης την επόμενη της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών. Για τον σκοπό αυτό, θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας. 7. Παραλαβή Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής εντός δέκα πέντε(15) ημερών από την παράδοσή τους. 8. Κριτήριο κατακύρωσης: Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. 9. Οδηγίες Κατάρτισης Τεχνικών Προσφορών Υποψηφίων Αναδόχων Στις προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων θα περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: i. Ρητή δέσμευση αποδοχής όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην Σύμβαση.

12 ii.τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, στην οποία θα δίδεται σαφής απάντηση για τα τεχνικά στοιχεία και τους όρους της προδιαγραφής. Οι απαντήσεις που θα περιλαμβάνονται στην τεχνική περιγραφή, θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής με την ίδια σειρά και αρίθμηση. Η τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών θα πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία περιέχονται και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα της προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και των αντιστοίχων που αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα - τεχνικά φυλλάδια, δημιουργείται λόγος απόρριψης της απάντησης του συγκεκριμένου όρου και, συνεπώς, απόρριψης της προσφοράς κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. iii. Υλικό τεκμηρίωσης-παραπομπής, όπως εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο, που κατά την κρίση του υποψήφιου Ανάδοχου, μπορεί να υποστηρίξει την τεχνική προσφορά του. iv. Η χρονική διάρκεια της περιόδου εγγύησης v. Οι πίνακες συμμόρφωσης.

13 10. Παράρτημα: Πίνακες Συμμόρφωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡ. 9-III ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Αντικείμενο Έργου Συμμόρφωση με την Παράγραφο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών 2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου Συμμόρφωση με την Παράγραφο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών 3 Εγκατάσταση δείγματος του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού στην υφιστάμενη Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού του ΕΡΜΗ, εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση των υποψηφίων Αναδόχων από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών ελέγχου συμβατότητας με την υφιστάμενη υποδομή εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Αριθμός προσφερόμενων ΑΔΔΥ (USB Tokens). Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο για τις προσφερόμενες ΑΔΔΥ. Λειτουργικό σύστημα USB Tokens Java card, για να υποστηρίζεται η λειτουργία πολλαπλών ανεξάρτητων εφαρμογών Το Chip και το Card Operating System να διαθέτουν πιστοποίηση ασφάλειας Common Criteria (CC) EAL 4+ = 1000

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / Protection Profile (PP) SSCD ή ανώτερο. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαίτηση και την απόφαση της ΕΕΤΤ 295/63, να επισυναφθεί στην προσφορά σχετική τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ή αντίγραφο της πιστοποίησης CC EAL 4+ για τα προσφερόμενα USB Tokens, το οποίο επιπλέον να αναφέρει ότι διαθέτουν PP SSCD 4 Υποστήριξη PKCS #11 middleware >= v Συμβατό με USB >= Να περιγραφεί η υποστήριξη των ακόλουθων κρυπτογραφικών λειτουργιών: Ψηφιακές υπογραφές RSA με μήκος κλειδιού μέχρι 2048 bits. Δημιουργία ζευγών κλειδιών RSA μήκους τουλάχιστον 2048 bits ή ανώτερο με γεννήτρια πραγματικών τυχαίων αριθμών. Κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση με χρήση των αλγορίθμων DES, 3DES και ΑΕS Υποστήριξη των αλγορίθμων SHA-1 και SHA Δημιουργία κλειδιού (On board), υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση (On-card) RSA, (On-card) ή DES/ΑΕS 7 EEPROM >= 64 KB 8 Υποστήριξη κωδικού χρήστη (PIN) και κωδικού διαχειριστή (PUK/Admin PIN) 9 Συμβατότητα με τα κάτωθι λειτουργικά συστήματα: 9.1 MS Windows XP/Vista/7/8 ή νεότερα 9.2 Linux

15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 9.3 MAC-OS 10 Συμβατότητα με τις ακόλουθες εφαρμογές λογισμικού: 10.1 MS Office 2003 και όλες οι νεότερες εκδόσεις 10.2 OpenOffice και LibreOffice 10.3 JSignPDF και XolidoSign 11 Εγγύηση υλικού (έτη) >= Να περιγραφεί το προσφερόμενο λογισμικό και ο τρόπος διάθεσης Να περιγραφούν οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται για το προσφερόμενο λογισμικό (νεότερες εκδόσεις, bug fixes, κ.ά.) 16 Διάρκεια υποστήριξης λογισμικού (έτη) 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 29 04 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.7-26 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 26 03 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Πειραιάς, 09 05 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-24 / 2014 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 Κ ΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 20 05 2015 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην ΥΝΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/94/5035 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα