ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο: Σζηθιίδεο Παξαζθεπάο ΑΘΖΝΑ

2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ/SUMMARY Αξρηθά γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηηο έλλνηεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Γηαδίθηπν, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, αζθάιεηα ησλ Π. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ησλ ελλνηψλ δεδνκέλα, πιεξνθνξία, ζχζηεκα, Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα. Γίλεηαη πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο αζθάιεηαο ησλ Π θαη θαηαγξάθνληαη νη ζπλεζηζκέλεο απεηιέο ζηελ αζθάιεηα ηνπο. Έπεηηα εμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Γειαδή πνηεο νη απεηιέο ζε πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα αγαζά πξνο πξνζηαζία, πνηνη νη ζηφρνη αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη πνηεο νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο απηψλ. ηελ ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ σο κείδνλ ζέκα δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σέινο παξνπζηάδεηαη ην επξσπατθφ θαη εζληθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη εμάγνληαη ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα. An approach to the meaning of Information & Communication Technologies, Information Society, internet, e-governance, data, information, system, Information System, Information Systems Security is done. Common threats of information systems are depicted and a look through security related to e-governance is attempted. Thus, which threats exist towards e-governance, assets for protection, security control objectives and service functional security requirements. Then, the major issue of electronic identity management is examined due to the importance of identification and authentication during government to citizen transactions. At the end, the European and national legal framework for transactions security is presented, their relevant initiatives, and general conclusions as well. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ/KEY WORDS Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ, δηαδίθηπν, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, δεδνκέλα, πιεξνθνξία, ζχζηεκα, Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, αζθάιεηα Π, απεηιέο, αγαζά, επηπηψζεηο, κέζα πξνζηαζίαο, εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα, δηαζεζηκφηεηα, απζεληηθφηεηα, εγθπξφηεηα, ζρέδην αζθαιείαο, πνιηηηθή αζθαιείαο, ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο, πεγέο απεηιψλ, ζηφρνη 2

3 αζθαιείαο, δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ, ηαπηνπνίεζε, απζεληηθνπνίεζε, Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Πηζηνπνίεζεο, Τπνδνκή Γεκνζίνπ Κιεηδηνχ, ζεζκηθφ πιαίζην, πξσηνβνπιίεο. Information & Communication Technologies, internet, Information Society, e- governance, data, information, system, Information System, Information Systems Security, threats, assets, impacts, means of protection, confidentiality, integrity, availability, authenticity, reliability, security plan, security policy, disaster plan, sources of threats, electronic identity management, identification, authentication, Certification Authority, Public Key Infrastructure, legal framework, initiatives. 3

4 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Π ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΩΝ Π ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΤΝΖΘΗΜΔΝΔ ΑΠΔΗΛΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΠΔΗΛΔ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΟΥΟΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΣΑΤΣΟΣΗΣΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ TO ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΟΓΖΓΗΑ 1999/93/ΔΚ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ TO ΔΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΔΘΝΗΚΖ ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ & ΡΤΘΜΗΔΗ Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Ο ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΥΡΖΣΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B : ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Δ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΥΧΡΔ ΣΖ Δ.Δ

5 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη έληνλα απφ ηελ εμέιημε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο θαη ησλ ζπλαθψλ εθαξκνζκέλσλ επηηεπγκάησλ ηνπο. Οη επηδξάζεηο ζηε θαζεκεξηλή καο δσή, νη νπνίεο απνξξένπλ σο απνηέιεζκα ησλ πνιιαπιψλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, ζπλζέηνπλ έλα κάιινλ πνιπδηάζηαην θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ αλαθνξάο, εληφο ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη ζπλερψο λέεο πξνθιήζεηο. Οη πξννπηηθέο πνπ αλαδχνληαη είλαη ηθαλέο λα μεπεξάζνπλ θάζε ζρεηηθή εχινγε πξφβιεςε, ελψ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ελεξγφ ηξφπν ζε νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγηθή εμέιημε θαη επίηεπμε πξνφδνπ. Ζ δηείζδπζε ησλ εθαξκνγψλ γίλεηαη εληνλφηεξε θαη νη δηαθαηλφκελεο κειινληηθέο πξννπηηθέο θαληάδνπλ πιένλ σο πινπνηήζηκε πξαγκαηηθφηεηα, παξά σο καθξηλφ φξακα. Οη λέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) είλαη ινηπφλ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Με πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν νξαηφ ηξφπν, νη ηερλνινγίεο απηέο αιιάδνπλ ην πψο δνχκε, δνπιεχνπκε, δηαζθεδάδνπκε, καζαίλνπκε θαη ζπλαλαζηξεθφκαζηε. Ζ ξαγδαία εμέιημε απηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε επξεία ηνπο δηάρπζε ζε φιε ηελ νηθνλνκία θαη ε ελζσκάησζε ηνπο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ρηίδνπλ κηα παγθφζκηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο κε λέα δεδνκέλα θαη λέεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε, ηελ επεκεξία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο καο. Ζ ελεξγφο ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο αιιάδεη νπζησδψο ηελ πθή βαζηθψλ δνκψλ θαη δεκηνπξγεί κηα λέα κνξθή θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, απνθαινχκελε σο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». Σα λέα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα νδεγνχλ ζε κηα δηαξθή πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη κέζσλ θαη/ή δηεπθνιχλζεσλ, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ εκθαλψο ρακειφηεξν θφζηνο θαη πςειφηεξε πνηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ παξνρψλ/εθαξκνγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Γηαδίθηπν κε ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη, ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο παγθφζκηαο «πιαηθφξκαο» γηα ηε πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηψλ, ελψ κέζσ απηνχ δηαθηλείηαη ηεξάζηηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ ππφ ηε κνξθή θσλήο, εηθφλαο θαη δεδνκέλσλ. Σν Γηαδίθηπν αλαβαζκίδεηαη δηαξθψο σο κηα «ηερλνινγηθή νληφηεηα» γηα ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ θαη 5

6 λέσλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάζεζε δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθαξκνγψλ (πρ. ν παγθφζκηνο ηζηφο θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο γηα επηθνηλσλία, πιεξνθφξεζε, αιιά θαη γηα ηε δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ). Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (Ζ.Γ.) απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, θαζψο απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηεο παξαδνζηαθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε έλα λέν ζχζηεκα ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ δηνίθεζεο. Βαζηζκέλν ζε πξφηππεο ιεηηνπξγίεο θαη κεραληζκνχο αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, ην λέν κνληέιν ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη νινθιεξσκέλεο δνκέο θαη κεραληζκνχο παξαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ δεκνζίσλ πιεξνθνξηψλ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο νπζηαζηηθά ηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο κε ηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Ζ Ζ.Γ. δελ έρεη έλα νξηζκφ θαζνιηθήο απνδνρήο. Όπσο ζεκεηψλεη ν Ο.Ο..Α. νη δηαθνξεηηθνί νξηζκνί δελ απερνχλ κφλν ζε ελλνηνινγηθέο δηαθνξέο αιιά απνθαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πινπνηήζεηο ηεο Ζ.Γ. πνπ κπνξεί λα έρεη θάζε θπβέξλεζε. Οη δηαθνξεηηθνί απηνί νξηζκνί αλήθνπλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : Ζ Ζ.Γ. είλαη ε δηαδηθηπαθή ή αιιηψο ε επηγξακκηθή (on line) παξνρή ππεξεζηψλ θαη άιιεο δξάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν, φπσο ε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε (e-consultation). Ζ Ζ.Γ. ηζνδπλακεί κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Παξφηη εζηηάδεη θαηά θαλφλα ζηε παξνρή ππεξεζηψλ, ν επξχηεξνο νξηζκφο ηεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεπξέο ηεο θπβεξλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Ζ.Γ. είλαη ε ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζα απφ ηε ρξήζε ΣΠΔ ή αθφκε θαη κηα λέα κνξθή δεκφζηαο δηνίθεζεο δνκεκέλεο γχξσ απφ ηηο ΣΠΔ. Ο ίδηνο ν Ο.Ο..Α. επεθηείλεη ηελ έλλνηα ηεο πέξα απφ ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ θαη νξίδεη ηελ Ζ.Γ. σο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ σο εξγαιείσλ, κε ζηφρν λα επηηεπρζεί θαιχηεξε δηνίθεζε. ε επίπεδν Δ.Δ. ε Ζ.Γ. δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή απνδνρή ηνπ ξφινπ ησλ ΣΠΔ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, αιιά πεξηιακβάλεη κηα πεξηζζφηεξν νιηζηηθή ζεψξεζε φζνλ αθνξά ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. χκθσλα κε ηελ Δ.Δπ. ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζε 6

7 ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο ηθαλφηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. Ζ Ζ.Γ. είλαη θαηαιχηεο γηα θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε. Βειηηψλεη ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη βνεζάεη ην δεκφζην ηνκέα λα αληηκεησπίζεη ηηο αληηθαηηθέο απαηηήζεηο γηα παξνρή πεξηζζνηέξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ κε ιηγφηεξνπο πφξνπο. Ζ Ζ.Γ. παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα λα δηαηεξήζεη θαη λα ελδπλακψζεη ηελ θαιή δηαθπβέξλεζε ζηε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Γειαδή κπνξεί λα βνεζήζεη ην δεκφζην ηνκέα λα είλαη : Αλνηθηφο θαη δηαθαλήο. Κπβεξλήζεηο νη νπνίεο είλαη θαηαλνεηέο θαη ππφινγεο ζηνπο πνιίηεο ηνπο, αλνηθηέο ζηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή θαη έιεγρν. ηελ ππεξεζία φισλ. Ο δεκφζηνο ηνκέαο πνπ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηνπο πάληεο θαη φρη λα απνθιείεη θάπνηνπο απφ απηέο θαη λα ηνπο ζέβεηαη σο άηνκα παξέρνληαο ηνπο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Παξαγσγηθφο, δειαδή λα αμηνπνηεί κε ηε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξν ρξφλν ρακέλν ζε νπξέο, δξαζηηθή κείσζε ησλ ζθαικάησλ, πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα επαγγεικαηηθέο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη φηη νη εξγαζίεο ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν αληαπνδνηηθέο γηα απηνχο. Οη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (Τ.Ζ.Γ.) δηαρσξίδνληαη ηππηθά ζε ζρήκαηα ειεθηξνληθήο δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ (Government-to-Citizen (G2C) services) ή ησλ επηρεηξήζεσλ (Government-to-Business (G2B) services), θαζψο θαη ζε ζρήκαηα ειεθηξνληθήο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο (Government-to-Employee (G2E) services) θαη κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο (Government-to- Government (G2G) services). Έλαο δηαθνξεηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ζρεκάησλ Τ.Ζ.Γ. πξνθχπηεη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο. Οη θαζαπηνχ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζπρλά αλαθέξνληαη κε ηνλ φξν e- Administration, ελψ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε ηνκείο δεκφζηαο κελ, αιιά φρη θαζαπηνχ δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ ηνκέα ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ (e-procurement), πγείαο (e-health), εθπαίδεπζεο (e-learning), θιπ. 7

8 χκθσλα κε απηή ηε ζεκαηηθή ηαμηλφκεζε, ηδηέηαηξν πεδίν εθαξκνγήο απνηεινχλ ηα ζρήκαηα ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο (e-consultation) θαη ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο (e-democracy). Ζ απμαλφκελε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ θπξηαξρείηαη απφ ηελ ηάζε γηα αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αληαιιαγή νξγαλσκέλσλ δεδνκέλσλ απφ απφζηαζε θαη ηε δηαινγηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηέο νη λέεο ππεξεζίεο, επξχηεξα γλσζηέο σο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (value added services) ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ απιή κεηάδνζε θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ν κεγάινο φγθνο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Π) δηαρεηξίδνληαη, σο κεραληζκνί πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο ΣΠΔ θαη σο θνξείο ηεο Ζ.Γ., θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηφζν ηεο πιεξνθνξίαο φζν θαη ησλ ζπζηεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε, αλαθχπηεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο γηα έλα Π, ην νπνίν δηαζθαιίδεη φηη ε δηαθίλεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζε πιεξνθνξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αζθαιείο, δειαδή δηαζέηνπλ ηηο επηκέξνπο ηδηφηεηεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο. Ζ αζθάιεηα ησλ Π δελ απνηειεί κφλν ελδνεπηρεηξεζηαθφ δήηεκα, αιιά έρεη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Σα ζχγρξνλα Π έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθνξνχλ ηε πξνζσπηθή δσή ησλ πνιηηψλ. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ (άξζξν 9 α ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο, Ν.2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, Ν.3471/06 γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ) πνπ νξίδεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Σα πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ είλαη δηφινπ ακειεηέα νχηε ππεξθαιχπηνληαη απφ ηε ζεηηθή πιεπξά ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Αληηζέησο, ε δηάζηαζε απηή είλαη ζεκαληηθή, θαζ φζνλ αθνξά ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα, φπσο είλαη ην εηδηθφηεξν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, ην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο θαη άιια ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηηο ΣΠΔ πνπ αθνξά θξίζηκεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, ε δηαρείξηζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε άκπλα, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ε αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 8

9 ή επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θ.α. πλεπψο, ε ππνδνκή ζε ΣΠΔ ηφζν ηνπ δεκνζίνπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, απνηειεί βαζηθή ππνδνκή θαη ε αζθάιεηα ηεο απνηειεί δήηεκα εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη ππάξρνπζεο ηερληθέο θαη ηα δηαζέζηκα αληίκεηξα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα αζθαιείαο πνπ αληηκεησπίδεη έλα Π. Παξφια απηά, φπσο απνδεηθλχνπλ νη ζπρλέο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο αθφκα θαη εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά ζπζηεκάησλ, ηα ηερληθά κέζα πξνζηαζίαο δελ αξθνχλ απφ κφλα ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ελφο Π. 9

10 2. ΓΔΓΟΜΔΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Π 2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη αλαγθαία απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ε αλαδήηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα θαη κε βέιηηζην ηξφπν. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηή ηε πξνζπάζεηα παίδεη ε πιεξνθνξία. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ πξνζθέξεη ζην νξγαλσζηαθφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, θαζψο ζπλεηζθέξεη άκεζα ζηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 2.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ISO ν φξνο δεδνκέλα (data) ζεκαίλεη κηα παξάζηαζε γεγνλφησλ, ελλνηψλ ή εληνιψλ ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή πνπ είλαη θαηάιιειε γηα επηθνηλσλία, εξκελεία ή επεμεξγαζία απφ άλζξσπν ή απφ κέζα απηφκαηεο επεμεξγαζίαο. Άιινο νξηζκφο ζεσξεί ηα δεδνκέλα σο έλα ζχλνιν ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξηζηάλνπλ αληηθείκελα, γεγνλφηα ή δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, φπσο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε. Δπνκέλσο ηα δεδνκέλα δελ είλαη ζπκβάληα, αιιά θαηαγξαθέο ζπκβάλησλ. Δίλαη ηα ζχκβνια, νη ραξαθηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο θψδηθαο θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο. Σα δεδνκέλα ελφο νξγαληζκνχ έρνπλ έλα δηθφ ηνπο θχθιν δσήο. Έηζη κε ηε βνήζεηα ησλ Π πθίζηαληαη ηα εμήο : Γεκηνπξγνχληαη Απνζεθεχνληαη Μεηαθέξνληαη απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ άιιν Αλαθηψληαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή απαηηεζεί Αλαπαξάγνληαη αλ ρξεηαζζεί Αλαιχνληαη Σαμηλνκνχληαη πλζέηνληαη Καηαζηξέθνληαη 10

11 Σα δεδνκέλα απφ κφλα ηνπο δελ είλαη πιεξνθνξία. Δίλαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη θαη ε εξκελεία πνπ δίλνπκε ζε απηά, ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, πνπ δεκηνπξγνχλ ηε πιεξνθνξία. Άξα : Γεδνκέλα (data) είλαη γισζζηθά, καζεκαηηθά ή άιινπ είδνπο ζπκβνιηθά ππνθαηάζηαηα πνπ, θαηφπηλ ζπκθσλίαο παξηζηάλνπλ αλζξψπνπο, αληηθείκελα, γεγνλφηα, έλλνηεο. Πιεξνθνξία (information) είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο (ηαμηλφκεζεο, κεηαηξνπήο, εξκελείαο θ.ι.π.) ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα λα παξαρζεί πιεξνθνξία κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο : 1) πιινγή ησλ δεδνκέλσλ 2) Δπαιήζεπζε ηνπο 3) Σαμηλφκεζε ζε θαηεγνξίεο 4) Σαθηνπνίεζε θάζε θαηεγνξίαο 5) Οκαδνπνίεζε απνηειεζκάησλ 6) Αξηζκεηηθή ή/θαη ινγηθή επεμεξγαζία 7) Απνζήθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε θάπνην κέζν 8) Έξεπλα θαη αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ 9) Δξκελεία 10) Γηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε δηάθνξα ηερληθά κέζα απιά ή ζχλζεηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ, αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, σο εμήο: Υεηξνλαθηηθέο-ρεηξνγξαθηθέο κέζνδνη Ζιεθηξνκεραληθέο κέζνδνη Μέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζε ππνινγηζηέο πλδπαζκνί ησλ παξαπάλσ Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απαηηεί μερσξηζηή πξνζνρή γηαηί ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη κε γξήγνξν ξπζκφ θαη ην θφζηνο απμάλεη ζπλερψο. Παξάιιεια φκσο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ έρνπλ ηα ίδηα 11

12 ραξαθηεξηζηηθά, πξάγκα πνπ καο επηηξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχκε ζηελ επηινγή θαη λα εθιέμνπκε αλάινγα κε ηηο γεληθφηεξεο απαηηήζεηο καο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα πξσηνθαλήο έθξεμε πιεξνθνξηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Έρεη γίλεη πιένλ παξαδεθηφ απφ φινπο φηη ε πιεξνθνξία είλαη έλαο αθφκε ζεκαληηθφο πφξνο (resource) ζηε δηάζεζε ηεο δηνίθεζεο, φπσο νη άιινη ζεκαληηθνί πφξνη (ρξήκαηα, γε, πξψηεο χιεο, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κεραλήκαηα). Ζ πιεξνθνξία κάιηζηα απνηειεί έλαλ πφξν κε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία. Έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο : Μεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα Μπνξεί λα είλαη αιεζήο ή ςεπδήο Μπνξεί λα είλαη πξνζζεηηθή Μπνξεί λα δηνξζψλεη παιηά ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία Μπνξεί λα επηβεβαηψλεη θαη/ή λα ζπκπιεξψλεη ππάξρνπζα πιεξνθνξία Έρεη ζεκαληηθή αμία απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ θαη ρξφλνπ Πεξηέρεη επίζεο ηα αθφινπζα : Σαρχηεηα, δειαδή επθνιία απφθηεζεο κηαο πιεξνθνξίαο κέζα ζηα απαηηνχκελα ρξνληθά πιαίζηα Δπθνιία θαηαλφεζεο γηα φζνπο ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ Αθξίβεηα απφδνζεο, ηελ απνπζία δειαδή ησλ ππνινγηζηηθψλ ζθαικάησλ Καηαιιειφηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε θαη ρξήζηε Πξνζαξκνζηηθφηεηα, δειαδή λα είλαη ζε κνξθή αμηνπνηήζηκε απφ πνιινχο Αληηθεηκεληθφηεηα, δειαδή ρσξίο ππνθεηκεληθφ ζθάικα Δπηθαηξφηεηα, αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ε αμία ηεο πιεξνθνξίαο πέθηεη φζν κεγαιψλεη ν ρξφλνο δηάζεζεο ηεο 2.3 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί κία γεληθή ζεσξία γηα ηε κειέηε θαη εξκελεία ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ ζεσξία απηή είλαη γλσζηή σο Γεληθή Θεσξία πζηεκάησλ θαη αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κίαο νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία κπνξεί λα 12

13 ζεσξεζεί φηη απνηειεί έλα ζχζηεκα. Έλαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ζχζηεκα είλαη ν εμήο : «χζηεκα είλαη έλα ζχλνιν απφ αληηθείκελα καδί κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ γλσξηζκάησλ ηνπο, ηα νπνία είλαη ζε αιιεινζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα απνηεινχλ κία νιφηεηα.» Θεκειηψδεηο, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ ζχζηεκα, είλαη νη έλλνηεο: αληηθείκελν, γλψξηζκα, ζρέζε, αιιεινζπζρέηηζε, πεξηβάιινλ θαη νιφηεηα. Αληηθείκελα είλαη ηα κέξε απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα ζχζηεκα θαη κπνξεί λα είλαη θαη απηά ζπζηήκαηα ή απιέο νληφηεηεο. Γλσξίζκαηα είλαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, απηέο δειαδή πνπ καο βνεζνχλ λα αλαγλσξίζνπκε ηα αληηθείκελα σο δηαθξηηέο νληφηεηεο. ρέζε είλαη θάζε δεζκφο πνπ ζπλδέεη αληηθείκελα ή γλσξίζκαηα αληηθεηκέλσλ. Ζ αιιεινζπζρέηηζε (interrelation) θαη ε αιιειεμάξηεζε (interdependence) είλαη βαζηθέο έλλνηεο ζηε ζεσξία ζπζηεκάησλ. Ζ χπαξμε αιιεινζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη κε ην πεξηβάιινλ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηβάιινλ ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηα νπνία ηζρχεη φηη (α) κία αιιαγή ζε απηά ηα αληηθείκελα δχλαηαη λα επεξεάζεη ην ζχζηεκα θαη (β) ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα έρεη επίδξαζε ζε απηά ηα αληηθείκελα. Ζ νιόηεηα, ηέινο, είλαη κία ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ηεο νληφηεηαο. φπνπ «φια ηα ζπζηήκαηα έρνπλ έλα φινλ, πνπ δελ κπνξεί λα δηαζπαζηεί ζε επηκέξνπο ζηνηρεία, αιιά ζα πξέπεη λα επηρεηξήζνπκε λα δνχκε ηελ νιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο καδί κε φια ηα αιιεινζπζρεηηδφκελα θαη αιιεινεμαξηψκελα κέξε ηνπ ζε αιιειεπίδξαζε». Οπζηαζηηθά, ε αλαγλψξηζε ηεο νιφηεηαο πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη κία ηνπιάρηζηνλ ηδηφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην ζχζηεκα θαη δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλα απφ ηα κέξε ηνπ. Απηέο ηηο ηδηφηεηεο ηηο νλνκάδνπκε αλαδπφκελεο ηδηφηεηεο (emergent properties) ή κε-αλαγψγηκεο ηδηφηεηεο, δειαδή ηδηφηεηεο νληνηήησλ πνπ δελ αλάγνληαη ζε άιιεο απινχζηεξσλ νληνηήησλ. ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη κία νληφηεηα, ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί σο ζχζηεκα, ππνλνψληαο φηη νπνηαδήπνηε νληφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε βάζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζχζηεκα. Ο νξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ηα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη 13

14 απνηεινχληαη απφ αληηθείκελα πνπ είλαη εθεί απέλαληί καο, αλεμάξηεηα απφ εκάο. Με άιια ιφγηα, ν παξαηεξεηήο (observer) δελ ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα θαη δελ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 2.4 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Έλα Π είλαη έλα ζχζηεκα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Έλαο νξηζκφο κπνξεί λα είλαη ν εμήο : «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε ζηνηρεία: αλζξψπνπο, ινγηζκηθφ, πιηθφ, δηαδηθαζίεο θαη δεδνκέλα, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο γηα ηελ ππνζηήξημε αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ.» Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην Π : Οη άλζξσπνη, είλαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηνπ Π θαη ν πφινο ηνπο είλαη δσηηθφο γηα απηφ. Δίλαη απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ ην Π, ην πινπνηνχλ, ην ρξεζηκνπνηνχλ, ην ζπληεξνχλ, ην επεθηείλνπλ, ην δηνξζψλνπλ θαη ην πξνζηαηεχνπλ. Έηζη έρνπκε θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο ησλ αλζξψπσλ: ν ππεχζπλνο ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ (project manager) δηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη ηελ πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν αλαιπηήο κειεηά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, εξεπλά ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαη θηηάρλεη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν. Τπάξρνπλ επίζεο νη δηάθνξνη εηδηθνί ζε ηνκείο φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην δίθηπν ζην νπνίν ζα θηλεζνχλ νη πιεξνθνξίεο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αζθάιεηα ηνπ Π. Σέινο ππάξρνπλ νη εθπαηδεπηέο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη νη ρξήζηεο. Οη δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη αθνινπζίεο ελεξγεηψλ γηα ηελ πξαγκάησζε ελφο απνηειέζκαηνο θαζψο θαη νη νδεγίεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζχζηεκα θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ. Παξαδείγκαηα δηαδηθαζηψλ είλαη νη νδεγίεο γηα ην πψο μεθηλά ή θιείλεη ην ζχζηεκα, πψο αλαθηάηαη ην ζχζηεκα, πψο θξαηείηαη αληίγξαθν αζθαιείαο θ.α. Σα δεδνκέλα, πνπ είλαη ηππνπνηεκέλε κνξθή ελλνηψλ, εληνιψλ ή παξαζηάζεσλ γεγνλφησλ. Ζ κνξθή απηή είλαη θαηάιιειε γηα ιεηηνπξγίεο φπσο 14

15 εξκελεία, επηθνηλσλία θαη επεμεξγαζία απφ αλζξψπνπο ή απηφκαηα κέζα κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ παξαγσγή πιεξνθνξίαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Π εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα θιεζεί λα επεμεξγαζηεί/κεηαδψζεη/απνζεθεχζεη. Σν ινγηζκηθό, ελφο Π κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Πξψηνλ, ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Γεχηεξνλ, ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ ην νπνίν απαηηεί ην πξψην γηα λα εθηειεζηεί θαη πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο απνθιεηζηηθά γηα ην Π ηνπ θνξέα. Σξίηνλ, ην ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ Π γηα λα ζρεδηάζνπλ λέεο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Ο πιηθόο εμνπιηζκόο, πνπ είλαη άκεζα εμαξηψκελνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή απφ ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ζα θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε : Σνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απφθηεζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, δηάδνζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σελ παξνρή κέζσλ θαη πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζηνπο εκπιεθφκελνπο ρξήζηεο έηζη ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιήςεο απφθαζεο. Με ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θνξέα. Σν πιαίζην ελφο Π είλαη ζπλήζσο έλαο νξγαληζκφο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε απηφλ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, απηφλνκα ηκήκαηα νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, δίθηπα επηρεηξήζεσλ θαη θάζε άιιε ζπγθξνηεκέλε κνξθή νξγάλσζεο. Ζ επξχηεξε έλλνηα ηνπ νξγαληζκνύ νξίδεηαη σο εμήο : «Οξγαληζκφο είλαη κία εηαηξεία ή επηρείξεζε ή ζπληερλία ή ηλζηηηνχην ή κέξνο απηψλ, ηδησηηθφ ή δεκφζην πνπ δηαζέηεη δηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο θαη δηνίθεζε». Έλαο νξγαληζκφο εμεηαδφκελνο σο ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ κία εληαία ελφηεηα: 15

16 ην θπζηθό ζύζηεκα παξαγσγήο ην νπνίν κεηαζρεκαηίδεη ηελ πξψηε χιε πνπ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα ζε πξντφλ, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ή νδεγίεο πνπ παίξλεη απφ ην ππνζχζηεκα δηνίθεζεο. Σν ζύζηεκα δηνίθεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ην ππνζχζηεκα ην νπνίν παξαιακβάλεη δεδνκέλα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ππνζχζηεκα θαη παξάγεη εληνιέο πξνο ην θπζηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο θαη νδεγίεο γηα ηηο πξνζδνθίεο θαη επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο, πνπ επηζπκεί λα επηηεπρζνχλ. Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ζπλδέεη ην θπζηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο κε ην ππνζχζηεκα δηνίθεζεο. Μεηαζρεκαηίδεη δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζην θπζηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ζε πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην ζχζηεκα δηνίθεζεο γηα λα πάξεη απνθάζεηο. Δπίζεο κεηαζρεκαηίδεη ηηο εληνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ην ζχζηεκα παξαγσγήο. 16

17 3. Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΧΝ Π 3.1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ Όπσο αλαθέξζεθε, ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ, νη δηαδηθαζίεο, νη άλζξσπνη θαη ηα δεδνκέλα. Ο φξνο αζθάιεηα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ (information systems security) δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ελφο Π αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Π ζηελ νιφηεηά ηνπ. Αξθεηά ζπρλά απαληάηαη ν φξνο αζθάιεηα ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Όπσο είλαη θαλεξφ, ν φξνο απηφο δίλεη έκθαζε ζηνπο ηερληθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. Έλαο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη ν εμήο : «Ζ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο είλαη ην νξγαλσκέλν πιαίζην απφ έλλνηεο, αληηιήςεηο, αξρέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Π, αιιά θαη ην ζχζηεκα νιφθιεξν, απφ θάζε ζθφπηκε ή ηπραία απεηιή». Ο νξηζκφο απηφο δίλεη έκθαζε φρη κφλν ζην Π σο νιφηεηα αιιά θαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, ελψ ε αλαθεξφκελε πξνθχιαμε αθνξά θάζε είδνπο απεηιή (ηπραία ή ζθφπηκε). Ζ αζθάιεηα ηνπ Π ζπλδέεηαη άκεζα ηφζν κε ηηο ηερληθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα δηνηθεηηθά κέηξα φζν θαη κε εζηθνθνηλσληθέο αληηιήςεηο, αξρέο θαη παξαδνρέο. Δίλαη βέβαηα πξνθαλέο φηη ε πξνθχιαμε δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα κελ ζέηνληαη αδηθαηνιφγεηνη θξαγκνί ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη είλαη ζηελφηεξε έλλνηα απφ απηή ηεο αζθάιεηαο Π, αθνχ ε πιεξνθνξία εκπεξηέρεηαη ζε έλα Π. Βέβαηα ε αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ην Π, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε πιεξνθνξία. Αληίζεηα, θάζε αλαιπηηθή εξγαζία, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ Π. πλεπψο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ αζθάιεηα ελφο Π ε πξνζηαζία φισλ ησλ πιηθψλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, ελψ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ, ε αζθάιεηα ηνπ πιηθνχ καο ελδηαθέξεη κφλν ζην βαζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. 17

18 Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα παξαζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα κεξηθνχο νξηζκνχο βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν. Έλλνηα Οξηζκόο Αγαζφ Ο φξνο απηφο πεξηιακβάλεη νηηδήπνηε ρξήδεη πξνζηαζίαο, είηε πξφθεηηαη γηα πιηθφ (ππνινγηζηήο, θαιψδην επηθνηλσλίαο) είηε άπιν (π.ρ. δεδνκέλα, ππεξεζία). Ηδηνθηήηεο Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηέρεη ην αγαζφ Δμνπζηνδφηεζε Ζ παξνρή απφ ηνλ ηδηνθηήηε δηθαηψκαηνο ρξήζεο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αγαζφ. Ζ εμνπζηνδφηεζε κπνξεί λα παξέρεηαη είηε ζε θάπνην θπζηθφ πξφζσπν είηε ζε θάπνηα δηαδηθαζία (π.ρ. ε δηαδηθαζία ηήξεζεο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ) Υξήζηεο Ολνκάδεηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν αγαζφ. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο, λα ρξεζηκνπνηεί δειαδή ην αγαζφ θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ ηδηνθηήηε, ή φρη. Αμία Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν έθθξαζεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ αγαζνχ. Ζ αμία κπνξεί λα εθθξάδεηαη σο νηθνλνκηθφ κέγεζνο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν. Εεκηά Ζ ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ελφο αγαζνχ. Δπίπησζε Οη ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη κία δεκηά ζε έλα αγαζφ. Οη επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθέο ή θαη άιιεο θχζεσο π.ρ. αξλεηηθή δεκνζηφηεηα. Κίλδπλνο Ζ πηζαλφηεηα λα ππνζηεί δεκηά θάπνην αγαζφ Παξαβίαζε Έλα ζπκβάλ θαηά ην νπνίν θάπνην αγαζφ ππφθεηηαη δεκηά Αδπλακία Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην ζπζηήκαηνο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηξέςεη ηελ εκθάληζε θάπνηαο παξαβίαζεο Απεηιή Έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη δεκηά ζε έλα αγαζφ. Μία απειλή κπνξεί λα αμηνπνηήζεη κία αδςναμία νδεγψληαο ζε θάπνηα παξαβίαζε. Μέζν Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη θαη νη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζηαζίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ νη θίλδπλνη γηα ηα 18

19 αγαζά. Έλλνηα Οξηζκόο Πξφιεςε Ζ δηαδηθαζία εθαξκνγήο κέζσλ πξνζηαζίαο κε ζηφρν ηελ παξεκπφδηζε ηεο εκθάληζεο παξαβηάζεσλ Αλίρλεπζε Ο εληνπηζκφο παξαβηάζεσλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο Δπαλφξζσζε Ζ απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ κηαο παξαβίαζεο Κφζηνο κέηξνπ Σν αληίθηππν πνπ έρεη ε ρξήζε ελφο κέζνπ πξνζηαζίαο. Μπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθφ, ζπζηεκηθφ (π.ρ. ππνβάζκηζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο), ςπρνινγηθφ (π.ρ. δπζαξέζθεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ κέηξνπ) θ.ιπ. Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο κπνξνχκε λα δνχκε φηη γηα λα πξνζηαηεχζνπκε θάπνηα αγαζά πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε αμία θαη λα κελ ππνζηνχκε ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη κία παξαβίαζε πνπ ζα ηα αθνξά, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα κέζα πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ θάπνην θόζηνο. Δίλαη ζαθέο φηη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα κέζα πξνζηαζίαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη δπζαλάινγν ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ ή ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Δίλαη έηζη πηζαλφλ λα επηιέμεη ν ηδηνθηήηεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο λα κελ εθαξκφζεη θάπνηα κέζα πξνζηαζίαο, δηφηη εθηηκά φηη ην θφζηνο ηνπο είλαη ππεξβνιηθφ, ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνθαλψο ν βαζκφο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ειαηησκέλνο. Γεδνκέλνπ, πάλησο, φηη ν ηδηνθηήηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα ζηνηρεία γηα ηα αγαζά, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο θαη απνθαζίδεη πνηα ζα εθαξκφζεη θαη πνηα φρη, είλαη πξνηηκφηεξν λα κηιάκε γηα διασείπιζη κινδύνων παξά γηα αζθάλεια. Μηα ελαιιαθηηθή (ή ζπκπιεξσκαηηθή) πξνζέγγηζε ζηελ απφθαζε γηα ηελ εθαξκνγή κέζσλ πξνζηαζίαο είλαη ε απνηίκεζε ηνπ νθέινπο πνπ ζα απνθνκίζεη θάπνηνο πνπ ζα επηηχρεη ηελ παξαβίαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο: πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ παξαβίαζε, ν εηζβνιέαο ζα επσκηζζεί θάπνην θόζηνο, ην νπνίν αλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην φθεινο πνπ ζα απνιάβεη ζα θαηαζηήζεη αζχκθνξν ην φιν εγρείξεκα. Έηζη, απφ ηα κέζα αζθάιεηαο κπνξεί λα επηιερζνχλ πξνο εθαξκνγή απηά πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο παξαβίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πξνζέγγηζε απηή ιακβάλεη ππφςε θαη ην είδνο ηνπ επίδνμνπ εηζβνιέα: έλαο πεξηζηαζηαθφο hacker πνπ απιά ζέιεη λα λνηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε φηη «έζπαζε» έλα αθφκε ζχζηεκα, πηζαλψο λα εγθαηαιείςεη κεηά ηηο 19

20 πξψηεο δπζθνιίεο, νπφηε νη βαζηθέο ηερληθέο πξνζηαζίαο είλαη γεληθψο επαξθείο. Αληίζεηα, αλ ε επίζεζε πξνέξρεηαη απφ αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο ή κπζηηθέο ππεξεζίεο (θάηη πνπ πξνθαλψο δελ ζα ζπκβεί ζηνλ κέζν νηθηαθφ ππνινγηζηή), ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα νη εηζβνιείο λα επηκείλνπλ ιίγν παξαπάλσ, άξα ρξεηάδνληαη πην απζηεξά θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Έρνληαο ζηε δηάζεζή καο ηνπο νξηζκνχο πνπ παξαζέζακε αλσηέξσ, κπνξνχκε πιένλ λα δψζνπκε ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ: Δκπηζηεπηηθόηεηα: νη πιεξνθνξίεο είλαη πξνζπειάζηκεο κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο Αθεξαηόηεηα: ηα δεδνκέλα θαη ηα πξνγξάκκαηα ηξνπνπνηνχληαη θαη θαηαζηξέθνληαη κφλν κε θαιά θαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο θαη κε θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε Γηαζεζηκόηεηα: Οη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δεδνκέλα, πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο φηαλ ην επηζπκήζνπλ Απζεληηθόηεηα: εμαζθάιηζε φηη ηα δεδνκέλα είλαη απαιιαγκέλα αηειεηψλ θαη αλαθξηβεηψλ θαηά ηηο εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο Δγθπξόηεηα: εμαζθάιηζε φηη ηα δεδνκέλα είλαη αθξηβή θαη πιήξε 3.2 ΤΝΖΘΗΜΔΝΔ ΑΠΔΗΛΔ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Απνθάιπςε ζπλζεκαηηθώλ Σα ζπλζεκαηηθά είλαη έλαο απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο γηα λα «αλαγλσξίδεηαη» έλαο ρξήζηεο απφ ην ζχζηεκα. Παξά ηελ επξεία ηνπο δηάδνζε θαη πνιχρξνλε ρξήζε σζηφζν ππάξρεη κία ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Σα ζπλζεκαηηθά κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ είηε κέζσ εμαληιεηηθήο αλαδήηεζεο (δνθηκή φισλ ησλ δπλαηψλ ζπλζεκαηηθψλ), είηε κε ρξήζε ιηζηψλ κε ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ζπλζεκαηηθά είηε κε αμηνπνίεζε «πξνθαζνξηζκέλσλ» ζπλζεκαηηθψλ, θαζψο θαη κε πιεζψξα άιισλ κεζφδσλ. Οη επηζέζεηο πνπ αθνξνχλ απνθάιπςε ζπλζεκαηηθψλ δηεπθνιχλνληαη απφ ηνπο γξήγνξνπο ππνινγηζηέο (δπλαηφηεηα εμέηαζεο πεξηζζφηεξσλ ζπλζεκαηηθψλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ) θαη ηα γξήγνξα δίθηπα Πινήγεζε Έλαο «λφκηκνο» ρξήζηεο ελφο ζπζηήκαηνο (ή έλαο εηζβνιέαο πνπ έρεη απνθηήζεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε) ςάρλεη ζην ζχζηεκα γηα λα βξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπ 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ"

ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ "ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΤΠΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ" ΚΑΪΜΑΚΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα