ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 28173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκοθεν 51573/6746 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση και αλλαγή στοιχείων των καρτών ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς, συνεργεία τε χνίτες, επιχειρήσεις και οργάνων ελέγχου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 11 του και της παρ. 1α του άρθρου 14 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α 40/ ) «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολι μένες και άλλες διατάξεις» β) Τον Κανονισμό Ε.Κ. 3821/1985 του Συμβουλίου της σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. L 370 της σ ) όπως ισχύει και ειδι κότερα του Παραρτήματος 1Β αυτού γ) Την υπ αριθμ. οικ / κοινή υπουργι κή απόφαση (ΦΕΚ Β 357( ) «περί καθορισμού του αντίτιμου καταβολής των καρτών ταχογράφου» δ) Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A 98) ε) Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση και αλλαγή στοι χείων των καρτών ψηφιακού ταχογράφου για οδηγούς, συνεργεία τεχνίτες, επιχειρήσεις και οργάνων ελέγχου καθώς και την εν γένει διαχείριση των διοικητικών θε μάτων που άπτονται των ανωτέρω διαδικασιών στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: Συσκευή Ψηφιακού Ταχογράφου: Ο συνολικός εξο πλισμός που προορίζεται να τοποθετηθεί στα οδικά οχήματα για να δεικνύει, να καταγράφει και να απο θηκεύει αυτόματα ή ημιαυτόματα τις ενδείξεις για την κίνηση των οχημάτων αυτών και για ορισμένες χρονικές περιόδους εργασίας των οδηγών τους. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει καλώδια, αισθητήρες, μονάδα ηλε κτρονικής αποθήκευσης πληροφοριών σχετικών με τον οδηγό, μία (δύο) μονάδα( ες) ανάγνωσης κάρτας για την εισαγωγή μίας ή δύο καρτών οδηγού (με μνήμη), ενσω ματωμένο ή ανεξάρτητο εκτυπωτή, μονάδες οπτικής απεικόνισης, μονάδα μεταβίβασης δεδομένων, μονάδα απεικόνισης ή εκτύπωσης πληροφοριών κατά παραγ γελία και μονάδα καταγραφής των τόπων έναρξης και λήξης της ημερήσιας περιόδου εργασίας. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου: η κάρτα που προορίζε ται για χρήση μαζί με τον ψηφιακό ταχογράφο. Η κάρτα ταχογράφου επιτρέπει την αναγνώριση της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας από τη συσκευή ελέγχου, την τηλεφόρτωση και την αποθήκευση δεδομένων. Η κάρτα ταχογράφου μπορεί να είναι κάρτα οδηγού ή κάρτα ελέγχου ή κάρτα συνεργείου ή κάρτα επιχείρησης. Όχημα με Ψηφιακό Ταχογράφο: όχημα που χρησιμο ποιείται για την μεταφορά εμπορευμάτων όπου το μέ γιστο επιτρεπόμενο βάρος του, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 3.5 τόνους, ή επιβατηγά οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν πλέον των εννέα (9) επιβατών συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Τα παραπάνω αφορούν καινούρια οχήματα ταξινομημένα με ημερο μηνία μεταγενέστερη της : Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επι κοινωνιών. Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών που ανακοινώνει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό ταχογράφο. Σύστημα Παραγωγής Καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου: Υπεύθυνο για την οπτική και ηλεκτρονική εξατομίκευση των καρτών. ΝΥΜΕ (Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι νωνιών): Διεύθυνση ή Τμήμα Μεταφορών και Επικοινω νιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Αρμόδια Αρχή Έγκρισης Συνεργείων και Τεχνιτών ΨΤ: η ΝΥΜΕ όπου υπάγεται το συνεργείο. Κάρτα οδηγού: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου που εκδίδεται από την για συγκε

2 28174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κριμένο οδηγό. Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητας του οδηγού. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική κα η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτο γραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη. Κάρτα επιχείρησης: η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου που εκδίδεται από την για επι χειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ψηφιακό ταχο γράφο. Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ελέγχου, η πρό σβαση στην οποία ασφαλίζεται από την επιχείρηση. Η κάρτα επιχείρησης δεν είναι υποχρεωτική και δεν είναι προσωποποιημένη. Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρτών. Η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη. Κάρτα συνεργείου: Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου που εκδίδεται από την για κα τασκευαστή συσκευών ελέγχου, κατασκευαστή οχημά των ή ένα συνεργείο τεχνίτη, εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή έγκρισης συνεργείων και τεχνιτών ΨΤ. Με την κάρτα συνεργείου ταυτοποιείται ο κάτοχος της κάρτας και καθίσταται δυνατός ο έλεγχος (δοκιμή), η βαθμονόμηση ή / και η τηλεφόρτωση των δεδομένων της συσκευής ελέγχου. Η κάρτα συνεργείου τεχνίτη εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από το συνεργείο τεχνίτη του οποίου και φέρει τα στοιχεία. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνοδεύεται από έναν κωδικό PIN. Η κάρτα συνεργείου είναι υποχρεωτική, είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψη φιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για ένα (1) έτος. Κάρτα ελέγχου: η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου που εκδίδεται από την στις αρμόδι ες εθνικές αρχές ελέγχου. Η κάρτα ελέγχου αναφέρει στοιχεία του ελεγκτικού φορέα, ενώ επιτρέπει την πρό σβαση σε στοιχεία αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένων της συσκευής ψηφιακού ταχογράφου ή στις κάρτες. Συνήθης Διαμονή: Διαμονή τουλάχιστον εκατόν ογδό ντα πέντε (185) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών, ή στην περί πτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί. Διαδικτυακή Εφαρμογή Αιτήσεων για κάρτες Ψηφι ακού Ταχογράφου (ΔΕΑ ΨΤ): Η εφαρμογή που χρησι μοποιείται από τους υπαλλήλους των ΝΥΜΕ, για την online καταχώρηση των αιτήσεων για έκδοση κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου. Βάση Δεδομένων του ΥΜΕ: Η βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία των αιτήσεων προς έκδοση κάρτας ΨΤ, οι εκδοθείσες κάρτες καθώς και τα αναγνωριστικά (κωδικός, ονοματεπώνυμο, password) των υπαλλήλων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τη διεκπεραί ωση των διαδικασιών αίτησης και παράδοσης καρτών ΨΤ. Η βάση αυτή διασυνδέεται με το Αρχείο Αδειών Οδήγη σης του ΥΜΕ και με το δίκτυο Tachonet. Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΥΜΕ τηρούνται σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαδικασία Αίτησης πρώτης έκδοσης κάρτας ΨΤ: Χο ρήγηση κάρτας ΨΤ για πρώτη φορά. Η Αρχή Έκδοσης Καρτών δεσμεύεται βάσει του Κανονισμού 3821/85/ΕΟΚ να εκδώσει την κάρτα οδηγού, επιχείρησης και ελέγ χου εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης της αίτησης. Για την κάρτα συνεργείου ισχύει προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Διαδικασία Αίτησης αντικατάστασης κάρτας ΨΤ: Έκδοση νέας κάρτας προς αντικατάσταση ισχύουσας κάρτας που δηλώθηκε ως χαμένη, κλεμμένη ή ελατ τωματική (βλάβη ή φθορά). Η κάρτα που θα εκδοθεί φέρει την ημερομηνία λήξης της κάρτας που αντικα θιστά. Η ελαττωματική κάρτα παραδίδεται στη ΝΥΜΕ κατά την υποβολή της αίτησης. Η Αρχή Έκδοσης Καρ τών δεσμεύεται βάσει του Κανονισμού 3821/85/ΕΟΚ να αντικαταστήσει τις κάρτες εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Διαδικασία Αίτησης αλλαγής στοιχείων κάρτας ΨΤ: Έκδοση νέας κάρτας λόγω αλλαγής στοιχείων σε σχέση με αυτά που δηλώθηκαν κατά την έκδοση της ισχύου σας κάρτας (πχ. όνομα, διεύθυνση, άδεια οδήγησης για κάρτα οδηγού, κτλ). Η κάρτα που θα εκδοθεί φέρει την ημερομηνία λήξης ανανεωμένη για χρονικό διάστημα όσο η ισχύς της αντίστοιχης κάρτας κατά την πρώτη έκδοση. Η παλιά κάρτα παραδίδεται στη ΝΥΜΕ κατά την παραλαβή της νέας κάρτας. Στην περίπτωση που η παλιά κάρτα έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος ΕΕ, αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους αυτού. Η αρχή έκδοσης καρτών δεσμεύεται βάσει του Κανο νισμού 3821/85/ΕΟΚ να διεκπεραιώσει την διαδικασία αλλαγής στοιχείων των καρτών εντός πέντε (5) εργά σιμων ημερών. Οι παραπάνω διαδικασίες διαφοροποιούνται ως ένα βαθμό ανάλογα με το είδος της κάρτας του ΨΤ. Συ γκεκριμένα, ορίζονται οι παρακάτω διαδικασίες με τον αντίστοιχο κωδικό με τον οποίο θα αναφέρονται: 1. Διαδικασίες έκδοσης και μεταβολής κάρτας οδη γού ΚΟ1: Αίτηση πρώτης έκδοσης ΚΟ2: Αίτηση ανανέωσης ΚΟ3: Αίτηση αντικατάστασης ΚΟ4: Αίτηση αλλαγής στοιχείων 2. Διαδικασίες έκδοσης και μεταβολής κάρτας επι χείρησης ΚΜ1: Αίτηση πρώτης έκδοσης ΚΜ2: Αίτηση ανανέωσης ΚΜ3: Αίτηση αντικατάστασης ΚΜ4: Αίτηση αλλαγής στοιχείων 3. Διαδικασίες έκδοσης και μεταβολής κάρτας συ νεργείου ΚΣ1: Αίτηση πρώτης έκδοσης ΚΣ2: Αίτηση ανανέωσης ΚΣ3: Αίτηση αντικατάστασης ΚΣ4: Αίτηση αλλαγής στοιχείων 4. Διαδικασίες έκδοσης και μεταβολής κάρτας ελέγ χου ΚΕ1: Αίτηση πρώτης έκδοσης Διαδικασία Ακύρωσης Κάρτας: Ενημέρωση του συστή ματος για την τρέχουσα κατάσταση (status) της κάρτας και απενεργοποίηση της κάρτας για τις περιπτώσεις που εκδοθεί και βρίσκεται στην κατοχή της Αρχής Έκ δοσης Καρτών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Κάρτα Οδηγού Διαδικασία Μη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης 1. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΟ1: Αίτηση πρώτης έκδοσης κάρτας οδηγού Αίτηση για την έκδοση κάρτας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τόσο οι Έλληνες πολίτες, όσο και οι πολί τες άλλων κρατών (μελών ή μη της Ε.Ε.) που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Η συνήθης διαμονή αποδεικνύεται για τους πολίτες από κράτη μέλη της Ε.Ε. με τη Βεβαίωση Εγγραφής (π.δ. 106/2007), ενώ για πολίτες από τρίτες χώρες με την Άδεια Παραμονής. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης μίας εκ των κατηγοριών Γ1, Γ, Δ1, Δ, Γ1 + Ε, Δ1 + Ε, Γ + Ε, Δ + Ε (Καν. αριθ.3820/1985 όπως ισχύει) ή ισχύουσα (παρ.9, άρθρο 95 του ΚΟΚ) αντίστοιχων κατη γοριών άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ή την Ελβετία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ /480/1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 524), όπως ισχύει. Για την έκδοση για πρώτη φορά κάρτας ψηφιακού ταχογράφου από οδηγό απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης ΚΟ. Η αίτηση αποτελεί ταυ τόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΟ1 έχουν ως εξής: 1.1. Υποδοχή αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον χειριστή τη συ μπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΟ) και τα αναγκαία δικαι ολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερό μενου, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολ λείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαιρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία αιτούντος οδηγού (όπως αναγράφονται στην άδεια οδήγησης): Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ημερο μηνία Γέννησης, Χώρα Γέννησης. Στοιχεία άδειας οδήγησης: Αριθμός, Κατηγορία, Ημε ρομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης, Χώρα Έκδοσης. Αν πρόκειται για Ελληνική άδεια οδήγησης, ο χειριστής ελέγχει τα στοιχεία της άδειας οδήγησης βάσει του Αρχείου Αδειών Οδήγησης του ΥΜΕ. Αν προκύψουν δι αφορές στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μηχανογρα φημένο αρχείο των Αδειών Οδήγησης τότε η αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ δεν γίνεται δεκτή. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση για Διόρθωση Στοιχείων Άδειας Οδήγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Η Άδεια Οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την αίτηση έκδοσης κάρτας ΨΤ. Άλλα Προσωπικά Στοιχεία: Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, ΑΦΜ (προαιρετικό), Αριθμός απο δεικτικού είσπραξης, Φύλο, Επιλογή Γλώσσας. Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση Κατοικίας (οδός και αριθμός, ΤΚ και Δήμος συνήθους διαμονής), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου (προαιρετικό). Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτι κό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΟ) γ. Δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβα τηρίου β. Άδειας Οδήγησης γ. Βεβαίωσης Εγγραφής (για πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε.) δ. Άδειας Πα ραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.). Αν η κατάθεση της αίτησης γίνεται από διαφορετικό άτομο από τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να καταθέσει Εξουσιοδότηση. Για τις άδειες ξένων χωρών πριν την αποστολή της αίτησης στην, η ΝΥΜΕ υποχρε ούται να προβεί σε έλεγχο γνησιότητας της άδειας οδή γησης που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό, με έγγραφη επικοινωνία με την αρχή του κράτους που εξέδωσε την άδεια. Εφόσον από την παραπάνω διαδικασία προκύψει ότι η άδεια οδήγησης είναι πλαστή ή δεν είναι σε ισχύ, τότε δεν αποστέλλεται η αίτηση και η άδεια οδήγησης εφόσον είναι δυνατόν παρακρατείται και επιστρέφεται στο κράτος έκδοσής της. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα. Το πρωτότυπο της αίτησης, μαζί με τη φωτογραφία, απο στέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην. Φωτοαντίγραφο αυτής, μαζί με τη δεύτερη φωτογραφία, φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση, την υπογραφή και τη φωτογραφία του αιτού ντα και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. τη μη ύπαρξη κάρτας ΨΤ για τον αιτούντα στο αρχείο εκδοθέντων καρτών ΨΤ, β. τη μοναδικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κάρτας ΨΤ για τον αιτού ντα μέσω του δικτύου Tachonet, γ. την ύπαρξη διπλής κάρτας οδηγού τεχνίτη, δ. την εγκυρότητα της άδειας οδήγησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλλη λος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρωτότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα

4 28176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου. Σε περίπτωση που η Άδεια Οδήγησης δεν είναι ελ ληνική, δεν γίνεται άμεσα έλεγχος για την εγκυρότητά της. Η προωθεί την αίτηση για έκδοση κάρτας και στη συνέχεια αποστέλλει ερώτημα στην χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης για την εγκυ ρότητά της. Αν η απάντηση από την χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης είναι αρνητική, τότε ακολουθείται η διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας οδηγού λόγω μη έγκυρης ξένης άδειας οδήγησης Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Κάθε κάρτα που παρήχθη ει σάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξηγεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την Αρχή Έκδοσης Καρτών, το ονοματεπώνυμο του τελικού παραλήπτη της κάρτας, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες αποστέλλονται μέσα σε ενιαία συσκευασία στην. Αυτή η ενιαία συσκευασία συνοδεύεται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μοναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως παρα λήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ. Στη Βάση Δεδο μένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλ λεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι δυνατό να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των καρτών που παραλαμβάνει. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο φάκελος της κάρτας ΨΤ αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ μαζί με έγγραφο της Αρχής Έκδοσης Καρτών που ενημερώνει για την συμμετοχή της κάρτας αυτής στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αποτύχει, η κάρτα ΨΤ επιστρέφεται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ζητώντας επανέκδοσή της Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. 2. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υποβο λής αίτησης ΚΟ2: Αίτηση ανανέωσης κάρτας οδηγού Ο κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση ανανέωσης της κάρτας του όχι νωρίτερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύου σας κάρτας. Κατά την υποβολή της αίτησης, η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Απαιτείται η συ μπλήρωση της αίτησης ΚΟ. Η αίτηση αποτελεί ταυτό χρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προ σκόμιση εξουσιοδότησης. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την λήξη της ισχύουσας κάρτας, η νέα κάρτα θα εκδοθεί πριν την λήξη της ισχύουσας κάρτας. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΟ2 έχουν ως εξής: 2.1. Υποδοχή Αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον χειριστή τη συ μπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΟ) και τα αναγκαία δικαι ολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερό μενου, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολ λείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαιρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία αιτούντος οδηγού (όπως αναγράφονται στην άδεια οδήγησης): Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ημερο μηνία Γέννησης, Χώρα Γέννησης. Στοιχεία άδειας οδήγησης: Αριθμός, Κατηγορία, Ημε ρομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης, Χώρα έκδοσης. Αν πρόκειται για Ελληνική άδεια οδήγησης, ο χειριστής ελέγχει τα στοιχεία της άδειας οδήγησης βάσει του Αρχείου Αδειών Οδήγησης του ΥΜΕ. Αν προκύψουν δι αφορές στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μηχανογρα φημένο αρχείο των Αδειών Οδήγησης τότε η αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ δεν γίνεται δεκτή. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση για Διόρθωση Στοιχείων Άδειας Οδήγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Η Άδεια Οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την αίτηση έκδοσης κάρτας ΨΤ. Άλλα Προσωπικά Στοιχεία: Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, ΑΦΜ (προαιρετικό), Αριθμός απο δεικτικού είσπραξης, Φύλο, Επιλογή Γλώσσας. Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση Κατοικίας (οδός και αριθμός, ΤΚ και δήμος συνήθους διαμονής), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου (προαιρετικό). Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ, Χώρα έκδοσης. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτικό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΟ) γ. Δύο (2) φωτογραφίες

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διαβατηρίου δ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Άδειας Οδήγησης γ. Βε βαίωσης Εγγραφής (για πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε.) δ. Άδειας Παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.). Αν η κατάθεση της αίτησης γίνεται από διαφορετικό άτομο από τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να καταθέσει Εξουσιοδότηση. Για τις άδειες ξένων χωρών πριν την αποστολή της αίτησης στην, η ΝΥΜΕ υποχρε ούται να προβεί σε έλεγχο γνησιότητας της άδειας οδή γησης που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό, με έγγραφη επικοινωνία με την αρχή του κράτους που εξέδωσε την άδεια. Εφόσον από την παραπάνω διαδικασία προκύψει ότι η άδεια οδήγησης είναι πλαστή ή δεν είναι σε ισχύ, τότε δεν αποστέλλεται η αίτηση και η άδεια οδήγησης εφόσον είναι δυνατόν παρακρατείται και επιστρέφεται στο κράτος έκδοσής της. Μετά τον επιτυχή έλεγχο της αίτησης αποδίδεται αριθμό πρωτοκόλλου δίνεται στον αιτούντα. Το πρω τότυπο της αίτησης, μαζί με τη φωτογραφία, αποστέλ λεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην Αρχή Έκδοσης Καρτών. Φωτοαντίγραφο αυτής, μαζί με τη δεύτερη φωτογραφία, φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση, την υπογραφή και τη φωτογραφία του αιτού ντα και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκδο θέντων Καρτών και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η ανανέωση, β. τη μοναδικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κάρτας ΨΤ για τον αιτού ντα μέσω του δικτύου Tachonet, γ. την ύπαρξη διπλής κάρτας οδηγού τεχνίτη, δ. την εγκυρότητα της άδειας οδήγησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλλη λος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρωτότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου. Σε περίπτωση που η Άδεια Οδήγησης δεν είναι ελ ληνική, δεν γίνεται άμεσα έλεγχος για την εγκυρότητά της. Η προωθεί την αίτηση για έκδοση κάρτας και στη συνέχεια αποστέλλει ερώτημα στην χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης για την εγκυ ρότητά της. Αν η απάντηση από την χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης είναι αρνητική, τότε ακολουθείται η διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας οδηγού λόγω μη έγκυρης ξένης άδειας οδήγησης Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Οι κάρτες που παρήχθησαν εισάγονται μέσα σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξηγεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, το ονοματεπώνυμο του τελικού παραλήπτη της κάρτας, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες αποστέλλονται μέσα σε ενιαία συσκευασία στην. Αυτή η ενιαία συσκευασία συνοδεύεται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μο ναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως παρα λήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ. Στη Βάση Δεδο μένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλ λεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι δυνατό να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των καρτών που παραλαμβάνει. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο φάκελος της κάρτας ΨΤ αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ μαζί με έγγραφο της Αρχής Έκδοσης Καρτών που ενημερώνει για την συμμετοχή της κάρτας αυτής στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αποτύχει, η κάρτα ΨΤ επιστρέφεται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ζητώντας επανέκδοσή της Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. 3. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΟ3: Αίτηση αντικατάστασης κάρτας οδηγού Ο κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση αντικατάστασης της κάρτας του για τις περι πτώσεις απώλειας, κλοπής ή φθοράς της εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από το συμβάν, ενώ για την περίπτωση δυσλειτουργίας της κάρτας η αίτηση αντι κατάστασης μπορεί να κατατεθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της κάρτας. Για την έκδοση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας δεν κατα βάλλεται αντίτιμο. Αν η δια πιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται. Για την αίτηση αντικατάστα σης απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης ΚΟ. Για τις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας της κάρτας, ο κάτοχός της οφείλει να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ μαζί με την αίτηση ΚΟ. Για τις περιπτώσεις απώλειας ή

6 28178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κλοπής ο κάτοχος της κάρτας δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωσή του, εάν βρεθεί η κάρτα να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ προς απενεργοποίηση αφού έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδομένων της. Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης. Η κάρτα εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΟ3 έχουν ως εξής: 3.1. Υποδοχή Αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον χειριστή τη συ μπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΟ) και τα αναγκαία δικαι ολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερό μενου, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολ λείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαιρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία αιτούντος οδηγού (όπως αναγράφονται στην άδεια οδήγησης): Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ημερο μηνία Γέννησης, Χώρα Γέννησης. Στοιχεία άδειας οδήγησης: Αριθμός, Κατηγορία, Ημε ρομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης, Χώρα έκδοσης. Αν πρόκειται για Ελληνική άδεια οδήγησης, ο χειριστής ελέγχει τα στοιχεία της άδειας οδήγησης βάσει του Αρχείου Αδειών Οδήγησης του ΥΜΕ. Αν προκύψουν δι αφορές στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μηχανογρα φημένο αρχείο των Αδειών Οδήγησης τότε η αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ δεν γίνεται δεκτή. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση για Διόρθωση Στοιχείων Άδειας Οδήγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Η Άδεια Οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την αίτηση έκδοσης κάρτας ΨΤ. Άλλα Προσωπικά Στοιχεία: Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, ΑΦΜ (προαιρετικό), Αριθμός απο δεικτικού είσπραξης, Φύλο, Επιλογή Γλώσσας. Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση Κατοικίας (οδός και αριθμός, ΤΚ και Δήμος συνήθους διαμονής), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου (προαιρετικό). Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ, Χώρα έκδοσης, Ημερομηνία δήλωσης απώλειας ή κλο πής. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτικό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοι νή υπουργική απόφαση (δεν απαιτείται στην περίπτωση δυσλειτουργίας) β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογε γραμμένη (έντυπο ΚΟ) γ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ (περίπτωση φθοράς και δυσλειτουργίας) δ. Υπεύθυνη δήλωση απώλει ας (περίπτωση απώλειας) και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Άδειας Οδήγησης γ. Βεβαίωσης Εγγρα φής (για πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε.) δ. Άδειας Παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.) ε. Δήλωσης κλοπής (περίπτωση κλοπής). Αν η κατάθεση της αίτησης γίνεται από διαφορετικό άτομο από τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να καταθέσει Εξουσιοδότηση. Για τις άδειες ξένων χωρών πριν την αποστολή της αίτησης στην, η ΝΥΜΕ υποχρε ούται να προβεί σε έλεγχο γνησιότητας της άδειας οδή γησης που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό, με έγγραφη επικοινωνία με την αρχή του κράτους που εξέδωσε την άδεια. Εφόσον από την παραπάνω διαδικασία προκύψει ότι η άδεια οδήγησης είναι πλαστή ή δεν είναι σε ισχύ, τότε δεν αποστέλλεται η αίτηση και η άδεια οδήγησης εφόσον είναι δυνατόν παρακρατείται και επιστρέφεται στο κράτος έκδοσής της. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα. Το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην. Φω τοαντίγραφο αυτής φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας της κάρτας, ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στην Αρχή Έκδοσης Καρτών με συστημένη επιστολή και την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκδο θέντων Καρτών και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η αντικατάσταση, β. τη μοναδι κότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κάρτας ΨΤ για τον αιτούντα μέσω του δικτύου Tachonet, γ. την εγκυρότητα της άδειας οδήγησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρω τότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου. Σε περίπτωση που η Άδεια Οδήγησης δεν είναι ελ ληνική, δεν γίνεται άμεσα έλεγχος για την εγκυρότητά της. Η προωθεί την αίτηση για έκδοση κάρτας και στη συνέχεια αποστέλλει ερώτημα στην χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης για την εγκυ ρότητά της. Αν η απάντηση από την χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης είναι αρνητική, τότε ακολουθείται η διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας οδηγού λόγω μη έγκυρης ξένης άδειας οδήγησης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τις αιτήσεις που δηλώθηκε αντικατάσταση λόγω κλοπής ή απώλειας, ενημερώνεται η κάρτα στη μαύρη λίστα σαν «stolen / lost» και καταγράφεται η ημερομηνία δήλωσης του συμβάντος. Για τις αιτήσεις που έχουν αποσταλεί και οι ισχύουσες κάρτες προς απενεργο ποίηση ο χρήστης ακολουθεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω φθοράς ή δυσλειτουρ γίας της κάρτας Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Κάθε κάρτα που παρήχθη ει σάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξηγεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την Αρχή Έκδοσης Καρτών, το ονοματεπώνυμο του τελικού παραλήπτη της κάρτας, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες αποστέλλονται μέσα σε ενιαία συσκευασία στην. Αυτή η ενιαία συσκευασία συνοδεύεται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μοναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως παρα λήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ. Στη Βάση Δεδο μένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλ λεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι δυνατό να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των καρτών που παραλαμβάνει. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο φάκελος της κάρτας ΨΤ αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ μαζί με έγγραφο της Αρχής Έκδοσης Καρτών που ενημερώνει για την συμμετοχή της κάρτας αυτής στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αποτύχει, η κάρτα ΨΤ επιστρέφεται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ζητώντας επανέκδοσή της Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης της κάρτας λόγω κλοπής ή απώλειας, αν η κάρτα ανευρεθεί και παραδοθεί στη ΝΥΜΕ, τότε ο χειριστής αποστέλλει στην με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση όπως περιγράφεται παρακάτω Παραλαβή καρτών προς απενεργοποίηση Ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στην Αρχή Έκδοσης Καρτών με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση συνοδευόμενη από αντίγραφο ενυπό γραφης αίτησης του κατόχου που αναφέρει τα στοιχεία της κάρτας και το λόγο επιστροφής της. Το έγγραφο αυτό έχει συμπληρωθεί παρουσία του ενδιαφερόμενου κατά την παράδοση της κάρτας. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών παραλαμβά νει και πρωτοκολλεί την επιστολή αυτή. Εκτελεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας ή την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας. 4. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΟ4: Αίτηση αλλαγής στοιχείων κάρτας οδηγού Ο κάτοχος κάρτας οδηγού ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση για αλλαγή στοιχείων στην περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε κατά την έκδοση της κάρτας έχουν μεταβληθεί (π.χ. διεύ θυνση, αριθμός ταυτότητας). Επίσης, ο κάτοχος κάρτας οδηγού που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και έχει μεταφέρει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ακολουθεί την διαδικασία αίτησης αλλαγής στοιχείων. Ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να την παραδώσει για απενεργοποίηση στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας, αφού έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδομένων της. Στην περίπτωση της αλλαγής στοιχείων από το ίδιο κράτος μέλος, η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι υπεύθυνη για την απενεργοποίηση της κάρτας, ενώ στην περίπτωση της αλλαγής στοιχεί ων της κάρτας από άλλο κράτος μέλος η Αρχή Εφαρ μογής Ψηφιακού Ταχογράφου αποστέλλει την κάρτα στις αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησαν. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΟ4 έχουν ως εξής: 4.1. Υποδοχή αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον χειριστή τη συ μπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΟ) και τα αναγκαία δικαι ολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερό μενου, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολ λείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαιρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία αιτούντος οδηγού (όπως αναγράφονται στην άδεια οδήγησης): Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ημερο μηνία Γέννησης, Χώρα Γέννησης. Στοιχεία άδειας οδήγησης: Αριθμός, Κατηγορία, Ημε ρομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης, Χώρα έκδοσης. Αν πρόκειται για Ελληνική άδεια οδήγησης, ο χειριστής ελέγχει τα στοιχεία της άδειας οδήγησης βάσει του Αρχείου Αδειών Οδήγησης του ΥΜΕ. Αν προκύψουν δι αφορές στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μηχανογρα

8 28180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φημένο αρχείο των Αδειών Οδήγησης τότε η αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ δεν γίνεται δεκτή. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση για Διόρθωση Στοιχείων Άδειας Οδήγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Η Άδεια Οδήγησης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την αίτηση έκδοσης κάρτας ΨΤ. Άλλα Προσωπικά Στοιχεία: Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, ΑΦΜ (προαιρετικό), Αριθμός απο δεικτικού είσπραξης, Φύλο, Επιλογή Γλώσσας. Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση Κατοικίας (οδός και αριθμός, ΤΚ και Δήμος συνήθους διαμονής), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου (προαιρετικό). Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ, Χώρα έκδοσης. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτικό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΟ) γ. Δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου (περίπτωση μεταφοράς συνήθους διαμονής στην Ελλάδα) δ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Άδειας Οδήγησης γ. Βεβαίωσης Εγγραφής (για πολίτες από κράτος μέλος της Ε.Ε.) δ. Άδειας Παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.) ε. Επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων. Αν η κατάθεση της αίτησης γίνεται από διαφορετικό άτομο από τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να καταθέσει Εξουσιοδότηση. Για τις άδειες ξένων χωρών πριν την αποστολή της αίτησης στην, η ΝΥΜΕ υποχρε ούται να προβεί σε έλεγχο γνησιότητας της άδειας οδή γησης που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό, με έγγραφη επικοινωνία με την αρχή του κράτους που εξέδωσε την άδεια. Εφόσον από την παραπάνω διαδικασία προκύψει ότι η άδεια οδήγησης είναι πλαστή ή δεν είναι σε ισχύ, τότε δεν αποστέλλεται η αίτηση και η άδεια οδήγησης εφόσον είναι δυνατόν παρακρατείται και επιστρέφεται στο κράτος έκδοσής της. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα. Το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην. Φω τοαντίγραφο αυτής φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση, την υπογραφή και τη φωτογραφία του αιτού ντα και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκ δοθέντων Καρτών (στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων του κατόχου) και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η έκδοση νέας, β. τη μοναδικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κάρτας ΨΤ για τον αιτού ντα μέσω του δικτύου Tachonet, γ. την εγκυρότητα της άδειας οδήγησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρω τότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου. Σε περίπτωση που η Άδεια Οδήγησης δεν είναι ελ ληνική, δεν γίνεται άμεσα έλεγχος για την εγκυρότητά της. Η προωθεί την αίτηση για έκδοση κάρτας και στη συνέχεια αποστέλλει ερώτημα στην χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης για την εγκυ ρότητά της. Αν η απάντηση από την χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης είναι αρνητική, τότε ακολουθείται η διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας οδηγού λόγω μη έγκυρης ξένης άδειας οδήγησης Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Κάθε κάρτα που παρήχθη ει σάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξηγεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την Αρχή Έκδοσης Καρτών, το ονοματεπώνυμο του τελικού παραλήπτη της κάρτας, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες αποστέλλονται μέσα σε ενιαία συσκευασία στην. Αυτή η ενιαία συσκευασία συνοδεύεται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μοναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως παρα λήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ. Στη Βάση Δεδο μένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλ λεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι δυνατό να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των καρτών που παραλαμβάνει. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο φάκελος της κάρτας ΨΤ αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ μαζί με έγγραφο της Αρχής Έκδοσης Καρτών που ενημερώνει για την συμμετοχή της κάρτας αυτής στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αποτύχει, η κάρτα ΨΤ επιστρέφεται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ζητώντας επανέκδοσή της Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του ΨΤ. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να παραλάβει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ, καταθέτει στη ΝΥΜΕ την παλιά του κάρτα και υπογράφει υπεύθυνη δή λωση ότι έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδομένων. Παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. Αν δεν παραδοθεί η παλιά κάρτα, η νέα κάρτα επιστρέφεται στην Αρχή Έκδοσης Καρτών για απενεργοποίηση και ακολουθεί ται εξαρχής η διαδικασία ΚΟ3 (αντικατάσταση λόγω απώλειας). Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. Παραδίδει την παλιά κάρτα του η οποία θα απενεργοποιηθεί από την Παραλαβή καρτών προς απενεργοποίηση Ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στην Αρχή Έκδοσης Καρτών με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση συνοδευόμενη από αντίγραφο ενυπό γραφης αίτησης του κατόχου που αναφέρει τα στοιχεία της κάρτας και το λόγο επιστροφής της. Το έγγραφο αυτό έχει συμπληρωθεί παρουσία του ενδιαφερόμενου κατά την παράδοση της κάρτας. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την επιστολή αυτή. Στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων κάρτας που έχει εκδοθεί από την, o εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών εκτελεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω αλλαγής στοιχείων της κάρτας. Στην περίπτωση αλλαγής στοι χείων κάρτας από άλλο κράτος μέλος, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών αποστέλλει την κάρτα στις αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησαν. Άρθρο 3 Κάρτα Συνεργείου Διαδικασία Μη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης 1. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΣ1: Αίτηση πρώτης έκδοσης κάρτας συνεργείου Αίτηση για την έκδοση κάρτας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγκεκριμένοι τεχνίτες ψηφιακού ταχογρά φου που απασχολούνται σε συνεργείο με άδεια λειτουρ γίας συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου. Για την έκδοση για πρώτη φορά κάρτας ψηφιακού ταχογράφου τεχνίτη συνεργείου απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης ΚΣ. Η κάρτα εκδίδεται στο συνεργείο για αποκλειστική χρήση από τον τεχνίτη του οποίου φέρει τα στοιχεία. Εφόσον η εργασιακή αυτή σχέση πάψει να ισχύει, η κάρτα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και ο υπεύθυνος συ νεργείου υποχρεούται να την επιστρέψει εντός οχτώ (8) ημερών για απενεργοποίηση. Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η αίτηση υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο του συνεργείου και από τον τεχνίτη, αλλά η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο από τον τεχνίτη αιτούντα. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΣ1 έχουν ως εξής: 1.1. Υποδοχή αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος τεχνίτης καταθέτει στον χειρι στή τη συμπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΣ) και τα ανα γκαία δικαιολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του αιτούντα τεχνίτη, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολλείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαι ρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία Συνεργείου: Επωνυμία, Αριθμός Άδειας Λει τουργίας Συνεργείου ΨΤ, Κωδικός Συνεργείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση Έδρας (οδός, αριθ μός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό), ιστοσελί δα (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό). Ο χειριστής ελέγχει τα στοιχεία της Άδει ας Λειτουργίας του συνεργείου (κωδικός συνεργείου και επωνυμία) βάσει του Αρχείου Αδειών Λειτουργίας Συνεργείων που διατηρεί η ΝΥΜΕ. Αν προκύψουν δια φορές στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο Αδειών Λειτουργίας, τότε η αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ δεν γίνεται δεκτή. Στοιχεία Εκπροσώπου Συνεργείου: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Δια βατηρίου, Τίτλος Θέση (προαιρετικό). Στοιχεία Τεχνίτη: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ημερομηνία Γέννησης, Χώρα Γέννησης, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, Αριθμός πιστοποι ητικού έγκρισης τεχνίτη ΨΤ, Φύλο, Επιλογή Γλώσσας, Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης. Στοιχεία Επικοινωνίας Τεχνίτη (αποστολής του PIN): Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέ φωνο, fax (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ δρομείου (προαιρετικό) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών τεχνίτης οφείλει να προσκο μίσει: α. Αποδεικτικό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΣ) με βε βαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπρόσωπου του συνεργείου γ. Δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου ΨΤ γ. Έγκρισης Τεχνίτη ΨΤ δ. Βεβαίωσης υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου για την απασχόληση του τεχνίτη στο συνεργείο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπρόσωπου του συνεργείου ε. Toυ τεύχους του ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής αντίστοιχα, αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ. (Σε περίπτωση τροποποίησης του κατα στατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) στ. Καταστατικού Εταιρείας Συνεργείου αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα τεχνί τη. Το πρωτότυπο της αίτησης, μαζί με τη φωτογραφία, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην

10 28182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Φωτοαντίγραφο αυτής, μαζί με τη δεύτερη φωτογραφία, φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχο γράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση, την υπογραφή και τη φωτογραφία του αιτούντα τεχνίτη και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την εγκυρότητα του ΑΦΜ τεχνίτη, β. την εγκυρότητα του ΑΦΜ συνεργείου, γ. τα στοιχεία της Άδειας Λειτουργίας του συνεργείου (κωδικός συνεργείου και επωνυμία) βάσει του Αρχείου Αδειών Λειτουργίας Συνεργείων που διατηρεί η, δ. την ύπαρξη διπλής κάρτας οδηγού τεχνίτη, ε. την ύπαρξη διπλής κάρτας συνεργείου επιχείρησης, στ. τη μη ύπαρξη κάρτας στο Αρχείο Εκδοθέ ντων Καρτών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργα σίας της αίτησης, μαζί με το πρωτότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται Ταχογράφου Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Για κάθε κάρτα παράγεται το PIN της. Κάθε κάρτα που παρήχθη εισάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξη γεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, την επωνυμία και τον κωδικό συνεργείου, τη διεύθυνση του συνεργείου, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Το PIN κάθε κάρτας εισάγεται σε διαφορετικό φάκελο από την αντίστοιχη κάρτα. Ο φάκελος αναφέρει την, το ονοματεπώνυμο και τη δι εύθυνση του τελικού παραλήπτη του PIN (τεχνίτης), τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες και τα PIN αποστέλλονται σε δύο συσκευασίες στην Αρχή Έκδοσης Καρτών. Αυτές οι συσκευασίες συνοδεύονται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μοναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως πα ραλήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ και ο φάκελος με το PIN. Στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωμα τικά στοιχεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας, του PIN και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Ο φάκελος με το PIN αποστέλλεται με συστημένη αποστολή και απόδειξη στον αιτούντα τεχνίτη Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο εκπρόσωπος του συνεργείου που αναγρά φεται στην αίτηση ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παρα λαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. 2. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΣ2: Αίτηση ανανέωσης κάρτας συνερ γείου Ο κάτοχος τεχνίτης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση ανανέωσης της κάρτας του όχι νω ρίτερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας κάρτας. Απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης ΚΣ. Η αίτηση υπογράφεται και από τον εκ πρόσωπο του συνεργείου και από τον τεχνίτη, αλλά η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο από τον τεχνίτη. Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η κάρτα εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΣ2 έχουν ως εξής: 2.1. Υποδοχή Αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος τεχνίτης καταθέτει στον χειρι στή τη συμπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΣ) και τα ανα γκαία δικαιολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του αιτούντα τεχνίτη, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολλείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαι ρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία συνεργείου: Επωνυμία, Αριθμός Άδειας Λει τουργίας Συνεργείου ΨΤ, Κωδικός Συνεργείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση Έδρας (οδός, αριθ μός, ΤΚ, Δήμος), τηλέφωνο, fax (προαιρετικό), ιστοσελίδα (προαιρετικό) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό). Ο χειριστής ελέγχει τα στοιχεία της Άδει ας Λειτουργίας του συνεργείου (κωδικός συνεργείου και επωνυμία) βάσει του Αρχείου Αδειών Λειτουργίας Συνεργείων που διατηρεί η ΝΥΜΕ. Αν προκύψουν δια φορές στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο Αδειών Λειτουργίας, τότε η αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ δεν γίνεται δεκτή.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στοιχεία Εκπροσώπου Συνεργείου: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Δια βατηρίου, Τίτλος Θέση (προαιρετικό). Στοιχεία Τεχνίτη: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ημερομηνία Γέννησης, Χώρα Γέννησης, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, Αριθμός πιστοποι ητικού έγκρισης τεχνίτη ΨΤ, Φύλο, Επιλογή Γλώσσας, Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης. Στοιχεία Επικοινωνίας (αποστολής του PIN): Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό). Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών τεχνίτης οφείλει να προσκο μίσει: α. Αποδεικτικό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΣ) με βε βαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπρόσωπου του συνεργείου γ. Δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου δ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου ΨΤ γ. Έγκρισης Τεχνίτη ΨΤ δ. Βεβαίωσης υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεργείου για την απασχόληση του τεχνίτη στο συνεργείο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπρόσωπου του συ νεργείου ε. Toυ τεύχους του ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής αντίστοιχα, αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) στ. Καταστατικού Εταιρείας Συνεργείου αν πρό κειται για ΟΕ, ΕΕ. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα τεχνί τη. Το πρωτότυπο της αίτησης, μαζί με τη φωτογραφία, αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην. Φωτοαντίγραφο αυτής, μαζί με τη δεύτερη φωτογραφία, φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση, την υπογραφή και τη φωτογραφία του αιτούντα τεχνίτη και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρ χής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την εγκυρότητα του ΑΦΜ τεχνίτη, β. την εγκυρότητα του ΑΦΜ συνεργείου, γ. τα στοιχεία της Άδειας Λειτουργίας του συνεργείου (κωδικός συνεργεί ου και επωνυμία) βάσει του Αρχείου Αδειών Λειτουργίας Συνεργείων που διατηρεί η, δ. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκδοθέντων Καρ τών και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η ανανέωση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρω τότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Για κάθε κάρτα παράγεται το PIN της. Κάθε κάρτα που παρήχθη εισάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξη γεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, την επωνυμία και τον κωδικό συνεργείου, τη διεύθυνση του συνεργείου, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Το PIN κάθε κάρτας εισάγεται σε διαφορετικό φάκελο από την αντίστοιχη κάρτα. Ο φάκελος αναφέρει την, το ονοματεπώνυμο και τη δι εύθυνση του τελικού παραλήπτη του PIN (τεχνίτης), τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες και τα PIN αποστέλλονται σε δύο συσκευασίες στην Αρχή Έκδοσης Καρτών. Αυτές οι συσκευασίες συνοδεύονται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μοναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως πα ραλήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ και ο φάκελος με το PIN. Στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωμα τικά στοιχεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας, του PIN και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Ο φάκελος με το PIN αποστέλλεται με συστημένη αποστολή και απόδειξη στον αιτούντα τεχνίτη Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο εκπρόσωπος του συνεργείου που αναγρά φεται στην αίτηση ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παρα λαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. 3. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΣ3: Αίτηση αντικατάστασης κάρτας συνεργείου Ο κάτοχος τεχνίτης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση αντικατάστασης της κάρτας του για τις περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή φθοράς της εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από το συμβάν, ενώ για την περίπτωση δυσλειτουργίας της κάρτας η αί τηση αντικατάστασης μπορεί να κατατεθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της

12 28184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κάρτας. Για την έκδοση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας δεν καταβάλλεται αντίτιμο. Αν η διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρίπτεται. Για την αίτηση αντικατάστα σης απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης ΚΣ. Για τις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας της κάρτας, ο κάτοχός της τεχνίτης οφείλει να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ μαζί με την αίτηση ΚΣ. Για τις περιπτώσεις απώ λειας ή κλοπής ο κάτοχός της Η αίτηση υπογράφεται και από τον εκπρόσωπο του συνεργείου και από τον τεχνίτη, αλλά η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο από τον αιτούντα τεχνίτη. Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου τεχνίτη ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η κάρτα εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΣ3 έχουν ως εξής Υποδοχή Αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος τεχνίτης καταθέτει στον χειρι στή τη συμπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΣ) και τα ανα γκαία δικαιολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του αιτούντα τεχνίτη, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολλείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαι ρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία συνεργείου: Επωνυμία, Αριθμός Άδειας Λει τουργίας Συνεργείου ΨΤ, Κωδικός Συνεργείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση Έδρας (οδός, αριθ μός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό), ιστοσελί δα (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό). Ο χειριστής ελέγχει τα στοιχεία της Άδει ας Λειτουργίας του συνεργείου (κωδικός συνεργείου και επωνυμία) βάσει του Αρχείου Αδειών Λειτουργίας Συνεργείων που διατηρεί η ΝΥΜΕ. Αν προκύψουν δια φορές στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο Αδειών Λειτουργίας, τότε η αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ δεν γίνεται δεκτή. Στοιχεία Εκπροσώπου Συνεργείου: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Δια βατηρίου, Τίτλος Θέση (προαιρετικό). Στοιχεία Τεχνίτη: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ημερομηνία Γέννησης, Χώρα Γέννησης, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, Αριθμός πιστοποι ητικού έγκρισης τεχνίτη ΨΤ, Φύλο, Επιλογή Γλώσσας, Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης. Στοιχεία Επικοινωνίας (αποστολής του PIN): Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό). Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ, Ημερομηνία δήλωσης απώλειας ή κλοπής. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών τεχνίτης οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτικό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή υπουργική απόφαση (δεν απαιτείται στην περίπτωση δυσλειτουργίας) β. Αίτηση συμπληρω μένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΣ) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπρόσωπου του συνεργεί ου γ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ (περίπτωση φθοράς ή δυσλει τουργίας) δ. Υπεύθυνη δήλωση απώλειας (περίπτωση απώλειας)και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα α. Ταυτότητας ή Διαβατη ρίου β. Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου ΨΤ γ. Έγκρισης Τεχνίτη ΨΤ δ. Βεβαίωσης υπογεγραμμένη από τον νό μιμο εκπρόσωπο του συνεργείου για την απασχόληση του τεχνίτη στο συνεργείο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπρόσωπου του συνεργείου ε. Toυ τεύχους του ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής αντίστοιχα, αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) στ. Κα ταστατικού Εταιρείας Συνεργείου αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ ζ. Δήλωσης κλοπής (περίπτωση κλοπής). αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα τε χνίτη. Το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην Αρχή Έκδοσης Καρτών. Φωτοαντίγραφο αυτής φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουρ γίας της κάρτας, ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στη με συστημένη επιστολή και την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση Επεξεργασία Αίτησης από Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση, την υπογραφή και τη φωτογραφία του αιτούντα τεχνίτη και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρ χής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την εγκυρότητα του ΑΦΜ τεχνίτη, β. την εγκυρότητα του ΑΦΜ συνεργείου, γ. τα στοιχεία της Άδειας Λειτουργίας του συνεργείου (κωδικός συνεργεί ου και επωνυμία) βάσει του Αρχείου Αδειών Λειτουργίας Συνεργείων που διατηρεί η, δ. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκδοθέντων Καρτών και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέ πεται η αντικατάσταση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρω τότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου. Για τις αιτή σεις που έχουν αποσταλεί και οι ισχύουσες κάρτες προς απενεργοποίηση ο χρήστης ακολουθεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Για κάθε κάρτα παράγεται το PIN της. Κάθε κάρτα που παρήχθη εισάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξη γεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, την επωνυμία και τον κωδικό συνεργείου, τη διεύθυνση του συνεργείου, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Το PIN κάθε κάρτας εισάγεται σε διαφορετικό φάκελο από την αντίστοιχη κάρτα. Ο φάκελος αναφέρει την, το ονοματεπώνυμο και τη δι εύθυνση του τελικού παραλήπτη του PIN (τεχνίτης), τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες και τα PIN αποστέλλονται σε δύο συσκευασίες στην Αρχή Έκδοσης Καρτών. Αυτές οι συσκευασίες συνοδεύονται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μοναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως πα ραλήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ και ο φάκελος με το PIN. Στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωμα τικά στοιχεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας, του PIN και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Ο φάκελος με το PIN αποστέλλεται με συστημένη αποστολή και απόδειξη στον αιτούντα τεχνίτη Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο εκπρόσωπος του συνεργείου που αναγρά φεται στην αίτηση ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο πα ραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. Για την περίπτωση αντικατάστασης της κάρτας λόγω κλοπής, αν ο κάτοχος της κάρτας την παραδώσει στη ΝΥΜΕ, τότε ο χειριστής αποστέλλει στην με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση όπως περιγράφεται παρακάτω Παραλαβή καρτών προς απενεργοποίηση Ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στην Αρχή Έκ δοσης Καρτών με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση συνοδευόμενη από αντίγραφο ενυπόγραφης αίτησης του κατόχου τεχνίτη που ανα φέρει τα στοιχεία της κάρτας και το λόγο επιστροφής της. Το έγγραφο αυτό έχει συμπληρωθεί παρουσία του κατόχου τεχνίτη κατά την παράδοση της κάρτας. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρ τών παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την επιστολή αυτή. Εκτελεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας ή την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας. 4. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΟ4: Αίτηση αλλαγής στοιχείων κάρτας συνεργείου Ο κάτοχος τεχνίτης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση για αλλαγή στοιχείων στην περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε κατά την έκδοση της κάρτας έχουν μεταβληθεί (π.χ. διεύ θυνση, αριθμός ταυτότητας). Ο κάτοχος τεχνίτης της κάρτας υποχρεούται να την παραδώσει για απενεργο ποίηση στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας. H Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι υπεύθυνη για την απενεργοποίηση της κάρτας. Η αίτηση υπογρά φεται και από τον εκπρόσωπο του συνεργείου και από τον τεχνίτη, αλλά η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο από τον τεχνίτη αιτούντα. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΣ4 έχουν ως εξής 4.1. Υποδοχή αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος τεχνίτης καταθέτει στον χειρι στή τη συμπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΣ) και τα ανα γκαία δικαιολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του αιτούντα τεχνίτη, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολλείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαι ρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία συνεργείου: Επωνυμία, Αριθμός Άδειας Λει τουργίας Συνεργείου ΨΤ, Κωδικός Συνεργείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση Έδρας (οδός, αριθ μός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προαιρετικό), ιστοσελί δα (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό). Ο χειριστής ελέγχει τα στοιχεία της Άδει ας Λειτουργίας του συνεργείου (κωδικός συνεργείου και επωνυμία) βάσει του Αρχείου Αδειών Λειτουργίας Συνεργείων που διατηρεί η ΝΥΜΕ. Αν προκύψουν δια φορές στα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο Αδειών Λειτουργίας, τότε η αίτηση για έκδοση κάρτας ΨΤ δεν γίνεται δεκτή. Στοιχεία Εκπροσώπου Συνεργείου: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Δια βατηρίου, Τίτλος Θέση (προαιρετικό). Στοιχεία Τεχνίτη: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ημερομηνία Γέννησης, Χώρα Γέννησης, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, Αριθμός πιστοποι ητικού έγκρισης τεχνίτη ΨΤ, Φύλο, Επιλογή Γλώσσας, Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης. Στοιχεία Επικοινωνίας (αποστολής του PIN): Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax

14 28186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό). Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών τεχνίτης οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτικό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ /2254/08 κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συ μπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΣ) με βεβαί ωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπρόσωπου του συνεργείου γ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου ΨΤ γ. Έγκρισης Τεχνίτη ΨΤ δ. Βεβαίωσης υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνερ γείου για την απασχόληση του τεχνίτη στο συνεργείο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπρό σωπου του συνεργείου ε. Toυ τεύχους του ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής αντίστοιχα, αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) στ. Καταστατικού Εταιρείας Συνερ γείου αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ ζ. Επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα τεχνί τη. Το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται με συστη μένη επιστολή αυθημερόν στην. Φωτοαντίγραφο αυτής φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση, την υπογραφή και τη φωτογραφία του αιτούντα τεχνίτη και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρ χής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την εγκυρότητα του ΑΦΜ τεχνίτη, β. την εγκυρότητα του ΑΦΜ συνεργείου, γ. τα στοιχεία της Άδειας Λειτουργίας του συνεργείου (κωδικός συνεργεί ου και επωνυμία) βάσει του Αρχείου Αδειών Λειτουργίας Συνεργείων που διατηρεί η, δ. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκδοθέντων Καρτών και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέ πεται η έκδοση νέας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρω τότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Για κάθε κάρτα παράγεται το PIN της. Κάθε κάρτα που παρήχθη εισάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξη γεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, την επωνυμία και τον κωδικό συνεργείου, τη διεύθυνση του συνεργείου, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Το PIN κάθε κάρτας εισάγεται σε διαφορετικό φάκελο από την αντίστοιχη κάρτα. Ο φάκελος αναφέρει την, το ονοματεπώνυμο και τη δι εύθυνση του τελικού παραλήπτη του PIN (τεχνίτης), τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρωτοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες και τα PIN αποστέλλονται σε δύο συσκευασίες στην Αρχή Έκδοσης Καρτών. Αυτές οι συσκευασίες συνοδεύονται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μοναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως πα ραλήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ και ο φάκελος με το PIN. Στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωμα τικά στοιχεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας, του PIN και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Ο φάκελος με το PIN αποστέλλεται με συστημένη αποστολή και απόδειξη στον αιτούντα τεχνίτη Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο εκπρόσωπος του συνεργείου που αναγρά φεται στην αίτηση ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προ κειμένου να παραλάβει τη νέα κάρτα, καταθέτει στη ΝΥΜΕ την παλιά του κάρτα. Παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την πα ραλαβή. Αν δεν παραδοθεί η παλιά κάρτα, η νέα κάρτα επιστρέφεται στην για απενερ γοποίηση και ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία ΚΣ3 (αντικατάσταση λόγω απώλειας). Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. Παραδίδει την παλιά κάρτα του η οποία θα απενεργοποιηθεί από την Αρχή Έκδοσης Καρτών Παραλαβή καρτών προς απενεργοποίηση Ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στην Αρχή Έκ δοσης Καρτών με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση συνοδευόμενη από αντίγραφο ενυπόγραφης αίτησης του κατόχου που αναφέρει τα στοιχεία της κάρτας και το λόγο επιστροφής της. Το έγγραφο αυτό έχει συμπληρωθεί παρουσία του κατόχου κατά την παράδοση της κάρτας. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την επιστολή αυτή και στη συνέχεια εκτελεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω αλλαγής στοιχείων της κάρτας.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Κάρτα Επιχείρησης Διαδικασία Μη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης 1. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΜ1: Αίτηση πρώτης έκδοσης κάρτας επιχείρησης Αίτηση για την έκδοση κάρτας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα με ΨΤ. Οι επιχειρήσεις είναι είτε νομικά πρόσωπα, είτε φυσικά πρόσωπα και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των οχημάτων ΨΤ που χρησιμοποιούν. Για την έκδοση για πρώτη φορά κάρτας ψηφιακού ταχο γράφου από επιχείρηση απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης ΚΜ. Κατά την αίτηση για πρώτη έκδοση κάρτας επιχείρησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για περισσότερες από μία κάρτες. Η αίτηση υποβάλλεται στη ΝΥΜΕ από τον κατά νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης και αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Η υποβολή των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και από τρίτους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης. Η επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την έκδοση μίας ή περισσοτέρων καρ τών. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΜ1 έχουν ως εξής: 1.1. Υποδοχή αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον χειριστή τη συ μπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΜ) και τα αναγκαία δικαι ολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερό μενου, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολ λείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαιρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία επιχείρησης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο): Επω νυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση Έδρας (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προαιρετι κό), ιστοσελίδα (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(προαιρετικό), Αριθμός Καρτών, Επιλογή Γλώσσας, Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης. Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Επιχείρησης: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθ μός Διαβατηρίου, Τίτλος Θέση. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτικό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπο γεγραμμένη (έντυπο ΚΜ) και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Toυ τεύχους του ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή δι αχειριστής αντίστοιχα, αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) γ. Καταστατικού Εταιρείας αν πρόκει ται για ΟΕ, ΕΕ. Αν η κατάθεση της αίτησης γίνεται από διαφορετικό άτομο από τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να καταθέσει Εξουσιοδότηση. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα. Το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην. Φω τοαντίγραφο αυτής φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. τη μη ύπαρξη κάρτας ΨΤ για τον αιτούντα στο αρχείο εκδοθέντων καρτών ΨΤ, β. την εγκυρότητα του ΑΦΜ επιχείρησης γ. την ύπαρξη διπλής κάρτας συνεργείου επιχείρησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρω τότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στη στην Πα ραγωγής Καρτών ΨΤ παράγονται ο αιτούμενος αριθμός καρτών. Για κάθε κάρτα τυπώνεται στην εξωτερική της όψη και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληρο φορία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Κάθε κάρτα που παρήχθη εισάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξηγεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρω τοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες αποστέλλονται μέσα σε ενιαία συσκευασία στην. Αυτή η ενιαία συσκευασία συνοδεύεται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μο ναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθμός πρω τοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως παρα λήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ. Στη Βάση Δεδο μένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν

16 28188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την παραλαβή της κάρτας και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλ λεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι δυνατό να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των καρτών που παραλαμβάνει. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο φάκελος της κάρτας ΨΤ αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ μαζί με έγγραφο της Αρχής Έκδοσης Καρτών που ενημερώνει για την συμμετοχή της κάρτας αυτής στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αποτύχει, η κάρτα ΨΤ επιστρέφεται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ζητώντας επανέκδοσή της Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που αναγράφεται στην αίτηση ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παραλαμ βάνει το φάκελο με την κάρτα (ή τις κάρτες) από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. 2. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΜ2: Αίτηση ανανέωσης κάρτας επι χείρησης Ο κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση ανανέωσης της κάρτας του όχι νωρίτερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας κάρτας. Απαιτείται η συμπλήρωση της αίτησης ΚΜ. Αν η επιχείρηση διαθέτει περισσότερες από μία κάρτες ΨΤ, απαιτείται μία αίτηση για κάθε κάρτα. Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτού μενου ότι όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΜ2 έχουν ως εξής: 2.1. Υποδοχή Αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον χειριστή τη συ μπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΜ) και τα αναγκαία δικαι ολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερό μενου, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολ λείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαιρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία επιχείρησης: (φυσικό ή νομικό πρόσωπο): Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση Έδρας (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προ αιρετικό), ιστοσελίδα (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρο νικού ταχυδρομείου(προαιρετικό), Επιλογή Γλώσσας, Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης. Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Επιχείρησης: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθ μός Διαβατηρίου, Τίτλος Θέση. Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτι κό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΜ) γ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Toυ τεύχους του ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής αντίστοιχα, αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) γ. Κα ταστατικού Εταιρείας αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ. Αν η κατάθεση της αίτησης γίνεται από διαφορετικό άτομο από τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να καταθέσει Εξου σιοδότηση. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα. Το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην. Φω τοαντίγραφο αυτής φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφια κού Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκδοθέντων Καρτών και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η ανανέωση, β. την εγκυρότητα του ΑΦΜ επιχείρησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρωτότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι εί ναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδο μένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται Ταχογράφου Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφο ρία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Κάθε κάρτα που παρήχθη εισάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξηγεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρω τοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες αποστέλλονται μέσα σε ενιαία συσκευασία στην. Αυτή η ενιαία συσκευασία συνοδεύεται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μο ναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ). * *

17 ΦΕΚ 1949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθ μός πρωτοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως παραλήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ. Στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωματικά στοι χεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι δυ νατό να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των καρτών που παραλαμβάνει. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο φάκελος της κάρτας ΨΤ αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ μαζί με έγγραφο της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Τα χογράφου που ενημερώνει για την συμμετοχή της κάρ τας αυτής στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αποτύχει, η κάρτα ΨΤ επιστρέφεται στον κατασκευαστή καρτών ζητώντας επανέκδοσή της Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που αναγράφε ται στην αίτηση ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παρα λαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. 3. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΜ3: Αίτηση αντικατάστασης κάρτας επιχείρησης Ο κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση αντικατάστασης της κάρτας του για τις περι πτώσεις απώλειας, κλοπής ή φθοράς της εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από το συμβάν, ενώ για την περίπτωση δυσλειτουργίας της κάρτας η αίτηση αντικα τάστασης μπορεί να κατατεθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της κάρτας. Για την έκδοση κάρτας λόγω δυσλειτουργίας δεν καταβάλλεται αντίτιμο. Αν η διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι δυσλειτουργική, τότε η αίτηση απορρί πτεται. Για την αίτηση αντικατάστασης απαιτείται η συ μπλήρωση της αίτησης ΚΜ. Για τις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας της κάρτας, ο κάτοχός της οφείλει να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ μαζί με την αίτηση ΚΜ. Για τις περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ο κάτοχός της δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωσή του να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ εάν βρεθεί. Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου ότι όλα τα στοι χεία τα οποία δηλώνει σε αυτή είναι αληθή. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΜ3 έχουν ως εξής Υποδοχή Αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον χειριστή τη συ μπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΜ) και τα αναγκαία δικαι ολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερό μενου, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολ λείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαιρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία επιχείρησης: (φυσικό ή νομικό πρόσωπο): Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση Έδρας (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προ αιρετικό), ιστοσελίδα (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρο νικού ταχυδρομείου(προαιρετικό), Επιλογή Γλώσσας, Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης. Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Επιχείρησης: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθ μός Διαβατηρίου, Τίτλος Θέση. Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ, Ημερομηνία δήλωσης απώλειας ή κλοπής. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτι κό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08 κοινή πουργική απόφαση (δεν απαιτείται στην περί πτωση δυσλειτουργίας) β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΜ) γ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ (πε ριπτώσεις φθοράς ή δυσλειτουργίας) δ. Υπεύθυνη δή λωση απώλειας (περίπτωση απώλειας) και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Toυ τεύχους του ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρό σωπος ή διαχειριστής αντίστοιχα, αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ. (Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) γ. Καταστατικού Εταιρείας αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ δ. Δήλωση κλοπής (περίπτωση κλοπής). Αν η κατάθεση της αίτησης γίνεται από δια φορετικό άτομο από τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να καταθέσει Εξουσιοδότηση. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα. Το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην. Φω τοαντίγραφο αυτής φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις φθοράς και δυσλειτουργίας της κάρτας, ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στη Αρχή Έκδοσης Καρτών με συστημένη επιστολή και την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση Επεξεργασία Αίτησης από Αρχή Έκδοσης Καρ τών Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκδο θέντων Καρτών και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η αντικατάσταση, β. την εγκυρότη τα του ΑΦΜ επιχείρησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης,

18 28190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρω τότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου. Για τις αιτή σεις που έχουν αποσταλεί και οι ισχύουσες κάρτες προς απενεργοποίηση ο χρήστης ακολουθεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφο ρία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Κάθε κάρτα που παρήχθη εισάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξηγεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρω τοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες αποστέλλονται μέσα σε ενιαία συσκευασία στην. Αυτή η ενιαία συσκευασία συνοδεύεται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μο ναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθ μός πρωτοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως παραλήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ. Στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωματικά στοι χεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι δυ νατό να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των καρτών που παραλαμβάνει. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο φάκελος της κάρτας ΨΤ αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ μαζί με έγγραφο της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Τα χογράφου που ενημερώνει για την συμμετοχή της κάρ τας αυτής στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αποτύχει, η κάρτα ΨΤ επιστρέφεται στον κατασκευαστή καρτών ζητώντας επανέκδοσή της Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο Η ΝΥΜΕ παραλαμβάνει τους φακέλους με τις κάρ τες του ΨΤ. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που ανα γράφεται στην αίτηση ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης της κάρτας λόγω κλοπής, αν ο κάτοχος της κάρτας την παραδώσει στη ΝΥΜΕ, τότε ο χειριστής αποστέλλει στην με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση όπως περιγράφεται παρακάτω Παραλαβή καρτών προς απενεργοποίηση Ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στην Αρχή Έκδοσης Καρτών με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση συνοδευόμενη από αντίγραφο ενυπό γραφης αίτησης του κατόχου που αναφέρει τα στοιχεία της κάρτας και το λόγο επιστροφής της. Το έγγραφο αυτό έχει συμπληρωθεί παρουσία του ενδιαφερόμενου κατά την παράδοση της κάρτας. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών παραλαμβά νει και πρωτοκολλεί την επιστολή αυτή. Εκτελεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας ή την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας. 4. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υπο βολής αίτησης ΚΜ4: Αίτηση αλλαγής στοιχείων κάρτας επιχείρησης Ο κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου υποβάλει αίτηση για αλλαγή στοιχείων στην περίπτωση που κά ποια από τα στοιχεία που ο ίδιος δήλωσε κατά την έκδοση της κάρτας έχουν μεταβληθεί (π.χ. διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας). Ο κάτοχος της κάρτας υποχρε ούται να την παραδώσει για απενεργοποίηση στη ΝΥΜΕ με την παραλαβή της νέας κάρτας. H Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι υπεύθυνη για την απενερ γοποίηση της κάρτας. Τα στάδια της διαδικασίας ΚΜ4 έχουν ως εξής: 4.1. Υποδοχή αίτησης από τη ΝΥΜΕ Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον χειριστή τη συ μπληρωμένη αίτηση (έντυπο ΚΜ) και τα αναγκαία δικαι ολογητικά. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη ΝΥΜΕ. Ο χειριστής πιστοποιεί την ταυτότητα του ενδιαφερό μενου, ελέγχει την πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καθώς και την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, τότε η αίτηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και δεν πρωτοκολ λείται. Τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν στην αίτηση, εκτός από αυτά που αναφέρονται ως προαιρετικά. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι (ανά θεματική ενότητα) τα ακόλουθα: Στοιχεία επιχείρησης: (φυσικό ή νομικό πρόσωπο): Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διακριτικός Τίτλος, Διεύθυνση Έδρας (οδός, αριθμός, ΤΚ, Δήμος), Τηλέφωνο, fax (προ αιρετικό), ιστοσελίδα (προαιρετικό), διεύθυνση ηλεκτρο νικού ταχυδρομείου(προαιρετικό), Επιλογή Γλώσσας, Αριθμός αποδεικτικού είσπραξης. Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου Επιχείρησης: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθ μός Διαβατηρίου, Τίτλος Θέση. Στοιχεία Υφιστάμενης Κάρτας: Αριθμός κάρτας ΨΤ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: Για τη διεκπεραίωση της αίτησης ο αιτών οφείλει να προσκομίσει: α. Αποδεικτι κό είσπραξης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9787/2254/08

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοινή υπουργική απόφαση β. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (έντυπο ΚΜ) γ. Ισχύουσα κάρτα ΨΤ και να καταθέσει στον αρμόδιο υπάλληλο επικυρωμένα φωτοαντίγραφα: α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου β. Toυ τεύχους του ΦΕΚ (ΑΕ και ΕΠΕ) από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής αντίστοιχα, αν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ. (Σε περίπτωση τροποποίη σης του καταστατικού απαιτείται το σχετικό ΦΕΚ) γ. Καταστατικού Εταιρείας αν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ δ. Επίσημου εγγράφου απόδειξης της αλλαγής στοιχείων. Αν η κατάθεση της αίτησης γίνεται από διαφορετικό άτομο από τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να καταθέσει Εξουσιοδότηση. αριθμό πρωτοκόλλου της δίνεται στον αιτούντα. Το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται με συστημένη επιστολή αυθημερόν στην. Φω τοαντίγραφο αυτής φυλάσσεται στη ΝΥΜΕ Επεξεργασία Αίτησης από ΔΟΠ ΥΜΕ Ταχογράφου τα στοιχεία της αίτησης. Ψηφιοποιεί την αίτηση και αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου της Αρχής Έκδοσης Καρτών. Στη συνέχεια ο χειριστής ελέγχει τα παρακάτω: α. την ύπαρξη της κάρτας στο Αρχείο Εκδο θέντων Καρτών και την κατάστασή της να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η έκδοση νέας, β. την εγκυρότητα του ΑΦΜ επιχείρησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων ο χειριστής προωθεί ή όχι την αίτηση. Αν δεν μπορεί να συνεχιστεί η επεξεργασία της αίτησης, ο υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, αποστέλλει έγγραφο στη ΝΥΜΕ αναφέροντας τους λόγους για την αποτυχία επεξεργασίας της αίτησης, μαζί με το πρω τότυπο της αίτησης. Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, τότε η αίτηση προωθείται στο Σύστημα Παραγωγής Καρτών ΨΤ. Τα προσωποποιημένα δεδομένα που θα τυπωθούν στην κάρτα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου Παραγωγή Κάρτας ΨΤ και αποστολή τους στην και εισάγεται στη κάρτα η προβλεπόμενη πληροφο ρία. Επίσης, εισάγονται σε αυτήν τα προβλεπόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά και κλειδιά. Κάθε κάρτα που παρήχθη εισάγεται σε φάκελο από τον κατασκευαστή καρτών μαζί με έντυπο που εξηγεί τη χρήση της και τις υποχρεώσεις του κατόχου. Ο φάκελος αναφέρει την, την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης, τον κωδικό ΝΥΜΕ, τον αριθμό πρω τοκόλλου ΝΥΜΕ και την ημερομηνία της αίτησης. Οι φάκελοι με τις κάρτες αποστέλλονται μέσα σε ενιαία συσκευασία στην. Αυτή η ενιαία συσκευασία συνοδεύεται από επιστολή που περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία του απεσταλμένου υλικού (μο ναδικός αριθμός κάθε κάρτας, πρωτόκολλο αιτήσεων, όνομα δικαιούχου, κτλ) Παραλαβή Καρτών από και Αποστολή τους στη ΝΥΜΕ Η συσκευασία με τους φακέλους παραλαμβάνεται από την και αποδίδεται αριθ μός πρωτοκόλλου. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών, ελέγχει για κάθε αίτηση που είχε προωθήσει προς το Σύστημα Παραγωγής Καρτών ότι όντως παραλήφθηκε ο φάκελος με την κάρτα ΨΤ. Στη Βάση Δεδομένων της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου καταχωρούνται συμπληρωματικά στοι χεία που αφορούν την παραλαβή της κάρτας και την αποστολή της προς τη ΝΥΜΕ. Μαζί με το φάκελο της κάρτας ΨΤ, αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ και η πρωτότυπη αίτηση με συστημένη επιστολή. Η Αρχή Εφαρμογής Ψηφιακού Ταχογράφου είναι δυ νατό να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των καρτών που παραλαμβάνει. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ο φάκελος της κάρτας ΨΤ αποστέλλεται στη ΝΥΜΕ μαζί με έγγραφο της Αρχής Εφαρμογής Ψηφιακού Τα χογράφου που ενημερώνει για την συμμετοχή της κάρ τας αυτής στο δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν ο έλεγχος αποτύχει, η κάρτα ΨΤ επιστρέφεται στον κατασκευαστή καρτών ζητώντας επανέκδοσή της Επίδοση Κάρτας στον Δικαιούχο του ΨΤ. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που αναγράφεται στην αίτηση ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προκειμένου να παραλάβει τη νέα κάρτα, καταθέτει στη ΝΥΜΕ την παλιά κάρτα. Παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογράφει για την παραλαβή. Αν δεν παραδοθεί η παλιά κάρτα, η νέα κάρτα επιστρέφεται στην για απενεργοποίηση και ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία ΚΜ3 (αντικατάστα ση λόγω απώλειας). Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το φάκελο με την κάρτα από την ΝΥΜΕ και υπογρά φει για την παραλαβή. Παραδίδει την παλιά κάρτα του η οποία θα απενεργοποιηθεί από την Αρχή Έκδοσης Καρτών Παραλαβή καρτών προς απενεργοποίηση Ο χειριστής της ΝΥΜΕ αποστέλλει στην Αρχή Έκ δοσης Καρτών με συστημένη επιστολή την κάρτα ΨΤ προς απενεργοποίηση συνοδευόμενη από αντίγραφο ενυπόγραφης αίτησης του κατόχου που αναφέρει τα στοιχεία της κάρτας και το λόγο επιστροφής της. Το έγγραφο αυτό έχει συμπληρωθεί παρουσία του κατόχου κατά την παράδοση της κάρτας. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Αρχής Έκδοσης Καρτών παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την επιστολή αυτή και στη συνέχεια εκτελεί την διαδικασία Ακύρωση Κάρτας Ακύρωση κάρτας λόγω αλλαγής στοιχείων της κάρτας. Άρθρο 5 Διαδικασία Ακύρωσης Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Ενότητα 5.01 Περιγραφή της διαδικασίας ακύρωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Υπάρχουν περιπτώσεις που η καλείται να καταστρέψει κάρτες ψηφιακού ταχογράφου. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: (1) Ακύρωση κάρτας οδηγού λόγω μη έγκυρης ξένης άδειας οδήγησης Στην περίπτωση αυτή οδηγός με ξένη άδεια οδήγησης, ο οποίος έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση για κάρτα οδηγού στη ΝΥΜΕ. Η αί τηση προωθείται στην, η οποία συνεχίζει τη διαδικασία για την έκδοση της κάρτας και

20 28192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παράλληλα αποστέλλει ερώτημα στην χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης για την εγκυρότητά της. Αν η απάντηση από τη χώρα έκδοσης είναι αρνητική, δια κρίνονται δύο περιπτώσεις: (α) Η κάρτα έχει παραδοθεί στον κάτοχό της: Η Αρχή Έκδοσης Καρτών εισάγει την κάρτα στην μαύρη λίστα σαν «withdrawn» και αποστέλλει επιστολή στον κάτο χο καλώντας τον να παραδώσει άμεσα την κάρτα στη ΝΥΜΕ. Σε περίπτωση μη αντίδρασης η Αρχή Έκδοσης Καρτών επιφυλάσσεται να κινήσει τις νόμιμες διαδικα σίες. Σε περίπτωση παράδοσης της κάρτας στη ΝΥΜΕ, η τελευταία επιστρέφει την κάρτα στην Αρχή Έκδοσης Καρτών μαζί με αντίγραφο ενυπόγραφης αίτησης του κατόχου για καταστροφή της κάρτας. Η πρωτότυπη αίτηση πρωτοκολλείται και κρατείται στη ΝΥΜΕ. Το υπεύθυνο για την καταστροφή στέλεχος της Αρχής Έκδοσης Καρτών εισάγει την κάρτα στο πρωτόκολλο κατεστραμμένων καρτών, υπογράφει ότι η καταστροφή έλαβε χώρα, και η κάρτα καταστρέφεται. (β) Η κάρτα δεν έχει παραδοθεί στον κάτοχό της: Η δεν προχωρά στην διαδικα σία έκδοσης της κάρτας. Η κάρτα καταχωρείται σαν «rejected», και αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή στη ΝΥΜΕ με τον λόγο της μη έκδοσης κάρτας. (2) Ακύρωση κάρτας λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της κάρτας υπο χρεούται να επιστρέψει την ελαττωματική κάρτα στη ΝΥΜΕ. Η τελευταία επιστρέφει την κάρτα στην Αρχή Έκδοσης Καρτών μαζί με αντίγραφο ενυπόγραφης αίτησης του κατόχου για καταστροφή της κάρτας. Η πρωτότυπη αίτηση πρωτοκολλείται και κρατείται στη ΝΥΜΕ. Η καταχωρεί τη κάρτα στη μαύρη λίστα σαν «malfunctioning». Το υπεύθυνο για την καταστροφή στέλεχος της Αρχής Έκδοσης Καρτών εισάγει την κάρτα στο πρωτόκολλο κατεστραμμένων καρτών, υπογράφει ότι η καταστροφή έλαβε χώρα, και η κάρτα καταστρέφεται. (3) Ακύρωση κάρτας λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της κάρτας επιστρέ φει κάρτα που δηλώθηκε απολεσθείσα ή κλεμμένη στη ΝΥΜΕ, εφόσον αυτή έχει βρεθεί. Η ΝΥΜΕ επιστρέφει την κάρτα στην μαζί με αντίγραφο ενυπόγραφης αίτησης του κατόχου για καταστροφή της κάρτας. Η πρωτότυπη αίτηση πρωτοκολλείται και κρα τείται στη ΝΥΜΕ. Η επιβεβαιώνει ότι η κάρτα είναι καταχωρημένη στη μαύρη λίστα σαν «stolen». Το υπεύθυνο για την καταστροφή στέλεχος της Αρχής Έκδοσης Καρτών εισάγει την κάρτα στο πρωτόκολλο κατεστραμμένων καρτών, υπογράφει ότι η καταστροφή έλαβε χώρα, και η κάρτα καταστρέφεται. (4) Ακύρωση κάρτας λόγω αλλαγής στοιχείων της κάρτας Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της κάρτας υπο χρεούται να επιστρέψει την παλιά κάρτα στη ΝΥΜΕ, τη στιγμή της παραλαβής της νέας κάρτας. Η ΝΥΜΕ επιστρέφει την κάρτα στην μαζί με αντίγραφο ενυπόγραφης αίτησης του κατόχου για καταστροφή της κάρτας. Η πρωτότυπη αίτηση πρω τοκολλείται και κρατείται στη ΝΥΜΕ. Το υπεύθυνο για την καταστροφή στέλεχος της Αρχής Έκδοσης Καρτών εισάγει την κάρτα στο πρωτόκολλο κατεστραμμένων καρτών, υπογράφει ότι η καταστροφή έλαβε χώρα, και η κάρτα καταστρέφεται. (5) Ακύρωση κάρτας λόγω κατάσχεσης από όργανα ελέγχου Στην περίπτωση αυτή τα όργανα ελέγχου αποστέλ λουν στην την κάρτα μαζί με επιστολή που αιτείται από την την καταστροφή της. Η επιστολή προωθείται στην κα τάλληλη ΝΥΜΕ για να εισαχθεί στο φάκελο της κάρτας. Η καταχωρεί τη κάρτα στη μαύ ρη λίστα σαν «confiscated». Το υπεύθυνο για την κατα στροφή στέλεχος της Αρχής Έκδοσης Καρτών εισάγει την κάρτα στο πρωτόκολλο κατεστραμμένων καρτών, υπογράφει ότι η καταστροφή έλαβε χώρα, και η κάρτα καταστρέφεται. (6) Ακύρωση κάρτας λόγω επιθυμίας του κατόχου Στην περίπτωση αυτή ο κάτοχος της κάρτας επιθυ μεί την καταστροφή της κάρτας για κάποιο λόγο (πχ. λύση εργασιακής σχέσης τεχνίτη και συνεργείου Ψ.Τ.). Ο κάτοχος παραδίδει στη ΝΥΜΕ την κάρτα. Η ΝΥΜΕ επιστρέφει την κάρτα στην μαζί με αντίγραφο ενυπόγραφης αίτησης του κατόχου για καταστροφή της κάρτας. Η πρωτότυπη αίτηση πρω τοκολλείται και κρατείται στη ΝΥΜΕ. Η Αρχή Έκδο σης Καρτών καταχωρεί τη κάρτα σαν «surrendered». Το υπεύθυνο για την καταστροφή στέλεχος της Αρχής Έκδοσης Καρτών εισάγει την κάρτα στο πρωτόκολλο κατεστραμμένων καρτών, υπογράφει ότι η καταστροφή έλαβε χώρα, και η κάρτα καταστρέφεται. (7) Ακύρωση κάρτας λόγω επιστροφής της στην Αρχή Έκδοσης Καρτών Στην περίπτωση αυτή η κάρτα έχει επιστραφεί από κάποιο τρίτο πρόσωπο (όχι από τον κάτοχό της) στην. Η κατα χωρεί τη κάρτα σαν «withdrawn». Ενημερώνει την ΝΥΜΕ έκδοσης της κάρτας για την καταστροφή της με επι στολή, η οποία και θα εισαχθεί στο φάκελο της κάρτας. Το υπεύθυνο για την καταστροφή στέλεχος της Αρχής Έκδοσης Καρτών εισάγει την κάρτα στο πρωτόκολλο κατεστραμμένων καρτών, υπογράφει ότι η καταστροφή έλαβε χώρα, και η κάρτα καταστρέφεται. Άρθρο 6 Κάρτα Ελέγχου Διαδικασία Μη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης 1. Περιγραφή της διαδικασίας μη ηλεκτρονικής υποβο λής αίτησης ΚΕ1: Αίτηση έκδοσης κάρτας ελέγχου Οι κάρτες ελέγχου χορηγούνται κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του φορέα ελέγχου στην Αρχή Έκδοσης Καρτών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παπάγου, 19 Σεπτεμβρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.12527/1159 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντι κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.12527/1159 Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση, ανανέωση, αντι κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) κωδικός εντύπου: ΝΑ-B9 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) ΜΕΡΟΣ Α' ΑΙΤΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή την αίτηση-δήλωση µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση Διπλώματος Μοτοποδηλάτου

Αντικατάσταση Διπλώματος Μοτοποδηλάτου Δικαιολογητικά που απαιτούνται: Αντικατάσταση Διπλώματος Μοτοποδηλάτου 1. Αίτηση αντικατάστασης διπλώματος 2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 3. Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο κατεχόμενου διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή Παλιού Διπλώματος Με Νέου Τύπου

Αλλαγή Παλιού Διπλώματος Με Νέου Τύπου Δικαιολογητικά που απαιτούνται: Αλλαγή Παλιού Διπλώματος Με Νέου Τύπου 1. Αίτηση αλλαγής παλιού διπλώματος 2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 3. Πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης 4. 2 φωτογραφίες τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπη της αδειας οδηγησης από «παλαιου τυπου» σε «νεου τυπου».

Μετατροπη της αδειας οδηγησης από «παλαιου τυπου» σε «νεου τυπου». Μετατροπη της αδειας οδηγησης από «παλαιου τυπου» σε «νεου τυπου». - Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. - Να είναι κάτοχος ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης οποιασδόποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES) ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π 38/2010 (534055) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 11-6-2015 ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ. 23477 Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Πληροφορίες: Χ.Παλαμούτη Τηλέφωνο : 23313 50533 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

Α019 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήµατος: «Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ηµόσιας Χρήσης ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Α019 Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήµατος: «Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού ηµόσιας Χρήσης ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Α019 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤ ΗΝΟΝΤ ΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 /3 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/5729 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ρυμούλκησης. I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής.

Άδεια ρυμούλκησης. I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής. Άδεια ρυμούλκησης Δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα της περίπτωσης: I. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής. Για καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 2-6 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 646 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Λάρισα, 19-06-2014 Α. Π. 7175 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, Περιστέρι Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210 5701106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12638 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 963 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8639 Τροποποίηση της αριθμ. 364 10/1/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγιά 5 8 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 11-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αρ. Πρωτ.: 60372 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα