Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ (από την Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη) ΠΡΟΛΟΓΟΣ (από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιχαήλ Σφακιανάκη) 19 Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΗΓΕΣ - Ελληνική Βιβλιογραφία Ξένη Βιβλιογραφία Δικτυακοί Τόποι Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕ- ΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ Ι. Βασικές τραπεζικές έννοιες ΙΙ. Δραστηριότητες πιστωτικών ιδρυμάτων ΙΙΙ. Η έννοια του χρηματοδοτικού ιδρύματος ΙV. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της τράπεζας V. Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των πιστωτικών ι- δρυμάτων Σύσταση Κεφάλαιο Άδεια Λειτουργίας Άδεια Λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει σχέση με άλλο κράτος μέλος Μη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανάκληση άδειας λειτουργίας... 94

2 28 Περιεχόμενα 7. Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ίδρυση Υποκαταστήματος Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Ιδρύματος Προστασία του δημοσίου συμφέροντος Το νομοθετικό καθεστώς των ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων VΙ. Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων η- λεκτρονικού χρήματος ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ι. Ιστορική Αναδρομή ΙΙ. Ρόλος και Λειτουργία ΙΙΙ. Κεντρική τράπεζα και παρεμβάσεις ΙV. Νομισματική κυκλοφορία και νομισματική πολιτική Βασικές Έννοιες Νομισματική Βάση Ο έλεγχος της νομισματικής βάσης και ο έμμεσος επηρεασμός των επιτοκίων Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής V. Νομισματική θεωρία και πολιτική Βασικές Έννοιες Επισκόπηση Ιστορία της νομισματικής πολιτικής Τάσεις στις εργασίες των Κεντρικών Τραπεζών Νομισματική πολιτική και αναπτυσσόμενες χώρες Τύποι και είδη νομισματικών πολιτικών Στοχοθέτηση πληθωρισμού Στοχοθέτηση επιπέδου τιμών Νομισματικά μεγέθη Σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία Χρυσός Κανόνας Νομισματική πολιτική με μικτούς στόχους Επιτροπή Νομίσματος (Currency Board) Από τη θεωρία της νομισματικής πολιτικής Είδη νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα κράτη VΙ. Το φαινόμενο του αντιπληθωρισμού Εισαγωγή Κύρια σημεία Η απειλή του αντιπληθωρισμού Ο αντιπληθωρισμός ως ιστορικό φαινόμενο Τι είναι ο αντιπληθωρισμός

3 Περιεχόμενα Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης αντιπληθωρισμού Τι σκέπτονται και τι επιθυμούν οι Κεντρικές Τράπεζες Είναι εύκολο να αποτρέψουμε τον αντιπληθωρισμό Πολλαπλασιασμός της Προσφοράς Χρήματος Αρνητικά επιτόκια; Έκδοση και διανομή χαρτονομίσματος Ο αντιπληθωρισμός στη σημερινή Παγκόσμια Οικονομία Πρέπει να ανησυχούμε για τον αντιπληθωρισμό; ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Ι. Ιστορική Αναδρομή ΙΙ. Διεθνές θεσμικό πλαίσιο ΙΙΙ. Ανάλυση της οργανωτικής δομής Τραπεζικό υποκατάστημα εξωτερικού Θυγατρική τράπεζα Consortium τράπεζα Συνδεδεμένη τράπεζα Αντιπροσωπευτικό γραφείο Πρακτορείο Θυγατρική για επενδυτική τραπεζική Τραπεζική διεθνών ανταποκρίσεων ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ι. Ο Ελληνικός χρηματοπιστωτικός χώρος ΙΙ. Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες (Bancassurance) 156 IIΙ. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.- Δ.Α.Κ.) Έννοια και Λειτουργία Αμοιβαίο κεφάλαιο Ι. Ιστορικό ΙΙ. Σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΙΙΙ. Άδεια Σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΙV. Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου V. Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου VΙ. Διάθεση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Διαχείριση κινδύνων και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Υποχρεώσεις Α.Ε.Δ.Α.Κ Θεματοφύλακας Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

4 30 Περιεχόμενα 6. Κώδικας Δεοντολογίας Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Χ Απόδοση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τα οικονομικά οφέλη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. Ίδρυση ΙΙ. Σύντομο Ιστορικό ΙΙΙ. Θεσμικό και Λειτουργικό Πλαίσιο ΙV. Αρμοδιότητες V. Κωλύματα δραστηριοτήτων VΙ. Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής VIΙ. Το πλαίσιο της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος VΙIΙ. Επαγγελματικό απόρρητο Κανόνας Οι εξαιρέσεις α. Άρση του απορρήτου Ανταλλαγή πληροφοριών β. Ανταλλαγή Γνωστοποίηση πληροφοριών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τραπεζών ΙΧ. Η Αποστολή της Ε.Κ.Τ. και του Ευρωσυστήματος Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έκδοση νομοθετικών πράξεων (Legal Acts) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δημόσιοι φορείς Συλλογή Πληροφοριών Χ. Εποπτικός και ελεγκτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος Έννοια Αρμοδιότητες Στόχοι της εποπτείας Διοικητικές κυρώσεις Αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ι. Ταυτότητα δραστηριότητες στόχοι Μέλη Δραστηριότητες Εκπαιδευτική δραστηριότητα Στόχοι ΙΙ. IBAN Έλεγχος και γνωστοποίηση του ΙΒΑΝ

5 Περιεχόμενα Δομή του ΙΒΑΝ Εφαρμογή του ΙΒΑΝ ΙΙΙ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ «Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» ως εταιρεία διαχείρισης δεδομένων Χρόνος διατήρησης των δεδομένων Αποδέκτες των οικονομικών δεδομένων Ενημέρωση του υποκείμενων για την επεξεργασία των οικονομικών τους δεδομένων Η αρχή της ακρίβειας Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΙV. Μεσολαβητής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών Διαδικασία Εξέτασης Παραπόνου V. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) Hellenic Deposit and Investment Guarantee Fund HDIGF Εισαγωγή Υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Τ.Ε.Κ.Ε Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων Ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης καταθετών και επενδυτών πελατών Διαδικασία πρόσκλησης επενδυτών πελατών προς υποβολή αιτήσεων αποζημιώσεως Πληροφόρηση καταθετών και επενδυτών πελατών από τα συμμετέχοντα στο Τ.Ε.Κ.Ε. πιστωτικά ιδρύματα Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟ- ΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι. Είδη και χαρακτηριστικά Οι παθητικές εργασίες Οι ενεργητικές εργασίες Λογαριασμοί Καταθέσεων, Όψεως και Προθεσμίας Ατόμων Επιχειρηματιών Επιχειρήσεων Κοινό λογαριασμός (Joint Account) Δεσμευμένες καταθέσεις ΙΙ. Χορήγηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πιστώσεων Δάνειο

6 32 Περιεχόμενα 2. Σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως Πίστωση με τρέχοντα λογαριασμό ΙΙΙ. Πιστωτικές Κάρτες Πλεονεκτήματα των πιστωτικών καρτών για τον χρήστη Μειονεκτήματα από τη χρήση των πιστωτικών καρτών ως προς το χρήστη Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την επιχείρηση Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας Άλλα είδη καρτών ΙV. Εισαγωγικό Εξαγωγικό Εμπόριο Έννοια και Λειτουργία Ενέγγυος Πίστωση Ειδικοί Τύποι Πιστώσεων V. Άλλες τραπεζικές εργασίες Τα τραπεζικά εμβάσματα Τα REPOS VI. Αγορά Συναλλάγματος Εισαγωγή Η Έννοια της Αγοράς Συναλλάγματος Τι είναι «Συνάλλαγμα» Μορφές της Αγοράς Συναλλάγματος Μηχανισμός Απεικόνισης των τιμών Συναλλάγματος Παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών Συναλλάγματος Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑ- ΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΑΓΑΘΩΝ Ι. Έννοια του Internet Banking IΙ. Καινούργια τεχνολογία, νέα προϊόντα σε διεθνή κλίμακα Πρόσβαση από το κινητό τηλέφωνο Phone Banking IΙI. Ασφάλεια Γενικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά Ψηφιακή Υπογραφή Κρυπτογράφηση και SSL Κωδικοί Πρόσβασης και Smart Cards IV. Το νομοθετικό πλαίσιο του Internet Banking Τραπεζική νομοθεσία V. Επέκταση της ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας στην Ελλάδα 245

7 Περιεχόμενα ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ι. Είδη Συστημάτων Πληρωμών Τα συστήματα συμψηφισμού (Netting Systems) Τα συστήματα διακανονισμού εντολών πληρωμής σε συνεχή χρόνο RTGS Η ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορική εμπειρία Θεσμικό πλαίσιο ΙΙ. Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών στην Ελλάδα Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ Α.Ε Σύστημα DIASATM Σύστημα DIASCHEQUE ή Δ.Η.Σ.Σ.Ε Σύστημα DIASTRANSFER Σύστημα DIASPAY Σύστημα DIASPOS Σύστημα DIADEBIT Διατραπεζικό Σύστημα Ανάκτησης Εφεδρικών Μηχανογραφικών Υπηρεσιών Γραφείο Συμψηφισμού Αθηνών ΙΙΙ. Το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών σε ευρώ TARGET Συμμετοχή στο TARGET2-GR Άνοιγμα λογαριασμού Λειτουργία ενοποιημένων στοιχείων λογαριασμών Λειτουργία συνολικής ρευστότητας Συμβατική σχέση με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου Αποζημίωση, καθεστώς ευθύνης και απόδειξη Εμπιστευτικότητα Μετάπτωση ΙV. Το διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΕΒΑ V. Σύστημα Διακανονισμού Τίτλων ή Σύστημα Παρακολούθησης Τίτλων με Λογιστική Μορφή ή Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Πρωτογενής Αγορά Αρχική Διάθεση Τίτλων Εξόφληση τίτλων στη λήξη και πληρωμή τοκομεριδίων Συναλλαγές στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) VI. Συστήματα Euroclear και Clearstream Σύστημα Euroclear Euroclear Bank Σύστημα Clearstream Banking (πρώην CEDEL)

8 34 Περιεχόμενα VIΙ. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πληρωμών σε ευρώ SEPA VIII. Το SWIFT και η λειτουργία του Τα χαρακτηριστικά του SWIFT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. 275 Ι. Προσδιορισμός της επενδυτικής αποφάσεως ΙΙ. Χρηματοοικονομικές αγορές και προσφερόμενες εναλλακτικές μορφές επενδύσεων ΙΙΙ. Πιστοποίηση ΙV. Κατηγοριοποίηση πελατών V. Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι VΙ. Προστασία του ιδιώτη πελάτη VΙΙ. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες VΙΙΙ. Παρεπόμενες υπηρεσίες ΙΧ. Χρηματοπιστωτικά μέσα Τα Πρωτογενή χρηματοπιστωτικά μέσα Τα Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (Δευτερογενείς Συναλλαγές) Χ. Λειτουργία πιστωτικού ιδρύματος ως Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης ΧΙ. Ενημέρωση των συναλλασσόμενων επενδυτών ΧΙΙ. Κίνδυνος Είδη και ταξινόμηση των κινδύνων Κίνδυνος στην επένδυση Ο κίνδυνος για την Τράπεζα Η διαχείριση του κινδύνου ΧΙΙΙ. Εισαγωγή στη θεωρία χαρτοφυλακίου Η έννοια της διασποράς ως μέσο αντιμετώπισης των κινδύνων ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι. Το προσωπικό των τραπεζών ΙΙ. Οι επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού στο ανθρώπινο δυναμικό των πιστωτικών ιδρυμάτων ΙΙΙ. Σύμβαση πρόσληψης ΙV. Συλλογικά Όργανα Ο.Τ.Ο.Ε V. Στελέχη Υπάλληλοι Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των Στελεχών υπαλλήλων Επιρροή από το Εσωτερικό Περιβάλλον Επιρροή από το Εξωτερικό Περιβάλλον Ασφαλιστική Νομοθεσία

9 Περιεχόμενα 35 Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ι. Έννοια και συναλλακτική λειτουργία ΙΙ. Το κλείσιμο του λογαριασμού Περιοδικό κλείσιμο Οριστικό κλείσιμο α. Τρόπος πραγματώσεως β. Συνέπειες πραγματώσεως ΙΙΙ. Ο ανατοκισμός (κεφαλαιοποίηση τόκων ή τόκοι τόκων) Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς πριν το Ν. 2601/98 και οι συγκρουόμενες ερμηνευτικές εκδοχές Ο Ν. 2601/98 και η βάσει αυτού νομολογιακή προσέγγιση ανατοκισμού ΙV. Απαγορεύσεις στην παροχή πιστώσεων και στη σύναψη δανείων. 320 V. Ζητήματα φορολογικού δικαίου ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ι. Σύσταση ενεχύρου (άρθρα Α.Κ.) ΙΙ. Υποθήκη (άρθρα Α.Κ.) ΙΙΙ. Προσημείωση ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ι. Εγγύηση Ιδιαίτερα είδη εγγύησης Διαφορές από συγγενή συναλλακτικά μορφώματα Ένσταση διζήσεως (beneficium excussionis) Αλληλόχρεος λογαριασμός περί εγγυήσεως ΙΙ. Εγγυητική Επιστολή Ειδικά ζητήματα της εγγυητικής επιστολής ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Ι. Σκοποί και στόχοι ΙΙ. Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Δ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ LEASING Ι. Γενικά Χαρακτηριστικά

10 36 Περιεχόμενα ΙΙ. Τύποι Μισθώσεων Πώληση επαναμίσθωση (Sale and Leaseback) Λειτουργική μίσθωση (Operating Lease) Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (Financial Lease) Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση (Leveraged Lease) IΙΙ. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης για το μισθωτή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα ΙV. Ειδικοί τύποι χρηματοδοτικών μισθώσεων Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου Χρηματοδοτική μίσθωση Αυτοκινήτου Η ΣΥΜΒΑΣΗ FACTORING Ι. Πως λειτουργεί πρακτικά το factoring ΙΙ. Το εξαγωγικό factoring IΙΙ. Πλεονεκτήματα factoring ΙV. Οφέλη factoring για την οικονομία V. Ποιες επιχειρήσεις ευνοεί το factoring VI. Κόστος των υπηρεσιών factoring VΙΙ. Σύγκριση factoring με forfaiting ΤΟ FORFAITING Ι. Ιστορικό ΙΙ. Εξασφάλιση της αποπληρωμής IΙΙ. Η διάρκεια της πίστωσης στο forfaiting ΙV. Ο ρόλος της εγγύησης στο forfaiting V. Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Τα πλεονεκτήματα του εξαγωγέα από το forfaiting Μηχανισμοί χρηματοδότησης και εξασφάλισης των εξαγωγών Τα πλεονεκτήματα του forfaiting σε σχέση με τους κρατικούς φορείς Τα μειονεκτήματα του εξαγωγέα στη χρηματοδότηση forfaiting Τα μειονεκτήματα του εισαγωγέα στη χρηματοδότηση forfaiting Τα πλεονεκτήματα για τον εισαγωγέα από το forfaiting Τα πλεονεκτήματα για τον forfaiter Τα μειονεκτήματα για τον forfaiter VI. Κόστος συναλλαγής Προμήθειες VII. Εξασφαλίσεις

11 Περιεχόμενα 37 VIII. Εγγυητική επιστολή ΙΧ. Εγγύηση AVAL Χ. Δευτερογενής αγορά στις συναλλαγές forfaiting ΧΙ. Εξέλιξη του forfaiting ΧΙΙ. Εμπόδια στην ανάπτυξη της αγοράς του forfaiting Η ΣΥΜΒΑΣΗ FRANCHISING Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ΙΙ. Η σύμβαση πλαίσιο Το έγγραφο της σύμβασης Η δομή της σύμβασης Οι ρήτρες και η εγκυρότητά τους Υποχρεώσεις του franchisor IΙΙ. Ο έλεγχος της σύμβασης franchising ως σύμβασης προσχωρήσεως Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Η ΕΠΙΤΑΓΗ Ι. Θεσμικό πλαίσιο ΙΙ. Ωφέλειες από τη χρήση της επιταγής ΙΙΙ. Έκδοση και τύπος της επιταγής ΙV. Σύμβαση μεταξύ εκδότη και πληρωτή (τράπεζα) V. Σύμβαση μεταξύ εκδότη και δικαιούχου VΙ. Δικαιούχος επιταγής VΙΙ. Μεταβίβαση της επιταγής VΙΙΙ. Πρόσθεμα (Allonge) ΙΧ. Τριτεγγύηση επιταγής Χ. Προθεσμία εμφανίσεως της επιταγής προς πληρωμή ΧΙ. Μεταχρονολογημένη επιταγή ΧΙΙ. Ανάκληση επιταγής ΧΙΙΙ. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής ΧΙV. Μερική πληρωμή της επιταγής ΧV. Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα του εκδότη ΧVΙ. Έκδοση επιταγής χωρίς αντίκρισμα ΧVΙΙ. Διαδικασία διακανονισμού επιταγών ΧVΙΙΙ. Αναγωγή για τη μη πληρωμή επιταγής Παραγραφή της εξ ε- πιταγής αξιώσεως ΧΙΧ. Αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού ΧΧ. Απώλεια της επιταγής

12 38 Περιεχόμενα ΧΧΙ. Δίγραμμη επιταγή ΧΧΙΙ. Διαφορές μεταξύ συναλλαγματικής και επιταγής Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ΙΙ. Έννοια της συναλλαγματικής ΙΙΙ. Σύντομη ιστορική εξέλιξη της συναλλαγματικής ΙV. Πλεονεκτήματα της συναλλαγματικής V. Ικανότητα για τη δημιουργία σχέσης από συναλλαγματική VΙ. Πρόσωπα που αναφέρονται στη συναλλαγματική VΙΙ. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής Α. Ο κανόνας Β. Η εξαίρεση από την τυπικότητα VΙΙΙ. Ρήτρες στη συναλλαγματική ΙΧ. Ευθύνη εκ της συναλλαγματικής Χ. Αποδοχή συναλλαγματικής ΧΙ. Μεταβίβαση συναλλαγματικής ΧΙΙ. Τριτεγγύηση ΧΙΙΙ. Πληρωμή της συναλλαγματικής ΧΙV. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικής Τύπος διαμαρτυρικού για τη μη αποδοχή Τύπος διαμαρτυρικού για τη μη πληρωμή ΧV. Αναγωγή Αναγωγή για τη μη αποδοχή συναλλαγματικής Αναγωγή για τη μη πληρωμή συναλλαγματικής ΧVΙ. Παραγραφή ΧVΙΙ. Αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού ΧVΙΙΙ. Απώλεια συναλλαγματικής ΧΙΧ. Δικαστική επιδίωξη πληρωμής συναλλαγματικής ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ Ι. Τυπικά στοιχεία του γραμματίου εις διαταγήν ΙΙ. Διαφορές μεταξύ γραμματίου εις διαταγήν και συναλλαγματικής 419 ΙΙΙ. Παραγραφή αξιώσεως απορρέουσας από γραμμάτιο εις διαταγήν 419 ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 423

13 Περιεχόμενα 39 Ι. Περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού Μετρητά και υπόλοιπα καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα Επιταγές στη διαδικασία της είσπραξης Προεξοφλούμενα γραμμάτια Τραπεζικό δάνειο Επενδύσεις Λογαριασμοί πελατών Πιστοποιητικά καταθέσεων Δεσμευμένες ειδικές καταθέσεις ΙΙ. Υποχρεώσεις πιστωτικού ιδρύματος Λογαριασμοί καταθέσεων όψεως, προθεσμίας και άλλοι λογαριασμοί Μετοχικό Κεφάλαιο και αποθεματικά Κεφάλαια που προέρχονται από δάνεια που έχει συνάψει η τράπεζα ΙΙΙ. Υπηρεσίες εμπορικής τράπεζας Η προμήθεια χαρτονομισμάτων και νομισμάτων Μόνιμες εντολές Άμεσες χρεώσεις Πληρωμή με επιταγή Τραπεζικές επιταγές Πιστωτικές μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις μέσω τηλεφώνου Overdraft δάνειο Χρηματοδότηση για εξαγωγείς Πιστωτικές κάρτες Διεθνείς πληρωμής Συναλλαγματικές Τραπεζικές πιστώσεις χορηγούμενες σε εισαγωγείς Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜs) CHAPS (Clearing House Automated Payments System) Επενδύσεις σε τίτλους του Ελληνικού δημοσίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑ- ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) Ι. Πρόλογος ΙΙ. Εισαγωγικά στοιχεία Οικονομικές καταστάσεις Αποτίμηση των χρεογράφων Ο τρόπος αποτίμησης των συμμετοχών ΙΙΙ. Βασικά συμπεράσματα από την εφαρμογή των ΔΛΠ

14 40 Περιεχόμενα ΙV. Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων διεθνών λογιστικών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Δ.Λ.Π. 1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα Δ.Λ.ΙΙ. 7 - Κατάσταση Ταμειακών Ροών Δ.Λ.Π. 8 - Λογιστικές Αρχές, Μεταβολές στις Λογιστικές Καταστάσεις Δ.Λ.Π Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού Δ.Λ.Π Συμβάσεις Κατασκευής Έργων Δ.Λ.Π Φόροι Εισοδήματος Δ.Λ.Π Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Κατά Τομέα. 444 Δ.Λ.Π Ενσώματα Πάγια Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα Δ.Λ.Π Παροχές σε Εργαζόμενους Δ.Λ.Π Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων Δ.Λ.Π Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος Δ.Λ.Π Κόστος Δανεισμού Δ.Λ.Π Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών ΔΛΠ Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις Δ.Λ.Π Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις Δ.Λ.Π Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Εµφάνιση (Γνωστοποίηση) και Παρουσίαση ΔΛΠ 39 - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Α- ποτίμηση Δ.Λ.Π Κέρδη κατά Μετοχή Δ.Λ.Π Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Δ.Λ.Π Προβλέψεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Δ.Λ.Π Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Δ.Λ.Π Επενδύσεις σε Ακίνητα Δ.Λ.Π Γεωργία Δ.Π.Χ.Π. 5 - Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Προορίζονται για Πώληση και Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Ι. Ανάλυση ισολογισμού της τράπεζας με αριθμοδείκτες

15 Περιεχόμενα Δείκτες ρευστότητας Δείκτες δραστηριότητας Δείκτες αποδοτικότητας Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας Δείκτες ελέγχου επενδύσεων ΙΙ. Ρευστότητα και κυκλοφορία Γενικές Παρατηρήσεις Διαχείριση ενεργητικού παθητικού... Ζ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ Ι. Εισαγωγικά Στοιχεία ΙΙ. Βασιλεία Ι ΙΙΙ. Βασιλεία ΙΙ α. Πιστωτικός κίνδυνος β. Λειτουργικός κίνδυνος ΙV. Υιοθέτηση της Βασιλείας ΙΙ από την Ευρωπαϊκή Ένωση V. Υιοθέτηση της Βασιλείας ΙΙ από την Ελληνική Πολιτεία VI. Βασιλεία ΙΙ και εποπτεία VII. Αποτελέσματα Εφαρμογής VIΙI. Έλεγχος της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 495 ΛΕΞΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. ΝΟΜΟΣ 3601/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ CD ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛOΓlΣΤIKHΣ ΤΥΠOΠOIHΣHΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛOΓlΣTlKHΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια Έκδοσης Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2.4.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors

METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. The Executive Program for Financial Directors METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ The Executive Program for Financial Directors Εισαγωγή Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το 2003 το Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα