ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη Πειραιάς Τηλ.: Fax: Αρ. Πρωτ: Προς: Κοιν. Διεύθυνση Προμηθειών Γραφείο Νομικών Υποθέσεων Ανακ. κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γενικό Διευθυντή Θέμα: Απαντήσεις επί των Διευκρινιστικών ερωτήσεων που ετέθησαν αναφορικά με τη Διακήρυξη Νο 3/2008 για την «Αναβάθμιση-Επέκταση Συστήματος P-MIS» Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων που εστάλησαν από πλευράς εταιριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο Διαγωνισμό που αφορά την «Αναβάθμιση-Επέκταση Συστήματος P-MIS» σας γνωρίζουμε τα εξής: Ερώτηση 1 «Βάσει του Β Μέρους Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Διαγωνισμού, ενότητα Β Ελάχιστες προϋποθέσεις απαιτείται ο Προσφέρων να πληρεί και να τεκμηριώνει μεταξύ άλλων τα κάτωθι: Να έχει αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία σε μελέτη-σχεδιασμό διαδικασιών και υλοποίηση συστημάτων εφαρμογών Διαχειριστικής και Λογιστικής παρακολούθησης δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών Λιμένα Να προσφέρει Επιχειρησιακές λύσεις στην τελευταία παραγωγική τους έκδοση, οι οποίες να έχουν εγκατασταθεί και λειτουργήσει παραγωγικά για 3 και πλέον χρόνια, σε τουλάχιστον 3 λιμάνια, ένα εκ των οποίων να είναι αναλόγου τουλάχιστον μεγέθους σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων με το λιμάνι του Πειραιά. Από την έρευνα αγοράς που κάναμε διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω μπορούν να καλυφθούν σε επίπεδο Προσφέροντος/Αναδόχου μόνο από την Σελίδα 1 σελίδα 21

2 υφιστάμενη ανάδοχο του έργου του ΟΛΠ, ενώ προκειμένου να συμμετάσχει κάποια άλλη Ελληνική εταιρεία, θα πρέπει να συνεργαστεί υπό μορφή της Ένωσης εταιρειών με εξωχώριες εταιρείες. Το γεγονός αυτό καθιστά από πολύ δύσκολη έως και ανέφικτη τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής που διέπουν το διαγωνισμό από πλευράς της εξωχώριας εταιρείας. Αυτό καθιστά αποτρεπτική για τους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κάτι που δεν είναι σαφώς υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Στα πλαίσια αυτά ζητούμε να διευκρινιστεί ότι η απαίτηση εμπειρίαςτου Προσφέροντος μπορεί να καλυφθεί και μέσω των υπεργολάβων αυτού οι οποίοι εξάλλου δεσμεύονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμφωνία συνεργασίας τους με αυτόν. Ως εκ τούτου θα καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα έργων της ενότητας Β και με έργα του υπεργολάβου, εκ των οπίων ένα θα επιλεγεί σχετικά προκειμένου να επιδειχθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης.» Ναι μπορεί να καλυφθεί και μέσω των υπεργολάβων. (Άρθρο 45 (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής) παράγραφος 6 του Π.Δ. 59/2007 που διέπει το Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο του Διαγωνισμού. (βλέπε παράγραφος Β.1.4 του Β Παραρτήματος της Διακήρυξης)) Ερώτηση 2 «Όσον αφορά το/τα έργο/α του σχετικού καταλόγου του Προσφέοντος, ο οποίος περιλαμβάνεται και έχει υποβληθεί στον Υποφάκελο Δικαιολογητικά, το/τα οποίο/α και θα είναι προτεινόμενο/α προς επίδειξη, ζητούμε να επιβεβαιωθεί ότι η συμμετοχή του Προσφέροντος (ή του υπεργολάβου αυτού εφόσον επιβεβαιωθεί) μπορεί να είναι τόσο με τη μορφή κύριου συμβαλλόμενου όσο και με τη μορφή υπεργολαβίας, όπως σαφώς κατανοούμε βάσει των αναφερομένων στο Μέρος Β. ενότητα Β.3.2.2, Κεφ. 4, παράγραφο 4.2.1, σελ Αναλυτικά στοιχεία του έργου: Φορέας / Πελάτης, Χρονολογία έναρξης του έργου, Διάρκεια του έργου (από - έως), Προϋπολογισμός του έργου (χωρίς ΦΠΑ), Απασχόληση (σε ανθρωπομήνες), Αντικείμενο του έργου, Ρόλος του Προσφέροντος (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος, κλπ), Άλλοι συμμετέχοντες, Ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος σε οικονομικά μεγέθη, Αρμόδιος ή αρμόδια υπηρεσία του πελάτη από όπου μπορούν να ζητηθούν στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax), Παρούσα κατάσταση Έργου.» Σχετικά με την αληθή έννοια της φράσης «Ρόλος του Προσφέροντος (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος κλπ)» που περιέχεται στην παρ του Κεφαλαίου 4 της ενότητας Β , σας επισημαίνουμε ότι οι Σελίδα 2 σελίδα 21

3 περιεχόμενοι εντός παρενθέσεως όροι «κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος κλπ.» διευκρινίζουν τη λέξη «Ρόλος» και αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στην ιδιότητα με την οποία συμμετείχε ο Προσφέρων στο ήδη υλοποιηθέν έργο του σχετικού καταλόγου που επιδεικνύει. Συνεπώς η συμμετοχή του προσφέροντος μπορεί να είναι τόσο με τη μορφή κύριου συμβαλλόμενου, όσο και με τη μορφή υπεργλαβίας. Ερώτηση 3 «Από το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης συνάγεται ότι η ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής της παραγράφου Β (σελ του Μέρους Β της Διακήρυξης) που αναφέρει ότι: «Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ υποχρεούται να προσφέρει Επιχειρησιακές λύσεις στην τελευταία τους έκδοση, οι οποίες: Να έχουν εγκατασταθεί και λειτουργήσει παραγωγικά για 3 και πλέον χρόνια, σε τουλάχιστον 3 λιμάνια, ένα εκ των οποίων να είναι αναλόγου τουλάχιστον μεγέθους σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων με το λιμάνι του Πειραιά.» πρέπει να αποδειχθεί με την παράθεση αντίστοιχων εγκαταστάσεων της Επιχειρησιακής λύσης, ανεξάρτητα από την υλοποίησή τους ή όχι από τον Προσφέροντα. Ως εκ τούτου η συμπλήρωση του Πίνακα 1.1 της Παραγράφου Β «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» (σελ. 12 του Μέρους Β της Διακήρυξης) καθώς και οι απαντήσεις στις απαιτήσεις της παραγράφου (σελίδα 44 Κεφάλαιο 4: Επίδειξη Προτεινόμενης Λύσης (τμημάτων ή συνόλου αυτής)) θα γίνει επί της ανωτέρω βάσης. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τα ανωτέρω.» Μπορεί να αποδειχθεί με την παράθεση αντίστοιχων εγκαταστάσεων της Επχειρησιακής λύσης τόσο από τον Προσφέροντα, όσο και από τον υπεργολάβο τους. (Άρθρο 45 (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής) παράγραφος 6 του Π.Δ. 59/2007 που διέπει το Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο του Διαγωνισμού. (βλέπε παράγραφος Β.1.4 του Β Παραρτήματος της Διακήρυξης)) Ερώτηση 4 Στο Μέρος Γ (Σκοπός & Αντικείμενο του Έργου), παρ. Γ , σελ. 114, δίνεται ο Πίνακας 2 με τους απαιτούμενους χρόνους αποκατάστασης και τα μέγιστα ποσοστά μη διαθεσιμότητας, όπου αναφέρεται ότι ο χρόνος αποκατάστασης στην περίπτωση Ολικής απώλειας είναι 1 ώρα (ΚΩΚ), και 2 ώρες (ΕΩΚ). Σελίδα 3 σελίδα 21

4 Δεδομένου ότι το παρόν έργο δεν περιλαμβάνει την υλοποίηση ολοκληρωμένου εφεδρικού μηχανογραφικού κέντρου (Disaster Recovery Site) ώστε να αναλάβει εντός του απαιτούμενου χρόνου την εξυπηρέτηση των εφαρμογών και υπηρεσιών του Πρωτεύοντος κέντρου (Καστράκι), δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση της απαίτησης με καμία τεχνολογία υψηλής διαθεσιμότητας ή ανάκαμψης εφαρμοσμένης σε τοπικό επίπεδο (Πρωτεύον site Καστρακίου). Επιπλέον, και επειδή η ολική ή μερική απώλεια διάθεσης των εφαρμογών και υπηρεσιών μπορεί να προέλθει από εξωτερικούς παράγοντες μη οφειλόμενους σε εξοπλισμό του παρόντος έργου (όπως π.χ. καταστροφή του οπτικού δακτυλίου από εσφαλμένη ανασκαφή), θεωρούμε απαραίτητη την αύξηση των χρονικών ορίων επισκευής βλάβης, και την περαιτέρω ανάλυση και εξαίρεση των περιπτώσεων που οφείλονται σε εξωγενείς προς τον Ανάδοχο αιτίες. Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις απαιτήσεις χρονικής απόκρισης του Πίνακα 2 ώστε να ευρίσκονται εντός ρεαλιστικών ορίων. Ο Προσφέρων στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά» θα υποβάλλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»-Β Μέρος της Διακήρυξης,(Κεφάλαιο 3, παράγραφος ) Πίνακα «Χρόνων αποκατάστασης και μέγιστων ποσοστών μη διαθεσιμότητας» σύμφωνα με τη μορφή του Πίνακα 2 της ενότητας Γ του Γ Μέρος της Διακήρυξης, ο οποίος και θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων στην Ομάδα Γ κριτηρίων (3. Προσφερόμενες Υπηρεσίες- Κριτήριο 3.7 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας) Όσον αφορά την ολική ή μερική απώλεια διάθεσης εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος(λειτουργικού, βάση δεδομένων), λογισμικού εφαρμογών, εάν αυτή οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες και όχι σε οφειλόμενους σε εξοπλισμό του παρόντος έργου, οι χρόνοι που θα προσφέρει θα ισχύουν μετά την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τους εξωγενείς παράγοντες. Ερώτηση 5 Στο Μέρος Γ (Σκοπός & Αντικείμενο του Έργου), παρ. Γ , σελ. 114, δίνεται ο Πίνακας 2 με τους απαιτούμενους χρόνους αποκατάστασης και τα μέγιστα ποσοστά μη διαθεσιμότητας, όπου αναφέρεται ότι ο χρόνος αποκατάστασης στην περίπτωση απώλειας υποσυστήματος εφαρμογών είναι 3 ώρες. Στην κατηγορία αυτή των προβλημάτων υπάγεται και η περίπτωση προβλημάτων (bugs) του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Γ του ίδιου κεφαλαίου. Δεδομένου ότι το λογισμικό συστήματος (λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών, drivers κτλ), και το έτοιμο λογισμικό εφαρμογών (πλατφόρμα Oracle, λογισμικό εφαρμογών τύπου «NAVIS» κτλ) δεν Σελίδα 4 σελίδα 21

5 κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο και υπόκειται στους όρους υποστήριξης του κατασκευαστή τους, δεν είναι δυνατή η ανάληψη της ευθύνης επισκευής των bug fixes στον περιορισμένο οριζόμενο χρόνο, ούτε η υποχρέωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του λογισμικού ως προς τους χρόνους αυτούς. Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις απαιτήσεις χρονικής απόκρισης του Πίνακα 2 ώστε να ευρίσκονται εντός ρεαλιστικών ορίων. Στην περίπτωση προβλημάτων bug fixes του λειτουργικού συστήματος, των βάσεων δεδομένων και των επιχειρησιακών εφαρμογών, εφόσον ο χρόνος αποκατάστασης ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, θα πρέπει αυτός ο χρόνος να υποβληθεί από τον Προσφέροντα στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά», στον Πίνακα «Χρόνων αποκατάστασης και μέγιστων ποσοστών μη διαθεσιμότητας» (B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»-Β Μέρος της Διακήρυξης,(Κεφάλαιο 3, παράγραφος ) ) «Χρόνων αποκατάστασης και μέγιστων ποσοστών μη διαθεσιμότητας» ο οποίος και θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων στην Ομάδα Γ κριτηρίων (3. Προσφερόμενες Υπηρεσίες-Κριτήριο 3.7 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας) Όσον αφορά τις εφαρμογές που αναπτύσσονται ειδικά για τον ΟΛΠ, η διαθεσιμότητά τους θα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση όπως αυτό αναλύεται στο παράρτημα Γ Ερώτηση 6 Στο Μέρος Γ (Σκοπός & Αντικείμενο του Έργου), παρ. Γ , σελ. 115, δίνεται ο Πίνακας 3 με τους απαιτούμενους χρόνους ολοκλήρωσης ειδικών απαιτήσεων των εφαρμογών. Στις απαιτήσεις αυτές η μεγαλύτερη κατηγορία αναφέρεται σε διαδικασίες batch και οι χρόνοι ολοκλήρωσης κυμαίνονται σε χρονικά διαστήματα της τάξης μερικών δευτερολέπτων ή λεπτών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι batch εργασίες εκτελούνται σε χαμηλότερη προτεραιότητα από τις Online αντίστοιχες (ώστε να μην καθυστερούν τους ενεργούς χρήστες του συστήματος), θεωρούμε ότι οι παραπάνω χρόνοι ολοκλήρωσης είναι ανέφικτοι. Παρακαλούμε όπως επαναδιατυπώσετε τις απαιτήσεις χρονικής απόκρισης του Πίνακα 3 ώστε να ευρίσκονται εντός ρεαλιστικών ορίων. Ο πίνακας 3 των χρόνων ολοκλήρωσης των ειδικών απαιτήσεων των εφαρμογών είναι ενδεικτικός. Ο Προσφέρων στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά» θα υποβάλλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»-Β Μέρος της Διακήρυξης,(Κεφάλαιο 3, παράγραφος ), Πίνακα «Χρόνων απόκρισης διαδικασιών μέσω των συστημάτων εφαρμογών» σύμφωνα με τη μορφή του Πίνακα 3 της ενότητας Γ του Γ Μέρος της Σελίδα 5 σελίδα 21

6 Διακήρυξης, ο οποίος και θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων στην Ομάδα Γ κριτηρίων (3. Προσφερόμενες Υπηρεσίες-Κριτήριο 3.7 Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας) Ερώτηση 7 Στην σελίδα 142 του Μέρους Γ - Σκοπός και Αντικείμενο Έργου της Διακήρυξης, αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να προδιαγράψει το τεχνολογικό σχήμα διεπαφής του πληροφοριακού συστήματος με τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Δεδομένου ότι στην Διακήρυξη δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες που εξυπηρετούν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται η προαναφερόμενη διεπαφή. Αν ναι, παρακαλούμε διευκρινίστε την φύση της ζητούμενης διεπαφής. Δεν απαιτείται η αναφερόμενη διεπαφή του νέου ΟΠΣ με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ωστόσο Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα θα περιλαμβάνει πλην των εσωτερικών χρηστών και εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους ή όχι χρήστες: Μη εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί χρήστες: είναι το ευρύ κοινό, στο οποίο θα δίνεται δυνατότητα ανάκτησης δημοσιευμένων πληροφοριών από τη διαδικτυακή πύλη (portal) του P-MIS, για το οποίο έχει ζητηθεί μελέτη Παραδοτέο ΠΕ Α16-1:Μελέτη για την υλοποίηση του Portal (βλέπε Γ )) Οι εξωτερικοί εξουσιοδοτημένοι χρήστες: είναι μεμονωμένοι χρήστες, εταιρείες, τράπεζες η Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα πιστοποιημένης πρόσβασης σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής πύλης, που θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο για το Intranet του ΟΛΠ (VPN). Η διασύνδεση με το σύστημα θα γίνεται με χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης και ψηφιακών πιστοποιητικών. Οι χρήστες αυτοί θα έχουν δυνατότητα χρήσης σχετικών φορμών η και να υποβάλλουν δομημένα αρχεία δεδομένων (π.χ. XML), αξιοποιώντας την τεχνολογία web services ή ισοδύναμη. Τα δεδομένα ως και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά από τους παραπάνω εξουσιοδοτημένους χρήστες, θα προσδιοριστεί επακριβώς κατά την Φάση Α Ερώτηση 8 Στην σελίδα 64 της Παραγράφου Γ Express_J του Μέρους Γ - Σκοπός και Αντικείμενο Έργου της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο σημείο 26, αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την «Μηχανογραφική παρακολούθηση εισιτηρίων επιβατών που πηγαίνουν Σαλαμίνα». Δεδομένου ότι στην Διακήρυξη δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη λειτουργία, παρακαλούμε διευκρινίστε αν Σελίδα 6 σελίδα 21

7 απαιτείται η υλοποίηση της προαναφερόμενης εφαρμογής και αν ναι παρακαλούμε διευκρινίστε την φύση της ζητούμενης εφαρμογής. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας υπάρχει στο Παράρτημα Διαδικασιών-Λειτουργιών Διευθύνσεων ΟΛΠ_1 (Διεύθυνση Φορτοεκφόρτωσης / Διαδικασία Είδος Πληροφορίας ΦΟΡΤ/ΣΗ2.9) Ορθή μορφή σημείων Στην σελίδα 64 της Παραγράφου Γ Express_J του Μέρους Γ - Σκοπός και Αντικείμενο Έργου της Διακήρυξης κειμένου της Διακήρυξης ως ακολούθως: 26.Μηχανογραφική παρακολούθηση εισιτηρίων επιβατών που πηγαίνουν Σαλαμίνα Με βάση την κατάσταση (τεμαχίων οχημάτων, εσόδων Ο.Λ.Π. ανά είδος οχήματος και συνολική αξία), και το τιμολόγιο της ακτοπλοϊκής εταιρείας εκδίδεται από τον Ο.Λ.Π.. τιμολόγιο επί πιστώσει. (για την προμήθεια επί των εισιτηρίων). 27. Δημιουργία ηλεκτρονικού οικονομικού φακέλου πλοίου με τα πιο κάτω στοιχεία: Δηλωτικά εισαγωγής εξαγωγής ΔΕΔΕΟ Δελτίο Εκτελεσθείσης Εργασίας Προκαταβολή (Γραμμάτιο Εισπράξεως) Σημείωμα πρακτορείου για έκδοση Προκαταβολής Αίτηση Διάθεσης Εργατικής Ομάδας Τιμολόγιο Ερώτηση 9 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Γ.7.3 Εκπαίδευση για τη Διαχείριση & λειτουργία συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, υπηρεσιών, βάσης δεδομένων, Portal, του Γ μέρους της διακήρυξης στην σελίδα 127/216 αναφέρεται η παρακάτω εκπαίδευση. «9. ΝΝΜ 10. Operations 11. Service Desk 12. Rerformance Insight 13. Internet Services 14. Configuration Manager» Οι παραπάνω εκπαιδεύσεις αφορούν ξεχωριστά προϊόντα η υποπροϊόντα μιας ενιαίας πλατφόρμας ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή. Από τον Πινάκα Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του Δ μέρους της διακήρυξης σελίδα 79, καθώς και το κεφάλαιο Γ.4.2 Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Γ Μέρος σελίδα 42, προκύπτει ότι πολλές από τις παραπάνω εκπαιδεύσεις δεν αντιστοιχούν σε προϊόν ή προϊόντα Σελίδα 7 σελίδα 21

8 που προδιαγράφονται στον Πινάκα Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων ή σε κάποιον άλλο πινάκα της διακήρυξης. Λόγω της προαναφερόμενης αναντιστοιχίας μεταξύ των απαιτήσεων του τεχνικού μέρους (Πίνακας Δ.1.13) και των απαιτήσεων εκπαιδευτικού μέρους (Γ.7.3 Εκπαίδευση) που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης Δικτύων, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια θα είναι η ορθή απαιτουμένη εκπαίδευση του Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων. Η αναφορά στις συγκεκριμένες ενότητες που είναι προϊόντα η υποπροϊόντα μιας ενιαίας πλατφόρμας ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε εκπαίδευση του Συστήματος Διαχείρισης Δικτύου του κατασκευαστή του υπάρχοντος Λογισμικού Διαχείρισης Δικτύου, το οποίο όπως φαίνεται στην απάντησή μας (ερώτηση 22), επιτρέπεται να αναβαθμίσει ο Ανάδοχος σε νεώτερη έκδοση, κάνοντας χρήση των υπαρχουσών αδειών. Έτσι σε ότι αφορά τις απαιτήσεις για εκπαίδευση για το σύστημα Διαχείρισης Δικτύου, ο Ανάδοχος θα προσφέρει τον ελάχιστο αριθμό ωρών εκπαίδευσης στα προϊόντα που θα προσφέρει για τη Διαχείριση του Δικτύου, σύμφωνα με τους Πίνακες Δ.1.13 και Δ.1.15 και σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος συνολικά, από το συνολικό αριθμό ωρών εκπαίδευσης που προβλέπονται στον πιο κάτω αναδιαμορφωμένο πίνακα Γ.7.3 Εκπαίδευση για τη Διαχείριση & λειτουργία συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, υπηρεσιών, βάσης δεδομένων, Portal ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝA ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜA ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ Λογισμικό διαχείρισης εταιρικού δικτύου. 30 <=10 1 Διαχείριση συστημάτων /εξυπηρετητών δικτύου 30 <=10 1 Λογισμικό συλλογής και αναφοράς απόδοσης του δικτύου και υπηρεσιών. 18 <=10 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 12 Λογισμικό παρακολούθησης πρωτοκόλλων και απόδοσης συστημάτων/εφαρμογών και υπηρεσιών του τμήματος πληροφορικής μέσω του δικτύου. 18 <= Λογισμικό διαχείρισης διαμόρφωσης συστημάτων ΣΥΝΟΛΟ <=10 1 Σελίδα 8 σελίδα 21

9 Ερώτηση 10 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 86 αναφέρεται ως απαίτηση «3.15 Δυνατότητα ενσωμάτωσης εργαλείων και γραφικών παραθύρων άλλων εταιρειών.» Παρακαλούμε διευκρινίστε αν με την παραπάνω τεχνική προδιαγραφή απαιτείται το προσφερόμενο Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου να έχει το ίδιο την δυνατότητα ενσωμάτωσης σε άλλα εργαλεία ή πλατφόρμες και γραφικών παραθύρων άλλων εταιρειών. Με την τεχνική προδιαγραφή 3.15 του Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου, εννοούμε ότι το προσφερόμενο Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου να έχει το ίδιο την δυνατότητα ενσωμάτωσης σε άλλα εργαλεία ή πλατφόρμες γραφικών παραθύρων άλλων εταιρειών είτε βρίσκεται στο ίδιο εξυπηρετητή με αυτά είτε βρίσκεται σε διαφορετικό εξυπηρετητή και διαλειτουργεί με αυτά μέσω δικτύου. Ερώτηση 11 Στο Μέρος Γ της διακήρυξης στο Κεφάλαιο Υποδομές Οδεύσεων Χωματουργικά σελίδα 196/216, γίνονται αναφορές σε Νέες εκσκαφές, Πλέγμα Σήμανσης, Χωματουργικές εργασίες, Υλικοτεχνική υποδομή και Μελέτη Χωματουργικών (Υλοποίηση Μελέτης Εφαρμογής σελ 199/216), κ.λ.π Στο Μέρος Γ της διακήρυξης στο Κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες, σελίδα 39 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει, τερματίσει και τυχόν να μουφάρει τις οπτικές ίνες. Οι φυσικές οδεύσεις των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π), θα γίνουν με ευθύνη του Οργανισμού.. Επίσης στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι Η προμήθεια και τοποθέτηση των πυλώνων που θα υποδείξει η μελέτη καθώς και η δημιουργία των φυσικών οδεύσεων των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π) από το κτίριο 16 προς τους πυλώνες θα γίνουν με ευθύνη του οργανισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΟΛΠ ΑΕ είναι υπεύθυνη για το σύνολο των Οδεύσεων Χωματουργικά (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π) ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε Σελίδα 9 σελίδα 21

10 Ο ΟΛΠ ΑΕ είναι υπεύθυνος για το σύνολο πάντως είδους φυσικών Οδεύσεων Χωματουργικών εργασιών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π), Μελέτη Χωματουργικών και προμήθεια και τοποθέτηση των πυλώνων ασύρματου δικτύου όπως αυτά ορίζονται στις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ και στο κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες με τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό οπτικών καλωδιώσεων. Ο ΟΛΠ ΑΕ θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει στον ανάδοχο Μελέτη Χωματουργικών, κατόψεις οδεύσεων και ότι άλλο χρειαστεί έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του δικτύου των οπτικών ινών για τους σκοπούς του παρόντος έργου. Ερώτηση 12 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.14 Πίνακας συμμόρφωσης καλωδιακού τμήματος του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 84 αναφέρεται ως απαίτηση 4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει όλα τα τοπογραφικά σχέδια, οδεύσεις, φρεάτια, κλπ σε ηλεκτρονική μορφή. Στο Μέρος Γ της διακήρυξης στο Κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες, σελίδα 39 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει, τερματίσει και τυχόν να μουφάρει τις οπτικές ίνες. Οι φυσικές οδεύσεις των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π), θα γίνουν με ευθύνη του Οργανισμού. και στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι Η προμήθεια και τοποθέτηση των πυλώνων που θα υποδείξει η μελέτη καθώς και η δημιουργία των φυσικών οδεύσεων των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π) από το κτίριο 16 προς τους πυλώνες θα γίνουν με ευθύνη του οργανισμού. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΟΛΠ ΑΕ είναι υποχρεωμένη να δώσει όλα τα τοπογραφικά σχέδια, οδεύσεις, φρεάτια, κλπ σε ηλεκτρονική μορφή και όχι ο Ανάδοχος, εφόσον σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες, σελίδα 39 παράγραφος 1 και 3, οι φυσικές οδεύσεις των ινών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π, θα γίνουν με ευθύνη του Οργανισμού. Βάση των παραπάνω τοπογραφικών θα οδηγηθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την εγκατάσταση των οπτικών ινών. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. Ο ΟΛΠ ΑΕ είναι υπεύθυνος για το σύνολο παντός είδους φυσικών Οδεύσεων Χωματουργικών εργασιών (σκαπτικά, κανάλια, φρεάτια, κ.λ.π), Μελέτη Χωματουργικών και προμήθεια και τοποθέτηση των Σελίδα 10 σελίδα 21

11 πυλώνων ασύρματου δικτύου όπως αυτά ορίζονται στις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ και στο κεφάλαιο Γ4.1 Δίκτυο Επικοινωνίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, τοποθετήσει και να τερματίσει τις οπτικές ίνες με τον απαιτούμενο παρελκόμενο εξοπλισμό οπτικών καλωδιώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει τα ακριβή σημεία εγκατάστασης των πυλώνων του ασύρματου δικτύου σύμφωνα με την Μελέτη κάλυψης σήματος του νέου Σ.ΕΜΠΟ. Ο ΟΛΠ ΑΕ θα είναι υπεύθυνη να παραδώσει στον ανάδοχο Μελέτη Χωματουργικών, κατόψεις οδεύσεων, όλα τα τοπογραφικά σχέδια, οδεύσεις, φρεάτια, κλπ σε ηλεκτρονική μορφή και ότι άλλο χρειαστεί έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του δικτύου των οπτικών ινών για τους σκοπούς του παρόντος έργου ώστε να οδηγηθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην ορθή εγκατάσταση των οπτικών ινών. Ερώτηση 13 Στο Μέρος Γ της διακήρυξης σελίδα 175/216 παράγραφος Υποχρεώσεις Αναδόχου ο Ανάδοχος αιτείται να διενεργήσει μελέτη στα πλαίσια της δημιουργίας υποδομών δομημένης καλωδίωσης και διέλευση καλωδίου οπτικών ινών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΟΛΠ σε συνεργασία τον ΟΛΠ ΑΕ. Παρακαλούμε διευκρινίστε τα παρακάτω : Α. Αν η μελέτη αφορά μόνο τα κτίρια στο Καστράκι (Κεντρικό Site) και το κτίριο Βασιλειάδη (Disaster Recovery site), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.13.1 σελίδα 168/216 στο Μέρος Γ της διακήρυξης Β. Σε ποια φάση του έργου θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μελέτη Α. Η μελέτη αφορά μόνο τα κτίρια στο Καστράκι (Κεντρικό Site) και το κτίριο Βασιλειάδη (Disaster Recovery site), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.13.1 σελίδα 168/216 στο Μέρος Γ της διακήρυξης Β. Η συγκεκριμένη μελέτη θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί στην ΦΑΣΗ Α και θα περιέχει (σύμφωνα με την ενότητα Γ.13.1 Προδιαγραφές Εγκατάστασης Δομημένης Καλωδίωσης Κτιρίων/ Υποχρεώσεις Αναδόχου) τα εξής στα αναφερόμενα παραδοτέα: την αποτύπωση της υπάρχουσας καλωδιακής υποδομής των κτιρίων (ΠΕ-Α1-1:Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης) τον σχεδιασμό της νέας καλωδιακής υποδομής σύμφωνα με την διακήρυξη (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) τα υπάρχοντα υλικά και υποδομές που θα αξιοποιηθούν (Παραδοτέο ΠΕ-Α14-1: Μελέτη διατηρησιμότητας) Σελίδα 11 σελίδα 21

12 τον απαιτούμενο αριθμό και την θέση των νέων κατανεμητών ορόφου (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) το πλήθος των νέων πριζών που θα εγκατασταθούν σε κάθε δωμάτιο του κτηρίου και θα τερματιστούν στον κατανεμητή του ορόφου (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) το πλήθος των νέων κάθετων συνδέσεων χαλκού και οπτικών ινών (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) την ακριβή θέση του νέου Κατανεμητή κτηρίου (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) τις διαδρομές και το μήκος των οδεύσεων οριζοντίων και καθέτων (παλαιών και νέων) (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) Την διαδικασία μετάπτωσης στο νέο καλωδιακό σύστημα ανά κτίριο (ΠΕ Α2-1: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Υλοποίησης Έργου) Ερώτηση 14 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.14 Πίνακας συμμόρφωσης καλωδιακού τμήματος του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 84 αναφέρεται ως απαίτηση Όσον αφορά τη δομημένη καλωδίωση ο Ανάδοχος πρέπει στην Τεχνική να αναφερθεί στην τοποθέτηση, εγκατάσταση και πιστοποίηση 50 θέσεων εργασίας, τα οποία και θα κοστολογήσει ανά μονάδα μέτρησης και συνολικά στην Οικονομική του προσφορά. Παρακαλούμε διευκρινίστε τα παρακάτω : Α. Αν η δομημένη καλωδίωση των 50 θέσεων αφορά μόνο τα κτίρια στο Καστράκι (Κεντρικό Site) και το κτίριο Βασιλειάδη (Disaster Recovery site), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ.13.1 σελίδα 168/216 στο Μέρος Γ της διακήρυξης. B. Παρακαλούμε διευκρινίστε το όρο ανά μονάδα μέτρησης. Α. Η δομημένη καλωδίωση των 50 θέσεων μπορεί να αφορά και άλλα κτίρια εκτός από αυτά του Καστρακίου (Κεντρικό Site) και του Βασιλειάδη. B. Με τον όρο ανά μονάδα μέτρησης εννοείται το κόστος μίας ολοκληρωμένης θέσης εργασίας όπως αυτή ορίζεται σε ένα Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης (δηλαδή, από τον κεντρικό κατανεμητή έως και την πρίζα του τελικού χρήστη). Τα υλικά θα περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά. Ερώτηση 15 Σελίδα 12 σελίδα 21

13 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Πίνακας συμμόρφωσης Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 82 αναφέρεται ως απαίτηση: Δυνατότητα ανεύρεσης χαρτογράφησης και παρακολούθησης των ακόλουθων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με σχετική επέκταση του λογισμικού: Frame Relay (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) ATM (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) OSPF (μέρος της παρούσας προσφοράς) RIP/RIP V2 (μέρος της παρούσας προσφοράς) IPv6 (μέρος της παρούσας προσφοράς) HSRP (μέρος της παρούσας προσφοράς) MPLS VPN (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) Δυναμική δρομολόγηση με BGP,EGRP (μέρος της παρούσας προσφοράς) Παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτό η παραπάνω δυνατότητα(ες) του Λογισμικού, ιδιαίτερα η Δυναμική δρομολόγηση με BGP,EGRP (μέρος της παρούσας προσφοράς) να είναι εφικτή κατόπιν αναβάθμισης, δεδομένου ότι παρόμοια λειτουργικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω του προϊόντος που προδιαγράφεται Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών του Δικτύου. Εκ παραδρομής αναφέρεται ο όρος (μέρος της παρούσας προσφοράς) για τnν Δυναμική δρομολόγηση με BGP,EGRP. Η Δυνατότητα ανεύρεσης χαρτογράφησης και παρακολούθησης τnς Δυναμικής δρομολόγησης με BGP,EGRP θα είναι δυνατή μετά από μελλοντική αναβάθμιση του λογισμικού. H ορθή σύνταξη της τεχνικής προδιαγραφής με α/α 10 στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ της διακήρυξης έχει ως εξής: 10 Δυνατότητα ανεύρεσης χαρτογράφησης και παρακολούθησης των ακόλουθων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με σχετική επέκταση του λογισμικού: Frame Relay (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) ATM (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) OSPF (μέρος της παρούσας ΝΑΙ Σελίδα 13 σελίδα 21

14 προσφοράς) RIP/RIP V2 (μέρος της παρούσας προσφοράς) IPv6 (μέρος της παρούσας προσφοράς) HSRP (μέρος της παρούσας προσφοράς) MPLS VPN (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) Δυναμική δρομολόγηση με BGP, EGRP (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς) Ερώτηση 16 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Πίνακας συμμόρφωσης Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 82 αναφέρεται ως απαίτηση Δυνατότητα διαχείρισης και χαρτογράφησης της λειτουργικότητας της τηλεφωνίας IP. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το παραπάνω τεχνικό χαρακτηριστικό πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό κατά την παράδοση του Λογισμικού, δεδομένου ότι ο ΟΛΠ δεν παρέχει στοιχεία για IP τηλεφωνία ή να υποστηρίζεται κατόπιν μελλοντικής αναβάθμισης. Η τεχνική προδιαγραφή με α/α 11 στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ σελίδα 82 της διακήρυξης, θα υποστηρίζεται κατόπιν μελλοντικής αναβάθμισης του προσφερόμενου λογισμικού. Ερώτηση 17 Στον πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.13 Πίνακας συμμόρφωσης Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 82 αναφέρεται ως απαίτηση Δυνατότητα παραγωγής διαφόρων αναφορών απόδοσης της τηλεφωνίας IP μέσω σύνδεσης με τον element manager. Να αναφερθούν. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν το παραπάνω τεχνικό χαρακτηριστικό πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο λογισμικό κατά την παράδοση του Λογισμικού, δεδομένου ότι ο ΟΛΠ δεν παρέχει στοιχεία για IP τηλεφωνία ή να υποστηρίζεται κατόπιν μελλοντικής αναβάθμισης. Το πιο πάνω τεχνικό χαρακτηριστικό δεν αποτελεί μέρος της παρούσας προσφοράς, αλλά αφορά τη δυνατότητα που θα έχει το λογισμικό μετά από μελλοντική επέκταση, με προϊόντα(modules) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Σελίδα 14 σελίδα 21

15 Επομένως η λειτουργική απαίτηση στα πλαίσια του παρόντος έργου, αφορά : τη δυνατότητα για μελλοντική επέκταση, μέσω της οποίας θα παράγονται αναφορές απόδοσης της τηλεφωνίας IP μέσω σύνδεσης με τον element manager. Τέλος, ο Προσφέρων στην τεχνική του προσφορά υποχρεούται να αναφέρει προϊόντα (modules) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου που απαιτείται να προμηθευτεί ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την πιο πάνω επέκταση. Ερώτηση 18 Στον Πίνακα Συμμόρφωσης Δ Δρομολογητής Internet του μέρους Δ της διακήρυξης,σελίδα 33 αναφέρεται ως απαίτηση Τουλάχιστον οκτώ (8) υποδοχές παντός τύπου για την προσθήκη καρτών επέκτασης. Παρακαλούμε διευκρινίστε τον όρο παντός τύπου Ο δρομολογητής απαιτείται κατ ελάχιστον να φέρει οκτώ (8) υποδοχές για την προσθήκη καρτών επέκτασης. Δεν απαιτείται και οι οκτώ (8) υποδοχές να είναι του ιδίου τύπου, αρκεί ο δρομολογητής να δύναται να υποστηρίξει όλα τα δομοστοιχεία τα οποία ο κατασκευαστής έχει προβλέψει για το προσφερόμενο μοντέλο. Ερώτηση 19 Στη Σελ 22 του Μέρους Γ της Διακήρυξης, στη παράγραφο Γ αναφέρεται ότι «η εγκατάσταση του περιβάλλοντος Ανάπτυξης / Δοκιμών και αυτού των Δοκιμών Αποδοχής και Εκπαιδεύσεων είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης και άρα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην αρχή της Φάσης Β', ενώ η προμήθεια και εγκατάσταση του περιβάλλοντος Παραγωγικής Εκμετάλλευσης απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προς τέλος της Φάσης Β', έτσι ώστε να είναι δυνατή, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για παραγωγική λειτουργία, η μετάπτωση όλων των απαιτούμενων δεδομένων» Επίσης ως παρεχόμενες υπηρεσίες της Φάσης Β ζητείται εκτός από την Εκπόνηση Μελέτης παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών και η Έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων (Δίκτυο, ΗΥ,Systems SW,RDBMS) με παραδοτέο ΠΕ-Β10-1 Αναφορά Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν η έναρξη παρακολούθησης εγγυημένου επιπέδου εργασίας των συστημάτων αναφέρεται στο Περιβάλλον Παραγωγικής εκμετάλλευσης. Αν ναι, ποιο είναι το νόημα του παραδοτέου ΠΕ-Β10-1 Αναφορά Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών, εφόσον η εγκατάσταση του Σελίδα 15 σελίδα 21

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Τεύχος Διαδικασίας- Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Αρ. «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δήμος Σουφλίου Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα