ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, Α.Π. : Δ.β.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, Α.Π. : Δ.β./271/371 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως, Τ.Θ.60092, Ταχ. Κώδικας: 15310, Αγ. Παρασκευή Αττικής Πληροφ.: Πληροφορίες: κα. Μ. Ζάππα κα. Μαρία Ζάππα Τηλέφωνο: Fax: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών (1650 για το έτος 2015 και 1650 για το έτος 2016 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα» CPV: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο & στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. ( ΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 01/12/ /12/2014 9/12/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Τον Ν. 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας" (ΦΕΚ 13/Α/85) 1.2. Το άρθρο 28 του Ν. 1733/87 «Σύσταση της Ε.Ε.Α.Ε.» ΦΕΚ 43/Α/ Την ΚΥΑ με Α.Π. : «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.» ΦΕΚ 832/Β/ Την υπ αριθ. Ε.Ε.Α.Ε./1/829/88 ΥΒΕΤ ΦΕΚ 924/Β/88 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» Σελίδα 1 από 67

2 1.5. Τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού της Ε.Ε.Α.Ε. ΦΕΚ 696/Β/ Το Π.Δ. 404/93 «Οργανισμός της Ε.Ε.Α.Ε.» ΦΕΚ 173/Α/ Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) «Παρακράτηση φόρου» Το Ν. 2286/95 "Βασικός νόμος προμηθειών Δημοσίου" (ΦΕΚ 19Α/ ) 1.9. Τα άρθρα του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α/1995) Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2286/ Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων» 1.11 Το άρθρο 39 του Ν. 2496/97 «Ασφαλιστική σύμβαση» ΦΕΚ 87/Α/ Το Ν. 2919/01 ΦΕΚ 128/Α/ «Τροποποίηση του Ν. 1514/85» Το Π.Δ. 118/07 "Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου" (ΦΕΚ 150A/ ) Το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) το οποίο ενσωματώθηκε στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/ Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Την υπ αριθμ.2300 ΕΦΑ (493) ΚΥΑ «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/ ) Το Ν. 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). (ΦΕΚ 173Α/ ) Την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 82/Α/ ) Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα-τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Την κατευθυντήρια Οδηγία 1/2013/ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Τη με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» Σελίδα 2 από 67

3 1.24. Την κατευθυντήρια Οδηγία 2 (Απόφαση 231/2014) με Α.Π.: 3107/ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 1.25.To Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/A/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 2. Τον διορισμό του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε: ΦΕΚ 1/ /ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜ. ΤΟΜΕΑ 3. Το απόσπασμα Πρακτικών της 209ης Συνεδρίασης/ του Δ.Σ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. στον Πρόεδρο». (ΦΕΚ 730/Β/ ) 4. Το απόσπασμα Πρακτικού της 224 ης Συνεδρίασης/ του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. Διαγωνισμός για ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Η-Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών για το έτος Το απόσπασμα Πρακτικού της 226 ης Συνεδρίασης/ του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. «Διεθνής Διαγωνισμός για ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών για το έτος Την με Α.Π: Π/271/296/ Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. για την προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών (1650 για το έτος 2015 και 1650 για το έτος 2016 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα» 7. Την με Α.Π.: Π/271/297/ Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διαγωνισμού και Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων για τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών (1650 για το έτος 2015 και 1650 για το έτος 2016 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα» (1650 για το έτος 2015 και 1650 για το έτος 2016 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ ( ,00) χωρίς Φ.Π.Α. 23% (συμπεριλαμβανομένου του ανωτέρω δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2016, ποσοστού 100 %), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β & Δ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών για το έτος Σελίδα 3 από 67

4 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: A. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών, διπλωμάτων κλπ. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο, με την παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμό, είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια. Το έργο χωρίζεται σε πέντε τμήματα, όπου το κάθε τμήμα του έργου αποτελεί έναν ξεχωριστό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (5 ανεξάρτητοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με διαφορετικό συστημικό αριθμό), αλλά και τα πέντε τμήματα έχουν ως γνώμονα την παρούσα ΙΔΙΑ Διακήρυξη. Β. Επιτρέπεται από τους υποψήφιους: Η υποβολή προσφοράς για ένα ή και περισσότερα τμήματα του Έργου (συνολικά 5 τμήματα), όπως αυτά ορίζονται στο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ της παρούσας Διακήρυξης. Η αξιολόγηση των προσφορών αυτών γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα (διαφορετικός συστημικός διαγωνισμός στη πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ανά τμήμα). Προσφορά που αφορά μέρος κάποιου τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή. Έκαστος συστημικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τις αντίστοιχες απαιτήσεις του φύλλου συμμόρφωσης του πεδίου «Τεχνικές Προδιαγραφές». Έτσι στην περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος συμμετέχων επιθυμεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα τμήμα, μπορεί να υποβάλει προσφορά στον αντίστοιχο συστημικό διαγωνισμό, ενώ η συμμετοχή σε παραπάνω του ενός τμήματος προϋποθέτει την υποβολή προσφοράς στους αντίστοιχους συστημικούς διαγωνισμούς που ενδιαφέρεται. Κατά την υποβολή προσφοράς σε άνω του ενός τμήματος, απαιτείται η υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών σε κάθε συστημικό διαγωνισμό. 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Σελίδα 4 από 67

5 3. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 08/12/2014 Πέμπτη 15/01/2015 και ΩΡΑ: 15:00 Τετάρτη 21/01/2015 και ΩΡΑ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική αυτή ημερομηνία και ώρα, είναι η ίδια και για τα πέντε (5) τμήματα, δηλαδή και για τους 5 συστημικούς διαγωνισμούς. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε & Νεαπόλεως, Τ.Κ , Αγ. Παρασκευή Αττικής), όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας Διακήρυξης. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, β) ενώσεις ή κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τις ανωτέρω υπό (α) προϋποθέσεις και γ) συνεταιρισμοί. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης Σελίδα 5 από 67

6 Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή έργα καθώς επίσης και: να διαθέτουν πιστοποιητικό διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO/IEC από το Ε.ΣΥ.Δ. είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Διαπίστευσης (Multilateral Agreement-MLA) με πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης την πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών (να εμπίπτει δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής της υπ.αριθ ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 346/Β/ ) να είναι εγκατεστημένοι ή να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία στους τοµείς του παρόντος Έργου, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα ικαιολογητικά Συµµετοχής, όπως αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας. Ο Προσφέρων πρέπει να πληροί κατά δήλωση, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - Υπεύθυνη Δήλωση Νο. ΙΙ και να τεκμηριώνει επαρκώς στον ηλεκτρονικό φάκελο που υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β «Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - Κατακύρωση» της παρούσας, τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας, προκειμένου να δικαιούται να αναλάβει την δημοπρατούμενη σύμβαση: i. Να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. Προκειμένου να το αποδείξει, πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τα κάτωθι χαρακτηριστικά της επιχείρησής του: - ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης της εταιρείας του. - επιχειρηματική δομή. - τομείς δραστηριότητας. - Υπηρεσίες Εμπειρία σε θέματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών, και παρεμφερείς υπηρεσίες ii. Να έχει κύκλο εργασιών για καθεμία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Σε περίπτωση δε που δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε πρέπει να υποβάλλει για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. Σελίδα 6 από 67

7 Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις. 5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Σελίδα 7 από 67

8 5.2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι: (α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στο άρθρο 43 του Π.Δ.60/2007, όπως ισχύει και όπως αυτά εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου και συγκεκριµένα, όσοι Προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική Απόφαση για: i. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων τωνευρωπαϊκών Κοινοτήτων. iv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. v. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία κατά τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα. (β) είναι πτωχοί ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης (όχι τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι δημόσιοι οργανισμοί). (γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς προσφέροντες. (δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. (στ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής και αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης εάν τελούν υπό Σελίδα 8 από 67

9 διαδικασία έκδοσης Απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (ζ) συμμετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. Αποκλείονται επίσης: α) Οι Προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας Διακήρυξης. (β) Οι Προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα Διαγωνισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη παρ. 4 του παρόντος, καθώς και οι προσφέροντες που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της παρούσας Διακήρυξης. (γ) Οι Προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Διαγωνισμούς για προμήθειες του δημοσίου με Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή ανάλογης Απόφασης αλλοδαπού δημοσίου. 6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 6.1. «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ».. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 6.4. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 6.5. «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»,.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓ. ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 6.7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. 7. Σε περίπτωση που ζητηθούν ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ.118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης της ένστασης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ.118/2007, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Σελίδα 9 από 67

10 επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών-διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, είτε υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, δεν εξετάζονται. 8. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Ε.Ε.Α.Ε. ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στην ΕΕΕΚ βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ Σελίδα 10 από 67

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών (1650 για το έτος 2015 και 1650 για το έτος 2016 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 % ) σε όλη τη χώρα Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής Πατριάρχου Γρηγορίου Ε και Νεαπόλεως ΤΚ (Τ.Θ.60092) Υπηρεσίες προστασίας από ακτινοβολία ΕΛΛΑΔΑ Ο προϋπολογισμός για το 2015 (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2016, ποσοστού 100 %) χωρίς ΦΠΑ 23% και όπως αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ, ανά τμήμα είναι : ΤΜΗΜΑ 1: ,00 ΤΜΗΜΑ 2: ,00 ΤΜΗΜΑ 3: ,00 ΤΜΗΜΑ 4: ,00 ΤΜΗΜΑ 5: ,00 Από τον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Ε.Α.Ε. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα έως και πέντε τμήματα του έργου. 9 μήνες. Ως οι συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), οι οποίες ισχύουν για κάθε Τμήμα Διατίθεται από τις Τετάρτη, και ώρες Τμήμα 1: 09:00 π.μ π.μ. Τμήμα 2: 10:00 π.μ π.μ. Τμήμα 3: 11:00 π.μ μ.μ. Τμήμα 4: 12:00 μ.μ μ.μ. Τμήμα 5: 13:00 μ.μ μ.μ. Σελίδα 11 από 67

12 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΣ (Ν. 2238/ ) Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα επικοινωνίας με τους Προσφέροντες υποψήφιους Αναδόχους, καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Κατ εξαίρεση τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα εφόσον δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική. 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Νόμου 4013/ ) 8% στην καθαρή αξία του τιμολογίου Εκπρόσωπος Προσφέροντα Ανάδοχος Αντίκλητος Επιτροπή Διαγωνισμού Επιτροπή Ενστάσεων Σύμβαση Α.2.ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο υπογράφων την προσφορά, είτε ο ίδιος δηλαδή ο Προσφέρων είτε ο νόμιμος καταστατικά εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από όλα τα μέλη της ένωσης. Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει την εκάστη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του δημοπρατούμενου αντικειμένου της εκάστης Σύμβασης. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των ενστάσεων ή προσφυγών και την γνωμοδότηση επί αυτών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για κάθε τμήμα του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Ε.Ε.Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του κάθε τμήματος του Έργου που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση λύσης της έκαστης Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού ανά τμήμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. Σελίδα 12 από 67

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Τρόπος και χρόνος και υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 1.2 Περιεχόμενο προσφορών Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». (υπο)φάκελος* = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σελίδα 13 από 67

14 Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά και εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Σε αντίθεση περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, είναι υποχρεωτικό για τον Προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία του Διαγωνισμού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της Προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1 α του Π.Δ. 118/2007, το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά το αρθ. 25 του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ και την παράγραφο του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο Πρωτόκολλο, σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το Ν.4281(ΦΕΚ/Α/160/ ), πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου, στον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής, του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2016, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα: Σελίδα 14 από 67

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100%, εκτός Φ.Π.Α.) Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 Τμήμα 4 Τμήμα , , , , ,00 Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο (Ν.4281/ΦΕΚ/160/ ), που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) και πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική Διακήρυξη, την ημερομηνία του Διαγωνισμού και την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, (β) ότι ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή εκατόν πενήντα (150) μέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, εταιρειών ή κοινοπραξίας η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα, έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Σελίδα 15 από 67

16 Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής κατά το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο, για την ολοκλήρωση υπογραφής της Σύμβασης, απαιτούμενο χρόνο και για την παράταση για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης Πιστοποιητικό διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO/IEC από το Ε.ΣΥ.Δ. είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Διαπίστευσης (Multilateral Agreement-MLA) με πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης την πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών (να εμπίπτει δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής της υπ.αριθ ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 346/Β/ ) Υπεύθυνη δήλωση Νο Ι, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ), για την προσωπική κατάσταση του Προσφέροντα (φυσικό και νομικό πρόσωπο), του Ν. 1599/1986, ή ισοδύναμου εγγράφου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία μέχρι και την ημέρα υποβολής των προσφορών δηλώνει ότι: 1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση (όχι τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι δημόσιοι οργανισμοί). 2. δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 3. Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν τελούν υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153) ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 5. είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 6. είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 7. η άσκηση του επαγγέλματός τους πιστοποιείται από το οικείο Επιμελητήριο, ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, ή από άλλη δημόσια αρχή. 8. δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. 9. δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για : Α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Σελίδα 16 από 67

17 Β. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ε. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ΣΤ. κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού Υπεύθυνη Δήλωση (Νο ΙΙ), σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ), του Προσφέροντα, του Ν. 1599/1986, νομίμως, ή ισοδύναμου εγγράφου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία μέχρι και την ημέρα υποβολής των προσφορών δηλώνει ότι: θα προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διακήρυξη στο άρθρο 5 του παρόντος Παραρτήματος «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» αυτής, ως απόδειξη πλήρωσης της προσωπικής κατάστασης και των απαιτήσεων επαγγελματικής ικανότητας, φερεγγυότητας, χρηματοοικονομικής / οικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Σελίδα 17 από 67

18 Υπεύθυνη Δήλωση (Νο ΙΙΙ), σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) του Προσφέροντα, του Ν. 1599/1986, ή ισοδύναμου εγγράφου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία μέχρι και την ημέρα υποβολής των προσφορών δηλώνει ότι: 1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 2. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του ανάλογου τμήματος του προκηρυσσόµενου Έργου. 3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 4. Δεν έχει αποκλειστεί η εταιρεία τελεσίδικα από Διαγωνισμούς του Ελληνικού ηµοσίου µε Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους. 5. Συμμετέχουν σε µία µόνο προσφορά για το εν λόγω τμήμα του προκηρυσσόμενου Έργου. 6. Θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής Παραστατικό Εκπροσώπησης σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007, ΜΟΝΟ εφόσον ο Προσφέροντας συμμετέχει στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό του Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, - για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. - το Φ.Ε.Κ. σύστασης - επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), Σελίδα 18 από 67

19 - ΦΕΚ, στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου - πρακτικό ΔΣ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο ως αντίκλητος - πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών - για Ο.Ε. και Ε.Ε. - αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά και πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών : ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Η ένωση και η κοινοπραξία παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους εκπροσώπους που αποτελούν την ένωση είτε από τον εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους. Η ένωση εταιρειών ή κοινοπραξία, οφείλει να καταθέσει: α) Για κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής, κατά περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός κλπ). Επισημαίνεται ότι η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. β) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας, από την οποία να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Σε περίπτωση ωστόσο που η Σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει ο καθένας, ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση Σελίδα 19 από 67

20 όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης. Επίσης ρητά θα δηλώνεται ότι από κοινού αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, μέλος ένωσης παρόχων / κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, όλα τα μέλη της ένωσης πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Επισημάνσεις: - Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται, κατά περίπτωση από αυτόν, στο Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Α.Ε., εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. - Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά», που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά, απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία εκείνα, που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Σελίδα 20 από 67

21 Τεχνική Προσφορά Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα σε έναν ή και περισσότερους Διαγωνισμούς (συστημικούς αριθμούς) του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα υποβάλει ο Προσφέρων θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση που έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) και θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά στοιχεία των ζητούμενων υπηρεσιών. Ο Προσφέρων θα υποβάλει ξεχωριστή τεχνική προσφορά για το κάθε τμήμα που ενδιαφέρεται (στον αντίστοιχο συστημικό Διαγωνισμό) Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά του προσφέροντος που αφορούν στην τεχνική του προσφορά υποβάλλονται από αυτόν υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν στο Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Α.Ε. εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του (πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή). Όταν υπογράφονται από τους ίδιους φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Σελίδα 21 από 67

22 Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να ακολουθεί τη λογική του Πίνακα του Παραρτήματος Δ. Οι απαντήσεις στις τεχνικές απαιτήσεις μπορούν να είναι είτε στο κύριο σώμα της τεχνικής προσφοράς είτε σε παράρτημα. Κάθε επιπλέον παροχή υπηρεσίας θα αξιολογηθεί θετικά. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά αυτά εγχειρίδια που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του έργου, που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος, που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Ο Προσφέρων θα υποβάλει ξεχωριστή οικονομική προσφορά για το κάθε τμήμα που ενδιαφέρεται (στον αντίστοιχο συστημικό Διαγωνισμό), σύμφωνα με τα παρακάτω : Τιμές 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται απαραίτητα σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές οι οποίες ορίζουν ύψος δαπάνης εκτός του προϋπολογισμού που καθορίζει η Διακήρυξη για κάποιο τμήμα, Σελίδα 22 από 67

23 αποκλείονται του διαγωνισμού για τις περιπτώσεις αυτές που το ύψος δαπάνης που ορίζουν ευρίσκεται εκτός του προϋπολογισμού. 2. Προσφορές που δε δίνουν την τιμή σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής, θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι Προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 5. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε Προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Επισημαίνεται ότι : Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο Προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του Προέδρου της, πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη Σελίδα 23 από 67

24 τεσσάρων (4) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του Προέδρου της κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι Προσφέροντες στον Διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους (εφαρμογή του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο Προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την αποσφράγισή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: o έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και o κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της προσφοράς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μέσα από το Σύστημα μόνο όταν οι πιστοποιημένοι χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής απευθύνουν σχετικό αίτημα στους υποψήφιους Αναδόχους. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ορίσει κατά περίπτωση και το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων από τον Προσφέροντα είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι απαντήσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς. Σε περίπτωση μη παροχής των διευκρινίσεων από τους διαγωνιζόμενους η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ανωτέρω αρχές ισχύουν και για τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ τα οποία θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο μόνο από τον Προσωρινό Ανάδοχο του αντίστοιχου τμήματος της Διακήρυξης (Παρ. 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β). 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 και ώρα από τις π.μ., έως 14.00μ.μ., (όπως αναλυτικά Σελίδα 24 από 67

25 αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1.) μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά). Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Στο ίδιο Πρακτικό και εφόσον κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψει ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την παρούσα προϋποθέσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού τεκμηριώνει τους λόγους απόρριψης για τις προσφορές αυτές. Το Πρακτικό αποστέλλεται μαζί με τις απορριφθείσες προσφορές στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση των απαιτούμενων Αποφάσεων από τον Πρόεδρό της. Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται μέσω του Συστήματος στους Προσφέροντες, ώστε να ασκήσουν νομίμως και εμπροθέσμως τις τυχόν προβλεπόμενες ενστάσεις προσφυγές. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: Σελίδα 25 από 67

26 Τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που έχουν ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Ο Πρόεδρος της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά (μέσω συστήματος), υποβάλλει επίσης ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος Παραρτήματος, τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Α.Ε. (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από Δημόσια Αρχή, μπορούν να υποβληθούν και ως απλά φωτοαντίγραφα, βάσει του Ν. 4250/2014. Ειδικότερα, με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. Σελίδα 26 από 67

27 Όταν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf. εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής της. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Όταν αυτός, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, δεν υποβάλει εγκαίρως ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα, για κάθε έναν από τους πέντε ηλεκτρονικούς συστημικούς διαγωνισμούς για τον οποίο υπεβλήθη αντίστοιχη προσφορά, υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Επισημαίνεται ότι εάν κάποιος από τους Προσφέροντες έχει κηρυχτεί Προσωρινός Ανάδοχος είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα, θα προσκομίσει στο Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Α.Ε. τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ΜΟΝΟ μία φορά. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου, και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται και η Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του Προέδρου της εγκρίνει την οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού στον Προσωρινό Ανάδοχο. Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους Προσφέροντες, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις ενστάσεις προσφυγές. Η ανακοίνωση της Απόφασης στον Ανάδοχο δεν συνοδεύεται με πρόσκληση σύναψης σύμβασης και δεν οδηγεί στην σύναψη της σύμβασης. Σελίδα 27 από 67

28 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την Διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Διατάγματος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη Διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8(α) του ΠΔ 118/07. Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του έργου κατά περίπτωση είναι: 5.1 Οι Έλληνες πολίτες: Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την αποστολή της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος, έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 καθώς και στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305), ii) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σελίδα 28 από 67

29 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή.pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις και να το υποβάλουν σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο της Ε.Ε.Α.Ε. εντός τριών (3) εργασίμων ημερών Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την αποστολή της έγγραφης ειδοποίησης, κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την αποστολή της, κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος, έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την αποστολή της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος, έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153) και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης (παράγραφος 4 του παρόντος Παραρτήματος), είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ένωσης, ή άλλης δημόσιας αρχής), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της αποστολής της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (παράγραφος 4 του παρόντος Παραρτήματος) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά, χωρίς νομικούς περιορισμούς, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ότι ο Προσφέροντας δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους Διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σελίδα 29 από 67

30 5.2 Οι αλλοδαποί: Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την αποστολή της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την αποστολή της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την αποστολή της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την αποστολή της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (παράγραφος 4 του παρόντος Παραρτήματος), είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την αποστολή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (παράγραφος 4 του παρόντος Παραρτήματος). 5.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1 και 5.2, αντίστοιχα. - Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. Σελίδα 30 από 67

31 και IKE, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την αποστολή της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. - Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. - Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 5.4 Οι συνεταιρισμοί : Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης i της παραγράφου i Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.2, 5.1.3, και της παραγράφου 5.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 5.2.2, 5.2.3, και της παραγράφου 5.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης της παραγράφου Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 5.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή. Μόνο σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται το δικαιολογητικό να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη Σελίδα 31 από 67

32 δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο Προσφέροντα πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : o να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία. o να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς. o να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader). o να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. Η Ένωση Προσώπων δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση Προσώπων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης Προσώπων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω Σελίδα 32 από 67

33 αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5 του παρόντος, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας, φερεγγυότητας, χρηματοοικονομικής & οικονομικής επάρκειας Ο Προσωρινός Ανάδοχος, κατ εφαρμογή των άρθρων του Π.Δ.60/2007 & του άρθρου 8 α του Π.Δ.118/2007, θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς με στοιχεία και δικαιολογητικά τα κάτωθι: Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα: 1. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου της έδρας του (όχι οι συνεταιρισμοί) ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή επαγγελματικής ένωσης ή άλλης δημόσιας αρχής, με το οποίο θα πιστοποιείται το ειδικό επάγγελμα που ασκεί κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 2. Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, τη τεχνική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό, την εμπειρία σε συναφή έργα και τη δυνατότητα εκτέλεσης του ζητούµενου Έργου καθώς επίσης περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών. 3. Κατάλογο συμβάσεων με οργανισμούς, εταιρείες και άλλους φορείς για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών, στον οποίο να αναφέρονται τα κυριότερα έργα των τριών (3) τελευταίων χρόνων. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, η προσήκουσα υλοποίηση, τουλάχιστον του 50% εκάστου των έργων, αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του Έργου αποδεικνύεται µε βεβαίωση ή σχετική δήλωσή τους. Τεκμηρίωση ως προς την φερεγγυότητα, χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια: 1. Βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του Προσφέροντα (Πλην των Δημοσίων Φορέων). 2. Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων και νοµικών προσώπων που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση έκδοσης ισολογισµού, των τριών (3) προηγουµένων του έτους του Διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων τότε να υποβάλλει για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται. Σελίδα 33 από 67

34 6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση για την υπογραφή της Σύμβασης. Υποχρεούται δε να προσκομίσει: την προβλεπόμενη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ της παρούσας, εγγύηση καλής εκτέλεσης έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει την Σύμβαση, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία. Η Σύμβαση καταρτίζεται στη βάση του Σχεδίου Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) που αποτελεί μέρος των τευχών του Διαγωνισμού, αφού συμπληρωθεί με τα στοιχεία της προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/07. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του Σχεδίου Συγγραφής Υποχρεώσεων για τη σύναψη της Σύμβασης που επισυνάφθηκε στην Διακήρυξη, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και Απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα υπογραφής της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και για την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η σχετική πρόσκληση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται φαξ στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να Σελίδα 34 από 67

35 κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07, και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 8.1 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρ Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παραγράφου Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 8.4 Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 8.5 Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 8.6 Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 8.7 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 8.8 Προσφορά, η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 8.9 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου Προσφορά που παραβιάζει τη ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και απαράβατοι. Οι απορρίψεις των προσφορών γίνονται μετά από την διαβίβαση από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού των σχετικών Πρακτικών στον Πρόεδρο της Αναθέτουσας Αρχής που μεριμνά για την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων απόρριψης. Σελίδα 35 από 67

36 9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. 63 Ν. 4055/12 (Α 51), μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται, μέσω του συστήματος, από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείςχρήστες σε μορφή αρχείο.pdf, προσκομιζόμενα επίσης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/ ) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/ (ΦΕΚ 1675/Β/2013), όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10.1 ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β 1317/ ) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/ ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σχετ. αρ.26 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ή να μετατίθεται. Σελίδα 36 από 67

37 10.4.ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του Προέδρου της, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: Κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον επιλεγέντα τελικό Ανάδοχο μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης, - στις περιπτώσεις που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές κι αφού προηγουμένως κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. - στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ.60/2007. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Την ματαίωση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 11. ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ε.Ε.Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ), με τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού για το έτος 2015, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν γίνει από κοινού αποδεκτοί με την σύμβαση του Διαγωνισμού για το έτος 2015, για τη σύναψη τροποποιητικής ή νέας σύμβασης για ένα επιπλέον έτος. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2016 (με ποσοστό 100% του προκηρυσσομένου έργου για το έτος 2015), ο ανάδοχος εκάστου τμήματος του εν λόγω Διαγωνισμού, αποδέχεται, χωρίς τη δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης ή προσθήκης των ήδη συμφωνηθέντων στην αρχική σύμβαση όρων, την σύναψη τροποποιητικής ή νέας σύμβασης για την κάλυψη του ίδιου έργου που θα περιλαμβάνει η αρχική σύμβαση του Διαγωνισμού (για το έτος 2015) και για το έτος 2016, χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών, με επιπλέον αμοιβή ίση με αυτή που κατακυρώθηκε στον Διαγωνισμό για το έτος Επισημαίνεται ότι, σε αυτήν την περίπτωση, παραμένει ίδιος ο αριθμός των προς μέτρηση σταθμών κεραιών ανά τμήμα (όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ζ της Διακήρυξης), αλλά θα δοθούν νέες λίστες με σταθμούς κεραιών ανά τμήμα από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με τα νέα στοιχεία που θα έχουν κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (όπως ορίζονται στον Ν. 4070/2012 και στην υπ αριθ. Π/112/345 (ΦΕΚ 3271/B/ ) Σελίδα 37 από 67

38 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού). Επίσης, στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, ο εκάστοτε ανάδοχος, κατά την σύναψη της τροποποιητικής ή νέας σύμβασης, επισυνάπτει μόνο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης, για οποιουσδήποτε λόγους, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια νέου Ανοιχτού (Ηλεκτρονικού) Διεθνούς Διαγωνισμού. Σελίδα 38 από 67

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί κατά την κρίση της και σύμφωνα με τις Τεχνικές απαιτήσεις - Προδιαγραφές τα παρεχόμενα από τους Προσφέροντες στοιχεία για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Ειδικότερα: Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό Πρακτικό τις αποδεκτές προσφορές και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Προχωρεί στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τη μέθοδο και τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης που παρουσιάζονται παρακάτω. 1. Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. 2 κατωτέρω. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: - είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές του κριτηρίου [απαράβατοι όροι], - αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 2. Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο υπολογισμός της βαθμολογίας της κάθε Τεχνικής προσφοράς (Τx) σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα γίνει στην κλίμακα Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Σελίδα 39 από 67

40 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ομάδα 1: Συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές (80%) 1. Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση του τεχνικού φακέλου. Σαφήνεια και πληρότητα της τεχνικής προσφοράς με βάση τα ζητούμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 2. Μεθοδολογία μετρήσεων και υλοποίησης του Έργου (με σαφή διαχωρισμό για μετρήσεις στο περιβάλλον διαφόρων ειδών σταθμών κεραιών, αναλυτική περιγραφή). 3. Επάρκεια τεχνικής υποδομής: αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού μέτρησης (Αναφέρατε συνολικό αριθμό οργάνων μέτρησης και για κάθε όργανο: ονομασία, κατασκευαστής/μοντέλο, αριθμός σειράς, ημερομηνία παραλαβής και έναρξης λειτουργίας, εύρος συχνοτήτων λειτουργίας, εύρος μετρούμενων μεγεθών, κλίμακες αυτών, πιστοποιητικά διακρίβωσης, εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας, διαδικασίες ελέγχου καλής λειτουργίας, συντήρηση, διαχείριση βλαβών / αποκλίσεων). 4. Δομή, σύνθεση, στελέχωση, καταλληλότητα και οργάνωση της ομάδας την οποία θα διαθέσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου. Τεχνογνωσία και εξειδίκευση των στελεχών της ομάδας σε σχέση με το αντικείμενο του Έργου, σαφήνεια και επάρκεια ορισμού καθηκόντων των μελών της, βιογραφικά. Ομάδα 2: Χρονοδιάγραμμα εργασιών & υλοποίησης του Έργου (20%) Συντελεστής βαρύτητας των κριτηρίων 10% 20% 20% 30% 1. Χρόνος περάτωσης των μετρήσεων και παράδοσης όλων των παραδοτέων. Συμφωνία της μορφής και του πλήθους των 20% παραδοτέων με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. ΣΥΝΟΛΟ 100 % Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την Διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές (αποκλίσεις), η τεχνική προσφορά απορρίπτεται. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α Πρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, του Προέδρου, έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους Προσφέροντες με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις προσφυγές. Σελίδα 40 από 67

41 3. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Το Τμήμα Οικονομικών & Προμηθειών της Ε.Ε.Α.Ε. ενημερώνει με ανακοίνωσή του, μέσω του συστήματος, τους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών (ενδεχομένως μετά την επιτυχή άσκηση ενστάσεων) για την ημερομηνία και ώρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται. Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: Ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαμηλές. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον Προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο Προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές η προσφορά θα απορρίπτεται. Εφόσον υπάρχουν απορριπτέες κατά τα ανωτέρω προσφορές, η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης, ώστε να εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις από τον Πρόεδρο της Αναθέτουσας Αρχής. Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους απορριφθέντες με φαξ, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις προσφυγές. Μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας ενστάσεων ή την εκδίκαση αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και οδηγείται στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για κάθε τμήμα του έργου. Η προσωρινή κατακύρωση γίνεται στον εντός των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη. 4. Τελική Αξιολόγηση Το έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη από οικονομική προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το εκάστοτε τμήμα i του Έργου (i=1, 2, 3, 4, 5), αφού υπολογιστεί η συνολική Σελίδα 41 από 67

42 βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Ti O min i 0,45* 0,55*, T max Oi όπου : Σ, ο συντελεστής της εκάστοτε υπό αξιολόγηση προσφοράς για το τμήμα i της παρούσας Διακήρυξης, Ti η βαθμολογία της εκάστοτε υπό αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς T max η μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των αξιολογούμενων προσφορών για το τμήμα i Οi το τίμημα της εκάστοτε υπό αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς για το τμήμα i O min το μικρότερο συνολικό τίμημα οικονομικής προσφοράς μεταξύ των αξιολογούμενων προσφορών για το τμήμα i Ανάδοχος για το συγκεκριμένο τμήμα θα είναι αυτός που η προσφορά του θα έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή Σ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα τάξη λαμβανομένων υπόψη μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων με βάση τον ανωτέρω τύπο. Η συμφερότερη προσφορά είναι αυτή που θα λάβει μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά μεγαλύτερου συντελεστή Σ. Επικρατέστερη είναι η προσφορά που θα έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή Σ. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών όπως θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη το Σ, όπως προσδιορίζεται στην Διακήρυξης. παράγραφο 4 του παρόντος Παραρτήματος της Μετά την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης και την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας ενστάσεων ή την εκδίκαση αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προχωρήσει στην κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών και στην ανάδειξη του Προσωρινού Αναδόχου για κάθε τμήμα. Η προσωρινή κατακύρωση γίνεται στον εντός των όρων της παρούσας Προσφέροντα για κάθε τμήμα με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η σύνταξη του τελικού Πίνακα Κατάταξης των Προσφερόντων για κάθε τμήμα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αναδεικνύει τον προτεινόμενο Προσωρινό Ανάδοχο για κάθε τμήμα του Έργου και συντάσσει σχετικό Σελίδα 42 από 67

43 Πρακτικό. Σε περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές σε κάποιο τμήμα, ως Προσωρινός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το/α Πρακτικό/ά της στον Πρόεδρο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση σχετικής Απόφασης. Η Απόφαση του Προέδρου της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους Προσφέροντες μέσω συστήματος ώστε να ασκήσουν νομίμως και εμπροθέσμως τις τυχόν ενστάσεις προσφυγές. Σελίδα 43 από 67

44 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η προσφορά των οικονομικών φορέων, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Να επισυναφθεί από τους φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πιστοποιητικό διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO/IEC από το Ε.ΣΥ.Δ. είτε από φορέα μέλος της Αμοιβαίας Συμφωνίας Διαπίστευσης (Multilateral Agreement-MLA) με πεδίο εφαρμογής της NAI διαπίστευσης την πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών (να εμπίπτει δηλαδή στο πεδίο εφαρμογής της υπ.αριθ ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 346/Β/ ) 1.2 Οι μετρήσεις των εκπεμπόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από σταθμούς κεραιών πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθ ΕΦΑ (493) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική NAI ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/ ) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα πρότυπα μετρήσεων στην παράγραφο 4 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. ανά περίπτωση, όπως αυτά ισχύουν. 1.3 Τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα από το εργαστήριο ανά περίπτωση NAI 1.4 Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις για τον εξοπλισμό μέτρησης που αναγράφονται στην παράγραφο 5 του NAI Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. 1.5 Να δοθεί ο συνολικός αριθμός οργάνων μέτρησης και αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού αυτού (για κάθε όργανο αναφέρετε: ονομασία, κατασκευαστής, μοντέλο, αριθμός σειράς, ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, εύρος συχνοτήτων λειτουργίας, εύρος μετρούμενων μεγεθών - NAI κλίμακες, πιστοποιητικά διακρίβωσης, εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας, διαδικασίες ελέγχου καλής λειτουργίας, συντήρηση, διαχείριση βλαβών / αποκλίσεων) 1.6 Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις για το προσωπικό που αναγράφονται στην παράγραφο 10 του Παραρτήματος της NAI προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. 1.7 Να δοθεί κατάλογος με τη δομή, σύνθεση, στελέχωση, καταλληλότητα και οργάνωση της ομάδας την οποία θα διαθέσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στελεχών της ομάδας, σαφήνεια και επάρκεια ορισμού καθηκόντων των μελών της (βιογραφικά). 1.8 Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να αποδεικνύουν ότι ακολουθούν τη διαδικασία μετρήσεων όπως αυτή αναγράφεται στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. Αναλυτική περιγραφή NAI Σελίδα 44 από 67

45 ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1.9 Πως εξειδικεύεται η ακολουθούμενη διαδικασία από το εργαστήριο ανά περίπτωση σταθμού κεραιών στο περιβάλλον NAI του οποίου πραγματοποιούνται μετρήσεις. 2. Παραδοτέα - τρόπος παράδοσης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων 2.1 Η αναφορά (έκθεση) των αποτελεσμάτων των μετρήσεων για κάθε σταθμό κεραιών στο περιβάλλον του οποίου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. Η επιλογή των θέσεων μέτρησης (τουλάχιστον πέντε στο περιβάλλον κάθε σταθμού κεραιών) θα NAI γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. Οι τρεις εξ' αυτών θα πρέπει να είναι (κατά το δυνατόν) στα υψηλότερα και εγγύτερα σημεία πρόσβασης του κοινού στα άμεσα γειτονικά κτίρια ( π.χ. ταράτσες, μπαλκόνια τελευταίων ορόφων κ.λ.π.). 2.2 Οι εκθέσεις με τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παραδίδονται στην Ε.Ε.Α.Ε. σε ψηφιακή μορφή (π.χ. σε Microsoft NAI Word file) και θα φέρουν υπογραφή του υπευθύνου των μετρήσεων. 2.3 Η σύγκριση με τα όρια της κείμενης νομοθεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 8 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. και θα παρουσιάζεται όπως προαναφέρθηκε, η ανεπτυγμένη NAI αβεβαιότητα των μετρήσεων για τον υπολογιζόμενο λόγο έκθεσης για κάθε μετρηθείσα περιοχή συχνοτήτων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 7 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. 2.4 Στις εκθέσεις θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε (πέρα των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.), τα εξής: α) τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τον λόγο έκθεσης για κάθε φασματική περιοχή και σημείο στην κάθε θέση μέτρησης, β) ο λόγος έκθεσης για κάθε φασματική περιοχή στη θέση μέτρησης και η ανεπτυγμένη αβεβαιότητα αυτού, γ) ο συνολικός λόγος έκθεσης στη θέση μέτρησης, η ανεπτυγμένη αβεβαιότητα και το 95% διάστημα NAI εμπιστοσύνης για αυτόν, δ) η σύγκριση των αποτελεσμάτων της μέτρησης με τα όρια έκθεσης, ε) οι τιμές για τις εντάσεις του ηλεκτρικού ή / και του μαγνητικού πεδίου καθώς και την ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επίπεδου κύματος, στ) η ανάλυση της ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος επίπεδου κύματος στις φασματικές συνιστώσες των διαφόρων υπηρεσιών και η συμβολή, ως ποσοστό επί τοις εκατό, κάθε συνιστώσας. 2.5 Με την ολοκλήρωση κάθε μέτρησης, θα ετοιμάζεται επίσης συνοπτικός πίνακας σε ψηφιακή μορφή (π.χ. σε Microsoft Word ή Microsoft Excel file) με τα κυριότερα στοιχεία περιγραφής του σταθμού κεραιών και των σημείων μέτρησης, φωτογραφίες των σημείων μέτρησης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων NAI αναλυτικά ανά σημεία και θέσεις μέτρησης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Ε.Α.Ε. προκειμένου να αναρτώνται άμεσα τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 Σελίδα 45 από 67

46 ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 82/Α/ ) 2.6 Τα πρωτογενή καταγραφέντα δεδομένα των μετρήσεων και οι πίνακες επεξεργασίας τους για τη συγγραφή της κάθε έκθεσης μετρήσεων θα παραδίδονται επίσης στην Ε.Ε.Α.Ε. σε NAI ψηφιακή μορφή (π.χ. Microsoft excel file). 2.7 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν δείγμα της έκθεσης αποτελεσμάτων που προτίθενται να ετοιμάζουν με βάση NAI τα προαναφερθέντα. 2.8 Με την έναρξη της επεξεργασίας των δεδομένων των πρώτων μετρήσεων (και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο από την Ε.Ε.Α.Ε.) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Ε.Ε.Α.Ε. με τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια φορέων για επεξήγηση του τρόπου αξιολόγησης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων στις NAI εκθέσεις μετρήσεων και στα στοιχεία που θα παραδίνονται προκειμένου να αναρτώνται άμεσα τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε., με στόχο τον έλεγχο της ποιότητας του αποτελέσματος του έργου. 2.9 Θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση της Ε.Ε.Α.Ε. ανά δεκαπενθήμερο από κάθε ανάδοχο φορέα για την πρόοδο των NAI εργασιών του Στις υποχρεώσεις του αναδόχου έγκειται και η εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων των μετρήσεων στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Α.Ε., βάσει υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής, σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένο λογισμικό πρόγραμμα της Αναθέτουσας Αρχής, για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. Επίσης, μετά το πέρας της εισαγωγής των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, θα παραδοθούν οι εκθέσεις NAI των μετρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή (σε κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο), σύμφωνα και με τις απαραίτητες διορθώσεις-αλλαγές που θα έχει υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή στο στάδιο του ελέγχου των στοιχείων που εισήχθησαν στο λογισμικό της Ε.Ε.Α.Ε Ο ανάδοχος του Έργου φέρει εις ακέραιο την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Η ανάληψη της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ευθύνης θα συνιστά (αποτελεί) ισχυρό όρο της σύμβασης που θα NAI υπογράψει ο ανάδοχος με την Ε.Ε.Α.Ε., η παράβαση του οποίου θα εξετάζεται (επιλύεται) από τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα (Βλέπε άρθρο 18 της Σύμβασης, Εφαρμοστέο Δίκαιο). Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. Σελίδα 46 από 67

47 Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνεται Τεχνική Έκθεση με αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή τους, ανάλογα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις. Σύμφωνα με την Απόφαση της 226ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. της καθορίστηκε ο αριθμός μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν για το έτος 2015 σε σταθμούς κεραιών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Με σκοπό την όσο δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική ομοιομορφία και ισοκατανομή του αριθμού των μετρήσεων, στο τέλος του κειμένου παρατίθενται Πίνακας και Χάρτης της χώρας όπου απεικονίζεται ο προτεινόμενος γεωγραφικός και αριθμητικός χωρισμός του αριθμού των μετρήσεων στα ειδικά προς τούτο σχηματισμένα πέντε τμήματα της χώρας. Επίσης απεικονίζεται για κάθε τμήμα ο αριθμός των μετρήσεων για τις οποίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Τα ακριβή στοιχεία των σταθμών κεραιών στο περιβάλλον των οποίων θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις θα δοθούν στους φορείς, οι οποίοι τελικά θα εξουσιοδοτηθούν για την πραγματοποίηση καθορισμένου αριθμού μετρήσεων στα τμήματα της χώρας, μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την υπογραφή των συμβάσεων. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Οι μετρήσεις πρέπει να περατωθούν μέχρι και τα παραδοτέα να παραδοθούν μέχρι Σελίδα 47 από 67

48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : (Συστημικός Αριθμός.) ΑΞΙΑΣ : #...# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 23% ΘΕΜΑ: «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα» (Τμήμα.) Στην Αγία Παρασκευή Αττικής σήμερα, την.., ημέρα.. μεταξύ των εξής συμβαλλομένων: της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, καλούμενης στο εξής στη Σύμβαση αυτή με τη λέξη Ε.Ε.Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.και της εταιρείας «.» που εδρεύει στην με ΑΦΜ νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον κ καλούμενος στο εξής στη Σύμβαση αυτή με τη λέξη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και Αφού έλαβαν υπ όψιν τους τα ακόλουθα: 1. Την αναγκαιότητα της Ε.Ε.Α.Ε. για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ από..σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα, 2. την με αριθμό Δ.β./271/371/ Αναλυτική Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που συμμετείχε στον ανωτέρω Διαγωνισμό δήλωσε ότι διαθέτει την απαραίτητη υποδομή, τεχνογνωσία και εμπειρία και με βάσει αυτή υπέβαλλε την τεχνική και οικονομική προσφορά του για το Τμήμα, που είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έθεσε με τη προαναφερθείσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού η Ε.Ε.Α.Ε 4. ότι η Ε.Ε.Α.Ε. αποδέχεται τις προσφορές αυτές υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. 5. την με αριθμό. Απόφαση Ανάθεσης της Ε.Ε.Α.Ε.. 6. και την με αριθμό. κατακυρωτική επιστολή της Ε.Ε.Α.Ε. προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Σελίδα 48 από 67

49 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις αντίστοιχες έννοιες: Έργο Η, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η Σύμβαση αυτή, υλοποίηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ του αντικειμένου της Σύμβασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 4. Διοικητική εντολή Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Ε.Ε.Α.Ε. στον ΑΝΑΔΟΧΟ σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Ημέρα Η ημερολογιακή ημέρα. Προσφορές Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το Τμήμα, που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί με αυτή ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. Σύμβαση Η παρούσα Σύμβαση μεταξύ Ε.Ε.Α.Ε. και ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών στο Τμήμα» όπως αυτή είναι δυνατόν να μεταβληθεί ή συμπληρωθεί. Παραδοτέα Όλες οι ενδιάμεσες ή τελικές παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ΑΝΑΔΟΧΟ προς την Ε.Ε.Α.Ε. σε εφαρμογή της Σύμβασης και όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά του. Τεκμηρίωση Οποιοδήποτε υλικό, σε έντυπη ή / και ηλεκτρονική μορφή, που αφορά την εκπόνηση του Έργου, και κάθε άλλο χειρόγραφο υλικό που συνοδεύει τα Παραδοτέα. 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Ε.Ε.Α.Ε. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεμοιοτυπικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Σελίδα 49 από 67

50 Για την Ε.Ε.Α.Ε. Ε.Ε.Α.Ε. Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου & Νεαπόλεως Ταχ.κώδ.:153 10, Πόλη: Αγία Παρασκευή, Αθήνα E mail: Τηλ.: Φαξ: Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ: Ταχ.Δ/νση: Ταχ.κώδ.:, Πόλη: E mail: Τηλ.: - Φαξ Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του εγγράφου και την απόδειξή του. 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η Σύμβαση περιλαμβάνει με σειρά ιεραρχίας: α) Το Επισυναπτόμενο σχέδιο Σύμβασης για το Τμήμα (όπως θα συμπληρωθεί). β) Τις διευκρινίσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (εφόσον έχουν ζητηθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. και έχουν παρασχεθεί). γ) Την Τεχνική Προσφορά για το Τμήμα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. δ) Την Οικονομική Προσφορά για το Τμήμα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ε) Την Διακήρυξη του Διαγωνισμού με την Τεχνική Περιγραφή του Έργου. 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι «Η ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών για το Τμήμα» σύμφωνα με την με Α.Π.: Δ.β./271/371/ Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Νο.. για περίοδο εννέα (9) μηνών για το 2015, και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στις συνοδευμένες με τη παρούσα Σύμβαση προσφορές (Τεχνική και Οικονομική για το Τμήμα ) που υποβλήθηκαν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στο διενεργηθέντα Διαγωνισμό και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας Σύμβασης. Στις ίδιες προσφορές αναφέρονται και Ειδικοί Όροι σχετικοί με οποιοδήποτε θέμα που δεν αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της κυρίως Σύμβασης. 5. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα. Σελίδα 50 από 67

51 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για το Τμήμα, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το έτος Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο (Ν.4281/ΦΕΚ/160/ ) που λειτουργεί νόμιμα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύμφωνα με το καταστατικό του το δικαίωμα αυτό Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωμένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ) και περιλαμβάνει υποχρεωτικά όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 3 και παρ. 5γ του Π.Δ. 118/07. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Για την πιστή εφαρμογή των όρων και συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης, καθώς και για την περίπτωση αποζημίωσης της Ε.Ε.Α.Ε. εξαιτίας φθοράς ή ζημιάς που τυχόν προκληθούν σε περιουσιακά του στοιχεία από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ή το προσωπικό του, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την με αρ. εγγυητική επιστολή, του / της για το ποσό των Ευρώ ( # #). 7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η συνολική αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σύμφωνα με την από οικονομική του προσφορά για το Τμήμα, που ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και θα καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα με το ποσοστό των παραδοτέων που παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την έκδοση βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών της ανωτέρω Επιτροπής. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα υπολογίζονται επί του καθαρού ποσού, χωρίς ΦΠΑ, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Αναλυτικά: Μετά την υπογραφή της παρούσης θα καταβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ το 15 % της συνολικής συμφωνηθείσης αμοιβής για το Τμήμα με την κατάθεση προτιμολογίου και ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Ακολούθως, το υπόλοιπο της αμοιβής θα καταβληθεί τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις αναλογικά με την εξέλιξη των εργασιών, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. Για την πληρωμή κάθε δόσης θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις σε σταθμούς κεραιών του Τμήματος.. τουλάχιστον. Σελίδα 51 από 67

52 Η τελευταία δόση θα καταβληθεί με την παράδοση του έργου. Η συνολική ετήσια δαπάνη για το 2015 δε θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ ( ), θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Ε.Α.Ε. και αφορά τυχόν έξοδα για μέσα, υλικά, και αμοιβές του Προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ γενικότερα ή οιουδήποτε άλλου τρίτου ήθελε χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης. Επίσης, η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος για την αξία κάθε παράδοσης θα γίνεται σε Ευρώ. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. o Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται : - φόρος 8 % στην καθαρή αξία του τιμολογίου - φόρος 0,10 % στην καθαρή αξία του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Νόμου 4013/ Για την πληρωμή απαιτούνται: 1. Βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής όπου θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των εργασιών, η επιτυχής και πιστή εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 2. Τιμολόγια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ «επί πιστώσει», με τη συνολική αξία αριθμητικά και ολογράφως. 3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α. Η διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών για το έτος 2015 από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι από έως,. Πέρα από τα παραπάνω η Ε.Ε.Α.Ε. δικαιούται όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να προβεί με Απόφαση του Προέδρου της, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον ΑΝΑΔΟΧΟ, στην προσωρινή ή οριστική διακοπή της ισχύος της Σύμβασης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συμβατικής περιόδου. Σε τέτοια περίπτωση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε δικαιούται να προβάλει καμία απολύτως αξίωση για τυχόν αποζημίωση. Η παραλαβή του Έργου θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που έχει συσταθεί για τον λόγο αυτό με σχετική Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε., η οποία θα παρακολουθεί και θα βεβαιώνει την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Η Επιτροπή παραλαβής, εφόσον διαπιστώσει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους συμβατικούς όρους ή τις προδιαγραφές, δικαιούται να αρνηθεί την κατά τα παραπάνω Σελίδα 52 από 67

53 επίσημη παραλαβή και μπορεί να εισηγείται χρηματικές κυρώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. Β. Η ως άνω Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του έτους 2015, σε κάθε δε περίπτωση, όχι πέραν της 31 ης Ιανουαρίου έτους 2016, με δικαίωμα της Ε.Ε.Α.Ε να παρατείνει μονομερώς και με τους ίδιους όρους την Σύμβαση, για εννέα (9) μήνες μετά τη λήξη της, για τις αντίστοιχες μετρήσεις του έτους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει από κάθε τεχνική άποψη την ποιότητα των παρεχόμενων στην Ε.Ε.Α.Ε. υπηρεσιών του που θα αναπτύξει για την εκπόνηση του Έργου. Θα πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των ακολουθούμενων διαδικασιών που θα εκτελέσει και ειδικότερα για ό,τι αφορά στην κατανόηση των αναγκών και απαιτήσεων, στην αντίληψη του αντικειμένου και των ιδιαιτέρων προβλημάτων καθώς και στη μεθοδολογία, δομή, έλεγχο και προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται: α) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές Αποφάσεις και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις: σχετικές με το Έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. περί της υγείας και ασφάλειας όλου του απασχολούμενου προσωπικού που θα εργαστεί στο ανατιθέμενο Έργο μετρήσεων. που διέπουν τις σχέσεις του με το προσωπικό του δηλαδή να συμμορφώνεται πλήρως με την εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις περί αμοιβών, ωραρίου εργασίας, κοινωνικών παροχών αποζημιώσεων εισφορών, κλπ. όντας πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. Όλο το προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισμένο στους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κύριας και επικουρικής, διαφορετικά η Ε.Ε.Α.Ε. δε θα επιτρέψει σε κανένα εργαζόμενο να εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή. Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται κατά την εργασία του με τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ. που πρέπει να τηρούνται. β) Ν' αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του Έργου. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε υπαλλήλους που απασχολεί για τη διενέργεια μετρήσεων, ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος για την ασφαλιστική κάλυψη των Σελίδα 53 από 67

54 παραπάνω ζημιών, καθώς και για την περίπτωση κλοπής, με τους όρους και τις προβλέψεις ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης, που θα συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία. γ) Να γνωστοποιεί στο απασχολούμενο προσωπικό του ότι: ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή νόμιμη σχέση έχει με την Ε.Ε.Α.Ε. φέρει όλες τις εκ του νόμου και της συμβάσεως ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις, Επίσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του το οποίο θα κριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. ως ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο) μόλις ειδοποιηθεί σχετικά εγγράφως. δ) Να εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των μετρήσεων, βάσει υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής, σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένο λογισμικό πρόγραμμα της Αναθέτουσας Αρχής, για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε. 11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Με Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα μέχρι Ευρώ... (...,00 ) κατά περίπτωση: Αν δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και κατά τον κατάλληλο τρόπο εφόσον δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε.Α.Ε. ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου του, δε φροντίζει για την αποκατάσταση των ελλείψεων ή παραλείψεων, Η ποινική αυτή ρήτρα αφορά κάθε κατά περίπτωση παράβαση και σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, αυτή διπλασιάζεται ή μπορεί για τρίτη φορά να τριπλασιαστεί, μη αποκλειόμενης μετά την τρίτη επανάληψη και της κήρυξης του ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. Ο κατά τα παραπάνω ακατάλληλος τρόπος ή πλημμελής εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προσδιορίζεται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού της Ε.Ε.Α.Ε. κατά τη δική της αποκλειστικά κρίση, κατά την κοινή αντίληψη και πείρα, χωρίς ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα εκτός εκείνου της έκφρασης προς την Επιτροπή του Διαγωνισμού και της δικής του γνώμης ή πληροφόρησης, επεξήγησης, γραπτά ή προφορικά. Εφόσον επιβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ ποινική ρήτρα και σε περίπτωση διαφωνίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με αυτήν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Η εν λόγω Απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. Σελίδα 54 από 67

55 Αν γίνει δεκτή η προσφυγή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα και η παρακρατηθείσα ποινική ρήτρα αποδίδεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την αμοιβή του επόμενου μήνα. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά ισχυρή την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. Σε περίπτωση ενδεχόμενης παραίτησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την διάρκεια της συμβατικής χρονικής περιόδου, επιβάλλονται σε βάρος του οι παρακάτω κυρώσεις: α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και β. Η Ε.Ε.Α.Ε. έχει δικαίωμα οποιασδήποτε νομικής διεκδίκησης από θετικές και αποθετικές ζημιές οι οποίες θα προκύψουν από την αναφερόμενη συμπεριφορά του αναδόχου. Για τις παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου ισχύει το άρ. 34 του Π.Δ. 118/ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ε.Ε.Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ), με τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού για το έτος 2015, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν γίνει από κοινού αποδεκτοί με την σύμβαση του Διαγωνισμού για το έτος 2015, για τη σύναψη τροποποιητικής ή νέας σύμβασης για ένα επιπλέον έτος. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2016 (με ποσοστό 100% του προκηρυσσομένου έργου για το έτος 2015), ο ανάδοχος εκάστου τμήματος του εν λόγω Διαγωνισμού, αποδέχεται, χωρίς τη δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης ή προσθήκης των ήδη συμφωνηθέντων στην αρχική σύμβαση όρων, την σύναψη τροποποιητικής ή νέας σύμβασης για την κάλυψη του ίδιου έργου που θα περιλαμβάνει η αρχική σύμβαση του Διαγωνισμού (για το έτος 2015) και για το έτος 2016, χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών, με επιπλέον αμοιβή ίση με αυτή που κατακυρώθηκε στον Διαγωνισμό για το έτος Επισημαίνεται ότι, σε αυτήν την περίπτωση, παραμένει ίδιος ο αριθμός των προς μέτρηση σταθμών κεραιών ανά τμήμα (όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ζ της Διακήρυξης), αλλά θα δοθούν νέες λίστες με σταθμούς κεραιών ανά τμήμα από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με τα νέα στοιχεία που θα έχουν κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (όπως ορίζονται στον Ν. 4070/2012 και στην υπ αριθ. Π/112/345 (ΦΕΚ 3271/B/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού). Επίσης, στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης, ο εκάστοτε ανάδοχος, κατά την σύναψη της τροποποιητικής ή νέας σύμβασης, επισυνάπτει μόνο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης, για οποιουσδήποτε λόγους, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια νέου Ανοιχτού (Ηλεκτρονικού) Διεθνούς Διαγωνισμού. Σελίδα 55 από 67

56 13. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η Ε.Ε.Α.Ε. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα, με Απόφαση του Προέδρου της, της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται για συνολικό χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ¼ του αρχικά προβλεπόμενου ύστερα από σχετικό αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση εκτέλεσης του Έργου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του για λόγους ανωτέρας βίας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Ε.Ε.Α.Ε. αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Ε.Ε.Α.Ε. εξετάζει το αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και με Απόφαση του Προέδρου της εγκρίνει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης, είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεσή του δε θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου. Η μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης δεν συνεπάγεται κύρωση, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των δύο μερών και προϋποθέτει ότι εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. 14. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Ε.Ε.Α.Ε. για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά εργασίες σε τρίτο με έγκριση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. Σελίδα 56 από 67

57 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεώνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά στην Ε.Ε.Α.Ε. και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται με Απόφαση του Προέδρου της να απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 16. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται προς την Ε.Ε.Α.Ε. ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι όλες οι υπηρεσίες, τα υλικά προϊόντα και ο εξοπλισμός θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στα Παραρτήματα της παρούσας ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν με Απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο ανάδοχος του Έργου φέρει εις ακέραιο την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Η ανάληψη της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ευθύνης θα συνιστά (αποτελεί) ισχυρό όρο της Σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος με την Ε.Ε.Α.Ε., η παράβαση του οποίου θα εξετάζεται (επιλύεται) από τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα (Βλέπε άρθρο 18 της Σύμβασης, Εφαρμοστέο Δίκαιο). 17. ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ε.Ε.Α.Ε. δικαιούται με Απόφαση του Προέδρου της να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Ε.Ε.Α.Ε. β) Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκχωρεί τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. γ) Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Ε.Ε.Α.Ε. δ) Όταν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. ε) Όταν εκδίδεται τελεσίδικη Απόφαση κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑΔΟΧΟ της εκ μέρους της Ε.Ε.Α.Ε. καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Ε.Ε.Α.Ε. με Απόφαση του Προέδρου της δύναται, κατ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της Σελίδα 57 από 67

58 παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Ε.Ε.Α.Ε. γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της Ε.Ε.Α.Ε. λύση της Σύμβασης με Απόφαση του Προέδρου της, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται μετά από αίτηση της Ε.Ε.Α.Ε.: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Ε.Ε.Α.Ε. όποιο έργο ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη). γ) Να παραδώσει στην Ε.Ε.Α.Ε. κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Ε.Ε.Α.Ε. με Απόφαση του Προέδρου της βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Ε.Ε.Α.Ε. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Ε.Ε.Α.Ε. με Απόφαση του Προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. Σε περίπτωση ενδεχόμενης παραίτησης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά τη διάρκεια της συμβατικής χρονικής περιόδου, επιβάλλονται εις βάρος του οι παρακάτω κυρώσεις: Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και Η Ε.Ε.Α.Ε. έχει το δικαίωμα οποιασδήποτε νόμιμης διεκδίκησης από θετικές και αποθετικές ζημιές προκύψουν από την αναφερόμενη συμπεριφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη Σύμβασή του, κατά την κρίση της Διοίκησης της Ε.Ε.Α.Ε. και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Ε.Ε.Α.Ε. και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σελίδα 58 από 67

59 Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 19. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Ε.Ε.Α.Ε., ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ της ως άνω υποχρέωσής του, η Ε.Ε.Α.Ε. με Απόφαση του Προέδρου της δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Ε.Ε.Α.Ε.,ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Ε.Ε.Α.Ε. Δεν δεσμεύει την Ε.Ε.Α.Ε. με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Ε.Ε.Α.Ε. πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της Σύμβασης ή του ίδιου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα. Η καθυστέρηση ή η παράλειψη άσκησης από συμβαλλόμενο μέρος οποιουδήποτε από τα δικαιώματα της παρούσας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά. Η ακυρότητα μέρους της παρούσης δεν συνεπάγεται ακυρότητα ολόκληρης της Σύμβασης. Η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων που περιέχει. Τα υπογράφοντα την παρούσα Σύμβαση μέρη κατά ρητή δήλωσή τους έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα για τις εκατέρωθεν δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Το κάθε πρωτότυπο υπογράφτηκε από τους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλομένων μερών. Από δύο (2) πρωτότυπα έλαβαν Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η Ε.Ε.Α.Ε. αντίστοιχα. Σελίδα 59 από 67

60 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ε.Ε.Α.Ε. Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο της.. για εκτέλεση του Έργου.. και για το τμήμα που αφορά.. συνολικής αξίας*..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) *προϋπολογισμός του τμήματος (χωρίς Φ.Π.Α.) για το οποίο υποβάλλεται προσφορά συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100% Σελίδα 60 από 67

61 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Προς: Ε.Ε.Α.Ε. Ημερομηνία έκδοσης... Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης με αριθμό... και για το τμήμα.. που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό..της. με αντικείμενο... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 61 από 67

62 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίπλο, με Α.Φ.Μ.., Δ.Ο.Υ., που εδρεύει, συμμετέχοντας στο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό Νο.. με αντικείμενο «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών (1650 για το έτος 2015 και 1650 για το έτος 2016 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα», της Διακήρυξης με Α.Π.:.., ημερομηνία διενέργειας την και ώρα, για το άτομό μου και την εταιρεία δηλώνω ότι: 1.δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 2.δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση 3.δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν τελεί υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 4. Δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153) ή υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 5.είναι ενήμερη, ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 6.είμαστε ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις μας. 7.η άσκηση του επαγγέλματός μας πιστοποιείται από 8. δεν είμαστε ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή της Διακήρυξης με Α.Π.:.. 9.δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς 10. δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : Α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β. δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράστης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου Σελίδα 62 από 67

63 της 10 ης Ιουνίου 1991, για πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ε. κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ΣΤ. κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας Ημερομηνία: O/Η Δηλών/ούσα (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Σελίδα 63 από 67

64 4.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίπλο, με Α.Φ.Μ.., Δ.Ο.Υ., που εδρεύει, συμμετέχοντας στο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό Νο.. με αντικείμενο την «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών (1650 για το έτος 2015 και 1650 για το έτος 2016 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα», της Διακήρυξης με Α.Π.:.., ημερομηνία διενέργειας την και ώρα, δηλώνω ότι: Θα προσκομίσω έγκαιρα και προσηκόντως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Διακήρυξη με Α.Π.: στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Β «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» αυτής, ως απόδειξη πλήρωσης της προσωπικής κατάστασης και των απαιτήσεων επαγγελματικής ικανότητας, φερεγγυότητας, χρηματοοικονομικής/οικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητάς μας. Ημερομηνία: O/Η Δηλών/ούσα (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Σελίδα 64 από 67

65 5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίπλο, με Α.Φ.Μ.., Δ.Ο.Υ., που εδρεύει, συμμετέχοντας στο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό Νο.. με αντικείμενο «Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών (1650 για το έτος 2015 και 1650 για το έτος 2016 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα», της Διακήρυξης με Α.Π.:.., ημερομηνία διενέργειας την και ώρα, για το άτομό μου και την εταιρεία δηλώνω ότι: 1.Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης με Α.Π.:, των οποίων λάβαμε πλήρη γνώση και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα 2.Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο.. του προκηρυσσόμενου έργου 3.Τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά είναι αληθή και ακριβή 4.Δεν έχει αποκλειστεί η εταιρεία τελεσίδικα από Διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 5.Συμμετέχουμε σε μία μόνο προσφορά για το εν λόγω τμήμα του προκηρυσσόμενου έργου. 6.Θα διατηρήσουμε εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. Ημερομηνία: O/Η Δηλών/ούσα (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. Σελίδα 65 από 67

66 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (1-5) ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νομοί Δράμας, Έβρου Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2016, ποσοστού 100 %) 600 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2016, ποσοστού 100 %) ,00 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής ,00 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Από περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αρτης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καρδίτσης, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Αιτωλ/νίας Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Αχαϊας, Ηλείας Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 66 από 67

67 Γεωγραφική απεικόνιση τμημάτων (1-5) Σελίδα 67 από 67

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 26.04.2013 Α.Π. : Δ.β./271/186 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529917 2015-01-16

15PROC002529917 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/1/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ:25410 26355 Αριθμ. Πρωτ: 14949 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 25/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Κλειστός Διαγωνισμός

Διεθνής Κλειστός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 23.01.2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Π. : Δ.β./271/44 Τμήμα Οικονομικού & Προμηθειών Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC001924973 2014-03-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 12 /03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003440218 2015-12-07

15PROC003440218 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6Η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2681361128 FAX: 2681021414 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μπόκος Γ.-Τσώλα Π.-Αραβαντινού Ρ. e-mail: bokosg@gnartas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31 /07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2541026355 Αριθμ. Πρωτ: 6616 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Ο Δήμος Ξάνθης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002436861 2014-11-28

14PROC002436861 2014-11-28 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 26-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. Διακ/ξης: 13666/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003186656 2015-10-19

15PROC003186656 2015-10-19 15PROC003186656 2015-10-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ 13677 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.6001/2016 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια Αξονικών Τομογράφων Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002941892 2015-07-29

15PROC002941892 2015-07-29 15PROC002941892 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 15/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 111463 Α.Δ.Α.Μ.: 15PROC003051462 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 33/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 33/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ:Ω9ΝΟ4690ΒΩ-055 ΑΔΑΜ:15PROC003140261 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3425/Χ.Δ./2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3425/Χ.Δ./2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 29-01-2014 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ TM.: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τρίπολη, 09 /09/2013 ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 54211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ : ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Κομοτηνή 22/06/2016 Αριθ.Πρωτ: 870/79521 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 25732 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823

ΑΔΑ: ΩΠΩΘΩΗΜ-ΨΔΠ ΑΔΑΜ: 15PROC003104823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 30-9-2015 Αριθμός πρωτ.20492 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 21/9/2015. Αρ. Διακήρυξης 107077/2015

Θεσσαλονίκη, 21/9/2015. Αρ. Διακήρυξης 107077/2015 Θεσσαλονίκη, 21/9/2015 Αρ. Διακήρυξης 107077/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Προϋπολογισμός: 153.750,00 (με ΦΠΑ) 125.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC 15PROC002976961 2015-08-18 Α Α: Ω8ΜΤΩΚΦ-6Φ0 Ναύπλιο, 18-8-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 18677 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002602267 2015-02-26

15PROC002602267 2015-02-26 Αριθ. Πρωτ.: Άρτα, 26/02/2015 Φ.23/774 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Βασιλική Φραγκάκη 26810 50005 26810 76404 vfragaki@teiep.gr www.teiep.gr Προς: Ενδιαφερόμενους Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Κων/να Μαρκουλάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 εσωτ:3 Fax:.28213 41750 Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πρέβεζα : 20-01-2015 Δ Η Μ Ο Σ Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1430 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Τμήμα Προμηθειών Ταχ.Διευθ.: Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα Πληροφ.:Φωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : ,90 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : ,90 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16-05-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ. Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (CPV 33157400-9) με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ. Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (CPV 33157400-9) με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Κηφισιά,14-10-2015 Αριθ. πρωτ. 13122/26-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αρης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 prom3@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο :

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας : ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορί ες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 44. ΑΔΑ: ΨΘΣΣ7ΛΒ-2Υ2 Αλεξανδρούπολη 20/04/2016 Αριθ. Πρωτ. οικ. Τ.τ.1676

Σελίδα 1 από 44. ΑΔΑ: ΨΘΣΣ7ΛΒ-2Υ2 Αλεξανδρούπολη 20/04/2016 Αριθ. Πρωτ. οικ. Τ.τ.1676 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΘΣΣ7ΛΒ-2Υ2 Αλεξανδρούπολη 20/04/2016 Αριθ. Πρωτ. οικ. Τ.τ.1676

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αγ. Ι. Ρέντης, Αρ. Πρωτ.:26810/23.11.2016 Παρνασσού 6, 182 33 Πληρ. : Γ. Σταυρόπουλος Τηλ. : 210 4270853 Fax. : 210 4921918 E-mail : tmefodiasmou@ethel.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 18/10/2016 Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Διοίκησης &Οικονομικής Διαχείρισης Πληροφορίες: Βάγια Γούλα Τηλέφωνο: 2461056310 F A X: 2461056301 Email: vgoula@uowm.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : 210-3722500

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα