ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ"

Transcript

1 Αζήλα, Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν : Fax : ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο Α. ηνπ λ. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (137 Α ) Β. ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (247 Α ) Γ. ηνπ λ. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (50 Α )

2 Γ. ην άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3013/2002 «Αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο (102 Α ), Δ. ηνπ λ. 3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ) θαη Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» (297 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3853/2010 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (90 Α ) Σ ηνπ λ. 3853/2010 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (90 Α ) θαη ηδίσο ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4. Ε. ηνπ λ. 3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε» (141 Α) Ζ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 2859/2000 (248 Α ) «Κχξσζε Κψδηθα Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» φπσο ηζρχεη. Θ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2515/97 (154 Α ) «Άζθεζε Δπαγγέικαηνο ινγηζηή Φνξνηερληθνχ ιεηηνπξγία ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ (ΟΔ) θαη άιιεο δηαηάμεηο. Η. ηνπ λ.δ. 356/1974 «Πεξί Κψδηθνο εηζπξάμεσλ δεκνζίσλ εζφδσλ (ΚΔΓΔ)» (90 Α ) ΗΑ. ηνπ π.δ. 397/1988 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (185 Α ) ΗΒ. ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (98 Α ) ΗΓ. ηνπ π.δ. 187/ 2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214 Α ) ΗΓ. ηνπ π.δ. 89/2010 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (154 Α ) ΗΔ. ηεο ππ' αξ. ΤΑΠ/ Φ.19.7/14/380/2010 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία θαη Αξκνδηφηεηεο ησλ Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο (ΔΚΔ)- Ζιεθηξνληθή Γηεθπεξαίσζε Γηαδηθαζηψλ απφ ηα ΔΚΔ» (1561 Β ) ΗΣ. ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε αξ. 383/ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Θενδψξαο Σδάθξε θαη Γεσξγίνπ Νηφιηνπ» (29 Β θαη 60 Β ) ΗΕ. Σεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε αξ / "Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Κσλζηαληίλνπ Ρφβιηα" (1642 Β )

3 ΗΖ. ηεο θνηλήο απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε αξ. Γ6Α /26.10/2010 «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηoπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξην Κνπζειά» (1725 B ) ΗΘ. ηεο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε αξηζ. Τ275/ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γεσξγίνπ Κνπηξνπκάλε» (1595 Β ) 2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθχπηεη δαπάλε γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Μέξνο Α Τπεξεζία κηαο ζηάζεο Άξζξν 1 Πεδίν Δθαξκνγήο ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δελ εληάζζνληαη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε δελ είλαη πξσηφηππε, αιιά πξνέξρνληαη απφ κεηαζρεκαηηζκφ. Δπίζεο δελ εληάζζνληαη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή έγθξηζε ή απφθαζε. Άξζξν 2 Τπεξεζία Μίαο ηάζεο γηα ηε ύζηαζε Δηαηξεηώλ 1. Χο Τπεξεζία Μίαο ηάζεο γηα ηε ζχζηαζε Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ, νξίδνληαη νη Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Δπηκειεηήξηα, θαζψο θαη ηα Πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηo ζηνηρ. Γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3853/2010 (90 Α), Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ).

4 2. Χο Τπεξεζία Μίαο ηάζεο γηα ηε χζηαζε Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, θαζψο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ πνπ γηα ηε ζχζηαζε ηνπο ζπκθσλείηαη απφ ηα κέξε ή απαηηείηαη εθ ηνπ λφκνπ ε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, νξίδεηαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο ν νπνίνο ζπληάζζεη ηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο, εθφζνλ απηφο πιεξνί ηεο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 3 Τπόρξεα Πξόζωπα γηα ηελ ππνβνιή ηωλ απαηηνύκελωλ εγγξάθωλ ζύζηαζεο Δηαηξείαο 1. Γηα ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ, ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, αηηήζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά ππνγξάθνληαη θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο ή απφ εθπξφζσπν απηψλ, εθφζνλ έρεη έγγξαθε πξνο ηνχην εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο (ππόδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι). Ζ εμνπζηνδφηεζε απηή θαιχπηεη θαη ηελ πξνζθφκηζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ζηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. Δπηπιένλ, κε ηελ εμνπζηνδφηεζε παξέρεηαη ε εμνπζία ζηνλ εθπξφζσπν λα δψζεη εληνιή πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε θαη ιήςε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Ο εθπξφζσπνο ησλ ηδξπηψλ ππνγξάθεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ λφκν αηηήζεηο θαη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο θαηαβνιέο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ή/θαη ησλ ηδξπηψλ. Οη απνδείμεηο πιεξσκήο, εθδίδνληαη ζην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε θαηαβνιή. 2. Ζ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο δελ πεξηιακβάλεη ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία γίλεηαη απφ ηνπο ηδξπηέο ή απφ ηνπο έρνληεο εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 3. Οη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο ή ν εθπξφζσπνο απηψλ κε ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο νξίδνπλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ην κέξνο ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξεηψλ (Γ.Δ.Κ..Δ.), φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3853/2010, ν Φφξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ θαη ηπρφλ

5 άιια εηζπξαρζέληα πνζά, ηα νπνία επηζηξέθνληαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο δελ νινθιεξσζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 4. Δάλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο έρνπλ πξνζέιζεη φινη νη ηδξπηέο, δειψλεηαη εγγξάθσο έλαο εμ απηψλ σο εθπξφζσπνο (ππόδεηγκα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι) κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί ε Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, εθφζνλ ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πάζρνπλ ή είλαη ειιηπή, ή απαηηείηαη νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Ο εθπξφζσπνο νθείιεη ζηελ ηαζζφκελε πξνζεζκία λα πξνζθνκίζεη ηα αηηεζέληα έγγξαθα θαη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο. Άξζξν 4 Πξνζθνκηδόκελα Έγγξαθα γηα ηε ζύζηαζε Δηαηξεηώλ 1. Γηα ηε ζχζηαζε εηαηξείαο θαη ηελ εγγξαθή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ, ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο απφ ηνπο ηδξπηέο/ αηηνχληεο ή εθπξφζσπν απηψλ ηα αθφινπζα έγγξαθα (ππόδεηγκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι): Α. Γηα ηνπο ηδξπηέο θπζηθά πξφζσπα Αα. Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα γηα έιιελεο ππεθφνπο, ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην γηα ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ, δηαβαηήξην γηα ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ, θαζψο θαη άδεηα δηακνλήο, εθφζνλ δηακέλνπλ ζηε ρψξα. Δάλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πξνζέξρεηαη εθπξφζσπνο ησλ ηδξπηψλ, ηα αλσηέξσ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη θαη ζε επηθπξσκέλν θσηνηππηθφ αληίγξαθν. Αβ. Άδεηα δηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλ πξφθεηηαη γηα ππεθφνπο θξαηψλ εθηφο Δ.Δ.,πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ σο νκφξξπζκα κέιε ζε Ο.Δ. θαη Δ.Δ. ή ζα νξηζηνχλ σο δηαρεηξηζηέο ζε Δ.Π.Δ., θαζψο θαη σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ζε Α.Δ. Αγ. πκπιεξσκέλα έληππα «Γήισζε Απφδνζεο Α.Φ.Μ/κεηαβνιήο αηνκηθψλ ζηνηρείσλ» (Μ1) θαη «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνπκέλνπ» (Μ7), φπνπ απαηηείηαη, γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηνπο ηδξπηέο, εθφζνλ απηνί δελ δηαζέηνπλ. Β. Γηα ηνπο ηδξπηέο λνκηθά πξφζσπα εκεδαπήο:

6 Βα. Αθξηβέο αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Ββ. Γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο Δ.Π.Δ., εθφζνλ ν εθπξφζσπφο ηνπο γηα ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο είλαη πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θαη ε εηαηξεία πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, απαηηείηαη εηδηθφ πιεξεμνχζην. Δάλ ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, αξθεί εμνπζηνδφηεζε πνπ θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο, αλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απηή ζην θαηαζηαηηθφ ή πξνθχπηεη απφ απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ. Βγ. Γηα ηηο Δ.Π.Δ. απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ ππφ ζχζηαζε εηαηξεία. Βδ. Γηα ηηο ΑΔ πξνζθνκίδνληαη ηα ΦΔΚ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα ζπκκεηνρή ηεο ΑΔ ζηελ ππφ ζχζηαζε εηαηξεία. Γ. Γηα ηνπο ηδξπηέο λνκηθά πξφζσπα αιινδαπήο Γα. Καηαζηαηηθφ πνπ θέξεη ζθξαγίδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961 (apostilηe) επίζεκα κεηαθξαζκέλν ή, εθφζνλ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ έρεη πξνζρσξήζεη ζηελ αλσηέξσ ζχκβαζε, ζεσξεκέλν απφ πξνμεληθή αξρή. Γβ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ χπαξμε ηεο εηαηξείαο. Γγ. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πιεξεμνπζηφηεηαο γηα ην δηνξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα. Γδ. πκπιεξσκέλα, απφ ηνλ ππφρξεν, ηα έληππα «Γήισζε έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Μ3, θαη «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνχκελνπ» Μ7, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί ΑΦΜ. Γ. Λνηπά Γηθαηνινγεηηθά: Γα. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθή εηαηξεία πνπ ζπζηήλεηαη ζε Πηζηνπνηεκέλν ΚΔΠ ή ζε Τπεξεζία Μηαο

7 ηάζεο. Ζ πξνζθφκηζε θαηαζηαηηθνχ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή δελ απαηηείηαη φηαλ ε ζχζηαζε γίλεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πνπ ελεξγεί σο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Γβ. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο γίλεηαη κε εθπξφζσπν, εμνπζηνδφηεζε ησλ ηδξπηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο. Γγ. Δθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ηξαπεδηθή θαηάζεζε ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ γηα ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εγγξαθή απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13, ηα απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ηεο ηξάπεδαο. Γδ. Θεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ κηζζσηήξην, ή επίζεκν αληίγξαθν ηίηινπ θπξηφηεηαο ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86 πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ρξήζεο γηα ηελ έδξα ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξαρσξνχληνο Δ. Έληππα πνπ ζπκπιεξψλνληαη κε επζχλε ηνπ ππνρξένπ, γηα ηελ ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηελ εηαηξεία κεηά ηε ζχζηαζή ηεο. Δα. «Γήισζε έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Μ3 Δβ. «Γήισζε δξαζηεξηνηήησλ επηρείξεζεο» Μ6, φπνπ απαηηείηαη Δγ. «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνχκελνπ» Μ7 Δδ. «Γήισζε Μειψλ Με Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Μ8, φπνπ απαηηείηαη Σα έληππα δειψζεσλ (Μ), είλαη δηαζέζηκα ζε εθηππψζηκε κνξθή, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία κπνξνχλ νη ηδξπηέο λα έρνπλ πξφζβαζε θαη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. 2. Ζ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο πξνβαίλεη ζε έιεγρν πιεξφηεηαο ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλα, παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ή αληηθάζεηο ή ηα ζηνηρεία ηνπο δελ είλαη επθξηλή, ηάζζεη πξνζεζκία δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ, θαη εθφζνλ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηα

8 νξηδφκελα ζηηο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 θαη παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3853/2010. Άξζξν 5 Παξαρώξεζε Δληνιήο πξνο ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο- Τπνβνιή Αηηήζεωλ Πιεξωκή Γξακκαηίνπ Κόζηνπο ύζηαζεο Δηαηξείαο 1. Οη αηηνχληεο ηε ζχζηαζε εηαηξείαο θαη θαηαρψξηζε απηήο ζην Γ.Δ.ΜΖ, ή ηξίην πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν γη απηφ, ζπκπιεξψλνπλ θαη θαηαζέηνπλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο έγγξαθε εληνιή (ππνδείγκαηα 3 & 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι) πξνθεηκέλνπ ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ λ. 3853/2010. Με ηελ ρνξήγεζε ηεο εληνιήο ηεθκαίξεηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ ηδξπηψλ ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ιήςε απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Ζ σο άλσ εληνιή, πεξηιακβάλεη θαη ελζσκαηψλεη ηηο αθφινπζεο αηηήζεηο: α. Αίηεζε πξνειέγρνπ Δπσλπκίαο θαη Γηαθξηηηθνχ Σίηινπ θαη Καηαρψξεζεο απηψλ ζην Δπηκειεηήξην β. Αίηεζε Δγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη γ. Αίηεζε Καηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ δ. Αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, ζηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο πνπ δελ δηαζέηνπλ θαη ζηελ εηαηξεία κεηά ηε ζχζηαζή ηεο ε. Αίηεζε ρνξήγεζεο Αληίγξαθνπ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο ησλ ηδξπηψλ, εθφζνλ δελ πξνζθνκίδεηαη ζη. Αίηεζε ρνξήγεζεο Αληηγξάθνπ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ησλ εηαίξσλ απφ ΗΚΑ ΔΣΑΜ θαη ΟΑΔΔ, εθφζνλ απαηηείηαη θαη δελ πξνζθνκίδεηαη δ. Αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ εηαίξσλ (Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο πνπ δηαζέηνπλ πνζνζηφ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο άλσ ηνπ 3%, ζηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

9 2. Αθνινχζσο θαηαβάιιεηαη ην Γξακκάηην Κφζηνπο χζηαζεο ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο θαη ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή απφδεημε πιεξσκήο. Σν Γξακκάηην Κφζηνπο χζηαζεο ηεο Δηαηξείαο δελ επηζηξέθεηαη. Άξζξν 6 Πξνέιεγρνο Δπωλπκίαο Πξνέγθξηζε Υξήζεο 1. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Γ.Δ.ΜΖ, πξνβαίλεη ειεθηξνληθά ζε Πξνέιεγρν θαη Πξνέγθξηζε Υξήζεο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ηεο ππφ ζχζηαζεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 θαη 5 α πεξ. γ ηνπ λ. 1089/1980 (261 Α ), φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 8 θαη ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2941/2001 (201Α ), αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο ππφ ζχζηαζεο εηαηξείαο πξνζθξνχεη ζε πξνγελέζηεξε θαηαρψξεζε, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ηδξπηέο ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ή ην εμνπζηνδνηεκέλν ηξίην πξφζσπν, πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απηφ είλαη ηδησηηθφ έγγξαθν θαη έρεη ήδε ζπληαρζεί. 2. Ζ επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο δεζκεχεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ππφ ζχζηαζεο εηαηξείαο, απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ λ. 3853/2010. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δέζκεπζεο παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ησλ άξζξσλ 5, 6 θαη 7 ηνπ λ. 3853/ Ζ άπξαθηε παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφκαηε παχζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο θαη ηελ απνδέζκεπζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ. Γηα ηελ εθ λένπ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή λέαο αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ. Άξζξν 7 Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα Δγγξαθή ζηνλ ΟΑΔΔ

10 1. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ειέγρεη εάλ νη ηδξπηέο είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο εμήο: α) ειεθηξνληθά κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηξψνπ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ή β) εθφζνλ απηφ δελ είλαη ηερληθά εθηθηφ, κε απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο ζρεηηθήο Τπεχζπλεο Γήισζεο Αίηεζεο (ππόδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ) πξνο ην θαηά ηφπν αξκφδην, κε βάζε ηελ δεισζείζα έδξα ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο, Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηνπ ΟΑΔΔ. 2. Ζ απάληεζε φηη νη εγγεγξακκέλνη ζηνλ ΟΑΔΔ ηδξπηέο είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη παξέρεηαη ζηελ α πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άκεζα ειεθηξνληθά απφ ην κεηξψν, ελψ ζηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηνπ ΟΑΔΔ απνζηέιιεη κε ηειενκνηνηππία έγγξαθν κε ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο (ππόδεηγκα 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ), θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 2084/1992 (163 Α ), φπσο ηζρχεη, (ππόδεηγκα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ) γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηδξπηέο, ε νπνία ηζρχεη γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ζηελ Γ.Ο.Τ. Ζ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά εληφο ηεο εκέξαο ή ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε εξγάζηκε απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. 3. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ηδξπηέο, ε Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, δεηά απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδξπηή ή ηνλ εθπξφζσπν απηνχ λα κεηαβεί ζην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΟΑΔΔ θαη λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. 4. Αλ απαηηείηαη ε αζθάιηζε ησλ εηαίξσλ ζηνλ ΟΑΔΔ, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο αηηείηαη πξνο ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηνπ ΟΑΔΔ ηελ εγγξαθή ηνπο,, θαη ηελ έθδνζε Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ (ππόδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ). 5. Σα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζηνλ ΟΑΔΔ πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ρξφλν πνπ εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ν ηδξπηήο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνλ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηπρφλ είρε αζθαιηζηεί ζηνλ ΟΑΔΔ θαηά παξειζφλ θαη ηνλ ΑΜΚΑ, εθφζνλ δηαζέηεη 6. Οη ηδξπηέο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ πξφθεηηαη λα ζπζηήζνπλ νκφξξπζκε, εηεξφξξπζκε ή ΔΠΔ, εθφζνλ έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο Α έσο θαη Γ ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΤΑ Φ21/116/2000 (839 Β ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΤΑ Φ21/156/2001 (287 Β ), ππνβάιινπλ

11 πξνο ην ΗΚΑ- ΔΣΑΜ, κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο, αίηεζε ππεχζπλε δήισζε, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ Φ11321/24535/1580/ (1831 Β ) (ππόδεηγκα 5 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ). Οη ηδξπηέο, πνπ δελ έρνπλ ηηο σο άλσ ηδηφηεηεο ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ ππεξεζία Μίαο ηάζεο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 7. Οη ηδξπηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΤΑ Φ11321/26586/1706/ (1818Β ), φπσο ηζρχεη, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν. 8. Ζ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ρνξεγείηαη απφ ην ΗΚΑ ΔΣΑΜ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο εκέξαο ή ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. 9. Αξκφδην ππνθαηάζηεκα γηα ηελ έθδνζε θαη ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο είλαη ην Τπνθαηάζηεκα ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ή εθείλνπ ηνπ ηφπνπ πνπ αζθείηαη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, αλ δελ νξίδεηαη ε έδξα. Γηα νηθνλνκνηερληθά έξγα ηνπ άξζξνπ 8 πεξ 5 γ, ε θαη ζη ηνπ Α.Ν. 1846/51 (179 Α ), φπσο ηζρχεη, αξκφδην είλαη ην Τπνθαηάζηεκα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ απνγξαθήο ηνπ έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΤΑ Φ 21/116/2000 (839 Β ), φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΤΑ Φ 21/156/ (287 Β ). ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ρνξεγείηαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ, ζε πηζηνπνηεκέλνπο εξγνδφηεο ή θνξείο, ή πξνζσξηλά κέζσ ηειενκνηνηππίαο αξκφδηνο γηα ηελ ρνξήγεζε είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Δθαξκνγψλ ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ ( Απφθ. Γηνηθεηή ΗΚΑ 090/4/ , 1138Β ). 10. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, δεηά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδξπηή λα κεηαβεί ζην αξκφδην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Άξζξν 8 Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα Υνξήγεζε ΑΦΜ ζηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο

12 1. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο αηηείηαη ηειεθσληθά, κέζσ πηζηνπνηεκέλεο ηειεθσληθήο γξακκήο, ειεθηξνληθά ή αθφκε θαη κε ηειενκνηνηππία ηε ρνξήγεζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζή ηεο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ηάζζεη πξνζεζκία έσο θαη δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ εληφο ησλ νπνίσλ πξνζθνκίδεηαη ε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αθνχ ηαθηνπνηεζνχλ ηπρφλ θνξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο. 2. Αλ ν ηδξπηήο, εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν ή αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν δελ δηαζέηεη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), ζπκπιεξψλεη θαη ππνγξάθεη ν ίδηνο ή ν εθπξφζσπφο ηνπ ηηο αθφινπζεο δειψζεηο: α. Δάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, έληππν «Γήισζε απφδνζεο ΑΦΜ/κεηαβνιήο αηνκηθψλ ζηνηρείσλ» Μ1 θαη «Γήισζε ζρέζεσλ θνξνινγνχκελνπ» Μ7, φπνπ απαηηείηαη, ηα νπνία απνζηέιινληαη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθά κέζα. ηε ζπλέρεηα, ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκεξνκελία απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. απνδίδεη ΑΦΜ θαη απνζηέιιεη, κε ηειενκνηνηππία ηε βεβαίσζε απφδνζεο Α.Φ.Μ. ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Δάλ ε απφδνζε ΑΦΜ γίλεηαη ειεθηξνληθά κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, ην ΑΦΜ απνδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη δηαβηβάδεηαη άκεζα ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. β. Δάλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν θαηαρσξνχληαη θαη απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηα ζηνηρεία ησλ εληχπσλ «Γήισζε έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ» Μ3, θαη «Γήισζε ζρέζεσλ θνξνινγνχκελνπ» Μ7. Ο ΑΦΜ ζηα κέιε/εηαίξνπο αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα απνδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ειεθηξνληθά θαη ελεκεξψλεηαη άκεζα ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. 3. Οη ηδξπηέο ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο ή ν εθπξφζσπνο απηψλ ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνβάιινπλ δήισζε Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ (ΦΚ), ε νπνία απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Άιισο, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο θαη απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.

13 4. Αλ ε απνζηνιή ηεο Γήισζεο Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ γίλεηαη κε ηειενκνηνηππία, ν έιεγρνο ηεο δελ δηαθφπηεη ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη απφδνζεο ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο θαη δελ απαηηείηαη ε απνζηνιή νπνηαζδήπνηε έγθξηζεο ή βεβαίσζεο πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. 5. Σελ επζχλε γηα ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θέξνπλ νη δεινχληεο. Ο πξσηφηππεο δειψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηνλ θάθειν ηεο εηαηξείαο θαη κπνξνχλ λα δηαβηβάδνληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. πξσηφηππα ή αληίγξαθα θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. Άξζξν 9 ύληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ύζηαζεο- Πιεξωκέο 1. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 έσο 8 ηεο παξνχζαο αλ πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί εηαηξεία πνπ απφ ηνλ λφκν απαηηείηαη ή ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα γίλεη κε ηε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο, ν ζπκβνιαηνγξάθνο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, πξνβαίλεη ζηε ζχληαμή ηεο. 2. Αθνινχζσο, γίλεηαη ε είζπξαμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ησλ θάησζη πνζψλ: α) Σέινπο θαηαρψξηζεο Γ. Δ. ΜΖ β) Κφζηνπο εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην γ) Δηζθνξάο ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ δ) Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ ε) Γηθαηψκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ, εθφζνλ απαηηείηαη ζη) ηπρφλ άιιεο θαηαβνιέο πνπ απαηηνχληαη θαη ρνξεγείηαη αλαιπηηθή απφδεημε πιεξσκήο.

14 Άξζξν 10 Καηαρώξεζε ηεο Δηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΖ 1. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, θαηαρσξεί ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ην θαηαζηαηηθφ απηήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, ην νπνίν ρνξεγεί ηνλ αξηζκφ Γ.Δ.ΜΖ θαη επηζηξέθεη ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν απηφλ θαζψο θαη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Καηαρψξεζεο. 2. Ζ αλσηέξσ θαηαρψξεζε, γηα ηηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ., αλαθνηλψλεηαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ ή ζην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ, κε αλαθνίλσζε πνπ ζπληάζζεη ν ζπκβνιαηνγξάθνο (ππόδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ). 3. Αλ πξφθεηηαη γηα Αλψλπκεο Δηαηξείεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920 (37 Α ), φπσο ηζρχεη, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά κε απηφκαην ηξφπν ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ή, εθφζνλ δελ είλαη ηερληθά εθηθηφ, κε επηζηνιηθφ ηαρπδξνκείν ζην αξκφδην Σκήκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζχζηαζεο θαη λα εθδψζεη ηηο απαηηνχκελεο εγθξηηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ηηο νπνίεο θνηλνπνηεί απζεκεξφλ ειεθηξνληθά, κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν, ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαηαρψξηζεο ζην ΓΔΜΖ πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξν 11 Υνξήγεζε ΑΦΜ ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία θαη ινηπέο εγγξαθέο Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο αθνχ πξνβεί ζηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο ζην ΓΔΜΖ: α. Αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. ή Δ.Π.Δ. ν ζπκβνιαηνγξάθνο, πνπ ιεηηνπξγεί σο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζπληάζζεη αλαθνίλσζε γηα ηε ζχζηαζε Α.Δ. ή Δ.Π.Δ (ππόδεηγκα 2 θαη 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ), ηελ νπνία απνζηέιιεη ειεθηξνληθά, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε ηειενκνηνηππία πξνο ην Δζληθφ Σππνγξαθείν, γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα ρνξεγεί

15 Κσδηθφ Αξηζκφ Γεκνζίεπζεο (ΚΑΓ) θαη ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά, κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ή κε ηειενκνηνηππία ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο (ππόδεηγκα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ) β. Απνζηέιιεη πξνο ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα ηνπ ΟΑΔΔ, έληππν αλαγγειίαο εγγξαθήο ή επαλεγγξαθήο, γηα φζνπο εηαίξνπο/ κεηφρνπο δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ ΟΑΔΔ, θαζψο θαη βεβαίσζε φηη θαηαβιήζεθε ην δηθαίσκα εγγξαθήο (ππόδεηγκα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ). Με ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ, ν ΟΑΔΔ εμεηάδεη ηε ζπλδξνκή ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ή ηελ επαλεγγξαθή ησλ εηαίξσλ/κεηφρσλ θαη ηνπο απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Αλ νη εηαίξνη/κέηνρνη δελ δηαζέηνπλ Αξηζκφ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηνηππία θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο πξνο ηνλ ΟΑΔΔ, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηε ρνξήγεζή ηνπ. γ. Γηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3853/2010 (90 Α ), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο Γήισζεο έλαξμεο/κεηαβνιήο εξγαζηψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ (έληππν Μ3), ηεο Γήισζεο ζρέζεσλ θνξνινγνπκέλνπ (έληππν Μ7), ηεο Γήισζεο κειψλ κε θπζηθνχ πξνζψπνπ (έληππν Μ8), φπνπ απαηηείηαη, θαη ηεο Γήισζεο δξαζηεξηνηήησλ επηρείξεζεο (έληππν Μ6), φπνπ απαηηείηαη, γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία. Ο ΑΦΜ απνδίδεηαη άκεζα απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Οη Γειψζεηο παξακέλνπλ θαη θπιάζζνληαη ζηνλ θάθειν ηεο εηαηξείαο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ ή ζην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ θαη κπνξνχλ λα δηαβηβάδνληαη πξσηφηππεο ή αληίγξαθα ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαηφπηλ αηηήκαηνο. δ. Απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία αίηεκα εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζηα Μεηξψα ηνπ αξκφδηνπ επηκειεηεξίνπ (ππόδεηγκα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ). Σν Δπηκειεηήξην απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απνζηέιιεη ειεθηξνληθά, κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ή κε ηειενκνηνηππία ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζηα ζρεηηθά Μεηξψα (ππόδεηγκα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ). δ. Καηαρσξεί ηνλ ΑΦΜ ηεο λενζπζηαζείζαο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΖ θαη αλαξηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο πεξ. α ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηνλ ζρεηηθφ ΚΑΓ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΔΜΖ.

16 Άξζξν 12 Υνξήγεζε βεβαίωζεο ζύζηαζεο Γηαβίβαζε εγγξάθωλ 1. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 5 έσο 11 ηεο παξνχζαο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ρνξεγεί αηειψο βεβαίσζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε θαη ην απνηέιεζκα ην νπνίν είραλ (ππόδεηγκα 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ). Δηδηθφηεξα ζηε βεβαίσζε θαη ειάρηζηνλ αλαθέξνληαη: Ζ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, ε εηαηξηθή κνξθή απηήο, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο, ν αξηζκφο ΓΔΜΖ θαη ν Κσδηθφο Αξηζκφο Καηαρψξεζεο, ν ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο θαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζηα ζρεηηθά κεηξψα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ΑΔ ή ΔΠΔ ζηελ βεβαίσζε αλαθέξεηαη θαη ν ΚΑΓ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ. 2. Αθνινχζσο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο δηαβηβάδεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηελ εθδνζείζα βεβαίσζε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο ζηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα Πξσηνδηθεία γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ηηο ΔΠΔ θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο γηα ηηο Α.Δ., ελψ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπο αθνινπζεί θαη ε δηαβίβαζε έληππνπ αληηγξάθνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Οκνίσο, ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, δηαβηβάδεη εληφο δεθαπέληε εξγάζηκσλ (15) εκεξψλ απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ηνλ πιήξε θπζηθφ θάθειν απηήο, ζην Σκήκα Γ.Δ.ΜΖ ή ζηελ θαηά ηφπν, κε βάζε ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, αξκφδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. Δθφζνλ ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο είλαη ζπκβνιαηνγξάθνο, ν θπζηθφο θάθεινο πνπ δηαβηβάδεηαη πεξηιακβάλεη απιφ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ ζ απηφ εγγξάθσλ θαη πξσηφηππα ηα ινηπά έγγξαθα θαη δειψζεηο. Άξζξν 13 Γηαδηθαζία Πιεξωκώλ 1. Ζ θαηαβνιή ησλ πνζψλ ηνπ Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κφζηνπο χζηαζεο, ηνπ ΦΚ, ησλ δηθαησκάησλ εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ, θαζψο θαη ινηπψλ πιεξσκψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ θαη βεβαηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εηαηξεία, γίλεηαη ηνηο κεηξεηνίο ή εάλ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ κε ηξαπεδηθή επηηαγή, ή κε

17 θαηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ. θαη πξνζθφκηζε ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο ηεο Σξάπεδαο. Δθφζνλ ππάξρεη ε ηερληθή δπλαηφηεηα, ε θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη κέζσ ειεθηξνληθψλ ή/θαη ηειεθσληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ (web ή/θαη phone banking), πηζησηηθήο ή ρξεσζηηθήο θάξηαο ή θαη δηαηξαπεδηθά. 2. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα θάζε πιεξσκή, ε νπνία γίλεηαη ζηελ ίδηα, εθδίδεη εηο δηπινχλ απφδεημε είζπξαμεο, ζηελ νπνία εθηφο απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ είζπξαμεο αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη ηα επηκέξνπο πνζά, θαζψο θαη νη δηθαηνχρνη απηψλ. Σν πξψην ζηέιερνο ηεο απφδεημεο δίδεηαη ζηνλ θαηαβάιινληα, ελψ ην αληίγξαθν παξακέλεη θαη θπιάζζεηαη ζηνλ θάθειν ηεο εηαηξείαο γηα δέθα (10) έηε. 3. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο δελ νινθιεξσζεί γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζην πξφζσπν ησλ εηαίξσλ θαη δελ θαηαρσξεζεί ζην Γ.Δ.ΜΖ, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, εθηφο ηνπ Γξακκαηίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξείαο. Ζ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ γίλεηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα 30 εκεξψλ, ε νπνία άξρεηαη απφ ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα πνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ζεξαπείαο ησλ ειιείςεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 5, παξ. 3 ηνπ αξ. 6 θαη παξ. 3 ηνπ αξ. 7 ηνπ λ. 3853/ Σα πνζά ηα νπνία θαηαβάιινληαη ηνηο κεηξεηνίο ή κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο θαη έρνπλ εηζπξαρζεί γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο ή εθφζνλ ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο είλαη ζπκβνιαηνγξάθνο, απφ ηνλ ίδην, ή απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην ππάιιειν απηψλ, ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. Άξζξν 14 Γξακκάηην Δληαίνπ Κόζηνπο ύζηαζεο Δηαηξείαο θαη ινηπά θόζηε. Ζ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πξνβαίλεη ζηελ είζπξαμε ησλ αθφινπζσλ πνζψλ: 1. Γξακκάηην Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξείαο, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζην δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ Τπεξεζία Μίαο ηάζεο, θαη νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα (50) επξψ γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ζην πνζφ ησλ εβδνκήληα (70) επξψ γηα

18 ηηο Δ.Π.Δ. θαη ΑΔ. Αλ νη ηδξπηέο είλαη πιένλ ησλ ηξηψλ (3), ην χςνο ηνπ Γξακκαηίνπ Κφζηνπο χζηαζεο Δηαηξείαο πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε (5) επξψ γηα θάζε επηπιένλ ηδξπηή. 2. Σέινο θαηαρψξεζεο Γ.Δ.ΜΖ, ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3419/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3853/2010, ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα (10) επξψ, θαη θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα γηα θάζε θαηαρψξεζε ή κεηαβνιή ζην Γ.Δ.ΜΖ. 3. Κφζηνο εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2081/1992 (154 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ.3419/2005 (297 Α ). 4. Σέινο ππέξ ηακείνπ Ννκηθψλ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο πεξ. ββ ηνπ εδ. ηζη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ. 4114/1960 (164 Α ), φπσο ηζρχεη, αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο ρηιίνηο (5%ν ) επί ηνπ θεθαιαίνπ ησλ νκνξξχζκσλ θαη εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. 5. Σέινο ππέξ ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ Αζελψλ, ην νπνίν γηα ηε ζχζηαζε νκνξξχζκσλ θαη εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ κε θεθάιαην απφ 586,94 θαη άλσ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Δπηπιένλ εηζπξάηηεηαη ραξηφζεκν 3,6% επί ηνπ αλσηέξσ 1%. Δάλ ην θεθάιαην είλαη έσο 586,94 εηζπξάηηεηαη κφλν πνζφ 5,80. Γηα ηε ζχζηαζε Δ.Π.Δ., αλεμαξηήησο χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ εηζπξάηηεηαη πνζφ 5,80, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 273/95, (155 Α ). 6. Γηα ηε ζχζηαζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηέινο ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 1%ν επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. 7. Σέινο ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ θαη απνζπαζκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3853/2010, ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ ηξηψλ (3) επξψ πιένλ πελήληα ιεπηψλ (0,50) γηα θάζε ζειίδα. Δθφζνλ ην αληίγξαθν ή ην απφζπαζκα ρνξεγείηαη ειεθηξνληθά δελ θαηαβάιιεηαη πξφζζεην ηέινο αλά ζειίδα. 8. Σέινο ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2853/2010, ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηψλ (3) επξψ.

19 9. Σέινο γηα ηελ παξνρή εμ απνζηάζεσο πξφζβαζεο ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ θαη απηνδχλακεο αλάθιεζεο ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ, γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην Γ.Δ.ΜΖ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2010, ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαπέληε (15) επξψ εηεζίσο. ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ρνξήγεζε θσδηθνχ ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο. 10. Σα ηέιε ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα ππεξεζία θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ. Σα ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 7 απνδίδνληαη θαηά ην πάγην πνζφ ηνπο ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (Κ.Δ.Δ.) θαη θαηά ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα θάζε ζειίδα ζηελ Τπεξεζία πνπ ρνξεγεί ην απφζπαζκα ή ην αληίγξαθν. Δθφζνλ ηα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ρνξεγνχληαη ειεθηξνληθά, ην ηέινο πεξηέξρεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ Κ.Δ.Δ. Σν ηέινο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ παξφληνο, πεξηέξρεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ Κ.Δ.Δ. 11. Σα ηέιε, θαζψο θαη ηπρφλ άιια πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, επηκεξίδνληαη θαη απνδίδνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επηηπρή θαηαρψξεζε ζην Γ.Δ.ΜΖ.. Ζ θαηαβνιή γίλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ ηεξεί ε Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο θαη πίζησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ απνζηέιιεη ειεθηξνληθά πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο ηξηκεληαίεο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα εηζπξαρζέληα πνζά, ε εκεξνκελία είζπξαμεο, θαζψο θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεο θαηαβάιινπζαο εηαηξείαο: α. Όλνκα θαη ε επσλπκία β. Ννκηθή Μνξθή γ. ΑΦΜ δ. Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ ε. Κεθάιαην

20 ζη. Δηδηθά γηα ηνλ ΟΑΔΔ, ηα νλφκαηα θαη ΑΦΜ ησλ εηαίξσλ γηα ηνπο νπνίνπο εηζπξάρζεθε δηθαίσκα εγγξαθήο Μέξνο Β Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γ.Δ.ΜΖ θαη Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο Άξζξν 15 Γηαβίβαζε ζηνηρείωλ 1. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο δηαζπλδέεηαη ειεθηξνληθά κε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Γ.Δ.ΜΖ, πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλεί εμ απνζηάζεσο ειεθηξνληθά θαη λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ηηο Πεξηθέξεηεο, ηα Γηθαζηήξηα, ην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ ζχζηαζε εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ηνπο λ. 3419/2005 θαη λ. 3853/2010. Γηα ηελ ζχλδεζε θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ηεξνχληαη νη δηεζλείο, επξσπατθέο θαη εζληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ δηαβηβαδφκελσλ δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη κε θξππηνγξαθεκέλν θαη αζθαιή ηξφπν, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 3731/2008 (263 Α ) θαη ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ησλ δηαζπλδεφκελσλ ππεξεζηψλ. 2. Ζ δηαβίβαζε ζηνηρείσλ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ Μηαο ηάζεο θαη ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, δχλαληαη λα δηελεξγνχληαη θαη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ λ. 2672/1998 (290 Α ) «Οηθνλνκηθνί πφξνη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο Γηαηάμεηο» θαη ην π.δ. 342/2002 (284 Α ) «Γηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ θαη Ο.Σ.Α ή κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ελψζεσλ θπζηθψλ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηαηξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1065 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗ Η ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΧΝ ΤΠΗΡΔ ΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ.

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗ Η ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΧΝ ΤΠΗΡΔ ΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ. ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ. ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ E-MARKETS: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΝΓΤΝΑΜΧΗ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο δηαγλσζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ και ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άπθπο 1.

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ και ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άπθπο 1. ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ και ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη Άπθπο 1. κοπόρ ηος νόμος α) ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΗ-Μ3Ρ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα