Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/ Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ Τίτλος Πράξης: ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ - e-master Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ) Προϋπολογισμός: ,80 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης (κατακύρωση πρόσθετου φυσικού αντικειμένου): ,17 ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 9 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16/10/14 Κωδικός ΟΠΣ: από 70

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Συντομογραφίες... 8 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 9 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 9 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών & της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας. 14 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «e-content» Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «e-assessment» Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «e-library» Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα «e-job» Α3.4.5 Λειτουργική Ενότητα «e-registry» Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση από 70

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Μετάπτωσης και εισαγωγή δεδομένων Α4.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας Α4.3 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Συστήματος Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.5 Σενάρια Χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου από 70

4 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας συστήματος μεταπτυχιακών σπουδών και μέριμνας Σύμβαση Υπηρεσιών Κατηγορία υπηρεσίας 07 Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Κατηγορία υπηρεσίας 24 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης Ταξινόμηση κατά CPV Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βιβλιοθηκών Υπηρεσίες εξοικείωσης και εκπαίδευσης στη χρήση υπολογιστών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Λ. Αλεξάνδρας 196) και όπου αλλού προβλέπεται από τη Διακήρυξη Ανοικτός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή ,80 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,20. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 15% του προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), όσον αφορά στην κατακύρωση πρόσθετου φυσικού αντικειμένου, ήτοι , ,90 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Το Έργο εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 02: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ», Άξονες Προτεραιότητας: 04 Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ, 05 Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ», Άξονας 4 από 70

5 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Προτεραιότητας: 06 Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου, Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ», Άξονας Προτεραιότητας: 05 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας και Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας: 02 Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9 μήνες, με ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης υλοποίησης του Έργου 30/9/ /10/2014 στις 12:00 ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/10/2014 στις 12:00 5 από 70

6 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Το Έργο αποτελεί το βασικό μέρος μιας προσπάθειας της ΕΣΔΥ για βελτίωση και επαύξηση των ΤΠΕ υποδομών της και την επέκτασή τους σε ένα νέο παραγόμενο προϊόν που θα αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πρότυπου συστήματος μεταπτυχιακών σπουδών από απόσταση, (εφεξής, e-master ), με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια αυτή έχει αποτυπωθεί στο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ e-master», το οποίο περιλαμβάνει δύο υποέργα: το ΥΕ 1, το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και το ΥΕ 2, το οποίο υλοποιήθηκε με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) και αφορούσε στην επικαιροποίηση των ΤΠΕ αναγκών της ΕΣΔΥ και την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, μέσω της σύνταξης δύο αντίστοιχων μελετών. Η ΕΣΔΥ, έχοντας αποκτήσει τις βασικές υποδομές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, μέσω του e- School, καθώς και την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ωριμότητα στο χώρο της τηλεκπαίδευσης, προχωρά στην επέκταση των υπαρχουσών υποδομών της, έτσι ώστε να μπορεί να οργανώσει μια σειρά από νέες υπηρεσίες για τους (υποψήφιους) φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της, τους απόφοιτούς της, τους συνεργαζόμενους φορείς, τις υπηρεσίες υγείας κ.α., με στόχο την επαύξηση των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων. Για το σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση των υπηρεσιών που συνδέουν τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την εργασία, απαιτείται η μέγιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ, με την επιλογή εργαλείων που επιτρέπουν τη διαχείριση της εκπαίδευσης και της γνώσης και την οργάνωσή τους μέσω ενός αξιοποιήσιμου δικτύου δομών παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, προώθησης του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και συνεχούς βελτίωσης των προσόντων των αποφοίτων. Το e-master θα βασίζεται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά, για ορισμένα υποσυστήματά του, θα χρησιμοποιηθούν αναθεωρημένες εκδόσεις του υπάρχοντος λογισμικού, θα «φιλοξενείται» σε εξωτερικούς εξυπηρετητές και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα: Διαμόρφωση πλήρως εξ αποστάσεως ΠΜΣ (e-content): Το υποσύστημα αυτό θα εξειδικεύσει την εκπαιδευτική στρατηγική και θα διαμορφώσει νέα ΠΜΣ στην ΕΣΔΥ. Το εν λόγω υποσύστημα θα συμπληρώσει τις ανάγκες υποστήριξης μιας ολοκληρωμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των ΠΜΣ που προσφέρει η ΕΣΔΥ. Διαχείριση και διεξαγωγή εξετάσεων και ερευνών/δημοσκοπήσεων (e-assessment): Μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα δίνεται η δυνατότητα σχεδίασης, υλοποίησης και διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων των μαθημάτων των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Επίσης, μέσω του υποσυστήματος e-assessment, θα σχεδιάζονται και θα πραγματοποιούνται οι έρευνες, οι μελέτες και οι δημοσκοπήσεις που σχεδιάζουν τα στελέχη της ΕΣΔΥ. Ψηφιοποίηση βιβλίων/συγγραμμάτων της ΕΣΔΥ και ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση της φυσικής και ψηφιακής βιβλιοθήκης, με δυνατότητα για αναζήτηση και μελέτη μέσω του διαδικτύου (e-library): Μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος αυτού, θα διαμορφωθεί η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΣΔΥ, ενώ τα ηλεκτρονικά βιβλία θα είναι διαθέσιμα στους φοιτητές των ΠΜΣ, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που θα «συναλλάσσεται» με την ΕΣΔΥ. Γραφείο διασύνδεσης, εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής πληροφόρησης (e-job): Μέσω του υποσυστήματος για τη διασύνδεση των φοιτητών της ΕΣΔΥ με την αγορά εργασίας, η ΕΣΔΥ θα είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και ενημέρωσης 6 από 70

7 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου από απόσταση στους απόφοιτούς της και τους συνεργαζόμενους φορείς, με στόχο τη διασύνδεσή τους, την εύρεση απασχόλησης και την επαγγελματική τους πληροφόρηση. Επιπλέον, μέσα από τη λειτουργικότητα του e-job, θα υποστηρίζεται η κοινωνική δικτύωση των φοιτητών και των αποφοίτων με την ΕΣΔΥ και τους συνεργαζόμενους με αυτήν φορείς, με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η εύστοχη ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων. Οργάνωση και διαχείριση των διοικητικών λειτουργιών των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ (e-registry). Το υποσύστημα αυτό αφορά την δημιουργία ενός εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, διαχείρισης και διάχυσης της γνώσης της ΕΣΔΥ, ώστε να υποστηριχθεί ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά - κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο - η λειτουργία και οι επιμέρους διαδικασίες των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. 7 από 70

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ ΥΣΑ ΕΣΔΥ ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΠ ΟΣΥ ΟΔΕ ΨΣ ΥΕ ΕΥΔ ΨΣ ΝΠΔΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΠΜΣ ΔΕΠ ΕΠΠ ΚΩΚ ΕΩΚ ΙΑ ΣΑΚ Ευρωπαϊκή Ένωση Υγειονομική Σχολή Αθηνών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Ομάδα Συντονισμού και Υποστήριξης Ομάδα Διοίκησης Έργου Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Κανονικές Ώρες Κάλυψης Επιπλέον Ώρες Κάλυψης Ιδρυματικό Αποθετήριο Σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφές 8 8 από 70

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Η ΕΣΔΥ αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, με σημαντική και αδιάλειπτη παρουσία από την ίδρυσή της έως σήμερα - περισσότερα από 80 χρόνια. Η συστηματική αυτή παρουσία, σε συνδυασμό με την υψηλή στάθμη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού της έργου, την καθιστά ένα ίδρυμα με κύρος, αξιοπιστία και σημαντική απήχηση στον ελληνικό πληθυσμό. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της ΕΣΔΥ, αποτελούν σήμερα ένα σημαντικό πεδίο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις επιστήμες της Δημόσιας Υγείας, της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και της Επαγγελματικής Υγείας, εκκολάπτοντας νέους επιστήμονες ή και υφιστάμενα στελέχη οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για μια λαμπρή σταδιοδρομία. Για τα επόμενα χρόνια, το όραμα της ΕΣΔΥ είναι να αποτελέσει ένα ηγετικό φορέα στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των υπηρεσιών υγείας για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και των πρακτικών της Δημόσιας υγείας στη χώρα και διεθνώς, για τη διαχείριση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων παραγόντων κινδύνου για την υγεία και την αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού. Αποστολή της ΕΣΔΥ αποτελεί η βελτίωση και προστασία της υγείας των πολιτών στην Ελλάδα και διεθνώς, μέσα από την ανάπτυξη και διάχυση της επιστημονικά τεκμηριωμένης γνώσης στην εκπαίδευση, την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών στη Δημόσια Υγεία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: Της παροχής και διασφάλισης υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Της ανάπτυξης των σύγχρονων δεξιοτήτων και της διεπιστημονικότητας των επαγγελματιών Δημόσιας Υγείας. Της προώθηση και ενίσχυσης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και πρακτικής της δημόσιας υγείας. Της μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα της δημόσιας υγείας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 9 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών (ΥΣΑ) ιδρύθηκε από τον Ελ. Βενιζέλο, το 1929, στην Αθήνα, με στόχο τη μετεκπαίδευση επιστημόνων ικανών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας. Η Σχολή στεγάζεται από τη σύστασή της στο ιδιόκτητο κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 196. Το 1994, η ΥΣΑ μετονομάσθηκε σε Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και μετατράπηκε ουσιαστικά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 9 από 70

10 Από το 1997, εποπτεύεται από κοινού από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας (ν. 2194/1994 [ΦΕΚ 34 Α ], καθώς και ν. 2517/1997 [ΦΕΚ 160 Α ] και ν. 2920/2001 [ΦΕΚ 131 Α']). Σκοπός της ΕΣΔΥ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η επιστημονική έρευνα και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, την Προαγωγή Υγείας, την Κοινωνική Πολιτική και την Επαγγελματική Υγεία. Η ΕΣΔΥ προσφέρει τα παρακάτω ΠΜΣ: Δημόσια Υγεία (πλήρους & μερικής φοίτησης), Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (πλήρους & μερικής φοίτησης) και Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (πλήρους & μερικής φοίτησης). Οι τίτλοι σπουδών που απονέμει η ΕΣΔΥ είναι ισότιμοι προς τους Μεταπτυχιακούς τίτλους Ειδίκευσης των ΑΕΙ (ν. 3685/2008 [ΦΕΚ 148 Α ], άρθρο 12 παρ. 4). 10 Οργάνωση και διοίκηση της Σχολής Συμβούλιο καθηγητών της ΕΣΔΥ ΤΟΜΕΙΣ Επιδημιολογίας Και Βιοστατιστικής Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής Υγιεινής της Διατροφής Και Βιοχημείας Ευγονικής και Υγιεινής Μητρότητας και Παιδικής ηλικίας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Ιατρικής Οικονομίας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας Και Τροπικών Νόσων Γενικής και Εφαρμοσμένης εις την Υγιεινή Μικροβιολογίας και Ανοσοβιολογίας Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής Κοινωνιολογίας Αρχών Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Διεύθυνσης Οικονομικό Τμήμα Γραφείο Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Βιβλιοθήκη Δημόσιας Υγείας ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιτροπή Ερευνών Πρόεδρος Γραμματεία ΚΕΚ Πρόεδρος Γραμματεία Κύριο διοικητικό όργανο της ΕΣΔΥ είναι το Συμβούλιο των Καθηγητών. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Κοσμήτορας ή ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας, οι οποίοι εκλέγονται από το Συμβούλιο με διετή θητεία. Η ΕΣΔΥ, στη βάση του Π.Δ. 1233/81, είναι διαρθρωμένη στους ακόλουθους 12 Τομείς: Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων, Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, Γενικής και Εφαρμοσμένης εις την Υγιεινή Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας, Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας, Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, Ευγονικής και Υγιεινής Μητρότητας και Παιδικής Ηλικίας, Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Κοινωνιολογίας, Οικονομικών της Υγείας και Αρχών Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Επιπλέον, στην ΕΣΔΥ λειτουργούν τα ακόλουθα ακαδημαϊκά όργανα και επιτροπές: 10 από 70

11 Η Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας. Οι Επιτροπές επιλογής υποψηφίων για τα ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας. Η διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη της ΕΣΔΥ για την εκπλήρωση της αποστολής της παρέχεται από τις παρακάτω υποδομές: Το Γραφείο Εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για τη διεκπεραίωση των θεμάτων εγγραφής, εξετάσεων, βαθμολογίας, πιστοποιητικών και απονομής μεταπτυχιακών τίτλων στους σπουδαστές της Σχολής. Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι αρμόδιο για την κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΣΔΥ, τη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού, την εκτέλεση και διαχείριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων. Το Γραφείο Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, που είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων προσωπικού της ΕΣΔΥ, όπως τήρηση μητρώου, επίλυση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, άδειες, αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση αλληλογραφίας. Τη Βιβλιοθήκη Δημόσιας Υγείας, η οποία διαθέτει πλούσια συλλογή ελληνικών και ξένων βιβλίων και περιοδικών που καλύπτουν το χώρο της Δημόσιας Υγείας, διατηρεί αρχείο των διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών και χρησιμοποιείται από τους φοιτητές ως χώρος μελέτης και πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), το οποίο έχει πιστοποιηθεί ως θεματικό ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση την Υπουργική Απόφαση / , με βασικά πεδία εξειδίκευσης τα Επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομίας και Διοίκησης, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Γραφείο Μέριμνας φοιτητών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες που αφορούν τους φοιτητές, όπως η έκδοση δελτίου μειωμένου εισιτηρίου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η συμμετοχή τους στα οργανωμένα Εργαστήρια Πληροφορικής και στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης (e-learning) και η εγγραφή τους στο Σύλλογο Αποφοίτων της Σχολής. Τα δύο Eργαστήρια Πληροφορικής, στα οποία δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν σεμινάρια εξοικείωσης με τα βασικά προγράμματα των Η/Υ καθώς και με πιο σύνθετα και εξειδικευμένα (π.χ. το SPSS), τα οποία συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξή τους. Στην ΕΣΔΥ λειτουργεί το Γραφείο Πληροφορικής, με αντικείμενο την υποστήριξη του προσωπικού της σε θέματα ΤΠΕ. Το Γραφείο διαδραματίζει κύριο ρόλο στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη των έργων πληροφοριακής υποδομής, αλλά και στην καθημερινή λειτουργία της Σχολής και έχει ως αρμοδιότητες: Τον έλεγχο της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας και συντήρησης του τοπικού εσωτερικού δικτύου της ΕΣΔΥ, της Διαδικτυακής Πύλης και του Ασύρματου Δικτύου. Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα στελέχη της Σχολής, αναφορικά με τον από 70

12 εξοπλισμό πληροφορικής και το λογισμικό. Τη συνεργασία και το συντονισμό με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Την εποπτεία και υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Σχολής και τη διαχείριση των λογαριασμών των στελεχών της. Την εισήγηση δράσεων για την ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας στην ΕΣΔΥ, την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων και δράσεων στον τομέα των ΤΠΕ και την ενημέρωση για την λήψη αποφάσεων αναφορικά με νέες επενδύσεις τεχνολογίας και εξοπλισμού πληροφορικής. Τον έλεγχο και υποστήριξη της υλοποίησης έργων ΤΠΕ στην Σχολή. 12 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ίδιος με Φορέα Λειτουργίας. Βλ. προηγούμενη ενότητα Α1.1.1 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Η Επιστημονική Εταιρεία Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας με διακριτικό τίτλο «Ε.ΕΤ.ΑΠ.ΕΣΔΥ» ιδρύθηκε το 2005 (απόφαση 4085/05 Πρωτοδικείου Αθηνών) και αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την ΕΣΔΥ. Σκοπός είναι η συνένωση όλων των αποφοίτων των τμημάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και της πρώην Υγειονομικής Σχολής Αθηνών για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την προάσπιση των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και τη στήριξη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Για επικοινωνία: ( Ο ρόλος της Εταιρείας στην υλοποίηση του Έργου θα αφορά τη διασύνδεση των μελών της με τις λειτουργίες των υποσυστημάτων του e-master. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το Συμβούλιο Καθηγητών της ΕΣΔΥ θα αποτελεί την Επιτροπή Στρατηγικής, η οποία θα δίνει τις βασικές κατευθύνσεις ως προς την πορεία και τον προσανατολισμό της μεταπτυχιακής και δια βίου εκπαίδευσης στην ΕΣΔΥ. Για την ομαλή λειτουργία και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Έργου, η ΕΣΔΥ θα συγκροτήσει την Ομάδα Συντονισμού και Υποστήριξης (ΟΣΥ), η οποία θα αποτελείται από τους διευθυντές σπουδών των ΠΜΣ και ένα στέλεχος του Γραφείου Πληροφορικής. Η ΟΣΥ θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα έχει άμεση συνεργασία με τον Ανάδοχο και την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που αυτός θα συγκροτήσει. Η ομάδα των βασικών χρηστών του έργου θα είναι τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της ΕΣΔΥ, ως επιστημονικά υπεύθυνοι των ηλεκτρονικών μαθημάτων που θα αναπτυχθούν, οι φοιτητές και τα στελέχη της διοίκησης που εμπλέκονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 12 από 70

13 Για τη διενέργεια του διαγωνισμού, θα συγκροτηθεί 5μελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά από κλήρωση, η οποία θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Τέλος, η ΕΣΔΥ θα συγκροτήσει την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), η οποία θα αναλάβει τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων, την παραλαβή τους και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 13 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Το έργο e-school αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Μέτρου 2.6 Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια», με την υπ αριθμό /ΚτΠ 7342Β / Απόφαση Ένταξης και τίτλο: «e-school της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας» (Ημερομηνία προκήρυξης: 15/1/20117, ημερομηνία σύμβασης: 14/5/2009). Το e-school βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία τα τελευταία 3 χρόνια. Αποτελείται από τη διαδικτυακή πύλη (portal), η οποία συνιστά το γενικό (ανοιχτό) μέρος, που είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου. Η πύλη παρέχει γενικές πληροφορίες για την ΕΣΔΥ, αλλά και ουσιαστική ενημέρωση και γνώση για θέματα δημόσιας υγείας, αγωγής υγείας και πρόληψης. Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε θεματικές ενότητες, ανάλογες με τους 12 Τομείς της ΕΣΔΥ. Κάθε Τομέας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου που τον αφορά. Το ελεγχόμενο (κλειστό) μέρος είναι το κομμάτι της παροχής εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών στους φοιτητές, ονομάζεται e-administration και απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ, στα στελέχη της Γραμματείας και τους φοιτητές της ΕΣΔΥ. Είναι προσβάσιμο μόνο μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη, με την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού. Παρέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στον φοιτητή που έχει εισέλθει στο σύστημα, όπως τις εγγραφές του στα μαθήματα, τα προγράμματα των σπουδών, διδασκαλίας, την βαθμολογία, τις απουσίες, σημειώσεις, κά. Μέσω της πύλης, δίδεται, ακόμη, η δυνατότητα αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των διαδικασιών οργάνωσης και διαχείρισης των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Ειδικότερα, μέσω της πύλης (www.esdy.edu.gr), οι χρήστες - υποψήφιοι φοιτητές οδηγούνται στο σύστημα e-admin όπου εγγράφονται, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους και όταν επιλεγούν ως φοιτητές οδηγούνται στα υποσυστήματα υποστήριξης της εκπαίδευσης (π.χ. SABA, CENTRA, MOODLE). Την ίδια στιγμή, το προσωπικό της ΕΣΔΥ, μέσω της πύλης και ανάλογα με τα καθήκοντά του, διαχειρίζεται τον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων: Ειδικότερα, το προσωπικό του Πρωτοκόλλου παραλαμβάνει την αίτηση και μέσω του υποσυστήματος DocAsset (http://docasset.esdy.edu.gr//index.aspx) την προωθεί στις Επιτροπές Επιλογής. Το προσωπικό του Γραφείου Εκπαίδευσης διαχειρίζεται τους επιλεγέντες φοιτητές (δημιουργία καρτέλας, εγγραφή σε μαθήματα, παρακολούθηση της ακαδημαϊκής τους δραστηριότητας). Οι Διευθυντές Σπουδών δημιουργούν «προσφορές εκπαίδευσης» στο υποσύστημα SABA 13 από 70

14 (http://saba.esdy.edu.gr/saba/web/main), οι οποίες είναι διαθέσιμες τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΣΔΥ, όσο και στους φοιτητές, ανάλογα με το ΠΜΣ στο οποίο διδάσκουν ή φοιτούν, αντίστοιχα. Μέσα από το SABA, γίνεται ολόκληρη η διαχείριση της εκπαίδευσης. Ο φοιτητής λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικά και έχει την δυνατότητα φοίτησης σε Εικονικές Τάξεις, e-meetings και Ηλεκτρονικά Σεμινάρια. Η διοικητική ενημέρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (π.χ. βαθμολογίες, απουσίες, κτλ.) αποτυπώνονται στην ηλεκτρονική καρτέλα του φοιτητή. Τα υποσυστήματα CENTRA (http://centra.esdy.edu.gr) και MOODLE (http://moodle.esdy.edu.gr/) μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτές για την προσφορά σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαδικασίες λειτουργίας του e-school παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. Τεχνικά, όλο το σύστημα αποτελείται από 11 κεντρικούς εξυπηρετητές: 2 ISA Servers, 2 SABA, 1 Moodle LMS Servers, 1 CENTRA Virtual Class Server, 2 Oracle DBMS Servers, 1 Portal, e-admin, Doc Asset Server, 1 Mail Exchange Server, 1 Backup Server. 14 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών & της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Αποστολή της ΕΣΔΥ είναι η βελτίωση και προστασία της υγείας του πληθυσμού, μέσα από την προαγωγή, ανάπτυξη και διάχυση της επιστημονικώς τεκμηριωμένης γνώσης, με την μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή δράσεων, στα πεδία της Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας, Αγωγής Υγείας, καθώς και Οικονομικών, Οργάνωσης, Διοίκησης και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές, κοινωνικές και υγειονομικές ανάγκες της χώρας. Ειδικότεροι στόχοι: Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ. Η δημιουργία εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και η «παραγωγή» άριστα καταρτισμένων και εκπαιδευμένων επιστημόνων και στελεχών στον τομέα της δημόσιας υγείας και της διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Η διενέργεια επιστημονικής έρευνας. Η συμβολή της σχολής στην εξέλιξη της επιστήμης και της κοινωνίας μέσω καινοτόμου πνευματικής δημιουργίας και η εξασφάλιση κινήτρων και υποδομών για τη διενέργεια πρωτότυπης βασικής έρευνας υψηλής ποιότητας. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη δημόσια υγεία, την προαγωγή υγείας, τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και την κοινωνική πολιτική. Η συμβολή της ΕΣΔΥ στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στη χώρα μας, μέσω της διεξαγωγής πρωτοποριακής έρευνας, τα συμπεράσματα της οποίας συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες. Επιπλέον, μέσω της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων παροχής 14 από 70

15 υπηρεσιών υγείας και της συνεχιζόμενης εξειδίκευσης των επιστημόνων υγείας, ώστε να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους. Η δημιουργία ευρύτερου παραγωγικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιβάλλοντος και συνεργασιών. Η δημιουργία περιβάλλοντος και η υλοποίηση πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν και ενισχύουν τη συνεργασία και αλληλεπίδραση των επιστημόνων που ασχολούνται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με θέματα δημόσιας υγείας και υπηρεσιών υγείας στην ΕΣΔΥ και σε ιδρύματα, φορείς και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 15 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας Αποδέκτες των υποδομών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου θα είναι το προσωπικό εκείνων των δομών της ΕΣΔΥ που σχετίζονται με την παροχή και διαχείριση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Ειδικότερα: Το Γραφείο Εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη, οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για τη διεκπεραίωση των θεμάτων εγγραφής, εξετάσεων, βαθμολογίας, πιστοποιητικών και απονομής μεταπτυχιακών τίτλων στους σπουδαστές της Σχολής. Η Βιβλιοθήκη Δημόσιας Υγείας, η οποία διαθέτει πλούσια συλλογή ελληνικών και ξένων βιβλίων και περιοδικών που καλύπτουν το χώρο της Δημόσιας Υγείας, διατηρεί αρχείο των διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών και χρησιμοποιείται από τους φοιτητές ως χώρος μελέτης και πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Το Γραφείο Μέριμνας φοιτητών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες που αφορούν τους φοιτητές, όπως η έκδοση δελτίου μειωμένου εισιτηρίου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η συμμετοχή τους στα οργανωμένα Εργαστήρια Πληροφορικής και στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης (e-learning) και η εγγραφή τους στο Σύλλογο Αποφοίτων της Σχολής. Το Γραφείο Πληροφορικής, με αντικείμενο την υποστήριξη του προσωπικού της σε θέματα ΤΠΕ. Το Γραφείο διαδραματίζει κύριο ρόλο στην ουσιαστική και ολοκληρωμένη υποστήριξη των έργων πληροφοριακής υποδομής, αλλά και στην καθημερινή λειτουργία της Σχολής. Το Τμήμα Οικονομικών υπηρεσιών, με γενικότερο αντικείμενο τη διαχείριση των οικονομικών της ΕΣΔΥ (κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, παρακολούθηση της μισθοδοσίας του προσωπικού, κατάρτιση συμβάσεων υπηρεσιών και τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων). Ειδικότερα, το Τμήμα συνεισφέρει ενεργά στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ΠΜΣ, στηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διεξαγωγή ερευνών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διάθεσης του απαραίτητου πάγιου υλικού (π.χ. Η/Υ, καρέκλες, έδρες, θρανία), καθώς και των αναλώσιμων υλικών (π.χ. χαρτιά, μελάνια, γραφική ύλη κ.ά.), τις αμοιβές των επισκεπτών καθηγητών και την κάλυψη των γενικών λειτουργικών αναγκών της Σχολής (συντήρηση κτηρίου, ασφάλεια, καθαριότητα, κα.). Επιπλέον, άμεσα ωφελούμενοι θα είναι τα μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 15 από 70

16 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση μεταπτυχιακής εκπαίδευσης από στελέχη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί με συμβατικές διαδικασίες και τεχνικές (π.χ. πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, σε παραδοσιακή τάξη). Επιπρόσθετα, η ίδια η μεταπτυχιακή εκπαίδευση απαιτεί ουσιαστική επικοινωνία και διασύνδεση όλων των τμημάτων της ΕΣΔΥ, τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίησή της, (π.χ. Γραφείο Εκπαίδευσης, οικονομικό τμήμα, Γραφείο Πληροφορικής, Γραφείο Μέριμνας), με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση. Ακόμη, η ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυσικής Βιβλιοθήκης της ΕΣΔΥ (π.χ. δανεισμός, ηλεκτρονική καταλογογράφηση) και η ψηφιοποίηση τίτλων για τη διευκόλυνση των φοιτητών και του κοινού συνιστά ένα κρίσιμο εργαλείο για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Τέλος, η «διαχείριση» των αποφοίτων της ΕΣΔΥ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους εκπαιδευτικούς στόχους της. Οι απόφοιτοι της Σχολής, αποτελούν μια κρίσιμη μάζα στελεχών στις υπηρεσίες υγείας, η οποία χρειάζεται δια βίου μετεκπαίδευση και ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας και των πολιτικών υγείας. Πολλοί απόφοιτοι, μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους στην ΕΣΔΥ, προσανατολίζονται στην εύρεση εργασίας στο χώρο της υγείας και της Δημόσιας Υγείας, ενώ, ταυτόχρονα, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο υγείας προσεγγίζουν την ΕΣΔΥ προς αναζήτηση εξειδικευμένων στελεχών στη διοίκηση, τα οικονομικά της υγείας, την φαρμακο-οικονομία κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, το Έργο έχει στόχο τη βελτίωση και επαύξηση των υπαρχουσών ΤΠΕ υποδομών της ΕΣΔΥ και την επέκτασή τους σε ένα νέο εργαλείο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πρότυπου συστήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από απόσταση, με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της εκπαίδευσης. 16 Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η υφιστάμενη κατάσταση ΤΠΕ της ΕΣΔΥ 1 χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενδοκτιριακού καλωδιακού δικτύου, το οποίο είναι δομημένο (structured wiring) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης κτιρίων EIA/TIA-568A και με τοπολογία αστέρα. Στα κεντρικά κτίρια της ΕΣΔΥ υπάρχουν 190 σταθμοί εργασίας (nodes), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο τοπικό δίκτυο (LAN) της Σχολής, ως μέλη του κεντρικού τομέα / domain. Η διαχείριση των υπολογιστών, των χρηστών, των πόρων του δικτύου, των πολιτικών ασφαλείας και των δικαιωμάτων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory του κεντρικού εξυπηρετητή. Για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των γραφείων της Σχολής για εκτυπώσεις μεγάλου όγκου χρησιμοποιούνται τα δικτυακά πολυμηχανήματα (εκτυπωτές / 1 Η υφιστάμενη κατάσταση της ΕΣΔΥ περιγράφηκε αναλυτικά στο Παραδοτέο Π.1 Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school, (διαθέσιμο ΕΔΩ) στο πλαίσιο του ΥΕ 2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της παρούσας Πράξης. 16 από 70

17 φωτοαντιγραφικά), ενώ για την εξυπηρέτηση μικρότερων και απλών εκτυπώσεων χρησιμοποιούνται 30 εκτυπωτές γραφείου, τύπου LaserJet ή Inkjet. Η ΕΣΔΥ έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ασύρματο δίκτυο, το οποίο παρέχει στους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και τους επισκέπτες της Σχολής, δωρεάν, τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στις δικτυακές υπηρεσίες της, αλλά και στο διαδίκτυο γενικότερα. Η εμβέλεια των σημείων ασύρματης πρόσβασης του δικτύου (Wireless Access Points) (Κοσμητεία, Βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων, αμφιθέατρο, προαύλιος χώρος) καλύπτει όλους τους κοινόχρηστους χώρους της Σχολής. Η βιβλιοθήκη της ΕΣΔΥ με συλλογή από 4.500, περίπου, τόμους βιβλίων, 34 τίτλους έντυπων περιοδικών, ειδικές συλλογές από διπλωματικές εργασίες φοιτητών της, εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ή μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-LINK), χρησιμοποιεί το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ (έκδοση 4.0), το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και εγκατασταθεί και λειτουργεί από το Επίσης, για την διευκόλυνση των εργασιών των φοιτητών, στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν δώδεκα (12) θέσεις εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες συνδέονται με το τοπικό δίκτυο της Σχολής και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας, το Αμφιθέατρο και η Αίθουσα Εκδηλώσεων διαθέτουν Η/Υ στις έδρες των εισηγητών και προβολικά μηχανήματα. Επιπλέον, η ΕΣΔΥ διαθέτει δύο (2) διδακτικές αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών (εργαστήρια πληροφορικής), συνολικής δυναμικότητας 23 θέσεων εργασίας. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία στα εργαστήρια πληροφορικής είναι λογισμικό Εφαρμογών Γραφείου (MS Office 2010, Libre Office), φυλλομετρητές για πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Chrome), εκπαιδευτικά λογισμικά στατιστικής ανάλυσης (SPSS v.20) και λογισμικό αναπαραγωγής πολυμέσων (Media Player, VLC player). Οι υπηρεσίες που παρέχονται για την ορθή λειτουργία των εργαστηρίων και υποστηρίζονται από την υπηρεσία καταλόγου (Active Directory) του Τομέα (Domain) της Σχολής είναι η κεντρική αυθεντικοποίηση / πιστοποίηση χρηστών, η κεντρική εγκατάσταση λογισμικού ασφάλειας (antivirus, group policies) και ο αποκλεισμός χρήσης-εγκατάστασης λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου τα οποία δεν σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. 17 Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου Στο πλαίσιο του έργου e-school (Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»), η ΕΣΔΥ αναδιαμόρφωσε τη διαδικτυακή πύλη της και ανέπτυξε υποσυστήματα διαχείρισης των υποψηφίων των ΠΜΣ της, αλλά και συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης των φοιτητών της. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν έξι 6 πλήρως ηλεκτρονικά μαθήματα και ψηφιοποιήθηκαν 40 βιβλία. Σήμερα, υπάρχουν στο σύστημα πάνω από 2042 εγγεγραμμένοι χρήστες (υποψήφιοι, σπουδαστές, προσωπικό ΕΣΔΥ). Από το ακαδημαϊκό έτος και εφεξής, οι αιτήσεις των υποψηφίων για τα ΠΜΣ γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Τέλος, στο υποσύστημα SABA LMS/LCMS, στα δύο χρόνια παραγωγικής λειτουργίας του, έχουν δημιουργηθεί 113 μαθήματα και 207 προσφορές εκπαίδευσης, ενώ είναι εγγεγραμμένοι 913 χρήστες (διδάσκοντες και μεταπτυχιακοί φοιτητές). 17 από 70

18 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του e-master αποτελεί αφενός η βελτιστοποίηση και επέκταση των υπηρεσιών του e-school, με την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων ανοικτού κώδικα (open source) και αφετέρου, η ανάπτυξη ενός νέου προτύπου μοντέλου παροχής και υποστήριξης των διαδικασιών των μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει η ΕΣΔΥ, με τη δημιουργία και αξιοποίηση νέων υποσυστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Ειδικότερα: Α) Διαμόρφωση εξ αποστάσεως ΠΜΣ (e-content): Το e-content αφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου, αφού εξειδικευτεί η εκπαιδευτική στρατηγική της ΕΣΔΥ. Τα υπό διαμόρφωση ΠΜΣ θα αξιοποιούν τις αρχές της μεικτής εκπαίδευσης (blended learning) και θα ολοκληρώνονται στο υφιστάμενο σύστημα e-school. Σήμερα, η συνολική διάρκεια των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ, εκτιμάται ότι είναι, περίπου, ώρες εκπαίδευσης στην τάξη (f2f) και ατομικής μελέτης. Υπολογίζεται ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης των νέων ΠΜΣ, θα επικαιροποιηθεί ο αριθμός και το είδος των γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων) που θα αναπτυχθούν για να καλύψουν αποτελεσματικά την παροχή ασύγχρονης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Δημόσια Υγεία και τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Στο πλαίσιο του Έργου, θα αναπτυχθούν 20 ηλεκτρονικά ασύγχρονα μαθήματα, τα θεματικά αντικείμενα των οποίων θα αφορούν στο περιεχόμενο των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Υπολογίζεται ότι τα υπό διαμόρφωση ηλεκτρονικά μαθήματα, μαζί με τα έξι (6) ήδη υπάρχοντα, τα οποία θα επικαιροποιηθούν, θα καλύψουν περίπου 500 ώρες. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σε συνεργασία με την ΟΣΥ της ΕΣΔΥ, θα εξειδικεύσει τον τρόπο με τον οποίο τα παραπάνω ΠΜΣ θα μπορούν να παρασχεθούν εξ ολοκλήρου ή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από απόσταση. Η διεθνής και ελληνική εμπειρία και πρακτική στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (www.ekep.gr/education/exapostaseos.asp) έχει δείξει ότι η διαπροσωπική σχέση των φοιτητών με τον Καθηγητή Σύμβουλο είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποκτά δε ιδιαίτερο ρόλο στην περίπτωση που η εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη χρήση των ΤΠΕ. Έτσι, τα υπό διαμόρφωση ΠΜΣ μπορεί να επιβάλλουν εκπαιδευτικές συναντήσεις - εκπαιδεύσεις (f2f) των εξ αποστάσεως φοιτητών με τους καθηγητές της ΕΣΔΥ, στα πλαίσια μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Β) Διαχείριση και διεξαγωγή εξετάσεων και ερευνών / δημοσκοπήσεων (e-assessment): Το e-assessment θα αφορά λογισμικό διαχείρισης εργαλείων αξιολόγησης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια των εξετάσεων των φοιτητών στα μαθήματα των ΠΜΣ, την αξιολόγηση των ΠΜΣ από τους φοιτητές και την διενέργεια ερευνών / μελετών και δημοσκοπήσεων από τα μέλη ΔΕΠ της ΕΣΔΥ. Ειδικότερα για τις γραπτές εξετάσεις, δεδομένου ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας, δεν αναγνωρίζει εξ αποστάσεως εξετάσεις στα ΠΜΣ και του ότι, από τεχνολογική άποψη, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η εξ αποστάσεως εγκυρότητα των διαδικασιών και η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων, οι γραπτές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της ΕΣΔΥ, μέσω ενός ασφαλούς/κλειστού δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου thin clients, οι οποίοι θα συνδέονται και θα επικοινωνούν με τα αντίστοιχα υποσυστήματα του e-master. Αναφορικά με τις γραπτές από 70

19 εργασίες αξιολόγησης, το υποσύστημα e-assessment θα πρέπει να επιτρέπει την αποστολή των εργασιών από τους φοιτητές στον υπεύθυνο του μαθήματος, τον έλεγχο λογοκλοπής και τη διόρθωσή τους ανώνυμα. Γ) Ψηφιοποίηση βιβλίων και συγγραμμάτων της ΕΣΔΥ και ανάπτυξη λογισμικού για την διαχείριση της φυσικής και ψηφιακής βιβλιοθήκης, με δυνατότητα για αναζήτηση και μελέτη μέσω του διαδικτύου (e-library): Το e-library αφορά στην αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος αυτοματισμού της βιβλιοθήκης (ΑΒΕΚΤ 4.0) με ένα νέο σύγχρονο σύστημα που θα υποστηρίζει τη διαχείριση των φυσικών και ψηφιακών τεκμηρίων, σε υπηρεσίες ψηφιοποίησης βιβλίων, διπλωματικών εργασιών, ιστορικού αρχειακού υλικού και εγγράφων της ΕΣΔΥ, προκειμένου η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΣΔΥ να τεθεί στη διάθεση των φοιτητών των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ, αλλά και του κοινού που «συναλλάσσεται» με τη Σχολή. Το e-library θα πρέπει να αποτελεί ένα σύγχρονο αυτοματοποιημένο πληροφοριακό υποσύστημα του e-master, το οποίο, εκμεταλλευόμενο τα συνεργατικά εργαλεία του διαδικτύου, θα έχει ως κύριο σκοπό τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, φύλαξη, διανομή και διάθεση του περιεχομένου (ψηφιακό και έντυπο) της βιβλιοθήκης της ΕΣΔΥ. Δ) Γραφείο διασύνδεσης, εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής πληροφόρησης (e-job): Το e-job είναι το υποσύστημα διασύνδεσης, εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής πληροφόρησης, με αντικείμενο την οργάνωση της διαδικασίας εύρεσης προσωπικού (recruitment management tool) και την τήρηση πλήρους φακέλου εργασίας κάθε ενδιαφερόμενου (προϋπηρεσία, εκπαιδεύσεις, προαγωγές, σχόλια, αξιολογήσεις κ.λπ.). Τα βασικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος θα πρέπει (ενδεικτικά) να περιλαμβάνουν πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο προφίλ, εύκολη αναζήτηση ατόμων με βάση τα χαρακτηριστικά τους, δημιουργία ομάδων κοινών ενδιαφερόντων και συμμετοχή σε ανοικτές συζητήσεις. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τα παραπάνω υποσυστήματα, με βάση την λογική του responsive design, θα πρέπει να προσφέρονται διαδικτυακά και είναι προσβάσιμες και από φορητές συσκευές (laptops, tablets smartphones, smart TVs). Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα είναι προσβάσιμο μέσω της δικτυακής πύλης του e-master. Ε) Οργάνωση και διαχείριση των διοικητικών λειτουργιών των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ (e-registry): Το υποσύστημα αυτό αφορά τη δημιουργία ενός εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, διαχείρισης και διάχυσης της γνώσης της ΕΣΔΥ, ώστε να υποστηριχθεί ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά, κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο, η λειτουργία και οι επιμέρους διαδικασίες των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Το εν λόγω υποσύστημα θα περιλαμβάνει τα εξής: Εσωτερικό Δίκτυο Intranet: δημιουργία ενός εσωτερικού δικτύου (Intranet), στο οποίο θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση, ανάλογα με την θέση και τα καθήκοντά τους, το προσωπικό της ΕΣΔΥ και το οποίο θα επιτρέπει την αποθήκευση και διαχείριση των σημαντικών εγγράφων και διαδικασιών της Σχολής. Το προτεινόμενο εσωτερικό δίκτυο της ΕΣΔΥ θα υλοποιηθεί με βάση σύγχρονα εργαλεία λογισμικού που προσφέρουν ολοκληρωμένη διαχείριση της γνώσης, του περιεχομένου και των ροών εργασιών της Σχολής, ταυτόχρονα με την υποστήριξη δημιουργίας ομάδων συνεργασίας κάτω από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επικοινωνίας και ασφάλειας. Οικονομική διαχείριση ΠΜΣ: αναφορικά με τα ΠΜΣ, κρίσιμο ρόλο για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, έχει η διαχείριση των πόρων που απαιτούνται για την εύρυθμη από 70

20 και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Μητρώο Εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού ΠΜΣ: το ψηφιακό μητρώο θα πρέπει να υποστηρίζει απαραίτητες διαδικασίες για την ομαλή οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ όπως είναι η τήρηση πλήρους φακέλου καθηγητών, εκπαιδευτών και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού της ΕΣΔΥ και εξωτερικών συνεργατών (επισκέπτες καθηγητές). Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 20 Το e-school βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία στην ΕΣΔΥ για πάνω από 3 χρόνια και έχουν διαπιστωθεί τόσο τα πλεονεκτήματά του, όσο και οι τεχνικοί περιορισμοί του. Όμως, το e-school, με την υπάρχουσα μορφή του υπολείπεται στην ουσιαστική υποστήριξη λειτουργιών και διαδικασιών που οραματίζεται η ΕΣΔΥ για τη μετάβασή της στην παροχή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα: Διαπιστώνεται πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση μεταπτυχιακής εκπαίδευσης από στελέχη των υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί με συμβατικές (πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση, σε παραδοσιακή τάξη) διαδικασίες και τεχνικές. Συνεπώς, η ανάπτυξη του e-master είναι μονόδρομος. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυσικής Βιβλιοθήκης της ΕΣΔΥ (δανεισμός, ηλεκτρονική καταλογογράφηση) και η ψηφιοποίηση τίτλων για τη διευκόλυνση των φοιτητών και του κοινού συνιστά ένα κρίσιμο εργαλείο για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Η «διαχείριση» των αποφοίτων της ΕΣΔΥ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους εκπαιδευτικούς στόχους της. Κατ αρχάς, οι απόφοιτοι της Σχολής, αποτελούν μια κρίσιμη μάζα στελεχών στις υπηρεσίες υγείας, η οποία χρειάζεται δια βίου μετεκπαίδευση και ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας και των πολιτικών υγείας. Επιπλέον, πολλοί απόφοιτοι, μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους στην ΕΣΔΥ, προσανατολίζονται στην εύρεση εργασίας στο χώρο της υγείας και της Δημόσιας Υγείας. Ακόμα, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο υγείας προσεγγίζουν την ΕΣΔΥ προς αναζήτηση εξειδικευμένων στελεχών στη διοίκηση, τα οικονομικά της υγείας, την φαρμακοοικονομία κ.λπ. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει νέες εκδόσεις του υπάρχοντος λογισμικού, καθιστώντας την αναβάθμιση ορισμένων από τα υπάρχοντα συστήματα του e-school αναγκαία. Ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί στην εκπαίδευση λογισμικά ανοιχτού κώδικα και ήδη παρατηρείται μια στροφή των ΑΕΙ στη χρήση τους. Η προσφορά ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών στο χώρο της υγείας αποτελεί βασικό προσανατολισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης των συνεργασιών και της ανταλλαγής καλών (εκπαιδευτικών). Συνεπώς, το e-master θα συμβάλλει αποφασιστικά στην κάλυψη αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο των φοιτητών και αποφοίτων που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην ειδικότητα της επιλογής τους και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να απορροφηθούν από την αγορά απασχόλησης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά, το e-master αναμένεται να καλύψει τις ακόλουθες 20 από 70

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα