Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)"

Transcript

1 Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο είλαη κηα πνιύπινθε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ ηππηθά εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 3 ρξόλσλ ηεο δσήο. ν απνηέιεζκα κηαο λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο πνπ επηδξά ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα εγθεθάινπ, ν απηηζκόο θαη νη ζρεηηδόκελεο ζπκπεξηθνξέο ππνινγίδεηαη όηη εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό 1: 500 ησλ αηόκσλ Εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό 4/1 ζε αγόξηα από θνξίηζηα θαη δελ έρεη επηιεθηηθόηεηα ζε θπιέο, εζληθόηεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. ν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, ν ηξόπνο δσήο θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν δελ δηαθνξνπνηνύλ ηελ πηζαλόηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ απηηζκνύ. Ξ απηηζκόο επηδξά ζηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ζηηο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο αληίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. α παηδηά θαη νη ελήιηθεο κε απηηζκό έρνπλ ηππηθέο δπζθνιίεο ζηελ ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο παηρληδηνύ θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Η δηαηαξαρή ηνπο δπζθνιεύεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο άιινπο θαη λα ζρεηηζηνύλ κε ηνλ έμσ θόζκν. Ρε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, επηζεηηθόηεηα θαη απηό-ηξαπκαηίζζεθεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ. α άηνκα κε απηηζκό κπνξεί λα εκθαλίζνπλ επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο θνξκνύ (ρηύπεκα ρεξηώλ, πεξηζηξνθέο θιπ) αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ζε αλζξώπνπο ή ειθπζηηθόηεηα ζε αληηθείκελα θαη αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο ζηηο ξνπηίλεο. Λπνξεί επίζεο λα εκθαλίδνπλ επαηζζεζία ζηηο 5 αηζζήζεηο ηεο όξαζεο, αθνήο, αθήο, όζθξεζεο θαη γεύζεο. Οεξηζζόηεξνη από άηνκα ζηηο Η.Ο.Α ζήκεξα έρνπλ απηηζκό ή θάπνην είδνο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο. Απηόο ν αξηζκόο θάλεη ηνλ απηηζκό κηα από ηηο πην θνηλέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Λέρξη θαη ηώξα νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνιιώλ επηζηεκόλσλ Σγείαο θαη Εθπαίδεπζεο, δελ είλαη ελήκεξνη ζην πώο ν απηηζκόο επεξεάδεη ηνπο αλζξώπνπο θαη πώο κπνξνύλ απνηειεζκαηηθά λα δνπιέςνπλ κε άηνκα κε απηηζκό, ζα κπνξνύζακε λα πξνζζέζνπκε όηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηά ηα άηνκα ε δηαηξνθή ην ςσκί ρσξείο γινπηε'η'λε αιιά θαη γαιαθηνθνκηθά. Εμίζνπ ζα βνεζνύζαλ ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη νη βηηακίλεο,θαζώο θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ζε απηά ηα παηδία, ε ζσζηή αληηκεηώπηζε ηεο πάζεζεο θαη ζαξξνύκε όηη βνεζάεη ζε κεγάιν βαζκό ν νηνβεινληζκόο. Ταξαθηεξηζηηθό γεγνλόο απνηειεί ε επηβάξπλζε ηνπο από ηα εμείο : Η αύμεζε ηνπ κέηαιινπ επνλνκαδόκελν σο Λεξθνύξην πνπ ζπλαληάηαη ζε κνιπζκέλε αηκόζθαηξα, ζην λεξό, θαη ζε αιιά ζηνηρεία. ΣΟΑΠΤΞΣΜ ΟΕΠΘΡΡΞΕΠΞΘ ΑΟΞ ΕΜΑΜ ΣΟΞ ΑΣΘΡΛΞΣ ; Ονιιέο ζρεηηδόκελεο δηαηαξαρέο έρνπλ νκαδνπνηεζεί θάησ από ηνλ όξν «Δηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Δηαηαξαρέο» ( P.D.D. ζηελ Αγγιηθή), κηα γεληθή θαηεγνξία δηαηαξαρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από δηάθνξεο θαη δηάρπηεο αλαπεξίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο (Ακεξηθάληθνο Υπρηαηξηθόο Ρύιινγνο 1994). Ληα ζηάληαξη πεγή είλαη ην Diagnostic & Statistical Manual (DSM), έλα δηαγλσζηηθό βηβιίν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 4ε έθδνζή ηνπ. Ρην

2 DSM-IV θαηαγξάθνληαη θξηηήξηα πνπ ζπλαληώληαη γηα κηα εμεηδηθεπκέλε δηάγλσζε θάησ από ηελ θαηεγνξία ησλ «Δηάρπησλ Αλαπηπμηαθώλ Δηαηαξαρώλ». Η δηάγλσζε ηίζεηαη όηαλ εκθαλίδεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην DSM-IV. Ξη δηαγλσζηηθέο αμηνινγήζεηο βαζίδνληαη ζηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε θαη κέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη πξέπεη λα ηεζεί από εμεηδηθεπκέλε θαη πςειά εθπαηδεπόκελε νκάδα. Όηαλ νη εηδηθνί ή νη γνλείο θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο απηηζκνύ ζπρλά μερσξίδνπλ ηνλ απηηζκό από έλα από ηνπο άιινπο ηύπνπο ησλ «δηάρπησλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ». α άηνκα πνπ δηαγλώζθνληαη θάησ από ηνλ όξν ησλ «δηάρπησλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ» ζην DSM-IV παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη θνηλσληθνπνίεζε, αιιά δηαθέξνπλ ζηα δεδνκέλα ηεο πνηθηιίαο. Σπνγξακκίδνπκε θάπνηα βαζηθά πξώηηζηα ζεκεία πνπ καο βνεζνύλ λα μερσξίζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ δηαγλώζεσλ : ΑΣΘΡΘΙΗ ΔΘΑΑΠΑΤΗ : Ρνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ θνηλσληθή δη-αληίδξαζε, επηθνηλσλία θαη θαληαζηηθό παηρλίδη, πνπ εκθαλίζηεθαλ πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ. Ρηεξενηππηθή εθδήισζε ζπκπεξηθνξώλ, ελδηαθεξόλησλ θαη δξάζεσλ. ΔΘΑΑΠΑΤΗ ASPERGER : Ταξαθηεξίδεηαη από αλαπεξίεο ζηελ θνηλσληθή δη-αληίδξαζε θαη ηελ εκθάληζε πεξηνξηζκέλσλ ελδηαθεξόλησλ θαη δξάζεσλ, ρσξίο ζεκαληηθή θιηληθή θαζπζηέξεζε ζηελ γιώζζα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη λνεκνζύλεο λα δείρλνπλ κέζε ή αλώηεξε θπζηνινγηθή λνεκνζύλε. ΔΘΑΤΣΗ ΑΜΑΟΣΝΘΑΙΗ ΔΘΑΑΠΑΤΗ, ΛΗ ΑΚΚΘΦΡ ΟΠΞΡΔΘΞΠΘΖΞΛΕΜΗ (PDD-NOS) (ΡΣΤΜΑ ΑΜΑΦΕΠΞΛΕΜΗ ΦΡ ΑΣΟΞΡ ΑΣΘΡΛΞΡ) : Η δηάγλσζε απηή κπνξεί λα ηεζεί όηαλ ην παηδί δελ απαληά ζηα θξηηήξηα γηα εμεηδηθεπκέλε δηάγλσζε, αιιά ππάξρεη πνηθηιία θαη δηάρπηε αλαπεξία ζε εηδηθέο ζπκπεξηθνξέο. ΔΘΑΑΠΑΤΗ RΕ : Ληα πξντνύζα δηαηαξαρή ε νπνία σο ηώξα έρεη εκθαληζηεί κόλν ζε θνξίηζηα. Αλαθέξεηαη πεξίνδνο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο θαη κεηά απώιεηα πξνγελέζηεξσλ ηθαλνηήησλ πνπ είρε απνθηήζεη, απώιεηα ηεο ζθόπηκεο ρξήζεο ησλ ρεξηώλ πνπ αληηθαζίζηαληαη κε επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ μεθηλώληαο ζηελ ειηθία ησλ 1-4 εηώλ. ΟΑΘΔΘΙΗ ΑΟΞΔΘΞΠΓΑΜΦΘΙΗ ΔΘΑΑΠΑΤΗ : Ταξαθηεξηδόκελε από θπζηνινγηθή αλάπηπμε κέρξη ην ιηγόηεξν ηα πξώηα 2 έηε, έθδειε απώιεηα πξνγελέζηεξσλ απνθηεκέλσλ ηθαλνηήησλ. Ξ απηηζκόο είλαη κηα θαζκαηηθή δηαηαξαρή. Λε άιια ιόγηα, ηα ζπκπηώκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνύ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ κε κεγάιε πνηθηιία ζπλδπαζκώλ, από ειαθξηά έσο πνηθίια. Οαξόηη ν απηηζκόο δηαζαθελίδεηαη από ζπγθεθξηκέλν ζεη ζπκπεξηθνξώλ, ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ ζπκπεξηθνξώλ ζε νπνηνδήπνηε βαζκό πνηθηιίαο. Δύν παηδηά κε ηελ ίδηα δηάγλσζε κπνξεί λα αληηδξνύλ πνιύ δηαθνξεηηθά θαη λα πνηθίιινπλ νη δξάζεηο ηνπο. Έηζη, δελ ππάξρεη «ζηάληαξ» ή «ηππηθό» απηηζηηθό άηνκν. Ξη γνλείο κπνξεί λα αθνύλ δηαθνξεηηθνύο όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ παηδηά κε απηηζηηθό θάζκα όπσο : απηηζηηθόκνξθε ζπκπεξηθνξά, ηάζε απηηζκνύ, απηηζηηθό θάζκα, πςειά-ιεηηνπξγηθόο ή ρακειά ιεηηνπξγηθόο απηηζκόο, πην ηθαλόο - ιηγόηεξν ηθαλόο. Οην ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε είλαη, νπνηαδήπνηε θαη εάλ είλαη ε δηάγλσζε, όηη ηα παηδηά κπνξνύλ λα κάζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ παξαγσγηθά θαη δείρλνπλ πξόνδν κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ζεξαπεία. Η Απηηζηηθή Εηαηξεία ηεο Ακεξηθήο δίλεη νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ηηο αλάγθεο όισλ ησλ αηόκσλ κε απηή ηελ θαζκαηηθή δηαηαξαρή. Ξη δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο έρνπλ αιιάμεη κέζα ζηα ρξόληα αθνύ ε έξεπλα έρεη πξνρσξήζεη θαη λέεο εθδόζεηο ηνπ DSM έρνπλ βγεη. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη γηα ζπληνκία, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ όξν «απηηζκόο» γηα λα αλαθεξζνύκε ζηηο Θ ΟΠΞΙΑΚΕΘ ΞΜ ΑΣΘΡΛΞ ; Ξη εξεπλεηέο από όιν ηνλ θόζκν έρνπλ δαπαλήζεη ηεξάζηην ρξόλν θαη ελέξγεηα γηα απηή ηελ ζνβαξή εξώηεζε. Θαηξηθνί εξεπλεηέο δίλνπλ δηαθνξεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηηο πνηθίιεο θόξκεο ηνπ απηηζκνύ. Οαξόηη δελ είλαη αθόκε γλσζηή κηα ηδηαίηεξε αηηία ηνπ απηηζκνύ, ε έξεπλα δείρλεη δηαθνξέο ζηνλ εγθέθαιν θαη ηελ βηνινγηθόηεηα ησλ απηηζηηθώλ αηόκσλ. Ρε πνιιέο νηθνγέλεηέο ππάξρεη έλδεημε όηη ππάξρεη έλα κνληέιν απηηζκνύ ή ζρεηηδόκελσλ δηαηαξαρώλ - πνπ πξνηείλεη όηη ππάξρεη γελεηηθή βάζε ηεο δηαηαξαρήο- παξόηη θαλέλα γνλίδην δελ έρεη άκεζα ζρεηηζηεί κε ηνλ απηηζκό Απηή ε γελεηηθή βάζε πηζηεύεηαη από ηνπο εξεπλεηέο όηη είλαη πάξα πνιύ ζύλζεηε, πηζαλόηεξα εκπιέθνληαο πνιιά γνλίδηα ζε απηή ηελ ζπλζεηόηεηα.

3 Ονιιέο δηαρξνληθέο ζεσξίεο γύξσ από ηελ αηηία ηνπ απηηζκνύ έρνπλ απνδεηρζεί ιαλζαζκέλεο. Ξ απηηζκόο δελ είλαη ηαηξηθή αζζέλεηα. α απηηζηηθά παηδηά δελ είλαη παηδηά πνπ βξίζθνληαη εθηόο νξίσλ γηαηί επέιεμαλ λα κελ εκθαλίζνπλ πην δνκεκέλε ζπκπεξηθνξά. Εθηελέζηεξα, θαλέλα γλσζηό ςπρνινγηθό δεδνκέλν ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ (πρ έλα αξλεηηθό ζπκβάλ ζηελ δσή ηνπ παηδηνύ) δελ δείρλεη λα πξνθαιεί απηηζκό. παξαπάλσ δηαηαξαρέο, αθόκε θαη εάλ ε δηάγλσζή ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή. ΟΦΡ ΔΘΑΓΜΦΡΙΕΑΘ Ξ ΑΣΘΡΛΞΡ ; Δελ ππάξρνπλ Θαηξηθά εζη δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνύ. Η έγθπξε δηάγλσζε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε παξαηεξήζεηο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ αηόκνπ, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ αλαπηπμηαθώλ δεδνκέλσλ. Όκσο, επεηδή πνιιέο από ηηο ζρεηηδόκελεο κε ηνλ απηηζκό ζπκπεξηθνξέο εληνπίδνληαη θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο, πνιιέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο κπνξεί λα δεηεζνύλ ώζηε λα δηεπθξηληζηνύλ άιιεο πηζαλέο αηηίεο ηεο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Αθνύ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο πνηθίινπλ ηόζν πνιύ, ηδεαηά ην παηδί ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί από κηα κεγάιε νκάδα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη Μεπξνιόγν Υπρνιόγν, Αλαπηπμηνιόγν, Κνγνζεξαπεπηή, Εξγνζεξαπεπηή, Εηδηθό Οαηδαγσγό θαη άιιεο Εηδηθόηεηεο γλσζηέο γηα ηελ δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ απηηζκνύ. Η δηάγλσζε είλαη δύζθνιε γηα έλαλ επαγγεικαηία κε ειιηπή εθπαίδεπζε γηα ηνλ απηηζκό. Λεξηθέο θνξέο ν απηηζκόο δελ δηαγλώζθεηαη ζσζηά από ηέηνηνπο εηδηθνύο. Ξη δπζθνιίεο ζηελ αλαγλώξηζε ηεο δηαηαξαρήο θαη ε ειιηπήο γλώζε ηνπ απηηζκνύ ζπρλά νδεγεί ζε κηα απνπζία ππεξεζηώλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πνιύπινθεο αλάγθεο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό Ληα ζύληνκε παξαηήξεζε ζε κηα απιή ζπλεδξία δελ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηελ αιεζηλή εηθόλα ησλ ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ελόο αηόκνπ. α ιακβάλνληα ζηνηρεία από ηελ νηθνγέλεηα θαη ησλ άιισλ αηόκσλ πνπ θξνληίδνπλ ην παηδί θαη ην ιεπηνκεξέο νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό απνηεινύλ ζεκαληηθόηαηα ζηνηρεία γηα ηελ ιήςε θαηάιιειεο δηάγλσζεο. Ρε πξώην επίπεδν, κεξηθά παηδηά κε απηηζκό κπνξεί λα κνηάδνπλ σο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα, σο άηνκα κε δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, κε αθνπζηηθέο δπζθνιίεο ή επίζεο κε εθθεληξηθή ζπκπεξηθνξά. Ρε πην πνιύπινθα δεδνκέλα, απηέο νη θαηαζηάζεηο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη επηπξόζζεηα ζηνλ ηππηθό απηηζκό. Είλαη όκσο πνιύ ζεκαληηθό λα απνζαθεληζηεί ν απηηζκόο από άιιεο θαηαζηάζεηο, αθνύ ε ζσζηή δηάγλσζε θαη ε πξώηκε αλαγλώξηζε κπνξεί λα πξνσζήζεη κηα βάζε εθαξκνγήο ζσζηνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Λεξηθέο θνξέο νη εηδηθνί πνπ δελ είλαη ελήκεξνη γύξσ από ηηο αλάγθεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο ζηνλ απηηζκό δελ δίλνπλ ηελ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ παξόηη ππνςηάδνληαη ή εληνπίδνπλ όηη είλαη ζσζηή. Απηό κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κηα θαθά νδεγνύκελε επηζπκία λα είλαη αξεζηνί θαη δηαζέζηκνη ζηνπο γνλείο. Δπζηπρώο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία ηεο παξνρήο ζσζηήο ππεξεζίαο γηα ην παηδί. ΟΦΡ ΕΘΜΑΘ ΞΘ ΑΜΘΠΦΟΞΘ ΛΕ ΑΣΘΡΛΞ ; Ρπρλά ηα παηδηά κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνπλ κηα ζρεηηθά ζσζηή αλάπηπμε έσο ηελ ειηθία ησλ κ. όπνπ ηόηε νη γνλείο κπνξεί λα παξαηεξήζνπλ θάπνηα θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία, ην παηρλίδη ή ηελ θνηλσληθή αληίδξαζε. Ξπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ θαζπζηεξήζεηο από κόλε ηεο, δελ απνηειεί απνηέιεζκα δηάγλσζεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο. Ξ απηηζκόο είλαη έλαο ζπλδπαζκόο πνιιώλ αλαπηπμηαθώλ δεδνκέλσλ. Ξη παξαθάησ πεξηνρέο είλαη αλάκεζα ζε απηέο πνπ κπνξεί λα πιεγνύλ από ηνλ απηηζκό : ΕΟΘΙΞΘΜΦΜΘΑ : Η νκηιία αλαπηύζζεηαη αξγά ή θαζόινπ, ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο ρσξίο λα πξνζεγγίδεη ην αθξηβέο λόεκά ηνπο, επηθνηλσλεί κε ρεηξνλνκίεο θαη λνήκαηα αληί γηα ιέμεηο, έρεη ρακειή ζπγθέληξσζε πξνζνρήο. ΙΞΘΜΦΜΘΙΗ ΑΜΘΔΠΑΡΗ : Οεξλά ρξόλν κόλν ηνπ παξά κε ηνπο άιινπο, δείρλεη ρακειό ελδηαθέξνλ λα θάλεη θίινπο, ρακειή αληίδξαζε ζε θνηλσληθά δεδνκέλα όπσο ε βιεκκαηηθή επαθή ή ηα ρακόγεια. ΑΘΡΘΗΗΠΘΑΙΗ ΔΘΑΑΠΑΤΗ : Λπνξεί λα έρεη ππεξεπαηζζεζία ζηηο πεξηνρέο ηεο όξαζεο, αθνήο, αθήο θαη γεύζεο ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό. ΟΑΘΤΜΘΔΘ : Απνπζία ηνπ απζόξκεηνπ ή θαληαζηηθνύ παηρληδηνύ, απνπζία κίκεζεο ησλ δξάζεσλ άιισλ, απνπζία πξνβνιηθνύ θαη ζπκβνιηθνύ παηρληδηνύ. ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΕΡ : Λπνξεί λα είλαη ππεξ-δξαζηήξην ή πνιύ παζεηηθό, λα θάλεη εθξήμεηο ζπκνύ ρσξίο εκθαλή ιόγν, λα έρεη εκκνλέο (λα δείρλεη έλα κόληκν ελδηαθέξνλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηδέα, δξάζε ή άηνκν), εκθαλήο απνπζία ηεο απιήο ινγηθήο, πηζαλή απηό επηζεηηθόηεηα

4 ή επηζεηηθόηεηα, ζπρλέο δπζθνιίεο θαη αξλεηηθή αληίδξαζε ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλεζεηώλ ηνπ θαη ηεο ξνπηίλαο ηνπ. Ονιιά άηνκα κε απηηζκό κπνξεί επίζεο λα έρνπλ άιιεο δηαηαξαρέο πνπ επηδξνύλ ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ όπσο : Επηιεςία, Μνεηηθή Ιαζπζηέξεζε, Ρύλδξνκν Down, ή γελεηηθέο αλσκαιίεο όπσο : Ρύλδξνκν εύζξαπζηνπ Τ, ζύλδξνκν Landau-Kleffner, ζύλδξνκν William's ή ζύλδξνκν Tourette. Ονιινί από απηνύο πνπ ζα δηαγλσζηνύλ σο απηηζηηθνί ζα ππνζηνύλ ηεζη Δείθηε Μνεκνζύλεο όηαλ ζα κπνξέζεη απηό λα εθαξκνζηεί. Οαξαπιήζηα, ην 25-30% κπνξεί λα εκθαλίζεη θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά ζε θάπνηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. Ιάζε άηνκν κε απηηζκό είλαη έλα πξόζσπν θαη όπσο όια ηα πξόζσπα έρνπλ κηα κνλαδηθή αηνκηθόηεηα θαη κηα πνιππινθόηεηα ραξαθηεξηζηηθώλ. Σπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο κε απηηζκό Ιάπνηα άηνκα κε ειαθξηά πξνζβνιή, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ κόλν ειαθξηέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ νκηιία θαη θαιύηεξε απόδνζε ζηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. ν άηνκν κπνξεί λα έρεη δπζθνιία λα μεθηλήζεη λα θάλεη ή λα ζπληεξήζεη κηα ζπδήηεζε. Η επηθνηλσλία ζπρλά πεξηγξάθεηαη ζαλ λα κηιά ζε άιινπο (πρ κνλόινγνο ζε έλα αγαπεκέλν ζέκα πνπ ζπλερίδεη αγλνώληαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ άιισλ λα ελζσκαηώζνπλ θάπνηα ζρόιηα). Ξη άλζξσπνη κε απηηζκό πξνζιακβάλνπλ θαη αληηδξνύλ ζηα εξεζίζκαηα κε έλαλ κνλαδηθό ηξόπν. Ξη εθπαηδεπηέο θαη νη ππεξεζίεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππ' όςηλ ην κνλαδηθό κνληέιν κάζεζήο ηνπ παηδηνύ θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ αηόκνπ κε απηηζκό όηαλ αμηνινγείηαη ε κάζεζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ώζηε λα εθαξκνζηεί ε πην απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε. α άηνκα κε απηηζκό κπνξνύλ λα κάζνπλ όηαλ ε κνλαδηθόηεηα ηνπ ζηπι πξόζιεςεο θαη εθθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο γίλνληαη ζεβαζηέο από ηνπο ζεξαπεπηέο θαη εθαξκόδνληαη ζην πξόγξακκά ηνπο. Ξη ηθαλόηεηεο ηνπ απηηζηηθνύ κπνξεί λα πνηθίινπλ από κέξα ζε κέξα ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ ζπγθέληξσζε, πξνώζεζε θαη αλεζπρία. ν παηδί κπνξεί λα δίλεη έλδεημε ηθαλόηεηαο κάζεζεο ηελ κηα κέξα, αιιά όρη ηελ επόκελε. Ξη αιιαγέο ζην εμσηεξηθό εξέζηζκα θαη ηελ αλεζπρία, κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ κάζεζε. Λπνξεί λα έρνπλ νξηαθέο ή θάησ ηνπ νξηαθνύ ιεθηηθέο, κλεκνληθέο ή ρσξηθέο δεμηόηεηεο αιιά λα κελ έρνπλ θαληαζία ή λα κελ κπνξνύλ λα κπνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο κε άιινπο. α άηνκα κε πην πνιύπινθε εηθόλα κπνξεί λα απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε γηα λα δηεπζύλνπλ ηα βαζηθά δεδνκέλα θαη αλάγθεο ηεο δσήο Ελάληηα ζηελ θνηλή θαηαλόεζε, πνιιά παηδηά θαη ελήιηθεο κε απηηζκό κπνξεί λα έρνπλ βιεκκαηηθή επαθή, λα δείρλνπλ απνηειεζκαηηθόηεηα, ρακόγειν θαη γέιην θαη λα δείρλνπλ πνηθηιία άιισλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θάπνην βαζκό. Όπσο άιια παηδηά, αληηδξνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη κε αξλεηηθό θαη κε ζεηηθό ηξόπν. Ξ απηηζκόο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη λα θάλεη πεξηζζόηεξν δύζθνιν λα ειέγμνπλ πσο αληηδξά ην ζώκα θαη ην κπαιό ηνπο. Λεξηθέο θνξέο ηα νπηηθά, θηλεηηθά θαη πξόζιεςεο πξνβιήκαηα ηνπο θάλνπλ δύζθνιν λα δηαηεξήζνπλ βιεκκαηηθή πεξηθεξηθή όξαζε πεξηζζόηεξν από ην απεπζείαο θνίηαγκα ζηνπο άιινπο. Λεξηθέο θνξέο ην άγγηγκα ή ην πιεζίαζκα ησλ άιισλ κπνξεί λα είλαη επίπνλν ζηνλ απηηζηηθό, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ απνδηνξγάλσζή ηνπ όηαλ πξνζπαζεί λα ην θάλεη, αθόκα θαη από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Η αλεζπρία, ν θόβνο θαη ην κπέξδεκα, ζπρλά κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δπζθνιίαο εθινγίθεπζεο ηνπ θόζκνπ κε έλαλ ζπλήζε, ινγηθό ηξόπν. Λε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία, θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο απηηζηηθέο κπνξεί λα αιιάμνπλ ή λα κεησζνύλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Η επηθνηλσλία θαη νη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ζπλερίδνπλ ζε κεξηθνύο γηα όιε ηε δσή ηνπο, αιιά νη δπζθνιίεο ζε άιιεο πεξηνρέο κπνξεί λα κεησζνύλ ή λα αιιάμνπλ κε ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ην επίπεδν άγρνπο. Ρπρλά ην άηνκν αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί δεμηόηεηεο ζε θπζηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα επξύηεξν θάζκα ελδηαθεξόλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ονιιά απηηζηηθά άηνκα απνιακβάλνπλ ηε δσή ηνπο θαη ζπλαλαζηξέθνληαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο κε ινγηθό ηξόπν. Άλζξσπνη κε απηηζκό κπνξεί λα κάζνπλ λα αληηζηαζκίδνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ δπζθνιία ηνπο, ζπρλά πνιύ θαιά. θάζε κέξα. Αθνύ θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ην κέιινλ, είλαη γλσζηό όηη πνιιά άηνκα κε απηηζκό δνπλ θαη εξγάδνληαη αλεμάξηεηα ζηελ θνηλόηεηα (νδεγνύλ απηνθίλεην, ζπνπδάδνπλ ζε επίπεδν θνιεγίνπ, παληξεύνληαη). Ιάπνηνη κπνξεί λα είλαη αξθεηά αλεμάξηεηνη ζηελ θνηλόηεηα θαη λα ρξεηάδνληαη απιά θάπνηα ππνζηήξημε από ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο εηδηθνύο. Ξη απηηζηηθνί ελήιηθνη κπνξεί λα θαηαθέξνπλ κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε λα πξνσζεζνύλ ζε δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα απνθηήζνπλ εξγαζία, κε επηπξόζζεηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθνπνίήζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο. Ξη απηηζηηθνί ελήιηθνη κπνξεί λα δνπλ ζε κηα πνηθηιία θαηάιιεισλ γηα θαηνίθεζε κνληέισλ πνηθίιινληαο από έλα αλεμάξηεην ζπίηη ή ζε ζπγθαηνίθεζε κε νκάδα, ειεγρόκελε θαηνίθεζε, κέλνληαο κε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή κε

5 πην δνκεκέλε θξνληίδα γηα ηελ θαηνίθεζε. Έλαο απμαλόκελνο αξηζκόο νκάδσλ ππνζηήξημεο γηα απηηζηηθνύο ελήιηθεο εκθαλίδεηαη παληνύ ζηηο Η.Ο.Α. Ονιινί απηό-ππνζηεξηδόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ην κνληέιν ηεο εξγαζίαο δηθηύνπ γηα λα κνηξαζηνύλ πιεξνθνξίεο, λα αιιεινππνζηεξηρζνύλ θαη λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ζην θνηλό. Όιν θαη πην ζπρλά, απηηζηηθνί άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ θαη / ή κηινύλ ζε ζπλέδξηα θαη νκάδεο εξγαζίαο γηα απηηζηηθνύο. Απηηζηηθνί ελήιηθεο πξνσζνύλ πνιύηηκεο εκπεηξίεο γηα ηα δεδνκέλα απηήο ηεο δηαηαξαρήο κε ηελ δεκνζίεπζε άξζξσλ θαη βηβιίσλ θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ηεο ηειεόξαζεο κηιώληαο γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο. ΟΞΘΕΡ ΕΘΜΑΘ ΞΘ ΟΘΞ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΘΙΕΡ ΟΠΞΡΕΓΓΘΡΕΘΡ; α απνηειέζκαηα απνδεηθλύνπλ όηη ε πξώηκε παξέκβαζε έρεη σο απνηέιεζκα ζεακαηηθά ζεηηθά δεδνκέλα γηα ηα απηηζηηθά κηθξά παηδηά. Όια ηα κνληέια πξνζρνιηθήο παξέκβαζεο δίλνπλ βάξνο ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξε, θαηάιιειε θαη εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα ηα κηθξά παηδηά. Άιινη θνηλνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη : θάπνηνο βαζκόο έληαμεο, πην ζπκπεξηθεξηνινγηθά ζηεξηδόκελεο παξεκβάζεηο, πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνύ, εθηελήο ρξήζε νπηηθώλ δεδνκέλσλ ζπλνδεύνληαο νδεγίεο, πςειά ζρεδηαδόκελν πξόγξακκα κε δξαζηεξηόηεηεο, εθπαίδεπζε γνλέσλ θαη πξνζσπηθνύ, ζρεδηαζκόο αιιαγώλ θαη επαλαμηνινγήζεηο. Εμαηηίαο ηεο πνιύπινθεο θύζεο ηνπ απηηζκνύ θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ, θακία πξνζέγγηζε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απηηζκνύ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Λεγάιε πνηθηιία ζεξαπεηώλ είλαη ρξήζηκεο, πεξηιακβάλνληαο (αιιά όρη πεξηνξηδόκελεο) ζε ελζσκαησκέλε ζπκπεξηθνξηνινγηθή αλάιπζε, εθπαίδεπζε αθνπζηηθήο νινθιήξσζεο, παξέκβαζε κε δίαηηα, δηδαζθαιία απηελέξγεηαο, θαξκαθεπηηθή αγσγή, εξγνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία, αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, ινγνζεξαπεία, TEACCH, νπηηθή ζεξαπεία θιπ. Ξη κειέηεο δείρλνπλ όηη ηα απηηζηηθά άηνκα αληηδξνύλ θαιά ζε έλαλ κεγάιν αξηζκό δνκεκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαίδεπζεο, βαζηδόκελε ζηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Ληα θαιά ζρεδηαζκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάπνηα δεδνκέλα ζεξαπείαο επηθνηλσλίαο, αλάπηπμεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο κε επηπξόζζεηε ζπκπεξηθεξηνινγηθή αλάιπζε, κνηξαζκέλν από εθπαηδεπκέλνπο εηδηθνύο κε ζηαζεξό, θαηαλνεηό θαη νξγαλσκέλν ηξόπν. Ξη πην πνιιέο πεξηπηώζεηο απηηζηηθώλ παηδηώλ κπνξεί θαιύηεξα λα αληηκεησπηζηνύλ κε δνκεκέλε εθπαίδεπζε θαη ζπκπεξηθνξηνινγηθό πξόγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη κνληέιν 1 πξνο 1 εθπαηδεπηή θαη καζεηή ή κηθξά πεξηβάιινληα νκάδαο. Όκσο, πνιιά άιια απηηζηηθά παηδηά κπνξεί λα επηηύρνπλ ζε γεληθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ κε θαηάιιειε ππνζηήξημε. Επηπξόζζεηα κε ηελ θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ζηελ πεξηνρή ηεο αθαδεκατθόηεηαο, νη απηηζηηθνί καζεηέο πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο από ηελ λσξίηεξε δπλαηή ειηθία. Λαζαίλνληαο λα δηαζρίδνπλ κε αζθάιεηα έλα δξόκν, λα θάλνπλ κηα απιή αγνξά ή λα δεηήζνπλ βνήζεηα όηαλ ρξεηαζηεί απνηεινύλ θξίζηκεο δεμηόηεηεο θαη κπνξεί λα είλαη δύζθνιν ηδίσο γηα άηνκα κε νξηαθά επίπεδα λόεζεο. Δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ δίλνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθέο επηινγέο θαη ειεπζεξία ζηελ θνηλόηεηα είλαη πνιύ ζεκαληηθέο. Γηα λα είλαη νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα είλαη επέιηθηε ζηελ θπζηθόηεηα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεηηθή πξνώζεζε, λα επαλαμηνινγείηαη ζε θπζηθή βάζε θαη λα επηθέξεη κηα νκαιή πξνώζεζε από ην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο θνηλόηεηαο. Έλα θαιό πξόγξακκα ζα πεξηέρεη επίζεο εθπαίδεπζε θαη ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο γηα γνλείο θαη άηνκα πνπ παξέρνπλ θξνληίδα κε γελίθεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Ρπάληα κπνξεί κηα νηθνγέλεηα, δάζθαινο ηεο ηάμεο ή άιινη εηδηθνί παξνρήο θξνληίδαο λα παξάζρνπλ απνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε έλα απηηζηηθό άηνκν εθηόο εάλ ηνπ πξνζθεξζεί θαζνδήγεζε ή εθπαίδεπζε κέζα ζην πξόγξακκα κε έλαλ εηδηθό πνπ γλσξίδεη ηελ δηαηαξαρή. Ληα γεληά πξηλ, ε πεξηζζόηεξε ζπνπδαηόηεηα γηα ηνπο απηηζηηθνύο αλζξώπνπο ήηαλ θπξίσο ζε Θλζηηηνύηα. Ξη εηδηθνί ήηαλ πνιύ ιηγόηεξνη εθπνηθηλνληα γηα ηνλ απηηζκό από όηη είλαη ζήκεξα. Ξη εμεηδηθεπκέλεο ππνζηεξίμεηο γηα ηνλ απηηζκό ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξν αλύπαξθηεο. Ρήκεξα, ε εηθόλα είλαη θαιύηεξε. Λε θαηάιιειεο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθόξεζε, νη πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο επηπξόζζεηα θαη ζην ζπίηη. Ρπηηηθέο νκάδεο, βνεζνύκελεο πξνζαξκνγέο γηα ηελ ζπηηηθή δσή ή εμεηδηθεπκέλεο νηθνγέλεηεο πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξεο ζπληζηακέλεο γηα ηελ ππνζηήξημε εληόο θαη εθηόο

6 ζπηηηνύ. Εηδηθά πξνγξάκκαηα απηηζκνύ θαη ππεξεζίεο πξνσζνύλ ηελ πηζαλόηεηα γηα ηα άηνκα λα αγγίμνπλ ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε. Ξη νηθνγέλεηεο ησλ απηηζηηθώλ αηόκσλ κπνξεί λα γεπηνύλ πςειά επίπεδα ζηξεο. Φο απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ ηνπο, ησλ ζρέζεσλ κε εηδηθνύο ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, ηηο πξνζπάζεηεο λα εμαζθαιίζνπλ θαηάιιειεο ππεξεζίεο, ηα πςειά νηθνλνκηθά θνζηνιόγηα, ή ηα πνιύ θνξησκέλα πξνγξάκκαηα, νη νηθνγέλεηεο έρνπλ ζπρλά δπζθνιίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηππηθέο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνκόλσζε θαη ηελ δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε αλαγθαίαο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. ΣΟΑΠΤΕΘ ΘΕΠΑΟΕΘΑ ; Η θαηαλόεζε ηνπ απηηζκνύ έρεη απμεζεί ηξνκεξά από ηόηε πνπ πξσηνπεξηγξάθεθε από ηνλ Dr. Leo Kanner ην Ιάπνηεο από ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο γηα «ζεξαπεία» ηώξα δείρλνπλ κε ξεαιηζηηθέο όζνλ αθνξά ηηο ζεκεξηλέο γλώζεηο γηα ηηο δηαηαξαρέο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ εγθέθαιν. ν λα ζεξαπεύεηο ζεκαίλεη «λα απνθαζηζηάο σο πξνο ηελ πγεία, ηελ ζώα θαηάζηαζε θαη ηελ θπζηνινγηθόηεηα». Όζνλ αθνξά ηελ ηαηξηθή ζθνπηά, δελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηηο δηαθνξέο ζηνλ εγθέθαιν πνπ ππάξρνπλ σο απνηέιεζκα ζηνλ απηηζκό. Όκσο, ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο δηαηαξαρήο έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαιύηεξσλ κεραληζκώλ ζύιιεςεο θαη ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ πνηθηιόηεηα ησλ εθδειώζεσλ ηεο δηαηαξαρήο. Ιάπνηα από απηά ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα κεηώλνληαη θαηά ηελ ειηθηαθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ, άιιεο κάιηζηα κπνξεί λα εμαθαληζηνύλ. Λε ηελ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε, πνιιέο από ηηο ζρεηηδόκελεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζεηηθά, κέρξη ηνλ βαζκνύ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, πνπ ην παηδί ή ν ελήιηθαο κπνξεί λα δείρλεη σο κε εθπαηδεπκέλν άηνκν πνπ δελ έρεη πηα απηηζκό. ν κεγαιύηεξν όκσο πνζνζηό ησλ παηδηώλ θαη ελειίθσλ ζα ζπλερίζεη λα εκθαλίδεη θάπνηεο εθδειώζεηο ηνπ απηηζκνύ ζε θάπνην βαζκό θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο δσήο ηνπο. ΘΔΡΑΠΔΙΑ: Η ζεξαπεία απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ είλαη καθξά θαη δύζθνιε. Φάξκαθα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νξηζκέλα ζπκπηώκαηα όπσο ε ππεξθηλεηηθόηεηα θαη νη επηιεπηηθέο θξίζεηο. ήκεξα ε Απηηζηηθή Γηαηαξαρή θαη γεληθόηεξα νη βαξηέο εθηεηακέλεο Γηαηαξαρέο ηηο αλάπηπμεο Γελ ζεσξνύληαη πηα ζαλ απόζπξζε ζηελ ςύρσζε βαζηθά θπζηνινγηθώλ παηδηώλ. Σα παηδία απηά ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν ζαλ βηνινγηθά αλάπεξα, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο γιώζζαο. Γη'απηό θαη ε ζεξαπεία απνζθνπεί λα βνεζήζεη ηελ πεξαηηέξσ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπο θαη λα βνεζήζεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο. Δπηπιένλ νη γνλείο, πνπ ζπρλά, ππνθέξνπλ ρξεηάδνληαη ππνζηεξίμεη θαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδεγήζεη γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαιύηεξα απηά ηα δύζθνια παηδία. Η ζεξαπεία ζπκπξνθνξάο θαίλεηε λα είλαη ν πνην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο Θεξαπείαο Απηόλ ησλ παηδηώλ. Οη γνλείο θαη νη δάζθαινη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζ'απηελ. Σν απηηζηηθό παηδί ρξεηάδεηαη έλα ζπλερώο ειεγρόκελν πεξηβάιινλ κε ζηαζεξά όξηα θαη έλα θαζεκεξηλό ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα. Πνιιά από απηά ηα παηδία ρξεηάδνληαη κνλάδεο εκεξεζίαο λνζειείαο θαη ηδηθό ζρνιείν κε ηε κνξθή εμεηδηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ζε κηθξή νκάδα. Η Απηηζηηθή δηαηαξαρή έρεη ρξόληα θαη επηθπιαθηηθή πξόγλσζε, θαηά γεληθό θαλόλα θαιύηεξε πξόγλσζε έρνπλ ηα απηηζηηθά παηδία κε ΓΠ( δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο) πάλσ από 70 πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ιεθηηθή επηθνηλσλία κέρξη ηελ ειηθία ησλ 5-7 εηώλ. Από απηά ηα κηζά έρνπλ ζρεδόλ ηθαλνπνηεηηθή πνξεία.

7 Μειεηώληαο ησλ νην βεινληζκό θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο όπσο ηα ςπρνζσκαηηθά θαη αιιά. Δπάλσ ζηελ εξγαζία κνπ παξνπζηάζηεθε ην πξώην απηηζηηθό παηδί ν hejni πνπ δηαγλσζηηθέ ην 2009 σο απηηζηηθό,από ην λνζνθνκείν αγ.ζαξληα Αιβαλίαο θαη είλαη 4 εηώλ. Από απηό πξνήιζε θαη ην ελδηαθέξσλ ηεο κειέηεο κνπ πάλσ ζηνλ απηηζκό Μειέηεζα απηήλ ηελ πάζεζε από ην βηβιίν ηηο θιηληθήο ςπρηαηξηθήο θαη από δηάθνξεο άιιεο κειέηεο. ε κηα από ηεο κειέηεο αλαθάιπςα ηε ιέμε sensorial πάλσ ζηελ θιαζζηθή απνζεξαπεία ηνπ απηηζκνύ θαη απηή ε ιέμε ήηαλ ην θίλεηξν κνπ θαη ην ζεκείν master sensorial ζην απηή από απηή ηε ζηηγκή μεθίλεζα λα κειεηάσ θαη ηα αιιά ζπλέδεζα γηα ηελ βνήζεηα ζηε ζεξαπεία ηνπ απηηζκνύ. Ο ζπλδπαζκόο απηόο είλαη sheen men, Jerome,san yiao ( ηξηπιόο ζεξκαζηήο) Aggressively, master sensorial,simbatic autonomic, master cerebral. θεθηηθά θαη ην ζεκείν endocrine, αιιά δελ ην ρξεζηκνπνίεζα. Σν παηδί απηό κπνξώ λα ην θαηαηάμσ ζηελ θαηεγόξηα,ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο κε όια ηα ζπκπηώκαηα ηεο..εζσζηξέθεηα, κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, άζθνπεο θηλήζεηο δελ ζε βιέπεη ζηα κάηηα θαη ε επηθνηλσλία καδί ηνπ ήηαλ πνιύ δύζθνιε θαη απηνηξαπκαηηζκνύο. Μεηά ηηο πξώηεο δπν ζεξαπείεο θαη ην πξώην 48σξσ γηα πξώηε θνξά είπε ηε ιέμε κακά, κε ηεο δπν πξώηεο ζεξαπείεο νη θηλήζεηο γίλαλε πην ειεγρόκελεο κπνξνύζα λα ζπλεξγαζηώ καδί ηνπ θαη ην εληππσζηαθό ήηαλ όπσο έηξερε ζηακάηεζε αθξηβώο ζηελ ηδακαξία έςαμε κε ην ρέξη αλ ε πόξηα ήηαλ αλνηρηή ( ε νπνία ήηαλ ) θαη κεηά βγήθε έμσ,θάηη πνπ δελ έθαλε πξηλ γηαηί ζθόληαθηε ζπλέρεηα. Άξρηζε λα αλαγλσξίδεη ζηα παηρλίδηα πνηα ήηαλ γηα λα ηα θινηζήζεη θαη πηα γηα λα ηα πηάζεη κε ην ρέξη βγάδνληαο ηα από ην θαιάζη θαη μαλά βάδνληαο ηα κέζα. Καη πξηλ κηα εβδνκάδα κεηά ηελ έθηε ζεξαπεία πήγακε ζην παηδηθό ζηαζκό θ ζπκκεηείρε ζην παηρλίδηα κε ηα αιιά παηδία πνπ δελ ήηαλ απηηζηηθά. Γεύηεξε πεξίπησζε ε Ρνδαιίληα κε δηάγλσζε ζηα αιβαληθά epilepsy percale ( κεξηθόο επηιεπηηθνί ) πξνζβιήζεθε ζε ειηθία 3,5 εηώλ από πςειό ππξεηό κε κόλν κηα ιηπνζπκηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ππξεηνύ. Πξνζήιζε ζην ηαηξείν κνπ ζε ειηθία 14 εηώλ κε ζπκπηώκαηα κε ειεγρόκελσλ θηλήζεσλ απηηζκνύ κε πεξηζζόηεξν επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ζηα θάησ άθξα, άιια θαη κε επαλάιεςε ιόγνπ ζε θάζε ηύπνπ επηθνηλσλίαο,ρσξείο ζηαζεξό αληίθξηζκα ζηα κάηηα, θόβνο λα πεγαίλεη από ην έλα δσκάηην ζην άιιν ρσξείο ζπλνδείαο, ππήξρε ε πεξηέξγεηα επαθήο αληηθεηκέλσλ ζην ρώξν θαη δπζθνιία θαηαλνήζεηο ιεθηηθήο εληνιήο, δπζιεθηηθή. Βάζε ζπκπησκάησλ πνπ εγώ δηέθξηλα πίζηεςα ζε έλα απηηζηηθό παηδί θαη όρη επηιεπηηθό. Απνθάζηζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ζεκεία βεινληζκνύ όπσο κε ην hejini. Γηαηί πίζηεςα εζέλα απηηζκό παηδί κε δηάγλσζε απηηζηηθό Γηαηαξαρή Asperger πκπεξάζκαηα κεηά ηελ πξώηε ζεξαπεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην πξώην 48σξσ Σν παηδί ζεθώζεθε ην πξσί θαη ήπηε κόλν ηνπ ην γάια ηνπ, δελ έδεημε ζεκεία γθξίληαο θαη εθλεπξηζκνύ ζην μύπλεκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο Πνπ απηό δηαηεξείηε αθόκα. Μεηά ηελ 4 ε ζεξαπεία είρακε ην απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ιέεη πην θαζαξά ηηο ιέμεηο κε ζσζηή ζπληάμεη.

8 Φηάζακε ζηελ 6 ε ζεξαπεία άξρηζε λα πεγαίλεη κόλε ζηελ ηνπαιέηα ρσξείο λα δεηά ηελ ζπλνδεία ηνπο απιά ηνπο ελεκεξώλεη, θαη πξόζθαηα πξηλ κηα εβδνκάδα αθξηβώο ηελ έβαια λα γξάςεη ην όλνκα ηεο κε γξάκκαηα κε δηαθεθνκκέλεο γξακκέο θαη ην παηδί πήγαηλε πάλσ ζε απηά ρσξείο λα βγεη από ην γξάκκα. Καη λα αλαγλσξίδεη πιέσλ θαη ην όλνκα ηεο! ( ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηγξάθεη ζαο ηελ παξαζέησ ζε βίληεν). αο αλαθέξσ θαη ην ηξίην παηδί σο παξάδεηγκα από ηα 5 παηδία πνπ απηή ηε ζηηγκή έρσ ζαλ ζεξαπείεο. γηαηί απηά ηα παηδία έρσ λα παξαζέζσ πιηθό. Η ακαξηιίληα γελλήζεθε ζηελ Κνξπηζά κε κηα πνιύ δύζθνιε γελλά θαη από απηήλ ηε ζηηγκή ην παηδί είρε ζπκπηώκαηα απηηζηηθνύ αιιά πάιη βξήθα ηελ δηάγλσζε epilepsia parciale πνπ ην παηδί δελ είρε ηέηνηα ζπκπηώκαηα δελ ιηπνζπκνύζε δελ είρε θξίζεηο θαη πηώζεηο ζην πάησκα απιόο ππέθεξε από αηαβηζκό κε ειεγρόκελε θίλεζε ζώκαηνο πνιύ πην θπζηνινγηθή ιόγν ειηθίαο (22) από ηελ πξνεγνύκελε θνπέια είρε ηειεηώζεη ην δεκνηηθό είρε δπζιεμία θαη αζηαζέο βιέκκα, απηό κε έθαλε λα πηζηέςσ όηη κπξνζηά κνπ είρα ζπκπηώκαηα απηηζηηθνύ παηδηνύ θαη κε ην ηύπν απηηζκνύ Γηαηαξαρή Asperger Μεηά ηελ δεύηεξε ζεξαπεία ε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο βειηηώζεθε ζεκαληηθά κπνξώ λα πσ 70% κε 80% πην ζηαζεξό βιέκκα κεηά ηελ 4 ε ζεξαπεία πην θαιύηεξε έκθαζε ζηα ιόγηα ηεο θαη ηέιεηα ζπγθέληξσζε κλήκεο θαη κπξνζηά ζηελ θάκεξα έγξαςε θαη έλα κηθξό πνίεκα πνπ πξηλ δελ κπνξνύζε λα έρεη ειεγρόκελε ζεηξά γξακκάησλ, ηα έγξαθε κπεξδεκέλα. Με παξνπζίαζε ζηνηρείσλ. Πηζηεύνληαο ζε άιιε δηάγλσζε θαη κε ηα ζπκπηώκαηα πνπ έβιεπα κπξνζηά κνπ απνθάζηζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα παξαπάλσ ζεκεία βεινληζκνύ όπσο ζηα 2 αλώηεξα αλαθεξόκελα παηδία. Βηβιηνγξαθία Η κειέηε έγηλε ζην βηβιίν ηνπ Νίθνπ Μάλνπ βαζηθά ζηνηρεία θιηληθήο ςπρηαηξηθήο Καη κηα άιιε κειέηε κέζν internet ζηελ ηζηνζειίδα institute.com Μειέηε πάλσ ζην βεινληζκό Βάζε ζηνηρείσλ από ηα ζεκηλάξηα ηηο ζρνιήο θαη ε κειέηε πάλσ ζε απηά κε έβγαιε ζην ζπκπέξαζκα λα δηαιέμσ ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία βεινληζκνύ γηα ηνλ απηηζκό. Πξώην sheen men πνπ ην εξεζίδνπκε θαη βάδνληαο ηα βαθάξηα σο κόληκα γλσξίδνληαο όηη απηό ην ζεκείν θαηεπλάδεη ην κπαιό, αλαθνπθίδεη από ην άγρνο ηνλ πόλν ηελ ηάζε ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ αϋπλία. θαη ηα ππόινηπα ζεκεία πνπ βξήθακε, Πάληνηε ε θάζε ζπλεδξηάζεη μεθηλνύζε κε ην Zero θαη ηειείσλε κε ην Zero.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα