Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)"

Transcript

1 Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο είλαη κηα πνιύπινθε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ ηππηθά εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 3 ρξόλσλ ηεο δσήο. ν απνηέιεζκα κηαο λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο πνπ επηδξά ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα εγθεθάινπ, ν απηηζκόο θαη νη ζρεηηδόκελεο ζπκπεξηθνξέο ππνινγίδεηαη όηη εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό 1: 500 ησλ αηόκσλ Εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό 4/1 ζε αγόξηα από θνξίηζηα θαη δελ έρεη επηιεθηηθόηεηα ζε θπιέο, εζληθόηεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. ν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, ν ηξόπνο δσήο θαη ην κνξθσηηθό επίπεδν δελ δηαθνξνπνηνύλ ηελ πηζαλόηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ απηηζκνύ. Ξ απηηζκόο επηδξά ζηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ζηηο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο αληίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. α παηδηά θαη νη ελήιηθεο κε απηηζκό έρνπλ ηππηθέο δπζθνιίεο ζηελ ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο παηρληδηνύ θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ. Η δηαηαξαρή ηνπο δπζθνιεύεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο άιινπο θαη λα ζρεηηζηνύλ κε ηνλ έμσ θόζκν. Ρε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, επηζεηηθόηεηα θαη απηό-ηξαπκαηίζζεθεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ. α άηνκα κε απηηζκό κπνξεί λα εκθαλίζνπλ επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο θνξκνύ (ρηύπεκα ρεξηώλ, πεξηζηξνθέο θιπ) αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ζε αλζξώπνπο ή ειθπζηηθόηεηα ζε αληηθείκελα θαη αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο ζηηο ξνπηίλεο. Λπνξεί επίζεο λα εκθαλίδνπλ επαηζζεζία ζηηο 5 αηζζήζεηο ηεο όξαζεο, αθνήο, αθήο, όζθξεζεο θαη γεύζεο. Οεξηζζόηεξνη από άηνκα ζηηο Η.Ο.Α ζήκεξα έρνπλ απηηζκό ή θάπνην είδνο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο. Απηόο ν αξηζκόο θάλεη ηνλ απηηζκό κηα από ηηο πην θνηλέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Λέρξη θαη ηώξα νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πνιιώλ επηζηεκόλσλ Σγείαο θαη Εθπαίδεπζεο, δελ είλαη ελήκεξνη ζην πώο ν απηηζκόο επεξεάδεη ηνπο αλζξώπνπο θαη πώο κπνξνύλ απνηειεζκαηηθά λα δνπιέςνπλ κε άηνκα κε απηηζκό, ζα κπνξνύζακε λα πξνζζέζνπκε όηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηά ηα άηνκα ε δηαηξνθή ην ςσκί ρσξείο γινπηε'η'λε αιιά θαη γαιαθηνθνκηθά. Εμίζνπ ζα βνεζνύζαλ ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη νη βηηακίλεο,θαζώο θαη ε θαιή ζπκπεξηθνξά ζε απηά ηα παηδία, ε ζσζηή αληηκεηώπηζε ηεο πάζεζεο θαη ζαξξνύκε όηη βνεζάεη ζε κεγάιν βαζκό ν νηνβεινληζκόο. Ταξαθηεξηζηηθό γεγνλόο απνηειεί ε επηβάξπλζε ηνπο από ηα εμείο : Η αύμεζε ηνπ κέηαιινπ επνλνκαδόκελν σο Λεξθνύξην πνπ ζπλαληάηαη ζε κνιπζκέλε αηκόζθαηξα, ζην λεξό, θαη ζε αιιά ζηνηρεία. ΣΟΑΠΤΞΣΜ ΟΕΠΘΡΡΞΕΠΞΘ ΑΟΞ ΕΜΑΜ ΣΟΞ ΑΣΘΡΛΞΣ ; Ονιιέο ζρεηηδόκελεο δηαηαξαρέο έρνπλ νκαδνπνηεζεί θάησ από ηνλ όξν «Δηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Δηαηαξαρέο» ( P.D.D. ζηελ Αγγιηθή), κηα γεληθή θαηεγνξία δηαηαξαρώλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από δηάθνξεο θαη δηάρπηεο αλαπεξίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο αλάπηπμεο (Ακεξηθάληθνο Υπρηαηξηθόο Ρύιινγνο 1994). Ληα ζηάληαξη πεγή είλαη ην Diagnostic & Statistical Manual (DSM), έλα δηαγλσζηηθό βηβιίν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 4ε έθδνζή ηνπ. Ρην

2 DSM-IV θαηαγξάθνληαη θξηηήξηα πνπ ζπλαληώληαη γηα κηα εμεηδηθεπκέλε δηάγλσζε θάησ από ηελ θαηεγνξία ησλ «Δηάρπησλ Αλαπηπμηαθώλ Δηαηαξαρώλ». Η δηάγλσζε ηίζεηαη όηαλ εκθαλίδεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην DSM-IV. Ξη δηαγλσζηηθέο αμηνινγήζεηο βαζίδνληαη ζηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε θαη κέζσ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη πξέπεη λα ηεζεί από εμεηδηθεπκέλε θαη πςειά εθπαηδεπόκελε νκάδα. Όηαλ νη εηδηθνί ή νη γνλείο θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο απηηζκνύ ζπρλά μερσξίδνπλ ηνλ απηηζκό από έλα από ηνπο άιινπο ηύπνπο ησλ «δηάρπησλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ». α άηνκα πνπ δηαγλώζθνληαη θάησ από ηνλ όξν ησλ «δηάρπησλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ» ζην DSM-IV παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη θνηλσληθνπνίεζε, αιιά δηαθέξνπλ ζηα δεδνκέλα ηεο πνηθηιίαο. Σπνγξακκίδνπκε θάπνηα βαζηθά πξώηηζηα ζεκεία πνπ καο βνεζνύλ λα μερσξίζνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ δηαγλώζεσλ : ΑΣΘΡΘΙΗ ΔΘΑΑΠΑΤΗ : Ρνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ θνηλσληθή δη-αληίδξαζε, επηθνηλσλία θαη θαληαζηηθό παηρλίδη, πνπ εκθαλίζηεθαλ πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 3 εηώλ. Ρηεξενηππηθή εθδήισζε ζπκπεξηθνξώλ, ελδηαθεξόλησλ θαη δξάζεσλ. ΔΘΑΑΠΑΤΗ ASPERGER : Ταξαθηεξίδεηαη από αλαπεξίεο ζηελ θνηλσληθή δη-αληίδξαζε θαη ηελ εκθάληζε πεξηνξηζκέλσλ ελδηαθεξόλησλ θαη δξάζεσλ, ρσξίο ζεκαληηθή θιηληθή θαζπζηέξεζε ζηελ γιώζζα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη λνεκνζύλεο λα δείρλνπλ κέζε ή αλώηεξε θπζηνινγηθή λνεκνζύλε. ΔΘΑΤΣΗ ΑΜΑΟΣΝΘΑΙΗ ΔΘΑΑΠΑΤΗ, ΛΗ ΑΚΚΘΦΡ ΟΠΞΡΔΘΞΠΘΖΞΛΕΜΗ (PDD-NOS) (ΡΣΤΜΑ ΑΜΑΦΕΠΞΛΕΜΗ ΦΡ ΑΣΟΞΡ ΑΣΘΡΛΞΡ) : Η δηάγλσζε απηή κπνξεί λα ηεζεί όηαλ ην παηδί δελ απαληά ζηα θξηηήξηα γηα εμεηδηθεπκέλε δηάγλσζε, αιιά ππάξρεη πνηθηιία θαη δηάρπηε αλαπεξία ζε εηδηθέο ζπκπεξηθνξέο. ΔΘΑΑΠΑΤΗ RΕ : Ληα πξντνύζα δηαηαξαρή ε νπνία σο ηώξα έρεη εκθαληζηεί κόλν ζε θνξίηζηα. Αλαθέξεηαη πεξίνδνο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο θαη κεηά απώιεηα πξνγελέζηεξσλ ηθαλνηήησλ πνπ είρε απνθηήζεη, απώιεηα ηεο ζθόπηκεο ρξήζεο ησλ ρεξηώλ πνπ αληηθαζίζηαληαη κε επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ μεθηλώληαο ζηελ ειηθία ησλ 1-4 εηώλ. ΟΑΘΔΘΙΗ ΑΟΞΔΘΞΠΓΑΜΦΘΙΗ ΔΘΑΑΠΑΤΗ : Ταξαθηεξηδόκελε από θπζηνινγηθή αλάπηπμε κέρξη ην ιηγόηεξν ηα πξώηα 2 έηε, έθδειε απώιεηα πξνγελέζηεξσλ απνθηεκέλσλ ηθαλνηήησλ. Ξ απηηζκόο είλαη κηα θαζκαηηθή δηαηαξαρή. Λε άιια ιόγηα, ηα ζπκπηώκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνύ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ κε κεγάιε πνηθηιία ζπλδπαζκώλ, από ειαθξηά έσο πνηθίια. Οαξόηη ν απηηζκόο δηαζαθελίδεηαη από ζπγθεθξηκέλν ζεη ζπκπεξηθνξώλ, ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ ζπκπεξηθνξώλ ζε νπνηνδήπνηε βαζκό πνηθηιίαο. Δύν παηδηά κε ηελ ίδηα δηάγλσζε κπνξεί λα αληηδξνύλ πνιύ δηαθνξεηηθά θαη λα πνηθίιινπλ νη δξάζεηο ηνπο. Έηζη, δελ ππάξρεη «ζηάληαξ» ή «ηππηθό» απηηζηηθό άηνκν. Ξη γνλείο κπνξεί λα αθνύλ δηαθνξεηηθνύο όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ παηδηά κε απηηζηηθό θάζκα όπσο : απηηζηηθόκνξθε ζπκπεξηθνξά, ηάζε απηηζκνύ, απηηζηηθό θάζκα, πςειά-ιεηηνπξγηθόο ή ρακειά ιεηηνπξγηθόο απηηζκόο, πην ηθαλόο - ιηγόηεξν ηθαλόο. Οην ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε είλαη, νπνηαδήπνηε θαη εάλ είλαη ε δηάγλσζε, όηη ηα παηδηά κπνξνύλ λα κάζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ παξαγσγηθά θαη δείρλνπλ πξόνδν κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ζεξαπεία. Η Απηηζηηθή Εηαηξεία ηεο Ακεξηθήο δίλεη νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ηηο αλάγθεο όισλ ησλ αηόκσλ κε απηή ηελ θαζκαηηθή δηαηαξαρή. Ξη δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο έρνπλ αιιάμεη κέζα ζηα ρξόληα αθνύ ε έξεπλα έρεη πξνρσξήζεη θαη λέεο εθδόζεηο ηνπ DSM έρνπλ βγεη. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη γηα ζπληνκία, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ όξν «απηηζκόο» γηα λα αλαθεξζνύκε ζηηο Θ ΟΠΞΙΑΚΕΘ ΞΜ ΑΣΘΡΛΞ ; Ξη εξεπλεηέο από όιν ηνλ θόζκν έρνπλ δαπαλήζεη ηεξάζηην ρξόλν θαη ελέξγεηα γηα απηή ηελ ζνβαξή εξώηεζε. Θαηξηθνί εξεπλεηέο δίλνπλ δηαθνξεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηηο πνηθίιεο θόξκεο ηνπ απηηζκνύ. Οαξόηη δελ είλαη αθόκε γλσζηή κηα ηδηαίηεξε αηηία ηνπ απηηζκνύ, ε έξεπλα δείρλεη δηαθνξέο ζηνλ εγθέθαιν θαη ηελ βηνινγηθόηεηα ησλ απηηζηηθώλ αηόκσλ. Ρε πνιιέο νηθνγέλεηέο ππάξρεη έλδεημε όηη ππάξρεη έλα κνληέιν απηηζκνύ ή ζρεηηδόκελσλ δηαηαξαρώλ - πνπ πξνηείλεη όηη ππάξρεη γελεηηθή βάζε ηεο δηαηαξαρήο- παξόηη θαλέλα γνλίδην δελ έρεη άκεζα ζρεηηζηεί κε ηνλ απηηζκό Απηή ε γελεηηθή βάζε πηζηεύεηαη από ηνπο εξεπλεηέο όηη είλαη πάξα πνιύ ζύλζεηε, πηζαλόηεξα εκπιέθνληαο πνιιά γνλίδηα ζε απηή ηελ ζπλζεηόηεηα.

3 Ονιιέο δηαρξνληθέο ζεσξίεο γύξσ από ηελ αηηία ηνπ απηηζκνύ έρνπλ απνδεηρζεί ιαλζαζκέλεο. Ξ απηηζκόο δελ είλαη ηαηξηθή αζζέλεηα. α απηηζηηθά παηδηά δελ είλαη παηδηά πνπ βξίζθνληαη εθηόο νξίσλ γηαηί επέιεμαλ λα κελ εκθαλίζνπλ πην δνκεκέλε ζπκπεξηθνξά. Εθηελέζηεξα, θαλέλα γλσζηό ςπρνινγηθό δεδνκέλν ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ (πρ έλα αξλεηηθό ζπκβάλ ζηελ δσή ηνπ παηδηνύ) δελ δείρλεη λα πξνθαιεί απηηζκό. παξαπάλσ δηαηαξαρέο, αθόκε θαη εάλ ε δηάγλσζή ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή. ΟΦΡ ΔΘΑΓΜΦΡΙΕΑΘ Ξ ΑΣΘΡΛΞΡ ; Δελ ππάξρνπλ Θαηξηθά εζη δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνύ. Η έγθπξε δηάγλσζε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε παξαηεξήζεηο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ αηόκνπ, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ αλαπηπμηαθώλ δεδνκέλσλ. Όκσο, επεηδή πνιιέο από ηηο ζρεηηδόκελεο κε ηνλ απηηζκό ζπκπεξηθνξέο εληνπίδνληαη θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο, πνιιέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο κπνξεί λα δεηεζνύλ ώζηε λα δηεπθξηληζηνύλ άιιεο πηζαλέο αηηίεο ηεο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ. Αθνύ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο πνηθίινπλ ηόζν πνιύ, ηδεαηά ην παηδί ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί από κηα κεγάιε νκάδα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη Μεπξνιόγν Υπρνιόγν, Αλαπηπμηνιόγν, Κνγνζεξαπεπηή, Εξγνζεξαπεπηή, Εηδηθό Οαηδαγσγό θαη άιιεο Εηδηθόηεηεο γλσζηέο γηα ηελ δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ απηηζκνύ. Η δηάγλσζε είλαη δύζθνιε γηα έλαλ επαγγεικαηία κε ειιηπή εθπαίδεπζε γηα ηνλ απηηζκό. Λεξηθέο θνξέο ν απηηζκόο δελ δηαγλώζθεηαη ζσζηά από ηέηνηνπο εηδηθνύο. Ξη δπζθνιίεο ζηελ αλαγλώξηζε ηεο δηαηαξαρήο θαη ε ειιηπήο γλώζε ηνπ απηηζκνύ ζπρλά νδεγεί ζε κηα απνπζία ππεξεζηώλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πνιύπινθεο αλάγθεο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό Ληα ζύληνκε παξαηήξεζε ζε κηα απιή ζπλεδξία δελ κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηελ αιεζηλή εηθόλα ησλ ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ελόο αηόκνπ. α ιακβάλνληα ζηνηρεία από ηελ νηθνγέλεηα θαη ησλ άιισλ αηόκσλ πνπ θξνληίδνπλ ην παηδί θαη ην ιεπηνκεξέο νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό απνηεινύλ ζεκαληηθόηαηα ζηνηρεία γηα ηελ ιήςε θαηάιιειεο δηάγλσζεο. Ρε πξώην επίπεδν, κεξηθά παηδηά κε απηηζκό κπνξεί λα κνηάδνπλ σο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα, σο άηνκα κε δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, κε αθνπζηηθέο δπζθνιίεο ή επίζεο κε εθθεληξηθή ζπκπεξηθνξά. Ρε πην πνιύπινθα δεδνκέλα, απηέο νη θαηαζηάζεηο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη επηπξόζζεηα ζηνλ ηππηθό απηηζκό. Είλαη όκσο πνιύ ζεκαληηθό λα απνζαθεληζηεί ν απηηζκόο από άιιεο θαηαζηάζεηο, αθνύ ε ζσζηή δηάγλσζε θαη ε πξώηκε αλαγλώξηζε κπνξεί λα πξνσζήζεη κηα βάζε εθαξκνγήο ζσζηνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Λεξηθέο θνξέο νη εηδηθνί πνπ δελ είλαη ελήκεξνη γύξσ από ηηο αλάγθεο θαη ηα δεδνκέλα ηεο πξώηκεο παξέκβαζεο ζηνλ απηηζκό δελ δίλνπλ ηελ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνύ παξόηη ππνςηάδνληαη ή εληνπίδνπλ όηη είλαη ζσζηή. Απηό κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κηα θαθά νδεγνύκελε επηζπκία λα είλαη αξεζηνί θαη δηαζέζηκνη ζηνπο γνλείο. Δπζηπρώο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία ηεο παξνρήο ζσζηήο ππεξεζίαο γηα ην παηδί. ΟΦΡ ΕΘΜΑΘ ΞΘ ΑΜΘΠΦΟΞΘ ΛΕ ΑΣΘΡΛΞ ; Ρπρλά ηα παηδηά κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνπλ κηα ζρεηηθά ζσζηή αλάπηπμε έσο ηελ ειηθία ησλ κ. όπνπ ηόηε νη γνλείο κπνξεί λα παξαηεξήζνπλ θάπνηα θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία, ην παηρλίδη ή ηελ θνηλσληθή αληίδξαζε. Ξπνηαδήπνηε από ηηο παξαθάησ θαζπζηεξήζεηο από κόλε ηεο, δελ απνηειεί απνηέιεζκα δηάγλσζεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο. Ξ απηηζκόο είλαη έλαο ζπλδπαζκόο πνιιώλ αλαπηπμηαθώλ δεδνκέλσλ. Ξη παξαθάησ πεξηνρέο είλαη αλάκεζα ζε απηέο πνπ κπνξεί λα πιεγνύλ από ηνλ απηηζκό : ΕΟΘΙΞΘΜΦΜΘΑ : Η νκηιία αλαπηύζζεηαη αξγά ή θαζόινπ, ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο ρσξίο λα πξνζεγγίδεη ην αθξηβέο λόεκά ηνπο, επηθνηλσλεί κε ρεηξνλνκίεο θαη λνήκαηα αληί γηα ιέμεηο, έρεη ρακειή ζπγθέληξσζε πξνζνρήο. ΙΞΘΜΦΜΘΙΗ ΑΜΘΔΠΑΡΗ : Οεξλά ρξόλν κόλν ηνπ παξά κε ηνπο άιινπο, δείρλεη ρακειό ελδηαθέξνλ λα θάλεη θίινπο, ρακειή αληίδξαζε ζε θνηλσληθά δεδνκέλα όπσο ε βιεκκαηηθή επαθή ή ηα ρακόγεια. ΑΘΡΘΗΗΠΘΑΙΗ ΔΘΑΑΠΑΤΗ : Λπνξεί λα έρεη ππεξεπαηζζεζία ζηηο πεξηνρέο ηεο όξαζεο, αθνήο, αθήο θαη γεύζεο ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό. ΟΑΘΤΜΘΔΘ : Απνπζία ηνπ απζόξκεηνπ ή θαληαζηηθνύ παηρληδηνύ, απνπζία κίκεζεο ησλ δξάζεσλ άιισλ, απνπζία πξνβνιηθνύ θαη ζπκβνιηθνύ παηρληδηνύ. ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΕΡ : Λπνξεί λα είλαη ππεξ-δξαζηήξην ή πνιύ παζεηηθό, λα θάλεη εθξήμεηο ζπκνύ ρσξίο εκθαλή ιόγν, λα έρεη εκκνλέο (λα δείρλεη έλα κόληκν ελδηαθέξνλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηδέα, δξάζε ή άηνκν), εκθαλήο απνπζία ηεο απιήο ινγηθήο, πηζαλή απηό επηζεηηθόηεηα

4 ή επηζεηηθόηεηα, ζπρλέο δπζθνιίεο θαη αξλεηηθή αληίδξαζε ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλεζεηώλ ηνπ θαη ηεο ξνπηίλαο ηνπ. Ονιιά άηνκα κε απηηζκό κπνξεί επίζεο λα έρνπλ άιιεο δηαηαξαρέο πνπ επηδξνύλ ζηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ όπσο : Επηιεςία, Μνεηηθή Ιαζπζηέξεζε, Ρύλδξνκν Down, ή γελεηηθέο αλσκαιίεο όπσο : Ρύλδξνκν εύζξαπζηνπ Τ, ζύλδξνκν Landau-Kleffner, ζύλδξνκν William's ή ζύλδξνκν Tourette. Ονιινί από απηνύο πνπ ζα δηαγλσζηνύλ σο απηηζηηθνί ζα ππνζηνύλ ηεζη Δείθηε Μνεκνζύλεο όηαλ ζα κπνξέζεη απηό λα εθαξκνζηεί. Οαξαπιήζηα, ην 25-30% κπνξεί λα εκθαλίζεη θαηαζιηπηηθή ζπκπεξηθνξά ζε θάπνηα πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. Ιάζε άηνκν κε απηηζκό είλαη έλα πξόζσπν θαη όπσο όια ηα πξόζσπα έρνπλ κηα κνλαδηθή αηνκηθόηεηα θαη κηα πνιππινθόηεηα ραξαθηεξηζηηθώλ. Σπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο κε απηηζκό Ιάπνηα άηνκα κε ειαθξηά πξνζβνιή, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ κόλν ειαθξηέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ νκηιία θαη θαιύηεξε απόδνζε ζηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. ν άηνκν κπνξεί λα έρεη δπζθνιία λα μεθηλήζεη λα θάλεη ή λα ζπληεξήζεη κηα ζπδήηεζε. Η επηθνηλσλία ζπρλά πεξηγξάθεηαη ζαλ λα κηιά ζε άιινπο (πρ κνλόινγνο ζε έλα αγαπεκέλν ζέκα πνπ ζπλερίδεη αγλνώληαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ άιισλ λα ελζσκαηώζνπλ θάπνηα ζρόιηα). Ξη άλζξσπνη κε απηηζκό πξνζιακβάλνπλ θαη αληηδξνύλ ζηα εξεζίζκαηα κε έλαλ κνλαδηθό ηξόπν. Ξη εθπαηδεπηέο θαη νη ππεξεζίεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππ' όςηλ ην κνλαδηθό κνληέιν κάζεζήο ηνπ παηδηνύ θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ αηόκνπ κε απηηζκό όηαλ αμηνινγείηαη ε κάζεζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ώζηε λα εθαξκνζηεί ε πην απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε. α άηνκα κε απηηζκό κπνξνύλ λα κάζνπλ όηαλ ε κνλαδηθόηεηα ηνπ ζηπι πξόζιεςεο θαη εθθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο γίλνληαη ζεβαζηέο από ηνπο ζεξαπεπηέο θαη εθαξκόδνληαη ζην πξόγξακκά ηνπο. Ξη ηθαλόηεηεο ηνπ απηηζηηθνύ κπνξεί λα πνηθίινπλ από κέξα ζε κέξα ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ζηελ ζπγθέληξσζε, πξνώζεζε θαη αλεζπρία. ν παηδί κπνξεί λα δίλεη έλδεημε ηθαλόηεηαο κάζεζεο ηελ κηα κέξα, αιιά όρη ηελ επόκελε. Ξη αιιαγέο ζην εμσηεξηθό εξέζηζκα θαη ηελ αλεζπρία, κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ κάζεζε. Λπνξεί λα έρνπλ νξηαθέο ή θάησ ηνπ νξηαθνύ ιεθηηθέο, κλεκνληθέο ή ρσξηθέο δεμηόηεηεο αιιά λα κελ έρνπλ θαληαζία ή λα κελ κπνξνύλ λα κπνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο κε άιινπο. α άηνκα κε πην πνιύπινθε εηθόλα κπνξεί λα απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε γηα λα δηεπζύλνπλ ηα βαζηθά δεδνκέλα θαη αλάγθεο ηεο δσήο Ελάληηα ζηελ θνηλή θαηαλόεζε, πνιιά παηδηά θαη ελήιηθεο κε απηηζκό κπνξεί λα έρνπλ βιεκκαηηθή επαθή, λα δείρλνπλ απνηειεζκαηηθόηεηα, ρακόγειν θαη γέιην θαη λα δείρλνπλ πνηθηιία άιισλ ζπλαηζζεκάησλ ζε θάπνην βαζκό. Όπσο άιια παηδηά, αληηδξνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη κε αξλεηηθό θαη κε ζεηηθό ηξόπν. Ξ απηηζκόο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη λα θάλεη πεξηζζόηεξν δύζθνιν λα ειέγμνπλ πσο αληηδξά ην ζώκα θαη ην κπαιό ηνπο. Λεξηθέο θνξέο ηα νπηηθά, θηλεηηθά θαη πξόζιεςεο πξνβιήκαηα ηνπο θάλνπλ δύζθνιν λα δηαηεξήζνπλ βιεκκαηηθή πεξηθεξηθή όξαζε πεξηζζόηεξν από ην απεπζείαο θνίηαγκα ζηνπο άιινπο. Λεξηθέο θνξέο ην άγγηγκα ή ην πιεζίαζκα ησλ άιισλ κπνξεί λα είλαη επίπνλν ζηνλ απηηζηηθό, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ απνδηνξγάλσζή ηνπ όηαλ πξνζπαζεί λα ην θάλεη, αθόκα θαη από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Η αλεζπρία, ν θόβνο θαη ην κπέξδεκα, ζπρλά κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δπζθνιίαο εθινγίθεπζεο ηνπ θόζκνπ κε έλαλ ζπλήζε, ινγηθό ηξόπν. Λε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία, θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο απηηζηηθέο κπνξεί λα αιιάμνπλ ή λα κεησζνύλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Η επηθνηλσλία θαη νη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ζπλερίδνπλ ζε κεξηθνύο γηα όιε ηε δσή ηνπο, αιιά νη δπζθνιίεο ζε άιιεο πεξηνρέο κπνξεί λα κεησζνύλ ή λα αιιάμνπλ κε ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ην επίπεδν άγρνπο. Ρπρλά ην άηνκν αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί δεμηόηεηεο ζε θπζηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα επξύηεξν θάζκα ελδηαθεξόλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Ονιιά απηηζηηθά άηνκα απνιακβάλνπλ ηε δσή ηνπο θαη ζπλαλαζηξέθνληαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο κε ινγηθό ηξόπν. Άλζξσπνη κε απηηζκό κπνξεί λα κάζνπλ λα αληηζηαζκίδνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ δπζθνιία ηνπο, ζπρλά πνιύ θαιά. θάζε κέξα. Αθνύ θαλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ην κέιινλ, είλαη γλσζηό όηη πνιιά άηνκα κε απηηζκό δνπλ θαη εξγάδνληαη αλεμάξηεηα ζηελ θνηλόηεηα (νδεγνύλ απηνθίλεην, ζπνπδάδνπλ ζε επίπεδν θνιεγίνπ, παληξεύνληαη). Ιάπνηνη κπνξεί λα είλαη αξθεηά αλεμάξηεηνη ζηελ θνηλόηεηα θαη λα ρξεηάδνληαη απιά θάπνηα ππνζηήξημε από ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο εηδηθνύο. Ξη απηηζηηθνί ελήιηθνη κπνξεί λα θαηαθέξνπλ κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε λα πξνσζεζνύλ ζε δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα απνθηήζνπλ εξγαζία, κε επηπξόζζεηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθνπνίήζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο. Ξη απηηζηηθνί ελήιηθνη κπνξεί λα δνπλ ζε κηα πνηθηιία θαηάιιεισλ γηα θαηνίθεζε κνληέισλ πνηθίιινληαο από έλα αλεμάξηεην ζπίηη ή ζε ζπγθαηνίθεζε κε νκάδα, ειεγρόκελε θαηνίθεζε, κέλνληαο κε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή κε

5 πην δνκεκέλε θξνληίδα γηα ηελ θαηνίθεζε. Έλαο απμαλόκελνο αξηζκόο νκάδσλ ππνζηήξημεο γηα απηηζηηθνύο ελήιηθεο εκθαλίδεηαη παληνύ ζηηο Η.Ο.Α. Ονιινί απηό-ππνζηεξηδόκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ην κνληέιν ηεο εξγαζίαο δηθηύνπ γηα λα κνηξαζηνύλ πιεξνθνξίεο, λα αιιεινππνζηεξηρζνύλ θαη λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ζην θνηλό. Όιν θαη πην ζπρλά, απηηζηηθνί άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ θαη / ή κηινύλ ζε ζπλέδξηα θαη νκάδεο εξγαζίαο γηα απηηζηηθνύο. Απηηζηηθνί ελήιηθεο πξνσζνύλ πνιύηηκεο εκπεηξίεο γηα ηα δεδνκέλα απηήο ηεο δηαηαξαρήο κε ηελ δεκνζίεπζε άξζξσλ θαη βηβιίσλ θαη ηελ εκθάληζή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ηεο ηειεόξαζεο κηιώληαο γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο. ΟΞΘΕΡ ΕΘΜΑΘ ΞΘ ΟΘΞ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΘΙΕΡ ΟΠΞΡΕΓΓΘΡΕΘΡ; α απνηειέζκαηα απνδεηθλύνπλ όηη ε πξώηκε παξέκβαζε έρεη σο απνηέιεζκα ζεακαηηθά ζεηηθά δεδνκέλα γηα ηα απηηζηηθά κηθξά παηδηά. Όια ηα κνληέια πξνζρνιηθήο παξέκβαζεο δίλνπλ βάξνο ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξε, θαηάιιειε θαη εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα ηα κηθξά παηδηά. Άιινη θνηλνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη : θάπνηνο βαζκόο έληαμεο, πην ζπκπεξηθεξηνινγηθά ζηεξηδόκελεο παξεκβάζεηο, πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνύ, εθηελήο ρξήζε νπηηθώλ δεδνκέλσλ ζπλνδεύνληαο νδεγίεο, πςειά ζρεδηαδόκελν πξόγξακκα κε δξαζηεξηόηεηεο, εθπαίδεπζε γνλέσλ θαη πξνζσπηθνύ, ζρεδηαζκόο αιιαγώλ θαη επαλαμηνινγήζεηο. Εμαηηίαο ηεο πνιύπινθεο θύζεο ηνπ απηηζκνύ θαη ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ, θακία πξνζέγγηζε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απηηζκνύ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Λεγάιε πνηθηιία ζεξαπεηώλ είλαη ρξήζηκεο, πεξηιακβάλνληαο (αιιά όρη πεξηνξηδόκελεο) ζε ελζσκαησκέλε ζπκπεξηθνξηνινγηθή αλάιπζε, εθπαίδεπζε αθνπζηηθήο νινθιήξσζεο, παξέκβαζε κε δίαηηα, δηδαζθαιία απηελέξγεηαο, θαξκαθεπηηθή αγσγή, εξγνζεξαπεία, κνπζηθνζεξαπεία, αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, ινγνζεξαπεία, TEACCH, νπηηθή ζεξαπεία θιπ. Ξη κειέηεο δείρλνπλ όηη ηα απηηζηηθά άηνκα αληηδξνύλ θαιά ζε έλαλ κεγάιν αξηζκό δνκεκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαίδεπζεο, βαζηδόκελε ζηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο. Ληα θαιά ζρεδηαζκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάπνηα δεδνκέλα ζεξαπείαο επηθνηλσλίαο, αλάπηπμεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο κε επηπξόζζεηε ζπκπεξηθεξηνινγηθή αλάιπζε, κνηξαζκέλν από εθπαηδεπκέλνπο εηδηθνύο κε ζηαζεξό, θαηαλνεηό θαη νξγαλσκέλν ηξόπν. Ξη πην πνιιέο πεξηπηώζεηο απηηζηηθώλ παηδηώλ κπνξεί θαιύηεξα λα αληηκεησπηζηνύλ κε δνκεκέλε εθπαίδεπζε θαη ζπκπεξηθνξηνινγηθό πξόγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη κνληέιν 1 πξνο 1 εθπαηδεπηή θαη καζεηή ή κηθξά πεξηβάιινληα νκάδαο. Όκσο, πνιιά άιια απηηζηηθά παηδηά κπνξεί λα επηηύρνπλ ζε γεληθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ κε θαηάιιειε ππνζηήξημε. Επηπξόζζεηα κε ηελ θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ζηελ πεξηνρή ηεο αθαδεκατθόηεηαο, νη απηηζηηθνί καζεηέο πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο από ηελ λσξίηεξε δπλαηή ειηθία. Λαζαίλνληαο λα δηαζρίδνπλ κε αζθάιεηα έλα δξόκν, λα θάλνπλ κηα απιή αγνξά ή λα δεηήζνπλ βνήζεηα όηαλ ρξεηαζηεί απνηεινύλ θξίζηκεο δεμηόηεηεο θαη κπνξεί λα είλαη δύζθνιν ηδίσο γηα άηνκα κε νξηαθά επίπεδα λόεζεο. Δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηόκνπ θαη ηνπ δίλνπλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα πξνζσπηθέο επηινγέο θαη ειεπζεξία ζηελ θνηλόηεηα είλαη πνιύ ζεκαληηθέο. Γηα λα είλαη νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα είλαη επέιηθηε ζηελ θπζηθόηεηα, λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ζεηηθή πξνώζεζε, λα επαλαμηνινγείηαη ζε θπζηθή βάζε θαη λα επηθέξεη κηα νκαιή πξνώζεζε από ην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο θνηλόηεηαο. Έλα θαιό πξόγξακκα ζα πεξηέρεη επίζεο εθπαίδεπζε θαη ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο γηα γνλείο θαη άηνκα πνπ παξέρνπλ θξνληίδα κε γελίθεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Ρπάληα κπνξεί κηα νηθνγέλεηα, δάζθαινο ηεο ηάμεο ή άιινη εηδηθνί παξνρήο θξνληίδαο λα παξάζρνπλ απνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε έλα απηηζηηθό άηνκν εθηόο εάλ ηνπ πξνζθεξζεί θαζνδήγεζε ή εθπαίδεπζε κέζα ζην πξόγξακκα κε έλαλ εηδηθό πνπ γλσξίδεη ηελ δηαηαξαρή. Ληα γεληά πξηλ, ε πεξηζζόηεξε ζπνπδαηόηεηα γηα ηνπο απηηζηηθνύο αλζξώπνπο ήηαλ θπξίσο ζε Θλζηηηνύηα. Ξη εηδηθνί ήηαλ πνιύ ιηγόηεξνη εθπνηθηλνληα γηα ηνλ απηηζκό από όηη είλαη ζήκεξα. Ξη εμεηδηθεπκέλεο ππνζηεξίμεηο γηα ηνλ απηηζκό ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξν αλύπαξθηεο. Ρήκεξα, ε εηθόλα είλαη θαιύηεξε. Λε θαηάιιειεο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθόξεζε, νη πεξηζζόηεξεο νηθνγέλεηεο κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο επηπξόζζεηα θαη ζην ζπίηη. Ρπηηηθέο νκάδεο, βνεζνύκελεο πξνζαξκνγέο γηα ηελ ζπηηηθή δσή ή εμεηδηθεπκέλεο νηθνγέλεηεο πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξεο ζπληζηακέλεο γηα ηελ ππνζηήξημε εληόο θαη εθηόο

6 ζπηηηνύ. Εηδηθά πξνγξάκκαηα απηηζκνύ θαη ππεξεζίεο πξνσζνύλ ηελ πηζαλόηεηα γηα ηα άηνκα λα αγγίμνπλ ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε. Ξη νηθνγέλεηεο ησλ απηηζηηθώλ αηόκσλ κπνξεί λα γεπηνύλ πςειά επίπεδα ζηξεο. Φο απνηέιεζκα ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ ηνπο, ησλ ζρέζεσλ κε εηδηθνύο ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, ηηο πξνζπάζεηεο λα εμαζθαιίζνπλ θαηάιιειεο ππεξεζίεο, ηα πςειά νηθνλνκηθά θνζηνιόγηα, ή ηα πνιύ θνξησκέλα πξνγξάκκαηα, νη νηθνγέλεηεο έρνπλ ζπρλά δπζθνιίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηππηθέο θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνκόλσζε θαη ηελ δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε αλαγθαίαο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. ΣΟΑΠΤΕΘ ΘΕΠΑΟΕΘΑ ; Η θαηαλόεζε ηνπ απηηζκνύ έρεη απμεζεί ηξνκεξά από ηόηε πνπ πξσηνπεξηγξάθεθε από ηνλ Dr. Leo Kanner ην Ιάπνηεο από ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο γηα «ζεξαπεία» ηώξα δείρλνπλ κε ξεαιηζηηθέο όζνλ αθνξά ηηο ζεκεξηλέο γλώζεηο γηα ηηο δηαηαξαρέο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ εγθέθαιν. ν λα ζεξαπεύεηο ζεκαίλεη «λα απνθαζηζηάο σο πξνο ηελ πγεία, ηελ ζώα θαηάζηαζε θαη ηελ θπζηνινγηθόηεηα». Όζνλ αθνξά ηελ ηαηξηθή ζθνπηά, δελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηηο δηαθνξέο ζηνλ εγθέθαιν πνπ ππάξρνπλ σο απνηέιεζκα ζηνλ απηηζκό. Όκσο, ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο δηαηαξαρήο έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαιύηεξσλ κεραληζκώλ ζύιιεςεο θαη ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ πνηθηιόηεηα ησλ εθδειώζεσλ ηεο δηαηαξαρήο. Ιάπνηα από απηά ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα κεηώλνληαη θαηά ηελ ειηθηαθή εμέιημε ηνπ παηδηνύ, άιιεο κάιηζηα κπνξεί λα εμαθαληζηνύλ. Λε ηελ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε, πνιιέο από ηηο ζρεηηδόκελεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζεηηθά, κέρξη ηνλ βαζκνύ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, πνπ ην παηδί ή ν ελήιηθαο κπνξεί λα δείρλεη σο κε εθπαηδεπκέλν άηνκν πνπ δελ έρεη πηα απηηζκό. ν κεγαιύηεξν όκσο πνζνζηό ησλ παηδηώλ θαη ελειίθσλ ζα ζπλερίζεη λα εκθαλίδεη θάπνηεο εθδειώζεηο ηνπ απηηζκνύ ζε θάπνην βαζκό θαηά ηε δηάξθεηα όιεο ηεο δσήο ηνπο. ΘΔΡΑΠΔΙΑ: Η ζεξαπεία απηώλ ησλ δηαηαξαρώλ είλαη καθξά θαη δύζθνιε. Φάξκαθα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νξηζκέλα ζπκπηώκαηα όπσο ε ππεξθηλεηηθόηεηα θαη νη επηιεπηηθέο θξίζεηο. ήκεξα ε Απηηζηηθή Γηαηαξαρή θαη γεληθόηεξα νη βαξηέο εθηεηακέλεο Γηαηαξαρέο ηηο αλάπηπμεο Γελ ζεσξνύληαη πηα ζαλ απόζπξζε ζηελ ςύρσζε βαζηθά θπζηνινγηθώλ παηδηώλ. Σα παηδία απηά ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν ζαλ βηνινγηθά αλάπεξα, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο γιώζζαο. Γη'απηό θαη ε ζεξαπεία απνζθνπεί λα βνεζήζεη ηελ πεξαηηέξσ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπο θαη λα βνεζήζεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο. Δπηπιένλ νη γνλείο, πνπ ζπρλά, ππνθέξνπλ ρξεηάδνληαη ππνζηεξίμεη θαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδεγήζεη γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαιύηεξα απηά ηα δύζθνια παηδία. Η ζεξαπεία ζπκπξνθνξάο θαίλεηε λα είλαη ν πνην απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο Θεξαπείαο Απηόλ ησλ παηδηώλ. Οη γνλείο θαη νη δάζθαινη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζ'απηελ. Σν απηηζηηθό παηδί ρξεηάδεηαη έλα ζπλερώο ειεγρόκελν πεξηβάιινλ κε ζηαζεξά όξηα θαη έλα θαζεκεξηλό ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα. Πνιιά από απηά ηα παηδία ρξεηάδνληαη κνλάδεο εκεξεζίαο λνζειείαο θαη ηδηθό ζρνιείν κε ηε κνξθή εμεηδηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ζε κηθξή νκάδα. Η Απηηζηηθή δηαηαξαρή έρεη ρξόληα θαη επηθπιαθηηθή πξόγλσζε, θαηά γεληθό θαλόλα θαιύηεξε πξόγλσζε έρνπλ ηα απηηζηηθά παηδία κε ΓΠ( δηαηαξαρή πξνζσπηθόηεηαο) πάλσ από 70 πνπ έρνπλ αλαπηύμεη ιεθηηθή επηθνηλσλία κέρξη ηελ ειηθία ησλ 5-7 εηώλ. Από απηά ηα κηζά έρνπλ ζρεδόλ ηθαλνπνηεηηθή πνξεία.

7 Μειεηώληαο ησλ νην βεινληζκό θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο όπσο ηα ςπρνζσκαηηθά θαη αιιά. Δπάλσ ζηελ εξγαζία κνπ παξνπζηάζηεθε ην πξώην απηηζηηθό παηδί ν hejni πνπ δηαγλσζηηθέ ην 2009 σο απηηζηηθό,από ην λνζνθνκείν αγ.ζαξληα Αιβαλίαο θαη είλαη 4 εηώλ. Από απηό πξνήιζε θαη ην ελδηαθέξσλ ηεο κειέηεο κνπ πάλσ ζηνλ απηηζκό Μειέηεζα απηήλ ηελ πάζεζε από ην βηβιίν ηηο θιηληθήο ςπρηαηξηθήο θαη από δηάθνξεο άιιεο κειέηεο. ε κηα από ηεο κειέηεο αλαθάιπςα ηε ιέμε sensorial πάλσ ζηελ θιαζζηθή απνζεξαπεία ηνπ απηηζκνύ θαη απηή ε ιέμε ήηαλ ην θίλεηξν κνπ θαη ην ζεκείν master sensorial ζην απηή από απηή ηε ζηηγκή μεθίλεζα λα κειεηάσ θαη ηα αιιά ζπλέδεζα γηα ηελ βνήζεηα ζηε ζεξαπεία ηνπ απηηζκνύ. Ο ζπλδπαζκόο απηόο είλαη sheen men, Jerome,san yiao ( ηξηπιόο ζεξκαζηήο) Aggressively, master sensorial,simbatic autonomic, master cerebral. θεθηηθά θαη ην ζεκείν endocrine, αιιά δελ ην ρξεζηκνπνίεζα. Σν παηδί απηό κπνξώ λα ην θαηαηάμσ ζηελ θαηεγόξηα,ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο κε όια ηα ζπκπηώκαηα ηεο..εζσζηξέθεηα, κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, άζθνπεο θηλήζεηο δελ ζε βιέπεη ζηα κάηηα θαη ε επηθνηλσλία καδί ηνπ ήηαλ πνιύ δύζθνιε θαη απηνηξαπκαηηζκνύο. Μεηά ηηο πξώηεο δπν ζεξαπείεο θαη ην πξώην 48σξσ γηα πξώηε θνξά είπε ηε ιέμε κακά, κε ηεο δπν πξώηεο ζεξαπείεο νη θηλήζεηο γίλαλε πην ειεγρόκελεο κπνξνύζα λα ζπλεξγαζηώ καδί ηνπ θαη ην εληππσζηαθό ήηαλ όπσο έηξερε ζηακάηεζε αθξηβώο ζηελ ηδακαξία έςαμε κε ην ρέξη αλ ε πόξηα ήηαλ αλνηρηή ( ε νπνία ήηαλ ) θαη κεηά βγήθε έμσ,θάηη πνπ δελ έθαλε πξηλ γηαηί ζθόληαθηε ζπλέρεηα. Άξρηζε λα αλαγλσξίδεη ζηα παηρλίδηα πνηα ήηαλ γηα λα ηα θινηζήζεη θαη πηα γηα λα ηα πηάζεη κε ην ρέξη βγάδνληαο ηα από ην θαιάζη θαη μαλά βάδνληαο ηα κέζα. Καη πξηλ κηα εβδνκάδα κεηά ηελ έθηε ζεξαπεία πήγακε ζην παηδηθό ζηαζκό θ ζπκκεηείρε ζην παηρλίδηα κε ηα αιιά παηδία πνπ δελ ήηαλ απηηζηηθά. Γεύηεξε πεξίπησζε ε Ρνδαιίληα κε δηάγλσζε ζηα αιβαληθά epilepsy percale ( κεξηθόο επηιεπηηθνί ) πξνζβιήζεθε ζε ειηθία 3,5 εηώλ από πςειό ππξεηό κε κόλν κηα ιηπνζπκηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ππξεηνύ. Πξνζήιζε ζην ηαηξείν κνπ ζε ειηθία 14 εηώλ κε ζπκπηώκαηα κε ειεγρόκελσλ θηλήζεσλ απηηζκνύ κε πεξηζζόηεξν επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ζηα θάησ άθξα, άιια θαη κε επαλάιεςε ιόγνπ ζε θάζε ηύπνπ επηθνηλσλίαο,ρσξείο ζηαζεξό αληίθξηζκα ζηα κάηηα, θόβνο λα πεγαίλεη από ην έλα δσκάηην ζην άιιν ρσξείο ζπλνδείαο, ππήξρε ε πεξηέξγεηα επαθήο αληηθεηκέλσλ ζην ρώξν θαη δπζθνιία θαηαλνήζεηο ιεθηηθήο εληνιήο, δπζιεθηηθή. Βάζε ζπκπησκάησλ πνπ εγώ δηέθξηλα πίζηεςα ζε έλα απηηζηηθό παηδί θαη όρη επηιεπηηθό. Απνθάζηζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ζεκεία βεινληζκνύ όπσο κε ην hejini. Γηαηί πίζηεςα εζέλα απηηζκό παηδί κε δηάγλσζε απηηζηηθό Γηαηαξαρή Asperger πκπεξάζκαηα κεηά ηελ πξώηε ζεξαπεία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην πξώην 48σξσ Σν παηδί ζεθώζεθε ην πξσί θαη ήπηε κόλν ηνπ ην γάια ηνπ, δελ έδεημε ζεκεία γθξίληαο θαη εθλεπξηζκνύ ζην μύπλεκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο Πνπ απηό δηαηεξείηε αθόκα. Μεηά ηελ 4 ε ζεξαπεία είρακε ην απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ιέεη πην θαζαξά ηηο ιέμεηο κε ζσζηή ζπληάμεη.

8 Φηάζακε ζηελ 6 ε ζεξαπεία άξρηζε λα πεγαίλεη κόλε ζηελ ηνπαιέηα ρσξείο λα δεηά ηελ ζπλνδεία ηνπο απιά ηνπο ελεκεξώλεη, θαη πξόζθαηα πξηλ κηα εβδνκάδα αθξηβώο ηελ έβαια λα γξάςεη ην όλνκα ηεο κε γξάκκαηα κε δηαθεθνκκέλεο γξακκέο θαη ην παηδί πήγαηλε πάλσ ζε απηά ρσξείο λα βγεη από ην γξάκκα. Καη λα αλαγλσξίδεη πιέσλ θαη ην όλνκα ηεο! ( ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηγξάθεη ζαο ηελ παξαζέησ ζε βίληεν). αο αλαθέξσ θαη ην ηξίην παηδί σο παξάδεηγκα από ηα 5 παηδία πνπ απηή ηε ζηηγκή έρσ ζαλ ζεξαπείεο. γηαηί απηά ηα παηδία έρσ λα παξαζέζσ πιηθό. Η ακαξηιίληα γελλήζεθε ζηελ Κνξπηζά κε κηα πνιύ δύζθνιε γελλά θαη από απηήλ ηε ζηηγκή ην παηδί είρε ζπκπηώκαηα απηηζηηθνύ αιιά πάιη βξήθα ηελ δηάγλσζε epilepsia parciale πνπ ην παηδί δελ είρε ηέηνηα ζπκπηώκαηα δελ ιηπνζπκνύζε δελ είρε θξίζεηο θαη πηώζεηο ζην πάησκα απιόο ππέθεξε από αηαβηζκό κε ειεγρόκελε θίλεζε ζώκαηνο πνιύ πην θπζηνινγηθή ιόγν ειηθίαο (22) από ηελ πξνεγνύκελε θνπέια είρε ηειεηώζεη ην δεκνηηθό είρε δπζιεμία θαη αζηαζέο βιέκκα, απηό κε έθαλε λα πηζηέςσ όηη κπξνζηά κνπ είρα ζπκπηώκαηα απηηζηηθνύ παηδηνύ θαη κε ην ηύπν απηηζκνύ Γηαηαξαρή Asperger Μεηά ηελ δεύηεξε ζεξαπεία ε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο βειηηώζεθε ζεκαληηθά κπνξώ λα πσ 70% κε 80% πην ζηαζεξό βιέκκα κεηά ηελ 4 ε ζεξαπεία πην θαιύηεξε έκθαζε ζηα ιόγηα ηεο θαη ηέιεηα ζπγθέληξσζε κλήκεο θαη κπξνζηά ζηελ θάκεξα έγξαςε θαη έλα κηθξό πνίεκα πνπ πξηλ δελ κπνξνύζε λα έρεη ειεγρόκελε ζεηξά γξακκάησλ, ηα έγξαθε κπεξδεκέλα. Με παξνπζίαζε ζηνηρείσλ. Πηζηεύνληαο ζε άιιε δηάγλσζε θαη κε ηα ζπκπηώκαηα πνπ έβιεπα κπξνζηά κνπ απνθάζηζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα παξαπάλσ ζεκεία βεινληζκνύ όπσο ζηα 2 αλώηεξα αλαθεξόκελα παηδία. Βηβιηνγξαθία Η κειέηε έγηλε ζην βηβιίν ηνπ Νίθνπ Μάλνπ βαζηθά ζηνηρεία θιηληθήο ςπρηαηξηθήο Καη κηα άιιε κειέηε κέζν internet ζηελ ηζηνζειίδα institute.com Μειέηε πάλσ ζην βεινληζκό Βάζε ζηνηρείσλ από ηα ζεκηλάξηα ηηο ζρνιήο θαη ε κειέηε πάλσ ζε απηά κε έβγαιε ζην ζπκπέξαζκα λα δηαιέμσ ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία βεινληζκνύ γηα ηνλ απηηζκό. Πξώην sheen men πνπ ην εξεζίδνπκε θαη βάδνληαο ηα βαθάξηα σο κόληκα γλσξίδνληαο όηη απηό ην ζεκείν θαηεπλάδεη ην κπαιό, αλαθνπθίδεη από ην άγρνο ηνλ πόλν ηελ ηάζε ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ αϋπλία. θαη ηα ππόινηπα ζεκεία πνπ βξήθακε, Πάληνηε ε θάζε ζπλεδξηάζεη μεθηλνύζε κε ην Zero θαη ηειείσλε κε ην Zero.

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα