ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ"

Transcript

1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ Α ΦΑΠΖ: Ππλνπηηθή Αλάιπζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο Δμεηδίθεπζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ

2 Ξεξηερόκελα 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΡΥΛ ΝΡΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΡΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ Ζ ΓΔΛΗΘΖ ΔΗΘΝΛΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΝ ΓΖΚΝ ΥΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΑΠΔΗΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΙΖΘΠΚΝ Ζ ΘΔΠΖ ΘΑΗ Ν ΟΝΙΝΠ ΡΝ ΛΔΝ ΓΖΚΝ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΛΝΚΝ Ζ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΝΗ ΘΑΘΔΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΡΝ ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ» ΚΛΖΚΔΗΑΘΝΠ ΞΙΝΡΝΠ ΑΜΗΝΘΔΑΡΑ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΦΠΗΘΝ ΘΑΙΙΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΦΠΗΘΝ ΘΑΙΙΝΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ ΓΖΚΝ- ΣΟΖΠΔΗΠ ΓΖΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΒΔΙΡΗΥΠΖΠ ΡΝ ΑΠΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΡΝ ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ»84 2

3 2.3. Ζ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΝΗ ΘΑΘΔΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΡΝ ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ «ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΓΔΗΑ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ» ΓΔΗΑ ΞΟΝΛΝΗΑ ΠΣΝΙΔΗΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΡΝ ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ «ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ, ΞΑΗΓΔΗΑ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ» ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΘΑΗ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΦΠΗΝΓΛΥΚΗΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ - ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΗΘΥΛ ΡΝΚΔΥΛ ΡΝΞΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΠΡΝ ΘΔΚΑΡΗΘΝ ΡΝΚΔΑ «ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΡΝ ΝΟΓΑΛΝΓΟΑΚΚΑ, ΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΝΗ ΝΟΗΕΝΛΡΗΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ ΓΖΚΝΠΗΝ ΘΑΗ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΙΗΘΝΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΓΝΚΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ ΘΑΗ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΕΖΡΖΚΑΡΥΛ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ

4 3. ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ ΓΗΑΡΞΥΠΖ ΡΝ ΝΟΑΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΑΟΣΥΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ ΡΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ: ΝΗ ΆΜΝΛΔΠ, ΡΑ ΚΔΡΟΑ & ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ

5 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1.1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΡΥΛ Ν.Ρ.Α. Ρν ζεζκηθό πιαίζην Πχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ππάξρεη ππνρξέσζε εθπφλεζεο επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Γήκνπο ζε θάζε δεκνηηθή πεξίνδν. Κε ην άξζξν 63 ηνπ λ. 3852/2010 νξίζζεθε φηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα λα εηζεγεζεί ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δηδηθφηεξα ην βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο αθνξά: 1. Ρν Ξ.Γ. 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ» 18183/ Ρελ κε Α.Ξ.: 18183/2007 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΔΠΓΓΑ, «Ξεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) α βαζκνχ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 5694/ Ρελ κε Α.Ξ.: 5694/3 Φεβξνπαξίνπ 2011, Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / (ΦΔΘΒ 534/ ) πνπξγηθήο Απφθαζεο κε ηίηιν «Ξεξηερφκελν, δνκή θαη ηξφπνο ππνβνιήο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (O.T.A.) α βαζκνχ». 4. Ρν Ξ.Γ. 89/2011 (ΦΔΘ 213/29/09/2011) κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην Ξ.Γ. 185/2007 Ν ζθνπόο Νη πξνεγνχκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο απνζθνπνχλ ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνπο ΝΡΑ. Πηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ ΝΡΑ, λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Νη γεληθνί ζθνπνί ησλ ηεηξαεηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ησλ ΝΡΑ, ζε ελαξκφληζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 5

6 1.2 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ Ρν παξφλ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εθπνλήζεθε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ΝΡΑ. Πθνπφο ηνπ είλαη λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Ζ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, απνηειεί νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα πεξηέρεη έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα δξάζεηο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο θαη απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Γήκνπ. Κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ, θαζψο θαη νη δξάζεηο ηεο ηξηεηίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα απνηππψλνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νινθιεξσκέλα: Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (SWOT αλάιπζε). Γήκνπ. ηνπ Γήκνπ. Πηφρσλ. Νη Αλαπηπμηαθέο Ξξνηεξαηφηεηεο θαη ε γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ Νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Πηφρνη ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο Ρα Πρέδηα Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Ν Νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο. 6

7 Πηφρνο είλαη, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα λα είλαη απνηέιεζκα κηαο κφληκεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο θαη δνκήο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα πξνγξακκαηίδεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε: Ν Νδεγφο Θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Ν.Ρ.Α. ηεο ΔΔΡΑΑ. Ρα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ Γήκνπ Ιεβαδέσλ θαη η. Γήκνπ Θνξψλεηαο. Ρν Γ.Ξ.Π. ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ (2010) θαη ην ΠΣΝΑΑΞ ηνπ η. Γήκνπ Γαχιεηαο. Ζ πξφηαζε γηα ην ΠΣΝΑΑΞ ηεο η. Θνηλφηεηαο Θπξηαθίνπ (2010). Ρν Νινθιεξσκέλν Ρνπηθφ Ξξφγξακκα Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Γ. Σαηξψλεηαο ζηα Ξιαίζηα ηεο Habitat Agenda (2008). Νη απφςεηο, νη πιεξνθνξίεο θαη νη πξνηάζεηο αηξεηψλ θαη ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο θαη θνξέσλ ηνπ Γήκνπ. Ινηπά ζηνηρεία Ρεθκεξίσζεο. 1.3 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ Ρα βαζηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, έρνπλ σο εμήο : - Θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ κε πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο. - Θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ κε πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. - Γηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ. - Δμεηδίθεπζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ ζε Δπηρεηξεζηαθφ Πρεδηαζκφ, ζε άμνλεο, κέηξα, δξάζεηο, πξνυπνινγηζκνχο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηεξάξρεζε. 7

8 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ Ξξνγξακκαηηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ΦΑΠΖ ΒΖΚΑΡΑ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΩΠΖ πγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ Γηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ Ν.Π. ηνπ δήκνπ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ θαη εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΩΛ Λ.Ξ. ΩΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΩΛ Πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ δήκνπ θαη ησλ Ν.Π. ηνπ Αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο Γηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΩΛ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΩΛ Καζνξηζκφο ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο Καζνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ δξάζεο θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο Οκαδνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ζε Μέηξα θαη Άμνλεο Καζνξηζκφο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο γηα θάζε γεληθφ ζηφρν Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ησλ πξνηεξαηνηήησλ Γηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δξάζεο 8

9 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ ΦΑΠΖ ΒΖΚΑΡΑ ΔΓΘΟΗΠΖ ΡΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΘΑΗ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΩΛ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΩΛ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖΠ Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πδήηεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο Γηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ (εκεξίδα) - Γεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο χλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΣΔΓΗΩΛ ΓΟΑΠΖΠ Καηάξηηζε ησλ ππεξεζηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπηθήο αλάπηπμεο Καηάξηηζε ησλ δηα-ππεξεζηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο (νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο) Καηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο Πξνζδηνξηζκφο ησλ δξάζεσλ δηαδεκνηηθήο θαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ΡΔΡΟΑΔΡΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΩΛ ΓΟΑΠΔΩΛ Ιεξάξρεζε θαη ζπλνπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ ελφο ζρεδίνπ δξάζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Οκαδνπνίεζε, έιεγρνο θαη νξηζηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ απφ ηελ νκάδα έξγνπ Αλαιπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ Α πξνηεξαηφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηα Γ.. ησλ Ν.Π. ηνπ Γήκνπ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ Δθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π. ηνπ αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα θάζε έηνο ηεο ηεηξαεηίαο Δπηινγή ησλ δξάζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ ίδηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πγθεληξσηηθφο ππνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ χληαμε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πηλάθσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 9

10 ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ ΡΝ Δ.Ξ. ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ ΦΑΠΖ ΒΖΚΑΡΑ ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΔΙΗΘΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ Οινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ Δ.Π. Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ Δ.Π. Γεκνζηνπνίεζε ηνπ Δ.Π. απφ ην Γήκν 2. ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 2.1. Ζ ΓΔΛΗΘΖ ΔΗΘΝΛΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΝ ΓΖΚΝ ΥΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ Ζ Ιηβαδεηά ρσξνζεηείηαη θεληξηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κε απνηέιεζκα λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε πξνο ηηο πξσηεχνπζεο φισλ ησλ λνκψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη θπξίσο πξνο ηελ Αζήλα απφ ηελ νπνία απέρεη πεξίπνπ 120 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Αζήλα. Ν Γήκνο Ιηβαδεηάο βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Βνησηίαο πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο 5 πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο πνπ έρεη έδξα ηε Ιακία. Ξεξηιακβάλεη ην κεγαιχηεξν θαη θεληξηθφ ηκήκα ηνπ φξνπο Διηθψλα, ηκήκα ηνπ Ξαξλαζζνχ, ηκήκα ηνπ Θσπατδηθνχ θαη παξαθσπατδηθνχ πεδίνπ θαη ηνλ θάκπν ηεο Σαηξψλεηαο. Βξίζθεηαη δπηηθά ηεο απνμεξαλζείζαο ιίκλεο ηεο Θσπαΐδαο θαη δηαζρίδεηαη απφ ηνλ πνηακφ Θεθηζφ θαη ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ, Έξθπλα θαη Ξφηδα. Πηα δπηηθά ηνπ δήκνπ εθηείλεηαη ν Διηθψλαο. Νξίδεηαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ πξψελ Γήκσλ Ιηβαδεηάο, Θνξψλεηαο, Γαχιεηαο θαη Σαηξψλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο Θπξηαθίνπ πνπ απνηεινχλ ηηο Γεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ ζεκεξηλνχ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. Ζ πεξηνρή νξηνζεηείηαη βφξεηα θαη δπηηθά κε ην Γήκν Αξαρψβεο Γηζηφκνπ - Αληίθπξαο, λφηηα βξέρεηαη απφ ηνλ Θνξηλζηαθφ θφιπν, λνηηναλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε ην Γήκν Θήβαο θαη λνηηναλαηνιηθά κε ηνπο Γήκνπο Αιηάξηνπ- Θεζπηψλ θαη Νξρνκελνχ. 10

11 2.1.2 ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΑΠΔΗΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΙΖΘΠΚΝ Ρα κνλαδηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζηε δηάζεζή καο απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 είλαη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ «Θαιιηθξαηηθνχ» Γήκνπ Ιεβαδέσλ, ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο θαη ηεο Πηεξεάο Διιάδαο αθνχ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Διιεληθή Πηαηηζηηθή Αξρή. Ξίλαθαο : Απνηειέζκαηα κφληκνπ πιεζπζκνχ Γηνηθεηηθή δηαίξεζε Πύλνιν Άξξελεο Θήιεηο Ξπθλόηεηα κόληκνπ πιεζπζκνύ αλά ηεηξ. ρηιηόκεηξν ,17 Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο Ξεξηθεξεηαθή ,89 Δλφηεηα Βνησηίαο Γήκνο Ιεβαδέσλ ,00 Γήκνο Γηζηφκνπ ,89 Αξάρνβαο - Αληίθπξαο Γήκνο Νξρνκελνχ ,95 Βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο (απνγξαθή 2011) δηαπηζηψλνπκε φηη ν Γήκνο Ιεβαδέσλ έρεη ππνζηεί κείσζε θαηά 694 άηνκα, αθνχ ην άζξνηζκα ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ησλ «Θαπνδηζηξηαθψλ» Γήκσλ πνπ ζπλελψζεθαλ ήηαλ άηνκα θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ Ζ κεηαβνιή θαηά 2,17% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κείσζε πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο (10,18%), αιιά θαη απφ εθείλε πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο (9,65%), ελψ αθνινπζεί ζαλ πνζνζηφ κείσζεο εθείλν ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (1,38%). 11

12 κεηαβνιή κεηαβνιή κεηαβνιή κεηαβνιή κεηαβνιή ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΥ ΛΔΒΑΓΔΩΝ Ξίλαθαο: Ξιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαη ηε Πηεξεά Διιάδα, γηα ηηο δεθαεηίεο Γεσγξαθηθή Ξεξηνρή Πχλ. Σψξαο ,53 11,08 5,33 6,62 Πηεξεά Διιάδα ,12 6,66 8,22 3,97 Λ. Βνησηίαο ,29 9,04 14,39-2,20 Λ. Δπβνίαο ,00 9,17 10,61 3,23 Λ. Δπξπηαλίαο ,80-4,54-7,16 31,87 Λ. Φζηψηηδνο ,63 4,13 5,73 4,38 Λ. Φσθίδνο ,55 6,92-0,09 9,28-1,38-9,65-10,18-2,28-36,72-11,49-16,26 12

13 Πχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο, ηα αλσηέξσ πξνζσξηλά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ απεγξάθεζαλ ζηηο 94 Δπνπηείεο ηεο Σψξαο θαη φρη απφ επεμεξγαζία ησλ αηνκηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ε νπνία ζα αθνινπζήζεη. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζσξηλά θαη ελδέρεηαη λα απνθιίλνπλ απφ ηα νξηζηηθά. Ρα νξηζηηθά απνηειέζκαηα γηα ην Κφληκν Ξιεζπζκφ, ζε επίπεδν νηθηζκνχ, ζα είλαη δηαζέζηκα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ζα γίλνληαη δηαζέζηκα ζηαδηαθά, απφ ην ηέινο ηνπ 2012 θαη εληφο ηνπ 2013, κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ αηνκηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ ( ζειίδεο), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ νπηηθή αλάγλσζε, ηελ θσδηθνγξάθεζε θαη ηνπο πάζεο θχζεσο ειέγρνπο πνηφηεηαο. Γηα λα εθηηκεζεί ε πιεξφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζπιιέρζεθε κε ηελ Απνγξαθή, ε ΔΙΠΡΑΡ απηή ηε θνξά δηελήξγεζε Έξεπλα Θάιπςεο ηεο Απνγξαθήο. Σξεζηκνπνηήζεθε έλα κεγάιν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα λνηθνθπξηψλ απφ φιε ηε Σψξα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο θαη ζε ρακειφ δηνηθεηηθφ επίπεδν (Γήκν «Θαιιηθξάηε»). Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο Θάιπςεο κε απηά ηεο Απνγξαθήο ζα γίλεη κέζα ζην 2012, κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ δχν ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ. Ρεξψληαο ηνλ Θαλνληζκφ 763/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε Απνγξαθή ηνπ 2011 εζηίαζε ζηελ θαηαγξαθή ηνπ Κφληκνπ Ξιεζπζκνχ ηεο Σψξαο ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο Απνγξαθέο, νη νπνίεο είραλ ζθνπφ ηε θαηαγξαθή ηνπ de facto πιεζπζκνχ (δειαδή ησλ αηφκσλ πνπ βξέζεθαλ παξφληα ζηνλ ηφπν Απνγξαθήο). Γεληθφηεξα, ε κεζνδνινγία ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2011 δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε αξθεηά ζεκεία απφ απηή πξνεγνχκελσλ Απνγξαθψλ, φπσο ζηε δηάξθεηα ηεο Απνγξαθήο, ζηελ απνγξαθή αηφκσλ ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο θιπ. Ππλεπψο, ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηνπ 2011 θαη απηά πξνεγνχκελσλ Απνγξαθψλ δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα. Ππλεπψο νπνηαδήπνηε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία γηα ηα δεκνγξαθηθά, ηηο ηάζεηο, ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ επηρεηξνχκε, ζα είλαη βαζηζκέλε ζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε κέρξη ην Απηφ ζαθψο εκπεξηέρεη ηελ πηζαλφηεηα απνθιίζεσλ απφ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα εηδηθά ζηηο ηάζεηο, ηα νηθνλνκηθά θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, ζηα νπνία ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Έρνληαο ππ φςε ηα παιαηφηεξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα ραξαθηεξηζηηθά αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα αλαιχνληαη σο εμήο: 13

14 Γ.Δ. Ιηβαδεηάο Ζ Ιηβαδεηά σο πξσηεχνπζα ηνπ Λ. Βνησηίαο, απνηειεί εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο. Βξίζθεηαη δπηηθά ηεο απνμεξαλζείζαο ιίκλεο ηεο Θσπαΐδαο θαη δηαζρίδεηαη απφ ηνλ πνηακφ ηεο Έξθπλαο. Πηα δπηηθά ηνπ δήκνπ εθηείλεηαη ν Διηθψλαο. Ζ Ιηβαδεηά ρσξνζεηείηαη θεληξηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο κε απνηέιεζκα λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε πξνο ηηο πξσηεχνπζεο φισλ ησλ λνκψλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη θπξίσο πξνο ηελ Αζήλα απφ ηελ νπνία απέρεη πεξίπνπ 120 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Αζήλα. Πηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ιηβαδεηάο εληάζζνληαη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο Οσκαίηθνπ, Ιαθπζηίνπ θαη Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ιηβαδεηάο. Νη δχν πξψηεο Ρ.Θ. πεξηιακβάλνπλ ηνπο νκψλπκνπο νηθηζκνχο. Πηε Γ.Θ. Ιηβαδεηάο, εθηφο ηεο νκψλπκεο πφιεο, εληάζζνληαη νη νηθηζκνί: Άγηνο Ληθφιανο, Αλάιεςε, Διηθψλαο, Εάιηζα, Ξεξαρψξηνλ, Πηαζκφο, Ρδηκέηθα θαη Ρζνπθαιάδεο. Ξίλαθαο: Ξιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο ηνπ Γ. Ιηβαδεηάο γηα ηηο δεθαεηίεο Γεσγξαθηθή Ξεξηνρή κεηαβνιή κεηαβνιή κεηαβνιή Γ.Δ. Ιεβαδέσλ ,92 8,14 6,34 Γ.Θ. Ιηβαδεηάο ,21 8,23 8,00 Ρ.Θ. Ιαθπζηίνπ ,60 4,78-33,65 Ρ.Θ..Οσκαίηθνπ ,39 9,94-12,24 Ξεγή: ΔΠΔ, απνγξαθή Ρελ πξνηειεπηαία δεθαεηία ε Γ.Δ. εκθαλίδεη πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6%, ζε αληίζεζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ λνκνχ πνπ θζίλεη. Ν αλσηέξσ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο πνπ έρεη δηαγξάςεη ε Γ.Δ. απφ ην 1971 έσο ην Κέζσ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε Γ.Δ. εκθαλίδεη πιεζπζκηαθή δπλακηθή, δεδνκέλνπ φηη ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο απνγξαθέο ν πιεζπζκφο απμάλεη κε κέζν ξπζκφ κεηαβνιήο 7,5%. Ρνλίδεηαη πσο ηελ πξνηειεπηαία δεθαεηία πιεζπζκηαθή αχμεζε έρεη ζεκεησζεί κφλν ζηελ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο, ηνλ νηθηζκφ ηνπ Ξεξαρσξίνπ θαη ησλ Ρδηκέηθσλ. Νη ππφινηπνη νηθηζκνί παξνπζηάδνπλ έληνλε πιεζπζκηαθή κείσζε (12%-54%). Δθηηκάηαη φηη ν πιεζπζκφο πνπ κεηαθηλείηαη, παξνπζηάδεη ηελ ηάζε λα εγθαζίζηαληαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο Ιηβαδεηάο. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Διάγραμμα 1: Καηανομή πληθσζμού ηοσ Δ. Λεβαδέων (1991) Σ.Κ. Λαθσζηίο σ 3,15% Σ.Κ. Ρωμαιίκοσ 1,70% Διάγραμμα 2: Καηανομή πληθσζμού ηοσ Δ. Λεβαδέων (2001) Σ.Κ. Λαθσζηίοσ 1,96% Σ.Κ. Ρωμαιίκοσ 1,40% Δ.Ε. Λεβαδέων 95,16% Δ.Ε. Λεβαδέων 96,64% 14

15 Πηελ Ξ.Δ., νη λένη (0-19 εηψλ) ην 2001 αληηπξνζσπεχνπλ ην 21,1% ηνπ πιεζπζκνχ, παξνπζηάδνληαο κείσζε 7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ζπγθξηηηθά κε ην Αληίζεηα ε νκάδα ειηθηψλ εηψλ, ην 2001 ζεκεηψλεη αχμεζε, ζε ζρέζε κε ην Αχμεζε εκθαλίδνπλ θαη νη ειηθησκέλνη (65 εηψλ θαη άλσ) ζηελ πξνηειεπηαία απνγξαθή επεξεάδνληαο αλνδηθά ηνλ δείθηε γήξαλζεο (2001:0,8, 1991: 0,47). Νη παξαγσγηθέο ειηθίεο ζην δήκν, ην 2001, αληηπξνζσπεχνπλ ην 61,3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ρν πςειφ απηφ πνζνζηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 23,6% πνπ απνηεινχλ νη λένη ζηνλ δήκν, δειψλεη ηελ ηάζε πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή λα εγθαζίζηαληαη άηνκα ζε παξαγσγηθή ειηθία. Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε Γ.Θ. Ιηβαδεηάο, σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ίδηα κε απηή ηνπ ζπλφινπ ηνπ δήκνπ, αθνχ φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί ζπγθεληξψλεη ην 96% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε πνπ παξαηεξείηαη ηελ πξνηειεπηαία δεθαεηία ζηηο δχν ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ηνπ Οσκαίηθνπ θαη Ιαθπζηίνπ, έρεη επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ηελ αλαινγία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ππγθεθξηκέλα, έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ην πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη λένη, ελψ αληίζεηα έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ζηελ Ρ.Θ. Οσκαίηθνπ ην πνζνζηφ ησλ λέσλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1991 έσο ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, κεηψζεθε θαηά 11 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ρελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζηελ Ρ.Θ. Ιαθπζηίνπ ην πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ απμήζεθε θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ. Γείθηεο γήξαλζεο Ξνζνζηηαία ζπκκεηνρή αλά νηθηζκό επί ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Γεσγξαθηθή Ξεξηνρή Γ.Θ. Ιεβαδέσλ 93,97 95,08 95,16 96,64 Ρ.Θ. Ιαθπζηίνπ 3,71 3,25 3,15 1,96 Ρ.Θ. Οσκαίηθνπ 2,32 1,67 1,70 1,40 Ν δείθηεο γήξαλζεο (αξηζκφο αηφκσλ ειηθίαο > 65 εηψλ / λένπο ειηθίαο 0-19 εηψλ) ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, έρεη απμεζεί ηελ πξνηειεπηαία δεθαεηία. Ν δείθηεο γήξαλζεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο Ξ.Δ. Βνησηίαο βξίζθεηαη πςειφηεξα απφ ηνλ εζληθφ. Ζ Γ.Δ. Ιηβαδεηάο εκθαλίδεη ρακειφ δείθηε γήξαλζεο. Ζ ηηκή ηνπ σζηφζν γηα ηηο Ρ.Θ. Ιαθπζηίνπ θαη Οσκαίηθνπ, είλαη ηδηαίηεξα πςειή, κε έληνλα απμεηηθή ηάζε. 15

16 Νηθνγελεηαθή Θαηάζηαζε Πε επίπεδν πεξηθέξεηαο νη έγγακνη μεπεξλνχλ ην 58% ηνπ πιεζπζκνχ, νη άγακνη ην 31%, ελψ έλα πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ αληηπξνζσπεχνπλ νη ρήξνη-δηαδεπγκέλνη (~10%). Ρα πνζνζηά απηά δελ δηαθνξνπνηνχληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο. Ππγθεθξηκέλα γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ιηβαδεηάο νη έγγακνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 57%. ςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ άγακσλ (~32%) ζηε Γ.Θ. Ιηβαδεηάο, δεδνκέλνπ φηη νη λέεο ειηθίεο θαηαιακβάλνπλ πςειφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ππγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ Ρ.Θ. Ιαθπζηίνπ θαη Οσκαίηθνπ, πξνθχπηεη φηη δηαθέξεη θαηά 8 θαη 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ αληίζηνηρα. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ εθηηκάηαη φηη είλαη απνηέιεζκα ηεο ηάζεο εγθαηάιεηςεο ηεο πεξηνρήο απφ λένπο αλζξψπνπο. Κέζν Κέγεζνο Λνηθνθπξηνύ Ζ αλαινγία κέιε λνηθνθπξηψλ πξνο αξηζκφ λνηθνθπξηψλ πνπ εθθξάδεη ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ρν κέζν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηελ Ξ.Δ. (2,96), γηα ην 2001, βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πεξηθέξεηα (2,91). Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ιηβαδεηάο, ν δείθηεο απηφο δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα (2,94). Πηα ίδηα επίπεδα βξίζθεηαη ν δείθηεο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Πε φιεο ηηο παξαπάλσ γεσγξαθηθέο ελφηεηεο έρεη ζεκεησζεί κείσζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηνπ λνηθνθπξηνχ απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ κείσζε απηή εθηηκάηαη φηη είλαη απνηέιεζκα ηεο ηάζεο νη νηθνγέλεηεο λα είλαη νιηγνκειείο. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο Πε επίπεδν ρψξαο νη πηπρηνχρνη θαη νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 16,5% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ. Νη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο θαη νη ηειεηφθνηηνη ηεο Γ ηάμεο Γπκλαζίνπ απνηεινχλ ην 39%. Αληίζεηα ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ κε ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο (ηξεηο ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο) μεπεξλά ην 44%. Πηελ πεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη ρακειφηεξν ηνπ εζληθνχ. Ζ εηθφλα πνπ εκθαλίδεη ε Ξ.Δ. Βνησηίαο σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ, δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα απφ απηήλ ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ δνκή πνπ παξνπζηάδεη ε Γ.Δ. σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, αθνινπζεί ζηελά απηή ηεο ρψξαο. Ρν πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη πνιίηεο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, παξνπζηάδεηαη απμεκέλν θαηά δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην εζληθφ, ελψ ηέινο ην πνζνζηφ ησλ πηπρηνχρσλ θαη κεηαπηπρηαθψλ εκθαλίδεηαη θαηά δχν κνλάδεο κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηε ρψξα. Αζηηθνπνίεζε Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ιηβαδεηάο πάλσ απφ ην 96% ηνπ πιεζπζκνχ ραξαθηεξίδεηαη σο αζηηθφο, ελψ παξάιιεια εκθαλίδεη πνιχ ρακειφ πνζνζηφ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ (~3%), ηνπ νπνίνπ ην ζχλνιν είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηηο Ρ.Θ. Οσκαίηθνπ θαη Ιαθπζηίνπ. 16

17 Ξξαγκαηηθόο Ξιεζπζκόο θαηά Αζηηθόηεηα (2001) Γεσγξαθηθή Αζηηθφηεηα Αζηηθφηεηα % Πχλνιν Ξεξηνρή Αζηηθφο Αγξνηηθφο Αζηηθφο Αγξνηηθφο Πχλνιν Διιάδαο ,79 27,21 Πηεξεά Διιάδα ,60 45,40 Ξ.Δ. Βνησηίαο ,80 38,20 Ξ.Δ. Δχβνηαο ,41 41,59 Ξ.Δ. Δπξπηαλίαο ,14 78,86 Ξ.Δ. Φζηψηηδαο ,19 45,81 Ξ.Δ. Φσθίδνο ,22 65,78 Γ.Δ. Ιηβαδεηάο ,64 3,36 Γ.Θ.Ιηβαδεηάο ,00 0,00 Ρ.Θ. Ιαθπζηίνπ ,00 100,00 Ρ.Θ. Οσκαίηθνπ ,00 100,00 Ξεγή: ΔΠΔ, απνγξαθή 2001 Γ.Δ. Θνξώλεηαο Γεκνγξαθηθέο ηάζεηο Θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνύ. Πηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ (Απνγξαθή 2001). Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, παξαηεξνχληαη ηα εμήο : - Ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηε δεθαεηία ππέζηε ζεκαληηθή κείσζε. Ρν 1991 ε Γ.Δ. Θνξψλεηαο αξηζκνχζε θαηνίθνπο, ελψ ην 2001, θαηνίθνπο. Ζ κείσζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 11,9 %. - Ηδηαίηεξα ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ηεο Αγίαο Ρξηάδαο, ηεο Αγίαο Άλλαο θαη ηεο Θνξψλεηαο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα (θαη είλαη θαηά πνιχ ιηγφηεξνη απηψλ πνπ απνγξάθνληαη) θαη ηεο επνρηθήο αχμεζεο ηνπ θαινθαηξηνχ (εζηηαζκέλεο θπξίσο ζην δίκελν Ηνπιίνπ & Απγνχζηνπ), ε νπνία ππεξδηπιαζηάδεη ηνλ πιεζπζκφ. - Ν πιεζπζκφο γεληθά παξνπζηάδεη ηάζεηο γήξαλζεο. Νη δείθηεο γήξαλζεο (ιφγνο πιεζπζκνχ ειηθίαο 65 + / πιεζπζκφ ειηθίαο 0 14) είλαη νη εμήο : Γ.Δ. Θνξψλεηαο : 2,65, Γ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ : 1,74, Ρ.Θ. Αγίαο Άλλαο : 9,69, Ρ.Θ. Αγίαο Ρξηάδαο : 3,47, Ρ.Θ. Αιαιθνκελψλ : 1,78, Ρ.Θ. Θνξψλεηαο 6,19. Ξαξαηεξείηαη πσο νη νξεηλέο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζε ζρέζε κε ηνλ εκηνξεηλφ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηνλ πεδηλφ ησλ Αιαιθνκελψλ. 17

18 - Ρα λνηθνθπξηά ηεο Γ.Δ. παξνπζηάδνπλ θαλνληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε πνζνζηφ 98,21 % ζην ζχλνιν ηεο Γ.Δ.. Αλά Γ.Θ. θαη Ρ.Θ. ηα πνζνζηά απηά είλαη : Άγηνο Γεψξγηνο 97,69 %, Αγία Άλλα 99,2 %, Αγία Ρξηάδα 98,59%, Αιαιθνκελέο 100%, Θνξψλεηα 98 %. Γελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο αλά Ρ.Θ. θαη Γ.Θ.. Πε φηη αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 1. Νη αλαιθάβεηνη ζε επίπεδν Γ.Δ. αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 15 % πεξίπνπ (απφ ηνπο νπνίνπο πνζνζηφ 67 % είλαη ειηθίαο 60 + θαη 20 % αιινδαπνί) θαη θαηά Γ.Θ. θαη Ρ.Θ. είλαη : Άγ. Γεψξγηνο 10,62 %, Αγ. Άλλα 28,88 %, Αγ. Ρξηάδα 18,32 %, Αιαιθνκελέο 18,99 %, Θνξψλεηα 14,54 %. 2. Νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 3,53% ζην ζχλνιν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη θαηά Γ.Θ. θαη Ρ.Θ. είλαη : Άγ. Γεψξγηνο 4,72 %, Αγ. Άλλα 1,9 %, Αγ. Ρξηάδα 1,62 %, Αιαιθνκελέο 5 %, Θνξψλεηα 3 %. 3. Νη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο θαη άλσ, αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 19% ζην ζχλνιν ηεο Γ.Δ. θαη θαηά Γ.Θ θαη Ρ.Θ. είλαη : Άγ. Γεψξγηνο 24,8 %, Αγ. Άλλα 7,3 %, Αγ. Ρξηάδα 12,36 %, Αιαιθνκελέο 21,22 %, Θνξψλεηα 16,39 %. 4. Ρα παξαπάλσ πνζνζηά έρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλά Γ.Θ. θαη Ρ.Θ.. Δίλαη εκθαλέο πσο ν Άγηνο Γεψξγηνο, πνπ είλαη Γεκνηηθή Θνηλφηεηα, παξνπζηάδεη ζε φηη αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ηάζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ αζηηθήο πεξηνρήο. 5. Ξνζνζηφ 35 % ησλ αιινδαπψλ δελ γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή, ελψ 5,84 % απηψλ είλαη απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο θαη άλσ. Ξνζνζηφ 8,8 % ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη κεηαλάζηεο θαη είλαη ρακειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ Λνκνχ (10 %). Ρν πςειφηεξν πνζνζηφ (87,3 %) απνηειείηαη απφ Αιβαλνχο ππεθφνπο. ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ Γ.Γ. Αγίνπ Γεσξγίνπ Άγηνο Γεψξγηνο Γ.Γ. Αγίαο Άλλαο 559 Αγία Άλλα 442 Εάιηζα 65 Κνλή Νζίνπ Πεξαθείκ Γνκβνχο 52 Γ.Γ. Αγίαο Ρξηάδαο Αγία Ρξηάδα Γ.Γ. Αιαιθνκελώλ 218 Αιαιθνκελέο 107 Άγηνο Αζαλάζηνο 111 Γ.Γ. Θνξώλεηαο 597 Θνξψλεηα 413 Αγία Ξαξαζθεπή

19 ΚΝΛΗΚΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ Γ.Γ. Αγίνπ Γεσξγίνπ Άγηνο Γεψξγηνο Γ.Γ. Αγίαο Άλλαο 318 Αγία Άλλα 251 Εάιηζα 15 Κνλή Νζίνπ Πεξαθείκ Γνκβνχο 52 Γ.Γ. Αγίαο Ρξηάδαο 937 Αγία Ρξηάδα 937 Γ.Γ. Αιαιθνκελώλ 191 Αιαιθνκελέο 88 Άγηνο Αζαλάζηνο 103 Γ.Γ. Θνξώλεηαο 505 Θνξψλεηα 320 Αγία Ξαξαζθεπή 185 ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΘΑΡΑ ΦΙΝ ΘΑΗ ΝΚΑΓΔΠ ΖΙΗΘΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ Νκάδεο ειηθηώλ Πύλνιν Άξξελεο Θήιεηο

20 Γ.Δ Γαύιεηαο Πηνλ Ξίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πιεζπζκηαθά κεγέζε θαη ε εμέιημή ηνπο ζπλνιηθά γηα ηε Γ.Δ Γαχιεηαο θαη αλαιπηηθά γηα ηνπο νηθηζκνχο πνπ ηε ζπγθξνηνχλ. Πηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ηνπ ζηήιεο απεηθνλίδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ , , θαη ηέινο, Πηνλ πίλαθα επίζεο παξαηίζεληαη ηα ζπλνιηθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ηεο Ξεξηθέξεηαο Πη. Διιάδαο θαη ηεο Ξ.Δ. Βνησηίαο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ ζε πνιιά επίπεδα. 20

21 Ξίλαθαο : Ξιεζπζκηαθή εμέιημε Γ.Δ. Γαχιεηαο ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΝΠ ΘΥΓΗΘΝΠ ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ, Ξ.Δ, Γ.Δ, Ρ.Θ ΠΛΝΙΝ ΣΥΟΑΠ ,53 11,08 5,33 6,86 50 ΞΔΟΗΦ. ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ ,26 6,43 8,23 3,96 0,37 2,18 14,45-2,25 3 Ξ.Δ. ΒΝΗΥΡΗΑΠ Γαχιεηα ,04 19,01-3,19-19, Καπξνλέξηνλ ,56-4,55 1,49-19, Πηαζκφο Γαχιεηαο ,51-38,46 62,50-57, Ξαξφξηνλ ,20-13,69-20,26-5,52 ΓΖΚΝΠ ΓΑΙΔΗΑΠ ,35 9,38-4,86-17,96 Ξεγή: ΔΠΔ, απνγξαθέο 1961,1971,1981,1991 θαη 2001, επεμεξγαζία κειεηεηή 21

22 Ρελ δεθαεηία ν πιεζπζκφο ηεο Γ.Δ παξνπζίαζε κείσζε πνπ μεπεξλά ην 12%, δειαδή απφ θαηνίθνπο ζε θαηνίθνπο. Ρελ δεθαεηία ν πιεζπζκφο ηεο ζεκείσζε αχμεζε θαηά 9%, δειαδή απφ θαηνίθνπο ζε θαηνίθνπο. Θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία , ν πιεζπζκφο επαλεκθάληζε ηάζεηο κείσζεο θαη έθηαζε ηνπο θαηνίθνπο (-5%). Νκνίσο, ην 2001 ν πιεζπζκφο κεηψζεθε θαηά 18% ζε θαηνίθνπο. Ξαξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ αλήθεη ε Γ.Δ., δει. Ξεξηθέξεηα θαη Ξ.Δ. φηη δελ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ, αιιά πξνθαλψο ππάξρεη κία αλαπηπμηαθή πζηέξεζε ζηελ νπνία θαη απνδίδεηαη ε ηάζε ζπλερνχο κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Πε επίπεδν νηθηζκψλ ε Γαχιεηα έρεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηνλ πιεζπζκφ αιιά κε ηάζεηο κείσζεο, ελψ ην Καπξνλέξη θαη ην Ξαξφξη παξνπζηάδνπλ ζηαζεξά ηάζεηο κείσζεο. Ζιηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ: Ζ αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. Γαχιεηαο θαηά ειηθηαθέο νκάδεο δχλαηαη λα καο δψζεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή αλαθνξηθά θπξίσο κε ηελ θνηλσληθή ηεο δνκή. Ζ εηθφλα ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο ηεο Γ.Δ Γαχιεηαο ην 2001 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 1991, αλά θχιν θαη ειηθηαθέο νκάδεο παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Πεκαληηθή κείσζε παξαηεξείηαη ζηηο κηθξέο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ειηθίεο 5 έσο 24, θαη ζηα δχν θχια. Αμηνζεκείσηε είλαη ε κεγάιε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ, ηφζν γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη γηα ηνπο άξξελεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 60 έσο 74 εηψλ. Άξξελεο: θπξίαξρε ειηθηαθή νκάδα 10 έσο 14 θαη 60 έσο 64 ην 1991 θαη 25 έσο 34 ην Θήιεηο: θπξίαξρε ειηθηαθή νκάδα 55 έσο 59 θαη 70 έσο 74 ην 1991 θαη 55 έσο 85 θαη άλσ ην Αξηζκόο λνηθνθπξηώλ: Πχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο Δ.Π..Δ, ην λνηθνθπξηφ νξίδεηαη σο ε ελφηεηα ηεο θαηνηθίαο θαη νξηνζεηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θαηφρσλ ηνπ ίδηνπ θαηαιχκαηνο (θχξηαο θαηνηθίαο), αλεμαξηήησλ ησλ δεζκψλ πνπ ηνπο ελψλνπλ. Γ.Δ. Γαύιεηαο: ζηε Γ.Δ. Γαχιεηαο θαηαγξάθεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ απφ 612 ζε 604, πνπ είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο. Ν κέζνο αξηζκφο κειψλ αλά λνηθνθπξηφ παξνπζηάδεη κείσζε απφ 3,24 άηνκα ζε 2,66. Ν κέζνο αξηζκφο ησλ δσκαηίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε λνηθνθπξηφ παξνπζηάδεη αχμεζε απφ 3,91 ζε 4,10 δσκάηηα. Ρ.Θ. Καπξνλεξίνπ: ζην Καπξνλέξη κεηψζεθε ν κέζνο αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ λνηθνθπξηψλ απφ 3,08 ζε 2,81 κέιε. Κηθξή αχμεζε παξνπζίαζε θαη ν κέζνο αξηζκφο δσκαηίσλ αλά λνηθνθπξηφ απφ 3,63 ζε 3,99. Κείσζε, παξνπζίαζε ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ γηα ηελ Ρ.Θ. έθηαζε ηα 91 ην 2001, απφ ηα 101 ην Ρ.Θ. Ξαξνξίνπ: ε Ρ.Θ. Ξαξνξίνπ παξνπζίαζε νξηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ, απφ 122 ζε 123, κείσζε ηνπ κέζνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ απφ 2,77 ζε 2,45 αιιά θαη κηθξή κείσζε ηνπ κέζνπ αξηζκνχ δσκαηίσλ απφ 4,17 ζε 4,13 πνπ είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο κεηαμχ ησλ Ρ.Θ. ηεο Γ.Δ. γηα ην 2001 θαη είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν γηα νιφθιεξε ηε Γ.Δ. πνπ είλαη 4,09 22

23 Γηάξζξσζε λνηθνθπξηψλ Διιάδαο, Ξεξηθέξεηαο Πη. Διιάδαο, Λνκνχ Βνησηίαο θαη Γήκνπ Γαχιεηαο, 1991 ΓΖΚΝΠ, ΓΖΚΝΡΗΘΝ/ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΛΝΗΘΝΘΟΗΥΛ ΚΔΙΖ ΚΔΠΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΥΛ ΞΙΖΘΝΠ ΛΝΗΘΝΘΟΗΥΛ ΘΑΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΥΚΑΡΗΥΛ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ 6 θαη άλσ ΚΔΠΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΥΚΑΡΗΥΛ ΑΛΑ ΛΝΗΘΝΘΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑ , ,45 ΞΔΟΗΦ. ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ , ,87 ΛΝΚΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ , ,85 ΓΖΚΝΠ ΓΑΙΔΗΑΠ , ,91 Ξεγή: ΔΠΔ, απνγξαθή 1991, επεμεξγαζία κειεηεηή Γηάξζξσζε λνηθνθπξηψλ Διιάδαο, Ξεξηθέξεηαο Πη. Διιάδαο, Λνκνχ Βνησηίαο θαη Γήκνπ Γαχιεηαο, 2001 ΓΖΚΝΠ, ΓΖΚΝΡΗΘΝ/ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΛΝΗΘΝΘΟΗΥΛ ΚΔΙΖ ΚΔΠΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΥΛ ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΥΚΑΡΗΥΛ ΚΔΠΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΥΚΑΡΗΥΛ ΑΛΑ ΛΝΗΘΝΘΟΗΝ ΔΙΙΑΓΑ , ,04 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΠΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ , ,01 ΛΝΚΝΠ ΒΝΗΥΡΗΑΠ , ,97 ΓΖΚΝΠ ΓΑΙΔΗΑΠ , ,09 Ξεγή: ΔΠΔ, απνγξαθή 2001, επεμεξγαζία κειεηεηή 23

24 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζε ειηθηαθέο νκάδεο άλσ ησλ 10 εηψλ. Γίλεηαη κία πξνζπάζεηα έηζη λα δηεξεπλεζεί ε δπλακηθφηεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο αλαθνξηθά κε ην πνηνηηθφ θξηηήξην ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο απνγξαθέο 1991 θαη 2001 ζα εμεηαζηεί ε αλαβάζκηζε ή κε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη βάζεη ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε δνκή ηεο θνηλσλίαο. Πηνπο πίλαθεο ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα αλαιχνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο: αγξάκκαηνη, άηνκα πνπ δελ ηειείσζαλ ην δεκνηηθφ (αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε), απφθνηηνη ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, άηνκα πνπ ηειείσζαλ ηε Γ γπκλαζίνπ, απφθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο, απφθνηηνη αλψηεξσλ ζρνιψλ, απφθνηηνη ΡΔΗ, απφθνηηνη αλψηαησλ ζρνιψλ θαη ηέινο, θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ/ δηδαθηνξηθνχ πηπρίνπ. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Ξεξηθέξεηαο Πη. Διιάδαο Γ.Δ. Γαύιεηαο Πηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 1991, ην πνζνζηφ ηεο νκάδαο ησλ «κε γλσξίδνληεο γξαθή θαη αλάγλσζε», ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαηαγξάθεηαη 9,62%, έλαληη 9,09% ζηελ Ξ.Δ. Βνησηίαο θαη 6,08% ζηε Γ.Δ. Γαχιεηαο. ζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ δελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθφ αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε θαηαγξάθνληαη σο ην 12,14% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο Ξ.Δ. Βνησηίαο, ην 11,56% ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο θαη ην 10,09% ζηε Γ.Δ. Γαχιεηαο. Πηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ηα πνζνζηά απηά κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαη ε θαηάζηαζε δηακνξθψλεηαη σο εμήο : ην πνζνζηφ ησλ «κε γλσξίδνληεο γξαθή θαη αλάγλσζε» γηα ηελ Ξ.Δ. Βνησηίαο αγγίδεη ην 5,81%, γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδνο ην 5,48% θαη γηα ηε Γ.Δ. Γαχιεηαο ην 3,30%. Ρα πνζνζηά γηα ηνλ πιεζπζκφ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ «δελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθφ αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε» δηακνξθψλνληαη γηα ηε Γ.Δ. Γαχιεηαο ζην 10,67%, ζηελ Ξ.Δ. Βνησηίαο 10,30% θαη ζηελ Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο 9,87%. Πηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ε Γ.Δ. Γαχιεηαο ην 1991 θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ηνπο απνθνίηνπο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο κε 52,48%, ζηελ πξψηε ζέζε φζνλ αθνξά ηνπο απνθνίηνπο κέζεο εθπαίδεπζεο κε 12,68% θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε φζνλ αθνξά ηνπο απφθνηηνπο αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζρνιψλ κε 0,26% θαη 3,26% αληίζηνηρα. Ρν έηνο απνγξαθήο 2001, ε Γ.Δ. Γαχιεηαο εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο κε 42,54% θαη ελψ ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ ηεο Γ γπκλαζίνπ έρεη απμεζεί ε Γ.Δ. έξρεηαη δεχηεξε πιένλ κεηά ηελ Ξ.Δ. Βνησηίαο κε πνζνζηφ 13,25%. ζνλ αθνξά ηνπο απφθνηηνπο κέζεο εθπαίδεπζεο ε Γ.Δ. Γαχιεηαο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε, αιιά κε πνιχ βειηησκέλν πνζνζηφ 21,11%. Πρεηηθά κε ηηο αλψηεξεο θαη αλψηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζηε Γ.Δ. Γαχιεηαο ην 1991 θαηαγξάθνληαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά κε 0,26% ζηνπο πηπρηνχρνπο αλψηεξσλ ζρνιψλ, 0,71% ζηνπο πηπρηνχρνπο ΡΔΗ, 3,26% ζηνπο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ θαη 0,11% ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ. Αλ θαη ηα πνζνζηά ηνπ 2001 είλαη θαλεξά 24

25 βειηησκέλα, ε Γ.Δ. Γαχιεηαο παξακέλεη ηειεπηαία ζηηο αλψηεξεο/αλψηαηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο κε πνζνζηά 2,67% ζηνπο πηπρηνχρνπο αλψηεξσλ ζρνιψλ, 1,31% ζηνπο πηπρηνχρνπο ΡΔΗ, 4,97% ζηνπο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ θαη 0,18% ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ. Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Γ.Δ. Γαύιεηαο Πηελ ελφηεηα απηή αλαιχεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Γ.Δ. Γαχιεηαο ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δηδηθφηεξα, ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ θαηεγνξηνπνηείηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: «άγακνη», «έγγακνη» θαη «ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη». Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαηνίθσλ Γ.Δ. Γαχιεηαο, ,00 60,65 60,00 50,00 40,00 30,00 27,41 Άγαμοι Έγγαμοι Χήροι ή Διαζεσγμένοι 20,00 9,94 10,00 0,00 Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑ Ξεγή: ΔΠΔ, απνγξαθή 1991, επεμεξγαζία ΠΣΝΑΑΞ Γ. Γαχιεηαο 25

26 Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαηνίθσλ Γ.Δ. Γαχιεηαο, ,59 60,00 50,00 40,00 30,00 29,57 Άγαμοι Έγγαμοι Χήροι ή Διαζεσγμένοι 20,00 12,84 10,00 0,00 Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑ Ξεγή: ΔΠΔ, απνγξαθή 2001, επεμεξγαζία ΠΣΝΑΑΞ Γ. Γαχιεηαο Κεηά απφ ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηε Γ.Δ. Γαχιεηαο πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Ρν πνζνζηφ ηεο θαηεγνξίαο «άγακνη» απμήζεθε απφ 27,41% ην 1991 ζε 29,57% ην Ρν πνζνζηφ ηεο θαηεγνξίαο «έγγακνη» κεηψζεθε απφ 60,65% πνπ ήηαλ ην 1991, ζε 57,59% ην Ρν πνζνζηφ ηεο θαηεγνξίαο «άγακνη/δηαδεπγκέλνη» άγγημε ην 12,84% ην 2001, απφ 9,94% πνπ ήηαλ ην

27 Γ. Δ. Σαηξώλεηαο Δμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ Κέγεζνο Πχλζεζε Κεηαβνιέο Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή 2001 ηεο Δζληθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο (ΔΠΔ) ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σαηξψλεηαο αλήιζε ζε θαηνίθνπο (1,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ). Ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σαηξψλεηαο θαηά ηα έηε παξνπζίαζε ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο: Κεηαβνιέο ηνπ πιεζπζκνύ Γ.Δ. Σαηξώλεηαο Έηνο Ξιεζπζκόο Κεηαβνιή (%) , ,16 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Γ.Δ. Σαηξψλεηαο θαηά ηελ δεθαεηία απμήζεθε θαηά έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο κφιηο ηνπ 1,02%. Αληίζεηα θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά 2,16 %. Ν κόληκνο πιεζπζκφο ηψξα, δειαδή νη εγγεγξακκέλνη δεκφηεο ηεο Γ.Δ. Σαηξψλεηαο, ην 2001 ήηαλ άηνκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο 732 απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο δεκφηεο ηνπ ππφ κειέηε ΝΡΑ δελ δηακέλνπλ κφληκα αιιά ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηεο ρψξαο. ζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαηά πνιενδνκηθέο ελφηεηεο έρνπκε: Θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σαηξψλεηαο Κφληκνο πιεζπζκφο 2001 Γ.Δ. Σαηξψλεηαο Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα Κόληκνο πιεζπζκόο Σαηξψλεηα (έδξα) 726 Άγηνο Βιάζεο 374 Αθφληην 145 Αλζνρψξη 238 Βαζηιηθά 64 Θνχξην 195 Ξξνζήιην 82 Ξξνθ. Ζιίαο 122 Πύλνιν Ν.Ρ.Α

28 Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη: α) ν πιεζπζκφο είλαη ζπγθεληξσκέλνο θχξηα ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα ζηε Σαηξψλεηα θαη ηνλ Αγ. Βιάζην νη νπνίνη καδί αληηζηνηρνχλ ζην 56% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. β) ζε φιεο ηηο Ρνπηθέο θνηλφηεηεο πιελ ηεο Σαηξψλεηαο, ν πιεζπζκφο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ησλ 500 θαηνίθσλ. Θέινληαο λα παξνπζηαζηεί ζθαηξηθφηεξα ε θαηαλνκή θαη ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Γ.Δ. θαηαζθεπάζζεθε θαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε φια πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο Γ.Δ. αλά Ρ.Θ. θαηά ηηο δεθαεηίεο θαη ζνλ αθνξά ηηο κεηαβνιέο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. Σαηξψλεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ εκθαλίδεη ε Ξ.Δ. Βνησηίαο, ε πεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο αιιά θαη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Ζ ππθλφηεηα ησλ νηθηζκψλ εκθαλίδεηαη ρακειή φρη κνλφ ζπγθξηλφκελε κε ηηο άιιεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ λνκνχ ν νπνίνο εκθαλίδεη εμίζνπ αξλεηηθέο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Πρνιηαζκφ αμίδεη ε αξλεηηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Ξξνθήηε Ζιία πνπ θαηά ηελ πξνηειεπηαία δεθαεηία ην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ αλέξρεηαη ζην 28,32%. ζνλ αθνξά ην κόληκν πιεζπζκφ ηεο Γ.Δ. δηαζέζηκα ζηνηρεία ππάξρνπλ κφλν γηα ην έηνο 2001 θαη ν αξηζκφο αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο. Ζ πεξηνρή εκθαλίδεη έληνλα θαηλφκελα πιεζπζκηαθήο απνδπλάκσζεο ζπγθξίλνληάο ηα βέβαηα κε ηηο γεληθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδεη ν λνκφο, ε πεξηθέξεηα αιιά θαη επξχηεξα ζε επίπεδν ρψξαο. Αμίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα επηζεκάλνπκε φηη ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζην δήκν (0,19 θαη/ Ha) πζηεξεί ζεκαληηθά εθείλεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρψξαο. Ζ ππθλφηεηα σζηφζν είλαη κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο γηα ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ λνκνχ. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Γηάξζξσζε πιεζπζκνχ θαηά θχιν Ζ ζχζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν έρεη κηα θπζηθή θαη ζπλήζε θαηαλνκή θαηά ηελ νπνία νη 2 πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ησλ αξξέλσλ θαη ησλ ζειέσλ κνηξάδνληαη πεξίπνπ ηελ ίδηα αλαινγία. Ρν 50,63 % ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. Σαηξψλεηαο είλαη άληξεο θαη ην ππφινηπν 49,37 % είλαη γπλαίθεο. Ρελ ίδηα πεξίπνπ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο παξνπζηάδνπλ θαη νη επηκέξνπο Ρ.Θ. πνπ ηελ απαξηίδνπλ κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ Ρ.Θ. ηνπ Αγ. Βιαζίνπ πνπ ην πνζνζηφ ησλ αξξέλσλ είλαη ζην 47,07%. Ρε κεγαιχηεξε αλαινγία αξξέλσλ πνπ ππάξρεη ζην Ξξνζήιην φπνπ ην πνζνζηφ ησλ αληξψλ εκθαλίδεηαη απμεκέλν θαη θαηαγξάθεη ηηκέο ηεο 28

29 ηάμεσο ηνπ 53,57%. Διαθξψο απμεκέλν παξνπζηάδεηαη επίζεο ην πνζνζηφ ησλ αξξέλσλ ζηελ Ρ.Θ. ηνπ Ξξνθήηε Ζιία (52,42%). Ζιηθηαθή δηάξζξσζε πιεζπζκνχ ζνλ αθνξά ηελ θαηά ειηθία ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ πξφθεηηαη φπσο πξναλαθέξζεθε γηα έλαλ πιεζπζκφ πνιχ «γεξαζκέλν». Ρα παηδηά (ειηθίεο 0 15 εηψλ) αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 13.3%% ηνπ πιεζπζκνχ ελψ ηα άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ αληηπξνζσπεχνπλ ην 24%. Ζ αλαινγία γήξαλζεο αλέξρεηαη ζε 179,7%. Κνξθσηηθό επίπεδν Νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηεο Γ.Δ. Σαηξψλεηαο αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ εθείλνλ πνπ θαηέρεη κφλν ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. Ρν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ αλψηεξεο θαη αλψηαηεο ζρνιέο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηνί πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ) είλαη κφιηο 4,8% ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 10 εηψλ. Νη απφθνηηνη ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ αληίζηνηρα ην 33,5% ζρεδφλ. Ρν πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο είλαη 37,3%, ελψ απηψλ πνπ δελ νινθιήξσζαλ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 16,6%. Ρέινο νη θάηνηθνη πνπ δειψλνπλ αλαιθάβεηνη εθπξνζσπνχλ έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ ηνπ 7,8 %. Γ.Δ. ΘΟΗΑΘΗΝ Ζ Γ.Δ. θαηαιακβάλεη κηα αξθεηά κεγάιε έθηαζε ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο, ν νπνίνο είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζε πνζνζηφ 91% ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Θπξηαθίνπ, ελψ ειάρηζηνη είλαη απηνί πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο. Πην ζχλνιν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο παξαηεξείηαη πιεζπζκηαθή κείσζε θαηά 2,5% ζηελ δεθαεηία ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ. Υζηφζν ν νηθηζκφο ηνπ Θπξηαθίνπ απμάλεηαη ηελ ίδηα δεθαεηία θαηά 2,1%, ελψ κεηψλνληαη ζεκαληηθά νη ππφινηπνη κηθξνί νηθηζκνί. Ζ αληίζηνηρε κείσζε είλαη κεγαιχηεξε φζνλ αθνξά ζηελ απνγξαθή ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ. Ξιεζπζκηαθό κέγεζνο ησλ νηθηζκώλ ηεο Θ. Θπξηαθίνπ Κοινότητα και οικισμοί Μόνιμος πληθσσμός Πραγματικός πληθσσμός Μεταβολή Μεταβολή Δ. Ε. Κσριακίοσ ,3% ,5% Κσριάκι ,1% ,1% Άγιος Αθανάζιος ,7% ,7% Καρσώηι ,0% ,0% Παναγία Καλαμιώηιζζα ,9% ,0% Σαρζός ,9% ,8% Πηγή: ΕΤΕ

30 Ζ ζέζε θαη ν ξόινο ηνπ λένπ δήκνπ ζηα πιαίζηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ λνκνύ. Ζ Ιηβαδεηά απφ ην 19 ν αηψλα, αλαδείρζεθε ζε ζεκαληηθφ βηνκεραληθφ θέληξν θαζψο αλαπηχρζεθε κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ε θισζηνυθαληνπξγία. Πηα ηνπηθά εξγαζηήξηα γίλνληαλ επεμεξγαζία κεγάισλ πνζνηήησλ βάκβαθνο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ζηελ πεδηάδα ηεο Θσπαΐδαο. Ζ εγγχηεηα ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο θξαηνχζε ην θφζηνο παξαγσγήο ρακειφ. Ξαξάιιεια αλαιακβάλεη ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ ξφιν, απφ ηα ρξφληα ηεο Ρνπξθνθξαηίαο, θαη αλαδεηθλχεηαη ζε εκπνξηθφ θέληξν ηεο επξχηεξεο γεσξγηθήο ελδνρψξαο. Θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζέζε ηεο Ιηβαδεηάο ζηελ πεξηθέξεηα ζηαδηαθά ππνβαζκίδεηαη. Βξίζθεηαη ζε ζέζε φρη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ λέα εζληθή νδφ (ΛΔΝ) πνπ απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ ζπγθνηλσληαθφ θαη αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο. Ζ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή δηέξρεηαη ζε κηθξή απφζηαζε αιιά εθηφο ηεο πφιεο, γεγνλφο πνπ ππνβαζκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελψ ε πξφζεζε κειινληηθήο επέθηαζεο ηνπ Ξξναζηηαθνχ ηεο Αζήλαο πεξηιακβάλεη κφλν ηε Θήβα. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο νξίδεηαη ε Ιακία αθήλνληαο σο δηαζέζηκν δηνηθεηηθφ ξφιν εθείλνλ ηεο έδξαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Βνησηίαο. Δληφο ηεο Ξ.Δ. ην δίπνιν πνπ ζπλζέηεη ε πφιε κε ηε Θήβα δελ αλαπηχζζεηαη ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηνπο ξφινπο ησλ πφισλ ηνπ. Ρα δχν θέληξα παξνπζηάδνπλ, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζρεηηθή ιεηηνπξγηθή απηνλνκία, κε ηηο ζπλδέζεηο λα είλαη εληνλφηεξεο κε ηελ Αζήλα παξά κεηαμχ ηνπο. Ρν θέληξν βάξνπο ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Βνησηίαο ζηαδηαθά κεηαθηλείηαη λνηηφηεξα κε ηελ αλάπηπμε βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή εμφδνπ ηεο ΛΔΝ απφ ηελ Αηηηθή (Πρεκαηάξη Νηλφθπηα). Δθεί παξάγεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Ξξντφληνο ηνπ λνκνχ ρσξίο απαξαίηεηα ηα ζρεηηθά εηζνδήκαηα λα παξακέλνπλ ζηα ηνπηθά θέληξα. Ζ γεσξγηθή παξαγσγή κε ηε κνξθή πνπ δηαηεξεί δελ έρεη ηε δπλακηθή πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ηεο Ιηβαδεηάο θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. Αληηζέησο ν ηνκέαο αθνινχζεζε θζίλνπζα πνξεία σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ηνπηθφ Αθαζάξηζην Ξξντφλ. Πχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ ηεο πεξηθέξεηαο ε Ιηβαδεηά είλαη Λνκαξρηαθφ Γηνηθεηηθφ Θέληξν θαη Θέληξν εμππεξεηήζεσλ (εκπφξην, αλαςπρή, αζηηθφο ηνπξηζκφο, θνηλσθειείο ππεξεζίεο, πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο), εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ηεο ελφηεηαο ηεο. Νη ιεηηνπξγίεο πνπ θηινμελεί είλαη αλάινγεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ξφινπ θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Απφ ηελ ίδηα κειέηε εληάζζεηαη ζε δχν απφ ηνπο δεπηεξεχνληεο άμνλεο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο: Ρνλ άμνλα ΞΑΘΔ / Θήβα Ιηβαδεηά Ηηέα / Άκθηζζα πνπ εληάζζεηαη ζηε δηαγψλην Ιακία / Ξάηξα. Ρνλ άμνλα Θήβα Ιηβαδεηά Ιακία (Γπηηθή Θεζζαιία) 30

31 Ζ Ιηβαδεηά αλαγλσξίδεηαη σο θνκβηθφ θέληξν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηθέξεηαο εληαζζφκελε ζηνλ άμνλα Θήβα Ιηβαδεηά Ακθίθιεηα Ιακία Γνκνθφο κε ηηο πεδηλέο γεσξγηθέο εθηάζεηο λα θαηαλέκνληαη έλζελ θαη έλζελ. Ρα θέληξα ηνπ άμνλα απνηεινχλ ηνλ θνξκφ δηαρείξηζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ππνζηήξημεο ησλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ πνπ δνκνχλ ην νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο αγξνηηθήο ελδνρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε ελίζρπζή ηνπο κε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο αγξνηνβηνκεραληθψλ / βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πξνηεηλφκελε νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο έρεη σο ζηφρνπο: ηελ ελδπλάκσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηθέξεηαο ψζηε λα εμηζνξξνπεζνχλ ζπγθεληξψζεηο ζηηο ζπλνξηαθέο κε ηελ Αζήλα πεξηνρέο ηε ζηήξημε ηεο θαηνίθεζεο ηνπ θπξίσο γεσξγηθνχ ρψξνπ ηεο πεξηθέξεηαο Νη θαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκνχ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμή ηεο σο αγξνηνβηνκεραληθνχ θέληξνπ έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε δπλακηθφηεηα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζπλδεδεκέλε κε ηε βηνκεραλία. Κε ην ζηφρν απηφ ζπλδέεηαη ν ξφινο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ ζηεξεάο Διιάδαο γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη απφ ην ΞΞΣΠΑΑ ε Ιηβαδεηά. Απφ ην θέληξν (Δληαίνο θνξέαο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ απνζεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο) ζα ειέγρεηαη θαη ε δηάζεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο πεξηθέξεηαο γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Αζήλαο ζην πιαίζην ελφο νξγαλσκέλνπ ζε αληαπνδνηηθή βάζε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο. Γηα ηελ επξχηεξε ελφηεηα ηεο Ιηβαδεηάο ζεκαληηθή αλαπηπμηαθά ζεσξείηαη ε πξφηαζε λα εμππεξεηεζεί ν δήκνο απφ ην δίθηπν δηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ. Ν δήκνο βξίζθεηαη πάλσ ζην βαζηθφ άμνλα εμππεξέηεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο ζην νπνίν εληάζζνληαη ζεκαληηθνί ηνπξηζηηθνί πφινη ηεο πεξηθέξεηαο. Ξξφθεηηαη γηα ηελ ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ησλ πφιν εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ παξαζεξηζκνχ ηεο Αξάρνβαο θαη ηνπ γχξσ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Ξαξλαζζνχ θαη ην θέληξν πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ δηεζλνχο εκβέιεηαο ησλ Γειθψλ (Λ. Φσθίδαο). Ρν ΞΞΣΠΑΑ πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ / νηθνηνπξηζκνχ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε έληαμε ζην ηνπξηζηηθφ θχθισκα ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ λνκνχ. Ζ Ιηβαδεηά ζεσξείηαη απφ ην ΞΞΣΠΑΑ Πηεξεάο Διιάδνο κηα απφ ηηο πφιεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αζηηθή δπλακηθή ηεο πεξηθέξεηαο, κε ξφιν αλαπηπμηαθφ θαη φρη κφλν δηνηθεηηθφ. Θαηαηάζζεηαη, καδί κε ηε Θήβα θαη ην δίπνιν Άκθηζζα Ηηέα, ζηα θέληξα κε δπλακηθή θαηνίθσλ ζηελ επξχηεξε αζηηθή πεξηνρή ηνπο, κε ελδνπεξηθεξεηαθφ ξφιν, αιιά θαη δπλαηφηεηεο δηαπεξηθεξεηαθψλ εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ Ιηβαδεηά εθηείλεη ηελ αθηίλα επηξξνήο ηεο ζε νηθηζκνχο ησλ γεηηνληθψλ δήκσλ ηεο Βνησηίαο (Νξρνκελνχ, Αληίθπξαο-Αξάρνβαο-Γηζηφκνπ, Αιίαξηνπ) αιιά θαη ηεο Φζηψηηδαο (Ρηζνξέαο-Διάηεηαο-Ακθίθιεηαο, Ινθξψλ). 31

32 2.2. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθό ηνκέα «Ξεξηβάιινλ θαη πνηόηεηα δσήο» Κλεκεηαθόο πινύηνο Αμηνζέαηα Ηζηνξηθά ζηνηρεία Ν ζεκεξηλφο δήκνο Ιεβαδέσλ, ν πξνεξρφκελνο απφ ηε ζπλέλσζε κηθξφηεξσλ δήκσλ, παξνπζηάδεη έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κλεκεηαθφ πινχην θαη πνιιά αμηνζέαηα, δηάζπαξηα ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε, πνπ καξηπξνχλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. Αλαιπηηθά αλά δεκνηηθή ελφηεηα: Γ.Δ. ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Ζ Ιηβαδεηά, πξσηεχνπζα ζήκεξα ηνπ θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο πεξηφδνπ, παξνπζίαζε ζεκάδηα παξαθκήο. Πηε ζπλέρεηα θαηά ηε Γ Πηαπξνθνξία, θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Φξάγθνπο ηνπο νπνίνπο θαη δηαδέρηεθαλ νη Θαηαιαλνί, νη νπνίνη άθεζαλ παξαθαηαζήθε έσο ζήκεξα ην θάζηξν πνπ έθηηζαλ. Κεηά απφ κηα καθξαίσλε πεξίνδν Ρνπξθνθξαηίαο θαη ηελ απειεπζέξσζε, ε πφιε θαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο γλψξηζαλ νηθνδνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ νξγαζκφ. Ζ Ιηβαδεηά γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή άλζεζε ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 18νπ αηψλα κε ηε δηάδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ βακβαθηνχ ζηνπο θάκπνπο ηεο, θαη ηελ βηνκεραληθή ηεο αλάπηπμε. Γ.Δ. ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ Ζ αξραία Θνξψλεηα ππήξμε κέινο ηνπ ζπλδέζκνπ ησλ βνησηηθψλ πφιεσλ θαη γηα κεγάιε πεξίνδν κπήθε θάησ απφ ηελ εγεκνλία ησλ Αζελαίσλ. Έγηλε αλεμάξηεηε πφιε ην 387 π. Σ. κε ηελ Αληαιθίδεην εηξήλε. Πηελ πεξηνρή ηεο έγηλαλ πνιιέο ζπγθξνχζεηο θαη κάρεο. Ρν 447 π. Σ. εηηήζεθαλ εθεί νη Αζελαίνη απφ ηνπο Θεβαίνπο. Ρν 394 π. Σ. εηηήζεθαλ νη Αζελαίνη, Θεβαίνη θαη Αξγείνη απφ ην Ππαξηηάηε Αγεζίιαν. Ρν 371 π. Σ. έγηλε ζέαηξν ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ Ιαθεδαηκνλίσλ θαη Θεβαίσλ. Ρν 346 π. Σ. παξαρσξήζεθε απφ ην Φίιηππν ηεο Καθεδνλίαο ζηνπο Θεβαίνπο, θαη νη θάηνηθνί ηεο πνπιήζεθαλ ζθιάβνη. Ρν 171 π. Σ. ε πφιε θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο Οσκαίνπο. Πχκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ Ξξνθφπηνπ ε πφιε θαηαζηξάθεθε ζην ζεηζκφ ηνπ 551 κ. Σ. Νη ππφινηπνη νηθηζκνί ηνπ πξψελ Γήκνπ Θνξψλεηαο, παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία απφ ηελ λεφηεξε ηζηνξία κε αξρή ηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην νινθαχησκα ζην Θαιάκη, πνπ πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ζην νπνίν ζηηο 11 Ηνπλίνπ ηνπ 1944 εθηειέζζεθαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζρεδφλ φινη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ. 32

33 Γ.Δ. ΓΑΙΔΗΑΠ Νη κπζνινγηθέο αλαθνξέο γχξσ απφ ηε Γαύιεηα είλαη πιείζηεο. Έρεη ζπλδεζεί κε έλα πιήζνο γεγνλφησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζηελ ειιεληθή Κπζνινγία. Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πξνζείιθπζε ην αλζξψπηλν ελδηαθέξνλ απφ ηα πξψηκα πξντζηνξηθά ρξφληα. Πηε ζπλέρεηα θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Οσκαίνπο νη νπνίνη θαη ηελ θαηέζηξεςαλ. Έπεηηα πεξλψληαο απφ ηνπο Βπδαληηλνχο έπεζε νινθιεξσηηθά ζηα ρέξηα ησλ Ρνχξθσλ. Νη θάηνηθνη ηεο Γαχιεηαο έδεημαλ απαξάκηιιν ζάξξνο ην 1821, νπφηε πνιέκεζαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αζαλάζηνπ Γηάθνπ ζηε κάρε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ιηβαδεηάο. Ζ καρεηηθφηεηα ησλ Γαπιησηψλ θάλεθε ηφζν θαηά ηε Κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, φζν θαη ζην δεχηεξν Ξαγθφζκην Ξφιεκν, νπφηε νη Ηηαινί, ζηηο 5 Καΐνπ 1943 θαηάθεξαλ λα θάςνπλ ην ρσξηφ, αιιά φρη λα θάκςνπλ ην αληηζηαζηαθφ ζζέλνο ησλ θαηνίθσλ ηεο Γαχιεηαο. Γ.Δ. ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ Ζ πεξηνρή ηεο Σαηξψλεηαο είλαη γλσζηή απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Ήηαλ ππνηειήο ηνπ Νξρνκελνχ σο ην ηέινο ηνπ 5νπ αηψλα π.σ. θαη αλαθέξεηαη σο ε παηξίδα ηνπ Ξινχηαξρνπ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία ηεο Σαηξψλεηαο είλαη φηη ζην έδαθφο ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κηθξή πεδηάδα κεηαμχ ησλ ππσξεηψλ ηνπ Θνπξίνπ θαη ηνπ Θεθηζνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε κάρε ηνπ 338 π.σ., κε ηελ νπνία εδξαηψζεθε ε θπξηαξρία ηνπ Φηιίππνπ ζηελ λφηηα Διιάδα. Θαηά ηε Οσκαηνθξαηία απνιάκβαλε δηθαησκάησλ απηνλνκίαο. Γ.Δ. ΘΟΗΑΘΗΝ πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Θνηλφηεηαο Θπξηαθίνπ ζψδνληαη εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεο Φιπγφλην. Απφ ην 1383 θαη κεηέπεηηα έγηλε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ πξψησλ Αξβαληηψλ ζε ρσξηά γχξσ απφ ηνλ Διηθψλα θαη απφ ηφηε νπζηαζηηθά ην Αξραίν Φιπγφλην κεηνλνκάζζεθε ζε Θπξηάθη παίξλνληαο ην φλνκα απφ ηελ ηζρπξή νηθνγέλεηα ηνπ Θπξηάθε. Νη θάηνηθνη ηνπ Θπξηαθίνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη κε ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ην Θπξηάθη άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά. Κε ηνλ πξψην λφκν πεξί Γήκσλ ηεο 27 εο Γεθεκβξίνπ 1833/ ην Θπξηάθη εληάρζεθε ζην Γήκν Γηζηνκίσλ. Πηελ πεξίνδν , απνξξνθήζεθε δηνηθεηηθά απφ ην Γήκν Σαηξψλεηαο. Ρν 1857, πνπ απηνλνκήζεθε ν ηφηε Γήκνο Γηζηνκίσλ, ε πξσηεχνπζα ηνπ Γήκνπ κεηαθέξζεθε ηε ζεξηλή πεξίνδν ζην Θπξηάθη θαη ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ζην Γίζηνκν. Ν νηθηζκφο ηνπ Θπξηαθίνπ δέρζεθε αιιεπάιιειεο θαηαζηξνθέο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β Ξαγθφζκηνπ Ξνιέκνπ απφ ηνπο Ηηαινχο θαη ηνπο Γεξκαλνχο. Υζηφζν κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ θαηάθεξε λα αλαζπγθξνηεζεί θαη λα αλαθάκςεη νηθνλνκηθά. Ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία παξαηεξείηαη κηα νηθνλνκηθή άλζεζε ζηνλ νηθηζκφ πνπ νθείιεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο «Αινπκίλην ηεο Διιάδνο 33

34 Α.Δ.» ζηελ Ξαξαιία Γηζηφκνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ βσμίηε ηνπ Διηθψλα. Απηή ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε νδήγεζε θαη ζε αλάινγε αλάπηπμε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν δψλεο θπξίσο. Ζ κία αλαπηχρζεθε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα εηζφδνπ θαη ε δεχηεξε ζηα δπηηθά ζηελ πιαγηά κεηά ην ξέκα. Έηζη ζηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηε Βνησηία, αιιά θαη επξχηεξα γλσξίδνληαο ζεκαληηθή νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Κλεκεηαθόο πινύηνο αμηνζέαηα ΓΔ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Ζ πεξηνρή ηεο Ιηβαδεηάο εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε ελφηεηα, θέξνπζα ζεκαληηθή ηζηνξηθή κλήκε. Ρα πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο πφιεο ηεο Θήβαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο. Ζ Ιηβαδεηά γεηηληάδεη κε ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κε ζεκαληηθφηεξν απηφλ ησλ Γειθψλ. Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηα ζεζκνζεηεκέλα ζηνηρεία ηζηνξηθνχ απνζέκαηνο ηνπ πξψελ δήκνπ Ιεβαδέσλ θαζψο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπο. Αξραηνινγηθνί Σώξνη θαη Κλεκεία Ιηβαδεηάο α/α κλεκείν & ζέζε πεξηγξαθή κλεκείνπ Αξραηνινγηθφο ρψξνο ιφθνπ ηνπ Ξξνθήηε Ζιία ζηε Ιηβαδεηά Η. Λαφο Θνηκήζεσο Θενηφθνπ ζην Ιαθχζηη Η. Λαφο Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Ιαθχζηη Η. Λαφο Αγίαο Βαξβάξαο ζην Ιαθχζηη Ζκηηειήο, πεξίπηεξνο λαφο ηνπ Γηφο Βαζηιέσο, δσξηθνχ ξπζκνχ. Σξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηνπ 3 νπ αηψλα π. Σ. Βπδαληηλφο λαφο Βπδαληηλφο λαφο Βπδαληηλφο λαφο ππεύζπλνο θνξέαο & θαζεζηώο πξνζηαζίαο ΞΞΝ Θ ΔΞΘΑ (Θήβα) ΦΔΘ 984/Β/ ΞΞΝ -1 ε ΔΒΑ ΦΔΘ 4/Β/ ΞΞΝ -1 ε ΔΒΑ ΦΔΘ 4/Β/ ΞΞΝ -1 ε ΔΒΑ ΦΔΘ 4/Β/ Ραθηθφ Κλεκείν νηθνγέλεηαο Η. Πηηβαθηά ζην λεθξνηαθείν Αγίαο Ξαξαζθεπήο Ιηβαδεηάο Ραθηθφ Κλεκείν Ησάλλνπ Γεκεηξίνπ ζην λεθξνηαθείν Αγίαο Ξαξαζθεπήο Ιηβαδεηάο Ραθηθφ Κλεκείν Γεσξγίνπ Θαξφδνπ ζην λεθξνηαθείν Αγίαο Ξαξαζθεπήο Ιηβαδεηάο Απνηειεί αμηφινγν γιππηηθφ έξγν. Γείγκα ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πεξηνρή. Απνηειεί αμηφινγν γιππηηθφ έξγν. Γείγκα ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πεξηνρή. Απνηειεί αμηφινγν γιππηηθφ έξγν. Γείγκα ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πεξηνρή. ΞΞΝ 1 ε ΔΛΚ ΦΔΘ 1035/Β/ ΞΞΝ 1 ε ΔΛΚ ΦΔΘ 1035/Β/ ΞΞΝ 1 ε ΔΛΚ ΦΔΘ 1035/Β/

35 Ραθηθφ Κλεκείν νηθνγέλεηαο Ζ. Ξαξάζρνπ ζην λεθξνηαθείν Αγίαο Ξαξαζθεπήο Ιηβαδεηάο Ραθηθφ Κλεκείν αγλψζηνπ ζην λεθξνηαθείν Αγίαο Ξαξαζθεπήο Ιηβαδεηάο Θηίξην ζηελ νδφ Ρξνθσλίνπ ζηε Ιηβαδεηά, ηδ. Ξινπηάξρνπ Αθξηδφπνπινπ Ρδακί ηνπ Γαδή Νκέξ ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ θαη Αζ. Ρζφγθα ζηε Ιηβαδεηά. Απνηειεί αμηφινγν γιππηηθφ έξγν. Γείγκα ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πεξηνρή. Απνηειεί αμηφινγν γιππηηθφ έξγν. Γείγκα ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πεξηνρή. Γείγκα ιατθήο αξρηηεθηνληθήο, ρηηζκέλν θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19 νπ αηψλα. Σξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηνχκελεο Ιηβαδεηάο. Θηίξην ζηελ παιηά Δζληθή Νδφ Βηνκεραληθφ θηίξην Ιηβαδεηάο-Ιακίαο. Γείγκα ζηε Ιηβαδεηά, βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο ηδ. Ξινπηάξρνπ Αθξηδφπνπινπ. ζηελ πεξηνρή. Ρνμσηφ γεθχξη Ρνπξθνθξαηίαο ζηε ζέζε «Ξεγέο» Ιηβαδεηάο. Η. Λαφο Αγίαο Ξαξαζθεπήο ζηε Ιηβαδεηά. Βξίζθεηαη ζηε ζέζε Ξεγέο ηεο Ιηβαδεηάο. Σξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηνχκελεο Ιηβαδεηάο. Πεκαληηθφο κεζαησληθφο λαφο. Ηζηνξηθφ, δηαηεξεηέν κλεκείν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ κεγάιν αγψλα ηνπ Έζλνπο, θαζψο ηελ 1 ε Απξηιίνπ 1821 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λαφ παλεγπξηθή δνμνινγία απφ ηνπο επηζθφπνπο Παιψλσλ, Ραιαληίνπ θαη Αζελψλ, νη νπνίνη επιφγεζαλ ηελ επαλαζηαηηθή ζεκαία ηνπ Αζ. Γηάθνπ. 15 Θάζηξν Ιηβαδεηάο Πεκαληηθφ βπδαληηλφ κλεκείν. 16 Γχν δεκφζηα αθίλεηα ζηε Ιηβαδεηά Βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο πιαηείαο Γηάθνπ Γεκφζην θηήκα 2260m 2 17 Κεξίδηα 378 / 512 Ιηβαδεηάο πεξίπνπ, ζηε ζέζε ηνπ Καληείνπ ηνπ Ρξνθσλίνπ. Έηνο θαηαζθεπήο Δπί 18 Η. Λαφο Αγίαο Άλλεο ηεο νδνχ Ράθε Ιάππα, έλαληη Θάζηξνπ. Ρνμσηφ πέηξηλν γεθχξη 19 Ρξίρηλν γεθχξη ηεο Ιηβαδεηάο πδαηνκεηαθνξάο ζην θαξάγγη ηεο Θξχαο. ΞΖΓΖ: ΞΞΝ Γ/λζε Αξρείνπ Κλεκείνπ & Γεκνζηεπκάησλ, Θ Δθνξεία Ξξντζηνξηθψλ & Θιαζζηθψλ Αξρ/ησλ, 1 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ αξραηνηήησλ ΞΞΝ 1 ε ΔΛΚ ΦΔΘ 1035/Β/ ΞΞΝ 1 ε ΔΛΚ ΦΔΘ 1035/Β/ ΞΞΝ 1 ε ΔΛΚ ΦΔΘ 323/Β/ ΞΞΝ -1 ε ΔΒΑ ΦΔΘ 261/Β/ ΞΞΝ 1 ε ΔΛΚ ΦΔΘ 187/Β/ ΞΞΝ -1 ε ΔΒΑ ΦΔΘ 731/Β/ ΞΞΝ -1 ε ΔΒΑ ΦΔΘ 748/Β/ ΞΞΝ -1 ε ΔΒΑ ΦΔΘ 28/Α/ Δζληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ ΦΔΘ 14/Α/ Δζληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ ΦΔΘ 11/Α/

36 Αλαιπηηθφηεξα, ην Καληείν ηνπ Ρξνθσλίνπ Γηόο, ήηαλ γλσζηφ σο έλα απφ ηα πέληε ζεκαληηθφηεξα καληεία ηεο Διιάδαο απφ ην 550 π. Σ. Ρν ζπκβνπιεχηεθε ν Θξνίζνο θαη εβδνκήληα ρξφληα αξγφηεξα ην ζπκβνπιεχηεθε ν Καξδφληνο πξηλ απφ ηε κάρε ησλ Ξιαηαηψλ ην 479 π. Σ. Ρν καληείν ηεο Ιηβαδεηάο ήηαλ έλαο ζνισηφο ηάθνο. 'Έλαο ηάθνο, φκνηνο κε ηνπο ιαμεπηνχο ηάθνπο πνπ ππήξραλ ζ' φια ηα κπθελατθά θέληξα. Ν λεθξφο-ήξσαο Ρξνθψληνο σο ζεφο ηεο καληηθήο εμαζθάιηδε ζηνπο ηεξείο ηνπ ην απαηηνχκελν θχξνο λα κπνξνχλ λα πξνεηδνπνηνχλ, λα ζπκβνπιεχνπλ θαη ην θπξηφηεξν, λα γίλνληαη πηζηεπηνί. Ν ήξσαο Ρξνθψληνο ιεγφηαλ ζηελ αξρή «Σζφληνο Ρξνθψληνο» αιιά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη άλζξσπνη ηνλ ιάηξεςαλ ζαλ ζεφ θαη ηνπ έδσζαλ ζέζε αλάκεζα ζηνπο 12 ζενχο ηνπ Νιχκπνπ. Ρνλ νλφκαζαλ «Ρξνθψλην Γία». Ζ αθξηβήο ζέζε ηνπ καληείνπ δελ έρεη εληνπηζζεί αιιά εηθάδεηαη φηη βξηζθφηαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ πεγψλ ηνπ πνηακνχ Έξθπλα, ζηελ Θξχα, φπνπ ζχκθσλα κε ηε κπζνινγία βξίζθνληαλ θαη νη πεγέο ηεο Ιήζεο θαη ηεο Κλεκνζχλεο. ζνη ήζειαλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ην καληείν ηνπ Ρξνθσλίνπ έπξεπε λα πηνχλ ελαιιάμ απφ δχν πεγέο πνπ απνθαινχληαλ «Ιήζε» θαη «Κλεκνζχλε», πξνθεηκέλνπ λα ιεζκνλείηαη ην παξειζφλ θαη ε κλήκε λα μεθηλά απφ ην παξφλ. Ρν κεζαησληθό θάζηξν ηεο Ιηβαδεηάο είλαη ρηηζκέλν ζε απφηνκν βξαρψδε ιφθν ζην λφηην άθξν ηεο ζεκεξηλήο πφιεο. Έρεη ζρήκα ηξηγσληθφ θαη δχν ακπληηθνχο πεξηβφινπο. Απφ απηνχο ν εμσηεξηθφο πεξηιακβάλεη ην ηζρπξφ βφξεην ηείρνο πνπ πξνζηαηεχεη ηηο πιένλ εππξφζβιεηεο πιεπξέο ηνπ νρπξψκαηνο θαη απφ αζζελέζηεξα ηείρε πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαηά ηφπνπο ηε θπζηθή νρχξσζε ησλ άιισλ πιεπξψλ. Ρν βφξεην ηείρνο ήηαλ εληζρπκέλν, θαηά δηαζηήκαηα, κε νξζνγσληθνχο πχξγνπο. Ηζρπξφηεξνο απφ απηνχο είλαη εθείλνο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο γσλίαο. Έρεη κνξθή πξνκαρψλα ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ πεξίβνιν κε ζηελφ δηάδξνκν. Ζ ζεκαζία ηνπ ήηαλ πνιχ κεγάιε γηα ηελ άκπλα ηνπ θάζηξνπ, θαζψο είλαη θηηζκέλνο επάλσ ζε κηα απφ ηηο πεγέο ηνπ πνηακνχ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πδξνδφηεζή ηνπ. Ρν βφξεην ηείρνο ήηαλ εληζρπκέλν κε πξνηείρηζκα απφ ην νπνίν ζήκεξα δηαηεξείηαη κφλν ην δπηηθφ ηνπ ηκήκα. Πην βφξεην ηείρνο αλνίγεηαη ε θχξηα πχιε ηνπ θάζηξνπ, θνληά ζην δπηηθφ άθξν ηνπ θαη κηα δεπηεξεχνπζα ζην αλαηνιηθφ. 36

37 Έλα θεληξηθφ νρχξσκα κε ηζρπξφ πχξγν θαη ηδηαίηεξν ηείρνο θαηαιακβάλεη ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ. Πε άκεζε ζρέζε κε απηφ δηαηεξνχληαη ηα ιείςαλα ελφο κεγάινπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Πε απηφ αλήθε ε έσο ζήκεξα δηαηεξνχκελε ζε θαιή θαηάζηαζε δίρσξε, ζνισηή δεμακελή πάλσ ζηελ νπνία έρεη θηηζζεί ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ή ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ν λαφο ηεο Αγίαο Πνθίαο. Νη δχν νρπξσκαηηθνί πεξίβνινη ηνπ θάζηξνπ νξίδνπλ δχν άληζεο ζε έθηαζε πεξηνρέο, φπνπ θαηά ηφπνπο δηαθξίλνληαη αθφκε ιείςαλα θηηζκάησλ. Ζ αλέγεξζε ηνπ θάζηξνπ εθηηκάηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ νηθνδνκηθέο θάζεηο. Ζ παιαηφηεξε θάζε αλάγεηαη ζηελ Όζηεξε Αξραηφηεηα ή ζηελ Ξξσηνβπδαληηλή Ξεξίνδν, ε δεχηεξε ζηε Κεζνβπδαληηλή Ξεξίνδν, ε ηξίηε πνπ πεξηιακβάλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ νρπξψζεσλ πνπ δηαηεξνχληαη σο ζήκεξα, ζηνλ 13ν-14ν αηψλα θαη ε ηέηαξηε ζηελ Ρνπξθνθξαηία. Κεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Ρνχξθνπο ην θάζηξν εγθαηαιείθζεθε θαη ζηαδηαθά εξεηπψζεθε. Πήκεξα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαζηήισζε ηνπ Θάζηξνπ, ελψ έρεη ήδε γίλεη ε ζπληήξεζε ελφο απφ ηνπο πχξγνπο ηνπ. Ρν έξγν ηεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζήο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηακφξθσζε πεξηνρψλ θίλεζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηελ δπηηθή είζνδν, ζα ζπκπιεξψζεη θαη ζα εληζρχζεη ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο ησλ πεγψλ ηεο Θξχαο. Ν ιόθνο ηνπ Ξξνθήηε Ζιία, (ρσξνζεηείηαη Λ.Γ. ηεο πφιεο ηεο Ιηβαδεηάο) έρεη ραξαθηεξηζζεί αξραηνινγηθφο ρψξνο, εμαηηίαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ιεηςάλσλ πνπ επξέζεζαλ εθεί. Ππγθεθξηκέλα, ζψδνληαη: - Ν εκηηειήο, πεξίπηεξνο λαφο ηνπ Γηφο Βαζηιέσο, δσξηθνχ ξπζκνχ, ν νπνίνο ρξνλνινγείηαη, ζχκθσλα κε επηγξαθηθέο καξηπξίεο, ζην ηέινο ηνπ 3νπ αηψλα π. Σ. - Λνηίσο απηνχ, ιείςαλα κηθξφηεξνπ λανχ, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη είηε κε πξφδξνκφ ηνπ, είηε κε ηνλ αλαθεξφκελν απφ ηνλ Ξαπζαλία λαφ, πνπ ζηέγαδε αγάικαηα ηνπ Θξφλνπ, ηεο Ήξαο θαη ηνπ Γία. - Ρξία νξζνγψληα θηίζκαηα ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ ιφθνπ θαη κηα θπθιηθή θαηαζθεπή ζην βφξεην άθξν ηνπ, πνπ εθηηκάηαη φηη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε νηθνδνκηθά πιηθά απφ ην κεγάιν λαφ. 37

38 Ρν Ρξίρηλν γεθύξη ηεο Ιηβαδεηάο βξίζθεηαη ζην θαξάγγη ηεο Έξθπλαο, λνηηνδπηηθά ηνπ Κεζαησληθνχ Θάζηξνπ ζην πην ζηελφ ζεκείν ηνπ ρεηκάξξνπ πνπ δηαζρίδεη ην θαξάγγη ηεο Θξχαο. Νη βξαρψδεηο φγθνη πνπ ην πιαηζηψλνπλ πεξηνξίδνπλ απφ ηε κηα ην πξνο γεθχξσζε άλνηγκα θαη απφ ηελ άιιε βνεζνχλ ζηε ζηεξεή ζεκειίσζή ηνπ πξνζηαηεχνληάο ην ζπγρξφλσο απφ ηα νξκεηηθά λεξά ηνπ ρεηκάξξνπ. Πηε βνξεηνδπηηθή ηνπ φςε, ηα απφθξεκλα βξάρηα ηνπ βνπλνχ αγθαιηάδνπλ πξνζηαηεπηηθά ην 1/3 ηνπ αθήλνληαο έλα πνιχ κηθξφ θελφ αλάκεζα ηνπο. Ζ θαηαζθεπή δελ ήηαλ βαηή αιιά πξννξηδφηαλ γηα ηελ κεηαθνξά λεξνχ. Ρν πιηθφ πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πδαηνγέθπξαο είλαη ν ηνπηθφο ηεθξνθχαλνο αζβεζηφιηζνο θαη ε ζπλδεηηθή χιε ήηαλ έλα κείγκα ηξηκκέλνπ θεξακηδηνχ, ζβεζκέλνπ αζβέζηε ειαθξφπεηξαο, ρψκαηνο. Ζ πνηθηιία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ ηφζν ζην ίδην ην γεθχξη φζν θαη ζην δίθηπν ησλ πδξαγσγψλ πξνο θαη απφ ην κλεκείν δπζθνιεχνπλ κηα μεθάζαξε νκαδνπνίεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ θάζεσλ ηνπ. Απφ ηε κνξθνινγία θαη ηελ εμέηαζε ηεο ιηζνδνκήο θαη ησλ θνληακάησλ ηεο πδαηνγέθπξαο πξνέθπςαλ ηνπιάρηζηνλ δχν νηθνδνκηθέο θάζεηο. Απφ ηα ειάρηζηα ζσδφκελα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ δηαπηζηψζεθε φηη εμππεξεηνχζε ηελ χδξεπζε ηνπ θάζηξνπ θαη ίζσο λα νδεγνχζε ζηελ σο ζήκεξα ζσδφκελε δίρσξε, ζνισηή δεμακελή ηνπ θξνπξίνπ. Δίλαη ινγηθφ φηη ε χπαξμε ηεο γέθπξαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θάζηξν. Ζ ζχγθξηζε ηεο αξρηθήο νηθνδνκηθήο θάζεο ηνπ γεθπξηνχ κε ηελ ηερλνηξνπία δφκεζεο ησλ ηνηρνπνηηψλ ησλ νρπξψζεσλ ηνπ θάζηξνπ απφ θαινιαμεπκέλνπο αζβεζηφιηζνπο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηαζθεπή ηεο πδαηνγέθπξαο έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαιαληθήο θπξηαξρίαο θαηά ηελ νπνία ήθκαζαλ ηδηαηηέξσο νη νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην θάζηξν. Ρν κλεκείν ζήκεξα ζψδεηαη ζε θαηάζηαζε εξεηπηψδε. Ν ρψξνο είλαη ηειείσο απξνζηάηεπηνο απφ θάζε εμσηεξηθφ παξάγνληα. Ρν δίθηπν ησλ πήιηλσλ πδξαγσγψλ ηφζν απφ θαη πξνο ην κλεκείν αληηκεησπίδεη έληνλα πξνβιήκαηα απνζάζξσζεο. Νη αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο ηξέρνπλ νη πεινζσιήλεο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εηνηκνξξνπίαο. 38

39 Ν Γήκνο Ιεβαδέσλ ζχληαμε πξφηαζε γηα "ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΚΝΛΝΞΑΡΗΝ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΡΔΟΔΥΠΖ ΡΟΗΣΗΛΝ ΓΔΦΟΗΝ", ε νπνία κε απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Πηεξεάο Διιάδαο, εληάρζεθε ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο "08 - Τεθηαθή ζχγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πηεξεάο Διιάδαο" ηνπ Δ.Ξ. "Θεζζαιία -Πηεξεά Διιάδα - Ήπεηξνο", ζηηο 15/11/2011, ζπλνιηθήο δαπάλεο 332, Ζ πξφηαζε αθνξά ζηελ δηακφξθσζε κνλνπαηηνχ θαηά κήθνο ηνπ θαξαγγηνχ ηεο Έξθπλαο κήθνπο 1,100 κ. ψζηε λα απνθηήζεη βαηφηεηα θαη λα γίλεη πξνζβάζηκν ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Θξχαο Ιηβαδεηάο θαη αλαζηήισζε ηνπ «Ρξίρηλνπ» γεθπξηνχ. Ρν ηέκελνο ηνπ Γαδή Νκέξ πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ θαη Αζ. Ρζφγθα ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ηεο Ρνπξθνθξαηίαο. Δθηηκάηαη φηη νηθνδνκήζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 15νπ αηψλα. Πήκεξα ζψδεηαη ηκήκα ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ν θπξίσο ιαηξεπηηθφο ρψξνο θαη κηα ηεηξάγσλε αίζνπζα ζηεγαζκέλε κε ηξνχιν. Δμσηεξηθά έρνπλ πξνζθνιιεζεί λεψηεξα θηίζκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ φγθν θαη ηε κνξθή ηνπ θηηξίνπ. Ν Ηεξόο Λαόο ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο Ιηβαδεηάο, φπνπ ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 1821, πξαγκαηνπνηήζεθε δνμνινγία απφ ηνπο επηζθφπνπο Παιψλσλ, Ραιαληίνπ θαη Αζελψλ, νη νπνίνη επιφγεζαλ ηελ επαλαζηαηηθή ζεκαία ηνπ Αζαλάζηνπ Γηάθνπ. Δπίζεο ζηνλ πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο, ν νπνίνο είρε ρξήζε λεθξνηαθείνπ, βξίζθνληαη δηάζπαξηα ηαθηθά κλεκεία πνπ απνηεινχλ αμηφινγα γιππηηθά έξγα θαη δείγκαηα ηαθηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πεξηνρή, θαηαγεγξακκέλα απφ ην ππνπξγείν πνιηηηζκνχ. Θξίλεηαη αλαγθαία ε κειέηε γηα ηελ αλαδηάηαμε ησλ ηαθηθψλ κλεκείσλ ζην ρψξν, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημή ηνπο, θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ππαίζξηνπ ρψξνπ πεξηπάηνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο. 39

40 Ξνιχ εχθνια ην πνιηηηζηηθφ παξειζφλ ηεο Ιηβαδεηάο αλαδεηθλχεηαη κέζσ ησλ πνιπάξηζκσλ ραξαθηεξηζκέλσλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ πνπ ρσξνζεηνχληαη ζηελ πεξηνρή. Γηαηεξεηέα κλεκεία ηνπ Γ. Ιεβαδέσλ α/α πεξηγξαθή κλεκείνπ Θηίξην λεξφκπινπ Γξακά ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ξαπατσάλλνπ θαη Η. Λανχ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Αγίνπ Γεσξγίνπ 26 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Σξπζάλζεο Θνπξεκέλνπ- Αζαλαζνχια. Θηίξην ζηελ νδφ Αζελψλ 14 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ξινχηαξρνπ Αθξηδφπνπινπ θαη Λ. Ρακπάθε. Θηίξην ζηελ νδφ Αζελψλ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Σξπζνχιαο Θπξηαθάθε θαη Καξίαο-Βαζηιεηάλαο Ιηαλνχ. Θηίξην ζηελ νδφ Η. Γξππνλεζηψηε 3 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Δπαγγέινπ Ονχπε. Θηίξην ζηελ νδφ Δζληθήο Αληηζηάζεσο (Μελνδνρείν «Διηθψλ») ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Θαιιηξξφεο Πππξίδσλνο, Θαίηεο Ρνκαξά, Σαξίθιεηαο Ξνιίηε θαη Αξγπξίνπ. Θηίξην 2 νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Κνπζψλ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Κνξθσηηθνχ Ππιιφγνπ Ιηβαδεηάο. Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Κνπζψλ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Γεκεηξίνπ Ρζνιάθνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 10 θαη Η. Ιάππα ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ζιία Πίκνπ θαη Ξφπεο Θφιιηα. Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 20 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Πππξίδσλνο Γεκεηξαθφπνπινπ. Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 21 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ληθνιάνπ Πππξφπνπινπ. ππεύζπλνο θνξέαο & θαζεζηώο πξνζηαζίαο ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 38/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1023/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1023/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 38/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1023/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 752/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 654/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 654/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 750/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 752/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 633/Γ/

41 Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 25 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ληθνιάνπ Μεξνγηάλλε, Δπθξνζχλεο Μεξνγηάλλε θαη θιεξνλφκσλ Γ. Ξαπαληθνιάνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 27 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ξ. Θφθθηλνπ, Α. Κπνινβίλε, Φ. Κπνχξα θαη Ζ. Γέξνπ Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 29 θαη Αζ. Ρζφγθα ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ξαλαγηψηε Ιηάθνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 32 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Νκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Ιηβαδεηάο. Θηίξην ζηελ νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 42 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Καξίαο Θνληνγηάλλε Θηίξην ζηελ νδφ Θνπηζνπεηάινπ 8, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Θσλ/λνπ Σξηζηνδνχινπ. Θηίξην ζηελ νδφ Θνπηζνπεηάινπ 9 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Θιέαξρνπ Ταξφκπαινπ θαη Β. Ρξηκπνχθε. Θηίξην ζηελ νδφ Κπνπθίδνπ θαη Σξηζηνδνχινπ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Β. Ξαπαξνχληα, Δ. Ξαπαξνχληα & Γ. Πηαζνπνχινπ. Θηίξην ζηελ νδφ Κπνπθίδνπ 5 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Γ. Ξαπαγεσξγίνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Κπνπθίδνπ 22 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Π. Δμαξράθνπ θαη ινηπψλ θιεξνλφκσλ Π. Ρζάθνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Κπνπθίδνπ 25 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Α. Θενδσξφπνπινπ. Θηίξην ζηελ νδφ Νδπζζέα Αλδξνχηζνπ 17 (Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ) ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ι. Ξαπαγγειή & Κπνληάθνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Νδπζζέα Αλδξνχηζνπ 19 (Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ), ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ι. Ξαπαγγειή & Κπνληάθνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 18 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ξαλαγησηνπνχινπ. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 48 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Π. Ξαπαληθνιάνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 49 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία θιεξνλφκσλ αδειθψλ Πνπιηάλε. ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 752/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 752/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 752/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 750/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 750/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 750/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 750/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1023/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1023/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1023/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1023/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 38/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 38/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 38/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/

42 Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Γ. Βαζηιηά. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 51 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Δ. Παθειιάξηνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 61 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ξ. Ονχζζνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 63 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Καξίαο, Ινπθά, Γεσξγίνπ & Κ. Καθξή. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 66 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία θιεξνλφκσλ Ι. Θαξαηδά. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 81 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Α. Κεξηδάλε. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ 83 ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Ι.-Αηθ.-Αζεκ. Θαξνχδνπ. Θηίξην ζηελ νδφ Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Η. Θαξάκπεια. Θηίξην ζηελ νδφ Ρξνθσλίνπ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ. Θηίξην ζηελ νδφ Ρξνθσλίνπ θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Ιηβαδεηά, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Γήκνπ Ρξηάληε. ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 1024/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 419/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 419/Γ/ ΞΔΣΥΓΔ ΦΔΘ 419/Γ/ Ρνλίδεηαη φηη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο, κε θεξπγκέλσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Δληφο ηεο πφιεο, ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί ζπγθεληξψλνληαη ζην θέληξν ηεο Ιηβαδεηάο, (φπσο ζηηο νδνχο Κπνπθίδνπ, Γεσξγαληά θ.α.), ελψ ζην βφξεην ηκήκα, ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, έρεη βξεζεί ην Οσκατθφ λεθξνηαθείν. Πήκεξα, ηα αξραηνινγηθά, απηά, επξήκαηα έρνπλ θαηαρσζεί. Δθηφο ηεο πφιεο ηεο Ιηβαδεηάο, κε θεξπγκέλνη, αξραηνινγηθνί ρψξνη ππάξρνπλ ζηνπο νηθηζκνχο Ιαθχζηη θαη Οσκαίηθν. 42

43 Γ.Δ. ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ Πηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ Γήκνπ, ππάξρνπλ γλσζηά επξήκαηα, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Διηθψλα. Ζ ζεκαληηθφηεξε ηζηνξηθή θαη αξραηνινγηθή θιεξνλνκηά εληνπίδεηαη ζηελ Θνξψλεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη Ίρλε ηεηρψλ θαη νηθηζκψλ έρνπλ βξεζεί ζε ζέζε πνπ εηθάδεηαη φηη βξηζθφηαλ ε Αξραία Θνξψλεηα, βνξείσο ηνπ νηθηζκνχ Θνξψλεηα. Ν ραξαθηεξηζηηθφο ρακειφο επίπεδνο ιφθνο ηεο αθξφπνιεο ηεο αξραίαο Θνξψλεηαο βξίζθεηαη πξνο ηα λφηηα θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ παιηά εζληθή νδφ. Νη επηδξνκείο, θάπνηεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ν ρξφλνο εμαθάληζαλ ηελ αξραία Θνξψλεηα αιιά κπνξεί ν πεξηεγεηήο λα δεη θαη ζήκεξα θάπνηα απνκεηλάξηα απφ ηα πνιπγσληθά ηείρε ηεο αξραίαο αθξφπνιεο, θαζψο θαη θάπνηα Αξραηνειιεληθά θαη Οσκατθά εξείπηα - θνιψλεο, θηνλφθξαλα, ινπηξά, θ.ά. μεραζκέλα κέζα ζηα ρέξζα. Πψδεηαη επίζεο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ απνκεηλάξη βπδαληηλνχ ή κεζαησληθνχ πχξγνπ. Αξθεηνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ, πσο νη αξραίεο Αιαιθνκελέο ήηαλ αλαηνιηθφηεξα απφ ην ζεκεξηλφ νηθηζκφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο είλαη 100 κέηξα βφξεηα απφ ηε Πθεπαζηή Βξχζε ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο, ζην ζεκείν δειαδή πνπ βξέζεθαλ ηα ζεκέιηα ηνπ Αιαιθνκελείνπ. Ρν Αιαιθνκέλεην ήηαλ ην Ηεξφ ηεο ζεάο Αζελάο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ήηαλ γλσζηή ε αξραία Ξνιχρλε, κηθξή θαη αλνρχξσηε, αιιά απφξζεηε ιφγσ ηνπ ζεβαζκνχ φισλ ησλ Διιήλσλ, θαζψο ζεσξείην παηξίδα ηεο Αζελάο. 2ρικ ΛΑ ηνπ ρσξηνχ ππάξρεη ε Αθξφπνιε ηεο Ξαιηνθήβαο θαη θνληά ζηνλ νκψλπκν νηθηζκφ βξίζθεηαη θαη ε Κνλή ηεο Αγ. Ξαξαζθεπήο πνπ πεξηθιείεη βπδαληηλφ εθθιεζάθη, ραξαθηεξηζκέλν κλεκείν. Ρν ιαηξεπηηθφ ζπήιαην ηεο Γήκεηξαο θαη ηκήκαηα αξραίσλ νρπξψζεσλ (ππάγνληαη ζηελ Δθνξία Αξραηνηήησλ Θεβψλ) ζπληζηνχλ ην εκθαλέο αξραηνινγηθφ παξειζφλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Ρξηάδαο. Πηηο Β.Α. πιαγηέο ηνπ Διηθψλα, πεξί ηα 820 κ. ζηα δπηηθά ηεο Αγίαο Ρξηάδαο βξίζθεηαη ζπήιαην δνιίλε ηεο Λχκθεο Θνξψλεηαο (ππάγεηαη ζηελ Δθνξία Ξαιαηναλζξσπνινγίαο Ππειαηνινγίαο). Ν Ξαπζαλίαο θαη ν Πηξάβσλ αλαθέξνπλ ην ζπήιαην. Ξξψηε απηνςία έγηλε ην Απφ ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πξνθχπηεη φηη ην ζπήιαην ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηεξφ αθηεξσκέλν ζηηο λχκθεο. Πην Α άθξν ηεο εηζφδνπ ππάξρεη εγράξαθηε επηγξαθή «Θνξψλεηα Λχκθε». Ρα επξήκαηα (αθηεξψκαηα, εηδψιηα, αγγεία, θαη έξγα κηθξνγιππηηθήο) δείρλνπλ πσο ε ιαηξεία ζην ζπήιαην άξρηζε ζηνπο αξρατθνχο ρξφλνπο θαη ζπλερίζηεθε θαη ζηε ξσκατθή πεξίνδν. Σξήζε ηνπ ζπειαίνπ έγηλε θαη θαηά ηελ πξντζηνξηθή επνρή. Πην Κνλαζηήξη ησλ Ραμηαξρψλ ζηε ζέζε «Ξφληδα», έρεη έξζεη ζηελ επηθάλεηα αξραίν ηεξφ απφ λαΐζθν ησληθνχ ή θνξηλζηαθνχ ξπζκνχ (αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ Θεβψλ). Πηε ζέζε απηή βξέζεθαλ αξραία είδσια, αθηεξσκέλα ζηε Ιπβηληάδα ζεά, θαζψο θαη καξκάξηλε ζηήιε ηεο επνρήο ηνπ Αδξηαλνχ. Ρα επξήκαηα απηά εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν Θεβψλ. Ιείςαλα αξραίνπ νηθηζκνχ έρνπλ βξεζεί ζηηο Αιαιθνκελέο (αξκνδηφηεηα ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ Θεβψλ), πνπ πήξαλ ην φλνκά ηνπο πξνο ηηκήλ ηνπ αξραίνπ ήξσα Αιαιθνκελέα, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλδαξν αλαδχζεθε απφ ηε ιίκλε Θεθηζίδα (Θσπαΐδα). 43

44 Ππγθεθξηκέλα, ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αγίαο Ρξηάδαο έρεη εληνπηζζεί ηκήκα ηνηρίνπ θξνπξίνπ ηνπ 15 νπ αηψλα, ελψ ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αγίαο Άλλαο αλήθεη ην Κνλαζηήξη ηνπ Νζίνπ Πεξαθείκ πνπ δεζπφδεη ζηηο λφηηεο πιαγηέο ηνπ Διηθψλα, κε ζέα ηνλ Θνξηλζηαθφ θφιπν θαη απνηειεί κνλαδηθφ αξρηηεθηνληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ κλεκείν ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ηέινο ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Θνξψλεηαο ην κηθξφ ηζηνξηθφ θηίξην, κέζα ζηνλ νηθηζκφ ηεο Θνξψλεηαο πνπ απνηέιεζε ζηξαηεγείν ηνπ ςειάληε θαηά ηε Κάρε ηεο Ξέηξαο- 12/9/29. Γ.Δ. ΓΑΙΔΗΑΠ Πχκθσλα κε ηελ Θ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΙΑΠΗΘΥΛ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γαχιεηαο έρνπλ απνδεδεηγκέλα εληνπηζηεί αξραηφηεηεο ζηα θάησζη ζεκεία: Θάζηξν Γαχιεηαο: αθξφπνιε αξραίαο Γαπιίδνο (θεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο- ΦΔΘ 28/Α/ ) Θάησ Ρζεξέζη, ζέζε «Άγ. Ησάλλεο»: Φσθηθφ (Βνπιεπηήξην Φσθέσλ) Θέζε «Άλσ- Ξαιαηφθαζηξν»: νρπξφ ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ θαη νηθηζηηθά θαηάινηπα ζηνπο Β πξφπνδεο ηνπ. Όςσκα βφξεηα ηεο ζέζεο «Θεθαιφβξπζν»: ιείςαλα ηεξνχ, πηζαλφλ αξραία «Ρξσλίο». Θέζε «Ππαξηηά»: νηθηζκφο. Θέζε «Θάζηξν», ΒΑ ηνπ ρσξηνχ Καπξνλέξη: νρχξσζε. Θέζεηο θνληά ζην «Θάζηξν» Καπξνλεξίνπ: Θέζε «Ιαηνχθη» (πξντζηνξηθφο νηθηζκφο) Θέζε «Βξχζεο» (ηαθέο) Θέζε «Ρζηκηζηιίδη» Θέζε «Θνπξθνπηζέια» (νηθηζηηθά θαηάινηπα) Θέζε «Μπινγέθπξα» (ηαθέο) Θέζε «Ρεηξαθάιακν» (ηαθέο) Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ 23ε ΔΦΝΟΔΗΑ ΒΕΑΛΡΗΛΥΛ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ ππάξρνπλ ηα παξαθάησ βπδαληηλά κλεκεία: Ρν Θάζηξν ηεο Γαχιεηαο ζηα λφηηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Γαχιεηαο (θεξπγκέλν κλεκείν - ΦΔΘ 28/Α/ ) Ν Δλεηηθφο Ξχξγνο ηνπ Ξαξνξίνπ, θνληά ζηα φξηα ηνπ λνκνχ Φζηψηηδαο. Ζ κεηαβπδαληηλή Κνλή Ηεξνπζαιήκ θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Γαχιεηαο. Ν ζπειαηψδεο βπδαληηλφο λαφο ηεο Ξαλαγίαο Φαλεξσκέλεο ζηα ΛΑ ηεο Κνλήο Ηεξνπζαιήκ. Ρν κεηαβπδαληηλφ ζπγθξφηεκα ηνπ Κεηνρηνχ ηεο Κνλήο Ηεξνπζαιήκ (θεξπγκέλν κλεκείν - ΦΔΘ 733/Β/ ) εληφο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Γαχιεηαο. Ν κεηαβπδαληηλφο λαφο ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ εληφο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Γαχιεηαο. Νη ηέζζεξηο (4) λεξφκπινη ηεο πεξηφδνπ ηεο Ρνπξθνθξαηίαο, πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Γαχιεηαο. Ρέινο, ζηε Γαχιεηα εληνπίδεηαη θαη έλα λεφηεξν κλεκείν. Κε ην ΦΔΘ 1283/Β/ , ραξαθηεξίζηεθε σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν ην θηίξην ηνπ Ξχξγνπ Υξνινγίνπ ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ ηεο Γαχιεηαο, καδί κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζε αθηίλα 10 κ. πεξηκεηξηθά ηνπ κλεκείνπ. 44

45 Γ.Δ ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ Γείγκαηα ηεο αξραηφηεηνο ηεο πφιεσο απνηεινχλ ηα λενιηζηθά θαη κπθελατθά επξήκαηα ηνπ πξντζηνξηθνχ ηεο ηχκβνπ. Πψδνληαη εξείπηα ησλ ηεηρψλ ηεο θιαζηθήο θαη ηεο κπθελατθήο πεξηφδνπ θαη επίζεο ζεκέιηα λαψλ, αξρηηεθηνληθά κέιε θαη επηγξαθέο. Ζ Σαηξψλεηα απνηειεί πφιν έιμεο Διιήλσλ θαη μέλσλ επηζθεπηψλ γηα ην κλεκείν ησλ πεζφλησλ Θεβαίσλ Ηεξνινρηηψλ (ην Ιηνληάξη ηεο Σαηξψλεηαο) θαη γηα ηα λενιηζηθά εθζέκαηα ηνπ κηθξνχ, αιιά πνιχ ζεκαληηθνχ κνπζείνπ. Ρν ζεκείν πνπ εηάθεζαλ νη Καθεδφλεο, πεζφληεο ζηε κάρε ηεο Σαηξψλεηαο, ζε απφζηαζε ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ αλαηνιηθά ηεο Σαηξψλεηαο, εληνπίζηεθε θαη αλαζθάθεθε απφ ηνλ έθνξν αξραηνηήησλ Πσηεξηάδε ην Ξξφθεηηαη γηα έλα ηχκβν χςνπο επηά κέηξσλ. Πην ζεκείν ηαθήο ησλ πεζφλησλ Θεβαίσλ Ηεξνινρηηψλ πςψζεθε, κε άδεηα ηνπ Φηιίππνπ, έλα θνινζζηαίν πέηξηλν ιηνληάξη κε ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ ζην Καθεδνληθφ ηχκβν. Ρν ιηνληάξη ζπκβφιηδε ηνλ εξσηθφ ζάλαην ησλ Ηεξνινρηηψλ θαη ν Φίιηππνο, ζηξαηηψηεο θαη ν ίδηνο, δελ κπνξνχζε λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ Θεβαίσλ. Ρν ιηνληάξη ζηελ αξραηφηεηα είρε ζπλαξκνινγεζεί απφ πέληε θνκκάηηα. Θαηά ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ην γιππηφ, είηε απφ θάπνηα ππνρψξεζε ηνπ εδάθνπο, είηε απφ ζεηζκφ, ή απφ ηελ θαθή πνηφηεηα ηεο πέηξαο απφ ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε ην βάζξν ηνπ, ζσξηάζηεθε θαη θνκκαηηάζηεθε. Πηα 1809, ν ιφξδνο Βχξσλαο θαηεβαίλνληαο απφ ηα Ησάλληλα, βξήθε ην Ιηνληάξη θνκκαηηαζκέλν θαη κηζνρσκέλν. Ρν 1818 ν Άγγινο Crawford, κε πξφρεηξε αλαζθαθή, απνθάιπςε ην θεθάιη θαη κεξηθά θνκκάηηα, αιιά ηα μαλαζθέπαζε. Ν Νδπζζέαο Αλδξνχηζνο, γηα λα πεξηζψζεη ηα ζθνξπηζκέλα θνκκάηηα θαη λα ηα ζπλαξκνινγήζεη, ηα μέζαςε θαη απηφο ην Εήηεζε κάιηζηα ην Ιηνληάξη ν Πνπιηάλνο γηα ηελ Ξφιε θαη ν Αιήο γηα ηα Γηάλλελα, κα παξαηηήζεθαλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζηε κεηαθνξά ηνπ. Απφ ην 1834 είρε πξνγξακκαηηζηεί ε αλαζηήισζή ηνπ αιιά καηαηψζεθε ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ. Ρν 1879 ν ρψξνο αλαζθάθεθε απφ ηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία. Βξέζεθαλ 254 ζθειεηνί, ζακκέλνη ζε επηά ζεηξέο πνπ πεξηείρνλην ζε έλαλ πεξίβνιν. Ρν 1902 μεθίλεζε απφ ηνλ Φπηάιε θαη απφ ηνλ γιχπηε Ι. Πψρν θαη κε δαπάλεο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο ε αλαζηήισζε ηνπ κλεκείνπ. Θαηαζθεπάζηεθε έλα βάζξν χςνπο ηξηψλ κέηξσλ, ζπλαξκνινγήζεθαλ ηα ππάξρνληα θνκκάηηα θαη νη ειιείςεηο ζπκπιεξψζεθαλ απφ πέηξεο ηνπ Μεξηά ηεο Ιηβαδεηάο. Ρν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ κλεκείνπ έθηαζε ηα 5,5 κέηξα θαη ηνπνζεηήζεθε ζε ρψξν νξνζεηεκέλν κε θππαξίζζηα δίπια ζην δξφκν πξνο 45

46 Ιηβαδεηά θαη ζην ηνπηθφ κνπζείν. Ρν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Θ Δθνξεία Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ Θεβψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Ιίζνπ ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ, ζπληήξεζε ηνπ κλεκείνπ (επηθαλεηαθφο θαζαξηζκφο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θνληακάησλ). ζνλ αθνξά ηψξα ηελ αξραηνινγηθή ζπιινγή ζηελ επηθξάηεηα ηνπ πξψελ Γήκνπ Σαηξψλεηαο, ππάξρεη απφ ην Κεηά ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πξνέθπςε αλάγθε θαηαζθεπήο Κνπζείνπ, ε νπνία θαιχθζεθε απφ ηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία. Ρν Κνπζείν εγθαηληάζηεθε ην Ιφγσ θζνξψλ πνπ έρεη ππνζηεί ην θηήξην έθιεηζε γηα επηζθεπή θαη εγθαηληάζηεθε εθ λένπ ην Πην κνπζείν ππάξρεη κηα λενιηζηθή ζπιινγή κία ζπιινγή απφ ην λεθξνηαθείν Αβψλ Λνθξίδνο θαη κηα επηγξαθηθή ζπιινγή. Ρα ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα είλαη: Λενιηζηθή Ππιινγή, κε ζεκαληηθφηεξα εθζέκαηα : - Ξήιηλν νκνίσκα νηθίζθνπ. Απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο λενιηζηθήο πεξηφδνπ ζηε Καγνχια Κπαισκέλνπ. - Ξήιηλν εηδψιην γπλαίθαο κε γξαπηή δηαθφζκεζε γεσκεηξηθψλ ζρεδίσλ. Απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο λενιηζηθήο πεξηφδνπ ζηε Καγνχια Κπαισκέλνπ Σαηξψλεηαο πια θαη αληηθείκελα ησλ Καθεδφλσλ απφ ηελ κάρε ηεο Σαηξψλεηαο ηνπ 338 π. Σ. Θηεξίζκαηα απφ ηηο λεθξνπφιεηο Σαηξψλεηαο, Αγ. Βιαζίνπ, Ιηβαδεηάο Αμηνζεκείσην κλεκείν ηνπ πξψελ δήκνπ Σαηξψλεηαο είλαη ε Αθξόπνιε ηνπ Ξαλνπέα. Ν Ξαλνπεχο ήηαλ ε θνληηλφηεξε πξνο ηε Σαηξψλεηα πφιε ηεο Φσθίδαο. Νη ζρέζεηο ησλ δχν πφιεσλ βξίζθνληαλ ζε εχζξαπζηε ηζνξξνπία, φπσο θαη νη ζρέζεηο Βνησηίαο θαη Φσθίδαο ελ γέλεη. Πήκεξα ην ρσξηφ ιέγεηαη Άγηνο Βιάζηνο, ελψ ε νλνκαζία Ξαλνπέαο έρεη δηαηεξεζεί γηα ηελ νρπξσκέλε απφ ηελ αξραηφηεηα αθξφπνιε πνπ δεζπφδεη ζην ιφθν επάλσ απφ ην ζχγρξνλν νηθηζκφ. 46

47 Ζ αθξφπνιε ηνπ Ξαλνπέα θαηνηθήζεθε γηα πξψηε θνξά θαηά ην 18ν αηψλα π. Σ. Θαηά ηε κπθελατθή πεξίνδν νρπξψζεθε κε θπθιψπεηα ηείρε. Ρκήκαηα ηεο νρχξσζεο απηήο είλαη νξαηά ζηε λφηηα θιίηε ηεο αθξφπνιεο. Ν Φίιηππνο Β θαηά ηελ πξνέιαζή ηνπ πξνο ηε Φσθίδα θαηά ηνλ Γ Ηεξφ πφιεκν ην 346 π. Σ. θαηέζηξεςε ηνλ Ξαλνπέα, αιιά θξφληηζε λα ηνλ πεξηβάιεη εθ λένπ κε ηζρπξφ ηείρνο ιίγν πξηλ ηελ ηειηθή αλακέηξεζε κε ηνπο αληηπάινπο ηνπ ζηε Σαηξψλεηα ην 338 π. Σ. Ρα ηείρε πνπ είλαη ζήκεξα νξαηά είλαη θηηζκέλα κε κεγάινπο νξζνγσληζκέλνπο ιίζνπο ζηνπο νπνίνπο παξεκβάιινληαη ινμνί αξκνί γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. Ρα ηείρε έρνπλ ηξεηο πχιεο εηζφδνπ, ζηα Λ, Γ θαη Β. Ξαξά ηε θαηλνκεληθή ηζρχ ηνπο, ηα ηείρε δελ άληεμαλ ζε δχν κεηαγελέζηεξεο επηδξνκέο, απηή ηνπ ξσκατθνχ ζηξαηνχ ην 198 π. Σ. θαη απηή ηνπ κηζξηδαηηθνχ ζηξαηνχ ην 86 π. Σ. Νη αλαζθαθέο ηνπ Ξαλνπέα μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, ην 1907, ππφ ηνλ Γ. Πσηεξηάδε. Δμαθνινπζνχλ απνζπαζκαηηθά σο ζήκεξα, ελψ ζπλνδεχνληαη απφ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, απνθαηάζηαζεο θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Ξξφζθαηεο έξεπλεο δπηηθά ηεο αθξφπνιεο, νη νπνίεο αθνινχζεζαλ θάπνηεο θαηαγγειίεο γηα εθηεηακέλεο ιαζξαλαζθαθέο, έθεξαλ ζην θσο εθηεηακέλεο λεθξνπφιεηο ηνπ αξραίνπ Ξαλνπέα. Νη πεξηζζφηεξεο ηαθέο ρξνλνινγνχληαη ζηα θιαζηθά θαη ειιεληζηηθά ρξφληα. Νη ηάθνη θαίλνληαη νκαδνπνηεκέλνη. Πε έλα εθ ησλ αγξνηεκαρίσλ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαζθαθέο ήξζαλ ζην θσο 27 ηαθέο ελειίθσλ, ελψ ζε άιιν αγξνηεκάρην βξέζεθαλ απνθιεηζηηθά παηδηθέο ηαθέο, 22 ηνλ αξηζκφ. Πε θάπνηεο άιιεο ηνπνζεζίεο νη ηαθέο είλαη κηθηέο. Νη ηάθνη θαίλεηαη φηη αθνινπζνχζαλ έλαλ γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ Α- Γ θαη φηη ήηαλ δηαηεηαγκέλνη ζε νξηδφληηεο παξάιιειεο ζεηξέο. Νη ηάθνη θιαζηθήο πεξηφδνπ είλαη θεξακνζθεπείο. Απαληνχλ σζηφζν θαη θηβσηηφζρεκνη, ιαθθνεηδείο, θαζψο θαη ππξέο. Ρα παηδηά ζάβνληαλ κε ηε κέζνδν ηνπ εγρπηξηζκνχ, κε ηε ρξήζε δειαδή θεξακηθψλ ζθεπψλ σο ζαξθνθάγσλ. Ρα θηεξίζκαηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο θεξακηθά αγγεία (θάλζαξνπο, ζθχθνπο, θνηπιίζθεο, νηλνρφεο, κπξνδνρεία θ. ά.), κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδεη έλαο κειαλφκνξθνο ζθχθνο κε επίζεην δηνλπζηαθφ πξνζσπείν χζηεξεο αξρατθήο-πξψηκεο θιαζηθήο πεξηφδνπ. Βξέζεθε επίζεο κηθξφο ζεζαπξφο κε 5 ράιθηλα λνκίζκαηα Φηιίππνπ Δ. 47

48 Γ.Δ. ΘΟΗΑΘΗΝ Πηελ πεξηνρή ηεο πξψελ θνηλφηεηαο Θπξηαθίνπ βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεο Φιπγόλην, ηεο νπνίαο ζψδνληαη αξραία ηείρε απφ ηελ αθξφπνιε (ην ζεκεξηλφ Ξαιαηφθαζηξν) θαη ήηαλ νπζηαζηηθή λνηηφηεξε πφιε ηεο Αξραίαο Φσθίδαο, ε νπνία θαηαζηξάθεθε έπεηηα απφ έλα κεγάιν ζεηζκφ πνπ ζπγθιφληζε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Διηθψλα, ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 6 νπ κ. Σ. αηψλα. Ζ αθξφπνιε ηεο αξραίαο Πηείξηδαο ( Ιφθνο «Κπνχιηνο») πξφθεηηαη γηα έλαλ θεξπγκέλν αξραηνινγηθφ ρψξν ζηα φξηα ηεο Θνηλφηεηαο κε ην Γήκν Γηζηφκνπ. Ζ Αθξφπνιε ηεο αξραίαο Πηείξηδαο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο θνηιάδαο πνπ ζήκεξα ιέγεηαη Ιάθθα, ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ηεο Ξαιηνρψξαο. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη αξθεηά ζξεζθεπηηθά κλεκεία φπσο ε Ξαλαγία ηνπ παιαηνχ λεθξνηαθείνπ. Ξξφθεηηαη γηα ηνλ παιαηφηεξν λαφ ηνπ ρσξηνχ. Σηίζηεθε γχξσ ζηνλ 17ν αηψλα κ. Σ. κε ελδηαθέξνπζεο ηνηρνγξαθίεο, πνπ δπζηπρψο δελ έρνπλ δηαζσζεί. Γηα πνιιά ρξφληα, ην παξεθθιήζη ιεηηνπξγνχζε θαη σο ν θεληξηθφο λαφο ηνπ ρσξηνχ αιιά θαη σο θνηκεηήξην. Ζ Κνλή ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ αξραία Βνχιηδα θαη θνληά ζηνλ νηθηζκφ ηεο Ξαλαγίαο Θαιακηψηηζζαο (Θαξαράιηνο), παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο επί αηψλεο ζηέθεηαη πάλσ ζηνλ απφηνκν βξάρν. Νη ηζηνξηθέο πεγέο καξηπξνχλ ηελ χπαξμε αλζξψπνπ ζ' απηφλ ηνλ ρψξν απφ ηνλ 17ν αηψλα κ. Σ. πνπ ζα ρξεζίκεπε σο παξαηεξεηήξην γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηδξνκψλ πνπ γίλνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Θνξηλζηαθνχ. Πηα Βπδαληηλά ρξφληα, θαη θπξίσο ηνλ 10ν αηψλα κ. Σ. πνπ ζηελ πεξηνρή αθκάδεη ν κνλαρηζκφο, ν βξάρνο ιεηηνπξγεί σο αζθεηήξην. Θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ν ρψξνο ζα απνηειέζεη ιεκέξη ησλ θιεθηψλ θαη ησλ νπιαξρεγψλ ηεο πεξηνρήο. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο ην 1830 θη έπεηηα, ν βξάρνο εξεκψλεηαη θαη αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηεο παξνπζίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ πέξαζαλ απφ εθεη παξέκεηλε ν κηθξφο λαΐζθνο ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ. Απφ ην 1994, ν κεηξνπνιίηεο Θεβψλ θαη Ιεβαδείαο θ. θ. Ηεξψλπκνο, αξρίδεη εξγαζίεο αλαζηειψζεσο θη έηζη ζήκεξα, ζηελ θνξπθή ηνπ βξάρνπ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα κνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα. Πηελ ίδηα πεξηνρή, πεγαίλνληαο θαλείο πξνο ηνλ νηθηζκφ ηεο Ξαλαγίαο ηεο Θαιακηψηηζζαο (Θαξαράιηνο) θαη πξηλ ηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο, κπνξεί λα επηζθεθζεί ην βξάρν ηνπ "Πηλη Ηξγθίλη" (Άγηνο Ληθήηαο) φπνπ ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ιεηηνπξγνχζε αζθεηήξην κε κνλαρνχο απφ ηε κνλή ηνπ Νζίνπ Πεξαθείκ. Απηφ καο καξηπξνχλ ηα εξεηπσκέλα θειηά θαη ε ζσδφκελε δεμακελή. Δπίζεο ε Ξαλαγία ε Θαιακηψηηζζα, πξφθεηηαη γηα έλα εθθιεζάθη πνπ βξίζθεηαη ζηνλ παξαζαιάζζην νκψλπκν νηθηζκφ ηνπ Θπξηαθίνπ. Πχκθσλα κε ην βηνγξάθν ηνπ Νζίνπ Ινπθά, εθεί κφλαζε ν ζηνο γηα ηξία ρξφληα ( κ. Σ.). Πήκεξα, ζψδεηαη ν λαφο κε έλα αξραίν θηνλφθξαλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ζην ιίζηλν εκηθχθιην ππέξζπξν ηεο εηζφδνπ εληνηρηζκέλεο δχν ζθαιηζκέλεο επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δχν αλαθαηλίζεηο ηεο εθθιεζίαο θαηά ηα έηε 1622 θαη 1803 κ. Σ. Ρέινο ν Άγηνο Γεψξγηνο ηεο Ιάθθαο πνπ ηνλ ζπλαληά θαλείο αλεθνξίδνληαο γηα ην Θπξηάθη, κεηά ην κνλαζηήξη ηνπ Νζίνπ Ινπθά, ζηα δεμηά ηνπ θαη κέζα ζηνλ ειαηψλα ηεο "Ιάθθαο". Ξξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ έλαο λαφο ζθεπαζκέλνο κε ζσξνχο απφ ρψκα. Νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο απέδεημαλ φηη πξφθεηηαη γηα θηίζκα ησλ παιαηνρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ, γχξσ ζηνλ 5ν κ. Σ. αηψλα. 48

49 Δληνπίζηεθαλ ηκήκαηα δαπέδνπ παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο κε ζψξαθα θαη παιαηνρξηζηηαληθά ζχκβνια θαη ζηαπξνχο. Πήκεξα ππάξρεη έλαο απέξηηηνο λαΐζθνο πνπ αλάγεηαη ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΦΠΗΘΝ ΘΑΙΙΝΠ Αμηόινγα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο O θαιιηθξαηηθφο Γήκνο Ιεβαδέσλ εκθαλίδεη πινχζηα κνξθνινγία θαη πνηθηιία ηνπίσλ: πεδηάδεο, νξνπέδηα, κεγάια δάζε θαη πςειέο βνπλνθνξθέο, νξεηλέο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη βνζθφηνπνπο, ζεκαληηθφ πδαηηθφ δπλακηθφ θαη αθηέο ζηνλ Θνξηλζηαθφ θφιπν. Αμηφινγα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ: Ν Βνησηηθόο Θεθηζόο Ν Βνησηηθφο Θεθηζφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ηνπ λνκνχ Βνησηίαο, δεδνκέλνπ φηη αξδεχεη ην Θσπατδηθφ πεδίν θαη πδξεχεη ηκήκα ηεο Αζήλαο αθνχ θαηαιήγεη ζηελ ιίθε. Ζ ιεθάλε ηνπ Βνησηηθνχ Θεθηζνχ εθηείλεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο θαη νξίδεηαη δπηηθά απφ ηα φξε Νίηε θαη Γθηψλα, βφξεηα απφ ην Θαιιίδξνµν θαη ην Σισµφ, θαη λφηηα απφ ηνλ Ξαξλαζζφ θαη ηνλ Διηθψλα. Πηε ιεθάλε απνξξνήο δηαθξίλνληαη ηξεηο ππνιεθάλεο πνπ εθηείλνληαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ θαη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά πςφκεηξα, ππνιεθάλεο άλσ, µέζνπ θαη θάησ ξνπ. Κέζα ζηελ ίδηα πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Β. Θεθηζνχ ππάξρνπλ νη πεγέο ηεο Ιηβαδεηάο πνπ εθθνξηίδνπλ ηκήκα ηνπ θαξζηηθνχ φγθνπ ηνπ Διηθψλα. Ν πνηακφο, πνπ πεγάδεη απφ ηνλ Ξαξλαζζφ ζε πςφκεηξν 900m, έρεη κήθνο πεξί ηα 60km θαη εθβάιιεη κέζσ ζήξαγγαο ζηελ ιίκλε ιίθε ζε πςφκεηξν 80m. Ζ ιίκλε ιίθε, καδί κε ηε ιίκλε Ξαξαιίκλε θαη ην ζχζηεκα ηνπ Βνησηηθνχ Θεθηζνχ αλήθνπλ ζην δίθηπν Natura 2000 (GR ) κε έθηαζε ζηξέκκαηα πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηφπνο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο (SCI). Ν Βνησηηθφο Θεθηζφο απνηειεί Βηφηνπν Corine (θσδηθφο ηφπνπ AG ). Ν πνηακφο Θεθηζφο έρεη ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ εγθηβσηηζηεί θαη απνζηξαγγίδεη ηα λεξά ηεο πεδηάδαο, ηεο πξψελ ιίκλεο Θσπαΐδαο. Ν Βνησηηθφο Θεθηζφο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή γηα ηα ζειαζηηθά Lutra lutra (Βίδξεο), θάπνηα είδε ςαξηψλ θαη γηα πνπιηά ζαλ ηελ Alcedo atthis (Αιθπψλε) θαη Penduline Tilt (θάληξα) (ζηνηρεία απφ ηελ Ρξάπεδα Πηνηρείσλ γηα ηελ Διιεληθή Φχζε ΦΗΙΝΡΖΠ, Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν). Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε παλίδα ηνπ ππνβαζκίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο ρξήζεο αγξνρεκηθψλ. Ξαξαπφηακνη ηνπ Βνησηηθνχ Θεθηζνχ είλαη Α. ν πνηακφο ηεο Έξθπλαο. Γηαζρίδεη ηελ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο θαη πεγάδεη απφ ηηο πεγέο ηεο Θξχαο θαη ηεο Σιηαο, πνπ βξίζθνληαη ζην λφηην ηκήκα ηεο πφιεο. Β. ν Ξνηδάο, ην κνλαδηθφ πνηάκη πεξηνδηθήο ξνήο ζηε ΓΔ Θνξψλεηαο, πνπ νη πεγέο ηνπ βξίζθνληαη ζηελ Αγία Ρξηάδα θαη νη εθβνιέο ηνπ ζην Βνησηηθφ Θεθηζφ. Απφ ηε λφηηα πιεπξά δηέξρεηαη ην θαλάιη ηνπ Κφξλνπ. 49

50 Ν Διηθώλαο Νη θνξπθέο ηνπ φξνπο Διηθψλα εληάζζνληαη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο βηφηνπνπο ηεο ρψξαο καο, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ CORINE BIOTOPES PROJECT κε θσδηθφ AG Ξξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ νξεηλφ ηνπίν ηεο Θεληξηθήο Διιάδαο κε δάζε απφ Abies cephalonica (Θεθαιιεληαθή ειάηε) θαη γπκλέο θνξπθέο, πιαγηέο θαη γθξεκνχο. Ζ παξνπζία ζπάληαο ρισξίδαο θάλεη ηελ πεξηνρή πνιχ ελδηαθέξνπζα. Κε βάζε ηα απηνθπή θπηά ηεο πεξηνρήο, δηαθξίλεηαη απφ βνηαλνινγηθήο πιεπξάο ζε ηξεηο δψλεο : Ζ βνξεηφηεξε εκθαλίδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξακεζνγεηαθήο δψλεο, κε θπηηθά είδε ηα πξίλνο, ειηά θαη ζρνίλνο, ε κεζαία δψλε πνπ θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ηνπ Διηθψλα, κε θπξηφηεξα είδε ηελ ειάηε, ηνλ θέδξν θαη ηε δξπ, θαη ε ηξίηε δψλε ζην λνηηφηεξν ηκήκα, ραξαθηεξίδεηαη ζαλ Δπξσκεζνγεηαθή δψλε, κε θπξίαξρα θπηηθά είδε ηελ θνπκαξηά, ηε θηιιπξέα θαη ην ζπάξην. Ξξνβιήκαηα: Ζ θαηάζηαζε ηνπ ηφπνπ ζεσξείηαη ππνβαζκηζκέλε, ελψ απεηιέο γηα ηελ πεξηνρή απνηεινχλ νη ππξθαγηέο, ε επέθηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε επηθαλεηαθή εμφξπμε βσμίηε, ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ, ε ππεξβφζθεζε, ην παξάλνκν θπλήγη. Ππγθεθξηκέλα: Γελ έρεη γίλεη απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θπξίσο καξκάξνπ θαη βσμίηε) θαη νδνί πξφζβαζεο θαη φπνπ ε αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα έληνλε, ελψ ηα κεηαιιεία κεηά ηε ρξήζε ηνπο εγθαηαιείπνληαη. Ξαξάιιεια ππάξρνπλ θαη λέεο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπρλά ζε επαθή κε ηνπία ηδηαίηεξνπ θάιινπο φπσο ε Αξβαλίηζα. Πεκαληηθά ιαηνκεία καξκάξσλ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγ. Άλλαο. Δπίζεο κνλάδεο επηθαλεηαθψλ εμνξχμεσλ είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηε Γαξδαβίηζα ζην λφηην ηκήκα ηεο Ιηβαδεηάο, φπνπ γίλεηαη εμφξπμε ησλ ηεθξφκαπξσλ αζβεζηνιίζσλ (κάξκαξα). Απαηηείηαη νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο κε θαζνξηζκφ δσλψλ αλάπηπμεο θαη ππνδνρήο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δψλεο β θαηνηθίαο, γεσξγηθή γε, θηελνηξνθηθέο δψλεο, αηνιηθνί ζηαζκνί, αλάπηπμε αγξνηνπξηζκνχ, δψλεο εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ βσμίηε, θηι.). Λέεο εζηίεο ππνβάζκηζεο θαη ζνβαξέο απεηιέο πξνθαιεί ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζηηο θνξπθνγξακκέο θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο έξγσλ κέζα ζε δάζε θαη δαζηθέο πεξηνρέο: γξακκέο θαη ππνζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο, κεγάινπ εχξνπο νδνί πξφζβαζεο. Απαηηείηαη ζρεδηαζκφο πνπ ζα εμνξζνινγίζεη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο (ΦΔΘ 2464/Β/2008) ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απαγνξεχνληαο θαηά πεξηνρέο ηελ άλαξρε αλάπηπμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΞΔ. 50

51 Ν Ξαξλαζζόο Ρκήκα ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ Ξαξλαζζνχ, νξηαθά εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ, αλήθεη ζην Γήκν Ιηβαδεηάο, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γαχιεηαο. Ν ιεγφκελνο θάκπνο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ κεηαμχ Γαχιεηαο θαη ηνπ νηθηζκνχ Καπξνλεξίνπ, βξίζθεηαη ζε έλα επίπεδν πεξίπνπ ζηα 100κ., ελψ ην πςειφηεξν ζεκείν αγγίδεη ηα 2.100κ. ζηα δπηηθά ηνπ νηθηζκνχ. Απφ ηα 700κ. αξρίδεη έλα ηππηθφ ειαηνδάζνο φπνπ ζπλαληψληαη ε ηππηθή ρισξίδα θαη παλίδα ησλ ζθηεξψλ δαζψλ θσλνθφξσλ δέληξσλ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηνχ ηνπ δάζνπο, φζνλ αθνξά ζηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπ, έγθεηηαη θπξίσο ζηα ζπάληα είδε νξληζνπαλίδαο πνπ θηινμελεί. Ξξνβιήκαηα Ζ δχζθνιε πξφζβαζε ζην ηκήκαηα ηνπ Ξαξλαζζνχ πνπ αλήθεη ζην Γήκν Ιηβαδεηάο. Νη αθηέο ζηνλ Θνξηλζηαθό θόιπν Ν Γήκνο Ιεβαδέσλ νξηνζεηείηαη λνηηνδπηηθά απφ ηνλ Θνξηλζηαθφ θφιπν θαη θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ππάξρνπλ σξαίεο παξαιίεο θαη φξκνη. Ξξνβιήκαηα Ζ αθηνγξακκή ζην ηκήκα ηνπ Γήκνπ είλαη δπζπξόζηηε ελψ ππάξρνπλ ιίγεο παξαζεξηζηηθέο νηθίεο ζηνπο φξκνπο Ραξζφο, Θαξπψηε, Ξαλαγία Θαιακηψηηζζα θαη Εάιηζα. Ρν θαινθαίξη γίλεηαη απνθνκηδή απνξξηκκάησλ αιιά δελ ππάξρεη δίθηπν γηα ηα ιχκαηα. Πηνπο φξκνπο Κηθξή θαη Κεγάιε Αγηά, Βνπξιηάο, Ιηκαλάθη ππάξρνπλ κνλάδεο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ πνπ απνηεινχλ ζεκεηαθέο πεγέο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Ζ θπξηφηεξε πεγή ηδηαίηεξα ζνβαξήο ζαιάζζηαο, ρεξζαίαο θαη αέξηαο ξχπαλζεο είλαη ην βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα ηεο εηαηξείαο Αινπκίλην ηεο Διιάδαο πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ θαη ηνπ Γήκνπ Γηζηφκνπ- Αξάρνβαο -Αληίθπξαο. Πηνλ ίδην ρψξν ιεηηνπξγεί εξγνζηάζην ειεθηξνπαξαγσγήο κε θπζηθφ αέξην ελψ ππφ θαηαζθεπή βξίζθεηαη θαη δεχηεξν εξγνζηάζην ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλνιηθήο ηζρχνο πεξίπνπ 800 MW. Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή επηβαξχλεηαη ηφζν ιφγσ ζεξκηθήο θαη ρεκηθήο ξχπαλζεο αθνχ ην ζαιάζζην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο, φζν θαη ιφγσ ηεο απφξξηςεο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ηφλσλ εξπζξάο ηιχνο επί δεθαεηίεο ζηε ζάιαζζα. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε ρεξζαία ελαπφζεζε εξπζξάο ηιχνο πξνθαιεί δηαζπνξά ηεο ζε κεγάιε αθηίλα ζην έδαθνο, ηελ αηκφζθαηξα θαη ζηελ ζάιαζζα. Ζ ελαπφζεζε ηιχνο βξίζθεηαη ζε ρψξν πνπ αλήθεη ζηνλ Γήκν Ιεβαδέσλ. 51

52 Ξεξηνρέο θπζηθνύ θάιινπο Φαξάγγη θαη πεγέο Θξύαο Ιηβαδεηάο: Ν πνηακφο ηεο Έξθπλαο πνπ δηαζρίδεη ηε Ιηβαδεηά αληιεί ηα χδαηά ηνπ απφ ηηο πεγέο ηεο Θξχαο θαη ηεο Σιηαο. Νη πεγέο βξίζθνληαη ζην λφηην ηκήκα ηεο πφιεο θαη απνηεινχλ πεξηνρή θπζηθνχ θάιινπο κε αησλφβηα πιαηάληα θαη κηθξνχο θαηαξξάθηεο. Ζ πεξηνρή ησλ πεγψλ απνηειεί ηελ έμνδν ηνπ θαξαγγηνχ ηεο Κξχαο, ζηνλ ππζκέλα ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ρείκαξξνο. Κέζα ζην θαξάγγη θαηαζθεπάζηεθε ην 1987, πέηξηλν ζέαηξν κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θαη αθνπζηηθή, ην νπνίν θηινμελεί πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 μεθίλεζε ε δηάλνημε νξεηβαηηθψλ κνλνπαηηψλ. Πήκεξα, ππάξρνπλ 15 δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο, ησλ νπνίσλ ε πξφζβαζε είλαη εχθνιε, θαη μεθηλνχλ κέζα απφ ηελ πφιε (ζην άλσ ηκήκα ησλ πεγψλ ηεο Kξχαο). Γχξσ απφ ηηο πεγέο έρνπλ δηακνξθσζεί ρψξνη αλαςπρήο ελψ παξάιιεια φινο ν ρψξνο ιεηηνπξγεί σο ηφπνο πεξηπάηνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο. Ξξνβιήκαηα Γελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε φιν ην θαξάγγη ηεο Θξχαο, θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ ηδηαίηεξα ζε ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ θαηνηθίεο (πεξηνρή Θάζηξνπ-Εαγαξά) ππάξρνπλ ζθνππίδηα. Νξνπέδηα ζηνλ Διηθώλα Αξβαλίηζα, Ξακπινύθη - Ρν ειαηφθπην δάζνο ηνπ Διηθψλα κε ην νξνπέδην ηεο «Αξβαλίηζαο» έλα ζπάληαο νκνξθηάο κηθξφ νξνπέδην, πνπ είλαη πληγκέλν ζηα έιαηα, ζηνπο πξφπνδεο κηαο απφ ηηο ςειφηεξεο θνξπθέο ηνπ Διηθψλα, ηεο Ξαιηνβνχλαο. Ν ρψξνο έρεη δηακνξθσζεί γηα αλαςπρή (πεξίπαηνο, εζηίαζε, θάκπηλγθ, θ. ι. π.) Ρν Ξακπινχθη, κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο ειαηφθπηνπ νξνπεδίνπ κε ζέα ηε ζάιαζζα. Πηξηγαληά - Ρν νξνπέδην ηεο Πηξηγαληάο ζηελ Θνξψλεηα, ζην νπνίν έρνπλ αξρίζεη θαη θαηαζθεπάδνληαη εμνρηθέο θαηνηθίεο ζε πςφκεηξν 900 κ. θαη απφζηαζε 4,5 ρικ. Ρν θπζηθφ ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαβφζξα θαη παλέκνξθν δξπφδαζνο, ην κνλαδηθφ πιεζηέζηεξν ζηελ Αηηηθή. Ξξνβιήκαηα Ζ εγθαηάζηαζε κεηαιιείσλ, αηνιηθψλ ζηαζκψλ θαη γξακκψλ κεηαθνξάο κέζεο θαη πςειήο ηάζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ Αξβαλίηζα θαη ηε Πηξηγαληά. 52

53 Νξζνπιαγηέο θαη ραξάδξεο ζηνλ Ξαξλαζζό Νη απφθξεκλεο πιαγηέο, απξνζπέιαζηεο ζηνλ άλζξσπν, νη ραξάδξεο ζηα δπηηθά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Γαχιεηαο, νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηνπο ρψξνπο φπνπ θσιηάδνπλ ηα ζπάληα είδε νξληζνπαλίδαο κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ηα κεγαιχηεξα αξπαθηηθά πνπιηά ηεο Δπξψπεο, φπσο γππαεηνί, ρξπζαεηνί, καπξφγππεο. Πηελ πεξηνρή ηεο Γαχιεηαο αμηφινγν ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη νη Ξεγέο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε Καπξνλεξίνπ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο απφ ην Δζληθφ Θέληξν Βηνηφπσλ-γξνηφπσλ. Ρέινο, κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ ειαηνδάζνπο, ζηνλ θαηαζθελσηηθφ ρψξν Ιαπαζηά, o επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη ην πινχζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, κε ηε ζπάληα ρισξίδα θαη παλίδα Ξνιενδνκηθή αλαγλώξηζε Γήκνπ- ρξήζεηο γεο Ν Γήκνο Ιηβαδεηάο απνηειείηαη ζπλνιηθά από 33 νηθηζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζε 5 Γεκνηηθέο Δλόηεηεο σο εμήο: 1. Ρε Γ.Δ. Ιηβαδεηάο πνπ ρσξίδεηαη ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Ιηβαδεηάο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο Ιηβαδεηά, Ξέξα Σσξηό, Αλάιεςε, Ρζνπθαιάδεο, Διηθώλ (Εεξίθη), Άγηνο Ληθόιανο, Πηαζκόο, Ρδηκέηθα θαη ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο Ιαθπζηίνπ, Οσκαίηθνπ 2. Ρε Γ.Δ. Θνξώλεηαο πνπ ρσξίδεηαη ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Αγ. Γεώξγηνπ, ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο Αγία Ρξηάδα, Αγία Άλλα, Θνξώλεηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο νηθηζκνχο Θνξώλεηα, Αγ. Ξαξαζθεπή, Αιαιθνκελέο (πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο Αιαιθνκελέο θαη Αγ. Αζαλάζηνο). 3. Ρε Γ.Δ. Θπξηαθίνπ πνπ απνηειεί κηα Γεκνηηθή Θνηλφηεηα θαη πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο Θπξηάθη, Αγ. Αζαλάζηνο, Θαξπώηη, Ξαλαγία Θαιακηώηηζζα θαη Ραξζόο. 4. Ρε Γ.Δ. Γαύιεηαο πνπ ρσξίδεηαη ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο Γαύιεηαο, Ξαξνξίνπ θαη Καπξνλεξίνπ. 5. Ρε Γ.Δ. Σαηξώλεηαο πνπ ρσξίδεηαη ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο Σαηξώλεηα, Άγην Βιάζην, Θνύξην, Ξξνζήιην, Αθόληην, Βαζηιηθά, Αλζνρώξη θαη Ξξνθήηεο Ζιίαο. 53

54 Ππγθεληξσηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΝΗΘΗΠΚΝΗ ΡΝ ΓΖΚΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΝΗΘΗΠΚΝΗ ΔΛΝΡΖΡΑ -ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ Ιηβαδεηάο Γ.Θ. Ιηβαδεηάο Ιηβαδεηά Ξέξα Σσξηό Ρδηκέηθα Αλάιεςε Ρζνπθαιάδεο Διηθώλ (Εεξίθη) Άγηνο Ληθόιανο Πηαζκόο Ρ.Θ. Ιαθπζηίνπ Ιαθύζηην Ρ.Θ. Οσκαίηθνπ Οσκαίηθν Θνξώλεηαο Γ.Θ. Αγ. Γεώξγηνπ Αγ. Γεώξγηνο Ρ.Θ. Αγίαο Ρξηάδαο Αγία Ρξηάδα Ρ.Θ. Αγίαο Άλλαο Αγία Άλλα Ρ.Θ. Θνξώλεηαο Θνξώλεηα, Αγ. Ξαξαζθεπή Ρ.Θ. Αιαιθνκελώλ Αιαιθνκελέο Αγ. Αζαλάζηνο Θπξηαθίνπ Γ.Θ. Θπξηαθίνπ Θπξηάθη Αγ. Αζαλάζηνο Θαξπώηη Ξαλαγία Θαιακηώηηζζα Ραξζόο Γαύιεηαο Ρ.Θ. Γαύιεηαο Γαύιεηαο Ρ.Θ. Ξαξνξίνπ Ρ.Θ. Καπξνλεξίνπ Ξαξνξίνπ Καπξνλεξίνπ Σαηξώλεηαο Ρ.Θ. Σαηξώλεηαο Σαηξώλεηα Ρ.Θ. Αγ. Βιάζηνπ Άγην Βιάζην Ρ.Θ. Θνύξηνπ Θνύξην Ρ.Θ. Ξξνζήιηνπ Ξξνζήιην Ρ.Θ. Αθόληηνπ Αθόληην Ρ.Θ. Βαζηιηθώλ Βαζηιηθά Ρ.Θ. Αλζνρσξίνπ Αλζνρώξη Ρ.Θ. Ξξνθήηε Ζιία Ξξνθήηεο Ζιίαο 54

55 Κε ηελ εμαίξεζε ηνπ νηθηζκνύ ηεο Ιηβαδεηάο, ζηνπο ππόινηπνπο νηθηζκνύο δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα Π.Σ.Ν.Ν.Α.Ξ. / ΓΞΠ πνπ λα θαζνξίδνπλ ηηο ρξήζεηο γεο, θαζψο θαη ηα φξηα θαηάηκεζεο, νχηε ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε κέζσ Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΝΔ). Έηζη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ηζρχνπλ νη γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Γ.Ν.Θ. (π.ρ. αξηηφηεηα 4 ζηξεκκάησλ, παξεθθιίζεηο, θιπ.). Απαγφξεπζε δφκεζεο θαηνηθηψλ ππάξρεη γηα ηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη ηε γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ απζαίξεηε δόκεζε ζηηο εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο είλαη έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα. Ζ πίεζε γηα δηεχξπλζε ηεο αζηηθήο ρξήζεο ησλ πεξηνρψλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ (εθηφο ζρεδίνπ) είλαη κεγάιε. Πήκεξα κέξνο ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ έρεη αζηηθνπνηεζεί κε λφκηκν ή παξάλνκν ηξφπν, κε ηελ αλέγεξζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ. Πηελ απμεκέλε πνιενδφκεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζπλέβαιαλ θαη δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ «θαηά παξέθθιηζε» δφκεζε ζε αθίλεηα κε πξφζσπν ζε εζληθέο, επαξρηαθέο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο νδνχο, αθφκα θαη ζε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα γξακκηθή αλάπηπμε ηεο κε θαηαζθεπή βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εκπνξηθψλ θέληξσλ, θαηνηθηψλ, θιπ. θαηά κήθνο ησλ νδηθψλ αμφλσλ. Δηδηθό Σσξνηαμηθό γηα ηηο Α.Ξ.Δ. 4 απφ ηηο 5 Γ.Δ. απνηεινχλ κέξνο ηεο Ξεξηνρήο Αηνιηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο (Ξ.Α.Ξ. 2) ηεο Βνησηίαο (Γήκνη Γαχιεηαο, Γηζηφκνπ, Ιεβαδέσλ, Νξρνκελνχ, Σαηξψλεηαο, Αξαρψβεο θαη Θνηλφηεηα Θπξηαθίνπ) ε νπνία πξνηάζεθε ζην Δηδηθφ Σσξνηαμηθφ Ξιαίζην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο, κε θξηηήξηα ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ εθκεηαιιεχζηκνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ. Πην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο απηήο (Ξ.Α.Ξ. 2) εθηηκάηαη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ ( θέξνπζα ηθαλφηεηα ), ε νπνία αλέξρεηαη ζε ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο ή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ MW. Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ Ξηλάθαο : ΚΔΓΗΠΡΖ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΖ ΞΘΛΝΡΖΡΑ ΑΗΝΙΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ Γεκνηηθή Δλφηεηα ΔΘΡΑΠΖ (ΠΡΟΔΚΚΑΡΑ) ΚΔΓΗΠΡΖ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΖ ΘΑΙΤΖ (ΡΞ. ΑΓ/ 1000 ΠΡΟ.) ΚΔΓΗΠΡΝΠ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΝΠ ΑΟ. ΡΞΗΘΥΛ Α/Γ ΘΟΗΑΘΗΝ ,81 1,05 136,43 ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ ,87 1,05 116,59 ΓΑΙΔΗΑΠ ,20 1,05 99,22 ΙΔΒΑΓΔΥΛ ,53 1,05 221,76 ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ ,98 0,66 94, ,39 4,86 668,63 Κε δεδνκέλν φηη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ νξεηλφ φγθν, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη ρσξνζέηεζεο ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ ζπλνδψλ έξγσλ. 55

56 Γ.Δ. Ιηβαδεηάο Πηε Γ.Δ. Ιεβαδέσλ, εθηφο ηεο νκψλπκεο πφιεο, εληάζζνληαη νη νηθηζκνί: Άγηνο Ληθφιανο, Αλάιεςε, Διηθψλαο, Ξεξαρψξηνλ, Εάιηζα, Πηαζκφο, Ρδηκέηθα θαη Ρζνπθαιάδεο. Ζ Ιηβαδεηά απνηειεί εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο. Θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ζέζε ηεο Ιηβαδεηάο ζηελ πεξηθέξεηα ζηαδηαθά ππνβαζκίδεηαη. Βξίζθεηαη ζε ζέζε φρη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ λέα εζληθή νδφ (ΛΔΝ) πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζπγθνηλσληαθφ θαη αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο. Ζ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή δηέξρεηαη ζε κηθξή απφζηαζε αιιά εθηφο ηεο πφιεο, γεγνλφο πνπ ππνβαζκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελψ ε πξφζεζε κειινληηθήο επέθηαζεο ηνπ Ξξναζηηαθνχ ηεο Αζήλαο πεξηιακβάλεη κφλν ηε Θήβα. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο νξίδεηαη ε Ιακία αθήλνληαο σο δηαζέζηκν δηνηθεηηθφ ξφιν εθείλνλ ηνπ Λνκαξρηαθνχ θέληξνπ. Δληφο ηνπ λνκνχ ην δίπνιν πνπ ζπλζέηεη ε πφιε κε ηε Θήβα δελ αλαπηχζζεηαη ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηνπο ξφινπο ησλ πφισλ ηνπ. Ρα δχν θέληξα παξνπζηάδνπλ, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζρεηηθή ιεηηνπξγηθή απηνλνκία, κε ηηο ζπλδέζεηο λα είλαη εληνλφηεξεο κε ηελ Αζήλα παξά κεηαμχ ηνπο. Ρν θέληξν βάξνπο ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκνχ ζηαδηαθά κεηαθηλείηαη λνηηφηεξα κε ηελ αλάπηπμε βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο ζηελ πεξηνρή εμφδνπ ηεο ΛΔΝ απφ ηελ Αηηηθή (Πρεκαηάξη Νηλφθπηα). Δθεί παξάγεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Ξξντφληνο ηνπ λνκνχ ρσξίο απαξαίηεηα ηα ζρεηηθά εηζνδήκαηα λα παξακέλνπλ ζηα ηνπηθά θέληξα. Ζ γεσξγηθή παξαγσγή κε ηε κνξθή πνπ δηαηεξεί δελ έρεη ηε δπλακηθή πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ηεο Ιηβαδεηάο θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. Αληηζέησο ν ηνκέαο αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ηνπηθφ Αθαζάξηζην Ξξντφλ. Γ.Δ. Θνξώλεηαο Ζ Γ.Δ. Θνξψλεηαο απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο: Άγηνο Γεψξγηνο: Ζ Ρ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Γήκνπ θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε εθηαξίσλ. Ν νηθηζκφο απιψλεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Διηθψλα ζε 230 κ. πςφκεηξν. Απέρεη 4 ρικ. απφ ηελ Δζληθή νδφ, 15 ρικ απφ ηε Ιηβαδεηά θαη 110 ρικ απφ ηελ Αζήλα. Ζ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ νηθηζκνχ ηνπνζεηείηαη ζην 1750, κε πεξίπνπ 50 λνηθνθπξηά, πνπ εμειίρηεθε γξήγνξα ζε θεθαινρψξη, θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε νξίζηεθε πξσηεχνπζα ηνπ Γήκνπ Ξέηξαο, κε 13 ρσξηά. Πήκεξα, δπν πιαηείεο, ε θεληξηθή θαη κηα κηθξφηεξε, απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Ρα θηίζκαηα είλαη ζχγρξνλα, ρσξίο ζηνηρεία παξάδνζεο. 56

57 Αγία Ρξηάδα: Βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ Γήκνπ θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε εθηαξίσλ. Σηηζκέλε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Διηθψλα, παξνπζηάδεη αλάγιπθν κε έληνλεο θιίζεηο θαη απέρεη 26 ρικ απφ ηε Ιηβαδεηά. Ιηγνζηέο παιηέο θαηνηθίεο καξηπξνχλ ην αξρηθφ χθνο ηνπ νηθηζκνχ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπκπαγή ηζηφ, θαζψο νη φςεηο δηαξζξψλνληαη ζπλερείο. Πεκεία αλαθνξάο απνηεινχλ νη δπν πιαηείεο, ε θεληξηθή θαη απηή θνληά ζηελ αθεηεξία ησλ ιεσθνξείσλ, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη νη δπλαηφηεηεο ςπραγσγίαο ησλ θαηνίθσλ. Θνξψλεηα: Ζ Ρ.Θ. Θνξψλεηαο, πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο Θνξψλεηα θαη Αγία Ξαξαζθεπή. Βξίζθεηαη ζην Βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ, θαηαιακβάλεη έθηαζε εθηάξηα, θαη απέρεη 20ρικ απφ ηε Ιηβαδεηά. Ζ Αγία Ξαξαζθεπή εθηείλεηαη ζε πεδηλή έθηαζε, θαηά κήθνο ηεο ΞΔΝ Αζελψλ Ιακίαο (ηκήκα Θήβα Ιηβαδεηά), ελψ ε Θνξψλεηα ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Διηθψλα θαη παξνπζηάδεη αλάγιπθν κε έληνλεο θιίζεηο. Ζ Θνξψλεηα είλαη ηφπνο αξραίαο πφιεο ηεο Βνησηίαο, κε ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο αλαθνξέο. Πήκεξα απνηειεί ζπλεθηηθφ νηθηζκφ, πνπ εμειίζζεηαη πηνζεηψληαο παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρσξηνχ. Ζ Αγία Ξαξαζθεπή, απνηειεί δηάζπαξην νηθηζκφ, ρσξίο ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά θαη νηθηζηηθά ζηνηρεία. Αγία Άλλα: Θαηαιακβάλεη ην λφηην ηκήκα ηνπ Γήκνπ, ζε έθηαζε εθηαξίσλ, θηάλνληαο κέρξη ηνλ Θνξηλζηαθφ θφιπν, φπνπ αλαπηχζζεη αθηέο κήθνπο 10 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ. Βξίζθεηαη 26ρικ ΛΑ ηεο Ιηβαδεηάο θαη απέρεη 6ρικ απφ ηνλ θνληηλφηεξν νηθηζκφ ηεο Αγίαο Ρξηάδαο. Δίλαη θηηζκέλνο ζηνλ Διηθψλα, ζε πςφκεηξν 700 κ. ζην κέζν ελφο αμηφινγνπ ειαηνδάζνπο. Ζ ίδξπζε ηνπ νηθηζκνχ ηνπνζεηείηαη γχξσ ζην 1800, θαη αθνχ εγθαηαιείθζεθε κεηά ηελ Θαηνρή, επαλαθαηνηθήζεθε ην 1949 θαη επαλνηθνδνκήζεθε ζρεδφλ εμ αξρήο. Απνηειεί ζπλεθηηθφ νηθηζκφ, θαη ηα ειάρηζηα ζπίηηα πνπ δελ ππέζηεζαλ πιήξε θαηαζηξνθή (πέηξηλα, κνλψξνθα, κε απιέο), απνηεινχλ δείγκαηα ηνπ αξρηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ρσξηνχ. Πήκεξα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηάζεηο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, θαη ηα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη πξνζνκνηάδνπλ ζηα αξρηηεθηνληθά παξαδνζηαθά ζηνηρεία. Αιαιθνκελέο Ζ Ρ.Θ. Αιαιθνκελψλ, πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο Αιαιθνκελέο θαη Άγην Αζαλάζην. Βξίζθεηαη ζην Βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ θαη θαηαιακβάλεη κηθξή έθηαζε (697 εθηάξηα). Δίλαη ηφπνο αξραίαο πφιεο, πνπ ζήκεξα δελ παξνπζηάδεη αξρηηεθηνληθφ θαη νηθηζηηθφ ελδηαθέξνλ. Νη Αιαιθνκελέο ραξαθηεξίδνληαη ζπλεθηηθφο νηθηζκφο θαη ν Άγηνο Αζαλάζηνο, δηάζπαξηνο. 57

58 Ξνιενδνκηθή αλαγλώξηζε Ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην Γεληθά Γηα ηε Γ.Δ. Θνξψλεηαο δελ ππάξρεη πθηζηάκελν ζεζκνζεηεκέλν Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (Γ.Ξ.Π.) πνπ λα έρεη πινπνηεζεί βάζεη ηνπ Λ.1337/83 ή Πρέδην Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο (Π.Σ.Ν.Ν.Α.Ξ.) πνπ λα έρεη πινπνηεζεί βάζεη ηνπ Λ.2508/97. Πην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο γηα ηνλ Άγην Γεψξγην εθπνλήζεθε κειέηε ΓΞΠ ην 1988, ε νπνία δελ έρεη εγθξηζεί σο ζήκεξα. Ξαξάιιεια δελ ππάξρεη επίζεκε κειέηε (λνκηθά νινθιεξσκέλε) πνπ λα δίλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο, ππθλφηεηα πιεζπζκνχ, θαζψο θαη άιια πνιενδνκηθά θαη ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ. Ρα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην δφκεζεο, δειαδή ζηελ αξηηφηεηα, ηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο, ηηο θαιχςεηο θιπ, αληινχληαη απφ ηηο νξηνζεηήζεηο ησλ νηθηζκψλ κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο λνκάξρε. Πηελ ίδηα πεξίπνπ θαηεχζπλζε έρνπλ αλαπηπρζεί θαη νη δηάθνξεο αζηηθέο ρξήζεηο γεο, φπνπ ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε αληηθαηνπηξίδεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κεκνλσκέλεο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ρσξνζεηήζεηο ρξήζεσλ, θπξίσο αγξνηηθέο, εκπνξίνπ, κεηαπνίεζεο θ.α. Ν θνηλφρξεζηνη ρψξνη έρνπλ πξνθχςεη ζπλήζσο απφ ηελ ρξήζε ειεχζεξσλ δεκνζίσλ εθηάζεσλ, είηε γηα ζηάζκεπζε είηε γηα ρξήζεηο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Νη θνηλσθειείο ρψξνη θη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο έρνπλ επίζεο ρσξνζεηεζεί ζε δεκφζηεο ηδηνθηεζίεο (εθπαίδεπζε, θνηλνηηθά γξαθεία, θιπ.). Πηελ ηεξάξρεζε ηεο νηθηζηηθήο δνκήο ηνπ Λνκνχ Βνησηίαο, ν Άγηνο Γεψξγηνο πξνζδηνξίδεηαη ζαλ νηθηζκφο 4 νπ επηπέδνπ, κε εμάξηεζε απφ έλα θέληξν 1 νπ επηπέδνπ (Ιηβαδεηά) θαη έλα 3 νπ επηπέδνπ (Αιίαξηνο). Ξξαθηηθά ε απφζηαζε απφ ηε Ιηβαδεηά θαη ε θαιή νδηθή ζχλδεζε, έρεη πξνζδηνξίζεη ηελ εμάξηεζε ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ θεληξηθφ πφιν Ρα ππφινηπα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ νηθηζκνί 5 νπ επηπέδνπ. Νξηνζέηεζε νηθηζκψλ Γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ. Θνξψλεηαο πιελ Αγίνπ Γεσξγίνπ (νηθηζκφο πξνο πνιενδφκεζε) έρεη γίλεη νξηνζέηεζε κε ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Λνκάξρε Βνησηίαο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξ.Γ. ηεο (ΦΔΘ 181/Γ ) "Ρξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη 2000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο". Πηε Γ.Δ. πεξηιακβάλνληαη 7 νηθηζκνί, νη νπνίνη νξγαλψλνληαη ζε 1 δεκνηηθή θαη 4 ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Πεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ δελ έρνπλ εθπνλεζεί ή ζεζκνζεηεζεί ζρέδηα εηδηθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ. ΕΝΔ, ΞΔΟΞΝ, ΒΗΞΔ, θιπ.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θακία νηθηζηηθή πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Θνξψλεηαο δελ θαιχπηεηαη απφ ζρέδην πφιεο, φπσο επίζεο θακία δελ έρεη θεξπρζεί σο παξαδνζηαθή. ξην θαηάηκεζεο ζηα εθηφο ζρεδίνπ Πηε ΓΔ Θνξψλεηαο δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν ΠΣΝΝΑΞ / ΓΞΠ πνπ λα θαζνξίδεη ηηο ρξήζεηο γεο, θαζψο θαη ηα φξηα θαηάηκεζεο, νχηε ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε κέζσ Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΝΔ). Έηζη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ηζρχνπλ νη γεληθέο 58

59 ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΓΝΘ (π.ρ. αξηηφηεηα 4 ζηξεκκάησλ, παξεθθιίζεηο, θιπ.). Απαγφξεπζε δφκεζεο θαηνηθηψλ ππάξρεη γηα ηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη ηελ γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Σξήζεηο γεο ζηνλ νηθηζηηθφ ρψξν Ξαξά ηηο δηαθνξέο ηνπο, νη νηθηζκνί ηεο Γ.Δ. Θνξψλεηαο, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηελ άπνςε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληαλαθινχλ ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ νηθηζκψλ απηψλ ππφθεηηαη ζην ίδην πξφηππν νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, απηφ ησλ πεξηνρψλ κε έληνλν αγξνηνθηελνηξνθηθφ ραξαθηήξα. Ρα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα εμήο : - Δθηαηηθά θπξίαξρε ρξήζε ζην ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ είλαη ε θαηνηθία. Ζ ρξήζε απηή δηαηάζζεηαη ρσξηθά κε κάιινλ ζπλεθηηθφ ηξφπν. Πην πιαίζην απηφ, ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θάζε νηθηζκνχ. - πάξρνπλ νηθηζκνί πνπ εκθαλίδνπλ παξαδνζηαθφ ηζηφ θαη κηθξφ έζησ θηηξηαθφ απφζεκα : Αγ. Άλλα, Αγ. Ρξηάδα, Θνξψλεηα. Αλ θαη ε εμάπισζε ησλ λέσλ θηηζκάησλ έρεη νδεγήζεη ζε θαηεδάθηζε παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ θαη ζε αιινίσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ, ν ηειεπηαίνο δελ έρεη νινθιεξσηηθά θαηαζηξαθεί. - Πρεδφλ γεληθεπκέλν πξφβιεκα απνηειεί ε αλεπάξθεηα ηεο νδηθήο ππνδνκήο (θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε). - Πε φινπο ηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο, νη ρψξνη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζπκπηέδνληαη απφ ηνπο ρψξνπο άζθεζεο θηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζηνπο πεδηλνχο αληηκεησπίδεηαη ην ίδην πξφβιεκα απφ αγξνηηθέο απνζήθεο, ρψξνπο ζηάζκεπζεο αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ, θ. ι. π. Γ.Δ. Γαύιεηαο Ζ Γ.Δ. Γαχιεηαο, απνηειείηαη απφ : ηελ Γ.Θ. Γαχιεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ νη νηθηζκνί ηεο Γαχιεηαο θαη ε Κνλή θνηκήζεσο ηεο Ηεξνπζαιήκ, ηελ Ρ.Θ. Καπξνλεξίνπ ζην νπνίν αλήθνπλ νη νηθηζκνί ηνπ Καπξνλεξίνπ θαη ηνπ Πηαζκνχ Γαχιεηαο θαη ηελ Ρ.Θ. Ξαξνξίνπ ζηελ νπνία αλήθεη ν νηθηζκφο ηνπ Ξαξνξίνπ. πσο παξαηεξείηαη ν Γήκνο Γαχιεηαο δελ έρεη νξεηλνχο νηθηζκνχο, άιισζηε θαη ε ΔΠΔ ηνλ θαηαηάζζεη ζηνπο εκηνξεηλνχο Γήκνπο. Νη νηθηζκνί είλαη κηθξνί θαη αγξνηηθνί κε αδπλακία ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά κε ηάζεηο αλάπηπμεο ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηνπ Γήκνπ ζηνλ Ξαξλαζζφ. Πε θαλέλαλ νηθηζκφ δελ ππάξρνπλ έληνλεο πηέζεηο γηα θαηνίθεζε. Πήκεξα απφ ηε Γαχιεηα εμππεξεηείηαη ην Ξαξφξη θαη ην Καπξνλέξη ηφζν φζνλ αθνξά ππεξεζίεο δηνίθεζεο φζν θαη εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην Δηξελνδηθείν, ην Αζηπλνκηθφ ηκήκα, ΔΙΡΑ, ΝΡΔ, αιιά θαη ην Γπκλάζην θαη ην Ιχθεην. Κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ δελ ππάξρνπλ έληνλεο ζρέζεηο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο θαζψο ε Γαχιεηα δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο ψζηε λα ηθαλνπνηεί θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ππνινίπσλ Γ.Γ.. Πίγνπξα εμαξηάηαη απφ ηα γχξσ κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα, θπξίσο Ιηβαδεηά, ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, θαη Γίζηνκν, ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ζε απηέο ηηο 59

60 πεξηνρέο. Γηνηθεηηθά, φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο εμππεξεηήζεηο (πγεία: λνζνθνκείν, εθπαίδεπζε: ζρνιέο, θξνληηζηήξηα θ.ιπ.) αιιά θαη εκπνξηθά ν Γήκνο εμππεξεηείηαη θπξίσο απφ ηε Ιηβαδεηά. Νπζηαζηηθά, ην άκεζν θέληξν εμάξηεζεο ηνπ Γήκνπ ηεο Γαχιεηαο είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ Λνκνχ, ε Ιηβαδεηά. Γ.Δ. Σαηξώλεηαο Ζ Γ.Δ. Σαηξψλεηαο απνηειείηαη απφ 8 νηθηζκνχο: Σαηξψλεηα, Άγην Βιάζην, Θνχξην, Ξξνζήιην, Αθφληην, Βαζηιηθά, ην Αλζνρψξη αιιά θαη ηνλ Ξξνθήηε Ζιία. Δίλαη πεδηλνί νηθηζκνί κε γεσξγηθφ ραξαθηήξα. Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κεγαιχηεξν ζε πιεζπζκφ νηθηζκφ πνπ απνηειεί θαη έδξα ηεο Γ.Δ., ηε Σαηξψλεηα. ζνλ αθνξά ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ή επέθηαζε νηθηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ / παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη : - ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο επέθηαζήο ηεο ζηηο θξίζηκεο δψλεο (παξάθηηεο, δψλεο πξνζηαζίεο θπζηθψλ πεξηνρψλ, γεσξγηθή γε / δαζηθή γε σο αλσηέξσ). - ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ "αλαθχθισζε" ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ ή κε ελεξγνπνηεκέλσλ "νηθηζηηθψλ ζεζκνζεηεκέλσλ ρξήζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ" πξηλ ηε κεηαηξνπή φισλ ησλ άιισλ ρξήζεσλ γεο πξνο νηθηζηηθή. - ε ζρεδηαζκέλε ζπκπαγήο επέθηαζε ησλ νηθηζκψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ ππθλνηήησλ θαηνίθεζεο εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ πξηλ ηελ επέθηαζε γηα θαηνηθία. - ε πξνψζεζε ηεο ζπκπαγνχο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο κε θέληξα ηνπο ππάξρνληεο ππξήλεο. - ε πξνψζεζε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ παξαγσγηθψλ ρξήζεσλ ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο ζε ζπλάξηεζε κε ηα αζηηθά νηθηζηηθά θέληξα γηα απνθπγή ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηεο ρσξνζέηεζήο ηνπο εθηφο ησλ αξδεπφκελσλ θαη αξδεχζηκσλ απφ ηα αλαπηπζζφκελα δίθηπα πεξηνρψλ. - ε κεκνλσκέλε ρσξνζέηεζε παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ή ηνπο εηδηθνχο πφξνπο θαη λα ειέγρεηαη βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ γεληθψλ δηαηάμεσλ. Ξνιενδνκηθή αλαγλώξηζε Γεληθά Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Σαηξψλεηαο δελ ππάξρεη πθηζηάκελν ζεζκνζεηεκέλν Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (Γ.Ξ.Π.) πνπ λα έρεη πινπνηεζεί βάζεη ηνπ Λ.1337/83 ή Πρέδην Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο (Π.Σ.Ν.Ν.Α.Ξ.) πνπ λα έρεη πινπνηεζεί βάζεη ηνπ Λ.2508/97. Ξαξάιιεια δελ ππάξρεη επίζεκε κειέηε (λνκηθά νινθιεξσκέλε) πνπ λα δίλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο, ππθλφηεηα. Ζ απνπζία ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζε ηνπηθφ επίπεδν, γηα ηελ πεξηνρή δπζρεξαίλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ησλ ρξήζεσλ γεο θιπ. 60

61 Πηελ ίδηα πεξίπνπ θαηεχζπλζε έρνπλ αλαπηπρζεί θαη νη δηάθνξεο αζηηθέο ρξήζεηο γεο, φπνπ ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε αληηθαηνπηξίδεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κεκνλσκέλεο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ρσξνζεηήζεηο ρξήζεσλ, θπξίσο αγξνηηθέο, εκπνξίνπ, κεηαπνίεζεο θ.α. Ν θνηλφρξεζηνη ρψξνη έρνπλ πξνθχςεη ζπλήζσο απφ ηελ ρξήζε ειεχζεξσλ δεκνζίσλ εθηάζεσλ, είηε γηα ζηάζκεπζε είηε γηα ρξήζεηο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Νη θνηλσθειείο ρψξνη θη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο έρνπλ επίζεο ρσξνζεηεζεί ζε δεκφζηεο ηδηνθηεζίεο (εθπαίδεπζε, θνηλνηηθά γξαθεία, θιπ.). Νξηνζέηεζε νηθηζκψλ Γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο έρεη γίλεη νξηνζέηεζε κε ζρεηηθέο Απνθάζεηο ηνπ Λνκάξρε Βνησηίαο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξ.Γ. ηεο (ΦΔΘ 181/Γ ) "Ρξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο κέρξη 2000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο". Πην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλνληαη 8 νηθηζκνί. Πεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο δελ έρνπλ εθπνλεζεί ή ζεζκνζεηεζεί ζρέδηα εηδηθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ. ΕΝΔ, ΞΔΟΞΝ, ΒΗΞΔ, θιπ.). Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θακία νηθηζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο δελ θαιχπηεηαη απφ ζρέδην πφιεο, φπσο επίζεο θακία δελ έρεη θεξπρζεί σο παξαδνζηαθή. ξην θαηάηκεζεο ζηα εθηφο ζρεδίνπ Πην Γήκν Σαηξψλεηαο δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν ΠΣΝΝΑΞ / ΓΞΠ πνπ λα θαζνξίδεη ηηο ρξήζεηο γεο, θαζψο θαη ηα φξηα θαηάηκεζεο, νχηε ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε κέζσ Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΝΔ). Έηζη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ηζρχνπλ νη γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ΓΝΘ (π.ρ. αξηηφηεηα 4 ζηξεκκάησλ, παξεθθιίζεηο, θιπ.). Απαγφξεπζε δφκεζεο θαηνηθηψλ ππάξρεη γηα ηηο δαζηθέο πεξηνρέο θαη ηελ γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ απνπζία νξγαλσκέλνπ θαζνξηζκνχ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ δνκήζηκσλ πεξηνρψλ κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αθνχ νη γεληθέο ξπζκίζεηο γηα ηα εθηφο ζρεδίνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο. Ρν φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε β ή παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη ηελ εγθαηάζηαζε πνιιψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ (βηνκεραλίεο, ιαηνκεία, θιπ.) ζηελ πεξηνρή. κσο, ηίπνηε δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ αλάπηπμε ηέηνηαο δήηεζεο ζην κέιινλ. Έηζη, πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ην Γήκν Σαηξψλεηαο ε ζεζκνζέηεζε Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο (ΠΣΝΝΑΞ) ζχκθσλα κε ην Λ.2508/97 γηα ηελ «Βηψζηκε Οηθηζηηθή Πνιηηηθή». Δθηόο ζρεδίνπ δόκεζε Πηα φξηα ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο δελ παξαηεξνχληαη νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο (δειαδή πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 νηθνδνκέο κε απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 80 κ.) εθηφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ (φξηα νηθηζκψλ), νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη είηε απφ απζαίξεηε είηε απφ λφκηκε (κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο) δφκεζε. 61

62 Γεκόζηνη ρώξνη Ζ αλαινγία νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηελ έθηαζε ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ εθηηκάηαη ζε 65% πξνο 33%. Ρν ππνιεηπφκελν 2% θαιχπηεηαη απφ θνηλσθειείο ρψξνπο. Ρν πνζνζηφ ησλ 33 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ πνπ θαιχπηεηαη απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νπζηαζηηθά αλήθεη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ζε ρψξνπο θπθινθνξίαο. Ππγθεθξηκέλα νη ρψξνη θπθινθνξίαο θαιχπηνπλ ην 25% ηνπ νξηνζεηεκέλνπ ηκήκαηνο ησλ νηθηζκψλ. Δπίζεο, ε κεγαιχηεξε αλαινγία θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Σαηξψλεηαο (20% ηνπ νηθηζκνχ), φπνπ ππάξρεη ν νξγαλσκέλνο ρψξνο πξαζίλνπ ζηνλ «Ιένληα», ην πάξθν απέλαληη απφ απηφλ, ε έθηαζε ηνπ Γεκαξρείνπ, θ.α. Αληίζεηα, ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα νξγαλσκέλνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ην πνζνζηφ ηνπο είλαη αξθεηά κηθξφ (4% ησλ νηθηζκψλ). Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξαηεξείηαη ρακειφ επίπεδν νξγάλσζεο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ πνπ αθνξνχλ ζε πιαηείεο, αζηηθφ πξάζηλν ή θάπνηεο πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ξάλησο, ζε θάζε πεξίπησζε νη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο είλαη αγξνηηθνί ρσξίο ππθλνδνκεκέλα ηκήκαηα θαη κε ρακειφ χςνο θηηξίσλ. Σξήζεηο γεο Ρελ πην ζεκαληηθή θαηεγνξία ρξήζεο γεο ζηε Γ.Δ. απνηειεί θπζηθά ε γεσξγηθή γε. Νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΠΔ γηα ην 2001) θαιχπηνπλ επηθάλεηα ζηξεκκάησλ πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 47,5% πεξίπνπ ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔ Σαηξψλεηαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ αληηζηνηρεί ζηηο Ρ.Θ. Σαηξψλεηαο, Αγίνπ Βιάζηνπ, θαη Θνπξίνπ ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ίδησλ εθηάζεσλ βξίζθεηαη ζηα Βαζηιηθά, ην Αλζνρψξη αιιά θαη ζηνλ Ξξνθήηε Ζιία. ζνλ αθνξά ηελ θηελνηξνθία δελ ππάξρνπλ νξγαλσκέλεο θηελνηξνθηθέο δψλεο φπσο επίζεο δελ έρνπλ ιεθζεί θάπνηα ζρεηηθά κέηξα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ βνζθνηφπσλ, φπσο είλαη ε νξηνζέηεζε ηνπο θαη θάπνηεο ζρεηηθέο ππνδνκέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Δπίζεο, νη θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο σο νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνπο νηθηζκνχο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί δεηήκαηα αζπκβαηφηεηαο ρξήζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα αλ θαη ππάξρνπλ (ειάρηζηεο) ηέηνηνπ είδνπο κηθξέο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ππνδνρήο απηψλ έρνληαο σο απνηέιεζκα θάπνηεο λα βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνπο νηθηζκνχο ή θαη εληφο απηψλ. Δηδηθέο πεξηνρέο Ξεξηνρέο κε ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γ.Δ. εληάζζεηαη ζε κία ηδηαίηεξε απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε πεξηνρή ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ Θεθηζνχ πνηακνχ, αιιά θαη ησλ ζεκαληηθψλ αξραηνηήησλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ε χπαξμε ελφο νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ρσξνζέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε. Ζ αδπλακία απηνχ ηνπ ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή νδεγεί ζηελ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ ρξήζεσλ γεο. Αλ θαη έσο ηψξα ζηελ πεξηνρή δελ εληνπίδνληαη ηδηαίηεξα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ή ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ 62

63 πεξηβάιινληνο φζνλ αθνξά ηελ αζπκβαηφηεηα ησλ ρξήζεσλ γεο θξίλεηαη θξίζηκε ε αλαθνξά ησλ ζπγθξνχζεσλ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηαο, γεσξγίαο θαη θαηνηθίαο θαζψο θαη κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αληηκεηψπηζε αζχκβαησλ ρξήζεσλ ζνλ αθνξά ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο (π.ρ. άδεηα εγθαηάζηαζεο Πηαζκνχ Ζιεθηξνπαξαγσγήο ζε αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη θνληά ζε αξραηνινγηθφ ρψξν) πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο πσο ππάξρεη κηα ζρεηηθή αδπλακία νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε πεξαηηέξσ πξφβιεκα ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ρν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε νξγάλσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο θαη ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ελφο Πρεδίνπ Σσξηθήο & Νηθηζηηθήο Νξγάλσζεο Αλνηθηήο Ξφιεο (ΠΣΝΝΑΞ), ζηα πιαίζηα ηνπ Λ.2508/97 (ΦΔΘ 124/Α ) γηα ηελ Βηψζηκε Νηθηζηηθή Αλάπηπμε. Γ.Δ. Θπξηαθίνπ Ζ Γ.Δ. Θπξηαθίνπ πεξηιακβάλεη 5 νηθηζκνχο, εθ ησλ νπνίσλ ην Θπξηάθη είλαη ν κνλαδηθφο κεγάινο νηθηζκφο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 2000 θαηνίθσλ, ελψ νη ππφινηπνη νηθηζκνί είλαη θάησ ησλ 100 θαηνίθσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα: Κπξηάθη Ξξφθεηηαη γηα νηθηζκφ πξνυθηζηάκελν ηνπ 1923 κε νξηνζεηεκέλν, ν νπνίνο δνκείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 2/ ΦΔΘ 138/Γ/1981. Υο νηθηζκφο άλσ ησλ θαηνίθσλ, δελ κπφξεζε λα αλαπηχμεη ηα φξηα ηνπ, δηφηη κε απηφ ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο απαηηείην ε ζχληαμε Γ.Ξ.Π. θαη φρη φπσο ζηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο κηθξφηεξνπο ησλ 2000 θαηνίθσλ, ε απιή νξηνζέηεζε κε βάζε ην Ξ.Γ. 185/85. Ζ ζχληαμε ηνπ ΓΞΠ φκσο ζην πιαίζην ηεο ΔΞΑ ( ) δελ νινθιεξψζεθε κε απνηέιεζκα νη νηθηζηηθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ν νηθηζκφο λα κελ είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ λα πξνσζήζεη ην ξφιν ηεο θαη λα ζπγθξαηήζεη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ απφ ηελ δεκνγξαθηθή αηκνξξαγία. Αλ θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο νηθηζκφο ηεο Θνηλφηεηαο, δελ εμππεξεηεί θάπνην πιέγκα κηθξφηεξσλ νηθηζκψλ γχξσ ηνπ, παξέρνληαο ππεξεζίεο φπσο δηνίθεζε, πξφλνηα, πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε, θηι θαη δελ ζεσξείηαη θέληξν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα θάπνηα επξχηεξε ελδνρψξα. Αληίζεηα νη αλάγθεο γηα εηδηθφηεξεο εμππεξεηήζεηο ηνπ νηθηζκνχ ηνπ Θπξηαθίνπ θαιχπηνληαη απφ ην Γίζηνκν θαη ηε Ιηβαδεηά. Πρεδφλ φιεο νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο θαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα εηζφδνπ ζηνλ νηθηζκφ, θνληά ζηε κηθξή θεληξηθή πιαηεία, φπνπ θαηαιήγεη. Ν νηθηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε νξγαλσκέλσλ πξάζηλσλ ρψξσλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρνπλ άρηηζηεο πεξηνρέο ζην πεξίγξακκα ηνπ νηθηζκνχ, αιιά κφλν νξηζκέλεο αξαηά δνκεκέλεο. Ν νηθηζκφο έρεη θζάζεη ζε πςειά επίπεδα θνξεζκνχ θαη ππθλνθαηνίθεζεο θαη απαηηείηαη άκεζα ε επέθηαζε πνιενδφκεζή ηνπ ψζηε 63

64 λα ππάξμεη δηαζέζηκε νηθνπεδηθή γε πνπ ζα θαιχςεη ηηο νηθηζηηθέο αλάγθεο θαη ζα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ φζσλ επηζπκνχλ λα θηίζνπλ ζηνλ νηθηζκφ. Ρν νδηθφ δίθηπν εληφο ηνπ νηθηζκνχ δηαζέηεη ζηελνχο δαηδαιψδεηο δξφκνπο πνπ δε δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ελψ δελ ππάξρεη ιεηηνπξγηθή ηεξάξρεζε (πιάηνο δξφκνπ αλάινγν κε ην θφξην θπθινθνξίαο). Γξφκνο κε ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή θίλεζε είλαη ν άμνλαο εηζφδνπ ζηελ πφιε πνπ θαηαιήγεη ζηελ θεληξηθή πιαηεία θαη δελ έρεη δηέμνδν γηα εθηφλσζε. Πηνλ άμνλα απηφ δεκηνπξγνχληαη αξθεηά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηελ θεληξηθή πεξηνρή, φπνπ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε νρεκάησλ θαη δελ ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο. Πε γεληθέο γξακκέο ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ νηθηζκφ είλαη: Ξεξηνξίδεηαη απφ ηελ δψλε πξνζηαζίαο ηνπ Νζίνπ Ινπθά ηνπ φκνξνπ Γήκνπ Γηζηφκνπ, ε νπνία εθηείλεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε γχξσ απφ ην κλεκείν δεζκεχνληαο πνιιέο ηδηνθηεζίεο ηνπ νηθηζκνχ. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ ηελ Θνηλφηεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 23 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαη ην Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ Ππκβνχιην, ψζηε λα δνζεί κία ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ θαη λα απνδεζκεπηνχλ νη ηδηνθηεζίεο ηνπ Θπξηαθίνπ απφ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Ξεξηκεηξηθά ηνπ νηθηζκνχ ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα φριεζεο πξνο ηελ πεξηνρή ηεο θαηνηθίαο. Ζ Θνηλφηεηα πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη θηελνηξνθηθφ πάξθν ζηε ζέζε Σηιηνκφδη φπνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ εθεί φιεο νη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ απηνχ γηα λα πινπνηεζεί ζα πξέπεη λα πξνηαζεί κέζα απφ κειέηε Γ.Ξ.Π. ηαπηφρξνλα κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα φινλ ηνλ εμσαζηηθφ ρψξν ηεο Θνηλφηεηαο. Ξνιιά ζεκεία εληφο ηνπ νηθηζκνχ ρξήδνπλ αλαπιάζεσλ, νη νπνίεο ζα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ νηθηζκνχ θαη ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ ζε επηζθέπηεο θαη παξάιιεια ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο Άγηνο Γεψξγηνο θαη ξαρνο. Άιια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν νηθηζκφο είλαη: Έιιεηςε νξγάλσζεο θέληξνπ πφιεο (νξγάλσζε θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ) Έιιεηςε γεο γηα νξγάλσζε εηδηθψλ ρξήζεσλ Έιιεηςε θνηλφρξεζησλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ Έιιεηςε εγθαηαζηάζεσλ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ (ιαραλαγνξά, ςαξαγνξά, θηι) Έιιεηςε εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο θαη πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ Άλαξρε αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (αλππαξμία ζρεδίνπ πφιεο, κε εθαξκνγή ησλ φξσλ δφκεζεο, θηι) Παλαγία Καιακηψηηζζα Δίλαη ν κεγαιχηεξνο παξαιηαθφο νηθηζκφο ηεο Θνηλφηεηαο θαη βξίζθεηαη ζηνλ φξκν ηεο Εάιηζαο. Πηνλ νηθηζκφ απηφ έρνπλ ρηίζεη ηα πεξηζζφηεξα εμνρηθά νη θάηνηθνη ηνπ Θπξηαθίνπ, αιιά θαη άιισλ πεξηνρψλ, φπσο ηεο Ιηβαδεηάο. Γηαζέηεη κηθξφ ιηκάλη θαη αιηεπηηθφ θαηαθχγην. Ξξφθεηηαη γηα έλαλ νηθηζκφ κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. 64

65 Σαξζφο Ξξφθεηηαη γηα έλαλ παξαιηαθφ νηθηζκφ κε αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Καξπψηη Δίλαη ν ηξίηνο ζε πιεζπζκηαθφ κέγεζνο νηθηζκφο ηεο Θνηλφηεηαο, ν νπνίνο είλαη επίζεο παξαιηαθφο. Απέλαληί ηνπ ππάξρνπλ ηα λεζάθηα Άκπεινο θαη Γαζθαιεηφ. Άγηνο Αζαλάζηνο Ξξφθεηηαη γηα έλαλ νηθηζκφ θνληά ζηνλ Ραξζφ. Γελ είλαη παξαιηαθφο. Νη ηέζζεξηο πξνεγνχκελνη νηθηζκνί καδί απνηεινχλ θάπνηεο ζπγθεληξψζεηο ζπηηηψλ θαη ηδηαίηεξα νη παξαιηαθνί θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζε β θαηνηθία ησλ θαηνίθσλ ηνπ Θπξηαθίνπ ή άιισλ πεξηνρψλ θαη θπξίσο ηεο Ιηβαδεηάο. Πε απηνχο φκσο δηακέλνπλ θαη κφληκνη θάηνηθνη νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ην Θπξηάθη θαη έρνπλ εθεί αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Νη νηθηζκνί δελ είλαη νξηνζεηεκέλνη, αιιά νχηε έρνπλ εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην κε απνηέιεζκα ε νηθηζηηθή αλάπηπμή ηνπο λα γίλεηαη κε άλαξρν ηξφπν. πάξρεη αλάγθε εθπφλεζεο πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ ζα νξηνζεηήζεη ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ζηελ παξαιία, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα απαηηνχκελα πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκψλ απηψλ. Δπίζεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα χδξεπζεο, δηφηη δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλν δίθηπν, αιιά θαη απνρέηεπζεο, αθνχ ηα ιχκαηα είηε ηα δηνρεηεχνπλ ζε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο είηε ζηε ζάιαζζα. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Θ. Θπξηαθίνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζεκαληηθά ρσξηθά πξνβιήκαηα ζην αζηηθφ θαη εμσαζηηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία απαηηνχλ πνιενδνκηθή ρσξνηαμηθή παξέκβαζε ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν. Ξνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα απηά πξνυπήξραλ θαη γη απηφ είραλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο, νη νπνίεο φκσο δελ νινθιεξψζεθαλ. Δηδηθφηεξα ζην Θπξηάθη : ην 1977 είρε γίλεη πξνζπάζεηα ζχληαμεο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ελψ αλεζηάιε ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα δχν ρξφληα. Ζ πξνζπάζεηα αθπξψζεθε ιφγσ πηέζεσλ θαη ην 1980 αίξεηαη ε αλαζηνιή. Κε ην Ξ.Γ. 138/Γ/81 αξρίδεη εθ λένπ ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην φξην ηνπ παιηνχ νηθηζκνχ. ζην πιαίζην ηεο ΔΞΑ, είρε αξρίζεη λα εθπνλείηαη ην ΓΞΠ κε βάζε ην λ. 1337/83. Δθπνλήζεθε ε α θαη β θάζε, αιιά δελ νινθιεξψζεθε. Έηζη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνυπήξραλ, παξά ηελ επηδίσμε ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο δελ επηιχζεθαλ θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηφζσλ εηψλ έρνπλ δηνγθσζεί θαη απαηηνχλ επίιπζε. Έηζη ην Θπξηάθη, σο νηθηζκφο άλσ ησλ 2000 θαηνίθσλ, δελ κπφξεζε λα αλαπηχμεη ηα φξηα ηνπ απφ ην 1977 κέρξη ζήκεξα, δηφηη κε απηφ ην πιεζπζκηαθφ κέγεζνο απαηηείην ε ζχληαμε Γ.Ξ.Π. θαη φρη φπσο ζηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο κηθξφηεξνπο ησλ 2000 θαηνίθσλ, ε απιή νξηνζέηεζε κε βάζε ην Ξ.Γ. 185/85. Ρν απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ απνηπρεκέλσλ ελεξγεηψλ ήηαλ ν νηθηζκφο Θπξηαθίνπ λα παξακέλεη εγθισβηζκέλνο γηα πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα ζηα ίδηα φξηα, αδπλαηψληαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα επέθηαζε πνπ είλαη έθθξαζε ηεο δεκνγξαθηθήο ηνπ αχμεζεο, αιιά θαη θπξίσο ηεο γεληθφηεξεο αλαπηπμηαθήο ηνπ δπλακηθήο θαη ησλ ζεκαληηθψλ πξννπηηθψλ ηνπ. 65

66 Αλαιπηηθφηεξα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ηα πξνβιήκαηα είλαη έληνλα, αλ θαη πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηνλ νηθηζκφ Θπξηαθίνπ, πνπ απνηειεί θαη ηνλ κνλαδηθφ κεγάιν νηθηζκφ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ΝΡΑ, ζηνλ νπνίν είλαη αλαπηπγκέλε κε νξγαλσκέλν ηξφπν ε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο. Νη αλάγθεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη: ε απνκάθξπλζε ζε ζέζεηο εθηφο νξίνπ νηθηζκνχ ησλ νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξακέλνπλ εληφο ηνπ νηθηζκνχ, φπσο είλαη ηα ζπλεξγεία, ηα ζηδεξνπξγεία θηι, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηελ πεξηνρή θαηνηθίαο θαη ε νξγάλσζε ησλ ινηπψλ ρξήζεσλ γεο εληφο ηνπ νηθηζκνχ ε έιιεηςε νξγάλσζεο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ νη ειιείςεηο ζε θνηλσληθή ππνδνκή (αζιεηηθνί ρψξνη, θνηλσθειείο ρψξνη, θηι.) ν θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ επεθηάζεσλ ηνπ νηθηζκνχ ε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ε ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ηνπ νηθηζκνχ ε ζπγθξφηεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ νηθηζκνχ παξεκβάζεηο ζηνπο ινηπνχο νηθηζκνχο, ψζηε λα κελ εγθαηαιεηθζνχλ (αλάπηπμε πεξηνρψλ β θαηνηθίαο, πδξνδφηεζε, απνρέηεπζε, επαξθήο ζχλδεζε κε ηνλ θεληξηθφ νηθηζκφ ηνπ Θπξηαθίνπ, θηι.) Ρερληθέο ππνδνκέο πεξεζίεο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο πνδνκέο κεηαθνξώλ Ζ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο ζπλδέεηαη κε ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο θαη κε ηνπο φκνξνπο δήκνπο (Ακθίθιεηαο, Νξρνκελνχ, Αιηάξηνπ θαη Γηζηφκνπ) κέζσ εζληθψλ, επαξρηαθψλ ή δεκνηηθψλ νδψλ θαηά 95% αζθαιηνζηξσκέλσλ. κσο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ε νδνπνηία είλαη παιαηώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απαηηείηαη ε βειηίσζε ηεο, ζε φηη αθνξά ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξφκσλ ή θαη ε επαλαράξαμή ηεο. Δηδηθά φζνλ αθνξά ην Δζληθφ Νδηθφ Γίθηπν απαηηείηαη ε θαηαζθεπή λένπ κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο θαζψο νη βαζηθνί νδηθνί άμνλαο Θήβα- Ιηβαδεηά θαη Ιηβαδεηά -φξηα λνκνχ πξνο Ιακία θαη Αηαιάληε (Ξ. Δ. Ν.) είλαη ζηελνί, ζε θαθή θαηάζηαζε, δηαζρίδνπλ νηθηζκνχο (Αγ. Ξαξαζθεπή, Θνχξην, Σαηξψλεηα) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αγξνηηθά κεραλήκαηα. Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ζηε Λέα Δζληθή απφ ηε Ιηβαδεηά γίλεηαη κέζσ ηζφπεδσλ θφκβσλ πνπ ζπλαληνχλ ηνλ παξαθακπηήξην άμνλα ζε ηξία ζεκεία, αλαηνιηθά πξνο Θήβα, βφξεηα πξνο Ιακία θαη δπηηθά πξνο Γειθνχο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο παξαθακπηεξίνπ κείσζε ζην ειάρηζην ηελ δηακπεξή θπθινθνξία απνηξέπνληαο ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. 66

67 Έλα επηπιένλ πξφβιεκα αθνξά ησλ θαζαξηζκφ έλζελ θαθείζελ ηνπ επαξρηαθνχ θαη εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ επσκίδεηαη ν Γήκνο ρσξίο λα αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ. Ν ζηαζκφο ηνπ ΘΡΔΙ βξίζθεηαη εθηφο ζρεδίνπ, ζηα βφξεηα ηεο πφιεο επί ηεο νδνχ Σαηξσλείαο. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο ησλ ιεσθνξείσλ απφ ηελ πφιε γίλεηαη ρσξίο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Ζ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ηνπ Ν.Π.Δ. εμππεξεηεί ηε Ιηβαδεηά θαζψο ππάξρνπλ θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα απφ Αζήλα πξνο Ιακία Θεζζαινλίθε κε ζηάζε ζηε Ιηβαδεηά. Δπίζεο έρεη ππνβαζκηζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ ζηδεξνδξφκσλ αθνχ έρεη δηαθνπεί ε ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε κε ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Νη ππφινηπνη Γήκνη πνπ ζπλελψζεθαλ κε ηε Ιηβαδεηά παξνπζηάδνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ απηή. Σξεηάδεηαη λα γίλνπλ δξόκνη παξάθακςεο ησλ νηθηζκώλ φπνπ ν θεληξηθφο εζληθφο ή επαξρηαθφο δξφκνο δηέξρεηαη κέζα απφ ηνλ νηθηζκφ (ζπλήζσο απφ ζηελνχο ππάξρνληεο δξφκνπο) θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο, ζηάζκεπζεο θαη αζθάιεηαο (Αγ. Ξαξαζθεπή, Αγ. Ρξηάδα). Πε πνιινχο νηθηζκνχο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο απαηηείηαη θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ησλ νδψλ. Γηάλνημε επίζεο θαη θαηαζθεπή λέσλ νδώλ απαηηείηαη θαη ζηηο επεθηάζεηο ησλ νξίσλ νηθηζκώλ, ή εθεί όπνπ ππάξρεη πνιενδόκεζε. Νη δξφκνη ησλ θεληξηθψλ ηκεκάησλ ησλ παιηψλ νηθηζκψλ ρξεηάδνληαη πνιιέο ζπληεξήζεηο. Κε ηε ξαγδαία αχμεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, παξνπζηάδεηαη πξόβιεκα ζηάζκεπζεο. Νη ζηελνί, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δεκνηηθνί δξφκνη θαη ε ππθλή δφκεζε θαη έιιεηςε θνηλνρξήζησλ, απνθιείεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηε ζηάζκεπζε επί ηεο νδνχ. Ρν πξφβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ξπκνηνκηθά ζρέδηα γηα ηελ δηεχξπλζε ησλ δξφκσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη άιισλ θνηλνρξήζησλ/ θνηλσθειψλ ρψξσλ ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Πε αλαπηπζζφκελνπο νηθηζκνχο έρνπλ επηβιεζεί θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη απαγνξεχζεηο ζηάζκεπζεο θαζψο θαη κνλνδξνκήζεηο πνπ αλαθνπθίδνπλ ηνπο νηθηζκνχο εηδηθά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Νη ξπζκίζεηο απηέο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ φπνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. Ρέινο ε πξόζβαζε ζηηο αθηέο ηνπ Θνξηλζηαθνύ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ θαη κνλαδηθφ ζαιάζζην κέησπν ηνπ Γήκνπ είλαη απφ δπζρεξήο (Ραξζφο, Αγ. Αζαλάζηνο, φξκνο Εάιηζαο) έσο αλύπαξθηε γηα κηθξόηεξνπο όξκνπο (Αγηά, Βνπξιηά, Σξπζή Άκκν θιπ). 67

68 Αλά δεκνηηθή ελφηεηα ε θαηάζηαζε είλαη: Γ.Δ. Ιηβαδεηάο Κέξνο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο ηεο Ιηβαδεηάο απνηειείηαη απφ ηελ Ξαιαηά Δζληθή νδφ πξνο Γειθνχο. Ζ δηαδξνκή ηεο έρεη ρσξηζζεί ζε δχν παξάιιειεο κνλνδξνκεκέλεο νδνχο, ηε Γεκάξρνπ Αλδξεαδάθε (πξψελ Ξεζφλησλ Καρεηψλ) θαη ηελ νδφ Γεσξγαληά. Ζ Γεκάξρνπ Αλδξεαδάθε καδί κε ηε Πνθνθιένπο απνηεινχλ αξηεξίεο νη νπνίεο θαη θέξνπλ ηνπο θπξίσο θφξηνπο θπθινθνξίαο ηεο πφιεο ζηε δηεχζπλζε αλαηνιήο δχζεο. Οφιν δεπηεξεχνπζαο αξηεξίαο έρνπλ νη νδνί Θαιηαγθάθε, Θνπηζνπεηάινπ, Πηξαηεγνχ Ησάλλνπ, Δι. Βεληδέινπ, Θαηζηψηνπ θαη Θαξαγηαλλνπνχινπ, Αρηιιέσο, Φηινιάνπ θαη ηκήκα ηεο Πνθνθιένπο θαζψο θαη ε Σαηξσλείαο πνπ θαηαιήγεη ζηα ΘΡΔΙ θαη ε Γηζηφκνπ πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ην Ξέξα Σσξηφ. Πεκαληηθέο ζπιιεθηήξηεο είλαη νη νδνί Γ. Ιακπξάθε, Αγ. Ληθνιάνπ θαη Δζληθήο Αληηζηάζεσο. Ρν νδηθφ δίθηπν ζηηο παιηέο γεηηνληέο ηεο Ιηβαδεηάο (Δπαγγειίζηξηα, Εαγαξάο, Αγ. Γεψξγηνο) ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο θιίζεηο ιφγσ αλάγιπθνπ, ζηελνχο ζε νξηζκέλα ζεκεία δξφκνπο, κε νξζνγσληθή αιιά ηπραία αλάπηπμε θαη έιιεηςε πεδνδξνκίσλ. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, εληφο ζρεδίνπ, είλαη δηαλνηγκέλν. Κε δηαλνηγκέλνη δξφκνη ππάξρνπλ θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο, νξηζκέλνη ζηα λφηηα ηεο ΞΔ Θαξαγηαλλνπνχινπ θαη ζηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ε νινθιήξσζε ηεο δηάλνημεο ηεο νδνύ Αηζρύινπ. Νη πεξηζζφηεξνη δξφκνη είλαη αζθαιηνζηξσκέλνη θαη βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Κηθξφ κέξνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πφιεο απνηειείηαη απφ ζθπξσηνχο δξφκνπο, θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηεο, φπνπ είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλε ε δφκεζε θαη ζηελ πεξηνρή Θνξδέιη πνπ εληάρζεθε πξφζθαηα ζην ζρέδην. Πε φιεο ηηο νδνχο ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηα πεδνδξφκηα δηαπιαηχλζεθαλ πξφζθαηα. Ξεδφδξνκνη ππάξρνπλ ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο πφιεο κε ζεκαληηθφηεξε ηελ νδφ Κπνπθίδνπ. Ξεδνδξνκεκέλεο είλαη αθφκα νη Σξηζηνδνχινπ, Θέκηδνο, Γηζηξίνπ θαζψο θαη ε Ρξνθσλίνπ ζηελ Θξχα. Πηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ππάξρνπλ πέληε θφκβνη κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε, νη δχν απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Γεκάξρνπ Αλδξεαδάθε θαη αληίζηνηρα ζηηο δηαζηαπξψζεηο κε ηηο νδνχο Φίισλνο, Γεκ. Η. Ξεξγαληά θαη ε ηξίηε ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Γεκ. Η. Ξεξγαληά θαη Γ. Ξαπαζπχξνπ. Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί επίζεο ζηε ζπκβνιή ηεο νδνχ Γεκ. Η. Ξεξγαληά κε ηελ νδφ Ονχκειεο (φξην ζρεδίνπ πφιεσο) θαζψο θαη επί ηεο Γειθψλ ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Γηζηφκνπ (Ρερληθή Πρνιή). Ππλνιηθά ην νδηθφ δίθηπν ηεο πφιεο θξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. 68

69 ΓΔ Θνξώλεηαο Πρεδφλ γεληθεπκέλν πξφβιεκα απνηειεί ε αλεπάξθεηα ηεο νδηθήο ππνδνκήο (θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε) ζηνλ πξψελ Γήκν Θνξψλεηαο. Ππγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζην εμσαζηηθφ νδηθφ δίθηπν ηα ζέκαηα ηεο νδηθήο ζχλδεζεο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, απνηεινχλ θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηελ ζπλνιηθφηεξε αλάπηπμε ηνπ πξψελ Γήκνπ Θνξψλεηαο. Θύξηνο νδηθόο άμνλαο ηεο πεξηνρήο είλαη ε ΞΔΝ Αζελώλ Ιακίαο (ηκήκα Θήβα Ιηβαδεηά), ε νπνία κε ηελ πθηζηάκελε ράξαμή ηεο απνηειεί θαη ην ηερλεηφ φξην κε ην Θσπατδηθφ πεδίν. Ζ ΞΔΝ δηαζρίδεη ηνλ πξψελ Γήκν ζε κήθνο 3,5 ρικ. θαη ζπλδέεη ηφζν ηνπο νηθηζκνχο ηνπ κεηαμχ ηνπο, φζν θαη ηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο κε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ δήκνπ, ηελ Ιηβαδεηά θαη ην γεηηνληθφ Γήκν Αιηάξηνπ. Ιφγσ ηεο παιαηόηεηαο ηεο νδνύ, ζην ηκήκα πνπ απηή δηαζρίδεη ηνλ πξψελ Γήκν θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δηέξρεηαη κέζσ ηνπ νηθηζκνύ ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο, απνηειεί παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο πεδνχο εληφο ηνπ νηθηζκνχ θαη γηα ηα νρήκαηα. Απφ ηελ ΞΔΝ μεθηλνύλ νη επαξρηαθέο νδνί Αγίνπ Γεσξγίνπ Αγίαο Ρξηάδαο Αγίαο Άλλαο, θαζώο θαη νη δηαθιαδώζεηο πξνο Θνξώλεηα θαη Αιαιθνκελέο αληίζηνηρα. Ζ θαηάζηαζε απηψλ ησλ νδψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Νη νηθηζκνί Αγίαο Άλλαο, Αγίαο Ρξηάδαο, Αιαιθνκελψλ, Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη Αγίαο Ξαξαζθεπήο έρνπλ επρεξή πξφζβαζε κε ηελ έδξα ηνπ πξψελ Γήκνπ, ηνλ Άγην Γεψξγην. Ιηγόηεξν επρεξήο είλαη ε ζύλδεζε ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κε ηελ Θνξώλεηα, ε νπνία κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ δεκηνπξγία νδηθνύ άμνλα, κέζσ Αγίαο Ρξηάδαο. Ν δξφκνο απηφο, επεθηεηλφκελνο πξνο ηελ Δπαγγειίζηξηα, ζην γεηηνληθφ Γήκν Αιηάξηνπ, απνηειεί κηα βαζηθή νξηδόληηα ππνδνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, αθνύ ζα δηαζπλδέεη πνιιέο πεξηνρέο ηνπ Διηθώλα. Ν δξόκνο δηαζηαύξσζε Θήβα Ιηβαδεηά (ΞΔΝ) Άγηνο Γεώξγηνο - Αγία Ρξηάδα - Αγία Άλλα, ζπλαληάηαη κε ηνλ νδηθφ άμνλα Γίζηνκν - Θπξηάθη Αγία Άλλα Θίζβε θαη απνηειεί ηελ θπξηόηεξε δίνδν πξνο ηα ιαηνκεία ηνπ Διηθώλα θαη ηε Βηνκεραληθή Ξεξηνρή ηεο Θίζβεο, ηδηαίηεξα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά. Αλαζρεηηθό παξάγνληα γηα ηελ πξνηίκεζε απηνύ ηνπ δξόκνπ, απνηειεί ε δίνδνο κέζα από ηελ Αγία Ρξηάδα, πνπ ν δξφκνο είλαη πνιχ ζηελφο. Ν ίδηνο δξόκνο απνηειεί κηα θύξηα πύιε γηα ηνλ νξεηλό όγθν ηνπ Διηθώλα, πνπ δηαζπλδέεηαη κε αξθεηέο γεηηληάδνπζεο πεξηνρέο, θαζψο θαη κε ηα παξάιηα ηνπ Θνξηλζηαθνχ, πξνο ηνπο θφιπνπο ηεο Γνκβξαίλαο θαη ηεο Αληίθπξαο. Ζ πξόζβαζε ζηα παξάιηα ηνπ πξώελ Γήκνπ Θνξώλεηαο (όξκνο Εάιηζαο) είλαη δπζρεξήο. Νη επηινγέο είλαη είηε κέζσ Θίζβεο, κε αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν σο ηα Σψζηηα θαη ελ ζπλερεία κε ρσκαηφδξνκν 15ρικ. θαθήο βαηφηεηαο, είηε κέζσ δηαθιάδσζεο απφ ην δξφκν Αγία Άλλα Θπξηάθη, κε ρσκαηφδξνκν 15ρικ επίζεο θαθήο βαηφηεηαο. Ζ βειηίσζε νδνχ πξφζβαζεο πξνο ζην Πεξαθείκ θαη παξαιία Εάιηζαο, εθηηκάηαη ζεκαληηθή παξέκβαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ζπλνιηθφηεξε αλάδεημε ηνπ Διηθψλα θαη ησλ παξαιίσλ ηνπ Θνξηλζηαθνχ. Ρν εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ πξψελ Γήκνπ Θνξψλεηαο, είλαη αλεπαξθέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πξνζέγγηζε 69

70 θάπνησλ ηκεκάησλ ησλ νηθηζκψλ κε απηνθίλεην είλαη αδχλαηε. Ρα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηνπο νηθηζκνχο ηεο Θνξψλεηαο θαη ηεο Αγίαο Ρξηάδαο, ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ησλ δξφκσλ θαη ησλ έληνλσλ θιίζεσλ. Ρα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηφζν ηελ θπθινθνξία, φζν θαη ηε ζηάζκεπζε. Ν Άγηνο Γεψξγηνο ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ηνπ, δηαζέηεη ζηνηρεηψδε θπθινθνξηαθή νξγάλσζε ζην νδηθφ δίθηπν ηνπ νηθηζκνχ, ε νπνία πάλησο ρξεηάδεηαη αλαδηάξζξσζε θαη βειηίσζε. Θεηηθέο παξεκβάζεηο θξίλνληαη ε δεκηνπξγία κνλφδξνκσλ ζηελ Αγία Ρξηάδα (άλνδνο θαη θάζνδνο) θαη ε παξάθακςε ηεο Αγίαο Άλλαο. ΓΔ Γαύιεηαο Ζ πξφζβαζε ζηε Γαχιεηα γίλεηαη απφ ηελ Δζληθή νδφ Αζελψλ-Ιακίαο Δ75. Ν νηθηζκφο ηεο Γαχιεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ παιηά Δζληθή Νδφ Ιηβαδεηάο- Ιακίαο θαη κε ηνλ εζληθφ δξφκν Ιηβαδεηάο- Γειθψλ κέζσ Δπαξρηαθνχ άμνλα ν νπνίνο είλαη ζηελφο θαη ζε θαθή θαηάζηαζε θαη ν νπνίνο δηαζρίδεη ηνλ νηθηζκφ. πάξρεη επίζεο, έλα δίθηπν αγξνηηθψλ νδψλ πνπ εμππεξεηεί ηνπο θαηνίθνπο ζηηο αγξνηηθέο ηνπο εξγαζίεο. Ν επαξρηαθφο δξφκνο πνπ δηαζρίδεη ηε Γαχιεηα εμππεξεηεί ππεξαζηηθέο θαη αζηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο αξηεξία γηα ηνλ νηθηζκφ παξ φιν πνπ δελ έρεη ηα απαηηνχκελα γεσκεηξηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Ππλδέεη, επίζεο, ηε Γαχιεηα κε ηνλ νηθηζκφ ηνπ Καπξνλεξίνπ θαη κε ην Πηδεξνδξνκηθφ Πηαζκφ Γαχιεηαο. Κέζσ δεκνηηθήο νδνχ ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ νηθηζκφ Ξαξνξίνπ. Νη νηθηζκνί ηνπ πξψελ Γήκνπ Γαχιεηαο, εμππεξεηνχληαη κε δίθηπν ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ απφ θαη πξνο ηε Ιηβαδεηά θαη πξνο ην Γίζηνκν. Ρν νδηθφ δίθηπν δελ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ δεδνκέλνπ φηη έρεη επέιζεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηξνρνθφξσλ. Θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαθή βαηφηεηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θπξίσο ηεο Γαχιεηαο, παίδεη θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο (νη δξφκνη αθνινπζνχλ ηηο ηζνυςείο). Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη πσο ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή εμππεξεηεί ζπκπιεξσκαηηθά ηελ Γαχιεηα θαζψο ππάξρνπλ θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα απφ Αζήλα πξνο Ιακία Θεζζαινλίθε κε ζηάζε ζηε Γαχιεηα. ΓΔ Σαηξώλεηαο Απφ ηνλ πξψελ Γήκν ηεο Σαηξψλεηαο δηέξρεηαη ε παιηά εζληθή νδφο Αζελψλ Ιακίαο ζε κήθνο 17 Km. Ν ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο δελ ζπλδέεη κφλν ηνπο νηθηζκνχο ηνπ πξψελ Γήκνπ κεηαμχ ηνπο αιιά ζπλδέεη νδηθά κε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Ιηβαδεηάο θαζψο θαη ηηο έδξεο ησλ άιισλ δήκσλ ηνπ λνκνχ. Ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηεο νδνχ αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη απηή δηέξρεηαη κέζσ απφ ηνπο νηθηζκνχο Σαηξψλεηαο θαη Θνπξίνπ, απνηειεί παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο ηφζν γηα ηα δηεξρφκελα νρήκαηα, φζν θαη γηα ηνπο πεδνχο εληφο ησλ δπν νηθηζκψλ. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο αχμεζεο ησλ δηνδίσλ ζηελ Δζληθή Νδφ, έρεη απμεζεί δξακαηηθά ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θνξηεγψλ. Ζ ΞΔΝ είλαη γεληθά ζε θαθή θαηάζηαζε. Ρν εμσαζηηθφ νδηθφ δίθηπν, δειαδή ην νδηθφ δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη ην επαξρηαθφ θαη δεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν (πνπ αλέξρεηαη ζε 35 Km) θαη ην αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν (πνπ αλέξρεηαη ζε 200 Km). Ρν αζηηθφ νδηθφ δίθηπν, δειαδή νη δξφκνη εληφο ησλ δνκεκέλσλ πεξηνρψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά θαη 70

71 γηα ηνπο νθηψ νηθηζκνχο ζε 15,4 Km. ινη νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί γηα ην κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ έγηλαλ κε ηελ βνήζεηα ηερλνινγίαο Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηψλ (G.I.S.) πάλσ ζε ππφβαζξν ραξηψλ θιίκαθαο 1:5000. Ζ εμππεξέηεζε ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο απφ ηα Κέζα Καδηθήο Κεηαθνξάο απηή ηελ ζηηγκή γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΘΡΔΙ Ιηβαδεηάο ην νπνίν ελψλεη ηελ Σαηξψλεηα κε ηα δηνηθεηηθά θέληξα ηνπ λνκνχ θαη θπξίσο κε ηελ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο. Ρα δξνκνιφγηα είλαη θαζεκεξηλά θαη αξθεηά ηαθηηθά θπξίσο γηα ηνπο νηθηζκνχο πάλσ ζην θεληξηθφ νδηθφ άμνλα δηφηη ππάξρεη ε ηαθηηθή δηαδξνκή Ιηβαδεηάο- Γαχιεηα. Ρα ππφινηπα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα εμππεξεηνχληαη κε ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο. Ρέινο ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ηεο ζχλδεζεο ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο Ιηβαδεηάο κε ηνλ πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν. Ρν γεγνλφο φηη ε παιαηά Δζληθή Νδφο Αζελψλ Ιακίαο δηαζρίδεη έλα κέξνο ηνπ πξψελ Γήκνπ δεκηνπξγεί θάπνηα ζεκαληηθά δεηήκαηα σο πξνο ηελ θπθινθνξία θπξίσο βαξέσλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Σαηξψλεηαο θαη ηνπ Θνπξίνπ. Ν πξψελ Γήκνο Σαηξψλεηαο εκθαλίδεη έλαλ ζρεηηθά απμεκέλν βαζκφ ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ, θαηλφκελν πνπ είλαη ζχλεζεο γηα φιεο ηηο αγξνηηθέο θαη επαξρηαθέο πεξηνρέο. Ζ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ γίλεηαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ησλ νηθηζκψλ. Έλα ζεκαληηθφο αξηζκφο νρεκάησλ ζηαζκεχεη επίζεο ζε ππαίζξηνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο έμσ απφ ηηο θαηνηθίεο. Δπίζεο αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηελ πξνβιεκαηηθή ζηάζκεπζε ησλ βαξέσλ αγξνηηθψλ νρεκάησλ θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ εληφο ησλ νηθηζκψλ. Θιείλνληαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ χπαξμε δχν εηδηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ Σαηξψλεηα, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ νδεγψλ. Νη δχν απηνί ρψξνη βξίζθνληαη έλαληη ηνπ κνπζείνπ αιιά θαη ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο Σαηξψλεηαο. ΓΔ Θπξηαθίνπ Ζ βειηίσζε ησλ νδηθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ Θπξηαθίνπ, θπξίσο κε ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λένπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ, ηε Ιηβαδεηά, κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ άμνλα Ιηβαδεηά Διηθψλαο Θπξηάθη, αιιά θαη ηελ απεπζείαο ζχλδεζε καδί ηεο, δξνκνινγεί λέεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη ζέηεη λέα δεδνκέλα ζηελ νηθηζηηθή εμάξηεζε ηνπ νηθηζκνχ Θπξηαθίνπ απφ ηε Ιηβαδεηά θαη ζην νηθηζηηθφ δίθηπν ηνπ Λνκνχ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ νδηθφ έξγν είλαη θαη ε θαηαζθεπή ηνπ άμνλα Θπξηάθη Αγ. Άλλα -Θίζβε, ν νπνίνο ζε ζπλέρεηα ηεο δηαδξνκήο Γηζηφκνπ Πηεηξίνπ - Νζίνπ Ινπθά ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη λα αλαβαζκηζηεί σο πξνο ηελ ράξαμε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δξφκνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ επηζθέπηε κέζσ ηνπ νξνπεδίνπ ηεο Αξβαλίηζαο θαη ηνπ θαηάθπηνπ Διηθψλα ζηελ Αζήλα, κέζσ Θίζβεο. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα δηαδξνκή κέζα απφ ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ελαιιαθηηθή ηεο δηαδξνκήο Δ.Ν. Ιηβαδεηά Θήβα Αζήλα. Δπίζεο ε δηάλνημε λέαο νδνχ ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ηελ παξαιία ε νπνία λα ζπλδέεη ηνπο φκνξνπο Γήκνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο (Ξαξαιία Γηζηφκνπ εξγνζηάζην Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. 71

72 Ραξζφο Ξαλαγία Θαιακηψηηζζα - Θίζβε) ζα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο πξψελ Θνηλφηεηαο. Έηζη, κεηά ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ λέσλ νδψλ, ην νδηθφ δίθηπν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ θαη επαξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Θνηλφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηηο δηαδεκνηηθέο ζπλδέζεηο ηεο θαη ζηηο ζπλδέζεηο ηεο κε ην επαξρηαθφ θαη εζληθφ νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Δληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο πξψελ Θνηλφηεηαο ππάξρεη έλα δεπηεξεχνλ δίθηπν δξφκσλ, θπξίσο νξεηλψλ ρσκαηφδξνκσλ, πνπ έρνπλ δηαλνηρηεί γηα ηε κεηαθνξά κεηαιιεχκαηνο πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Γηζηφκνπ ζηνλ θφιπν ηεο Αληίθπξαο, φπνπ βξίζθεηαη ην εξγνζηάζην ηεο Αινπκίλην ηεο Διιάδνο Α.Δ. Π απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη δξφκνη πνπ αθηηλσηά θαηεπζχλνληαη πξνο λφην θαη ζπλδένπλ ην Θπξηάθη κε ηνπο νηθηζκνχο Άγ. Αζαλάζην, Ραξζφ, Ξαλαγία Θαιακηψηηζζα. Έηζη ε νδηθή επηθνηλσλία ησλ κηθξψλ νηθηζκψλ κε ην Θπξηάθη είλαη σο εθ ηνχηνπ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή θαη ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή. Ζ θαηαζθεπή ελφο αζθαιηνζηξσκέλνπ δξφκνπ πνπ λα ζπλδέεη ην Θπξηάθη κε ηνπο ινηπνχο νηθηζκνχο ηνπ ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θζίλνπζα πιεζπζκηαθή πνξεία ησλ νηθηζκψλ απηψλ θαη ζα εληζρχζεη ηελ νηθηζηηθή ηνπο αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε εθπφλεζε πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ ζα νξηνζεηήζεη ηελ έθηαζή ηνπο. 72

73 Ύδξεπζε απνρέηεπζε Γ.Δ. ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Πηελ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο ην δίθηπν χδξεπζεο είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζχγρξνλν. Ιεηηνπξγεί ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Γ.Δ..Α.Ι. ε φπνηα είλαη δεκνηηθή επηρείξεζε εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ιεηηνπξγεί ζαλ Λ.Ξ.Η.Γ. θαη έρεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: ηελ παξνρή θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ηε δηαρείξηζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε φια ηα δίθηπα. Νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο Ιηβαδεηάο είλαη φινη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο, ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ πξψελ δήκνπ Ιηβαδεηάο. Νη αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηνχληαη ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή λεξνχ ζσζηήο πνηφηεηαο, ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν, ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο ζην δίθηπν. πάξρεη αλάγθε γηα εμάιεηςε ηεο ζνιφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε πεξηφδνπο παξαηεηακέλεο έληνλεο βξνρφπησζεο. Δπίζεο απαηηείηαη: Αληηθαηάζηαζε επηπιένλ παιαηψλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζηε πφιε ηεο Ιηβαδεηάο. δξνδφηεζε νηθηζκνχ Διηθψλα. Κείσζε αθαλψλ δηαξξνψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο ηεο Ιηβαδεηάο. Απνδέθηεο ρσξίο ρξέσζε είλαη νη ΟΝΚΑ πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί κία παξνρή λεξνχ ζε ρψξν πνπ ππνδείρζεθε απφ ην Γήκν θαη πδξεχνληαη δσξεάλ. Δξγνιάβνη δηαθφξσλ έξγσλ ( ηδηαίηεξα νδνπνηίαο ) νη νπνίνη κε εηδηθά βπηία πδξνθφξεο ιακβάλνπλ λεξφ απφ ηνπο «ππξνζβεζηηθνχο θξνπλνχο» θαη ρξεψλνληαη κε εηδηθφ ηηκνιφγην. Απφ θξνπλνχο ιακβάλεη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη ε Ξπξνζβεζηηθή ππεξεζία, ρσξίο ρξέσζε. Ζ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο δηαζέηεη δίθηπν απνρέηεπζεο. Ρα ιχκαηα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο θαηαιήγνπλ ζην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ Ιηβαδεηάο πνπ εμππεξεηεί ην 90% ηεο πφιεο. Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, λνηηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Ιηβαδεηάο ζηε ζέζε Σαξβνπξφξαρε. Δπεηδή ιεηηνπξγεί απφ ην 1992 θαη ππάξρεη αλάγθε ζπληεξήζεσλ, αληηθαηαζηάζεσλ θαη επέθηαζεο ηνπ Βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο Ιηβαδεηάο. Δπηηαθηηθέο είλαη νη αλάγθεο ζηα έξγα εηζφδνπ θαη ζηα έξγα επεμεξγαζίαο ηεο ηιχνο θαζψο θαη ε κείσζε πνζφηεηαο νκβξίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην δίθηπν αθαζάξησλ - Βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Απαηηείηαη θαηαζθεπή δηθηχσλ φκβξησλ ζηελ Ιηβαδεηά. Βηνινγηθφ θαζαξηζκφ δηαζέηεη θαη ν νηθηζκφο ησλ Ρζνπθαιάδσλ. πάξρνπλ θαηαλαισηέο ρσξίο δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, εθ ησλ νπνίσλ : 393 δηάζπαξηα θαηά κήθνο ζηηο εηζφδνπο-εμφδνπο ηεο πφιεο, 252 ζηελ πξψελ θνηλφηεηα Ιαθπζηίνπ, 153 ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Διηθψλα, 147 ζηελ πξψελ θνηλφηεηα Οσκαίηθνπ, 134 ζηνλ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ξ. Σσξηνχ, 47 ζηνλ νηθηζκφ ηεο Αλάιεςεο θαη 44 ζηελ ζέζε «Ρδηκέηθα». Νη ππφινηπνη νηθηζκνί δε δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν αιιά εμππεξεηνχληαη κε ζεπηηθνχο θαη απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. Ρα πγξά 73

74 απφβιεηα απηψλ ησλ νηθηζκψλ κεηαθέξνληαη κε βπηηνθφξα νρήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Ρα ππάξρνληα δίθηπα χδξεπζεο εληφο ησλ νηθηζκψλ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παιαηά θαη ηα πεξηζζφηεξα ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο αθνχ παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο θιπ. Ξξνβιήκαηα ζηελ χδξεπζε εηδηθά, ππάξρνπλ ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο νηθηζκνχο ηνπο ζεξηλνχο θπξίσο κήλεο, ιφγσ κεγάιεο θαηαλάισζεο απφ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Λέα δίθηπα απαηηνχληαη θαη ζηηο επεθηάζεηο ζρεδίσλ πφιεο θαη νηθηζκψλ. Γ.Δ. ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ Πηνλ πξψελ Γήκν Θνξψλεηαο ππάξρεη αλνκνηνκνξθία ζηελ επάξθεηα ηνπ λεξνχ χδξεπζεο, αλά νηθηζκφ. Δπαξθέο θξίλεηαη ην πδάηηλν δπλακηθφ χδξεπζεο ζηνλ Άγην Γεψξγην, ηελ Αγία Ρξηάδα θαη ηελ Θνξψλεηα, ελψ αλφξπμε γεσηξήζεσλ απαηηείηαη γηα ηνπο νηθηζκνχο ηεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο θαη ησλ Αιαιθνκελψλ. Ρν κεγαιχηεξν θαη ρξφλην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ Αγία Άλλα, φπνπ ε πδξνδφηεζή ηεο απφ ην θαλάιη ηνπ Κφξλνπ ζεσξείηαη ε κφλε ιχζε. Δθηφο απφ ηα έξγα εμαζθάιηζεο επαξθψλ πνζνηήησλ λεξνχ, κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο παξεκβάζεηο (δεμακελέο, βειηίσζε δηθηχσλ, θ. ι. π.) θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ χδξεπζεο. Νη νηθηζκνί ηνπ πξψελ Γήκνπ Θνξψλεηαο δε δηαζέηνπλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν αθαζάξησλ. Ρφζν ην δίθηπν, φζν θαη ε παξνρέηεπζε ζε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη ππνδνκέο απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. πάξρεη αλάγθε θαηαζθεπήο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηδηαίηεξα γηα ηνπο νηθηζκνύο Αγ. Γεσξγίνπ θαη Αγ. Ρξηάδαο. Γ.Δ. ΓΑΙΔΗΑΠ Πηε Γαχιεηα ππάξρνπλ δχν θχξηεο πεγέο, ε πεγή ηνπ Άη- Ιηα (θνληά ζην Καληέκη, δξφκνο Γίζηνκν- Γαχιεηα) θαη ε πεγή ηεο Κάλαο (ζην δξφκν πξνο ηελ Ηεξά Κνλή Ηεξνπζαιήκ). Ρν Ξαξφξη πδξεχεηαη απφ Γεκνηηθή Γεψηξεζε θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Ρ.Θ. Καπξνλεξίνπ. Ρα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ λεξψλ ησλ πεγψλ, δεδνκέλνπ φηη κεγάιεο πνζφηεηεο δηνρεηεχνληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ Αζελψλ, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί εθηεηακέλα πξνβιήκαηα πδξνδφηεζεο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Γαχιεηαο. Έρεη θαηαζθεπαζζεί βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ζηε Γαχιεηα κε ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο «Νινθιήξσζε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Γαχιεηαο» θαη «Θαηαζθεπή αλακνλψλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζπηηηψλ κε ηελ απνρέηεπζε». Πην Ξαξφξη θαη ζην Καπξνλέξη εθπνλνχληαη κειέηεο γηα «Θαηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ». Πήκεξα, ε απνρέηεπζε γίλεηαη κέζσ ηδησηηθψλ βφζξσλ. 74

75 Γ.Δ. ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ Ν πξψελ Γήκνο Σαηξψλεηαο πδξνδνηείηαη θπξίσο απφ γεσηξήζεηο. ινη νη νηθηζκνί δηαζέηνπλ δίθηπν χδξεπζεο ην νπνίν απνηειείηαη απφ αγσγνχο PE. Ππλνιηθά ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε κέηξα. Ζ επάξθεηα ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαηαγξάθεηαη σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή θαζψο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πδξνδφηεζε ησλ νηθηζκψλ. ζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πεξηνρή δελ ππάξρεη απνρεηεπηηθφ δίθηπν αθαζάξησλ. Νη θαηνηθίεο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηνπο νηθηζκνχο εμππεξεηνχληαη απφ βφζξνπο, θπξίσο ζηεγαλνχο φπνπ ε δηάζεζε ησλ ζπιιεγέλησλ ιπκάησλ γίλεηαη απφ βπηηνθφξα νρήκαηα ζπλήζσο κε αλεμέιεγθην ηξφπν (π.ρ. δηάζεζε ζε πδαηνξέκαηα). Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη θαηνηθίεο εμππεξεηνχληαη απφ απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο, γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν φζνλ αθνξά ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Δπίζεο, επεηδή δελ ππάξρεη δίθηπν απνρέηεπζεο ιπκάησλ ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο, είλαη πηζαλφ ηκήκα ησλ θαηνηθηψλ λα έρεη ζπλδέζεη παξαλφκσο ηελ νηθηαθή απνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ κε ην δίθηπν ησλ φκβξησλ, κε απνηέιεζκα ηα παξαγφκελα ιχκαηα λα δηαηίζεληαη απεπζείαο ζε πδαηνξέκαηα πξνθαιψληαο έηζη ηελ ξχπαλζε ηνπ λεξνχ θαη απνηειψληαο εζηίεο θηλδχλνπ γηα ηελ δεκφζηα πγεία. Ρν ζχλνιν ησλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ Γήκνπ Σαηξψλεηαο εμππεξεηείηαη απφ δίθηπν απνρέηεπζεο ησλ φκβξησλ πδάησλ, ην νπνίν θξίλεηαη γεληθά επαξθέο, δεδνκέλνπ φηη ζηνπο νηθηζκνχο απηνχο δελ έρνπλ παξαηεξεζεί πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Γ.Δ. ΘΟΗΑΘΗΝ Νη αλάγθεο ζε χδξεπζε ηεο πξψελ θνηλφηεηαο Θπξηαθίνπ θαιχπηνληαη απφ πξφζθαηα θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη κε απηφλνκν δίθηπν χδξεπζεο απφ ην Κφξλν. Ν νηθηζκφο δηαζέηεη έλα ζεκαληηθά αλεπηπγκέλν δίθηπν φκβξησλ ζην νπνίν έρνπλ ζπλδεζεί νη απνρεηεχζεηο ησλ αθαζάξησλ φισλ ησλ ζπηηηψλ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη σο δίθηπν απνρέηεπζεο ησλ ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνχ. Ξεξίπνπ ην 30% ησλ νηθηψλ θαιχπηεηαη απφ δίθηπν απνρέηεπζεο. πάξρεη αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη θαηαζθεπή βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. Πηα δχν ξέκαηα πνπ δηαζρίδνπλ ηνλ νηθηζκφ ππάξρνπλ θίλδπλνη θαηάξξεπζεο θαη έκθξαμεο. 75

76 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Πηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Ιηβαδεηάο, θαζψο επίζεο θαη ζε επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο εθηφο νηθηζηηθνχ ηζηνχ (εζηηαηφξηα, πξαηήξηα βελδίλεο θ.ι.π.) γίλεηαη ζπιινγή ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ κε ην ζχζηεκα ηεο κεραληθήο απνθνκηδήο απφ ηξνρήιαηνπο θάδνπο. Δπίζεο εθαξκφδεηαη ζχζηεκα αλαθχθισζεο κε κπιε θάδνπο φρη πιήξσο αλαπηπγκέλν. Δηδηθφηεξα: Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε γίλεηαη ζε θάδνπο πξάζηλνπο γηα ηα ζχκκεηθηα θαη κπιε γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. πάξρνπλ ζεκαληηθέο αλάγθεο θπξίσο ζε θάδνπο αλαθχθισζεο ελψ απαηηείηαη θαη εμνξζνινγηζκφο ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ θάδσλ. Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα αλαθχθισζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο κε κπιε θάδνπο. Ρα πξνεγνχκελα ρξφληα ην ζχζηεκα ππνιεηηνπξγνχζε ή θαη είρε εγθαηαιεηθζεί κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο. Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 μεθίλεζε πάιη λα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα αλαθχθισζεο. Γελ έρνπλ θαιπθζεί φινη νη νηθηζκνί θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αλάγθεο ζε θάδνπο αλαθχθισζεο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο νηθηζκνχο. Ζ δηάζεζε ησλ νηθηαθψλ γίλεηαη ζην Σ..Ρ.Α. Ιηβαδεηάο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Αξάζθνβα. Δθεί ππήξρε Σ.Α.Γ.Α. πνπ απνθαηαζηάζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ Σ..Ρ.Α. απφ ην Ρν 2010 παξαδφζεθε ζε ιεηηνπξγία δεχηεξν θχηηαξν ζηελ ίδηα ζέζε ελψ δηαθφπεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ. Πξνβιήκαηα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α.: Α. Ρν παιαηφ θχηηαξν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε πξνδηαγξαθέο Σ..Ρ.Α. ην 1996, είλαη πιένλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, εκθαλίδεη εηθφλα ζεκαληηθψλ δηαξξνψλ ζην πεξηβάιινλ κε θφξηηζε αλάινγα κε ηηο βξνρνπηψζεηο. Ρν πξφβιεκα είλαη ρξφλην, έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ ππεξθνξεζκφ ηνπ παιαηνχ θπηηάξνπ θαη ηηο εγθιεκαηηθά πιεκκειείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή. Ρα ηειεπηαία δχν ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δεκηνπξγήζεθαλ δχν ζηξψζεηο (ηακπάληα) ζθνππηδηψλ ζε ρψξν κε ζηεγαλνπνηεκέλν. Β. Ν λένο Σ..Ρ.Α. εκθαλίδεη εθηεηακέλεο δηαξξνέο ζηξαγγηζκάησλ ηδηαίηεξα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηε ξχπαλζε ησλ θαηάληε εδαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Δπίζεο εκθαλίδεη κεγάιεο θιίζεηο πνπ θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. Ππλνιηθά ν ρψξνο ηνπ Σ..Ρ.Α. ρξήδεη ζπληεξήζεσλ, ζπκπιήξσζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ (θπιάθην, γεθπξνπιάζηηγγα, κεραλήκαηα). Δπίζεο ε νδφο πξφζβαζεο είλαη ζρεδφλ θαηεζηξακκέλε κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλνληαη ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ηα άιια νρήκαηα. Ρελ πξνεγνχκελε πεξίνδν απνθαηαζηάζεθαλ πιήξσο 11 Σ.Α.Γ.Α. (ρψξνη αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ) ζε φιν ηνλ Γήκν θαη εθθξεκεί ε απνθαηάζηαζε 2 δεισκέλσλ Σ.Α.Γ.Α. ζην Θπξηάθη θαη ην Ξαξφξη. Υζηφζν νη 76

77 ππαξθηνί Σ.Α.Γ.Α. είλαη πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο έρνπλ δεισζεί θαη δελ είλαη πιήξσο θαηαγεγξακκέλνη. Δηδηθά απφβιεηα Γελ ππάξρεη ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε αδξαλψλ ή άιισλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ εθηφο απφ ζπιινγή ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Ηδηαίηεξν πξφβιεκα απνηειεί ε έιιεηςε ρψξνπ δηάζεζεο αδξαλψλ (κπάδσλ) κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλνληαη αλεμέιεγθηα ρψξνη εληφο θαη εθηφο ησλ νηθηζκψλ νη νπνίνη εθηφο απφ κπάδα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφξξηςε ζθνππηδηψλ. Αλά δεκνηηθή ελφηεηα ηα πξνβιήκαηα αθνξνχλ: Γ.Δ. ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλεη πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζην Σ..Ρ.Α. Ιηβαδεηάο θαη ηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο κε κπιε θάδνπο. πάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο κπιε θάδσλ. Δκθαλίδεηαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαζαξηφηεηαο ηφζν ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηδηαίηεξα θαηά κήθνο θαη κέζα ζηελ θνίηε ηεο Έξθπλαο, φζν θαη ζηηο γεηηνληέο θαη ηηο νδνχο ηεο πφιεο. Γ.Δ. ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλεη πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζην Σ..Ρ.Α. Ιηβαδεηάο θαη ηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο κε κπιε θάδνπο. Θάδνη αλαθχθισζεο ππάξρνπλ κφλν ζηνπο νηθηζκνχο Αγ. Γεσξγίνπ θαη Αγ. Ρξηάδαο. Πηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ απνθαηαζηάζεθαλ 2 Σ.Α.Γ.Α. Γ.Δ. ΓΑΙΔΗΑΠ Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλεη πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζην Σ..Ρ.Α. Ιηβαδεηάο θαη ηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο κε κπιε θάδνπο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο. Πηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. έρεη νινθιεξσζεί ε απνθαηάζηαζε 4 Σ.Α.Γ.Α. θαη έρεη αδεηνδνηεζεί ε κειέηε πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ζηελ ζέζε Αγ. Θεφδσξνη Ξαξνξίνπ. Γ. Δ. ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλεη πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζην Σ..Ρ.Α. Ιηβαδεηάο θαη ηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο κε κπιε θάδνπο ζε φιεο ηηο Ρ.Θ. Ζ θαηαλνκή ησλ θάδσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ψζηε λα εμππεξεηνχληαη φιεο νη γεηηνληέο θάζε νηθηζκνχ. Δπίζεο, ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο ιεηηνπξγνχζαλ 3 Σψξνη Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (Σ.Α.Γ.Α.) ζηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο Αθνληίνπ, Αλζνρσξίνπ θαη Ξξνθ. Ζιία. Νη Σ.Α.Γ.Α. απηνί ιεηηνπξγνχζαλ απφ ην 1976 θαη απνθαηαζηάζεθαλ ην Ζ θαζαξηφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 77

78 Γ.Δ. ΘΟΗΑΘΗΝ Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ θαη πεξηιακβάλεη πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζην Σ..Ρ.Α. Ιηβαδεηάο. πάξρεη κε απνθαηεζηεκέλνο ρψξνο δηάζεζεο ζηνλ νπνίν γηλφηαλ απφζεζε απφ ηελ η. θνηλφηεηα ζην παξειζφλ θαη αλεμέιεγθηνο ρψξνο κεγάιεο έθηαζεο ζηελ έμνδν ηνπ ρσξηνχ πξνο Θνξηλζηαθφ (ζην 2 ν ρικ.). Γελ γίλεηαη αλαθχθισζε. πάξρεη αλάγθε βειηίσζεο ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ νηθηζκνχ. Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα : -ησλ νηθνπέδσλ εληφο ηνπ νηθηζκνχ θαη γηα ιφγνπο ππξαζθάιεηαο θαη - ησλ ζθεπαζηψλ ξεκάησλ θαη γηα ιφγνπο αληηπιεκκπξηθνχο. Ρέινο ππάξρνπλ ζηάβινη ζε επαθή κε ηνλ νηθηζκφ πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαζαξηφηεηαο, νζκψλ θαη δεκφζηαο πγηεηλήο Θνηλόρξεζηνη ρώξνη αζηηθνύ ηζηνύ Αλά δεκνηηθή ελφηεηα: o Γ.Δ. ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Ζ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο δηαζέηεη ειάρηζηνπο δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ θαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Έξθπλα. Βαζηθνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη νη πιαηείεο Δζληθήο Αληηζηάζεσο θαη Ιάκπξνπ Θαηζψλε, νη νπνίεο φκσο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Ζ πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο, πεξηηξηγπξηζκέλε απφ ρψξνπο αλαςπρήο, θαθεηέξηεο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηξάπεδεο. Ζ πιαηεία Ι. Θαηζψλε, γλσζηή θαη σο Εάππεην, απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο πιαηείεο ηεο πφιεο, ζηελ νπνία ζηεγάδεηαη θαη ην ηκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Πηεξεάο Διιάδαο. Κεηνλέθηεκα είλαη φηη ν θνηλφρξεζηνο απηφο ρψξνο είλαη απνθνκκέλνο απφ ηηο ππφινηπεο εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ην γεγνλφο φηη ε πιαηεία είλαη πεξηηξηγπξηζκέλε απφ νδηθνχο άμνλεο είλαη άιινο έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο θαη δε βνεζάεη ζηε ζσζηή ρξήζε ηεο απφ ηνπο πεδνχο, νη νπνίνη πξνηηκνχλ λα δηέξρνληαη ζηα ηκήκαηα γχξσ απ απηήλ φπνπ νη εκπνξηθέο ρξήζεηο βξίζθνληαη ζε θπζηθή ζπλέρεηα θαη κε ηνλ πεδφδξνκν Κπνπθίδνπ. Δπίζεο, ζηελ πνιενδνκηθή ελφηεηα ηνπ Ππλνηθηζκνχ ππάξρνπλ θάπνηεο επηθάλεηεο θνηλφρξεζηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ πιεηνλφηεηα, φκσο, ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εληνπίδνληαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Έξθπλα απφ ηελ νδφ Αηζρχινπ κέρξη ηηο Ξεγέο ηεο Θξχαο. Νη ππφινηπνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ εληνπίδνληαη ζηελ πφιε είλαη νη ρψξνη γχξσ απφ ηηο εθθιεζίεο, φπσο ε πιαηεία Αγ. Ξαξαζθεπήο, ν ρψξνο γχξσ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ, Αγ. Ληθνιάνπ, Αγ. Άλλαο θαη ε πιαηεία Γηάθνπ ζηε Κεηξφπνιε. Νη παξαπάλσ θνηλφρξεζηνη ρψξνη βξίζθνληαη ζηηο παξαδνζηαθέο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο Αγ. Γεσξγίνπ θαη Αγ. Ληθνιάνπ, φπνπ ζπγθεληξψλεηαη θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθθιεζηψλ ηεο πφιεο. 78

79 ΕΡΚΥΝΑ Π.Ε. 6 Π.Ε. 7 Π.Ε. 5 ΠΛ. Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ Π.Ε. 8 Π.Ε. 2 ΠΛ. ΕΘ.ΑΝΙΣΤΑΣΕΩΣ Π.Ε. 1 Π.Ε. 4 Π.Ε. 3 ΠΗΓΕ ΚΡΥΑ Θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηελ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο. πσο αλαθέξζεθε ε πφιε ηεο Ιηβαδεηάο δηαζέηεη πεξηνξηζκέλνπο δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ θαη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Έξθπλα. Νη ζεκαληηθφηεξεο ζπγθεληξψζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ εληνπίδνληαη ζηα ηκήκαηα ηεο παιηάο πφιεο. Δλψ ηα ηκήκαηα επέθηαζεο, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο δηακφξθσζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Απφ ηελ άιιε, ηα ηκήκαηα επέθηαζεο δηαζέηνπλ ζεκαληηθά αδφκεηα νηθφπεδα, ζε αληίζεζε κε ην ππθλνδνκεκέλν ηκήκα ηεο παιηάο πφιεο. Πε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ θαη θπξίσο ζην θνκκάηη επέθηαζεο ηεο πφιεο πνπ ρξνλνινγείηαη ην 1971, βφξεηα ηνπ παξαδνζηαθνχ θέληξνπ, ε ππθλφηεηα θαηνίθηζεο γίλεηαη φιν θαη πην αξαηή, φπσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρψξνο γηα λα αλαπηπρζεί ε πφιε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. o Γ.Δ. ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ Ζ δνκή ησλ νηθηζκψλ θαη ε απνπζία ειεχζεξεο γεο, επηηξέπεη πεξηνξηζκέλε δηακφξθσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κέζα ζηνπο νηθηζκνχο. Απηφ πάλησο, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ νηθηζκψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηνηθίαο (κε απιέο), δελ ζπληζηά ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Άιισζηε νη ειιείςεηο κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ κε ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ αλάδεημε πεξηαζηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ. Πε θάζε πεξίπησζε νη δηακνξθψζεηο θαη νη αμηνπνηήζεηο κέζα ζηνπο νηθηζκνχο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, δηακνξθσκέλνη ή /θαη πξνο δηακφξθσζε γηα αλαςπρή, ζε θάζε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα, είλαη : 79

80 Γ.Γ. Αγίνπ Γεσξγίνπ: - Ξιαηεία Ξαηδηθνχ Πηαζκνχ - Σψξνο αλαςπθηεξίνπ ζηε ζέζε «Βξχζε» - Θεληξηθή πιαηεία Αγίνπ Γεσξγίνπ - Ξαηδηθή ραξά ζηε ζέζε «Τπξή» - Ξαηδηθή ραξά ζηε ζέζε «Αισλάθη» - Ξάξθν Αγίνπ Σαξαιάκπνπο ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ - (εθηεινχληαη εξγαζίεο δηακφξθσζεο) - Ξεξηβάιισλ ρψξνο Γεκνηηθνχ Θαηαζηήκαηνο θαη εθθιεζίαο Αγίαο Ρξηάδαο (εθηεινχληαη εξγαζίεο δηακφξθσζεο) Γ.Γ. Αγίαο Ρξηάδαο: - Θεληξηθή πιαηεία Αγίαο Ρξηάδαο - Ξεξηβάιισλ ρψξνο Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ, ζηνλ νπνίν ππάξρεη παηδηθή ραξά θαη αλαςπθηήξην - Ξεξηβάιισλ ρψξνο αλνηρηνχ ζεάηξνπ - Ξεξηβάιισλ ρψξνο θαη ρψξνο ζέαο Ξαιηνθθιεζηάο - Γ.Γ. Αγίαο Άλλαο: - Θεληξηθή πιαηεία (Ξιαηεία Ξξνθήηε Ζιία) - Γ. Γ. Θνξψλεηαο: - Ξαηδηθή ραξά ζηνλ ρψξν ηνπ παιηνχ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ - Ξιαηεία Θνξψλεηαο - Ξιαηεία δεμακελήο ζέζε «Ξιάηαλνο» (πξνο δηακφξθσζε) - Ξιαηεία Αγίαο Ξαξαζθεπήο - Γ.Γ. Αιαιθνκελψλ: - Ξιαηεία Αιαιθνκελψλ - Ξαηδηθή ραξά ζηελ πιαηεία Αγίνπ Αζαλαζίνπ o Γ.Δ. ΓΑΙΔΗΑΠ Ν πξψελ Γήκνο Γαχιεηαο δηαζέηεη ειάρηζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Πηνλ νηθηζκφ ηεο Γαχιεηαο ζεκαληηθφηεξνη ρψξνη είλαη ε Θεληξηθή πιαηεία θαζψο θαη νη πιαηείεο ησλ Δθθιεζηψλ ηνπ Αγ. Κελά θαη ησλ Αγ. Αλαξγχξσλ. 80

81 o Γ.Δ. ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ Ζ αλαινγία νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ηελ έθηαζε ησλ νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ ηνπ πξψελ Γήκνπ εθηηκάηαη ζε 65% πξνο 33%. Ρν ππνιεηπφκελν 2% θαιχπηεηαη απφ θνηλσθειείο ρψξνπο. Ρν πνζνζηφ ησλ 33 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ πνπ θαιχπηεηαη απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο νπζηαζηηθά αλήθεη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ζε ρψξνπο θπθινθνξίαο. Ππγθεθξηκέλα νη ρψξνη θπθινθνξίαο θαιχπηνπλ ην 25% ηνπ νξηνζεηεκέλνπ ηκήκαηνο ησλ νηθηζκψλ. Δπίζεο, ε κεγαιχηεξε αλαινγία θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Σαηξψλεηαο (20% ηνπ νηθηζκνχ), φπνπ ππάξρεη ν νξγαλσκέλνο ρψξνο πξαζίλνπ ζην «Ιένληα», ην πάξθν απέλαληη απφ απηφλ, ε έθηαζε ηνπ Γεκαξρείνπ, θ.α. Αληίζεηα, ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα νξγαλσκέλνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ην πνζνζηφ ηνπο είλαη αξθεηά κηθξφ (4% ησλ νηθηζκψλ). Κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξαηεξείηαη ρακειφ επίπεδν νξγάλσζεο ησλ δεκφζησλ ρψξσλ πνπ αθνξνχλ ζε πιαηείεο, αζηηθφ πξάζηλν ή θάπνηεο πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ξάλησο, ζε θάζε πεξίπησζε νη νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ Σαηξψλεηαο είλαη αγξνηηθνί ρσξίο ππθλνδνκεκέλα ηκήκαηα θαη κε ρακειφ χςνο θηηξίσλ. o Γ.Δ. ΘΟΗΑΘΗΝ Ν νηθηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε νξγαλσκέλσλ πξάζηλσλ ρψξσλ, θνηλφρξεζησλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρνπλ άρηηζηεο πεξηνρέο ζην πεξίγξακκα ηνπ νηθηζκνχ, αιιά κφλν νξηζκέλεο αξαηά δνκεκέλεο. Ν νηθηζκφο έρεη θζάζεη ζε πςειά επίπεδα θνξεζκνχ θαη ππθλνθαηνίθεζεο θαη απαηηείηαη άκεζα ε επέθηαζε πνιενδφκεζή ηνπ ψζηε λα ππάξμεη δηαζέζηκε νηθνπεδηθή γε πνπ ζα θαιχςεη ηηο νηθηζηηθέο αλάγθεο θαη ζα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ φζσλ επηζπκνχλ λα θηίζνπλ ζηνλ νηθηζκφ. Ρν νδηθφ δίθηπν εληφο ηνπ νηθηζκνχ δηαζέηεη ζηελνχο δαηδαιψδεηο δξφκνπο πνπ δε δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ελψ δελ ππάξρεη ιεηηνπξγηθή ηεξάξρεζε (πιάηνο δξφκνπ αλάινγν κε ην θφξην θπθινθνξίαο). Γξφκνο κε ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή θίλεζε είλαη ν άμνλαο εηζφδνπ ζηελ πφιε πνπ θαηαιήγεη ζηελ θεληξηθή πιαηεία θαη δελ έρεη δηέμνδν γηα εθηφλσζε. Πηνλ άμνλα απηφ δεκηνπξγνχληαη αξθεηά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηελ θεληξηθή πεξηνρή, φπνπ παξαηεξείηαη ζπγθέληξσζε νρεκάησλ θαη δελ ππάξρνπλ ρψξνη ζηάζκεπζεο. Ππλνιηθά ππάξρεη αλάγθε λέσλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηήξεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ. Ρέινο ππάξρεη ζεκαληηθή αλάγθε ζπκπιήξσζεο ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ θαη θαηαγξαθήο θαη δηαθνπήο ησλ παξάλνκσλ ζπλδέζεσλ (απεπζείαο κε ηελ ηάζε ησλ 220 V) κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. 81

82 Ινηπέο ηερληθέο ππνδνκέο Αγξνηηθέο ππνδνκέο Κεγαιχηεξεο αλάγθεο δηθηχσλ άξδεπζεο έρνπλ νη πεδηλέο εθηάζεηο ηνπ Γήκνπ. Σξεηάδεηαη λα νινθιεξσζνχλ ηα ήδε εθηεινχκελα αξδεπηηθά έξγα θαη λα κειεηεζνχλ θαη θαηαζθεπαζζνχλ λέα δηακνξθψλνληαο έηζη ζπλζήθεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ νη αξδεπφκελεο εθηάζεηο ζε βάξνο ησλ κε αξδεπφκελσλ, κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ γεσξγία ηεο πεξηνρήο. Ππγρξφλσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη νηθνλνκία ζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ γεσηξήζεηο θαη λα πξνηηκάηαη ε ρξήζε λεξνχ απφ πεγέο ή ιηκλνδεμακελέο γηα άξδεπζε. Δπίζεο ν Βνησηηθφο Θεθηζφο δεκηνπξγεί ζπρλά πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζηνπο θάκπνπο Ξαξνξίνπ, Βαζηιηθψλ θαη Αλζνρσξίνπ. Διιεηκκαηηθέο είλαη νη ππνδνκέο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο φπνπ κεηά ην θιείζηκν ησλ δεκνηηθψλ ζθαγείσλ, νη θηελνηξφθνη κεηαθηλνχληαη ζε αζχκθνξεο απνζηάζεηο θαη ππνρξεψλνληαη ζε πςειέο ηηκέο ηδησηηθψλ ζθαγείσλ. Δπίζεο εληνπίδεηαη ε αλάγθε ίδξπζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ ζηνλ Διηθψλα πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο θηελνηξνθίαο. Πε φηη αθνξά ηηο βαζηθέο αγξνηηθέο ππνδνκέο (αλαδαζκνί, παξάιιεια, αληηπιεκκπξηθά, αξδεπηηθά έξγα), ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε αλά Γ.Δ. είλαη ε εμήο: Γ. Δ. Ιηβαδεηάο Πηελ Γ.Δ. Ιηβαδεηάο θαη ζην Ιαθχζηην έρνπλ γίλεη αλαδαζκνί, θαηαζθεπαζηεί αξδεπηηθά δίθηπα θαη δίθηπα αγξνηηθήο νδνπνηίαο. Πηελ Ρ.Θ. Οσκαίηθνπ πνπ αλήθεη ζηνλ θάκπν ηνπ κέζνπ ξνπ ηνπ Β. Θεθηζνχ (βι. Γ.Δ. Σαηξψλεηαο Γαχιεηαο), έρεη γίλεη αλαδαζκφο θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί ην απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν θαη νη πξνζβάζεηο. Γ. Δ. Θνξώλεηαο Ν αλαδαζκφο ζηελ πεξηνρή είλαη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. Πχκθσλα κε ηελ α.π / 2000 Απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Βνησηίαο, νη πεξηνρέο ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ Θνξψλεηαο, Αιαιθνκελψλ, Αγ. Γεσξγίνπ, Αγ. Άλλαο θαη Αγ. Ρξηάδαο ηνπ Γήκνπ Θνξψλεηαο, θεξχρζεθαλ ππφ εθνχζην αλαδαζκφ. Δπίζεο αλαηέζεθε ζηε Γ/λζε Γεσξγίαο, ε θαηάξηηζε πίλαθα ησλ θηεκαηηψλ, θαζψο θαη ηεο έθηαζεο πνπ αλήθεη ζηνλ θαζέλα, κέζα ζηηο ππφ αλαδαζκφ πεξηνρέο. Πηε Γ/λζε Ρνπνγξαθηθήο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, έρεη απνζηαιεί ην ππ. αξηζκ / , κε ην νπνίν πξνηείλεηαη γηα έληαμε ζην πξφγξακκα αλαδαζκνχ, έθηαζε ζηξεκκάησλ, ηα νπνία αλήθνπλ ζε 824 ηδηνθηήηεο. Γηα ηελ πεξηνρή «Οάρε», ππάξρεη κεξηθή απνηχπσζε ζηξεκκάησλ απφ ην Πηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Θνξψλεηαο, δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο αληηπιεκκπξηθψλ, παξάιιεισλ, αξδεπηηθψλ θαη έξγσλ ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο λεξνχ. Αλαγθαία θξίλεηαη ε θαηαζθεπή ηακηεπηήξα ζηελ Ρ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ (πεξηνρή Ξφληδαο). Ρν έξγν 82

83 πξνηείλεηαη ζηε «Κειέηε δηεξεχλεζεο πξνβιεκάησλ άξδεπζεο θαη δπλαηφηεηαο θαηαζθεπήο ηακηεπηήξσλ Λ. Βνησηίαο», πνπ έρεη εθπνλήζεη ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ. Ξξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν έξγν ππνδνκήο, αλαπηπμηαθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά : - Πηε ζπγθέληξσζε λεξνχ, γηα ηελ άξδεπζε ζηξεκκάησλ γεσξγηθήο γεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Θνξψλεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ. Θεηηθή ζπλέπεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο είλαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ε εμαζθάιηζε νκαιψλ ζπλζεθψλ άξδεπζεο ζηηο θαιιηέξγεηεο, κεηψλνληαο παξάιιεια ην θφζηνο, θαη δηαηεξψληαο ηελ θνηλσληθν νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. - Πηε δηαζθάιηζε λέσλ δπλαηνηήησλ ήπηαο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή, κε ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ηακηεπηήξα, σο ρψξν ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζα αξζεί ην θαηλφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ρσξηψλ απφ ηνπο λένπο, θαη ηαπηφρξνλα ζα δηαθνξνπνηεζνχλ νη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο, πάληα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ ηνπ πξσηνγελνχο κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Νη αγξνηηθνί δξφκνη θαιχπηνπλ κεγάιν ηκήκα ηεο Γ.Δ. Νη βειηηψζεηο θαη νη δηακνξθψζεηο ησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ εμαζθαιίδνπλ ηελ άκεζε θαη επρεξή πξφζβαζε ησλ αγξνηψλ θαη ησλ θηελνηξφθσλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δηέιεπζε απφ θαη πξνο ηηο Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο. Δλδεηθηηθά θαηαγξάθεηαη έλα ζεκαληηθφ δίθηπν αγξνηηθήο νδνπνηίαο, πνπ ε δηακφξθσζή ηνπ, ζα δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα ζηελ νηθνλνκία ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα : - Γξφκνο απφ Άγην Γεψξγην έσο Άγην Ησάλλε - Γξφκνο απφ Ξφληδα Καξγαξίηα Θνξψλεηα - Γξφκνο απφ Άγην Γεψξγην έσο εξγνζηάζην θαισδίσλ - Γξφκνο απφ Αγία Ρξηάδα έσο Ξαλαγηά - Γξφκνο Θνξψλεηα Θηβέξη Αγία Ρξηάδα - Γ.Δ. Γαύιεηαο- Γ.Δ. Σαηξώλεηαο - Πηηο δχν ελφηεηεο αλήθεη θάκπνο πεξί ηα 60 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα ζηνλ κέζν ξνπ ηνπ Β. Θεθηζνχ. Ζ Γ.Θ. ηεο Γαχιεηαο είλαη νξεηλή. Γηα ηηο ππφινηπεο Ρ.Θ. ζπλνιηθά: - Αλαδαζκνί έρνπλ γίλεη ζηηο Ρ.Θ. Σαηξψλεηαο, Αγ. Βιαζίνπ, Ξξνζειίνπ, Αθνληίνπ, Βαζηιηθψλ θαη Ξξ. Ζιία, Καπξνλεξίνπ θαη Ξαξνξίνπ. - Γελ έρνπλ γίλεη αλαδαζκνί ζε Θνχξην θαη Αλζνρψξη δειαδή ζε πεξίπνπ 20 ρηι. ζηξέκκαηα. - Ξαξάιιεια έξγα δειαδή αγξνηηθέο νδνί- πξνζβάζεηοαπνζηξαγγηζηηθά, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε Σαηξψλεηα, Αγ. Βιάζε, Βαζηιηθά, Καπξνλέξη, Ξαξφξη. - Πηνπο αλαδαζκνχο Ξξνζειίνπ, Αθνληίνπ, Οσκαίηθνπ (Γ.Δ. Ιηβαδεηάο) θαη Ξξ. Ζιία έρνπλ ραξαρζεί νη δξφκνη, έρνπλ γίλεη πξνζβάζεηο θαη απνζηξαγγηζηηθά. - Πηνπο αλαδαζκνχο Σαηξψλεηαο θαη ζε κεγάιν κέξνο ησλ αλαδαζκψλ Αγ. Βιαζίνπ, Βαζηιηθψλ θαη Καπξνλεξίνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θιεηζηά, απηνκαηνπνηεκέλα δίθηπα άξδεπζεο. 83

84 Γ.Δ. Θπξηαθίνπ Πηελ Γ.Δ. Θπξηαθίνπ, νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ θηελνηξνθία Αμηνιόγεζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ ζην ζεκαηηθό ηνκέα «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ» ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ Δλφηεηεο: Κνημειακόρ πλούηορ, Αξιοθέαηα, Φςζικό πεπιβάλλον - πεπιοσέρ θςζικού κάλλοςρ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ Πεκαληηθφο κλεκεηαθφο πινχηνο θαη πνιιά αμηνζέαηα, δηάζπαξηα ζε φιν ην Γήκν, κε πην ραξαθηεξηζηηθά: ην Κεζαησληθφ Θάζηξν Ιηβαδεηάο θαη ηελ πεξηνρή ηεο Θξχαο Ιηβαδεηάο ην Ιένληα, ην αξραηνινγηθφ Κνπζείν θαη ην αξραίν ζέαηξν ηεο Σαηξψλεηαο ην αξραίν Θάζηξν ηνπ Ξαλνπέα (Αγ. Βιάζεο). Ξαξαδνζηαθέο Κνλέο Ιπθνχξεζη θαη Ηεξνπζαιήκ. Διιηπήο ζπληήξεζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ (Αθξνπφιεηο Γαχιεηαο, Υαηξψλεηαο, αξραία Κνξψλεηα θιπ) θαζψο θαη λεψηεξσλ θαη δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ή παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Ληβαδεηάο (Μχινη Παπατσάλλνπ, θηίξην νδνχ Γξππνλεζηψηε, παιαηφ Κξαηηθφ, ηαθηθά κλεκεία Αγ. Παξαζθεπήο). Άκεζνη θίλδπλνη θαηάξξεπζεο ηνπ Σξίρηλνπ γεθπξηνχ Ληβαδεηάο, νρπξψζεσλ ηνπ Κάζηξνπ Ληβαδεηάο θαη ησλ Μχισλ Παπατσάλλνπ. Διιηπήο πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηεο ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο ηεο Ληβαδεηάο 84

85 ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ Δλφηεηεο: Κνημειακόρ πλούηορ, Αξιοθέαηα, Φςζικό πεπιβάλλον - πεπιοσέρ θςζικού κάλλοςρ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ Όπαξμε πινχηνπ θπζηθψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο φπσο : ην φξνο Διηθψλ, νη θνξπθέο ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο βηφηνπνπο ηεο ρψξαο καο ηκήκα ηνπ φξνπο Ξαξλαζζφο κε νξζνπιαγηέο θαη ραξάδξεο, ν Βνησηηθφο Θεθηζφο θαη νη παξαπφηακνη ηνπ, αθηέο ζηνλ Θνξηλζηαθφ Θφιπν Πεκαληηθέο ζέζεηο δαζηθήο αλαςπρήο (Αξβαλίηζα, Πηξηγαληά, Ιαπαζηάο) Δληεηλόκελεο πηέζεηο θαη θίλδπλνο ζνβαξήο ππνβάζκηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ιφγσ : α. έιιεηςεο θαζνξηζκνχ δσλψλ αλάπηπμεο θαη ππνδνρήο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο θαηνηθία, γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή ρξήζε, αηνιηθνί ζηαζκνί, κεηαιιεία, ιαηνκεία θηι. β. έιιεηςεο κεραληζκψλ πξνζηαζίαο θαη βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ γ. χπαξμεο εμσαζηηθψλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο απφζεζεο απνβιήησλ δ. ζνβαξήο βηνκεραληθήο ξχπαλζεο ιφγσ ηνπ Αινπκηλίνπ ηεο Διιάδαο δ. Ούπαλζεο επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ πδάησλ ιφγσ αγξνρεκηθψλ, ζηεξεψλ θαη πγξψλ αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ - Απζαίξεηε θαη εθηόο ζρεδίνπ δόκεζε ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη κηθξφηεξε ζηνλ νξεηλφ φγθν θαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν 85

86 ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ Δλφηεηεο: Κνημειακόρ πλούηορ, Αξιοθέαηα, Φςζικό πεπιβάλλον - πεπιοσέρ θςζικού κάλλοςρ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ Απμαλφκελε δεκφζηα ζπδήηεζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο θνξείο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Δπηθξάηεζε θξηηεξίσλ βξαρππξφζεζκεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: Ξεπιβάλλον Θαι Ξοιόηηηα Εωήρ Δλφηεηεο: Ξολεοδομικά σαπακηηπιζηικά- σπήζειρ γηρ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ Ζ έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ θαη Έρνπλ ζπληαρζεί λέεο κειέηεο ΓΞΠ ζε Ιηβαδεηά θαη Γαχιεηα θαη έρνπλ εγθξηζεί Π.Σ.Ν.Ν.Α.Ξ. / ΓΞΠ ζε Θπξηάθη θαη Σαηξψλεηα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνθαιεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ αζηηθφ ρψξν θαη ζεκαληηθέο ζπγθξνχζεηο πάξρεη κειέηε ΓΞΠ πνπ δελ ρξήζεσλ ζηνλ εμσαζηηθφ: - αγξνηηθή γε ζε ζχγθξνπζε κε έρεη εγθξηζεί αθφκε απφ ην 1988 ζηνλ Αγ. Γεψξγην βηνκεραλίεο/βηνηερλίεο θαη θσηνβνιηατθά Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ζηα - ρψξνη ηνπξηζκνχ, αλαςπρήο, φξηα ηνπ λένπ Γήκνπ θαηνηθίαο, θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζχγθξνπζε κε αγξνηνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αηνιηθνχο ζηαζκνχο 86

87 ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: Ξεπιβάλλον Θαι Ξοιόηηηα Εωήρ Δλφηεηεο: Ξολεοδομικά σαπακηηπιζηικά- σπήζειρ γηρ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ Γηαηήξεζε ελ κέξεη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηζηνχ θαη κηθξφ παξαδνζηαθφ θηηξηαθφ απφζεκα ζηνπο νξεηλνχο νηθηζκνχο Θπξηάθη, Γαχιεηα, Αγ. Άλλα, Αγ. Ρξηάδα, Θνξψλεηα, Διηθψλ θαη ζε γεηηνληέο ηεο Ιηβαδεηάο (Εαγαξάο, Δπαγγειίζηξηα, Θάζηξν- Θξχα) ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ Αιινίσζε θαη αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηεο κνξθήο ησλ νηθηζκψλ Ξεξαηηέξσ ππνβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θηηξηαθνχ απνζέκαηνο Αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Ιηβαδεηάο ςειφο δείθηεο ππθλνθαηνίθεηεο Αηζζεηηθά ππνβαζκηζκέλν παξαπνηάκην αζηηθφ κέησπν. Ν αζηηθφο ηζηφο ηεο πφιεο ηεο Ιηβαδεηάο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αθαλφληζην ησλ νηθνδνκηθψλ ρψξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξα ζηελψλ νδψλ. Ηδηαίηεξα έληνλα θιίζεηο ζηηο ζπλνηθίεο αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο Έξθπλαο 87

88 ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: Ξεπιβάλλον Θαι Ξοιόηηηα Εωήρ Δλφηεηεο: Ρερληθέο ππνδνκέο πεξεζίεο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ Δχθνιε απεπζείαο πξφζβαζε πξνο ηηο πξσηεχνπζεο φισλ ησλ λνκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο, ηελ Θήβα θαη θπξίσο πξνο ηελ Αζήλα, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ, ν νπνίνο ρσξνζεηείηαη θεληξηθά ηεο Ξεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο. Ν Γήκνο βξίζθεηαη επάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα ζχλδεζεο κε ηνπο Γειθνχο θαη ηελ Γπηηθή Διιάδα. Αλαπηπγκέλν νδηθφ δίθηπν ζχλδεζεο κε φινπο ηνπο νηθηζκνχο Νη άμνλεο ηνπ Δζληθνχ Νδηθνχ δηθηχνπ είλαη ζηελνί, ζε θαθή θαηάζηαζε δηαζρίδνπλ νηθηζκνχο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αγξνηηθά κεραλήκαηα. Δπίζεο έρεη ππνβαζκηζηεί ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε θαζψο έρεη δηαθνπεί ε ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε κε ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ θαη έρνπλ κεησζεί ηα δξνκνιφγηα. Κεγάιν πνζνζηφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ είλαη πξφρεηξα θαηαζθεπαζκέλν ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ησλ δξφκσλ θαη ησλ κεγάισλ θιίζεσλ. Πηηο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ κε έληνλν αλάγιπθν ηφζν ε πνηφηεηα ηεο ράξαμεο φζν θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδηθψλ αμφλσλ είλαη πξνβιεκαηηθά. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ νξεηλνχ νδηθνχ δηθηχνπ ραξαθηεξίδεηαη σο δχζβαην. πάξρνπλ αλάγθεο δηαζπλδέζεσλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Διηθψλα. Έιιεηςε νδηθήο ζχλδεζεο κε φιεο ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ ζηνλ Θνξηλζηαθφ. 88

89 ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: Ξεπιβάλλον Θαι Ξοιόηηηα Εωήρ Δλφηεηεο: Ρερληθέο ππνδνκέο πεξεζίεο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ Έιιεηςε θάιπςεο απφ κέζα καδηθήο κεηαθνξάο κε απνηέιεζκα ηελ δχζθνιε πξφζβαζε ζην εκπνξηθφ ηκήκα ζην θέληξν ηεο Ιηβαδεηάο απφ ηηο κεηνλεθηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ (γπλαίθεο, παηδηά, Ρξίηε ειηθία), θαζψο θαη ηε δχζθνιε πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξχαο. Πεκαληηθά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζηάζκεπζεο ηδίσο ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ηα θέληξα ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ. Δπηπιένλ, ε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρνλδξεκπφξην θαη ζηε κεηαπνίεζε θαηά κήθνο ησλ βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ επηβαξχλεη ηνπο θφξηνπο δπζρεξαίλνληαο ηελ ππεξηνπηθή θπθινθνξία. Κνλαδηθήο νκνξθηάο ηνπία ζην λφηην άθξν ηεο Ιηβαδεηάο πνπ θηινμελνχλ ρψξνπο ηζηνξηθήο κλήκεο, αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Θξχαο- Θάζηξνπ Ιηβαδεηάο. Θνηλφρξεζηνη παξφρζηνη ρψξνη θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ ηεο Έιιεηςε αζηηθνχ πξαζίλνπ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ ηδηαίηεξα ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Ιηβαδεηάο. πνβαζκηζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ παξφρζηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Έιιεηςε παηδηθψλ ραξψλ ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ζηνπο νηθηζκνχο 89

90 ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: Ξεπιβάλλον Θαι Ξοιόηηηα Εωήρ Δλφηεηεο: Ρερληθέο ππνδνκέο πεξεζίεο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ Έξθπλαο. Σξεκαηνδφηεζε βηνθιηκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα αζηηθά θέληξα Πεκαληηθνί θαιά δηαηεξεκέλνη ρψξνη αλαςπρήο ζηε Σαηξψλεηα. ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ θαη ζπληεξήζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ. Αλάγθεο αλαπιάζεσλ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο. νηθηζκνχο. Ξεξηαζηηθά άιζε/ δάζε ζε Ξιήξεο δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηελ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο. Δπάξθεηα πδαηηθψλ πφξσλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Γήκνπ. Όπαξμε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ (BIOKA) πνπ εμππεξεηεί ζηε Ιηβαδεηά, ζηε Γαχιεηα θαη ζηνπο Ρζνπθαιάδεο. Δλίζρπζε κέζσ ηνπ ΔΠΞΑ έξγσλ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Ξαιαηά δίθηπα χδξεπζεο εληφο νηθηζκψλ πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. Αλεπάξθεηα πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Ρ.Θ. Αγ. Άλλαο, πνηνηηθά ππνβαζκηζκέλνη πδαηηθνί πφξνη ζηελ Σαηξψλεηα, ην Θνχξην, ηηο Αιαιθνκελέο, ηελ Αγ. Ξαξαζθεπή. Έιιεηςε απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζηνπο νηθηζκνχο, πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ΒΗΝΘΑ, έιιεηςε ΒΗΝΘΑ ζηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο. Όπαξμε ΣΡΑ γηα ηε δηάζεζε νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη κεραληθή απνθνκηδή ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο Αλαθχθισζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο κε ην ζχζηεκα ησλ Ξξνβιήκαηα δηαξξνψλ θαη πεξηβαιινληηθήο φριεζεο ηνπ ΣΡΑ Ιηβαδεηάο Ξεξηνξηζκέλνο ρξφλνο δσήο ηνπ πθηζηάκελνπ ΣΡΑ 90

91 ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: Ξεπιβάλλον Θαι Ξοιόηηηα Εωήρ Δλφηεηεο: Ρερληθέο ππνδνκέο πεξεζίεο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΔΘΑΗΟΗΔΠ κπιε θάδσλ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ Έιιεηςε δηαρείξηζεο αδξαλψλ Δλίζρπζε κέζσ ηνπ ΔΠΞΑ, έξγσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Αλεμέιεγθηε απφξξηςε απνξξηκκάησλ ζε ρψξνπο εθηφο ησλ νηθηζκψλ. Αλάγθε επέθηαζεο ηεο αλαθχθισζεο ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο. Αλάγθε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή νξγαληθψλ θαη δηαθξηηά ξεχκαηα πιηθψλ Όπαξμε αλαδαζκψλ ζην -Αλάγθεο νινθιήξσζεο αλαδαζκψλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγξνηηθήο θαη αγξνηηθψλ ππνδνκψλ. γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο -Έιιεηςε αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ Θιεηζηά, απηνκαηνπνηεκέλα ζηνλ άλσ ξνπ ηνπ Βνησηηθνχ δίθηπα άξδεπζεο ζηνπο Θεθηζνχ. Έιιεηςε νξγάλσζεο αλαδαζκνχο Σαηξψλεηαο θαη ζε θηελνηξνθηθψλ δσλψλ θαη πάξθσλ, κεγάιν κέξνο ησλ αλαδαζκψλ Αγ. έιιεηςε ζθαγείσλ. Βιαζίνπ, Βαζηιηθψλ θαη Καπξνλεξίνπ. 91

92 Ξίλαθαο 0-1: Θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ αθνξνύλ ην «Ξεξηβάιινλ θαη ηελ Ξνηόηεηα δσήο» ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ Αλάγθε νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη παξεκβάζεσλ Άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ φγθσλ, ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ησλ αθηψλ- ζαιαζζψλ Αλάγθε νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ κε πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο, άκεζε εμπγίαλζε ηνπ ΣΡΑ Ιηβαδεηάο θαη ησλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο απνβιήησλ Βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γηάζσζε, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε κλεκείσλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ Αλάγθε ζπκπιήξσζεο βαζηθψλ αγξνηνθηελνηξνθηθψλ ππνδνκψλ Αλάγθε αλάπηπμεο αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Αλάγθε αληηκεηψπηζεο θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ Αλάγθε βειηίσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 92

93 2.3. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη νη θάζεηεο ππεξεζίεο ζην ζεκαηηθό ηνκέα «Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, γεία, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο» γεία Ξξόλνηα γεία Πρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο απηέο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Ιηβαδεηάο. Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν βξίζθεηαη ζηελ Ιηβαδεηά θαη δηαζέηεη 120 θιίλεο. Ππγθεθξηκέλα 40 αλαπηπγκέλεο θιίλεο δηαζέηεη ν Ξαζνινγηθφο ηνκέαο, 54 ν Σεηξνπξγηθφο, 10 ε Βξαρεία Λνζειεία θαη 16 ε κνλάδα Ρερληθνχ Λεθξνχ. Ρν ζχλνιν ησλ ηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη ζην Λνζνθνκείν Ιηβαδεηάο είλαη 62 δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη λνζειεπηέο. Ππγθεθξηκέλα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν είλαη: 1. Ζ παξνρή: Α. Ξξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 1397/1983. Β. Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζην πιεζπζκφ επζχλεο. Ζ θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 2. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο. 3. Δθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 4. Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ππκπεξαζκαηηθά, ν βαζκφο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ φζνλ αθνξά ηελ πγεία ραξαθηεξίδεηαη κέηξηνο. Νη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί δελ έρνπλ ππνδνκέο πγείαο θαη πξνθεηκέλνπ νη θάηνηθνη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, αλαγθάδνληαη λα κεηαθηλεζνχλ ζηε Ιηβαδεηά. Ρν πξφβιεκα ησλ θαηνίθσλ θαηαγξάθεηαη εληνλφηεξν ζηελ πεξίπησζε πνπ δε δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κεηαθνξηθφ κέζν θαη κνλαδηθφο ηξφπνο κεηαθίλεζήο ηνπο είλαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Ζ πγεηνλνκηθή θάιπςε ηεο πεξηνρήο είλαη ειιηπήο. Νη ειιείςεηο απηέο εληνπίδνληαη φρη ηφζν ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ φζν ζε παξαταηξηθφ θαη ζε άιιεο δνκέο. Γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή εμππεξέηεζε εππαζψλ νκάδσλ πνιηηψλ κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Ρέηνηνη αζζελείο είλαη νη ρξνλίσο θαηαθεθιείκελνη, νη αλάπεξνη, νη κνλαρηθνί άλζξσπνη, νη ππεξήιηθεο θιπ. 93

94 Κηα άιιε επίζεο νκάδα πνιηηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε είλαη ηα εμαξηεκέλα άηνκα. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φπσο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη, πγεηνλνιφγνη, θνηλσληνιφγνη, θπζηνζεξαπεπηέο θαη άιισλ πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηνπο έρνληεο αλάγθε ζε επίπεδν δήκνπ ή θαη επξχηεξσλ πεξηνρψλ. Ν ζεζκφο ηεο «Βνήζεηαο ζην Ππίηη» πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί πεξαηηέξσ θαη λα θαιχςεη κεγαιχηεξεο νκάδεο εππαζψλ πνιηηψλ. Ξξόλνηα Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη νη πξνλνηαθέο δνκέο ηνπ δήκνπ Ιεβαδέσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ πξνλνηαθέο αλάγθεο φπσο θησρνί, ΑΚΔΑ, κεηαλάζηεο, εμαξηεκέλνη, παηδηά θιπ: Ξαηδηθνί - Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί Πηνλ Γήκν Ιηβαδεηάο ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ ζηαζκνί: Α/Α ΠΡΑΘΚΝΗ ΓΛΑΚΗΘΝΡΖΡΑ 1 1 νο ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 2 2 νο ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 3 ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΘΟΗΑΘΗΝ 4 ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ 5 1 νο ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ 6 2 νο ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΑΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Θαηαζθελώζεηο Πηνλ Γήκν Ιηβαδεηάο ηα δχν ηειεπηαία έηε ιεηηνπξγεί κφλν ε παηδηθή θαηαζθήλσζε ηεο Η.Κ.Θ.Ι. ζηε Γαχιεηα. Γελ ιεηηνχξγεζαλ νη δεκνηηθέο θαηαζθελψζεηο ζηελ Ξαιηνκειηά (Διηθψλαο) δπλακηθφηεηαο 80 παηδηψλ ελψ επίζεο δελ ιεηηνχξγεζαλ νη θαηαζθελψζεηο ηεο Ξξφλνηαο ζηνλ Αγ. Ληθφιαν Άζπξσλ Ππηηηψλ πνπ θηινμελνχζαλ παηδηά ηνπ Γήκνπ. Νξθαλνηξνθεία Γελ ππάξρεη δεκφζην νξθαλνηξνθείν θαη νη αλάγθεο ηεο επαξρίαο Ιηβαδεηάο θαιχπηνληαη απφ ην νξθαλνηξνθείν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπιιφγνπ ΡΑΒΗΘΑ Ρξίηε ειηθία 94

95 Γελ ππάξρεη δεκφζην γεξνθνκείν θαη νη αλάγθεο ηεο επαξρίαο Ιηβαδεηάο θαιχπηνληαη απφ ηα γεξνθνκεία ηεο Η.Κ.Θ.Ι. θαη ηνλ ζχιινγν ηεο Δζηίαο Κεηέξαο. Δπίζεο ν Γήκνο δηαηεξεί δνκέο Θ.Α.Ξ.Ζ. ζηε Ιηβαδεηά, ζηνλ Αγ. Γεψξγην, ζην Θπξηάθη θαη ζηε Γαχιεηα. Γξάζε «Βνήζεηα ζην Ππίηη» Ρν Ξξφγξακκα «Γεκηνπξγία Κνλάδαο ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ ζην Γήκν Ιηβαδεηάο», πινπνηείηαη απφ ην 2011 κε κεγάιε απήρεζε θαη επηηπρία αθνχ αθελφο κελ παξέρεη θξνληίδα ζηα άηνκα πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο θαη αθεηέξνπ απειεπζεξψλεηαη ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ πνπ παξείρε αλάινγεο ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα επηζηξέςεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εξγαζζνχλ άλεξγνη Θνηλσληθνί Δπηζηήκνλεο, λνζειεχηξηεο θ.ι.π. Πηειερψλεηαη απφ πέληε (5) άηνκα, (1 Θνηλσληθή Ιεηηνπξγφ, 2 Λνζειεχηξηεο, 2 Νηθηαθνί Βνεζνί) θαζψο επίζεο θαη Ηαηξφ. Δμππεξεηεί: 400 ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο ζην ζπίηη. Ρν πξφγξακκα θαιχπηεη: φια ηα Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο- Τπρηθά πάζρνληεο καζεζηαθά πξνβιήκαηα Πην Γήκν Ιηβαδεηάο ιεηηνπξγεί έλα εηδηθφ ζρνιείν θαζψο θαη Ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο δνκέο ηδησηηθά θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη απνζεξαπείαο ΑΚΔΑ. Γελ ιεηηνπξγεί πεξηθεξεηαθή δνκή γηα καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελψ ηα νηθνηξνθεία γηα ςπρηθά πάζρνληεο Ιηβαδεηάο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζα θαηαξγεζνχλ βάζε λφκνπ εληφο ηνπ Ρνμηθνεμάξηεζε- αιθννιηζκόο Ιεηηνπξγνχλ έλα θέληξν πξφιεςεο κε ηελ επσλπκία «Ξξφηαζε Εσήο» θαη ηελ ζπκκεηνρή Γήκνπ, Ξεξηθέξεηαο, ΝΘΑΛΑ θαη άιισλ θνξέσλ θαη δνκή ηνπ ΝΘΑΛΑ ζην λνζνθνκείν Ιηβαδεηάο. Ινηπέο Δπάισηεο νκάδεο Έρεη ήδε μεθηλήζεη ε απνγξαθή ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ απφ ηνλ Γήκν Ιηβαδεηάο κέζα απφ φπνπ ζα πξνθχςνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο Άπνξνπο, ηηο Κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηηο Θαθνπνηεκέλεο γπλαίθεο, ηα παηδηά θαζψο θαη άιιεο νκάδεο φπσο Ρζηγγάλνη θαη Κεηαλάζηεο- Ξξφζθπγεο. 95

96 Νη πξνλνηαθνί ζύιινγνη ηεο πεξηνρήο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε δηάζεζε ησλ δεκνηψλ γηα εζεινληηζκφ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ είλαη: ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΔΟΘΟΝΠ ΠΡΑΟΝΠ- ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΦΗΙΑΛΘΟ. ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΓΖΟΝΘΝΚΔΗΝ <ΔΠΡΗΑ ΚΖΡΔΟΑΠ> ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΛΡΗΘΑΟΘΗΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ- ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΝΟΦΑΛΗΘΖ ΠΡΔΓΖ "Ζ ΑΓΗΑ ΡΑΒΗΘΑ" ΘΔΛΡΟΝ ΤΣΗΘΖΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ & ΓΗΑΠΥΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ- ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΑΓΑ ΓΗΑΠΥΠΖΠ ΔΛΥΠΖ ΑΛΑΞΖΟΥΛ & ΘΚΑΡΥΛ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΝΛΔΥΛ, ΘΖΓΔΚΝΛΥΛ & ΦΗΙΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ ΑΡΝΚΥΛ ΚΔ ΑΛΑΞΖΟΗΑ ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΝΛΔΥΛ ΞΝΙΡΔΘΛΥΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΝΛΔΥΛ ΡΟΗΡΔΘΛΥΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ «Ζ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ» ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΝΛΔΥΛ ΞΝΙΡΔΘΛΥΛ ΚΔ 3 ΞΑΗΓΗΑ "Ζ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖ" 96

97 Πρνιεία εθπαίδεπζε Δθπαίδεπζε Πηελ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο ιεηηνπξγνχλ 19 Λεπηαγσγεία θαη 17 Γεκνηηθά ζρνιεία. Δπίζεο, ππάξρνπλ 8 Γπκλάζηα θαζψο θη 6 Γεληθά θαη 2 Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα. Δλψ ζε φηη αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ πφιε ιεηηνπξγεί ην Ρκήκα Ξεξηθεξεηαθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ΑΔΗ Ξαλεπηζηεκίνπ Πηεξεάο. ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΣΝΙΔΗΥΛ ΘΑΗ ΚΑΘΖΡΥΛ ΠΡΝ ΓΖΚΝ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ Α/Α ΠΣΝΙΔΗΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΑΘΖΡΥΛ 1 1νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΘΟΗΑΘΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΓΑΙΔΗΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΟΥΚΑΗΦΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ νπ ΓΚΛΑΠΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΚΛΑΠΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ

98 Α/Α ΠΣΝΙΔΗΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΑΘΖΡΥΛ 20 3νπ ΓΚΛΑΠΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΓΚΛΑΠΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΔΠΞΔΟΗΛΝ ΓΚΛΑΠΗΝ ΙΘΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ (20+59) = νπ ΔΛΗΑΗΝ ΙΘΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ νπ ΔΛΗΑΗΝ ΙΘΔΗΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΔΞΑΙ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΔΞΑΠ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ Γ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΑΓ.ΓΔΥΟΓΗΝ (44+38) = ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΟΗΑΘΗΝ (34+37) = ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΓΑΙΔΗΑΠ (38+32) = 70 Γε ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Ιηβαδεηάο. Ππγθεθξηκέλα: Θνηλόηεηα Γεκνηηθά Πρνιεία Γπκλάζηα ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ Ιύθεηα ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΟΗΑΘΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΑΠ ΑΛΛΑΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΝ ΒΙΑΠΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΑΦΠΡΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑΟΝΟΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΑΟΝΛΔΟΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝΠΖΙΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΘΝΛΡΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΙΑΙΘΝΚΔΛΥΛ 98

99 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΛΘΝΣΥΟΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΑΙΔΗΑΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΝΟΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΟΥΚΑΗΦΘΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝΦΖΡΖ ΖΙΗΑ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ Ξαλεπηζηήκην Πηεξεάο - Ρκήκα Ξεξηθεξεηαθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Πηελ πφιε ηεο Ιηβαδεηάο ιεηηνπξγεί ην Ρκήκα Ξεξηθεξεηαθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ΑΔΗ Ξαλεπηζηεκίνπ Πηεξεάο απφ ην Γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο Ρν αίηεκα ηνπ Γήκνπ Ιηβαδεηάο πεξί ίδξπζεο θαη δεχηεξνπ ηκήκαηνο ΑΔΗ ζηελ πφιε είλαη δίθαην θαη απηνλφεην, εδξάδεηαη θαηαξρήλ ζηελ επαγγειία ηεο πνπξγνχ Ξαηδείαο πεξί ηζνκεξνχο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο θαζφζνλ κάιηζηα ζπληξέρνπλ φιεο νη επλντθέο πξνυπνζέζεηο φπσο ε αλέγεξζε θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε νηθφπεδν 21 ζηξεκκάησλ επαξθέζηαηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν ηκεκάησλ θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ελ γέλεη φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ππνδνρή θαη ηε θηινμελία ησλ θνηηεηψλ ελφο λένπ ηκήκαηνο ζηε Ιηβαδεηά Ξνιηηηζκόο Πην Γήκν Ιηβαδεηάο παξνπζηάδεηαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα. Πην γεγνλφο απηφ ζπκβάιινπλ ηφζν νη πινχζηεο πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο, ηα έζηκα, θαη ε κνπζηθή παξάδνζε, φζν επίζεο θαη ν δπλακηζκφο θαη ε επηζπκία ησλ θαηνίθσλ λα ηα δηαηεξήζνπλ θαη λα ηα θαηαζηήζνπλ γλσζηά. Νη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Ιηβαδεηάο είλαη: Γεκνηηθφ Υδείν Ιηβαδεηάο Θέληξν Δηθνληθήο Ξξαγκαηηθφηεηαο Λεξνηξηβήο Θέληξν Δηθνληθήο Ξξαγκαηηθφηεηαο Σαηξψλεηαο Ππλεδξηαθφ Θέληξν Ιηβαδεηάο Ηζηνξηθφ & Δζλνινγηθφ Κνπζείν Ιηβαδεηάο Γεκνηηθφ Αλνηρηφ Θέαηξν Ιηβαδεηάο Γεκνηηθφ Θέαηξν Ιηβαδεηάο Αξραηνινγηθφ Κνπζείν Σαηξψλεηαο 99

100 Νη πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη ηεο πεξηνρήο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε δηάζεζε ησλ δεκνηψλ γηα πνιηηηζκφ θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ είλαη: ΠΙΙΝΓΝΠ ΠΑΟΑΘΑΡΠΑΛΑΗΥΛ ΛΝΚΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΠΙΙΝΓΝ ΔΙΗΘΥΛΗΥΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΠΙΙΝΓΝ ΞΝΛΡΗΥΛ <Ν ΔΘΙΔΗΓΖΠ> ΠΙΙΝΓΝ ΦΗΙΥΛ ΓΔΙΝΗΝΓΟΑΦΗΑΠ ΠΙΙΝΓΝ ΙΔΒΑΓΔΥΛ "Ν ΙΑΚΞΟΝΠ ΘΑΡΠΥΛΖΠ" ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΛΑΗΘΥΛ ΠΛΝΗΘΗΑΠ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΠΙΙΝΓΝ ΘΟΗΑΘΗΥΡΥΛ ΔΞΑΟΣΗΑΠ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ "ΡΝ ΦΙΓΝΛΗΝ" ΠΙΙΝΓΝ ΘΟΖΡΥΛ ΛΝΚΝ ΒΝΗΥΡΗΑΠ "ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΒΔΛΗΕΔΙΝΠ" ΠΙΙΝΓΝ ΓΛΑΗΘΥΛ ΕΑΓΑΟΑ ΠΙΙΝΓΝΠ ΘΞΟΗΥΛ ΠΙΙΝΓΝ ΚΗΘΟΑΠΗΑΡΥΛ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΠΙΙΝΓΝ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΗΥΛ Λ. ΒΝΗΥΡΗΑΠ ΠΙΙΝΓΝ ΘΑΟΛΑΒΑΙΗΠΡΥΛ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΙΑΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΦΗΙΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΡΟΑΓΝΓΗΝ "ΡΑ ΠΑΟΑΛΡΑ ΞΑΙΗΘΑΟΗΑ" ΝΚΗΙΝΠ ΦΗΙΥΛ ΘΔΑΡΟΝ ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΛΑΗΘΥΛ ΔΞΑΟΣΗΑΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΣΝΟΔΡΗΘΝΠ & ΙΑΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΠΙΙΝΓΝ ΘΟΗΑΘΗΝ ΙΑΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ "ΡΝ ΓΑΗΡΑΛΑΘΗ" ΚΝΟΦΥΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΖ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΖ ΙΔΠΣΖ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΦΗΙΝΡΔΙΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ "ΝΗ ΦΗΙΝΗ ΡΝ ΜΔΛΗΑ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ" ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΗΘΥΛΑΠ ΣΝΟΔΡΗΘΝΠ ΙΑΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΚΗΙΝΠ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 100

101 ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΛΑΗΘΥΛ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΔΜΥΟΑΦΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΑΓΗΑΠ ΆΛΛΑΠ «ΡΑ ΘΝΘΝΟΑ» ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ «Ζ ΠΘΔΞΑΠΡΖ ΒΟΠΖ» ΠΙΙΝΓΝΠ ΑΞΑΛΡΑΣΝ ΘΝΟΥΛΔΗΥΡΥΛ Ρνπηθέο Δθδειώζεηο Ξαλεγύξηα Δπ' επθαηξία ζεκαληηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ γίλνληαη ζε δηάθνξα ρσξηά ηεο Δπαξρίαο Ιηβαδεηάο ηα παξαθάησ παλεγχξηα: ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓ. ΓΔΥΟΓΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΟΗΑΘΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΡΗΚΗΝ ΞΟΝΓΟΝΚΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΒΙΑΠΗΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΟΖΓΗΛΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΔΑΓΓΔΙΗΠΚΝ ΡΖΠ ΘΔΝΡΝΘΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓΟΥΛ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΞΟΝΦΖΡΖ ΖΙΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΝΛΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΤΥΠΔΥΠ ΡΗΚΗΝ ΠΡΑΟΝ ΘΑΗ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΗΔΟΝΠ ΚΖΡΟΝΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΛΑΝΠ ΡΥΛ ΔΗΠΝΓΗΥΛ ΡΖΠ ΘΔΝΡΝΘΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΛΑΙΖΤΖΠ (νηθηζκφο) ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΠΞΟΗΓΥΛΝΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓ. ΑΛΛΑΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΑΠ ΑΛΛΑΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΑΟΒΑΛΗΡΗΘΝΠ ΓΑΚΝΠ ΔΝΟΡΖ 23 Απξηιίνπ 26 Νθησβξίνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο ΔΝΟΡΖ 7 Ηαλνπαξίνπ ΔΝΟΡΖ 11 Φεβξνπαξίνπ 25 Φεβξνπαξίνπ 25 Καξηίνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο 1 Ηνπιίνπ 20 Ηνπιίνπ 26 Ηνπιίνπ 27 Ηνπιίνπ 14 Πεπηεκβξίνπ 26 Νθησβξίνπ 21 Λνεκβξίνπ 6 Γεθεκβξίνπ 40 κέξεο κεηά ην Ξάζρα 12 Γεθεκβξίνπ ΔΝΟΡΖ 25 Ηνπιίνπ 13 Απγνχζηνπ 101

102 ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓ. ΒΙΑΠΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΔΥΠ ΡΝ ΠΥΡΖΟΝΠ ΔΝΟΡΖ 6 Απγνχζηνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΓ. ΡΟΗΑΓΑΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΑΓΗΝΡΟΗΑΓΗΡΗΘΑ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΘΝΛΡΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΝ ΔΝΟΡΖ 29 Απγνχζηνπ ΔΝΟΡΖ Αγίνπ Ξλεχκαηνο ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΙΑΙΘΝΚΔΛΥΛ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΔΝΟΡΖ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΝ ΠΥΡΖΟΝΠ 6 Απγνχζηνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΑΛΘΝΣΥΟΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΔΝΟΡΖ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΗΥΑΛΛΝ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΛΑΙΖΤΖΠ 7-8 Καΐνπ 40 κέξεο κεηά ην Ξάζρα ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓΟΥΛ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΑΙΔΗΑΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΝΟΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΑΠ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΘΝΟΥΛΔΗΑΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΞΟΝΦΖΡΖ ΖΙΗΑ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΙΑΦΠΡΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΞΟΝΦΖΡΖ ΖΙΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ ΔΝΟΡΖ 1 Ηνπιίνπ 23 Απξηιίνπ ΔΝΟΡΖ 26 Νθησβξίνπ ΔΝΟΡΖ Αγίνπ Ξλεχκαηνο ΔΝΟΡΖ 19 Ηνπιίνπ (παλεγχξη) ΔΝΟΡΖ 20 Ηνπιίνπ 6 Γεθεκβξίνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΚΑΟΝΛΔΟΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΔΝΟΡΖ 102

103 ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΥΛ ΑΛΑΟΓΟΥΛ 30 Ηνπλίνπ 1 Ηνπιίνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΑΟΝΟΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΔΝΟΡΖ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ ΡΝ 6 Απγνχζηνπ ΠΥΡΖΟΑ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝΠΖΙΗΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΡΑΜΗΑΟΣΥΛ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΟΥΚΑΗΦΘΝ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΔΝΟΡΖ 8 Λνεκβξίνπ ΔΝΟΡΖ 26 Ηνπιίνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΞΟΝΦΖΡΖ ΖΙΗΑ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΔΝΟΡΖ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΞΟΝΦΖΡΖ ΖΙΗΑ 20 Ηνπιίνπ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 26 Ηνπιίνπ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΑΓΗΝ ΛΗΘΝΙΑΝ 6 Γεθεκβξίνπ ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΣΑΗΟΥΛΔΗΑΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑ ΔΝΟΡΖ ΗΔΟΝΠ ΛΑΝΠ ΘΝΗΚΖΠΖΠ ΡΖΠ ΘΔΝΡΝΘΝ 15 Απγνχζηνπ 103

104 Αζιεηηζκόο Ρηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληνλίδεη ην Λ.Ξ.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Ιεβαδέσλ κε ηελ επσλπκία «Αζιεηηθφο Ξνιηηηζηηθφο Νξγαληζκφο Γήκνπ Ιεβαδέσλ (Α.Ξ.Ν.ΓΖ.Ι.)». Ν αζιεηηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ Ιηβαδεηάο, ζε κηα πεξηνρή πνπ έρεη λα αλαδείμεη ζεκαληηθέο επηηπρίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κε πνιχ πινχζηα αζιεηηθή παξάδνζε. Αζιεηηθέο πνδνκέο Νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Ιηβαδεηάο είλαη: Γεκνηηθφ Πηάδην Ιηβαδεηάο Θιεηζηφ Γπκλαζηήξην Ιηβαδεηάο Γήπεδν Ρζνπθαιάδσλ Γήπεδν Αλάιεςεο Γήπεδν Εαγαξά Γήπεδν Ιαθπζηίνπ Γήπεδν Σαηξψλεηαο Γήπεδν Θπξηαθίνπ Γήπεδν Αγ. Γεσξγίνπ Γήπεδν Αγ. Άλλαο Γήπεδν Αγ. Ρξηάδαο Γήπεδν Γαχιεηαο Γεκνηηθφ Θνιπκβεηήξην Ιηβαδεηάο Γεκνηηθά Γήπεδα Ρέληο (Ρνπξθνπνχια) Γεκνηηθά Γήπεδα Ρέληο (Θάζηξν) Νη αζιεηηθνί ζύιινγνη ηεο πεξηνρήο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε δηάζεζε ησλ λέσλ γηα άζιεζε θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ είλαη: Ξ.Α.Δ. ΙΔΒΑΓΔΗΑΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΔΛΥΠΖ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ (ΑΔΙ) ΠΙΙΝΓΝΠ "ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ" ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΘΝΙΚΒΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΙΔΠΣΖ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ TAE KWON DO ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΙΔΠΣΖ ΦΗΙΥΛ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΙΔΠΣΖ ΦΗΙΥΛ ΚΝΡΝΠΘΙΔΡΑΠ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ "ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ" ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ "ΘΟΗΑΚΒΝΠ" ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΣΗΝΛΝΓΟΝΚΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ 104

105 ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΣΗΝΛΝΓΟΝΚΗΘΝΠ & ΝΟΔΗΒΑΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ "ΑΘΙΖΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΔΗΑ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ" ΠΘΑΘΗΠΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ "Ν ΙΔΒΑΓΝΠ" ΘΛΖΓΔΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΙΔΒΑΓΔΗΑΠ "ΑΟΡΔΚΗΠ" "ΗΥΑΛΛΔΗΝΠ" ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΑΡΝΚΥΛ ΚΔ ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ & ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΓΛΑΗΘΥΛ ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ ΝΚΗΙΝΠ ΑΛΡΗΠΦΑΗΟΖΠΖΠ.ΙΗΒΑΓΔΗΑΠ. ΝΟΔΗΒΑΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΘΟΗΑΘΗΝ 105

106 Αμηνιόγεζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ ζην ζεκαηηθό ηνκέα «Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο» ΘΔΚΑΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ: Θνηλσληθή Ξνιηηηθή, Ξαηδεία, Ξνιηηηζκόο Θαη Αζιεηηζκόο Δλόηεηεο: γεία θαη θνηλσληθή πξόλνηα, Θνηλσληθή κέξηκλα, Δθπαίδεπζε, Ξν