ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή 4 2. Θεσµικό λαίσιο Σκο ός Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος 5 4. Χαρακτηριστικά Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος 7 5. Περιεχόµενο Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συνο τική εριγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της εριοχής του ήµου Βασικά χαρακτηριστικά, Χωροταξική ένταξη και διοικητική Οργάνωση Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια Αξιολόγηση της εριοχής του ήµου Συνο τική εριγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου και των Νοµικών του Προσώ ων ως οργανισµών Γενική εριγραφή του εσωτερικού εριβάλλοντος του ήµου και των Νοµικων του ροσώ ων Αξιολόγηση του εσωτερικού εριβάλλοντος και εντο ισµός των κρισίµων ζητηµάτων εσωτερικής ανά τυξης..41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α οστολή, Όραµα, Αρχές Λειτουργίας και ιακυβέρνησης Α οστολή Οραµα 54 2

3 Κατευθυντήριες γραµµές Η στρατηγική του ήµου Καθορισµός Γενικών Στόχων Το ικής Ανά τυξης Καθορισµός των ολτικών δράσης και των γενικών στόχων εσωτερικής ανά τυξης Οι Αξονες και τα Μέτρα του ρογράµµατος Καθορισµός αρµόδιας υ ηρεσίες για κάθε γενικό στόχο Προσδιορισµός της σχετικής βαρύτητας των ροτεραιοτήτων 77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. Συγκρότηση και ορισµός Οµάδας Έργου για την κατάρτιση του Ε.Π Β. Περιγραφή Α οτυ ωση υφιστάµενης κατάστασης ήµου 89 Γ. Πίνακες έργων.162. Οικονοµικά στοιχεία

4 ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή Α ό την δεκαετία του 1980 αναζητούνται νέα οργανωτικά ρότυ α είτε αντιγραφειοκρατικά είτε µεταγραφειοκρατικά µε τον σχεδιασµό οικίλων µεταρυθµιστικών ρογραµµάτων της ηµόσιας ιοίκησης. Στα λαίσια του ρογράµµατος ιοικητικής Μεταρύθµισης θεσµοθετήθηκε για ρώτη φορά το 2007 η Κατάρτιση Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων α ό τους ΟΤΑ χωρίς, ωστόσο, µέχρι σήµερα να αξιολογηθεί η τυχόν εφαρµογή τους. Το αραδοσιακό γραφειοκρατικό ρότυ ο του ο οίου κύριο γνώρισµα είναι η εσωστρέφεια, φαίνεται ότι αντιστέκεται στις σύγχρονες µεταρρυθµίσεις ε ανασχεδιασµού των δηµόσιων υ ηρεσιών ου έουν ως στόχο την διαµόρφωση όρων εµ ιστοσύνης µε τους ολίτες και ικανο οίησης των αναγκών τους. Ο ε ανα ροσανατολισµός της δηµόσιας διοίκησης µέσω σχεδιασµού σταρτηγικών ρογραµµάτων, ολιτικών,αναδιοργάνωσης, υιοθέτησης δεικτών µέτρησης της διοικητικής αραγωγικότητας αλλά και υιοθέτησης ρογραµµάτων διοίκησης ολικής οιότητας ζητήµατα των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων των ΟΤΑ- δεν σηµαίνουν τί οτα ερισσότερο α ό το ότι όλοι οφείλουν να µάθουν να λειτουργούν διαφορετικά. Αυτό βέβαια ρου οθέτει ότι οι δηµόσιες υ ηρεσίες-οργανώσεις έχουν µάθει να µαθαίνουν, δηλαδή έχουν µετεξελιχθεί σε µαθησιακού τύ ου οργανώσεις. Γενική δια ίστωση για κάθε σχεδιασµό είναι ότι ακόµα και όταν υ άρχει ένα καλό σχέδιο, το σκέλος «εφαρµογή» του σχεδίου εµ λέκεται σε ολυ οίκιλα γρανάζια όχι µόνο γραφειοκρατικής αλλά και ουσιαστικής υφής. Τελικό α οτέλεσµα είναι η γενικά αρουσιαζόµενη ανα οτελεσµατικότητα των σχεδίων. Στο ερώτηµα ου οφείλεται αυτή η ανα οτελεσµατικότητα, δεν θα ε ιχειρηθεί µια συστηµατική α άντηση αφού ένα λήθος όχι µόνο ε ιστηµονικών αραµέτρων, αλλά κυρίως ολιτικο-οικονοµικών, κοινωνικών και οργανωτικών αραµέτρων, ε ηρεάζουν το α οτέλεσµα. Στο ερώτηµα τι µ ορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση, η έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασµού, ου µέσα της εκ των ραγµάτων έχει την ολιτική διάσταση, την τεχνοκρατική και ε ιχειρησιακή διάσταση, την ε ιχειρηµατική και οικονοµική διάσταση (βλέ ε εριεχόµενο Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος) και µέσα α όλα αυτά, το στοιχείο της εφικτότητας, µ ορεί να α οδειχθεί α οτελεσµατική. Προϋ όθεση της α οτελεσµατικότητας κάθε σχεδιασµού είναι η «δυναµική» του συνεχιζόµενου ή διαρκούς σχεδιασµού η ο οία µάλιστα να ηγάζει α ό τις (µελετητικές ή ε ιτελικές) υ ηρεσίες του ήµου. Για κάθε δήµο η ε ιλογή της µορφής του σχεδιασµού, µ ορεί και ρέ ει να είναι διαφορετική. Αυτό βέβαια α αιτεί στο εσωτερικό εριβάλλον του ήµου να ανα τυχθεί διοικητική κουλτούρα. Σήµερα, χωρίς µια γλώσσα ε ικοινωνίας και διαλόγου µεταξύ όλων των µελών του ήµου και χωρίς την διαµόρφωση κλίµατος έµ ιστης διοικητικής δράσης, ό ου το ανθρώ ινο δυναµικό να υ οκινείται και να εµ νέεται µε στόχο την ε ίτευξη του οράµατος της ηµοτικής Αρχής, υιοθετείται η µορφή σχεδιασµού ου εριγράφεται στον Οδηγό της ΕΕΤΑΑ κατ αντιστοιχία µε όσα ροβλέ ονται στο ισχύον θεσµικό λαίσιο για την κατάρτιση των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων των ΟΤΑ. 4

5 2. Θεσµικό Πλαίσιο Με τα άρθρα του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσ ίστηκε για ρώτη φορά, η υ οχρέωση κατάρτισης Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων α ό τους ρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. Με την Υ ουργική α όφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 καθορίστηκε η δοµή και το εριεχόµενο των ε ιχειρησιακών ρογραµµάτων των Ο.Τ.Α.,(ό ως τρο ο οιήθηκε µε την υ αριθµ. 5694/ Υ.Α ΥΠΕΣΑΗ ). Με το Προεδρικό ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, αρακολούθησης και αξιολόγησης των ε ιχειρησιακών ρογραµµάτων των Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού» καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των ε ιχειρησιακών ρογραµµάτων. Με τις διατάξεις του «Καλλικράτη» έχουν διαφορο οιηθεί τα όργανα και η διαδικασία σύνταξης του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος. Ωστόσο µέχρι σήµερα δεν έχει τρο ο οιηθεί το Π. 185/2007 µε α οτέλεσµα να δηµιουργούνται ερµηνευτικά ροβλήµατα σε σχέση τόσο µε την διαδικασία όσο και µε τις αρµοδιότητες των οργάνων. Με την αράγραφο 6 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / «Καλλικράτης»), οι συνενωµένοι ήµοι µε τον νόµο αυτό, έχουν υ οχρέωση κατάρτισης του Ε ιχειρησιακού τους Προγράµµατος έως τις Ακολουθώντας το ισχύον θεσµικό λαίσιο, µε Α όφαση ηµάρχου ( ΑΑ 238/ ) και εντός του ανωτέρω θεσµικού λαισίου, συγκροτήθηκε Οµάδα Έργου για την κατάρτιση του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου. (Παράρτηµα..) Στην Τρίτη συνεδρίαση της Οµάδας Έργου ( 07/06/2011 ) και εξαιτίας του φόρτου εργασίας µελών της, α οφασίστηκε ότι το σχέδιο του ε ιχειρησιακού ρογράµµατος του ήµου θα καταρτίσουν τα στελέχη του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού και µέλη της ανωτέρω Οµάδας σε συνεργασία µε τα Όργανα ιοίκησης, τις υ ηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσω α του ήµου. Ο τρό ος µε τον ο οίο συµµετείχαν οι υ ηρεσίες, τα νοµικά ρόσω α και τα Όργανα της ιοίκησης, θα αρουσιαστεί συνολικά µε την ολοκλήρωση της κατάρτισης του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος. 3. Σκο ός του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος Σκο ός του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η ροώθηση της το ικής και εσωτερικής ανά τυξης του ήµου, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις ανα τυξιακού σχεδιασµού σε εριφερειακό και εθνικό ε ί εδο. Α) Προώθηση της το ικής ανά τυξης Το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα κατά κύριο λόγο ροσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες ου θα ρέ ει να εκτελέσει ο ήµος στο λαίσιο των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του, µε α ώτερους σκο ούς : α] την ροστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου εριβάλλοντος της εριοχής του και 5

6 β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων της περιοχής του α] Η ροστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου εριβάλλοντος συνε άγεται την ενεργο οίηση του ήµου στους τοµείς - Της ροστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού εριβάλλοντος - Της βελτίωσης του οικιστικού εριβάλλοντος - Των τεχνικών υ οδοµών και των δικτύων εξυ ηρέτησης Η δραστηριο οίηση του ήµου στους ροηγούµενους τοµείς γίνεται κυρίως µέσω της κατασκευής τεχνικών έργων, της αροχής υ ηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υ οδοµών και της θέσ ισης κανονιστικών όρων και ρυθµίσεων. Οι α οδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες γεωγραφικές ενότητες του ήµου ( ηµοτικές Ενότητες, ηµοτικές ή Το ικές Κοινότητες, γειτονιές) β] Η βελτίωση της ευηµερίας των κατοίκων συνε άγεται την αροχή υ ηρεσιών στους τοµείς - Κοινωνικής ολιτικής - Παιδείας / Πολιτισµού / Αθλητισµού - Οικονοµικής ανά τυξης και α ασχόλησης Οι α οδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικο-οικονοµικές οµάδες των κατοίκων της εριοχής του ήµου (.χ νέοι, αιδιά, ηλικιωµένοι, αγρότες, άνεργοι κλ ) Β) Εσωτερική ανά τυξη του ήµου ως οργανισµού Εκτός α ό τις δράσεις για την ροώθηση της το ικής ανά τυξης το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα εριλαµβάνει υ ο ρογράµµατα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ήµου ως δηµόσιου οργανισµού (ως φορέα αροχής συλλογικών αγαθών και υ ηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και ολιτικού θεσµού), µε σκο ούς τη βελτίωση της α οτελεσµατικότητας, της α οδοτικότητας και της νοµιµο οίησης της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις α οσκο ούν : στη βελτίωση της α οτελεσµατικότητας και της α οδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυ ηρέτηση του ολίτη στη βελτίωση της αραγωγικής ικανότητας του ήµου µέσω της ανά τυξης του υφιστάµενου ροσω ικού, της µηχανοργάνωσης, της ροµήθειας εξο λισµού και της εξασφάλισης κτιριακών εγκαταστάσεων στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ήµου, µέσω του µεσο ρόθεσµου οικονοµικού ρογραµµατισµού, της αρακολούθησης του κόστους των αρεχόµενων υ ηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονοµικής διαχείρισης 6

7 Γ) Ανά τυξη των συνεργασιών του ήµου και της ε ιρροής άλλων φορέων Πολλές το ικές αρχές θεωρούν ότι ο ρόλος ενός ΟΤΑ δεν ρέ ει να εριορίζεται στις οριοθετηµένες α ό το θεσµικό λαίσιο αρµοδιότητές του και ότι οι ΟΤΑ είναι υ οχρεωµένοι να µεριµνούν για τη συνολική ευηµερία της εριοχής τους. Η διοίκηση ενός ΟΤΑ γίνεται αντιλη τή όχι µόνο ως διοίκηση της αροχής ορισµένων άγιων δηµοτικών υ ηρεσιών, αλλά ως µέριµνα για το σύνολο των το ικών υ οθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα του ήµου θα ρέ ει να ε ισηµαίνει τη συµβολή ου µ ορούν να έχουν στην ανά τυξη της εριοχής του ήµου : Οι το ικοί κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς (ιδιωτικές ε ιχειρήσεις, σύλλογοι και µη κυβερνητικές οργανώσεις) Οι γειτονικοί ήµοι Οι λοι οί φορείς του ολιτικο-διοικητικού συστήµατος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση) Ε οµένως, το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα εκτός α ό τις υ ηρεσίες, τα έργα και τις ρυθµίσεις για τα ο οία είναι αρµόδιος ο ήµος, είναι δυνατό να εντο ίζει δραστηριότητες ου ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλων δηµόσιων φορέων και να ροσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και ε ιρροής των φορέων αυτών α ό τον ήµο. Το ρόγραµµα εκτός των άλλων στοχεύει ε ίσης, στην αναβάθµιση του ε ι έδου συνεργασίας του ήµου µε φορείς του ιδιωτικού, δηµόσιου και κοινωνικού τοµέα, για τη συντονισµένη ροώθηση της το ικής ανά τυξης και την α ό κοινού αροχή το ικών υ ηρεσιών. 4. Χαρακτηριστικά του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος Το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα του ήµου α οτελεί εργαλείο για την άσκηση του ανα τυξιακού τους ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωµένο ρόγραµµα το ικής ανά τυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ήµου : Α οτελεί ρόγραµµα ανα τυξιακών υ οδοµών και το ικών ε ενδύσεων, αλλά και ρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των δηµοτικών υ ηρεσιών και των Νοµικών ροσώ ων ου ε ο τεύονται α ό το ήµο. Είναι ρόγραµµα, ολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του φάσµατος των θεµάτων ου α ασχολούν την καθηµερινή λειτουργία του ήµου. Καλύ τει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των το ικών υ οθέσεων. β. Α οτελεί το τετραετές ρόγραµµα δράσης του ήµου και των Νοµικών ροσώ ων του : Στις ροτεραιότητες του ρογράµµατος αντανακλάται η βούληση και το όραµα του ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και οι ροτεραιότητες του ανα τυξιακού σχεδιασµού σε εριφερειακό και εθνικό ε ί εδο. Το όραµα της δηµοτικής αρχής α οτυ ώνεται στη στρατηγική,αναλύεται σε ( ενταετές) τριετές ρόγραµµα και τέλος σε ετήσιο ρόγραµµα δράσης της κάθε υ ηρεσίας του δήµου και των Νοµικών ροσώ ων του. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ήµου και µέρος του ρογραµµατικού του κύκλου : Η σύνταξη του ε ιχειρησιακού ρογράµµατος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας ρογραµµατισµού, αρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ήµου. Η διαδικασία αυτή 7

8 α οτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των ροϊσταµένων και της αρµόδιας υ ηρεσίας ρογραµµατισµού του. δ. Υλο οιείται µέσω του ετήσιου ρογράµµατος δράσης του ήµου και των Νοµικών ροσώ ων του : Σκο ός της σύνταξης του ετήσιου ρογράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού τετραετούς ε ιχειρησιακού ρογράµµατος σε ετήσιο ρόγραµµα των υ ηρεσιών. Ο ετήσιος ρογραµµατισµός στοχεύει στον ε ιµερισµό των δράσεων του τετραετούς ρογράµµατος στις υ ηρεσίες, οι ο οίες υλο οιούν τµήµατα του ε ιχειρησιακού ρογράµµατος ε. Εκ ονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµ λεκόµενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρό ο : Αιρετά όργανα ( ηµ. Συµβούλιο, ε ιτρο ές του ηµ. Συµβ., Αντιδήµαρχοι, Σ ε ιχειρήσεων, Το ικά συµβούλια) Υ ηρεσιακά στελέχη (Προϊστάµενοι υ ηρεσιών, ιευθυντές Ε ιχειρήσεων, στελέχη της υ ηρεσίας Προγραµµατισµού) Το ικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην το ική ανά τυξη ή/και στη λειτουργία του ήµου Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας ( χ Περιφέρεια, Α οκεντρωµένη ιοίκηση) Η λήψη των α οφάσεων ρογραµµατισµού δεν στηρίζεται µόνο στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και ροσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώ ινου δυναµικού του ήµου, ό ως αυτές διατυ ώνονται στις διαδικασίες συµµετοχής. Το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα α οτελεί το βασικό λαίσιο κατεύθυνσης, ροσδιορισµού και συντονισµού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υ ηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόµενους του ήµου, ροκειµένου να υλο οιηθούν οι στόχοι του. Το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα α οτελεί ροϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του ήµου και οδηγεί στην ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών ε ι έδων, σε ότι αφορά την υλο οίηση του τµήµατος εκείνου στο ο οίο αυτά εµ λέκονται. στ. Αξιο οιεί δείκτες ε ίδοσης : Το ε ιχειρησιακό ρόγραµµα διατυ ώνει µετρήσιµους γενικούς και ειδικούς στόχους, η ε ίτευξη των ο οίων αρακολουθείται µέσω της αξιο οίησης συστήµατος δεικτών ε ίδοσης. Για την αρακολούθηση της εξέλιξης της τιµής των δεικτών αξιο οιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δα ανών, όρων, εκροών, α οτελεσµάτων στους α οδέκτες) ου τηρούνται στις βάσεις δεδοµένων του ολοκληρωµένου ληροφοριακού συστήµατος ενός ΟΤΑ. 5. Περιεχόµενο του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος Το τελικό κείµενο του ε ιχειρησιακού ρογράµµατος του ήµου εριλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια : 8

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συνο τική εριγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της εριοχής του ήµου Συνο τική εριγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ήµου και των Νοµικών του Προσώ ων, ως οργανισµών Κεφάλαιο 1.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α οστολή, Όραµα, Αρχές Λειοτυργίας και ιακυβέρνησης Η στρατηγική του ήµου Οι άξονες & τα µέτρα του ρογράµµατος ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 2.1: ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ Τα σχέδια δράσης για την εφαρµογή της στρατηγικής ράσεις διαδηµοτικής και υ ερτο ικής σηµασίας Κεφάλαιο 2.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ (ΤΡΙΕΤΗΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Ιεράρχηση & συνο τικός ρογραµµατισµός των δράσεων Οµαδο οίηση των δράσεων του ρογράµµατος Αναλυτικός ρογραµµατισµός των δράσεων Α ροτεραιότητας Κεφάλαιο 2.3.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εκτίµηση των εσόδων Κατανοµή των εσόδων για την κάλυψη των δα ανών των δράσεων Χρηµατοδοτικοί ίνακες του ρογράµµατος Καθορισµός δεικτών αρακολούθησης, αξιολόγησης του ρογράµµατος 9

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συνο τική Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάµενης Κατάστασης της Περιοχής του ήµου Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και ιοικητική Οργάνωση Ο ήµος έλτα, ροέκυψε α ό την συνένωση, στα λαίσια της µεταρρύθµισης ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, των ρώην Κα οδιστριακών ήµων Εχεδώρου, Χαλάστρας και Αξιού. Υ άγεται στο Νοµό Θεσσαλονίκης και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χωροταξικά α οτελεί τµήµα της ευρύτερης εριοχής Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο δυτικό τµήµα της εριαστικής ζώνης του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, σε α όσταση 17 χλµ. α ό το κέντρο της όλης. Το Ε ικαιρο οιηµένο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ), µε στόχο τον ενιαίο ρογραµµατισµό της µητρο ολιτικής εριοχής, ορίζει την ευρύτερη εριοχή άµεσης ε ιρροής της Θεσσαλονίκης την ο οία διαιρεί σε τρεις ενότητες. Ο ήµος έλτα ανήκει µεν στην Χωρική ενότητα του Μητρο ολιτικού κέντρου, µοιράζεται όµως σε δύο υ οενότητες : Στην Υ οενότητα Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος (Π.Σ.) και Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ) ό ου εντάσσεται ο ρώην ήµος Εχεδώρου Στην Υ οενότητα Λοι ής Περιοχής (ΛΠ) ό ου εντάσσονται οι ρώην ήµοι Αξιού και Χαλάστρας. Ο ήµος έλτα συγκροτείται α ό τις ηµοτικές Ενότητες Εχεδώρου, Χαλάτρας, Αξιού και εριλαµβάνει οκτώ (8) ηµοτικές Κοινότητες και µία (1) Το ική Κοινότητα: την.κ. Σίνδου ό ου βρίσκεται και η έδρα του ήµου, τη.κ. ιαβατών, τη.κ. Καλοχωρίου, τη.κ. Νέας Μαγνησίας, τη.κ Χαλάστρας, τη.κ Ανατολικού, τη.κ Κυµίνων, τη.κ Μαλγάρων και την Τ.Κ Βραχιάς. Ο ήµος έλτα, στα όρια της ηµοτικής Ενότητας Εχεδώρου χαρακτηρίζεατι αστικός, ενώ στην ευρύτερη εριοχή του ήµου, ιδίως στις ηµοτικές Ενότητες Χαλάστρας και Αξιού, καλύ τεται α ό γεωργική γη υψηλής αραγωγικότητας και χαρακτηρίζεται ως αγροτικός. 10

11 Α. ηµογραφικά Χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας α ογραφής ληθυσµού το 2011, στον ήµο έλτα κατοικούν κάτοικοι. Ο ανδρικός ληθυσµός ανέρχεται σε άτοµα ενώ ο γυναικείος σε άτοµα. Η υκνότητα ληθυσµού είναι 146,13 άτοµα / τ.µ Η αύξηση ου αρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια είναι αλµατώδης, ιδιαίτερα στην ηµοτική Ενότητα Εχεδώρου. Πίνακας 1: Πληθυσµός ήµου έλτα ανά ηµοτική Κοινότητα (2001) ηµοτική Κοινότητα Πληθυσµός.Κ. ιαβατών Κ. Καλοχωρίου Κ. Νέας Μαγνησίας Κ. Σίνδου Κ Χαλάστρας Κ Ανατολικού Κ Κυµίνων Κ Μαλγαρων ΤΚ Βραχιάς 645 Σύνολο (2001) Α ογραφή Πηγή: Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ( ρώην) ήµων Εχεδώρου, Αξιού, Χαλάστρας, Ιnternet B. Χαρακτηριστικά της εριοχής Στην ευρύτερη Βιοµηχανική Περιοχή της ηµοτικής Ενότητας Εχεδώρου, η ο οία χαρακτηρίζεται ως η µεγαλύτερη στα Βαλκάνια, εδρεύουν ερί τις βιοµηχανίες και βιοτεχνίες. Το 1/3 βρίσκεται στην θεσµοθετηµένη βιοµηχανική εριοχή της Σίνδου και οι υ όλοι ες στο βιοµηχανικό συγκρότηµα ιαβατών και στη βιοτεχνική εριοχή Καλοχωρίου. Στις ε ιχειρήσεις της εριοχής α ασχολούνται ερισσότεροι α ό εργαζόµενοι, ενώ οι συναλλασσόµενοι οι ο οίοι καθηµερινά κινούνται στα όρια της ΒΙ.ΠΕ., ξε ερνούν τις Παράλληλα, στα όρια της ηµοτικής Ενότητας εδρεύουν µερικές α ό τις ιο σηµαντικές υ ηρεσίες υ ερτο ικού χαρακτήρα και ένα α ό τα µεγαλύτερα και ιο 11

12 δραστήρια Τεχνολογικά Ιδρύµατα, το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (στη Σίνδο), στο ο οίο φοιτούν φοιτητές. Στα διοικητικά όρια του ήµου έλτα ανήκει και η, ενταγµένη στο σχέδιο NATURA, εριοχή των εκβολών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία ου α οτελεί οικοσύστηµα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, έκτασης ερί ου στρεµµάτων. Οι εριοχές των ρώην ήµων Χαλάστρας και Αξιού, χαρακτηρίζονται ως εριοχές υψηλής αραγωγικότητας, ό ου καλλιεργούνται κυρίως ρύζι, βαµβάκι και καλαµ όκι, ενώ η ηµοτική Ενότητα Χαλάστρας έχει υψηλή συγκέντρωση ζωικού κεφαλαίου για αυτό έχει και αυξηµένη αραγωγή κτηνοτροφικών φυτών. Στην εριοχή του έλτα ανέκαθεν ασκείται η αραδοσιακή αλιεία και η οστρακοκαλλιέργεια-ειδικότερα η µυδοκαλλιέργεια -µε άριστες ροο τικές. Παράγεται σχεδόν το 72% της εθνικής αραγωγής µυδιών. Στην εριοχή Χαλάστρας τα κύρια είδη του αλιεύµατος είναι λαβράκια, γλώσσες, κεφαλό ουλα, κουτσοµούρες, σου ιές, γαρίδες. Πίνακας 2 : Εκταση του ήµου έλτα ηµοτική Κοινότητα Έκταση (στρέµµατα).κ. ιαβατών Κ. Καλοχωρίου Κ. Νέας Μαγνησίας Κ. Σίνδου Κ Χαλάστρας Κ Ανατολικού Κ Κυµίνων Κ Μαλγαρων ΤΚ Βραχιάς Σύνολο Πηγή: Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια ( ρωην) ήµων Εχεδώρου,Αξιού, Χαλάστρας 12

13 Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια Στα ΓΠΣ των ρώην ήµων Εχεδώρου, Χαλάστρας, Αξιού ου ρόσφατα αναθεωρήθηκαν αρουσιάζεται αναλυτικότερα η υφιστάµενη κατάσταση των ανωτέρω, λέον, ηµοτικών Ενοτήτων, τόσο στους τοµείς αρµοδιότητας του ήµου για : α) Το εριβάλλον και την οιότητα ζωής β) Τις υ οδοµές κοινωνικής µέριµνας, αιδείας, ολιτισµού και αθλητισµού γ) Την το ική οικονοµία και την α ασχόληση Οσο και των υ ερκείµενων βαθµίδων διοίκησης Ε ίσης εριγράφεται η ανα τυξιακή φυσιογνωµία της εριοχής, ό ως αυτή ροκύ τει α ό τις ληθυσµιακές και δηµογραφικές εξελίξεις, τις οικονοµικές δραστηριοτητες και την α ασχόληση, τις ενδογενείς ανα τυξιακές δυνατότητες και τα συγκριτικά λεονεκτήµατα σε σχέση µε το ευρύτερο οικονοµικό εριβάλλον. Οι βασικές αρχές και οι ρογραµµατικές κατευθύνσεις των νέων ΓΠΣ, των συννενωθέντων ήµων Εχεδώρου, Χαλάστρας και Αξιού είναι : Α. ΓΠΣ Εχεδώρου Α1. Βασικές αρχές της ρότασης Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ( ρώην ήµου) Εχεδώρου στοχεύει στην ε ικαιρο οίηση και αναθεώρηση του ισχύοντος σχεδιασµού µε την ενσωµάτωση όλων των οικισµών και εριοχών ου εντάχθηκαν στον κα οδιστριακό δήµο και των νέων δεδοµένων ου ροέκυψαν α ό την ροώθηση του ολεοδοµικού σχεδιασµού. Στοχεύει ε ίσης στον εµ λουτισµό των χωρικών ρυθµίσεων µε τις κατευθύνσεις ου α ορρέουν α ό τις αρχές της βιωσιµότητας και αειφορίας ου έχουν εισαχθεί στον χωροταξικό και ολεοδοµικό σχεδιασµό µε τους νόµους 2742/99 για το «χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανά τυξη» και 2508/97 για τη «βιώσιµη οικιστική ανά τυξη των όλεων και οικισµών». Το ΓΠΣ Εχεδώρου ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις των ανώτερων ε ι έδων σχεδιασµού, ό ως συστηµατο οιούνται µε το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά τυξης για όλη τη χώρα και εξειδικεύονται για την εριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά τυξης ου θεσµοθετήθηκε µε την Υ ουργική Α όφαση 674 (ΦΕΚ 218/Β/ ). Στο στάδιο της Ανάλυσης (βλέ ε κείµενα Γ.Π.Σ) ε ισηµάνθηκαν τα σηµεία των κατευθύνσεων και των στόχων του Γενικού και Περιφερειακού Πλαισίου ου έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον χωρικό και ανα τυξιακό σχεδιασµό του ήµου. Με µακρο ρόθεσµο χρονικό ορίζοντα το 2025, η µελέτη του ΓΠΣ αντιµετω ίσε αφενός τις ροκλήσεις της αξιο οίησης των ευκαιριών και δυνατοτήτων και αφετέρου τις αδυναµίες και τους κινδύνους ου ροκαλούνται κατά την ανα τυξιακή διαδικασία. Κεντρική έννοια της χωροταξικής ροσέγγισης είναι η αειφόρος χωρική ανά τυξη, υλώνες της ο οίας είναι η οικονοµική ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ροστασία του εριβάλλοντος, ενώ άξονες είναι η ισόρρο η ολυκεντρική ανά τυξη και οι σχέσεις όλης υ αίθρου, η ισότητα ρόσβασης στα βασικά δίκτυα 13

14 µεταφορών, ενέργειας και ε ικοινωνιών, και η συνετή διαχείριση των φυσικών όρων και της ολιτιστικής κληρονοµιάς. Α2. Προγραµµατικές κατευθύνσεις και εριεχόµενο του νέου ΓΠΣ Η ρόταση του ΓΠΣ Εχεδώρου αντιµετω ίστηκε σύµφωνα µε τις τεχνικές ροδιαγραφές ου καθορίστηκαν µε την α όφαση µε αρ. 9572/1845/00 του Υ. ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 209/ / ) τα σταθερότυ α της υ ουργικής α όφασης αριθ /2004 και τις ρυθµίσεις ου ροβλέ ονται για την εριαστική ζώνη Θεσσαλονίκης α ό τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. Η εκ όνηση ενός νέου σχεδίου ε ι έδου ΓΠΣ κρίθηκε αναγκαία καθώς τα ισχύοντα ΓΠΣ αφορούσαν µόνον τους οικισµούς της Σίνδου, του Καλοχωρίου, των ιαβατών και της Ν. Μαγνησίας και αφενός µεν ο σχεδιασµός δεν καλύ τε ολόκληρη τη διοικητική έκταση του Εχεδώρου, ό ως ε ιβάλλετο α ό την ισχύουσα ολεοδοµική νοµοθεσία (Ν. 2508/97), και αφετέρου ήταν ήδη ξε ερασµένος µετά την αρέλευση µεγάλων χρονικών διαστηµάτων α ό την έγκρισή του. Στο διάστηµα αυτό είχαν διαµορφωθεί νέα ανα τυξιακά, θεσµικά και ρογραµµατικά δεδοµένα ου διαµόρφωσαν ένα νέο συνολικό λαίσιο σχεδιασµού. Η ανάλυση των νέων συνθηκών σε εριφερειακό ε ί εδο αλλά και σε ε ί εδο δήµου και οικισµών, ου έγινε στο λαίσιο της µελέτης, ε ιβεβαιώνε τη σκο ιµότητα και αναγκαιότητα θέσ ισης ενός νέου σχεδίου. Ο χωρικός και ολεοδοµικός σχεδιασµός του Εχεδώρου έ ρε ε να ροσαρµοστεί στα νέα ανα τυξιακά δεδοµένα και να λάβει υ όψη του τόσο τις γενικότερες αλλαγές ου έχουν συντελεστεί στο ευρύτερο εριφερειακό λαίσιο όσο και τις εξελίξεις στη διοικητική του εριφέρεια. Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της νέας ολεοδοµικής νοµοθεσίας και συγκεκριµενα το νόµο 2508/99 για τη «βιώσιµη οικιστική ανά τυξη των όλεων και οικισµών», το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του Εχέδωρου καλύ τει λέον ολόκληρη τη γεωγραφική εριοχή ου εριλαµβάνεται στα διοικητικά όρια του Εχεδώρου. Με τον τρό ο αυτό ενσωµατώνονταν σε ένα ενιαίο και συνεκτικό χωρικό σχέδιο: o o o o o o οι οικισµοί του Εχεδώρου : Σίνδος, ιαβατά, Νέα Μαγνησία, Καλοχώρι η άµεση εριαστική εριοχή των αρα άνω οικισµών ου δέχονται ιέσεις α ό την ανά τυξη βιοµηχανίας, χονδρεµ ορίου και βιοτεχνίας, οι µεµονωµένες εγκαταστάσεις και κτίσµατα ου βρίσκονται εκτός σχεδίου, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα αξιόλογα µνηµεία, οι αγροτικές καλλιέργειες, οι εριβαλλοντικά ευαίσθητες εριοχές του Γαλλικού και της λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου. Συγχρόνως, σύµφωνα µε τις αρχές ου τίθενται µε το νεότερο θεσµικό λαίσιο (Γενικο Πλαισιο Χωροταξικου Σχεδιασµου και Ειδικα Πλαισια), το ΓΠΣ εναρµονίζεται ρος τις ε ιλογές και κατευθύνσεις του ανώτερων ε ι έδων χωρικού σχεδιασµού και οδηγεί σε ολοκληρωµένη και συνολική χωρική οργάνωση του ΟΤΑ. Ικανο οιούνται έτσι οι αναγκαίες συνθήκες χωρικής ολοκλήρωσης και ανα τυξιακής συνέργιας ου ε ιτρέ ουν την εναρµόνιση του χωροταξικού και ολεοδοµικού σχεδιασµού µε τους γενικότερους στόχους και µε τις αρχές της βιώσιµης ανά τυξης και της αειφορίας. Με το ΓΠΣ εξειδικεύτηκαν οι γενικοί αυτοί στόχοι του ολεοδοµικού σχεδιασµού και διατυ ώθηκαν οι αναγκαίες και σκό ιµες ροτάσεις συµ λήρωσης, 14

15 αναθεώρησης ή τρο ο οίησης ισχυόντων ε ιλογών και ρυθµίσεων, και οι ο οίες σύµφωνα µε τις ροδιαγραφές, αναφέρονται στα εξής θέµατα: o o o o o ροσδιορισµός των κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του ήµου, καθορισµός των µεγεθών της οικιστικής ανά τυξης σε όλη την έκταση του δήµου, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανά τυξης, τις το ικές ανάγκες και καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις ου ροκύ τουν α ό υ ερκείµενα σχέδια, ιδίως δε σε ότι αφορά το ρόλο των οικισµών στην οικιστική ιεραρχία και την οµαλή ένταξή τους στο µητρο ολιτικό σύµ λεγµα, ροσδιορισµός των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι ο οίες δεν ρόκειται να ολεοδοµηθούν, υ όδειξη των ζωνών αραγωγικών δραστηριοτήτων µε βάση τις ανάγκες των αραγωγικών τοµέων και τις σχετικές ρογραµµατικές κατευθύνσεις, και χάραξη των κατευθύνσεων ολεοδοµικής οργάνωσης των θεσµοθετηµένων και ρος ολεοδόµηση οικιστικών υ οδοχέων, ροσδιορίζοντας και την οργάνωση των ήδη διαµορφωµένων εριοχών ανά τυξης του δευτερογενή τοµέα στη ερίµετρο των οικισµών ου α αιτούν αρεµβάσεις αναβάθµισης µέσω του µηχανισµού της εξυγίανσης. Β. ΓΠΣ Χαλάστρας Β1. Βασικές Αρχές της Πρότασης Οι δυνατότητες ανά τυξης του ( ρώην ήµου) Χαλάστρας είναι σηµαντικές και συνδέονται, έραν της κοµβικής θέσης του και της άµεσης σχέσης του µε την Θεσσαλονίκη, µε τους λούσιους φυσικούς όρους της εριοχής αλλά και µε την ανά τυξη των αραγωγικών δραστηριοτήτων του β γενούς και τριτογενούς τοµέα. Οι αγροτικές κυρίως δραστηριότητες, αλλά και οι διαφαινόµενες τάσεις ανά τυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα α οτελούν τους σηµαντικούς αράγοντες ανά τυξης της εριοχής. Οι βασικές αρχές της τελικής ρότασης του ΓΠΣ του ( ρώην ήµου) Χαλάστρας α ορρέουν αφενός α ό τις ενδογενείς ανα τυξιακές δυνατότητες ό ως αυτές ανα τύχθηκαν στο ειδικότερο κεφάλαιο Α.5.1 του Α Σταδίου (βλέ ε κείµενο Γ.Π.Σ) αφετέρου α ό τους γενικότερους ανα τυξιακούς στόχους ό ως αυτοί τίθενται στο ΠΠΧΣΑΑ της Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 218/Β/6-2-04) και στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (Ν. 1561/85 ΦΕΚ 143Α/6-9-85). Συνο τικά η ρόταση βασίζεται στα εξής: Προστασία της γεωργικής γης στα λαίσια ενός βιώσιµου ροτύ ου ανά τυξης της υ αίθρου και τον καθορισµό της ως Περιοχή Ελέγχου και Περιορισµού όµησης (ΠΕΠ ). Ρυθµίσεις για την συµβατότητα χρήσεων και λειτουργιών στις εριοχές ου τελούν υ ό καθεστώς ροστασίας. Στα λαίσια αυτά, ε ιβάλλεται να ροστατευτεί η εριοχή της σύµβασης Ramsar (Εθνικό Πάρκο ελταϊκών σχηµατισµών). Α οφυγή της εκτεταµένης γραµµικής ανά τυξης µη αγροτικών δραστηριοτήτων κατά µήκος και εκατέρωθεν των βασικών µεταφορικών υ οδοµών (ΠΑΘΕ ρος Θεσσαλονίκη και ρος Ευζώνους) για λόγους κυρίως εριβαλλοντικούς, λειτουργικούς και αισθητικής του εριβάλλοντος. 15

16 Σχεδιασµός οργανωµένων αραγωγικών υ οδοχέων για την ανά τυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα. Μικρή οικιστική ανά τυξη στους δύο οικισµούς, για την κάλυψη σηµερινών (για τον οικισµό της Χαλάστρας) και µελλοντικών αναγκών και κυρίως σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους, την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Τσιγγάνων στα λαίσια της κοινωνικής ολιτικής του ήµου και την οργανική ενσωµάτωση υφιστάµενων κοινωφελών χρήσεων (εκ αίδευσης, αθλητισµού) στον αστικό ιστό (για τον οικισµό του Ανατολικού). Θεσµοθέτηση Περιοχής Οργανωµένης Ανά τυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ ) στο θαλάσσιο µέτω ο του δήµου µε στόχο τον εκσυγχρονισµό των οστρακοκαλλιεργειών του δήµου Γ. ΓΠΣ Αξιού Γ1. Βασικές ανα τυξιακές και χωροταξικές κατευθύνσεις. Ένταξη στον ευρύτερο χώρο Το λαίσιο για τη νέα ανα τυξιακή χωροταξική ροσέγγιση της εριοχής του ( ρώην ήµου) Αξιού, στηρίζεται στις εξής βασικές υ οθέσεις: Αξιο οίηση της λεονεκτικής θέσης της εριοχής του ήµου ως ρος τους βασικούς µεταφορικούς άξονες (ΠΑ.ΘΕ. και Εγνατία). Αξιο οίηση ε ίσης, ρος όφελος της το ικής ανά τυξης, των συνδέσεων µε Θεσσαλονίκη, µε Ευζώνους, µε την υ όλοι η κεντρική - νότια Ελλάδα, καθώς και των διανοµαρχιακών συνδέσεων ρος Ηµαθία Πιερία και Πέλλα. Ειδικότερα, στενότερη σύνδεση της σηµερινής εριοχής του ήµου µε τη µητρο ολιτική Θεσσαλονίκη και υ οδοχή, σταδιακά, οικονοµικών δραστηριοτήτων και υ οδοµών µητρο ολιτικού ε ι έδου. Υ ενθυµίζεται ότι µε βάση την αλαιότερη και θεσµικά κατοχυρωµένη- κατεύθυνση του Ρυθµιστικού Σχεδίου, ο ( ρωην ήµος) Αξιού ανήκει στην ευρύτερη εριοχή ε ιρροής (Ε.Π.Θ.) και όχι στην άµεση εριοχή ε ιρροής (Π.Ζ.) της µητρό ολης της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο, µε βάση το ιο ρόσφατο Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας, ο ( ρώην ήµος) Αξιού το οθετείται στο δυτικό όριο του συστήµατος λειτουργιών της µητρο ολιτικής Θεσσαλονίκης. Η ερισσότερο ροωθηµένη ροσέγγιση αυτού του Γ.Π.Σ. α οτελεί στοιχείο του ανα τυξιακού Σεναρίου Β, και στηρίζεται: στην ρόβλεψη αξιο οίησης της κεντρικής θέσης του Αξιού ως ρος τον ΠΑ.ΘΕ. και την Εγνατία οδό, δηλαδή ως ρος το µεταφορικό δίκτυο εθνικής και διευρω αϊκής ακτινοβολίας, στην ρονοµιακά κοντινή α όσταση του ( ρώην ήµου) Αξιού α ό τη µητρο ολιτική Θεσσαλονίκη, ώστε αυτός να µ ορέσει να ε ωφεληθεί α ό τις τάσεις αναδιανοµής της εγκατάστασης των µητρο ολιτικών δραστηριοτήτων, και τέλος στις δυνατότητες ου έχουν ήδη εµφανιστεί στην εριοχή του Αξιού για αύξηση του εργατικού δυναµικού στον τοµέα των υ ηρεσιών και ειδικότερα στον κλάδο των µεταφορών α οθηκεύσεων. 16

17 Σηµειώνεται ενισχυτικά ότι, µε στόχο τη στήριξη του µητρο ολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης, έχει τεθεί σαν κατεύθυνση α ό το Χωροταξικό Σχέδιο και διερευνάται και σε ε ί εδο ΟΡ.ΘΕ., η εξειδίκευση της ε ιρροής του µητρο ολιτικού σχηµατισµού καθώς και το ειδικό βάρος του σε σχέση µε τον υ όλοι ο χώρο του νοµού. Γ2. Θεώρηση της σηµερινής εριοχής του Αξιού στα λαίσια του ευρύτερου, µε οµοειδή χαρακτηριστικά, οικονοµικο-γεωγραφικού χώρου. Πράγµατι, µε βάση το Χωροταξικό Σχέδιο, η εριοχή εντάσσεται στη ζώνη δυναµικής αγροτικής ανά τυξης της εδιάδας της Θεσσαλονίκης, η ο οία µε τη σειρά της α οτελεί τµήµα µιας ολύ ευρύτερης ενότητας, της ζώνης αγροτικής οικονοµίας Πέλλας Ηµαθίας Θεσσαλονίκης, ό ου κυριαρχούν οι εντατικές γεωργικές καλλιέργειες µαζί µε τη µετα οίηση της γεωργικής αραγωγής και τις υ ηρεσίες ροώθησης και διαχείρισης ροϊόντων. Ειδικότερα ακόµη, η εριοχή του ( ρώην ήµου) Αξιού συνιστά ενιαία ανα τυξιακή διανοµαρχιακή ενότητα µε τις εριοχές των ρώην ήµων Χαλάστρας, Αιγινίου, καθώς και µε τµήµα του ρώην ήµου Πλατέος. Πιο συγκεκριµένα: Η εριοχή του Αξιού (στο σύνολο των οικισµών του: Κυµίνων, Μαλγάρων και Βραχιάς) αρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά µε τις εριοχές των ρώην ήµων α) Χαλάστρας ν. Θεσ/νίκης (στο σύνολο των οικισµών του Χαλάστρας και Ανατολικού), β) Πλατέος ν. Ηµαθίας (ως ρος τον οικισµό Κλειδί) και γ) Αιγινίου ν. Πιερίας (και του µόνου οικισµού του Αιγινίου). Η ενότητα αυτή α οτελεί υ οσύνολο και νότια α όληξη της αρα άνω ευρύτερης χωροταξικής ενότητας Πέλλας Ηµαθίας Θεσσαλονίκης. Το χαρακτηριστικό της έγκειται στο ότι ρόκειται για αράκτια εριοχή ου εριλαµβάνει τους σχηµατισµούς των δέλτα των οταµών Αξιού Λουδία Αλιάκµονα. Η ύ αρξη των εκτάσεων των ευαίσθητων οικοσυστηµάτων των δέλτα των οταµών, συνε άγεται αφενός την αναγκαιότητα ενιαίας διαχείρισης και ροστασίας τους και αφετέρου την ύ αρξη ε ι λέον αραγωγικών δυνατοτήτων ου αφορούν την ανά τυξη υδατοκαλλιεργειών. Σηµειώνεται ότι η ένταξη της εριοχής του Αξιού σε ενιαία ανα τυξιακή διανοµαρχιακή- ενότητα µαζί µε τις εριοχές του ρώην ήµου Χαλάστρας του ν. Θεσσαλονίκης αλλά και των ρώην ήµων Πλατέος του ν. Ηµαθίας και Αιγινίου του ν. Πιερίας, συνιστά κατεύθυνση ου δεν έχει ως σήµερα αντιµετω ισθεί στον ανα τυξιακό σχεδιασµό ρογραµµατισµό. ιατήρηση, ενίσχυση και υ οστήριξη του δυναµισµού της αγροτικής ανά τυξης της εριοχής του ήµου Αξιού. Παράλληλα, ολοκληρωµένη ανα τυξιακή ανασυγκρότηση στη βάση των ενδογενών δυνατοτήτων και συγκριτικών λεονεκτηµάτων της εριοχής. Η εριοχή του ήµου έχει ως σήµερα ανα τυχθεί αγροτικά (κυρίως στη γεωργία και κτηνοτροφία) στηριζόµενη στην υψηλή αραγωγική ικανότητα των εδαφών της και στις σχετικές δηµόσιες ε ενδύσεις ου έχουν γίνει και συνεχίζουν γίνονται. Τα ζητήµατα ου ροβάλλουν σήµερα είναι: ιατήρηση και εξυγίανση του εδαφοϋδατικού δυναµικού ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της υ αίθρου. Εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση της ρωτογενούς αραγωγής ρος ροϊόντα ερισσότερο ανταγωνιστικά στις συνθήκες της σύγχρονης ΚΑΠ και υψηλότερης ροστιθέµενης αξίας (.χ. λαχανικά, άνθη, θερµοκη ιακές καλλιέργειες, βιολογικές καλλιέργειες). 17

18 Εκσυγχρονισµός και οργάνωση των αραγωγικών λειτουργιών στη θαλάσσια και αράκτια ζώνη του Θερµαϊκού. Σε ιο συνολικό ε ί εδο, και αν ληφθούν υ όψη: η λεονεκτική θέση της εριοχής ως ρος βασικούς εθνικούς και διεθνικούς- µεταφορικούς άξονες, η εγγύτητά της ως ρος το Π.Σ.Θ. και τέλος, η ύ αρξη του σηµαντικότατου φυσικού όρου του οικοτό ου του δέλτα Αξιού, µ ορούν να εξαχθούν ιο συνδυασµένες και ολοκληρωµένες κατευθύνσεις ανα τυξιακής ροο τικής, ου να συµ ληρώνουν τις αρα άνω -α οκλειστικές για την ρωτογενή αραγωγή- κατευθύνσεις. Συγκεκριµένα: Υ οστήριξη της ρωτογενούς αραγωγής (γεωργικής, κτηνοτροφικής, καθώς και αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής) µε δραστηριότητες ρώτης ε εξεργασίας και διακίνησης ροϊόντων. Προσανατολισµός και σύνδεση της συνολικής αραγωγής της εριοχής µε το καταναλωτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω στροφή και εξειδίκευση της ανα τυξιακής φυσιογνωµίας της εριοχής ρος τις δραστηριότητες των υ ηρεσιών και ειδικότερα αυτές του κλάδου των µεταφορών α οθηκεύσεων. Πολλα λή αξιο οίηση, ρος όφελος της εριοχής, του βασικού φυσικού της όρου, του δέλτα Αξιού Λουδία, ρος τις εξής κατευθύνσεις: διαφορο οίηση της ρωτογενούς αραγωγής (.χ. ρος βιολογικά και οικολογικά ροϊόντα διατροφής), εφόσον η εριοχή σηµαίνεται λέον ως εριοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, και ανά τυξη συµ ληρωµατικών υ ηρεσιών ου να υ οστηρίζουν τις λειτουργίες διαχείρισης του δέλτα Αξιού Λουδία (εξυ ηρετήσεις της ηµερήσιας κίνησης εριήγησης των ε ισκε τών, δραστηριότητες εριβαλλοντικής ευαισθητο οίησης και εκ αίδευσης, δραστηριότητες σύνδεσης της κίνησης των ε ισκε τών µε τους το ικούς αραγωγούς, κτλ.). Γ3. Προσαρµογή και ένταξη στο οικιστικό δίκτυο του ευρύτερου χώρου. Εσωτερική οργάνωση του οικιστικού δικτύου Σύµφωνα µε τη µελέτη του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας και το ροκύ τον θεσ ισµένο Πλαίσιο, ισχύουν τα εξής: Η Θεσσαλονίκη α οτελεί την έδρα της Περιφέρειας και είναι βεβαίως το κέντρο ρώτου ε ι έδου, ε εκτείνοντας τον µητρο ολιτικό της χαρακτήρα στα ανώτερα ε ί εδα της Κ. Μακεδονίας, του Βόρειο Ελλαδικού Τόξου και του Βαλκανικού χώρου. Σε ε ί εδο νοµού, η Θεσσαλονίκη α οτελεί το αστικό κέντρο ρώτου ε ι έδου (µητρο ολιτικό) καθώς και δευτέρου ε ι έδου ( ρωτεύουσα νοµού). Το µόνο αστικό κέντρο τρίτου ε ι έδου (κέντρο το ικής ανά τυξης) ου αξιολογείται στο νοµό είναι το αστικό κέντρο του Λαγκαδά. Ως αστικά κέντρα τετάρτου ε ι έδου (δυναµικοί οικισµοί) αξιολογούνται µία σειρά οικισµών του νοµού, µεταξύ των ο οίων και τα Κύµινα Μάλγαρα του ρώην ήµου Αξιού. Στην ίδια κατηγορία οικισµών τετάρτου ε ι έδου καταγράφονται ε ίσης στην ευρύτερη εριοχή του ρώην ήµου Αξιού, στη δυτική εδιάδα του ν. 18

19 Θεσσαλονίκης, το Ανατολικό, η Χαλάστρα, το Καλοχώρι, το Άδενδρο, η Χαλκηδόνα και τα Κουφάλια. Παρότι ο ( ρώην ήµος) Αξιού και συγκεκριµένα ο ενιαίος οικιστικός όλος των Κυµίνων Μαλγάρων κατατάσσεται στους δυναµικούς οικισµούς, έχουν διαγνωσθεί και ε ισηµανθεί κατά την ανάλυση του Σταδίου Α µια σειρά ζητήµατα ου λειτουργούν ανασχετικά στη δυναµική της οικιστικής ληθυσµιακής ανά τυξης. Υ ενθυµίζεται καταρχήν ότι η εριοχή του ρώην ήµου Αξιού α οτελεί τµήµα ροηγούµενων διοικητικο-γεωγραφικών διαιρέσεων και υ ολεί εται σε διοικητικές και κοινωνικές εξυ ηρετήσεις. Ως εκ τούτου οφείλει καταρχήν να συγκροτηθεί σε ισχυρό, βιώσιµο και λειτουργικό ΟΤΑ. Ε ίσης, έχουν διαγνωσθεί κατά το Στάδιο Α (βλέ ε κείµενο Γ.Π.Σ) της ανάλυσης σοβαροί ανασχετικοί για το δυναµισµό της εριοχής αράγοντες ου σχετίζονται κυρίως µε την ελκυστικότητα του οικιστικού εριβάλλοντος, τη συνοχή και την ενιαία λειτουργία των Κυµίνων Μαλγάρων. Για να συγκεντρώσει ο ( ρώην ήµος) Αξιού τα οιοτικά χαρακτηριστικά και τα κρίσιµα ληθυσµιακά ολεοδοµικά µεγέθη ώστε να λειτουργήσει ραγµατικά σαν δυναµικός οικιστικός όλος της δυτικής εδιάδας του νοµού Θεσσαλονίκης, α αιτούνται, έρα α ό τις αναδιαρθρώσεις της αραγωγικής του φυσιογνωµίας ου εριγράφηκαν στα ροηγούµενα, και: Η όσο το δυνατόν ενιαία και λειτουργική οργάνωση του κεντρικού οικιστικού υρήνα Κυµίνων Μαλγάρων. Η κατά το δυνατόν δραστικότερη ανασυγκρότηση του ολεοδοµικού ιστού σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της οιότητας ζωής των κατοίκων. Υ ενθυµίζεται ότι η καίρια και α οτελεσµατική αντιµετώ ιση του συνόλου των ολεοδοµικών και εριβαλλοντικών ροβληµάτων στον κεντρικό οικισµό των Κυµίνων Μαλγάρων, α οτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του Σεναρίου Β ου ε ελέγη για ε εξεργασία κατά το Στάδιο Β της µελέτης.(βλέ ε κείµενο Γ.Π.Σ) Κατά τα λοι ά, η εσωτερική, εντός της εριοχής του ρώην ήµου Αξιού, οργάνωση του οικιστικού δικτύου είναι α λή, εφόσον η όλη οικιστική ανά τυξη συνίσταται: στο ενιαίο οικιστικό συγκρότηµα των Κυµίνων Ν. Μαλγάρων, ληθυσµού κατοίκων, το ο οίο συγκεντρώνει τις διοικητικές και λοι ές κοινωνικές εξυ ηρετήσεις, και στον ανεξάρτητο αγροτικό οικισµό της Βραχιάς, ληθυσµού 650 κατοίκων ερί ου. Στο νεύµα του Ν. 2539/97, για τη «Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Το ικής Αυτοδιοίκησης», το όλο ζήτηµα της οργάνωσης του οικιστικού δικτύου θα ρέ ει να αντιµετω ισθεί µε την κατάλληλη κατανοµή των εξυ ηρετήσεων και του κοινωνικού εξο λισµού µεταξύ ολεοδοµικού κέντρου Κυµίνων Μαλγάρων και Βραχιάς, µε τελικό στόχο την ισόρρο η συµµετοχή και λειτουργία όλων των οικισµών του ρώην ήµου Αξιού. 19

20 Αξιολόγηση της εριοχής του ήµου Κάθε ήµος στα λαίσια των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του (άρθρα 75,76 Ν. 3463/2006 και άρθρα 94,95 Ν.3852/2010 ), αντιµετω ίζει ένα λήθος θεµάτων το ικής ανά τυξης στους θεµατικούς τοµείς : α) Περιβάλλον και οιότητα ζωής β) Κοινωνική ολιτική, αιδεία, ολιτισµός και αθλητισµός γ) Το ική οικονοµία και α ασχόληση Εκτός βέβαια α ό τις ροηγούµενες τοµεακές αρµοδιότητες, υ άρχουν και οι γενικές αρµοδιότητες ου αφορούν σε όλους τους τοµείς και α ευθύνονται σε όλες τις οµάδες ολιτών. Οι αρµοδιότητες του ήµου ανα θεµατικό φορέα είναι: Α. Περιβάλλον και οιότητα ζωής Α.1 Φυσικό εριβάλλον Προστασία και διαχείριση φυσικών όρων (υδατικοί και εδαφικοί όροι, ορεινοί όγκοι, δάση, ακτές και θαλάσσιο εριβάλλον, ροστατευόµενες εριοχές) Ρύ ανση εριβάλλοντος Θέµατα χωροταξίας και χρήσεων γης Πυρκαγιές δασών και χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης α ορριµµάτων Οδική ρόσβαση οικισµών Α οκατάσταση και ανά λαση εριοχών ιαχείριση στερεών α οβλήτων Κοιµητήρια Α.2 Οικιστικό εριβάλλον Θέµατα ολεοδοµίας και αστικών χρήσεων γης Οικιστική και ολεοδοµική ανά τυξη εριοχών Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι ρασίνου, αναψυχής, λατείες, ροστασία κοινόχρηστων χώρων) Καθαριότητα οδών και κοινόχρηστων χώρων - Α οκοµιδή α ορριµµάτων Κυκλοφορία στάθµευση αστική συγκοινωνία Χωροθέτηση και καθορισµός όρων λειτουργίας υ αίθριων εµ ορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµ ορο ανηγύρεις, υ αίθρια διαφήµιση), µετακινούµενων ληθυσµιακών οµάδων και ε ιχειρήσεων ή καταστηµάτων Αισθητική όλεων και οικισµών Α.3 Υ οδοµές δίκτυα Α οχέτευση και βιολογικός καθαρισµός Ύδρευση, τηλεθέρµανση Ηλεκτροφωτισµός κοινόχρηστων χώρων Οδο οιία, εζόδροµοι 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος

5. /νση Βιοµηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας Ν.Α. Μαγνησίας Λαρίσης 215 383 34 Βόλος Αρ. ρωτ.: 20121/07.2.2 Ειδικoί Ε ιστήµονες: Βασιλική Καραγεώργου Αικατερίνη Φλιάτουρα Τηλ: 210 72 89 690 210 72 89 784 Αθήνα, 11.3.08 Προς: 1. ιεύθυνση ΕΑΡΘ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας Υ όψην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: { ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47).

ΘΕΜΑ: Θέµατα ροσω ικού αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4325/2015 (Α 47). Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 27404 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Ε.Ε./ Π.Τ. Νοµού ΕΥΒΟΙΑΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ Με θέµα: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρ. 28οικ.35873/3362 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ Α Όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΡΑΣΗ 3 Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη,

Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη, ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αµισσού 70, Νέα Σµύρνη, 171 24, Αθήνα Ελλάδα Τηλ: 2109343509-520, 2109353693 Fax: 2109343504 1 Η Τ.Ε.Μ.Κ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ CRPMPPP060007 C0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313335-336 337 338-340 Fax : 213 1313389 Προκειµένου για τους ΟΤΑ: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.1 Καθορισµός της στρατηγικής Η στρατηγική του ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΙΑΦΑΝΕΙΑ Ενηµέρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, 49100

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 25/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 65283 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 01-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46904Σ-6ΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 103 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) Ταχ. /νση: Κα ετάν Γιάννη Πα αδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής»

«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» «Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» Eισηγήτρια: Νάνσυ Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ

Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής" ιδρύθηκε το 1988 µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα