συνέπειες στη ζωή και τη λειτουργικότητα της µητέρας, αλλά και Π. του ΣΑΚΚΑΣ παιδιού της. σχετικά µε τον έγκαιρο εντοπισµό και την πα-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συνέπειες στη ζωή και τη λειτουργικότητα της µητέρας, αλλά και Π. του ΣΑΚΚΑΣ παιδιού της. σχετικά µε τον έγκαιρο εντοπισµό και την πα-"

Transcript

1 Η «κατάθλιψη της µητέρας» (maternal depression) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για ραποµπή των µητέρων µε κατάθλιψη. σχετικά µε τον έγκαιρο εντοπισµό και την πα- Η ναπαρούσα περιγράψει οικονοµική την κατάθλιψη κρίση που που εκδηλώνεται βιώνει η χώρα µας έχει ως συνέπεια ολοένα και µεγαλύτερα Πρόκειται για ηµι-πειραµατική µελέτη µη ισοδύναµων οµάδων µε µετρήσεις πριν και µετά την σε µητέρες ποσοστά µε µικρά του ελληνικού παιδιά (Chaudron πληθυσµού, et al., και ιδιαίτερα οι λεγόµενες ευπαθείς οµάδες πληθυσµούστηµονικήνα κοινότητα, βιώνουν λόγω τον των αποκλεισµό πολλαπλών ή να αρ-δυσκολεύονται παρέµβαση να (nonαποκτήσουν equivalent control πρόσβαση groupστις de- 2004) και έχει απασχολήσει την παγκόσµια επι- δηµόσιες νητικών της υπηρεσίες επιπτώσεων υγείας. (Goodman, Επίσης, 2009). οι δηµόσιες sign υπηρεσίες [NCGD] υγείας pretest-posttest). µε µειωµένους Το δείγµα οικονοµικούς πόρους και µε σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο τέλεσαν δυναµικό, 43 ιδιώτες καλούνται παιδίατροι, να ανταπεξέλθουν οι οποίοι απο- Συγκεκριµένα, επιδρά στη γνωστική, κοινωνική, επιλέχθη καν συµπτωµατικά. στην διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση για παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, µε αποτέλεσµα πολλέπτυξη φορές των βρεφών, να αδυνατούν δηµιουργώντας να ανταποκριθούν ένα αρνη- επιτυχώς Για τη διεξαγωγή στις αρµοδιότητες της έρευνας τους. χρησιµοποιήθη- συµπεριφορική και νευροφυσιολογική ανάτικό περιβάλλον ανάπτυξης. Επιπλέον, έχει καν τα εξής ψυχοµετρικά εργαλεία: 1) ερωτη- Για συνδεθεί τους παραπάνω και µε την πρόωρη λόγους, διακοπή η Ιατρική του Σχολή θηλασµού, Τµήµατα ενώοδοντιατρικής, επιδρά αρνητικάφαρµακευτικής, στην εφαρµογή Νοσηλευτικής ερωτηµατολόγιο και Ψυχολογίας για την κατάθλιψη του ΕΚΠΑ, στις µητέ- συ- του µατολόγιο Πανεπιστηµίου δηµογραφικών Αθηνών, σε στοιχείων, συνεργασία 2) µε το τα προληπτικών µέτρων ασφαλείας και τη χρήση ρες της Leiferman (Leiferman, 2008), το οποίο νεπικουρούµενοι προσφάτως και από τη Σχολή Επαγγελµάτων αξιολογεί τις µεταβλητές Υγείας και του Πρόνοιας Μοντέλου του Πεποιθήσεων γιαφροντίδας την Υγεία: «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ». ΤΕΙ παιδιατρικών υπηρεσιών υγείας (Olson et al., Αθηνών, 2003). υλοποιεί το πρόγραµµα ιατρο-ψυχο-κοινωνικής Το Πρόγραµµα έχει ως στόχο την εθελοντική µη-κερδοσκοπική προσφορά ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρµακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε άπορους, ανασφάλιστους και Μία από τις κύριες κατηγορίες επαγγελµατιών υποκειµενική ευθύνη ανίχνευσης της κατάθλιψης, υποκειµενική ευθύνη παρακολούθη- υγείας της ΠΦΥ που εµπλέκονται στη διαχείριση της ευπαθείς κατάθλιψης οµάδες στις του µητέρες πληθυσµού είναι και του οι λεκανοπεδίου σης, ευνοϊκές Αττικής, στάσεις από για µέλη την ΕΠ, ψυχική επιστη- υγεία, άλλες µονικούς παιδίατροι. συνεργάτες, O παιδίατροςκαθώς λόγω της και τακτικής από προπτυχιακούς ιατρικής εξέτασης ΥΓΕΙΑΣ του θα παρέχουν παιδιού, βρίσκεται εθελοντική σε πλε- εργασία της και µητερας, θα προσφέρουν αυτό-αποτελεσµατικότητα δωρεάν αγαθά του και υποκειµενικός και µεταπτυχιακούς αντίκτυπος φοιτητές. της κατάθλιψης Οι ΣΥΜ- ΜΑΧΟΙ ονεκτική θέση για να παρέχει έγκαιρο παιδιά- τρου στην ανίχνευση και παραποµπή υπηρεσίες, σε συνεργασία µε τους επίσηµους φορείς για την ενίσχυση δηµόσιων υπηρεσιών εντοπισµό και παραποµπή των µητέρων µε κατάθλιψη. δηµοτικά Μελέτες πολυιατρεία, που διερευνούν πρόγραµµα το ζήτηµα «βοήθεια χείρισης στο σπίτι», (ανίχνευση κ.ά.). & παραποµπή), καθώς και της καταθλιψης στις µητέρες, πρακτικές δια- (π.χ. της ανίχνευσης της κατάθλιψης της µητέρας, 3) κλίµακα γνώσεων των καταθλιπτικών συµπτωµάτων. συµφωνίες και έχουν ξεκινήσει οι δράσεις Μέχρι δείχνουν σήµερα ότι ταέχουν κυριότερα υπογραφεί εµπόδιαπρογραµµατικές για την ελλιπήεθελοντών ανίχνευση της στους κατάθλιψης ήµους Αθηναίων, της µητέρας Αµαρουσίου και στο Κοινωνικό Ιατρείο του Ιατρι- των από τον παιδίατρο συνίστανται στα εξής: οι παιδίατροι δε θεωρούν ότι η ανίχνευση της κατά- το οποίο Η παρέµβαση περιελάµβανε εκπαιδευτικό υλικό κού Συλλόγου Αθηνών Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ενώ αναµένονται αναπτύχθηκε οι συµφωνίες βάσει του Μοντέλου µε τους ή- Πεποιθήσεων Καµατερού. για την Υγεία και περιλάµβανε µε- µους θλιψηςκορυδαλλού, της µητέρας αποτελεί Ζωγράφου δική τους και Αγίων ευθύνη, Αναργύρων ενώ ακόµη και αν το αναγνωρίζουν, δεν εφαρ- ταξύ άλλων, την εκπαίδευση στη χορήγηση του Την µόζουν οργάνωση πρακτικές των ανίχνευσης προσφερόµενων και αντιµετώπισης, λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης (Chaudron et ψης Patient Health Questionnaire-2 [PHQ-2]. υπηρεσιών σύντοµου των ΣΥΜΜΑΧΩΝ εργαλείου ΥΓΕΙΑΣ, ανίχνευσης έχει αναλάβει της κατάθλι- το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής al., 2007). Σε ότι αφορά στα αποτελέσµατα της µελέτης, η Στατιστικής, το οποίο αποτελεί συνεργαζόµενο κέντρο σύγκριση του µεταξύ Παγκόσµιου των οµάδων Οργανισµού παρέµβασης Υγείας και και Σκοπός κέντρο τηςαναφοράς παρούσας του µελέτης ΚΕΕΛΠΝΟ. ήταν η διεξαγωγή και αξιολόγηση παρέµβασης δευτερογε- οµάδα παρέµβασης παρουσίασε βελτιωµένες ελέγχου µετά την παρέ µβαση, έδειξε ότι η νούς πρόληψης σε παιδιάτρους της Αττικής, µε στάσεις σε σχέση µε την οµάδα Γιάννης ελέγχου Τούντας στην στόχο: την αύξηση των γνώσεων και της αυτόαποτελεσµατικότητάς τους, καθώς και την αλ- αυτό-αποτελεσµατικότητας για εφαρµογή πρα- υποκειµενική ευθύνη καθώς και στην αίσθηση Πρόεδρος Επιστηµονικής Επιτροπής «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ» λαγή των στάσεων και των πεποιθήσεών τους, Καθηγητής κτικώνκοινωνικής ανίχνευσηςκαι καιπροληπτικής παραποµπής. Ιατρικής Επίσης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- Παρέµβαση ΙΑΤΡΙΚΗ σε Θ. ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ παιδιάτρους της 5 ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ ΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Eιρήνη ΣΤΗ Αγαπηδάκη, ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χριστίνα ΤΗΝ ηµητρακάκη, ΠΕΡΙΟ Ο ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Γιάννης Τούντας ΚΡΙΣΗΣ Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Κέντρο Μελετών ΕΚΠΑ Γεράσιµος 6 Η Κολαϊτης, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στέλιος Χριστογιώργος ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Παιδοψυχιατρική ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Κλινική, ΤΗΣ Ιατρική Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Σχολή Αθη- ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η κατάθλιψη είναι µια συχνή και σοβαρή διαταραχή η οποία «προτιµά» Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ τις7γυναίκες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΚΡΙΣΗ έχει ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ σοβαρές συνέπειες στη ζωή και τη λειτουργικότητα της µητέρας, αλλά και Π. του ΣΑΚΚΑΣ παιδιού της. Σύµµαχοι υγείας Περιεχόµενα 4 ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ άλλαξε 8 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ η υποκειµενική ΙΑΤΡΕΙΟ αντίληψη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ για τον αντίκτυπο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ που έχει η κατάθλιψη ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της µητέρας, των παιδιάτρων Ι. ΓΚΙΟΖΟΣ της& οµάδας Κ. ΣΥΡΙΓΟΣ παρέµβασης σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό. 9 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Επιπλέον, ΤΟ ΠΡΩΤΟ τα αποτελέσµατα «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από τη σύγκριση µεταξύ ΤΗΣ των ΧΩΡΑΣ µετρήσεων ΜΑΣ πριν και µετά την παρέµβαση Γ. ΜΠΕΖΟΣ για την οµάδα παρέµβασης, έδειξαν ότι άλλαξε σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό η αίσθηση 10 αυτό-αποτελεσµατικότητας Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ για την εφαρµογή ΚΑΙ ΤΑ ΙΛΗΜΜΑΤΑ πρακτικώνπου ανίχνευσης ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ και παραποµπής Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ αλλά και η υποκειµενική αντίληψη για τον αντίκτυπο που έχει η κατάθλιψη της µητέρας. 11 ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΚΟΠΗ Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα, η παρέµβαση είχε θετική επίδραση στη βελτίωση Θ. ΣΚΟΥΡΑ των στάσεων, των γνώσεων, των πεποιθήσεων και της 12αυτό-αποτελεσµατικότητας ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ των παιδιάτρων της οµάδας παρέµβασης, σε ότι αφορά στην13 ανίχνευση & παραποµπή της κατάθλιψης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ στις µητέρες. Ειδικότερα, 14 ΝΕΕΣ φάνηκε ΕΚ ΟΣΕΙΣ ότι όσο χαµηλότερα είναι τα σκορ σε αυτούς τους παράγοντες τόσο λιγότερες 15 ΠΡΟΣΕΧΗ πιθανότητες ΣΥΝΕ ΡΙΑ υπάρχουν να εφαρµόσει ο παιδίατρος πρακτικές διαχείρισης της κατάθλιψης και αντίστροφα. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ Η εφαρµογή συστηµατικών εκπαιδευτικών παρεµβάσεων σε παιδιάτρους, θα µπορούσε να NEA YΓEIA Αλεξανδρουπόλεως 25, Αθήνα Τηλ.: , fax: , website:www.neahygeia.gr Γραµµατεία Σύνταξης: Χ. ηµητρακάκη, Η. Σχορετσανίτη, Χ. Βλαχοπούλου, Φ. Φιλιππίδης, Κ. Γιαννοπούλου Εκδότης: Χριστίνα ηµητρακάκη Ιδιοκτήτης: Χριστίνα ηµητρακάκη, Παραγωγή - Εκτύπωση: Άρτιον Γραφικές Τέχνες AEE #

2 ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ Για µια Εκπαίδευση στην Αποτελεσµατική Ανθρωπιστική Ιατρική Θεόφιλος Ρόζενµπεργκ Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Είναι σε όλους µας γνωστή η ζοφερή πραγµατικότητα αύξησης του αριθµού των ανασφάλιστων Ελλήνων, των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστηµα υγείας, των σοβαρών περιορισµών στην φαρµακευτική αγωγή των χρόνια πασχόντων, την ελλιπή κοινωνικοφαρµακευτική υποστήριξη των συνταξιούχων, αλλά και την υποβάθµιση των παροχών στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Το σκηνικό συµπληρώνεται µε την απαξίωση πολλών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ- µιας υγείας και την µαζική φυγή νέων γιατρών και νοσηλευτών σε αναζήτηση επιστηµονικής και οικονοµικής καταξίωσης σε άλλες χώρες. Μέσα στο σκηνικό αυτό της προϊούσας κατάρρευσης του κρατικού συστήµατος παροχής υπηρεσιών δωρεάν υγείας, ήδη από τους πρώτους µήνες της κρίσης γίναµε µάρτυρες µιας αξιοθαύµαστης κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών για παροχή συµπαράστασης στους αναξιοπαθούντες συµπολίτες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα κινήµατα αυτά της εθελοντικής συµπαράστασης στις ευπαθείς ο- µάδες δεν µπορούν και δεν πρέπει να υποκαθιστούν την πρωταρχική ευθύνη της Πολιτείας για στήριξη των οµάδων αυτών και δεν είναι λίγοι ε- κείνοι που θεωρούν τις κινήσεις αυτές σαν «άλλοθι» για την απραξία και την έλλειψη κρατικής µέριµνας. Όπως κι αν έχει το πράγµα, νοµίζω ότι δεν πρέπει να υποτιµήσουµε το πολύµορφο αυτό κίνηµα της αλληλεγγύης που εκδηλώνεται στην χώρα µας. Θεωρώ ότι ανάλογο του υπήρξε µόνο στις περιόδους του µεγάλου λιµού της Αθήνας το 1942 ή στα χρόνια της Εθνικής Α- ντίστασης.χιλιάδες συµπολίτες µας, έχουν στρατευθεί εθελοντικά σε ποικίλα σχήµατα αλληλεγγύης και υποστήριξης των αδυνάτων. Για άλλη µια φορά πρέπει να αναζητήσουµε εδώ τα βαθύτερα κοινωνικά κίνητρα, τις πανάρχαιες καταβολές και τις παραδόσεις του λαού µας που οδήγησαν σε πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και είναι ίσως νωρίς να καταγραφεί και να εκτιµηθεί η συλλογική αυτή προ- σπάθεια αλλά για τον κοινωνιολόγο µελετητή του µέλλοντος η µελέτη αυτή θα πρέπει να αποτελέσει µια πρόκληση. Κοντά στους παραδοσιακούς εκφραστές της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Αρωγής που είχαν ούτως ή άλλως ένα πρωταρχικό ρόλο σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, µια σειρά νέοι πρωταγωνιστές έκαναν την εµφάνιση τους. Θα πρέπει ιδιαίτερα να υπογραµµίσουµε εδώ Κινήµατα Αλληλεγγύης ήµων και άλλων αυτοδιοικητικών κοινοτήτων, επαγγελµατικών και συνδικαλιστικών ενώσεων αλλά και αυτόνοµες κινήσεις πολιτών που εκφράζουν µε αυτόν τον τρόπο την ευαισθησία τους. Όµως, περισσότερο από όλα θα ήθελα να σταθώ στον εξαιρετικά εποικοδοµητικό ρόλο της Εκκλησίας. Πράγ- µατι από την πρώτη στιγµή οι απλοί κληρικοί στις εκκλησίες όλης της χώρας πρωτοστάτησαν στη δηµιουργία αξιοθαύµαστου δικτύου συσσιτίων για τους άπορους. Οι γιατροί και οι υγειονοµικοί δεν θα µπορούσαν να λείψουν από ένα τέτοιο κάλεσµα. Παρ όλα όσα αρνητικά έχει σωρεύσει στον κλάδο µας η κοινωνική και οικονοµική αλλοτρίωση, ε- κατοντάδες νέοι γιατροί και υγειονοµικοί στρατεύτηκαν σε σχήµατα πρωτοβουλίας για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας σε άπορους και ανασφάλιστους. Πέρα από τα παραδοσιακά σχήµατα των αναγνωρισµένων και καταξιωµένων Μη Κυβερνητικών Οργανισµών αρωγής, µια σειρά νέες πρωτοβουλίες υγειονοµικής περίθαλψης σχηµατίστηκαν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρωτοστάτησε στη δηµιουργία του Κοινωνικού Ιατρείου σε συνεργασία µε την Οργάνωση Αλληλεγγύης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πρόκειται και εδώ για µια από τις πιο λαµπρές στιγµές του συνδικαλιστικού µας οργάνου που αποδεικνύει ότι όταν οι καιροί το απαιτούν ξέρει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού είναι επίσης ένα παράδειγµα αυτοοργάνωσης κάτω από την πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνειδητοποιηµένων πολιτών. Το Κοινωνικό Ιατρείο της Θεσσαλονίκης, καρπός κινηµατικών πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο. Πρόσφατα και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη- µίου µας σε συνεργασία µε τις άλλες σχολές Επιστηµών Υγείας, προχώρησε σε µία ανάλογη πρωτοβουλία δηµιουργώντας µία νέα κίνηση Εθελοντικής ιατροκοινωνικής προσφοράς από µέλη ΕΠ και φοιτητές. Η Κίνηση αυτή που ονοµάζεται «Σύµµαχοι Υγείας» αποτελεί την προσφορά του Πανεπιστηµίου µας στη γενική αυτή προσπάθεια και δείχνει σε ένα βαθµό την ευαισθητοποίηση διδασκόντων και φοιτητών. Ανάλογα Ιατρεία έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν µε επιτυχία στα Χανιά, στην Πάτρα στην Χαλκίδα, σε πολλούς άλλους ήµους της Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι φανερό ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µία έκρηξη του φαινοµένου, µπροστά σε µία νέα ελπιδιφόρα πραγµατικότητα για τον κλάδο µας. εν λείπουν όµως δυστυχώς τα παρατράγουδα στην µεγάλη αυτή κοινωνική προσπάθεια Ιατρικής αρωγής. Τόσο ο µεγάλος αριθµός πρωτοβουλιών που εκδηλώνονται όσο και ο µεγάλος αριθµός των ιατρών που συµµετέχουν σ αυτές, επιβάλλει τη δηµιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου, ενός consensus καλών πρακτικών για την καλή απόδοση των προγραµµάτων αυτών και την αποφυγή των αρνητικών φαινο- µένων που θα µπορούσαν να αµαυρώσουν την ακτινοβολία τους. Είναι ανάγκη να υιοθετηθεί ένας κώδικας καλών πρακτικών για την ιατρική αυτή: Καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας από όλους τους φορείς. Βοήθεια σε όλους χωρίς διακρίσεις και σεβασµός στα θεµελιώδη δικαιώµατα. Ο γιατρός είναι πάνω απ όλα ΓΙΑΤΡΟΣ. Ορθολογική χρήση εξετάσεων και φαρµάκων. Η ψυχολογική διάσταση της ιατρικής βοήθειας. Το άρθρο βασίζεται σε οµιλία του στο 39 ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Μάιος 2013). 4

3 ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ Πολυεπίπεδες Παρεµβάσεις στη Σχολική Κοινότητα την Περίοδο της Οικονοµικής Κρίσης Χρυσή Χατζηχρήστου Ph.D., Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, ιευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σχολικής Ψυχολογίας και του Κέντρου Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστηµίου Αθηνών Η αντιµετώπιση της κρίσης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ζωής και προϋποθέτει αποθέµατα ψυχικής ανθεκτικότητας. Το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (http://www.psych.uoa.gr/cesp), στο πλαίσιο πολυετούς προσπάθειας, µε βάση τη διεθνή εµπειρία, έχει αναπτύξει ένα πολυεπίπεδο µοντέλο εκπαίδευσης, πρόληψης και παρέµβασης που αφορά στη διαχείριση κρίσεων και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα. Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει την εκπαίδευση ειδικών ψυχικής υγείας, µεταπτυχιακών φοιτητών σχολικής ψυχολογίας, στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών σε διαφορετικά µοντέλα διαχείρισης κρίσεων, την ανάπτυξη ενός µοντέλου προσαρµοσµένου στην ελληνική πραγµατικότητα, καθώς και παρεµβάσεις σε σχολεία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, της γρίπης και της οικονοµικής κρίσης (Hatzichristou et al., Χατζηχρήστου (επιµ.), 2012). Βασικοί άξονες της θεωρητικής αλλά και της εφαρµοσµένης πρακτικής του συγκεκριµένου µοντέλου αποτελούν η έµφαση στη θετική ανάπτυξη και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των παιδιών και των εφήβων, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των µελών της σχολικής κοινότητας, η εστίαση στη σχολική κοινότητα ως σύστηµα που συµπεριλαµβάνει τα άτοµα και τις µεταξύ τους σχέσεις καθώς και η έµφαση στην ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και εποπτείας των σηµαντικών ενηλίκων που καλούνται να στηρίξουν τα παιδιά σε περιόδους κρίσεων (Doll, Zucker, & Brehm, 2009; Χατζηχρήστου, 2011; Χατζηχρήστου, 2011 α, β, γ. Χατζηχρήστου και συν., 2009; Χατζηχρήστου και συν., 2010). ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» project) Στο πλαίσιο της συνολικής αυτής προσπάθειας εντάσσεται τα τελευταία δύο χρόνια το «ΣΥΝ- ΦΡΟΝΤΙΖΩ» (www.connecting4caring.gr), ένα πολυεπίπεδο πρόγραµµα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέµβασης, το οποίο σχεδιάστηκε από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρ- µογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συµβουλευτικής και Έρευνας και υλοποιείται µε την ευγενική δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Η επιστηµονική οµάδα του προγράµµατος αποτελείται από µέλη ΕΠ, σχολικούς ψυχολόγους και µεταπτυχιακούς φοιτητές σχολικής ψυχολογίας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει πολλούς τοµείς δράσεων, µεταξύ των ο- ποίων και προγράµµατα παρέµβασης σε σχολεία. Κατά το σχολικό έτος Ιανουάριος-Μάιος 2012 διεξήχθη το «Πρόγραµµα επιµόρφωσης εκ- παιδευτικών για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης», «Στηρί-Ζωντας» µε τη συµµετοχή σχολείων της Αττικής και της περιφέρειας. Κατά το φετινό σχολικό έτος ( ) πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring») τα ακόλουθα προγράµµατα παρέµβασης: Πρόγραµµα «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ» ( ) Πρόκειται για ένα πρόγραµµα εξειδικευµένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέµβασης για την προαγωγή του θετικού κλίµατος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα. Σκοπός του είναι: (α) η ενίσχυση του θετικού κλί- µατος, (β) η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ατόµων (εκπαιδευτικών, µαθητών) και οµάδων (τάξεων, σχολικών µονάδων), (γ) η δηµιουργία δικτύου σχολείων, (δ) η ανάδειξη καλών πρακτικών στη σχολική κοινότητα. Στο πρόγραµ- µα συµµετείχαν 38 σχολεία (νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία, δηµοτικά και γυµνάσια), 125 εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσηςκαθώςκαι3.200 µαθητές, οι οποίοι εφάρµοσαν καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ειδικά σχεδιασµένες δραστηριότητες που αφορούσαν σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες. Το πρόγραµµα περιελάµβανε 6 σεµινάρια εξειδικευµένης κατάρτισης εκπαιδευτικών µε παροχές γνώσεων, βιωµατικές δραστηριότητες και εποπτεία. Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε την πραγµατοποίηση εκδήλωσης. Η σύνθετη αξιολόγηση του προγράµµατος κατέδειξε την ενίσχυση της οµαδικότητας και της συνεργασίας των µαθητών, την µείωση των αρνητικών συµπεριφορών τους, την καλλιέργεια δεξιοτήτων αναγνώρισης, έκφρασης συναισθηµάτων αλλά και κατανόησης της οπτικής του άλλου καθώς και την αποτελεσµατική διαχείριση του άγχους και των συγκρούσεων. ιεθνές Πρόγραµµα «WeC.A.R.E.» Πιλοτική-αρχική φάση (Ιανουάριος-Ιούνιος 2013) Πρόκειται για ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και παρέµβασης στην τάξη. Σκοπός είναι: η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η προαγωγή του θετικού σχολικού κλίµατος, η υποστήριξη παιδιών, εκπαιδευτικών, σχολείων στις δύσκολες οικονοµικές περιόδους, η δηµιουργία διεθνούς προγράµµατος κατάρτισης εκπαιδευτικών, πρόληψης και παρέµβασης στη σχολική κοινότητα, η δηµιουργία πολιτισµικών γεφυρών που προάγουν τη διαπολιτισµική κατανόηση, συνεργασία και δράση. Το πρόγραµµα απευθύνεται: α) σε εκπαιδευτικούς σε Ελλάδα και χώρες της ελληνικής διασποράς και β) σε µαθητές δηµόσιων σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Συµµετείχαν 84 εκπαιδευτικοί από 42 σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και περίπου µαθητές από την Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ, το Βέλγιο. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: α) εξ αποστάσεως επιµόρφωση εκπαιδευτικών, β) παρέµβαση στην τάξη, online διαδραστικό παιχνίδι Sailing for Caring, κοινά project µεταξύ δύο τάξεων, ανάρτηση υλικού από την εφαρµογή στην τάξη, γ) συγχρονική εποπτεία για την εφαρµογή δραστηριοτήτων, δ) αξιολόγηση. Η αξιολόγηση κατέδειξε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της συνεργασίας και τη βελτίωση της οµαδικότητας και της αλληλοϋποστήριξης των µαθητών. Ακόµη κατέδειξε την ενίσχυση της δυνατότητας αναγνώρισης και έκφρασης συναισθηµάτων κατανόησης,την µείωση του ανταγωνισµού, την ενίσχυση της διαπολιτισµικής κατανόησης και την ανάδειξη των κοινών στοιχείων µεταξύ των παιδιών διαφορετικών χωρών. 5

4 ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ Η Κοινωνική Προσφορά στα Πλαίσια του Εθελοντισµού της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεώργιος Ι. Βουγιουκλάκης Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής Η Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, από την ίδρυσή της το 1911 µέχρι σήµερα, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των φοιτητών και ειδικότερα της κλινικής τους άσκησης, παρείχε ταυτόχρονα µια ουσιαστική κοινωνική προσφορά, µε την προσφορά υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης σε µεγάλο αριθµό ασθενών, προερχόµενων µάλιστα κυρίως από τα χαµηλά οικονοµικά στρώµατα. Έτσι, ενδεικτικά, σήµερα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των προπτυχιακών αλλά και των µεταπτυχιακών φοιτητών στις κλινικές της Σχολής, σε ετήσια βάση, παρέχεται οδοντιατρική φροντίδα µε συµβολικό τις περισσότερες φορές κόστος σε περίπου ενήλικες ασθενείς και 2.000παιδιά και εφήβους. Αν δεχθούµε ότι προέκταση της κοινωνικής προσφοράς σε µεγάλο βαθµό είναι ο εθελοντισµός, και στο σηµείο αυτό η Οδοντιατρική Σχολή έχει να επιδείξει ουσιαστικό έργο. Ήδη από τη 10ετία του 70,µε την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα (ΚΟΜ) που είχε δωρίσει η ελληνική παροικία του San Francisco, διδακτικό προσωπικό και φοιτητές της Σχολής µας, πλαισιωµένοι και από Αµερικανούς φοιτητές, παρείχαν επί σειρά ετών δωρεάν τα καλοκαίρια, οδοντιατρική φροντίδα στα παιδιά των κατασκηνώσεων του ήµου Αθηναίων και του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα και Νέας Μάκρης Αττικής. Το 1981, η ΚΟΜ, εθελοντικά παρείχε οδοντιατρική περίθαλψη σε 110 παιδιά του χωριού των Πλαταιών, µετά τους καταστροφικούς σεισµούς. Επίσης, τα επόµενα χρόνια, η µονάδα παρείχε οδοντιατρική φροντίδα σε παιδιά του Αµαλίειου και Λύρειου ορφανοτροφείου, ειδικά µάλιστα για το τελευταίο, η ΚΟΜ εγκαταστάθηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο χώρο του ορφανοτροφείου. Το 1990, µετά από τη χορηγία της εταιρείας Unilever δύο κινητών µονάδων στην Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, µια από τις µονάδες αυτές εγκαταστάθηκε για αρκετό χρονικό διάστηµα στο Σικιαρίδειο Ίδρυµα και κάλυψε τις οδοντιατρικές ανάγκες παιδιών µε νοητική υστέρηση. Η εθελοντική αυτή προσφορά, συνεχίστηκε µέχρι το 2012, όπου το ίδρυµα έπαψε να λειτουργεί, µε τη δηµιουργία και τον εξοπλισµό οδοντιατρείου στους χώρους του ιδρύµατος, παρέχοντας πρόληψη αλλά και οδοντιατρική περίθαλψη στα παιδιά του ιδρύµατος. Η εθελοντική προσφορά αφορούσε στην οδοντιατρική περίθαλψη των 123 παιδιών του ιδρύµατος, καθ όλο το ακαδηµαϊκό έτος. Ειδικότερα, την τελευταία 20ετία αντιµετωπίζονται στη Σχολή ασθενείς µε ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για περιπτώσεις όπως η οδοντιατρική περίθαλψη πασχόντων από µεσογειακή αναιµία, η θεραπεία παιδιών µε σχιστίες και κρανιοπροσωπικά σύνδροµα σε συνεργασία µε άλλες ιατρικές ειδικότητες, η οδοντιατρική αντιµετώπιση ογκολογικών ασθενών καθώς και η οδοντιατρική αντιµετώπιση ασθενών µε νοητική υστέρηση µε γενική αναισθησία και χειρουργική αντιµετώπιση στοµατο-γναθοπροσωπικών περιστατικών, στα νοσοκοµεία Ευαγγελισµός και Παίδων. Ουσιαστική εθελοντική προσφορά της Σχολής µας αποτέλεσε και η στελέχωση και παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των Ολυ- µπιακών και Παρολυµπιακών Αγώνων, στην Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού. Τριάντα µέλη ΕΠ συνεπικουρούµενα µε ανάλογο αριθµό φοιτητών αντιµετώπισαν περισσότερα από ο- δοντιατρικά περιστατικά που αφορούσαν τους αθλητές και τα συνοδά µέλη τους. Στη διοργάνωση επίσης των Special Olympics το 2011, η οργάνωση των οδοντιατρικών υπηρεσιών έγινε µε την εθελοντική προσφορά µελών ΕΠ, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής µας. Μια άλλη εθελοντική προσφορά, είναι η συνεργασία της µονάδας Ιατροδικαστικής του Στόµατος που λειτουργεί στην Οδοντιατρική Σχολή, σε εθελοντική βάση, µε την ελληνική και διεθνή Α- στυνοµία καθώς και µε Πρεσβείες διαφόρων χωρών, συµβάλλοντας στην ταυτοποίηση στοιχείων αγνώστων θυµάτων. Τέλος, στο πλαίσιο του µαθήµατος της Γηροδοντιατρικής, µέλη ΕΠ και φοιτητές παρείχαν συµβουλευτική οδοντιατρική φροντίδα στο ΚΑ ΠΗ του ήµου Ζωγράφου. Ακόµη, σε τακτά χρονικά διαστήµατα σχολεία επισκέπτονται τη Σχολή µας ή µέλη ΕΠ επισκέπτονται σχολεία, προκει- µένου να ενηµερώσουν µαθητές και δασκάλους σε θέµατα αγωγής στοµατικής υγείας και προκειµένου να προβούν στη διδασκαλία στοµατικής υγιεινής ή και στην καταγραφή των οδοντιατρικών τους αναγκών. Στο πλαίσιο του προγράµµατος εθελοντικής προσφοράς «Σύµµαχοι Υγείας», η Οδοντιατρική Σχολή µε τη συνεχή διαχρονική προσφορά κοινωνικού έργου και πολλές φορές, σε εθελοντική βάση µε τη συµµετοχή των µελών ΕΠ, των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και οποιουδήποτε άλλου συνεργάτη, µπορεί να αναλάβει πολλαπλές δράσεις στο πλαίσιο της οδοντιατρικής φροντίδας. Πρωτίστως, καθίσταται σηµαντική προτεραιότητα η ενηµέρωση σε παιδικούς σταθµούς, δηµοτικά σχολεία αλλά και κέντρα ενηλίκων σε θέµατα αγωγής στοµατικής υγείας. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ενηµέρωση για τη σηµασία της στοµατικής υγιεινής στην καλή διατήρηση των δοντιών αλλά και στη συνολική υγεία του ατόµου, ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα µικρά παιδιά αλλά και οι ενήλικες στην αρχή της πρόληψης ως την καλύτερη θεραπεία, ειδικά στην εποχή της κρίσης που ζούµε. Η οδοντιατρική είναι πρωτοπόρος στο χώρο των ιατρικών επιστηµών στην πρόληψη της τερηδόνας και της περιοδοντικής νόσου που σχεδόν ενδηµούν στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα στοιχεία περιλαµβάνονται στην οµιλία της Καθηγήτριας κας Ευαγγελίας Παπαγιαννούλη, που έγινε στο πλαίσιο του εορτασµού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής Σχολής, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου, στις 24 Νοεµβρίου

5 ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ Οικονοµική Κρίση και Κατάθλιψη Παύλος Σακκάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Η απότοµη αλλαγή στις οικονοµικές συνθήκες της κοινωνίας µας είναι αναµενόµενο να φέρει άγχος και κατάθλιψη. Άρχισε από τους άντρες, περίπου ετών, που ήταν οι περισσότερο εκτεθειµένοι σε επιχειρήσεις και δάνεια. Ο βίαιος επαναπροσδιορισµός της οικονοµίας, τους άφησε γυµνούς, αφ ενός προς το εργασιακό τους περιβάλλον, αφ ετέρου προς την οικογένειά τους. Και αυτό γιατί στην κοινωνία µας, πιο εύκολα δικαιολογείται µια γυναίκα χωρίς δουλειά, παρά ένας άντρας, στους ώµους του οποίου, καλώς ή κακώς ακόµα πέφτει το βάρος της οικογενειακής οικονοµικής αποκατάστασης. Σε αυτή την ηλικιακή οµάδα ανήκουν και οι περισσότεροι αυτόχειρες. Άντρες, οι οποίοι όχι µόνο αισθανόταν άχρηστοι, αλλά κυρίως υπεύθυνοι. Η προσπάθεια ελαχιστοποίησης της προσωπικής τους υπευθυνότητας και η µετατόπιση της ευθύνης σε µια οµαδική, εθνική, ή ακόµα καλύτερα οικουµενική κρίση, απαλλάσσει το άτοµο από το βάρος των ενοχών του. ίνει στην κρίση µια διάσταση γενικευµένου πολέµου, µέσα στον οποίο όχι µόνο χάνεται η ατο- µικότητα, αλλά και διακινούνται ατοµικά προστατευτικά αντανακλαστικά. Ο άνθρωπος σταµατά την αυτοµοµφή που τον οδηγεί σε κατάθλιψη και προσπαθεί να προφυλάξει τον εαυτό του και αυτούς που προστατεύει από επερχόµενα µεγαλύτερα δεινά. Τα επόµενα θύµατα της οικονοµικής κρίσης, εµφανίστηκαν µέσα από την ηλικιακή οµάδα των Μάλιστα σε αυτή την οµάδα πλέον, η πρωτοκαθεδρία των ανδρών άρχισε να µειώνεται. Το πρόβληµα αυτής της οµάδας ήταν ότι, µόλις είχε αρχίσει να συµµετέχει στο πάρτι της ανάπτυξης και της ατοµικής ευφορίας, συνειδητοποιούσε ότι η γιορτή έφτανε στο τέλος της. Καριέρες που µόλις απογειωνόταν, έβλεπαν να χάνουν το σηµείο στήριξης, καθότι συρρικνωνόταν δραστικά ο επιχειρηµατικός τους κλάδος. Α- τοµικοί ή οικογενειακοί προϋπολογισµοί και σχεδιασµοί ζωής, τιναζόταν στον αέρα. Και το χειρότερο ήταν ότι δεν φαινόταν στον ορίζοντα, εύκολη και προσιτή εναλλακτική λύση. Το νεαρό της ηλικίας οδήγησε κάποιους σε δρα- µατικές αλλαγές στον προσανατολισµό της ζωής τους. Άλλοι µετανάστευσαν, ενώ άλλοι µετοίκησαν στην επαρχία. Κινήσεις βέβαια, που ενώ α- κούγονται σαν τυχοδιωκτικές στις µέρες µας, ό- µως ήταν απόλυτα φυσικές στις προηγούµενες γενιές. Αυτή ακριβώς ήταν και η προτροπή µου, σε ό- σους µε συµβουλεύτηκαν: «Όλοι οι µεγάλοι ευεργέτες του έθνους µας, µε τα σηµερινά δεδοµέ- να, υπήρξαν τυχοδιώκτες. Οι βιογραφίες των περισσοτέρων επιτυχηµένων οικονοµικά ατόµων παγκοσµίως, διέπονται από το πνεύµα των ρηξικέλευθων επιχειρηµατικών κινήσεων και των τυχοδιωκτικών µεταναστεύσεων». Εποµένως την σηµερινή οικονοµική κρίση, οι άνθρωποι αυτοί µπορούν αντί για καταστροφική, να την θεωρήσουν σαν ευκαιρία. Γιατί τους εξαναγκάζει σε κινήσεις, που µπορεί να αποδειχτούν µακροχρόνια, εξαιρετικά επιτυχηµένες. Κινήσεις, τις οποίες η µαλθακότητα της εύκολης ευηµερίας, θα τους είχε αποτρέψει ακόµα και να τις είχαν φανταστεί για τον εαυτό τους. Άλλωστε στο ηλικιακό αυτό φάσµα, όπως βέβαια και στις µικρότερες ηλικίες, υπάρχει κρυµµένο δυναµικό θάρρους, θράσους και αγάπης για την περιπέτεια. υναµικό που εγκλωβίζεται από την αστική ευ- µάρεια και την ευκολία στην πραγµάτωση των πρωταρχικών σχεδιασµών της ζωής. Αργότερα χρονικά, η κρίση επηρέασε και τις δυο ακραίες ηλικιακές οµάδες. Οι µεν ηλικιωµένοι, έχοντας και την φυσική ευαισθησία στην ανάπτυξη κατάθλιψης, παρουσιάζουν όλο και συχνότερα συµπτώµατα κατάθλιψης. Η έλλειψη εναλλακτικών απασχολήσεων, τους οδηγεί στα δίχτυα της τροµολάγνας πληροφόρησης από τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Λύση γι αυτούς ίσως αποτελεί η ενεργοποίησή τους σε οργανώσεις και δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης. Εξάλλου η στενότερη επαφή των συνταξιούχων µε την κοινωνική και πραγµατική ζωή, βάζει σε ορθότερες διαστάσεις το µέγεθος της κρίσης, το οποίο προβάλλεται µεγαλύτερο µέσα από τα ΜΜΕ. Οι νέοι κάτω των 30, µπήκαν στην κρίση αργότερα από όλους. Η χρονική επέκταση της οικογενειακής φροντίδας, τους προστάτεψε αρχικά. Όπως επίσης και η «αυτιστική» ενασχόληση τους αποκλειστικά µε συνοµηλίκους τους, τους κράτησε σε απόσταση από τα πραγµατικά οικονο- µικά προβλήµατα. Το κράτος κατέρρεε και αυτοί ανέβαζαν φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο, έκαναν καταλήψεις ή τσακωνόταν µέσα και έξω από τα γήπεδα, ε- κτονώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη νεανική τους ορµή. Τελικά η κρίση για αυτή την ηλικιακή οµάδα µπορεί να αποδειχθεί ευλογία. Γιατί δυστυχώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος επαναπροσδιορισµού τους, σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, που εξελίσσεται ραγδαία. Οι γονείς τους είναι «ευνουχισµένοι» από την ανώδυνη ανάπτυξη των προηγουµένων δεκαετιών και είναι ανίκανοι να δείξουν µε το παράδειγµά τους τον δρόµο προς τον ανταγωνισµό. Ενώ δυστυχώς η πνευµατική και πολιτική ηγεσία δεν γεννά ιδανικά, όπως όφειλε. Όσοι νέοι αντιληφθούν νωρίς, ότι είναι µάταιο να περιµένουν διορισµό ή επιδότηση και καταστρώσουν εναλλακτικά σχέδια για την ζωή τους, θα ανακαλύψουν ευκαιρίες επιτυχίας. Η δηµιουργία είναι αποτέλεσµα της αναζήτησης και η αναζήτηση δυστυχώς είχε ατονήσει από την εύκολη ανάπτυξη. Η οικονοµική κρίση δίνει ακριβώς αυτό το κίνητρο που χρειαζόταν οι νέοι µας. Προδηµοσίευση από: «Η Ψυχιατρική Aλλιώς» εκδόσεις Βήτα 7

διαχείριση Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση

διαχείριση Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- 4 ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ. Παρέµβαση ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; σε Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ παιδιάτρους 5 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ H/M EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας

Προγράµµατα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας N YGEIA 77:Layout 1 10/18/12 3:33 PM Page 1 Eφαρµοσµένα Προγράµµατα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας ΠEPIEXOMENA 4 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή. και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα

Προαγωγή. και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα ΠEPIEXOMENA 4 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Ε. ΜΕΛΛΟΣ 5 ΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή και. Αγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας

Προαγωγή και. Αγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας N.Y. 69:Layout 1 10/4/10 2:47 PM Page 1 Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας Εξαιτίας των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζει η χώρα µας, οι Υπηρεσίες Υγείας και ιδιαίτερα τα νοσοκοµεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα Πανεπιστήµιο Χωρίς Κάπνισµα ΠEPIEXOMENA 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (2008-2012) Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ 5 ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή. και Αγωγή Ψυχικής Υγείας

Προαγωγή. και Αγωγή Ψυχικής Υγείας Προαγωγή και Αγωγή Ψυχικής Υγείας ΠEPIEXOMENA 4 ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ & ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΥΧΟΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές. Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών. Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων στην Ελλάδα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές. Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών. Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 01 ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία

Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία. Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας. Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη. Αφιέρωμα διατροφικές συνήθειες και υγεία Ιουνιος 2012 - Τευχος 03-04 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Απόλαυσε τον ήλιο με προστασία Βάλτε περισσότερη άσκηση στη ζωή σας Ενημέρωση για τον καρκίνο του προστάτη Αφιέρωμα διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

HEALTH. Αντιµετωπίστε την υπέρταση µε αλλαγές στον τρόπο ζωής ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΣΤΟΥΣ 5 ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

HEALTH. Αντιµετωπίστε την υπέρταση µε αλλαγές στον τρόπο ζωής ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΣΤΟΥΣ 5 ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 HEALTH ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Αντιµετωπίστε την υπέρταση µε αλλαγές στον τρόπο ζωής ΣΕΛ. 2 1 ΣΤΟΥΣ 5 ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έδρα: Τρίπολη ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ανάδοχος Mindwell A.E. Λ. Συγγρού 377, Π. Φάληρο 1 ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΕΡΓΟΥ Η Υφιστάµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ Νέα κόντρα στα σκαριά

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ Νέα κόντρα στα σκαριά Medical Express Έτος 22 ο / Τεύχος 217 / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΕΜΠ ΚΡ 385/1989 PRESS X+7 PRESS POST P O S T ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2013

Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κεντρικά Γραφεία: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι - Τ.Κ. 151 24, 3ος Οροφος Τηλ.: 210 8067888, 213 2031930-9 Fax: 210 2031950,

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2012 Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου σεπτεμβριοσ 2012 - ΤΕΥΧΟΣ 06 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. ο γιατρός µάς είπε. παθήσεις µατιού ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. ο γιατρός µάς είπε. παθήσεις µατιού ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012 Health ΤΕΥΧΟΣ 116 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

AΔΕΛΦΙΑ Τόσο ίδια, αλλά και τόσο διαφορετικά 1,50 ΔΩΡΕΑΝ. υγεία > ψυχολογία > διατροφή. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ «Eπενδύουµε στον άνθρωπο»

AΔΕΛΦΙΑ Τόσο ίδια, αλλά και τόσο διαφορετικά 1,50 ΔΩΡΕΑΝ. υγεία > ψυχολογία > διατροφή. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ «Eπενδύουµε στον άνθρωπο» Tεύχος 43 - Νοέµβριος 2014 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ «Eπενδύουµε στον άνθρωπο» ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ο ιός του fast food ΣΚΥΛΟΣ & ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Η αρχή µιας υπέροχης φιλίας AΔΕΛΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 3. 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3. 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3. 1.3 Ορισμός... 5. 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 3. 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3. 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3. 1.3 Ορισμός... 5. 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή... 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3 1.3 Ορισμός... 5 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή... 6 1.5. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα... 8 1.6. Ο Εθελοντισμός στην Eυρώπη...

Διαβάστε περισσότερα