ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ""

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ" Υαξκπίια Αληηγόλε Α.Μ. 218 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Πάτξαο Γεώξγηνο Πάηξα 2012

2 Επιβλέπων Πάτξαο Γεώξγηνο (Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ) Τπιμελήρ Εξεηαζηική Επιηποπή Καξαγηάλλε Γέζπνηλα (Δπηθ. Καζεγήηξηα, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ) Πάτξαο Γεώξγηνο (Δπηθ. Καζεγεηήο, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ) Παπαδεκεηξίνπ Δπαγγειία (Αλαπι. Καζεγήηξηα, Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ) 2

3 Πρόιογος Ζ ζύγρξνλε θνηλσλία ζηελ νπνία δνύκε, παξά ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ δσήο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη, εκκέλεη λα ζεσξεί θάπνηεο αζζέλεηεο όπσο είλαη ε αθξάηεηα νύξσλ σο αζζέλεηα ηακπνύ. Απηό επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δσή ησλ αζζελώλ θαη απνηέιεζε έλα από ηνπ θύξηνπο ιόγνπο επηινγήο σο ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. ηελ πξνζπάζεηα εθπόλεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ε ζπκβνιή ηεο θαο Καξαγηάλλε ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζα ήζεια λα ηελ επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο. 3

4 Περίιευε Ζ αθξάηεηα νύξσλ είλαη έλα πξόβιεκα ηδηαίηεξα ζπρλό ζε ειηθησκέλα άηνκα αιιά αθνξά θαη άιιεο ειηθίεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη αθξάηεηαο, δηαθνξεηηθή ζπκπησκαηνινγία, αίηηα πξόθιεζεο θαζώο θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο. Πνιύ ζπρλή δηαηαξαρή απνηειεί ην ζύλδξνκν ππεξδξαζηήξηαο θύζηεο κε ζπκπηώκαηα πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ πνιιά θαη πνηθίιεο θύζεσο πξνβιήκαηα θαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ. Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο έγηλε αξρηθά κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη έπεηηα δηεξεύλεζε κε εξσηεκαηνιόγηα ζε άηνκα δηαθνξεηηθνύ θύινπ θαη ειηθίαο. Οη απαληήζεηο ζπγθεληξώζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ κέζσ θαηάιιεινπ ζηαηηζηηθνύ ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο (SPSS). Ζ παξνύζα έξεπλα απνηππώλεη θαζαξά πσο ε αθξάηεηα νύξσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζύλδξνκν ππεξδξαζηήξηαο θύζηεο αθνξά έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (35) ηνπ πιεζπζκνύ ζηε ρώξα καο. Δίλαη έλα πξόβιεκα πνπ επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηηο γπλαίθεο θαη άηνκα πάλσ από 55 εηώλ. Σα ζπκπηώκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ην ζύλδξνκν επεξεάδνπλ αξθεηά ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αζζελώλ, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία είλαη εζσζηξεθείο κε ην πξόβιεκά ηνπο θαη απνγνεηεπκέλνη από ηηο κέρξη ηώξα ιύζεηο. Ζ άγλνηα ησλ ίδησλ αιιά θαη όζσλ δελ αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα ππεξδξαζηήξηαο θύζηεο θάλεη αλαγθαία ηελ επίιπζε ηνπ γηαηί πέξα από πξόβιεκα πγείαο παξακέλεη θαη πξόβιεκα θνηλσληθό. Γηα απηό θαη ε ελεκέξσζε από αλζξώπνπο εηδηθνύο κπνξεί λα δώζεη ζηνπο αζζελείο πξαγκαηηθέο ιύζεηο πνπ ζα αιιάμνπλ θαη ζα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ζα αιιάμεη ηελ ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο γύξσ από ηε θύζε ηεο αζζέλεηαο. 4

5 Περηετόκελα Δηζαγσγή ζει. 6 Μεζνδνινγία ζει. 17 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ..ζει. 18 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ. ζει.42 πκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο...ζει. 45 Βηβιηνγξαθία. ζει.46 5

6 Δηζαγφγή Ορηζκός αθράηεηας. Χο αθξάηεηα νξίδεηαη ε αθνύζηα απώιεηα νύξσλ ζε ηέηνην βαζκό, πνπ λα πξνθαιεί θνηλσληθό πξόβιεκα ή πξόβιεκα πγείαο. (Davidson s, 2005, ζει 616). Πην ζπγθεθξηκέλα, όηαλ ε νύξεζε γίλεηαη κε ηε ζέιεζε ηνπ αηόκνπ, ηόηε ππάξρεη έιεγρνο ηεο θύζηεο, ελώ όηαλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηα νύξα ηνπ κέρξη λα βξεζεί ζηελ ηνπαιέηα (απώιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο), ηόηε αληηκεησπίδεη αθξάηεηα. Γεληθά ε αθξάηεηα ζπκβαίλεη όηαλ ε ελδνθπζηηθή πίεζε ησλ νύξσλ μεπεξάζεη αθνύζηα ηελ πίεζε ζηελ νπξήζξα θαηά ηε θάζε πιήξσζεο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαη κπνξεί λα είλαη παξνδηθή ή κόληκε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θνηλσληθό πξόβιεκα ιόγσ πξνθαλώλ πξνβιεκάησλ πγηεηλήο (βξεγκέλα ξνύρα, κπξσδηέο) θαη απνκόλσζεο ησλ αζζελώλ αιιά θαη πξόβιεκα πγείαο ιόγσ πηζαλήο εκθάληζεο δεξκαηίηηδσλ θαη ππνηξνπηάδνπζσλ ινηκώμεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ. Γελ πξόθεηηαη γηα κηα λόζν, αιιά γηα έλα ζύκπησκα, κία θιηληθή εθδήισζε πνπ πξνθύπηεη από κία ή πεξηζζόηεξεο δηαηαξαρέο ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα σο απνηέιεζκα θάπνηνπ άιινπ ηαηξηθνύ πξνβιήκαηνο πνπ ππάξρεη. στλόηεηα εκθάληζες. Ζ αθξάηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή ζε ειηθησκέλα άηνκα αιιά αθνξά όιεο ηηο ειηθίεο. Οη γπλαίθεο έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ αθξάηεηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, θαη νη πηζαλόηεηεο απμάλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ απώιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θύζηεο δελ είλαη κηα θπζηνινγηθή ζπλέπεηα ηεο αύμεζεο ηεο ειηθίαο θάζε αλζξώπνπ αλ θαη νη γπλαίθεο ζε κεγαιύηεξε ειηθία αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα απηό (Μνλάδα Μειέηεο Οπξνινγηθώλ Παζήζεσλ, ρ.ρ.). Δθηηκάηαη όηη κία ζηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο ειηθίαο εηώλ έρεη παξνπζηάζεη έζησ έλα επεηζόδην αθξάηεηαο. Πεξίπνπ 4 ζηηο 100 ελήιηθεο γπλαίθεο έρνπλ αθξάηεηα. 10 εθαηνκκύξηα γπλαίθεο ζηηο ΖΠΑ, 3 εθαηνκκύξηα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη πεξίπνπ ζηελ Διιάδα, αλαθέξεηαη όηη πάζρνπλ από θάπνηαο κνξθήο αθξάηεηα. 1 ζηηο 5 γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηώλ πάζρνπλ από αθξάηεηα. Ο αξηζκόο απηόο είλαη αθόκα κεγαιύηεξνο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη πνιιέο γπλαίθεο δελ αλαθέξνπλ θαλ ην πξόβιεκά ηνπο ζηνλ ηαηξό, εμαηηίαο ηνπ θόβνπ ή ηεο ληξνπήο. Από ηε κία κεξηά νη αζζελείο δελ ζπκβνπιεύνληαη ην γηαηξό αιιά από ηελ 6

7 άιιε θαη νη κε εηδηθνί γηαηξνί ζπάληα ξσηνύλ γηα ηελ αθξάηεηα. Σν αμηνζεκείσην κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε άγλνηα ησλ αζζελώλ γύξσ από απηό. Αξθεηνί αζζελείο έρνπλ ηε ιαλζαζκέλε εληύπσζε όηη ε αθξάηεηα είλαη θπζηνινγηθή ζηε κεγάιε ειηθία θαη όηη είλαη αζεξάπεπηε, θάηη πνπ είλαη ιάζνο (Παπαληθνιάνπ Νίθνο, 2011). Αίηηα. Οη δηαηαξαρέο ηεο νύξεζεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη είηε κε πξνβιήκαηα ζηελ απνζήθεπζε ησλ νύξσλ είηε κε πξνβιήκαηα ηεο θέλσζεο κε κηθξή ξνή νύξσλ θαη αηειή θέλσζε ηεο θύζηεο. Αιιαγέο ζηελ αλαηνκία ηνπ νπξνπνηεηηθνύ, ζηνπο κύεο ή ηα λεύξα πνπ ειέγρνπλ ηνπο κύεο απηνύο απνηεινύλ ζπρλά αίηηα πξόθιεζεο αθξάηεηαο. ε απηέο ηηο αιιαγέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζπγθεθξηκέλεο λεπξνινγηθέο παζήζεηο, θαθώζεηο θαη ηξαπκαηηζκνί ζηε πύειν θαη ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε, γελεηηθέο αλσκαιίεο, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ε θύεζε θαη ν ηνθεηόο, νη νξκνληθέο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη θαηά ηελ εκκελόπαπζε θαζώο θαη ε παρπζαξθία. Ζ θσζηοιογηθή ιεηηοσργία ηοσ ζσζηήκαηος ποσ ειέγτεη ηελ ούρεζε. Ο κεραληζκόο κε ηνλ νπνίν ηα νύξα εμέξρνληαη από ηελ θύζηε θαιείηαη νύξεζε. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θύζηεο απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία πνιιώλ νξγάλσλ, κπώλ (ζθηγθηήξσλ θαη εμσζηήξσλ) θαη λεύξσλ ηνπ ζώκαηνο. Ζ θύζηε είλαη θνίιν κπώδεο όξγαλν πνπ κπνξεί λα παξνκνηαζζεί κε έλα αριάδη θαη βξίζθεηαη ρακειά κέζα ζηελ πύειν. Καζώο ε θύζηε πιεξνύηαη κε νύξα, ν ιείνο κπτθόο ρηηώλαο πνπ απνηειεί ην ηνίρσκά ηεο δηαηείλεηαη θαη εθιύνληαη ώζεηο κε απνηέιεζκα ηε ζπζηνιή ηεο θύζηεο (Πιέζζαο, Καλέιινο Δ, 1997). Οη ώζεηο πνπ θέξνληαη κε ηα πξνζαγσγά λεύξα ζην λσηηαίν κπειό επηζηξέθνπλ αληαλαθιαζηηθώο κε ηηο ίλεο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ ζηελ θύζηε ε νπνία ζπζπάηαη Δίλαη δπλαηό λα ζπιιερζνύλ νύξα ζηελ θύζηε κε όγθν πνπ μεπεξλά ηα 300 ml. Γεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηεο πιήξσζεο θαη ππάξρεη επηζπκία γηα νύξεζε αιιά κπνξεί λα θαηαζηαιεί θαη ε θύζηε λα επηηξέςεη αθόκα κεγαιύηεξε ζπιινγή νύξσλ. Αλ όκσο ν όγθνο ησλ νύξσλ ππεξβεί ηα ml, ην αίζζεκα απηό επηδεηλώλεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηό ζαλ πόλνο θαη ε θύζηε ζπζπάηαη κόλε ηεο, νη ζθηγθηήξεο ραιαξώλνπλ θαη πξνθαιείηαη νύξεζε, αλεμάξηεηε από ηε ζέιεζή καο. ηνλ έιεγρν ηεο θύζηεο παίδνπλ ξόιν θαη άιινη κύεο. Γύν κύεο πνπ νλνκάδνληαη ζθηγθηήξεο πιαηζηώλνπλ ηελ νπξήζξα, ηε δίνδν πνπ κεηαθέξεη θαη απνκαθξύλεη ηα νύξα από ηελ θύζηε ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. Όηαλ νη ζθηγθηήξεο κύεο πνπ 7

8 πιαηζηώλνπλ ηελ νπξήζξα, ζπζηέιινληαη, ηόηε ε νπξήζξα παξακέλεη θιεηζηή. Ο έζσ ζθηθηήξαο είλαη ιείνο κπο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε δξάζε ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ελώ ν έμσ ζθηγθηήξαο ηεο νπξήζξαο είλαη ζθειεηηθόο κπο θαη ειέγρεηαη από ηε βνύιεζε. Όινη νη κύεο πνπ βξίζθνληαη ζην ππειηθό έδαθνο βνεζνύλ ζην λα κέλεη θιεηζηή ε νπξήζξα, ελώ ζπγθξαηνύλ ηελ κήηξα, ην νξζό (παρύ έληεξν) θαη ηελ θύζηε. Όηαλ ε νπξνδόρνο θύζηε είλαη γεκάηε, νη αηζζεηηθέο ίλεο θάλνπλ αληηιεπηή ηελ πιήξσζε ηεο κε νύξα θαη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηεο νύξεζεο. Όηαλ ην άηνκν πάεη ζηελ ηνπαιέηα, ν εγθέθαινο ζηέιλεη κήλπκα ζηνπο ζθηγθηήξεο κύεο θαζώο θαη ζηνπο κύεο ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο λα ραιαξώζνπλ θαη ζηνπο κύεο ηεο θύζηεο λα ζπζπαζηνύλ ώζηε λα σζήζνπλ ηα νύξα καθξηά από ηελ θύζηε. Σύποη αθράηεηας Αθράηεηα από προζπάζεηα- stress incontinence. Ζ αθξάηεηα από πξνζπάζεηα ζπκβαίλεη όηαλ έρνπκε απώιεηα κηθξήο πνζόηεηαο νύξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα θηλήζεσλ όπσο είλαη ην βήμηκν, ην θηάξληζκα, ην γέιην, ν ρνξόο, ε ζσκαηηθή άζθεζε, όπνπ απμάλεηαη ε ελδνθνηιηαθή πίεζε. Ζ δηαθπγή νύξσλ παξνπζηάδεηαη επεηδή ε παζεηηθή πίεζε ηεο θύζηεο ππεξβαίλεη ηελ πίεζε ηεο νπξήζξαο είηε ιόγσ αλεπαξθήο ζηήξημεο ηεο νπξήζξαο από ηνπο κπο ηεο ππέινπ είηε ιόγσ αδύλακνπ ζθηγθηήξα ηεο νπξήζξαο (Davidson s, 2005, ζει 618). Απηόο ν ηύπνο ηεο αθξάηεηαο είλαη ζπλήζεο ζηηο γπλαίθεο κεηά ηνλ ηνθεηό ή ηελ εκκελόπαπζε. πάληα κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηνπο άλδξεο κεηά από πξνζηαηεθηνκή, αθηηλνζεξαπεία ή θάζε επέκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην ζθηγθηήξα ηεο νπξήζξαο. Ζ ραιάξσζε ησλ κπώλ ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξα αίηηα όπσο (Παπαληθνιάνπ Νίθνο, 2011) : Δγθπκνζύλε θαη ηνθεηόο: νη κύεο πθίζηαληαη δηάηαζε πνπ ζε θάπνηνπο θηάλεη πέξαλ ηνπ νξίνπ ελόο κπ λα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή θαηόπηλ δηάηαζεο. Δκκελόπαπζε: ε έιιεηςε νηζηξνγόλσλ πξνθαιεί αδπλακία κπώλ. Ζιηθία: κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ζπκβαίλεη θπζηνινγηθή ραιάξσζε ησλ κπώλ. Παρπζαξθία: ην κεγάιν βάξνο ηνπ ζώκαηνο πξνθαιεί πίεζε ζηνπο κύεο. 8

9 Ζ δηάγλσζε ηεο αθξάηεηαο από πξνζπάζεηα γίλεηαη ζρεηηθά εύθνια κε ηε ιήςε ηζηνξηθνύ ηνπ αζζελνύο θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε, θαηά ηελ νπνία ν ηαηξόο κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηελ απώιεηα ησλ νύξσλ θαηά ηελ αιιαγή ζέζεο ή ην βήρα (cough test) θαη λα θαηαλνήζεη ηε βαξύηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη θαη νπξνδπλακηθόο έιεγρνο (Ενύκπνο Ησάλλεο, ρ.ρ.). Ο νπξνδπλακηθόο έιεγρνο απνηειεί ηε βάζε ηεο δηαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θαηώηεξνπ νπξνπνηεηηθνύ θαη απνηειεί κία ηδηαίηεξα αζθαιή κέζνδν. πλίζηαηαη ζηε ζπλερή θαηαγξαθή (από Ζ/Τ) ησλ παξακέηξσλ ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θάζε πιήξσζεο θαη ηε θάζε θέλσζεο ηεο θύζηεο. Ζ ζεξαπεία ηεο αθξάηεηαο από πξνζπάζεηα κπνξεί λα είλαη ζπληεξεηηθή ή ρεηξνπξγηθή. Ζ ζπληεξεηηθή ζεξαπεία πεξηιακβάλεη (Βνύιγαξεο ηέιηνο, ρ.ρ.): Φαξκαθεπηηθή αγσγή κε ιήςε θαξκάθσλ πνπ είλαη αλαζηνιείο επαλαπξόζιεςεο ζεξνηνλίλεο θαη λοραδρελαιίλες, όπσο είλαη ε δνπινμεηίλε. Απηά βνεζνύλ ηνλ ζθηγθηήξα λα ζπζπάηαη πην ηζρπξά όηαλ ζέινπκε λα αλαζηείινπκε ηελ νύξεζε. Άζθεζε ησλ κπώλ ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο, γλσζηέο θαη σο αζθήζεηο Kegel ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ελίζρπζε ησλ κπώλ θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ κηθξήο απώιεηαο νύξσλ. Αιιαγέο ηνπ ηξόπνπ δσήο (απώιεηα βάξνπο, δηαθνπή θαπλίζκαηνο, έιεγρνο πξόζιεςεο πγξώλ). Ζ ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ελέζεηο ελδννπξεζξηθέο (θνιιαγόλνπ) θαη ηηο ηαηλίεο ειεύζεξεο ηάζεο. Ζ ηερληθή ησλ ελέζεσλ είλαη απιή θαη ειάρηζηα παξεκβαηηθή. Σν θνιιαγόλν πξνθαιεί ελδπλάκσζε ηεο νπξήζξαο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε δηαθπγή νύξσλ θαηά ηελ αύμεζε ηεο ελδνθνηιηαθήο πίεζεο. Οη ελέζεηο θνιιαγόλνπ είλαη πνιύ ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθέο από όηη ην ρεηξνπξγείν κε ηηο ηαηλίεο ειεπζέξνπ ηάζεσο (Παπαληθνιάνπ Νίθνο, 2011). ήκεξα θαίλεηαη λα επηθξαηνύλ νη ιεγόκελεο θνιπηθέο ηαηλίεο ρσξίο ηάζε (TVT), πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ππνζηεξηθηέο ηεο κέζεο κνίξαο ηεο νπξήζξαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηα νύξα ζηελ θύζηε όηαλ ε πίεζε απμάλεηαη κέζα ζηελ θνηιηά. Πξόθεηηαη γηα κία 9

10 κέζνδν πνπ δεκηνπξγεί έλα ζηέξεν έδαθνο θάησ από θάησ από ηελ νπξήζξα. Σν TVT είλαη κηα κηθξή ηαηλία από ζπλζεηηθό ύθαζκα πνιππξνππιελίνπ πνπ ηνπνζεηείηαη αθξηβώο θάησζελ ηεο νπξήζξαο κέζσ ηνπ θόιπνπ. Δίλαη κία ειάρηζηα παξεκβαηηθή κέζνδνο πνπ θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο κε ζεκαληηθά πνζνζηά επηηπρίαο. Δπηηαθηηθή Αθράηεηα urge incontinence. Ζ επηηαθηηθή αθξάηεηα απνηειεί ην δεύηεξν πην ζπρλό ηύπν αθξάηεηαο νύξσλ. Ζ αλάγθε νύξεζεο είλαη απόηνκε θαη επηηαθηηθή θαη ζπρλά ηα νύξα ηνπ αηόκνπ θεύγνπλ πξηλ πξνιάβεη λα θηάζεη ζηελ ηνπαιέηα. Ζ επηζπκία νύξεζεο είλαη κε ειεγρόκελε ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο όζν θαη θαηά ηε λύρηα. πκβαίλεη αθόκα θαη όηαλ δελ ππάξρεη κεγάιε πνζόηεηα νύξσλ κέζα ζηελ θύζηε ή ην άηνκν αθνπκπά ή αθνύεη ηξερνύκελν λεξό (π.ρ. ζην πιύζηκν ησλ πηάησλ) (Μνλάδα Μειέηεο Οπξνινγηθώλ Παζήζεσλ, ρ.ρ.). πλήζσο ζηελ επηηαθηηθή αθξάηεηα παξνπζηάδεηαη δηαθπγή νύξσλ ιόγσ απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εμσζηήξα κπόο (αθνύζηα), πνπ πξνθαιεί αύμεζε ηεο πίεζεο ηεο θύζηεο ζε βαζκό κεγαιύηεξν από απηήο ηνπ ζθηγθηήξα ηεο νπξήζξαο (Davidson s, 2005, ζει 618). Ζ θύζηε ζπζπάηαη απόηνκα θαη δελ ππάξρεη ζσζηόο έιεγρνο ηεο ζύζπαζεο. Απηνύ ηνπ είδνπο ε αθξάηεηα είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπλδξόµνπ ηεο ππεξδξαζηήξηαο θύζηεο (ΤΛΚ) θαη νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο. Ζ ππεξδξαζηήξηα θύζηε ραξαθηεξίδεηαη από αλεπηζύκεηεο θαη αλεμέιεθηεο ζπζηνιέο ην εμσζηήξα κπ ηεο θύζηεο (ππεξδξαζηήξηνο εμσζηήξαο) θαηά ηελ θάζε ηεο απνζήθεπζεο ησλ νύξσλ. Αθξάηεηα έπεημεο κπνξεί λα ζπκβεί ζε λεπξνινγηθέο παζήζεηο θαη θαθώζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηα λεύξα πνπ ειέγρνπλ ηελ νύξεζε (όπσο εγθεθαιηθά επεηζόδηα, λόζνο Πάξθηλζνλ, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, θαθώζεηο λσηηαίνπ κπεινύ, ηξαύκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, θ.α), ζε πεξηπηώζεηο θιεγκνλώλ ηεο θύζηεο ή ηνπ νπξνπνηεηηθνύ, ιίζσλ θαη όγθσλ ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαζώο θαη ζε παζήζεηο ηνπ πξνζηάηε (medinfo, ρ.ρ.). ηηο πεξηζζόηεξεο, σζηόζν, πεξηπηώζεηο ππεξδξαζηήξηαο θύζηεο, δελ αλαγλσξίδεηαη θάπνην αίηην λεπξνινγηθό ή ζπζηεκαηηθό (ηδηνπαζήο ππεξδξαζηήξηα θύζηε) θαη πηζαλώο νθείιεηαη ζε εθθπιηζηηθέο αιινηώζεηο ησλ λεύξσλ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ εμσζηήξα σο απνηέιεζκα ηεο γήξαλζεο, αλαηνκηθώλ θαη νξκνληθώλ κεηαβνιώλ. Ζ δηάγλσζε ηεο επηηαθηηθήο αθξάηεηαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ιήςεο ηζηνξηθνύ ηνπ αζζελνύο, ελόο γξαπηνύ εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο ησλ νπξήζεσλ αιιά θαη εθηέιεζεο 10

11 νπξνδπλακηθνύ ειέγρνπ γηα επηβεβαίσζε. Σν βαζηθό ζεξαπεπηηθό ζρήκα είλαη ε επαλαδηαπαηδαγώγεζε ηεο θύζηεο θαη ε ρξήζε αληηρνιηλεξγηθώλ θαξκάθσλ (Davidson s, 2005, ζει 618). Ζ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πεξηνξίδεηαη γηα ηηο πην ζνβαξέο πεξηπηώζεηο αθξάηεηαο, όπνπ απνηειεί ιύζε εθινγήο ή αλαγθαζηηθή ιύζε. Με ηελ επαλεθπαίδεπζε ηεο θύζηεο ν αζζελήο πεγαίλεη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο ώξεο λα νπξήζεη, απμάλνληαο βαζκηαία ην δηάζηεκα κεηαμύ κίαο νύξεζεο θαη ηεο άιιεο θαη έηζη ε θύζηε καζαίλεη λα θαζπζηεξεί ηελ νύξεζε γηα κεγαιύηεξα δηαιείκκαηα. Παξάιιεια πξνζπαζεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ π.ρ. βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ µε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαθεΐλεο. Ζ ζπληεξεηηθή απηή ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή όηαλ ζπλδπάδεηαη κε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σα θάξκαθα πνπ βνεζνύλ νπζηαζηηθά ζηε ραιάξσζε ηνπ κπ ηεο θύζηεο θαη ζηελ αύμεζε θαη επέθηαζε ηεο ρσξεηηθόηεηάο ηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αληηρνιηλεξγηθώλ. ήκεξα ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκόο δηαζέζηκσλ αληηρνιηλεξγηθώλ θαξκάθσλ κε ειάρηζηεο παξελέξγεηεο (μεξνζηνκία, δπζθνηιηόηεηα, δπζπεςία θ.ά.) θαη κεγάιε απνηειεζκαηηθόηεηα, βειηηώλνληαο ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ. ηελ πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο ππάξρνπλ θαη ειάρηζηα παξεκβαηηθέο κέζνδνη όπσο ε δηαδεξκηθή δηέγεξζε θλεκηαίνπ λεύξνπ θαη ε αιιαληνηνμίλε (botox) (Παπαληθνιάνπ Νίθνο, 2011). ε πνιύ ζνβαξέο πεξηπηώζεηο επηινγήο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ηερληθή αύμεζεο ηεο θύζηεο κε ηε ρξήζε εληέξνπ (augmentation cystoplasty) (Βνύιγαξεο ηέιηνο, ρ.ρ.). Μηθηή Αθράηεηα (Mixed incontinence). Δίλαη ν ζπλδπαζκόο ησλ δύν παξαπάλσ ηύπσλ αθξάηεηαο, αθξάηεηαο από πξνζπάζεηα θαη αθξάηεηαο από έπεημε. Σα ζπκπηώκαηα ησλ δύν ηύπσλ ζπλππάξρνπλ, θάλνληαο δύζθνιε ηε κεηαμύ ηνπο δηάθξηζε. Γελ ππάξρεη εηδηθή θιηληθή εμέηαζε θαη κε ηνλ νπξνδπλακηθό έιεγρν ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη ησλ δπν ηύπσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο εμέηαζεο (Εαραξίνπ Αζαλάζηνο, ρ.ρ.). Ζ ζεξαπεία ζπλδπάδεη επηινγέο πνπ αθνξνύλ θαη ηηο δύν κνξθέο αθξάηεηαο (επαλεθπαίδεπζε θύζηεο, ρνξήγεζε αληηρνιηλεξγηθώλ θαξκάθσλ θ.α.). σλετής Αθράηεηα. 11

12 Πξόθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε ελδεηθηηθή ηεο παξνπζίαο ζπξηγγίνπ, κεηαμύ ζπλήζσο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο θαη ηνπ θόιπνπ(θπζηενθνιπηθό) ή ηνπ νπξεηήξα θαη ηνπ θόιπνπ(νπξεηεξνθνιπηθό) (Davidson s, 2005, ζει 618). Σν ζπξίγγην είλαη κηα αλώκαιε επηθνηλσλία κεηαμύ δύν επηζειηαθώλ επηθαλεηώλ. Ζ πην ζπρλή αηηία θπζηενθνιπηθνύ ζπξηγγίνπ είλαη κεηά από γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο αιιά παξαηεξείηαη θαη ζε αζζελείο κε γπλαηθνινγηθή θαθνήζεηα ή κεηά από αθηηλνζεξαπεία. ύλεζεο αίηην γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο θνηλσλίεο, όπνπ γεληθά ε καηεπηηθή θξνληίδα απνπζηάδεη, είλαη ν ηνθεηόο. Σα νπξεηεξνθνιπηθά ζπξίγγηα είλαη ζρεδόλ πάληα απνηέιεζκα ππειηθήο επέκβαζεο. Ζ εληόπηζε ηνπ ζπξηγγίνπ θαζνξίδεη θαη ηα ζπκπηώκαηα (Εαραξίνπ Αζαλάζηνο, ρ.ρ.). Όηαλ ην ζπξίγγην βξίζθεηαη πεξηθεξηθόηεξα ηνπ ζεκείνπ όπνπ αζθείηαη ε κέγηζηε πίεζε ηεο νπξήζξαο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα δηαβξνρήο κε νύξα ή ζηάγδελ απνβνιή νύξσλ κεηά ηελ νύξεζε. Όζν πιεζηάδεη ηνλ απρέλα ηεο θύζηεο, ε αθξάηεηα από πξνζπάζεηα θαη νη ππνηξνπηάδνπζεο ινηκώμεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ εκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα. Όηαλ βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ νπξεζξηθό ζθηγθηεξηαθό κεραληζκό, έρνπκε αλαπόθεπθηα ζπλερή απώιεηα νύξσλ. Ζ ζπλερήο αθξάηεηα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη ζε βξέθε κε ζπγγελείο έθηνπνπο νπξεηήξεο θαη ζε πεξηπηώζεηο αθξάηεηαο από πξνζπάζεηα λα εθδειώλεηαη σο ζπλερήο απώιεηα νύξσλ (Davidson s, 2005, ζει 618). Ζ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε επηζθόπεζε ηνπ πεξηλένπ θαη ελδνθιέβηα νπξνγξαθία. Ζ αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ ηύπνπ αθξάηεηαο είλαη κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Αθράηεηα από σπερπιήρφζε (overflow incontinence). Δίλαη ζπάληνο ηύπνο αθξάηεηαο θαη ζπκβαίλεη όηαλ ε πιήξσζε ηεο θύζηεο ππεξβαίλεη ηε ιεηηνπξγηθή ρσξεηηθόηεηά ηεο. Ο αζζελήο δελ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα νπξήζεη, ε θύζηε γεκίδεη κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ αξρίδεη λα μερεηιίδεη θαη λα ππάξρεη απώιεηα νύξσλ. πκβαίλεη ζπλήζσο ζε άξξελεο ζε πεξηπηώζεηο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε ή απόθξαμεο ηνπ απρέλα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο, αιιά θαη ζηα δύν θύια ιόγσ αλεπάξθεηαο ηνπ εμσζηήξα κπόο (αηνλία κπόο ηεο θύζηεσο). Βιάβεο ηεο θύζηεο κπνξεί λα πξνέιζνπλ κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ηξαπκαηηζκό ή ινίκσμε. Άιιεο αηηίεο αθξάηεηαο από ππεξπιήξσζε κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε θαξκάθσλ (δηνπξεηηθά, αληηρνιηλεξγηθά, ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά θ.ά.,), ε ύπαξμε ππειηθώλ καδώλ θαη λεπξνινγηθέο παζήζεηο (π.ρ. δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα) (Εαραξίνπ Αζαλάζηνο, ρ.ρ.). 12

13 Γηα ηε δηάγλσζε απηνύ ηνπ είδνπο αθξάηεηαο είλαη ζεκαληηθόο ν έιεγρνο ηνπ ππνιείκκαηνο ησλ νύξσλ κεηά ηελ νύξεζε (>100ml), πνπ απνθαιύπηεηαη κε ππεξερνγξάθεκα θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη απαξαίηεηε θαη ε θπζηενζθόπεζε ιόγσ απόθξαμεο ηεο εμόδνπ (Davidson s, 2005, ζει 618). Γηα ηελ εληόπηζε ηεο θύζεσο ελόο λεπξνινγηθνύ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη έλαο νπξνδπλακηθόο έιεγρνο. Ζ ζεξαπεία είλαη ε ηνπνζέηεζε θαζεηήξα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αθόκα θαη κόληκα. ηάγδελ αποβοιή ούρφλ κεηά ηο ηέιος ηες ούρεζες. Πξόθεηηαη γηα κία δηαηαξαρή πνιύ ζπρλή ζηνπο άλδξεο αθόκα θαη κηθξήο ειηθίαο (Davidson s, 2005, ζει 618). Ζ ζηαγνλνεηδήο απώιεηα νύξσλ κεηά ηελ νύξεζε ζε άλδξεο είλαη ε δηέιεπζε κηθξήο πνζόηεηαο νύξσλ, ζπλήζσο ρσξίο αίζζεζε ηεο απώιεηαο, ιίγα ιεπηά κεηά ην πέξαο ηεο νύξεζεο. Οθείιεηαη ζε κία κηθξή πνζόηεηα νύξσλ πνπ παξακέλεη παγηδεπκέλε κέζα ζηε βνιβώδε κνίξα ηεο νπξήζξαο θαη κπνξεί λα δηαθύγεη πξνο ηα έμσ όηαλ θηλείηαη ν αζζελήο. Μπνξεί, επίζεο, λα εκθαληζηεί σο ζύκπησκα ζε αζζελείο κε θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε θαη γίλεηαη εληνλόηεξε όηαλ ππάξρεη εθθόιπσκα ή ζηέλσζε ηεο νπξήζξαο. Αθράηεηα λεσρογελούς αηηίας. Πνιιά θαη πνηθίια ζπκπηώκαηα παζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο πξνθύπηνπλ σο απνηέιεζκα πξνζβνιήο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (Davidson s, 2005, ζει 1201). Αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο βιάβεο ζην λεπξηθό ζύζηεκα κπνξνύλ λα εκθαληζζνύλ δηάθνξεο κνξθέο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θαηώηεξνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αθξάηεηα. Mπνξεί λα εκθαληζζεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία από ηελ παηδηθή έσο ηελ ηξίηε ειηθία (akrateia.gr, ρ.ρ.). Ζ κπεινκεληγγνθήιε είλαη ε πην ζπρλή αηηία λεπξνγελνύο δηαηαξαρήο ηεο θύζηεσο ζηα παηδηά, ελώ ζε ειηθησκέλνπο επηθξαηνύλ λεπξνινγηθέο λόζνη όπσο νη αγγεηαθέο λεπξνινγηθέο βιάβεο θαη ε άλνηα. ηηο ελδηάκεζεο ειηθίεο εκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα νη θαθώζεηο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαη νη απνκπειηλσηηθέο θαη εθθπιηζηηθέο βιάβεο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Αλάινγα κε ην πνύ εληνπίδεηαη ε βιάβε θαη πνηεο είλαη νη θιηληθέο ηεο εθδειώζεηο (ππεξδξαζηήξηα θύζηε, δπζελέξγεηα εμσζηήξα- ζθηγθηήξα, άηνλε θύζηε), νη αζζελείο ππνβάιινληαη ζε θαηάιιειε αγσγή γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ αληηκεηώπηζε ησλ θπζηηθώλ δηαηαξαρώλ. 13

14 ύλδροκο Τπερδραζηήρηας Κύζηες (Overactive Bladder OAB). ύκθσλα κε ηε Γηεζλή Δηαηξεία Δγθξάηεηαο (ICS), σο Τπεξδξαζηήξηα Κύζηε νξίδεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα νύξεζε, κε ή ρσξίο επηηαθηηθή αθξάηεηα, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεύεηαη από ζπρλνπξία θαη λπθηνπξία, απνπζία παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επζύλνληαη γηα ηα ζπκπηώκαηα απηά (Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al, 2002): Πην αλαιπηηθά: πρλνπξία ζεκαίλεη λα έρεη ν αζζελήο άλσ ησλ 8 νπξήζεσλ αλά 24σξν. Δπηηαθηηθόηεηα είλαη ε μαθληθή θαη έληνλε επηζπκία γηα νύξεζε πνπ απνηειεί θαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπλδξόκνπ. Δπηηαθηηθή αθξάηεηα, όηαλ ν αζζελήο έρεη αθνύζηα απώιεηα νύξσλ, πξηλ πξνιάβεη λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα, σο απνηέιεζκα ηεο επηηαθηηθόηεηαο. Νπρηνπξία είλαη ην λπρηεξηλό μύπλεκα γηα νύξεζε πάλσ από 2 θνξέο Ζ Τπεξδξαζηήξηα Κύζηε είλαη κία δηαηαξαρή πνιύ ζπρλή κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ, θαζώο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή, αιιά θαη ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Μεγάιεο έξεπλεο ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή, έδεημαλ πσο ην 17 ηνπ πιεζπζκνύ ππνθέξεη από ην ζύλδξνκν απηό, κε ιίγν πάλσ από ην 1/3 απηώλ (θπξίσο γπλαίθεο) λα αλαθέξεη θαη ηελ αθξάηεηα (Victor W Nitti, 2002). Ζ πνηόηεηα δσήο απηώλ θαίλεηαη ρακειόηεξνπ επηπέδνπ αθόκα θαη από απηή ησλ αζζελώλ κε δηαβήηε. ηακαηνύλ πνιιέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο είραλ επραξίζηεζε, απνκνλώλνληαη ιόγσ ληξνπήο θαη ακεραλίαο πνπ ληώζνπλ, απνθεύγνπλ ηε ζεμνπαιηθή πξάμε, ππνκέλνληαο ην ζύλδξνκν θαη ηα ζπκπηώκαηα ρσξίο λα κηινύλ είηε γηαηί ληξέπνληαη είηε γηαηί δε γλσξίδνπλ όηη κπνξνύλ λα ζεξαπεπηνύλ (Abrams P, Kelleher C.J., et al, 2000). Ποηόηεηα δφής. Αλακθηζβήηεηα ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο έρεη δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα θαη έλλνηεο όπσο ε πνηόηεηα δσήο απνθηνύλ λέεο δηαζηάζεηο. Καηαζηάζεηο όπσο ην άγρνο θαη ην ζηξεο ιόγσ εξγαζίαο, νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο, ε θνηλσληθή επαλέληαμε απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, κπνξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο. Ζ ζπζρέηηζε ηεο πγείαο κε ηελ πνηόηεηα δσήο πξνζεγγίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα πην εηδηθά θαη ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα είλαη ζεκαληηθόο ν ξόινο ηεο ζηελ επηινγή ζεξαπεπηηθώλ 14

15 ζρεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ θαξκαθεπηηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. ε θάζε θνηλσλία νη αληηιήςεηο γηα ηελ πγεία, γηα ηελ αζζέλεηα, ην αλζξώπηλν ζώκα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ. ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (1946), ε πγεία είλαη «ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη κόλν ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». (WHO, χ.χ.) Ζ πνηόηεηα δσήο είλαη έλα ζύκπιεγκα παξακέηξσλ κε ηξεηο δηαζηάζεηο: ηελ ζσκαηηθή επεμία, ηε ςπρηθή επεμία θαη ηελ θνηλσληθή επεμία (Παλαγησηάθε- Γαπΐδ Καιιηόπε, 2009) Ζ ζσκαηηθή επεμία αθνξά ζην πώο ην άηνκν εθηηκά ηελ πγεία ηνπ θαη εμεηάδεηαη ζ απηή ε λνζεξόηεηα, ν πόλνο, ην επίπεδν ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. ηε ςπρηθή επεμία κειεηάηαη κε θιίκαθεο ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ (απηνεθηίκεζε, ηθαλνπνίεζε, άγρνο, ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο θ.ά) Ζ θνηλσληθή επεμία αληηθαηνπηξίδεη ην θαηά πόζν ην άηνκν είλαη ηθαλνπνηεκέλν από ηε δσή ηνπ, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζεη, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο ξόινπο πνπ αζθεί θ.ά. Ζ αθξάηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ζύλδξνκν ππεξδξαζηήξηαο θύζηεο επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ θαη κάιηζηα κε αξθεηά έληνλν θαη αξλεηηθό ηξόπν. Παξά ην κεγάιν αξηζκό αηόκσλ κε αθξάηεηα θαη ηηο δηάθνξεο ιύζεηο πνπ ππάξρνπλ, ε θνηλσλία δηαηεξεί κία ζηάζε, θπξίσο θαη ιόγσ άγλνηαο, πνπ κπνξεί λα θάλεη ην άηνκν λα απνμελσζεί, λα απνκνλσζεί θαη λα θνβεζεί λα απνθαιύςεη ην πξόβιεκά ηνπ αθόκα θαη λα δεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθήο θύζεσο πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθξάηεηα θαη δηαηαξάζζνπλ ζεκαληηθά ηνπο αλζξώπνπο κε ππεξδξαζηήξηα θύζηε. Απηά είλαη πξνβιήκαηα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ςπρνινγηθά, ζεμνπαιηθήο δσήο, θνηλσληθά, πξνβιήκαηα απαζρόιεζεο- νηθνλνκηθά. Πην αλαιπηηθά (Υύηαο Γεώξγηνο, ρ.ρ.): Πποβλήμαηα θςζικήρ δπαζηηπιόηηηαρ: Διάηησζε ή ζηακάηεκα θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δπζαλεμία ιόγσ ηεο πγξαζίαο, άζρεκε κπξσδηά, αλαθπιαμία /έιθε θ.ά. Ψςσολογικά Πποβλήμαηα: Απώιεηα αλεμαξηεζίαο αίζζεκα εμάξηεζεο από ην ζπίηη, θόβνο ακεραλίαο, απώιεηα αμηνπξέπεηαο θαη απηό-εθηίκεζεο, θαηάζιηςε, αίζζεκα όηη είλαη βάξνο, ηάζε απηνθηνλίαο. 15

16 Σεξοςαλικά πποβλήμαηα: Απνθπγή ζεμνπαιηθώλ επαθώλ. Κοινωνικά: Διάηησζε θνηλσληθώλ επαθώλ θαη απμεκέλε θνηλσληθή απνκόλσζε, ηξνπνπνίεζε ζρεδίσλ γηα ηαμίδηα (θαζνξηζηηθόο παξάγσλ ε ύπαξμε ηνπαιέηαο). Πποβλήμαηα Απαζσόληζηρ/Οικονομικά: Απνπζία από ηελ εξγαζία, ράζηκν ή αιιαγή δνπιεηάο, δπζάξεζηεο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο / εξγνδόηεο, νηθνλνκηθέο απώιεηεο. Ο αζζελήο είλαη πηζαλό λα αληηκεησπίζεη πνιιά από ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη ζπλεπώο αλαγθάδεηαη λα ηξνπνπνηεί ή λα αλαβάιιεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη λα πξνζαξκόδεη πιένλ ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ έηζη ώζηε, λα κπνξεί λα ζπκβηώλεη κε ηα ζπκπηώκαηα πνπ έρεη ιόγσ ηνπ ζπλδξόκνπ. Πξνζζέηνληαο θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πγηεηλήο, θαζίζηαηαη πξνθαλέο όηη ε αληηκεηώπηζε ηεο αθξάηεηαο είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. Γπζηπρώο, νη πάζρνληεο πνπ απεπζύλνληαη ζην γηαηξό γηα λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα, ελώ πξόθεηηαη γηα έλα πξόβιεµα πγείαο πνπ έρεη ζεµαληηθό αληίθηππν ζηε δσή ηνπο είλαη ειάρηζηνη. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη απξνζπκίαο όπσο ην γεγνλόο όηη ζεσξνύλ ηελ αθξάηεηα θπζηνινγηθό επαθόινπζν ηεο γήξαλζεο ηνπ νξγαληζκνύ ή αλαµελόµελν απνηέιεζκα ησλ ηνθεηώλ, αιιά θύξηα πεγή ηεο παξακέλεη ην αίζζεκα ληξνπήο θαη ε ακεραλία. ε απηό ην θιίκα ν ξόινο ησλ γηαηξώλ είλαη αθόκε πην ζύλζεηνο. Αλακθηζβήηεηα, πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα θαηαλννύλ ηνπο αζζελείο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επηθξαηνύζα αληίιεςε πεξί κηαο αζζέλεηαο «ηακπνύ». Γηα απηό θαη είλαη βαζηθό γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα ελεκεξσζνύλ ζσζηά θαη επαξθώο νη αζζελείο ώζηε λα κελ αγλννύλ εγθεθξηκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο ζεξαπεπηηθέο ιύζεηο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε επίιπζε ηνπ. Μεζοδοιογία 16

17 Γηα ηελ απνηύπσζε ηεο έθηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ην θαηά πόζν επεξεάδεη ηε δσή ησλ αζζελώλ, δεκηνπξγήζακε έλα εξσηεκαηνιόγην κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαπίζησζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ έληαζε εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ, ηνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο πνπ αθνινπζνύλ ή ζα επηζπκνύζαλ νη αζζελείο θαη γεληθά ηελ επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Γόζεθε ζε 800 άηνκα ειηθίαο εηώλ, ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε πνζνζηό 40 θαη 60 αληίζηνηρα, ζηελ Αζήλα (600), Θεζζαινλίθε(150) θαη ζηελ Πάηξα (50). Οη εξσηεζέληεο ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιόγην είηε κόλνη ηνπο είηε κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ζην ρώξν δνπιεηάο απηώλ, ζε δηάθνξα ηαηξεία, θαξκαθεία ή πξνζσπηθνύο ρώξνπο απηώλ. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ, επεμεξγάζηεθαλ κε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS θαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε εξώηεζε κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ ή πηλάθσλ. Γηα νξηζκέλεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ γξαθήκαηα ή πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ην θύιν ησλ εξσηεζέλησλ ηηο πηζαλέο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη. Σν εξσηεκαηνιόγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. 17

18 Παροσζίαζε Αποηειεζκάηφλ ηελ πξώηε εξώηεζε πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό ηεο αθξάηεηαο, παξαπάλσ από ηνπο κηζνύο εξσηεζέληεο έρνπλ επηιέμεη ηελ απάληεζε β. πλδένπλ θπξίσο ελλνηνινγηθά ηελ αθξάηεηα κε ηελ απώιεηα νύξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο (57,1 ζην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο, 54,8 αλάκεζα ζηνπο αζζελείο). εκαληηθά πνζνζηά δειώλνπλ ηελ απάληεζε α θαη γ πνπ αθνξνύλ ηελ επηηαθηηθή αθξάηεηα θαη ηελ αθξάηεηα από πξνζπάζεηα. Ληγόηεξνη αλαθέξνπλ ηηο ιέμεηο ζπρλνπξία, λπθηνπξία σο νξηζκό. ηα 800 άηνκα ηνπ δείγκαηνο, ηα άηνκα κε ππεξδξαζηήξηα θύζηε είλαη 281 ζε αξηζκό. Ερώτηση 1 ΔΕΙΓΜΑ 57,154,8 25,6 20,9 28,125,6 19,9 13,1 12,8 12,411,7 7,1 1,5 1,8 α β γ δ ε στ ζ Γπάθημα 1 ηελ εξώηεζε 2 πνπ αθνξά ηελ ύπαξμε επηηαθηηθόηεηαο, ζε πνζνζηό 69,8 απαληνύλ αξλεηηθά έλαληη ηνπ πνζνζηνύ 30,3 πνπ δειώλεη όηη έρεη ζπκπηώκαηα επηηαθηηθόηεηαο (ζπλνιηθά 242 άηνκα αλέθεξαλ επηηαθηηθόηεηα). ε απηνύο πνπ απάληεζαλ ζεηηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό (34,5) θαηέρνπλ νη γπλαίθεο έλαληη ησλ αλδξώλ (24). Οη εξσηεζέληεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ παξαηεξήζεη επηηαθηηθή νύξεζε είλαη πεξηζζόηεξν ζε ειηθίεο άλσ ησλ 55 εηώλ θαη πνιύ ιηγόηεξν ζε ειηθίεο θάησ ησλ 50 εηώλ, όπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 1 ζε πνζνζηά άλσ ηνπ

19 Δρώηεζε 2 Ερώτηση 2 ΑΝΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ , ,5 0 ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΑΙ ΠΧΙ Γπάθημα 2 Γπάθημα 3 Ζιηθίες ΝΑΗ ΟΥΗ ,4 80, ,2 83, ,1 75, ,0 57, ,6 58,4 Πίνακαρ 1 ηελ εξώηεζε 2 Α (γηα όζνπλ δήισζαλ όηη έρνπλ επηηαθηηθόηεηα), νη απαληήζεηο αθνξνύλ ηελ ύπαξμε απώιεηαο νύξσλ ζηηο πεξηπηώζεηο παξαηήξεζεο επηηαθηηθόηεηαο. ρεδόλ νη κηζέο πεξηπηώζεηο (47,5) αλαθέξνπλ πσο ζπλνδέπεηαη από απώιεηα νύξσλ θαη ζε απηέο νη γπλαίθεο θαηέρνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό (53) έλαληη ησλ αλδξώλ κε απώιεηα νύξσλ (35,9). Οη ειηθίεο γηα ηηο νπνίεο ε απώιεηα νύξσλ είλαη εληνλόηεξε είλαη άλσ ησλ 55 εηώλ (59,7) όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 19

20 Δρώηεζε 2 Α Δρώηεζε 2 Α ΑΝΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 45 ΝΑΙ ΠΧΙ 0 ΝΑΙ ΠΧΙ Γπάθημα 4 Γπάθημα 5 Ζιηθίες ΝΑΗ ΟΥΗ ,1 61, ,0 48, ,1 61, ,6 58, ,7 40,3 Πίνακαρ 2 Ζ εξώηεζε 2 Β, γηα ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 3 αθνξά ζηε ζπρλόηεηα αίζζεζεο επηηαθηηθόηεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη έξζεη αληηκέησπνο θάπνηνο. Ζ αίζζεζε επηηαθηηθόηεηαο δελ θαηαιήγεη ζε επηηαθηηθόηεηα γηα ην 31,4 όζσλ ηελ δήισζαλ θαζώο ε εθδήισζε ηεο εκθαλίζζεθε κόλν κία θνξά ην ρξόλν. Αμίδεη, όκσο, λα αλαθεξζεί ε ύπαξμε πνζνζηνύ 20,7 πνπ δήισζε ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ απηώλ, κεξηθέο θνξέο ηνλ κήλα. 20

21 ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 3,3 ΚΑΘΔ ΖΜΔΡΑ 7,9 ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 11,2 ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΣΟ ΜΖΝΑ 20,7 ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ 5,4 ΚΑΘΔ 2-3 ΜΖΝΔ 7,0 2-3 ΦΟΡΔ ΣΟ ΥΡΟΝΟ 12,8 ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ 31,4 ΓΞ/ΓΑ 0,4 Πίνακαρ 3 ηελ εξώηεζε 3 δηεξεπλάηαη ε ζπρλόηεηα νύξεζεο θαη ζπρλνπξία ζεσξνύκε πάλσ από 8 νπξήζεηο ην 24σξν. Tν 25,4 ηνπ δείγκαηνο (πίλαθαο 4) εθδειώλεη ζπρλνπξία, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο απάληεζεο β). Σν πνζνζηό ζπρλνπξίαο αλεβαίλεη αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο (29) ελώ παξακέλεη πην ρακειό (20) αλάκεζα ζηνπο άλδξεο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό απηώλ,όπσο δείρλεη ν πίλαθαο 5, νπξεί 6-8 θνξέο ηελ εκέξα θαη ζηηο ειηθίεο 55+ (πάλσ από 36). Α 4-5 ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 74,6 80,0 70,9 6-8 ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 17,4 14,5 19, ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 6,1 4,0 7, ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 1,1 1,2 1,1 ΠΑΝΧ ΑΠO 12 ΦΟΡΔ ΣΖΝ 0,8 0,3 1,1 ΖΜΔΡΑ Πίνακαρ 4 Γ 21

22 ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 87,0 87,0 81,6 63,7 61,1 6-8 ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 10,2 7,8 13,2 28,5 22, ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ - 3,2 4,0 6,7 13, ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 1,9 1,3 0,6 0,6 1,6 ΠΑΝΧ ΑΠO 12 ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 0,9 0,6 0,6 0,6 1,1 Πίνακαρ 5 ηελ εξώηεζε 4 ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ή κε λπθηνπξίαο, ην 42,6 ηνπ δείγκαηνο απαληάεη ζεηηθά θαη νη γπλαίθεο ππεξέρνπλ κε πνζνζηό 44,8 έλαληη ησλ αλδξώλ (39,4) ζηελ ύπαξμε λπθηνπξίαο. ε ζεκαληηθό πνζνζηό πνπ αγγίδεη ην 70 νη ειηθίεο άλσ ησλ 60 απαληνύλ όηη ζεθώλνληαη ηε λύθηα γηα λα πάλε ηνπαιέηα (πίλαθαο 6). Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό απηώλ (60,4) νπξεί 1 θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο (εξώηεζε 4 Α ). Έηζη ην πνζνζηό λπθηνπξίαο κε έληνλα ζπκπηώκαηα πεξηνξίδεηαη ζην 39,7 όζσλ αλέθεξαλ ηελ ύπαξμε ηεο, όπσο καο δείρλεη ην γξάθεκα 8. Σν πνζνζηό απηό είλαη πςειόηεξν αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο (40,8) πνπ απάληεζαλ γηα πεξηζζόηεξν από κία θνξά θαη ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 60 (54), όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 7 θαη 8 αληίζηνηρα. Δρώηεζε 4 Δρώηεζε ΝΑΙ ΠΧΙ ΝΑΙ ΠΧΙ ΑΝΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γπάθημα 6 Γπάθημα 7 22

23 Ζιηθίες ΝΑΗ ΟΥΗ ,4 79, ,9 70, ,1 64, ,9 53, ,2 30,8 Πίνακαρ ,4 30,8 Δρώηεζε 4 A 5,9 2,1 0,9 1 ΦΟΑ 2 ΦΟΕΣ 3 ΦΟΕΣ 4 ΦΟΕΣ ΡΑΝΩ ΑΡΟ 4 ΦΟΕΣ Γπάθημα 8 1 ΦΟΡΑ 2 ΦΟΡΔ 3 ΦΟΡΔ 4 ΦΟΡΔ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 4 ΦΟΡΔ Α Γ 60,4 62,5 59,2 30,8 29,7 31,5 5,9 3,9 7,0 2,1 3,1 1,4 0,9 0,8 0,9 Πίνακαρ 7 23

24 1 ΦΟΡΑ 2 ΦΟΡΔ 3 ΦΟΡΔ 4 ΦΟΡΔ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 4 ΦΟΡΔ ,2 76,1 68,9 65,5 46,1 27,3 21,7 26,2 26,2 39,8 4,5-4,9 6,0 8,6-2, , ,4 0,8 Πίνακαρ 8 ηελ εξώηεζε 5 αλαθέξεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ύπαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ. εκαληηθό πνζνζηό ησλ αλζξώπσλ (70) κε αίζζεζε επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα νύξεζε αλέθεξε ηελ ύπαξμε ησλ ζπκπησκάησλ γηα πάλσ από 2 ρξόληα. Δπηπιένλ, ζε πνζνζηό 74,8 αλέξρεηαη ε ύπαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ζπρλνπξίαο γηα πάλσ από 2 ρξόληα ζε όζνπο ηελ δήισζαλ. Σέινο, ε λπθηνπξία εκθαλίδεηαη γηα πάλσ από 2 ρξόληα ζε πνζνζηό 77,8 ησλ όζσλ ηελ αλέθεξαλ. Σα ζπκπηώκαηα απηά είλαη εληνλόηεξα γηα ην γπλαηθείν πιεζπζκό θαη γηα ηηο ειηθίεο άλσ ησλ 60. Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 9&10. Δ Ν ΠΡΟΦΑΣΑ (ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΜΖΝΑ) 3,0 1,5 2,2 2-3 ΜΖΝΔ 1,2 0,5 2,2 4-6 ΜΖΝΔ 2,4 3,4 2, ΜΖΝΔ 23,6 19,7 15,6 2-3 ΥΡΟΝΗΑ 32,7 31,0 25,9 4-5 ΥΡΟΝΗΑ 22,4 25,6 26,7 ΠΑΝΧ ΑΠΟ 5 ΥΡΟΝΗΑ 14,5 18,2 25,2 Πίνακαρ 9 24

25 ΔΠΗΣΑΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΤΡΗΑ ΝΤΚΣΟΤΡΗΑ ΑΝΓΡΔ 26,7 32,0 35,5 ΓΤΝΑΗΚΔ 73,3 68,0 64, ,3 6,9 5, ,3 9,8 8, ,3 15,8 14, ,1 32,0 21, ,0 35,5 51,1 Πίνακαρ 10 ηελ εξώηεζε 6 ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ζπγθξάηεζεο ησλ νύξσλ, έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (28,5) δειώλεη σο ρώξν θπξίσο ην ζπίηη θαη αθνινπζνύλ ζε πνζνζηό 27,7 νη δεκόζηνη ρώξνη (πίλαθαο 11). Δ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΧΡΟΤ 27,8 ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 11,0 ΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ΜΟΤ 6,0 ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ, ΟΣΑΝ ΠΑΧ ΓΗΑ ΦΧΝΗΑ 14,9 ΟΣΑΝ ΔΗΜΑΗ ΜΔΑ Δ ΑΑΝΔΡ 1,8 Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΥΧΡΟΤ 22,8 Δ ΑΛΛΟ ΥΧΡΟ (ΚΤΡΗΧ ΣΟ ΠΗΣΗ) 28,5 ΓΞ / ΓΑ 0,7 Πίνακαρ 11 Όζνλ αθνξά ζηηο ιύζεηο πνπ γλσξίδνπλ νη εξσηεζέληεο, έλα πςειό πνζνζηό αλζξώπσλ (38,4) πνπ έρνπλ εθδειώζεη ηα ζπκπηώκαηα ηεο ππεξδξαζηήξηαο θύζηεο αγλννύλ ηελ ύπαξμε ιύζεσλ γηα ηελ αλαθνύθηζε ηνπο. Σν πνζνζηό απηό είλαη ηδηαίηεξα πςειό ζηνπο άλδξεο (58,1). Οη ιύζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη απηέο ηεο πάλαο (27,4) θαη ηεο ζεξβηέηαο (26,3) θπξίσο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο (πίλαθαο 12). 25

26 Α Γ ΠΑΝΔ 27,4 15,1 32,8 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑ 15,3 12,8 16,4 ΔΡΒΗΔΣΔ 26,3-37,9 ΑΛΛΖ 3,9 4,7 3,6 ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΛΤΖ 8,9 16,3 5,6 ΓΔΝ ΞΔΡΧ / ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ 38,4 58,1 29,7 Πίνακαρ 12 Ζ επίδξαζε ηεο εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ζηελ πνηόηεηα δσήο είλαη ζεκαληηθή γηα ην 35,5 ησλ αζζελώλ, ελώ ζε πνζνζηό πάλσ από 40 καο δειώλνπλ ιίγν ή θαζόινπ επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο (γξάθεκα 9). Ερώτηση ,8 25,7 18,1 11,7 5,7 ΡΑΑ ΡΟΛΥ ΡΟΛΥ ΑΚΕΤΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ Γπάθημα 9 Τςειό πνζνζηό ησλ αζζελώλ (45,9) δελ αλαθέξεη ζε θαλέλα ην πξόβιεκα ηνπ θαη αθνινπζεί έλα πνζνζηό πνπ ην αλαθέξεη ζην ζύδπγν ζύληξνθν (21) ελώ ην πνζνζηό πνπ αλέθεξε ην πξόβιεκα ζε γηαηξό είλαη κόιηο 17,4 (πίλαθαο 13). 26

27 Α Γ ΤΕΤΓΟ ΤΝΣΡΟΦΟ 21,0 24,4 19,5 ΦΗΛΟ ΦΗΛΖ 11,0 4,7 13,8 ΑΛΛΟ ΜΔΛΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 3,2 1,2 4,1 ΗΑΣΡΟ 17,4 20,9 15,9 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ 1,1 1,2 1,0 ΑΛΛΟ 0,4-0,5 Δ ΚΑΝΔΝΑ 45,9 47,7 45,1 Πίνακαρ 13 Αξθεηά ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο (84,5) κε ζπκπηώκαηα δειώλεη πσο δελ έρεη ζπκβνπιεπηεί ηαηξό (γξάθεκα 10). 100 Ερώτηση 9 Α ΝΑΙ ΠΧΙ Γπάθημα 10 Γηα όζνπο έρνπλ ζπκβνπιεπηεί, νη εηδηθόηεηεο ησλ γηαηξώλ πνπ ζπκβνπιεύηεθαλ (εξώηεζε 9 Β ) είλαη θπξίσο απηέο ησλ νπξνιόγσλ (34,1), ησλ παζνιόγσλ (31,8) θαη ησλ γπλαηθνιόγσλ (27,1), όπσο δείρλεη ν πίλαθαο 14. Όζνη δελ αλαδήηεζαλ ηηο ζπκβνπιέο ησλ γηαηξώλ νδεγήζεθαλ ζε απηή ηελ ζπκπεξηθνξά (εξώηεζε 9 Γ ) θπξίσο επεηδή δελ έρνπλ δώζεη ζεκαζία θαη ζεώξεζαλ ηα ζπκπηώκαηα θπζηθό επαθόινπζν ηεο ειηθίαο (πίλαθαο 15). 27

28 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΗΑΣΡΟ 2,4 ΠΑΘΟΛΟΓΟ 31,8 ΟΤΡΟΛΟΓΟ 34,1 ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΟ 27,1 ΑΛΛΟ 5,9 Πίνακαρ 14 ΓΔΝ ΔΥΧ ΓΧΔΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ 37,8 ΠΗΣΔΤΧ ΟΣΗ ΔΗΝΑΗ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟ (ΛΟΓΧ ΖΛΗΚΗΑ) 24,5 ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΛΟΓΟ 21,4 ΜΟΤ ΣΤΥΑΗΝΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΠΑΝΗΑ 8,2 ΓΔΝ ΔΣΤΥΔ ΜΔΥΡΗ ΣΧΡΑ ΑΛΛΑ ΚΟΠΔΤΧ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΘΧ 5,6 ΠΡΟΠΑΘΧ ΝΑ ΣΟ ΛΤΧ ΜΟΝΟ ΜΟΤ 4,6 ΔΥΧ ΑΚΟΤΔΗ ΟΣΗ ΤΠΑΡΥΔΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 1,5 ΣΟ ΔΥΧ ΛΤΔΗ ΦΟΡΧΝΣΑ ΠΑΝΔ 1,5 ΝΣΡΔΠΟΜΑΗ ΝΑ ΠΑΧ Δ ΓΗΑΣΡΟ 0,5 ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ 1,0 Πίνακαρ 15 ηελ εξώηεζε 10, ην 56,6 ησλ εξσηεζέλησλ εθδήισζαλ ηελ πξόζεζε ηνπο λα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα από γηαηξό ζηελ πεξίπησζε πνπ γλώξηδαλ όηη ππάξρεη θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (γξάθεκα 11). Σν πνζνζηό αλεβαίλεη ζην 60,7 γηα ηηο γπλαίθεο έλαληη 46,4 ησλ αλδξώλ (γξάθεκα 12). 28

29 ,6 Δρώηεζε ,5 16,8 0 ΝΑΙ ΠΧΙ ΔΞ/ΔΑ Γπάθημα ,7 46, ,1 28,6 12,1 ΝΑΙ ΠΧΙ ΔΞ/ΔΑ ΑΝΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Γπάθημα 12 ην 12,8 ησλ αζζελώλ (γξάθεκα 13) πξνηάζεθε ιύζε-ζεξαπεία, θπξίσο από γηαηξνύο νπξνιόγνπο θαη γπλαηθνιόγνπο (πίλαθαο 16). Ζ ιύζε πνπ πξνηάζεθε (πίλαθαο 17) θπξίσο είλαη απηήο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (61,1). 29

30 ,8 Ερώτηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ-ΔΕΝ ΑΡΑΝΤΩ 3,2 Γπάθημα 13 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΗΑΣΡΟ - ΠΑΘΟΛΟΓΟ 19,4 ΟΤΡΟΛΟΓΟ 41,7 ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΟ 36,1 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟ - ΑΛΛΟ 2,8 Πίνακαρ 16 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 61,1 ΠΑΝΔ 5,6 ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ ΓΗΑΣΡΟ ΑΛΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 13,9 ΔΡΒΗΔΣΔ 8,3 ΑΛΛΟ 16,7 Πίνακαρ 17 30

31 Οη αζζελείο θαίλεηαη λα αξλνύληαη θάζε ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο (66,9, πνζνζηό πνπ ζηνπο άλδξεο θζάλεη ζην 87,2), ελώ κεξηθνί αθνινπζνύλ παξαδνζηαθέο ιύζεηο δειαδή ηε ρξήζε ζεξβηέηαο (21,4) ή ηεο πάλαο (6) θαη κόιηο ην 5,3 αθνινπζεί θαξκαθεπηηθή αγσγή (πίλαθαο 18). Α Γ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 5,3 10,5 3,1 ΠΑΝΔ 6,0-8,7 ΔΡΒΗΔΣΔ 21,4 1,2 30,3 ΑΛΛΟ 1,8 2,3 1,5 ΚΑΜΜΗΑ 66,9 87,2 57,9 Πίνακαρ 18 Σν 1/3 πεξίπνπ ησλ όζσλ ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή δειώλεη πάλσ από ρξόλν ηε ιήςε θαξκάθσλ θαη άιιν 1/3 δήισζε ιηγόηεξν από έλα κήλα (πίλαθαο 19). Έλα πνζνζηό αξθεηά ζεκαληηθό (40) ησλ όζσλ ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή, δειώλεη πσο έρεη δηαθόςεη ηε ιήςε θάπνηνπ θαξκαθεπηηθνύ ζθεπάζκαηνο ζην παξειζόλ (γξάθεκα 14) θαη απηό θπξίσο ιόγσ εκθάληζεο- ζηηο κηζέο πεξηπηώζεηοαλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ (πίλαθαο 20). Δπίζεο ην 53,4 όζσλ ζήκεξα ιακβάλνπλ αγσγή δήισζαλ όηη έρνπλ παξνπζηάζεη βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο ζε ζεκαληηθό βαζκό, ελώ έλα κηθξό πνζνζηό (13,3) αλέθεξε ηε κε ηθαλνπνίεζε (γξάθεκα 15). ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ 1 ΜΖΝΑ 33,3 1-2 ΜΖΝΔ 20,0 2-3 ΜΖΝΔ 13,3 3-6 ΜΖΝΔ ΜΖΝΔ - ΠΑΝΧ ΑΠΟ 1 ΥΡΟΝΟ 33,3 Πίνακαρ 19 31

32 ΝΑΙ Ερώτηση 12 Β ΟΧΙ Γπάθημα 14 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 16,7 ΤΠΑΡΞΖ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ 50,0 ΤΦΖΛΟ ΚΟΣΟ - ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 16,7 ΑΛΛΟ 16,7 ΓΞ / ΓΑ - Πίνακαρ Ερώτηση 12 Γ 33,3 26,7 26,7 13,3 ΡΟΛΥ ΑΚΕΤΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ Γπάθημα 15 32

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΡΗΣΗΡΘΚΑ STENTS-ΟΔΗΓΘΕ ΠΡΟ ΑΘΕΝΕΘ

ΟΤΡΗΣΗΡΘΚΑ STENTS-ΟΔΗΓΘΕ ΠΡΟ ΑΘΕΝΕΘ ΟΤΡΗΣΗΡΘΚΑ STENTS-ΟΔΗΓΘΕ ΠΡΟ ΑΘΕΝΕΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ή πηζαλόλ λα έρνπλ απόθξαμε ηνπ λεθξνύ, ηνπνζεηείηαη έλαο εζσηεξηθόο ζσιήλαο παξνρέηεπζεο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη stent, ζηνλ νπξεηήξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα