Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο"

Transcript

1 Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

2 πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Κνηλνπνιηηεηαθό Τπνπξγείν Τγείαο θαη Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ κέζσ Κνλδπιίνπ Κνηλνηηθήο Τπνζηήξημεο Άλνηαο. Ο νξγαληζκόο Benetas ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ηα παξαθάησ άηνκα θαη νξγαληζκνύο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ Οηθνγελεηαθνύ Φπιιαδίνπ Δπράξηζηεο Γηαηξνθήο. Grace Roberto, Alzheimer s Australia Vic Ljubica Petrov, Centre for Cultural Diversity in Ageing Walter Petralia, Co.As.It. Adonis Maglis, Australian Greek Welfare Society Diana Sterjovska, Macedonian Community Welfare Association Benetas Customer Centre ηει: e: Benetas Support Office Level 1, 789 Toorak Road Hawthorn East VIC 3123 PO Box 5093 Glenferrie South VIC 3122 ηει: (switchboard) θαμ: Anglican Aged Care Services Group Trading as Benetas abn

3 Πεξηερόκελα Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην... 1 Δηζαγσγή... 2 ηξαηεγηθέο γηα λα μεπεξάζεηε ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο... 5 Τπνζηηηζκόο... 7 Τπεξβνιηθό θαγεηό... 9 Γπζθνιίεο κάζεζεο θαη θαηάπνζεο Αθπδάησζε θαη κεησκέλε θαηαλάισζε πγξώλ (ην άηνκν δελ πίλεη αξθεηά πγξά) 13 Σν άηνκν αξλείηαη λα θάεη Σν άηνκν μερλάεη λα θάεη Σν άηνκν ηξώεη πνιύ γξήγνξα Μεγάιε επηζπκία γηα γιπθά Σν άηνκν αξλείηαη λα πάξεη ηα θάξκαθα Πξνβιήκαηα κε ην μεθίλεκα ηνπ θαγεηνύ θαη ρξήζε καραηξνπήξνπλσλ Αηπρήκαηα ζην θαγεηό θαη θαθόο ρεηξηζκόο ηξνθίκσλ Πεξηπιάλεζε θαη εθλεπξηζκόο Γπζθνηιηόηεηα Σν άηνκν δεηάεη λα ηξώεη ην ίδην θαγεηό ζε θάζε γεύκα Απόθξπςε ηξνθίκσλ Γπζθνιίεο όηαλ ην άηνκν ηξώεη καθξηά από ην ζπίηη Γπζθνιίεο ζηα ςώληα θαη ζηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ Κίλδπλνη ζηε θνπδίλα Άγρνο ηνπ θξνληηζηή Φξνληίδα αλάπαπιαο Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη πεγέο Παξαπνκπέο... 40

4 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην ελεκεξσηηθό θπιιάδην Η ώξα ηνπ θαγεηνύ δελ είλαη απιά κόλν γηα θαγεηό θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή. Παξέρεη επίζεο ζαπκάζηεο επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη λα κνηξαζηείηε κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο. Όηαλ θάπνην άηνκν έρεη άλνηα, ε ζπνπδαηόηεηα λα απνιακβάλεηε ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο δελ αιιάδεη. εκαίλεη όκσο όηη πξέπεη λα κάζεηε λα ειέγρεηε ηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηό ζπρλά κπνξεί λα νδεγήζεη λα γίλεη ε ώξα ηνπ θαγεηνύ κηα αγρσηηθή θαηάζηαζε γηα ην άηνκν κε άλνηα, ηνπο θξνληηζηέο ηνπ θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα θξνληηζηέο θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα ζθεθηείηε δεκηνπξγηθά θαη λα αλαπηύμεηε ηνλ δηθό ζαο ηξόπν πξνζαξκνγήο ηεο ώξαο ηνπ θαγεηνύ πξνο όθεινο ηνπ αηόκνπ κε άλνηα θαη νιόθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο. Γελ ζα έρνπλ απνηέιεζκα όιεο νη ζηξαηεγηθέο γηα θάζε νηθνγέλεηα ζθνπόο ηνπο είλαη λα είζηε επέιηθηνη θαη λα πξνζαξκόζεηε ηηο ζηξαηεγηθέο αλάινγα ηηο πεξηζηάζεηο. Σν ζεκαληηθόηεξν πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζπκάζηε είλαη όηη ην άηνκν κε άλνηα ζπλερίδεη λα είλαη ελήιηθαο θαη ζπρλά δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η άλνηα είλαη κηα ζπλερώο κεηαβαιιόκελε πάζεζε θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ην θαγεηό πνπ έρνπλ απνηέιεζκα ζήκεξα, αλαγθαζηηθά κπνξεί λα κελ έρνπλ απνηέιεζκα αύξην. Μηα αλνηρηή θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε πξνζπάζεηαο λέσλ ηξόπσλ ηειηθά ζα βνεζήζεη εζάο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο λα απνιακβάλεηε μαλά καδί ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ. 1

5 Εηζαγσγή Τν Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Επράξηζηε Δηαηξνθή είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα ζαο βνεζήζεη λα θάλεηε ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηε. Τπάξρνπλ κεξηθά ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα έρεηε ππόςε ζαο: Σν άηνκν κε άλνηα δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ην θάλεη ζθόπηκα απηό. Απηό πνπ έρεη απνηέιεζκα ζήκεξα κπνξεί λα κελ έρεη απνηέιεζκα αύξην. Να είζηε δεκηνπξγηθνί θαη λα πεηξακαηίδεζηε κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο όιεο νη ζηξαηεγηθέο ζ απηό ην θπιιάδην κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειεο ή απνηειεζκαηηθέο γηα ην άηνκν πνπ θξνληίδεηε. Αλ έρεηε θάπνηνλ ηξόπν πνπ έρεη απνηέιεζκα γηα ζαο, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ αθόκε θη αλ είλαη θάπνηνο αζπλήζηζηνο ηξόπνο γηα λα θάλεηε θάηη. Η γπκλαζηηθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηε γεληθή πγεία θαη επξσζηία. Μηα κηθξή βόιηα θάζε κέξα είλαη θαιή γηα ην ζώκα θαη ην κπαιό, γηα ην άηνκν κε ηελ άλνηα θαη γηα ηνλ θξνληηζηή. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπλερίζεηε λα ζπκπεξηθέξεζηε ζην άηνκν κε ηελ άλνηα ζαλ ελήιηθαο. Να ελζαξξύλεηε ην άηνκν κε ηελ άλνηα λα δέρεηαη βνήζεηα. Όζν πεξηζζόηεξε βνήζεηα δέρεηαη ην άηνκν κε ηελ άλνηα, ηόζν πεξηζζόηεξν ζα κπνξεί λα δεη αλεμάξηεηα. Πξώηα βήκαηα Αξρίζηε λα δηεξεπλάηε ηηο πηζαλέο βαζηθέο αηηίεο ησλ πην πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαηά ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ ηνπ αηόκνπ κε ηελ άλνηα. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ζπληξέρνληεο παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάζεηε. 1. Πξνζσπηθό ηζηνξηθό πρλά, ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνύληαη πξνβιεκαηηθέο, κπνξεί απιά λα είλαη απνηέιεζκα κε θαηαλόεζεο ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ αηόκνπ κε ηελ άλνηα. Γηα παξάδεηγκα: ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Να ζπκάζηε λα ζπκβνπιεύεζηε ην γηαηξό ζαο ή επαγγεικαηία πγείαο αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε αλεζπρίεο. Η άλνηα είλαη κηα ζπλερώο κεηαβαιιόκελε πάζεζε. Απηό πνπ έρεη απνηέιεζκα ζήκεξα κπνξεί λα κελ έρεη απνηέιεζκα αύξην. 2

6 Κάπνην άηνκν πνπ έδεζε κηα πεξίνδν θηώρεηαο κπνξεί λα καδεύεη θαη λα θξύβεη ηξόθηκα. Σν ηζηνξηθό ηνπ αηόκνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο πνηθηιίεο, γεύζεηο, ζύζηαζε θαγεηώλ πνπ αξέζνπλ ζην άηνκν λα ηξώεη, θαζώο επίζεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ηξώεη. Παιηέο ζπλήζεηεο ζα επεξεάζνπλ ησξηλέο ζπλήζεηεο, γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν κπνξεί λα ζέιεη λα θάεη ην θύξην γεύκα ηνπ ην κεζεκέξη αληί ην βξάδπ, κπνξεί λα πξνηηκάεη λα ηξώεη κόλν δύν γεύκαηα ηελ εκέξα, ή κπνξεί λα έρεη ζπλεζίζεη λα πίλεη έλα πνηήξη θξαζί κε ην θύξην γεύκα ηνπ. 2. Γεληθή πγεία αζζέλεηα (αθόκε θαη κηα ήπηα ηνγελή ινίκσμε) πόλνο (ην άηνκν ίζσο λα κε κπνξεί λα ηνλ εθθξάζεη) δπζθνηιηόηεηα ζπρλή/επείγνπζα ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο ελόριεζε (ηα ξνύρα είλαη πνιύ ζηελά, δελ έρεη βάιεη ηηο νδνληνζηνηρίεο) εθλεπξηζκόο ιόγσ ηεο αληθαλόηεηαο λα κπνξεί λα εθθξαζηεί. 3. Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ην δσκάηην έρεη πνιύ ζόξπβν, είλαη πνιύ δεζηό ή θξύν, πνιύ ζθνηεηλό ή πνιύ θσηεηλό κε βνιηθό θάζηζκα ε ζπκπεξηθνξά ή ςπρηθή δηάζεζε θάπνηνπ άιινπ πνιιέο απνζπάζεηο ηεο πξνζνρήο εθλεπξηζηηθή κνπζηθή ή ηειενπηηθό πξόγξακκα. 4. Αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κπαιό απώιεηα κλήκεο (βξαρππξόζεζκε ή θαη καθξνπξόζεζκε), πνπ ίζσο πεξηιακβάλεη όηη ην άηνκν μερλάεη πώο λα καγεηξεύεη ή πώο λα ηξώεη ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Να ζπκάζηε λα ζπκπεξηθέξεζηε ζην άηνκν ζαλ ελήιηθαο. 3

7 αιιαγέο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ πνπ πξνθαιεί δπζθνιίεο όηαλ ηξώεη, γηα παξάδεηγκα, λα θέξλεη ην θνπηάιη από ην πηάην ζην ζηόκα κεησκέλε θαηαλόεζε θαη θξίζε πνπ νδεγεί ην άηνκν λα ηξώεη θαγεηό πνπ είλαη θαπηό ή πνπ έρεη ραιάζεη αιιαγέο ζηελ αληίιεςε πνπ πεξηιακβάλεη αληθαλόηεηα λα αλαγλσξίδεη θαγεηά ή ζθέθηεηαη όηη ην θαγεηό είλαη δειεηεξηαζκέλν ή επηθίλδπλν. 4

8 Σηξαηεγηθέο γηα λα μεπεξάζεηε ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο Πξνεηνηκαζία γηα ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ Σν πεξηβάιινλ ηεο ώξαο ηνπ θαγεηνύ Μεηώζηε ηηο απνζπάζεηο ηεο πξνζνρήο από ην ρώξν ηεο ηξαπεδαξίαο: Κιείζηε ηελ ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν. Βάιηε απαιή κνπζηθή πνπ αξέζεη ζην άηνκν. Μεηώζηε ηηο δηαθνπέο από άιια άηνκα. Βεβαησζείηε όηη ην άηνκν θάζεηαη ζε όξζηα ζέζε θαη είλαη άλεην. Διέγμηε ηελ θαξέθια λα έρεη ην ζσζηό ύςνο γηα ην ηξαπέδη. Βεβαησζείηε όηη νη νδνληνζηνηρίεο εθαξκόδνπλ θαιά, ηα γπαιηά είλαη θαζαξά θαη ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ιεηηνπξγνύλ. Να έρεηε αξθεηό θσηηζκό (όρη πνιύ θσηεηλά νύηε πνιύ ζθνηεηλά). Απινπνηήζηε ην πεξηβάιινλ: Να ρξεζηκνπνηείηε απιά αιιά αληηζέησλ ρξσκάησλ πηαηηθά θαη παηάθηα. Γηα παξάδεηγκα, βάιηε θόθθηλν πηάην πάλσ ζε ιεπθό παηάθη. Να απνθεύγεηε πηάηα κε ζρέδηα, δηαπγή πνηήξηα θαη δηαπγή πιαζηηθά δνρεία. Με βάδεηε πξάγκαηα ζην ηξαπέδη πνπ δελ είλαη αλαγθαία θαη απνζπνύλ ηελ πξνζνρή, όπσο αιαηνπίπεξν, ινπινύδηα. Να βάδεηε κόλν ηα αλαγθαία πηαηηθά θαη καραηξνπήξνπλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνύ: Πξνάγεηε ηελ αλεμαξηεζία θαη κηα αίζζεζε ειέγρνπ πξνζθέξνληαο κηα επηινγή θαγεηνύ. Γώζηε ην θύξην γεύκα ηεο εκέξαο ηελ ώξα πνπ είλαη θαηαιιειόηεξε ζην άηνκν. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί άλζξσπνη πεηλάλε ην κεζεκέξη θαη δελ έρνπλ όξεμε γηα βξαδηλό. Να είζηε ειαζηηθνί ζηηο ώξεο ηνπ θαγεηνύ ή εηνηκάζηε αξθεηά κηθξά γεύκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Να ζεξβίξεηε έλα πηάην ηε θνξά γηα λα κεησζεί ε ζύγρπζε ηνπ αηόκνπ. Πεξηγξάςηε ην θάζε πηάην θαζώο ην ζεξβίξεηε. Ξαλαδεζηάλεηε ην θαγεηό ηελ ώξα ηνπ γεύκαηνο αλ θξπώζεη. Μηιήζηε ζην γηαηξό ή δηαηηνιόγν ζαο γηα ηηο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο ρξεηαζηεί λα πξνζαξκόζεηε ηα θαγεηά ή λα είζηε πην ειαζηηθνί κε ηε δηαβεηηθή δηαηξνθή. 5

9 Να απνθεύγεηε ηηο κε αλαγθαίεο απζηεξέο δίαηηεο θαη ιάβεηε ππόςε ζαο παιηά έζηκα γηα ην ηη ζα πξέπεη ή δελ ζα πξέπεη λα ηξώεη θαη πώο λα ηξώεη. Δίλαη θαιύηεξα ην άηνκν λα ηξώεη κόλν ην γιπθό ηνπ παξά λα κε θάεη θαζόινπ. Βειηηώζηε ηε δηαηξνθηθή αμία ηνπ θαγεηνύ πξνζζέηνληαο ζπκπιεξώκαηα ή επηπιένλ νξεθηηθά ζπδεηήζηε ην κε ην γηαηξό ή δηαηηνιόγν ζαο. Μελ πηέδεηε ην άηνκν λα θάεη. Η πξνζέγγηζή ζαο ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ: Γείηε ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ ζαλ κηα επθαηξία αιιεινεπαθήο κε ην άιιν άηνκν, παξά απιά ζαλ κηα αγγαξεία. Πξνζπαζήζηε λα ηξώηε θη εζείο ηελ ίδηα ώξα γηα λα θάλεηε ην γεύκα έλα θνηλσληθό γεγνλόο. Καζίζηε ζην ίδην ύςνο θαη πξνζαξκόζηε ην ξπζκό πνπ ηξώηε κε ην άηνκν πνπ δεηπλίδεηε καδί. πλερίζηε λα ζπκπεξηθέξεζηε ζην άηνκν κε άλνηα ζαλ ελήιηθαο. Γηαηεξήζηε ηελ εξεκία ζαο θαη απνθεύγεηε λα δηαπιεθηίδεζηε κε ην άηνκν. Αγγίμηε ζηνξγηθά ην άηνκν γηα λα ην εξεκήζεηε θαη λα ην θαζνδεγήζεηε. Γηαηεξήζηε νπηηθή επαθή θαη παξνηξύλεηε ην άηνκν κε νδεγίεο, όπσο άλνημε ην ζηόκα ζνπ, κάζεζε, θαηάπηε. Γείμηε ζην άηνκν ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, όπσο πώο λα θέξλεη ην θνπηάιη ζην ζηόκα ή πώο λα καζάεη. Αλ ρξεηάδεηαη επαλαιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνύ. Αθηεξώζηε αξθεηό ρξόλν γηα λα θάηε θαη λα ραξείηε ην γεύκα. Παξνηξύλεηε ηελ επράξηζηε ζπδήηεζε, όπσο κηιήζηε γηα επίθαηξα ζέκαηα, ρόκπη θαη εηδηθά ελδηαθέξνληα, νηθνγελεηαθά δεηήκαηα ή κηιήζηε γηα επράξηζηα παιηά γεγνλόηα. Δλζαξξύλεηε ηελ αλεμαξηεζία αιιά λα είζηε ππνκνλεηηθνί θαη λα δερηείηε όηη ε άλνηα δπζθνιεύεη ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. 6

10 Υπνζηηηζκόο Πηζαλέο αηηίεο ην άηνκν είλαη αδηάζεην γεληθόο ζσκαηηθόο πόλνο δπζθνηιηόηεηα πξνβιήκαηα ζηα δόληηα ή ζηόκα, όπσο μεξνζηνκία, επώδπλα νύια, νδνληνζηνηρίεο πνπ δελ εθαξκόδνπλ θαιά ή πιεγέο ζην ζηόκα θαηάζιηςε δηαηαξαρή ηεο ηθαλόηεηαο θαηάπνζεο ή θόβνο πληγκνύ κεησκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ην άηνκν είλαη αδηάθνξν ζην θαγεηό πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ε πξνρσξεκέλε δηαδηθαζία ηεο άλνηαο είλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη θαζώο ε άλνηα εμειίζζεηαη ην άηνκν ίζσο ζηακαηήζεη λα ηξώεη. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα παξνηξύλεηε ην άηνκν λα ηξώεη πκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο γηα λα απνθιεηζηνύλ ηπρόλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή λα επαλεμεηάζεη ηα θάξκαθα ηνπ αηόκνπ κε άλνηα. Αλ νη νδνληνζηνηρίεο πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ίζσο λα ήηαλ θαιό γηα ην άηνκν λα ηξώεη καιαθηέο ηξνθέο ρσξίο νδνληνζηνηρίεο θαη λα θάλεη κηα νδνληηαηξηθή εμέηαζε. Γεκηνπξγήζηε έλα άλεην πεξηβάιινλ θαη κεηώζηε ηηο απνζπάζεηο ηεο πξνζνρήο. εξβίξεηε ην θύξην γεύκα ηεο εκέξαο όηαλ ην άηνκν κε άλνηα βξίζθεηαη ζηελ θαιύηεξε θαηάζηαζε ή ζεξβίξεηε κηθξά γεύκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Αξρίζηε πξνζθέξνληαο ζην άηνκν κηα κηθξή κεξίδα. Έλα γεκάην πηάην θαγεηνύ κπνξεί λα θάλεη ην άηνκν λα κε ζέιεη λα θάεη θαζόινπ. Μαγεηξέςηε θαγεηά πνπ γλσξίδεηε όηη αξέζνπλ ζην άηνκν, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο γεύζεηο (ή αιιαγέο ζηηο γεύζεηο), παξαδνζηαθά θαγεηά, γεπζηηθά αξώκαηα θαη νπηηθή εκθάληζε. Πξνζθέξεηε κόλν έλα είδνο θαγεηνύ πξηλ ζπλερίζεηε γηα λα πξνζθέξεηε ην επόκελν. Οη δηαθνξεηηθέο γεύζεηο θαη ε ζύζηαζε ηνπ θαγεηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε. Πεξηγξάςηε ην θάζε πηάην θαζώο ην ζεξβίξεηε ή πξνζθέξεηε. 7

11 Απνθεύγεηε λα γθξηληάδεηε θαη λα θξηηηθάξεηε ην άηνκν γηα ηνλ ηξόπν πνπ ηξώεη. Βειηηώζηε ηε ζξεπηηθή αμία ησλ θαγεηώλ πξνζζέηνληαο ζπκπιεξώκαηα (ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ή δηαηηνιόγν ζαο). Πξνζθέξεηε ηξνθέο κε πνιιέο ζεξκίδεο, όπσο παγσηό, γαιαθηόθξεκεο, νιόπαρεο, κε δηαηηεηηθέο ηξνθέο, θέηθ, κπηζθόηα, ξνθήκαηα κε γάια (milkshakes θαη smoothies). Μελ πηέδεηε ην άηνκν λα ηξώεη γξήγνξα. Να ηξώηε ηελ ίδηα ώξα γηα λα δηακνξθώζεηε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη λα θάλεηε ην θαγεηό έλα θνηλσληθό γεγνλόο. Απμήζηε ηε γπκλαζηηθή θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ αηόκνπ ώζηε λα βειηησζεί ε όξεμε. 8

12 Υπεξβνιηθό θαγεηό Πηζαλέο αηηίεο νξηζκέλα είδε θαξκάθσλ απμεκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα όπσο πεξηπιάλεζε, βεκαηηζκόο θαη εθλεπξηζκόο πιήμε ην άηνκν μερλάεη όηη ήδε έρεη θάεη κεησκέλε αίζζεζε όηη έρεη ρνξηάζεη Σν ππεξβνιηθό θαγεηό ζπκβαίλεη ζε θάπνην ζηάδην ζε πεξίπνπ 25 ηνηο εθαηό ησλ αηόκσλ κε άλνηα. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ην ππεξβνιηθό θαγεηό πκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο γηα λα απνθιεηζηνύλ ηπρόλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή λα επαλεμεηάζεη ηα θάξκαθα ηνπ αηόκνπ κε άλνηα. Πξνζπαζήζηε λα ζεξβίξεηε κηθξά γεύκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο παξά κόλν έλα ή δύν κεγάια γεύκαηα. Απνζπάζηε ηελ πξνζνρή ηνπ αηόκνπ από ηελ αλάγθε λα ηξώεη κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο πεγαίλεηε κηα βόιηα ή θνηλσληθέο επηζθέςεηο. Πξνζθέξεηε πην πγηεηλά ελαιιαθηηθά θαγεηά ή θνιαηζηό, όπσο θξέζθν θξνύην θαη ιαραληθά. Κξύςηε ηα ηξόθηκα θαη αθαηξέζηε ή θιεηδώζηε ηα ηξόθηκα πνπ δελ ζέιεηε λα ηξώεη ην άηνκν. Μελ αθήλεηε πηαηέιεο κε επηπιένλ θαγεηό ζηα ηξαπέδη όηαλ ηξώηε (ζ απηά πεξηιακβάλνληαη κπηζθόηα θαηά ην πξσηλό ή απνγεπκαηηλό θνιαηζηό). Να ζεξβίξεηε κόλν κηθξέο κεξίδεο θαγεηνύ. Να ρξεζηκνπνηείηε κηθξόηεξα πηάηα. Αλ ην άηνκν ηξώεη αθαηάιιεια κε θαγώζηκα πξάγκαηα: Κξύςηε ηα αληηθείκελα. πρλά είλαη ζην ηξαπέδη όπνπ ζπλήζσο αθήλεηε ηξόθηκα θαη πξνθαινύλ ζύγρπζε ζην άηνκν. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Αλ βξήθαηε ρξήζηκεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, δηαβάζηε επίζεο ηηο ζηξαηεγηθέο γηα Το άτομο τπώει πολύ γπήγοπα, Μεγάλη επιθυμία για γλυκά και Απόκπυψη τπουίμων. 9

13 Πξνζθέξεηε θάπνηα ελαιιαθηηθή ηξνθή, όπσο έλα θνκκάηη θξνύην ή ιαραληθό. Γηα ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόι: Μεηώζηε ηνλ αξηζκό κπνπθαιηώλ αιθνόι ζην ζπίηη. Νεξώζηε ην αιθνόι. Αλ ην άηνκν κε άλνηα μερλάεη όηη έρεη ήδε θάεη θαη ζέιεη λα μαλαθάεη: Καζεζπράζηε ην άηνκν όηη έρεη θάεη, αιιά θαηαιάβεηε όηη κπνξεί λα κελ ζαο πηζηεύεη. Αλ ζπκβεί απηό, κε λεπξηάδεηε. Πξνζθέξεηε θάπνην θνιαηζηό κεηαμύ γεπκάησλ, γηα παξάδεηγκα, έλα θνκκάηη θξνύην, κηθξό κπηζθόην, θνκκάηη ηπξί. Απνζπάζηε ηελ πξνζνρή ηνπ αηόκνπ από ηελ αλάγθε ηνπ λα ηξώεη κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο πεγαίλεηε κηα βόιηα ή θνηλσληθέο επηζθέςεηο. 10

14 Δπζθνιίεο κάζεζεο θαη θαηάπνζεο Πηζαλέο αηηίεο ην άηνκν είλαη αδηάζεην ε άλνηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ησλ κπώλ ηνπ ζηόκαηνο θαη ηνπ ιαηκνύ πξνβιήκαηα ζηα δόληηα θαη ζηόκα, όπσο μεξνζηνκία, επώδπλα νύια, νδνληνζηνηρίεο πνπ δελ εθαξκόδνπλ θαλνληθά ή πιεγέο νξηζκέλα είδε θαξκάθσλ θνύξαζε ζύγρπζε ή απόζπαζε ηεο πξνζνρήο θξαηάεη ην θαγεηό ζην ζηόκα ή μερλάεη λα ην θαηαπηεί. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα βειηησζεί ε κάζεζε θαη ε θαηάπνζε πκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο γηα λα απνθιεηζηνύλ ηπρόλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή λα επαλεμεηάζεη ηα θάξκαθα ηνπ αηόκνπ κε άλνηα. Διέγμηε όηη ην άηνκν είλαη ζε εγξήγνξζε θαη θάζεηαη άλεηα κε όξζην ην ζώκα θαη ην θεθάιη ηνπ ιηγάθη γεξκέλν πξνο ηα κπξνζηά. Γηαηεξήζηε νπηηθή επαθή θαη παξνηξύλεηε ην άηνκν κε νδεγίεο, όπσο άλνημε ην ζηόκα ζνπ, κάζεζε, θαηάπηε. Παξαθνινπζήζηε ην ζηόκα θαη ην ιαηκό ηνπ αηόκνπ γηα λα ειέγμεηε όηη θαηαπίλεη ηελ ηξνθή. Πηέζηε ειαθξά ην πεγνύλη, ρείιε ή κάγνπια γηα λα δηεγείξεηε ηε κάζεζε. Σξίςηε ειαθξά ην ιαηκό ηνπ γηα λα δηεγείξεηε ηελ θαηάπνζε. Διέγμηε ην ζηόκα ηνπ γηα λα δείηε όηη θαηάπηε ηελ ηξνθή πξηλ ηνπ δώζεηε ηελ επόκελε κπνπθηά. Βεβαησζείηε όηη ην θαγεηό είλαη πγξό ή καιαθό θαη εύθνιν ζηε κάζεζε. Υξεζηκνπνηήζηε ζάιηζεο, ή βνπηήμηε μεξά ηξνθή όπσο ςσκί ή κπηζθόηα ζε πγξό όπσο ζνύπα ή ηζάη. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Πνίξιμο: Μελ ην κπεξδεύεηε κε ηνλ βήρα. Αλ ην άηνκν κε άλνηα αξρίζεη λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα πληγκνύ από ηελ ηξνθή, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ην γηαηξό ζαο ή ινγνζεξαπεπηή. 11

15 Με δίλεηε ηξνθή πνπ είλαη μεξή, ζθιεξή ή θνιιάεη ζην ιαηκό όηαλ θαηαπίλεη, όπσο θαξακέιεο, μεξνύο θαξπνύο, πήλαη κπάηεξ, θαξόηα. Δλαιιάμηε ζηεξεά ηξνθή κε κηα γνπιηά πγξό. Πξνζθέξεηε κηθξή πνζόηεηα ηξνθήο θάζε θνξά δνθηκάζηε ρξεζηκνπνηώληαο θνπηαιάθη. Γώζηε αξθεηό πεξηζώξην γηα λα θάεη ην γεύκα θαη ρακειώζηε ην ξπζκό πνπ ηξώεη. Βεβαησζείηε όηη ην άηνκν παξακέλεη ζε θαζηζηή ζέζε κε όξζην ην ζώκα γηα 30 ιεπηά κεηά ην γεύκα. Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πγηεηλή ηνπ ζηόκαηνο. 12

16 Αθπδάησζε θαη κεησκέλε θαηαλάισζε πγξώλ (ην άηνκν δελ πίλεη αξθεηά πγξά) Πηζαλέο αηηίεο θαύζσλαο μερλάεη λα πίλεη πγξά εκεηόο ή δηάξξνηα ππξεηόο ή απμεκέλνο ηδξώηαο δηαηαξαρή ηεο ηθαλόηεηαο θαηάπνζεο ή θόβνο πληγκνύ απνθεύγεη λα πίλεη ιόγσ ηνπ θόβνπ ηεο αθξάηεηαο κεησκέλε αίζζεζε ηεο δίςαο. Ελδείμεηο αθπδάησζεο δίςα μεξό ζηόκα θαη δέξκα ζθαζκέλα ρείιε βαζνπισκέλα κάηηα νύξα ζθνύξνπ ρξώκαηνο κε δπλαηή κπξνπδηά θνύξαζε, πνλνθέθαινο θαη ζύγρπζε. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα απμήζεηε ηελ θαηαλάισζε πγξώλ Πξνζθέξεηε ηνπιάρηζηνλ 6 έσο 8 θιηηδάληα πγξώλ ηελ εκέξα (άηνκν κεγαιύηεξεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξα) θαη βεβαησζείηε λα βάδεηε ξνθήκαηα κε θάζε γεύκα θαη θνιαηζηό. Όηαλ θάλεη πνιιή δέζηε πξνζθέξεηε επηπιένλ πγξά, παγάθηα, παγσηό θιπ. Να ππελζπκίδεηε θαη λα παξνηξύλεηε ην άηνκν λα πίλεη. Βάιηε έλα πνηήξη/θαλάηα κε πγξό ζε κέξνο πνπ κπνξεί λα ην δεη ην άηνκν. Να παξνηξύλεηε ην άηνκν λα πίλεη κόλν ηνπ. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Πποσοχή: Δπηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ην γηαηξό ζαο αλ ην άηνκν κε άλνηα παξνπζηάζεη ελδείμεηο αθπδάησζεο θαη δελ αληηδξά ζηηο πξνζπάζεηεο ελπδάησζεο. 13

17 Πξνζθέξεηε δηάθνξα πγξά όπσο λεξό, ρπκό θξνύηνπ, γάια, ηζάη θαη θαθέ. Σν ηζάη θαη ν θαθέο πξνθαινύλ αύμεζε ηεο νύξεζεο αλ πίλεη πάλσ από 6 κε 8 θιηηδάληα ηελ εκέξα, αιιά είλαη θαιύηεξα λα πίλεη απηά αλ ην άηνκν αξλείηαη λα πηεη άιια πγξά. Αλ ην άηνκν δπζθνιεύεηαη λα πηεη, δώζηε θαιακάθη ή εηδηθό θιηηδάλη. Πξνζθέξεηε ηξόθηκα κε πνιιά πγξά όπσο θαξπνύδη, εζπεξηδνεηδή, παγσηό, γξαλίηα, ζνύπεο θαη θξέκεο γάιαθηνο. Να δίλεηε ηα θάξκαθα κε γεκάην πνηήξη λεξό ή ρπκό θξνύηνπ. 14

18 Τν άηνκν αξλείηαη λα θάεη Πηζαλέο αηηίεο ην άηνκν είλαη αδηάζεην, έρεη δπζθνηιηόηεηα ή λαπηία γεληθόο ζσκαηηθόο πόλνο δηαηαξαρή ηεο ηθαλόηεηαο θαηάπνζεο ή θόβνο πληγκνύ πξνβιήκαηα ζηα δόληηα ή ζηόκα, όπσο μεξνζηνκία, επώδπλα νύια, νδνληνζηνηρίεο πνπ δελ εθαξκόδνπλ θαιά ή πιεγέο ζην ζηόκα αιιαγή ζηηο γεύζεηο κε πξνηίκεζε ζε πην γιπθέο ή πηθάληηθεο ηξνθέο θαηαλάισζε ηνπ ίδηνπ θαγεηνύ (ηξώεη κόλν έλα είδνο θαγεηνύ ζε θάζε γεύκα) δελ αλαγλσξίδεη όηη ην ηξόθηκν είλαη θαγώζηκν ή όηη είλαη ώξα λα θάεη δηαηαξαγκέλεο ζθέςεηο, όπσο θαληάδεηαη όηη ην θαγεηό είλαη δειεηεξηαζκέλν ή αθξηβό αλ ηαΐδεηε ην άηνκν, κπνξεί λα αηζζάλεηαη αλίζρπξν θαη ε άξλεζε λα θάεη είλαη ν κόλνο ηξόπνο λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα παξνηξύλεηε λα ηξώεη πκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο γηα λα απνθιεηζηνύλ ηπρόλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή λα επαλεμεηάζεη ηα θάξκαθα ηνπ αηόκνπ κε άλνηα. Να δείρλεηε ην θαγεηό θαη λα ηξώηε ηελ ίδηα ώξα γηα λα δηακνξθώζεηε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. Παξαθηλήζηε ην άηνκν κε πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη δηαηεξήζηε νπηηθή επαθή όηαλ δίλεηε ζην άηνκν νδεγίεο, όπσο άλνημε ην ζηόκα ζνπ, κάζεζε, θαηάπηε. Υξεζηκνπνηήζηε πξνθνξηθέο ελζαξξύλζεηο θαη επαίλνπο λα ζπκάζηε λα ζπκπεξηθέξεζηε ζην άηνκν ζαλ ελήιηθαο. Μαγεηξέςηε θαγεηά πνπ γλσξίδεηε όηη αξέζνπλ ζην άηνκν, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο γεύζεηο (ή αιιαγέο ζηηο γεύζεηο), παξαδνζηαθά θαγεηά θαη νπηηθή εκθάληζε. Δπηηξέςηε ζην άηνκν λα θάλεη απιέο επηινγέο γηα ην θαγεηό πνπ ζέιεη λα θάεη. Πξνζθέξεηε ζηελ αξρή κηα κηθξή κεξίδα. Έλα γεκάην πηάην θαγεηνύ κπνξεί λα θάλεη ην άηνκν λα κε ζέιεη λα θάεη θαζόινπ. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Αλ βξήθαηε ρξήζηκεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, δηαβάζηε επίζεο ηηο ζηξαηεγηθέο γηα Άξλεζε θαξκάθσλ, Γπζθνιίεο κάζεζεο θαη θαηάπνζεο θαη Σν άηνκν δεηάεη λα ηξώεη ην ίδην θαγεηό ζε θάζε γεύκα. 15

19 Μελ πηέδεηε ην άηνκν λα θάεη. Πάξηε ην θαγεηό θαη μαλαπξνζπαζήζηε ζε 5 κε 10 ιεπηά αξγόηεξα. Βειηηώζηε ηε δηαηξνθηθή αμία ηνπ θαγεηνύ πξνζζέηνληαο ζπκπιεξώκαηα (ζπδεηήζηε ην κε ην γηαηξό ή δηαηηνιόγν ζαο). Πξνζθέξεηε έλα κηθξό θνκκάηη θαγεηνύ θαη αγγίμηε ην θαγεηό ζηα ρείιε ηνπ αηόκνπ. Γώζηε ζην άηνκν ηαθηηθέο γνπιηέο κε πγξό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο. Να ηξώηε ηελ ίδηα ώξα γηα λα δηακνξθώζεηε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη λα θάλεηε ην θαγεηό έλα θνηλσληθό γεγνλόο. 16

20 Τν άηνκν μερλάεη λα θάεη Πηζαλέο αηηίεο αύμεζε ηεο απώιεηαο βξαρππξόζεζκεο κλήκεο κεησκέλε όξεμε ή αίζζεζε ηεο πείλαο. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα ππελζπκίδεηε ζην άηνκν λα θάεη Βεβαησζείηε όηη ηα γεύκαηα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην ηαθηηθά. Αθήζηε έλα ζεκείσκα (π.ρ. Μελ μεράζεηο λα θαο ) ζε έλα θαλεξό ζεκείν ή ζηνλ πίλαθα ζεκεησκάησλ. Αθήζηε θάηη πνπ ζα ην βιέπεη, γηα παξάδεηγκα, έλα θνπηί δεκεηξηαθώλ γηα λα ηνπ ζπκίδεη λα θάεη πξσηλό. Σειεθσλήζηε ζην άηνκν ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ γηα λα ηνπ ππελζπκίζεηε λα θάεη. Καλνλίζηε κηα ππεξεζία δηαλνκήο γεπκάησλ, γηα παξάδεηγκα ε ππεξεζία δηαλνκήο γεπκάησλ (Meals on Wheels) πνπ δηαλέκεη δεζηό γεύκα ην κεζεκέξη. Βάιηε ην μππλεηήξη ηελ ώξα ηνπ θαγεηνύ γηα λα ζπκίζεη ζην άηνκν όηη είλαη ώξα λα θάεη. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Αγνξάζηε έλα κεγάιν ξνιόη θαη βάιηε ην ζε θαλεξό κέξνο γηα λα ζπκίδεη ζην άηνκν κε άλνηα ηηο ώξεο ηνπ θαγεηνύ. 17

21 Τν άηνκν ηξώεη πνιύ γξήγνξα Πηζαλέο αηηίεο θάπνηα ελόριεζε, γηα παξάδεηγκα, έρεη αλάγθε λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα εθλεπξηζκόο κεησκέλε θαηαλόεζε θαη θξίζε. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα ηξώεη ην άηνκν πην ζηγά Μεηώζηε ηηο απνζπάζεηο πξνζνρήο θιείλνληαο ηελ ηειεόξαζε θαη απνθεύγεηε λα ζαο δηαθόπηνπλ άιινη άλζξσπνη. Υξεζηκνπνηήζηε κηθξά καραηξνπήξνπλα, όπσο θνπηαιάθη αληί θνπηάιη ηεο ζνύπαο. Γηαηεξήζηε νπηηθή επαθή θαη παξνηξύλεηε ην άηνκν κε νδεγίεο, όπσο άλνημε ην ζηόκα ζνπ, κάζεζε, θαηάπηε. Να ζεξβίξεηε κόλν κηθξέο κεξίδεο θαγεηνύ ηε θάζε θνξά. Κόςηε ην θαγεηό ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα, όζν κηα κπνπθηά. Κξαηήζηε απαιά ην ρέξη ηνπ αηόκνπ γηα λα ην εκπνδίζεηε λα θάεη ηελ επόκελε κπνπθηά, ή δώζηε ζην άηνκν λα θξαηήζεη έλα καιαθό κπαιάθη ζην ρέξη ηνπ (π.ρ. κπαιάθη γηα ηα λεύξα). Διέγμηε όηη έρεη θαηαπηεί ην θαγεηό κεηαμύ κπνπθηώλ. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Πξνζπαζήζηε λα παίμεηε ραιαξσηηθή κνπζηθή γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα πην ήξεκν πεξηβάιινλ. 18

22 Μεγάιε επηζπκία γηα γιπθά Πηζαλέο αηηίεο νξηζκέλα είδε θαξκάθσλ κεησκέλε αίζζεζε ησλ γεύζεσλ. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηελ θαηαλάισζε γιπθώλ ηξνθίκσλ πκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο γηα λα απνθιεηζηνύλ ηπρόλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή λα επαλεμεηάζεη ηα θάξκαθα ηνπ αηόκνπ κε άλνηα. Βειηηώζηε ηε δηαηξνθηθή αμία ηνπ θαγεηνύ πξνζζέηνληαο ζπκπιεξώκαηα αληί γιπθά ηξόθηκα (ζπδεηήζηε ην κε ην γηαηξό ή δηαηηνιόγν ζαο). Πξνζθέξεηε πην πγηεηλά ελαιιαθηηθά θαγεηά ή θνιαηζηό, όπσο θξέζθν θξνύην θαη ιαραληθά. Πξνζθέξεηε παγσηό κε ιίγεο ζεξκίδεο, ξνθήκαηα κε γάια. Ξαλαζθεθηείηε παιηέο πεπνηζήζεηο γηα ηη ζα πξέπεη ή δελ ζα λα ηξώεη ην άηνκν θαη πώο πξέπεη λα ηξώεη. Γηα παξάδεηγκα, είλαη θαιύηεξα ην άηνκν λα θάεη έλα γιπθό, αληί λα κε θάεη θαζόινπ. Αλ ην άηνκν είλαη αδύλαην, επηηξέςηε λα ηξώεη γιπθά ηξόθηκα. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Η κεγάιε επηζπκία γηα γιπθά είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε ζε άηνκα κε άλνηα. 19

23 Τν άηνκν αξλείηαη λα πάξεη ηα θάξκαθα Πηζαλέο αηηίεο ην άηνκν είλαη αδηάζεην δηαηαξαρή ηεο ηθαλόηεηαο θαηάπνζεο ή θόβνο πληγκνύ γεληθόο ζσκαηηθόο πόλνο δπζθνηιηόηεηα πξνβιήκαηα ζηα δόληηα ή ζηόκα, όπσο μεξνζηνκία, επώδπλα νύια, νδνληνζηνηρίεο πνπ δελ εθαξκόδνπλ θαιά ή πιεγέο ζην ζηόκα κεησκέλε όξεμε ή αίζζεζε ηεο πείλαο δελ αξέζεη ζην άηνκν ε γεύζε ή ε ζύζηαζε ησλ θαξκάθσλ ην άηνκν επηιέγεη λα κελ μαλαπάξεη θάξκαθα. Μεξηθέο εξσηήζεηο πνπ κπνξείηε λα θάλεηε Τπάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ώξα ηεο εκέξαο πνπ ην άηνκν κε άλνηα αληηζηέθεηαη πεξηζζόηεξν ζηα θάξκαθα ή δελ δέρεηαη λα ηα πάξεη; Μήπσο ην άηνκν αξλείηαη λα πάξεη ηα θάξκαθα από θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν θξνληηζηή ή κέινο ηεο νηθνγέλεηαο; θεθηείηε ην ηζηνξηθό ηνπ αηόκνπ: ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπλδπάδεη ηα θάξκαθα κε θάπνηα αξλεηηθή κλήκε; Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα παξνηξύλεηε λα παίξλεη ηα θάξκαθα πκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο γηα λα απνθιεηζηνύλ ηπρόλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή λα επαλεμεηάζεη ηα θάξκαθα ηνπ αηόκνπ κε άλνηα. Μηιήζηε κε ην γηαηξό ζαο αλ κπνξείηε λα θάλεηε ζθόλε ηα ράπηα. Σν άηνκν ίζσο ηα δερηεί πην εύθνια αλ είλαη ζπαζκέλα ή αλαθαησκέλε κε ρπκό θξνύηνπ, γηανύξηη, παγσηό, θξέκα ζνθνιάηαο ή κέιη. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Να ζπκάζηε πάληνηε ηηο παιηέο ζπλήζεηεο ή ην ηζηνξηθό ηνπ αηόκνπ γηα λα θαηαιάβεηε ηελ αηηία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 20

24 Μηιήζηε κε ην γηαηξό ζαο αλ κπνξείηε λα δίλεηε ηα θάξκαθα άιιε ώξα. Αλ ην άηνκν κε άλνηα αληηζηέθεηαη πεξηζζόηεξν ην πξσί, πξνζπαζήζηε λα δώζεηε ηα θάξκαθα ην κεζεκέξη ή ην βξάδπ. Αλ ην άηνκν παίξλεη πνιιά ράπηα, κηιήζηε κε ην γηαηξό γηα δεη αλ κπνξεί λα ζηακαηήζεη κεξηθά απ απηά ηα ράπηα. 21

25 Πξνβιήκαηα κε ην μεθίλεκα ηνπ θαγεηνύ θαη ρξήζε καραηξνπήξνπλσλ Πηζαλέο αηηίεο κεησκέλε όξαζε κεησκέλε αληίιεςε ηνπ ρώξνπ ή ζπληνληζκνύ ησλ θηλήζεσλ ιόγσ πξνρσξεκέλεο άλνηαο. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα μεθηλάεη λα θάεη ην άηνκν Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη θαιόο θσηηζκόο θαη κεηώζηε ηηο απνζπάζεηο ηεο πξνζνρήο. Απινπνηήζηε ην πεξηβάιινλ: Να ρξεζηκνπνηείηε απιά αιιά αληηζέησλ ρξσκάησλ πηαηηθά θαη παηάθηα. Γηα παξάδεηγκα, βάιηε θόθθηλν πηάην πάλσ ζε ιεπθό παηάθη. Να απνθεύγεηε πηάηα κε ζρέδηα, δηαπγή πνηήξηα θαη δηαπγή πιαζηηθά δνρεία. Με βάδεηε πξάγκαηα ζην ηξαπέδη πνπ δελ είλαη αλαγθαία θαη απνζπνύλ ηελ πξνζνρή, όπσο αιαηνπίπεξν, ινπινύδηα. Να βάδεηε κόλν ηα αλαγθαία πηαηηθά θαη καραηξνπήξνπλα. Να δείρλεηε ην θαγεηό θαη λα ηξώηε ηελ ίδηα ώξα κε ην άηνκν ώζηε ίζσο λα κηκεζεί ηηο θηλήζεηο ζαο θαζώο ηξώηε θαη απνιακβάλεηε ην θαγεηό ζαο. Γηαηεξήζηε νπηηθή επαθή θαη παξνηξύλεηε ην άηνκν κε νδεγίεο, όπσο άλνημε ην ζηόκα ζνπ, κάζεζε, θαηάπηε. Καζνδεγήζηε ην άηνκν, δειαδή βάδνληαο ην θνπηάιη κε ην θαγεηό ζην ρέξη ηνπ αηόκνπ θαη βνεζήζηε λα θέξεη ην θνπηάιη ζην ζηόκα ηνπ. Πξνζθέξεηε έλα κηθξό θνκκάηη θαγεηνύ θαη αγγίμηε ην θαγεηό ζηα ρείιε ηνπ αηόκνπ. Κόςηε ην θαγεηό ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα, όζν κηα κπνπθηά. Να καγεηξεύεηε θαγεηό πνπ κπνξεί λα ην ηξώεη εύθνια κε ηα ρέξηα, όπσο ζάληνπηηο, θνκκαηάθηα θνηόπνπινπ, ή θξνύηα θαη ιαραληθά θνκκέλα θνκκαηάθηα. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Να είζηε ππνκνλεηηθνί θαη πξνζπαζήζηε λα κελ αλαιακβάλεηε λα θάλεηε εζείο απηά πνπ πξέπεη λα θάλεη ην άηνκν θαη αληηζηαζείηε ζ ηελ επηζπκία λα ηαΐζεηε ην άηνκν. 22

26 Υξεζηκνπνηήζηε εηδηθά πηάηα, θιηηδάληα θαη καραηξνπήξνπλα, όπσο βαζηά πηάηα αληί γηα ξερά, πηάηα κε αλπςσκέλεο άθξεο ή πξνζηαηεπηηθό πηάηνπ, παηάθηα πηάησλ πνπ δελ γιηζηξάλε (ή έλα βξεκέλν παλί θάησ από ην πηάην), θιηηδάληα κε θαιακάθη ή ζηόκην, ή εηδηθά καραηξνπήξνπλα. Ο εξγαζηνζεξαπεπηήο κπνξεί λα ζαο δώζεη ζπκβνπιέο γηα θαηάιιεια βνεζήκαηα θαη βνεζεηηθέο ζπζθεπέο. Δλζαξξύλεηε ηελ αλεμαξηεζία αιιά λα είζηε ππνκνλεηηθνί θαη λα δερηείηε όηη ε άλνηα δπζθνιεύεη ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε 23

27 Αηπρήκαηα ζην θαγεηό θαη θαθόο ρεηξηζκόο ηξνθίκσλ Πηζαλέο αηηίεο κεησκέλε όξαζε κεησκέλε αληίιεςε ηνπ ρώξνπ ή ζπληνληζκνύ ησλ θηλήζεσλ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο από ην πεξηβάιινλ ή από άιια άηνκα ζύγρπζε. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηα αηπρήκαηα κε ην θαγεηό Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη αξθεηόο θσηηζκόο ζην δσκάηην θαη αθηεξώζηε αξθεηό ρξόλν γηα ην γεύκα. Μελ θξηηηθάξεηε ην άηνκν. Η ακεραλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθό μέζπαζκα. Απινπνηήζηε ην πεξηβάιινλ: Να ρξεζηκνπνηείηε απιά αιιά αληηζέησλ ρξσκάησλ πηαηηθά θαη παηάθηα. Γηα παξάδεηγκα, βάιηε θόθθηλν πηάην πάλσ ζε ιεπθό παηάθη Να απνθεύγεηε πηάηα κε ζρέδηα, δηαπγή πνηήξηα θαη δηαπγή πιαζηηθά δνρεία. Με βάδεηε πξάγκαηα ζην ηξαπέδη πνπ δελ είλαη αλαγθαία θαη απνζπνύλ ηελ πξνζνρή, όπσο αιαηνπίπεξν, ινπινύδηα θαη λα βάδεηε κόλν ηα αλαγθαία πηαηηθά θαη καραηξνπήξνπλα. Να ηξώηε ζ έλα ρώξν πνπ θαζαξίδεηαη εύθνια, όπσο κε μύιηλν δάπεδν ή κε πιαθάθηα, ή ρξεζηκνπνηήζηε πιαζηηθό αληηνιηζζεηηθό παηάθη. Να ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθό ηξαπεδνκάληηιν ή παηάθη. Να παξνηξύλεηε ην άηνκν λα θνξάεη ξνύρα πνπ πιέλνληαη εύθνια. Να καγεηξεύεηε θαγεηό πνπ κπνξεί λα ην ηξώεη εύθνια κε ηα ρέξηα, όπσο ζάληνπηηο, θνκκαηάθηα θνηόπνπινπ, ή θξνύηα θαη ιαραληθά θνκκέλα θνκκαηάθηα. Να ζεξβίξεηε ζνύπα ζε κεγάιν θιηηδάλη. Να ρξεζηκνπνηείηε βαζύ πηάην ή πηάην κε πξνζηαηεπηηθό πεξίγπξν. Βάιηε ην ζε αληηνιηζζεηηθό παηάθη. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Αλ βξήθαηε ρξήζηκεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, δηαβάζηε επίζεο ηηο ζηξαηεγηθέο γηα Πξνβιήκαηα κε ην μεθίλεκα ηνπ θαγεηνύ θαη ρξήζε καραηξνπήξνπλσλ. 24

28 Να ζεξβίξεηε κηθξή πνζόηεηα πγξνύ ζε πνηήξη, ή ζε κεγάιν θιηηδάλη κε θαιακάθη ή ζηόκην. Αλ ην άηνκν αλαθαηεύεη ην θαγεηό ζην πηάην: Αλ ην άηνκν ηξώεη ην θαγεηό, δελ πεηξάδεη αλ ην αλαθαηεύεη. Αλ ην αλαθαηεύεη θαη κεηά δελ ην ηξώεη, πξνζπαζήζηε λα ζεξβίξεηε κόλν έλα είδνο θαγεηνύ ηε θνξά. 25

29 Πεξηπιάλεζε θαη εθλεπξηζκόο Πηζαλέο αηηίεο ην άηνκν είλαη αδηάζεην γεληθόο ζσκαηηθόο πόλνο δπζθνηιηόηεηα ελνριήζεηο, γηα παξάδεηγκα, θάλεη πνιιή δέζηε, πνιύ θξύν, ρξεηάδεηαη λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα κεησκέλε όξεμε ή αίζζεζε ηεο πείλαο πνιύ θαζαξία ή ζόξπβνο ζην πεξηβάιινλ, γηα παξάδεηγκα, εζηηαηόξην κε πνιύ θόζκν, ηειεόξαζε κε αλεβαζκέλν ηνλ ήρν. Πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα κεηώζεηε ηελ πεξηπιάλεζε θαη ηνλ εθλεπξηζκό πκβνπιεπηείηε ην γηαηξό ζαο γηα λα απνθιεηζηνύλ ηπρόλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα ή λα επαλεμεηάζεη ηα θάξκαθα ηνπ αηόκνπ κε ηελ αλαπεξία. Βεβαησζείηε όηη ην άηνκν είλαη άλεην ειέγρνληαο ηα ξνύρα, ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ θιπ. Βάιηε ην άηνκν λα θαζίζεη ζε κέξνο πνπ δελ ζα βιέπεη νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηόηεηα. Πεξηκέλεηε κέρξη λα εζπράζεη ην άηνκν πξηλ αξρίζεηε ην γεύκα. Να δείρλεηε ην θαγεηό θαη λα ηξώηε ηελ ίδηα ώξα γηα λα δηακνξθώζεηε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. Γηαηεξήζηε νπηηθή επαθή θαη παξνηξύλεηε ην άηνκν λα ζπγθεληξσζεί ζ απηό πνπ πξέπεη λα θάλεη εθείλε ηελ ώξα. Να ζπκάζηε λα ζπκπεξηθέξεζηε ζην άηνκν κε άλνηα ζαλ ελήιηθαο. Να πξνζθέξεηε ην θύξην γεύκα κηα ώξα πνπ θαηαιιειόηεξε ζην άηνκν. Πξνζπαζήζηε λα ζεξβίξεηε κηθξά γεύκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο παξά κόλν έλα ή δύν κεγάια γεύκαηα. Γώζηε ζην άηνκν λα θάλεη θάηη όηαλ γεπκαηίδεηε, γηα παξάδεηγκα λα ζηξώζεη ην ηξαπέδη. ΥΡΗΙΜΗ ΟΓΗΓΙΑ Μεηώζηε ηηο απνζπάζεηο πξνζνρήο θιείλνληαο ηελ ηειεόξαζε θαη απνθεύγεηε λα ζαο δηαθόπηνπλ άιινη άλζξσπνη. 26

30 Πξνζθέξεηε κόλν έλα είδνο θαγεηνύ πξηλ ζπλερίζεηε γηα λα πξνζθέξεηε ην επόκελν. Οη δηαθνξεηηθέο γεύζεηο θαη ε ζύζηαζε ηνπ θαγεηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε. Βειηηώζηε ηε δηαηξνθηθή αμία ηνπ θαγεηνύ πξνζζέηνληαο ζπκπιεξώκαηα (ζπδεηήζηε ην κε ην γηαηξό ή δηαηηνιόγν ζαο). Να καγεηξεύεηε θαγεηό πνπ κπνξεί λα ην ηξώεη εύθνια κε ηα ρέξηα, όπσο ζάληνπηηο, θνκκαηάθηα θνηόπνπινπ, ή θξνύηα θαη ιαραληθά θνκκέλα θνκκαηάθηα. Απινπνηήζηε ην πεξηβάιινλ: Να ρξεζηκνπνηείηε απιά αιιά αληηζέησλ ρξσκάησλ πηαηηθά θαη παηάθηα. Γηα παξάδεηγκα, βάιηε θόθθηλν πηάην πάλσ ζε ιεπθό παηάθη. Να απνθεύγεηε πηάηα κε ζρέδηα, δηαπγή πνηήξηα θαη δηαπγή πιαζηηθά δνρεία. Με βάδεηε πξάγκαηα ζην ηξαπέδη πνπ δελ είλαη αλαγθαία θαη απνζπνύλ ηελ πξνζνρή, όπσο αιαηνπίπεξν, ινπινύδηα θαη λα βάδεηε κόλν ηα αλαγθαία πηαηηθά θαη καραηξνπήξνπλα. 27

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ Περιφερειακή Ενότητα Νομού Σρικάλων Δ/ΝΗ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεςμοί τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ κεντρικήσ Κυβέρνηςησ φιλικοί ςτο παιδί ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ & ΧΟΛΕΙΟ υγγραφείσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΥΡΕΛ Newsletter Αύγουστος 2014 (Ένθετο)

ΟΠΥΡΕΛ Newsletter Αύγουστος 2014 (Ένθετο) www.gpclubgr.yolasite.com Σελίδα 1 Οδηγίες για Νέους Ιδιοκτήτες Μεγάλων Πυρηναίων Γηάλλεο Γαιαηάο & Μαξία Μαλωιή Από ζήκεξα είζηε ηδηνθηήηεο ηνπ θνπηαβηνύ πνπ δηαιέμαηε θαη ζαο δηάιεμε. Σα όζα ζα δηαβάζεηε

Διαβάστε περισσότερα