ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ"

Transcript

1 ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ Σχπν, δηελεξγεί δεκφζην δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο, πνπ ζα γίλεη ζηα Γξαθεία ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., ζηελ Αζήλα, επί ησλ νδψλ Γεξαλίνπ 30 θαη Πεηξαηψο 13, (4 νο φξνθνο), γηα ηελ εληαία πψιεζε ησλ θάησζη νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ: Ν. ΠΕΛΛΑ - Γιαννιηζά, επί ηες οδού Υαηδεδεμεηρίοσ 17 Σξία γξαθεία: ππ αξηζ. 11, θαζαξνχ εκβαδνχ 28,20 η.κ. θαη κηθηνχ εκβαδνχ 37,20 η.κ., κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν 10,326 ν / νν, ππ αξηζ. 12, θαζαξνχ εκβαδνχ 27,80 η.κ. θαη κηθηνχ εκβαδνχ 36,70 η.κ., κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν 10,187 ν / νν θαη ππ αξηζ. 13, θαζαξνχ εκβαδνχ 34,50 η.κ. θαη κηθηνχ εκβαδνχ 45,50 η.κ., κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν 12,630 ν / νν πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Α' φξνθν ηεηξαψξνθεο νηθνδνκήο θηηζκέλεο ζε νηθφπεδν εκβαδνχ θαηά ηίηιν η.κ. θαη κεηά απφ λεψηεξε επηκέηξεζε η.κ. ηεν ανακοίνωζε ασηή εκηός από ηεν εμερομενία και ηεν ώρα διενέργειας ηοσ διαγωνιζμού περιλαμβάνεηαι και ε ελάτιζηε ηιμή προζθοράς για ηεν αγορά ηων ακινήηων. Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ πξνο πψιεζε αθηλήησλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο ηα αθφινπζα: 1. Καηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ελδηαθεξφκελνη -αθνχ έρνπλ ειέγμεη ηελ πξαγκαηηθή θαη πνιενδνκηθή θαηάζηαζε ησλ πσινπκέλσλ θαη φηη απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ ηα πξννξίδνπλ- ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα επί ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή θιεηζηέο εληφο θαθέινπ πξνζθνξέο. Οη θιεηζηνί θάθεινη κε ηηο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, φπσο παξαπάλσ, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε εθπξφζσπφ ηνπο, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν. Πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζηελ επί ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή πνζφ ίζν κε ην 10% ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ζε Σξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή ηεο «ΑΔΔΓΑ Ζ ΔΘΝΗΚΖ» ή ζε Δγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη, ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπο ζε πιεηνδφηε, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πψιεζεο. 2. Κάζε θιεηζηφο θάθεινο πξέπεη λα πεξηέρεη κία κφλν πξνζθνξά πνπ ζα αθνξά ηελ εληαία πψιεζε ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ. 3. Κάζε θιεηζηή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν αδηαθαλή θάθειν θαη ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλεη: Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή νλνκαηεπψλπκν (θπζηθά πξφζσπα) ή ηελ πιήξε επσλπκία (λνκηθά πξφζσπα), δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη αξηζκφ Γειηίνπ Σαπηφηεηνο ή Α.Φ.Μ., θαηά πεξίπησζε. Σα ζπγθεθξηκέλα αθίλεηα πνπ αθνξά ε πξνζθνξά. Σν πξνζθεξφκελν ηίκεκα. Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Φπιιαδίνπ Πψιεζεο Αθηλήησλ, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. Τπνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο. Ζκεξνκελία.

2 3α. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ φξνπο, αηξέζεηο ή αφξηζηεο εθθξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην χςνο ή ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ή σο πξνο άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε. 4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ε επίδεημε ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή άιινπ θαηά λφκν ηζνηίκνπ εγγξάθνπ. 5. Ζ ππνβνιή ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξάο ελδηαθεξνκέλνπ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ είλαη δπλαηή, εθφζνλ δειψλεηαη ζηε ζρεηηθή πξνζθνξά, ην θπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν ή θαη ε επσλπκία ηνπ ζπζηαζεζφκελνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ επηζπκεί λα γίλεη ηειηθά ε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ ζε πεξίπησζε πιεηνδνζίαο. Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο ππνβάιεη δήισζε γηα ινγαξηαζκφ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηαζεζνκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα δειψλεη ζπγρξφλσο θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη αγνξαπσιεζία, εθφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν ζπζηαζεζφκελν λνκηθφ πξφζσπν δελ απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κέρξη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Δθ ησλ πζηέξσλ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ είλαη επηηξεπηή, κφλνλ εθφζνλ ν ηειηθφο θαηά ηα παξαπάλσ πιεηνδφηεο, ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά ζε πνζνζηφ 50% ηνπιάρηζηνλ ή ν ηειηθφο αγνξαζηήο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο, ηέθλα, γνλείο), ή ε αγνξά δηελεξγείηαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (LEASING), κέζσ ηεο Α.Δ. ''ΔΘΝΗΚΖ LEASING'' ή άιιεο εηαηξείαο. 6. Ζ επί ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη απνζθξαγίδεη, ελψπηνλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ, νη νπνίεο κνλνγξάθνληαη απ φινπο ηνπο παξηζηακέλνπο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνηλψλεη πνηνο είλαη ν πιεηνδφηεο. 7. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθνξέο πιεηνδνηψλ είλαη ίζνπ πνζνχ ν δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη κε αλνηθηέο έγγξαθεο πξνζθνξέο αληηπξνζθνξέο κφλν κεηαμχ απηψλ νη νπνίνη ππέβαιαλ ηηο ίζεο πξνζθνξέο θαη κέρξη λα πξνθχςεη ηειηθφο πιεηνδφηεο. 8. Ο ηειηθφο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία πεξαηνχηαη κε ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο εγγπνδνζίαο, λα αλαπξνζαξκφζεη - εθφζνλ απαηηείηαη- ηελ θαηαηεζείζα εγγχεζε ζην 10% ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο ην πνζφλ απηφ, κε κεηξεηά (ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο Ννκηζκαηηθέο θαη Φνξνινγηθέο Αξρέο) ή κε Σξαπεδηθή Δπηηαγή ζε δηαηαγή ηεο «ΑΔΔΓΑ Ζ ΔΘΝΗΚΖ» ή κε Δγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο, σο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ηνχην δελ απνηειεί πξφθξηκα θαηαθχξσζεο ησλ αθηλήησλ. 9. Ζ ηπρφλ κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο ζα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ηνπ πιεηνδφηε απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα αγνξά ησλ αθηλήησλ. 10. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν θάθεινο ηεο πψιεζεο ησλ αθηλήησλ ηίζεηαη ππφςε ησλ αξκνδίσλ Οξγάλσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο έγθξηζεο θαηαθχξσζεο ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηε ζπλέρεηα γλσζηνπνηείηαη ακέζσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ πιεηνδφηε ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. Γηα θαη απφ ηεο απνζηνιήο ηεο άλσ επηζηνιήο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί ην κεηαβηβαζηηθφ ζπκβφιαην, ζπληειείηαη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 11. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο, ε ππνγξαθή ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο πνπ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, αλαηίζεηαη ζε πκβνιαηνγξάθν επηινγήο ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. 12. Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ θάζε πψιεζεο, δειαδή ζπκβνιαηνγξαθηθά, θφξνη, ηέιε, έμνδα

3 κεηαθνξάο, ζπζθεπαζίαο, θχιαμεο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο θφξνο ή ηέινο βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή. 13. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο ησλ αθηλήησλ γίλεηαη, θαη αξρήλ, νινζρεξψο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (κε Σξαπεδηθή επηηαγή). Δίλαη δπλαηφλ φκσο λα γίλεηαη θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) κε πξνζεζκηαθφ δηαθαλνληζκφ: κε ηελ θαηαβνιή, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πψιεζεο θάζε αθηλήηνπ (κε Σξαπεδηθή επηηαγή) θαη ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ κέζα ζε έμη (6) ρξφληα κε ηζφπνζεο σο πξνο ην θεθάιαην εηήζηεο ή εμακεληαίεο, ή ηξηκεληαίεο ή θαη κεληαίεο δφζεηο. Γηα ην κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ζα εμνθιεζεί κε δφζεηο ππνινγίδνληαη ηφθνη επί ηνπ εθάζηνηε ππνινίπνπ ηνπ πηζηνχκελνπ ηηκήκαηνο κε θπκαηλφκελν, κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ, επηηφθην, απηφ πνπ ζα ηζρχεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο, γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα «ΔΣΗΑ ΠΡΟΝΟΜΗΟ» (EURIBOR ηξηκήλνπ πιένλ εηζθνξάο ηνπ Ν 128/75 - θαη ζηαζεξνχ πεξηζσξίνπ 3%). ηελ πεξίπησζε απηή ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή ζα παξαθξαηεί σο αζθάιεηα ηελ θπξηφηεηα θαη ηε λνκή ηνπ πσινπκέλνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπ αγνξαζηή. β) απφ ην πξντφλ δαλείνπ ζε πνζνζηφ φκσο κέρξη 75% ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο είηε: απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ απηψλ, νπφηε ε κεηαβίβαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αθηλήησλ ζα γίλεηαη κε δηαιπηηθή αίξεζε (ρσξίο παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη λνκήο), αληί ηεο αλαβιεηηθήο πνπ ηζρχεη ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε εγγξαθή βάξνπο απφ ηε δαλεηνδφηξηα ζε αζθάιεηα ηνπ ρνξεγεζέληνο δαλείνπ, κε ηελ θαηαβνιή φκσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαη ειάρηζηνλ, ηνπ 25% ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο (κε Σξαπεδηθή επηηαγή) θαη πξφβιεςε είζπξαμεο ηνπ νθεηινκέλνπ ππνινίπνπ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ ην αξγφηεξν, εληφθσο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αλαινγνχληεο ηφθνη, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη ηελ εκέξα είζπξαμεο ηνπ πηζηνπκέλνπ ηηκήκαηνο, ζα εηζπξάηηνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηινκέλνπ ππνινίπνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο. Δθφζνλ ν αλαδεηρζεζφκελνο πιεηνδφηεο δειψζεη πσο ε εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο πξφθεηηαη λα γίλεη απφ ην πξντφλ ζηεγαζηηθνχ, επαγγεικαηηθνχ ή επηρεηξεκαηηθνχ δαλείνπ ην νπνίν ζθνπεχεη λα δεηήζεη / ιάβεη απφ ηελ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., ππνρξενχηαη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν ηνπ αξκνδίνπ ρξεκαηνδνηηθνχ Οξγάλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαη αξρήλ πξφζεζή ηνπ λα ρνξεγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δάλεην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν πιεηνδφηεο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ θαη άιινλ ηξφπν (ηνηο κεηξεηνίο, ή κε πξνζεζκηαθφ δηαθαλνληζκφ) εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο ηνπ θαηαθπξσζέληνο αθηλήηνπ. Πάλησο ζε πεξίπησζε πιεξψζεσο ηεο δηαιπηηθήο αηξέζεσο ε πψιεζε αλαηξέπεηαη θαη ε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ησλ αθηλήησλ επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηελ πσιήηξηα, ελψ ηα θαηαβιεζέληα πνζά θαηαπίπηνπλ ππέξ απηήο σο πνηληθή ξήηξα άιισο, σο απνδεκίσζε ρξήζεο. απφ Σξάπεδα ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ (εθηφο Δζληθήο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.), νπφηε ε πψιεζε ησλ αθηλήησλ γίλεηαη ρσξίο παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη λνκήο, κε ηελ θαηαβνιή φκσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαη ειάρηζηνλ, ηνπ 25% ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο (κε Σξαπεδηθή επηηαγή) θαη πξφβιεςε είζπξαμεο ηνπ νθεηινκέλνπ ππνινίπνπ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ, ην αξγφηεξν,

4 εληφθσο. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηνπ νθεηιφκελνπ ηηκήκαηνο ζα πξνζθνκίδεηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Σξάπεδαο (εθηφο Δζληθήο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.), ίζνπ πνζνχ, πιένλ πεξηζσξίνπ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ απαίηεζε ηεο εηαηξίαο καο απφ ην θεθάιαην θαη ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο φιεο ηεο παξαπάλσ ρξνληθήο πεξηφδνπ πίζησζεο ηνπ ηηκήκαηνο. Σν θείκελν ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζα πξέπεη λα ηχρεη ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο πσιήηξηαο. γ) κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (LEASING) κέζσ θαη ηεο εηαηξείαο ''ΔΘΝΗΚΖ LEASING'' Α.Δ.: ε πεξίπησζε επηινγήο απηνχ ηνπ ηξφπνπ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ, κέζσ δειαδή ηεο Α.Δ. ''ΔΘΝΗΚΖ LEASING'' ή άιιεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη έγθαηξα ζηελ εηαηξεία απηή, ε νπνία ζα απνθαζίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο αίηεζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. ε πεξίπησζε παξαθξαηήζεσο ηεο θπξηφηεηαο θαη λνκήο, ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη νηνζδήπνηε θφξνο ή έμνδν πνπ επηβάιιεηαη ζηα αθίλεηα κέρξη ηελ κεηαγξαθή ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο εμνθιήζεσο ηνπ ηηκήκαηνο θαη κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηφηεηνο, ζα βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή, ηνλ νπνίνλ βαξχλνπλ επίζεο ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηεο αλαδνρήο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Δηδηθά γηα ην Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.) ν αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ θαηαβάιιεη ζηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θάζε ρξφλν εληφο ηνπ κελφο Ηνπλίνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ε πσιήηξηα παξαθξαηεί ηελ θπξηφηεηα ηνπ πσινπκέλνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα επ απηνχ (Φ.Α.Π.) ηέιε θαη δηθαηψκαηα αλαδνρήο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή δηαηεξεί ζρεηηθψο αλαγσγηθφ δηθαίσκα θαηά ηνπ αγνξαζηή, ζε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ θαηαβάιεη νηνλδήπνηε σο άλσ θφξν, ηέινο ή έμνδν. 14. ε πεξίπησζε κε απνπιεξσκήο ηνπ πηζηνπκέλνπ ηηκήκαηνο θαη αλαζηξνθήο ηεο πψιεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ζπκβφιαην πψιεζεο, ηπρφλ πξνζζήθεο - επηζθεπέο - βειηηψζεηο θιπ., πνπ ζα γίλνπλ ζηα αθίλεηα απηά παξακέλνπλ ζε φθεινο ηεο πσιήηξηαο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ιφγσ απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε απηνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα ηνπ αγνξαζηή γηα απνδεκίσζε γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο πιεξσκήο νπνηαζδήπνηε δφζεσο ηνπ πηζησζέληνο ηηκήκαηνο ή κέξνπο απηήο, ηφηε ε δφζε απηή, σο θαη νιφθιεξν ην κέρξη ηφηε κε ιεμηπξφζεζκν ππφινηπν ηνπ ηηκήκαηνο, θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα, απαηηεηά θαη έληνθα απφ ηεο πξψηεο εκέξαο θαζπζηεξήζεσο κε ην εθάζηνηε λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο θαη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή έρεη ην δηθαίσκα αληί ηεο ππαλαρψξεζεο θαηά ηα αλσηέξσ λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε απηψλ σο θαη ησλ αλαινγνχλησλ ηφθσλ, κε θάζε λφκηκν κέζν θαη δηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 15. ε πεξίπησζε πψιεζεο αθηλήησλ κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη λνκήο, ιφγσ πξνζεζκηαθνχ δηαθαλνληζκνχ, ζα εμαθνινπζνχλ ηα πσινχκελα αθίλεηα λα αζθαιίδνληαη ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηεο επηινγήο ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. Σα εηήζηα αζθάιηζηξα ζα βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή κέρξη ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο θαη ηεο λνκήο ηνπ αθηλήηνπ ζε απηφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε ηνπ πηζησζέληνο ηηκήκαηνο θαη ησλ ηφθσλ απηνχ, ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ζα εηζπξάηηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θαη ζα απνδίδεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζηνλ αγνξαζηή, χζηεξα απφ πηζηνπνίεζε, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ κέρξη ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο. Δθφζνλ έρεη παξαθξαηεζεί ε θπξηφηεηα θαη ε λνκή ηνπ αθηλήηνπ, ιφγσ πξνζεζκηαθνχ

5 δηαθαλνληζκνχ, ζα κπνξεί ν πιεηνδφηεο - αγνξαζηήο λα κεηαβηβάζεη ηε ρξήζε θαη θαηνρή ηνχηνπ ζε ηξίην, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο πσιήηξηαο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. 16. Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή έρεη ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο κέρξη ηελ θαηαθχξσζε, θαηά ηνλ φξν 10 ηνπ παξφληνο, λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ, λα ηνλ επαλαιάβεη ή θαη λα κεηαβηβάζεη ηα αθίλεηα θαζ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε θαη ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε ζηνλ πιεηνδφηε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο, ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή δηθαηνχηαη είηε λα εκκείλεη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο (νπφηε ζα νθείινληαη θαη ηφθνη ππεξεκεξίαο εθ κέξνπο ηνπ πιεηνδφηε απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο), είηε λα ππαλαρσξήζεη - καηαηψλνληαο ηελ πψιεζε - δηαηεξψληαο φκσο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φιεο ηηο αμηψζεηο ηεο θαηά ηνπ πιεηνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή απνδερζεί αίηεκα ηνπ πιεηνδφηε (πνπ ππνβάιιεηαη έγγξαθα πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο πνπ θαζνξίδεη κνλνκεξψο ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή) γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο, ζα νθείινληαη απφ ηνλ πιεηνδφηε ηφθνη επί ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πψιεζεο κε ην επηηφθην πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν δεθαηξία (13) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ έσο ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 17. Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή κεηαβηβάδεη ηα πσινχκελα αθίλεηα φπσο είλαη θαη βξίζθνληαη ρσξίο θακηά ζρεηηθή επζχλε ηεο. Οη πξνζθέξνληεο δειψλνπλ φηη έιεγμαλ θαη εμέηαζαλ ηα πσινχκελα απφ πξαγκαηηθήο θαη πνιενδνκηθήο πιεπξάο, φηη απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ ηα πξννξίδνπλ θαη φηη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή δελ έρεη νπνηαδήπνηε επζχλε ιφγσ νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ ειαηηψκαηνο, ηνπ αγνξαζηή παξαηηνπκέλνπ απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ γηα ηπρφλ πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα ησλ πσινπκέλσλ θαη θπξίσο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα άξζξα 516 θαη 540 Α.Κ. 18. ε πεξίπησζε πνπ ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ε εγγχεζε ζα επηζηξαθεί άηνθα, ζε πεξίπησζε δε πνπ ε αγνξαπσιεζία δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ παξάιεηςε ή ππαηηηφηεηα ηνπ θαηαζέηε ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ απηήο ζα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. 19. ε πεξίπησζε πνπ ε αληηθεηκεληθή θνξνινγεηέα αμία ησλ πσινχκελσλ αθηλήησλ πξνζδηνξηζζεί, απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζε πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην ηίκεκα πψιεζεο, ην ηίκεκα ζα πξνζαπμεζεί ηφζν φζν λα κελ ππνιείπεηαη ηεο αληηθεηκεληθήο θνξνινγεηέαο αμίαο πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί. Γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ Λεσθ. πγγξνχ (4 νο φξνθνο γξαθείν 424) ηει ΕΘ ΝΙ Κ Η Α ΦΑΛ Ι ΣΙ Κ Η

6 Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ο Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θπιιαδίνπ, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα γηα ηελ αγνξά ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ (νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ) ηεο εηαηξείαο ζαο. Δπίζεο έιαβα γλψζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο απφ ην νπνίν δηέπνληαη νη ελ ιφγσ νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο (γξαθεία) θαη ζπγθεθξηκέλα φηη: Α) Δίλαη εθκηζζσκέλα θαη ε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο έρεη ιήμεη α/ Β) Σα ηξία γξαθεία έρνπλ ελνπνηεζεί ιεηηνπξγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα: 1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ζχλλνκα ηνίρνο κε εμψπνξηα ζηνλ θνηλφρξεζην δηάδξνκν ηεο νηθνδνκήο, κε ζπλέπεηα ηκήκα ηνπ δηαδξφκνπ εκβαδνχ 5,60 η.κ. πεξίπνπ λα απνηειεί ηνλ πξνζάιακν απηψλ θαη ηα γξαθεία 11, 12 θαη 13 λα απνθηνχλ ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε. 2. Έρεη δεκηνπξγεζεί θνπδηλάθη WC ζε ηκήκα ησλ γξαθείσλ 12, 13 θαη δηαδξφκνπ (κε ζχλλνκε δηακεξηζκαηνπνίεζε), ε δε πξφζβαζε ζε απηφ γίλεηαη απφ ην δηάδξνκν. 3. ηα γξαθεία 12 θαη 13 δελ ππάξρεη ν ελδηάκεζνο θνηλφο ηνίρνο πνπ ηα δηαρψξηδε (κε ζχλλνκε δηακεξηζκαηνπνίεζε). Γ) Γηα λα γίλεη ε κεηαβίβαζε ησλ γξαθείσλ, ζα πξέπεη: 1. Σα κε ζχλλνκα ηκήκαηα λα εληαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηαθηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Νφκν πεξί απζαηξέησλ. 2. Γηα ην ηκήκα ηνπ θνηλφρξεζηνπ δηαδξφκνπ εκβαδνχ 5,60 η.κ., πνπ θαηέρεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ελνηθηαζηή, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ζε ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Νφκν πεξί απζαηξέησλ. 3. Δάλ δελ επηηεπρζεί ζπλαίλεζε, ηφηε ζα πξέπεη ηα κε ζχλλνκα ηκήκαηα λα επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Πνιενδνκίαο. ε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ πιεηνδφηεο δειψλσ φηη: Θα αλαιάβσ, λα ηαθηνπνηήζσ ηα παξαπάλσ πνιενδνκηθά ζέκαηα ησλ ελ ιφγσ γξαθείσλ, κε έμνδα, επζχλε θαη θξνληίδα κνπ, θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ζαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα κνπ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ε αλάδεημή κνπ σο πιεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Γέρνκαη λα αγνξάζσ ηα ελ ιφγσ αθίλεηα ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη βξίζθνληαη ζήκεξα, ηεο νπνίαο έιαβα πιήξε γλψζε θαη απνδέρνκαη ξεηά, θαηεγνξεκαηηθά θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνο απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε, απαίηεζε ή δηθαίσκά κνπ θαηά ηεο εηαηξίαο ζαο πνπ κπνξεί λα απνξξέεη απφ ηελ πξαγκαηηθή θαη πνιενδνκηθή θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ θαη δειψλσ φηη νπδεκία επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε απηή έρεη ε εηαηξία ζαο. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο κνπ απφ ηηο πην πάλσ αηηίεο, θαζψο θαη απφ θάζε ηπρφλ δηθαίσκα γηα αλαζηξνθή ηεο πψιεζεο ή κείσζεο ηνπ ηηκήκαηνο. Σν πξνζθεξφκελν απφ εκέλα ηίκεκα είλαη δίθαην θαη εχινγν ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Αζήλα, Ο Π Ρ Ο Φ Ε Ρ Ω Ν

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πειραιάς, 11/10/2012 Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΘEMA : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ ΣΔΛΩΝΔΗΟ ΛΑΡΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Πιεξνθνξίεο : Μπάθα Οιπκπία Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα