ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ"

Transcript

1 ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ Σχπν, δηελεξγεί δεκφζην δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο, πνπ ζα γίλεη ζηα Γξαθεία ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., ζηελ Αζήλα, επί ησλ νδψλ Γεξαλίνπ 30 θαη Πεηξαηψο 13, (4 νο φξνθνο), γηα ηελ εληαία πψιεζε ησλ θάησζη νξηδφληησλ ηδηνθηεζηψλ: Ν. ΠΕΛΛΑ - Γιαννιηζά, επί ηες οδού Υαηδεδεμεηρίοσ 17 Σξία γξαθεία: ππ αξηζ. 11, θαζαξνχ εκβαδνχ 28,20 η.κ. θαη κηθηνχ εκβαδνχ 37,20 η.κ., κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν 10,326 ν / νν, ππ αξηζ. 12, θαζαξνχ εκβαδνχ 27,80 η.κ. θαη κηθηνχ εκβαδνχ 36,70 η.κ., κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν 10,187 ν / νν θαη ππ αξηζ. 13, θαζαξνχ εκβαδνχ 34,50 η.κ. θαη κηθηνχ εκβαδνχ 45,50 η.κ., κε πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν 12,630 ν / νν πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Α' φξνθν ηεηξαψξνθεο νηθνδνκήο θηηζκέλεο ζε νηθφπεδν εκβαδνχ θαηά ηίηιν η.κ. θαη κεηά απφ λεψηεξε επηκέηξεζε η.κ. ηεν ανακοίνωζε ασηή εκηός από ηεν εμερομενία και ηεν ώρα διενέργειας ηοσ διαγωνιζμού περιλαμβάνεηαι και ε ελάτιζηε ηιμή προζθοράς για ηεν αγορά ηων ακινήηων. Πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ πξνο πψιεζε αθηλήησλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο ηα αθφινπζα: 1. Καηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ελδηαθεξφκελνη -αθνχ έρνπλ ειέγμεη ηελ πξαγκαηηθή θαη πνιενδνκηθή θαηάζηαζε ησλ πσινπκέλσλ θαη φηη απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ ηα πξννξίδνπλ- ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα επί ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή θιεηζηέο εληφο θαθέινπ πξνζθνξέο. Οη θιεηζηνί θάθεινη κε ηηο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, φπσο παξαπάλσ, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε εθπξφζσπφ ηνπο, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν. Πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζηελ επί ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή πνζφ ίζν κε ην 10% ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ζε Σξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή ηεο «ΑΔΔΓΑ Ζ ΔΘΝΗΚΖ» ή ζε Δγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη, ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπο ζε πιεηνδφηε, γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πψιεζεο. 2. Κάζε θιεηζηφο θάθεινο πξέπεη λα πεξηέρεη κία κφλν πξνζθνξά πνπ ζα αθνξά ηελ εληαία πψιεζε ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ. 3. Κάζε θιεηζηή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν αδηαθαλή θάθειν θαη ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα πεξηιακβάλεη: Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή νλνκαηεπψλπκν (θπζηθά πξφζσπα) ή ηελ πιήξε επσλπκία (λνκηθά πξφζσπα), δηεχζπλζε, ηειέθσλν θαη αξηζκφ Γειηίνπ Σαπηφηεηνο ή Α.Φ.Μ., θαηά πεξίπησζε. Σα ζπγθεθξηκέλα αθίλεηα πνπ αθνξά ε πξνζθνξά. Σν πξνζθεξφκελν ηίκεκα. Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο, φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Φπιιαδίνπ Πψιεζεο Αθηλήησλ, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. Τπνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο. Ζκεξνκελία.

2 3α. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ φξνπο, αηξέζεηο ή αφξηζηεο εθθξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην χςνο ή ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηηκήκαηνο ή σο πξνο άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε. 4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ε επίδεημε ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή άιινπ θαηά λφκν ηζνηίκνπ εγγξάθνπ. 5. Ζ ππνβνιή ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξάο ελδηαθεξνκέλνπ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ είλαη δπλαηή, εθφζνλ δειψλεηαη ζηε ζρεηηθή πξνζθνξά, ην θπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν ή θαη ε επσλπκία ηνπ ζπζηαζεζφκελνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ επηζπκεί λα γίλεη ηειηθά ε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ ζε πεξίπησζε πιεηνδνζίαο. Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο ππνβάιεη δήισζε γηα ινγαξηαζκφ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηαζεζνκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα δειψλεη ζπγρξφλσο θαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη αγνξαπσιεζία, εθφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν ζπζηαζεζφκελν λνκηθφ πξφζσπν δελ απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κέρξη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Δθ ησλ πζηέξσλ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ είλαη επηηξεπηή, κφλνλ εθφζνλ ν ηειηθφο θαηά ηα παξαπάλσ πιεηνδφηεο, ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά ζε πνζνζηφ 50% ηνπιάρηζηνλ ή ν ηειηθφο αγνξαζηήο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο, ηέθλα, γνλείο), ή ε αγνξά δηελεξγείηαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (LEASING), κέζσ ηεο Α.Δ. ''ΔΘΝΗΚΖ LEASING'' ή άιιεο εηαηξείαο. 6. Ζ επί ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη απνζθξαγίδεη, ελψπηνλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ, νη νπνίεο κνλνγξάθνληαη απ φινπο ηνπο παξηζηακέλνπο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνηλψλεη πνηνο είλαη ν πιεηνδφηεο. 7. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθνξέο πιεηνδνηψλ είλαη ίζνπ πνζνχ ν δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη κε αλνηθηέο έγγξαθεο πξνζθνξέο αληηπξνζθνξέο κφλν κεηαμχ απηψλ νη νπνίνη ππέβαιαλ ηηο ίζεο πξνζθνξέο θαη κέρξη λα πξνθχςεη ηειηθφο πιεηνδφηεο. 8. Ο ηειηθφο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία πεξαηνχηαη κε ηελ παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο εγγπνδνζίαο, λα αλαπξνζαξκφζεη - εθφζνλ απαηηείηαη- ηελ θαηαηεζείζα εγγχεζε ζην 10% ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο ην πνζφλ απηφ, κε κεηξεηά (ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο Ννκηζκαηηθέο θαη Φνξνινγηθέο Αξρέο) ή κε Σξαπεδηθή Δπηηαγή ζε δηαηαγή ηεο «ΑΔΔΓΑ Ζ ΔΘΝΗΚΖ» ή κε Δγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο, σο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ηνχην δελ απνηειεί πξφθξηκα θαηαθχξσζεο ησλ αθηλήησλ. 9. Ζ ηπρφλ κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο ζα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ηνπ πιεηνδφηε απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα αγνξά ησλ αθηλήησλ. 10. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ν θάθεινο ηεο πψιεζεο ησλ αθηλήησλ ηίζεηαη ππφςε ησλ αξκνδίσλ Οξγάλσλ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο έγθξηζεο θαηαθχξσζεο ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηε ζπλέρεηα γλσζηνπνηείηαη ακέζσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ πιεηνδφηε ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. Γηα θαη απφ ηεο απνζηνιήο ηεο άλσ επηζηνιήο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί ην κεηαβηβαζηηθφ ζπκβφιαην, ζπληειείηαη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 11. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο, ε ππνγξαθή ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο πνπ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, αλαηίζεηαη ζε πκβνιαηνγξάθν επηινγήο ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. 12. Σν ζχλνιν ησλ εμφδσλ θάζε πψιεζεο, δειαδή ζπκβνιαηνγξαθηθά, θφξνη, ηέιε, έμνδα

3 κεηαθνξάο, ζπζθεπαζίαο, θχιαμεο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο θφξνο ή ηέινο βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή. 13. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο ησλ αθηλήησλ γίλεηαη, θαη αξρήλ, νινζρεξψο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (κε Σξαπεδηθή επηηαγή). Δίλαη δπλαηφλ φκσο λα γίλεηαη θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) κε πξνζεζκηαθφ δηαθαλνληζκφ: κε ηελ θαηαβνιή, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πψιεζεο θάζε αθηλήηνπ (κε Σξαπεδηθή επηηαγή) θαη ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ κέζα ζε έμη (6) ρξφληα κε ηζφπνζεο σο πξνο ην θεθάιαην εηήζηεο ή εμακεληαίεο, ή ηξηκεληαίεο ή θαη κεληαίεο δφζεηο. Γηα ην κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ζα εμνθιεζεί κε δφζεηο ππνινγίδνληαη ηφθνη επί ηνπ εθάζηνηε ππνινίπνπ ηνπ πηζηνχκελνπ ηηκήκαηνο κε θπκαηλφκελν, κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ, επηηφθην, απηφ πνπ ζα ηζρχεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο, γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα «ΔΣΗΑ ΠΡΟΝΟΜΗΟ» (EURIBOR ηξηκήλνπ πιένλ εηζθνξάο ηνπ Ν 128/75 - θαη ζηαζεξνχ πεξηζσξίνπ 3%). ηελ πεξίπησζε απηή ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή ζα παξαθξαηεί σο αζθάιεηα ηελ θπξηφηεηα θαη ηε λνκή ηνπ πσινπκέλνπ αθηλήηνπ κέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο νθεηιήο ηνπ αγνξαζηή. β) απφ ην πξντφλ δαλείνπ ζε πνζνζηφ φκσο κέρξη 75% ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο είηε: απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ απηψλ, νπφηε ε κεηαβίβαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αθηλήησλ ζα γίλεηαη κε δηαιπηηθή αίξεζε (ρσξίο παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη λνκήο), αληί ηεο αλαβιεηηθήο πνπ ηζρχεη ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε εγγξαθή βάξνπο απφ ηε δαλεηνδφηξηα ζε αζθάιεηα ηνπ ρνξεγεζέληνο δαλείνπ, κε ηελ θαηαβνιή φκσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαη ειάρηζηνλ, ηνπ 25% ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο (κε Σξαπεδηθή επηηαγή) θαη πξφβιεςε είζπξαμεο ηνπ νθεηινκέλνπ ππνινίπνπ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ ην αξγφηεξν, εληφθσο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αλαινγνχληεο ηφθνη, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κέρξη ηελ εκέξα είζπξαμεο ηνπ πηζηνπκέλνπ ηηκήκαηνο, ζα εηζπξάηηνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηινκέλνπ ππνινίπνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο. Δθφζνλ ν αλαδεηρζεζφκελνο πιεηνδφηεο δειψζεη πσο ε εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο πξφθεηηαη λα γίλεη απφ ην πξντφλ ζηεγαζηηθνχ, επαγγεικαηηθνχ ή επηρεηξεκαηηθνχ δαλείνπ ην νπνίν ζθνπεχεη λα δεηήζεη / ιάβεη απφ ηελ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ., ππνρξενχηαη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, λα πξνζθνκίζεη έγγξαθν ηνπ αξκνδίνπ ρξεκαηνδνηηθνχ Οξγάλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαη αξρήλ πξφζεζή ηνπ λα ρνξεγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δάλεην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν πιεηνδφηεο νθείιεη λα πξνβεί ζηελ θαη άιινλ ηξφπν (ηνηο κεηξεηνίο, ή κε πξνζεζκηαθφ δηαθαλνληζκφ) εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο ηνπ θαηαθπξσζέληνο αθηλήηνπ. Πάλησο ζε πεξίπησζε πιεξψζεσο ηεο δηαιπηηθήο αηξέζεσο ε πψιεζε αλαηξέπεηαη θαη ε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ησλ αθηλήησλ επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηελ πσιήηξηα, ελψ ηα θαηαβιεζέληα πνζά θαηαπίπηνπλ ππέξ απηήο σο πνηληθή ξήηξα άιισο, σο απνδεκίσζε ρξήζεο. απφ Σξάπεδα ή ρξεκαηννηθνλνκηθφ Οξγαληζκφ (εθηφο Δζληθήο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.), νπφηε ε πψιεζε ησλ αθηλήησλ γίλεηαη ρσξίο παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη λνκήο, κε ηελ θαηαβνιή φκσο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαη ειάρηζηνλ, ηνπ 25% ηνπ ηηκήκαηνο πψιεζεο (κε Σξαπεδηθή επηηαγή) θαη πξφβιεςε είζπξαμεο ηνπ νθεηινκέλνπ ππνινίπνπ εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ, ην αξγφηεξν,

4 εληφθσο. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εκπξφζεζκεο εμφθιεζεο ηνπ νθεηιφκελνπ ηηκήκαηνο ζα πξνζθνκίδεηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Σξάπεδαο (εθηφο Δζληθήο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.), ίζνπ πνζνχ, πιένλ πεξηζσξίνπ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ απαίηεζε ηεο εηαηξίαο καο απφ ην θεθάιαην θαη ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο φιεο ηεο παξαπάλσ ρξνληθήο πεξηφδνπ πίζησζεο ηνπ ηηκήκαηνο. Σν θείκελν ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ζα πξέπεη λα ηχρεη ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο πσιήηξηαο. γ) κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (LEASING) κέζσ θαη ηεο εηαηξείαο ''ΔΘΝΗΚΖ LEASING'' Α.Δ.: ε πεξίπησζε επηινγήο απηνχ ηνπ ηξφπνπ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ, κέζσ δειαδή ηεο Α.Δ. ''ΔΘΝΗΚΖ LEASING'' ή άιιεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη νη ελδηαθεξφκελνη λα απεπζχλνληαη έγθαηξα ζηελ εηαηξεία απηή, ε νπνία ζα απνθαζίδεη θαηά ηελ θξίζε ηεο γηα ηελ απνδνρή ή κε ηεο αίηεζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. ε πεξίπησζε παξαθξαηήζεσο ηεο θπξηφηεηαο θαη λνκήο, ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη νηνζδήπνηε θφξνο ή έμνδν πνπ επηβάιιεηαη ζηα αθίλεηα κέρξη ηελ κεηαγξαθή ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο εμνθιήζεσο ηνπ ηηκήκαηνο θαη κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηφηεηνο, ζα βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή, ηνλ νπνίνλ βαξχλνπλ επίζεο ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηεο αλαδνρήο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Δηδηθά γηα ην Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.) ν αγνξαζηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ θαηαβάιιεη ζηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θάζε ρξφλν εληφο ηνπ κελφο Ηνπλίνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ε πσιήηξηα παξαθξαηεί ηελ θπξηφηεηα ηνπ πσινπκέλνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ηα αλαινγνχληα επ απηνχ (Φ.Α.Π.) ηέιε θαη δηθαηψκαηα αλαδνρήο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή δηαηεξεί ζρεηηθψο αλαγσγηθφ δηθαίσκα θαηά ηνπ αγνξαζηή, ζε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ θαηαβάιεη νηνλδήπνηε σο άλσ θφξν, ηέινο ή έμνδν. 14. ε πεξίπησζε κε απνπιεξσκήο ηνπ πηζηνπκέλνπ ηηκήκαηνο θαη αλαζηξνθήο ηεο πψιεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ζπκβφιαην πψιεζεο, ηπρφλ πξνζζήθεο - επηζθεπέο - βειηηψζεηο θιπ., πνπ ζα γίλνπλ ζηα αθίλεηα απηά παξακέλνπλ ζε φθεινο ηεο πσιήηξηαο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ιφγσ απνδεκίσζεο γηα ηε ρξήζε απηνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα ηνπ αγνξαζηή γηα απνδεκίσζε γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο πιεξσκήο νπνηαζδήπνηε δφζεσο ηνπ πηζησζέληνο ηηκήκαηνο ή κέξνπο απηήο, ηφηε ε δφζε απηή, σο θαη νιφθιεξν ην κέρξη ηφηε κε ιεμηπξφζεζκν ππφινηπν ηνπ ηηκήκαηνο, θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα, απαηηεηά θαη έληνθα απφ ηεο πξψηεο εκέξαο θαζπζηεξήζεσο κε ην εθάζηνηε λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο θαη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή έρεη ην δηθαίσκα αληί ηεο ππαλαρψξεζεο θαηά ηα αλσηέξσ λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε απηψλ σο θαη ησλ αλαινγνχλησλ ηφθσλ, κε θάζε λφκηκν κέζν θαη δηα ηεο εθηειέζεσο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 15. ε πεξίπησζε πψιεζεο αθηλήησλ κε παξαθξάηεζε θπξηφηεηαο θαη λνκήο, ιφγσ πξνζεζκηαθνχ δηαθαλνληζκνχ, ζα εμαθνινπζνχλ ηα πσινχκελα αθίλεηα λα αζθαιίδνληαη ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηεο επηινγήο ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. Σα εηήζηα αζθάιηζηξα ζα βαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή κέρξη ηελ ηειηθή κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο θαη ηεο λνκήο ηνπ αθηλήηνπ ζε απηφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο πξηλ απφ ηελ εμφθιεζε ηνπ πηζησζέληνο ηηκήκαηνο θαη ησλ ηφθσλ απηνχ, ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ζα εηζπξάηηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θαη ζα απνδίδεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζηνλ αγνξαζηή, χζηεξα απφ πηζηνπνίεζε, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ κέρξη ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο. Δθφζνλ έρεη παξαθξαηεζεί ε θπξηφηεηα θαη ε λνκή ηνπ αθηλήηνπ, ιφγσ πξνζεζκηαθνχ

5 δηαθαλνληζκνχ, ζα κπνξεί ν πιεηνδφηεο - αγνξαζηήο λα κεηαβηβάζεη ηε ρξήζε θαη θαηνρή ηνχηνπ ζε ηξίην, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο πσιήηξηαο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. 16. Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή έρεη ην δηθαίσκα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο κέρξη ηελ θαηαθχξσζε, θαηά ηνλ φξν 10 ηνπ παξφληνο, λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ, λα ηνλ επαλαιάβεη ή θαη λα κεηαβηβάζεη ηα αθίλεηα θαζ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε θαη ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε ζηνλ πιεηνδφηε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο, ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή δηθαηνχηαη είηε λα εκκείλεη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο (νπφηε ζα νθείινληαη θαη ηφθνη ππεξεκεξίαο εθ κέξνπο ηνπ πιεηνδφηε απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο), είηε λα ππαλαρσξήζεη - καηαηψλνληαο ηελ πψιεζε - δηαηεξψληαο φκσο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φιεο ηηο αμηψζεηο ηεο θαηά ηνπ πιεηνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή απνδερζεί αίηεκα ηνπ πιεηνδφηε (πνπ ππνβάιιεηαη έγγξαθα πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο πνπ θαζνξίδεη κνλνκεξψο ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή) γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο, ζα νθείινληαη απφ ηνλ πιεηνδφηε ηφθνη επί ηνπ ηηκήκαηνο ηεο πψιεζεο κε ην επηηφθην πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν δεθαηξία (13) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ έσο ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 17. Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή κεηαβηβάδεη ηα πσινχκελα αθίλεηα φπσο είλαη θαη βξίζθνληαη ρσξίο θακηά ζρεηηθή επζχλε ηεο. Οη πξνζθέξνληεο δειψλνπλ φηη έιεγμαλ θαη εμέηαζαλ ηα πσινχκελα απφ πξαγκαηηθήο θαη πνιενδνκηθήο πιεπξάο, φηη απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ ηα πξννξίδνπλ θαη φηη ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή δελ έρεη νπνηαδήπνηε επζχλε ιφγσ νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ ειαηηψκαηνο, ηνπ αγνξαζηή παξαηηνπκέλνπ απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ γηα ηπρφλ πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα ησλ πσινπκέλσλ θαη θπξίσο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα άξζξα 516 θαη 540 Α.Κ. 18. ε πεξίπησζε πνπ ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ε εγγχεζε ζα επηζηξαθεί άηνθα, ζε πεξίπησζε δε πνπ ε αγνξαπσιεζία δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ παξάιεηςε ή ππαηηηφηεηα ηνπ θαηαζέηε ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ απηήο ζα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο. 19. ε πεξίπησζε πνπ ε αληηθεηκεληθή θνξνινγεηέα αμία ησλ πσινχκελσλ αθηλήησλ πξνζδηνξηζζεί, απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ζε πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην ηίκεκα πψιεζεο, ην ηίκεκα ζα πξνζαπμεζεί ηφζν φζν λα κελ ππνιείπεηαη ηεο αληηθεηκεληθήο θνξνινγεηέαο αμίαο πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί. Γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ Λεσθ. πγγξνχ (4 νο φξνθνο γξαθείν 424) ηει ΕΘ ΝΙ Κ Η Α ΦΑΛ Ι ΣΙ Κ Η

6 Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ο Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θπιιαδίνπ, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα γηα ηελ αγνξά ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ (νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ) ηεο εηαηξείαο ζαο. Δπίζεο έιαβα γλψζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο απφ ην νπνίν δηέπνληαη νη ελ ιφγσ νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο (γξαθεία) θαη ζπγθεθξηκέλα φηη: Α) Δίλαη εθκηζζσκέλα θαη ε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο έρεη ιήμεη α/ Β) Σα ηξία γξαθεία έρνπλ ελνπνηεζεί ιεηηνπξγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα: 1. Έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ζχλλνκα ηνίρνο κε εμψπνξηα ζηνλ θνηλφρξεζην δηάδξνκν ηεο νηθνδνκήο, κε ζπλέπεηα ηκήκα ηνπ δηαδξφκνπ εκβαδνχ 5,60 η.κ. πεξίπνπ λα απνηειεί ηνλ πξνζάιακν απηψλ θαη ηα γξαθεία 11, 12 θαη 13 λα απνθηνχλ ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε. 2. Έρεη δεκηνπξγεζεί θνπδηλάθη WC ζε ηκήκα ησλ γξαθείσλ 12, 13 θαη δηαδξφκνπ (κε ζχλλνκε δηακεξηζκαηνπνίεζε), ε δε πξφζβαζε ζε απηφ γίλεηαη απφ ην δηάδξνκν. 3. ηα γξαθεία 12 θαη 13 δελ ππάξρεη ν ελδηάκεζνο θνηλφο ηνίρνο πνπ ηα δηαρψξηδε (κε ζχλλνκε δηακεξηζκαηνπνίεζε). Γ) Γηα λα γίλεη ε κεηαβίβαζε ησλ γξαθείσλ, ζα πξέπεη: 1. Σα κε ζχλλνκα ηκήκαηα λα εληαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηαθηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Νφκν πεξί απζαηξέησλ. 2. Γηα ην ηκήκα ηνπ θνηλφρξεζηνπ δηαδξφκνπ εκβαδνχ 5,60 η.κ., πνπ θαηέρεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ελνηθηαζηή, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ζε ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Νφκν πεξί απζαηξέησλ. 3. Δάλ δελ επηηεπρζεί ζπλαίλεζε, ηφηε ζα πξέπεη ηα κε ζχλλνκα ηκήκαηα λα επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο Πνιενδνκίαο. ε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζψ πιεηνδφηεο δειψλσ φηη: Θα αλαιάβσ, λα ηαθηνπνηήζσ ηα παξαπάλσ πνιενδνκηθά ζέκαηα ησλ ελ ιφγσ γξαθείσλ, κε έμνδα, επζχλε θαη θξνληίδα κνπ, θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ζαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα κνπ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ε αλάδεημή κνπ σο πιεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ αγνξαπσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Γέρνκαη λα αγνξάζσ ηα ελ ιφγσ αθίλεηα ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη βξίζθνληαη ζήκεξα, ηεο νπνίαο έιαβα πιήξε γλψζε θαη απνδέρνκαη ξεηά, θαηεγνξεκαηηθά θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνο απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε, απαίηεζε ή δηθαίσκά κνπ θαηά ηεο εηαηξίαο ζαο πνπ κπνξεί λα απνξξέεη απφ ηελ πξαγκαηηθή θαη πνιενδνκηθή θαηάζηαζε ησλ αθηλήησλ θαη δειψλσ φηη νπδεκία επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε απηή έρεη ε εηαηξία ζαο. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο κνπ απφ ηηο πην πάλσ αηηίεο, θαζψο θαη απφ θάζε ηπρφλ δηθαίσκα γηα αλαζηξνθή ηεο πψιεζεο ή κείσζεο ηνπ ηηκήκαηνο. Σν πξνζθεξφκελν απφ εκέλα ηίκεκα είλαη δίθαην θαη εχινγν ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Αζήλα, Ο Π Ρ Ο Φ Ε Ρ Ω Ν

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5072 ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ. 37002 -Πθηάζνο Ρει.: 24273 50110-111 Φαμ: 24270 23618

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα