AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2011"

Transcript

1 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ την και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 Πίνακας Περιεχοµένων Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Έκθεση Ελέγχου Aνεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 9 Οικονοµικές Καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσµάτων 11 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 12 Ισολογισµός 13 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσεως 14 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 15 Σελίδα Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 1) Γενικές Πληροφορίες 16 Αρ. Σηµειώσεως Σελίδα 2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων Σηµαντικές Λογιστικές Πολιτικές Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία (ιδιοχρησιµοποιούµενα) Επενδύσεις σε Ακίνητα Άυλα Πάγια Στοιχεία Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων Ενεργητικού Επενδύσεις σε Αξιόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Αυτών Έντοκα άνεια 19 3,9 Απαιτήσεις από Ασφάλιστρα και λοιπές Απαιτήσεις Μισθώσεις Παράγωγα Φόρος Εισοδήµατος Παροχές στο Προσωπικό Προβλέψεις Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Αναγνώριση Εσόδων ιαχείριση Κινδύνων Προσδιορισµός των Εύλογων Αξιών Νέα πρότυπα και διερµηνείες που δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί Σηµαντικές Λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις στην εφαρµογή των λογιστικών εκτιµήσεων 3.21 Ανακατατάξεις Κονδυλίων Ανάλυση Λογαριασµών Αποτελέσµατα 4 Καθαρά δουλευµένα Ασφάλιστρα και Συναφή Έσοδα 40 5 Έσοδα Επενδύσεων 42

3 6 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση 42 7 Κέρδη / Ζηµίες Επενδύσεων 42 8 Λοιπά Έσοδα 42 9 Αποζηµιώσεις Ασφαλισµένων ουλευµένες Προµήθειες Παραγωγής Επιβάρυνση από Ασφαλιστικές Προβλέψεις Έξοδα ιάθεσης Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Λοιπά Έξοδα Φόρος Εισοδήµατος 45 Ενεργητικό 16 Επενδύσεις σε Ακίνητα Αξιόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου- ιαθέσιµα προς Πώληση Επενδύσεις για Λογαριασµό Ασφαλισµένων που φέρουν 47 τον Επενδυτικό Κίνδυνο 19 Απαιτήσεις από Ασφαλισµένους Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές Απαιτήσεις από άνεια σε Aσφαλιστές, Ασφαλισµένους, Τρίτους Απαιτήσεις από Λοιπούς Χρεώστες Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Λοιπά Άυλα Πάγια Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα Αυτών Απαιτήσεις από Αναβαλλόµενους φόρους Προµήθειες Παραγωγής και Λοιπά Έξοδα Εποµένων Χρήσεων 50 Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις 28 Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις Νέον Ασφαλιστικές Προβλέψεις Πιστωτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για Παροχές σε Εργαζοµένους 56 Πρόσθετες Πληροφορίες 34 Συναλλαγές µε Συνδεµένες Επιχειρήσεις και Πρόσωπα Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και εσµεύσεις Ελάχιστο Εγγυητικό κεφάλαιο και Επίπεδο φερεγγυότητας Ασφαλιστική Τοποθέτηση 60

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «AXA Ασφαλιστική Α.Ε.». Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της AXA Ασφαλιστική Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «AXA Ασφαλιστική Α.Ε.» κατά την 31 εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1

5 Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων α) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. β) Εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 3.18 των οικονοµικών καταστάσεων, η οποία αναφέρεται στο ότι εξαιτίας της συσσώρευσης ζηµιών από την αποµείωση µέρους των αξιογράφων διαθεσίµων προς πώληση, η καθαρή θέση της Εταιρείας έχει καταστεί µικρότερη από το 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν.2190/1920. Όπως αναφέρεται και στη Σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων την 28/2/2012, ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας, κατέβαλε για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ποσό Ευρώ προκειµένου να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν.2190/1920. ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς Αθήνα, 3 Απριλίου 2012 Ανώνυµη Ελεγκτική εταιρεία Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ηµήτριος Σούρµπης Αρ. Μ ΣΟΕΛ

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ. 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 ουλευµένα µικτά ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα Μείον: Αντασφάλιστρα και άλλα συναφή έξοδα 4 (22.728) (25.384) Καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα και έξοδα Έσοδα επενδύσεων Κέρδη/Ζηµίες από αποτίµηση/απόµειωση επενδύσεων 7 ( ) - Κέρδη / Ζηµίες από πώληση/ληξη επενδύσεων 6 (1.002) (2.510) Λοιπά έσοδα Αποζηµιώσεις ασφαλισµένων 9 (96.867) (98.983) Επιβάρυνση από ασφαλιστικές προβλέψεις 11 (10.484) (3.090) Αναλογία αντασφαλιστών επί αποζηµιώσεων & ασφαλιστικών προβλέψεων 9, Σύνολο Αποζηµιώσεων και Ασφαλιστικών Προβλέψεων (92.127) ( ) ουλευµένες προµήθειες παραγωγής 10 (27.229) (27.775) Έξοδα διάθεσης 12 (8.503) (10.305) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 13 (36.528) (27.072) Λοιπά έξοδα 14 (597) (632) Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων ( ) Φόρος εισοδήµατος 15 (7.852) (9.418) Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ( ) Αθήναι, 03 Απριλίου 2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ GRANIER JEAN LAURENT 07AI78258 ERIC PIERRE SIMON KLEIJNEN EG ΜΑΡΙΑ Β. ΓΚΙΩΝΗ Α..Τ. Σ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΚΟΤΣΩΝΗ Α. Μ. Α. : Α ΤΑΞΗΣ ΣΟΦΙΑ Χ. ΜΑΡΚΟΥ Α..Τ. ΑΒ Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων 3

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Κέρδη/(Ζηµίες) Χρήσης ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα : Κέρδη /(Ζηµιές) από αποτίµηση χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση αξιόγραφων µετά από φόρους. (87.326) (34.283) Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω αποµείωσης µετά από φόρους: Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από Φόρους (34.283) Συνολικά Έσοδα Χρήσης µετά από Φόρους: (72.761) (24.223) Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις (σελ.16-60) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 4

8 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ. 31/12/ /12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρίες 1 1 Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - ιαθέσιµα προς πώληση Επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Απαιτήσεις από: -Ασφαλισµένους Αντασφαλιστές Αντασφαλιστικές δραστηριότητες άνεια σε ασφαλιστές, ασφαλισµένους, τρίτους Λοιποί χρεώστες Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια Άϋλα πάγια Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα αυτών Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους Προµήθειες παραγωγής και λοιπά έξοδα εποµένων χρήσεων Σύνολο Ενεργητικού ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά (22.579) Αποτελέσµατα εις νέον ( ) Σύνολο Καθαρής Θέσεως ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Μαθηµατικά αποθέµατα ασφαλειών ζωής Προβλέψεις εκκρεµών αποζηµιώσεων Προβλέψεις µη δουλευµένων ασφαλίστρων Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισµένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπές προβλέψεις Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόρος Εισοδήµατος Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε Ζηµίες παραγώγων Υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζόµενους Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσεως, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων , Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις (σελ.16-60) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 5

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό ιαφορά από Αποτελέσµατα Κεφάλαιο έκδοση υπέρ Αποθεµατικά εις νέον Σύνολο το άρτιο Υπόλοιπο Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης Αποτίµηση χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση αξιόγραφων - - (34.283) - (34.283) Λοιπά (1.704) - Αποτέλεσµα περιόδου Σύνολο αποτελέσµατος - - (32.579) (24.223) Πληρωθέντα µερίσµατα (7.208) (7.208) Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους (7.208) (7.208) Υπόλοιπο (22.579) Υπόλοιπο (22.579) Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης Αποτίµηση χαρτοφυλακίου διαθεσίµων προς πώληση αξιογράφων (87.326) Μεταφορά στα αποτελέσµατα λόγω αποµείωσης µετά από φόρους Λοιπά (2.012) - Αποτέλεσµα περιόδου - ( ) ( ) Σύνολο αποτελέσµατος ( ) (72.761) Καταβεβληµένο ποσό για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Σύνολο συναλλαγών µε Μετόχους Υπόλοιπο ( ) Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις (σελ.16-60) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 6

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Note 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Κέρδη χρήσεως προ φόρων ( ) Αποσβέσεις Ζηµίες από πώληση αξιόγραφων Ζηµίες από αποτίµηση αξιόγραφων Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων 11 (3.456) Προβλέψεις (3.389) Αγορές / Πωλήσεις αξιόγραφων χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση 17 (29.605) 144 Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος (7.057) (2.918) Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις µεταβολές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία (6.386) Μεταβολές σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία: Μεταβολή απαιτήσεων (7.847) Μεταβολή Υποχρεώσεων (4.278) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (17.224) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορές άϋλων και ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 23,24 (4.198) (3.467) Πωλήσεις άϋλων και ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 23, Kαθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (4.180) (3.444) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: Μερίσµατα - (6.675) Ποσά προσαρµοσµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (6.675) Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα αυτών αρχής χρήσεως Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα αυτών τέλους χρήσεως Οι επισυναπτόµενες Σηµειώσεις (σελ.16-60) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 7

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρία») λειτουργεί από 1ης Ιανουαρίου 1999 υπό την επωνυµία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ενώ από 16 Οκτωβρίου 2007 µετονοµάστηκε σε «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». H διάρκεια της Εταιρίας, που άρχισε µε τη σύστασή της, υπό την Επωνυµία «Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», την 3 Απριλίου 1940 µε την 25518/ απόφαση του κ. Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας (Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών αρ. φύλλου 105/ ), λήγει την 31 εκεµβρίου Η Εταιρία, δυνάµει των από 19 Νοεµβρίου 1998 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων αυτής και των εταιριών «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» και «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ», συγχωνεύθηκε µετ αυτών δι απορροφήσεώς τους. Η συγχώνευση των ως άνω εταιριών εγκρίθηκε µε την 11619/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Εταιρία από τις 23 Μαρτίου 2007 ανήκει στο Γαλλικό Όµιλο ΑΧΑ ο οποίος είναι παγκόσµιος ηγέτης στον κλάδο καλύψεως χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, µε δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσµο. Η Εταιρία σχεδιάζει και διαθέτει προϊόντα Bancassurance, αποκλειστικά για τον πελάτη της ALPHA BANK (πρώην βασικός µέτοχος της Εταιρίας), µε την οποία έχει υπογράψει µακροχρόνια και αποκλειστική συνεργασία, που συνίσταται στη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων της, µέσω του µεγάλου δικτύου καταστηµάτων της ALPHA BANK. Η Εταιρία λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Π.. 400/1970 περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως όπως ισχύουν σήµερα, µε έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48 Τ.Κ µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµου Εταιριών 12850/5/Β/86/30. Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν στις 03 Απριλίου 2012 από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Κύριος µέτοχος της Μητρικής Εταιρείας είναι η εταιρεία ΑΧΑ Mediterranean Holdings S.A., µε ποσοστό συµµετοχής 99,98%. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η εξής: Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: ιευθύνων Σύµβουλος: Μέλη: Granier Jean-Laurent Raymont Marie Φιλάρετος Σπυρίδων Eric Pierre Simon Kleijnen Frederic Brice Sebastian Marie Flejou Elie Harari Alfred Joseph Urbain Philippe Bouchaert Γεώργιος αυίδ Francois Benoit Jean-Baptiste Pierre Coste Alban Christian Marie Armel De Maily Nesle 2.ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν από την Εταιρία αναφέρονται παρακάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται χωρίς παρεκκλίσεις, εκτός αν ξεκάθαρα αναφέρεται διαφορετικά. Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2011 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α. ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ιερµηνείες, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (Ι.F.R.I.C.) της IASB όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον κανονισµό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύουν κατά την 31 εκεµβρίου Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 03 Απριλίου 2012 και υπόκεινται στη τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα.π.χ.α. απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσεων κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών από την Εταιρία. Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές αυτές έγιναν στις περιοχές εκείνες που χαρακτηρίζονται από αυξηµένη πολυπλοκότητα και υποκειµενικότητα στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών και αναφέρονται στην σηµείωση

12 Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ιοίκησης της Εταιρίας, σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές µε επιπτώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων, επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί µε βάσει την αρχή του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τις επενδύσεις σε αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση καθώς και τις επενδύσεις για λογαριασµό ασφαλισµένων που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους. Τα ποσά στις Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επί µέρους Σηµειώσεις. 3.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές που εφαρµόσθηκαν κατά τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων του 2011 παρουσιάζονται παρακάτω: 3.1 Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία (Ιδιοχρησιµοποιούµενα) Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα οικόπεδα, τα κτίρια, οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε µισθωµένα ακίνητα και ο κινητός εξοπλισµός, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από την Εταιρία είτε για τις λειτουργικές εργασίες της είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τόσο τα ακίνητα, όσο και ο κινητός εξοπλισµός, παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζηµιές αποµείωσης. Στο ιστορικό κόστος περιλαµβάνονται και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την απόκτηση των παγίων. Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Επισκευές και συντηρήσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των κτιρίων και του εξοπλισµού, διενεργούνται στο κόστος κτήσης µείον την υπολειµµατική τους αξία, και υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η ωφέλιµη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής: Κτίρια ιδιόκτητα: Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτίρια µισθωµένα: Μεταφορικά Μέσα : Λοιπός έπιπλα και εξοπλισµός: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές : 20 χρόνια Η διάρκεια της µίσθωσης 6 έως 9 χρόνια 6 έως 7 χρόνια 4 έως 5 χρόνια Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται, εξετάζονται όµως για τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Οι υπολειµµατικές αξίες των παγίων και η ωφέλιµη ζωή τους αναπροσαρµόζονται, αν είναι απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις. Πάγια που έχουν υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτήσιµη αξία τους. Κέρδη και ζηµίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 3.2 Επενδύσεις σε Ακίνητα Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία έχει εντάξει κτίρια ή τµήµατα κτιρίων και την αναλογία τους επί του οικοπέδου, τα οποία εκµισθώνει µε λειτουργική µίσθωση. Οι επενδύσεις αυτές, αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, προσαυξηµένο µε τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευµένες ζηµίες από την αποµείωση της αξίας τους. Οι επενδύσεις σε ακίνητα εξετάζονται σε περιοδική βάση από εξωτερικούς πιστοποιηµένους εκτιµητές προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται πιθανή αποµείωση της αξίας τους. 9

13 Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους. Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων, η ωφέλιµη ζωή τους έχει καθορισθεί ίση µε αυτή των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων. 3.3 Άυλα Πάγια Στοιχεία Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται άδειες λογισµικού, που αποτιµούνται στο κόστος κτήσης, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής αυτών, την οποία η Εταιρία έχει καθορίσει σε 4 έως 5 έτη. Οι δαπάνες για την συντήρηση του λογισµικού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. 3.4 Αποµείωση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων Ενεργητικού Σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων εξετάζεται αν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού, δηλαδή αν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αξίας, όπως αυτή εµφανίζεται στα βιβλία της Εταιρίας στην αντίστοιχη ηµεροµηνία. Ως ένδειξη αποµείωσης εννοούνται µεταξύ άλλων, οι µεταβολές όρων ή ακύρωσης συµβολαίων µε τρίτους, η αδυναµία πληρωµών από χρεώστες µε βάση τους συµβατικούς όρους, αποφάσεις δικαστηρίων, κ.λ.π. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 3.5 Επενδύσεις σε Αξιόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου πλην παραγώγων Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ταξινοµηθεί ως αξιόγραφα ιαθέσιµα προς Πώληση, εκτός των επενδύσεων που συνδέονται µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής που οι ασφαλισµένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Η απόφαση για την ταξινόµηση των επενδύσεων λαµβάνεται κατά την απόκτησή τους. Οι επενδύσεις καταχωρούνται µε βάση την ηµεροµηνία διακανονισµού και αποτιµούνται στην αξία κτήσης, που είναι η εύλογη αξία της αντιπαροχής που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων αγοράς που σχετίζονται µε την επένδυση, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Η κατηγορία των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων αφορά επενδύσεις οι οποίες µπορεί είτε να κρατούνται µέχρι τη λήξη ή να πωληθούν προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από µεταβολή των επιτοκίων ή της τιµής ξένων νοµισµάτων. Έπειτα από την αρχική καταχώρησή τους, οι επενδύσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµες προς πώληση αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασµό της καθαρής θέσης έως ότου εκποιηθούν ή εισπραχθούν ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει αποµείωση στην αξία τους, οπότε και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες χρηµαταγορές αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται µε βάση την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία την ηµέρα συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. Επενδύσεις σε µη εισηγµένους τίτλους αποτιµώνται στην αξία κτήσης τους µείον την τυχόν υπάρχουσα απαξίωσή τους. Όλες οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης επενδύσεων σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται την ηµεροµηνία διακανονισµού της συναλλαγής (settlement date), η οποία αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 3.6 Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Noµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. 10

14 Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Μη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, τα οποία εµφανίζονται σε ιστορική αξία µετατρέπονται σε Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Μη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία που καθορίσθηκε η αξία. 3.7 Ταµειακά ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα αυτών Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα ταµειακά διαθέσιµα, οι καταθέσεις σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις άµεσης ρευστοποίησης και µηδενικού κινδύνου που λήγουν εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 3.8 Έντοκα άνεια Τα έντοκα δάνεια προς τους συνεργάτες, ασφαλιστές, ασφαλισµένους και τρίτους, καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσων δαπανών της συναλλαγής. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης, τα έντοκα δάνεια εµφανίζονται στο αναπόσβεστο κόστος τους και οι διαφορές µεταξύ κόστους και αξίας αποπληρωµής κατανέµονται στα αποτελέσµατα σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 3.9 Απαιτήσεις από ασφάλιστρα και Λοιπές Απαιτήσεις (έκτος δανείων) Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απαιτήσεις από πελάτες και λοιπούς χρεώστες η καταχώρηση των οποίων γίνεται στην εύλογη αξία της είσπραξης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µείον τυχόν αποµειώσεις. Το ποσό της πρόβλεψης αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης Μισθώσεις Η Εταιρία συνάπτει µόνο λειτουργικές µισθώσεις ακινήτων είτε ως µισθώτρια είτε ως εκµισθώτρια. Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, που η Εταιρία λειτουργεί ως µισθώτρια, δεν καταχωρεί το µισθωµένο πάγιο ως στοιχείο ενεργητικού, αναγνωρίζει δε, ως έξοδο, το ποσό των µισθωµάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου, µε τη µέθοδο του δουλευµένου. Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, που η Εταιρία λειτουργεί ως εκµισθώτρια, το µισθωµένο πάγιο παρακολουθείται ως στοιχείο ενεργητικού και διενεργούνται αποσβέσεις µε βάση την ωφέλιµη ζωή του. Το ποσό των µισθωµάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του µισθωµένου παγίου, αναγνωρίζεται ως έσοδο, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου Παράγωγα Παράγωγα που δεν προσδιορίζονται ως αντισταθµίζοντα µέσα. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία αυτών των παραγώγων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα Φόρος Εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι ο αναµενόµενος πληρωτέος φόρος επί του φορολογητέου εισοδήµατος χρήσης, βάσει θεσπισµένων ή ουσιαστικά θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καθώς και οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στο φόρο πληρωτέο προηγούµενων χρήσεων. Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται στις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 11

15 Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους αναγνωρίζονται µόνο όταν πιθανολογούνται µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ή απευθείας στην καθαρή θέση αν αφορά στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση Παροχές στο προσωπικό Η Εταιρία συµµετέχει σε διάφορα προγράµµατα παροχών προς το προσωπικό µετά την έξοδο τους από την υπηρεσία. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών, προγράµµατα καθορισµένων εισφορών και διάφορα άλλα συνταξιοδοτικά προγράµµατα παροχών. Ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών ορίζεται το πρόγραµµα µε το οποίο η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις προβλεπόµενες παροχές. Για τα προγράµµατα συγκεκριµένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από την παρούσα αξία των παροχών κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µειούµενο µε την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και των προσαρµογών που απαιτούνται για τα κέρδη ή τις ζηµιές που δεν έχουν αναγνωριστεί από τις αναλογιστικές µελέτες και του κόστους προϋπηρεσίας. Ο υπολογισµός γίνεται από πτυχιούχο αναλογιστή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, µε τη µέθοδο της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές µε επιτόκιο προεξόφλησης που ισχύει για οµόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης που έχει εκδοθεί σε νόµισµα κοινό µε αυτό το οποίο καταβάλλεται ή καθορισµένη παροχή και έχει εναποµένουσα διάρκεια που εναρµονίζεται µε τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης. Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και υπερβαίνουν το 10% της σωρευµένης υποχρέωσης αποσβένονται σε περίοδο ίση µε τη µέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή του προσωπικού. ιαφορετικά τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές δεν αναγνωρίζονται. Ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ορίζεται το πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο η Εταιρία υποχρεούται όπως καταβάλλει συγκεκριµένο ποσό εισφορών και δεν έχει ουδεµία άλλη είτε νοµική είτε συµβατική υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στη περίπτωση όπου το Ταµείο δεν θα διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει στους ασφαλισµένους του τις παροχές που τους οφείλει, σχετικά µε την τρέχουσα αλλά και την προηγούµενη προϋπηρεσία τους Προβλέψεις Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις στις οικονοµικές της καταστάσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις που προκύπτουν από γεγονότα που έχουν συµβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίησή τους θα δηµιουργήσει εκροή, το ύψος της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι σχηµατισµένες προβλέψεις επί των επισφαλών απαιτήσεων και των επιδίκων υποθέσεων επαναξιολογούνται και αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Οι εν λόγω προβλέψεις µειώνονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για το διακανονισµό των συγκεκριµένων υποχρεώσεων. Προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. Μελλοντικά γεγονότα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειµενικές ενδείξεις ότι θα συµβούν Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εφαρµογή.Π.Χ.Α. 4 Η υιοθέτηση του.π.χ.α. 4 από την Εταιρία έγινε από 1 Ιανουαρίου 2004 οπότε έγινε ταξινόµηση των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και αξιολόγηση της επάρκειας των σχηµατισµένων ασφαλιστικών προβλέψεων. 12

16 ιαχωρισµός των ασφαλιστηρίων συµβολαίων Σύµφωνα µε το.π.χ.α. 4 τα συµβόλαια, τα οποία δεν περιλαµβάνουν την κάλυψη σηµαντικού ασφαλιστικού κινδύνου, χαρακτηρίζονται είτε ως επενδυτικά είτε ως συµβόλαια παροχής υπηρεσιών, οπότε η λογιστική τους µεταχείριση καλύπτεται από τα.λ.π. 32 και 39 για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και το.λ.π. 18 για τα έσοδα. Έτσι, διαχωρίστηκαν από τις ασφαλιστικές εργασίες: i) Τα ατοµικά συµβόλαια unit-linked µε µηδενικό ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. ii) iii) Α) Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Τα οµαδικά συνταξιοδοτικά συµβόλαια διαχείρισης unit-linked. Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν απλή διαµεσολάβηση (π.χ. Άλφα διάγνωση, οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήµατος). Ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι εκείνα τα συµβόλαια µε τα οποία µεταφέρεται σηµαντικός ασφαλιστικός κίνδυνος από τον ασφαλιζόµενο στην ασφαλιστική εταιρία και όπου η ασφαλιστική εταιρία αποδέχεται να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο σε περίπτωση επέλευσης καθορισµένου αβέβαιου µελλοντικού συµβάντος που επηρεάζει αρνητικά τον ασφαλιζόµενο. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι σηµαντικός όταν και µόνον όταν ένα συµβάν θα µπορούσε να αναγκάσει την ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει σηµαντικές επιπλέον παροχές. Οι επιπλέον παροχές αναφέρονται σε ποσά που υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 10% εκείνα που θα ήταν καταβλητέα αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος δεν είχε επέλθει. Ένα συµβόλαιο που εκθέτει την ασφαλιστική εταιρία σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο χωρίς σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο, δεν είναι ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Κάποια συµβόλαια εκθέτουν την ασφαλιστική σε χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο επιπροσθέτως του σηµαντικού ασφαλιστικού κινδύνου. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες ανάλογα µε τη φύση του ασφαλισµένου κινδύνου. Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζωής Παραδοσιακά Συµβόλαια Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που εκδίδει η Εταιρία για την κάλυψη των συµβάντων θανάτου, συντάξεων, ανικανότητας, ατυχηµάτων, ασθενείας τόσο σε ατοµική όσο και σε οµαδική βάση, βραχείας ή µακράς διάρκειας. Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζωής µε χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα κέρδη και Universal life O κύριος όγκος των παραδοσιακών ασφαλιστηρίων συµβολαίων ζωής περιέχουν χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα κέρδη (DPF) επειδή ο ασφαλισµένος δύναται να λάβει πρόσθετα οφέλη πέραν αυτών που εγγυάται το συµβόλαιο, το ύψος των οποίων και η χρονική στιγµή της καταβολής τους έγκειται στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, σε συνδυασµό µε τους όρους κάθε συµβολαίου και µε την απόδοση των επενδύσεων της Εταιρίας που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές προβλέψεις ζωής. Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζωής χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα κέρδη Υφίστανται ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής χωρίς χαρακτηριστικά προαιρετικής συµµετοχής στα κέρδη το ύψος των οποίων δεν κρίνεται σηµαντικό σε σχέση µε το συνολικό ύψος του συνόλου των συµβολαίων. Συµβόλαια Παροχής υπηρεσιών Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που εκδίδει η Εταιρία και διαχειρίζεται για λογαριασµό των κατόχων των συµβολαίων. Τα ανωτέρω συµβόλαια έχουν µηδενικό ασφαλιστικό και επενδυτικό κίνδυνο και παρέχονται σε ατοµική και οµαδική βάση. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και ορισµένα προϊόντα check-up. Τα ασφάλιστρα των συµβολαίων παροχής υπηρεσιών αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το.λ.π. 18. Συµβόλαια για λογαριασµό ασφαλισµένων ζωής που οι ασφαλιζόµενοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο µε σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο (Unit Linked) Είναι συµβόλαια τα οποία µεταφέρουν τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο στον κάτοχο του συµβολαίου, αλλά ταυτόχρονα εµπεριέχουν και σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο (κάλυψη θανάτου, ανικανότητας, ατυχηµάτων και ασθενείας). 13

17 Στα υφιστάµενα συµβόλαια δεν υπάρχουν ενσωµατωµένα παράγωγα. Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών Τα ασφάλιστρα των συµβολαίων ζηµιών αναγνωρίζονται ως έσοδα (δουλευµένα ασφάλιστρα) αναλογικά µε την περίοδο διάρκειας του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Στην ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί στο επόµενο ή στα επόµενα έτη για την περίοδο από το κλείσιµο των οικονοµικών καταστάσεων µέχρι την λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα, περιλαµβάνεται στο Απόθεµα µη ουλευµένων Ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα απεικονίζονται χωρίς την µείωση των αναλογουσών προµηθειών. Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που εκδίδει η Εταιρία για την κάλυψη του κινδύνου της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ζηµιών Λοιπών Κλάδων Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα συµβόλαια που καλύπτουν τον κίνδυνο πυρός, σεισµού, χερσαίων οχηµάτων, κλοπής, µεταφορών, γενικής αστικής ευθύνης, πιστώσεων, εγγυήσεων, βοηθείας, σκαφών, πληρωµάτων και λοιπά. Στα υφιστάµενα συµβόλαια δεν υπάρχουν ενσωµατωµένα παράγωγα. Β) Ασφαλιστικές Προβλέψεις Οι ασφαλιστικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν εκτιµήσεις για τις µελλοντικές χρηµατοροές που θα προκύψουν από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του κλάδου ζωής και των κλάδων γενικών ασφαλίσεων. ιακρίνονται τα ακόλουθα είδη: i) Μαθηµατικές Προβλέψεις Οι ασφαλιστικές προβλέψεις για τις ασφαλίσεις ζωής (π.χ. απλές, µικτές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις προσόδων) υπολογίζονται ως η διαφορά της αναλογιστικής παρούσας αξίας των υποχρεώσεων που αµοιβαία έχουν αναληφθεί από την ασφαλιστική εταιρία και τον συµβαλλόµενο. Οι υπολογισµοί διεξάγονται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή τεχνική βάση (πίνακας θνησιµότητας, τεχνικό επιτόκιο) κατά την έναρξη του συµβολαίου. Για τις µικτές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις επιβίωσης και για τα ασφαλιστήρια universal life γίνεται υπολογισµός αποθεµάτων σε τιµές αγοράς (market values) λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις οικονοµικές επιπτώσεις εξ αιτίας των τρεχόντων επιτοκίων. Στην περίπτωση όπου διαπιστώνεται ζηµία κατά τον έλεγχο επάρκειας σχηµατίζεται επιπλέον πρόβλεψη. Για τα ασφαλιστήρια Universal life το µαθηµατικό απόθεµα υπολογίζεται µε αναλογιστικές µεθόδους βάσει τις αξίες λογαριασµού αποταµίευσης και εξαρτάται από την ηλικία και το φύλο του ασφαλισµένου, την διάρκεια του συµβολαίου και το έτος που διανύει το συµβόλαιο. Για τα unit linked µε σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο το µαθηµατικό απόθεµα είναι η αξία του λογαριασµού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. ii) iii) Προβλέψεις για µη δουλευµένα ασφάλιστρα Αντιπροσωπεύουν το µέρος των καθαρών εγγεγραµµένων ασφαλίστρων που καλύπτει κατ αναλογία την περίοδο από την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων µέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα ασφάλιστρα στα αντίστοιχα µητρώα της Εταιρίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση των γενικών ασφαλίσεων ο τρόπος υπολογισµού καθορίζεται από την νοµοθεσία. Απόθεµα Κινδύνων εν Ισχύ Aφορά την πρόσθετη πρόβλεψη η οποία σχηµατίζεται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων όταν το απόθεµα των µη δουλευµένων ασφαλίστρων και δικαιωµάτων εκτιµάται ότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόµενων ζηµιών και εξόδων των ασφαλιστηρίων εν ισχύ την ηµεροµηνία αυτή. 14

18 iv) Προβλέψεις για εκκρεµείς αποζηµιώσεις Το Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών (ΑΕΖ) αφορά τα ακόλουθα αποθέµατα: Απόθεµα φάκελο προς φάκελο Απόθεµα IBNR Απόθεµα IBNER Απόθεµα Αναβιώσεων (re-opened claims reserve) Απόθεµα Εµµέσων Εξόδων ιακανονισµού Το απόθεµα φάκελο προς φάκελο αφορά υποχρεώσεις για ζηµίες που έχουν συµβεί και αναγγελθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Σχηµατίζονται µε τη µέθοδο «φάκελο προς φάκελο» κατόπιν υπολογισµού του κόστους κάθε ζηµίας µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία (πραγµατογνωµοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.) κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού καθώς και τα άµεσα έξοδα διακανονισµού τους. Για το σχηµατισµό των επιπλέον αποθεµάτων που αφορούν το ΑΕΖ έχουν χρησιµοποιηθεί συνήθεις αναλογιστικές µέθοδοι (chain ladder, Bornhuetter- Ferguson Average cost Method κτλ) οι οποίες συνάδουν µε τις αρχές της ισχύουσας ασφαλιστικής νοµοθεσίας. v) Προβλέψεις για ασφαλίσεις ζωής όπου οι ασφαλισµένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Είναι οι προβλέψεις που προορίζονται για να καλύψουν αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες συνδέονται µε χρηµατοοικονοµικά µέσα στα πλαίσια συµβάσεων ζωής, των όποιων η άξια ή η απόδοση καθορίζεται µε τις επενδύσεις για τις οποίες τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο φέρει ο ασφαλισµένος. Αναγνωρίζονται στον ισολογισµό ως η τρέχουσα αξία των συνδεµένων επενδύσεων. vi) Πληρωτέες παροχές Είναι οι ασφαλιστικές παροχές που οφείλονται στους ασφαλισµένους και για διάφορους λόγους δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων. Μεταφερόµενα Έξοδα Πρόσκτησης Οι προµήθειες και τα έξοδα πρόσκτησης που σχετίζονται µε τις ανανεώσεις των υφισταµένων συµβολαίων και µε τις νέες εκδόσεις κατανέµονται στις χρήσεις ανάλογα µε τη διάρκειά τους ως ακολούθως: Όσον αφορά τις ασφαλίσεις βραχείας διάρκειας του κλάδου ζωής και τις ασφαλίσεις ζηµιών η απόσβεσή τους γίνεται αναλογικά µε το δουλευµένο ασφάλιστρο. Για τις ασφαλίσεις ζωής µακράς διάρκειας αποσβένονται σύµφωνα µε το έσοδο των ασφαλίστρων και των καταβληθέντων ή µη εξόδων πρόσκτησης µε τις αντίστοιχες παραδοχές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της υποχρέωσης για τις µελλοντικές παροχές του συµβολαίου. Αντασφαλιστικές Συµβάσεις Το µέρος του αποθέµατος που αναλογεί στους αντασφαλιστές της Εταιρίας αναγνωρίζεται ως στοιχείο Ενεργητικού «Απαιτήσεις από Αντασφαλιστές». Οι υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές αφορούν κυρίως τα οφειλόµενα αντασφάλιστρα. Η Εταιρία εξετάζει αν οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές έχουν υποστεί αποµείωση κατά την σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων, µειώνει τη λογιστική αξία τους αναλόγως και αναγνωρίζει τη ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα. 15

19 Μία απαίτηση από αντασφαλιστή είναι αποµειωµένη όταν και µόνον όταν: (α) Υπάρχουν αντικειµενικές αποδείξεις, ως αποτέλεσµα γεγονότος που συνέβη µετά την αρχική αναγνώριση της απαίτησης, ότι η Εταιρία ενδέχεται να µην εισπράξει ολόκληρο το ποσό που του αναλογεί σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, και (β) Το γεγονός αυτό έχει αξιόπιστα µετρήσιµη επίδραση στα ποσά τα οποία η Εταιρία θα εισπράξει από τον αντασφαλιστή Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που το οικονοµικό όφελος αναµένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και το ύψος τους µπορεί αξιόπιστα να µετρηθεί. Έσοδα από ασφαλιστήρια συµβόλαια Για την κατηγορία αυτή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε προηγούµενη ενότητα Έσοδα από τόκους Τα εν λόγω έσοδα αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δουλευµένου. Μερίσµατα Αναγνωρίζονται όταν εγκρίνεται η διανοµή τους από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Έσοδα από ενοίκια Λογίζονται µε βάση την αρχή του δουλευµένου και των όρων που αναφέρονται στα µισθωτήρια συµβόλαια ιαχείριση Κινδύνων Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρία είναι οι κάτωθι: α) Ασφαλιστικός κίνδυνος β) Επιτοκιακός κίνδυνος γ) Πιστωτικός κίνδυνος δ) Κίνδυνος της αγοράς ε) Κίνδυνος ρευστότητας Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει την τελική ευθύνη για τη διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων, υποβοηθούµενη από την Επιτροπή Ελέγχου, το τµήµα του Εσωτερικού Ελέγχου, την Επιτροπή Επενδύσεων, το τµήµα Εταιρικής Συµµόρφωσης και το Αναλογιστικό Τµήµα όπου αναφέρονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στο ιοικητικό Συµβούλιο. 16

20 Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού τα οποία εκτίθενται περισσότερο στους ανωτέρω κινδύνους έχουν ως εξής: Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Λογιστική αξία Σηµείωση Αξιόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου - ιαθέσιµα προς Πώληση Επενδύσεις για λογ/σµό ασφαλισµένων που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού στην Εύλογη Αξία Ταµειακά ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα αυτών Συνολικές Απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού στο αναπόσβεστο κόστος Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού - Σύνολο Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Παθητικού: Λογιστική αξία Σηµείωση Προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισµένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε ζηµιές παραγώγων Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Παθητικού στην Εύλογη Αξία Ασφαλιστικές Προβλέψεις Πιστωτές και λοιπές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Παθητικού στο αναπόσβεστο κόστος Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Παθητικού - Σύνολο Εύλογες αξίες έναντι λογιστικών αξιών Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, οι εύλογες αξίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις αντίστοιχες λογιστικές. Η Εταιρία χρησιµοποιεί την κυβερνητική καµπύλη απόδοσης της ηµεροµηνίας ισολογισµού µε την προσθήκη µιας σταθερής πιστωτικής διακύµανσης για την προεξόφληση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. α) Ασφαλιστικός Κίνδυνος Ο κίνδυνος στα ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι η πιθανότητα του να επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και η αβεβαιότητα για το ύψος της τελικής αποζηµίωσης. Από την φύση της ασφαλιστικής σύµβασης, ο κίνδυνος είναι τυχαίος και εποµένως απρόβλεπτος. Για ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών συµβάσεων όπου η θεωρία της πιθανότητας εφαρµόζεται στην τιµολόγηση και στην πρόβλεψη, ο κύριος κίνδυνος των ασφαλιστικών συµβάσεων είναι ότι οι πραγµατικές ζηµιές και οι αποζηµιώσεις µπορεί να υπερβαίνουν το ποσό που περιλαµβάνεται στις προβλέψεις. Αυτό µπορεί να συµβεί όταν η συχνότητα ή / και η σφοδρότητα των ζηµιών είναι µεγαλύτερη από αυτή που αρχικά είχε εκτιµηθεί. Τα ασφαλιστικά γεγονότα είναι τυχαία και ο πραγµατικός αριθµός των ζηµιών και το ύψος των αποζηµιώσεων µπορεί να διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο από την καθιερωµένη εκτίµηση χρησιµοποιώντας στατιστικές τεχνικές. 17

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2012

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2012 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2013

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2013 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2014

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2014 AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ 31.12.2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε. AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ KOKKINOY Α.Ε AP. ΓΕΜΗ: 118051901000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» «ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31. 12. 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Βαλαωρίτου 3 & Βουκουρεστίου 22, 106 71, Αθήνα 210-3710500 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της VICTORIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ την 16 Μαϊου 2011 και

Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της VICTORIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ την 16 Μαϊου 2011 και VICTORIA AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2010 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ EFG Eurolife AEAZ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 EFG Eurolife AEAZ Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ALLIANZ ΕΛΛΑΣ AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα