ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚ ΚΑΙ ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Επιμέλεια: Μ. Δ. Χρυσομάλλης Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚ ΚΑΙ ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006. Επιμέλεια: Μ. Δ. Χρυσομάλλης Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚ ΚΑΙ ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Προλογικό σημείωμα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 Επιμέλεια: Μ. Δ. Χρυσομάλλης Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στις φιλόξενες σελίδες του Digesta καταγράφουμε την ετήσια παρουσία της Ελλάδας ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ (Δικαστήριο και Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - ΔΕΚ και ΠΕΚ). Πρόκειται για μια καταγραφή των αποφάσεων ελληνικού ενδιαφέροντος κατά θεματική ενότητα και όχι κατά ημερομηνία έκδοσης ή είδος διαδικασίας/προσφυγής. Τέτοιες θεωρούνται, κυρίως, αποφάσεις επί προσφυγών για παράβαση που στράφηκαν κατά της Ελλάδας, αποφάσεις επί προσφυγών ακυρώσεως, κατά παραλείψεως και αποζημιώσεως που ασκήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση ή από Έλληνες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατά των Κοινοτικών Οργάνων, προδικαστικές παραπομπές στο ΔΕΚ εκ μέρους ελληνικών δικαστηρίων και παραπομπές στο ΔΕΚ εκ μέρους δικαστηρίων άλλων κρατών - μελών, στις οποίες εμπλέκεται Έλληνας ως διάδικος στην κύρια δίκη και, τέλος, αποφάσεις του ΔΕΚ επί αναιρέσεων κατά των αποφάσεων του ΠΕΚ. Η καταγραφή περιλαμβάνει τις οριστικές αποφάσεις του ΔΕΚ ή του ΠΕΚ και όχι τις εισαχθείσες υποθέσεις κατά την περίοδο αναφοράς ή τις υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση αλλά βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο (π.χ. έχουν δημοσιευτεί οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ή η Έκθεση της επ ακροατηρίω συζητήσεως). Η παρουσίαση περιορίζεται στον τίτλο της απόφασης (δικαστήριο, αριθμός απόφασης, διάδικοι, ημερομηνία εκδόσεως), στην συνοπτική περίληψη και στο διατακτικό της και δεν περιλαμβάνει άλλα μέρη και κυρίως το σκεπτικό του δικαστηρίου. Άλλες από τις αποφάσεις είναι δημοσιευμένες και άλλες αδημοσίευτες ακόμη στη Συλλογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου, αφού η δημοσίευσή τους εκεί καθυστερεί περισσότερο από δυο χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πύλη του ΔΕΚ για να αντλήσουν το σύνολο των στοιχείων μιας αποφάσεως, που τους ενδιαφέρει ειδικά. Κλείνοντας αυτό το προλογικό σημείωμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ κα Φρόσω Σακκά για τη συμβολή της στη 377

2 378 Διάλογος με τη Νομολογία Digesta 2006 συγκέντρωση αυτού του υλικού. Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Μ.Δ.Χ. ΔΕΚ, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-158/04 και C-159/04, Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος AE, πρώην ΤΡΟΦΟ Super-Markets AE και Carrefour- Μαρινόπουλος AE κατά Ελληνικού Δημοσίου, Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ιωαννίνων, απόφαση της , προδικαστική, αδημοσίευτη. Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Άρθρο 28 ΕΚ Ποσοτικοί περιορισμοί Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος Διάθεση στο εμπόριο κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας. Το Δικαστήριο πρώτο τμήμα (K. Schiemann, πρόεδρος του τετάρτου τμήματος, προεδρεύων του πρώτου τμήματος, N. Colneric, K. Lenaerts, E. Juhász (εισηγητή) και E. Levits, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: M. Poiares Maduro), κρίνοντας επί των ερωτημάτων που υπέβαλε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, με αποφάσεις της 10ης και 26ης Νοεμβρίου 2003, αποφασίζει: Το άρθρο 28 ΕΚ έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία εξαρτά την πώληση προϊόντων «bake - off» από τους ίδιους όρους με τους ισχύοντες για τη μέθοδο πλήρους παρασκευής και διαθέσεως στο εμπόριο του παραδοσιακού άρτου και των παραδοσιακών προϊόντων αρτοποιίας. ΔΕΚ, υπόθεση C-82/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της , αδημοσίευτη. Παράβαση κράτους - μέλους Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων Άρθρο 28 ΕΚ Ποσοτικοί περιορισμοί Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος Εμπορία προψημένων και κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας. Το Δικαστήριο πρώτο τμήμα (K. Schiemann, πρόεδρος του τέταρτου τμήματος, προεδρεύων του πρώτου τμήματος, N. Colneric, K. Lenaerts, E. Juhász (εισηγητή) και E. Levits, δικαστές, γενικός εισαγγελέας M. Poiares Maduro), αποφασίζει: 1) Η Ελληνική Δημοκρατία, εξομοιώνοντας τη διαδικασία τελικής ψήσεως ή αναθερμάνσεως των προϊόντων «bake-off» με τη διαδικασία πλήρους παρασκευής άρτου και υπάγοντάς την στις προϋποθέσεις της σχετικής με την αρτοποιία εθνικής νομοθεσίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 28 ΕΚ. 2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα ΔΕΚ, υπόθεση C-65/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της , αδημοσίευτη. Παράβαση κράτους - μέλους Άρθρα 28 ΕΚ και 30 ΕΚ Ελεύθερη κυκλοφορία των

3 Digesta 2006 Διάλογος με τη Νομολογία 379 εμπορευμάτων Άρθρο 43 ΕΚ Ελευθερία εγκαταστάσεως Άρθρο 49 ΕΚ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Απαγόρευση εγκαταστάσεως και λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων επ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων Οδηγία 98/34/ΕΚ Τεχνικά πρότυπα και κανονισμοί Εθνική κανονιστική ρύθμιση εφαρμοζόμενη στα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά παίγνια. Το Δικαστήριο δεύτερο τμήμα (C. W. A. Timmermans, πρόεδρος, R. Schintgen, P. Kūris (εισηγητή), Γ. Αρέστη και L. Bay Larsen, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: F. G. Jacobs) αποφασίζει: 1) Η Ελληνική Δημοκρατία, εισάγοντας με τα άρθρα 2, παράγραφος 1, και 3 του νόμου 3037/2002 την απαγόρευση, επ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων προβλεπομένων στα άρθρα 4 και 5 του ίδιου νόμου, εγκαταστάσεως και λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, καθώς και από το άρθρο 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου ) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα. Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ΔΕΚ, υπόθεση C-215/05 P, Θεόδωρος Παπουλάκος κατά Ιταλικής Δημοκρατίας και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση της , Συλλ. 2006, σελ. Ι-18. Αίτηση αναιρέσεως Άρθρο 119 του Κανονισμού Διαδικασίας Αίτηση αναιρέσεως προδήλως απαράδεκτη. Το Δικαστήριο πέμπτο τμήμα (J. Makarczyk, πρόεδρος, R. Schintgen και Γ. Αρέστη (εισηγητή), δικαστές, γενικός εισαγγελέας: M. Poiares Maduro) διατάσσει: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως. 2) Ο Θ. Παπουλάκος φέρει τα δικαστικά έξοδά του. Ελευθερία εγκατάστασης ΔΕΚ, υπόθεση C-285/05, Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, ANEK, Μινωικές Γραμμές, N. E. Λέσβου, Blue Star Ferries κατά Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,

4 380 Διάλογος με τη Νομολογία Digesta 2006 Υπουργού Αιγαίου, απόφαση της , προδικαστική, αδημοσίευτη. Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας Κανονισμός (ΕΟΚ) 3577/92 Θαλάσσιες ενδομεταφορές Μεταβατική περίοδος Απευθείας εφαρμογή Οδηγία 98/18/ΕΚ Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία Συμβατό εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως απαγορεύουσας την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς όσον αφορά τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ορισμένη ηλικία. Το Δικαστήριο δεύτερο τμήμα (C. W. A. Timmermans (εισηγητή), πρόεδρο, R. Schintgen, R. Silva de Lapuerta, J. Klučka και L. Bay Larsen, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer), κρίνοντας επί των ερωτημάτων που υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση της 10ης Μαΐου 2005, αποφασίζει: 1) Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών - μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές - καμποτάζ), ο κανονισμός αυτός έχει την έννοια ότι δεν μπορεί να παράσχει δικαιώματα στους ιδιώτες, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, στον τομέα των θαλάσσιων ενδομεταφορών μεταξύ λιμένων σε νησιά της Ελλάδας, όσον αφορά τις τακτικές γραμμές επιβατηγών μεταφορών και πορθμείων και τις μεταφορές που εκτελούν σκάφη κάτω των 650 τόνων. 2) Τα άρθρα 5, παράγραφος 2, και 6, παράγραφος 3, στοιχεία α έως γ, στ, και ζ, της οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1998, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, έχουν την έννοια ότι αντίκεινται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στο πλαίσιο της κύριας δίκης, η οποία επιβάλλει απόλυτη απαγόρευση για την εκτέλεση εσωτερικών δρομολογίων στα πλοία που έχουν συμπληρώσει ορισμένη ηλικία, όταν το οικείο κράτος - μέλος δεν έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση των απαιτήσεων ασφαλείας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 4, της οδηγίας αυτής. Γεωργία ΠΕΚ, υπόθεση T-251/04, Ελληνική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση της , Συλλ. 2006, σελ. ΙΙ-44. ΕΓΤΠΕ Δαπάνες αποκλειόμενες από την κοινοτική χρηματοδότηση Δημόσια αποθεματοποίηση ρυζιού Ανωτέρα βία Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά Ενίσχυση στους απόρους Πρόγραμμα αναδιαρθρώσεως στον τομέα των οπωροκηπευτικών Κατ αποκοπήν διορθώσεις Εικοσιτετράμηνη προθεσμία.

5 Digesta 2006 Διάλογος με τη Νομολογία 381 Το Πρωτοδικείο δεύτερο τμήμα (J. Pirrung, πρόεδρος, N. J. Forwood και Σ. Παπασάββα, δικαστές), αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την προσφυγή. 2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα. Ανταγωνισμός ΔΕΚ, υπόθεση C-110/04 P, Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή ΑΕ κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση της , Συλλ. 2006, σελ. Ι-44. Αίτηση αναίρεσης Άρθρο 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 81, παράγραφος 1, ΕΚ) Ανταγωνισμός Συμπράξεις Συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων Ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής Το Δικαστήριο έκτο τμήμα [J. Malenovský, πρόεδρος, J.-P. Puissochet (εισηγητή) και U. Lõhmus, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer], στην υπόθεση με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου, εκδίδει την ακόλουθη Διάταξη: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης. 2) Απορρίπτει την αντίθετη αίτηση αναίρεσης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3) Καταδικάζει την «Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή ΑΕ» στο 90 % των δικαστικών εξόδων. 4) Καταδικάζει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο 10 % των δικαστικών εξόδων. Κρατικές ενισχύσεις ΠΕΚ, υπόθεση T-416/05 R, Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διάταξη της , Συλλ. 2006, σελ. ΙΙ-45. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης Κρατικές ενισχύσεις Επείγον. Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου διατάσσει: 1) Απορρίπτει την αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. 2) Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα. Φορολογία ΔΕΚ, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-181/04 έως C-183/04, ΕΛΜΕΚΑ NE κατά Υπουργού Οικονομικών, απόφαση της , προδικαστική, αδημοσίευτη.

6 382 Διάλογος με τη Νομολογία Digesta 2006 Έκτη οδηγία ΦΠΑ Απαλλαγές Άρθρο 15, σημεία 4, στοιχείο α, 5 και 8 Απαλλαγή της μισθώσεως πλοίων θαλάσσης Έκταση. Το Δικαστήριο δεύτερο τμήμα (C. W. A. Timmermans, πρόεδρος τμήματος, J. Makarczyk, R. Silva de Lapuerta, P. Kūris και Γ. Αρέστη (εισηγητή), δικαστές, γενική εισαγγελέας: C. Stix-Hackl), κρίνοντας επί των ερωτημάτων που υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ελλάδα) με αποφάσεις της 3ης Μαρτίου 2004, αποφασίζει: 1) Το άρθρο 15, σημείο 4, στοιχείο α, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, στο οποίο παραπέμπει το σημείο 5 του ιδίου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/111/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1992, έχει εφαρμογή όχι μόνον επί πλοίων χρησιμοποιουμένων στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και για την επί κομίστρω μεταφορά επιβατών, αλλά και επί πλοίων χρησιμοποιουμένων στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και για την άσκηση εμπορικής, βιομηχανικής ή αλιευτικής δραστηριότητας. 2) Το άρθρο 15, σημείο 8, της έκτης οδηγίας 77/388 έχει την έννοια ότι η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή απαλλαγή αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας στον εφοπλιστή προς κάλυψη άμεσων αναγκών των πλοίων θαλάσσης. 3) Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας, οι αρμόδιες εθνικές φορολογικές αρχές υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να κρίνει αν, υπό τις περιστάσεις της υποθέσεως της κύριας δίκης, ο υποκείμενος στον φόρο μπορούσε ευλόγως να υποθέσει ότι η σχετική απόφαση ελήφθη από την αρμόδια αρχή. Προσέγγιση των νομοθεσιών ΔΕΚ, υπόθεση C-475/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της , Συλλ. 2006, σελ. Ι-69. Παράβαση κράτους - μέλους Οδηγία 2002/58/ΕΚ Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Προστασία της ιδιωτικής ζωής Προστασία των φυσικών προσώπων Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Το Δικαστήριο έκτο τμήμα [J. Malenovský, πρόεδρος, A. Borg Barthet και U. Lõhmus (εισηγητή), δικαστές, γενική εισαγγελέας: C. Stix-Hackl] αποφασίζει: 1) Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εμπροθέσμως τις απαραίτητες

7 Digesta 2006 Διάλογος με τη Νομολογία 383 νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προς συμμόρφωση με την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή. 2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα Κοινωνική πολιτική ΔΕΚ, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-187/05 έως C-190/05, Γ. Αγοραστούδης, Ιωάννης Πάνου, Κωνσταντίνος Κοτσαμπουγιούκης κλπ κατά Goodyear Ελλάς ABEE, απόφαση της , προδικαστική, αδημοσίευτη. Ομαδικές απολύσεις Οδηγία 75/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο δ Διακοπή της δραστηριότητας επιχειρήσεως κατόπιν δικαστικής αποφάσεως Διακοπή της δραστηριότητας επιχειρήσεως που αποφασίζεται οικειοθελώς από τον εργοδότη. Το Δικαστήριο πρώτο τμήμα (P. Jann, πρόεδρος, K. Schiemann, N. Colneric, E. Juhász (εισηγητή) και E. Levits, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer), κρίνοντας επί των ερωτημάτων που υπέβαλε ο Άρειος Πάγος με αποφάσεις της 17ης Μαρτίου 2005, αποφασίζει: Η οδηγία 75/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι εφαρμόζεται σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων λόγω οριστικής παύσεως της λειτουργίας επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως η οποία αποφασίζεται οικειοθελώς από τον εργοδότη, χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση, ενώ η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο δ, της εν λόγω οδηγίας δεν δικαιολογεί τη μη εφαρμογή αυτής. Περιβάλλον και καταναλωτές ΔΕΚ, υπόθεση C-390/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της , αδημοσίευτη. Παράβαση κράτους - μέλους Κανονισμός (ΕΚ) 2037/2000 Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος Το ΔΕΚ όγδοο τμήμα [E. Juhász, πρόεδρος, R. Silva de Lapuerta (εισηγήτρια) και Γ. Αρέστη, δικαστές, γενικός εισαγγελέας: P. Mengozzi], αποφασίζει:

8 384 Διάλογος με τη Νομολογία Digesta ) Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η ανάκτηση, η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση και η καταστροφή των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, παραλείποντας να υποβάλει στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001, έκθεση με στοιχεία σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις και τις ποσότητες χρησιμοποιημένων ελεγχόμενων ουσιών που ανακτήθηκαν, ανακυκλώθηκαν, αποκαταστάθηκαν ποιοτικά ή καταστράφηκαν και παραλείποντας να λάβει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προκειμένου ο σταθερός εξοπλισμός με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών να ελέγχεται ετησίως ως προς τυχόν διαρροές, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 16, παράγραφοι 5 και 6, και 17, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα. Πνευματική ιδιοκτησία ΠΕΚ, υπόθεση T-35/04, Αθηναϊκή Οικογενειακή Αρτοποιία ΑΒΕΕ, κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), απόφαση της , Συλλ. 2006, σελ. ΙΙ-44. Κοινοτικό σήμα Διαδικασία ανακοπής Προγενέστερο λεκτικό σήμα FERRERO Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος που περιλαμβάνει το λεκτικό στοιχείο «FERRÓ» Απόλυτος λόγος αρνήσεως καταχωρίσεως Κίνδυνος συγχύσεως Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94. Το Πρωτοδικείο τρίτο τμήμα (M. Jaeger, πρόεδρος, J. Azizi και E. Cremona, δικαστές) αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την προσφυγή. 2) Καταδικάζει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα). 3) Η παρεμβαίνουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα Έρευνα, πληροφόρηση, εκπαίδευση, στατιστικές ΠΕΚ, υπόθεση T-7/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Παρθενών ΑΕ Οικοδομικών Τεχνικών Τουριστικών Βιομηχανικών Εμπορικών και Εξαγωγικών Εργασιών, απόφαση της , αδημοσίευτη.

9 Digesta 2006 Διάλογος με τη Νομολογία 385 Ρήτρα διαιτησίας Τέταρτο πρόγραμμα - πλαίσιο για τις δράσεις έρευνας, τεχνολογικής αναπτύξεως και επιδείξεως Αναζήτηση των προκαταβληθέντων ποσών. Το Πρωτοδικείο δεύτερο τμήμα (J. Pirrung, πρόεδρος, N. J. Forwood και Σ. Παπασάββα, δικαστές) αποφασίζει: 1) Υποχρεώνει την εναγομένη, Παρθενών ΑΕ Οικοδομικών Τεχνικών Τουριστικών Βιομηχανικών Εμπορικών και Εξαγωγικών Εργασιών, να καταβάλει στην Επιτροπή το ποσό των ,53 ευρώ εντόκως με το επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως, προσαυξημένο κατά μιάμιση μονάδα για το χρονικό διάστημα από 31 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2002 και κατά δύο μονάδες από την 1η Ιανουαρίου 2003 μέχρι την αποπληρωμή της οφειλής. 2) Απορρίπτει την αγωγή κατά τα λοιπά. 3) Η Επιτροπή φέρει το ένα τρίτο των δικαστικών της εξόδων και το ένα τρίτο των εξόδων της εναγομένης, η δε εναγομένη φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων καθώς και τα δύο τρίτα των εξόδων της Επιτροπής. Εξωτερικές σχέσεις ΔΕΚ, συνδικαζόμενες υποθέσεις C-23/04 έως C-25/04, Σφακιανάκης ΑΕΒΕ κατά Ελληνικού Δημοσίου, απόφαση της , προδικαστική, Συλλ. 2006, σελ. Ι Συμφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ - Ουγγαρίας Υποχρέωση αμοιβαίας συνδρομής των τελωνειακών αρχών Εκ των υστέρων είσπραξη εισαγωγικών δασμών κατόπιν της ανακλήσεως, στο κράτος εξαγωγής, των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εισαγομένων προϊόντων. Το Δικαστήριο δεύτερο τμήμα (C. W. A. Timmermans, πρόεδρος, J. Makarczyk, R. Silva de Lapuerta (εισηγήτρια), P. Kūris και Γ. Αρέστη, δικαστές, γενικός εισαγγελέας P. Léger),κρίνοντας επί των ερωτημάτων που υπέβαλε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Ελλάδα) με αποφάσεις της 30ής Σεπτεμβρίου 2003, αποφασίζει: 1) Τα άρθρα 31, παράγραφος 2, και 32 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών - μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 3/96 του Συμβουλίου Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών - μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, της 28ης Δεκεμβρίου 1996, έχουν την

10 386 Διάλογος με τη Νομολογία Digesta 2006 έννοια ότι οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εντός του κράτους εξαγωγής επί των προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου του κύρους των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εμπορευμάτων που πραγματοποιούν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, εφόσον οι εν λόγω αρχές έχουν πληροφορηθεί την άσκηση των προσφυγών αυτών και το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών, τούτο δε ανεξαρτήτως του αν ο έλεγχος του κύρους των πιστοποιητικών κυκλοφορίας διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής ή όχι. 2) Η πρακτική αποτελεσματικότητα της καταργήσεως των δασμών την οποία προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών - μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, η οποία συνάφθηκε και εγκρίθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1993, εμποδίζει την έκδοση διοικητικών αποφάσεων που επιβάλλουν την καταβολή δασμών, πλέον φόρων και προστίμων, τις οποίες λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής πριν τους γνωστοποιηθεί η τελική έκβαση της δίκης επί των προσφυγών που έχουν ασκηθεί κατά των αποτελεσμάτων του εκ των υστέρων ελέγχου και ενώ οι αποφάσεις του κράτους εξαγωγής με τις οποίες χορηγήθηκαν αρχικώς τα πιστοποιητικά EUR.1 δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί. 3) Δεν επηρεάζει την απάντηση που δόθηκε στα τρία πρώτα ερωτήματα το γεγονός ότι ούτε οι ελληνικές ούτε οι ουγγρικές τελωνειακές αρχές ζήτησαν τη σύγκληση της επιτροπής συνδέσεως του άρθρου 33 του πρωτοκόλλου αριθ. 4, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 3/96. Θεσμικό δίκαιο ΠΕΚ, υπόθεση T-85/05, Δήμος Άνω Λιοσίων (Ελλάδα), Γούλα Θεοδώρα, Αργυρόπουλος Αργύρης, Μανής Ιωάννης, Νταλίπη Ελένη, Παπαγρηγορίου Βασίλης, Φραγκαλέξης Γεώργιος κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διάταξη της , Συλλ. 2006, σελ. ΙΙ-5. Απαράδεκτο Πρόσωπα μη τυγχάνοντα αποδέκτες των κοινοτικών πράξεων Άμεσος επηρεασμός τους. Το Πρωτοδικείο δεύτερο τμήμα (J. Pirrung, πρόεδρος, N. J. Forwood και Σ. Παπασάββα, δικαστές) εκδίδει την ακόλουθη Διάταξη: 1) Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη. 2) Οι προσφεύγοντες φέρουν τα δικαστικά έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων.

11 Digesta 2006 Διάλογος με τη Νομολογία 387 ΠΕΚ, υπόθεση T-92/06, Λαδεμπορική OE, Απόστολος Παρούσης & Σία OE κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διάταξη της , αδημοσίευτη. Εξωσυμβατική ευθύνη Οικονομική συνδρομή του ΕΓΤΠΕ Ποινικές διώξεις και διοικητικές κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο Άρνηση της Επιτροπής να λάβει θέση και να κινήσει διαδικασία διαπιστώσεως παραβάσεως Προσφυγή εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει στερούμενη παντελώς νομικής βάσεως. Τo Πρωτοδικείο πέμπτο τμήμα (M. Βηλαρά, πρόεδρος, F. Dehousse, D. Šváby, δικαστές,) εκδίδει την ακόλουθη Διάταξη: 1) Απορρίπτει την αγωγή. 2) Οι ενάγουσες καταδικάζονται στα δικαστικά έξοδα.

Β) Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007

Β) Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 Β) Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Προλογικό σημείωμα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 Επιμέλεια: Μιχαήλ Δ. Χρυσομάλλης Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Για τέταρτη συνεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ] Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα Αριθµός απόφασης: T-133 Έτος: 2009 - Κοινοτικό σήµα. ιαδικασία κηρύξεως ακυρότητας. Εικονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: T-571 - Κοινοτικό σήµα.

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ & ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΟΜΙΚΗ & ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚ ΟΤΗΣ : ΕΛΤΙΟ ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗ & ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2005 Αρ. Τεύχους: 1

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò»

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÙÍ «e-èýìéò» LawNet L e g a l S e a r c h E n g i n e s ùò äçìéïõñãßáò, åëåõèåñßáò êáé áóõäïóßáò Ðñïóôáóßá & ðñïóâïëþ ôïõ éäéùôéêïý âßïõ Äéêçãïñéêü Ãñáöåßï Ãñçãüñç Ôóüëéá & Óõíåñãáôþí

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει μονοπώλιο εκμεταλλεύσεως διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα