ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Πολιτισμού και Τουρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Aριθμ. 2/13695/0022 Καθορισμός του αριθμού των κατά μήνα συνεδριάσεων και της μηνιαίας αποζημίωσης των προσώπων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφάλισης της Τράπε ζας της Ελλάδος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 64 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργα σιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115 Α ). β) του άρθρου 138 παρ. 3 του Ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινω νικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ 58 Α ). γ) του άρθρου 1, παρ. 7 και του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α ). δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). ε) του π.δ/τος 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α ). 2. Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234 Β ). 3. Την αριθμ. Υ275/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595 Β ). 4. Την αριθμ. 2672/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β ). 5. Την παρ. Γ της αριθμ. 2/39410/0022/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι σμός μηνιαίας αποζημίωσης Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, μελών, εισηγητών και γραμματέων των Δι οικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 326 ΥΟΔΔ). 6. Το αριθ. Φ.71999/οικ.4756/272/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 7. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Προ καλείται συνολική ετήσια δαπάνη στον Προϋπολογι σμό της Τράπεζας της Ελλάδος, που ανέρχεται στα ,00 περίπου, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τον αριθμό των κατά μήνα συνεδρι άσεων του Συμβουλίου Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος σε τέσσερις (4). 2. Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Κυβερ νητικού Επιτρόπου, των μελών και του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, καθορί ζεται ως εξής: Πρόεδρος 115, Κυβερνητικός Επίτροπος, μέλη και Γραμματείς 100 έκαστος. 3. Τα ποσά των αποζημιώσεων καταβάλλονται για τις τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Τυχόν πραγμα τοποίηση περισσοτέρων συνεδριάσεων δε δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση. Για συμμετοχή σε λιγότερες συνεδριάσεις των τεσσάρων (4) η αποζημί ωση περικόπτεται ανάλογα. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αμοίβονται όπως ανω τέρω, μόνο όταν αναπληρώνουν στις συνεδριάσεις τα τακτικά μέλη και για όσες συνεδριάσεις συμμετέχουν.

2 474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 4. Οι εν λόγω συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. 5. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. ΥΦΥΠOYΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Aριθμ. 2/14726/0022 Καθορισμός των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πι στοποίησης Προσόντων (Ν.Π.Ι.Δ.). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65 Α ), όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρ θρου 2 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α ), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κώδι κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 6. Τις διατάξεις της υπ αρ. Υ274/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Ανα πληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά» (ΦΕΚ 1595 Β ). 7. Τις διατάξεις της υπ αρ. 2672/ απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β ). 8. Την αριθμ /Η/ απόφαση της Υπουρ γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) (ΦΕΚ 405/ ΥΟΔΔ). 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους εξήντα εννιά χιλιάδων ευρώ ( ) περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ ( ) περίπου για κάθε επόμενο οι κονομικό έτος. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στην κατηγορία εξόδων (61) του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων οικονομικού έτους 2011 και από την ίδια κα τηγορία εξόδων στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του Προέ δρου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσό ντων (Ν.Π.Ι.Δ.) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( 4.000,00). Στον ανωτέρω δεν καταβάλλονται επιδόματα εορτών και άδειας. 2. Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των Μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλί ου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ν.Π.Ι.Δ.) ως εξής: Α) Πρόεδρος: πενήντα ευρώ ( 50,00) κατά συνεδρί αση. Β) Αναπληρωτής Πρόεδρος: πενήντα ευρώ ( 50,00) κατά συνεδρίαση. Γ) Μέλη: σαράντα ευρώ ( 40,00) κατά συνεδρίαση για το καθένα. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται για πραγματο ποίηση τεσσάρων (4) συνεδριάσεων κατά μήνα. Τυχόν πραγματοποίηση περισσοτέρων των τεσσάρων (4) συνεδριάσεων κατά μήνα, δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση. 3. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από Αθήνα, 17 Μαρτίου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Αριθμ. 222/0056 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010 «Προ στασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α 65). 6. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ θρο 15 Ν. 3614/2007)». 7. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 8. Την αριθμ. 2/67009/0004/ (ΦΕΚ Β 1668) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιο νομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ θύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμ ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (Άρθρο 2 στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ). 9. Την αριθμ. 2/39050/0022/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/ ). 10. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ). 11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 13. Την εγκεκριμένη στην αρ. 431/ συνεδρία ση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην αρ. 431/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2010 έως 30/06/2011, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥ ΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣ ΣΑΣ» (κωδ. 2) της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙ ΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (κωδ: ) (Δικαιούχος: «Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΕΚΤ, του ΕΣΠΑ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ν , υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Π , υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου, ως μέλος. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Φ , υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 10/04/2011 έως 14/04/2011 στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και την ΕΔΕΣΣΑ. Συ γκεκριμένα, στις 10/04/2011 αναχώρηση για Θεσσαλο νίκη, από 11 12/04/2011 έλεγχος στη Θεσσαλονίκη, από 13 14/04/2011 έλεγχος στην Έδεσσα και επιστροφή μετά το πέρας του ελέγχου (14/04/2011) στην Αθήνα. 4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω υποέργου. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 9 του προοιμίου απόφαση, όπως τροποποιείται με τους υπό στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου Νόμους. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 10 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ Αριθμ. 357/0051 Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ/ΕΤΠΑ, του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΟΤΗΤΑ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53).

4 476 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α 40). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ» (ΦΕΚ Α 65). 6. Την αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ θρο 15 Ν. 3614/2007)». 7. Την αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 8. Την αριθμ. 2/67009/0004/ (ΦΕΚ Β 1668) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιο νομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ θύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμ ματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (Άρθρο 2 στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ). 9. Την αριθμ. 2/39050/0022/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των ελεγκτών (δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών) της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 304/ ). 10. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ). 11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 13. Την εγκεκριμένη στην αρ. 431/ συνεδρία ση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην αρ. 431/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2010 έως 30/06/2011, αποφασίζουμε 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «Ενίσχυση της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΧΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΕ στο πλαίσιο της Προκήρυξης ενί σχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στο Π.Ε.Π. Θεσσαλία Στερεά Ελλά δα Ήπειρος του ΕΣΠΑ , Άξονας Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» (κωδ. 1) της πράξης «Ενίσχυση της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΧΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΕ στο πλαίσιο της Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στο Π.Ε.Π. Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος του ΕΣΠΑ , Άξονας Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματι κότητα» (κωδ ) (Δικαιούχος: «ΑΦΟΙ ΧΡ. ΠΑΠΑΒΑ ΣΙΛΕΙΟΥ ΟΕ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. στο υποέργο «COSMOS PROFIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΥΠΕ/5/00026/Ε)» (κωδ. 1) της πράξης «COSMOS PROFIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΥΠΕ/5/00026/Ε)» (κωδ ) (Δικαιού χος: «COSMOS PROFIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ ΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. στο υποέργο «Ενίσχυση της επιχείρησης ΣΙΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στο πλαίσιο της Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στο Π.Ε.Π. Θεσσαλία Στερεά Ελλά δα Ήπειρος του ΕΣΠΑ , Άξονας Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» (κωδ. 1) της πράξης «Ενίσχυση της επιχείρησης ΣΙΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗ ΣΤΟΥ στο πλαίσιο της Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα στο Π.Ε.Π. Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος του ΕΣΠΑ , Άξονας Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματι κότητα» (κωδ ) (Δικαιούχος: «ΣΙΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ. 2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ξ , υπάλληλος της 52ης Δ/νσης «Διεύθυνση Σχε διασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 07/04/2011 έως 15/04/2011 συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων. Ειδικότερα, ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 7/4/2011 έως 11/4/2011 στην Αθήνα, από 12/4/2011 έως 14/4/2011 στη Λάρισα και στις 15/4/2011 στα Φάρσαλα. 4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος των ανωτέρω υποέργων. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 9 του προοιμίου απόφαση, όπως τροποποιείται με τους υπό στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου Νόμους. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 10 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 477 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) Με την Φ.908/34604/Η/ κοινή απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 55 και του άρθρου 56 του Π.Δ. 63/2005, την ΠΥΣ 28/1986 (ΦΕΚ 18/τ.Α / ) και την ΠΥΣ 194/1995 (ΦΕΚ 78/τ.Α / ), τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α / ) και του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/ τ.α / ), διακόπτεται η απόσπαση από στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, του Ηλία Πατσαρούχα του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), υπαλλήλου κλάδου ΠΕ 9 Πολιτικών Μηχανικών του Τα μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεολαίας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). β. Του άρθρου 17 παρ. 3 και 4 του Ν. 3369/2005 «Συστη ματοποίηση της δια βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171 Α ). γ. Του Π.Δ. 386/1991 «Περί μεταφοράς της Γ.Γ.Ν. Γενιάς και της Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη σκευμάτων» (ΦΕΚ 139 Α ). δ. Του άρθρου 2 του ΠΔ 129/2006 «Οργάνωση και Λει τουργία του Ινστιτούτου Νεολαίας» (ΦΕΚ 141 Α ). ε. Τις παραιτήσεις του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέ δρου και των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβου λίου του Ινστιτούτου Νεολαίας. στ. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την απόφαση αυτή, αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις του Προέδρου, Κυριάκου Πιερρακάκη, του Αναπληρωτή Προέδρου, Μιχάλη Γεωργα κά, και των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεολαίας, και ορίζουμε το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Νεολαίας ως εξής: α. Τον Μιχάλη Γεωργακά του Ηλία, Οικονομολόγο, με ΑΔΤ ΑΖ055545, ως Πρόεδρο. β. Τον Γεώργιο Μπάνο του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΑ , ως Αναπληρωτή Προέδρου. γ. Τον Λουκά Γερμανό του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΗ , ως μέλος. δ. Τη Θειακού Φωτεινή του Ξενοφώντα με ΑΔΤ AB , ως μέλος. ε. Την Κορέντη Αναστασία του Νικολάου με ΑΔΤ AB , ως μέλος. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Μιχαήλ Μα ρία του Χαράλαμπου. Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (3) Αριθμ. ΔΥ1δ/20849 Τροποποίηση της ΔΥ1δ/οικ / (ΦΕΚ 170 ΥΟΔΔ) απόφασης με θέμα: «Διορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού». ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 867/1979 (ΦΕΚ 249 Α ) «Περί του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α ) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δη μόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 4. Την απόφαση ΔΥ1δ/οικ / (ΦΕΚ 170 ΥΟΔΔ). 5. Το υπ αριθ. 9951/ έγγραφο του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 6. Το από έγγραφο παραίτησης του Πανα γιώτη Γεώργιου Παναγιωτόπουλου. 7. Την /4262/0022/ (ΦΕΚ 681 Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ), αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ / (ΦΕΚ 170 ΥΟΔΔ) απόφαση και διορίζουμε στη Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού τακτικό μέλος τον Αριστομένη Συγγελάκη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Ν , Οδοντίατρο, Πολιτικό Επιστήμονα, σε αντικα τάσταση του Παναγιώτη Γεώργιου Παναγιωτόπουλου, που παραιτήθηκε. 2. Ο ανωτέρω διορίζεται για το υπόλοιπο της θητεί ας του αντικαθισταμένου και συγκεκριμένα μέχρι τις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

6 478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Με την Υ10β/Γ.Π / απόφαση του Υπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5 και 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν. 3329/05 και του άρθρου τρίτου, παρ. 4 και παρ. 5, εδαφ. 2 του Ν. 3527/07, διορίζεται ο ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νεόφυτου, με Α.Δ.Τ. Χ , πτυχιούχος του Ανοι χτού Πανεπιστημίου Πατρών, ως Υποδιοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πλή ρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διετή θητεία, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 1153/ ). 1. Με την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π. 7785/ , απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/ τ.α ), τροποποιείται η ΔΥ1δ/ Γ.Π.96777/ (Φ.Ε.Κ. 372/ τ.υ.ο.δ.δ.) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσο κομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» τακτικό μέλος ο Γαβριήλ Ιωάννη του Κων/νου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ιατρός Επιμελητής Α Ουρολογίας, ως εκπρόσωπος των ιατρών και ειδικευομένων ιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο, με αναπληρωτή του τον Πανοηλία Ευάγγελο του Χρήστου με Α.Δ.Τ. Ι , ιατρό, Δ/ντή Αναισθησιολογίας, σε αντι κατάσταση αντίστοιχα των: Μικρογεωργίου Αριστείδη και Καζαμία Μιχαήλ. 2. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων λήγει μαζί με το υπόλοιπο της θητείας και των άλλων μελών του συμβουλίου και συγκεκριμένα στις Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.96777/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως τροποιήθηκε μεταγενέστερα. 4. Η απόφαση καθορισμού αποζημίωσης των μελών του εν λόγω Συμβουλίου είναι η αριθ. 2/59848/002/ (Φ.Ε.Κ Β ) όπως ισχύει μετά την έκδοση του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40 τ.α ). ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (4) Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/2114 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι κής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλ. Σούτζου. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1079/1980 (άρθρα 6 και 8) «Περί Οργανισμού και λειτουργίας Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλε ξάνδρου Σούτζου» (ΦΕΚ 239/Α / ). β) Του Ν. 2993/2002 (άρθρο 2) «Τροποποίηση διατά ξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατά στασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58/Α /2002). γ) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α / ). δ) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α / ). ε) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β /42238/ κοινή υπουργική απόφαση «Ανασύνθεση Διοικητικών Συμβου λίων Ν.Π.Δ.Δ., που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΠΟ.» (ΦΕΚ 431/Β / ). 3. Το αριθμ. 2240/ έγγραφο της Εθνικής Πι νακοθήκης και Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου, σχετικά με τον ορισμό των ex officio μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Πινακοθήκης, καθώς και το αριθμ. 2291/ έγγραφο της ίδιας Πινακοθήκης, με το οποίο μας διαβιβάστηκε επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης και μέλους του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ε.Π.Μ.Α.Σ., σχετικά με την αναπλήρωση του στο προαναφερόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Το από έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε: Α. Διορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλέξανδρου Σούτζου (Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού), με τριετή θητεία, τους κάτωθι, ως εξής: 1. Απόστολο Μπότσο του Πλάτωνα, με ΑΔΤ Ξ , Επίτιμο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπλη ρούμενο από τον Γεώργιο Γεωργούλια του Κωνστα ντίνου, με ΑΔΤ Α , Επίτιμο Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Βασίλειο Ράπανο του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΙ , Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, αναπληρούμενο από τον Θεόδωρο Βαλασιάδη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΗ , Διευθυντή της Διεύθυνσης Γραμματείας Δ.Σ. και Εξυπηρέτησης Μετόχων ETE. 3. Έλλη Βαρότσου Σούτζου του Δημητρίου Περικλή, με ΑΔΤ Κ , Δικηγόρο, αναπληρούμενη από τον Νικόλαο Σούτζο του Δημητρίου, με ΑΔΤ Κ , Δικη γόρο, μέλη της οικογένειας Αλέξανδρου Σούτζου. 4. Νίκο Ζία του Θεοδώρου, με ΑΔΤ Ι , Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρούμενο από την Σούλη Καπράλου του Χριοτό δουλου, με ΑΔΤ ΑΑ , Συλλέκτρια, τ. Πρόεδρο του Ιδρύματος Χρήστου και Σούλης Καπράλου. 5. Φωτεινή Ιουλία (Τζούλια) Δημακοπούλου του Γε ωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Διευθύντρια του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, αναπληρούμενη από τον Αθανάσιο Κοκκινέα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Ρ , Δικηγόρο. 6. Μιχαήλ Αρφαρά του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΕ , Καθηγητή ΑΣΚΤ Διευθυντή Τομέα Χαρακτικής, Εικαστικό, αναπληρούμενο από τον Αχιλλέα Δρούγκα του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ , Εικαστικό. 7. Αριάδνη Βοζάνη του Γρηγορίου, με ΑΔΤ Χ , Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Λέκτορα Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, αναπληρούμενη από την Μαρία Φιλοπούλου του Ιωάννη, με ΑΔΤ Μ , Εικαστικό.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Παναγιώτη Τουρνικιώτη του Ιωάννη, με ΑΔΤ Ξ , Καθηγητή Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, ανα πληρούμενο από τον Σπύρο Βαράγκη του Αδαμαντίου, με ΑΔΤ Χ , Αρχιτέκτονα. 9. Αντώνιο Κομνηνό του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ Π , Επιχειρηματία Συλλέκτη, αναπληρούμενο από τον Γε ώργιο Ρόρρη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΚ , Εικαστικό. Β. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ανωτέρω Διοι κητικού Συμβουλίου εκλέγονται, σε μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/20705 Τροποποίηση απόφασης διορισμού μελών του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντι νών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέ τρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α / ). β) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α / ). γ) Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/ Α / ). δ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ). 2. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/98202/ (ΦΕΚ 339/ ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυ ζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, όπως τροπο ποιήθηκε με την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/1306/ (ΦΕΚ 26/ΥΟΔΔ/ ) όμοια απόφαση. 3. Το αριθμ. 208/ έγγραφο της Διευθύντριας του ως άνω Κέντρου, σχετικά με αντικατάσταση μελών του προαναφερόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Τις αιτήσεις παραίτησης των Δημητρίου Ναλπάντη και Μελαχροινής Παϊσίδου, από την ιδιότητα τους ως μελών του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασί ζουμε Α. Τροποποιούμε την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/98202/ (ΦΕΚ 339/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουρ γού Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με ταγενέστερα, με την οποία διορίστηκαν τα μέλη του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Νομικού Προσώπου Ιδιω τικού Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτι σμού και Τουρισμού) και διορίζουμε, για το υπόλοιπο της θητείας του (λήξη θητείας ), την Σουζάνα Χούλια του Μαρίνου, με ΑΔΤ Μ , Αρχαιολόγο, Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, σε αντικατάσταση του Δημητρίου Ναλπάντη του Νικολάου, με ΑΔΤ Ζ , μόνιμο υπάλληλο με Α βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαι ολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ο οποίος παραιτήθηκε, αναπληρούμενη από τον Σταμάτη Χονδρογιάννη του Θωμά, με ΑΔΤ Κ , Αρχαιολόγο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, σε αντικατάσταση της Μελαχροινής Παϊσίδου του Πολυνείκη, με ΑΔΤ ΑΕ , Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Ιστορί ας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία παραιτήθηκε, λόγω του διορισμού της σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού στο ως άνω Πανεπιστήμιο. Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/98202/ Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

8 480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 906 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 996 29 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα