Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011"

Transcript

1 FOURLIS TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑΕ /01ΑΤ/Β/91/1454 ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την περίοδο 1/1-31/12/2011 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2011 Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο 1/1-31/12/2011 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Kαταστάσεων Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1/1 31/12/2011 2

3 Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1. Δάφνη Αναστ. Φουρλή, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Αλέξανδρος Ηλία Φουρλής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3. Ιωάννης Π. Λιούπης, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011 της Εταιρείας, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της FOURLIS TRADE AEBE και β. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της FOURLIS TRADE AEBE, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Ψυχικό, 22 Φεβρουαρίου 2012 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δάφνη Αν. Φουρλή Αλέξανδρος Η. Φουρλής Ιωάννης Π. Λιούπης 3

4 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας FOURLIS TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 (1/1/ /12/2011) Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2012 Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1 31/12/2011 της Εταιρείας FOURLIS TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής Εταιρεία). 1. Η εταιρεία Κλάδος Δραστηριότητας Η Εταιρεία αντιπροσωπεύει και διαθέτει σήμερα στην Ελληνική αγορά προϊόντα γνωστών οίκων του εξωτερικού, όπως τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές Körting και Liebherr και τα ψυγεία και τα κλιματιστικά General Electric. Μέχρι το Μάιο 2011, παράλληλα με τον εμπορικό κλάδο, η Εταιρεία πραγματοποιούσε παραγωγή απορροφητήρων κουζίνας με το σήμα FOURLIS σε περιορισμένες ποσότητες στο ιδιόκτητο εργοστάσιο της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η Εταιρεία επίσης διαθέτει ένα πλήρες και σωστά οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και τα προϊόντα που εμπορεύεται, τα προωθεί χονδρικώς σε όλα τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα, διατηρεί δε συνεργασία με όλες τις μεγάλες αλυσίδες και συνεταιρισμούς καταστημάτων λιανικής ηλεκτρικών συσκευών. Η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα στις παρακάτω εταιρείες: PRIME TELECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 92,08% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 99,94 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου. TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Σημειώνουμε ότι, στη διακοπείσα δραστηριότητα περιλαμβάνεται η δραστηριότητα που αφορούσε τα προϊόντα «SAMSUNG» της FOURLIS TRADE AE λόγω της διακοπής της συνεργασίας την 31/12/

5 2. Αποτελέσματα εταιρείας Παραθέτουμε συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 1/1 31/12/2011 με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, με στόχο να αναδείξουμε την πραγματική εικόνα της πορείας των δραστηριοτήτων της, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς. Στη διακοπείσα δραστηριότητα περιλαμβάνεται η δραστηριότητα που αφορούσε τα προϊόντα «SAMSUNG» της Εταιρείας λόγω της διακοπής της συνεργασίας την 31/12/2010. Διακοπείσα δραστηριότητα: / 2010 Πωλήσεις ,02 Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) ,27 Κέρδη προ φόρων ,28 Συνεχιζόμενη δραστηριότητα: / 2010 Πωλήσεις ,84 Ζημίες / Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) (1.037) Ζημίες / Κέρδη προ φόρων (1.803) Συνολικά Συνεχιζόμενη και διακοπείσα δραστηριότητα: / 2010 Πωλήσεις ,17 Ζημίες / Κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) (27) ,00 Ζημίες / Κέρδη προ φόρων (794) Βασικοί αριθμοδείκτες Εταιρείας Στην ενότητα αυτή εκθέτουμε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες που αφορούν την οικονομική διάρθρωση και την αποδοτικότητα της Εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, τόσο για τη χρήση 2011 όσο και για την προηγούμενη χρήση Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης: Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού 61,01% 81,62% Σύνολο Υποχρεώσεων/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 42,62% 55,35% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 57,38% 44,65% Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 145,80% 194,31% 5

6 Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας: Αποτελέσματα εκμετάλλευσης/ Σύνολο Πωλήσεων -1,19% 3,32% Ζημίες / Κέρδη προ φόρων/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -2,81% 11,62% Οι παραπάνω δείκτες σε συνδυασμό με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση παρέχουν τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο, να διαπιστώσει την πρόοδο ως προς την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης και την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και τη διακοπή της συνεργασίας με τη SAMSUNG Electronics. 4. Πορεία εργασιών Σημαντικά γεγονότα Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 5/4/2011, η FOURLIS TRADE AEΒΕ προέβη στην εξαγορά μειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας της PRIME TELECOM A.E. ονομαστικής αξίας 1 ευρώ αντί του ποσού των ευρώ Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 21,05% του ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της PRIME TELECOM A.E. Την 19/4/2011 με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της FOURLIS TRADE AEΒΕ αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 1 σε ευρώ 0,62 και καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,38 ανά μετοχή. Μετά τη λύση της συνεργασίας με τη SAMSUNG Electronics, που ολοκληρώθηκε 31/12/2010, η Εταιρεία συνεχίζει να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα σήματα με παγκόσμια αναγνώριση General Electric, Liebherr, Körting. Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα υποκαταστήματα αποθήκες και εκθεσιακούς χώρους για την επίδειξη των εμπορευμάτων της: Το υποκατάστημα στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 52ο ΧΙΛ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας όπου λειτουργούσε το εργοστάσιο κατασκευής απορροφητήρων και οι αποθήκες της εταιρείας. Το υποκατάστημα στο Κρυονέρι Αττικής, επί της οδού Λ. Κρυονερίου 112 & Ασκληπιού, όπου λειτουργεί εκθεσιακός χώρος και διάθεση εμπορευμάτων Β διαλογής. Ο εκθεσιακός χώρος στην Αγ. Κωνσταντίνου 17 στο Μαρούσι Αττικής. Στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης εντός του κτιριακού συγκροτήματος του ΙΚΕΑ επί της οδού Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου. 5. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες. Τα σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα που υπήρχαν στην Ελλάδα και πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, δημιουργούν σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται 6

7 στη διαδικασία της λήψης μέτρων εκ μέρους των κυβερνήσεων και αυστηρού ελέγχου από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν με ακρίβεια ως προς την επίδραση που θα έχουν στο οικονομικό περιβάλλον σε βάθος χρόνου. Σχετικά με τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, οι εκτιμήσεις για το 2012 είναι ότι θα είναι ένα ακόμα έτος οικονομικής ύφεσης και κατά συνέπεια μείωσης των διαθεσίμων των καταναλωτών με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στις δραστηριότητες των λιανικών πωλήσεων, γεγονός που επηρεάζει έμμεσα και τις επιδόσεις της Εταιρείας, λόγω του ότι, η Εταιρεία συνεργάζεται και διαθέτει τα εμπορεύματα της σε καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα καθώς επίσης και σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες και συνεταιρισμούς καταστημάτων λιανικής ηλεκτρικών συσκευών. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης και να εκμεταλλευθεί τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Μετά την ομαλή διακοπή της συνεργασίας με τη SAMSUNG Electronics, η προσπάθεια της Εταιρείας στοχεύει στη βελτίωση των μεριδίων αγοράς των προϊόντων των οίκων του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει, με παράλληλες επεμβάσεις και συνέργιες με άλλες εταιρείες του Ομίλου FOURLIS για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. 6. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες α) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως συναλλαγματικό κίνδυνο, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου FOURLIS. Η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου FOURLIS παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Συναλλαγματικοί κίνδυνοι: Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικούς κινδύνους προερχόμενους από εμπορικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (USD) με προμηθευτές που τιμολογούν σε νόμισμα διαφορετικό του τοπικού νομίσματος. Πιστωτικοί κίνδυνοι: Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που οφείλονται στην είσπραξη υπολοίπων πελατών, σύμφωνα με τις προσυμφωνημένες ημέρες πίστωσης ανά πελάτη. Κίνδυνοι επιτοκίων και ρευστότητας: 7

8 Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων μπορεί να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/ και εκροές, που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/ και υποχρεώσεις του Ομίλου. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω διατήρησης επαρκών τραπεζικών πιστωτικών ορίων αλλά και σημαντικών διαθεσίμων. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων ο Όμιλος χρησιμοποιεί και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (Interest Rate Swaps). β) Σημαντικές Επίδικες Υποθέσεις Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που η έκβασή τους μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου από 1/1-31/12/ Κοινωνική Υπευθυνότητα Η Εταιρεία, με πίστη στις δεσμεύσεις και το όραμά για ένα καλύτερο παρόν και ένα ακόμα καλύτερο αύριο για τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, κατάφερε και το 2011, παρά τις διαρκώς εντεινόμενες αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, να υλοποιήσει με αφοσίωση και συνέπεια το πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας που είχε σχεδιάσει. Στο πλαίσιο αυτό, και το 2011, σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου FOURLIS πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία διεξάγεται παραδοσιακά δύο φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούνιο. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εκατοντάδες εργαζόμενοι αφιέρωσαν λίγα λεπτά από το χρόνο τους για να προσφέρουν αίμα, αποδεικνύοντας έμπρακτα, για μία ακόμα φορά, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που τους χαρακτηρίζει. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν, επίσης, η επιθυμία για ανιδιοτελή προσφορά και η ανταπόκριση των εργαζομένων στο κάλεσμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη στήριξη Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου FOURLIS συνεχίστηκαν τα προγράμματα ανακύκλωσης και energy saving. 8. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών Ως συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται η μητρική Εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, οι θυγατρικές της, οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου FOURLIS, η Διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη της. Οι σημαντικότερες εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες και απαλείφονται για τις ανάγκες της ενοποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων μεταξύ των Εταιρειών του Ομίλου αφορούν κυρίως σε πωλήσεις εμπορευμάτων μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου και σε παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης εφοδιασμού, συντήρησης επισκευών και σε έξοδα διοικητικής υποστήριξης. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου Απαιτήσεις από: 8

9 FOURLIS HOLDINGS SA SERVICE ONE TRADE LOGISTICS SA HOUSEMARKET ΑΕ 4 4 INTERSPORT ΑΕ PRIME TELECOM ΑΕ 0 72 Σύνολο Υποχρεώσεις προς: SPEEDEX ΑΕ 1 3 FOURLIS HOLDINGS SA SERVICE ONE HOUSEMARKET ΑΕ 7 3 INTERSPORT ΑΕ 0 7 PRIME TELECOM ΑΕ 0 5 Σύνολο Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και την 31 Δεκεμβρίου 2010 αναλύονται ως εξής: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Κύκλος εργασιών Σύνολο Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Κόστος πωληθέντων 0 9 Σύνολο Απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας την 31/12/2011 είναι 76 άτομα (85 την 31/12/2010). 10. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης Στις χρήσεις 2011 και 2010 δόθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και σε μέλη της Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους στον Όμιλο και την Εταιρεία ως εξής: 9

10 Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1 31/12/2011. Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1-31/12/2011, οι Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και η Έκθεση Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου: Ν. Ψυχικό, 22 Φεβρουαρίου Το Διοικητικό Συμβούλιο 10

11 Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 14 έως 56, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22/02/2012 και υπογράφονται από τους: Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δάφνη Αν. Φουρλή ΑΤ/ Μ Ιωάννης Π. Λιούπης ΑΤ/ Χ Ο Οικονομικός Διευθυντής Θεόδωρος Β. Σαράκης ΑΤ/ ΑΕ ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΗΣ 11

12 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας FOURLIS TRADE A.E.B.E. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας FOURLIS TRADE A.E.B.E., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 12

13 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας FOURLIS TRADE A.E.B.E.κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 23 Μαΐου 2012 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11 Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

14 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 31/12/ /12/2010* 1/1/2010* Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενοι φόροι Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού Αποθέματα Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αδιανέμητα κέρδη (7.115) (5.834) (7.079) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Παροχές προσωπικού Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων Φόρος εισοδήματος Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων (β) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) * Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγών λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 25) Την 31/12/2010 η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής για τον Όμιλο είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση στα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κατά ευρώ χιλ., την αύξηση στους Αναβαλλόμενους φόρους Ενεργητικού κατά ευρώ χιλ., τη μείωση των Ίδιων Κεφαλαίων κατά ευρώ χιλ. Την 1/1/2010 η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής για τον Όμιλο είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση στα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κατά ευρώ χιλ., την αύξηση στους Αναβαλλόμενους φόρους Ενεργητικού κατά ευρώ χιλ., τη μείωση των Ίδιων Κεφαλαίων κατά ευρώ χιλ. Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 18 έως 55, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 14

15 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την περίοδο 1/1 31/12/2011 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010 Συνεχ/νες Διακ/σες Σύνολο Συνεχ/νες Διακ/σες Σύνολο Σημ δραστ/τες δραστ/τες δραστ/των δραστ/τες δραστ/τες δραστ/των Έσοδα πωλήσεων Κόστος πωληθέντων (17.705) (2.060) (19.765) (21.608) (97.764) ( ) Μικτό κέρδος (283) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 5 (5.168) 0 (5.168) (4.343) (16.795) (21.138) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 (2.932) (1.065) (3.997) (1.120) (5.087) (6.207) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 5 (296) 0 (296) (291) (1.972) (2.263) Ζημίες / Κέρδη εκμετάλλευσης (1.307) (298) Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 5 (839) 0 (839) (270) (1.073) (1.343) Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Έξοδα/έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ζημίες / Κέρδη προ φόρων (1.803) (794) Φόρος εισοδήματος (235) (202) (437) (363) (1.682) (2.045) Καθαρές Ζημίες / Κέρδη χρήσεως (Α) (2.038) 808 (1.230) Λοιπά συνολικά εισοδήματα Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) επί προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά από φόρο Αποτίμηση στην εύλογη αξία μέσων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) (115) 0 (115) (98) 0 (98) (2.028) 808 (1.221) Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγών λογιστικής πολιτικής (βλέπε Σημείωση 25). Κατά την περίοδο 1/1-31/12/2010 η αύξηση των αποσβέσεων λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής για τον Όμιλο είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση στα Έξοδα λειτουργίας διάθεσης κατά ευρώ 58 χιλ. αύξηση των Εξόδων λειτουργίας διοίκησης κατά ευρώ 129 χιλ. και τη μείωση του Αναβαλλόμενου Φόρου, που παρουσιάζεται στο Φόρο Εισοδήματος, κατά ευρώ 26 χιλ. Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 18 έως 55, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 15

16 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-31/12/2011 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματ ικό υπέρ το άρτιο Αποθεμα τικά Αποθεματικό αναπροσαρμογ ής παγίων Αδιανέμητα κέρδη/ (Συσσωρευ μένες ζημιές) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαί ων Αρχικό υπόλοιπο την (10.803) Επίδραση αλλαγής πολιτικής (10.330) (6.606) Προσαρμοσμένο αρχικό υπόλοιπο την (7.079) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Καθαρά κέρδη περιόδου Αποτίμηση στην εύλογη αξία μέσων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο λοιπών συγκεντρωτικών εισοδημάτων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους Συναλλαγές με μετόχους καταχωρημένες απ' ευθείας στην καθαρή θέση 0 0 (98) 0 0 (98) 0 0 (98) 0 0 (98) 0 0 (98) Εκδοθείσες μετοχές (58) (58) Σχηματισμός αποθεματικού (1.821) 161 Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών Σύνολο συναλλαγών με μετόχους (1.880) 158 Υπόλοιπο την (5.834) Αρχικό υπόλοιπο την (9.500) Επίδραση αλλαγής πολιτικής (10.330) (6.665) Προσαρμοσμένο αρχικό υπόλοιπο την (5.834) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Καθαρές ζημίες περιόδου (1.230) (1.230) Αποτίμηση στην εύλογη αξία μέσων αντιστάθμισης ταμειακών ροών Σύνολο λοιπών συγκεντρωτικών εισοδημάτων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (1.230) (1.106) Συναλλαγές με μετόχους καταχωρημένες απ' ευθείας στην καθαρή θέση Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (15.033) (15.033) Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση 0 0 (61) 0 (115) (176) Σύνολο συναλλαγών με μετόχους (15.033) 0 (33) 0 (50) (83) Υπόλοιπο την (7.115) Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 18 έως 55, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 16

17 Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο 1/1 31/12/2011 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Λειτουργικές Δραστηριότητες Καθαρό κέρδος προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (794) Πλέον/ μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις (227) 379 Συναλλαγματικές διαφορές (3) (9) Αποτελέσματα (έσοδα - έξοδα - κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (344) (1.694) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/μείον προσ. για μεταβ. λογ. κεφαλαίου κίνησης σχετικές με λειτ. δραστ.: Μείωση/ (αύξηση) λογαριασμών αποθεμάτων Μείωση/ (αύξηση) λογαριασμών απαιτήσεων (834) (Μείωση)/ αύξηση λογαριασμών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (33.315) (20.499) Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (836) (1.334) Καταβεβλημένοι φόροι (3.133) (1.433) Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (12.473) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (450) (1.520) Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (338) (560) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 4 3 Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (442) (383) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (15.033) 0 Εισπράξεις από έκδοση μετοχών σε υπαλλήλους λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης 0 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια Πληρωμές για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Εξοφλήσεις δανείων (4.350) (24.283) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (15.033) (23) Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (12.879) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 18 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 17

18 Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Σύσταση και δραστηριότητες Εταιρείας 1.1. Γενικές Πληροφορίες Η FOURLIS TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία) με το διακριτικό τίτλο ιδρύθηκε το Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Κηφισίας 340, στον 3ο όροφο. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. ΑΡ. ΜΑΕ 24284/01ΑΤ/Β/91/1454. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της έχει οριστεί στα 50 έτη, ήτοι μέχρι και το έτος Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: 1. Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου : Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Αλέξανδρος Φουρλής του Ηλία : Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Ιωάννης Λιούπης του Παναγιώτη : Διευθύνων Σύμβουλος 4. Λήδα Φουρλή του Στυλιανού : Σύμβουλος 5. Μιχαήλ Μιχαλάκης του Διονυσίου : Σύμβουλος 6. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου : Σύμβουλος 7. Εμμανουήλ Μανουσάκης του Δημοσθένη : Σύμβουλος Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας την 31/12/2011 είναι 76 άτομα και την 31/12/2010 ανερχόταν σε 85 άτομα Αντικείμενο Δραστηριότητας Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, σκοπός της Εταιρείας είναι: α) η εισαγωγή και εμπορία χονδρική και λιανική, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών και αντικειμένων, ειδών αυτοματισμού γραφείων, συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κάθε είδους, ειδών διατροφής, ειδών οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού, ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, κάθε είδους οχημάτων καθώς και ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ αυτών, κάθε είδους μεταλλικών κατασκευών, καθώς και κάθε είδους συναφή δραστηριότητα, β) Η ίδρυση και άσκηση βιομηχανίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, γ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού, δ) Η επισκευή, συντήρηση, εγκατάσταση και συναρμολόγηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών αυτοματισμού γραφείων, συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρικού, μηχανολογικού και τηλεπικοινωνιών κάθε είδους, επίπλων και ειδών οικιακής χρήσεως, ε) Αγορά, εκμίσθωση και 18

19 εκμετάλλευση ακινήτων στ) Συμμετοχή σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες. Η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα στις παρακάτω εταιρείες: PRIME TELECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 92,08% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 99,94 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου. TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 2.1 Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων λόγω εφαρμογής των κριτηρίων της παραγράφου 10 του ΔΛΠ 27. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011, την 22 Φεβρουαρίου Οι Οικονομικές Καταστάσεις τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού (επενδυτικά ακίνητα, χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνου) που έγινε σε εύλογες αξίες και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Εταιρείας. Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά και διαφοροποιήσεις σε ποσά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης Κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας, η Διοίκηση έχει προβεί στις ακόλουθες κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που έχουν σημαντική επίδραση στα κονδύλια που έχουν αναγνωριστεί στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού: αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα προκύψουν φορολογικά κέρδη έναντι των οποίων φορολογικές ζημίες δύνανται να συμψηφιστούν και οι πιστωτικοί φόροι να χρησιμοποιηθούν. Η αναγνώριση 19

20 αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού απαιτεί σημαντικές εκτιμήσεις και κρίση αναφορικά με την μελλοντική δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας καθώς και το ύψος και το χρόνο πραγματοποίησης των φορολογητέων κερδών. Κόστος κτήσης ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων: η Εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει στην αλλαγή της λογιστικής πολιτικής που αφορά τη μέθοδο αποτίμησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων από εύλογη αξία σε κόστος κτήσης καθώς κρίνει ότι το κόστος κτήσης δίνει καλύτερη και πιο αξιόπιστη πληροφόρηση (Σημείωση 25). Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της Εταιρείας έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά και χρησιμοποιούνται στην εμπορική δραστηριότητα της και η αξία τους συνδέεται με την επιχειρησιακή τους χρήση. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος κτήσης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων περιλαμβάνονται στη Σημείωση 6 των Οικονομικών Καταστάσεων. Έλεγχος απομείωσης επενδύσεων σε θυγατρικές: σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται από την Εταιρεία η ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης των επενδύσεων σε θυγατρικές. Ο προσδιορισμός ύπαρξης ενδείξεων απομείωσης απαιτεί από τη Διοίκηση να προβεί σε κρίσεις αναφορικά με εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες καθώς και τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ανακτησιμότητα των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον αξιολογηθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης η Εταιρεία προβαίνει σε υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού. Ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων αναφορικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με την επένδυση, τα επιχειρηματικά σχέδια των εν λόγω επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου και των ρυθμών ανάπτυξης. Ωφέλιμες ζωές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων: η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων παγίων οι οποίες υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση. Οι ωφέλιμες ζωές όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί και εφαρμοστεί αναφέρονται στη Σημείωση 3.3 των Οικονομικών Καταστάσεων. Παροχές σε εργαζόμενους: η υποχρέωση για τις παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αναλογιστικές μεθόδους. Η αναλογιστική μελέτη απαιτεί την διενέργεια σημαντικών εκτιμήσεων οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές εξελίξεις στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν τον καθορισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου, μελλοντικές αυξήσεις μισθών, τα ποσοστά ανικανότητας, θνησιμότητας και αποχωρήσεων. Λόγω της πολυπλοκότητας της αποτίμησης και των βασικών υποθέσεων που εμπεριέχονται, η υποχρέωση καθορισμένων παροχών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές των υποθέσεων αυτών. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από διαφοροποίηση των αναλογιστικών παραδοχών αναγνωρίζονται άμεσα στα Ίδια Κεφάλαια. Οι αναλογιστικές παραδοχές υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση από την Διοίκηση. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 17 των Οικονομικών Καταστάσεων. Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες: οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες βασίζονται στα ιστορικά στοιχεία των εισπράξεων και προκύπτει σε κάθε χρονική περίοδο ο συντελεστής επισφάλειας που 20

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 7939/01ΔΤ/Β/86/153 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΟΥ 150 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 152

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Βεβαιώνεται ότι η συνημμένη

Διαβάστε περισσότερα

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET & Προπλασμάτων ΓΕΜΗ 126422401000 Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000

Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000 Iqbility ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: IQBILITY Μ. ΕΠΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126108601000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 03 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεµβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα