Ετήσιο Δελτίο Χρήσης07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο Δελτίο Χρήσης07"

Transcript

1 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης07 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

2 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης07 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

3 Ελλάδα ΥΓΕΙΑ Α.Ε.. (1970) Αλβανία HYGEIA HOSPITAL TIRANA (2009) Ελλάδα STEM-HEALTH A.E.. (2007) Ελλάδα Y-LOGIMED Α.Ε.. (2002) Ελλάδα Y-PHARMA Α.Ε.. (2007) Όραμά μας Ετήσιος Απολογισμός 2007

4 Ελλάδα ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. (2006) Ελλάδα ΛΗΤΩ Α.Ε. (2006) Κύπρος ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ (2008) Κύπρος ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (2008) Η δημιουργία του μεγαλύτερου ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ρ μ ΜΕΡΟΣ Α 1. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Διοικητικές Άδειες Σήματα Σύντομο Ιστορικό Επιτεύγματα Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών Τομείς, Τμήματα και Κλινικές Επιστημονικά και Διαγνωστικά Τμήματα Πρόγραμμα Διαχείρισης Ποιότητας Ερευνητικά προγράμματα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Κατηγορία Υπηρεσιών Προμηθευτές Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Επενδυτική Πολιτική Πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους, τη διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας Θυγατρικές και Συγγενείς Εταιρείες Προσωπικό Σχέση Συνεργασίας Ιατρών με την Εταιρεία Γεγονότα μετά τις Χρηματιστηριακά στοιχεία Μετοχής ΜΕΡΟΣ Β Ελάχιστη Πληροφόρηση σύμφωνα με τη τροποποίηση του άρθρου 8 της Απόφασης υπ αριθμόν 5/204/ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006 Εταιρείας και Ομίλου (βλ. Ειδικό Τεύχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση ταμειακών ροών Ετήσιος Απολογισμός

6 5. Γενικές πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Nέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ με ισχύ από το 2007 που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2007 που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης Πληροφόρηση κατά τομέα Ενοποίηση Δομή του Ομίλου Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση Μετοχικό κεφάλαιο Δάνεια Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Χρηματοοικονομικά εργαλεία Μισθώσεις Διανομή μερισμάτων Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις Διαχείριση κινδύνων Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρείας Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές της Εταιρείας Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Όμιλος/Εταιρεία Υπεραξία επιχείρησης Άυλα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

7 9.6. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Ίδια κεφάλαια Δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενος φόρος Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης/διάθεσης Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Συναλλαγές με Όμιλο Marfin Popular Bank Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας και Ομίλου (βλ. Τεύχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2007 σελ. 4) Πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 1 του αρ. 11α Ν. 3371/ Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Εταιρείας και Ομίλου (βλ. Τεύχος Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2007 σελ. 13) Πληροφορίες Άρθρου 10 Ν. 3401/ Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από έως Εταιρείας και Ομίλου Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από έως Εταιρείας και Ομίλου Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από έως Εταιρείας και Ομίλου Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από έως Εταιρείας και Ομίλου Ετήσιος Απολογισμός

8 ΜΕΡΟΣ Α 1. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας 1.1. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο ενσωματώνεται πρόσθετο πληροφοριακό υλικό προκειμένου ο επενδυτής να μορφώσει ουσιαστικότερη και πληρέστερη άποψη για τις δραστηριότητες του «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όσον αφορά στο περιεχόμενο των πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό και ειδικότερα όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του τροποποιηθέντος με την απόφαση 7/372/ άρθρου 8 της 5/204/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνος για την σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Πασχάλης Μπουχώρης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., οδός Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφ. Κηφισίας, τηλ.: Ο κ. Δαυίδ Αράρ, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ Α.Ε., οδός Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφ. Κηφισίας, τηλ.: Η κα. Ελεονώρα Κελεπούρη, Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., οδός Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφ. Κηφισίας, τηλ.: Ο κ. Κωνσταντίνος Τζουτζουράκης, Προϊστάμενος Επενδυτικών Σχέσεων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε., οδός Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφ. Κηφισίας, τηλ.: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το περιεχόμενο του Ετήσιου Δελτίου. Το παρόν Ετήσιο Δελτίο διατίθεται στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι τηλ , καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.hygeia.gr). Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Προϊστάμενο Επενδυτικών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνο Τζουτζουράκη στο τηλέφωνο , 7

9 1.2. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2004 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Βασίλειος Γούτης (Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ ), της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι). Ο έλεγχος των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αντώνη Παπαγεωργίου (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ ) της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι). Ο έλεγχος των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Σωτήρη Κωνσταντίνου (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ ) της ελεγκτικής εταιρείας Grant-Thornton Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Ο έλεγχος των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2007, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο Καζά (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ ) και τον κ. Μανώλη Μιχαλιό (Α.M. Σ.Ο.ΕΛ ) της ελεγκτικής εταιρείας Grant-Thornton Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. Τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα τόσο τα ατομικά όσο και τα ενοποιημένα εκρίθησαν ακριβή και ειλικρινή. Η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της χρήσης 2007 παρατίθεται στο Μέρος Β, Κεφάλαιο 12 του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση Πληροφορίες για την Εταιρεία 2.1. Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε με τη σημερινή της νομική μορφή στις 24 Αυγούστου 1970 υπό την επωνυμία «Διαγνωστικόν και Νοσηλευτικόν Κέντρον «ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Α.Ε.» (υπ αριθμό 50770/4246/ εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, ΦΕΚ 1245/ ). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της τροποποιήθηκε η επωνυμία της Εταιρείας σε «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (υπ αριθμό 7324/ εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ΦΕΚ 1513/ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκε εκ νέου η επωνυμία της σε «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν / απόφαση του Νομάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμόν 1433/ ΦΕΚ. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «υγεία α.ε.». Έδρα της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων, ενώ με την από τροποποίηση του Καταστατικού της (ΦΕΚ 2631/ ), η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Ερυθρού Σταυρού 4 και Λεωφ. Κηφισίας, σε ιδιόκτητο κτίριο όπου στεγάζονται και τα γραφεία της. Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με Αρ.Μ.Α.Ε /06/B/86/14 και εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό μητρώου Ετήσιος Απολογισμός

10 Η διάρκεια της ορίστηκε σε ογδόντα (80) έτη από τη νόμιμη ίδρυσή της δηλαδή μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι: 1. α) Η ίδρυση, σύσταση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (κλινικών κ.λ.π) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τις επιταγές και τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) Η επέκταση, ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, μέσω δημιουργίας άλλων μονάδων πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. γ) Η παροχή υπηρεσιών υγείας κατ οίκον κατά τα εκάστοτε ισχύοντα 2. Η ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή ιατρικής έρευνας και μεθόδων θεραπείας. 3. Η επιδίωξη επιστημονικής συνεργασίας και επαφών της Εταιρείας με τους πιο αναγνωρισμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού για ανταλλαγή πληροφοριών στους διαφόρους κλάδους της ιατρικής επιστήμης, όπως και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας με κάθε τρόπο, ήτοι με μελέτες, ανακοινώσεις, εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, κ.λ.π. μέσων, η συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν ως και κάθε σχετική δραστηριότητα, μέσα στα πλαίσια των επιδιωκομένων σκοπών της Εταιρίας. 4. Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση κάθε χώρου, στεγασμένου ή όχι, ανήκει στην εταιρεία και χρησιμεύει άμεσα ή έμμεσα για εξυπηρέτηση ασθενών, συνοδών, συγγενών ή επισκεπτών των νοσηλευομένων. 5. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών (διοικητικών-διαχειριστικών, οργανωτικών, συμβουλευτικών, οικονομικών κλπ) σε θέματα υγείας προς άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα, Κλινικές ή γιατρούς στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης προσωπικού ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 6. Η δημιουργία προπτυχιακής ή και μεταπτυχιακής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 7. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό και η εμπορία και πώληση χονδρικώς και λιανικώς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάσης φύσεως ιατρικών υλικών και συσκευών, αναλωσίμων και μη, ιατρικών μηχανημάτων, αντιδραστηρίων και χημικών, υλικών ιατρικών εξετάσεων και αναλύσεων και κάθε φύσεως πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την κατασκευή ή παρασκευή και συσκευασία των ανωτέρω. Επίσης δε και κάθε παρεμφερή υλικά που χρησιμοποιούνται γενικότερα στον χώρο της υγείας. 8. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς καθώς και η αντιπροσώπευση Ελληνικών Επιχειρήσεων που παράγουν και εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη. 9. Η Εταιρεία για την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών της μπορεί α) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ανά την επικράτεια ή στο εξωτερικό, β) να συστήνει ή να συμμετέχει σε ομοίου, συναφούς και παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, ημεδαπές ή άλλοδαπές, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και εάν λειτουργούν αυτές γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) να συγχωνεύεται με άλλες όμοιες, συναφείς ή παρεμφερούς σκοπού επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και να απορροφά τέτοιες, ε) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο στ) να ασκεί και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα. 9

11 Με την από απόφαση της A' επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ 1657/ ) αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής και διευρύνθηκε ο σκοπός της όσον αφορά τις περιπτώσεις η και θ ανωτέρω. Πέραν των ανωτέρω, δεν έχει επέλθει καμία άλλη τροποποίηση στον σκοπό της Εταιρείας από το 2007 και μετά. Ως κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 03), ορίζεται ο κλάδος Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Κλάδος 85) και ειδικότερα ο υποκλάδος των νοσοκομειακών δραστηριοτήτων (υποκλάδος 851.1). Η Εταιρεία εισήχθη για πρώτη φορά στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής Χ.Α.) την 7η Ιουνίου Σήμερα η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύεται στη κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης Διοικητικές Άδειες Στο ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχουν χορηγηθεί οι παρακάτω αναφερόμενες άδειες: α) η υπ αριθμ. Κ.Υ. 5468/ , Άδεια της Νομαρχίας Αττικής (Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών) που αφορά στη Λειτουργία Γενικής Κλινικής, δυναμικότητας τριακοσίων έντεκα (311) κλινών, β) η υπ αριθμ. Δ.Υ. 7886/ απόφαση της Νομαρχίας Αττικής που αφορά στην αύξηση κατά 43 κλίνες της δυναμικότητας του θεραπευτηρίου, γ) η υπ αριθμ. Δ.Υ / απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγιεινής) που αφορά στην έγκρίση των εσωτερικών μεταβολών των χώρων του κτιρίου της Εταιρείας και αυξήσεως των κλινών της, που ανήλθαν σε 373, δ) η υπ αριθμ. Δ.Υ / απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγιεινής) που αφορά στην έγκριση επέκτασης κατά επτά (7) κλίνες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, ε) η υπ αριθμ. Δ.Υ / απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής) που αφορά στην έγκριση μεταφοράς της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σε εκσυγχρονισμένο χώρο, και ανακατανομή των κλινών, στα ήδη υπάρχοντα Τμήματα και Μονάδες του Θεραπευτηρίου, χωρίς να μεταβληθεί ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός των κλινών της Εταιρείας που ανέρχεται σε 382, στ) η υπ αριθμ. Δ.Υ. 7982/ απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής) που αφορά στην έγκριση ανακατανομής των κλινών κατά τμήματα και έγκριση λειτουργίας νέων τμημάτων, ζ) η υπ αριθμ. Δ.Υ / απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας) που αφορά στην αναθεώρηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της Εταιρείας και μείωση του αριθμού των κλινών σε 369 και ίδρυση νέων τμημάτων, η) η υπ αριθμ. Δ.Υ / απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας) που αφορά στην κατάργηση της Ειδικής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών οι κλίνες της οποίας προστίθενται στην Αιματολογική Κλινική του Παθολογικού Τομέα, θ) η υπ αριθμ. Δ.Υ / απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Υγείας) που αφορά στη λειτουργία Νεφρολογικού και Γαστρεντερολογικού Τμήματος, χωρίς να μεταβληθεί ο ήδη εγκεκριμένος συνολικός αριθμός των κλινών. ι) η υπ αριθμ / απόφαση της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, τομέας Ανατολικής Αθήνας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας) που αφορά στη λειτουργία Δ Παθολογικού και Β Ουρολογικού Τμήματος, χωρίς να μεταβληθεί ο ήδη εγκεκριμένος συνολικός αριθμός των κλινών. Ετήσιος Απολογισμός

12 κ) η υπ αριθμ / απόφαση της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, τομέας Ανατολικής Αθήνας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας) που αφορά στη λειτουργία Δ Παθολογικού και Β Ουρολογικού Τμήματος, χωρίς να μεταβληθεί ο ήδη εγκεκριμένος συνολικός αριθμός των κλινών, με ορθή επανάληψη ως προς το όνομα της φαρμακοποιού. Η Εταιρεία στα πλαίσια της αρτιότερης εξυπηρέτησης των πελατών-ασθενών της πληροί όλους τους όρους καλής λειτουργίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ιδιωτικών Κλινικών έχοντας πάντα και τις απαραίτητες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας παραμένει σε ισχύ. Για να παραμείνει σε ισχύ η κλινική ελέγχεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής για τη λήψη βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Συγκεκριμένα για την Εταιρεία υφίστανται οι παρακάτω βεβαιώσεις καλής λειτουργίας: Α/Α ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΘΕΜΑ 1. Δ.Υ / (δις) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Πειραιώς Ανατολικός Τομέας Κλινικής ΥΓΕΙΑ Α.Ε., Δυναμικότητας 369 Διεύθυνση Υγείας κλινών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας του Π.Δ. 235/2000 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας /03/ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Πειραιώς Ανατολικός Τομέας Κλινικής ΥΓΕΙΑ Α.Ε., Δυναμικότητας 369 Διεύθυνση Υγείας κλινών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας του Π.Δ. 235/2000 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας / Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Αθηνών Πειραιώς Τομέας Ανατολικής Κλινικής Υγεία, δυναμικότητας 369 κλινών Αθήνας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Δ/νση Δημόσιας Υγείας νομοθεσίας. Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας / Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Αθηνών Πειραιώς Τομέας Κλινικής Υγεία, δυναμικότητας 369 κλινών Ανατολικής Αθήνας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Δ/νση Δημόσιας Υγείας νομοθεσίας. (ορθή επανάληψη ώς προς Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας το όνομα της φαρμακοποιού) / Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Αθηνών Πειραιώς Κλινικής Υγεία, δυναμικότητας 369 κλινών, εκ Τομέας Ανατολικής Αθήνας των οποίων οι 13 έχουν χαρακτηριστεί ως Δ/νση Δημόσιας Υγείας απονώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας ισχύουσας νομοθεσίας / Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βεβαίωση καλής λειτουργίας της Γενικής Αθηνών Πειραιώς Κλινικής Υγεία, δυναμικότητας 369 κλινών, εκ Τομέας Ανατολικής Αθήνας των οποίων οι 13 έχουν χαρακτηριστεί ως Δ/νση Δημόσιας Υγείας απονώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας της ισχύουσας νομοθεσίας. 11

13 2.3. Σήματα Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. έχοντας ως στόχο αρχικά την κατοχύρωση και στην συνέχεια την ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας του έχει καταθέσει στο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης τα εξής σήματα: Α/Α Αριθμός Κλάση Εγκριτική Ημερομηνία ΔΕΒΙ Νο: Σήματος Απόφαση Λήξης (απεικόνιση) ιατρικές υπηρεσίες 982/ / «υγεία» ιατρικές υπηρεσίες 983/ / (αναπαράσταση ιατρικές υπηρεσίες 984/ /1997 του οικοδομήματος) «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ιατρικές 5612/ /2000 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ υπηρεσίες ΑΘΗΝΩΝ» (αναπαράσταση της κεφαλής της Θεάς Υγείας) Επιπλέον, η Εταιρεία έχει στην κατοχή της τα παρακάτω κοινοτικά σήματα: «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ»: Το εν λόγω σήμα έχει δημοσιευθεί και αναμένεται η καταχώρησή του. Παραστατικό σήμα (αναπαράσταση οικοδομήματος): το εν λόγω σήμα έχει δημοσιευθεί. Τα παραπάνω δύο σήματα («ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ» και αναπαράσταση οικοδομήματος) έχουν καταχωρηθεί στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Ρωσία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προκειμένου να διακρίνουν ιατρικές υπηρεσίες Σύντομο Ιστορικό 1970 Ιδρύεται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. με την επωνυμία «Διαγνωστικόν και Νοσηλευτικόν Κέντρον «ΑΣΤΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗ- ΝΩΝ» Α.Ε.» από ιατρούς, που στην πλειοψηφία τους είναι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επικεφαλής της ιδρυτικής ομάδας των εν λόγω ιατρών ήταν ο καθηγητής κ. Ν. Χρηστέας και στόχος η δημιουργία μιας μεγάλης, πρότυπης και σύγχρονης ιδιωτικής κλινικής στην Ελλάδα Δυο διαδοχικές τροποποιήσεις της επωνυμίας της Εταιρείας διαμόρφωσαν τη σημερινή της, σε «ΔΙΑ- ΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». Η Εταιρεία ανεγείρει κτιριακό συγκρότημα στο Δήμο Αμαρουσίου όπου και ξεκινάει να παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. Το εν λόγω κτιριακό συγκρότημα με τη μετέπειτα χορήγηση των απαιτούμενων αδειών από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Αθηνών, επεκτάθηκε με την ανέγερση τριών επιπλέον ορόφων, και μεταβλήθηκαν οι εσωτερικοί του χώροι ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία νέων τμημάτων και η επέκταση της δυναμικότητάς του σε κλίνες Χορηγείται στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, δυναμικότητας 311 κλινών βάσει της υπ αριθμ. Κ.Υ. 5468/ απόφασης της Νομαρχίας Αττικής (Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών). Ετήσιος Απολογισμός

14 H Νομαρχία Ανατολικής Αττικής χορηγεί στην Εταιρεία εγκρίσεις για λειτουργία νέων τμημάτων καθώς και για αύξηση της δυναμικότητας της σε κλίνες Συμμετοχή της Εταιρείας, με ποσοστό συμμετοχής 20%, στην ίδρυση της εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Α.Ε.» Η Εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει τις δραστηριότητες της και συμμετέχει, με ποσοστό συμμετοχής 30%, στην ίδρυση της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» Η Εταιρεία συμμετέχει, με ποσοστό συμμετοχής 10% στην ίδρυση της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΩ- ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αποκτά ποσοστό συμμετοχής στην ομόρρυθμο εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» Η Εταιρεία αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην ομόρρυθμο εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥ- ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» σε 99% Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εισάγει τις μετοχές του στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 7η Ιουνίου Με την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α., η Εταιρεία άντλησε κεφάλαια, συνολικού ύψους χιλ. περίπου για την υλοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους χιλ. περίπου, το οποίο συνίστατο στην αγορά νέων προϊόντων ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και στην ανανέωση λογισμικού διαχείρισης πληροφοριών. Τον Ιούνιο του 2002, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Y-LOGIMED A.E. (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.) όπως είχε αποφασιστεί με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το Σεπτέμβριο του 2002, πραγματοποιήθηκε η διακοπή των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας «ΔΙΑ- ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.», η δραστηριότητα της οποίας ασκείται πλέον από την Εταιρεία Η Εταιρεία προέβη στην αγορά των μηχανημάτων που κατείχαν οι εταιρείες «ΕΝΔΟΫΠΕΡΗΧΟΙ ΔΙΑ- ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.», «ΗΧΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και «ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Π.Ε.», στα πλαίσια του Π.Δ. 235/2000. Σήμερα η Εταιρεία συνεχίζει να παρέχει η ίδια τις εν λόγω υπηρεσίες. Το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. εξαγόρασε και το υπόλοιπο 40% της εταιρείας Y-LOGIMED A.E. (πρώην ALAN MEDICAL Α.Ε.). Επιπλέον, τον ίδιο χρόνο μετατρέπεται ένας όροφος του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε Μονάδα Χημειοθεραπειών, η οποία λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία Τον Μάρτιο του 2004, ξεκινά η λειτουργία του μοναδικού στην Ελλάδα Gamma Knife ενός μηχανήματος υψηλής τεχνολογίας που εξειδικεύεται στη θεραπεία βλαβών του εγκεφάλου. Τον Ιούνιο του 2004 ξεκινά η λειτουργία του επίσης μοναδικού στη χώρα PET/CT (σύστημα τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων-αξονικού τομογράφου) το οποίο εξειδικεύεται στη διάγνωση νεοπλασματικών νόσων αλλά και εκφυλιστικών παθήσεων του εγκεφάλου (π.χ. Alzheimer) και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ορθή διαχείριση ασθενειών όπως ο καρκίνος μέσω της επανασταδιοποίησης της νόσου Τον Απρίλιο του 2005 το τμήμα Αξονικού Μαγνητικού Τομογράφου & Οστεοπόρωσης πιστοποιείται κατά ISO 9001: 2000 (02.38/499.2 ΕΛΟΤ). 13

15 Τον Ιούλιο του 2005 το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προέβη στην αγορά όλων των μηχανημάτων της εταιρείας ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες και παράλληλα στη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που η δεύτερη κατείχε (ήτοι το 30%). Το ΥΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛ- ΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί στο χώρο του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. και ασχολείται αποκλειστικά πλέον με θεραπείες των οφθαλμών με το Excimer Laser. Εντός του ιδίου έτους η Νευροχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας με τη βοήθεια του ROYAL COLLEGE OF SURGEONS, UNIVERSITY OF ERLANGEN και του HARVARD MEDICAL INTERNATIONAL. Το πρώτο workshop αναφερόταν στη Χειρουργική Αυχενικής Μοίρας (Prof R. Laing, Cambridge) και το δεύτερο στη Χειρουργική Υποφύσεως (Prof R. Fahlbusch και Prof M. Buchfelder, Erlangen) Τον Απρίλιο του 2006 το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στα πλαίσια της συσπείρωσης των δυνάμεων στο χώρο της ιδιωτικής υγείας προχώρησε στην στρατηγική επιλογή της εξαγοράς συνολικού (έμμεσα και άμεσα) ποσοστού 24,83% του μετοχικού κεφαλαίου του «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (εφεξής «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.»). Τον Μάιο του 2006 το τμήμα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων-Αξονικού Τομογράφου (PET/CT) πιστοποιείται κατά ISO 9001: Τον Δεκέμβριο του 2006 η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης πιστοποιείται κατά ISO 9001:2000 Επίσης, εντός του 2006 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ANIZ Α.Ε.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2007 το Υγεία αποφασίζει από κοινού με τις εταιρείες Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και την Αγγλική Minmax Health Ltd., τη σύσταση μίας νέας εταιρείας για την υλοποίηση δικτύου τραπεζών βλαστοκυττάρων στις χώρες της Αν. Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Η Υγεία Α.Ε. συμμετέχει με 50% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ από 25% έχουν οι άλλες δύο εταιρείες. Τον ίδιο μήνα η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την δραστηριοποίησή της σε είδη υγειονομικού ενδιαφέροντος με την ίδρυση της εταιρείας Y-PHARMA A.E., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 85% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία αυτή εμπορεύεται φάρμακα και άλλα είδη γενικής ιατρικής χρήσεως με πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις 11 Απριλίου ανακοινώθηκε η συγκρότηση του ισχυρότερου Ομίλου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα μετά την απόφαση των Δ.Σ. του Υγεία και του Μητέρα να προχωρήσουν σε συνένωση των δυνάμεών τους. Η συνένωση αυτή ολοκληρώθηκε μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε. και ανταλλαγή μετοχών με σχέση ανταλλαγής 2,3 μετοχές Υγεία Α.Ε. για κάθε μία μετοχή του Μητέρα Α.Ε. Το Νοέμβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» με εισφορά εις είδος μετοχές «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.» και οι νέες μετοχές, οι οποίες προέκυψαν εισήχθησαν στο Χ.Α. την 17η Δεκεμβρίου Με το πέρας της διαδικασίας το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» κατέχει περίπου το 98,6% του μετοχικού κεφαλαίου του «ΜΗΤΕΡΑ». Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της συνένωσης των δυνάμεων του ΥΓΕΙΑ με το ΜΗΤΕΡΑ. Η κίνηση αυτή αναμένεται πολύ σύντομα να αποδώσει ιδιαίτερα καθώς υπάρχουν ανεκμετάλλευτες συνέργειες μεταξύ των δύο εταιρειών και δυνατότητες για σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Ετήσιος Απολογισμός

16 Τον Ιούλιο ανακοινώνεται η σύσταση της Εταιρείας HYGEIA HOSPITAL-TIRANA Sh.A στα Τίρανα της Αλβανίας, η οποία θα ανεγείρει και θα λειτουργήσει την πρώτη Ιδιωτική Κλινική της Αλβανίας, με προοπτική ανάπτυξης δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας στις όμορες χώρες Μαυροβούνιο και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η επένδυση κατ αρχήν εκτιμάται στα 40 εκατ. και αναμένεται να ξεκινήσει να υλοποιείται στις αρχές του Τον Ιούλιο υπογράφεται συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 56,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «Χρυσαφιλιώτισσα Δημόσια Λτδ», στην οποία ανήκει το ιδιωτικό νοσοκομείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ στην Λεμεσό της Κύπρου. Το ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ είναι ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που λειτουργεί από το 2004, ανεπτυγμένο σε κτίριο τ.μ., και διαθέτει 86 κλίνες. Καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες συμπεριλαμβανομένης και της μαιευτικής, ενώ οι συνεργαζόμενοι με το Νοσοκομείο ιατροί ξεπερνούν τους 120. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά το πέρας νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και της αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου τον Ιανουάριο του Το τελικό τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε Λίρες Κύπρου ( 13,7 εκατ.) και προέκυψε μετά από μελέτη αποτίμησης που εκπονήθηκε από ανεξάρτητη συμβουλευτική Εταιρεία. Το Σεπτέμβριο το «Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» υπέγραψε συμφωνία με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ΑΕ- ΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ». Η συμφωνία αφορά στην απευθείας κάλυψη των ασφαλισμένων που εκπροσωπεί η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για νοσηλεία στο ΥΓΕΙΑ με ειδικούς όρους, τόσο για τις αμοιβές των Ιατρών, όσο και για τον τιμοκατάλογο του Νοσοκομείου. Με την συμφωνία αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προσπάθεια της Διοίκησης του ΥΓΕΙΑ να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο αξιόπιστης συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων. Ήδη είναι σε εφαρμογή με πολύ θετικά αποτελέσματα παρόμοιες συμφωνίες με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ING, INTERAMERICAN, και ALLIANZ. Τον Δεκέμβριο ανακοινώθηκε η σύσταση της Ελληνικής θυγατρικής εταιρείας τράπεζας βλαστοκυττάρων με την επωνυμία Stem-Health Hellas S.A. με μετοχική σύνθεση 50% Stem-Health SA. και 50% Μητέρα Α.Ε. και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ Τον Ιανουάριο του 2008 το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ολοκληρώνει με επιτυχία την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) ύψους 300 εκατ. Ευρώ, για να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις του Ομίλου σε επιχειρήσεις του κλάδου Υγείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και η οργανική ανάπτυξη του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Υπενθυμίζουμε ότι η Γ.Σ. του ΥΓΕΙΑ έχει εγκρίνει και την έκδοση απλού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. Ευρώ, το οποίο δύναται η διοίκηση να ενεργοποιήσει ανάλογα με τις επενδυτικές ανάγκες του Ομίλου. Τον Φεβρουάριο υπογράφεται συμφωνία για την εξαγορά του 60% του ιδιωτικού νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕ- ΛΙΣΜΟΣ στην Πάφο της Κύπρου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο Νοσοκομείο, που ολοκληρώθηκε το 2003, αναπτυγμένο σε τ.μ., και διαθέτει 71 κλίνες. Το τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την εξαγορά είναι Ευρώ και η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μετά την πραγματοποίηση ικανοποιητικού για τον αγοραστή, νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και τη λήψη της αναγκαίας έγκρισης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου. 15

17 2.5. Επιτεύγματα Η Εταιρεία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της μέχρι και σήμερα έχει θέσει σαν πρωταρχικό της στόχο τη δημιουργία, την οργάνωση και τη συνεχή βελτίωση ενός υποδειγματικού και υψηλού επιστημονικού επιπέδου, διαγνωστικού και θεραπευτικού κέντρου στο λεκανοπέδιο της Αττικής που θα παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες. Η διάγνωση και θεραπεία των ασθενών βασίζεται στις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές εξελίξεις και μεθόδους της Ιατρικής Επιστήμης έχοντας πάντα σαν γνώμονα την πλήρη ικανοποίηση των πελατών ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προβαίνει συνεχώς στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στην υλικοτεχνική υποδομή και στη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία καθώς και στη διαρκή ανανέωση συνεργασιών με ιατρούς αναγνωρισμένης επιστημονικής κατάρτισης. Τα επιστημονικά επιτεύγματα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ήταν και είναι αποτέλεσμα της συνεχώς ανανεούμενης και εκσυγχρονιζόμενης επιστημονικής γνώσης. Ειδικότερα, ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα είναι: Εισαγωγή του προληπτικού προσυμπτωματικού ελέγχου υγείας (Check-Up) (έτος 1970) Τοποθέτηση ενδοφακών για καταρράκτη (έτος 1985) By pass (έτος 1985) Διαχωρισμός Σιαμαίων (έτος 1989) Μεταμόσχευση καρδιάς (έτος 1990) Μονάδα μεταμόσχευσης ρευστών οργάνων (π.χ. μυελού οστών κ.λπ.) (έτος 1990) Μονάδα χειρουργείων μιας ημέρας (έτος 1992) Διαδερμική σπονδυλοπλαστική (έτος 1994) Πρότυπη μονάδα εντατικής θεραπείας (έτος 1994) Επεμβατική νευροακτινολογία, εμβολισμός ανευρύσματος εγκεφάλου (έτος 1995) Εμβολισμός αγγειώματος εγκεφάλου (έτος 1995) Θεραπεία ανευρυσμάτων αορτής με διχαλωτή ενδαυλική αρτηριακή πρόθεση (έτος 1995) Ίδρυση του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Κ.Α.Ο.) (έτος 1995) Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (έτος 1996) Βραχυθεραπεία του προστάτη (έτος 1997) Μικρογονιμοποίηση (έτος 1998) Πιστοποίηση κατά ISO νοσοκομειακού τμήματος Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (έτος 1999) Ενδοαγγειακή Βραχυθεραπεία Περιφερικών Αγγείων (έτος 2000) Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (έτος 2002) Ακτινοθεραπεία I.M.R.T (2003) Ακτινοχειρουργική με Gamma Knife (έτος 2004) Τομογραφία PET/CT (έτος 2004) Εν τω Βάθει Εγκεφαλική Διέγερση (DBS) (έτος 2006) Σύστημα ρομποτικής χειρουργικής da Vinci S (έτος 2007) Ετήσιος Απολογισμός

18 2.6. Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών Οι υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στις οποίες δραστηριοποιείται το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. προϋποθέτουν την παροχή ενός εκτεταμένου φάσματος παροχής υπηρεσιών ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες αλλά και να εναρμονίζεται και με τις συνεχείς εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας. Στα πλαίσια αυτά το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. διαθέτοντας μια σειρά από άρτια εξοπλισμένες κλινικές, διαγνωστικά και επιστημονικά εργαστήρια καθώς και εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, προσπαθεί και έχει καταφέρει να καλύψει σχεδόν όλες τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προσφέροντας στους ασθενείς του πρωτοποριακές ιατρικές μεθόδους μέσω μοναδικών για τα ελληνικά δεδομένα ιατρικών οργάνων και τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών-ασθενών του διαθέτει: 11 Κλινικές Παθολογικού τομέα 22 Κλινικές Χειρουργικού τομέα 6 Διαγνωστικά Εργαστήρια 8 Απεικονιστικά Εργαστήρια 16 χειρουργικές αίθουσες 10 Εξωτερικά Ιατρεία Τ.Σ.Π. Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Φ.Ι.Α.Π. Το νοσοκομείο έχει άδεια λειτουργίας 369 συνολικά κλινών, οι 21 από τις οποίες ανήκουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ Α.Ε. αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών ιατρικών μεθόδων που θα μπορέσουν με τη σειρά τους να δημιουργήσουν νέες ιατρικές υπηρεσίες προς όφελος πάντα του ασθενή Τομείς, Τμήματα και Κλινικές ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ο Παθολογικός τομέας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες κλινικές: Α, Β, Γ, Δ Παθολογικές Κλινικές: έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εσωτερική παθολογία. Επιπρόσθετα η Β Παθολογική Κλινική ασχολείται και με την πραγματοποίηση μελετών για ασθενείς με παρατεινόμενο ανερμήνευτο πυρετό. Οι παθολογικές κλινικές εφημερεύουν καθημερινά εναλλάξ και έχουν την ευθύνη της ιατρικής αξιολόγησης των προσερχόμενων ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και την παραπομπή τους στις κατάλληλες ειδικότητες. Α και Β Καρδιολογικές Κλινικές: σε συνεργασία με όλες τις Καρδιοχειρουργικές Κλινικές (που παρουσιάζονται παρακάτω στον χειρουργικό τομέα) καλύπτουν όλο το φάσμα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων ενώ παράλληλα καλύπτουν όλα τα έκτακτα καρδιολογικά περιστατικά των Εξωτερικών Ιατρείων καθώς και των νοσηλευόμενων ασθενών άλλων ειδικοτήτων σε 24ωρη βάση και πραγματοποιούν γνωματεύσεις των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κλινικές υποστηρίζονται από τα εργαστήρια των αναίμακτων τεχνικών και από το αιμοδυναμικό εργαστήριο για τους καρδιακούς καθετηριασμούς, τις στεφανιογραφίες, τις αγγειοπλαστικές και την τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων stents καθώς και την εμφύτευση μονίμων βηματοδοτών. 17

19 Α Παθολογική-Ογκολογική Κλινική: έχει ως ειδική δραστηριότητα την οργάνωση και λειτουργία του Ογκολογικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. το οποίο και συνεδριάζει τακτικά κάθε Παρασκευή. Η Κλινική αυτή αναλαμβάνει επίσης και ερευνητικές δραστηριότητες και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των Ελληνικών Ερευνητικών Ομάδων HECOG και SHOG ενώ παράλληλα διενεργεί και ανεξάρτητες ερευνητικές δραστηριότητες. Β Παθολογική-Ογκολογική Κλινική: έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την υποστήριξη των ασθενών που παρουσιάζουν νεοπλασματικές παθήσεις. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της εν λόγω κλινικής παρουσιάζονται στα μεγαλύτερα ιατρικά συνέδρια που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Αιματολογική Κλινική: αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η θεραπεία κακοηθών νοσημάτων, η θεραπεία βαρειών αιματοπαθειών καθώς και αυτόλογες μεταμοσχεύσεις Μυελού Οστών. Η Κλινική προΐσταται της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών και επίσης διαθέτει και Ειδικές Μονάδες μεταξύ των οποίων είναι το Εργαστήριο Κρυοκαταψύξεως Μυελού και η Μονάδα Αιμαφαίρεσης. Πνευμονολογική Κλινική: έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την υποστήριξη ασθενών με πνευμονολογικά προβλήματα. Η κλινική αυτή διαθέτει Πνευμονολογικό Εργαστήριο-Ιατρείο το οποίο χωρίζεται σε τρία επιμέρους εργαστήρια, το Εργαστήριο Λειτουργικών Δοκιμασιών Πνεύμονος, το Βρογχολογικό Εργαστήριο και το Εργαστήριο Ύπνου. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής αφορούν στην ιατρική πληροφορική και την εφαρμοσμένη αναπνευστική μυϊκή φυσιολογία. Ενδοκρινολογική Κλινική: Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων και την αντιμετώπιση των συνοδών διαταραχών τους όπως είναι: οι διαταραχές της έμμηνου ρύσεως, το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών, οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα, των παραθυρεοειδών αδένων και των επινεφριδίων. Νεφρολογική κλινική: Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας στα κάτωθι: την κλινική νεφρολογία (σπειραματονεφρίτιδες, υπέρταση, διαταραχές όγκου και ηλεκτρολυτών, λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος), την θεραπεία των ασθενών με οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, την εφαρμογή τεχνικών αιμοκάθαρσης, πλασματοαφαίρεσης και λιπαφαίρεσης. Επίσης, λειτουργεί Ιατρείο νεφρολιθίασης και συγγενικών νεφρικών παθήσεων. Γαστρεντερολογική κλινική: Αντικείμενο δραστηριότητας είναι η διάγνωση και θεραπεία κακοηθών νοσημάτων του πεπτικού, η νοσηλεία βαρέων παθήσεων του πεπτικού και η υποστήριξη τους, όπως η αιμορραγία, διαρροϊκά σύνδρομα κ.λπ. Επίσης, η νοσηλεία και η παρακολούθηση των ασθενών μετά από βαρείες ενδοσκοπικές εξετάσεις όπως ECRP, πολυπεπτομές, τοποθετήσεις ενδοπροθεσέων κ.λπ. Διαβητολογικό Ιατρείο: Η εν λόγω κλινική ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1(Νεανικός), τύπου 2 και Διαβήτη Κύησης. Στην κλινική εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδοι παρακολούθησης και ρύθμισης του Σακχαρώση Διαβήτη.Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συστήματα καταγραφήε σακχάρου καθώς και συνεχούς χορήγησης Ινσουλίνης. Επίσης, στην κλινικλη γίνεται παρακολούθηση και φρόντιδα Δαβητικού ποδιού από εξειδικευμένη Ποδολόγο. Ετήσιος Απολογισμός

20 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ο Χειρουργικός τομέας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. είναι πλήρως εξοπλισμένος με τεχνολογία αιχμής όπως το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci S 4 Βραχιόνων της Intuitive Surgical Inc. USA και ένα σύστημα νευροπλοήγησης για νευροχειρουργικές επεμβάσεις και για Ω.Ρ.Λ. τύπου Stealth Station Treon Plus του Οίκου Medtronic. Ο Χειρουργικός τομέας του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. περιλαμβάνει τις ακόλουθες κλινικές: Α και Β Καρδιοχειρουργικές Κλινικές: διεξάγουν ένα ευρύ φάσμα καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων όπως εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass), εγχειρήσεις για συγγενείς καρδιοπάθειες, εγχειρήσεις αντικατάστασης βαλβίδος καθώς και εγχειρήσεις για ανευρύσματα ή άλλες μικρότερης βαρύτητας επεμβάσεις. Η Α Καρδιοχειρουργική Κλινική συνεργάζεται με την Καρδιοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Chieti της Ιταλίας η οποία και θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της καρδιοχειρουργικής. Α Χειρουργική Κλινική: διενεργεί εγχειρήσεις όλων των τύπων. Οι εγχειρήσεις διεξάγονται με τελευταίας τεχνολογίας χειρουργικό εξοπλισμό ιδιαίτερα όσον αφορά στις λαπαροενδοσκοπικές επεμβάσεις. Οι ειδικές δραστηριότητες της Κλινικής αφορούν στη Χειρουργική Ενδοσκόπηση, στη Χειρουργική Ογκολογία, στην Εγχείρηση των Ενδοκρινών Αδένων όπως και στη Χειρουργική για προβλήματα παχυσαρκίας (Βαριατρική). Η εν λόγω Κλινική στελεχώνεται από ειδικευμένους γενικούς χειρουργούς πτυχιούχους πανεπιστημίων των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας. Το προσωπικό της Κλινικής διατηρεί μια ενεργό κλινική και ερευνητική συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης καθώς και το Πανεπιστήμιο του Harvard. Η Κλινική έχει επίσης και Ερευνητικές Δραστηριότητες όπως: η Λαπαροσκοπική Χειρουργική, η Τραυματοχειρουργική, η Ογκολογία και η Ενδοκρινολογική Επέμβαση. Β Χειρουργική Κλινική: καλύπτει όλο το φάσμα της γενικής χειρουργικής. Οι ειδικές της δραστηριότητες αφορούν στην Κλινική Χειρουργική Χοληφόρων και στην χειρουργική του Παχέως Εντέρου. Γ Χειρουργική Κλινική: ασχολείται με την Λαπαροσκοπική χειρουργική, τη Χειρουργική του Παχέως Εντέρου και την κλινική έρευνα προγνωστικών παραγόντων στην αντιβίωση ασθενών που παρουσιάζουν νεοπλασία στην περιοχή του παχέως εντέρου. Δ Χειρουργική Κλινική: καλύπτει όλο το φάσμα της γενικής χειρουργικής με ιδιαίτερη έμφαση σε περιστατικά χειρουργικής του παχέως εντέρου και των χοληφόρων αγγείων. Νευροχειρουργική Κλινική: σε αρμονική συνεργασία με την Κλινική Νευροχειρουργικής και Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, διενεργεί όλο το φάσμα των Νευροχειρουργικών επεμβάσεων. Αναλυτικότερα εκτελεί Ακτινοχειρουργική με την μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα τεχνολογία Gamma Knife, Αγγειακή Νευροχειρουργική, Χειρουργική βάσεως κρανίου, Ενδοσκοπική νευροχειρουργική, Μικροχειρουργική σπονδυλικής στήλης, Στερεοτακτική νευροχειρουργική και Χειρουργική υπόφυσης. Η κλινική, πέραν του κλινικού της έργου, διοργανώνει μεταπτυχιακά σεμινάρια σε ιατρούς και έχει πλούσια συγγραφική δράση. Η κλινική είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα CRW τύπου OMNISIGHT XL της Radionics Inc και ένα NeuroSight Arc. Κλινική Νευροχειρουργικής και Επεμβατικής Νευροακτινολογίας: είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε είδος νευροχειρουργικής με εξειδίκευση στην Eπεμβατική Νευροακτινολογία, για τους εμβολισμούς αρτηριοφλεβοδών δυσπλασιών (ανευρύσματα εγκεφάλου) και είναι άρτια εξοπλισμένη με υπερσύγχρονο ψηφιακό αγγειογράφο. Α, Β, Γ και Δ Ορθοπεδικές Κλινικές: ασχολούνται με τραύματα, μυοσκελετικούς όγκους, αθλητικές κακώσεις, ενδοσκοπήσεις αρθρώσεων και ενδοσκοπική χρήση Laser. Επίσης, δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά που αφορούν κυρίως σε συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος. Α και Β Ουρολογικές Κλινικές: ασχολούνται με την γενική ουρολογία, την ουρολογική ογκολογία, τη γυναικολογική ουρολογία, τη λαπαροσκοπική ουρολογία και τις πλαστικές επεμβάσεις ουροποιητικού συστήματος. 19

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06.

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Για την περίοδο 10.01.2008 έως 30.06. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13165/06/Β/86/14 δ.τ. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Έδρα: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 4 ΤΚ 15123 Μαρούσι Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Παρουσίαση της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. Σύμβουλοι Εταιρίας Αθήνα, Ιούνιος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΙΛΟΣ... 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... 5 ΟΡΑΜΑ... 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 7 ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ & O.T.C... 8 DOCTORS HOSPITAL...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 12,21% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 8/4/6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Γγ/οικ.8 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας προελέγχου ιατρικών φακέλων ΚΕ.Π.Α.»

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας προελέγχου ιατρικών φακέλων ΚΕ.Π.Α.» ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-Δ4Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` Αθήνα, 22-05-2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ Νοσηλεύτρια, MSc, PhD Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΞ7Μ-8Δ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/06/2012. Αρ. Πρωτ.: 26688

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΞ7Μ-8Δ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/06/2012. Αρ. Πρωτ.: 26688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000)

Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Α 197/12.9.2000) Όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 210/2003 1, ΦΕΚ Α 168/2.7.2003, και ισχύει σήμερα. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΞΟΝΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 15123 Μαρούσι Τ: 210 686 7000 www.hygeia.gr

INFO. Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 15123 Μαρούσι Τ: 210 686 7000 www.hygeia.gr Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 15123 Μαρούσι Τ: 210 686 7000 www.hygeia.gr Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1970 από μια ομάδα Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ" Επισκόπηση

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ Επισκόπηση ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2006 " ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Η εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) όσο και για την έγκαιρη ανίχνευση νόσου (δευτερογενής πρόληψη) αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2008 ετήσιος απολογισμός

2008 ετήσιος απολογισμός ετήσιος απολογισμός 2008 Ο απολογισμός τυπώθηκε σε ανακυκλώσιμο χαρτί. 2008 2006...,... (2006).. (2006) A.. (2006).. (2006) Lab.. (2006) STEM-HEALTH A.E. (2007) Y-LOGIMED.. (2006) Y-PHARMA.. (2007) 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2015 Συντονιστής: Νικόλαος Καλλιακμάνης Η σημασία των βιταμινών στην πρόληψη, Γεώργιος Τυρογιάννης ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12/2015 Συντονιστής: Ζαχαρίας Μαραγκογιάννης Νεότερες θεραπευτικές αγωγές στον

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013

Εταιρική Παρουσίαση. 13 Ιουνίου 2013 Εταιρική Παρουσίαση 13 Ιουνίου 2013 Κατά Κεφαλήν Δαπάνη Υγείας (μ.ο. ισοτιμίας US$) 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.373,38 3.232,51 2.864,20 2008 2.000,00 2009 1.500,00 2010 1.000,00 2011 500,00 - Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2651366111 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δ/ντης 26513 66436 Εργαστήριο 26513 66434 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ/ντης 26513 66424 Προϊσταμένη 26513 66523 Γραμματεία 26513 66520 Αδελφές

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος των πολλών ειδικοτήτων

Η νόσος των πολλών ειδικοτήτων ΗΜΕΡΙΔΑ Οστεοπόρωση Η νόσος των πολλών ειδικοτήτων Σάββατο 23 Μαΐου 2015 Αίθουσα Εκδηλώσεων 6 ου ορόφου, YΓΕΙΑ Οργάνωση: Αλέξανδρος Γεράκης & Παντελής Τριανταφυλλίδης Υπό την αιγίδα των: Επιστημονικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας

Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 Όμιλος Υγεία Metropolitan Επείγοντα Περιστατικά (επισκέψεις & διαγνωστικές) Υγεία Γενική Κλινική Μητέρα (επισκέψεις) Παίδων Μητέρα Επείγοντα Περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

- Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ)

- Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ) Πρωτοβάθμια Περίθαλψη: - Χρήση παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ στα ΥΓΕΙΑΝΕΤ Αθηνών και Περιστερίου (τα μέλη του συλλόγου πληρώνουν μόνο τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ) - Χωρίς χρήση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ: Ειδικός προνομιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα