ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ γων. 1 Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίηση του κατα στατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλι σης Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.10043/11540/1840 (1) Ανάθεση έργου με μίσθωση από το Ταμείο Συντάξε ων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 206) και του άρθρου 17 του ν. 2747/1999 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπι κού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 226). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3) Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/106/2944/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ ) Την υπ αριθμ / γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Δικαστικού του ΤΣΜΕΔΕ. 5) Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ Β 527) απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥΠΕΣΔΔΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1284) όμοια απόφαση, αποφασίζουμε: Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που μπορεί το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσί ων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου τον έλεγχο της ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομει ακής και οδοντιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του, για χρονικό διάστημα ενός έτους, σε ενενήντα τέσ σερις (94) ελεγκτές ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και οδοντιάτρους. Οι ανωτέρω γιατροί και οδοντίατροι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής αντί στοιχα της ημεδαπής ή ισοτίμου σχολής της αλλοδαπής και να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι εν λόγω ιατροί και οδοντίατροι θα κατανέμονται στα τμήματα του ΤΣΜΕΔΕ και θα αμείβονται ως εξής: Α. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ Α. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή έως , Για τις περιφέρειες Εδέσσης, Καστοριάς, Κατερίνης, Χαλκιδικής και Φλωρίνης από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρε μών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθ μός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή εκάστου έως 4.500, Για την περιφέρεια Κιλκίς ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαρι ασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή έως 3.000,00. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Για την περιφέρεια Πατρών ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαρια σμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποί ων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή έως 8.500, Για τις περιφέρειες Αγρινίου και Πύργου από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγ χος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλι σμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή εκάστου έως 4.500,00. Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 1. Για τις περιφέρειες Αγίου Νικολάου, Ρεθύμνου και Χανίων από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελε

2 15546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή εκάστου έως 4.500,00. Δ. ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Για την περιφέρεια Λαρίσης ένας (1) ελεγκτής ια τρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λο γαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή έως 8.500, Για τις περιφέρειες Τρικάλων και Καρδίτσης από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα εί ναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρ χεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή εκάστου έως 4.500,00. Ε. ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Για τις περιφέρειες Ιωαννίνων και Κοζάνης από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα εί ναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχε ται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή εκάστου έως 8.500, Για τις περιφέρειες Άρτας και Κέρκυρας από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγ χος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλι σμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή εκάστου έως 4.500, Για την περιφέρεια Πρεβέζης ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή έως 3.000,00. ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑ ΚΗΣ 1. Για την περιφέρεια Καβάλας ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή έως 8.500, Για τις περιφέρειες Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης και Κομοτηνής από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περι πτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 4.500,00. Ζ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Για τις περιφέρειες Τρίπολης και Καλαμάτας από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα εί ναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχε ται μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 8.500, Για την περιφέρεια Κορίνθου ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή έως 4.500, Για τη περιφέρεια Σπάρτης ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαρι ασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή έως 3.000,00. Η. ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΝΗΣΩΝ 1. Για την περιφέρεια Αθηνών τέσσερις (4) ελεγκτές ιατροί. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων, ο αριθμός των οποίων θα ανέρχεται μέχρι περι πτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως , Για την περιφέρεια Αθηνών ένας (1) νοσοκομειακός ελεγκτής ιατρός. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγ χος των εκκρεμών νοσοκομειακών λογαριασμών των ασφαλισμένων μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή έως , Για την περιφέρεια Αθηνών δύο (2) εξωτερικοί ελε γκτές ιατροί. Έργο των οποίων θα είναι ο έλεγχος των νοσηλευομένων σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια ασφαλισμέ νων του Ταμείου, με αμοιβή εκάστου έως , Για τη περιφέρεια Ανατολικής Αττικής ένας (1) ελε γκτής ιατρός. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή έως , Για την περιφέρεια Πειραιά ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή έως , Για τις περιφέρειες Φωκίδος, Λειβαδιάς και Ηγου μενίτσας από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 3.000, Για τις περιφέρειες Λαμίας, Λέσβου, Σύρου, Χαλκί δος και Χίου από έναν (1) ελεγκτή ιατρό. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λογαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι περιπτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 4.500, Για την περιφέρεια Ρόδου ένας (1) ελεγκτής ιατρός. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών λο γαριασμών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι περιπτώσεις με αμοιβή έως 8.500,00. Β. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Για την περιφέρεια Θεσσαλονίκης ένας (1) ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων μέχρι περιπτώ σεις, με αμοιβή έως 8.000, Για τις περιφέρειες Εδέσσης, Καστοριάς, Κατερίνης, Βέροιας, Χαλκιδικής και Φλωρίνης από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλι σμένων μέχρι 500 περιπτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 3.000, Για την περιφέρεια Κιλκίς ένας (1) ελεγκτής οδοντία τρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 450 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 2.000,00. Β. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Για την περιφέρεια Πύργου και Αγρινίου από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 500 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 3.000, Για την περιφέρεια Πατρών ένας (1) ελεγκτής ιατρός.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 600 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 4.000,00. Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 1. Για την περιφέρεια Ηρακλείου ένας (1) ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 600 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 4.000, Για τις περιφέρειες Αγίου Νικολάου, Ρεθύμνου και Χανίων από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρι κών νοσηλίων μέχρι 500 περιπτώσεις, με αμοιβή εκά στου έως 3.000,00. Δ. ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Για την περιφέρεια Λαρίσης ένας (1) ελεγκτής οδο ντίατρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 600 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 4.000, Για τις περιφέρειες Βόλου και Τρικάλων από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα εί ναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 500 περιπτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 3.000,00. Ε. ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Για τις περιφέρειες Ιωαννίνων και Κοζάνης από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα εί ναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 600 περιπτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 4.000, Για τις περιφέρειες Άρτας και Κέρκυρας από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα εί ναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 500 περιπτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 3.000, Για την περιφέρεια Πρεβέζης ένας (1) ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 450 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 2.000,00. ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. Για την περιφέρεια Καβάλας ένας (1) ελεγκτής οδο ντίατρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 600 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 4.000, Για τις περιφέρειες Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης και Κομοτηνής από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων μέχρι 500 περι πτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 3.000,00. Ζ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Για την περιφέρεια Καλαμάτας ένας (1) ελεγκτής οδοντίατρος. Έργου του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 600 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 4.000, Για την περιφέρεια Κορίνθου ένας (1) ελεγκτής οδοντίατρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 500 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 3.000, Για την περιφέρεια Σπάρτης ένας (1) ελεγκτής οδο ντίατρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 450 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 2.000,00. Η. ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΝΗΣΩΝ 1. Για τις περιφέρειες Φωκίδος, Λειβαδιάς, Ηγουμενί τσας, Λευκάδας & Κώ από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρε μών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 450 περιπτώσεις, με αμοιβή εκάστου έως 2.000, Για τις περιφέρειες Λαμίας, Λέσβου, Σύρου, Χαλ κίδας, Χίου, Ναυπλίου και Πτολεμαΐδος από έναν (1) ελεγκτή οδοντίατρο. Έργο του κάθε ελεγκτή θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 500 περιπτώσεις, με αμοιβή εκά στου έως 3.000, Για την περιφέρεια Ρόδου ένας (1) ελεγκτής οδο ντίατρος. Έργο του οποίου θα είναι ο έλεγχος των εκκρεμών οδοντιατρικών νοσηλίων των ασφαλισμένων μέχρι 600 περιπτώσεις, με αμοιβή έως 4.000,00. Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την ανω τέρω ανάθεση ανέρχεται στο ποσό των τετρακο σίων ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ( ,00) περίπου και θα βαρύνει τους προϋπο λογισμούς του Ταμείου των ετών 2007 και 2008 (ΚΑ , , ). Το έργο των παραπάνω ιατρών και οδοντιάτρων δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου και δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ F Αριθμ /12860/171 (2) Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίηση του καταστα τικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προ σωπικού ΕΛ.ΤΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.6 και 7 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160Α). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του π.δ. 63/2005 (Α/98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 3. Το π.δ. 77/ (ΦΕΚ 92 Α) «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». 4. Το υπ αριθμ / συμβολαιογραφικό έγγραφο. 5. Την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του ταμείου που εκπονήθηκε το Μάρτιο του Τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που διατυπώνεται στο υπ αριθμ. 71/ έγ γραφό της. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την έγκριση Τροποποίησης και την Κωδικοποίηση του

4 15548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ (ΤΕΑ ΕΛ.ΤΑ), το οποίο τροποποιήθη κε και κωδικοποιήθηκε με το υπ αριθμ / συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η συμβολαιογράφος Μαρία Πουλαντζά Μου λοπούλου. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυ τής και του Καταστατικού, αρχίζει η λειτουργία του κλάδου Ασφάλισης Ζωής και Πρόσθετης Υγειονομικής Περίθαλψης του Ταμείου. Η απόφαση αυτή και το επισυναπτόμενο καταστατι κό να δημοσιευθεί στο τεύχος Β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Μαΐου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ. Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του «Ταμείου Εππαγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛ.ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ.» που βρίσκονται επί της οδού Αριστοτέλους όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθη νών ΜΑΡΙΑΣ συζύγου Νικολάου ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ, το γένος Φωκίωνος ΑΓΡΕΒΗ, με έδρα την Αθήνα και γραφείο στην οδό Ναυάρχου Νικόδημου αριθμός 9, παρουσιάσθηκε ο μη εξαιρούμενος από τον Νόμο: Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος και της Άλ κηστης, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, που γεν νήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961 και κατοικεί στην Κη φισιά Αττικής, οδός Αιολίας αριθμός 7, με Α.Δ.Τ. Π /1990 του Παραρτήματος Ασφαλείας Φιλοθέης και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο. Υ. Κηφισιάς, ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως Πρόεδρος και νόμιμος εκπρό σωπος της Διοίκησης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης προσωπικού ΕΛ.ΤΑ. με την επωνυμία «ΤΑ ΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΤΑ. Ν.Π.Ι. Δ» (εφεξής «TEA ΕΛ.ΤΑ.»), το οποίο εδρεύ ει στην Αθήνα και επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός και είναι εγγεγραμμένο στο Φορολογικό Μητρώο της Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, με αριθμό , ειδικά εξου σιοδοτημένος για την υπογραφή του παρόντος, δυνάμει της από (αριθμός 80) αποφάσεως του Διοικη τικού Συμβουλίου του TEA ΕΛΤΑ, εκ των πρακτικών της οποίας, κυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν. To TEA ΕΛΤΑ έχει συσταθεί νόμιμα, δυνάμει του υπ αριθμόν 6.340/ συμβολαίου της Συμβολαιογρά φου Αθηνών Ελεωνόρας Αλεξάνδρας Κ. Κρεμάλη Μουλοπούλου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικο ποιήθηκε με την υπ αριθμόν 6.402/ πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου, εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν πρωτ. Φ 51020/19631/283/ απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δημοσιεύθηκε δε στο υπ αριθμόν 1.364/ Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Δεύτερο), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Ιδρυτικά μέλη του TEA ΕΛΤΑ, είναι οι: 1) Γεώργιος Βασιλόπουλος του Δημητρίου και της Ανδριάνας, 2) Κυριάκος Βλαστα ράκος του Πέτρου και της Αρτέμιδος, 3) Μαρίνος Δη μητρουλόπουλος του Νικολάου και της Ευσταθίας, 4) Χρήστος Μπικάκης του Ιωάννη και της Χρυσούλας, 5) Γεώργιος Βλασσόπουλος του Βασιλείου και της Ευστα θίας, 6) Ιωάννης Μπανίκας του Βασιλείου και της Σεβα στής, 7) Ιωάννης Λεπενιώτης του Γεωργίου και της Πι πίνας, 8) Μαρία θυγατέρα Αναστασίου και Βαρβάρας Βασιλειάδου, σύζυγος Γεωργίου Διαμαντή, 9) Γεώργιος Φωτόπουλος του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, 10) Μαρία θυγατέρα Γεωργίου και Σοφίας Νομικού, σύ ζυγος Κωνσταντίνου Γιώτη, 11) Παναγιώτης Κατριβάνος του Χαραλάμπους και της Χριστίνας, 12) Θωμάς Μπα κογεώργος του Γεωργίου και της Ελευθερίας, 13) Γε ώργιος Αρμύρας του Λεωνίδα και της Βασιλικής, 14) Δημήτριος Καψοκόλης του Γρηγορίου και της Δήμητρας, 15) Αθανάσιος Γεωργόπουλος του Διονυσίου και της Παρασκευής, 16) Γεωργία θυγατέρα Ιωάννη και Παναγι ώτας Πρεβεζιάνου, 17) Εμμανουήλ Θεοδωράκης του Αντωνίου και της Αρχόντισσας, 18) Φωτεινή θυγατέρα Γεωργίου και Ελένης Μπιμπή, 19) Σοφία θυγατέρα Νι κολάου Χαρατσή και της Ελένης, 20) Δημήτριος Στερ γιόπουλος του Αθανασίου και της Μαρίας, 21) Δημοσθέ νης Στρατικόπουλος του Χρήστου και της Αργυρώς, 22) Ευάγγελος Τσιρίκος του Γεωργίου και της Βαρβάρας, 23) Φίλιππος Θωμάς του Σπύρου και της Πολυξένης, 24) Παναγιώτης Ποντικάκης του Δημητρίου και της Βασιλι κής, 25) Ιωάννης Ζαχιώτης του Αναστασίου και της Μα ρίας, 26) Σπυρίδων Κοψιάς του Παναγιώτη και της Ευ τυχίας, 27) Νικόλαος Σταυρόπουλος του Παντελή και της Μαρίας, 28) Κωνσταντίνος Μπενάκης του Ιωάννη και της Μαρίας, 29) Μαρία θυγατέρα Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας Ανδρουλάκη, σύζυγος Εμμανουήλ Μι κράκη, 30) Ερμιόνη θυγατέρα Γεωργίου και Ρέας Τρευ λάκη, σύζυγος Γεωργίου Τραπεζανλίδη, 31) Ιωάννης Νάσαινας του Σπυρίδωνος και της Μαρίνας, 32) Βασί λειος Τριανταφυλλόπουλος του Αλεξάνδρου και της Φωτεινής, 33) Αντώνιος Θωμάς του Σπυρίδωνος και της Πολυξένης, 34) Πέτρος Κάρλες του Δημητρίου και της Κυριακούλας, 35) Νικόλαος Χαρμαντάς του Ιδομενέα και της Ευαγγελίας, 36) Αικατερίνη σύζυγος Ιωάννου Μπα κογεώργου, θυγατέρα Γεωργίου και Σοφίας Ρίζου, 37) Ιωάννης Μώρος του Νικολάου και της Γεωργίας, 38) Βασίλειος Πετσούνης του Κωνσταντίνου και της Ειρή νης, 39) Γεώργιος Μπαρδάκης του Αλεξάνδρου και της Χριστίνας, 40) Σταύρος Τσαγκρής του Δημητρίου και της Σταματίας, 41) Ανδρέας Πετρόπουλος του Γεωργί ου και της Δήμητρας, 42) Αθανάσιος Γεωργίου του Ευ αγγέλου και της Αθηνάς, 43) Δημήτριος Τσαουσίδης του Χρήστου και της Σοφίας, 44) Επαμεινώνδας Ανα γνωστόπουλος του Δημητρίου και της Κωνσταντίνος, 45) Κωνσταντίνος Κρανιάς του Δημητρίου και της Χα ρίκλειας, 46) Κωνσταντίνος Βουλγαράκης του Μιχαήλ και της Ελένης, 47) Γεώργιος Σφήκας του Νικολάου και της Ευδοκίας, 48) Κωνσταντίνος Αργύρης του Δημητρί ου και της Μαρίας, 49) Παρασκευή σύζυγος Γεωργίου Παπατσώτσου, θυγατέρα του Ιοοάννη και της Ευαγγε λίας Καραγιάννη, 50) Νικόλαος Ψυχαλάκης του Σταύρου και της Αικατερίνης, 51) Σωτήριος Λάζος του χρηστού και της Φωτεινής, 52) Θεμιστοκλής Παπαπάνου του Γε ωργίου και της Λουκίας, 53) Νικόλαος Χρέλιας του Θε οδώρου και της Πηνελόπης, 54) Κωνσταντίνος Ρώσσιος

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Ευθυμίου και της Αθηνάς, 55) Μάρκος Κατσουλάκης του Πολυδώρου και της Νίκης, 56) Γεώργιος Ηλιακής του Αλεξάνδρου και της Χρυσής, 57) Δημήτριος Μεταξάς του Χαραλάμπους και της Κατίνας, 58) Αικατερίνη θυ γατέρα Γεωργίου και Σοφίας Μπουγιούκου, σύζυγος Χρήστου Κουρμπέτη, 59) Δημήτριος Παπαπάνος του Στεφάνου και της Χριστίνας, 60) Ηλίας Καλαντζής του Γεωργίου και της Παναγιώτας, 61) Ιωάννης Κωνσταντέλ λος του Αθανασίου και της Δάφνης, 62) Ηλίας Καλα ντζής του Δημητρίου και της Βασιλικής, 63) Εμμανουήλ Πλευράκης του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης, 64) Ελένη θυγατέρα Δημητρίου και Ελισσάβετ Κοντού, 65) Τριαντάφυλλος Τσέκος του Γεωργίου και της Ξένης, 66) Γεώργιος Παπανικολάου του Βασιλείου και της Δήμη τρας, 67) Σάββας Γιαννοσπύρος του Λεωνίδα και της Ευσταθίας, 68) Αγγελος Γιαννούλης του Σταύρου και της Αγγελικής, 69) Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης του Γεωργίου και της Ελένης, 70) Νικόλαος Χατζηχρήστου του Γεωργίου και της Βαϊτσας, 71) Αντώνιος Σταμπου λίδης του Αθανασίου και της Βασιλικής, 72) Ελευθέριος Καλλέργης του Αγγελή και της Ευαγγελίας, 73) Σπύρος Βένετης του Γεωργίου και της Βασιλικής, 74) Απόστολος Κόκκινος του Στεφάνου και της Ολγας, 75) Σταύρος Δημηρούδης του Γεωργίου και της Αθανασίας, 76) Νι κόλαος Κόκκινος του Δημητρίου και της Μαρίας, 77) Παναγιώτης Κουκουδάκης του Παντελή και της Κυβέλης, 78) Χαρίλαος Μαραγιάννης του Νικολάου και της Μα ρίας, 79) Στυλιανός Τσιμπίδης του Σταύρου και της Δα μασκηνής, 80) Φίλιππας Λιαροστάθης του Λεωνίδα και της Χαρίκλειας, 81) Σπυρίδων Μακρυγιάννης του Διονυ σίου και της Μαύρας, 82) Ιωάννης Τζανάκης του Γεωρ γίου και της Αγάπης, 83) Σπυρίδων Γαλιάτσος του Πα ναγιώτη και της Βασιλικής, 84) Σπυρίδων Σταματέλος του Δημοσθένη και της Αικατερίνης, 85) Εμμανουήλ Δαβράδος του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, 86) Φωτεινή θυγατέρα Χρήστου και Στυλιανής Αρμέντζιου, σύζυγος Θεμιστοκλή Ζαχαριάδη, 87) Ιωάννης Τσώλας του Γεωρ γίου και της Ελένης, 88) Ανδρέας Κοαστούλας του Αλε ξίου και της Φωτεινής, 89) Αλέξανδρος Νικήτας του Σωκράτη και της Μαρίας, 90) Σπυριδούλα Τσιαμάλου του Αποστόλου και της Αναστασίας, σύζυγος Ιωάννη Παπάζογλου, 91) Γρηγόριος Τάτλας του Ευθυμίου και της Ελένης, 92) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος του Ηλία και της Αγλαίας, 93) Αλέξιος Πριόνας του Αθανασίου και της Ιωάννας, 94) Κωνσταντίνος Σαπλαούρας του Γεωργίου και της Μόρφως, 95) Ηλίας Μπακέλλας του Γρηγορίου και της Ειρήνης, 96) Βασιλική θυγατέρα Ευ αγγέλου και Μαρίας Ανδρέου, σύζυγος Χαραλάμπους Μπρουμίδη, 97) Εμμανουήλ Τσισκάκης του Ευτυχίου και της Μαλάμως, 98) Εμμανουήλ Γουρνιεζάκης του Νικο λάου και της Αικατερίνης, 99) Κωνσταντίνος Κωνής του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας, 100) Δημήτριος Κα ρανίκας του Αθανασίου και της Ευδοξίας, 101) Ιωάννης Βερίγος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, 102) Ευ θύμιος Κωνσταντίνου του Ιωάννη και της Ιωάννας, 103) Απόστολος Παπαγιάννης του Θεοδώρου και της Πανά γιως, 104) Στυλιανός Κουμακάκης του Ιακώβου και της Ειρήνης, 105) Κωνσταντίνος Καλαφάτης του Σπυρίδωνος και της Εριγώνης, 106) Σωτήριος Ταταρέας του Αναστα σίου και της Αμαλίας, 107) Ευάγγελος Παππάς του Γε ωργίου και της Ελένης, 108) Ειρήνη θυγατέρα Ιωάννη και Ανθούλας Τσιάρα, 109) Ιωάννης Μπακάρας του Γε ωργίου και της Ιωάννας, 110) Κωνσταντίνος Χαρίσης του Νικολάου και της Φωτεινής. Ο άνω εμφανισθείς και με την άνω ιδιότητα που παρίσταται, ζήτησε την σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσε ότι τροποποιεί τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού του TEA ΕΛΤΑ, συμφωνά με την άνω αναφερόμενη από (αριθ μός S0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του TEA ΕΛΤΑ, εκ των πρακτικών της οποίας, κυρωμένο αντί γραφο προσαρτάται στο παρόν, ως εξής: Στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. To TEA ΕΛΤΑ αποσκοπεί στην παροχή, στους ασφα λισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματι κής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος, ασθένειας, απώλειας θέσης της εργασίας, διακοπή της εργασίας,» Στο άρθρο 2 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής: «2. Σκοπός του TEA ΕΛΤΑ είναι η χορήγηση, στα ασφα λισμένα μέλη του, παροχών σε χρήμα ή σε είδος που καταβάλλεται ή εφάπαξ ή τμηματικά ή ως επιδόματα ή ως προϊόν εκκαθάρισης δαπανών και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των παρα πάνω κινδύνων πρόσθετα και συμπληρωματικά αυτών που τους παρέχονται από το κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης. 3. Προς επίτευξη του οκοπού αυτού συνιστώνται στο TEA ΕΛΤΑ ανάλογοι κλάδοι που έχουν οργανωτική, λο γιστική και οικονομική αυτοτέλεια.» Στο άρθρο 2 η παράγραφος 2 αριθμείται ως παρά γραφος 4 και αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ειδικότερα σκοπός του TEA ΕΛΤΑ είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής και η χορήγηση ασφάλισης ζωής και πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης μπορεί να ενεργοποιηθούν και άλλα προγράμματα, όπως η χο ρήγηση συμπληρωματικής σύνταξης, ειδικών παροχών ιατρικής υποστήριξης, για την κάλυψη ενδεικτικά των ασφαλιστικών κινδύνων θανάτου, ασθένειας, ατυχήμα τος, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες» Στο άρθρο 4 στην παράγραφο 1μετά τη λέξη «απο δοχή» προστίθενται οι λέξεις «των όρων. Στο άρθρο 4 στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην ασφάλιση του TEA ΕΛΤΑ, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., δύναται να υπάγεται και το απασχο λούμενο προσωπικό σε επιχειρήσεις που ο σκοπός τους είναι συναφής με το σκοπό του ΕΛΤΑ ή των θυγατρικών του εταιρειών και δραστηριοποιούνται στην Ταχυδρομι κή Αγορά, με την ίδια σχέση εργασίας και με τις ίδιες προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Στο άρθρο 4 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η υπαγωγή στο TEA ΕΛΤΑ είναι προαιρετική και δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται σε καμία περίπτιοση με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συνδικαλιστική ορ γάνωση ή σε επαγγελματική ένωση εργαζομένων.» Στο άρθρο 4 στην παράγραφο 6 η λέξη «θα» διαγρά φεται και η λέξη «θέσει» αντικαθίσταται με τις λέξεις «θέτει με απόφαση του». Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 9. Δικαιούχοι παροχών μπορούν να είναι και τα εξαρ

6 15550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τώμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμέ νου, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά στον κάθε κλάδο που συνιστάται» Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται και τα στοιχεία των εξαρτημένων μελών της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμένου, όπως αυτά καταγράφονται στο δελτίο απογραφής, που υποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής του στο TEA ΕΛΤΑ.» Στο άρθρο 6, στο στοιχείο β) της παραγράφου 2, η φράση «ή δεν φροντίζει για τη μείωση των συνεπειών του» διαγράφεται. Στο άρθρο 7 στο τέλος της παραγρά φου 1 προστίθεται η φράση «όπως ειδικότερα προβλέ πεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.» Στο άρθρο 7 στο τέλος της δεύτερης υποπαραγρά φου της παραγράφου 2 προστίθεται η φράση «εντός ή εκτός Ελλάδος». Στο άρθρο 7 η πρώτη πρόταση της παραγράφου 3, μετά τις λέξεις «TEA ΕΛΤΑ» συμπληρώνεται με τη φρά ση: «σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις των πα ραγράφων 20 και 21 του άρθρου 7 του νόμου 3029/2002 και». Στο άρθρο 7 η παράγραφος 3 συμπληρώνεται ως εξής: «To TEA ΕΛΤΑ υποχρεούται, για την ενημέρωση των ασφαλισμένων, να εκδίδει και να αποστέλλει ενημερω τικά έντυπα, στα οποία περιγράφονται, για κάθε κλάδο που συνιστάται κατ ελάχιστο τα εξής: Οι όροι λειτουργίας Οι παροχές Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση των παροχών Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που απαιτού νται για την καταβολή των παροχών Η διαδικασία διαχείρισης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων Στο άρθρο 7 στην παράγραφο 6 το άρ θρο 29 αντικαθίσταται με το άρθρο 38. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει, με την αίτηση υπαγωγής του στο TEA ΕΛΤΑ, τους κλάδους που επιθυμεί να συμμετέχει.» Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 και η τελευταία πρό ταση της παραγράφου 3 διαγράφονται. Οι λέξεις «εφό σον αυτές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «οι οποίες» Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Όργανα διοίκησης του TEA ΕΛΤΑ είναι: 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και 2) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Εκτελεστικό όργανο του TEA ΕΛΤΑ είναι ο Διευθυντής του Ταμείου.» Στο άρθρο 10, το στοιχείο β) της παραγράφου 1 αντι καθίσταται ως εξής: «β) Τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέ γονται, με τους αναπληρωτές τους, από το εκλογικό πανελλαδικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΠΟΣΤ. Στο άρθρο 10 οι παράγραφοι 3, 5 και 6 αντικαθίστα νται ως εξής: «παράγραφος 3. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύ ματος, η θέση τακτικού μέλους καλύπτεται από τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση μονίμου κωλύματος ή παραίτησης τακτικού μέλους, υποδεικνύεται, για το υπόλοιπο της θητείας, τακτικό μέλος από την εργοδο τική πλευρά, εάν πρόκειται για εκπρόσωπο της, για δε εκπρόσωπο της εργατικής πλευράς, η θέση του κατα λαμβάνεται από το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρω ματικό μέλος. παράγραφος 5. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται από τον κάθε φορέα, που εκπροσωπούν εάν συντρέξει σπου δαίος λόγος. παράγραφος 6. Οι αποφάσεις υπόδειξης και τα σχετι κά πρακτικά εκλογής των εκπροσώπων των φορέων για τα μέλη του Δ.Σ. αποστέλλονται στο TEA ΕΛΤΑ». Στο άρθρο 11. η τελευταία πρόταση της παραγράφου 1 διαγράφεται. Στο άρθρο 12, στην παράγραφο 5 η λέξη «θα» και στην παράγραφο 7, οι λέξεις «στη μεταβίβαση εξουσιών» διαγράφονται. Στο άρθρο 14, στην παράγραφο 1 οι λέξεις «τη σχετική νομοθεσία ή» διαγράφονται. Στο άρθρο 14, στο τέλος του στοιχείου Ι της παρα γράφου 3 προστίθεται η φράση: «, καθώς και για το σχηματισμό των αποθεματικών του κλάδου ασφάλισης ζωής και πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης.» Στο άρθρο 14 το στοιχείο IV της παραγράφου 3 συ μπληρώνεται ως εξής: «Αποφασίζει ομόφωνα για τη μεταβολή και αναπρο σαρμογή των εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 32 του παρόντος.» Στο άρθρο 14, το στοιχείο XIV της παραγράφου 3, συμπληρώνεται ως εξής: «XIV. Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μια οικονομική εφημερίδα τις οικονομικές καταστά σεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.» Στο άρθρο 14 στο στοιχείο XVII της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης αποφασίζει για τη διάθεση του Ειδικού Απο θεματικού Ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του παρόντος.» Στο άρθρο 14 στα στοιχεία XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII της παραγράφου 3, η αρίθμηση των άρθρων αντικαθίσταται ως εξής: «άρθρο 32 με άρθρο 41 άρθρο 33 με άρθρο 42 άρθρο 34 με άρθρο 43 άρθρο 35 με άρθρο 44» Στο άρθρο 14 στην παράγραφο 3 προστίθεται στοι χείο XXXIX ως εξής: «Καθορίζει με απόφαση του τις αμοιβές του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις αμοιβές των μελών των διαφόρων επιτροπών που συστήνει». Στο άρθρο 16 το στοιχείο γ της παραγράφου 1 αντι καθίσταται ως εξής: «γ) ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, που εκλέγεται από το εκλογικό πανελλαδικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ). Στο άρθρο 18 το στοιχείο β) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται και προστίθενται στοιχεία η) και θ) ως εξής: β) Τακτικές εισφορές των εργοδοτών η) Έκτακτες εισφορές εργοδοτών ή ασφαλισμένων. θ) Το ποσό που αντιστοιχεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4 της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, έτους 2005 για την Ασφά

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 14 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 51020/13061/162 Έγκριση Τροποποίησης και Κωδικοποίηση του Κατα στατικού του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β FAX :2103368148 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α :«Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α :«Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 9 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 070/6

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015 Στο παρόν κωδικοποιούνται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΤΕΑ ΕΕΚΕ έτσι όπως τις συζήτησε και τις επεξεργάστηκε το ΔΣ του Ταμείου σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26/1/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:11. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αθήνα, 26/1/2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:11. ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αθήνα, 26/1/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α24/370/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:- ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1259 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Δ Πληρ.: Ντασίου Σ., Ζοργιάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αθήνα, 15.12.2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 28 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12 /63 /24972 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα