ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

2 Τα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεμνπαιηθόηεηα είλαη άθξσο ακθηιεγόκελα. Μνηρεία Πξσθηηθή Σπλνπζία Αηκνκεημία Βηαζκόο Οκνθπινθηιία Φπζηνινγηθό ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ Ηζηθό ΟΦΙ ; ΟΦΙ ΟΦΙ ; ΝΟΜΙΜΟ ΌΦΙ /ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΌΦΙ/ΝΑΙ Κνηλσληθά Απνδεθηό ΝΑΙ; ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ;

3 Οη έλλνηεο ηνπ θπζηνινγηθνχ, ην εζηθνχ, ηνπ θνηλσληθψο απνδεθηνχ θαη ηνπ λφκηκνπ δελ ηαπηίδνληαη πάληνηε, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζεμνπαιηθφηεηα. Πνηθίινπλ φρη κφλν απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία αιιά κε ηνπο ηζρπξνχο ηαμηθνχο θαη κνξθσηηθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ, πνηθίινπλ θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.

4 Η ζεμνπαιηθφηεηα ζήκεξα έρεη επξχηεξε θνηλσληθή αλνρή απφ θάζε άιιε επνρή. Η ελνρή, ν θφβνο θαη ε άγλνηα γηα ζεμνπαιηθά ζέκαηα, ε αληθαλνπνίεηε ζεμνπαιηθή πεξηέξγεηα, αλήθνπλ ζην παξειζφλ. Απεξηφξηζηνο ζεμνπαιηθφο πεηξακαηηζκφο Αληηζχιιεςε πξνζβάζηκε θαη δηαθεκηδφκελε Η έθηξσζε δελ είλαη πξφβιεκα Ο γάκνο δηέξρεηαη πεξίνδν θξίζεο Δθηεηακέλε ζεμνπαιηθή πιεξνθφξεζε Φηιειεχζεξεο θαη αλεθηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο δηαζηξνθέο.

5 Αλ σο κνλάδα ζεμνπαιηθψο θπζηνινγηθνχ ζεσξεζεί κηα ζπλνπζία θαηά ηελ νπνία έλα πξαγκαηηθφ πένο εηζέξρεηαη ζε έλαλ πξαγκαηηθφ θφιπν κεηαμχ δχν αλζξψπσλ πνπ ζπκθσλνχλ ζε πεξηβάιινλ ηδησηηθφ, είλαη θαηαλνεηή ε πεξηζσξηνπνίεζε απηήο ηεο κνλάδαο κέζα ζηελ πνιπκνξθία ησλ κε θπζηνινγηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.

6 Σα ζχλνξα ηεο έλλνηαο ηεο ζεμνπαιηθήο δηαηαξαρήο κεηαθηλήζεθαλ πνιιέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, άιινηε δηεπξχλζεζαλ θαη άιινηε ζπξηθλψζεθαλ, αλαιφγσο ηνπ θνηλσληθνχ, εζηθνχ θαη ηδενινγηθνχ θιίκαηνο ηεο θάζε επνρήο. Οπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Szasz: «Σνλ 19ν αηψλα ν απλαληζκφο ήηαλ λφζνο θαη ν κε απλαληζκφο ζεξαπεία. ήκεξα ν απλαληζκφο είλαη ζεξαπεία θαη ν κε απλαληζκφο λφζνο».

7 Η έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθήο αλσκαιίαο είλαη ξεπζηή θαη πιάζεηαη αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο επνρήο. Πξάμεηο θπζηνινγηθέο κπνξεί λα επξίζθνληαη θάησ απφ θνηλσληθή θαηαθξαπγή ελψ παξά θχζηλ πξάμεηο λα ζεσξνχληαη επηηξεπηέο.

8 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ζεμνπαιηθέο αλσκαιίεο ηξνπνπνηήζεθε πνιιάθηο ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο γηαηί πνιιέο απφ απηέο εθδειψλνληαλ αλ φρη απφ ηελ πιεηνλφηεηα, πάλησο απφ πνιχ κεγάινπο αξηζκνχο αλζξψπσλ θαη κάιηζηα απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο ή ησλ δηακνξθσηψλ ηεο θνηλήο γλψκεο.

9 Ο θιαζζηθφο νξηζκφο ηνπ Krafft-Ebbing ίζσο είλαη μεπεξαζκέλνο Σεμνπαιηθή εθηξνπή ή δηαζηξνθή είλαη θάζε έθθξαζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ ελζηίθηνπ πνπ δελ νδεγεί ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ είδνπο.

10 Γηαηαξαρέο ηεο Σεμνπαιηθόηεηαο Πεξηζπλνπζηαθέο Γηαηαξαρέο Σεμνπαιηθέο Αλσκαιίεο Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο ηνπ Φύινπ Γηαηαξαρέο Δπηινγήο Σεμνπαιηθνύ Αληηθεηκέλνπ

11 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Η θπζηνινγηθή εθηέιεζε ηεο ζπλνπζίαο είλαη απνηέιεζκα κίαο εμαηξεηηθά πνιύπινθεο δηεξγαζίαο ζε θάζε ζεκείν ηεο νπνίαο είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζζνύλ δηαηαξαρέο.

12 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Τν νξγαληθό ππόζηξσκα είλαη δπλαηόλ λα επηδξά αξλεηηθά ζηελ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθόηεηα Γηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηθνύ Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο Σπζηεκαηηθέο παζήζεηο Παζήζεηο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ Φάξκαθα

13 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Σηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα όκσο απηέο νη δηαηαξαρέο είλαη θαζαξά ςπρνγελείο Τξαπκαηηθέο παηδηθέο εκπεηξίεο Αηζζήκαηα ελνρήο Παξάινγεο ηδέεο γηα ηε ζεκαζία ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο Φόβνο ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο Φόβνο νηη ε ζπλνπζηαθή δηαδηθαζία ζπλδπάδεηαη κε βία, ηξαπκαηηζκό ή άιιεο αλεπηζύκεηεο ζπλέπεηεο

14 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Τν άηνκν είλαη δπλαηόλ λα εκπιαθεί ζε θνηλσληνγελείο παξάγνληεο θαηά επίκνλν ηξόπν, βάδνληαο εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ θαη θαηαζηξέθνληαο ηνπο δηθνύο ηνπ ηξόπνπο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο Μέγεζνο πένπο Δπηδίσμε επίηεπμεο «επηπέδνπ επίδνζεο» ζηνλ ρξόλν ζπλνπζίαο, ηνλ αξηζκό ζπλεπξέζεσλ, θιπ.

15 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο ζηνπο άλδξεο είλαη: Η πξώηκε εθζπεξκάησζε Η θαζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο Η απνπζία ζηύζεο Η ραιαξή ζηύζε Ο πξηαπηζκόο

16 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Κπξηόηεξεο πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο ζηηο γπλαίθεο είλαη: Η αλνξγαζκία Η δπζπαξεύληα Ο θνιεόζπαζκνο

17 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Καη ζηα δύν θύια νη ζπλεζέζηεξεο πεξηζπλνπζηαθέο είλαη: Η απνδίσμε ηεο libido Η αλεδνλία Η έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο

18 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο Παξαηεξείηαη θαη ζηα δύν θύια αιιά ζηηο γπλαίθεο έρεη επηθξαηήζεη λα νλνκάδεηαη θαη ςπρξόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από: Απνπζία αληαπόθξηζεο Μεγάιε ζπαληόηεηα νξγαζκώλ Σρεδόλ πιήξε απνθπγή ζεμνπαιηθήο επαθήο ε νπνία ζεσξείηαη από ηνλ αζζελή σο θνπξαζηηθό θαη βαξεηό θαζήθνλ

19 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο Δίλαη ε ζπλεζέζηεξε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ζηηο γπλαίθεο θαη απμάλεη κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο. Δίλαη ζπρλή ζηηο αλνξγαζκηθέο γπλαίθεο νη νπνίεο δελ επηζπκνύλ ηελ ζπλνπζία επεηδή δελ έρεη ηίπνηε λα ηνπο πξνζθέξεη.

20 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο. Αηηηνινγία Σηηο νξγαληθέο αηηίεο πεξηιακβάλνληαη: Παζήζεηο πνπ επηθέξνπλ άιγνο θαηά ηελ ζπλνπζία Μείσζε ησλ νηζηξνγόλσλ θαηά ηελ εκκελόπαπζε Αλσκαιίεο ζηελ θαηαζθεπή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ

21 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο. Αηηηνινγία Σηηο ςπρνινγηθέο αηηίεο πεξηιακβάλνληαη: Άγλνηα ησλ ζεμνπαιηθώλ ηερληθώλ Δλνρέο γηα ηηο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηόηεηεο Άγρνο, ςπρνθαηαπόλεζε Σύγθξνπζε κε ηνλ ζύληξνθν

22 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο Η έιιεηςε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο δελ απνθιείεη ηελ ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, Η νπνία θάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί. Η ρξήζε δνλεηψλ είλαη δπλαηφλ λα ππξνδνηήζεη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο επηζπκίαο ζε ςπρξέο γπλαίθεο θαη λα ηηο νδεγήζεη ζε εκπεηξίεο νξγαζκψλ.

23 Απνδίσμε ηεο libido Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξσηηθνύ παηγληδηνύ ή θαη ακέζσο κόιηο αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλνπζίαο, απνζύξεηαη θάζε επηζπκία. Η θαηάζηαζε απηή είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο εληάζεηο ζην δεπγάξη.

24 Αλεδνλία. Απνπζία ηνπ ςπρηθνύ απνηειέζκαηνο ηθαλνπνίεζεο θαη έιιεηςε αηζζήκαηνο εδνλήο θαηά ηελ ζπλνπζία. Τόζν ν νξγαζκόο ζηηο γπλαίθεο όζν θαη ε εθζπεξκάησζε ζηνπο άλδξεο πξαγκαηνπνηνύληαη.

25 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Σηνπο Αλδξεο Πξώηκε εθζπεξκάησζε Καζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο Πξηαπηζκόο

26 Πξώηκε εθζπεξκάησζε (ejaculatio praecox) Δίλαη ε ζπρλόηεξε πεξηζπλνπζηαθή δηαηαξαρή ζηνπο άλδξεο. Ο άλδξαο είλαη αλίθαλνο λα αζθήζεη βνπιεηηθό έιεγρν ζην βίσκα ηεο επεξρόκελεο εθζπεξκάησζεο Σπληνκεύεηαη δξακαηηθά ε ζπλνπζία, κε εθζπεξκάησζε πξηλ εηζέιζεη ην πένο ζηνλ θόιπν ή ακέζσο κεηά

27 Πξώηκε εθζπεξκάησζε (ejaculatio praecox) Ούηε ιόγνο λα γίλεηαη γηα νξγαζκό ηεο γπλαίθαο Η πεξηζηαζηαθή εξσκέλε πηζηεύεη νηη έλαο ηέηνηνο άλδξαο είλαη άρξεζηνο. Η ζύδπγνο ή κόληκε εξσκέλε πηζηεύεη νηη ηελ ρξεζηκνπνηεί σο αληηθείκελν απόιαπζεο αδηαθνξώληαο γη απηήλ. Μόλν νη πόξλεο εθηηκνύλ ηελ πξώηκε εθζπεξκάησζε γηα ιόγνπο πξνθαλείο.

28 Πξώηκε εθζπεξκάησζε (ejaculatio praecox) αηηηνπαζνγέλεηα Πξώηεο ζπλνπζηαθέο εκπεηξίεο ζε ζπλζήθεο θόβνπ ή βηαζύλεο Σπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ερζξηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ Ιζρπξή εμηδαλίθεπζε ηεο εξσηηθήο ζπληξόθνπ ή ηεο ζπλνπζίαο Αηζζήκαηα επηβξάβεπζεο θαηά ηηο πξώηεο ηαρείεο λεαληθέο ζπλνπζίεο

29 Πξώηκε εθζπεξκάησζε (ejaculatio praecox) Φξεζηκνπνηνύληαη θάξκαθα πνπ σο παξελέξγεηα ηνπο έρνπλ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο (παξνμεηίλε ρισξηκηπξακίλε). Η κέζνδνο ζπκπίεζεο ηεο βαιάλνπ (squeeze technique) ιίγν πξηλ ηελ εθζπεξκάησζε ζε κηα ζεηξά ζπλνπζηαθώλ ζπλεδξηώλ κε ηελ ζύληξνθν. Θεξαπεία

30 Καζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο (ejaculatio retardata) Παξάηαζε ή θαη δηαθνπή ηεο ζπλνπζίαο ιόγσ απνπζίαο εθζπεξκάησζεο. Ο άλδξαο θνπηάδεη θαη αγσλίδεηαη λα θζάζεη ζηελ εθζπεξκάησζε Τειηθώο εθζπεξκαηώλεη απλαληδόκελνο ή κε ζηνκαηηθό εξεζηζκό από ηελ ζύληξνθν. Η γπλαίθα θνπξάδεηαη θαη πνλάεη επεηδή ζηακαηά ε εθύγξαλζε ηνπ θόιπνπ.

31 Καζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο (ejaculatio retardata) Μεξηθνί ππνθξίλνληαη εθζπεξκάησζε θαη ζηε ζπλέρεηα απλαλίδνληαη θξπθά Σπλήζσο είλαη παξνδηθή δηαηαξαρή Φόβνη, ελνρέο θαη πεπνηζήζεηο γύξσ από ην ζεμ, είλαη δπλαηόλ λα επζύλνληαη Φάξκαθα -θιαζζηθά λεπξνιεπηηθά ή ζεξνηνληλεξγηθά αληηθαηαζιηπηηθάεπηβξαδύλνπλ ηελ εθζπεξκάησζε

32 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.1 Αδπλακία επίηεπμεο θαη δηαηήξεζεο ζηύζεο επαξθνύο γηα ηελ επηηέιεζε ζπλνπζίαο. Μηα κνξθή ηεο ραξαθηεξίδεηαη από απνπζία ζηύζεο ή ραιαξή ζηύζε κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε είζνδνο ηνπ πένπο ζηνλ θόιπν Μηα άιιε κνξθή ηεο είλαη ε ύπαξμε θαιήο ζηύζεσο αιιά ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ζηνλ θόιπν ή ιίγν αξγόηεξα επέξρεηαη ράιαζε ηεο ζηύζεσο θαη δηαθνπή ηεο ζπλνπζίαο

33 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.2 Δίλαη αξθεηά ζπρλή δηαηαξαρή. Δλαο ζηνπο δέθα λεαξνύο άλδξεο θαη έλαο ζηνπο πέληε ζηηο άλσ ησλ 50 ειηθίεο παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ζηπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο.

34 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.3 Αηηηνπαζνγέλεηα: Παζήζεηο Αξηεξηνζθιήξπλζε Καξδηαθέο παζήζεηο Υπεξιηπηδαηκία Σαθραξώδεο δηαβήηεο Φακειά επίπεδα ηεζηνζηεξόλεο Νεπξνινγηθέο παζήζεηο Φάξκαθα, Οπζίεο Αληηππεξηαζηθά Υπνγιπθαηκηθά Χπρνηξόπα Αιθνόι Νηθνηίλε Οπηνεηδή

35 Παξελέξγεηεο ζην Σεμνπαιηθό ζηε ζεξαπεία SSRI θαη αληηςπρσζηθώλ Αζζελείο % SSRI Αληηςπρσζηθά Πξνβιήκαηα Libido Πξνβιήκαηα Σηύζεο Πξνβιήκαηα Οξγαζκνύ Καζπζηεξεκέλε Δθζπεξκάηηζε Nurnberg et al 2001

36 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.4 Αηηηνπαζνγέλεηα: Χπρνινγηθνί Παξάγνληεο Τξαπκαηηθή αξρηθή εκπεηξία. Δρζξόηεηα πξνο ηνλ ζεμνπαιηθό ζύληξνθν. Οκνθπινθηιία. Αγρώδεηο δηαηαξαρέο ζε αλαζθαιή άηνκα. Καηάζιηςε θαη ςπρώζεηο. Ιδηόκνξθε εξσηηθή ζρέζε κε ηε κεηέξα. Φόβνο αληθαλόηεηαο. Δξσηηθή αληαγσληζηηθόηεηα θαη θαπρεζηνινγία.

37 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.5 Θεξαπεία Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνηθίια θάξκαθα, ηξνθέο, νπζίεο θαη ηερληθέο όπσο ε έλεζε ζην πένο παπαβεξίλεο ή θαηλνμπβελδακίλεο, ρεηξνπξγηθέο πξνζζέζεηο θιπ.

38 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.6 Θεξαπεία Τα ζηπζενγόλα θάξκαθα (ζηιδελαθίιε) είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά. Η πνηόηεηα ηνπ ζπλνπζηαθνύ βηώκαηνο θαη ηεο εδνλήο δελ είλαη πάληνηε θαιή αθόκε θαη ζε πνιύ θαιή ζηύζε. Πνιινί ρξεηάδνληαη ηελ θαιή ζηύζε γηα λα θαηαληθήζνπλ ην θάζκα ηεο αληθαλόηεηαο θαη λα επραξηζηήζνπλ ηε ζύληξνθν ηνπο.

39

40 Πξηαπηζκόο. Παξαηεηακέλε, ηζρπξή ζηύζε, επώδπλε θαη απαγνξεπηηθή ηεο ζπλνπζίαο. Σπλήζσο είλαη θαξκαθεπηηθήο αηηηνινγίαο από ρξήζε λεπξνιεπηηθώλ. Οη αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ λεπξνιεπηηθά πξέπεη λα εξσηώληαη κήπσο έρνπλ παξαηεηακέλν ρξόλν ιύζεσο ηεο ζηύζεσο.

41 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Σηηο Γπλαίθεο Αλδξνκαλία ή Νπκθνκαλία Γηαηαξαρή ηεο Γηέγεξζεο Αλνξγαζκία Γπζπαξεύληα Κνιπηθόο ζπαζκόο Απνζηξνθή πξνο ηελ ζπλνπζία

42 Αλδξνκαλία ή Νπκθνκαλία Υπεξβνιηθή ζεμνπαιηθή επηζπκία γηα άλδξεο Μάιινλ ζπάλην θαηλόκελν, θαζ'απηό κε παζνινγηθό Δλδέρεηαη λα είλαη εθδήισζε θάπνηαο ςπρνπαζνινγίαο όπσο ε καληαθή θάζε ηεο δηπνιηθήο λόζνπ, ε δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή αλντθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινύλ άξζε ησλ εζηθώλ αλαζηνιώλ.

43 Γηαηαξαρή ηεο Γηέγεξζεο Ξεξόηεηα ηνπ θόιπνπ ιόγσ κείσζεο εθθξίζεσο νιηζζεηηθνύ πγξνύ από ηνλ Βαξζνιίλην αδέλα. Γπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ή δηαθόπηεη ηε ζπλνπζία. Σπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε λεαξέο γπλαίθεο κε παηδηθέο θαζειώζεηο. Μνιύλζεηο, νηζηξνγνληθή αλεπάξθεηα θαηά ηελ εκκελόπαπζε

44 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.1 Ο γπλαηθείνο νξγαζκόο είλαη δύζθνιε θαη πνιύπινθε δηαδηθαζία θαη ε κειέηε ηνπ έρεη ηαιαηπσξεζεί από ηελ αβάζηκε δηάθξηζε κεηαμύ θνιπηθνύ θαη θιεηηνξηδηθνύ νξγαζκνύ θαη ηεο ηεξάζηηαο παξαθηινινγίαο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. Πνιύ ζπρλή θαη ε ζπρλόηεηα ηεο απμάλεη κε ηελ ειηθία. Η κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ γπλαηθώλ ζηαζεξά δελ πεηπραίλνπλ νξγαζκό.

45 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.2 Από αλζξσπνινγηθή άπνςε ε έιιεηςε νξγαζκνύ ζηηο γπλαίθεο, ίζσο νθείιεηαη ζην όηη δελ είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο γνληκνπνίεζεο, ελώ ε ύπαξμε ηνπ είλαη δπλαηόλ λα θηλεηνπνηεί ππεξβνιηθά εξσηηθά ηελ γπλαίθα πξνο αλαδήηεζε ζπλνπζίαο κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε κεηξόηεηα θαη γεληθόηεξα ε δπλαηόηεηα ηεο λα πξνζειώλεηαη ζηα παηδηά θαη λα ηα

46 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.3 Γηαθξίλνληαη ζε: Γηαηαξαρέο ηνπ νξγαζκνύ θαηά ηε ζπλνπζία Γηαηαξαρέο ηνπ νξγαζκνύ θαηά ηνλ απλαληζκό Πεξηζηαζηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ νξγαζκνύ ιόγσ αιιαγήο ζπληξόθνπ ή ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ

47 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.4 Οξγαληθέο αηηίεο (νξκνληθέο δηαηαξαρέο, λνζήκαηα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, ηνμηθέο νπζίεο θπξίσο ηα νπηνεηδή), θιπ είλαη ζρεηηθώο ζπάληεο. Σηηο ςπρνινγηθέο αηηίεο, πεξηιακβάλνληαη θόβνο ζσκαηηθήο βιάβεο, ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκόηεηα, θόβνο ηεο εγθπκνζύλεο, ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο, αληηπαιόηεηα πξνο ηνλ άλδξα ή απόξξηςε ηνπ σο ζεμνπαιηθνύ ζπληξόθνπ.

48 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.5 Θεξαπεπηηθώο ζπληζηώληαη πνηθίιεο ηερληθέο όπσο: Η ηερληθή αζθήζεσλ γηα ηελ αύμεζε ηνπ εβνθνθθπγηθνύ κπόο πνπ ππνηίζεηαη όηη έρεη ραιαξώζεη θαη απηό πξνθαιεί ηελ αλνξγαζκία Ο πξνγξακκαηηζκέλνο απλαληζκόο ζε ελλέα ζηάδηα κε ην ρέξη ή κε δνλεηή ζε ζπλδπαζκό κε θαηαλάισζε νπηηθνύ ή ινγνηερληθνύ πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ

49 Γπζπαξεύληα-1 Χπρνγελήο πόλνο θαηά ή/θαη κεηά ηελ ζπλνπζία. Γηαθξίλεηαη ζε πόλν ζηνλ θόιπν, πόλν ζηελ έμνδν ηνπ θόιπνπ θαη ηελ θιεηηνξίδα, πόλν βαζεηά ζηε ιεθάλε. Σηελ πξώηε θαη ζπρλόηεξε πεξίπησζε ε είζνδνο ηνπ πένπο ζπλνδεύεηαη από αίζζεκα θαπζαιγίαο επεηδή ν θόιπνο δελ έρεη πγξαλζεί ιόγσ αλεπαξθνύο εξεζηζκνύ ηεο γπλαίθαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπλνπζίαο.

50 Γπζπαξεύληα-2 Φόβνο ηξαπκαηηθήο δηείζδπζεο ηνπ πένπο Αζπλείδεηε άξλεζε ηεο ζπλνπζίαο Ηζηθέο αλαζηνιέο Οξγαληθνί παξάγνληεο (θνιπίηηδεο, ηξαρειίηηδεο, ηξαπκαηηθέο θαθώζεηο γελλεηηθώλ νξγάλσλ, θιπ).

51 Κνιπηθόο ζπαζκόο ή θνιεόζπαζκνο (Vaginismus). Πξνθαιείηαη απφ ηζρπξή θαη επψδπλε κπνζχζπαζε ησλ πεξηθνιπηθψλ κπψλ Αδχλαηε θαη επψδπλε ε είζνδνο ηνπ πένπο ζηνλ θφιπν ή αλ ην πένο έρεη εηζέιζεη, είλαη δπλαηφλ λα εγθισβηζζεί κε ηιαξνηξαγηθέο ζπλέπεηεο Η ιχζε ηνπ θνιεφζπαζκνπ κεξηθέο θνξέο επηηπγράλεηαη κφλν κε γεληθή αλαηζζεζία.

52 Κνιπηθόο ζπαζκόο ή θνιεόζπαζκνο (Vaginismus). Μπνξεί λα νθείιεηαη ζε: Οξγαληθά πξνβιήκαηα φπσο θιεγκνλέο, αλαηνκηθέο αλσκαιίεο, Έληνλν θόβν γηα ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο επηηειείηαη ε ζπλνπζία, Πξνεγεζέληα βηαζκό κε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, Φόβν εγθπκνζύλεο, Απζηεξέο εζηθέο πεπνηζήζεηο.

53 Κνιπηθόο ζπαζκόο ή θνιεόζπαζκνο (Vaginismus). Καηά ηελ θιηληθή εμέηαζε θαίλεηαη εχθνια ε κεγάιε εηνηκφηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θφιπνο λα αληηδξάζεη κε ζπαζκφ. Θεξαπεπηηθψο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο δηαζηνιήο ηνπ θφιπνπ κε θεξία δηαθφξσλ κεγεζψλ ή κε ηα δάρηπια ηνπ ζπληξφθνπ.

54 Απνζηξνθή πξνο ηελ ζπλνπζία. Γπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο πφλνπ, θφβνπ, άγρνπο θαη ελνρήο ελδέρεηαη λα ζπλνδεχνπλ ηηο γπλαίθεο θαηά ηε ζπλνπζία. Ο πφλνο (ζηα γελλεηηθά φξγαλα ή αιινχ φπσο π.ρ. πνλνθέθαινο) είλαη ε ζπλεζέζηεξε δηθαηνινγία ησλ γπλαηθψλ γηα απνθπγή ζπλνπζίαο.

55 Απνζηξνθή πξνο ηελ ζπλνπζία. Η απνθπγή ζπλνπζίαο θαη ηεο εδνλήο πνπ απηή θέξεη εθθξάδεη κία άξλεζε ηνπ ζειπθνχ ξφινπ θαη πξνζηαηεχεη απφ ην «ηξαπκαηηθφ» αξζεληθφ φξγαλν. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ επηζεηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο ζηάζεηο θαηά ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζπληξφθνπ ή ηεο κεηέξαο ηεο αζζελνχο ζηελ νπνία αζπλείδεηα απνδίδνληαη επζχλεο γηα ζηξεβιή ηαπηφηεηα θχινπ.

56 Απνζηξνθή πξνο ηελ ζπλνπζία. Θεσξία αλδξηθήο δηακαξηπξίαο ηνπ Adler: θάζε άηνκν πξνζπαζεί λα κε κείλεη ζηελ θαηψηεξε «γπλαηθεία γξακκή» αλάπηπμεο αιιά αγσλίδεηαη λα θζάζεη ζηελ «αξζεληθή γξακκή». Ο Adler δεηά ππνζηήξημε ηεο αλφεηεο απηήο ζεσξίαο απφ ηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαηά ηελ επνρή ηεο απνγείσζεο ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο καδηθήο εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ.

57

58 Σεμνπαιηθέο Αλσκαιίεο

59 Σεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο ή αλσκαιίεο ή παξαθηιίεο. εμνπαιηθή δηαζηξνθή είλαη κηα ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, αληίζεηε κε ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, κφληκε ή ππνηξνπηάδνπζα πνπ επηδηψθεη ηνλ νξγαζκφ κε ηξφπνπο άιινπο εθηφο: 1. Σεο θνιπηθήο ζπλνπζίαο 2. Με ζχληξνθν πνπ ζπκθσλεί 3. Με άηνκν ηεο ίδηαο ζεμνπαιηθήο σξηκφηεηαο Με εμαίξεζε ηνλ καδνρηζκφ θαη ηνλ ζνδνκηζκφ νη παξαθηιίεο είλαη ζρεηηθψο ζπάληεο ζηηο γπλαίθεο.

60 Σεμνπαιηθέο Αλσκαιίεο Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ Σεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο.

61 Σεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο ή αλσκαιίεο ή παξαθηιίεο. 1. Οκνθπινθηιία 2. εμνπαιηθή Καθνπνίεζε 3. εμνπαιηθή παξελφριεζε 4. Βηαζκφο 5. Παηδεξαζηία 6. Αηκνκημία 7. Φεηηρηζκφο 8. Ηδνλνβιεςία 8. Δπηδεημηνκαλία 9. Αιγνιαγλεία 10. Κηελνβαζία 11. Οπξνιαγλεία 12. Κνπξνιαγλεία 13. Δθαςηνκαλία 14. Νεθξνθηιία 15. Κιηζκαηνθηιία

62 Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ Γηαηαξαρή ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ είλαη κηα αζπκβαηόηεηα κεηαμύ ηνπ θπζηθνύ θαηλόηππνπ θαη ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη ην άηνκν γηα ην θύιν ηνπ, ε νπνία βηώλεηαη σο θπιεηηθή δπζθνξία.

63 Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ Υπάξρεη αιιεινθάιπςε ησλ δηαηαξαρώλ ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ, ζπκπεξηθνξάο θαη πξνηίκεζεο. Τα άηνκα κε Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ δελ απνδέρνληαη όηη πάζρνπλ θαη ζπαλίσο δεηνύλ ηαηξηθή βνήζεηα. Υπάξρεη ζρέζε κεηαμύ παηδηθήο ζεμνπαιηθόηεηαο θαη ζεμνπαιηθόηεηαο ηνπ ελήιηθα.

64 Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ Αλψκαια επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο θαη αλδξνγφλσλ θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εκβξπηθήο δσήο επεξεάδνπλ ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ παηδηνχ. εκαληηθφ πνζνζηφ νκνθπινθίισλ, ηξαλζεμνπαιηθψλ θαη αιινθπιελδπζηαθψλ φηαλ ήηαλ παηδηά ηνπο άξεζε λα ληχλνληαη γπλαηθεία, λα παίδνπλ κε θνχθιεο, θιπ.

65 Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ 1. Γηαηαξαρή ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο 2. Μεξηθόο ςεπδν-εξκαθξνδηηηζκόο 3. Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο 4. Αιινθπιελδπζία, ή παξελδπζία, ή ενληζκόο.

66 Μία πξφρεηξε δεκνζθφπεζε ζε ακεξηθαλίδεο

67 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Σν άηνκν έρεη δπζαλεμία θαη αεδία γηα ην θχιν ηνπ ηδηαηηέξσο ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα Πηζηεχεη νηη έρεη ιάζνο θχιν, είλαη παγηδεπκέλν ζε ζψκα άιινπ θχινπ Έληνλε επηζπκία απφθηεζεο γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άιινπ θχινπ Πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε ζρηδνθξέλεηα ή άιιε παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή πρλφηεηα 1: Αλαινγία αλδξψλ πξνο γπλαίθεο 4:1.

68 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Οη ηξαλζεμνπαιηθνί δελ είλαη αλαγθαζηηθά νκνθπιφθηινη. Νηχλνληαη κε ξνχρα ηνπ άιινπ θχινπ αιιά δελ δηεγείξνληαη ζεμνπαιηθψο φπσο νη αιινθπιελδπζηαθνί. Η επηζπκία αιιαγήο θχινπ ηνπο νδεγεί, ζε νξκνλνζεξαπείεο ή ζην ρεηξνπξγείν φπνπ πθίζηαληαη εθηνκή ησλ γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ θαη δεκηνπξγείηαη ηερλεηφο θφιπνο

69 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Πξηλ ηελ επέκβαζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ φςε παξάγνληεο φπσο: Σα αζπλείδεηα θίλεηξα, Η δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλήζσο είλαη βαξχηαηα δηαηαξαγκέλε, Οη ςπρνγελείο ππξνδφηεο αλ ππάξρνπλ. Οη πξνζαξκνζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνςήθηνπ ειέγρνληαη κε δνθηκαζία ελφο έηνπο θαηα ηελ νπνία ζα δήζεη σο άηνκν ηνπ άιινπ θχινπ

70 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Η ζπρλφηεηα ηεο κεηακέιεηαο κεηά ηελ επέκβαζε δελ είλαη κηθξή θαη ηα πνζνζηά απηνθηνλίαο είλαη πεξί ην 2-3%. Η πνηφηεηα δσήο απφ βηνινγηθή άπνςε ππνβηβάδεηαη (ν ηερλεηφο θφιπνο είλαη επψδπλνο θαη κνιχλεηαη εχθνια) Αιιά επεηδή εθπιεξψλνπλ κηα παλίζρπξε επηζπκία ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα αηζζάλνληαη επηπρείο.

71 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Αηηηνπαζνγέλεηα Οη ςπραλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ νηη: ηνπο άλδξεο: Απνηπρία λα απνρσξίζεη ην εγψ ηνπ απφ ην εγψ ηεο κεηέξαο θαηά ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. ηηο γπλαίθεο: Μεηέξα κε έλαλ κε ζπλεθηηθφ εαπηφ, κε πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο, κλεζηθαθία θαη κίζνο γηα ην αλδξηθφ θχιν ζηνηρεία πνπ κεηαδίδνληαη ζην θνξίηζη θαη ην αλδξνπνηνχλ κέζα απφ θαληαζηψζεηο πνπ θάλεη γηα λα ηελ δηαζψζεη.

72 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Αηηηνπαζνγέλεηα Η αλεχξεζε δχν ηξαλζεμνπαιηθψλ αδειθψλ γπλαηθψλ ζεσξήζεθε σο έλδεημε νηη εκπιέθνληαη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο. ε ηξαλζεμνπαιηθνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ην ΗΤ-αληηγφλν ήηαλ ζε δπζαξκνλία κε ην βηνινγηθφ ηνπο θχιν (νη άλδξεο δελ είραλ, ελψ νη γπλαίθεο ην είραλ). Πεξηπηψζεηο δηαθπιηθψλ αλδξψλ κε θαξπφηππν ΥΤΤ. Βιάβεο ζε ππξήλεο ηνπ ππνζαιάκνπ.

73 Αιινθπιελδπζία, ή παξελδπζία, ή ενληζκόο Αθνξά άλδξεο (νη γπλαίθεο είλαη ειεχζεξεο λα ελδχνληαη κε αλδξηθά ξνχρα) ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο εηεξνζεμνπαιηθνχο. Βξίζθνπλ ηθαλνπνίεζε κε ην λα ελδχνληαη κε ξνχρα (καδί κε ηα θνζκήκαηα θαη ηελ αλάινγε θφκκσζε) ηνπ άιινπ θχινπ αιιά δελ είλαη αλαγθαζηηθά δηαθπιηθνί, νκνθπιφθηινη ή θεηηρηζηέο. Όηαλ ζηελ δηαδηθαζία παξεκβαίλεη ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε, ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη ηθαλνπνίεζε ηφηε ραξαθηεξίδεηαη θαη ζαλ κνξθή θεηηρηζκνχ.

74 Αλλοθσλενδσζία, ή παρενδσζία, ή εονιζμός Ο φξνο ενληζκφο πξνηάζεθε απφ ηνλ Havelock Ellis, πνπ ηνλ εκπλεχζζεθε απφ ηνλ δηπισκάηε θαη ηπρνδηψθηε Chevalier d'eon de Beaumont, ν νπνίνο επξηζθφκελνο ζε κπζηηθή απνζηνιή ζηε Ρσζία ληχζεθε γπλαίθα αιιά. Αξγφηεξα ε γαιιηθή θπβέξλεζε ηνπ επέβαιιε λα ληχλεηαη σο γπλαίθα παξά ην φηη, φπσο απεθαιχθζε θαηά ηελ λεθξνςία ηνπ ήηαλ άλδξαο. Chevalier d'eon de Beaumont ( )

75 Αιινθπιελδπζία, ή παξελδπζία, ή ενληζκόο Μαδνρηζηέο θαη νκνθπιφθηινη ληχλνληαη κε ηα ξνχρα ηνπ άιινπ θχινπ σο δεπηεξνγελέο ζχκπησκα ηεο πξσηνγελνχο λφζνπ. πλήζσο είλαη άηνκα κε αλεπαξθείο ή πησρεπκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, άιινη είλαη ςπρνπαζεηηθνί κε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πλήζσο, φπσο θαη ζηελ νκνθπινθηιία έρνπλ λνεκνζχλε πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ.

76 Αιινθπιελδπζία, ή παξελδπζία, ή ενληζκόο Η παξφξκεζε αξρίδεη λσξίο ζηελ ζρνιηθή ειηθία θαη θαηά ηελ εθεβηθή δεκηνπξγνχληαη πξνζηξηβέο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ο έθεβνο απλαλίδεηαη θνξψληαο εζψξνπρα ηνπ άιινπ θχινπ θαη εμειίζζεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ ελδπκάησλ, ησλ θνζκεκάησλ θαη ηεο θφκκσζεο ηεο γπλαίθαο.

77 Αλλοθσλενδσζία, ή παρενδσζία, ή εονιζμός (transvestism). Καηά ηελ πνξεία ην άηνκν απνδεηά κνληκψηεξεο κεηαβηβάζεηο ζηνλ γπλαηθείν ξφιν. ηηο νηθνγέλεηεο απηψλ ησλ αηφκσλ: αλεπαξθείο γνλετθέο θηγνχξεο θαη αληηζηξνθή ξφισλ ησλ γνλέσλ. Πνιινί έξρνληαη γηα ζεξαπεία κεηά απφ πξνηξνπέο ησλ ζπδχγσλ ηνπο. Σν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη θαη ζεξαπεία ζπκπεξηθνξάο.

78 Οκνθπινθηιία. Χο νκνθπινθηιία νξίδεηαη έιμε πξνο ην ίδην θχιν, εξσηηθέο θαληαζηψζεηο κε ην ίδην θχιν θαη ε επίηεπμε ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ, αδηαθφξσο ηεο ηερληθήο (πξσθηηθή ζπλνπζία ακνηβαίνο απλαληζκφο, ζηνκαηηθφ ζεμ) ή ησλ ξφισλ.

79 Οκνθπινθηιία. Οη ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαη νη ξφινη πνηθίινπλ αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηνπ ζπληξφθνπ. Οη θιαζζηθνί ζηεξεφηππνη ξφινη ηνπ αξζεληθνχ ελεξγεηηθνχ πνπ κπαίλεη θαη ηνπ ζειππξεπνχο παζεηηθνχ πνπ ηνλ παίξλεη αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο θαληαζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φια, πξαθηηθέο θαη ξφινη βξίζθνληαη ζε ζπλερή ξεπζηφηεηα.

80 Η γπλαηθα νκνθπιφθηιε κπνξεί λα είλαη: Πεξηζηαζηαθή (ζπρλή) ζηα πιαίζηα έληνλεο θηιίαο θαη παξάιιεια λα εθηπιίζζεηαη κηα εηεξνθπινθηιηθή δσή. Απνθιεηζηηθή. Δίλαη επηζεηηθή, ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπνπο αξζεληθνχο, θαη εθδειψλεη βαζεηά αληηπάζεηα πξνο θάζε ηη αξζεληθφ. Οκνθπινθηιία

81 Οκνθπινθηιία. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη απνδεθηή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη έρεη θνπάζεη θαηαδίσμε ησλ νκνθπινθίισλ, πνπ ζε άιιεο επνρέο έιαβε καληψδεηο δηαζηάζεηο. Οη νκνθπιφθηινη απαληνχλ ζηηο δηψμεηο ζρεκαηίδνληαο δηθέο ηνπο νξγαλψζεηο κε βαζηθή δηεθδίθεζε ηελ αλαγλψξηζε κηαο ζεηξάο δηθαησκάησλ κε ζεκαληηθέο επηηπρίεο.

82 Οκνθπινθηιία Σν 1973 ε θνηλσληθή απνδνρή, καδί κε άιιεο ηζρπξέο πηέζεηο, νδήγεζε ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία λα ηελ αθαηξέζεη απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ςπρηαηξηθψλ λφζσλ. Χζηφζν νη ελδείμεηο νηη είλαη λφζνο θαη φρη πξνηίκεζε είλαη ζπληξηπηηθέο, αθνχ πιεξνχληαη ηφζν ην θξηηήξην ηνπ ρακεινχ πξνζδφθηκνπ δσήο φζν θαη ην θξηηήξην ηεο ζεκαληηθήο ππνγελλεηηθφηεηαο ησλ νκνθπιφθηισλ.

83 Οκνθπινθηιία πρλά ζπλνδεχνπλ ηελ νκνθπινθηιία: Αγρψδεηο δηαηαξαρέο, θξίζεηο παληθνχ, θαηάζιηςε, απφπεηξα απηνθηνλίαο θαη ρξήζε νπζηψλ. Αξηζηεξνρεηξία θαη ε αλνζηαθή δπζιεηηνπξγία. σκαηηθέο παζήζεηο φπσο AIDS,ζχθηιε, άιια αθξνδίζηα λνζήκαηα, επαηίηηδα C.

84 Οκνθπινθηιία Οη νκνθπιφθηινη, θπξίσο φηαλ γεξλνχλ, γίλνληαη αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο απφ άλεξγνπο, ςπρνπαζεηηθνχο λεαξνχο θαη δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ θαθνπνηνχληαη άγξηα, θαηαιεζηεχνληαη ή θαη δνινθνλνχληαη απφ απηνχο.

85 Οκνθπινθηιία: Δπηδεκηνινγία. Η αθξηβήο θαηαγξαθή ηεο είλαη αλέθηθηε ιφγσ ηεο κπζηηθφηεηαο πνπ ηελ θαιχπηεη. Πεξηζηαζηαθέο εκπεηξίεο είλαη ζρεηηθά ζπρλέο αιιά ε δηα βίνπ νκνθπινθηιία θπκαίλεηαη πεξί ην 3%-4%. ηηο γπλαίθεο είλαη ιηγψηεξν ζπρλή. Οη γπλαίθεο νκνθπιφθηιεο ηείλνπλ πξνο κφληκεο ζρέζεηο ελψ νη άλδξεο πξνο πεξηζηαζηαθέο, κε πνιιέο ζπλνπζίεο ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν.

86 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα Η αλαηξνθή ηνπ αγνξηνχ επηηειείηαη ζε νηθνγέλεηα κε αδχλακν ή απφληα παηέξα Απηφ πξνθαιεί ηελ θαληαζίσζε κίαο παληνδχλακεο, θπξηαξρηθήο κεηέξαο πνπ ζε θελφ εμνπζίαο, είλαη αραιίλσηε Αξγφηεξα φηαλ έξρεηαη ε ψξα γηα ζρέζεηο κε γπλαίθα απηή ε θαληαζίσζε ελεξγνπνηείηαη Υσξίο λα έρεη ηαπηηζζεί κε αλδξηθή θηγνχξα, ν λεαξφο δελ ζα πεηχρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα κέζα απφ αδπλακία επηινγήο θαη θφβνπο αληθαλφηεηαο.

87 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Η νκνθπινθηιία επλνείηαη επίζεο απφ: Δγγελείο ζηνλ άλδξα ακθηθπιφθηιεο ηάζεηο Σελ ιηβηδηλνπνίεζε ηνπ πξσθηνχ θαη ηηο παζεηηθέο ηάζεηο ηνπ πξσθηηθνχ ζηαδίνπ πνπ δίλνπλ κία βάζε γηα ζειπθέο ηαπηνπνηήζεηο Σελ ππεξεθηίκεζε ηνπ πένπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαιιηθνχ ζηαδίνπ Σελ χπαξμε αξλεηηθνχ νηδηπνδηθνχ ζηαδίνπ

88 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Ο θφβνο επλνπρηζκνχ, νδεγεί νξηζκέλνπο άλδξεο λα απνθεχγνπλ γπλαίθεο θαη λα σζνχληαη ζηελ νκνθπινθηιία ζε άιινπο δξα σο δχλακε ελαληίνλ ηνπ αξλεηηθνχ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο θαη σο θξάγκα θαηά ηεο νκνθπινθηιίαο.

89 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Κνηλσληνγελείο ππξνδφηεο πνπ ζηξέθνπλ ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη: Σν άγρνο πνπ πξνθαιείηαη ζε εηεξνζεμνπαιηθέο εξσηηθέο πεξηζηάζεηο Φφβνη έιιεηςεο ειθπζηηθφηεηαο Δκπεηξίεο απφξξηςεο Ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα Μαθξνρξφληεο ζπλαζξνίζεηο αλδξψλ

90 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Παξάγνληεο πνπ δελ επλννχλ ηελ νκνθπινθηιία: Ο αληαγσληζκφο νκνθπινθηιηθψλ θαη εηεξνθπινθηιηθψλ ηάζεσλ Η αληίδξαζε θαηά ηεο πξσθηηθφηεηαο ππφ ηελ κνξθή ηεο αεδίαο θαη απνζηξνθήο Η εγγελήο, ηζρπξή ηάζε πξνηίκεζεο ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη απφξξηςεο ηνπ κε θπζηνινγηθνχ.

91 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Καη άιια θαηλφκελα αμίδεη λα αλαθεξζνχλ φπσο: Ο κηζνγπληζκφο σο άιινζη γηα ηελ αλδξηθή νκνθπινθηιία, Σν βαζχ θαη ζπγθεθαιπκκέλν κίζνο ησλ αξζεληθψλ νκνθπιφθηισλ πξνο ηηο γπλαίθεο νη νπνίνη εθδειψλνπλ ζπλήζσο ζεηηθά αηζζήκαηα πξνο απηέο θαη κπνξεί λα θάλνπλ θαιέο θηιίεο καδί ηνπο

92 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Αληηζέησο νη ιεζβίεο εθθξάδνπλ θαλεξά κηα βαζχηαηε αληηπάζεηα θαη ερζξφηεηα πξνο ηνπο άλδξεο. Απηφ ίζσο εμεγείηαη απφ ηελ άπνςε φηη ε γπλαηθεία νκνθπινθηιία είλαη έθθξαζε επηζέζεσο θαη ακθηβνιηψλ θαηά ηνπ αλδξηθνχ θχινπ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηε γπλαίθα.

93 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Τπάξρνπλ ελδείμεηο θιεξνλνκηθφηεηαο επεηδή θπξηαξρεί ζε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο. ε αλδξηθνχο θαη γπλαηθείνπο πιεζπζκνχο βξέζεθε ην 52% δηδχκσλ κνλνδπγσηηθψλ, ην 22% δηδπγσηηθψλ θαη ην 11% πηνζεηεκέλσλ αδειθψλ νκνθπινθίισλ ήζαλ νκνθπιφθηινη. Χζηφζν νη γελεηηθνί παξάγνληεο είλαη κάιινλ αλεπαξθείο γηα λα εξκελεπζεί κέζσ απηψλ ε νκνθπινθηιία.

94 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Σε κεξηθέο κειέηεο βξέζεθε νηη νη νκνθπιόθηινη θαηά κέζν όξν έξρνληαη πίζσ ζηελ ζεηξά γελλήζεσο κεηαμύ ησλ αδειθώλ ηνπο από όηη νη θπζηνινγηθνί. Ο αξηζκόο ησλ κεγαιύηεξσλ αξζεληθώλ θαη όρη ζειπθώλ αδειθώλ παίδεη ξόιν ζ απηό. Τν θαηλόκελν επηδέρεηαη ηόζν ςπρνθνηλσληθέο, όζν θαη αλνζνινγηθέο εξκελείεο (πρ αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηεο κεηέξαο ζην Η/Υ αληηγόλν ησλ αιιεπάιιεισλ αξζεληθώλ εκβξύσλ).

95 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Καηά θάπνην ηξφπν ην ζψκα ηεο κεηέξαο ζπκάηαη ηα πξνεγνχκελα αγφξηα πνπ θπνθφξεζε θαη κεηαβάιιεη ηελ εκβξπηθή αλάπηπμε ησλ επφκελσλ απμάλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα νκνθπινθηιίαο ηνπο. Δηζη, ζε αλζξσπνινγηθφ επίπεδν, ν αξηζκφο ησλ αξζεληθψλ πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ηελ εγεζία ηεο νκάδαο κεηψλεηαη θαζψο θαη ε αβεβαηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζχγθξνπζεο.

96 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Ίζσο πξνθαιείηαη ιφγσ απνηπρίαο ηεο εγθεθαιηθήο θπιεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο ζπλέπεηα αλψκαισλ επηπέδσλ νξκνλψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Οη νκνθπιφθηινη άλδξεο είραλ εθηεζεί ζε ρακειά επίπεδα εκβξπηθήο ηεζηνζηεξφλεο; Οη νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο είραλ εθηεζεί ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αλδξνγφλσλ απφ φηη θπζηνινγηθέο;

97 Οκνθπινθηιία: Θεξαπεία Η λφζνο είλαη ζπληνληζκέλε κε ην εγψ θαη ν νκνθπιφθηινο δελ αηζζάλεηαη αλάγθε γηα ζεξαπεία. Απηνί πνπ δεηνχλ ζεξαπεία ην θάλνπλ θάησ απφ πνηθίιεο εμσηεξηθέο πηέζεηο. Γηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ςπραλαιπηηθήο ή κπεραβηνξηζηηθήο (ζεξαπείεο απνζηξνθήο θ.ι.π.) έκπλεπζεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ αθέιεηα ή ηελ ειαθξφηεηα κε ηελ νπνία πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα.

98 Σεμνπαιηθή Καθνπνίεζε Σε απηήλ, ζύκθσλα κε ην αίζζεκα δηθαίνπ θνηλσληώλ, πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο δηα ησλ νπνίσλ επηηειείηαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε αλζξώπσλ ιόγσ ηεο ειηθίαο, ηεο ζσκαηηθήο, ηεο ςπρηθήο ή ηεο θνηλσληθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη πνπ πξνθαινύλ πόλν ή δπζθνξία ζην άιιν πξόζσπν.

99 Σεμνπαιηθή Καθνπνίεζε Η ζπρλφηεηα ηεο είλαη άγλσζηε, έλα πνιχ κηθξφ κέξνο έξρεηαη ζηελ δεκνζηφηεηα, ίζσο κηθξφηεξν ηνπ 5%. Γηαθξίλεηαη ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ελειίθσλ πγηψλ, ελειίθσλ αζζελψλ ή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν αλίζρπξσλ θαη ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ παξελφριεζε, ηνλ βηαζκφ, ηελ αζέιγεηα κεηά απφ απνπιάλεζε, ηελ αηκνκημία θαη ηελ εμψζεζε ζε πνξλεία.

100 Σεμνπαιηθή παξελόριεζε. Απξεπείο ππαηληγκνί θαη ππνλννχκελα, ζσκαηηθέο επαθέο θαη ρεηξνλνκίεο, επίδεημε πνξλνγξαθηθψλ εηθφλσλ ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ άιινπ. πλήζσο θπξίσο γίλεηαη απφ άλδξεο ζε βάξνο γπλαηθψλ αιιά θαη απφ γπλαίθεο ζε βάξνο αλδξψλ. ε πνιιέο ρψξεο είλαη κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο ζεμνπαιηθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη είλαη αλεθηή.

101 Σεμνπαιηθή παξελόριεζε. ε άιιεο ρψξεο είλαη απαξάδεθηε θαη ε θαηαδίσμε ηεο έρεη θζάζεη ζε, ηιαξνηξαγηθά επίπεδα. ηηο βφξεηεο ρψξεο ε παξελφριεζε θζάλεη ζην 40%, ελψ ζηηο κεζνγεηαθέο θάησ ηνπ 5%. ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ε θακπάληα θαηά ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηαηί ε αλάπηπμε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο επηδξά αξλεηηθά ζηελ παξαγσγή.

102 Βηαζκόο. Υπό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε είζνδνο ηνπ πένπο ζηνλ θόιπν επηηπγράλεηαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ηελ ζπλδξνκή ηεο γπλαίθαο γηαηί απηόο πνπ επηιέγεη ηειεπηαίνο είλαη ε γπλαίθα θαη όρη ν άλδξαο. Εθείλν πνπ είλαη βαξύηαηα ηξαπκαηηθό γηα ηε γπλαίθα δελ είλαη κία αλεπηζύκεηε ζπλνπζία αιιά ην όηη ν βηαζκόο ηελ εκπνδίδεη λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγσλ επηινγήο.

103 Βηαζκόο. Αλ ε ζπγθαηάζεζε γηα ζπλνπζία γίλεη κε ηελ άκεζε ή έκκεζε απεηιή εθαξκνγήο βίαο κε ή ρσξίο ηε ρξήζε βίαο ή κε ηελ επίδξαζε θαξκάθσλ ή αιθνόι ηόηε πξόθεηηαη πεξί βηαζκνύ.

104 Βηαζκόο. ε θαηαζηάζεηο φπσο κεγάιε θνηλσληθή ξεπζηφηεηα, πφιεκνο, εμέγεξζε θιπ, πνπ ζπάδνπλ ηα ζχλνξα ηεο λνκηκφηεηαο, ν βηαζκφο απνηειεί ζηαζεξφ παξάγνληα ηνπ ηζηνξηθνχ ζθεληθνχ. ηνλ πφιεκν επηδηψθεηαη ζπζηεκαηηθά γηαηί πξνθαιεί παξάιπζε ηνπ εζηθνχ ηνπ αληηπάινπ, αλαθνπθίδεη ηνλ επηηηζέκελν απφ ζπζζσξεπκέλε επηζεηηθφηεηα θαη θφβν, απμάλεη ηνπο δεζκνχο θαη ην αίζζεκα ηζρχνο κεηαμχ ησλ δξαζηψλ.

105 Βηαζκόο. ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζχκαηα βηαζκνχ είλαη γπλαίθεο. Μπνξεί φκσο λα είλαη κηθξά αγφξηα ή θαη ελήιηθνη άλδξεο Ο βηαζηήο είλαη άλδξαο. Η πεξίπησζε λα είλαη γπλαίθα είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα. Ιζσο ππάξρεη επνρηαθή θαηαλνκή. Σνλ Γεθέκβξην νη γπλαίθεο θηλδπλεχνπλ ιηγψηεξν απφ ηνπο άιινπο κήλεο λα πέζνπλ ζχκαηα βηαζκνχ.

106 Βηαζκόο. Οη βηαζηέο απνηεινχλ εηεξνγελή νκάδα. 1. Πεξηζηαζηαθφο βηαζηήο. Φπζηνινγηθφ άηνκν πνπ θάησ απφ «ζηξαβέο» πεξηζηάζεηο, δελ εξκελεχεη ζσζηά ηηο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο ε νπνία ηνπ ζηέιλεη δηθνξνχκελα κελχκαηα. Καηέρεηαη απφ κεγάιε λεπξηθφηεηα πξηλ ηνλ βηαζκφ θαη λνηψζεη έληνλεο ηχςεηο θαη ελνρέο κεηά. 2. Φπρσζηθφο βηαζηήο. Ο βηαζκφο είλαη πνιχ βίαηνο, παξάδνμνο θαη εμφρσο ηξνκνθξαηηθφο γηα ην ζχκα.

107 3. Φπρνπαζεηηθφο βηαζηήο. Παξνξκεηηθφο βηαζκφο εθδήισζε δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο κε βίαηε ζπκπεξηθνξά, εμάξηεζε απφ αιθνφι θαη νπζίεο ηζηνξηθφ εγθιεκαηηθφηεηαο. Ο βηαζκφο γίλεηαη ζηα πιαίζηα άιιεο πξάμεο, π.ρ. θινπή ζε ζπίηη. 4. Σεμνπαιηθά αλίθαλνο βηαζηήο. Νηξνπαινο, αλαζθαιήο άλδξαο ρσξίο επηδεμηόηεηεο ζηε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Αξθεηνί είλαη ζεμνπαιηθά αλίθαλνη, νκνθπιόθηινη, ή έρνπλ θόβνπο νηη είλαη νκνθπιόθηινη. Ο βηαζκόο είλαη πνιύ θαιά πξνζρεδηαζκέλνο θαη αθνξά πνιύ ειθπζηηθέο ή απεηιεηηθέο γπλαίθεο.

108 5. Σαδηζηήο βηαζηήο. Τξέθεη βαζύ κίζνο θαηά ησλ γπλαηθώλ. Σθνπόο ηνπ είλαη λα ππνθέξεη θαη λα εμεπηειηζηεί ε γπλαίθα. Η ζπλνπζία είλαη επηθαλεηαθή, κπνξεί θαη λα ιείπεη. Γηα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα εμεπηειηζκνύ, ζα νπξήζεη ή ζα αθνδεύζεη επάλσ ζην ζύκα, ζα εθζπεξκαηώζεη ζην πξόζσπν ηεο, ζα αζειγήζεη από ηνλ πξσθηό, ζα βάιεη αληηθείκελα ζηνλ θόιπν ή ηνλ πξσθηό ηεο. Μπνξεί αθόκε θαη λα ηελ ζθνηώζεη. Ο βηαζκόο είλαη πνιύ θαιά ζρεδηαζκέλνο όπσο θαη ε εμαζθάιηζε άιινζη.

109 Μεηά ηνλ βηαζκό Μεηά ηνλ βηαζκφ ην ζχκα αηζζάλεηαη ζχγρπζε, ληξνπή, εμεπηειηζκφ, θφβν θαη νξγή, ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα δηαξθέζνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθνινπζνχλ αηζζήκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο επαισζίαο, θνβάηαη νηη δεη ζε έλαλ πνιχ επηθίλδπλν θφζκν θαη νηη δελ αζθεί θαλέλα έιεγρν ζηε δσή ηεο. Η ζεμνπαιηθή ηεο δσή δελ επεξεάδεηαη, ζπλήζσο ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ πιήξσο εθδηπιψζεη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο, αιιά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη δπζπαξεχληα.

110 Μεηά ηνλ βηαζκό Αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο γηα ηνλ έξσηα θαη κίζνπο γηα ηνπο άλδξεο είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ. Πάλσ απφ ην 70% ησλ ζπκάησλ εκθαλίδνπλ ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα πνπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο, απνθηνχλ ρξφλην ραξαθηήξα. Σα ζπκπηψκαηα είλαη ηζρπξφηεξα αλ αζθήζεθε ζσκαηηθή βία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπια θαη πξνθιήζεθαλ ζσκαηηθά ηξαχκαηα ή ν βηαζκφο άγηλε απφ άγλσζην άηνκν. ην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ ηα ζχκαηα θάλνπλ απφπεηξεο απηνθηνλίαο.

111 Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ ή παηδεξαζηία ή παηδνθηιία. Ο παηδεξαζηήο θαηέρεηαη από επίκνλεο ζεμνπαιηθέο ηάζεηο γηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθηαθή αλσξηκόηεηα θαη επηδηώθεη ζσκαηηθή επαθή θαη αζέιγεηα κε απηά. Οη δξάζηεο είλαη άλδξεο, ζπλήζσο ζπγγελείο ή ζηελνί νηθνγελεηαθνί θίινη αιιά δελ είλαη ζπάληεο θαη νη γπλαίθεο. Τν παηδί κπνξεί λα αλήθεη ζην ίδην ή ην αληίζεην θύιν κε ηνλ παηδεξαζηή. Τα θνξίηζηα είλαη επάισηα από κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο.

112 Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ ή παηδεξαζηία ή παηδνθηιία. Γύξσ ζην 10% ησλ αλδξώλ θαη 15% ησλ γπλαηθώλ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ην θαηλόκελν ιακβάλεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο κε θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ. Σηηο αλώηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο είλαη ζπρλόηεξε ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θνξηηζηώλ θαη ζηηο θαηώηεξεο αγνξηώλ όπσο θαη ε παηδηθή πνξλεία θαη πνξλνγξαθία.

113 Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ ή παηδεξαζηία ή παηδνθηιία. Σν πξνθίι ησλ παηδεξαζηψλ Γηαηαξαγκέλε πξνζσπηθφηεηα Δπαλαιακβάλνπλ ηελ πξάμε ηνπο παξά ηηο ηηκσξίεο πνπ πθίζηαληαη Δίλαη πηζαλφλ νη ίδηνη λα είλαη ζχκαηα θαθνπνίεζεο ή λα είλαη νκνθπιφθηινη Έρνπλ πεξίεξγεο απφςεηο, αληαλάθιαζε παζνινγηθψλ ηδενινγηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ειεχζεξεο ζηελ αγνξά, νηη ζηα παηδηά αξέζνπλ νη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε κεγάινπο γηαηί ηα ςπραγσγνχλ θαη ηα νθεινχλ.

114 Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ ή παηδεξαζηία ή παηδνθηιία. Κνηλσληθνί πληειεζηέο Καθέο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο, Μεησκέλε γνλετθή θξνληίδα, Απνζειενπνίεζε ηεο γπλαίθαο θαη πεξηθξφλεζε ηεο κεηξφηεηαο, Καηάξξεπζε ηνπ αξζεληθνχ, Πησζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη θαηαλαισηηζκφο, Γηαθήκηζε ηεο απφιαπζεο απφ ηα ΜΜΔ, Απηφ ην θνηλσληθφ θιίκα έρεη σο ζπλέπεηα, ην παηδί ζε πνιιέο ζπλεηδήζεηο λα κελ ππάξρεη ή λα ππάξρεη ζαλ ελνριεηηθφ αληηθείκελν.

115 Κνηλσληθνί Σπληειεζηέο Η ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη κελ ε απνθξνπζηηθφηεξε κνξθή πεξηθξφλεζεο πξνο ηελ αλζξψπηλε θχζε ησλ παηδηψλ αιιά πνηνηηθά αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε λφκηκεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηξέθνληαη θαηά ησλ παηδηψλ φπσο ην θιείζηκν ηνπο ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ε εξγαζηαθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, ε παξακέιεζε, εγθαηάιεηςε θαη ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ηνπο απφ απφ ηνπο γνλείο ηνπο.

116 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο Φξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηβνιή ηεο πνηλήο, δηόηη νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ ηζρπξή ηάζε λα επαλαιακβάλνπλ ηα ίδηα εγθιήκαηα. Οη πνηλέο πξέπεη λα είλαη βαξύηαηεο, κε κεηαηξέςηκεο, ν δξάζηεο λα ράλεη όια ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη λα κελ απνθπιαθίδεηαη κε αλαζηνιή ή λα γίλεηαη κείσζε ηεο πνηλήο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.

117 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο, πιήξεο θαη θαιά νξγαλσκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Τν ελδερόκελν βηνινγηθήο θαηαζηξνθήο ησλ ζεμνπαιηθώλ θηλήηξσλ κε θαξκαθεπηηθά ή ρεηξνπξγηθά κέζα λα ζπδεηηέηαη ζνβαξά αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνηπρίαο. Η αζηπλνκηθή, παξαθνινύζεζε κεηά ηελ απνθπιάθηζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.

118 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο Η θνηλσλία πξέπεη λα θξαηάεη ζηαζεξή ζηάζε απέλαληη ζηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλείαο ή ρξεζηκνπνίεζεο παηδηψλ γηα παξαγσγή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Η ζηάζε ηεο ζα πξέπεη λα είλαη απεξίθξαζηα αξλεηηθή ζην ζεζκηθφ θαη αλειέεηε ζην λνκηθφ θαη πνηληθφ επίπεδν.

119 Θεξαπεία. Ο παηδεξαζηήο δελ έρεη θακία δηάζεζε λα ζεξαπεπηεί αθνύ δελ πηζηεύεη νηη πάζρεη από λόζν. Οδεγείηαη ζηε ζεξαπεία από ηα δηθαζηήξηα. Σηηο ζεξαπείεο, όιεο απνηπρεκέλεο, πεξηιακβάλνληαη ζπκπεξηθνξηθέο (βηναλάδξαζε απνζηξνθήο κε ειεθηξηθό ξεύκα, ηξνπνπνίεζε ηεο θαληαζίσζεο, θαηεπζπλόκελνο απλαληζκόο, νξγαζκηθή επαλεμάξηεζε) ή ελαηζζεζηαθέο ςπρνζεξαπείεο.

120 Θεξαπεία. Φνξήγεζε αληηαλδξνγόλσλ, ρεηξνπξγηθόο επλνπρηζκόο, ςπρνρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε θαηαζηξνθή ησλ εγθεθαιηθώλ θέληξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία. Τα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε βαξβαξόηεηα πνπ ππνθξύπηνπλ. Οη ζεξαπείεο δελ πξέπεη λα γίλνληαη πνηλέο θαη ηα δηθαζηήξηα αο ηηκσξνύλ θαηά ηνλ λόκν.

121 Κιηληθέο επηπηώζεηο ζην ζύκα Αλ ρξεζηκνπνηήζεθε βία, ην παηδί ππέζηε ηξαπκαηηζκνχο θαη εμεπηειηζκνχο, ε εκπεηξία επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ ν δξάζηεο είρε πνιχ κεγαιχηεξε ειηθία, νη ζηξέζνξεο είλαη ηζρπξφηεξνη απφ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη νη επηπηψζεηο πηζαλφλ λα είλαη θαλεξέο θαη θαηά ηελ ελήιηθν δσή.

122 Κιηληθέο επηπηώζεηο ζην ζύκα Όια ηα ζπλνδεπηηθά επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηεο θαθνπνίεζεο εθδηπιψλνληαη ζηαζεξά κέρξηο φηνπ δηακνξθψζνπλ ην έδαθνο αλάπηπμεο ησλ κεηέπεηηα δηαηαξαρψλ. Πξνδνζία ηεο εκπηζηνζχλεο, Τπνηαγή ζηελ ηζρχ, Δμαλαγθαζκφο ζηε δηαθχιαμε απαίζηνπ κπζηηθνχ, Θέαζε γελλεηηθψλ νξγάλσλ ελειίθνπ ζε ζπλνπζηαθή εηνηκφηεηα, Η θξηθψδεο εκπεηξία ελειίθνπ ζε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε,

123 Χπρηαηξηθέο επηπηώζεηο ζην ζύκα Απνκάθξπλζε απφ ζεμνπαιηθέο ή θαη ζηελέο ζρέζεηο. Φπρνηξαπκαηηθή λεχξσζε, δηαηαξαρή παληθνχ, αγνξαθνβία θαη άιιεο θνβίεο, Καηάζιηςε. Αγρνιπηηθά, αιθνφι, απφπεηξεο απηνθηνλίαο. Τςειφ πνζνζηφ ςπρηθψο παζρφλησλ έρνπλ ηζηνξηθφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. ε πνιιά ζχκαηα ππεξεγξήγνξζε θαη θφβνο παξακέλνπλ καδί κε εθηάιηεο, αλακλεζηαθέο εηζβνιέο θαη ςπρναπνζπλδεηηθέο θαηαζηάζεηο.

124 Γηα λα κελ παξαηαζεί ν ςπρνηξαπκαηηζκόο ηνπ παηδηνύ νη γνλείο, απνθεύγνπλ ηελ δίσμε ηνπ δξάζηε ν νπνίνο θαηά λόκνλ ή όρη κέλεη αηηκώξεηνο θαη έηζη εληζρύεηαη ην θίλεηξν ηνπ. Σε άιιεο πεξηπηώζεηο ε αγαλάθηεζε ησλ γνλέσλ πξέπεη λα κεησζεί ώζηε λα κελ νδεγεζνύλ ζε πνηληθό αδίθεκα ζε βάξνο ηνπ δξάζηε κε επηπξόζζεηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηνπο ίδηνπο θαη ζην παηδί. Πξέπεη λα κειεηεζεί ην επίπεδν παζνινγίαο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ελδερνκέλσο βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ ζπληειεζηηθώλ παξαγόλησλ ηεο θαθνπνίεζεο.

125 Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζύκα. Φξνληίδα θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζσκαηηθώλ θαθώζεσλ, Πξόιεςε θαη έιεγρνο κνιπζκαηηθήο λόζνπ (ζύθηιε, βιελλόξξνηα, επαηίηηδα, HIV). Τν παηδί δελ πξέπεη λα εηζαρζεί ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή. Η ςπρηαηξηθή ηνπ θξνληίδα είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλεη ζην ζπίηη δηα ησλ γνλέσλ νη νπνίνη ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ςπρίαηξν.

126 Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζύκα. Ο γπλαηθνιόγνο πνπ ζα εμεηάζεη ην παηδί πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο ώζηε λα κελ ην ςπρνηξαπκαηίζεη αθόκε πεξηζζόηεξν. Τν ζέκα πηζαλήο εγθπκνζύλεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη θξνληκάδα. Όινη νη ζπληειεζηηθνί παξάγνληεο θαη όιεο νη πηζαλέο επηπηώζεηο ηεο ιύζεσο πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα εμεηαζηνύλ κε ηελ κεγαιύηεξε ζνβαξόηεηα.

127 Αηκνκημία. Η αηκνκημία δηαθξίλεηαη ζηελ εζεινχζηα πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη κεηαμχ αδειθψλ θαη ζηελ αθνχζηα θαηά ηελ νπνία έλα ελήιηθν πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο, ζπλήζσο ν παηέξαο, απνπιαλά έλα λεαξφηεξν κέινο νπφηε πξνζιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.

128 Αηκνκημία. Αλ θαη ζπαλίσο θαηαγγέιιεηαη θαίλεηαη νηη ηα πνζνζηά ηεο είλαη πςειά θαη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο κπνξεί λα θζάλνπλ θαη ζην 10%. Έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα κεηά απφ αηχρεκα, π.ρ. εγθπκνζχλε, θαβγάο ζηελ νηθνγέλεηα, φηαλ ζπλνκήιηθνο εξαζηήο ηεο θνπέιαο κάζεη ην κπζηηθφ θαη θάλεη θαηαγγειία θ.ι.π.

129 Αηκνκημία. Γελ θαηαγγέιιεηαη ιφγσ αηζζεκάησλ ελνρήο ηνπ παηδηνχ, ληξνπήο, άγλνηαο θαη αλεθηηθφηεηαο πξνο ηνλ δξάζηε. Αιιά ζπληεινχλ θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε αληίζηαζε κεξηθψλ ηαηξψλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηελ πξάμε, ε επηκνλή ησλ δηθαζηεξίσλ ζε απζηεξψο ζαθή θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ν θφβνο ησλ νηθνγελεηψλ γηα δηάιπζε.

130 Αηκνκημία. Από αλζξσπνινγηθή άπνςε είλαη ε αθξόηαηε παζνινγηθή εθδήισζε ηεο απόιπηεο εμνπζίαο ηνπ αξζεληθνύ ζηελ παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα.

131 Αηκνκημία. Οη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη αηκνκημία, παξνπζηάδνπλ θαηλόκελα πνπ πξνάγνπλ αηκνκηθηηθέο ζπκπεξηθνξέο Δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ γνλέσλ θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, Εγθαηάιεηςε ησλ παηδηώλ από ηνπο γνλείο, Απνπζία ζπλαηζζεκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο, Αδπλακία ησλ παηδηώλ λα αλαπηπρζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο απηνλνκίαο.

132 Αηκνκημία. Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη κεηέξεο δηεπθνιύλνπλ ή απνδέρνληαη ηελ αηκνκηθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξώλ ηνπο. Πεξηγξάθνληαη σο αλίζρπξεο κε ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα (θαηάζιηςε, αιθννιηζκό). Οη ζρέζεηο ηνπο κε ηηο θόξεο ζύκαηα ραξαθηεξίδνληαη από απνμέλσζε θαη ερζξόηεηα. Η ζπρλόηεηα ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ είλαη κεγαιύηεξε ηόζν ζηνπο αηκνκίθηεο όζν θαη ζηα ζύκαηα ηεο αηκνκημίαο.

133 Φεηηρηζκόο. πκβνιηθά αληηθείκελα παξά άλζξσπνη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ζεμνπαιηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ θεηηρηζηή πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, σο παξάγνληεο πξφθιεζεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ απλαληζκφ. πλήζσο είλαη ξνχρα ή παπνχηζηα αιιά δελ απνθιείνληαη ηξίρεο ή θαη εθθξίζεηο.

134 Φεηηρηζκόο. Η επηδεκηνινγία απηεο ηεο δηαηαξαρήο είλαη απνιχησο άγλσζηε Φαίλεηαη νηη ή κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ θεηηρηζηψλ είλαη άλδξεο. ηελ θεηιχιζηική παρενδυζία ην ληχζηκν κε ξνχρα ηνπ άιινπ θχινπ θέξλεη ζεμνπαιηθή δηέγεξζε. πλήζσο ζπλππάξρνπλ θεηηρηζκφο, παξελδπζία θαη ζαδνκαδνρηζκφο.

135 Ηδνλνβιεςία Σν άηνκν επηδηψθεη λα βιέπεη άλδξεο ή γπλαίθεο λα γδχλνληαη ή λα ζπλνπζηάδνληαη ρσξίο απηνί λα ην ζέινπλ ή λα ην μέξνπλ θαη λα απλαλίδεηαη Η δηέγεξζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ζέαζε ζεμνπαιηθψλ πεξηπηχμεσλ είλαη δηαδεδνκέλν θαηλφκελν. Όκσο απηή είλαη ε κνλαδηθή ζεμνπαιηθή ελαζρφιεζε ηνπ εδνλνβιεςία ή πάλησο απηή ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν.

136 Δπηδεημηνκαλία. Δπίδεημε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ζε άιιν πξφζσπν ρσξίο επίζεζε ή επηδίσμε ζπλνπζίαο. Οη αζζελείο βηψλνπλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε σο μέλε πξνο ην εγψ ηνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ. Γελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία ηνπο δεκηνπξγεί αγσλία. Δίλαη πάξα πνιχ ζπρλή. Πάλσ απφ 50% ησλ αλζξψπσλ ζπκνχληαη κηα ηέηνηα εκπεηξία απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα.

137 Δπηδεημηνκαλία. ηηο γπλαίθεο ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία επηδεηθηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά, παξά ηηο φπνηεο αθξφηεηεο, αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο εκθαλίζεσο, νρη κφλν ηα γελλεηηθά φξγαλα θαη απεπζχλνληαη ζε φινπο παξά ην φηη πξαγκαηηθφο ζηφρνο είλαη λα δηεγείξνπλ ηελ αλδξηθή επηζπκία. Γελ έρεη παζνινγηθφ ραξαθηήξα απηή ε ζπκπεξηθνξά.

138 Δπηδεημηνκαλία ηνπο άλδξεο παξνπζηάδεηαη σο αγσληψδεο θαη θαηαλαγθαζηηθή παξφξκεζε. Πεξηθέξνληαη ζε εξεκηθά κέξε, αιζχιιηα θαη ζθνηεηλά δξνκάθηα θαη ππφ ην θξάηνο κεγάιεο λεπξηθφηεηαο, αλεζπρίαο, ηαξαρήο θαη άγρνπο επηδεηθλχνπλ ηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα ζε γπλαίθεο ή κηθξά θνξίηζηα.

139 Αιγνιαγλεία ή ζαδνκαδνρηζκόο. ε ειαθξέο απνρξψζεηο εθδειψλεηαη θαη ζηηο θπζηνινγηθέο ζπλνπζίεο. Πφλνο, εμεπηειηζκφο, ηαπείλσζε, θαη ππνηαγή απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ. Δίλαη πξνυπφζεζε ηεο ζπλνπζίαο θαη φρη εθδήισζε ηεο ζπλνπζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηαθξίλεηαη ζηελ ελεξγφ αιγνιαγλεία ή ζαδηζκφ θαη ηελ παζεηηθή ή καδνρηζκφ νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρνπλ ζε πνηθίιεο αλαινγίεο.

140 αδηζκφο είλαη ε επηδίσμε ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο δηα ηεο πξνθιήζεσο πφλνπ, ηξαπκαηηζκνχ ή εμεπηειηζκνχ ηνπ άιινπ. Μαδνρηζκφο είλαη ε επηδίσμε ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο δηα ηεο πξνθιήζεσο πφλνπ, ηξαπκαηηζκνχ ή εμεπηειηζκνχ ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ. Η ξίδα ηνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζαδηζκφ ν νπνίνο αληί λα ζηξαθεί ζηνλ άιινλ, ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εαπηφ.

141 Κηελνβαζία ή ζνδνκηζκφο. Σν ίδην ζπρλή θαη ζηα δχν θχια. πρλφηεξε ζε θνηλσλίεο πνπ απνθιείνπλ ηηο πξνγακηαίεο ζρέζεηο. ηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο θνηλσλίεο νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πεξηζζφηεξα θαηνηθίδηα ελσ νη γπλαίθεο ηα άινγα θαη θπξίσο ηα ζθπιηά. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ζπρλφηεξε ζηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ζθπιηά γηα αηδνηνιεηρία ή θαη γηα πιήξε ζπλνπζία κεηά απφ ζχληνκε εθπαίδεπζε ηνπ δψνπ.

142

143

144 Ο αζζελήο εξεζίδεηαη νπξψληαο ζε έλα πξφζσπν ή φηαλ ηνλ νπξεί θάπνηνο ή φηαλ ζπλδηάδεηαη ην νπξείλ κε άιιεο ζπλνπζηαθέο πξάμεηο. Η δηαηαξαρή ζπλδπάδεηαη θαη κε ηξφπνπο απλαληζκνχ ζηνπο κε εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ ζηελ νπξήζξα. Οη πεξηζζφηεξνη νπξνιάγλνη είλαη άλδξεο αιιά ην βίηζην δελ είλαη θαζφινπ ζπάλην θαη ζηηο γπλαίθεο. Οπξνιαγλεία

145 Ο ζεμνιφγνο Υάβεινθ Διιηο είρε ηελ δηαζηξνθή ηεο νπξνιαγλείαο. Πξνηηκνχζε νρη κφλν λα βξέρεηαη απφ ηα νχξα θνξηηζηψλ αιιά θαη λα ηα πίλεη. Δίρε κάιηζηα γξάςεη αξθεηέο θνξέο γη απηφ ην ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο ρπδαία θαη πξνζβιεηηθή γιψζζα. Οπξνιαγλεία Havelock Ellis ( )

146 Κνπξνιαγλεία ηελ πεξίπησζε ηεο θνπξνιαγλείαο ην άηνκν εξεζίδεηαη ζεμνπαιηθψο κε ην λα αθνδεχεη ζην πξφζσπν ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ ηνπ ή λα δέρεηαη ηα θφπξαλα ζην πξφζσπν ηνπ. Γπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη θαη θνπξνθαγία.

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη)

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη ζπκβίσζε πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα