ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΑΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

2 Τα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεμνπαιηθόηεηα είλαη άθξσο ακθηιεγόκελα. Μνηρεία Πξσθηηθή Σπλνπζία Αηκνκεημία Βηαζκόο Οκνθπινθηιία Φπζηνινγηθό ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ Ηζηθό ΟΦΙ ; ΟΦΙ ΟΦΙ ; ΝΟΜΙΜΟ ΌΦΙ /ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΌΦΙ/ΝΑΙ Κνηλσληθά Απνδεθηό ΝΑΙ; ΝΑΙ ΟΦΙ ΟΦΙ ΝΑΙ;

3 Οη έλλνηεο ηνπ θπζηνινγηθνχ, ην εζηθνχ, ηνπ θνηλσληθψο απνδεθηνχ θαη ηνπ λφκηκνπ δελ ηαπηίδνληαη πάληνηε, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζεμνπαιηθφηεηα. Πνηθίινπλ φρη κφλν απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία αιιά κε ηνπο ηζρπξνχο ηαμηθνχο θαη κνξθσηηθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ θαζνξίδνπλ, πνηθίινπλ θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.

4 Η ζεμνπαιηθφηεηα ζήκεξα έρεη επξχηεξε θνηλσληθή αλνρή απφ θάζε άιιε επνρή. Η ελνρή, ν θφβνο θαη ε άγλνηα γηα ζεμνπαιηθά ζέκαηα, ε αληθαλνπνίεηε ζεμνπαιηθή πεξηέξγεηα, αλήθνπλ ζην παξειζφλ. Απεξηφξηζηνο ζεμνπαιηθφο πεηξακαηηζκφο Αληηζχιιεςε πξνζβάζηκε θαη δηαθεκηδφκελε Η έθηξσζε δελ είλαη πξφβιεκα Ο γάκνο δηέξρεηαη πεξίνδν θξίζεο Δθηεηακέλε ζεμνπαιηθή πιεξνθφξεζε Φηιειεχζεξεο θαη αλεθηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο δηαζηξνθέο.

5 Αλ σο κνλάδα ζεμνπαιηθψο θπζηνινγηθνχ ζεσξεζεί κηα ζπλνπζία θαηά ηελ νπνία έλα πξαγκαηηθφ πένο εηζέξρεηαη ζε έλαλ πξαγκαηηθφ θφιπν κεηαμχ δχν αλζξψπσλ πνπ ζπκθσλνχλ ζε πεξηβάιινλ ηδησηηθφ, είλαη θαηαλνεηή ε πεξηζσξηνπνίεζε απηήο ηεο κνλάδαο κέζα ζηελ πνιπκνξθία ησλ κε θπζηνινγηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.

6 Σα ζχλνξα ηεο έλλνηαο ηεο ζεμνπαιηθήο δηαηαξαρήο κεηαθηλήζεθαλ πνιιέο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, άιινηε δηεπξχλζεζαλ θαη άιινηε ζπξηθλψζεθαλ, αλαιφγσο ηνπ θνηλσληθνχ, εζηθνχ θαη ηδενινγηθνχ θιίκαηνο ηεο θάζε επνρήο. Οπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Szasz: «Σνλ 19ν αηψλα ν απλαληζκφο ήηαλ λφζνο θαη ν κε απλαληζκφο ζεξαπεία. ήκεξα ν απλαληζκφο είλαη ζεξαπεία θαη ν κε απλαληζκφο λφζνο».

7 Η έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθήο αλσκαιίαο είλαη ξεπζηή θαη πιάζεηαη αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο επνρήο. Πξάμεηο θπζηνινγηθέο κπνξεί λα επξίζθνληαη θάησ απφ θνηλσληθή θαηαθξαπγή ελψ παξά θχζηλ πξάμεηο λα ζεσξνχληαη επηηξεπηέο.

8 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο ζεμνπαιηθέο αλσκαιίεο ηξνπνπνηήζεθε πνιιάθηο ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο γηαηί πνιιέο απφ απηέο εθδειψλνληαλ αλ φρη απφ ηελ πιεηνλφηεηα, πάλησο απφ πνιχ κεγάινπο αξηζκνχο αλζξψπσλ θαη κάιηζηα απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο ή ησλ δηακνξθσηψλ ηεο θνηλήο γλψκεο.

9 Ο θιαζζηθφο νξηζκφο ηνπ Krafft-Ebbing ίζσο είλαη μεπεξαζκέλνο Σεμνπαιηθή εθηξνπή ή δηαζηξνθή είλαη θάζε έθθξαζε ηνπ ζεμνπαιηθνύ ελζηίθηνπ πνπ δελ νδεγεί ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ είδνπο.

10 Γηαηαξαρέο ηεο Σεμνπαιηθόηεηαο Πεξηζπλνπζηαθέο Γηαηαξαρέο Σεμνπαιηθέο Αλσκαιίεο Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο ηνπ Φύινπ Γηαηαξαρέο Δπηινγήο Σεμνπαιηθνύ Αληηθεηκέλνπ

11 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Η θπζηνινγηθή εθηέιεζε ηεο ζπλνπζίαο είλαη απνηέιεζκα κίαο εμαηξεηηθά πνιύπινθεο δηεξγαζίαο ζε θάζε ζεκείν ηεο νπνίαο είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζζνύλ δηαηαξαρέο.

12 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Τν νξγαληθό ππόζηξσκα είλαη δπλαηόλ λα επηδξά αξλεηηθά ζηελ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθόηεηα Γηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηθνύ Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο Σπζηεκαηηθέο παζήζεηο Παζήζεηο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ Φάξκαθα

13 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Σηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα όκσο απηέο νη δηαηαξαρέο είλαη θαζαξά ςπρνγελείο Τξαπκαηηθέο παηδηθέο εκπεηξίεο Αηζζήκαηα ελνρήο Παξάινγεο ηδέεο γηα ηε ζεκαζία ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο Φόβνο ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο Φόβνο νηη ε ζπλνπζηαθή δηαδηθαζία ζπλδπάδεηαη κε βία, ηξαπκαηηζκό ή άιιεο αλεπηζύκεηεο ζπλέπεηεο

14 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Τν άηνκν είλαη δπλαηόλ λα εκπιαθεί ζε θνηλσληνγελείο παξάγνληεο θαηά επίκνλν ηξόπν, βάδνληαο εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ θαη θαηαζηξέθνληαο ηνπο δηθνύο ηνπ ηξόπνπο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο Μέγεζνο πένπο Δπηδίσμε επίηεπμεο «επηπέδνπ επίδνζεο» ζηνλ ρξόλν ζπλνπζίαο, ηνλ αξηζκό ζπλεπξέζεσλ, θιπ.

15 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο ζηνπο άλδξεο είλαη: Η πξώηκε εθζπεξκάησζε Η θαζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο Η απνπζία ζηύζεο Η ραιαξή ζηύζε Ο πξηαπηζκόο

16 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Κπξηόηεξεο πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο ζηηο γπλαίθεο είλαη: Η αλνξγαζκία Η δπζπαξεύληα Ο θνιεόζπαζκνο

17 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Καη ζηα δύν θύια νη ζπλεζέζηεξεο πεξηζπλνπζηαθέο είλαη: Η απνδίσμε ηεο libido Η αλεδνλία Η έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο

18 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο Παξαηεξείηαη θαη ζηα δύν θύια αιιά ζηηο γπλαίθεο έρεη επηθξαηήζεη λα νλνκάδεηαη θαη ςπρξόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από: Απνπζία αληαπόθξηζεο Μεγάιε ζπαληόηεηα νξγαζκώλ Σρεδόλ πιήξε απνθπγή ζεμνπαιηθήο επαθήο ε νπνία ζεσξείηαη από ηνλ αζζελή σο θνπξαζηηθό θαη βαξεηό θαζήθνλ

19 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο Δίλαη ε ζπλεζέζηεξε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ζηηο γπλαίθεο θαη απμάλεη κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο. Δίλαη ζπρλή ζηηο αλνξγαζκηθέο γπλαίθεο νη νπνίεο δελ επηζπκνύλ ηελ ζπλνπζία επεηδή δελ έρεη ηίπνηε λα ηνπο πξνζθέξεη.

20 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο. Αηηηνινγία Σηηο νξγαληθέο αηηίεο πεξηιακβάλνληαη: Παζήζεηο πνπ επηθέξνπλ άιγνο θαηά ηελ ζπλνπζία Μείσζε ησλ νηζηξνγόλσλ θαηά ηελ εκκελόπαπζε Αλσκαιίεο ζηελ θαηαζθεπή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ

21 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο. Αηηηνινγία Σηηο ςπρνινγηθέο αηηίεο πεξηιακβάλνληαη: Άγλνηα ησλ ζεμνπαιηθώλ ηερληθώλ Δλνρέο γηα ηηο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηόηεηεο Άγρνο, ςπρνθαηαπόλεζε Σύγθξνπζε κε ηνλ ζύληξνθν

22 Έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο Η έιιεηςε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο δελ απνθιείεη ηελ ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, Η νπνία θάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί. Η ρξήζε δνλεηψλ είλαη δπλαηφλ λα ππξνδνηήζεη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο επηζπκίαο ζε ςπρξέο γπλαίθεο θαη λα ηηο νδεγήζεη ζε εκπεηξίεο νξγαζκψλ.

23 Απνδίσμε ηεο libido Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξσηηθνύ παηγληδηνύ ή θαη ακέζσο κόιηο αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλνπζίαο, απνζύξεηαη θάζε επηζπκία. Η θαηάζηαζε απηή είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο εληάζεηο ζην δεπγάξη.

24 Αλεδνλία. Απνπζία ηνπ ςπρηθνύ απνηειέζκαηνο ηθαλνπνίεζεο θαη έιιεηςε αηζζήκαηνο εδνλήο θαηά ηελ ζπλνπζία. Τόζν ν νξγαζκόο ζηηο γπλαίθεο όζν θαη ε εθζπεξκάησζε ζηνπο άλδξεο πξαγκαηνπνηνύληαη.

25 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Σηνπο Αλδξεο Πξώηκε εθζπεξκάησζε Καζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο Πξηαπηζκόο

26 Πξώηκε εθζπεξκάησζε (ejaculatio praecox) Δίλαη ε ζπρλόηεξε πεξηζπλνπζηαθή δηαηαξαρή ζηνπο άλδξεο. Ο άλδξαο είλαη αλίθαλνο λα αζθήζεη βνπιεηηθό έιεγρν ζην βίσκα ηεο επεξρόκελεο εθζπεξκάησζεο Σπληνκεύεηαη δξακαηηθά ε ζπλνπζία, κε εθζπεξκάησζε πξηλ εηζέιζεη ην πένο ζηνλ θόιπν ή ακέζσο κεηά

27 Πξώηκε εθζπεξκάησζε (ejaculatio praecox) Ούηε ιόγνο λα γίλεηαη γηα νξγαζκό ηεο γπλαίθαο Η πεξηζηαζηαθή εξσκέλε πηζηεύεη νηη έλαο ηέηνηνο άλδξαο είλαη άρξεζηνο. Η ζύδπγνο ή κόληκε εξσκέλε πηζηεύεη νηη ηελ ρξεζηκνπνηεί σο αληηθείκελν απόιαπζεο αδηαθνξώληαο γη απηήλ. Μόλν νη πόξλεο εθηηκνύλ ηελ πξώηκε εθζπεξκάησζε γηα ιόγνπο πξνθαλείο.

28 Πξώηκε εθζπεξκάησζε (ejaculatio praecox) αηηηνπαζνγέλεηα Πξώηεο ζπλνπζηαθέο εκπεηξίεο ζε ζπλζήθεο θόβνπ ή βηαζύλεο Σπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ερζξηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ Ιζρπξή εμηδαλίθεπζε ηεο εξσηηθήο ζπληξόθνπ ή ηεο ζπλνπζίαο Αηζζήκαηα επηβξάβεπζεο θαηά ηηο πξώηεο ηαρείεο λεαληθέο ζπλνπζίεο

29 Πξώηκε εθζπεξκάησζε (ejaculatio praecox) Φξεζηκνπνηνύληαη θάξκαθα πνπ σο παξελέξγεηα ηνπο έρνπλ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο (παξνμεηίλε ρισξηκηπξακίλε). Η κέζνδνο ζπκπίεζεο ηεο βαιάλνπ (squeeze technique) ιίγν πξηλ ηελ εθζπεξκάησζε ζε κηα ζεηξά ζπλνπζηαθώλ ζπλεδξηώλ κε ηελ ζύληξνθν. Θεξαπεία

30 Καζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο (ejaculatio retardata) Παξάηαζε ή θαη δηαθνπή ηεο ζπλνπζίαο ιόγσ απνπζίαο εθζπεξκάησζεο. Ο άλδξαο θνπηάδεη θαη αγσλίδεηαη λα θζάζεη ζηελ εθζπεξκάησζε Τειηθώο εθζπεξκαηώλεη απλαληδόκελνο ή κε ζηνκαηηθό εξεζηζκό από ηελ ζύληξνθν. Η γπλαίθα θνπξάδεηαη θαη πνλάεη επεηδή ζηακαηά ε εθύγξαλζε ηνπ θόιπνπ.

31 Καζπζηέξεζε ηεο εθζπεξκάησζεο (ejaculatio retardata) Μεξηθνί ππνθξίλνληαη εθζπεξκάησζε θαη ζηε ζπλέρεηα απλαλίδνληαη θξπθά Σπλήζσο είλαη παξνδηθή δηαηαξαρή Φόβνη, ελνρέο θαη πεπνηζήζεηο γύξσ από ην ζεμ, είλαη δπλαηόλ λα επζύλνληαη Φάξκαθα -θιαζζηθά λεπξνιεπηηθά ή ζεξνηνληλεξγηθά αληηθαηαζιηπηηθάεπηβξαδύλνπλ ηελ εθζπεξκάησζε

32 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.1 Αδπλακία επίηεπμεο θαη δηαηήξεζεο ζηύζεο επαξθνύο γηα ηελ επηηέιεζε ζπλνπζίαο. Μηα κνξθή ηεο ραξαθηεξίδεηαη από απνπζία ζηύζεο ή ραιαξή ζηύζε κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε είζνδνο ηνπ πένπο ζηνλ θόιπν Μηα άιιε κνξθή ηεο είλαη ε ύπαξμε θαιήο ζηύζεσο αιιά ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ζηνλ θόιπν ή ιίγν αξγόηεξα επέξρεηαη ράιαζε ηεο ζηύζεσο θαη δηαθνπή ηεο ζπλνπζίαο

33 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.2 Δίλαη αξθεηά ζπρλή δηαηαξαρή. Δλαο ζηνπο δέθα λεαξνύο άλδξεο θαη έλαο ζηνπο πέληε ζηηο άλσ ησλ 50 ειηθίεο παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ζηπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο.

34 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.3 Αηηηνπαζνγέλεηα: Παζήζεηο Αξηεξηνζθιήξπλζε Καξδηαθέο παζήζεηο Υπεξιηπηδαηκία Σαθραξώδεο δηαβήηεο Φακειά επίπεδα ηεζηνζηεξόλεο Νεπξνινγηθέο παζήζεηο Φάξκαθα, Οπζίεο Αληηππεξηαζηθά Υπνγιπθαηκηθά Χπρνηξόπα Αιθνόι Νηθνηίλε Οπηνεηδή

35 Παξελέξγεηεο ζην Σεμνπαιηθό ζηε ζεξαπεία SSRI θαη αληηςπρσζηθώλ Αζζελείο % SSRI Αληηςπρσζηθά Πξνβιήκαηα Libido Πξνβιήκαηα Σηύζεο Πξνβιήκαηα Οξγαζκνύ Καζπζηεξεκέλε Δθζπεξκάηηζε Nurnberg et al 2001

36 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.4 Αηηηνπαζνγέλεηα: Χπρνινγηθνί Παξάγνληεο Τξαπκαηηθή αξρηθή εκπεηξία. Δρζξόηεηα πξνο ηνλ ζεμνπαιηθό ζύληξνθν. Οκνθπινθηιία. Αγρώδεηο δηαηαξαρέο ζε αλαζθαιή άηνκα. Καηάζιηςε θαη ςπρώζεηο. Ιδηόκνξθε εξσηηθή ζρέζε κε ηε κεηέξα. Φόβνο αληθαλόηεηαο. Δξσηηθή αληαγσληζηηθόηεηα θαη θαπρεζηνινγία.

37 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.5 Θεξαπεία Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνηθίια θάξκαθα, ηξνθέο, νπζίεο θαη ηερληθέο όπσο ε έλεζε ζην πένο παπαβεξίλεο ή θαηλνμπβελδακίλεο, ρεηξνπξγηθέο πξνζζέζεηο θιπ.

38 Γπζιεηηνπξγία ηεο ζηύζεο ή αλδξηθή αληθαλόηεηα.6 Θεξαπεία Τα ζηπζενγόλα θάξκαθα (ζηιδελαθίιε) είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά. Η πνηόηεηα ηνπ ζπλνπζηαθνύ βηώκαηνο θαη ηεο εδνλήο δελ είλαη πάληνηε θαιή αθόκε θαη ζε πνιύ θαιή ζηύζε. Πνιινί ρξεηάδνληαη ηελ θαιή ζηύζε γηα λα θαηαληθήζνπλ ην θάζκα ηεο αληθαλόηεηαο θαη λα επραξηζηήζνπλ ηε ζύληξνθν ηνπο.

39

40 Πξηαπηζκόο. Παξαηεηακέλε, ηζρπξή ζηύζε, επώδπλε θαη απαγνξεπηηθή ηεο ζπλνπζίαο. Σπλήζσο είλαη θαξκαθεπηηθήο αηηηνινγίαο από ρξήζε λεπξνιεπηηθώλ. Οη αζζελείο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβνπλ λεπξνιεπηηθά πξέπεη λα εξσηώληαη κήπσο έρνπλ παξαηεηακέλν ρξόλν ιύζεσο ηεο ζηύζεσο.

41 Πεξηζπλνπζηαθέο δηαηαξαρέο Σηηο Γπλαίθεο Αλδξνκαλία ή Νπκθνκαλία Γηαηαξαρή ηεο Γηέγεξζεο Αλνξγαζκία Γπζπαξεύληα Κνιπηθόο ζπαζκόο Απνζηξνθή πξνο ηελ ζπλνπζία

42 Αλδξνκαλία ή Νπκθνκαλία Υπεξβνιηθή ζεμνπαιηθή επηζπκία γηα άλδξεο Μάιινλ ζπάλην θαηλόκελν, θαζ'απηό κε παζνινγηθό Δλδέρεηαη λα είλαη εθδήισζε θάπνηαο ςπρνπαζνινγίαο όπσο ε καληαθή θάζε ηεο δηπνιηθήο λόζνπ, ε δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή αλντθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινύλ άξζε ησλ εζηθώλ αλαζηνιώλ.

43 Γηαηαξαρή ηεο Γηέγεξζεο Ξεξόηεηα ηνπ θόιπνπ ιόγσ κείσζεο εθθξίζεσο νιηζζεηηθνύ πγξνύ από ηνλ Βαξζνιίλην αδέλα. Γπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ή δηαθόπηεη ηε ζπλνπζία. Σπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε λεαξέο γπλαίθεο κε παηδηθέο θαζειώζεηο. Μνιύλζεηο, νηζηξνγνληθή αλεπάξθεηα θαηά ηελ εκκελόπαπζε

44 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.1 Ο γπλαηθείνο νξγαζκόο είλαη δύζθνιε θαη πνιύπινθε δηαδηθαζία θαη ε κειέηε ηνπ έρεη ηαιαηπσξεζεί από ηελ αβάζηκε δηάθξηζε κεηαμύ θνιπηθνύ θαη θιεηηνξηδηθνύ νξγαζκνύ θαη ηεο ηεξάζηηαο παξαθηινινγίαο πνπ ηελ ζπλνδεύεη. Πνιύ ζπρλή θαη ε ζπρλόηεηα ηεο απμάλεη κε ηελ ειηθία. Η κεγάιε πιεηνλόηεηα ησλ γπλαηθώλ ζηαζεξά δελ πεηπραίλνπλ νξγαζκό.

45 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.2 Από αλζξσπνινγηθή άπνςε ε έιιεηςε νξγαζκνύ ζηηο γπλαίθεο, ίζσο νθείιεηαη ζην όηη δελ είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο γνληκνπνίεζεο, ελώ ε ύπαξμε ηνπ είλαη δπλαηόλ λα θηλεηνπνηεί ππεξβνιηθά εξσηηθά ηελ γπλαίθα πξνο αλαδήηεζε ζπλνπζίαο κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε κεηξόηεηα θαη γεληθόηεξα ε δπλαηόηεηα ηεο λα πξνζειώλεηαη ζηα παηδηά θαη λα ηα

46 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.3 Γηαθξίλνληαη ζε: Γηαηαξαρέο ηνπ νξγαζκνύ θαηά ηε ζπλνπζία Γηαηαξαρέο ηνπ νξγαζκνύ θαηά ηνλ απλαληζκό Πεξηζηαζηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ νξγαζκνύ ιόγσ αιιαγήο ζπληξόθνπ ή ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ

47 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.4 Οξγαληθέο αηηίεο (νξκνληθέο δηαηαξαρέο, λνζήκαηα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, ηνμηθέο νπζίεο θπξίσο ηα νπηνεηδή), θιπ είλαη ζρεηηθώο ζπάληεο. Σηηο ςπρνινγηθέο αηηίεο, πεξηιακβάλνληαη θόβνο ζσκαηηθήο βιάβεο, ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκόηεηα, θόβνο ηεο εγθπκνζύλεο, ζξεζθεπηηθέο πξνθαηαιήςεηο, αληηπαιόηεηα πξνο ηνλ άλδξα ή απόξξηςε ηνπ σο ζεμνπαιηθνύ ζπληξόθνπ.

48 Γηαηαξαρέο ηνπ Οξγαζκνύ ή Αλνξγαζκία.5 Θεξαπεπηηθώο ζπληζηώληαη πνηθίιεο ηερληθέο όπσο: Η ηερληθή αζθήζεσλ γηα ηελ αύμεζε ηνπ εβνθνθθπγηθνύ κπόο πνπ ππνηίζεηαη όηη έρεη ραιαξώζεη θαη απηό πξνθαιεί ηελ αλνξγαζκία Ο πξνγξακκαηηζκέλνο απλαληζκόο ζε ελλέα ζηάδηα κε ην ρέξη ή κε δνλεηή ζε ζπλδπαζκό κε θαηαλάισζε νπηηθνύ ή ινγνηερληθνύ πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ

49 Γπζπαξεύληα-1 Χπρνγελήο πόλνο θαηά ή/θαη κεηά ηελ ζπλνπζία. Γηαθξίλεηαη ζε πόλν ζηνλ θόιπν, πόλν ζηελ έμνδν ηνπ θόιπνπ θαη ηελ θιεηηνξίδα, πόλν βαζεηά ζηε ιεθάλε. Σηελ πξώηε θαη ζπρλόηεξε πεξίπησζε ε είζνδνο ηνπ πένπο ζπλνδεύεηαη από αίζζεκα θαπζαιγίαο επεηδή ν θόιπνο δελ έρεη πγξαλζεί ιόγσ αλεπαξθνύο εξεζηζκνύ ηεο γπλαίθαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπλνπζίαο.

50 Γπζπαξεύληα-2 Φόβνο ηξαπκαηηθήο δηείζδπζεο ηνπ πένπο Αζπλείδεηε άξλεζε ηεο ζπλνπζίαο Ηζηθέο αλαζηνιέο Οξγαληθνί παξάγνληεο (θνιπίηηδεο, ηξαρειίηηδεο, ηξαπκαηηθέο θαθώζεηο γελλεηηθώλ νξγάλσλ, θιπ).

51 Κνιπηθόο ζπαζκόο ή θνιεόζπαζκνο (Vaginismus). Πξνθαιείηαη απφ ηζρπξή θαη επψδπλε κπνζχζπαζε ησλ πεξηθνιπηθψλ κπψλ Αδχλαηε θαη επψδπλε ε είζνδνο ηνπ πένπο ζηνλ θφιπν ή αλ ην πένο έρεη εηζέιζεη, είλαη δπλαηφλ λα εγθισβηζζεί κε ηιαξνηξαγηθέο ζπλέπεηεο Η ιχζε ηνπ θνιεφζπαζκνπ κεξηθέο θνξέο επηηπγράλεηαη κφλν κε γεληθή αλαηζζεζία.

52 Κνιπηθόο ζπαζκόο ή θνιεόζπαζκνο (Vaginismus). Μπνξεί λα νθείιεηαη ζε: Οξγαληθά πξνβιήκαηα φπσο θιεγκνλέο, αλαηνκηθέο αλσκαιίεο, Έληνλν θόβν γηα ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο επηηειείηαη ε ζπλνπζία, Πξνεγεζέληα βηαζκό κε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, Φόβν εγθπκνζύλεο, Απζηεξέο εζηθέο πεπνηζήζεηο.

53 Κνιπηθόο ζπαζκόο ή θνιεόζπαζκνο (Vaginismus). Καηά ηελ θιηληθή εμέηαζε θαίλεηαη εχθνια ε κεγάιε εηνηκφηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θφιπνο λα αληηδξάζεη κε ζπαζκφ. Θεξαπεπηηθψο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο δηαζηνιήο ηνπ θφιπνπ κε θεξία δηαθφξσλ κεγεζψλ ή κε ηα δάρηπια ηνπ ζπληξφθνπ.

54 Απνζηξνθή πξνο ηελ ζπλνπζία. Γπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο πφλνπ, θφβνπ, άγρνπο θαη ελνρήο ελδέρεηαη λα ζπλνδεχνπλ ηηο γπλαίθεο θαηά ηε ζπλνπζία. Ο πφλνο (ζηα γελλεηηθά φξγαλα ή αιινχ φπσο π.ρ. πνλνθέθαινο) είλαη ε ζπλεζέζηεξε δηθαηνινγία ησλ γπλαηθψλ γηα απνθπγή ζπλνπζίαο.

55 Απνζηξνθή πξνο ηελ ζπλνπζία. Η απνθπγή ζπλνπζίαο θαη ηεο εδνλήο πνπ απηή θέξεη εθθξάδεη κία άξλεζε ηνπ ζειπθνχ ξφινπ θαη πξνζηαηεχεη απφ ην «ηξαπκαηηθφ» αξζεληθφ φξγαλν. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ επηζεηηθέο θαη αληαγσληζηηθέο ζηάζεηο θαηά ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζπληξφθνπ ή ηεο κεηέξαο ηεο αζζελνχο ζηελ νπνία αζπλείδεηα απνδίδνληαη επζχλεο γηα ζηξεβιή ηαπηφηεηα θχινπ.

56 Απνζηξνθή πξνο ηελ ζπλνπζία. Θεσξία αλδξηθήο δηακαξηπξίαο ηνπ Adler: θάζε άηνκν πξνζπαζεί λα κε κείλεη ζηελ θαηψηεξε «γπλαηθεία γξακκή» αλάπηπμεο αιιά αγσλίδεηαη λα θζάζεη ζηελ «αξζεληθή γξακκή». Ο Adler δεηά ππνζηήξημε ηεο αλφεηεο απηήο ζεσξίαο απφ ηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαηά ηελ επνρή ηεο απνγείσζεο ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο καδηθήο εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ.

57

58 Σεμνπαιηθέο Αλσκαιίεο

59 Σεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο ή αλσκαιίεο ή παξαθηιίεο. εμνπαιηθή δηαζηξνθή είλαη κηα ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, αληίζεηε κε ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, κφληκε ή ππνηξνπηάδνπζα πνπ επηδηψθεη ηνλ νξγαζκφ κε ηξφπνπο άιινπο εθηφο: 1. Σεο θνιπηθήο ζπλνπζίαο 2. Με ζχληξνθν πνπ ζπκθσλεί 3. Με άηνκν ηεο ίδηαο ζεμνπαιηθήο σξηκφηεηαο Με εμαίξεζε ηνλ καδνρηζκφ θαη ηνλ ζνδνκηζκφ νη παξαθηιίεο είλαη ζρεηηθψο ζπάληεο ζηηο γπλαίθεο.

60 Σεμνπαιηθέο Αλσκαιίεο Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ Σεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο.

61 Σεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο ή αλσκαιίεο ή παξαθηιίεο. 1. Οκνθπινθηιία 2. εμνπαιηθή Καθνπνίεζε 3. εμνπαιηθή παξελφριεζε 4. Βηαζκφο 5. Παηδεξαζηία 6. Αηκνκημία 7. Φεηηρηζκφο 8. Ηδνλνβιεςία 8. Δπηδεημηνκαλία 9. Αιγνιαγλεία 10. Κηελνβαζία 11. Οπξνιαγλεία 12. Κνπξνιαγλεία 13. Δθαςηνκαλία 14. Νεθξνθηιία 15. Κιηζκαηνθηιία

62 Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ Γηαηαξαρή ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ είλαη κηα αζπκβαηόηεηα κεηαμύ ηνπ θπζηθνύ θαηλόηππνπ θαη ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη ην άηνκν γηα ην θύιν ηνπ, ε νπνία βηώλεηαη σο θπιεηηθή δπζθνξία.

63 Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ Υπάξρεη αιιεινθάιπςε ησλ δηαηαξαρώλ ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ, ζπκπεξηθνξάο θαη πξνηίκεζεο. Τα άηνκα κε Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ δελ απνδέρνληαη όηη πάζρνπλ θαη ζπαλίσο δεηνύλ ηαηξηθή βνήζεηα. Υπάξρεη ζρέζε κεηαμύ παηδηθήο ζεμνπαιηθόηεηαο θαη ζεμνπαιηθόηεηαο ηνπ ελήιηθα.

64 Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ Αλψκαια επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο θαη αλδξνγφλσλ θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εκβξπηθήο δσήο επεξεάδνπλ ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ παηδηνχ. εκαληηθφ πνζνζηφ νκνθπινθίισλ, ηξαλζεμνπαιηθψλ θαη αιινθπιελδπζηαθψλ φηαλ ήηαλ παηδηά ηνπο άξεζε λα ληχλνληαη γπλαηθεία, λα παίδνπλ κε θνχθιεο, θιπ.

65 Γηαηαξαρέο Ταπηόηεηαο Φύινπ 1. Γηαηαξαρή ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο 2. Μεξηθόο ςεπδν-εξκαθξνδηηηζκόο 3. Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο 4. Αιινθπιελδπζία, ή παξελδπζία, ή ενληζκόο.

66 Μία πξφρεηξε δεκνζθφπεζε ζε ακεξηθαλίδεο

67 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Σν άηνκν έρεη δπζαλεμία θαη αεδία γηα ην θχιν ηνπ ηδηαηηέξσο ηα γελλεηηθά ηνπ φξγαλα Πηζηεχεη νηη έρεη ιάζνο θχιν, είλαη παγηδεπκέλν ζε ζψκα άιινπ θχινπ Έληνλε επηζπκία απφθηεζεο γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άιινπ θχινπ Πξέπεη λα απνθιεηζηεί ε ζρηδνθξέλεηα ή άιιε παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή πρλφηεηα 1: Αλαινγία αλδξψλ πξνο γπλαίθεο 4:1.

68 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Οη ηξαλζεμνπαιηθνί δελ είλαη αλαγθαζηηθά νκνθπιφθηινη. Νηχλνληαη κε ξνχρα ηνπ άιινπ θχινπ αιιά δελ δηεγείξνληαη ζεμνπαιηθψο φπσο νη αιινθπιελδπζηαθνί. Η επηζπκία αιιαγήο θχινπ ηνπο νδεγεί, ζε νξκνλνζεξαπείεο ή ζην ρεηξνπξγείν φπνπ πθίζηαληαη εθηνκή ησλ γελλεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ θαη δεκηνπξγείηαη ηερλεηφο θφιπνο

69 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Πξηλ ηελ επέκβαζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ φςε παξάγνληεο φπσο: Σα αζπλείδεηα θίλεηξα, Η δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλήζσο είλαη βαξχηαηα δηαηαξαγκέλε, Οη ςπρνγελείο ππξνδφηεο αλ ππάξρνπλ. Οη πξνζαξκνζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνςήθηνπ ειέγρνληαη κε δνθηκαζία ελφο έηνπο θαηα ηελ νπνία ζα δήζεη σο άηνκν ηνπ άιινπ θχινπ

70 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Η ζπρλφηεηα ηεο κεηακέιεηαο κεηά ηελ επέκβαζε δελ είλαη κηθξή θαη ηα πνζνζηά απηνθηνλίαο είλαη πεξί ην 2-3%. Η πνηφηεηα δσήο απφ βηνινγηθή άπνςε ππνβηβάδεηαη (ν ηερλεηφο θφιπνο είλαη επψδπλνο θαη κνιχλεηαη εχθνια) Αιιά επεηδή εθπιεξψλνπλ κηα παλίζρπξε επηζπκία ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα αηζζάλνληαη επηπρείο.

71 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Αηηηνπαζνγέλεηα Οη ςπραλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ νηη: ηνπο άλδξεο: Απνηπρία λα απνρσξίζεη ην εγψ ηνπ απφ ην εγψ ηεο κεηέξαο θαηά ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. ηηο γπλαίθεο: Μεηέξα κε έλαλ κε ζπλεθηηθφ εαπηφ, κε πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο, κλεζηθαθία θαη κίζνο γηα ην αλδξηθφ θχιν ζηνηρεία πνπ κεηαδίδνληαη ζην θνξίηζη θαη ην αλδξνπνηνχλ κέζα απφ θαληαζηψζεηο πνπ θάλεη γηα λα ηελ δηαζψζεη.

72 Γηαθπιηθή δηαηαξαρή ή Τξαλζεμνπαιηζκόο Αηηηνπαζνγέλεηα Η αλεχξεζε δχν ηξαλζεμνπαιηθψλ αδειθψλ γπλαηθψλ ζεσξήζεθε σο έλδεημε νηη εκπιέθνληαη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο. ε ηξαλζεμνπαιηθνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ην ΗΤ-αληηγφλν ήηαλ ζε δπζαξκνλία κε ην βηνινγηθφ ηνπο θχιν (νη άλδξεο δελ είραλ, ελψ νη γπλαίθεο ην είραλ). Πεξηπηψζεηο δηαθπιηθψλ αλδξψλ κε θαξπφηππν ΥΤΤ. Βιάβεο ζε ππξήλεο ηνπ ππνζαιάκνπ.

73 Αιινθπιελδπζία, ή παξελδπζία, ή ενληζκόο Αθνξά άλδξεο (νη γπλαίθεο είλαη ειεχζεξεο λα ελδχνληαη κε αλδξηθά ξνχρα) ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο εηεξνζεμνπαιηθνχο. Βξίζθνπλ ηθαλνπνίεζε κε ην λα ελδχνληαη κε ξνχρα (καδί κε ηα θνζκήκαηα θαη ηελ αλάινγε θφκκσζε) ηνπ άιινπ θχινπ αιιά δελ είλαη αλαγθαζηηθά δηαθπιηθνί, νκνθπιφθηινη ή θεηηρηζηέο. Όηαλ ζηελ δηαδηθαζία παξεκβαίλεη ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε, ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη ηθαλνπνίεζε ηφηε ραξαθηεξίδεηαη θαη ζαλ κνξθή θεηηρηζκνχ.

74 Αλλοθσλενδσζία, ή παρενδσζία, ή εονιζμός Ο φξνο ενληζκφο πξνηάζεθε απφ ηνλ Havelock Ellis, πνπ ηνλ εκπλεχζζεθε απφ ηνλ δηπισκάηε θαη ηπρνδηψθηε Chevalier d'eon de Beaumont, ν νπνίνο επξηζθφκελνο ζε κπζηηθή απνζηνιή ζηε Ρσζία ληχζεθε γπλαίθα αιιά. Αξγφηεξα ε γαιιηθή θπβέξλεζε ηνπ επέβαιιε λα ληχλεηαη σο γπλαίθα παξά ην φηη, φπσο απεθαιχθζε θαηά ηελ λεθξνςία ηνπ ήηαλ άλδξαο. Chevalier d'eon de Beaumont ( )

75 Αιινθπιελδπζία, ή παξελδπζία, ή ενληζκόο Μαδνρηζηέο θαη νκνθπιφθηινη ληχλνληαη κε ηα ξνχρα ηνπ άιινπ θχινπ σο δεπηεξνγελέο ζχκπησκα ηεο πξσηνγελνχο λφζνπ. πλήζσο είλαη άηνκα κε αλεπαξθείο ή πησρεπκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, άιινη είλαη ςπρνπαζεηηθνί κε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πλήζσο, φπσο θαη ζηελ νκνθπινθηιία έρνπλ λνεκνζχλε πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ.

76 Αιινθπιελδπζία, ή παξελδπζία, ή ενληζκόο Η παξφξκεζε αξρίδεη λσξίο ζηελ ζρνιηθή ειηθία θαη θαηά ηελ εθεβηθή δεκηνπξγνχληαη πξνζηξηβέο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ο έθεβνο απλαλίδεηαη θνξψληαο εζψξνπρα ηνπ άιινπ θχινπ θαη εμειίζζεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ ελδπκάησλ, ησλ θνζκεκάησλ θαη ηεο θφκκσζεο ηεο γπλαίθαο.

77 Αλλοθσλενδσζία, ή παρενδσζία, ή εονιζμός (transvestism). Καηά ηελ πνξεία ην άηνκν απνδεηά κνληκψηεξεο κεηαβηβάζεηο ζηνλ γπλαηθείν ξφιν. ηηο νηθνγέλεηεο απηψλ ησλ αηφκσλ: αλεπαξθείο γνλετθέο θηγνχξεο θαη αληηζηξνθή ξφισλ ησλ γνλέσλ. Πνιινί έξρνληαη γηα ζεξαπεία κεηά απφ πξνηξνπέο ησλ ζπδχγσλ ηνπο. Σν ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη θαη ζεξαπεία ζπκπεξηθνξάο.

78 Οκνθπινθηιία. Χο νκνθπινθηιία νξίδεηαη έιμε πξνο ην ίδην θχιν, εξσηηθέο θαληαζηψζεηο κε ην ίδην θχιν θαη ε επίηεπμε ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ηδίνπ θχινπ, αδηαθφξσο ηεο ηερληθήο (πξσθηηθή ζπλνπζία ακνηβαίνο απλαληζκφο, ζηνκαηηθφ ζεμ) ή ησλ ξφισλ.

79 Οκνθπινθηιία. Οη ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαη νη ξφινη πνηθίινπλ αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηνπ ζπληξφθνπ. Οη θιαζζηθνί ζηεξεφηππνη ξφινη ηνπ αξζεληθνχ ελεξγεηηθνχ πνπ κπαίλεη θαη ηνπ ζειππξεπνχο παζεηηθνχ πνπ ηνλ παίξλεη αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο θαληαζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φια, πξαθηηθέο θαη ξφινη βξίζθνληαη ζε ζπλερή ξεπζηφηεηα.

80 Η γπλαηθα νκνθπιφθηιε κπνξεί λα είλαη: Πεξηζηαζηαθή (ζπρλή) ζηα πιαίζηα έληνλεο θηιίαο θαη παξάιιεια λα εθηπιίζζεηαη κηα εηεξνθπινθηιηθή δσή. Απνθιεηζηηθή. Δίλαη επηζεηηθή, ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπνπο αξζεληθνχο, θαη εθδειψλεη βαζεηά αληηπάζεηα πξνο θάζε ηη αξζεληθφ. Οκνθπινθηιία

81 Οκνθπινθηιία. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη απνδεθηή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη έρεη θνπάζεη θαηαδίσμε ησλ νκνθπινθίισλ, πνπ ζε άιιεο επνρέο έιαβε καληψδεηο δηαζηάζεηο. Οη νκνθπιφθηινη απαληνχλ ζηηο δηψμεηο ζρεκαηίδνληαο δηθέο ηνπο νξγαλψζεηο κε βαζηθή δηεθδίθεζε ηελ αλαγλψξηζε κηαο ζεηξάο δηθαησκάησλ κε ζεκαληηθέο επηηπρίεο.

82 Οκνθπινθηιία Σν 1973 ε θνηλσληθή απνδνρή, καδί κε άιιεο ηζρπξέο πηέζεηο, νδήγεζε ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία λα ηελ αθαηξέζεη απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ςπρηαηξηθψλ λφζσλ. Χζηφζν νη ελδείμεηο νηη είλαη λφζνο θαη φρη πξνηίκεζε είλαη ζπληξηπηηθέο, αθνχ πιεξνχληαη ηφζν ην θξηηήξην ηνπ ρακεινχ πξνζδφθηκνπ δσήο φζν θαη ην θξηηήξην ηεο ζεκαληηθήο ππνγελλεηηθφηεηαο ησλ νκνθπιφθηισλ.

83 Οκνθπινθηιία πρλά ζπλνδεχνπλ ηελ νκνθπινθηιία: Αγρψδεηο δηαηαξαρέο, θξίζεηο παληθνχ, θαηάζιηςε, απφπεηξα απηνθηνλίαο θαη ρξήζε νπζηψλ. Αξηζηεξνρεηξία θαη ε αλνζηαθή δπζιεηηνπξγία. σκαηηθέο παζήζεηο φπσο AIDS,ζχθηιε, άιια αθξνδίζηα λνζήκαηα, επαηίηηδα C.

84 Οκνθπινθηιία Οη νκνθπιφθηινη, θπξίσο φηαλ γεξλνχλ, γίλνληαη αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο απφ άλεξγνπο, ςπρνπαζεηηθνχο λεαξνχο θαη δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ θαθνπνηνχληαη άγξηα, θαηαιεζηεχνληαη ή θαη δνινθνλνχληαη απφ απηνχο.

85 Οκνθπινθηιία: Δπηδεκηνινγία. Η αθξηβήο θαηαγξαθή ηεο είλαη αλέθηθηε ιφγσ ηεο κπζηηθφηεηαο πνπ ηελ θαιχπηεη. Πεξηζηαζηαθέο εκπεηξίεο είλαη ζρεηηθά ζπρλέο αιιά ε δηα βίνπ νκνθπινθηιία θπκαίλεηαη πεξί ην 3%-4%. ηηο γπλαίθεο είλαη ιηγψηεξν ζπρλή. Οη γπλαίθεο νκνθπιφθηιεο ηείλνπλ πξνο κφληκεο ζρέζεηο ελψ νη άλδξεο πξνο πεξηζηαζηαθέο, κε πνιιέο ζπλνπζίεο ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν.

86 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα Η αλαηξνθή ηνπ αγνξηνχ επηηειείηαη ζε νηθνγέλεηα κε αδχλακν ή απφληα παηέξα Απηφ πξνθαιεί ηελ θαληαζίσζε κίαο παληνδχλακεο, θπξηαξρηθήο κεηέξαο πνπ ζε θελφ εμνπζίαο, είλαη αραιίλσηε Αξγφηεξα φηαλ έξρεηαη ε ψξα γηα ζρέζεηο κε γπλαίθα απηή ε θαληαζίσζε ελεξγνπνηείηαη Υσξίο λα έρεη ηαπηηζζεί κε αλδξηθή θηγνχξα, ν λεαξφο δελ ζα πεηχρεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα κέζα απφ αδπλακία επηινγήο θαη θφβνπο αληθαλφηεηαο.

87 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Η νκνθπινθηιία επλνείηαη επίζεο απφ: Δγγελείο ζηνλ άλδξα ακθηθπιφθηιεο ηάζεηο Σελ ιηβηδηλνπνίεζε ηνπ πξσθηνχ θαη ηηο παζεηηθέο ηάζεηο ηνπ πξσθηηθνχ ζηαδίνπ πνπ δίλνπλ κία βάζε γηα ζειπθέο ηαπηνπνηήζεηο Σελ ππεξεθηίκεζε ηνπ πένπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαιιηθνχ ζηαδίνπ Σελ χπαξμε αξλεηηθνχ νηδηπνδηθνχ ζηαδίνπ

88 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Ο θφβνο επλνπρηζκνχ, νδεγεί νξηζκέλνπο άλδξεο λα απνθεχγνπλ γπλαίθεο θαη λα σζνχληαη ζηελ νκνθπινθηιία ζε άιινπο δξα σο δχλακε ελαληίνλ ηνπ αξλεηηθνχ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο θαη σο θξάγκα θαηά ηεο νκνθπινθηιίαο.

89 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Κνηλσληνγελείο ππξνδφηεο πνπ ζηξέθνπλ ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη: Σν άγρνο πνπ πξνθαιείηαη ζε εηεξνζεμνπαιηθέο εξσηηθέο πεξηζηάζεηο Φφβνη έιιεηςεο ειθπζηηθφηεηαο Δκπεηξίεο απφξξηςεο Ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα Μαθξνρξφληεο ζπλαζξνίζεηο αλδξψλ

90 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Παξάγνληεο πνπ δελ επλννχλ ηελ νκνθπινθηιία: Ο αληαγσληζκφο νκνθπινθηιηθψλ θαη εηεξνθπινθηιηθψλ ηάζεσλ Η αληίδξαζε θαηά ηεο πξσθηηθφηεηαο ππφ ηελ κνξθή ηεο αεδίαο θαη απνζηξνθήο Η εγγελήο, ηζρπξή ηάζε πξνηίκεζεο ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη απφξξηςεο ηνπ κε θπζηνινγηθνχ.

91 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Καη άιια θαηλφκελα αμίδεη λα αλαθεξζνχλ φπσο: Ο κηζνγπληζκφο σο άιινζη γηα ηελ αλδξηθή νκνθπινθηιία, Σν βαζχ θαη ζπγθεθαιπκκέλν κίζνο ησλ αξζεληθψλ νκνθπιφθηισλ πξνο ηηο γπλαίθεο νη νπνίνη εθδειψλνπλ ζπλήζσο ζεηηθά αηζζήκαηα πξνο απηέο θαη κπνξεί λα θάλνπλ θαιέο θηιίεο καδί ηνπο

92 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Αληηζέησο νη ιεζβίεο εθθξάδνπλ θαλεξά κηα βαζχηαηε αληηπάζεηα θαη ερζξφηεηα πξνο ηνπο άλδξεο. Απηφ ίζσο εμεγείηαη απφ ηελ άπνςε φηη ε γπλαηθεία νκνθπινθηιία είλαη έθθξαζε επηζέζεσο θαη ακθηβνιηψλ θαηά ηνπ αλδξηθνχ θχινπ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηε γπλαίθα.

93 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Τπάξρνπλ ελδείμεηο θιεξνλνκηθφηεηαο επεηδή θπξηαξρεί ζε νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο. ε αλδξηθνχο θαη γπλαηθείνπο πιεζπζκνχο βξέζεθε ην 52% δηδχκσλ κνλνδπγσηηθψλ, ην 22% δηδπγσηηθψλ θαη ην 11% πηνζεηεκέλσλ αδειθψλ νκνθπινθίισλ ήζαλ νκνθπιφθηινη. Χζηφζν νη γελεηηθνί παξάγνληεο είλαη κάιινλ αλεπαξθείο γηα λα εξκελεπζεί κέζσ απηψλ ε νκνθπινθηιία.

94 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Σε κεξηθέο κειέηεο βξέζεθε νηη νη νκνθπιόθηινη θαηά κέζν όξν έξρνληαη πίζσ ζηελ ζεηξά γελλήζεσο κεηαμύ ησλ αδειθώλ ηνπο από όηη νη θπζηνινγηθνί. Ο αξηζκόο ησλ κεγαιύηεξσλ αξζεληθώλ θαη όρη ζειπθώλ αδειθώλ παίδεη ξόιν ζ απηό. Τν θαηλόκελν επηδέρεηαη ηόζν ςπρνθνηλσληθέο, όζν θαη αλνζνινγηθέο εξκελείεο (πρ αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηεο κεηέξαο ζην Η/Υ αληηγόλν ησλ αιιεπάιιεισλ αξζεληθώλ εκβξύσλ).

95 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Καηά θάπνην ηξφπν ην ζψκα ηεο κεηέξαο ζπκάηαη ηα πξνεγνχκελα αγφξηα πνπ θπνθφξεζε θαη κεηαβάιιεη ηελ εκβξπηθή αλάπηπμε ησλ επφκελσλ απμάλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα νκνθπινθηιίαο ηνπο. Δηζη, ζε αλζξσπνινγηθφ επίπεδν, ν αξηζκφο ησλ αξζεληθψλ πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ηελ εγεζία ηεο νκάδαο κεηψλεηαη θαζψο θαη ε αβεβαηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζχγθξνπζεο.

96 Οκνθπινθηιία: Αηηηνπαζνγέλεηα. Ίζσο πξνθαιείηαη ιφγσ απνηπρίαο ηεο εγθεθαιηθήο θπιεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο ζπλέπεηα αλψκαισλ επηπέδσλ νξκνλψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Οη νκνθπιφθηινη άλδξεο είραλ εθηεζεί ζε ρακειά επίπεδα εκβξπηθήο ηεζηνζηεξφλεο; Οη νκνθπιφθηιεο γπλαίθεο είραλ εθηεζεί ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αλδξνγφλσλ απφ φηη θπζηνινγηθέο;

97 Οκνθπινθηιία: Θεξαπεία Η λφζνο είλαη ζπληνληζκέλε κε ην εγψ θαη ν νκνθπιφθηινο δελ αηζζάλεηαη αλάγθε γηα ζεξαπεία. Απηνί πνπ δεηνχλ ζεξαπεία ην θάλνπλ θάησ απφ πνηθίιεο εμσηεξηθέο πηέζεηο. Γηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ςπραλαιπηηθήο ή κπεραβηνξηζηηθήο (ζεξαπείεο απνζηξνθήο θ.ι.π.) έκπλεπζεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ αθέιεηα ή ηελ ειαθξφηεηα κε ηελ νπνία πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα.

98 Σεμνπαιηθή Καθνπνίεζε Σε απηήλ, ζύκθσλα κε ην αίζζεκα δηθαίνπ θνηλσληώλ, πεξηιακβάλνληαη πξάμεηο δηα ησλ νπνίσλ επηηειείηαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε αλζξώπσλ ιόγσ ηεο ειηθίαο, ηεο ζσκαηηθήο, ηεο ςπρηθήο ή ηεο θνηλσληθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη πνπ πξνθαινύλ πόλν ή δπζθνξία ζην άιιν πξόζσπν.

99 Σεμνπαιηθή Καθνπνίεζε Η ζπρλφηεηα ηεο είλαη άγλσζηε, έλα πνιχ κηθξφ κέξνο έξρεηαη ζηελ δεκνζηφηεηα, ίζσο κηθξφηεξν ηνπ 5%. Γηαθξίλεηαη ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ελειίθσλ πγηψλ, ελειίθσλ αζζελψλ ή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν αλίζρπξσλ θαη ζε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε αλειίθσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ παξελφριεζε, ηνλ βηαζκφ, ηελ αζέιγεηα κεηά απφ απνπιάλεζε, ηελ αηκνκημία θαη ηελ εμψζεζε ζε πνξλεία.

100 Σεμνπαιηθή παξελόριεζε. Απξεπείο ππαηληγκνί θαη ππνλννχκελα, ζσκαηηθέο επαθέο θαη ρεηξνλνκίεο, επίδεημε πνξλνγξαθηθψλ εηθφλσλ ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ άιινπ. πλήζσο θπξίσο γίλεηαη απφ άλδξεο ζε βάξνο γπλαηθψλ αιιά θαη απφ γπλαίθεο ζε βάξνο αλδξψλ. ε πνιιέο ρψξεο είλαη κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο ζεμνπαιηθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαη είλαη αλεθηή.

101 Σεμνπαιηθή παξελόριεζε. ε άιιεο ρψξεο είλαη απαξάδεθηε θαη ε θαηαδίσμε ηεο έρεη θζάζεη ζε, ηιαξνηξαγηθά επίπεδα. ηηο βφξεηεο ρψξεο ε παξελφριεζε θζάλεη ζην 40%, ελψ ζηηο κεζνγεηαθέο θάησ ηνπ 5%. ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ε θακπάληα θαηά ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηαηί ε αλάπηπμε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο επηδξά αξλεηηθά ζηελ παξαγσγή.

102 Βηαζκόο. Υπό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε είζνδνο ηνπ πένπο ζηνλ θόιπν επηηπγράλεηαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ηελ ζπλδξνκή ηεο γπλαίθαο γηαηί απηόο πνπ επηιέγεη ηειεπηαίνο είλαη ε γπλαίθα θαη όρη ν άλδξαο. Εθείλν πνπ είλαη βαξύηαηα ηξαπκαηηθό γηα ηε γπλαίθα δελ είλαη κία αλεπηζύκεηε ζπλνπζία αιιά ην όηη ν βηαζκόο ηελ εκπνδίδεη λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγσλ επηινγήο.

103 Βηαζκόο. Αλ ε ζπγθαηάζεζε γηα ζπλνπζία γίλεη κε ηελ άκεζε ή έκκεζε απεηιή εθαξκνγήο βίαο κε ή ρσξίο ηε ρξήζε βίαο ή κε ηελ επίδξαζε θαξκάθσλ ή αιθνόι ηόηε πξόθεηηαη πεξί βηαζκνύ.

104 Βηαζκόο. ε θαηαζηάζεηο φπσο κεγάιε θνηλσληθή ξεπζηφηεηα, πφιεκνο, εμέγεξζε θιπ, πνπ ζπάδνπλ ηα ζχλνξα ηεο λνκηκφηεηαο, ν βηαζκφο απνηειεί ζηαζεξφ παξάγνληα ηνπ ηζηνξηθνχ ζθεληθνχ. ηνλ πφιεκν επηδηψθεηαη ζπζηεκαηηθά γηαηί πξνθαιεί παξάιπζε ηνπ εζηθνχ ηνπ αληηπάινπ, αλαθνπθίδεη ηνλ επηηηζέκελν απφ ζπζζσξεπκέλε επηζεηηθφηεηα θαη θφβν, απμάλεη ηνπο δεζκνχο θαη ην αίζζεκα ηζρχνο κεηαμχ ησλ δξαζηψλ.

105 Βηαζκόο. ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζχκαηα βηαζκνχ είλαη γπλαίθεο. Μπνξεί φκσο λα είλαη κηθξά αγφξηα ή θαη ελήιηθνη άλδξεο Ο βηαζηήο είλαη άλδξαο. Η πεξίπησζε λα είλαη γπλαίθα είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα. Ιζσο ππάξρεη επνρηαθή θαηαλνκή. Σνλ Γεθέκβξην νη γπλαίθεο θηλδπλεχνπλ ιηγψηεξν απφ ηνπο άιινπο κήλεο λα πέζνπλ ζχκαηα βηαζκνχ.

106 Βηαζκόο. Οη βηαζηέο απνηεινχλ εηεξνγελή νκάδα. 1. Πεξηζηαζηαθφο βηαζηήο. Φπζηνινγηθφ άηνκν πνπ θάησ απφ «ζηξαβέο» πεξηζηάζεηο, δελ εξκελεχεη ζσζηά ηηο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά ηεο γπλαίθαο ε νπνία ηνπ ζηέιλεη δηθνξνχκελα κελχκαηα. Καηέρεηαη απφ κεγάιε λεπξηθφηεηα πξηλ ηνλ βηαζκφ θαη λνηψζεη έληνλεο ηχςεηο θαη ελνρέο κεηά. 2. Φπρσζηθφο βηαζηήο. Ο βηαζκφο είλαη πνιχ βίαηνο, παξάδνμνο θαη εμφρσο ηξνκνθξαηηθφο γηα ην ζχκα.

107 3. Φπρνπαζεηηθφο βηαζηήο. Παξνξκεηηθφο βηαζκφο εθδήισζε δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο κε βίαηε ζπκπεξηθνξά, εμάξηεζε απφ αιθνφι θαη νπζίεο ηζηνξηθφ εγθιεκαηηθφηεηαο. Ο βηαζκφο γίλεηαη ζηα πιαίζηα άιιεο πξάμεο, π.ρ. θινπή ζε ζπίηη. 4. Σεμνπαιηθά αλίθαλνο βηαζηήο. Νηξνπαινο, αλαζθαιήο άλδξαο ρσξίο επηδεμηόηεηεο ζηε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Αξθεηνί είλαη ζεμνπαιηθά αλίθαλνη, νκνθπιόθηινη, ή έρνπλ θόβνπο νηη είλαη νκνθπιόθηινη. Ο βηαζκόο είλαη πνιύ θαιά πξνζρεδηαζκέλνο θαη αθνξά πνιύ ειθπζηηθέο ή απεηιεηηθέο γπλαίθεο.

108 5. Σαδηζηήο βηαζηήο. Τξέθεη βαζύ κίζνο θαηά ησλ γπλαηθώλ. Σθνπόο ηνπ είλαη λα ππνθέξεη θαη λα εμεπηειηζηεί ε γπλαίθα. Η ζπλνπζία είλαη επηθαλεηαθή, κπνξεί θαη λα ιείπεη. Γηα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα εμεπηειηζκνύ, ζα νπξήζεη ή ζα αθνδεύζεη επάλσ ζην ζύκα, ζα εθζπεξκαηώζεη ζην πξόζσπν ηεο, ζα αζειγήζεη από ηνλ πξσθηό, ζα βάιεη αληηθείκελα ζηνλ θόιπν ή ηνλ πξσθηό ηεο. Μπνξεί αθόκε θαη λα ηελ ζθνηώζεη. Ο βηαζκόο είλαη πνιύ θαιά ζρεδηαζκέλνο όπσο θαη ε εμαζθάιηζε άιινζη.

109 Μεηά ηνλ βηαζκό Μεηά ηνλ βηαζκφ ην ζχκα αηζζάλεηαη ζχγρπζε, ληξνπή, εμεπηειηζκφ, θφβν θαη νξγή, ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα δηαξθέζνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθνινπζνχλ αηζζήκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο επαισζίαο, θνβάηαη νηη δεη ζε έλαλ πνιχ επηθίλδπλν θφζκν θαη νηη δελ αζθεί θαλέλα έιεγρν ζηε δσή ηεο. Η ζεμνπαιηθή ηεο δσή δελ επεξεάδεηαη, ζπλήζσο ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ πιήξσο εθδηπιψζεη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο, αιιά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη δπζπαξεχληα.

110 Μεηά ηνλ βηαζκό Αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο γηα ηνλ έξσηα θαη κίζνπο γηα ηνπο άλδξεο είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ. Πάλσ απφ ην 70% ησλ ζπκάησλ εκθαλίδνπλ ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα πνπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο, απνθηνχλ ρξφλην ραξαθηήξα. Σα ζπκπηψκαηα είλαη ηζρπξφηεξα αλ αζθήζεθε ζσκαηηθή βία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπια θαη πξνθιήζεθαλ ζσκαηηθά ηξαχκαηα ή ν βηαζκφο άγηλε απφ άγλσζην άηνκν. ην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ ηα ζχκαηα θάλνπλ απφπεηξεο απηνθηνλίαο.

111 Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ ή παηδεξαζηία ή παηδνθηιία. Ο παηδεξαζηήο θαηέρεηαη από επίκνλεο ζεμνπαιηθέο ηάζεηο γηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθηαθή αλσξηκόηεηα θαη επηδηώθεη ζσκαηηθή επαθή θαη αζέιγεηα κε απηά. Οη δξάζηεο είλαη άλδξεο, ζπλήζσο ζπγγελείο ή ζηελνί νηθνγελεηαθνί θίινη αιιά δελ είλαη ζπάληεο θαη νη γπλαίθεο. Τν παηδί κπνξεί λα αλήθεη ζην ίδην ή ην αληίζεην θύιν κε ηνλ παηδεξαζηή. Τα θνξίηζηα είλαη επάισηα από κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο.

112 Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ ή παηδεξαζηία ή παηδνθηιία. Γύξσ ζην 10% ησλ αλδξώλ θαη 15% ησλ γπλαηθώλ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Τα ηειεπηαία ρξόληα, ην θαηλόκελν ιακβάλεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο κε θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ. Σηηο αλώηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο είλαη ζπρλόηεξε ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θνξηηζηώλ θαη ζηηο θαηώηεξεο αγνξηώλ όπσο θαη ε παηδηθή πνξλεία θαη πνξλνγξαθία.

113 Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ ή παηδεξαζηία ή παηδνθηιία. Σν πξνθίι ησλ παηδεξαζηψλ Γηαηαξαγκέλε πξνζσπηθφηεηα Δπαλαιακβάλνπλ ηελ πξάμε ηνπο παξά ηηο ηηκσξίεο πνπ πθίζηαληαη Δίλαη πηζαλφλ νη ίδηνη λα είλαη ζχκαηα θαθνπνίεζεο ή λα είλαη νκνθπιφθηινη Έρνπλ πεξίεξγεο απφςεηο, αληαλάθιαζε παζνινγηθψλ ηδενινγηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ειεχζεξεο ζηελ αγνξά, νηη ζηα παηδηά αξέζνπλ νη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε κεγάινπο γηαηί ηα ςπραγσγνχλ θαη ηα νθεινχλ.

114 Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ ή παηδεξαζηία ή παηδνθηιία. Κνηλσληθνί πληειεζηέο Καθέο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο, Μεησκέλε γνλετθή θξνληίδα, Απνζειενπνίεζε ηεο γπλαίθαο θαη πεξηθξφλεζε ηεο κεηξφηεηαο, Καηάξξεπζε ηνπ αξζεληθνχ, Πησζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη θαηαλαισηηζκφο, Γηαθήκηζε ηεο απφιαπζεο απφ ηα ΜΜΔ, Απηφ ην θνηλσληθφ θιίκα έρεη σο ζπλέπεηα, ην παηδί ζε πνιιέο ζπλεηδήζεηο λα κελ ππάξρεη ή λα ππάξρεη ζαλ ελνριεηηθφ αληηθείκελν.

115 Κνηλσληθνί Σπληειεζηέο Η ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη κελ ε απνθξνπζηηθφηεξε κνξθή πεξηθξφλεζεο πξνο ηελ αλζξψπηλε θχζε ησλ παηδηψλ αιιά πνηνηηθά αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε λφκηκεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηξέθνληαη θαηά ησλ παηδηψλ φπσο ην θιείζηκν ηνπο ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ε εξγαζηαθή ηνπο εθκεηάιιεπζε, ε παξακέιεζε, εγθαηάιεηςε θαη ζσκαηηθή ή ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ηνπο απφ απφ ηνπο γνλείο ηνπο.

116 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο Φξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηβνιή ηεο πνηλήο, δηόηη νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ ηζρπξή ηάζε λα επαλαιακβάλνπλ ηα ίδηα εγθιήκαηα. Οη πνηλέο πξέπεη λα είλαη βαξύηαηεο, κε κεηαηξέςηκεο, ν δξάζηεο λα ράλεη όια ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαη λα κελ απνθπιαθίδεηαη κε αλαζηνιή ή λα γίλεηαη κείσζε ηεο πνηλήο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.

117 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο, πιήξεο θαη θαιά νξγαλσκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Τν ελδερόκελν βηνινγηθήο θαηαζηξνθήο ησλ ζεμνπαιηθώλ θηλήηξσλ κε θαξκαθεπηηθά ή ρεηξνπξγηθά κέζα λα ζπδεηηέηαη ζνβαξά αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνηπρίαο. Η αζηπλνκηθή, παξαθνινύζεζε κεηά ηελ απνθπιάθηζε πξέπεη λα είλαη πιήξεο θαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.

118 Αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο Η θνηλσλία πξέπεη λα θξαηάεη ζηαζεξή ζηάζε απέλαληη ζηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλείαο ή ρξεζηκνπνίεζεο παηδηψλ γηα παξαγσγή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ. Η ζηάζε ηεο ζα πξέπεη λα είλαη απεξίθξαζηα αξλεηηθή ζην ζεζκηθφ θαη αλειέεηε ζην λνκηθφ θαη πνηληθφ επίπεδν.

119 Θεξαπεία. Ο παηδεξαζηήο δελ έρεη θακία δηάζεζε λα ζεξαπεπηεί αθνύ δελ πηζηεύεη νηη πάζρεη από λόζν. Οδεγείηαη ζηε ζεξαπεία από ηα δηθαζηήξηα. Σηηο ζεξαπείεο, όιεο απνηπρεκέλεο, πεξηιακβάλνληαη ζπκπεξηθνξηθέο (βηναλάδξαζε απνζηξνθήο κε ειεθηξηθό ξεύκα, ηξνπνπνίεζε ηεο θαληαζίσζεο, θαηεπζπλόκελνο απλαληζκόο, νξγαζκηθή επαλεμάξηεζε) ή ελαηζζεζηαθέο ςπρνζεξαπείεο.

120 Θεξαπεία. Φνξήγεζε αληηαλδξνγόλσλ, ρεηξνπξγηθόο επλνπρηζκόο, ςπρνρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε θαηαζηξνθή ησλ εγθεθαιηθώλ θέληξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία. Τα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε βαξβαξόηεηα πνπ ππνθξύπηνπλ. Οη ζεξαπείεο δελ πξέπεη λα γίλνληαη πνηλέο θαη ηα δηθαζηήξηα αο ηηκσξνύλ θαηά ηνλ λόκν.

121 Κιηληθέο επηπηώζεηο ζην ζύκα Αλ ρξεζηκνπνηήζεθε βία, ην παηδί ππέζηε ηξαπκαηηζκνχο θαη εμεπηειηζκνχο, ε εκπεηξία επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλ ν δξάζηεο είρε πνιχ κεγαιχηεξε ειηθία, νη ζηξέζνξεο είλαη ηζρπξφηεξνη απφ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη νη επηπηψζεηο πηζαλφλ λα είλαη θαλεξέο θαη θαηά ηελ ελήιηθν δσή.

122 Κιηληθέο επηπηώζεηο ζην ζύκα Όια ηα ζπλνδεπηηθά επηβαξπληηθά ζηνηρεία ηεο θαθνπνίεζεο εθδηπιψλνληαη ζηαζεξά κέρξηο φηνπ δηακνξθψζνπλ ην έδαθνο αλάπηπμεο ησλ κεηέπεηηα δηαηαξαρψλ. Πξνδνζία ηεο εκπηζηνζχλεο, Τπνηαγή ζηελ ηζρχ, Δμαλαγθαζκφο ζηε δηαθχιαμε απαίζηνπ κπζηηθνχ, Θέαζε γελλεηηθψλ νξγάλσλ ελειίθνπ ζε ζπλνπζηαθή εηνηκφηεηα, Η θξηθψδεο εκπεηξία ελειίθνπ ζε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε,

123 Χπρηαηξηθέο επηπηώζεηο ζην ζύκα Απνκάθξπλζε απφ ζεμνπαιηθέο ή θαη ζηελέο ζρέζεηο. Φπρνηξαπκαηηθή λεχξσζε, δηαηαξαρή παληθνχ, αγνξαθνβία θαη άιιεο θνβίεο, Καηάζιηςε. Αγρνιπηηθά, αιθνφι, απφπεηξεο απηνθηνλίαο. Τςειφ πνζνζηφ ςπρηθψο παζρφλησλ έρνπλ ηζηνξηθφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. ε πνιιά ζχκαηα ππεξεγξήγνξζε θαη θφβνο παξακέλνπλ καδί κε εθηάιηεο, αλακλεζηαθέο εηζβνιέο θαη ςπρναπνζπλδεηηθέο θαηαζηάζεηο.

124 Γηα λα κελ παξαηαζεί ν ςπρνηξαπκαηηζκόο ηνπ παηδηνύ νη γνλείο, απνθεύγνπλ ηελ δίσμε ηνπ δξάζηε ν νπνίνο θαηά λόκνλ ή όρη κέλεη αηηκώξεηνο θαη έηζη εληζρύεηαη ην θίλεηξν ηνπ. Σε άιιεο πεξηπηώζεηο ε αγαλάθηεζε ησλ γνλέσλ πξέπεη λα κεησζεί ώζηε λα κελ νδεγεζνύλ ζε πνηληθό αδίθεκα ζε βάξνο ηνπ δξάζηε κε επηπξόζζεηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηνπο ίδηνπο θαη ζην παηδί. Πξέπεη λα κειεηεζεί ην επίπεδν παζνινγίαο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ελδερνκέλσο βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ ζπληειεζηηθώλ παξαγόλησλ ηεο θαθνπνίεζεο.

125 Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζύκα. Φξνληίδα θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζσκαηηθώλ θαθώζεσλ, Πξόιεςε θαη έιεγρνο κνιπζκαηηθήο λόζνπ (ζύθηιε, βιελλόξξνηα, επαηίηηδα, HIV). Τν παηδί δελ πξέπεη λα εηζαρζεί ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή. Η ςπρηαηξηθή ηνπ θξνληίδα είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλεη ζην ζπίηη δηα ησλ γνλέσλ νη νπνίνη ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ςπρίαηξν.

126 Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζύκα. Ο γπλαηθνιόγνο πνπ ζα εμεηάζεη ην παηδί πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθόο ώζηε λα κελ ην ςπρνηξαπκαηίζεη αθόκε πεξηζζόηεξν. Τν ζέκα πηζαλήο εγθπκνζύλεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη θξνληκάδα. Όινη νη ζπληειεζηηθνί παξάγνληεο θαη όιεο νη πηζαλέο επηπηώζεηο ηεο ιύζεσο πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα εμεηαζηνύλ κε ηελ κεγαιύηεξε ζνβαξόηεηα.

127 Αηκνκημία. Η αηκνκημία δηαθξίλεηαη ζηελ εζεινχζηα πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη κεηαμχ αδειθψλ θαη ζηελ αθνχζηα θαηά ηελ νπνία έλα ελήιηθν πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο, ζπλήζσο ν παηέξαο, απνπιαλά έλα λεαξφηεξν κέινο νπφηε πξνζιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο.

128 Αηκνκημία. Αλ θαη ζπαλίσο θαηαγγέιιεηαη θαίλεηαη νηη ηα πνζνζηά ηεο είλαη πςειά θαη ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο κπνξεί λα θζάλνπλ θαη ζην 10%. Έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα κεηά απφ αηχρεκα, π.ρ. εγθπκνζχλε, θαβγάο ζηελ νηθνγέλεηα, φηαλ ζπλνκήιηθνο εξαζηήο ηεο θνπέιαο κάζεη ην κπζηηθφ θαη θάλεη θαηαγγειία θ.ι.π.

129 Αηκνκημία. Γελ θαηαγγέιιεηαη ιφγσ αηζζεκάησλ ελνρήο ηνπ παηδηνχ, ληξνπήο, άγλνηαο θαη αλεθηηθφηεηαο πξνο ηνλ δξάζηε. Αιιά ζπληεινχλ θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε αληίζηαζε κεξηθψλ ηαηξψλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηελ πξάμε, ε επηκνλή ησλ δηθαζηεξίσλ ζε απζηεξψο ζαθή θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ν θφβνο ησλ νηθνγελεηψλ γηα δηάιπζε.

130 Αηκνκημία. Από αλζξσπνινγηθή άπνςε είλαη ε αθξόηαηε παζνινγηθή εθδήισζε ηεο απόιπηεο εμνπζίαο ηνπ αξζεληθνύ ζηελ παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα.

131 Αηκνκημία. Οη νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη αηκνκημία, παξνπζηάδνπλ θαηλόκελα πνπ πξνάγνπλ αηκνκηθηηθέο ζπκπεξηθνξέο Δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ γνλέσλ θπξίσο ζην επίπεδν ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, Εγθαηάιεηςε ησλ παηδηώλ από ηνπο γνλείο, Απνπζία ζπλαηζζεκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο, Αδπλακία ησλ παηδηώλ λα αλαπηπρζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο απηνλνκίαο.

132 Αηκνκημία. Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη κεηέξεο δηεπθνιύλνπλ ή απνδέρνληαη ηελ αηκνκηθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξώλ ηνπο. Πεξηγξάθνληαη σο αλίζρπξεο κε ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα (θαηάζιηςε, αιθννιηζκό). Οη ζρέζεηο ηνπο κε ηηο θόξεο ζύκαηα ραξαθηεξίδνληαη από απνμέλσζε θαη ερζξόηεηα. Η ζπρλόηεηα ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ είλαη κεγαιύηεξε ηόζν ζηνπο αηκνκίθηεο όζν θαη ζηα ζύκαηα ηεο αηκνκημίαο.

133 Φεηηρηζκόο. πκβνιηθά αληηθείκελα παξά άλζξσπνη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ζεμνπαιηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ θεηηρηζηή πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, σο παξάγνληεο πξφθιεζεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ απλαληζκφ. πλήζσο είλαη ξνχρα ή παπνχηζηα αιιά δελ απνθιείνληαη ηξίρεο ή θαη εθθξίζεηο.

134 Φεηηρηζκόο. Η επηδεκηνινγία απηεο ηεο δηαηαξαρήο είλαη απνιχησο άγλσζηε Φαίλεηαη νηη ή κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ θεηηρηζηψλ είλαη άλδξεο. ηελ θεηιχιζηική παρενδυζία ην ληχζηκν κε ξνχρα ηνπ άιινπ θχινπ θέξλεη ζεμνπαιηθή δηέγεξζε. πλήζσο ζπλππάξρνπλ θεηηρηζκφο, παξελδπζία θαη ζαδνκαδνρηζκφο.

135 Ηδνλνβιεςία Σν άηνκν επηδηψθεη λα βιέπεη άλδξεο ή γπλαίθεο λα γδχλνληαη ή λα ζπλνπζηάδνληαη ρσξίο απηνί λα ην ζέινπλ ή λα ην μέξνπλ θαη λα απλαλίδεηαη Η δηέγεξζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ζέαζε ζεμνπαιηθψλ πεξηπηχμεσλ είλαη δηαδεδνκέλν θαηλφκελν. Όκσο απηή είλαη ε κνλαδηθή ζεμνπαιηθή ελαζρφιεζε ηνπ εδνλνβιεςία ή πάλησο απηή ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν.

136 Δπηδεημηνκαλία. Δπίδεημε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ζε άιιν πξφζσπν ρσξίο επίζεζε ή επηδίσμε ζπλνπζίαο. Οη αζζελείο βηψλνπλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε σο μέλε πξνο ην εγψ ηνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ. Γελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία ηνπο δεκηνπξγεί αγσλία. Δίλαη πάξα πνιχ ζπρλή. Πάλσ απφ 50% ησλ αλζξψπσλ ζπκνχληαη κηα ηέηνηα εκπεηξία απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα.

137 Δπηδεημηνκαλία. ηηο γπλαίθεο ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία επηδεηθηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά, παξά ηηο φπνηεο αθξφηεηεο, αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο εκθαλίζεσο, νρη κφλν ηα γελλεηηθά φξγαλα θαη απεπζχλνληαη ζε φινπο παξά ην φηη πξαγκαηηθφο ζηφρνο είλαη λα δηεγείξνπλ ηελ αλδξηθή επηζπκία. Γελ έρεη παζνινγηθφ ραξαθηήξα απηή ε ζπκπεξηθνξά.

138 Δπηδεημηνκαλία ηνπο άλδξεο παξνπζηάδεηαη σο αγσληψδεο θαη θαηαλαγθαζηηθή παξφξκεζε. Πεξηθέξνληαη ζε εξεκηθά κέξε, αιζχιιηα θαη ζθνηεηλά δξνκάθηα θαη ππφ ην θξάηνο κεγάιεο λεπξηθφηεηαο, αλεζπρίαο, ηαξαρήο θαη άγρνπο επηδεηθλχνπλ ηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα ζε γπλαίθεο ή κηθξά θνξίηζηα.

139 Αιγνιαγλεία ή ζαδνκαδνρηζκόο. ε ειαθξέο απνρξψζεηο εθδειψλεηαη θαη ζηηο θπζηνινγηθέο ζπλνπζίεο. Πφλνο, εμεπηειηζκφο, ηαπείλσζε, θαη ππνηαγή απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ. Δίλαη πξνυπφζεζε ηεο ζπλνπζίαο θαη φρη εθδήισζε ηεο ζπλνπζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηαθξίλεηαη ζηελ ελεξγφ αιγνιαγλεία ή ζαδηζκφ θαη ηελ παζεηηθή ή καδνρηζκφ νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξρνπλ ζε πνηθίιεο αλαινγίεο.

140 αδηζκφο είλαη ε επηδίσμε ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο δηα ηεο πξνθιήζεσο πφλνπ, ηξαπκαηηζκνχ ή εμεπηειηζκνχ ηνπ άιινπ. Μαδνρηζκφο είλαη ε επηδίσμε ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο δηα ηεο πξνθιήζεσο πφλνπ, ηξαπκαηηζκνχ ή εμεπηειηζκνχ ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ. Η ξίδα ηνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζαδηζκφ ν νπνίνο αληί λα ζηξαθεί ζηνλ άιινλ, ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εαπηφ.

141 Κηελνβαζία ή ζνδνκηζκφο. Σν ίδην ζπρλή θαη ζηα δχν θχια. πρλφηεξε ζε θνηλσλίεο πνπ απνθιείνπλ ηηο πξνγακηαίεο ζρέζεηο. ηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο θνηλσλίεο νη άλδξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πεξηζζφηεξα θαηνηθίδηα ελσ νη γπλαίθεο ηα άινγα θαη θπξίσο ηα ζθπιηά. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ζπρλφηεξε ζηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ζθπιηά γηα αηδνηνιεηρία ή θαη γηα πιήξε ζπλνπζία κεηά απφ ζχληνκε εθπαίδεπζε ηνπ δψνπ.

142

143

144 Ο αζζελήο εξεζίδεηαη νπξψληαο ζε έλα πξφζσπν ή φηαλ ηνλ νπξεί θάπνηνο ή φηαλ ζπλδηάδεηαη ην νπξείλ κε άιιεο ζπλνπζηαθέο πξάμεηο. Η δηαηαξαρή ζπλδπάδεηαη θαη κε ηξφπνπο απλαληζκνχ ζηνπο κε εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ ζηελ νπξήζξα. Οη πεξηζζφηεξνη νπξνιάγλνη είλαη άλδξεο αιιά ην βίηζην δελ είλαη θαζφινπ ζπάλην θαη ζηηο γπλαίθεο. Οπξνιαγλεία

145 Ο ζεμνιφγνο Υάβεινθ Διιηο είρε ηελ δηαζηξνθή ηεο νπξνιαγλείαο. Πξνηηκνχζε νρη κφλν λα βξέρεηαη απφ ηα νχξα θνξηηζηψλ αιιά θαη λα ηα πίλεη. Δίρε κάιηζηα γξάςεη αξθεηέο θνξέο γη απηφ ην ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο ρπδαία θαη πξνζβιεηηθή γιψζζα. Οπξνιαγλεία Havelock Ellis ( )

146 Κνπξνιαγλεία ηελ πεξίπησζε ηεο θνπξνιαγλείαο ην άηνκν εξεζίδεηαη ζεμνπαιηθψο κε ην λα αθνδεχεη ζην πξφζσπν ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ ηνπ ή λα δέρεηαη ηα θφπξαλα ζην πξφζσπν ηνπ. Γπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη θαη θνπξνθαγία.

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή

Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Γηαρεηξίδνκαη ην Πέλζνο Δπηζηξέθσ ζηε Εσή 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ --------------------------------------------------------- Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Άγρε θαη Άκπλεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κηαο Κιηληθήο ελφο Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ.

Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ (POSITIONING) ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΠΟΤ ΑΤΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΔΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΟΤ. ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: Μαξία Ηιηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα