Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6"

Transcript

1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο Δηζαγσγηθά Ηζηνξηθή αλαδξνκή. Ζ πνξεία πξνο ηνλ εγθιεηζκφ Ζ ςπρηθή λφζνο θαη νη επηπηψζεηο ηεο Ζ εκπεηξία ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ή πψο ν αζζελήο βηψλεη ηελ αζζέλεηα Ζ ηδξπκαηνπνίεζε γελλά ην ζηηγκαηηζκφ Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζηηγκαηηζκνχ Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ Τα δικαιώμαηα ηφν υστικά παζτόνηφν Σα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία Ζ δηεζλήο ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ Γηεζλή λνκηθά θείκελα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή λφζν Ζ ζπκβνιή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ ΠΟΤ 30 Μαπία Καλογεποπούλος 1

2 Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο Σα δηθαηψκαηα, ε λνκνζεζία θαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο Ο Ν. 2071/92 θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ λνζειεπνκέλνπ Όξγαλα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ρεηηθά κε ηελ αθνχζηα λνζειεία Σν πξφηεξν λνκηθφ θαζεζηψο Ο ηζρχσλ λφκνο γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ Οι οργανώζεις τρηζηών ηφν σπηρεζιών υστικής σγείας Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ε έλλνηα ηεο ζπλεγνξίαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία Ζ έλλνηα ηεο ζπλεγνξίαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία Απνηειέζκαηα ηεο ζπλεγνξίαο γηα ηε ςπρηθή πγεία Δκπφδηα ζηε ςπρηθή πγεία Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη νη νηθνγέλεηεο Οη ζηφρνη θαη ε δξάζε ησλ νξγαλψζεσλ ρξεζηψλ Ο ξφινο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ησλ νξγαλψζεσλ ρξεζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ Σν Γηεζλέο Γίθηπν ησλ Υξεζηψλ θαη Δπηδψλησλ ηεο Φπρηαηξηθήο Ζ δεκηνπξγία θαη ε ηαπηφηεηα ηεο νξγάλσζεο Οη ζθνπνί ηνπ WNUSP Οη ζέζεηο ηνπ WNUSP. 58 Μαπία Καλογεποπούλος 2

3 Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν ησλ Υξεζηψλ θαη Δπηδψλησλ ηεο ςπρηαηξηθήο Ζ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία πιιφγσλ Οηθνγελεηψλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθή Αζζέλεηα (EUFAMI) Οι οργανώζεις τρηζηών και οικογενειών ζηη τώρα μας Οη νξγαλψζεηο ρξεζηψλ χιινγνο ελάληηα ζηελ πξνθαηάιεςε γηα ηελ ςπρηθή δηαηαξαρή «Αλαγέλλεζε» σκαηείν πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ αηφκσλ κα ςπρηθή λφζν θαη πξναγσγήο ηεο Φπρηθήο Τγείαο «Αιθπνλίδεο» χιινγνη νηθνγελεηψλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή λφζν χιινγνο νηθνγελεηψλ γηα ηελ ςπρηθή πγεία (ΟΦΤ) χιινγνο νηθνγελεηψλ θαη θίισλ γηα ηελ ςπρηθή πγεία Ν εξξψλ Πξνγξάκκαηα ελάληηα ζην ζηίγκα ρεηηθά κε ην πξφγξακκα Open the doors Οη θπλεγνί ζηίγκαηνο Σσμπεράζμαηα.. 78 Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα Μαπία Καλογεποπούλος 3

4 Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιώζζα ηελ εξγαζία απηή θάλνπκε κηα απφπεηξα λα κειεηήζνπκε ηε ζπκβνιή ησλ νξγαλψζεσλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, θαζψο θαη ησλ νξγαλψζεσλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ρξεζηψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ γίλεηαη αξρηθά αλαθνξά ζηε ζρέζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο κε ην ζηίγκα θαη αθνχ δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηίγκαηνο, πξνηείλνληαη πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο. Κξίζεθε αλαγθαία ε ιεπηνκεξεηαθή αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ, πξηλ αλαιπζνχλ νη ζέζεηο, νη επηδηψμεηο, νη ζηφρνη ησλ νξγαλψζεσλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζηε ρψξα καο. Γηαπηζηψζακε φηη νη ρξήζηεο, κέζσ ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο, αλαδεηθλχνληαη ζε έλαλ δπλακηθφ παξάγνληα δηεθδίθεζεο θαη ακθηζβήηεζεο ηθαλφ λα αζθεί πίεζε ηφζν ζην επίπεδν ησλ Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο, φζν θαη ζην επίπεδν δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο ςπρηθήο πγείαο. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα βνήζεζαλ απνηειεζκαηηθά νη επαγγεικαηίεο πγείαο κε ηνπο νπνίνπο ήξζακε ζε επαθή θαη θπξίσο νη ίδηνη νη ρξήζηεο πνπ παξαρψξεζαλ πιηθφ θαη καο έθαλαλ θνηλσλνχο ησλ εκπεηξηψλ, ησλ βησκάησλ θαη ησλ ζέζεψλ ηνπο. Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιώζζα In this paper we attempt to study on the contribution of both the users organizations and those of their families to the combat against stigma. For this purpose we initially refer to the relation between mental illness and stigma and, since the necessity of combating the latter is concluded, we suggest ways and practices of confronting it. Detailed reference to the patients rights was considered necessary before analyzing the attitudes, aims and targets of the organizations both at home and abroad. We ascertained that the users through their organizations emerge as an energetic factor of claim and dispute, capable of exerting pressure at the level of Mental Health Units and at the level of framing the Mental Health policies as well. Μαπία Καλογεποπούλος 4

5 In this effort there was effective help by the Health professionals whom we contacted and mostly by the users themselves who gave us material and shared their views and experiences with us. Λέμεηο Κιεηδηά Υξήζηεο, νξγαλψζεηο ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ζηίγκα, θαηαπνιέκεζε ζηίγκαηνο, απηνζηηγκαηηζκφο, απνζηηγκαηηζκφο, δίθηπν ρξεζηψλ θαη επηδψλησλ ηεο ςπρηαηξηθήο, ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε, απνηδξπκαηνπνίεζε, ηνκενπνίεζε, ζπλεγνξία γηα ηελ ςπρηθή πγεία, δηθαηψκαηα αζζελψλ, λνκνζεζία γηα ηελ ςπρηθή πγεία, αθνχζηα λνζειεία, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ), Μαπία Καλογεποπούλος 5

6 Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζέκα ηε ζπκβνιή ησλ νξγαλψζεσλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο. ήκεξα ην ζηίγκα απνηειεί ζνβαξφ εκπφδην γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ην μεπέξαζκα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο πάζρνληεο. Σν ζηίγκα θαη νη πξνθαηαιήςεηο είλαη ππεχζπλα γηα κηα ζεηξά δηαθξίζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζε βάξνο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα. Οη αξλεηηθέο ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα λνζνχληα άηνκα ηα νδεγνχλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηειηθά ζηελ ίδηα ηελ απνδνρή ηεο αζζέλεηαο απφ ηνπο ίδηνπο κε ηξφπν φκσο κνηξνιαηξηθφ. Ο αζζελήο απνδέρεηαη ηελ αζζέλεηά ηνπ φρη γηα λα ηελ παιέςεη, αιιά γηα λα ππνηαρζεί ζ απηήλ, λα ςαιηδίζεη ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απφ ηνπο άιινπο, λα απηνζηηγκαηηζηεί. ήκεξα έρεη ζεκεησζεί κεγάιε πξφνδνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο. Οη θπβεξλήζεηο έδεημαλ λα θαηαλννχλ φηη ε παξακέιεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο νδεγεί κφλν ζε κεγέζπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ζηεξηδφκελε ζηηο αξρέο ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο θαη ηεο παξνρήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο απηνλφκεζεο ηνπ αζζελνχο. Αθφκα ζηα πιαίζηα κηαο δηαθνξεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ςπρηθή πγεία γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη έλα κέξνο ηεο εξγαζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο ην θνηλφ, κε ζηφρν κέζα απφ ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα αιιάμνπλ νη ζηάζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ ςπρηθή αζζέλεηα. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία δηαθάλεθε έληνλα ε ηάζε ηεο απηννξγάλσζεο ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, φζν θαη ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ηελ θχξηα θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Γεκηνπξγήζεθαλ ζχιινγνη, νκνζπνλδίεο πνπ ζπζπεηξψλνπλ έλα κεγάιν θνκκάηη ρξεζηψλ θαη εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα γίλνπλ ζεβαζηά αιιά θαη λα δηεπξπλζνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηεο δσήο ηνπο. Οη νξγαλψζεηο απηέο πνπ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην εμσηεξηθφ θαη ζε κηθξφηεξν ζηε ρψξα καο έρνπλ πιένλ θαη νη ίδηεο αλαιάβεη ην έξγν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ δηαθξίζεσλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη γηα ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη ςπρηθά αζζελή. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζε απηέο ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ άξλεζε ηνπ απηνζηηγκαηηζκνχ, βήκα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελή. Μαπία Καλογεποπούλος 6

7 Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ζην παξειζφλ θαη ζα αληρλεπηνχλ νη ξίδεο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ πνπ αλάγνληαη ζε άιιεο επνρέο. Δπηζεκαίλνληαη δνκέο πνπ αθφκα θαη ζήκεξα ζπληεξνχλ ην ζηίγκα. Ζ ηδξπκαηνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, ε ππεξβνιή ησλ ΜΜΔ, ε άγλνηα, νη πξνθαηαιήςεηο ζπληεξνχλ ην θφβν θαη ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηα άηνκα κε ςπρηθή λφζν. Ο ζηηγκαηηζκφο επηβαξχλεη ηελ επαίζζεηε πγεία ηνπ αζζελνχο, κε ην λα ηνλ πεξηζσξηνπνηεί θαη λα ηνλ απνθιείεη απφ ην θηιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε πξαθηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σν δεχηεξν θεθάιαην αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Θα θαηαγξαθνχλ νη ζνβαξφηεξεο πξνζπάζεηεο ζεκειίσζεο ησλ δηθαησκάησλ κέζα ζε δηεζλή λνκνζεηηθά θείκελα. Θα ηνληζηεί ε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ν νπνίνο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο δίλεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ θαη γηα ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο θαη ε εθαξκνγή ηνπ. Θα αζρνιεζνχκε θπξίσο κε ην λφκν γηα ηελ αθνχζηα λνζειεία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, αθνχ είλαη θαη ην πιένλ ακθηιεγφκελν δήηεκα. ην ηξίην θεθάιαην, αθνχ γίλεη αλαθνξά ζην θίλεκα ηεο ζπλεγνξίαο θαη ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ, ζα επηκείλνπκε ζηελ απηνζπλεγνξία ησλ ρξεζηψλ. Θα αζρνιεζνχκε κε ην ξφιν ησλ νξγαλψζεσλ ρξεζηψλ ζηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πεξίζαιςε, ζηε δηεθδίθεζε κηαο θαιχηεξεο δσήο γηα ηνπο ρξήζηεο. Θα εμεηάζνπκε ην Γηεζλέο Γίθηπν ησλ Υξεζηψλ θαη Δπηδψλησλ ηεο Φπρηαηξηθήο, ην Δπξσπατθφ Γίθηπν ησλ Υξεζηψλ θαη Δπηδψλησλ ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία πιιφγσλ Οηθνγελεηψλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθή Αζζέλεηα σο ραξαθηεξηζηηθφηεξα δείγκαηα νξγαλψζεσλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα εμεηαζηνχλ νη ειιεληθέο πεξηπηψζεηο νξγαλψζεσλ. Θα αλαθεξζνχκε ζε ζπιιφγνπο ρξεζηψλ, ζπιιφγνπο νηθνγελεηψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο. Μαπία Καλογεποπούλος 7

8 ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο βνήζεζαλ νη ίδηνη νη ζχιινγνη πνπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο θαη παξαρψξεζαλ πιηθφ, θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηνπο νπνίνπο απεπζπλζήθακε. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δηεζλείο ζπιιφγνπο αληρλεχηεθαλ θαη ζηηο νηθείεο ηζηνζειίδεο. Μαπία Καλογεποπούλος 8

9 1. Το ζηίγμα ηηρ τςσικήρ αζθένειαρ και η ανηιμεηώπιζή ηος Μαπία Καλογεποπούλος 9

10 1. Η ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε αληηκεηώπηζή ηεο Δηζαγσγηθά Ζ ςπρηθή πγεία έρεη απνηειέζεη ρψξν εθδήισζεο θάζε ινγήο πξνθαηαιήςεσλ. Σφζν ζην παξειζφλ, φζν θαη ζήκεξα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα ζπλνδεχνπλ ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο, πξνθαηαζθεπαζκέλεο εηθφλεο, πνπ παξακνξθψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νδεγνχλ ζε αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη ηειηθά ζε δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή δηαηαξαρή. Ο ςπρηθά αζζελήο ζπλερίδεη θαη ζήκεξα λα βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσλίαο. Ζ αζζέλεηα είλαη ζπρλά ε αηηία γηα λα βξεζεί ην άηνκν ρσξίο εξγαζία, καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Βηψλεη έηζη ηελ απνκφλσζε, ηνλ απνθιεηζκφ, ην ζηίγκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη πνιχ αξλεηηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο πγείαο απηψλ ησλ αηφκσλ. Γίλεηαη έηζη αληηιεπηφ φηη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο, πνπ ζπλεπάγεηαη ε ςπρηθή αζζέλεηα, απνηειεί κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Μαπία Καλογεποπούλος 10

11 Ιζηνξηθή αλαδξνκή. Η πνξεία πξνο ηνλ εγθιεηζκό. Ο ζηηγκαηηζκφο ηνπ ςπρηθά αζζελή είλαη παιηά ππφζεζε. πληεξείηαη απφ ηελ ακάζεηα θαη ηελ πξνθαηάιεςε. Σα άζπια πνπ ζην παξειζφλ ρξεζίκεπζαλ σο ρψξνη ζπλάζξνηζεο ησλ αζζελψλ βνήζεζαλ λα δηαησληζηεί ε δαηκνλνπνίεζε ησλ αζζελψλ. Ζ κεξνιεπηηθή θαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αζζέλεηα νδεγεί ζηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη αλζξσπνιφγνη, βαζηδφκελνη ζε αλζξσπνινγηθά επξήκαηα, πηζηεχνπλ φηη ζηηο θνηλσλίεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο γξαθήο νη άλζξσπνη ηξππνχζαλ ην θξαλίν ησλ ςπρηθά αζζελψλ γηα λα ηνπο απαιιάμνπλ απφ ηα θαθά πλεχκαηα πνπ επζχλνληαλ γηα ηελ ηδηφξξπζκε ζπκπεξηθνξά ηνπο. ηελ αξραία ειιεληθή θαη ξσκατθή γξακκαηνινγία θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη ε ςπρηθή αζζέλεηα είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο δαηκφλσλ. Γηα απηφ ν ςπρηθά άξξσζηνο είλαη άηνκν κε ζετθέο ηδηφηεηεο. Φπζηθά εθθξάδνληαη θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Ο Ηππνθξάηεο πηζηεχεη φηη θαη νη ςπρηθέο φπσο φιεο νη αζζέλεηεο έρνπλ θπζηθή πξνέιεπζε, απνξξίπηνληαο έηζη ηε ζενινγηθή εξκελεία. Ο Πιάησλαο ζηελ Πολιηεία αληηκεησπίδεη αξλεηηθά ηνπο ςπρηθά αζζελείο. Θεσξεί φηη πξέπεη λα θξαηηνχληαη καθξηά απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο. Δίλαη δπλαηφλ λα θπιαθηζηνχλ ή λα ζαλαησζνχλ κε απφθαζε ηνπ δηθαζηή. Ο Αξηζηνηέιεο κειέηεζε κε νξζνινγηθφ ηξφπν κε βάζε εκπεηξηθέο κεζφδνπο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αζζελψλ, ελψ παξαηεξνχζε φηη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ θξαζηνχ κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαηεπλαζηηθά. Μέζα ζην ζενθξαηηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ζηα κεζαησληθά ρξφληα ζπληειείηαη ε απφιπηε δαηκνλνπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Ο αζζελήο έρεη θπξηεπηεί απφ ην δηάβνιν, θαηεγνξείηαη γηα καγεία, θαίγεηαη ζηελ ππξά ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο ή εγθιείεηαη ζε ηδξχκαηα γηα λα κε κνιχλεη θαη ηνπο άιινπο. Μα θαη ζηελ Αλαγέλλεζε ην θπλήγη ησλ καγηζζψλ ζα ζπλερηζηεί. Όζνη δηαθαηέρνληαη απφ παξαηζζήζεηο θαη νξάκαηα εκπίπηνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηεο Ηεξάο Δμέηαζεο. Αληίζεηα ζηνλ Ηζιακηθφ Κφζκν (Β. Αθξηθή, Ηζπαλία θαη Μ. Αλαηνιή) ηελ ίδηα επνρή ν ςπρηθά αζζελήο δελ αληηκεησπίδεηαη ηαπεηλσηηθά. χκθσλα κε ηελ ηζιακηθή πεπνίζεζε ν ςπρηθά αζζελήο είλαη αγαπεηφο ζην ζεφ. Γη απηφ ζπζηήλνληαη άζπια ζηα νπνία πξνζθέξεηαη έλα άλεην θαη επράξηζην πεξηβάιινλ ζηνπο αζζελείο. Μαπία Καλογεποπούλος 11

12 Ζ λεφηεξε επνρή δε ζηάζεθε πην επλντθή γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. Ζ παξερφκελε θξνληίδα είλαη κάιινλ θησρή. Ο αζζελήο είηε δηψθεηαη απφ ηελ πφιε ζα κηαξφο, είηε αθήλεηαη λα πεξηθέξεηαη ρσξίο θακηά θξνληίδα, είηε εγθιείεηαη ζε ηδξχκαηα. Σα ηδξχκαηα απηά δελ έρνπλ θακία ζεξαπεπηηθή ιεηηνπξγία. πρλά άιισζηε είλαη άζπια πνπ ζπγθεληξψλνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηνπο πεξηζσξηαθνχο ηεο επνρήο: άπνξνπο, άεξγνη, αλάπεξνη, άηνκα κε αθξνδηζηαθά λνζήκαηα, πφξλεο, νξθαλά θαη ςπρηθά αζζελείο. Σν πξψην άζπιν ζηελ Δπξψπε ιεηηνχξγεζε ζηελ Αγγιία ην 1403 θαη ην δεχηεξν ζηε Βαιέλζηα ηεο Ηζπαλίαο ην Σν ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ηεο Βεζιεέκ ζην Λνλδίλν ήηαλ δηαβφεην γηα ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο πεξίζαιςεο. ηε Γαιιία ν «κεγάινο εγθιεηζκφο» μεθίλεζε ην δέθαην έβδνκν αηψλα κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θησρψλ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε γεληθά λνζνθνκεία. Σν πξψην απφ ηα νπνία ιεηηνχξγεζε ζην Παξίζη ην 1657, ην «Γεληθφ Ννζνθνκείν». Απφ ηελ αξρή ην ίδξπκα φξηδε ζαλ επηδίσμή ηνπ «λα θαηαζηείιεη ηελ αεξγία θαη ηελ επαηηεία ζαλ πεγέο αλσκαιίαο». (Φνπθψ 1973). Ο 18 νο αηψλαο ππήξμε ε απαξρή ησλ φπνησλ ακθηζβεηήζεσλ ηεο κέρξη ηφηε αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Ο Johann Christian Reil, γεξκαλφο γηαηξφο ππήξμε ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «ςπρηαηξηθή», ελψ ν Philippe Pinel δηεπζπληήο ηνπ θξελνθνκείνπ ηεο Bicetre θαη ηεο Salpetriere, ππήξμε ζηελ θπξηνιεμία ν απειεπζεξσηήο ησλ αζζελψλ απφ ηηο αιπζίδεο ηνπο ελληά ρξφληα κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. (Μαδηαλφο, 1994) Ο Pinel εηζήγαγε ηελ ηδέα ηεο «εζηθήο πεξίζαιςεο» πνπ ζπλίζηαην ζε θξνληίδα κέζα ζε αλζξσπηζηηθφ θιίκα. ηελ Δπξψπε ηνπ 19 νπ αηψλα ε ςπρηθή λφζνο ζεσξήζεθε σο αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ Φπρηαηξηθή εμειίρζεθε σο επηζηήκε κε ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ζρνιψλ θαη νπηηθψλ. Όκσο ηελ ίδηα επνρή νη άλζξσπνη κε ςπρηθή δηαηαξαρή ζπλέρηζαλ λα ζεσξνχληαη αλεπηζχκεηνη θαη λα απνκνλψλνληαη ζε ηδξχκαηα εγθιεηζκνχ. Έηζη, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ αηψλα ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ αζχισλ επηηαρχλζεθε ζηε Γ. Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή. Σν 1820 ππήξραλ ήδε θνηλνβνπιεπηηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δνκψλ. Μέρξη ηα κέζα ηνπ αηψλα ππήξρε ήδε ζρεηηθή λνκνζεζία ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο ( ην 1838 ζηε Γαιιία, ην 1845 ζηε Βξεηαλία θ.ν.θ.). Δθείλε ηελ επνρή ν εγθιεηζκφο ησλ αζζελψλ έκνηαδε κηα απνηειεζκαηηθή ιχζε αθνχ ν αξηζκφο ησλ εγθιείζησλ δελ ήηαλ Μαπία Καλογεποπούλος 12

13 εμαηξεηηθά κεγάινο. Καζψο ε έκθαζε δηλφηαλ ζηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλία απφ ηνλ δπλάκεη παξαπησκαηηθφ, ην ιφγν είρε ην δηθαζηηθφ ζψκα θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηαλαγθαζκφο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε πιεηνςεθία ησλ λενδεκηνπξγεκέλσλ αζχισλ ζχκηδε θπιαθή, πνπ θχξηνο ζθνπφο ηεο ήηαλ λα θξαηήζεη ηνλ ηξφθηκν καθξηά απφ ην θνηλσληθφ ζψκα. Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αζζελψλ κέζα ζηα άζπια ήηαλ άζιηεο. Οη άξξσζηνη παξέκελαλ ζηνηβαγκέλνη ζε κηθξνχο ή κεγάινπο ρψξνπο κε άρπξα ζην δάπεδν, ξαθέλδπηνη, θάηηζρλνη, δεκέλνη κε αιπζίδεο, γεκάηνη αθαζαξζίεο. Ζ ηξνθή ηνπο ήηαλ ειάρηζηε, ηφζε γηα λα δηαηεξεζνχλ ζηε δσή, ε δε ζλεζηκφηεηα ήηαλ κεγάιε. Αξθεηνί πνπ ήηαλ αλήζπρνη ή δηεγεξηηθνί θξαηνχληαλ ζε θινπβηά φπσο ηα άγξηα ζεξία ησλ δσνινγηθψλ θήπσλ. Ήηαλ κάιηζηα ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία λα εθηίζεληαη νη αζζελείο ζην θνηλφ σο ζέακα αληί εηζηηεξίνπ. Πξνζπάζεηα λα εηζαρζνχλ κεηαξξπζκίζεηο έγηλε ηφζν ζηε Γαιιία, φζν θαη ηελ Αγγιία θαη ηε Β. Ακεξηθή ζηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ. ηα 1792 ζην Παξίζη αθαηξέζεθαλ νη αιπζίδεο θαη δεκηνπξγήζεθε έλα αγξφθηεκα γηα λα απαζρνινχληαη νη αζζελείο. Παξφκνηα ζηε Βξεηαλία ην 1796, ζην York Retreat θαηαξγήζεθαλ νη αιπζίδεο θαη δφζεθε έκθαζε ζηε ζεξαπεία κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εζηθήο παξφηξπλζεο. Φπζηθά ηέηνηεο πξνζπάζεηεο θαη κεκνλσκέλεο ήηαλ θαη πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα είραλ. Οη ζπλζήθεο ρεηξνηέξεπζαλ θαη νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο εγθαηαιείθζεθαλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19 νπ αηψλα ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ζπλσζηηζκνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα άζπια. Πξαγκαηηθά ην ηδξπκαηηθφ ζχζηεκα ππεξδηνγθψζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν. ηηο ΖΠΑ απφ πνπ ήηαλ νη εζσηεξηθνί αζζελείο ην 1860 έθηαζαλ ηηο έλα αηψλα κεηά. ηε Γαιιία ην 1780 ππήξραλ 8 ηδξχκαηα κε θιίλεο, ελψ ην 1882 έθηαζαλ ηα 83 ηδξχκαηα κε θιίλεο. Δλψ ζηελ Ηξιαλδία ην 1900 είρε ππνζηεί εγθιεηζκφ ην 0.5 ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, πνζνζηφ πνπ ζηα 1958 έθηαζε ην 0.7, πςειφηεξν πνζνζηφ ζ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. (GOODWIN S.,1992) ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα έγηλαλ θάπνηεο θαηλνηνκίεο κέζα ζηα ήδε ππάξρνληα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Μεηά ην 1930 ςπρίαηξνη άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη κε πνιηηηθέο «αλνηρηψλ ζπξψλ» ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο παξαρσξνχληαλ ειεπζεξία θηλήζεσο εθηφο ςπρηαηξείνπ. Έγηλαλ αθφκα πξνζπάζεηεο λα απνθηήζεη ην ςπρηαηξείν έλαλ πεξηζζφηεξν ζεξαπεπηηθφ ξφιν. Άξρηζαλ λα Μαπία Καλογεποπούλος 13

14 εθαξκφδνληαη λέεο ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη φπσο ειεθηξνζφθ, ηλζνπιηλνζπαζκνζεξαπεία θαη ςπρνρεηξνπξγηθή. Χζηφζν, θαη απηή ηελ πεξίνδν ηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ζπλέρηζαλ λα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθνχο ζεζκνχο θαη ιηγφηεξν ζεξαπεπηηθνχο. Ο πξνβιεκαηηζκφο φκσο πνπ αλαπηχρζεθε θαη ε κεηάβαζε ζε έλα πην ηαηξνπνηεκέλν κνληέιν ςπρηθήο θξνληίδαο νδήγεζε ζε αιιαγή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο νξνινγίαο ζηε λνκνζεζία. Έηζη νη φξνη insane θαη lunatic αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ φξν mentally ill ζηε Βξεηαλία, ελψ ζηε Γαιιία ν φξνο alienes αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ malades mentaux. Απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19 νπ αηψλα θαζψο απφ ηε κηα κεξηά νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ζεξαπείαο ρεηξνηέξεπαλ ζπλερψο ελψ απφ ηελ άιιε ε ςπρηαηξηθή αλαπηπζζφηαλ σο επηζηήκε, έγηλαλ πξνζπάζεηεο λα αλαπηπρζνχλ ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Πξαθηηθέο πνπ πξνέβιεπαλ θξνληίδα ζηελ θνηλφηεηα άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη ζην Βέιγην. ηε Γεξκαλία ε αληίζηνηρε πξαθηηθή άξρηζε λα εθαξκφδεηαη γηα ηα άηνκα κε επηιεςία απφ ην 1867, θάηη πνπ επεθηάζεθε ζηε ζπλέρεηα θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο Η ςπρηθή λόζνο θαη νη επηπηώζεηο ηεο Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη ηελ πγεία σο θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο. Θέηεη έηζη ηελ παξάκεηξν ηεο ςπρηθήο πγείαο σο αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο. Άιισζηε ηα λέα ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχεη ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαλεξψλνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο. Γελ είλαη εχθνιν λα νξηζηεί ε ςπρηθή πγεία. Άιισζηε νη δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο βιέπνπλ θαη νξίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ςπρηθή πγεία. ήκεξα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ φηη ε ςπρηθή πγεία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κφλν απφ ηελ έιιεηςε ηεο αζζέλεηαο θαη φηη δηαζπλδέεηαη κε ηηο ζσκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο καο.( ΠΟΤ, Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Τγεία 2001) Ζ ςπρηθή πγεία είλαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, αλαπφζπαζην απφ ηελ φιε πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη ε αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο ςπρνζσκαηηθήο ελφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Γπλακηθή θαηάζηαζε πνπ δελ απνθηηέηαη κηα γηα πάληα. Μαπία Καλογεποπούλος 14

15 Γελ είλαη ζηαζεξή θαηάζηαζε απφιπηεο αζθάιεηαο, αιιά θαζεκεξηλή κάρε, φπνπ δηαξθψο θηλδπλεχνπκε. Οη ςπρηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο, φζν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Σν εχξνο ησλ επηπηψζεσλ δελ είλαη εχθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί θαη κεηξεζεί. Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη νη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη πάλσ απφ ην 25% ηνπ πιεζπζκνχ ζα ππνθέξεη θάπνηα ζηηγκή απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή, φηη κία ζηηο ηέζζεξηο νηθνγέλεηεο είλαη πηζαλφλ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο κε ςπρηθέο ή δηαλνεηηθέο δηαηαξαρέο. Τπνινγηζκνί δείρλνπλ φηη 450 εθαη. άλζξσπνη, ζήκεξα, ππνθέξνπλ απφ ςπρηαηξηθέο θαη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο ή ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο ν αιθννιηζκφο θαη ε εμάξηεζε απφ νπζίεο. Ζ θαηάζιηςε είλαη ηψξα ε θχξηα αηηία αληθαλφηεηαο δηεζλψο θαη θαηαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηηο δέθα θχξηεο λφζνπο κε ηε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηε δεκφζηα πγεία. Καζψο νη θνηλσληθν - δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε, ηνλ επηπνιαζκφ θαη γεληθφηεξα ηελ πνξεία ησλ δηαηαξαρψλ πξνβιέπεηαη λα επηδεηλσζνχλ, νη πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαη είλαη κάιινλ δπζνίσλεο, πξάγκα πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε ιήςε κέηξσλ θαη ηε ράξαμε πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηφζν ησλ αηηηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ησλ δηαηαξαρψλ, φζν θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο λφζνπ. Σν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη ηεξάζηην θαη πξνβιέπεηαη φηη ε επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη ζηελ δεκφζηα πγεία απφ ηηο ςπρηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο ζα πνιιαπιαζηαζηεί ζην κέιινλ. Μηα ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ησλ ζπλεπεηψλ είλαη ε επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα λνζήκαηα ζηε δεκφζηα πγεία. Απηή παξαδνζηαθά κεηξηέηαη κε φξνπο επηπνιαζκνχ (πφζν ζπρλφ είλαη ην λφζεκα), επίπησζεο (πφζα λέα πεξηζηαηηθά εκθαλίδνληαη ην ρξφλν) θαη ζλεζηκφηεηαο (πφζνη λένη ζάλαηνη θαηαγξάθνληαη ζ έλα ρξφλν). Απηνί νη δείθηεο ζεσξνχληαη αλεπαξθείο γηα ρξφληεο αζζέλεηεο πνπ θπξίσο πξνθαινχλ αληθαλφηεηα θαη φρη ζάλαην. Γηα λα κεηξήζνπκε ηελ αληθαλφηεηα πνπ νη ρξφληεο θπξίσο αζζέλεηεο δεκηνπξγνχλ θαηαθεχγνπκε ζηε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο Παγθφζκηα επηβάξπλζε ηεο πγείαο απφ λφζνπο- Global burden of disease (GBD). Ζ έξεπλα απηή εηζήγαγε έλαλ Μαπία Καλογεποπούλος 15

16 λέν δείθηε : ηα έηε δσήο ζηαζκηζκέλα σο πξνο ηελ αληθαλφηεηα (disability-adjusted life years- DALYs). Σα DALYs γηα κηα λφζν είλαη ην άζξνηζκα Απνιεζζέλησλ Δηψλ Εσήο ζηνλ πιεζπζκφ ιφγσ πξφσξνπ ζαλάηνπ (years of life lost- YLL) θαη Δηψλ Εσήο κε αληθαλφηεηα (Years of life lived with Disability YLD). Οη εθηηκήζεηο γηα ην 2000 ππνινγίδνπλ ηα DALYs ζην 12,3% ελψ γηα ην 2020 ππνινγίδεηαη φηη ζα θηάζνπλ ην 15%. Τπνινγηζκνί δείρλνπλ φηη νη ςπρηθέο θαη λεπξνινγηθέο αζζέλεηεο αθνξνχλ ην 30,8 % ησλ εηψλ δσήο κε αληθαλφηεηα, ελψ ζηελ Δπξψπε θηάλνπλ ην 43%. Σν νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ δελ είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί. Μεηαμχ ησλ κεηξήζηκσλ ζηνηρείσλ είλαη νη αλάγθεο θνηλσληθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε αλαγθαζηηθή αλεξγία θαη ε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, ε επίδξαζε ζηηο νηθνγέλεηεο, ηα επίπεδα εγθιεκαηηθφηεηαο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη νη πξφσξνη ζάλαηνη. Έλαο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε επίπησζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ. Οη κειέηεο πνηφηεηαο δείρλνπλ φηη ηα επαθφινπζα ηεο αζζέλεηαο είλαη ζνβαξά θαη δηαξθή ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα πνπ επσκίδεηαη ηφζν ην νηθνλνκηθφ φζν θαη ην ςπρνινγηθφ βάξνο θαη ζπρλά βηψλεη ην ζηηγκαηηζκφ θαη ηνλ απνθιεηζκφ πνπ απηφο ζπλεπάγεηαη. (Σα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη είλαη απφ ηελ «Έθζεζε γηα ηελ Φπρηθή Τγεία, ΠΟΤ 2001») Η εκπεηξία ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ή πώο ν αζζελήο βηώλεη ηελ αζζέλεηα Ζ ίδηα ε ςπρηθή αζζέλεηα ζρεδφλ πάληα κεηαβάιιεη ηε δσή ηνπ αζζελή δξακαηηθά. Οη άλζξσπνη κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο βηψλνπλ κηα ζεηξά απφ ελνριεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιν ην λα εξγαζηνχλ, λα θνηηήζνπλ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, λα ζρεηηζηνχλ κε ηνπο άιινπο θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο δσήο. Κάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο αθνχζηαο λνζειείαο, ελψ θάπνηνη άιινη έρνπλ βηψζεη καθξνρξφλην εγθιεηζκφ. Πνηνο φκσο είλαη ν ςπρηθά άξξσζηνο; Οη αζζελείο πνπ βηψλνπλ πξνζσπηθά ηελ αζζέλεηα ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά απφ παξάδνμε ζπκπεξηθνξά, δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο θαη παζνινγηθή θαρππνςία. Παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζην ζπλαίζζεκα, ηελ αληίιεςε, ηε ζθέςε, ηε βνχιεζε, ζπγθξνπφκελεο ηδέεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αηζζήκαηα Μαπία Καλογεποπούλος 16

17 κεηνλεθηηθφηεηαο θαη απηνκεδεληζκνχ. Ο ςπρηθά αζζελήο αηζζάλεηαη κφλνο, αβέβαηνο, ακθίζπκνο, αλαζθαιήο, αλίθαλνο λα ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Γε γλσξίδεη αλ έρεη δηθαηψκαηα θαη γη απηφ ζπλήζσο δε δηεθδηθεί. Δίλαη εθηεζεηκέλνο ζηελ πεξηθξφλεζε, ηελ αδηθία, ηελ παξακέιεζε, αθφκα θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε Η ηδξπκαηνπνίεζε γελλά ην ζηηγκαηηζκό Ο Μηζέι Φνπθψ ζηελ «Ηζηνξία ηεο Σξέιαο» ιέεη ραξαθηεξηζηηθά κηιψληαο γηα ηνλ εγθιεηζκφ: «ε ρεηξνλνκία απηή είρε έλα άιιν βάζνο. Γελ απνκφλσλε μέλνπο πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα είρε θξαηήζεη παξαγλσξηζκέλνπο ή ζηελ αθάλεηα, αιιά δημιούπγηζε ξένοςρ παίξλνληαο πξφζσπα νηθεία, κέζα απφ ην θνηλσληθφ ηνπίν, γηα λα ηα κεηαβάιεη ζ αιιφθνηεο κνξθέο, πνπ θαλέλαο πηα δε ζα αλαγλψξηδε. Γελλνχζε ηνλ Ξέλν εθεί πνπ θαλείο δελ ην πεξίκελε. Έζπαγε ην λήκα, δηέιπε ηηο ζρέζεηο νηθεηφηεηαο. Μ απηήλ ηελ αλάδεημε ηνπ μέλνπ θάηη απφ ηα αλζξψπηλα μαζηφρεζε θη άξρηζε λα πηζσδξνκίδεη αζηακάηεηα ζηνλ νξίδνληά καο. Με κηα ιέμε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ρεηξνλνκία απηή ππήξμε ν δεκηνπξγφο ηεο αιινηξίσζεο». Σν παξαπάλσ απφζπαζκα αλαδεηθλχεη θάηη πνπ ζήκεξα είλαη θνηλά απνδεθηφ: φηη ην άζπιν σο ρψξνο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ είλαη θαηεμνρήλ ρψξνο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ρψξνο αιινηξίσζεο θαη απνμέλσζεο, ρψξνο ζηνλ νπνίν ν αζζελήο απφ ππνθείκελν κε ειεπζεξίεο, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο κεηαβάιιεηαη ζε αιινηξησκέλε χπαξμε. Ζ αζπινπνίεζε ζα δηαδηθαζία ζπκπιεξψλεη φ,ηη ε ςπρηθή αζζέλεηα επηθέξεη. Λεηηνπξγεί δειαδή επηδεηλψλνληαο ζην έπαθξν ηα απνηειέζκαηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Σν άζπιν ιεηηνπξγεί κάιινλ αληηζεξαπεπηηθά θαζψο απνκνλψλεη ηνλ πάζρνληα απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηνπ δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο εγθαηάιεηςεο απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηεο απηνεγθαηάιεηςεο. Ο έγθιεηζηνο ζηεξείηαη πξσηίζησο ηελ ειεπζεξία λα δηαρεηξίδεηαη ην ρξφλν ηνπ, αθνχ ππφθεηηαη ππνρξεσηηθά ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ ςπρηαηξείνπ. Πξφθεηηαη γηα θαζεζηψο νκαδηθήο πεηζαξρίαο πνπ είλαη πέξα θαη έμσ απφ ηελ επηινγή ηνπ αζζελή. Ζ νκαδηθή δηαβίσζε είλαη απφ κφλε ηεο θαηαλαγθαζηηθή θαη επηειηζηηθή δηαδηθαζία. Ο αζζελήο ζηεξείηαη ηνλ πξνζσπηθφ ρψξν θαη ηελ ςπραγσγία. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί κφλν Μαπία Καλογεποπούλος 17

18 θνπηάιη, ελψ δε κπνξεί λα πίλεη απφ γπάιηλν πνηήξη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο (!). Μέζα ζ απηφ ην πιαίζην ε θαζεκεξηλή νξγάλσζε ηεο δσήο ππνηηκά ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα, ππνβηβάδεη ηελ αμία ηεο δσήο ηνπ αζζελή, ηνπ ζηεξεί ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηελ απηνεθηίκεζε, νδεγψληαο ζηνλ απηνζηηγκαηηζκφ. Δπηπιένλ θπξηαξρεί ε θνπιηνχξα ηεο εμνκνίσζεο θαζψο παξαβιέπεηαη ν παξάγνληαο δηαθνξεηηθφηεηα θαη παξαβηάδεηαη ε ηδησηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ ε παξαδνζηαθή ςπρηαηξηθή έρεη θαηεγνξεζεί γηα έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ. Σν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ςπραγσγία, ην δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε, ην ηαηξηθφ απφξξεην δελ γίλνληαη ζεβαζηά ζην θιαζηθφ άζπιν. ην ίδξπκα ν αζζελήο ζπρλά γίλεηαη ζχκα ηεο απζαηξεζίαο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη κηαο αληίιεςεο πνπ εμ νξηζκνχ ηνλ ζεσξεί αλίθαλν λα πάξεη απνθάζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη ε δηαδηθαζία ηνπ εγθιεηζκνχ απφ κφλε ηεο ζηηγκαηίδεη ην άηνκν αιιά θαη ην νδεγεί ζηνλ απηνζηηγκαηηζκφ, αθνχ ηνπ ζηεξεί ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηνλ απηνζεβαζκφ Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. ήκεξα ηα άζπια κε ηελ θιαζηθή ηνπο έλλνηα ηείλνπλ λα εθιείςνπλ. ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 70 θαη κεηά επηθξάηεζε κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ ςπρηαηξηθή. Απηή ζπλεγνξεί ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ςπρηαηξείνπ σο ρψξνπ παξνρήο θξνληίδαο. Γίλεηαη πηα απνδεθηφ ζε επξχηεξνπο ρψξνπο φηη ν αζζελήο δελ πξέπεη λα απνκνλψλεηαη θαη λα απνθιείεηαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ο αζζελήο πξέπεη λα πεξηζάιπεηαη ζηελ θνηλφηεηα, ζε κηθξέο θνηλνηηθέο δνκέο ζηηο νπνίεο ζα εθπαηδεχεηαη γηα λα δήζεη ζηεξηδφκελνο ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Ζ εθπαίδεπζή ηνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, θαζψο ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Υάξε ινηπφλ ζηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα νη ςπρηθά αζζελείο δνπλ αλάκεζά καο. Έλα κέξνο ησλ ρξφληα αζζελψλ δνπλ ζε μελψλεο θαη νηθνηξνθεία ή πξνζηαηεπκέλα δηακεξίζκαηα. Δξγάδνληαη αλάκεζά καο. Έλα κέξνο απφ απηνχο δνπλ πηα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Σν αλνηρηφ κνληέιν πεξίζαιςεο απέδεημε ζηελ πξάμε φηη κπνξεί λα «αδεηάδεη» ηα ςπρηαηξεία, λα θαηαξξίπηεη ην κχζν φηη ν ρξφληα αζζελήο είλαη «ηειεησκέλε πεξίπησζε», θαη δελ κπνξνχλ λα είλαη ιεηηνπξγηθφο. Μαπία Καλογεποπούλος 18

19 Αληίζεηα ε λέα πνιηηηθή γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ ελζσκάησζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο απνθιεηζκνχ. Χζηφζν, θαη ζήκεξα δηαπηζηψλνπκε φηη ν ςπρηθά αζζελήο αληηκεησπίδεηαη κε ξαηζηζηηθφ ηξφπν. Γχξσ απφ ηελ ςπρηθή αζζέλεηα πιέθνληαη κηα ζεηξά κχζνη πνπ ζπζθνηίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ δηαζηξεβισκέλε εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μύθοι και ππαγμαηικόηηηα ήκεξα δε ζα ζπλαληήζνπκε ίζσο δηαδεδνκέλε ηελ αληίιεςε φηη ν ςπρηαηξηθφο αζζελήο είλαη δαηκνληζκέλνο ή άηνκν πνπ πθίζηαηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Θείαο Γίθεο, πιεξψλνληαο γηα ηα ακαξηήκαηά ηνπ. Σέηνηεο απφςεηο κφλν απφ ειάρηζηνπο κπνξεί λα γίλνπλ απνδεθηέο. Δίλαη φκσο επξχηαηα απνδεθηή ε άπνςε φηη ν ςπρηαηξηθά αζζελήο είλαη επηθίλδπλνο ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ εηθφλα ηνπ επηθίλδπλνπ παξάθξνλα ζπληεξείηαη θαη απφ ηα ΜΜΔ. Αγαπεκέλν ζέκα ησλ ζελαξηνγξάθσλ αζηπλνκηθψλ ζξίιεξ είλαη ν «ςπρνπαζήο» πνπ αλεμέιεγθηνο δηαπξάηηεη κηα ζεηξά εγθιήκαηα. Παξάιιεια ηα δειηία εηδήζεσλ ηεο ηειεφξαζεο θαη νη αζηπλνκηθέο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ ζπλεζίδνπλ λα πξνζδίδνπλ εμαηξεηηθή έκθαζε ζε εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Γηακνξθψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλή αληίιεςε γχξσ απφ ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη νδεγνχλ ζε αξλεηηθέο ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηνλ ςπρηθά πάζρνληα. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη πεξίνηθνη, νη επαγγεικαηίεο ή θαη νη δεκνηηθέο αξρέο αληέδξαζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε Μνλάδσλ Φπρηθήο Τγείαο (μελψλσλ, νηθνηξνθείσλ, κνλάδσλ απεμάξηεζεο απφ νπζίεο) ζηελ πεξηνρή ηνπο κε ην επηρείξεκα ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ αζζελψλ. Παλειιαδηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγηεηλήο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 έδεημε πσο νη Έιιελεο «πγηείο» θνβνχληαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ζηηγκαηηζκέλε νκάδα αλζξψπσλ (θαηαδηθαζκέλνπο γηα αλζξσπνθηνλίεο, αζζελείο κε AIDS ή άιιεο αζζέλεηεο, αιινδαπνχο κεηαλάζηεο), ηε ζπλαλαζηξνθή κε ςπρηθά αζζελείο. Χζηφζν, νη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ην πνζνζηφ εθδήισζεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο απφ ςπρηαηξηθά αζζελείο δελ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Δπηπιένλ, είλαη ζήκεξα απνδεθηφ φηη ε βίαηε ζπκπεξηθνξά Μαπία Καλογεποπούλος 19

20 πξνιακβάλεηαη απφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. Μηα δεχηεξε αληίιεςε αξθεηά δηαδεδνκέλε είλαη φηη ν ςπρηθά αζζελήο δε κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθφο, δε κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θπζηνινγηθά, δε κπνξεί λα εξγάδεηαη, νχηε λα δεη αλάκεζά καο. Καη εδψ ε πξαγκαηηθφηεηα έξρεηαη λα δηαςεχζεη ηνπο κχζνπο. Ζ ςπρηθή λφζνο δελ είλαη αλίαηε, ζεξαπεχεηαη. Έξεπλεο έδεημαλ φηη ην 25% ησλ ζρηδνθξελψλ, κεηά απφ ηελ πξψηε εηζβνιή ηεο λφζνπ, επαλέξρνληαη πιήξσο ρσξίο θαλέλα θαηάινηπν ηεο λφζνπ. Σν 50-60% ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα, ελψ έρνπλ επαλεηιεκκέλεο πξνζβνιέο ηεο λφζνπ, κπνξνχλ θαη εληάζζνληαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη δε ρξεηάδνληαη λνζειεία γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπίζεο κε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε επαλέξρνληαη πιήξσο ρσξίο νπζηαζηηθά ππνιείκκαηα ηεο λφζνπ. Σν 25% κφιηο ησλ παζρφλησλ δελ ζεξαπεχνληαη πνηέ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα κέλνπλ ζε άζπια γηα ην ππφινηπν ηνπ βίνπ ηνπο. (Μεγαιννηθνλφκνπ 2005) Πιάη ζηηο παξαπάλσ αζηήξηρηεο απφςεηο ζα ζπλαληήζνπκε δηακνξθσκέλεο εηθφλεο άθξσο απαμησηηθέο γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο. Οη ςπρηθά αζζελείο είλαη αλεχζπλνη, απξφβιεπηνη, άρξεζηνη, αλαμηφπηζηνη, ηεκπέιεδεο. Οη άλζξσπνη ζπρλά θξίλνπλ ηνπο αζζελείο κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, παξαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο ηεο βαζαληζηηθήο θαηάζηαζεο πνπ απηνί βηψλνπλ εμαηηίαο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηάο ηνπο. Οη άλζξσπνη απηνί βαζαλίδνληαη ζπρλά απφ αξλεηηθέο ζθέςεηο, θνβίεο, θαηάζιηςε. απηά πξνζηίζεηαη ε ζπλήζσο ρακειή απηνεθηίκεζε. Πξέπεη ινηπφλ λα θξίλνληαη κε επηείθεηα θαη θαηαλφεζε. Άιισζηε δελ είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηελ αξξψζηηα ηνπο. ήκεξα ε επηζηήκε έρεη θαηαιήμεη φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο νθείινληαη ηφζν ζε βηνινγηθνχο ή θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο φζν θαη ζε πεξηβαιινληνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Ζ ζρηδνθξέλεηα, ε θαηάζιηςε, ε λνεηηθή ζηέξεζε είλαη γλσζηφ φηη έρνπλ γνληδηαθέο αηηίεο. Δλψ ε Έθζεζε γηα ηελ παγθφζκηα πγείαο(2001) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ ςπρηθή πγεία, εμεηάδνληαο ηνπ παξάγνληεο θηλδχλνπ, θαηαιήγεη φηη ε εθδήισζε θαη ν επηπνιαζκφο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νθείινληαη ζε κηα ζεηξά θνηλσληθνχοδεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Σέηνηνη είλαη ε θηψρεηα, ην θχιν, ε ειηθία, νη ζπγθξνχζεηο θαη νη θαηαζηξνθέο, ηα κείδνλα ζσκαηηθά λνζήκαηα, νη νηθνγελεηαθνί θαη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο. Μαπία Καλογεποπούλος 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr

: Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 9.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.:γ3δ/γ/φατ9/2015/γ.π.νηθ. 77540 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΚΡΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπραξηζηίεο. Μέιε ηεο Ad Hoc Οκάδαο Δκπεηξνγλσκόλσλ

Δπραξηζηίεο. Μέιε ηεο Ad Hoc Οκάδαο Δκπεηξνγλσκόλσλ Έκθεζη ηης Ad Hoc Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για ηη μεηάβαζη από ηην ιδρσμαηική περίθαλψη ζηην περίθαλψη με βάζη ηην κοινόηηηα Εσρωπαϊκή Επιηροπή Γενική Διεύθσνση Απαστόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα