Ενημερωτικό Δελτ(ο Της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων. ~UKλoφoρε( κάβε τρε(ς μ~νες. Σn:ΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1986 σελ. - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Δελτ(ο Της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων. ~UKλoφoρε( κάβε τρε(ς μ~νες. Σn:ΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1986 σελ. - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ"

Transcript

1

2 ο Ενημερωτικό Δελτ(ο Της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων ~UKλoφoρε( κάβε τρε(ς μ~νες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣγΜΒΟΥΛΙΟ π r. ρ Ι Ε Χ- Ο lη Ε Ν Α ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΑΟΓΩΝ πρόεδρος.. Ε.ΓΚλ(ναβος - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Αντlπρόεδρος Δ.Κρανlδιωτης Γεν.Γραμματέας Ι.Δρ(τσας Ει5.Γραμματέας Γ.Τσέλεπος Σn:ΕΛΕΥΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 1986 σελ. - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ KPAEI.A.BERTRANO Μ' ιιεταφραση s' εκιοζ Γ' ιωργος ο. " - ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22/2/86 11.,.) 4 7 tφορος. '.'.. Α. Τσακ (ρης M λoς.. 8.ΠuρoβOλαKης - Α: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ..... ι, - ΤΑ ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ rti! ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΚΚΑΣ ΘΑΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ _.~-_._ Γ.8έκlος Δ. Κραν ι δ (ώτης. Α. Τσακ (ρης - ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ CΟ2.. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ι, - ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΑΣΙΩΝ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Τριανταφ6λληu Αν ι, - ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Βέκlος Γιωργος. " - ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΕΑΛΗΝΩΝ ΟIΝΟΛΟΓΩΝ ιι ΆΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ο " 23 - ΜΙΚΡΕΣ ΑiIIΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ " 24!_~_~_~_!_~_~!~~Ξ_:_~eΞ~Ξ5_~ΞΞ :_!~QχΞ5 ~Ξ Μ ε ν α ν δ Ρ ο u Α Θ Η Ν Α -τηλ.5236ι55

3 κανονισμοσ ΔΗΜΟΣΙΕγΣΕΩΝ ~~e~~lξ~~~ξ_~ξ~~~~~~i3~ Το δελτγο αυτό,όπως το προβλέπεi και το K~TασταΤΙKό της Ένωσης,έχει σαν στόχο την ενημέρωση των Ελλήνων Oι~ νολόγων στο χώρο της επιστήμης της Οινολογίας,την παρουσίαση των θέσεων της Ένωσης για επαγγελματιk~ θέματα, "'αλλά κα Ι την συσπε Γρωση των μελών γ ι α την καλύτερη επγλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζοuν στην άσκηση του επαγγέλματος του οινολόγου.!~~~~ξ~~ξ~_~~~_q~~~ Στο δελτγο δημοσιεύονται άρθρα ή μελέτες,ειδήσεις,κριτική και σχόλια πάνω σε επιστημουικ& 8~ματα αλλ~ και οι δραστηρ ι ότητες της Ένωσης..,, ~~~Υi~~_~eΞ~_~Ξ~~_Ξ~ΥΥe~~~i~ Για την δημοσ(ευση κειμένου μιας από τις πιο πάνω κατηγορ(ες,πρέπει ο συγγραφέας να εγναι μέλος της Ένωσης ή να ασκε( το επάγγελμα του οινολόγου ή να Έργάζεται σε ερευνητικό κέντρο με αντικεγμενο την οινολογ(α ή να έχει κάποια παρουσία στο χώρο της οινολογίας.πάντως η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει την δημοσίευση κειμένου όταν αυτό κρίνεται ό τι δεν είναι αντίθετο με τους στόχους του δελτίου και ο συγγραφέας του δε~. ανήκει σε μία από τις πιο πάνω Kατηγo~ Ρ Γ ες. Τα κείμενα των εργασιών που υποβάλλονται στη Συντακτική Επιτροπή για δημοσίευση πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε διπλό διάστημα και με περιθώρια 3-4 εκατοστά στο αριστερό και πάνω μέρος της σελίδας και σε τρία αντ(τυπα.η πρώτη σελίδα περιέχει τον τίτλο της εργασίας που θα προηγεγται του ο νόματος του συγγραφέα.οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες.η βιβλιογραφική ευημέρωση και παραπομπές γράφονται στο τέλος της εργασίας. ~~Ξ~Ξ~6_~~5_Q~~5 Τα κείμενα των εργασιών κάβε κατηγορίας υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην ΈΝΩΣΗ ΕΠΠΗΝΩΝ ΟΙΝΟΠΟΓΩΝ με τη σημείωση ''για την Συντακτική Επιτροπή του δελτίου Ο 0IΝΟΠΟΓΟΣ'''Μεν6νδρου 26, ΑΟΗΝΑ. Οι απόψεις που εv.φρα.ζοvται στα ενuπ6 γpα~α κε(μενα δeσμε~oυν τον συυγραφια τους.η Συ'/TαKτι\~ή EΠΙTΓ10rτή δεν 6εχι:τΓιΙ γ 17 6η~!oσ (εuση [(\,tj'rcj'(~ r,;..,ry ιίi--<~;.:α ή Κr'ζτcιyyελίες. 2

4 ΕΝΩΣΗ ΕΙ\ΛΗΙ\JΩΙ\J Ο/Ι\ΙΟΛΟΓΩΝ ETO~ ΙΔΡΥΣΕΩΣ \928 ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔρον 26 ΤΗΛ ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ φ ΑσΚΝΑ Il./.6./ 86 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣγΝΕΛΕγΣΗ 10γΝΙΟΣ 1986 Προς 6λα τα μιλη Συνάδελφε Σύμφωνα με το άρθρο 251 του καταστατικού,καλούμε σε 'τακτι"ή Γενικιι Συνέλευση 6λα τα τακτικά και δ6κιμα μέλη της Ένωσης. Η Γεν."ή Συνέλευση Βα γ(νει το Σάββατο 21 lo~ν(oυ 1986,~pα 5μ.μ. στα γραφε(α της Ένωσης Ελλήνων,Οινολόγων.Σε περ(πτωση μη απαρτ(ας η Συνέλευση θα επαναληφοε( Ξ_e_~_~_~_~_~_~ l_ξ Ε_~_~_~_~_!_Ξ ~~!_Ξ_~_~_!_Ξ._~ 1986 στα γραφε(α της Ένωσης Ελλήνων Xημι,,~ν ~pα (αμέσως μετά την ημερ(δα που oργαν~νει η Ε.Ε.Ο. σχετικά με την Παραλαβή στrφυλι~ν "αι κατεργασ(α),κανιγγος 27 - ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΛΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10.ΚαΒορισlι6ς τιμής οινοπο(ησης για την προσεχή περ(οδο. 20.ΚαΒορισμός τιμ~ν μεμονομένων αναλύσεων. 30.Ενημέρωση σε διάφορα θέματα. Η παρουσ(α 6λων των μελών είναι απαρα(τητη,γιατί Τα Βέματ ε(ναι σημαντικά και γιατ( η ζωή της Ένωσης ε(ναι συμμετοχή 6λων των συvαδέλ,~ων. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΛΕΥΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 3

5 1\['.11\1I1ΤIΙΣΙI ΤΗΣ ΔIAωYΛEΙ,CΙΓΓ,yl(ω'.HΣ l'ieσ/\ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ "Στις αρχtς T(JU Ι9Β5,οι uιrηρεσ(cς ~- λ cyxou ' ΤΓις /\' UΟΤΡΙDζ αvακα),υι:ιcχv, τι,ν η' λ Ι"~ λ') " " Η:ρqσΙjΓjκη υ! ε HJI\Evny LJI<D \ης μ[~γjα σ 0,- PIaIIcvcx I{pασ[ί~ γης {I,υαTρί[(ζ~H νοθεία αuτ~ c(xe KιlpΓ[)I~ υαν στ6χο να npo[fg~σι: ι!,)ucλλf.~6η x(:φι~::tγ1ρα Ι~α ι V[} ~:άvε Ι.1Τ10 στp(lγγυλ~ ΤΟ KμαO(1~Iια l<σι σαν uuσια ", αηu μavη TII;~ " λ" - f::x[:( γ Ul l,ciιx YC:'HJTI.O.. μω~ ι 1 GιεΟlJλεvογλu%6λη(Dlf~ΥDRοχγ-2t2 Ο Ι [ΤΙΙ)' Ι ΠΙΙ[ Η, [; 11 2 (JI{-[: I-I,),,[I--C/-I τε 112[11 Ι) ε(ναι ΤΟ/:ΙI<ίΙ.Η Sιλvατηφ6rJaς διlr;η C(V(iί ι ),1"), D:VίΧ Κ Ι?-6 ιr 'c-, λ",, 'ται ΠΟΛ α 1((;VTPC w cpcuvn~ και ελεγ -,, 7., χου αγιχ ι :.TC':V. να εργα.."οντι-ι.! αμι::σωζ γ ι α την r:ιίρf::r:rη ι<α i ε:ςαρμ~jγι] ι! Ι ΙΗ; 1_'εa6[;οu μ r:: Τ μ η ση c; ι: 1< λ C ~( τ ι j~ (1 t;" ~ r:: υα ί lt [J η ι.. Γ, ι::, Ίr 1 σ ΊΊ~ C; ί(ι.; ι ypi"lγaι_':"~ς HCJi.; θα (1 ι \ιι5"γ~..':'...ι t;'jat{~ να είναι [;.υνι,:τή {J!Ι~l'ίυΤ(,Jσr: ίl~/γ)(~uσίω:ι~!1 {,1.~ ",..., ί\ouσ~o: r~u"ίης ΤIΊς ουαιιχς r:;i(t κμαυlο: j~ι:.1u 1'.ιxTί/ν~~,\ ι )να '/ΤιΥ'\-< Λ ι (~:li'c)r-c ( fη':ί':οbο ι \JcτΡ.!lιτcωc; με αέr:ι ι ο xrll.jijr\'to\,r;l~~io 1;μoη\ί~Γ)γα\1 ~ Χ' U\I;lU(,.JC; μγ: ιχμε{}!"ι ι:vc.ιίη του Ι'ΡΓΧΠ Ι ou U10\' Χ ρ ι,.ψ Γl Τ Ο. :~' ypάι~o [Ι μι 1'6 ΙΟ:l: ί-:αοο'γ' Ι Ι1'"].Ι6. Παρ" όλα ιxlj--., Ία, γ ι α νί,λ (' ι",. t:cl-ju! ωσuu\.:c 0'1':,,. UΗαrχ ι.:: ι ι-:ιι. ( li.γιc1\\ε..:.ι T~( l γ Ι α την fj l α Ι ΠυλCVΟΥλω<όλη ~ ~ ".,. :<",.,," Ι ~)Ι[\;11ε.ρα Ο,l'Γ(ν ~,ριωk~~;t[11 σε fjii:;jt;~ (JU'- σείς~η γριχοι:"':16ιiγ; χr:ηjjματογrω:ςία Ε(ναl (ΧπαΓJ~"Χ(τrί!τη(l!tΗ.lΕΗ J905).1-1 άμ:ξ";πγ] Ε:νεπη ΤΙΗ) \<PΙ~ΙΤίυι') εn: n,jv -rptxor:;t6tjv στηλιjv TΙ(~ i-:-αn~cr(r)cι;)ci.πγjf:jη~ι λοί1rcjv ν'απc - ~ι,. \,., μe-:i<ρlivίλ:! το ~Jί~ytx,.,:JTCfJO ηιrjμο τι~\i uu σιων, liolj[' ί[:ν γl\'ω\'τι"χι Ητη1"!\(c,c;~!6ιαι"'~ ","Cr-'Cf -ι:ο: σ(ι<χαμα ι Η.ε:.(αΥΙlγI1 της διαιοuλ.ενουλυl:ολης ~JtίΛ,1 '(ου (~ ϊυuλε:rτtέ:ρα,ιx\{ό\.'α I~α! ποφουυ ία '! r> ')' ( Ι,.., C '(,)~KO{ ι )<ΩlI χα \ ι ου 1_}.:γUΟΊΊ"jf1ΙfΧ κατα τηc; \iοωγ;(άζ~r':r\ss'(){)rνει μιi-:ργι rοτό6'ωo:jη'jο συνίέ:λ1"':στιιζ ()ιαχωιjtπ~,οιj ε{ναι της TΙX-~ ξlιζ 20 ~JC 25/I~o~r-.la να {X[)U~J[ tva t χαν;:ίπο ΙΓγτ! 1'.6 C(l;~"ιέλι:σμα, η:'!ίεπ:: ι να ϊ;'ρcχγ-, ματοίfοιflu"cjuμt-' ο.ρ:<cτcc; EEαyι~γέ.ί,ί1<[(Τl, " ( nou CO;~!Tr.:l 'L\'[~ χρανο προε:lόιμου ας - "λ," σx~τι;~α :;~YΙ: [) \<αι.uη~u\ιϊιkι~.ς l1['duτη- Tε:(~ 6ιιΧλuτη, ι!,.',..,,, 11 ΧΡΓ)aΙΙJΟΊ,οιη~;'η [1l-:cτοvης" l<α1 []r:"lth..nu 0'1' - '( ",. \",. " ~γ)νι)\.i CίIITPl:nTt ί;,'/αν ;';(1.1\0 l)i-cxxujpl-' r '7,. σμο μετα<',υ της 6ιcxιΟuλεVC1γλω<ΙJληc; 1{[:(Ι των σα::χαρων,παfj" nλα αυτά ΤΟ Ηαοα,- ) n ' ι:.',. ",,ηςlη:':v ΙΙΥΡΟ Ειναι (Χ1<ομα πλοιισιο σε. yλύ~ l(cr(vη~()~έα και r~αιvdλlκ~ συcτ(xτιk~ tcαι }<αλύ ε(ν[χl να ι/ην γ(νι:ι l::vr:uγi Ι-:"Ε: μιά τρ [ Χ Cί ε ι.6ιί στrl λη < li V-( (r; ε n.'( η Ι~ τ uχ [ν ί '/Ω υμ r: ),,.. 1{u:,\ίX αη~"f [~λ(~άμαtα χρηc' ι μoτru Ι 6vTc :c; μ ι σ: l(λ[xσσι1<~ στ~λfι(cαπ[jοωαχ 2or'!!CAf~SOWAX I540~FFAP)nou Ίιε~Ι)Ι(]~ΙI«(~ ξcιτλtvnuijεfαλ,- λ α ' με μ(:τγίi.α, cuαιυβιμjία. ΑΡΧΗ lflr ΜΕ80ΛΠ)' _._-_.'-_._-- Xrflcr (!;ΟΥίΩ! "lj:j('~ την Π[_lοπα\,ο{, t cjλη..-τ.., :-j liι':v cσωί,ι:r", (Ι{ί) δε (:{τη. Γ ια νιχ πραγjj,χϊ"(;ί('j ~flf' σουμc την 'E"f,UYloJYi11 [~.lαλllοuμε υτηι [(1-<CT()- νης σc V ί"'γ] Ι l{ραίίtοij~και στη συν{"ιεια πρoα.ι~"toυμε; Ι " \1 1'[1 Ι r/~(-j1;ρα$t~ο:τι 't'" "Τωί) Γ..:μΊro6ι ~,. ζε. Ι "(ην ΕJ:αΥωγll των ίjαχχ(χr:ιωv~ η r:l,οuδc->" T~p(J~f'] l'wv o~{ων και τιον 'mαtυολικ~v r nυοτατ ι 1~ιJv 'Tίετuχ.α ί~.ιεto: ι : I~ Τt)ν t~ OPf:rrIJ".J του HCrι! Γiι:(λλοvτuι; ΙSC ί<νf3ρ"ciί: ι 1<6 \'ί.~γp [ο: \ ( 1,,..',. η τεi\ευ'1αι(\ αιιτη ΚI,\'ηση [:Ί~(ΤΓcπct γην '), " Τ[-::,Ε ία. cο[ομ Ι γμγχίο1;'ο ι flrr'"] της.ι;-~<c Ί'υ\ιης j ς- να μεγάλο ιl{μυς τηγ, {)ιrι:(υuλt.:\!ουλu~(6.λrμ:: nep\'g~t ι.l~σα Π10 cl(χ6λισμα. β)τrιόίι'οζ εvcρυι:ιαr". 5 ιητ του ]rροc; α\!ι::~' λυση κρασlού ΤΟΗοΟετ'οιΙντι'<ι ~:cσα σc ~;I[{.. ~ λη των-2π ΤΓ]Ι,υτην. απυ(α ΠΡοσΟ;["'i:ΟίJμε:, Ι.JΕ την GEIr)[.x: Ι ι'η} δ {αλ~jίι::.χ-rrη ; 'Ι'Cιυ ccrljtcf') \ I{UC δε (;~\η (Τί[Jο,;αV(JδΙ~Jλη-,I,,3 ac Ι γρ./λίτρο υε ut~rωc':λ \~oaλ Ι χό ι, ι άλιψα 2υ ~<). ".- ~ 111J α1<ετ6νη~ 2 γ~)~μ. οuδ~lcnlιu α\/βριχκlκοg a~'~currου.

6 Χρησιμοποιο6με για την αν6δευση κατ& προτ(μησιι tvα μαγνητικ6 αναδευτ~pα, μετ& την πpoσ8~kη της ακετόνης,μετ& την προu"f:1ήκη του αι8υλαιβερα και μγτα αί{'αυτή του αν8ραf(ικού νατρ(ο!.-ι"αν η 8ερμοκρασ(α του 6ωματ(ου ε(ναl λ(γο xαμηλ~,μπopε( το &λαc να μην 6ιαλυθε( τcλε(ως στην περ(πτωση αυτ~ β&ζουμε τη φl6λη σένα μπαιν-μαρ( με χλιαρό νερό συνεχ(ζοντας την αν66ευση για λ(γες στιγμές. Η αν&δευση πρέπει να ε(ναl αpkετ~ ώ στε να γ(νει η τέλεια α~&μlξη των 6~0 φάσεων. Η διαλυμένη φ6ση περιέχει περ(που 70 % 6ιαl8υεΒυλενογλυχόλη ΧαΙ τον εσωτερικό 6ε(κτη με μl6 λοιπόν εξαγωγ~ πα ΡαλαlJβ6νουμε ποσότητα αρkετ~ για μέτρηση με ΙKανoπolητι.~ ακρ(βεια. Η χρωματογραφ(α μπορε( μετ& να γ(νει με 'δι&φορους τρόπους: -ε(τε με tvεση ι μι διαλ~ματoς σε μια τplxoεl6~ στ~λη κατ& την μέθοδο "SPLI ΤLΕSS"(χωΡ(ζ διαkoπ~ της ένεσης για 10 6ευτερόλΒπτα). -ε(τε μετ& αlτ6~υlα vta συμπ6κνωση του διαλυμαίος στον.επι8υμητό όγκο για την χρωματογραφ(α σ~μφωνα με την μέ80 60 "SPLIT"~. με μια KλασσIK~. μέθο60 ως συν~8ως. ~. Lvα καλ6ς διαxωpισ~i6ς της διαι8υλενογλυk~λης ε(ναι 6υνατόν να εηlτcυβχε( με μια στ~λη FFAP ~ CPWAX 57 CB (CHROM PACK) των 10 μέτρων χ 0,22 χιλιοστών η Βερμοκρασ(α στην έναρξη ε(ναl 80 c, ο, και ο προγραμματισμος για 5 C ανα λεnt6.mtaa σ'αut~ς τις συν8~kες,o χρ6νος KαταKp~τησηζ της JrΡοπα\ιαδι6λης-2j 3 και της 6ιαιθυλενογλυκόλης Ε(ναι αντ(στοιχα 5 και Β λεπτ6 περ(που(εικόνα 1).Μcτ& από 100 περίπου ΕνέαεΙζ$η στήλη ccv έ χει καβόλου χ6σεl από τις δυνατότητές της. γ)eπαναληlμ[~6τητα και ευαισ8ησ(α.η εξ~ταση ίου πίνακα ι δεγχνει οτι η επαναληψ ι μόοητα-" ε (να ι πολύ καλή. Τέλος για να ελέγξουμε την εγκυρότη-,, τα της απαντησης του ανιχνευτη στη συγκέντροση; πραγl,ατοπο ι ήσαμι: 60 v. ι μή με καcορlσμένες δόσεlς(π(νακας 11). Η μέβο60ς ε(ναι λοιπόν 16ια(τερα ευα(σ8ητη και ακριβ~ς,wροπαντός για μl~ κρ'ς περιεκτικότητες. Η τεχνικ~t6πwς την περlγρ6ηιαμε,επιτp~πει να προσδιορ(σουμε περιεκτlκ6τη ΤΕς 3 χιλιοστόγραμμα αν~ λ(τρο.μια καλ ' 'λ (,, υτερη στη η αυτη του χρωματογραφηματος στην εικ6να Ι xpησιμoπoι~ται π&νω από ένα χρόνο και για τη μέτρηση διαφόρων oυσι~ν)θα επέτρεπε χωρ(ς αμφιβολ(α τον προσ6ιορισμό ποσοτήτων της τ6- Ταχύτητα χαρτιού 8,5 εκατοστ&/λεπτό Ευαισθησ(α: Προπαν06ιόλη-Ι,3 (εσωτερικός 6ε(κτης) 2.- Φαινυλο-2 αlβανόλη 3.- ΔιαιΒυλενογλυκόλη 3 Εικόνα ι.χρωματουρ&,φημα.κρασ\ουμε Ψχιλ/γραμμα αν&,λ(τρο 6ιαιΒυλΕνογλυκόλης. 5

7 ξης του Ι χιλ/γραμμου α\~ λ(τρο. Π Ι W Α Κ Α Σ Ι [λεγχος της επαναληψιμότητας Των αποτελεσμ&των Δε(γματα ΠεpιεKτι~6Tητες σε, δια*8υλενογλυκόλης(χιλιοσ/μα αν& λ(τρο) Ι 154, , , , , , , , , , , ,2 Π 1 Ν Α Κ Α Σ II M τpηση των πoσoτ~των ποιι xoυν προστε8ε( για ΤΟΥ ΙλεΥΧΟ της μcβ6δοu Ποσότητες που, Ποσότητες που μετρήθηκαν Από"λιση % πpoστέ8η"αν(\~/p)ι-. ) 9,0 224, 6' , , Ι - 1,8-2,4 + 6,8 + '1,8 ΑΠΟΤΕΙ\ΕΣΜΑΤΑ,- Αναζητήσαμε την διαιθυλενογλυκόλη Αντ(Βετα,η αναλυση 26 αυστριαk~ν κρασ'ένα μεγαλο αριθμό δειγμ&των Kρασι~ν σι~ν,ηλιk(ας από το 1976 μέχρι το 1983, γαλλικών διαφopετιk~ν πεpιox~ν. Έτσι έδειξε ότι τέσσερα δεν περιέχουν διαl8υαναλgσαμε: 25 λευκ& γλυκά, 17 λευκ6 λενογλυκόλη'αντ(θετα Τα υπόλοιπα έχουν ξηρά και 22 κόκκινα δια\lόρων ονομασι- σε περιεκτικότητες που πηγα(νουν α;'ιό 50 ~ν της περ ι οχής του I'~πop",τ~, 7 κόκ- Χ ι λ ι στογραμμα το 'λ (τρο μέχρ ι 9 γραμμάκινα της περιοχής του Ροδανού ποταμού, ρια το λ(τρο.σε πέντε γερμανικά κρασιά 5 αφρ~δη εκ των οπο(ων Ι της Καμπαν(ας,μόνο ένα περιε(χε 70 χιλιοστόγραμμα στο 15 επιτραπέζια λευκ6 και 5 επιτραπέζια λ(τρο. κόκκινα,χωρ(ς να ~pεθoύν Τα ελάχιστα (χνη διαl8υλενογλυκόληςύα (δια αρνη- ' τικα αποτελέσματα και για μια εικοσάδα ιταλιυ.ων,ελληνικώv και ισπα~ιkών κρασιών. Σ γ Μ ΓΙ Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α Θέσαμε σε λειτουργ(α μια ευα(σ8ητη μέθοδο,1τιστή και γρήγορη για να μετρήσουμε την διαιθυλενογλυκόλη μέσα στα κρασιά.θασ(ζεται στην εςαγωγή της α1τ6 ΤΟ δε(γμα μετά α1τό κορεσμό του σε ανθρακικό νάτριο και από την ακετόνη/αιθέρα στη συνέχεια χρωματογραφ(α τριχοειδής, Η μέθοδος αυτή μας επέτρεψε να δε(ξουμε την απουσ(α της διαιβυλενογλυκόλης στο σύνολα των γαλλικών κρασιών που αναλύθηκαν. Μετάφραση 8έκιος Γι~ργoς 6

8 Στις 22 ΦεβΡΟUDΡIΟU " εγινε η Τ,ακτικη' ΣυνΙλευση στα γραφεια της Ένυσης με συμμεtox~ σuvαδtλφων και an6 την ετ;αρχ( α κ&τι ιτου bev ε(χε συμβεί στο παpελo~v, στον ίδιο τοuλάχ ιστον βα9μό.η συιjμετοχή δεν ήταν μεγάλη σε αριιjμό,όμως έγινε συή τηση οuσ ι αστ ι 'Κη κα Ι παpυη~<αν αηοφeι.σc ι ς ",,..., ζ ενδειkτιk~ς της συνέλευσης.πιο αναλυτl και στ~λbηkε απδ τον Π~oεδpo της ΠΑΣΕ ΓΕΣ για λογαριaσμδ του Προέδρου του 90υ Σαλονιού ΟίΥΩυιπου Οα γίνει στην Α3ήνα τον ~DέμPPιO του 19Β6,.0 LANOENER η Ένωση καλειται να στειλει δ60 δοκιμαστ~ς κρασ!6ν που Οα συμμετ&σχουν στγιν εξελεκτική επιτροπή για τα Kpασl~ που Οα δ ι αγι!ν Ι στούν. κ& αvαqtρ8ηκαν τα Βtματα: Στη συν Xεlα ο ταμιας της Ένωσης σ. Με την ~ναpξη εκλέχτηκε Πρ6εδμος της Βέκιος ΓI~pγoς δl&βοσε την έκθεση της " λ Γ ' r'.,.. \ ",, Γ.Σ.,ο Dυναδε φοι:; ρηγορηι:;, εραdlμοι:; ι<αι ε.;ε"εγ"τικης επιρτοπης για την δlfjιχει-,, 'Ι" Α' " ΓΡα~J:JαiF:αζ ο συναδελφος σαklpγμ:~ rγ.. φης.ριση των Ηεριουσιαι<ων στοιχειων της Στη σljνcχεια ο ΛνΤIΗρόcδρος της Ε.Ε.Ο., " Ι' σ. l,ρrav ι δ ι ωτης Δ. [;I~ανE τον απο \ογ Ι σμο των τrεπpαγμένων του Δ.Σ.. αναφcρ6μενος στα πιο K&TW οfματαt Το. Μετ6 απ6 Ενέργειες του Δ.Σ. ΊΌ Ι.Κ.Α. 6tXT~KE και υη&υονται πλ~oν στα βπρ~α και ανβυγιειν& επαγγέλμστα 6λοι οι 0lvcA6yol που εpγ~ζoνταl στη β,ομηχανια. Εζα ι poύντcy ι όσο t (ργάζην'γrx ι σε ο ι νολου 1, - 'Ενυσης.Στη συνέχεια αvο:φέ'ρε1ηt-.:ei στον ΠροΟπολογισμδ του Η Γ.Σ~ δl~ βo~ζ απ6λλα~ε το Δ.Σc 'rης Ινωσης για Τ!ζ αποψ&σεις του και EVt ItptVC τον τφrιohoλoγισμό για το Η συνέλευση συνcχιστηl:ε με οέματα που πρότcινtxν τα μtλη και Π&Ρ(Jηκαν α 11Όι,Jάσε.; t ς ότ:ιη:. Βα 606με σί'η cruvtxc!a.,, L' " Ρ' κα ε:ργrι:στηγl {α.. ΓΙ υπαγμγη στα ραρc:α Ι/.α Ι,, ", 8' (, ή r-ιf-:τά απο ίιροταση του σ. Περοuτζή!Ί-Χav8UYIClv~ αρχ LEt τον επομενο μ να α- ρη αποφαυ(π"γηl,c 11 δημοσ(ευση στο Eir6 ~6 την δημοσιευση της απδψασης αυτ~ς μενο τε6χος(αυτδ που Kpατ~τε τ~pα)τoυ στην [φημεριc,c< της Κυβέρνησης. δελτ(οu μας 6λων των oνoμ&τ~ιν των συ Υπ6ρχει ~Jεγ~λο ενδιαqtρον απ6 την ναδiλφωv που ε(ναι μtλη μας για τιιν πλεuρ6 των V~~JV σινολ6γων για την Ένω- εuκολ6τερη επα~~ μετα~ό τους και για ση 6πωι:; δειχνει και ο μεγάλος αρι8μ6ς' την l(ιολ6τερη yvwpll,ra. των εγγpαφ~y για το Στο προυγαύμενο τεύχος ο σ. 8έκιος 30. Συνεχ(ζεται η tκδοση του ενημερω- Γ. t~ανε την διαπ(στωση οτι ε(ναι αν6 τι\<ού δελτ(οu l:ης Ένωσηζ "Ο OIt!Of\OrOI!! γκη να υί1αρ.ξει μια α(80υσα rcuattkflc; με αυξαν6μενη ζ~τηcrη και ενδιαφέρον απ6 ΔοκlμασΓος με τη συμμετox~ 1(01 &λλων την ηλευρά των συναδέλφων. ενδ ι α41ερομένων εκτός της Ένωση~.Η, πρδταση αυτ~ αποτέλεσε το ερέθισμα για 40. Χ&ρις στις προσπ&8εlες τη~ Ενωσης συζ~τηση και μια σημαvτικ~ απ6φαση.α-" άρχισε η λεlτουργια του τμήματος οlνολο-, φο6 εξετ&στηκαν δι6φορες δυνατότητες γγας στα Τ.Ε.Ι. Αlγ6λευ.Η συμμετοχη της, δ1!ως γ ι α παράδε ι γμα να γι \Ιε Ι μ6νο απ6 Ένωσης ~ταν σημαντιk~ στον καθορισμο την Ένωση ~ και με τη συμμεtok~ &λλων των προv~αμμάτων ΕκπαΙδευσης των μελλο- Kα8~ς Ειτ(σης όπως πρότεινε ο σ. Τριαντικών οινολόγων. νταφ6λλου Αν. να δημιουργη8εγ ένα σπι- 50. Το σεμινάριο opγανoληπτιk~ς δοκι- τι για περισσ6τερες c,ραστηριδτητες ι<αl, Ι', '),,, Ι μασιας ε χε απολυτη επιτυχια με μεγα,η Βα εχει μικρο κοστος λειτdυρυ ας,η Γ. συμμετox~ σuναδ λφων που σγγουρα 6~oυσαν Σ. ε~tλεξε την EΠIΤΡOΠ~ Jτπυ απαρτ(ζε- ΠΡ&Υμαι α για πρ~τη φορ&. ται απ6 τους πιο κ6τω Γκλ(ναΡο Ελ.,, ΤΡlαντα[cGλλοu Αν.,ΚολλI6ποuλο Kων.~ 60. Μετά το σεμινάριο προχωρησε η ~η-,, " Ελλ" δ Τσέλεπο Γ.,Γρηγ6ρη Γ. ποl! Βα εξετάσουν μιοuργυα του πρωτου σωματος ηνων o~ 6λες τις πι8αν ζ λ~σelς. KI~Jua r~v,ev~ ~α(νoνtαι ~δη τα πρ~τα ση-, μαδια αξlοτγοιησγιζ, TLJV np~jtwv '", αuτlιv uq- Ετιε ι u' 'Γ'ι η' συ'"",c,,τοχη' Γ'~ 1 Ί, r ~ 'EVlJD~r 'ί~ στη Ι{ Ι μαστών. (Από γραμμα που λάβαμε στα γp(>~ δι ι αljόρι~ωση των νόμων Κο ι των απ041~σeφε(α μαζ με ημcρομην(α 5 f'iapt(ou Ι9Β6... ων του!(putouc; πισϊεύοuμc είναι απα- 7

9 ρα(τητη,γι αυτό αποφασ(στηκε και Op(στ~κε τριμελής επιτροπή που θα ζητήσει και θα επεξεργαστε( τη~ συμμετοχή της Ένω~ σης στις επιτρoπ ς που xει ορ(σει το γπουργε(ο ΓεωργΙας Kαθ~ς επ(σης να ζητήσει την συμμετοχή των οινολόγων στις επιτρoπ ς που θα δ(νουν την δυνατότητα σ'ένα κρασ( να κάνει χρήση του τ(τλου ΟνομασΙας ΠΡO λευσης από την οπο(α πρo Ρχεται.Την επιτροπή απαρτ(ζουν οι Κρανιδι~της Δημ.,Τριανταφύλλου Αν.,Τσακίρης Αν. Η εκπα(δευση όπως Xεl διαμορφωθε( για τους οινολόγους στην Ελλάδα τελευταία είναι ανάγκη να γ(νει γνωστή στα μ λη της Ένωσης,έτσι ηγ.σ. ζήτησε από το Δ.Σ. να Εζηγήσει αυτό το θέμα πράγμα που θα γ(νει σε πρoσεx ς άρθρο του δελτιου μας. Ταν η ενημ ρωση των συναδ λφων πάνω.στη νομο8εσ(α.ύστερα από πρόταση του σ. κόλλια Π. συστήθηκε επιτροπή που Με Τα θέματα αυτά έκλεισε η Γ.Σ. που 6πως μπορείτε να διαπιστώσετε ήταν πράγματι ', θ α συγκεντρωσει και κωδικοποιησει την Εθνική και Κοινοτική Noμoθεσ(α.Eπί~ σης η νομοθεσία τρ(των xωρ~ν θα ιlερν6ει μισα ατι6 το δελτίο.στο σημε(ο αυτό απeυ8uν6~)αστε σ'6λους τους συναδ λφoυς Και ζητάμε την αποστολή Τ ΤOιων στοιχε(ων και πληροφοριών. Η επιτροπή ιr,~oτελε(ται από τους Γρηγ6ρη Γ.,κόλλια π.,τσέλεπο Γ.,Ρούβαλη Αγ., μεστή. Ένα τελευταίο θέμα που συζητήθηκε ή- για την απόδοση θ KIOς Γ _._ Τσακ(ρης Α. Έχεις Ιδέες; Χρειαζόμαστε μ(α:: Σ(γουρα Xεται πάρει στα χέρια σας επιστημονικά έντυπα ή και τα Αντυπα άλλων συλλόγων.τι κοιν6 έχουν όλα αυτά; Μα το σήμαιikατατεθέy~αuτ6 που με μια ματι& μας γνωρ(ζει σε ποιόν ανήκει το έντυπο;τι εκφράζει και πολλές φορές πως τα εκφράζει.η Ένωση Ελλήνων Οινολόγων ανήκει προς το παρόν στις εν~σεις που δεν έχουν uut6 το σήμα"χατατεθέν ΙI Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο σου ζητάει να στε(λεις την ιδέα σου για το σήμα που θα γ(νει σήμα της Ένωσης και στο μέλον Βα συνοδεύει τις κάθε εkδηλ~σεις. Θα πρέπει απαρα(τητα να Xει τις λέξεις ή τα αρχικά των λέξεων Ένωση Ελλήνων οινολόγων.μπορε( να γ(νει ένας συνδυασμός παραστάσεων απλών ώστε να απομνημονεύονται εύκολα αλλά και να σχεδιάζεται εύκολα.για παράδειγμα ένα σταφύλι μ(α προχοtδα,έvα μικροσκόπιο κ.λ.π. Για την αποστολή των σχεδίων ή και περιγραφή τους δεν υπάρχει όριο ημερομην(ας,φυσικά σε λογικά πλα(σια,κάντε δε χρήση ΚαΙ της ημερομην(ας ιδρύσεως της Ένωσης το 1926.Στε(λτε την ιδέα σας στα γραφε(α της Ένωσης.Μενανδρου Α Θ Η Ν Α. 8

10 Α: ΔΙΕΒΝΕΣ ΣγΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟΑΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛγΣΗΣ τογ ΚΡΑΣιογ Στη θαρκελώνη από 5 μέχρι θ Μαρτίου έγινε το Α: Διεθνές Συνέδριο με θέμα την οργανοληπτική ανάλυση του κρασιού. Η oργάνωσ~ του έγινε συγχρόνως με την, των. αρωματιk~y εv~σειjv που περιlχοuv Τα 1 σπανικα κρασιά.πάνω στο ίδιο θέμα για τα Γερμανικά κρασιά μίλησε ο καθηγητής ΑΟΟLΓ RAPP. INTERVIN,DIEBv~ έκθεση κρασιών και πο- Ο Γάλλος οινολόγος J.BEOOT μίλησε για τις συνθ~kες που επιρρεάζουν την οργα- Το θέμα του συνεδρίου διαλέχτηκε α- νoληπtιk~ ανάλυση και ο Ελβετός καθηγηπό την Διεθν~ Ένωση Οινολόγων που εί-. τfjς κος J.F.SCHOPFER για το πρόγραμμα χε KGI την ευθύνη της opγάνωσ~ς του. εκπαίδευσης οργανοληπτικής ανάλυσης στην Στη Δ.Ε.Ο. είναι μέλη οινολογικές ενώ- oινoλoγιk~ σχολή της Ελβετίας. σεις από όλες ΤΙ~ χώρες που παράγουν,,, λ' '(Α λί) β'β ι Εγινε αναγνωση κειμένου του Αμερικαη κατανα ωυοuν κρασι γγ α και Ε α -,, α και η 'Eνωσ~ μας.ιδιαίτερα σημαντι- νου καθηγητη Α.Μ. AME~INE ~ια τις δυσκο K~ ~Tαν η συμμεtox~ του O.I.V. (Διεθ- λίες της οργανοληπτικης αναλυσης. ν~ς Οργανισμός οίνου και Αμπέλου).το Ο Ιταλός διδάκτωρ P.PITTARO μίλησε συνέδριο παρακολούθησαν 350 σύνεδροι για τα έντυπα KαTαγραφ~ς που αφορούν την και μεταξύ αυτών 4 Έλληνες οινολόγοι έγκριση κρασιών ονομασίας Προέλευσης, 'Ε',, μελη της νωσης μας. και τους δlαγωνισμους.ο DIDaKTwp.G.MAR-,,, ΤΕLLI(Ιταλία) έκανε προτάσεις για τους Ko~νη η:αν η διαπ~σtωση για την ~ναγ- όρους των διαγωνισμών των κοασιών.πάνω κη ν. ~λλαξoυν ο ΤDοπος,διαγωνισμου στο ίδιο θέμα "ίλησε και ο KαθηγηT~ς και βpα~ευσης των κρασιων που όπω~ γί- Γιάννης θογιατζόγλου(η.π.α.). νεται σημερα δεν εξασφαλίζει το κυρος των δ ιαγωνισμών και των βραβείων.προ-, 'δ6" δ ταθηκαν νεες ια ικασιες οπως η ειγί ', ματοληw α και συμμετοχη συγκεκριμενων ποσοτήτων κρασιών που διαγωνίζονται,, " K~Ι έ χουν το δ ικαιωμα.. :μονον αυτα,εω όσον βραβευθούν,να φέρουν το βραβείο στην ετικέτα τους.τέλος η βαθμoλόγησ~ τους θα γίνεται από δοκιμαστές που θα προτείνονται από τις εθνικές ενώσεις οινολόγων ενώ θα χρησιμοποιούνται συ, γκeκpιll να τυποποιημένα έντυπα. Η όλη διοργάνωση περιελάμβανε επίσκε-.ψη οινοποιείων της πεpιox~ς της Καταλωνίας γνωσt~ς για Τα αφρώδη κρασιά της, τα εγκαίνια της έκθεσης INTERVIN και γεύματα που έδωσαν την δυνατότητα καλύτερης γνωριιιίας και συζ~tησης των προβλημάτων που απασχολούν την διεθνή οινολογική κοινότητα. Αργύρης Τσακίρης Αναλυτικά τα θέματα που αναπτύχωηκαν ε(vαt Τα πιο κάτω: Σημείωση ΣυνTαKTΙK~ς Επιτρrnπής. Ο καθηvητής PATRICK MAC LΕΟΟ (Γαλλία) μίλησε πάνω στις νεώτερες έρευνες της Τα κείμενα των ομιλιών και ανακοινώφυσιολογίες της όσφρησης και γεύσης. σεων θα έλθουν στα χέρια μας μελοντι- Συγκεκριμένα προσαρμόζοντας ηλεκτρόδια κά έτσι στα προσεχή τεύχη του οινολόγου σ~α γευστικά και o~φρητιkά κύτ"αρα κα- θα σας παρουσιάσουμε τα σημεία που πατωρθωσαν να,απotυπ~σoυν τις διε~έpσεl~ ρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφιρον ή ακόπου πpox~λoυσαν διαφορες ουσίες στα κυτμα και ολόκληρες τις ομιλίες. ταρα αυτα. Η καθηγήτρια MARIA DOLORES CABEZUOO (Ισπανία) μίλησε με θέμα την έρευνα που γγνεται με την βοήθεια της αερίου χρωματογραφίας στον προσδιορισμό ~ων

11 ΤΑ ΠΗΚΤΙΝΟΛγΤΙΚΑ ΕΝΖγΜΑ ΣΤΗ ΣγΓΧΡΟΝΗ ΟΙ ΝΟΠΟΙΗΣΗ, Γ ' λ' Οπως ε ναι γνωστο τα πηκτινο υτlκα ένζυμα αποικοδομοgv τις πηκτινiκές ου - ( ', Σχηματικά Τα ένζυμα υποδιαιρούνται σε δύο σ ες στο μουστο ΚαΙ το κρασι. ",,, αυτο υ το U ίijno U κύριες ομάδες.. Η πρωτη ομαδα περιλαμβανει την πηκτι- Μέσα στο κρασγ οι πηκτινικές εν~σεις νομε8υλεστερ&ση (ΡΜΕ).Τα ένζυμα αυτ& EBIDPOGv πολλές φορές σαν προστατευτικ& καταλgουν τη σαπωνοπογηση των με80ξυκολλοειδή και εμποδγζουν την γρήγορη κα- μ&δων,ελευ8ερ~νoντας με8υλlκή αλκοόλη, 8Γζηση των σωματιδ~ων που atwpogνyat και χωργς να EnIDpoGν στο υπόλοιπο μέρος ~ L,. ι.:.' Ι' r " επoμ~νως την παραπερα υιαυγαση του υγρουηου μορ ου του πολυγαλακτουρονικου οξε-,, 'ζ ~ ος. Επιδρουν ομως και στη μα α των στεμφυ- _ λων που δημιουργεγταl αμέσως μετ& την: Με Gλλα λόγια μεταβ&λουν την πηκτγνη πολτοπογηση των σταφυλl~ν,πρoσδγνoντ6ς σε πηκτινικό οξ6,με λγγες πλέον απομέτης PEyaAGTEPo ιξ~6ες.aπoτέλεσμα της agr νουσες με80ξυομgδες. ξησης του ιζljδους εγναl η δυσlωλότερη 'ο, '. λ 3' λ ', r Η δευτερη ομαυα περ ι αμf ανε ι την πο υ- ροη της σταφυλομαζας,δυσκολ α στη παρα-, ( ) πέρα πγεσή της και μικρότερη απόδοοη κα- γαλακτουροναση PG. Τα, το φι"τραρισμα " των οινο λ ασπων. ' Τα ενζυμχαυτα "λ" κατα υουν την υυρο'λ υση '7" ';:::, 'ζ ι πιικτινικες ενωσε ς - r ', Ο " ι εγναl μεγαλομο των α-γλυκο"υτlκων υεσμων σπα οντα ς. τις.<' Ι ' β' ο μετα~υ' αλυσ δες στο πολυγαλακτουρονlκο μοριο. ρlαk~ς ενωσεις με μορ ακο αρ ς ~ των τιμ~ν και και προέρ- Πειραματικ6 δlαπιστ~bηkε ότι το ενζυχονταl από την συμπ6κνωση μαkpι~y γραμ- ματικό φορτγο σε (ΡΜΕ) του μο6στου πα- " " r',,. 1'" μlκων αλυσιδων γαλακτdυρονικου o~εoς. ραμενει σχεδον το μισο από αυτο που Αυτές οι αλυσγδες εγναι ενωμένες μετα- βργσκεταl π&νω στα σταφgλια., L λ ζ,", ".<,,~ ξυ τους,με εναν α-γ υκο ιτικο υεσμο και Αυτο εξηγεl ~τσl τη σημαντικη αυ~ηση οι καρβοξυλομ&δες εγναι εν μέρει εστερο- της με8υλικής αλκοόλης στο poguyo,kat6 ποιημένες με με80ξυομ&6ες,ch3-0- τη δι&ρκεια της αλκοολικής ζ6μωσης. Η πo~oτητα, των πηκτινικων "Γ' ουσιων ε ναι Σημερα στο εμποριο " υπαρχουν πολ λ' α πα~ αν&λογη με τη πγεση που έχουν υποστεγ ταρασκευ&σματα πη~τιyoλυτιk~ν ενζgμων, σταφgλια,αρχ ικ & στη φάση της έκ8λιψης:.. διαφόρων ογκων του El,WTEPIKOG όπως π.χ. και στη συνέχεια κατ6 τη φ6ση της συμπγ- το υιτηαζγμ-ιοο της ESSEOOYE,To PECTINOL εσης στα πιεστήρια. VR της RΟΗΜ,κ.λ.π. Το ιξ~δες που προσδγνουν στο pogayo οι Σε αυτ6 Τα παρασκευάσματα έχει επιτευχπηκτγνες,εγναι συν6ρτηση του POptaKOG 8εΓ υψηλό ποσοστό σε (PG) ένζυμα και τους μεγέ80υς και του βα8μοg τους εστε- αντγ8ετα χαμηλό ποσοστό-σε (ΡΜΕ) ~στε ροπογησης. ν'αποφεgγεταl ο κίνδυνος παραγωγής με~, ό' κυμαl'νεταl 8υλικής αλκοόλης στο κρασγ. Στο μουστο η ποσ τητα.τους μεταξg 0,2 Ο/λΓτ. εκφρασμένο σαν ελεg8ε- (Γναι ένζυμα noag κα8αρ6,στεγρα από ρο πηκτινικό οξg ή εστεροποιημένο. 6λλα πα80γόνα ένζυμα για ΤΟ κρασγ,που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια επι- Στις δ60 τελευταγες δεκαετγες προκει-,, L' Γ ή r- ~όλυνση όπως π.χ. τα οξειδωτικα ενζυμα. μ~νoυ ν αντιμετωπιστε η αρνητικ επ υρα ση των πηκτινικών ενώσεων στη ποιότηία Έτσι 6ταν διαπι~τώνεταt ότι σένα νέο των Kρασl~ν.xρησlμoπolή8ηKανπηκτινολυτι- κρασγ,η παρουσγα των πηkτινιk~ν ουσιών κα" ενζυμα.πηκτινο λ υτικα"ζ εν υμα σαν αυτα, εμποδ Γ' ζει η κα8υστερε Γ' την υιαυγαση, ' λ,,, ζ λ ', ζ, " που αποτε ουν μερος της φυσικης υμοχ ω- τα πηκτινολυτικα εν υμα μπορουν να υωrδας των σταφυ λ ιων. ' σουν μια πολυτιμη, συμ Ρ β ο λ' η σ, αυτο, το,.<.,. σημεγο. ~Ώ~!~~~~~!~~~_~~~~~~. 10

12 Η nοσ6τητα lfou σljv~8ως Χ',rjuιμΟΠΟiεr'rαι Γ '8," ~ ", ια K~ ε αυξηση της BEPPOKpaofUr Καε(ναι γ6ρ~) στα 2-4 γρ./ηι o(νoυ~ ο ~ τα 2 C Eίιαl',σλ~υ8Γ. r μ ια αύ~ηγιη Υης ποσ:5,. Η ενζυματιk~ 6μως δρ&ση εξαρτ~ταl απ6 τητας T~)ν ενζυμων }<ατ& lva γραμμ&ριο α-,,.,. ",. διαφορους παραυοντες πυυ εγναι οι ΠΙΟ να εkατoλ~τpo μoιι~τoι.,. I<Ο'ΤΙ..1. Α ' λ,- Γ (ρου αιπυν γ νει η ~KBλιψη και '1 π(- _ Ιος το ρη. Για τιμις του ρη μικρ6τcρcς ~ση των πταφυλι~ν,πpoσb{τoυμε τον 502 απ6 3 tχοιjμε ~lεγ~)ση Kατ~ 40~ π~ρr1rοu στιι χαι cμογεvοποtο~μc,περιijlvοuμε 3-4 σ υ"'" ο λ ι κή δραστηρ ι ότητα των c,/ζuμuv. ώρες ~α ι καj'ό~ ι v τrρoσωέτouμ~ TL~ ένζυμα F ~ L Περιμενουμε παλι 5-10 ~pες οπδτε επα Ετσι γ~α xαμηλ~ς~τιμ{ς.p~~~γνσι α]~~ κολου8cγ μct~γγιση και γrv~tqt αλ~oραγtητo~ ~νας μεγαλυ:ερος xρo~oς επαφης oλιk~ ζgμωση με επιλεγμένη ζgμη~ - με ΤΟ UypO K~I μεγαλυτερη ποσοτητα ενζg~ μων. Τ ο παραπuvω 'Γ' ε ναι ενα YGVIkO, crx~ijd που ΙJΠΟΡC ( ν 'σ::ολοu8ήσε ι κανε ί; DJ(r) ι -,,.,.,.... ι- β,ως εται οταν προκειται γι λευk~ οινοπσγηαιl<για άλλο εγδος οlvο;ωι'ησης,,.,,.,. στηριότητα Ίων ενζύμων. ερυ8 ρωπη η ερυ{ρα,α,tο~ια και ι<ατ& την Oεpμ~oινoπo(ηση το παραπ&νω σx~μα ~xε! - 20ς η 8ερμοκραο(α. Τιμές χαμηλ6τcρcς α1r6 120 C επιβpαδ~νoυν Gημαv~ικ& τη δρα Θερμοl:ροα rες μεγuλύτεμες των 550 C,. ι::. "~Ό σταljατquv ΤΙΊ υραστηριι τητα" τους. μικρcς διαφοροποl~σcις. -30ς η αλwσ6λη. Αλ1(οολιl:6ς τ(τλος μικρ6- ΜΕ τη xp~πη των cvζ6~ιjv επιύυγχ&νοιlμε τερος [xjj6 12 βαοijο~ς δεν Ε~Jτο&(ζει τη" εulcnχ6"rερη Π(CQη των uτcμ,ρ6λ~)v,μεγαλ6~. ινζυματικιί 6ραστηριό,"ηία",Ανγ(Οετα η ε:v(,u~_τepη απόδοση πι: κρασί~μεγ(.(λuτερη ε\{xίi~.. μ~τιk~ ~rl&crj'l υτα~lατgcει για αλκοdλικο6c" λιση σε xpωα"γιk~ς,ευkoλ6τεpη 6ια6Υαση, τ (τλοιη; γίjρω στους 15 [1α8μοίτς. ' ΗΙΟ γρίιγορο ~ηlλτμrjριrjι~ιαt> _ 40ς το C02' nlpa απ6 ορισμtvες τιμ6ς η Ο τεχυii<6ς παιj Βα Βελ~σcι ν'ασχοληβc( παρουσ(α του (;02 f;;jjτιο6ίζει τα ένζυμα ν:.'( με τη 110λύ cνϊιlt(~ηξμοuttα αυι"ιί "(cx';rj των δρ~σοllν~ pioxil!jt~1v KαταλυT~ν 8'αvακαλGψει tva 8αυμ&σιο,.,. ιτεδγο 6ρ6σης ]!OlJ συετ(τεται \.., - 50ς το S02~ Όταν σ περιεχ6μενος ανυδργ,ης ΕΓναι σε κανουικις τιμtς,δηλαδ~ μ αυτην.. γ6ρω στα 2ΟΟ ιηο/λιτ. τα πηκτινολοτικ& ΘΑΝΟΣ ΣΑΙ<ΚΛΣ ένζυμα δεν έχουν κανένα πρόβλημα στη δρ&ση τους <. - 6 ος Ο μπεντουlτης. ' Α' φου αυτος, ο τελευ- Τα Γ ος, ευοuται με τις ~, πρωτεινες,μπορει να,. ι:.,., οταματησει τη υρααη των ενζυμων μια και η ~6ση τους ε(ναι πpωτεyνιki~. 'Ε να γ~νι~o" σχημα της χρησιμοπο Γ ησης των ενζ6μων στους μο6crτοuς ε(ναι ΤΟ" 1ταραι<ατω.. Η πrοσβ~κη των ενζ6μων πραγματοποιc(,. σαι αφοό πp~τα διαλυ8εγ σε κρ60 νερ6 και σε αναλογγα Ι/50 έως Ι/ΙΟΟ.Η ηοσ6τητα ηου χρειαl,εταl crvai 2 - δι στ/ηι μούστου σε Το γ6ρω "στους 20 0 C.. Ι) ORGANIC CHEHI5TRY.AN ADVANCED ΤΗΕ ΑΤΙ5[,ωΙΙΙΕΥ,Ν.γΟΗI<. 2) ΙEZIO~I ΟΙ CHIMICA ORGA:iICA,5ILVIO 8ΕΖΖΙ, PADDVI\. 3) CHE~I5TRV DF ~IN[ MA;:JNG,AMEnICA~ CHEMICI\L 5DLIEiY. 4) ηεριoδι~6 L'ENOTEcr,ICO 5) οι υινι ci"italia 6) ΙΕ PECTHJE ΝΕι. f"[ STO Ε ~;EΙ VINO, SAVERIO GIVA,80LOGNI\. 7)ΟΡΓΜ!ΙΚΗ χω'lπα Γ.8ΑΡ8ΟΓI\Ii. '~=1:;~=~ϊ-----ϊ ~=~Ξ~~::: ~=~Ξ;~=:T----ϊ HO-C-H Ο Ο l HO-C-H Ο HO-C-I-I Ο 10 ΗΟ- ~-H Ι Ι ~-H Ι '~-----~-H Ι Ι Η- C H-C------J = ι':o~ 1:001-1 ΟDΗ Η(ΡΙ'Ε) δρα σ'αυτ6 το-σημεγο του μαιηου H(PG) 6ρα σ'αυτ" το με(ο του μοργοu,, " 1': λ" '7' ;::, δημ ι ουργοντας με8υλ ι κη αλκοολη, CH30H. υυρο υοντας -,ο, σποc,οντας το υημ ι ουργο-, ντα ς ttgi pcspta με μικρ6τερες διαστ60εις. JI

13 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕκχγΑΙΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ CO 2 Ονομ6ζουμε έτσι μια τεxνlk~ οlνοπογl " '_ ' ησης που εκμεταλευετα Ι σ ενα πρω,' ο σταδια τα φυσιl<& φαιv6μενα της Ι'ενδοκuτα PΙK~ς ζδμωσης"του σταφυλιοδ που οχόκληρο τοποθετημένο σε αναερόβιο περιβ6λον, άέριο ~ υγρό,υφγσταται με μηχανισμό που θα δοδμε στη συνέχεια., ζ". Η ενδοκυταρικη υμωση γινεται με τη βo~θεια των ενζυματik~ν συστημ6των της ρ6γαξ του σταφuλlo6.σ'~yα δε6τερο στ&διο το στα~δλl σπ6ζει ΚαΙ η ζδμωση γγνεται,, ό με τη βοηθεια, των μυκητων πως στην KανoνΙK~ ο\νοπογηση,6που και EKEf στο σπασμ[νο απ6 την αpx~ σtαφ~λ[ Ιχουμε φαι-, " ' ζ' νομενα ενuοκυταρικης υμωσης. ΑΝΑΕΡΟθΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑφγΛ1ΟΥ _._ ~ Περιλαμβανει,. -, την παραγωγη,.., λ 'λ α κοο ης και, δευτερευοντων προιοντων,το σχηματισμο πτητικών συστατικών,το μεϊασχηματισμό του μηλικο6 οξιως,την πρωτ6λυση,την πεκτιν6 λυση και τα φαινόμενα διαχυσης,κυργως των φαινολlκών Ενώσεων. ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΠΤΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Δεν έχει ακ ό μα προσδιοριστει" καdαρα ποιό εγναι το ποσοστό συμμετox~ς των,, ζ, φαινομενων της ενδοκυταρικης υμωσης και,ποιό της επέμβασης των μυk~των στο σχηματισμό του ιδιαιτέρου αp~ματoς. ΑΝΤΑΛΑΑΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤΑΦΥΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙ8ΑΛΛΟΝ Σε ατμόσφαιρα C02 διαπιστώνουμε ότι κατά την-διάρκεια των πρώτων ωρών μια διεγσδυση του αεργου μέσα στο σταφδλι. Aυτ~ η απορρόφηση εζαρτ6ται από τη 8ερμοκρασΓα σδμφωνα με το νόμο της διάλυσης. Οι ρόγες απορροφοδν C02 αέριο Γσο με 10% του όγκου τους σε 35 c 30'0 ~ ΤΙ 11 ΙΙ c 50%" " "" 15 c Ένα μέρος του απορροφοδμενου C02 χρησιμοποιήται από τα ενζυματικ6 συστ~ματα Του σταφυλιοδ.συγχρόνως με αυτ~ την αnορρ6φηση το σταφδλl αμέσως μόλις τε8εγ σε αναερόβιες συν8~kες γγνεται το κέντρο έκλυσης CO 2 ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕ1Σ ~2~xQ~~!~~~~~_~~~~~~~Q~_~~~_~~~!~e~~: Ξ~:!:~~_ΞeΞ!~~!~~ Ο σχηματισμός της αλκοόλης αποδεγχτηκε οτι γγνεται και μέσα σε συνθ~κες απόλυτης ασηψγας,δηλαδή απουσγα μυk~των.aυτή η παραγωγ~ μο ίάζε ι με χαρκτηριστικό της ποικιλγας και ανεξ&ρτητη της περιεκτικότητας σε σ&κχαρα. Για την Γδια ποίκιλγα αυτή μεταβ&~-, ό ' λεταl ελαχιστα απ την μια χρονια στην άλλη.ο σχηματισμός εγναι προοδευτικός Υοαι εζαρτ6ται πολδ από την θcρ-,, μουορασ Γ α.το μεγιστο του σχηματισμου γγνεται πιό νωργς,αλλ& εγναι πιό χαμηλό σε θερμοκρασγα πιο υψηλή.η απόδοση του μετασχηματισμοδ των σακχάρων εγναι η Γδια όπως και στην περγπτωση ίων μυκήτων: 1 γρ. αλκοόλης σχηματγζεται από 18,5 γρ.υακχαρων. ΣχηματΓζονταl επγσης γλυκερόλη,α-.., ",' τ ' τ' κεταλδευδη,ηλεκτρικο Oζυ,O~ΙKO o~υ. Η γλuκεροαfαφυλικ~ ζδμωση. εγναl πιο.. έντονη απ6 οτι στη περγπτωση της αλkooλιk~ς ζδμωσης. ~2~~!~E~~~~~~~_!~~_~Ί~~~~~_~~~~~ Το μηλικό οξύ ελαττωνεται ~ατ6 15 μεχρ' 57% αν6λογα με την ποικιλγα και κυργως αν6λογα με την θερμοκρασγα που ', ρυ8μ Γ ζει την ταχυτητα και Τα ορια του φαινομένου.γίνεται παραδεκτό οτl πρόκειται για μια πpαγματιk~ αλκοολική ζδμωση του μηλικού οζέως ως το σx~μα COOHCH2CHoHCooH --> C02 + CH3CoCooH CH3CoCooH ~ CH3CHo + C02 CH3CHo ~ CH3CH20H 12

14 ΕΞΕΑΙΞΗ.ή TΏ~ ΑΖΏτογΧΏΝ ~. ΣγΣΤΑΤΙΚΏΝ.~ _ Το πo~oσt6 l"ou ολικc6 αζ~τoυ αυξ&υει ελuqρ&.το QIJwvi~K6 6ζωτο αυξ&νεται στην,,, Τ αρχη και ελαττωνεται στη σuvεχεια. u α- μινούχο άζωτο έχει την ταση να αυξανεται. ΦΑΙΝDΜΕΝΑ ΕκχγΑΙΣΗΣ Στη 61άρκεια της αvαεροβγωσης παρατηρουμε: Μια ελαφρά α6ξηση της περιεκτικ6τητας του υγρο6 σε 6ζωτο. Μεριl{{ς αυξ~σεlς των μeταλλlk~y ι6ντων. A~ξηση της περιεκτικ6τητας σε πολυφαιν6 λες και κυργως της xpωματl.~ς tvτασης χάρη στη 61άλυση των αν80kυαν~ν.h 8ερμοκρασΓα ε(ναι ένας πολ6 σημαντικ6ς παρ6 γοντας αυτής της διάλυσης μέσα στο υγρό. Η ΑΝΑΕΡΟΟΙΩΣΗ ΣΕ γγρη ΦΑΣΗ _.,----~ ~. Μέσα σε μια δεξαμeν~ αν8pαkiki~ς εκχ6-, λ ', λισης,οι ΡΟΥες του σταφu ίου ανε1τα~eς ~IπopεΓ να βρ(σκdνταl ε(τε σε μια ατμ6.~. σφαιρα C02 (ptpia αναεροβεωση),εγτε μt-, '8" στο μουστο που δηljιοuργη ηκε αι[ο τις ρογες που έσπc:σαv (Uypil ο:ναεροργωση).,, β' Στη 61αρκεια αυτης της αναcρο lωσης,, ) 'λ παρατγlρειται σχηματιπμος α,κοο ης και,, Ι IJ ' ι α δ!αχ υση προς το 6 ια,υμα κα ι την ρογα συγχρ6vως με τελικό αποτέλεσμα TCJV εvίσχυση της ρόγας σε αλκci6λη.. ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΙΑ.~~ ΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕκχγΑΙΣΗΣ.w. _ 80 ως 100 Χ 106 μ6κητcς /κυβ.εκατοστ6. Τα γαλαlcτικ& βακτηρ(6ια ~xoυν πολg --.:-"7----.<~.-,,--~.---~.?... --~, Ευνοικεζ aυνβηκες αναπτuξlιζ και αυτο txel σαν συν πεια ο χ(vfiuvοζ αιτ6 αυ- τ6 να ε(ναι πολ6 μεγ&λος.οι aυν8~keς που ευνοοόν κυρ(ως την αν&π"γυξη των Pa"YCJplGrWV [Γναl κυργως η απουσία οεγωσης που ακόμα και 6ταv γγνεταl το γεγοvός 6τι το σταqύλι μπαγνεl 0 λ6κληρο στη δεξαμεν~ ιην κ6υει αν (κανη,η ύπαρξη του CO 2 που ευνοεγ την αν6πτυξη cv6ς μεγ&λου αριβμο6 βακτηρl6γων,τέλος η περγοδος αναμονlτ. για τα βακτrίγjίδια γι'νεται σε αλ:~ooλιk6 περ ι βάλι'ωv. Στο δε6,ερο στ&διο της ζ~μωσης η ελ&ττωση του μηλικο6 οξ uς {χει σαν αποτέλεσμ-α την αυζηση του ρη lω ι ά ρα βελ τ ί[,[ση των auvbcjj<~y 1Τολλαπλασ 1 ασμοίί των βαl(τηριδίωv.η πεμιεl\ϊι:<ότητα σε αζωτο6χα,εuνου)<6ς nap&γ~jv τ600 για μ~kητες 6σο και για βακτιιρ(δια, crval αυζημ~νη σε σχέση IJE την κ1&0 σιl<ιl οινοποίηση. Αυτ6ς ο ~ρ6πoς ζ~!jwuης μπoρ~γ να ε φαρμοστε Γ χωρις ' KlvG'JVO, για TpIJYO " 0-,,,, που υπαρχει μικρο μοσοστο σαπισμενων σταrnυλi~ν Kα~ αυτ6 γιατ( η πp(~τη φ&ση της 'ζύμωσης γίνεται σε ατμόσqαιρα CU?, λ' Ο ' συνεπως απαλ αγμενη? που ε~νoεl την εμφ&νιση του καστανο6 80λ~ματcς. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΑογΘΗΣΗ -----~~-----_._---_._-._---...,, 8' Σ'αυτ6 το εγ6ος οlνοπογησης ΟΙ auvb~- Ειναι απαραιτητο να κα uatepllaoulle KE την επέμβαση των paktilpt6rwv 8εl~νo~ r αύξησης του πληθυσμού των μυk~tων / ~ vτας τα, σταφ~λια με 3 - Β γρ. EJ<ay6- και των βακτηριδίων είναι πολ6 διαφορε-, έ λ" λιτρο Kα8~ς γεμγζει η 6εξαμεν~.ΜεΡικtς τικες σε "σχ-ση με την K~ ασικη οινοποι- ", λ ηση.στο πρώτο στάδιο ιηc; ζ6μωσηc:; οε α- φope~ Kαταφευ~oυμε σε α~κυl( ωση ~~U μ6σφαιρα C02 οι μύj<ητες που βργσκονταl χυμου προκειμενου να πετυχουμε Κα υ~, 'λ " EJ.' τερη ομογενοποίηση κα ι να Ενεργοπο ι ή- 11aVW στο σταφυ, Ι η εχ ουν προστε ε ι σαν σουμε τηv αλκοολ ι KIl ζύμωση.αυτό 6μως μαγι~,αναlττ6σoνται απουσία οξυγ6νου.σε, '\ ' δε~τερo ~τ&διo μετ& τον αeρισμ6,απ~τ~- εχει σαν απoτe~εσμα το ποσοστο TtJV λεσμα του τpαβ~γματoς του υγρου, κατ " ευσπασμέvων σταφυλl~ν να εγvαl υψηλό. Γ ' J:. ~,., ",.,.,. λ' Οε αν απο TCJV υε~αμενη και μετα την ΠΙ-, Οταν ο χυμος εχει χαμη η o~υτητα " εση,οι ~I~KηΤEC:; πολλαπλασι&ζοvται μ~σα πpoσb τouμε τρυγικό αξ6 στην αpx~ τηc:; στην υγp~ φάση που περιέχει ~δη αλκοόλγι. αναερ6βιας ζύμωσης. Τα γαλακτικά βακτηργδια βργσκονται στη Στη 6ιάρκεια της πp~της φάσης της 61άρκεια της περl660υ αναμoν~ς στις Γδιες ζύμωσης πρέπει va παpαkoλoυb~tαι η συvο~κες.που εγναl ευvο'κές για την α- αvαεροβγωση με τη xp~ση της φλ6γας ε- νάπτυζ~ του. ν6ς κεριού,η ΟερμοκρασΓα και το ειδl-,.,,.,.,. κό βάρος. Οι μυj<ητες ειναl μετα την πρωτη φαση, της-ανbpαkϊk~ς εκχύλισης σ'έvα πληβυσμό 13

15 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η αgξηση της θερμοκρασ(ας των δεξαb, (,, μενων ε ναι μικροτερη απο οτι σε μια κλασσική ζgμωση.αυτό αποτελε( και το μεγαλgτερο πλεονtκτημα της χρησιμοποιησης της μεθόδου σε θερμtς περιοχtς. Άλλωστε η ιδανική Bε~μo.ρασ(α που nptnet να txei ο χυμός στη δl6ρ -κεια της ζgμωσης ε(ναl 3Β c δηλαδή πιο ψηλή απ'αυτή της κλασσικής οlνοπο(ησης.στη π~ρ(πτωση που η θερ~oκρασ(α είναι μικρότερη από C nptnei να την αυξήσουμε με κ6ποιο σgστημα etρμανσης.με την tναρξη της ζgμωσης η 8ερμότητα που EKAGETal προ- καλλε( την απαιτοgμενη αgξηση της Βερμοκρασ(ας.Αντ(8ετα η δεgτερη φ6ση της ζgμωσης nptnei να Υ(νεταl σε «αμηλtς θερμοκρασίες ygpw στους 20 0 C.H δl6ρκεια της πp~τη~ φ&σης εγvαι περίπου 8 ημtρες και μπορεί να επιμηκυνθε( σε Ι 8 με 21 IIιfρες. Η εξtλιξη της 8ερμοκρασCας,του ειδ ι KOG βάρους, του χρ,ψατος, του αριjματος και της γεgσης Kαθ~ς και η επlβρ6δυνση της tκλqσης του C02 ε(ναι τα κριτήρια για την επιλογή της στιγμής του ΤΡciβ~γ~JαΤΟζ του uypo6 απ6 την δεξαμενή. ΠΡΑΚΤΙΚΗ Εα/ΑΡΜΟΓΗ :!.~!::_~~~~!::t!!::_!::~_~:!.~q!::~~!~~_~q2 Το Υfμισμα της δεξαμενής nptnet να γ(νεται με όσο το δύνατόν πιο άθικτο το σταφ~λι.aυτ6 npoun08ttei την συλο-,, )" γη και μεταφορα των σταφυ\ιων με αψογο τρόπο.επ(σης αποφυγή της απότομης πτ~σης τους μtσα στην δεξαμεν~. Η δεξαμενή nptnei να κλε(νει ερμη~ τικά και να γεμ(ζεl με C02 πράγμα που γ(νεταl και με τη διοχtτευση του C02 που παράγεται από την ζgμωση άλλης δεξαμενηζ. Δεν αφαιροgμε τα στέμφυλα για ν'αποφ6γοuμε τα σπ~σιμo των σταφυλι~y πράγμα όμως που αποτελε( με[ονtκτημα για την μt80δο αυτή. Το C02 που θα γεμ(σει τον κενό x~ρο της δεξαμενής πρέπει να ωπολογ( σουμε ότι Βα είνα1 3 με 4 φορές τον όγκο της δεξαμενής επειδή οι ρόγες απορροφο6ν μια 1rοσότητα. Στη δι6ρκεια του γεμίσματος της 6εξαμεν~ς tva μ~ρoς του σταφuλιοg,στοv πυ8μ να,ανo(γει από το β~poς των 6λλων σταφυλιι5ν και ελeυ8ep~νeι το χυμ6 του. Το ποσοστ6 αυί ό εγναι αν6λογο με τον βαθμ6 οριμότητας και το ε(δος του σταφυλιο6.κατ6 την 61&ρκεια της εν60kυταpιk~ς ζ6μωσης επγσης οι ρ6γεζ σlτ~ζoυν σιγ& σιγ~. Έτσ! κατ& την δι&ρκεια της ζ6μωσης σε ατμ6σφcrιρα CO 2 οι ρόγες βρισχονταl "ε τρεις καταστάσεις: Ι.Ολόκληρες βυθισμ'νες μέσα σο ατμόσφαιρα C02. 2.r6γες σπασμένες που ο χυμός τους υ φισταται αλkooλιk~ ζgμωση από την δράση των μυκήτων. 3.Ρόγες ολόκληρες βυθισμένες μtσα στο χυμ6 από τις ρόγες που txouv σπ6σει. Από την μtοοδο αυτή παραλαμβάνουμε δgο ποιοτήτων κρασγ.αυτό που προέρχεται από τα σπασμένα σταφgλια και αυτό από την π(εση με μηχανικ6 μtσα της υπόλοιπης, σταφυλομάζας. Το ειδικ6 β6ρος του KpacrloG της π(εσης (το GeGrspo) είναι μεγαλgτερο από αυτ6 του πρ~τoυ. Το κρασί της πίεσης,tνα μέρος του o~ πο(ου προέρχεται από ρόγες που μέχρι_ τtλος έχουν μείνει χωρις να σπ6σουν ε( var αυτό που [χει Τα οργαvολητrτικ& χαρακτηριστικά του KpaDIOG της ζgμωσης σε ατμόσφαιρα CO 2.TO κρασγ αυτό έχει: 14 Ι.ΜεγαλGτερο αλκοολικό τιτλο 2.Πιο χαμηλή οξgτητα λόγω του μηλικοg οξέως που έχει υποστε( δι&σιrαση σε αλκοόλη.,, Ι ' 3.Χρωματικη ενταση,ταν νες σε μlκροτερο ποσοστό σε σχέση με μια κλασσική οlνοπο(ηση που έχει γ(νεl με τις ( διες συνθήκες και ιδια(τερα αυτή της θερμlκρασ(ας. 4.Μικρότερη περιεκτικότητα σε συστατι~ κά που αποτελούν το εκχύλισμα.γενικά η ζgμωση σε ατμόσφαιρα CO~ ελαττώνει τα φαινόμενα μιας κλασσlκης εκχgλισης και _κυρίως 6ταν γ(νεταl σε χαμηλές θερμοκρασίες.παρατηροgμεσημαντική μείωση των ανθokυαν~ν στη διάρκεια της δε6τερης φ6σης της ζgμωσης., (Ι 6 Σuνεχεια στη σελ δα..

16 ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕγΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ - ΔΟΚΙΜΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Στη δl&ρκεια του Σεμιναρ(ου ΓευσΤIK~ς Δοκ ι μασ (ας ποl] οργ&νωσε η Ένωση στο τέλος του περασμ νoυ xp6vou,o K~pιoς Σ. Σωτηρ6πουλος μας παρουσ(ασε δε(γματα α π6 τις πειραματικές οlνοποιήσεις του ΙνστιτοGτοu Ο(νου.Με το &p~po που ακολου- ( ', 8ε θα προσπαβησουμε να σας περιγραψοuμε τα κρασιά όπως τα παρουσ(ασε ο κος Σωτηρ6πουλος γνωργζοντας βέβαια 6τl μια τέτοια παρουσ(αση δεν έχει την δύναμη της άμρεσης ΟΙ ΝΟΙ 60Klμ~ς. ΑΕγκοι Ι. ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 1982 (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ~~-_._ _._-----_.- ~::e~:::!~ρ..ι.ξι!~~_!ξ!::!_'5.ξ~ξ.ι.ξg:.. χρ~μα - Κ(τρινο λαμπερ6 εuχ&ριστο. Άρωμα - Χαρκτηρ ι στ 1,,6, Ι κανοπο ι ηι'l K~Ι: [Y Γασης,σ6ν8εTo,~υx6pισTΩ. Γε6ση - Πολ6 αρμονικ6,δροσερό,ευχ&ρlστo~ Συμπ~ρασμα - ~Eνα κραυ( με xαραkτ~pα και σπου6αγα αρμονγα των xαραkτηριστιk~y του. Πολύ καλό,καταλληλο για O.f<.A.n. Το Σciββατιαv6 ε(ναl η π(6 διαδεδομένη Το Μοσχοφ(λερο ε(ναl εpυ8p~ ΠΟΙΚΙελληνlx~ λευk~ ποικlλ(α.ε(ναl πολύ αν8εκ-'λζα και η οινοπο(ησή της για παραγωτική σε l,ηροβερμικ& κλ(ματα. γ~ λευκού κρασιού Ο.Π.Α.Π. παρουσl- ~πoτελε( την μoνα6ι.~,σxεδ6ν,πoiklλ(α άζεl σημαντιχ& προβλήματα. των αμπελ~νων της Αττικής,της 80ιωτ(ας Το παρ6ν δεγγμα παρουσl&ζεταl και και της ΕυβοΓας.ΕπΓσης συμμετέχει στους για κρισεlς στην αντox~ του στον χρ6-,, λ ' αμπελωνεζ αλ ων περιοχων. νο. :~Ξ~'5.!2e.ι.Ξ~Ξ~_!Ξ!::!_'5.e~Ξ.ι.Ξ~:.. ~~ε~'5.!ώe.ι.ξ~ξ~_!ξ!::!_~ξ~ξ.ι.ξ~:... χp~μα - κγτρlνο ανοlκτ6,χωρ(ς ανταύγειες αλλά και χωρ(ς εμφανή o~ε(δωση., )' ι:.', Αρωμα - Σχετιχα απ\ο,αυυνατω,παυτωζ ευχάριστο. Γέύση - Αρκετά φρέσκο,δροσερό,αρμοvιχό, χωργς τ(ποτε'το IDtDricpo χαρακτηριστlκ6. 2. ΑΡΚΑΔΙΑ. Συμπέρασμα - Ένα καλοδιατηρημένο κρασγ, χωρ(ς σπουδαγο χαρακτήρα,, χαρακτηριστικο της ΠΟΙΚΙλ(ας του. ~,, Πειραματικ,ι συνοινοποιηση τριων ποι- Kιλl~ν,πoυ καλιεργή8ηκαν στην ΑρκαδΙα. [(ναι το Λαγόρ8ι 33%,από τα Καλάβρυτα, η Ρομπ6λα 34%,απ6 την Κεφαλλονιά και η Ντεμπ(να 33%,απ6 την Ζ(τσα.Η πειραματική συνοινοπο,ηση εγχε σαν επlδγω~~ την παραγωγή ο,νων Ο.Π.Α.Π. Xp~μα - Κανονlκό. Άρωμα - Ελαφρ6.0ρlμασμένο. Γεύση - Έντονη οξύτητα( ολική οξ. 7,5 γρ.ιλlτ. και ρη 3,15), χαρακτηργζεταl επι8ετlκή. Συμπέρα~μα ~ Παρά την μεγάλη ηλlκιά του διατηρήτα, καλα. ΕργEJΡΟΙ Ι. ΝΠΙΕΑ ΟΙ ΝΟΙ Η περιοχή της Νεμέας με την καλλιεργούμενη ερυ8ρ& ποικιλ(α "Αγιωργ(τlκο" αποτελε(,λόγω του επιτυχούζ συνδιασμο6 KλlμαToλoγΙK~ν συνbηk~y κα! ποlκlλγας,τυπlκ6 αμπελ~να παραγωγής εkλεkτ~ν ερυ8ρών ο(νων Ο.Π.Α.Π. Ι.α ΝΕΜΕΑ

17 Το γλεύκος παρέμεινε με,ην σ,αφυλομjζα σε θερμok~ασ(α πεpip&λλoν~oς για 24.~pες,~ταν μια εκχ6λιση εν ψuxρ~.h 01 νοπο(ηση ~γινε χωρ(ς τα σ,έμφυλα. χ ', _~E~~!~E~Ξ~~~_!Ξ~_~E~Ξ~Ξ~~ Xρ~μα I~δες χαρακτηριστιι<6 vlou κρασ ιού. Άρωμα - ΒανΓλλια απ6 την παpαμoν~ στο Pαpέλι,αp~ματα φρούτων και γλυ K~ν (μαρμελαδα). Γεύσι] - Στρογγυλ6,μελένιο. Συμπέρασμα - Ευχάριστο κρασί για να καταναλω8ε( 9ρέσκο χωρ(ς τον χαρακτηρισμ6 του Ο.Π.Α.Π. INEf'IEA" 2. "Πλαγιές του Γ'lελΓτωνα" Ο.Π.Α.Π _._-- Α λ κιλγας Αημ'/ι6 70% και CA8ER~EΤ 30%. χ ', _s:e~!:.2:~f2.'.~t!ξ5._2:ξ:!_!5.ε~~.'..ξ:!.: ", ποτε ε ί iα Ι απd συνο! ΥΟΠΟ Ι rιση ίηι:; πα ι - χρ~μα Εξελιγμένο καστανέρυρθο. Άρωμα - Πλούσιο μπουκέτο με τα χαρακτηρ ι στ ι ι<ά του ιιμεγαλου κρασιau". Γεύση - Το πλοuσ ι ο ΙΙσr~μα11 σε συνδ ι αι;.. σμ6 με την xαμηλ~ οξύτητα ΚαΙ τον u~lηλ6 οlνοπνευματικ6 Tirλο του δγνουν την βαρι6 δoμ~ του σωστο6 κρασιο6 για παλα( ωση. Συμπέρασμα - Ένα καλό 6εΓΥμα ερυθρού,j, κρασωου Ο.Π.Α.Π. με εκδηλη σωσtlι παλαίωση$ Xρ~μα - Εξελιγμένο ερυβρ6 σωστ6 για κρασ( Τ'ις ηλικ(ας του. Άρωμα - Ικανοποιητικ6 μπουκέτο,χαρακτηριστιι<6 του Ο.Π.Α.Π. " NEΓ~EA" με λγγο έντονη την συμμετox~ του βαρελιού. Τα στοιχεγα που παραθfσαμε είναι απ6 τις σημει~σεις του συναδέλφου Τ6σου Τριανταφύλλου. Γευση - ΑρμΟΥικ6 κρασ(,με lκανοποιητικ6 lι σωμα ΙI σωστή οl,ύτητα και "ευυε V ι κές τανν ι νc~ 1i Σuμπ~ρασμα - Ικανοποιητικ6ς εκμρ6σωπας του Ο.Π.Α.Π. Ι'ΝΕΜΕΑ". Μ,, r 14 Συνεχεια απα την σελ δα ~ Τα Kριτ~ρια της σιαφοροπογησης των αρωμάϊων ενός κρασιο6 που έχει προέλθει α π6 KλασσΙK~ οινοποίηση και ενός' &λλου με εκχυ'λ ιση σε ατμοσφαιρα ' Cο' 2 απο ανα λ u- ΤΙK~ και opγανoληπτιk~ αποη!η δεν txouv ακόμα δγευκρινιστε(.γεν\καανάμεσα στις δ60 με86δους υπ6ρχουν οι εξ~ς διαφορές: Ι.Η διαχυση και μεταφορά αρωματιk~ν συστατικών από την φλο6δα στο εσωτερικό του σταφυλιο6 στη διάρκεια της ενδokυταρik~ς ζύμωσης. τρόπο οινοπογησης ~πoρε( να ε(ναι ροζέ ~ ακ61ιη και λευk~. Δεν θα επεκταθούμε στη ζύμωση για ",, την παραγωγη αυτων των τυπων κρασιων μ6νο δύο στοlχεγα για τον χρ6νο εχχύλισης σε ατμ6σφαιρα C02. Για την παραγωγ~ ογνων ροζέ,περγπου 60 ~ρες εκχύλισης αν6λογα με την ποι 6τητα του σταφυλl0ύ.για τα λευκά ζ6 μωση αφού προηγηβεγ εκχύλιση περγπου 48 ωρ~ν. 2.Η αναερόβια ζ'i~ των ζυμ~ν. 3.Ζύμωση σε δύο χρ6νους που 6πως εγναι γνωστό από την εμπειρία παράγουν αρώμα Τα ιδιαίτερα και έντονα. Τα κρασιά που παράγονται μ'αυτό τον 16 Αργύρης ΤσακΓρης, -

18 ΞΕΝΕΣ Δl1r,ΟΣlΕΥΣΕ1Σ-ΞΕΝΕΣ ΔΗr~ΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΞΕΝΕΣ ΔΗr,ΟΣΙΕΥΣΕ1Σ- ΞΕΝΕΣ AHrl0ΣIEYfEIr ~... < ~.. Με το τε6χος αυτ6 μια ν α στ~λη αρχ(ζεl.[(ναι η παροuσ(αση των Gp8pwv που περν&νε μ σα απ6 τις σελ(δες των πεploδlk~v ~λλω'l εν~σeων ΟΙΥολ6γων κα! ~lας στlλνουν ται,τικ6.στην αpιστεp~ πελυρ6 της σελ(6ας Βα γ(νεται η παρουσ(αση του τ(τλου και του συyγpαφέα,~ των συγγραφέων εν~ στη 6εξι6 μια μιkp~ περ(ληψη του πε-, ρlεχομενοlje. REVUE ES (EI\lOΙOΙZUES ΕΤ DIΞS TECH~:IGUf-5 V!'ΠVIWCOLεS η CENOΙCα/O.UES Νο 39 MARS 1986 OPT1n1SAT10N ΟΕ ιάssεμβιαgε OES V1NS : (BRUN S.) NON,TOUS LES V1NS ΟΕ COULEUR SONT PAS OES "VINS ROUGES" (C.QUITTANSON) ROUGE ΝΕ Η χρησιμοπο(ηση μιας ν ας με8660υ στην Eπιλoγ~ των πoσoτ~των μεταξ6 ΤΡ(~V κρασι~ν για την ανδμειξ~ τους προς παρα_ IfKEUll μ (γματος. : Η χρησιμοπογηση σ6γχρονων με86δων εκχδλισης στην ερυ8ρ6 οινοπd(ηση,οδηγε( στην παραγωγ~ cpυ8p~y Kρασι~y ΠΩυ στην πραγματικ6τητα δεν ε(ναι ερυβρ6 κρασιδ,μια,,,.,,., και απ έ χουν πα λ u απ αυτα που παραγοv"rαι με την KλασlK~ ερυορδ οινοπο(ηση. LΕ GYROPALETTE,~O~DERNISME-EFFICACITE-: ΑΕΝΤΑΒΙΙΙΤΕ. (G.HAROY) ΙΑ CRYOEXTRACTION SELECTIVE OES MOUTS,: PREM1ERES OBSERVATIONS,PERSPECT1VES. (S.CHAUVET-P.SUORAUO-T.JOUAN) Παρουσ(αση της γυροπαλέττας,που χρησι μoπoι~ται στην παλα(ωση και στη δεδτερη ~6μωση των αφpωδ~v Kpασι~y αντικα8ι-. στ~ντας την XEιρoναKΤΙK~ ερυασ(α στο γύρισμα των φιαλών. Τη στιγμ~ της π(~σης των σταφυλι~ν αν ψgξοuμε τον σταφuλοπολτ6 μπορο6με Υα πετ6χουμε τον διαχωρισμ6 του πιο τrλο6 σιου απ6 τον πιο φτωχ6 σε σδκχαρα μο6 στο. INFLUEf,CE ου ΗΑΡΡΟΗΤ "PHASE SΟLIΟΕί : ['lελέτη πδνω στη χρησιμοπο (ηση 'ης 8ερμ6 PHASE L1QUIOE" SUR ΙΑ QUALITE OES VINS τητας στην εkx~λlση κατδ την ερυ8ρδ οι- (,,,' ROUGES. νοπο ηση και η σχεση στερεας φασης/υ~ (P.GEUNAT-E.ZUFFEREY-J.GRETTENANO) γρ6ς φδσης 'κατ6 την εκχδλιση. ΙΑ ROUTE ου ΙΙΕΟΕ : ο ποιοτικ6 έλγχος των φελλ~ν που προορ(- (Β.ΟΕ CARVALHO) ζονται για αφρ~6η κρασιδ. F1LTRATION OES VINS SUR MEM8RANES : Η χρησιμοπο(ηση των μεμβραν~ν στο φιλ- EVOLUTIOr,! OES TECHNOLOG1ES. τρδρισμα και η εξέλιξη αυτ~ς της νέας (ΟΕ γ. DΑΕΑΝ) τεχνολογ(ας. REVUE FRΛΝςΑΙSΕ D'(ENOLOGIE Νο Ι ER TRIMESTRE 19Β6 INTERFERENCE ΟΕ TRAITEMENTS TAR01FS :Η χρησιμοπο(ηση προϊ6ντων με βδση το S Αυ SOUFRE SUR LES FLAVEURS OES VINS για το ρδντισμα των σταφυλιών λ(γο πρ(ν BLANCS. απ6 τον τρ6γο 6εν έχει να 6~(ξει Κ&ΠDια RESULTATS ΟΕ TROIS ANNES οέχρεαιμεν-.επ(6ραση στην ποl6τητα ΚαΙ το δρωμα των ΤΑΤΙΟΝ.. λευk~ν Kρασι~ν. (BARRILERE J.-M. -ΒΕΝΑΑΟ P.-VERNET S.) ELA80RATION ΟΕ PROOUITS ΟΕ CONFITURE- : RIE-CO~FISERIE 801SSONS ΝΟΝ FERMENTEES Α 8ASE ΟΕ JUS ρυιρευχ ΟΕ RA1SIN. (C.OLIVIERI-J.PLANQUE-MOURGUES J. cor,te τ.) Συνέχεια στη σελ(6α 22 Η παραγωγ~ νέων προϊ6ντων για την ζαχα-, β' '("λ ) ροπλαστικη με αση τον χυμο ψυχα-που πα του σταφυλιοδ.ιο μέρος. 17

19 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΜΕΑΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΕΑΑΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ 1986 Στη Γενική Συνέλευση της 22/2/86 μέλη μας ζήτησαν να δημοσιεύσει Τα ονόματα των μελων μας ώστε να είναι δυνατή η επαφή μεταξύ τους.πιο κάτω ο κατάλογος που ακολου8είέχεl έναν αρl8μό,τον αρι8μό μητρώου,την διεύ8υνση και το τηλέφωνο εργασί-,, 'κ λ', ας που εχει δηλωσεl ο cruvaue φος κατα την εγγραφη του. 154 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΑΟΣ Ανδρέας Γιαννακοπούλου ΓΑΣΤΟΥΝΗ 125 ΑΑΕΞΑΚΗΣ Στυλιανός AV.r~Ilva ΗΡΑΚΑΕΙΟ 192 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ Ανδρέας Γερανίου ΑΘΗΝΑ τηλ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΑΟΣ Χρήστος Αυλώνος ΑΘΗΝΑ τηλ.5ι ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΣ Αν,ώνlος. Σωκρα,ους ΑΘΗΝΑ τηλ AP8ANITO~-EAEYΘEPAToγ Μαρία McvaVDpou ΑΘΗΝΑ τηλ ΑΡΓγΡΑΚΗΣ Γεώργιος IIΜπουτ&ρης κ Υι6ς 'Ι ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ τηλ ΑΡΓΥΡΟΣ Γεώργιος Σοφοκλέους ΑΘΗΝΑ τηλ. 32.ΙΙ ΑΡΜγΡΙΩΤΗΣ Γ εώργ Ι ος ΜΑρκοπογΑΟ ΩΡΩπογ τηλ ΑΡΧΑ8ΑΗΣ Ν ι κόλαος Ικτίνου ΑΘΗΝΑ 205 8ΑΙΜΑΚΗΣ 8ασίλειος Εν.Γεωρ/κων Συν/μων ΑΜΥΝΤΑιογ τηλ ΑΑΑ8ΑΝΗ Α8ηνά "Ε.Τσάνταλης Α.Ε." Αγ.Παύλος Χαλκιδική ΝΕΑ ΚΑΑΑΙΚΡΑΤΕΙΑ τηλ ΑΣΙΑΕΙΑΔΗΣ Σταμάτιος Α8ηνάς ΗΡΑΚΑΕΙΟ τηλ ΑΣΙΑΕιογ Γεώργιος Αεωφ.Ιωνίας 251 ΙΙΙ.43 - ΑΘΗΝΑ 93 8ΕΚΙΟΣ ΓεώργlΟζ Αυλώνος AIΞJHΓ,A τηλ DΓΙΑΤΖΗΣ ιωάννης Ι'I.Mπoυτ&pη~ κ Υι6ς'Ι ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ τηλ ΓΑ8ΡΙΗΑΙΔΗΣ Α8ανάσιος Κοιν/ξΙα Συν/σμων Αιιπελουργών θήρας θηβα τηλ ' ΓλΑΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Σκαλί6η ΧΑΝΙΑ τηλ ΓΕΡΑΡΔΟΣ Δημήτριος Αρχαίας Κορίν80υ Λέχαιον ΡΑΧΑΤΙ 171 ΓΕΡ08ΑΣΙΑΕιογ Ευάγγελος PORTO-CARRAS Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ 132 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ Δημήτριος Συκέα ΜΟΛΆΟΙ 89 ΓIA~NOYKAKHΣ Δημήτριος Οδ. Ανδρούτσου AIΞJHr,A 221 ΓΚΙΚΑΣ Ανδρέας 8ασ.Παύλου ΣΠΑΤΑ τηλ ΓΚΑΙΝΑ80Σ Ελευ8έριος Γερανίου ΑθΗΝΑ τηλ ΙΙ8 52 ΓΚΟΑΑΣ Γ~ώργloς Σμύρνης ΠΑΤΡΑ τηλ ΓΚΡΙΑΑΑΣ Στμλλιαν6ς ρήγα Φεραίου ΑΜΑΑΙΑΔΑ - 18

20 143 ΓΡΑΤΣΙΑΣ ~ωμ&ς Ελ.Βενιζέλου Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 161 ΓPH~OΡHΣ Γερασιμος Συνετ/σμός Νεμέας ΝΠΙΕΑ 217 ΔΕΛΗΣ ΑΒανάσlος Λιοσίων ΑΒΗΝΑ 225 ΔΕΛΗΣ Αναστάσιος Μαύρα Λι6άριο< ΔΕΡΒΕΝΙ 34 ΔH~OY Μιχαήλ Σωκράτουι; ΑΘΗΝΑ τηλ ΔΗΜΟΥ ΠαναΥούλα Α.Τ.Ε. Δ/ση Γεωp/K~ν Bιoμηxανι~ν Ομήρου 8 τηλ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΑΟΣ Δημ~τpιoς P~yα Φεραίου 7 2' ΠΥΡΓΟΣ ΙΊ5 ΔΡΙΤΣ.'\Σ.Ι ερ66εος Π:~pτζ ILi ΑΘΗΝΛ τηλ IfJ 187 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣΠαναγιωτης Κηφισ(ας 3ΙΊ ΚΗα/ΙΣΙΑ τηλ. 80.Ι5.Β72 ~44 ΖΟΥΡΝΤΟΣ Κυριάκος ~loaadl 176 ΘΗΒΑΙ0Υ Ελένη Σπ.Δάβαρη Ι ΚΟΡΩΠΙ 226 ΙΩΛΝΝΟΥ Ιωάννης Α.Τ.Ε. Δ/ση Γεωρ/κων Βιομηχανιών Πανεπιστημίου 23 τηλ._ β 113 ΚΑΛϊΣΗΣ Ιωάννης Αρlστε(Ε.ου ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 197 ΚΑΜΝΗΣ Κωνσταντ(νος ΠαλαιολόΥου ΛΜΗ Α τηλ ΚΑΝΗΣ. Χαράλαμπος Πατρών 30α ΠΑΤΡΑ 155 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντ(νος lwav.lwavvou ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ Ηλ(αι; καρπο'j 21 II6.:,1 - ΑΘΗΝΑ 119 ΚΑΡΝΑΡΗΣ Παναγιώτης Πατρέως ΠΡ.ΤΡΑ 185 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ Πι~αήλ Α.Π.ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΑΗΝΗΣ τηλ. 66,,5Β ΚΑΤΣΑΡΟΣ Απ6στολος K~τσoυ ΧΑΛΙ\ΙΔΑ 182 ΚΑΨΑΛnΣ ~υplπ(δης Ava.'jayDpa ΙΆΥΡΟΣ 159 ΚΕΧΡΗ[ Στυλιανός ~lυ\{ηνώ ν θεσσαλονικη 36 ΚΙΖΑΣ Καν[λος Αισχύλου _. ΛΘΗΝΑ 186 ΚΙΣΣΑΣ Γε~Pyl~ς Διμηνιό ΚΙΑΤΟ 216 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Μαρ(α I'"IEVC:VDpou ΑθΗΝΑ τηλ ΒΟ ΚΟΛΙΑΣ ΠαναΥιωτης ΛΕΒΑΔΕΙΑ 194 ΚΟΛΙΑΣ Πετρος "ΜΑΡΚΟ" Συν/σμός ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 220 ΚΟΛΛΙ0ΠΟΥΑΟΣ Κωνσταντ(νος Έ.Γ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΑνΒε(ας ΠΑΤΡΑ τηλ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Κιλελέρ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2 KQnnAL Δημήτριος Ερμού ΙΙ ι ΑΘΗΝΑ τηλ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ιάκωβος Λεωφ. κων/πόλεως ΑΘΗΝΑ τηλ ΚΟΥΚΟΥΑΙΩΤΗΣ Ιωάννης Παρ8ενώνος 3 1I7.t,2 - ΑΘΗΝΑ τηλ

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Εκχύλιση συστατικών Οινοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικ6 δελτ(ο της Ένωσης Ελλήνων Οινολ6Υων. κυκλοφορε( κάθε τέσσερεις μήνες. - Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.. σελ. - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ

Ενημερωτικ6 δελτ(ο της Ένωσης Ελλήνων Οινολ6Υων. κυκλοφορε( κάθε τέσσερεις μήνες. - Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.. σελ. - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ Ενημερωτικ6 δελτ(ο της Ένωσης Ελλήνων Οινολ6Υων κυκλοφορε( κάθε τέσσερεις μήνες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ ------------------------ πρ6εδρος. Ε.ΓΚλ(ναβος Αντιπρ6εδρος Δ.Κρανιδιώτης Γεν.Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Εκχύλιση συστατικών Οινοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πάει το κρύο του χειμώνα

Πάει το κρύο του χειμώνα βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ 3:50 Πάει το κρύο του χειμώνα Fugge il verno dei dolori (Scherzi musicali) ελληνικοί στίχοι κατά το πρωτότυπο, Αντώνης Κοντογεωργίου Ritornello Claudio Monteverdi, 1567163

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του

Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3986, 26.4.2005 1858 214/2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 Διάταγμα του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικων Προϊόντων Νόμων του Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού

Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού 1 Τα «ΤΙ» του κρασιού! Τι είναι το κρασί; o Κρασί είναι ο ζυμωμένος χυμός σταφυλιών o Κρασί είναι η έκφραση ενός συγκεκριμένου αμπελώνα και της δουλειάς ενός συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15

του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 του Προ σω πι κού των Α µί σθων Y πο θη κο φυ λα κεί ων ό λης της χώρας O44R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ Α ΜΙ ΣΘΩΩΝ Y ΠO ΘΗ ΚO ΦY ΛΑ ΚΕΙ ΩΩΝ O

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Πνευματικό πιεστήριο γλευκοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 31 ης Μαρτίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.114/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 09 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 20 ης Μαΐου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.186/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και τηςαριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της ΑιτωλίαςΟινέα. Καθώς έβοσκε τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μια

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Ιουλίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 254/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα