Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -"

Transcript

1 ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 14 (2008), Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π ερίλη ψ η Ο τουρισμός συμβάλλει στ ι1ν οικονομικ ιj ανάπτυξη, στη διεθν ιj κατανόηση, στ η διεθν1j ε ι ρ 1jν η, στην ευ ημ ερία, και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερ ιώ ν, χωρίς διακρίσε ις στο φύλο, στη φυλ 1j, στη γλώσσα και στη θρησκεία. Μια από τις μορφές του τουρισμού είναι ο πολιτιστικός τουρισμός δηλαδιj η περι ιjγ η ση που έχει ως κύριο στόχο τη γνωριμία και τη ν απόλαυση της ιστορικ1jς, καλλ ιτ εχνικ1j ς και πνευματικιjς κληρονομιάς αλλά και της σύγχρον η ς πολιτιστ ι κιjς δρα στ η ριότητας ενός τόπου. Η μορφ1j αυηj του τουρισμού είναι έ ν α αποτελεσματ ικ ό μ έσο για την κα τανό η ση και προβολ1j τη ς πολιτιστικ1jς τ αυτότ ητας μια ς χώρας 1j ενός τόπου. Ο πολιτιστικό ς τουρισμός ενισχύει τι1 «συ μ βίωση» πολιτισμού κα ι τουρισμού και δεν ασκ ε ί «ασφυκτικές π ι έσε ι ς» στο φυσικό, κοινωνικό, ανθρώπινο και δομημένο περ ι βάλλον. που συχνά προκαλούν την «αλλοίωσή» του, όπως ο ι συνήθεις μορφ ές του μαζ ικ ού τουρισμού. Στη σημ ε ρι νιj εποχ ιj η ανάπτυξ η θαλάσσ ι ων δραστ η ριοηj τ ων που αξ ιοποιούν ην πολιτισμ ική κλη ρονομ ι ά, μπορεί να δημιουργ1jσει τουριστικ ές ροές που να ε ί αι φιλικ έ ς προς το περ ι βάλλον και να συμβάλλει στην β ι ώσιμη τ ουριστ ι κ1j ανάπτυη. Διεθνώς καταβάλλεται προσπάθεια για την ανάπτυξη του θαλάσσιου πολιτιστιού τουρισμού ως ι διαίτ ερ η μορ φ 1j εναλλακτι κού τουρισμού. Πολυξtνη Mofpo ΤΕΙ Πειpοι ά Polixeni Mira ΤΕΙ οι Piraeus Abstract Tourism contributes in the economic growι h, in the internationhi understanding, n the international peace, in the prosperity and in the respcct of human rights and recdoms, 1νi th o ut discriminations in the sex, in the race, in ιh e language and in thc eligion. One of the forms of to ιιri sm is the c ιιltur a l tourism that is to say the tοιιr that aims ι as main the acquaintance Hnd the enjoyment of historical, artistic and intellectual eritage but al ο the modern cultural ac ιi v ity of place. This form of tourism is an ffective means for the comprehension and promotion of c ιιltur a l identity of count ry r place. The cultural to ιιri s n1 strengthens the "living together of' c ultιιr e and t o ιιri sm nd ίι does not practice "stifling pressurcs" in the natural, social, human and s tru c tιιred n viro nn1 e nι. that often causes his "alterat ion", as the ιι s u a l forms of mass to urism. In the curren t season the g ro 1νt h of marine activi ties that develops the cultural eritage. can create to urist fl o 1νs that would bc friendly to the environment and ontribute in the sustainable tourist growth. Internationally is overwhelmed effort r the gro1vth of marine cultural tourism as particular form of a lt e rn a ti νe tourism. EL Classification: Ζ Ι Ο ey words: Cu ltural to urism, Sport eve nι s. 81

2 ΠΟΛ Υ ΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ - ΕΠ Ι ΒΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 14 (2008), Εισαγωγή 82 Ο τουρισμός, σύμφωνα μ ε τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογία ς για τον Τουρισμό, είναι μια ζω ντανή δύναμη για την ειρήνη και έ να ς παράγοντας φ ι λίας και κατανόηση ς μ εταξύ των λαών. Ο τουρισμός είναι ένα σύνολο δραστηριοηίτων που διαπερνούν τα χωρικά και πολιτισμικά όρια και ως εκ τούτου συμβάλλει στη διαπολιτισμική επικοινωνία. Πρόκ ειται για ένα πολυδιάστατο κοινωνικο-οικονομικ ό φα ινόμ ε νο που από την αρχαιότητα μέχρι σ1iμερα είναι συνυφασμένο μ ε τον ελεύθε ρο χρόνο. Ο τουρίστας χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρ ό νο του για να πραγματοποιήσ ει ένα ταξίδι μακριά από τον τ όπο διαμονής και εργασίας του με σκοπό να βιώσ ε ι την αλλαγή. Ο κοινωνιολόγος Mac Cannell (1976: 8), υποστηρίζει ότ ι οι τουρίστ ες προσπαθούν να αποδράσου ν από τις αλλοτριωτικές και μη αυθεντικές αλληλουχίες τη ς καθημεριν1ίς του ς ζωής αναζητώντας την αυθεντικότητα σε άλλους τόπου ς και χρ όνου ς. Μ έσα από την αναζ1iτηση αυθεντικών ε μπ ειρ ιώ ν ο τουρίστας προσπαθεί να επανασυ νδ εθεί μ ε το γνήσιο και με τ ο φυσικό (Γαλανή-Μουτάφη, 2002: 32). Η αυθεντι κότητα συνίσταται αφενός στην κοινωνικότητα και στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων με του ς τοπικού ς πληθυσμούς και αφετέρου στη γνώση του φυσι κού στοιχείου στον τόπο προορισμού. Ω ς πολιτιστικός τουρισμό ς χαρακτηρι'ζε ται η περιήγηση που έχε ι ως κύριο στόχο τη γνωριμία και την απόλαυση τη ς ιστορική ς, καλλιτ ε χνικ 1i ς και πνευματικ1iς κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης πολιτιστικ1iς δραστηριότητα ς ενός τόπου (Μυλωνόπουλος-Τσακίρης, 2004: 21 1 ). Σήμ ερα η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί βασικό άξονα τη ς πολιτιστικ1iς πολιτικ1iς των περισσοτέρων χωρών του κόσμου. Η πολιτιστική κληρονομιά ως έ ννοια διευρύνεται, εμπλουτίζεται και επε κτείνεται χρονικά με ν έες κατηγορίες από την προϊστορία, την αρχαιότητα και από τη σύγχρονη εποχ1i. Ο πολιτιστικός τουρισμός ή τουρισμός τη ς πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια ειδ ική μο ρφή τουρισμού που αναφέρεται στη διατήρηση, την αναβίωση και την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων για τουριστικούς λόγους (Cater, 1987, Gould, 1994). Επίση ς, διάφορ ες ε κδηλώσει ς και φεστιβάλς που αναφέρονται στην παράδοση προσελκύουν το ε νδια φέρο ν των του ρ ιστ ών. Μ ε τον τρόπο αυτό η ανάγκη για γνωριμία με του ς παλαιότερους και σύγχρονου ς πολιτισμούς χρησιμοποιείται ως κίνητρο για πολλές τουριστικ ές περιοχές (Lozato-Giotart, 1996:62). Η ν έα αυτή μορφ1i τουρισμού είναι χωρί ς αμφιβολία το πιο αποτελεσματικό μ έσο κατανόησης και προβολής τη ς πολιτιστική ς ταυτότητα ς μια ς χώρα ς ή ε νό ς τόπου, που συμβάλλει παράλληλα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Η μορ φ 1i αυτή του τουρισμού, ε νισχύε ι τη «συμβίωση» (Ashworth, ) πολιτισμού και τουρισμού και δεν ασκεί «ασφυκτικές πι έ σ ε ις» στο φυ σικό, κοινωνικό, ανθρώπινο και δομημένο περιβάλλον, που συχνά προκαλού ν την «αλλοίωσή» του, όπως οι συν1ίθεις μορ φές του μαζ ικού τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμό ς είναι

3 ΡΟLΙΧΕΝΙ MIRA - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 14 (2008), άρρηκτα συνδεδεμένος με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αποτελεί εναλλακτική μορφ11 τουρισμού.. 2. Θαλάσσια Πολιτιστικά Γεγονότα Οι δύο βασικοί πυλώνες του τουρισμού είναι το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον. Η ορθολογική αξιοποίηση των δύο αυτών παραμέτρων δημιουργεί τουριστικ ές ροές. Το τουριστικό φαινόμενο είναι μία πολυσύνθετη δραστηριότητα, η εξέλιξη της οποίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Επίσης πολυσύνθετε ς είναι και οι επιπτώσεις του όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό. Ο τουρισμός όμως, ως δραστηριότητα ουσιώδης για την ζωή των λαών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Μ ανίλας ( 1970), μπορεί υπό κατάλλη λες προϋποθέσεις να αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη στις περιοχές που λαμβά νει χώρα. Ο τουρισμός ως «ζωντανή» και συνεχώς εξελισσόμενη δραστηριότητα εμφανίζεται με διάφορες μορφές ανάλογα με την περιοχή και την τουριστική πολιτικ1ί που ακολουθείται. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η ανάπτυξη μιας μεγάλης ποικιλίας «ε ι δικών γεγονότων» που έχει αποτελέσει την κυρίαρχη στρατηγική πολλών τουριστικών πολιτικών με στόχο τη δ ημ ιουργία τουριστικών ροών. Η τακτικ1ί αυτή αποσκοπεί στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντο ς ενός προορισμού ή στ ην αύξη ση της επισκεψιμότητας ε νός τουριστικού προορισμού σε περίοδο μη-αιχμ1ίς μέσω της δημιουργίας ενός νέου πόλου έλξης, ή στην ανάσχεση της συρρίκνωσης της τουριστικής ζήτησης. Τα «ε ιδικά γεγονότα» συχνά προσδιορίζονται, ως δραστηριότητες αναψυχή ς μεγάλης κλίμακα ς, που διαρκούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους προορισμούς που τα φιλοξενούν (Roche, 1994: 1-19). Ο Getz ( 1991 ), προσπάθησε να δώσει ένα ορισμό του όρου «ε ιδικό γεγονός» κάνοντας διάκριση ανάμεσα στο φορέα που το διοργανώνει και στον «Καταναλωτή». Ορίζει λοιπόν ότι «ε ιδικό γεγονός» είναι ένα γεγονός που συμβαίνει μια φορά ή σε μη τακτικ1ί βάση έξω από το κανονικό πρόγραμμα ή τις δραστηριότητες του φορέα 11 του χορηγού που το οργαν ώνει. Για τον «καταναλωτή» το ειδικό γεγονός αποτελεί ευ καιρία για αναψυχή, κοινωνικ1ί ή πολιτιστικ1ί εμπειρία, και βρίσκεται έξω από τις συνήθεις επιλογές του ή πέρα από την καθ ημ ερινή του ε μπειρία. (Getz, 1991: 44). Έχει διαπιστωθ εί ότι πολλά «ε ιδικά γεγονότα» που βασίζονται σε ναυτικά γεγονότα και συνδυάζονται με τον αθλητισμό αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς ελκτικούς πόρους. Π ολλά από αυτά τα γεγονότα διοργανώνονται σε εηίσια βάση, συχνά σε διαφορετικ1ί περιοχή και προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες τουρίστες, καθώς η «άθλη ση-θ έαμα» (Λύτρας, 2002: 17) αποτελεί δημοφιλ1ί κοινωνικ1ί δραστηριότητα. Οι δραστηριότητε ς αυτές παίρνουν διάφορες μορφές όπως αγώνες μηχανοκ ίνητων σκαφών, αγώνες ερασιτεχνική ς αλιείας, αγώνες κολύμβησης, αγώνες παραδοσιακών σκαφών κ.λπ. «Ειδικά γεγο ν ότα» που συνδέονται με τον αθλητισμ ό και είναι «φορτωμένα με την παράδοση», 11 έχουν βαθιά ιστορική σημασία, έχουν αποκτ1ί σει ένα 83

4 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ ΕΠΙθΕΩΡΗΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΙΤΗΜΩΝ Τεύχος 14 (2008), μυστηριακό χαρακτιiρα που πολλές φορές φθά ν ε ι σε μυθικέ ς διαστάσεις, συμπληρώνονται από άλλα γεγονότα, όπως συναυλίε ς, θεατρικ ές εκδηλώσεις, φεστιβάλ κ.λπ. με αποτέλεσμα να καθίστανται αξιοσημείωτα διαπολιτισμικά γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά συχνά προβάλλονται από τα Μ έσα Μαζικ1iς Ενημέρωση ς και αποκτούν διεθνή εμβέλεια. Συν έ πεια όλων αυτών είναι να διαμορφώνεται η πολιτισμική εικόνα τη ς περιοχής που λαμβάνει χώρα το «ε ιδικό γεγονός» και να καθίσταται ουσιαστικός παράγοντας στη διαδικασία επιλογής της περιοχής ως τόπου προορισμού των τουριστών. Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από το περιβαλλοντικό πρόβλημα, η ανάπτυξη θαλάσσιων-αθλητικών δραστηριοτιiτων που αξιοποιούν την πολιτισμικ 1i κληρονομιά, μπορεί να δημιουργήσουν τουριστικέ ς ροές που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να συμβάλλουν στην βιώσιμη τουριστικ1i ανάπτυξη. Έτσι αναπτύσσεται θαλάσσιος πολιτιστικός-αθλητικός τουρισμός ως ιδιαίτερη μορ φ 1i ε ναλλακτικού τουρισμού. 3. Η διεθνής εμπειρία θαλάσσιου αθλητικού-πολιτιστικού τουρισμού 3.1. Το Am erica's Cup Ένα από τα σημαντικότερα διεθνούς ε νδιαφ έρο ντο ς αθλητικά γεγονότα είναι το America's Cup. Το America's Cup θεωρείτα ι ως το παλαιότερο διεθνές αθλητικό γεγονός. Το 1848 η Βασίλισσα Βικτορία εξουσιοδότ ησε τη θεσμοθέτηση του Κυπ έλλου «One Hundred Guinea Cup», ως έπαθλο για ένα αγώνα με γιωτς «ανοικτό σε όλα τα έθνη(!),,_ Το 1851 έ να αμερικάνικο σκάφος προκάλεσε σε αγώνα 16 αγγλικά σκάφη. Για το αμερικάνικο γ ιωτ κλαμπ αγωνίσθηκε το γιοτ America που νίκησ ε ολόκληρο τον Αγ γλ ικ ό στόλο. Το ασημένιο κύπελλο που υπ1iρξε το έπαθλο τη ς νίκη ς για το πλήρωμα του σκάφους που ήρθε πρώτο, έγ ιν ε γνωστό ως America's Cup. Σταδιακά μετατρά πηκε σε τρόπαιο γ ια γιωτ κλαμπ από διαφορετικές χώρες που συναγωνίζονται για να το κατακτήσο'!ν. Ο κάτοχος του κυπέλλου «υπερασπίζεται» την κατοχή του σε μια σειρά από αγώνες κατά του κυριάρχου διεθνού ς διεκδικηηi. Ο νικητή ς του αγώνα κερδίζει το κύπελλο και οφείλει να το υπερασπισθεί κατά οποιουδήποτε διεκδικητιi. Το ασυν1iθιστο στο αμερικάνικο κύπ ελ λο είναι το γεγονός ότι οι Η. Π.Α. π έτυχαν με επιτυχία να υπερασπισθούν το κύπελλο για πάνω από 130 χρόνια. Τ ελ ικά, η Αυστραλία κατέκτησε το κύπελλο το Η Αυστραλία διεξήγαγε τον αγώνα για τη διεκδίκηση του κυπέλλου στο Φρήμαντλ το 1987, όπου ο αμερικανός διεκδικητ1iς Stars and Stripes νίκησε τον Αυστραλό Kookabura και το κύπελλο επέστρεψε στι ς Η. Π. Α. Οι Η. Π.Α. πέτυχαν να διατηρήσουν το κύπελλο επιτυχώς μ έχρ ι το 1992 αλλά το έχασαν από τη Νέα Ζηλανδία το Το 2002 τον αγώνα κέρδισε η Ελβετική ομάδα ( R iνard, 2003). Ο αγώνας για το 2007 θα διε ξα - 84 ( 1) America s C up Global lnfo rn1 a tio n Scrvice στο \νww.a n1 e ri c<1sc upn e \ν s.co ιn

5 POLIXENI MIRA - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 14 (2008), χθεί στη Βαλ έ νθια της Ι σπανίας, που είναι το πρώτο ευρω παϊκ ό λιμάνι που θα φιλοξεν 1Ίσ ε ι τον αγών α.. Τα αποτελέσματα του αγύ)να είναι πολύ σημαντικά για την πόλ η που φ ι λοξε ν εί του ς αγώνες. Ο αγώνας στη Ν έα Ζηλανδία περιελάμβανε πάνω από 250 κούρ σ ες και διήρκ ε σ ε π έ ντε μήν ες. Η τ ελ ική κούρσα προσ έλκυσε πάνω από σκάφη θεατών, π ερ ισσότ ερα από 70 ε λικ ό πτερα, πάνω από δ ημοσιογράφους και γύρω στα 20 τηλ εοπτικ ά συνεργεία (Brent Wheele r and Co., 1997). Το Αμερικ άνικο κύπελλο αποτελεί κορυ φα ία διοργάνωσ η στο χώρο θαλάσσιου αθλητικ ού τουρισμού και έχει αποκηί σει ισχυ ρή επ ιρρο ή τα τ ελευτα ία χρόνια. Σήμερα η διοργάνωση τ έτοιων γεγονότων έχε ι σημαντικές οικονομικ ές επιδράσεις στις κοινότητ ες. Σύ μφωνα με σχετική μ ελέτη που ε κ πονήθηκ ε για τι ς επ ιπτώσ ε ις του Billabong Pro Surfin g, το 1997, στη Χρυσ1Ί Ακτή του Κ ουίνσλαντ, στ ην Αυστ ραλία, διαπιστώθηκε ό τι τον πενθ 1Ίμ ερο αγώνα παρακ ολούθ ησαν περίπου θεατές /του ρ ίστ ες και ότι η καθαρή οικονομική συνεισφορά τη ς διοργάνωσ η ς αν 1Ίλθ ε γύρω στα 2,3 ε κατομμύρια δολάρια (Kavanagh, 1997) Tall Ships Race Σημαντικ ό πόλο έ λξη ς τουριστών αποτελεί και η διοργάνωση αναπαράσταση ς ιστορικών ν αυτικών γεγονότων 11 ναυμαχιών, στο πλαίσιο θαλάσσιων φεστιβάλ ή και αγώνων. Το 1986, στην ε κδήλωση «Operati on Sail», που διοργανώθ ηκ ε για να εορτασθού ν τα 100 χρ όνια του αγάλματος τη ς Ελε υθε ρίας, συγκ ε ντρώθηκαν στο λιμάνι τη ς Ν έας Υ όρ κης ιστιο φόρα από 23 χώρ ες (Ne ill, 1991 ). Αν άλογ η ε μβ έλεια έ χ ε ι και η διοργάνωση «T all Ships Race» που είναι μια ε τήσια διεθν 1i ς ιστιοδρομία, στην οποία συμμετέχουν παραδοσιακά ιστιο φόρα σκάφη από όλο τον κόσμο. Η ιδ έα των αγώνων αυτών αν 1Ίκ ε ι στο Β ρετανό δικηγ όρος B erncιrd Mo rghn, ο οποίος το 1953, πρότεινε τη διοργάνωσ η ε ν ός αγώνα που θα επέτρ ε π ε τη συμ μ ε τοχή των τ ελευ ταίων μεγ ά λων ιστιοφόρω ν απ ό όλο τον κόσμο. Συ ζήτησε τ ην ιδ έα τ ου αυτή μ ε τον Commander Pete r Godwin και το 1954 έθεσα ν την πρόταση στον λόρ δο Mountbatte n ο οποίος ε κ είνη την περίοδο ήταν ο πρώτο ς ναύαρ χο ς. Την ιδ έα κλήθ η κε να υλο ποι1ίσ ε ι ο πλοίαρχο ς Illingworth, ένα ς από του ς μεγαλύτερου ς ε ιδικού ς στου ς αγώνες ανοικτή ς θάλασσας < 2 >. Το φθ ιν όπωρο του 1954 δ ημ ιουργ 1i θ ηκ ε μια επ ιτροπ1ί η Sail Training Internatio nal Race Committee (S.T. l.r.c.) μ ε σκοπό τη διορ γάνωση του πρώτου αγώνα Tall Ships. Ο αγώνας αυτός πραγματοποιήθηκ ε α πό το To rbay στη Λισαβ ό να, τον Ι ούλιο του Ο αγών ας 1Ίτ αν τ ό σο ε ντυ πωσιακός που προσέλκυσε το ε νδιαφέρον του κοινού και των Μ έσων Ενημέρωση ς τη ς επο χή ς και ονομάσθ ηκ ε «Tall Ships Race». Η επιτυχία υπήρξε (2) '"'" 'ν. i s t a. co.uk 85

6 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχο ς 14 (2008), τόσο μεγ άλη που η επ ιτροπ1ί διοργάνωση ς μετετράπη σε Sail Training Association (STA) με σκοπό τη διοργάνωση των αγώνων σε μόνιμη βάσ η. Αρχικά η διοργάνωση αγώνων ήταν κάθε δύο χρόνια, αλλά λόγω τη ς μεγάλης ε πιτυχία ς που σημ είωσε, ο αγώνας έγινε ετήσιος. Κ άθε χρόνο στον αγώνα συμμετέχουν περίπου σκάφη από 20 χώρε ς ενώ στο πλ1ίρωμα συμμ ετέχουν από ν έο ι η λικίας από ετών από 30 χώρες. Ο αγώνα ς συνήθως φ ι λοξενείται σε 4 λιμάνια ί 3 J. Ο αγώνας αυτός, πέρα από τη αθλητικ ή τ ου διάστασ η έ χει και ουσ ιαστική πολιτ ισμικ 1Ί χροιά καθώ ς στόχος του δεν είναι μόνο η νίκη αλλά η συμμετοχή νέων από διαφορετικά έθ νη και η συνεργασία του ς στη θάλασσα και η επικοιν ωνία των πλη ρωμάτων των σκαφών με του ς κατοίκου ς των λιμένων υποδοχής. Στη διάρκειά του αγώνα τα πλοία προσεγγίζουν σε διάφορα λιμάνια, σύμφωνα με το ν προγραμματισμό τη ς ιστιοδρομίας. Τα πλοία είναι επισκέψιμα στα λιμάνια προσόρμιση ς και γίνονται εστίες ανάπτυξη ς ναυταθλητικών και πολιτιστικώ ν δραστη ριοτ ήτων, όπου οι επισκέπτες (μό νιμοι κάτοικοι και τουρίστε ς) μυούνται στη ναυτική ζωή του παρελθόντος. Μ ε τον τρόπο αυτό τα παραδοσιακά ιστιοφόρα σκάφη αξιοποιούνται χάρη στην συ μμ ε τοχή του ς σε αθλ ητικ ά γεγο νότα και κ αθίστανται εστίες πολιτισμού και αναψυχής. Χαρακτηριστικ1Ί απόδειξη του πολιτισμικού χαρακτήρα τη ς αθλη τική ς αυτή ς διοργάνωσ η ς είναι το γεγο ν ός ότι δίδεται ως έπαθλο του αγώνα έ να ασημ έ νιο αντίγραφο του ιστιοφόρου Cutty Sark από του ς πλοιάρχους όλω ν τω ν πλοίων, στο πλοίο που συνέβαλε περισσότερο στη διεθν 1Ί κατανόηση και φιλία Η Regatta Storica στη Βενετία Η πιο χαρακτηριστική θαλάσσια αθλητική -πολιτιστική δραστ η ριότητα που προκαλεί τουριστικ ές ροές είναι οι αγώνες σκαφών (ρεγκάτες), γνωστές από το 140 αιώ ν α. Εμφανίσθηκαν το 1315, στ η Β ε ν ετία, όταν ο Δόγ η ς Gioνan ni Soranzo διοργάνωσε αγώ ν ες με σκάφη με σκοπό να γ ιορτάσει τη στρα τιωτική του νίκη. Οι παρελάσεις και οι αγώ ν ες πέρα από τον εορτασ μό μια ς στρατιωτικής ν ίκ η ς ήταν και έ ν ας τρόπος να τιμηθσύν οι ξένοι αξ ι ωματούχοι που επισκέπτονταν την Βενετία (Zwingle, 2002: 33). Χαρακτηριστική είναι η τελ ε τή υποδοχής που οργανώθηκε για να τιμηθεί η βασίλισσα τη ς Κύπρου Ca terina Cornaro η οποία δώρισε την Κύπρο στη Β ε ν ετία. Η παράδοσ η αυτ ή συνεχίζεται σήμερα με τη διοργάνωση τη ς «regatta storica» την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, μ ε διπλό χαρακτήρα - πολιτιστικό και αθλητ ικό. Π εριλαμβάνει δύο διαφορ ετικά συστατ ικά στοιχ εία, την ιστορική πο μπ1ί και την λεμβοδρο μ ία / «R ega t a Storica». Το φεστιβάλ αρχίζε ι μ ε την ιστορ ική πομπή, που γίνεται κατά μήκος του μεγάλου καναλιο ύ, μ ε παραδοσιακά σκάφ η και κωπη λάτ ες ντυμ ένους μ ε 86 (3) http : //\V\V\V. t < ιll s hip s. no / και l11t p : // w\v\v. t a ll s hip s r 1ιces.co m /

7 POLIXENI MIRA - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 14 (2008), ιστορικά κοστούμια. Επικεφαλ1iς της πομπής βρίσκεται το «Bucindoro», το πλοίο του Δόγη και το «Bissone» επίσης κρατικό πλοίο και ακολουθούν παραδοσιακά σκάφη από την ενετιχή κωπηλατικ1i ένωση. Η Regata Storica περιλαμβάνει αγώνες που λαμβάνουν μέρος μετά τη πομπή και θεωραύνται ως οι «Ολυμπιακοί Αγώνες» της βενετσιάνικης κωπηλασίας. Οι συμμετέχοντες σre αυτή κωπηλατούν όρθιοι, με το «Βενετσιάνικο τρόπο». Ο νικητ~iς της Regata Storica κατακτά μια θέση στην ιστορία της κωπηλασίας αλλά και στην ιστορία της πόλης και η τιμ1i αυτ~i εξηγεί το σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι αγώνες περιλαμβάνουν 4 λεμβοδρομίες, καθεμία με διαφορετικό τύπο σκάφους. Έτσι, πρώτη είναι η λεμβοδρομία για τη νεολαία, με σκάφ η «pupparini», που έχουν δύο κουπιά. Ακολουθεί η λεμβοδρομία για τις γυναίκες, με σκάφη «rn ascarete» με ένα κουπί. Τρίτη είναι η λεμβοδρομία των α ν δρών, με ακάφη «Caorli ne» με έξι κουπιά και τέλος, η λεμβοδρομία των πρωταθλητών, με σκάφη «gondolini», με δύο κουπιά. Η πιο συναρπαστική είναι η regatta των πρωταθλητών με σκάφη «go nd olini», που αποτελεί το πιο τεχνικό και πιο κομψό Βενετσιάνικο σκάφος. Η Regatta Storica της Βενετίας αποδεικνύει πως η παράδοση μπορεί να διατηρηθεί μέσω σύγχρονων πολιτιστικών-αθλητικών διοργανώσεων Hong Kong Dragon Boat Races Ο διεθνής αγώνας Dragon Boat Races που γίν ε ται στο Hong Kong έχει την προ έ λευσή του στην κινεζική αρχαιότητα και βασίζεται σε ένα ημι-θρησκευτικό - πολιτιστικό γεγονό ς. Ο θρύλος αναφέρει ότι 2000 έτ η πριν στο κινεζικό βασίλειο Chu υπήρξε ένας πολύ αγαπημένος ποιητ~i ς του λαού ο Qu Yuan. Το αίσθημα δικαιοσύνης και η ευθύτητά του στοιχεία που τον διέκριναν, συχνά τον οδήγησαν σε σύγκρουση με τους διεφθαρμένους αυλικούς του αυτοκράτορα, που τον εξόρισαν από την αυλ1i. Για πολλά χρόνια περιπλανήθηκε στην επαρχία συνθέτοντας ποιήματα γεμάτα από την αγάπη του για τους ανθρώπους. Τέλος, απογοητευμένος που ο αυτοκράτορά ς του περιβαλλόταν από ανέντιμους συμβούλους και βλέποντας ότι αδυνατούσε να επηρεάσει του ς τρόπου ς της αυλής, ο Qιι Yu an αυτοκτόν η σε το 278 B.C. πέφτοντας στον ποταμό Li Μο Ri νe r στην επαρχία Hunan. Οι ντόπιοι ψαράδε ς που είδαν αυτήν την απελπισμένη πρά ξη προσπάθ η σαν με τις βάρκες τους να τον διασώσουν. «Κτύπησαν» το νερό με τα κουπιά τους και έριξαν στον ποταμό dumplings (φύλλα από μπαμπού 1i φύλλα λωτού γεμάτα ρύζι και κρέας <4J ) ώστε να αποτρέψουν τα πεινασμένα ψάρια να τον φάνε. Αλλά οι προσπάθειές του ς ~Ίταν μάταιες. Ο τραγικό ς θάνατος του Qu Tuan γιορτάζεται κάθε χρόνο την πέμπτη ημέρα, στο πέμπτο φεγγάρι του χρόνου. Κ ατά τη διάρκεια της εκδήλωση ς γίνονται αναπαραστάσεις των προσπαθειών των ψαράδων να σώσουν. Τα αλιευτικά σκάφη είναι διακοσμημένα στην πλώρη (4) W\V\V. \ν inkip ecli a. c o m 87

8 ΠΟΛΥ Ξ ΕΝΗ ΜΟΙΡΑ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 14 (2008), με κεφαλές δράκοντα και στην πρύμνη με ουρέ ς δράκοντα, δεδομένου ότι ο δράκος θεωρείται ως φύλακας ενάντια στα κακά πνεύματα του νερού (ΗΚΤΑ, 1993: 9).. Ο θαλάσσιος αυτός αγώνας πλαισιώνεται από 3 τελετές. Η πρώτη τελετιί, που έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, γίνεται για να δοθεί «πνοή ζω1ίς» στο νέο σκάφος-δράκο. Ακολουθεί ο αγώνας καθώς τα σκάφη ανοίγονται στη θάλασσα και επιστρέφουν ακολουθώντας μία πορεία παράλληλη προς το ναό, υπό τον ήχο των τύμπανων. Η τρίτη τελετ1ί έχει σκοπό να επιτρέψει στα σκάφη και στα πνεύματα των δράκων να «αναπαυθούν» μετά τον αγώνα. Ο αγώνας λάμβανε χώρα κάθε χρόνο στο Hong Kong. Η αναπαράσταση του γεγονότος και οι αγώνες ως πολιτιστικό-αθλητικό γεγονός παίζουν ρόλο-κλειδί στη διατι1ρηση της συνεργασίας των κατοίκων στα αλιευτικά χωριά. Η συνεργασία αυτή εμπεδώνεται τόσο μέσα από την κατασκευή των παραδοσιακών σκαφών, όσο και από τις τελετουργίες που συνοδεύουν τη χρήση τους. Μέσα από αυτό το φεστιβάλ, σφυρηλατούνται οι δεσμοί της κοινότητας, της ιστορικής συνέχειας και της κοινωνικής ταυτότητας (Falassi, 1987: 2). Η διεξαγωγι1 του αγώνα ενθαρρύνθηκε και ενισχύθηκε από την Hong Kong Tourist Assocίί:lt ί on (ΗΚΤΑ) μια κρατικ1ί υπηρεσία που δημιουργήθηκε το 1957 προκειμένου να αναπτύ ξ ει τον τουρισμό στο Hong Kong. Η Η ΚΤ Α έχοντας ως βάση το θρησκ ευτικό-πολιτιστικό γεγονό ς, μετέτρεψε τον αγώνα σε πολιτιστικό-αθλητικό γεγονός /φεστιβάλ, με σκοπό να αυξήσει την παραμονή των επισκεπτών στην πόλη, που επιθυμούσαν να δουν μια παραδοσιακή εκδ1ίλωση «με τοπικό χρώμα» (Lawrence, 1993) Είναι αξιοσημείωτη η συνύπαρξη πολιτισμικών και αθλητικών στοιχείων στην παραπάνω δραστηριότητα. Η πολιτισμική και αθλητική διάσταση προσέδωσε μεγάλο κύρος στη διοργάνωση αυτ~ί με αποτέλεσμα να αποκτήσει διεθνιί εμβέλεια. Έτσι, τα τελευταία 25 χρόνια, οι αγώνες απέκτησαν διεθν1ί χαρακτιίρα (Sofield & Siνan, 1994: 5-22) και διοργανώνονται στην Ασία στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερικ11, στην Αυστραλία. Σ~1μερα είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλητικά-πολιτιστικά γεγονότα. Σύμφωνα με την IDBF< 5 > (IDBF, 2005) συμμετέχουν πάνω από 60 εκατομμύρ ι α άτομα από 50 χώρες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η διατι1ρηση της Κινεζικής πολιτισμικής παράδοσης στις χώρες υποδοχής αλλά και η δ ι απολιτισμική επικοινωνία των λαών μέσα από τη διαδικασία συμμετοχ11ς που ενισχύει το αίσθημα συνεργασία ς και αλληλεγγύης, αναγκαία στοιχεία για τη θεμ ε λίωση της διεθνούς ειρήνης. Τα οικονομικά οφέλη από τη διοργάνωση των αγώνων είναι εξ ίσου σημαντικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 1999, περισσότεροι από θεατές παρακολούθησαν τον αγώνα στο Μόντρεαλ < 6 >. Μέσα από τους αγώ νες αυτούς επιτυγχάνεται η συγκ έ ντρωση μεγάλων χρηματικών ποσών για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 88 (5) IDBF / l nt e rn<ιtionhi Dι<ιgon Βοaι Fcde ration (hιιp; //\VW\ν. dra go 11l1ωιι.coιn). ( 6) h ι tp ; //\ν\νw. dra go nbωι t.org.u k/ idbf/mc mbers. h ι m

9 POLIXENI MIRA - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 14 (2008) Συμπεράσματα - Προτάσεις Η διεθνής ε μπ ε ι ρία αποδεικνύει ότ ι είναι δυνατή, με πολλούς τρόπου ς, η αξιοποίη σ η τη ς πολιτισμ ι κ 1i ς διάστασης των θαλάσσιων αθλ ητικών γεγονότ ων και η δημ ιουργία τουρ ι στικών ροών. Μ άλιστα, η ορθολογική αξιοποίη ση ε ν δυναμών ε ι τη φ ιλία των λαών και συμβάλλει στ ην εδραίωσ η τη ς ειρ 1iνη ς. Η χώρα μ ας με την πλούσια ναυτική παράδοση και ι στορία, μπορεί να αναπτύξει α ν άλογες δράσεις. Σre αυτό το εγχείρ ημ α βο η θούν η γεωγραφική θέση και η νη σιωτικότητα της χώρα ς. Απαιτείται όμως η συνδρομ 1i φορέων τόσο του δ ημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομ έα για τη διαμόρφωση κατάλλη λη ς πολιτικ ή ς με σκοπό την αναβίωση ν αυτικών πολιτιστικών - αθλ ητικ ών γεγονότων που θα καταστούν σ ημαντικ οί τ ουρ ιστικοί πόρο ι. Στην προσπάθεια αυηi σημα ντικ ό ρόλο υποχρεούντα ι να έ χουν οι Οργανισμοί Τοπική ς Αυτοδιοίκηση ς και οι τοπικ ές κοινωνίες ως οι πλέον αρμόδιοι φορείς για την ορθολογική αξιοποίη σ η τη ς τοπικ ιi ς ναυτικής ιστορίας. Στη χώρα μα ς άρχισε από το 1999 να διοργανώνεται η «ρεγκάτα Αιγαίου» ένα ς δ ι εθν 1i ς ιστιοπλοϊκός αγώνας στ ην περιοχή του Κ εντρικού και Ανατολικού Αιγαίου. Η δ ι οργάνωσή του ξεκίνησ ε από το Υπουργείο Αιγαίου και Νη σιωτικ ή ς Π ολιτικιi ς μ ε τη συνδρομ 1i του Υ φυπουργείου Αθλητισμού και σε συνεργασία μ ε την Ελληνικ1i Ι στιοπλοϊκ1i Ομοσπονδία και με Ναυτα θλητικ ούς Ομ ίλους νησιών του Αιγαίου (7>. Κ ατά τη δ ι άρκεια των αγώνων, που διαρκού ν περίπου 10 ημ έρες (30/8-11 /9) διοργανώνονται σε όλα τα νησιά - λιμάνια που απο τ ελούν στ αθμούς του αγών α πολ ιτ ιστι κές εκδη λώσεις (συναυλίες, παραστάσεις. κ.λπ.) που προσελκύουν πλήθος κόσμου. Βιβλιογραφία Ashworth, G.J., «Managi ng the Cultural Tourisrn», in G.J. Ashworth and Α Dietvorst (eds), Tou ι isιrι anc/ Spatial Tι an5fornωιions: /ιrιp lica ιions for Policy and Planning, Wallingford: CAB International, p Brent Wheeler and Co. ( 1997). «The Economic lmpact of the Arncrica's Cιιp on the Auckland Region and Territorial Local Authori ties Within the Region». R epoι ι ιο Aι ι cklan cl Regional Se ιv i ces Τπ.ιsι. Brent Wheelcr and Co. Ltd, Auckland. Cater, Ε.Α ( 1987), Tourism in tl1e least developed countries. Annals οf Τοιπίsιrι R es eaι c/1, 14 (2): Falassi, Ρ. ( 1987). Ti111e Ο ιιι of Tin ι e: E.5.5ay5 οι ι ιh e Fes ιi1 1al, ew York: Yan Nostrand Reinhold, p. 2 Getz, D. ( Ι 99 1 ). Fe.1 1i11al.1-, Spec:ial Even ιs and ΤοιπisΊ11, New York, Van Nostrand Reinhold. Hong Kong Tourist Association ( 1993). Hong Kong. Sig/11.1 eeing ancl Cu ltιιre, p. 9. ( 7) hι tp : //lν\v\ν.aege;ιnreg<ιt ι a.g r 89

10 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 14 (2008), Gould, G. ( 1994), Ενα /ι ι α ιίng To uι isιrι /ιnpac ιs: Sιιιdy Book, Bournemouth: Bournemouth University. Kava nagh, Τ. (1997). «Doll ars roll in as surf champs pull tourists». Sιιnday Mail, 22 Jυn e. Lawrence, Α. (1993). Th e Fι αgωnι Cl1i11es e Hong Κοη, Chinese Unive rsity Press. Αθ ήν α. Lozato-Giotart, J.-P. (J 996). Τουρ ι στική Γεωγραφ ία, εκδ. INTE RBOOKS, MacCann ell, D. ( 1977). Tl1e To u,.is ι, ew York, Schocken Books, σελ. 8. eill, Ρ. ( 199 1). «The S o υth Street Seaport Museun1, New York». ln Ρ. eill and Β. Ε. Κro hn (eds), C ι eαι Μιπίιίιn e Μιι se ιιιn s of ιh e Wo rlι/. Bal am Press, ew York. Riva rd, R.T. (2003). «Alinghi» takes the America's Cup!, CEO, A ιn erica 's Cιιp News, 2, March. Roc l1e, M a υri ce ( 1994). «Mega-events and Urban Policy». Α ιιηαls of Τοιιrίsιrι R es ea ι c/1 21: Sofi eld, Trevor Η. Β. a nd Siva n, Atara ( 1994). «From C υltur a l Event to 1 nte rn ati onal Spo rt - The Ho ng Kong Boat Race». J οιιπω l of Sp ο ι ι Τοιπi (3), Zwingle, Er. (2002). Β ενε τ ία. ational Geographic Traveler, Δ.Ο.Λ., σελ. 33. Γαλανή-Μ ουτάφη, 8. (2002). Έρ ευ νες γ ι α τον Τουρ ι σμ ό στην Ελλά δα και την Κύπρο, εκδ. Π ροπο μπός, σελ. 32. Λύτρας, Π. (2002). Η Κο ινωνία τη ς Αναψυχής, ε κ δ. lnterbooks, Α θ 1Ίν α, σελ. 17. Μ υλων όπουλος, Δ. - Τσακίρ η ς, Δ. «Η πολ ιτισ μική κ α ι ο ικο ν ο μική δ ι άστασ η τη ς λ ιμ ε νική ς πολ ιτικ ή ς στην περ ιφερε ια κή αν άπτυξη», πρακτικ ά 2ου Δι εθ ν ούς Επ ι στ ημον ικ ού Συ ν εδρίου Τ. Ε. Ι. Η πείρου/σδο{γμήμα Λ ογ ιστ ικ 1iς μ ε θέ μα «Δ ι ε υρυμ έν η Ευρώπ η και Π ε ρ ι φερειακ ές Αν ι σότητ ε ς», Π ρέβεζα, 3-4 Ι ουνίου 2004, σελ Ιστοσελίδες www. i s t a.co. υk ships. nq/ και httrrjl_www.tallsl1ipsraces.com/ http : //www. drάgo nb oa t. co n1 http :/jwww. dr ago nb oa t. o rg. υ ls&j bf/m e mb e r s.htm m e ri cascυpn ews. co m //www.aeg~a nr egά.t ta. gr 90

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός. Μια πρόσκληση πρόκληση!

Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός. Μια πρόσκληση πρόκληση! Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός Μια πρόσκληση πρόκληση! Βασικές αρχές: Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, όλα τα αρχαία ερείπια ως φορείς πανανθρώπινης μνήμης συνιστούν απόλυτη αξία a value per

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Sail Training International σε συνεργασία με την

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Sail Training International σε συνεργασία με την ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Sail Training International σε συνεργασία με την Η επίσκεψη των μεγάλων διεθνών ιστιοφόρων εκπαιδευτικών πλοίων (Sail Training

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου.

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου. 6 η ΡΕΓΚΑΤΑ ΓΙΩΡΑΝ ΣΙΛΝΤ 13-17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Η 6 η Ρεγκάτα Γιώραν Σίλντ διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Λέρου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης. 3/9/2014 Κώστας Χαϊνάς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Ακτοπλοϊκό Ζήτημα και τα θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης των νησιών μας. Το Λιμάνι της Κύμης 1 Ένα σύντομο ιστορικό Ελλάδα : 1ηχώρα στην Ευρώπη στην επιβατηγό ακτοπλοία - στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διαχείριση Μεγάλων Γεγονότων

Εισαγωγή στη Διαχείριση Μεγάλων Γεγονότων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΗΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Θρασύβουλος Κανάρης Διευθύνων Σύμβουλος All4yachting.com Το Ελληνικό Yachting με αριθμούς Αποτελεί το 4,5% του ΑΕΠ, ενώ συνολικά ο Τουρισμός προσφέρει το 18%.

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ «ΔΕΔΟΜΕΝΟ ή ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ»;

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ «ΔΕΔΟΜΕΝΟ ή ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ»; ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ «ΔΕΔΟΜΕΝΟ ή ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ»; Μάιος 2014 τάξη Γ Γυμνασίου Η εργασία με τίτλο «ευ αγωνίζεσθαι: δεδομένο ή ζητούμενο»; αποτελεί μία απόπειρα προσέγγισης των αρχών του Ολυμπισμού

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε

Κλάδος Τουρισμού.... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Κλάδος Τουρισμού... Επενδύοντας στην Ελληνική αγορά τουρισμού. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Ο Τουρισμός ως δραστηριότητα στην Ελλάδα Η εποχή μας συχνά αποκαλείται «μεταβιομηχανική», επειδή μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΕΓΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΠΟΡΟΥ 2015 OPTIMIST-LASER-CATAMARAN ΙΣΤΙΟΣΑΝΙ Α ΚΛΑΣΗΣ DIVISION ΙΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΕΓΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΠΟΡΟΥ 2015 OPTIMIST-LASER-CATAMARAN ΙΣΤΙΟΣΑΝΙ Α ΚΛΑΣΗΣ DIVISION ΙΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΕΓΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΠΟΡΟΥ 2015 OPTIMIST-LASER-CATAMARAN ΙΣΤΙΟΣΑΝΙ Α ΚΛΑΣΗΣ DIVISION ΙΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-13 Σεπτεµβρίου 2015 Θα διεξαχθεί στην: Βουρβουρού Σιθωνίας Χαλκιδικής ιοργανωτές όµιλοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έρευνα γνώμης των Επισκεπτών Κρουαζιέρας στο Κατάκολο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού

Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού Η έννοια και η ανάπτυξη του τουρισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας 1 Εισαγωγή Ο τουρισμός παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού Εορτασμός Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κρίσεις: συνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015

Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015 Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου προκηρύσσει τον αγώνα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των νήσων Αιγαίου της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας (ΕΙΟ) ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο 19500 Τηλ/Fax : 22920 69500 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Φοιτητης:Αρης

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ DRAGON (ΕΚΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ DRAGON (ΕΚΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ DRAGON (ΕΚΝ) Σταθεροί κανονισμοί διεξαγωγής των αγώνων με σκάφη κλάσης Dragon. Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: * Ο κανονισμός αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF 2009 2012. * Οι κανονισμοί της IDA. * Η προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος ελφινάριο διοργανώνει αγώνα για σκάφη ισοζυγισµένα κατά ORC International, IRC, ORC Club στις 20 & 21 Σεπτεµβρίου 2014, εις µνήµη Ηλία Μαντούβαλου. 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα Geo Routes, ο Πολιτισμός διαβατήριο για το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας στη Κίνα

Από τα Geo Routes, ο Πολιτισμός διαβατήριο για το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας στη Κίνα Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Από τα Geo Routes, ο Πολιτισμός διαβατήριο για το τουριστικό προφίλ της Ελλάδας στη Κίνα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του China Cultural Heritage Protection Center

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΕΓΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΠΟΡΟΥ 2015. Θα διεξαχθεί στoν: Όρµο Παναγίας Σιθωνίας Χαλκιδικής. ιοργανωτής όµιλος :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΕΓΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΠΟΡΟΥ 2015. Θα διεξαχθεί στoν: Όρµο Παναγίας Σιθωνίας Χαλκιδικής. ιοργανωτής όµιλος : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΕΓΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΠΟΡΟΥ 2015 4-6 Σεπτεµβρίου 2015 Θα διεξαχθεί στoν: Όρµο Παναγίας Σιθωνίας Χαλκιδικής ιοργανωτής όµιλος : ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΟΡΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ(ΝΑ.ΣΥ.Ο.Π) 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Θα ισχύουν οι

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ } Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί την άμεση συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2012 15-16 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανωτές Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος»

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίπολη: 18-4-2007 Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ε.Ε. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος. . Ενδιαφέρον θέμα

Στάδια Ε.Ε. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος. . Ενδιαφέρον θέμα Στάδια Ε.Ε. 1. Κριτήρια επιλογής θέματος. Ενδιαφέρον θέμα. Μας δίνετε η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τους Ολυμπιακούς αγώνες και την παιδεία μέσα από αυτούς.. Επίσης μπορούμε να γνωρίζουμε και να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα