Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα Πανεπιστημίου Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ Fax Αρ. Πρωτ. : 957 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 1. Του Ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 141/Α/2003), 2. Του Π.Δ. 118/2007, (ΦΕΚ 150/Α/2007) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου 3. Του ΝΔ 496/74 «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» και του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει με το Ν. 3871/2010, 4.Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) περί «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», αυτές ισχύουν, 5.Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 6.Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7.Toυ N. 3861/2010 Eνίσχυση της διαφάνειας. Και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/ ) 8.Την αριθμ /739/ (ΦΕΚ1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 9.Το αρ. 8/ Απόσπασμα του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ «Σύσταση Επιτροπών της Ε.Β.Ε.» (ΑΔΑ 69ΖΘ46ΨΖ2Μ-ΧΨΒ) 10. Το με αρ. πρωτ. 2217/ έγγραφο πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό ΑΔΑΜ : 14REQ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 11.Την αριθμ. 8/ (ΑΔΑ: ΒΣΟΡ46ΨΖ2Μ-ΠΝΥ) απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 12.Την με αριθμ. Πρωτ.2260/ (ΑΔΑ Ω7ΔΒ46ΨΖ2Μ-ΠΓ3 & ΑΔΑΜ:14REQ ) Απόφαση Ανάληψης,την 535/ (ΑΔΑ ΩΑ8Β46ΨΖ2Μ-57Ε) Απόφαση Ανάκλησης και την 734/ (Α.Δ.Α.: Ω7ΕΑ46ΨΖ2Μ-ΠΓΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με αριθμό Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΒΕ. Αποφασίζουμε 1

2 1.Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια 50 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών νέας τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών πληροφόρησης και εργασίας της ΕΒΕ, και 6 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών υψηλών προδιαγραφών για την υποστήριξη των μηχανογραφικών αναγκών της Ε.Β.Ε. ( συνολικά 56 Η/Υ ) συνολικής δαπάνης κατ ανώτατο όριο ,37 πλέον ΦΠΑ ή ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του παραρτήματος Α και τους πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Αρ. Έργου 2014ΣΕ και τον ΚΑΕ 9499γ του Προϋπολογισμού της ΕΒΕ του Οικον. Έτους Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών. Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων πάντα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδας. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 10 Ιουλίου 2015 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Πέμπτη και ώρα 2.30μ.μ. στη Γραμματεία της ΕΒΕ (Πρωτόκολλο) Πανεπιστημίου 32, Αθήνα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 2. Γενικά στοιχεία διαγωνισμού Αναθέτουσα Αρχή Διαγωνισμός Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Πρόχειρος διαγωνισμός σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών Αντικείμενο Προμήθεια : 56 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τόπος Παράδοσης Eθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 32, Αθήνα Παράδοση υλικών Προϋπολογισθείσα δαπάνη Προϋπολογισμός που βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Διάρκεια ισχύος προσφορών Φόρος Εισοδήματος Ν. 2198/94 άρθ. 24 Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Μέχρι του ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως κατανέμεται ανά ομάδα ΚΑΕ 9499γ Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος όπως ισχύει 3.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν- εκτός των προσκληθέντων - και: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ)κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 1

3 4.Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 4.1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους -συνοδευόμενες από αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Διακήρυξη το αργότερο έως την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 και ώρα 14.30μ.μ στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 32, Αθήνα. 4.2.Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κτλ. 4.3Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, μπορούν να γνωστοποιήσουν, μέσω τηλεομοιοτυπίας, την πρόθεσή τους στην ΕΒΕ. 5.Διάρκεια των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 60 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ 150/Α/ ). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά. 6.Διάρκεια και προϋπολογισμός της προμήθειας: Ο/οι Αναδόχος/οι με την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών τα προς προμήθεια υλικά όπως αυτά αναφέρονται στη σύμβαση. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο/οι Ανάδοχος/οι ανέρχεται κατά ανώτατο όριο έως του ποσού των ,37 πλέον Φ.Π.Α. ή ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 7.Σύνταξη και υποβολή προσφορών 7.1 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, 7.2.Στον ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη «Προσφορά» β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, γ) ο αριθμός της διακήρυξης, δ) η ημερομηνία του διαγωνισμού, ε) τα στοιχεία του αποστολέα, στ) η ομάδα ή οι ομάδες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά. Η διάρθρωση της Προσφοράς θα είναι η εξής: α)τα Δικαιολογητικά συμμετοχής σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Μέσα στο φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».Σε ένα από τα δύο αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται κάθε σελίδα του από τον Προσφέροντα. Το περιεχόμενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το Πρωτότυπο. β). Η Τεχνική Προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 2

4 Μέσα στο φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη«αντιγραφο». Σε ένα από τα δύο αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται κάθε σελίδα του από τον Προσφέροντα. Το περιεχόμενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το Πρωτότυπο. Κάθε φάκελος θα έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και επιπλέον θα έχει την εξής ένδειξη: -αύξων αριθμός και πλήρης τίτλος του έργου του οποίου η Τεχνική Προσφορά περιέχεται στον φάκελο. Γ)Η Οικονομική Προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στο φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».Σε ένα από τα δύο αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται κάθε σελίδα του από τον Προσφέροντα. Το περιεχόμενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το Πρωτότυπο. Κάθε τέτοιος φάκελος θα έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και επιπλέον θα έχει την εξής ένδειξη: -αύξων αριθμός και πλήρης τίτλος του έργου, του οποίου η Οικονομική Προσφορά περιέχεται στον φάκελο. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών του. 7.3 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει : Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ρητώς θα δηλώνεται ότι: η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ειδικότερα ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, η προσφορά τους ισχύει για 60 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: -δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) -δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) εδ. Α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) κατάσταση. -είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι -είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Π.Δ. 118/

5 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναλαμβάνεται ρητώς επί ποινή αποκλεισμού η υποχρέωση παράδοσης εντός 30 ημερών των υπό προμήθεια ειδών των οποίων θα αναδειχθεί μειοδότης. Παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης στο διαγωνισμό του υποψηφίου Αναδόχου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: -Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. -Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. -Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων καθώς και η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, πρέπει με ποινή αποκλεισμού, να ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 7.4 Η Τεχνική Προσφορά η οποία είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (Παράρτημα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές)/ 7.5. Η «Οικονομική Προσφορά» η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο -επί ποινή αποκλεισμού -τον πίνακα για τον οποίο υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα Β -Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. -Οι τιμές των προσφορών θα αφορούν την εκάστοτε μονάδα μέτρησης (τεμάχιο, κουτί, συσκευασία, δεσμίδα κ.α.). -Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει τιμή σε Ευρώ ή περιλαμβάνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. -Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία δεκαδικά ψηφία και θα δίδεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. -Εφόσον από τις προσφορές δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. -Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι Προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. -Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 8.Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μία (1) φάση που περιλαμβάνει τα 4

6 παρακάτω επιμέρους στάδια: 1.Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 2.Έλεγχος δικαιολογητικών 3.Άνοιγμα τεχνικής προσφοράς 4. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 5.Επιλογή αναδόχου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07, ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 9.Απόρριψη Προσφορών Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, μετά σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: -είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, -αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, -αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα -δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, -δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ειδικότερα την Υπεύθυνη Δήλωση για την παράδοση των ειδών εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης -δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή. -η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, -ορίζει χρόνο παράδοσης / υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, -ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 60 ημερών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, -παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, -δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 9.Υπογραφή Σύμβασης Ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι που θα αναδειχθεί/ούν μειοδότης/τες, είναι υποχρεωμένος/οι να προσέλθουν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν/ούς της απόφασης κατακύρωσης να υπογράψει/ουν τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιάστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, κηρύσσεται έκπτωτος, με Απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή σε αυτή την περίπτωση καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 5

7 10.Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία η παράδοση των προς προμήθεια ειδών μπορεί να γίνει τμηματικά εντός του προαναφερόμενου ως ανωτέρω χρόνου στην έδρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 11.Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Συγκεκριμένα, η ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής: Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.4013/2011 και κράτηση 4% που αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Η παρούσα έχει αναρτηθεί στο ιστότοπο της Ε.Β.Ε. (nlg.gr), στο Μητρώο Συμβάσεων τοιχοκολληθεί στο κεντρικό κτήριο της Ε.Β.Ε. και Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Δρ Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου 6

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια 56 Η/Υ Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των παρακάτω ειδών : Α/Α Είδος - Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 1 56 Η/Υ 1 56 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕΜΑΧΙΑ : 50 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά Χαρακτηριστικά 1. ΚΟΥΤΙ - Θήκη : Όλα σε ένα «All In One (AIO)» 2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο 3. Το σύνολο των Υπολογιστών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του). δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life 5.Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη 6. Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR (τουλάχιστον 4.0) 7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μητρικής ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αρχιτεκτονικής 64 bit, Quad Core, με 6 MB Cache, συχνότητας 2.9 GHz (Base frequency) που να υποστηρίζει Virtualization Technology, My WiFi Technology και Anti-Theft Technology ή ανώτερο μοντέλο. Εσωτερικές Συνδέσεις τουλάχιστον : 8. 6 x USB Τουλάχιστον μία θύρα USB3.0 1 x HDMI Κάρτα δικτύου: LAN chip 10/100/1000 Mbps Κάρτα ήχου & Κάρτα γραφικών 9. Κάρτα Ασύρματου δικτύου b/g/n Αναγνώστης μνήμης 7

9 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 11 ḊVD Recorder, SATA 12. Τροφοδοτικό 13.Τροφοδοτικό ενσωματωμένο στο σύστημα (όχι εξωτερικό) ισχύος 150W ενεργειακής απόδοσης 85% 14.Προσφερόμενη Μνήμη: 2 x 4 GB, DDR3 1600MHz Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη: 16 GB DDR3 1600MHz Επιθυμητό 15. Σκληρός Δίσκος 500GB / 7200rpm ή μεγαλύτερος 16.Οθόνη 21" Full HD 1080p (1920x1080), LED backlight ή μεγαλύτερη 17.Ενσύρματο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες Ενσύρματο οπτικό ποντίκι με ρόδα κύλισης Σε κάθε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή θα περιλαμβάνεται 18. εγκατεστημένο τo Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 Pro 64bit - Greek με άδεια χρήσης μεταφέρσιμη και αναβαθμίσιμη Εγγύηση σε χρόνια 19. με επιτόπια υποστήριξη από τον κατασκευαστή (on site) και με άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕΜΑΧΙΑ : 6 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Τεχνικά χαρακτηριστικά CPU Μοντέλο επεξεργαστή Core i7-5930k 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά Motherboard Socket s Chipset Τύπος μητρικής Υποστηριζόμενη μνήμη DDR4 Μέγιστο μέγεθος μνήμης Υποστήριξη 4-Way/3-Way/2-Way AMD CrossFire / NVIDIA SLI Ήχος 7.1-channel High Definition Χ99 ATX 64GB SATA 6Gb/s 6 Raid 0, 1, 5, 10 PCI Express (x16) 4 PCI Express (x1) 3 USB USB Ethernet 10 / 100 / Τεχνικά χαρακτηριστικά μνήμης 8

10 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μέγεθος Προσφερόμενης Μνήμης 16GB Τεχνολογία DDR4 Αριθμός Dimm 2 Ταχύτητα Διαύλου Latency CL16 Non-ECC 2400 MHz 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά κάρτας γραφικών Interface PCI Express x Χωρητικότητα Μνήμης Τύπος Μνήμης Ενεργό Σύστημα Ψύξης Μέγιστη Ανάλυση Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) Memory bus Ταχύτητα Μνήμης 1024 MB GDDR pixels 1059 MHz 128 bit 5000 Mhz Συνδέσεις DVI 1 4 Συνδέσεις HDMI 1 Τεχνικά χαρακτηριστικά σκληρού δίσκου (Μηχανικού) Χωρητικότητα 2TB Σύνδεση SATA III (6Gb /s) Διάσταση 3.5'' Cache Στροφές λειτουργίας 64MB 7200rpm 5 Τεχνικά χαρακτηριστικά σκληρού δίσκου (SSD) Χωρητικότητα Σύνδεση SATA III (6Gb /s) 240GB Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/s) 450 Ταχύτητα εγγραφής (MB/s) 450 MTBF (ώρες) Τεχνικά χαρακτηριστικά οθόνης Μέγεθος οθόνης (inch) 27 9

11 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μέγιστη ανάλυση (pixels) 1920x1200 Χρόνος απόκρισης (ms) 5 ΤεχνολογίαLED Συνδέσεις : DVI / HDMI 7 Τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοτικού Output Capacity Intel Form Factor ATX 12V V2.3 Input Voltage Input Current Input Frequency 12cm silent black fan with smart thermal fan speed control circuit Complete protections with OVP/UVP/OPP/SCP/SIP Safety and EMC certified by CE and TUV 700W 230V 47-53Hz 85%+ efficiency with official 80Plus Bronze certificate ECO friendly with RoHS and Erp 2013 directives Connector M/B 20+4 Pin 1 Connector CPU 4+4 Pin 1 Connector PCI-e 6+2 Pin 2 Connector SATA 7 Connector Peripheral 4 Pin 4 Connector Floppy 1 8 Τεχνικά χαρακτηριστικά κουτιού Υποστήριξη μητρικής microatx, ATX Εξωτερικές Θέσεις 5,25" 3 Εσωτερικές Θέσεις 3,5" 4 Εσωτερικές Θέσεις 2,5" 4 Εγκατεστημένοι ανεμιστήρες 120mm 2 Μπροστινό USB Μπροστινό HD Audio 1 9 Συνολική εγγύηση συστήματος Εγγύηση σε χρόνια με επιτόπια υποστήριξη από τον κατασκευαστή (on site) και με άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση 3 1 0

12 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ βλάβης Σε κάθε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή θα περιλαμβάνεται εγκατεστημένο To Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 Pro 64bit - Greek με άδεια χρήσης μεταφέρσιμη και αναβαθμίσιμη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής του προσφέροντος ότι : 1. Εγγυάται ότι για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προμήθεια ειδών. 2. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προμήθεια είδη όπως αναφέρονται στον προηγούμενο πίνακα, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα ενός (1) έτους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 3. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά της. 5.Τα προμηθευόμενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ H/Y Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Μονάδα μέτρησης Ποσότητα 1 50 Η/Υ Η/Υ 1 6 Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Τελικό Σύνολο Τιμή ανά μονάδα μέτρησης Συνολικό κόστος αριθμητικώς Πίνακας αποδεκτών 1.Infoworld, Βεϊκου & Φαρρών 4, Γαλάτσι ΤΚ 11147, Τηλ , Technicomer,AE 1 1

13 Ελαιώνων 51-53, Παλλήνη InfoQuest Technologies AEBE, Αλεξάνδρου Πάντου 25, Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ , , Fax , ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. Μονής Κύκκου 2 & Μεσογείων Αθήνα Τηλ: , FAX: Computer Studio Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , FAX: HIPAC A.E.B.E. Ευρυδάμαντος 53, 11745, Αθήνα Τηλ: FAX: Algosystems A.E. Λεωφ. Συγγρού , Καλλιθέα Τηλ: FAX: ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε. Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι Τηλ: , FAX: ADACOM, Κρέοντος 25, Αθήνα, Τηλ: , FAX: SPACE HELLASA.E., Λεωφόρος Μεσογείων 302, Αγία Παρασκευή Αττικής, Τηλ.: Fax: UNISYSTEMS A.E., Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα Τηλ: Fax: COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε., Π. Μπακογιάννη 44, Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ: FAX: GLOBOS.A. 1 2

14 Ψαρών 37Ακαι Αριστοτέλους, Χαλάνδρι Τηλ: FAX: Splink Βυζ. Αυτοκρατόρων ,Περισσός Τηλ: FAX: Gkdata Δημητσάνης 12, Νέα Κηφισιά ΤΗΛ: FAX: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERSΑΕΒΕ Ερμού & Χλόης 92, Μεταμόρφωση Αττικής Τηλ: FAX: Conceptum S.A Χέϋδεν 12, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:

15 1 4

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 ΑΔΑ: 7Ω7Τ46ΨΖΣΠ-ΒΙΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:#60.000,00#

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002953943 2015-08-04

15PROC002953943 2015-08-04 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3327710 FAX: 210-3327716 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σινογιώργου ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα