ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Patission Street, Athens Greece. Tel.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel."

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) , Fax: (+30) / 8 A )K KE D g / ( )F )FF 8 :O O I$ $ F K :a Ye er= Ye ey= =Wmgkk kc cgg gt Q Kg gkk 2 I [g gkk E] ] Kt tkcgg : «( )F # A AJ) )FF AO D K ( F # D & ( A O D»

2 @8A)KE 8I / Ghvm>ahgk C>ag=gjabgw ay<oeaidgw <ay > acg<s YeY=vmgk <ay hgdsa>ay : iyhrejy >evp 4( 1 k gcg<aijye, rfa 6 ) ( gageye, rej> ( 5 ) >bjk ojye, >evp (1 ) >evp ( 1 ) F A X bya >evp( 1 )s c a n n e r <ay jap YeR<b>p jgk GYe> hgx gcg<aidgw gigw drmha ( , 0 0 ) >tbgia >eery macar=oe >khy mohtp L.G.8 bya ( , 0 0 ) jharejy rej> macar=oe >fybgitoe >Z=gdsejY >khy ikd >hacydzyegdregk jgk L.G.8. QmgejYp k : 1. +ap b>td>e>p >ht =ayjrf>ap G / d> YhaA hoj / ejgcs GhkjRe>op 88C : 1 4R E Q d> YhaA. Ghoj / 01 1/ 43 0 Y k (88 : 69N C -D 8 9 ) bya (88C : 1R 4E Q ) 2. d> YhaA hoj / GhkjRe>op. ( I H I X J J H L E > C>ag=gjabv hvm>ahg =ay<oeaidv, d> ilhy<aidre>p hgilghrp, ikegcabsp =Y rop gigw , 0 0 ikd >hacydzyegdregk L.G.8. i> ZRhgp jgk bo=. YhaA k gcg<aijye, cg<aidabgw bya cga gw ikeylgwp >fg caidgw " Y v jge hgx gcg<aidv jgk gabgegdabgw rjgkp , <ay hgdsa>ay : iyhrejy >evp 4( 1 k gcg<aijye, rfa 6 ) gageye (, rej> ( 5 ) >bjk ojye, >evp (1 ) >evp ( 1 ) F A X bya >evp( 1 )s c a n n e r Fa >e=ayl>hvd>ega d ghgwe ey YhYcRZgke Yejt<hYlY Y v Fabgegdabgw, +dsdy 7 6, 8AseY b. 8I]Ks ) 1 1 : : 0 0 bya , f a x : bya - m a i l : 8r e t a u e b.g r ). rm>a bya aijgi>ct=y jgk FG8 : w w w.a u e b.g r 2

3 F =ay<oeaidvp AY hy<dyjg 8AseY 2 9 / 1 0 / bya ZIY 1 1 : 0 0 >ey age ajhg sp gk AY ike>=hari>a ikg JEsEY ijg Fabgegdabv GYe> aijsdag G 7 6, hgb>adregk ey Y gilhy<aij>t g lrb>cgp hgilghrp, YhgkitY joe ikdd>j>mvejoe. 8eY Wi YiKY ()FILF)OD Fa hgilghrp hr >a ey aimwgke 1 2 Y v > =a>erh<>ayp jgk =ay<oeaidgw. M)FDFI J)F(FI K(F9F#I ()FILF)OD Fa hgilghrp AY Y gijycgwe ijg Fabgegdabv GYe> aijsdag d> g gag=s gj> jhv g bya AY drmha ijap 2 7 / 1 0 / ]kkriy Y v jg hojvbgccg drmha 2 E.E. Ghgilghrp gk k gzrccgejya s >harmgejya k d> g gag=s gj> jhv g >b hva>idy, > aijhrlgejya mohtp ey Y gilhy<aijgwe. IKDJ8E - ()FILF)8I Fa k gnslaga gk AY ikdd>jrmgke ijg =ay<oeaidv k gmi]gwekya ey ikejrfgke bya byjyarigke hgilghr <ay jg iwegcg joe /, bya joe >hal>h >aybye iwdloey d> Kg ga k gnslaga YeR=gmga >Re ikdd>jrmgke ijg =ay<oeaidv d> >b hvio v jgkp, k g;rccgke EY?t E] IgilgIR KgkQ YIYiKYKabW ]b IgiZ s E] Kgk [esiagk k g[iylsq Kgk ]fgkiag=gkgwekgq. Fa IgilgIrQ AY Y gk]cgwekya Y W bkitpq lrb]cg, (]fpk]iabwq lrb]cgq ), g g gtgq AY ]IacYE;Re]a =wg k glybrcgkq. F k glrb]cgq 8_ E] - ()FILF)8 " AY ]IacYE;Re]a : Yh. 4 jgk RhAhgk 8 k (jg D / /8_ 7 5 ) g gty : 3

4 - DY YeY<hRlgejYa jy ijgam>ty jgk =ay<oeaidgw. - DY YeYlrhgke vja =>e j>cgwe i> bya > =>e j>cgwe i> =ay=abyity i> - Uja >teya lghgcg<abr bya YilYcaijabR >esd>hga op hgp jap k gmh>yi>ap jgkp. - Uja =>e j>cgwe k v bgaes jgk b.e / Uja Y g=rmgejya vcgkp jgkp vhgkp cshop bya Ye> alkcrbjop bya AY >b jap k gmh>yi>ap jgkp iwdloey d> YhgwiY hgilghr bya J]meabs (IgilgIR : +Y j>meabr ijgam>ty iwdloey d> j>meabs >ha<hyls jgk Yeojrho rh<gk gk YeYlrh>jYa ijg (8)8)J$8 YhgwiYp jg g gtg Y gj>c>t YeY vi Yijg jdsdy YhgwiYp. F k glrb]cgq 9_ E] ()FILF)8 " AY ]IacYE;Re]a : gabgegdabs hgilghr v jads AY =te>jya ]kiz i>, ikd >hacydzyegdreoe joe bhyjsi>oe jgk L.G.8. AY YeY<hRl>jYa => gcg<hrlop bya Ghgilghrp gk =>e =tegke jads i> byaght?gke >khy hgp freg evdaidy AY Y ghht gejya j. joe hgilghye AY <te>jya ikegcabs jads joe hgil>hvd>eoe >a=ye. vja >ha jyi>ap hgilghye gk YhgkiaR?gke Y gbcti>ap Y v jgkp Y YhRZYjgkp vhgkp ike> R<>jYa Y joe hgilghye. jg abytody = Y v jgkp ikdd>jrmgej>p ijgam>ty Y <ay joe hgil>hvd>eoe >a=ye, ga => k gmh>gwejya ey Yhrmgke YkjR. C>jR hgilghrp, ga =ay<oea?vd>ega k gmh>gwejya i> =a>kbhaeti>ap dveg vjye wejya Y v ajhg s =ay<oeaidgw s jg Y glyit? oe vh<yeg. 8 v jap =a>kbhaeti>ap cydzregejya k dveg >b>te>p gk YeYlrhgejYa ijy <ay jy g gty k im>jabv 4

5 Ijg =ay<oeaidv => <tegejya =>bjrp Yeja hgilghrp. I> >ht gzgcsp k jgkp Y ghht jgejya op Y YhR=>bj>p. ()FILF)OD joe hgilghye AY <te>a i> =wg ijr=ay. IKR=ag IZKg : jgk k glybrcgk 8_ g g gtgp >hacydzre>a jy bya j>meabs hgilghr bya IKR=ag =]wk]ig : j gk k glybrcgk 9_ gabgegdabsp hgilghrp, hgilghr rm>a <te>a Y g=>bjs ijg hyjg ijr=ag. Ahajshag AY jads. vja i> >ht Y j>meabsp hgilghrp <ay jk abgwp s gkiayijabgwp gegdabs gab hgilghr > aijhrl>jya mohtp ey Yegamj>t bya g =>e rm>a gwj> bydty Y s byjr jgk GYe> Ijge ijge g gtg jgk rh<gk, Y gijrcc>jya im>jabs gk >hacydzre>a jgkcrmaij ge jy YhYbRjo ijgam>ty : Y ) hgp Z ) jads. < ) +ge lghry <ay jge g gtg Yhgms = ) hga>idty k g<hylsp Re g YeR=gmgp ijge g r<ae>, =>e hgisca> ey k g<hrn>a rb jojgp d> Y jgk Yhdg=tgk <ay jgk lghry gh<regk. F =>e rb jojgp Y v s s vjye : 1. =>e k g< =>e hy<dyjg d> bya M)FDFI (8)8FII 2. Ikejhrmgke cv<ga YeojrhYp ZtYp. hga>idty ght?>jya drmha iyhrejy ( Y v k g<hyls AY <te>a d> rfg=y bya jgk i> myhgkp gk AY k g=>amagwe Y v jg +dsdy jgk FG8. F k gmh>gwjya ey >a=g ga>t jg Yhdv=ag +dsdy jgkcrmaijge ( 5 ) eohtj>hy Y v gk hgjta>jya ey YhY=yi>a j. gagjabs, gigjabs YhYcYZs bya bycs c>ajgkh<ty joe >a=ye AY Z>ZYaoA>t Y v Yhdv=aY ajhg s 5

6 YhYcYZsp jgk GYe> bya Y v jge GhguijRd>eg J)F(FI (#)O$I jgk AY <te> jya d>jr ghaijabs gagjabs, gigjabs YhYcYZs bya bycs c>ajgkh<ty joe >a=ye bya im>jabs =ay=abyity d> rejycdy, jg g gtg AY >b=t=>jya ijg vegdy jgk d> jy evdady (jadgcv<ag, YilYcaijabs =>cjtg lghgcg<absp bya ikdzgcyag<hylabv i> >ht Ykjg hvio gk >dlyeti>op jgk =abyagwmgk ). 8D8FMOD 8D8 Ucga ga >ha>mvd>ega vhga bya Y Yajsi>ap bya jg im>jabv 8 G8H8H+C >teya k gmh>ojabgt <ay jgkp k YeY=vmgkp. G>ha jyi>ap hgilghye gk YhgkiaR?gke Y gbcti>ap Y v jgkp k gmh>ojabgwp vhgkp bya Y Yajsi>ap Y ghht jgejya. A8J8AK)OI 8(FJ#I$8JFI Y ) I> >ht gk g k ls g<hy >lyhdv?gejya viy YeYlrhgejYa ijg D bya ijg G / joe jadye vig Y gbc>t>jya <ay g gag=s gj> cv<g. Z ) Fa Y v bra> lwi>op Y Yajsi>ap jgk YejaikdZYccgdregk byjr jgk F.G.8. ikdloegwejya bya >teya )J)I +g GYe> aijsdag jg =abytody ey > azrcc>a i> ZRhgp jgk YeY=vmgk gaeabs hsjhy khy <ay joe /, bya >hal>h>aybye kjye Y byayp bya ey Yfayi>a >bjvp gaeabsp hsjhyp bya Y bra> Ydrigk s 6

7 @8LF)OD ARA> =ay=abyijabs =aylghr d> jge k R<>jYa joe 8AseYp. 8AseY, F A N T I ()KJ8DI O I K O N O M I K O Y & 8D8(JKEI #I A8 :JI 7

8 (8)8)J$8 1. F$88 [8 ] c]bkigeabwq K gcg[aiksq (J]ERmaY 3 5 ) :]eabr +w gk T o w e r DY YeYl>hA>t g byjyib>kyijsp bya jg dgejrcg Cr<aij>p =ayijri>ap ( H x W x D c ) m x x 2 aig=weydgk v<bgk Gaijg gasi>ap C E, E N E R G Y S T A R, E P E A T, C E C P, W E E E, R o H S I n t e l Q 8 7 E x p r e s s C h i s p sbycwj>hg e t T P M 1. 2, S e t u p / B I O S P a s rs d w o ]f]i[yiksq t h Cabhg> >f>h<yijrp I n t e l i 5 g4e n e r a t i o n 8haAdvp > >f>h<yijye { 1 8haAdvp khseoe YeR >f>h<yijs { 4 c>ajgkh<typ { 3. 3 G H z C a c h e { 6 M B BaAg<hYltY z 2 2 n m 8

9 > >f>h<yijs ejvp jgk Cr<> Agp b>ejhabsp { 1 6 G B Cr<aijg dr<>agp b>ejhabsp { 3 2 G B +w gp D D R 3 { M H z D I M M s l o t s { 4 tibga GcsAgp hgil>hvd>eoe =tiboe 3. 5 { 1 =tibgk { 1 T B +>megcg<ty =tibgk S A T A I I I =tibgk { r p m Cr<aijgp YhaAdvp k =tiboe 3. 5 { 2 R A I D 0, 1 s u p p o r t DY =ayarj>a 1 6 x D V D + -R/ W d r i v e >ioj>habv DY =ayarj>a 2x E x t e r n a l B a y s N A I DY =ayarj>a =aybv c h a s s i s I / O P O R T S O n-b o a r d wh>p =abjwgk E t h e r n t 1 0 / / i n t e l c h i p s e t { 1 A u d i o -I n, A u d -O i ou t, M i c r o p h o n e, H e a d p h o n e 9

10 P S / 2 { 2 S e r i a l p o r t { 1 I / O I!I GA+8II : P C I E x p r e s s x 1 6 { 2 I / O I!I GA+8II : P C I E x p r e s s x 1 { 1 I / O I!I GA+8II : P C I { 1 wh>p U S B 2. 0 (jgkcrmaijge 2 d hgijr ) { 6 wh>p U S B 3. 0 (jgkcrmaijge 2 d hgijr ) { 4 JIglg=gKabW!imwp z W a t t E f f i c i e n c y { 8 5 % E N E R G Y S T A R C o m p l i a n t A c t i v e P F C 3mgQ eiodyjodreg bwbcody smgk ARIKY :IYlabZe { 1 G B Qfg=ga isdyjgp V G A & 2 x D i s p l a y P o r t 1 0

11 U S B jgk t=agk byjyib>kyijs Ggejtba U S B g jabv jgk t=agk byjyib>kyijs <m>aht=ay IkdZYjR B>ajgkh<abR IkijsdYjY (ey YhY=gA>t d> U b u n t u L i n u x ) W i n d o w s 7, W i n d o w s 8. 1 U b u n t u L i n u x +g hgj>aevd>eg >teya j>megcg<typ d> jgkp j>c>kjytgkp 1 8 dse>p. +Y jdsdyjy gk ikearjgke jg jgk k gcg<aijs hgrhmgejya Y v t=ay byjyib>krijhay ahty >jy gk YeY<hRl>jYa >dlyeyp Reo i> YkjR bya ijy bazyjay v gk >teya ikib>kyidrey. byjyib>ks rm>a <te>a i> >h<gijriag > yekdgk byjyib>kyijs =a>aegwp d> aijg I S O g gty ey hgibgdaij>t <ay YejYccYbjabR bya >h<yity d> > ajv gk > aib>ks ( O n S i t e ) > @drhy Y v jge byjyib>kyijs. DY hgibgdaij>t > jgk byjyib>kyijs vja =>id>w>jya <ay > ajv gk > aib>ks & YejYccYbjabR > Y v { 5 MhveaY 1 1

12 2. F$88 [9 ] c]bkigeabwq K gcg[aiksq (J]ERmaY 1 ) GcYbrjY : C. h. i. p. s. e. t.. I. n. t. e. l. Z , S o c k e t L G A >f>h<yijsp : I.. N.. T. E. L. C. o. r. e.. I , 3, G4H z, <>earp, S o c k e t hglg=gjabv : { W. a. t. t. d>... =aybv.. : {... 8G... B..,.. D.. D.. R... 3., M H z tibgp : S. o. l. i. d. S. t. a. t. e D. r. i. v. e..(s S. D. ) 2, 5 aejiye, G B 2, 5 S. A. T A I I, I { 5 4 0C9 s e/ c, { C9.../s e c tibgp 2.: { B.,. S. A. T. A. I.! I., R0 p m F jabvp tibgp.: CgeR=Y D. V D../R.. W... ARhjY <hylabye : N. v. i. d. i. a. G. e. F. o. r. c. e. G. T. X , C9, H D M I O u t p u t ARhjY smgk : o.. n... b.. o.. a. r. d c. h a n n e l s o u n d ARhjY =abjwgk: o.. n.. b. o. a. r. d.. 1. G. B.... wh>p U S B : { Awh>p..... U. S. B. 3 bya 4 Awh>p U S B 2 : { mhveay.... o n s i t e Ggejtba, m>tg, Cabhvloeg B>ajgkh<abv dy : W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l 6 4 b i t, 3. F$88 [: ] c]bkigeabwq K gcg[aiksq (J]ERmaY 2 ) GcYbrjY : C. h. i. p. s. e. t.. I. n. t. e. l. Z , S o c k e t L G A >f>h<yijsp : I.. N.. T. E. L.. C. o. r. e I , 3, G4H z, <>earp, S o c k e t hglg=gjabv : W. a. t. t. d>.. =aybv : {... 8G... B..,.. D.. D.. R... 3., M H z tibgp : { B.., S. A. T. A.. I.! I., R0 p m 1 2

13 F jabvp tibgp.: D.. V. D../R.. W ARhjY <hylabye : o. n.. B. o. a. r. d. d>.. V. G. A..,. D. V. I, H D M I rfg=g ARhjY smgk : o.. n... b.. o.. a. r. d c. h a n n e l s o u n d ARhjY =abjwgk: o.. n.. b. o. a. r. d.. 1. G. B.... wh>p U S B : { Awh>p..... U. S. B. 3 bya 4 Awh>p U S B 2 : { mhveay.... o n s i t e Ggejtba, m>tg, Cabhvloeg B>ajgkh<abv : W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l 6 4 b i t, 4. F$88 [ ] c]bkigeabwq K gcg[aiksq (J]ERmaY 1 ) GcYbrjY : C. h. i. p. s. e. t.. I. n. t. e9. l 7., Z.. S. o c k e t L G A >f>h<yijsp : I.. N.. T. E. L.. C. o. r. e I , 3, G4H z, <>earp, S o c k e t hglg=gjabv : W. a. t. t.. d>. =aybv : {... 8G... B..,.. D.. D.. R... 3., M H z tibgp. : { B.., S. A. T. A.. I.! I., R0 p m F jabv tibgp.: D.. V.. D../R.. W ARhjY <hylabye : N. v. i. d. i. a. G. e. F. o. r. c. e. G. T , C9, D D R 3 ARhjY smgk : o.. n... b.. o.. a. r. d c. h a n n e l s o u n d ARhjY =abjwgk: o.. n.. b. o. a. r. d.. 1. G. B.... wh>p U S B : { Awh>p..... U. S. B. 3 bya 4 Awh>p U S B 2 : { mhveay.... o. n s i t e Ggejtba, m>ty B>ajgkh<abv W: i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a6l4 b i t, 5. F$88 [E ] c]bkigeabwq K gcg[aiksq (J]ERmaY 2 ) 1 3

14 GcYbrjY : C. h. i. p. s. e. t.. I. n. t. e. l. B , S o c k e t L G A >f>h<yijsp : I.. N.. T. E. L. C. o. r. e. I5.. <>earp S o, c k e t hglg=gjabv : W. a. t. t. d>... =aybv : {... 8G... B..,.. D.. D.. R... 3., M H z tibgp : {.. 1T. B.., S. A. T. A.. I.! I., R0 p m F jabvp tibgp.: D.. V. D../R.. W ARhjY <hylabye : o. n.. B. o. a. r. d. d>.. V. G. A..,. D. V. I rfg=g ARhjY smgk : o.. n... b.. o.. a. r. d c. h a n n e l s o u n d ARhjY =abjwgk: o.. n.. b. o. a. r. d.. 1. G. Bi. t... wh>p U S B : { Awh>p..... U. S. B. 3 bya 4 Awh>p U S B 2 : { mhveay... o. n s i t e Ggejtba, m>ty B>ajgkh<abv : W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l 6 4 b i t, 6. F$88 [8 ] 2 4 " L E D (J]ERmaY 1 ) ay<yeagp : , ,.. : { x eYcg<tY ayijri>oe : : keydabs : Mhvegp Y : z m. s eiodyjodrey m>ty : DYa wh>p : V.. G.. A.,.. D. V. I.,.. H D. M. I.,. : { mhveay.... o. n s i t e DY ikeg=>w>jya d> jy YejtijgamY bycy=ay D V I, H D M I 1 4

15 7. F$88 [9 ] " L E D (J]ERmaY 5 ) ay<yeagp : x Mhvegp Y : z.. 5m.. s Bv<gp : : Awh>p : V.. G. A.,.. D. V. I : { mhveay.... o. n s i t e DY ikeg=>w>jya d> jg Yejtijgamg bycy=ag D V I 8. i n k J e t (J]ERmaY 1 ) +>megcg<ty bjw : I. n. k. j. e. t Cr<>Agp <<hrlgk : bjw : { x d. p. i.... Yi >bjw :....{ i>c /YeR c> jv >bjw : { ,. 5 i>c... /YeR c> jv : { x d. p. i. F A X : DYa bjw =a csp : DYa E t h e r n e t: DYa : DYa bkk PKsQ 2[mIPEgQ L a s e r (J]ERmaY 1 ) 1 5

16 bjw : { p. p. m : U.. S.. B ,.. E. t. h. e. r. n e t bjw a csp : : M. B Cr<>Agp MYhjagw : A bjw : { x d. p. i.. +w gp bjw : >megcg<ty : L.. a.. s.. e.. r : { Cse>p DY ikeg=>w>jya d> jg Yejtijgamg bycy=ag U S B 1 0. bkk PKsQ 8i IWEYkIgQ L a s e r (J]ERmaY 4 ) bjw : { p. p. m : U.. S.. B ,.. E. t. h e. r. n. e t bjw a csp : b wbcgp >h<yityp.: { i>c : M. B Cr<>Agp MYhjagw : A bjw : x d0. p. i... +w gp bjw : >megcg<ty : L.. a.. s.. e.. r : { mhveg DY ikeg=>w>jya d> jg Yejtijgamg bycy=ag U S B 1 6

17 1 1. Ikib]ks t YQ (F A X ) (J]ERmaY 1 ) Cr<>Agp ><<hrlgk A F a x DYa >megcg<ty L.. a.. s.. e.. r >bjw x d. p. i.. >bjw p. p. m x d. p. i.. Yeja<hYlsp { p. p m U.. S.. B M.. B bwbcgp c>ajgk h<typ { hglg=gity myhjagw { I>c DY ikeg=>w>jya d> jg Yejtijgamg bycy=ag U S B 1 2. IYIPKsQ abweyq ( S c a n n e r ) (J]ERmaY 1 ) Cr<>Agp <<hrlgk : w gp IYhojs : F.. l.. a.. t F jabs : { d. p. i... 9RAgp mhydyjgp : { b. i. t : U.. S.. B : { mhveg

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες ##%!A CFAH8+!8 %FCFI M8%!0% - CFI M8%!0% /%I (HF:H8CC8+!ICFK, FH:8%0II & (#HF-FH!AI +C.(HF:H /CC8+!ICFK, (F!F++8I & FH:8%0II +:m. /ei@ : Ak=oetYp 2 9, MYeaR AhsK@p, K.b. : 7 3 1 3 5 (D@IHlHIU>Q : C.C YKRb@

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002351895 2014-10-21

14PROC002351895 2014-10-21 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203215 / Fax: 210 8203222 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203215, Fax: (+30) 210 82203215 E-mail: epimelitia@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑΣ ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αγία Ελένη Αγία Λουκία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Άγιος Δομίνικος Άγιος Θωμάς και Πρίγκηπας Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ

Alfa Romeo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΚ. ΚΑΤΑΣΚ. Alfa Romeo 145 1.4 i.e./ 1.4 i.e. 16V T.S./ 1.6 i.e./ 1.6 16V T.S. (930) 199410 200101-550 046 051 145 1.7 i.e. 16V/ 1.7 i.e. 16V T.S./ 1.8 i.e. 16V/ 1.8 i.e. 16V T.S./ 1.9 TD/ 1.9 JTD/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΦΙΞΕΙΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001855553 2014-02-05

14PROC001855553 2014-02-05 : / : +3028310-40977-40978 (. 607, 608) E-FAX : +3028310-40981 +3028310-40043 : 14PROC001855553 2014-02-05. : 2872 5/02/2014 : «- & 2014» : (12). : # 541.300,00 # : (%) -. : 27 03 2014 : 12:00 12:15..

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Theodorakis. Ippis. Knights 20 popular odes for tenor, actor, men s chorus and instruments (1979)

Theodorakis. Ippis. Knights 20 popular odes for tenor, actor, men s chorus and instruments (1979) I/10 tu Full oe u Ipps n t Teodoaks se p us oe K 20 popula odes fo te, ato, m s ous d tum (1979) Lemate Unvekäufles Egtum Rt Mate No Se e oe p us u n t tu tu Mks Teodoaks (1979) 20 popula odes fo te, ato,

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Τηλεπικοινωνιακών Σημάτων Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.

Διάδοση Τηλεπικοινωνιακών Σημάτων Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua. Διάδοση Τηλεπικοινωνιακών Σημάτων Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Σκοπός και Περιεχόμενο του Μαθήματος Πως μεταφέρονται τα σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Sayyed Darwish

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Sayyed Darwish Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Works of Great Mediterranean Composers Sayyed Darwish Αὐτό τό ἔντυπο ἔχει παραχθεῖ μέ τή χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας. Οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζονται ἐδῶ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΝΤΑΡ LIFETIME PERFORMANCE DESIGN XENON ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BL Blue Light CT Chrome Top 2.0 HD Heavy Duty LL Long Life Amber

Διαβάστε περισσότερα

NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION. Hymnal in Greek and English. by N. and S. Takis

NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION. Hymnal in Greek and English. by N. and S. Takis NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS SUNDAY AND FESTAL TRIODION AND PENTECOSTARION Hymnal in Greek and English by N. and S. Takis i PREFACE The purpose of New Byzantium Publications is to provide all of the music

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ STNR ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΙΝΟΧ ( ΚΑΥΣΤ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΑΚΙΔΑ001 ΑΚΙΔΑ002 Ηλεκτρόδιο L: / Ηλεκτρόδιο L: 0/ Ø Ø Β 11 L 0 L ΑΚΙΔΑ003 ΑΚΙΔΑ00 ΑΚΙΔΑ005 ΑΚΙΔΑ00 Ηλεκτρόδιο L: / Ηλεκτρόδιο L: 75/ Ηλεκτρόδιο L: / 75 Ηλεκτρόδιο

Διαβάστε περισσότερα

952 Ν. 29(ΙΠ)/2002. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639, 27.9.2002

952 Ν. 29(ΙΠ)/2002. Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639, 27.9.2002 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3639, 27.9.2002 952 Ν. 29(ΙΠ)/2002 Ο περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που Απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) και Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

K E B. www.ziti.gr. o, pdf A &

K E B. www.ziti.gr. o, pdf A & 1959 K E B 2014 T - T o, pdf www.ziti.gr A & X CD-ROM Visual Fortran ISBN 978-960-456-385-2. 640, 50,00 SPSS LISREL AMOS + EQS + STATA CD-ROM ISBN 978-960-456-383-8. 728, 58,00,., Vassart Olivier, Zhao

Διαβάστε περισσότερα