ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία 10-12 - 2014 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 29110 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: Πληρ.: Σ. Νικήτας Προς: Ως Π.Δ. Τηλ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: Σχετ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια είκοσι δύο σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριών φορητών υπολογιστών συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού τους, δύο πολυμηχανημάτων, ενός SWITCH LAN και δύο εξωτερικών σκληρών δίσκων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». 1) Την υπ αριθ. 08/49 ης / εκτός ημερησίας διάταξης Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού (ΑΔΑ: Ω2ΜΓΟΞ3Μ-2ΨΘ) για την προμήθεια ενός μονόχρωμου ψηφιακού αυτόματου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και τον ορισμό Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 2) Την υπ αριθ. 49/ (ΦΕΚ 19/Β/ ) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Κανονισμός Προμηθειών Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος». 3) Την υπ αριθ / με ΑΑ 4615 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ ΒΔΜ3ΟΞ3Μ-ΡΜΦ & ΑΔΑΜ 14REQ / ) Την υπ αριθ / με ΑΑ 6089 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ ΒΤ96ΟΞ3Μ-7Θ1 & ΑΔΑΜ 14REQ / Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 1. Είκοσι δύο (22) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριών (3) φορητών υπολογιστών συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού τους προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων πεντακόσια ευρώ (24.500,00) 2. Δύο πολυμηχανημάτων προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα ευρώ(450,00) 3. Ενός SWITCH LAN προϋπολογισμού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00) 4. Δύο εξωτερικών σκληρών δίσκων προϋπολογισμού εκατό είκοσι πέντε ευρώ (125,00) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (25.825,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι ώρα 13:00 μ.μ. (ώρα διενέργειας διαγωνισμού). Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, είναι 1/11

2 εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Άνδρου 1, Αθήνα) με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αποδεικτικό παράδοσης παραλαβής), με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ειδάλλως κρίνονται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα της παρούσας προκήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη και κρίνονται απορριπτέες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής και επιτρέπεται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένου και Δημοσίου Οργανισμού, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Συνεταιρισμοί και Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ). Κοινοπραξίες αναδόχων. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ζητήσει από την Κοινοπραξία ή την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: (α) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στον Κ.Φ.Α.Σ. ή (β) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της παροχής. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ KAI ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Η προσφορά, υποβάλλεται (ή αποστέλλεται) στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους και τα φυλλάδια τεχνικών όρων (prospectus) τα οποία δύναται να υποβάλλονται στην Αγγλική, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε ένα (1) αντίτυπο (πρωτότυπο). Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, να μη φέρει ξέσματα, διορθώσεις, σβησίματα, προσθήκες, ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, μονογραμμένη από τον προσφέροντα και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2/11

3 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας ο οποίος είναι «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Διεύθυνση Οικονομικού» Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα - Δ/νση - Τηλέφωνο Fax Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στοιχεία κυρίως φακέλου Προσφοράς Όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (Prospectus, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.τ.λ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενου του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές φύλλα 33-55, κ.ο.κ.) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του προσφέροντα, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να τα τοποθετεί σε χωριστό φάκελο. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση οι λοιποί συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα της επιχείρησης του προσφέροντα Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες υποβάλουν εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται: Α) Τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και η διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους. Β) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής προκήρυξης, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση στο σύνολό της. Γ) Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της σχετικής προκήρυξης. Δ) Ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σύνολο του φακέλου της προσφοράς είναι αληθείς. 3/11

4 Ε) Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. * Σε περίπτωση που οι προσφέροντες είναι νομικά πρόσωπα, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Δηλαδή από τον διαχειριστή στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει τη σφραγίδα του νομικού προσώπου επ αυτής, καθώς και τη διατύπωση ότι ο δηλών ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός της Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος: - Αν ο προσφέρων είναι Α.Ε.: Το εν ισχύ καταστατικό ή απόσπασμα του καταστατικού δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. - Αν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε.: Το εν ισχύ καταστατικό ή απόσπασμα του καταστατικού δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία των προσώπων που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία. - Αν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και Ε.Ε.: Το τελευταίο εν ισχύ αντίγραφο του καταστατικού που να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία. Αν ο προσφέρων είναι ατομική επιχείρηση: Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν ο προσφέρων είναι Ένωση / Κοινοπραξία: Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τα στοιχεία των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα Α της Παρούσας Πρόσκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω: Τ Ι Μ Ε Σ Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς, ως εξής: 4/11

5 i. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η ανά είδος μηχανήματος τελική τιμή των υπό προμήθεια μηχανημάτων σε ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ. Η συνολική αξία των προσφερόμενων μηχανημάτων συνιστά την τιμή της προσφοράς. Αυτή η τιμή θα είναι και η τιμή σύγκρισης των προσφορών. ii. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα ακολουθήσει την παραλαβή του μηχανήματος, αμέσως μετά την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής Την πληρωμή θα διενεργήσει η Ταμιακή Υπηρεσία του Οργανισμού με δικαιολογητικά: - Το πρωτόκολλο της επιτροπής παραλαβής. - Τιμολόγιο του προμηθευτή. - Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή. - Φορολογική ενημερότητα (επικαιροποιημένη, αν δεν είναι σε ισχύ) του προμηθευτή. - Ασφαλιστική ενημερότητα (επικαιροποιημένη, αν δεν είναι σε ισχύ) του προμηθευτή ΠΑΡΑΔΟΣΗ Τόπος παράδοσης : στην έδρα του Οργανισμού, Άνδρου 1 και Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία παράδοσης εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού και όχι αργότερα τις 30 Δεκεμβρίου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 2.1. Η αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την Προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, στον οποίο τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς, στους οποίους τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Μετά την αποσφράγιση, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών, συντάσσοντας πρακτικό περί της αποδοχής ή μη των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 5/11

6 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, στον οποίο τίθεται η σφραγίδα της Υπηρεσίας και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την τυπική αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών, συντάσσοντας πρακτικό περί της ανάδειξης μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, προς λήψη πλήρους γνώσης αυτών, ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ανακοίνωσης κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ Κωνσταντίνος Μαλλίδης 6/11

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Μέλη Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού Γεωργίου Παρασκευή, Τακτικό Μέλος Νικήτας Στέφανος, Τακτικό Μέλος Κανακάρης Δημήτριος, Τακτικό Μέλος Αγγέλαινα Σοφία, Αναπληρωματικό μέλος Μήτσιος Γεώργιος, Αναπληρωματικό μέλος Καλαμαράς Άγγελος, Αναπληρωματικό μέλος 2. TECHNICOMER Α.Ε. ΕΛΑΙΩΝΩΝ 51-53, TK 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ / ΦΑΞ COMPUTER DATA Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 20, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ / ΦΑΞ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΤΗΛ / ΦΑΞ E-SHOP.GR ΑΝΕΜΩΝΗΣ 6, ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΗΛ / ΦΑΞ INFO QUEST TECHNOLOGIES Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 25, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ / ΦΑΞ COSMODATA ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 19, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ / ΦΑΞ OKTABIT ΓΟΥΝΑΡΗ 26, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ / ΦΑΞ BYTE COMPUTER ABEE ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ / ΦΑΞ MG MANAGER ΣΟΛΩΜΟΥ 26, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ / ΦΑΞ Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 7/11

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σταθερών ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κατηγορία = Desktop Εγγύηση 3 ετών Κατασκευαστής CPU = Intel ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CPU Intel Core i Socket = 1150 Chipset = Intel Q87 Μνήμη Υποδοχές μνήμης DIMM Slots Υποδοχές Κάρτας Γραφικών AGP CARD Slot 8 GB 1600 MHz DDR3 4 DIMM 1 DIMM Σκληρός Δίσκος 500 GB 7200 rpm SATA Κάρτα Γραφικών On-Board Intel HD Graphics 4600 Δικτυακές Συνδέσεις Intel Gigabit Network Connection Συνδεσιμότητα Audio Monitor Mouse Πληκτρολόγιο Πολύμπριζο Καλώδιο δικτύου Λειτουργικό Σύστημα MS Office 2 x USB x USB x PS/2 1 x VGA 1 x HDMI HD audio with Realtek ALC221 codec Μέγεθος οθόνης Ευκρίνεια Ανάλυση Φωτεινότητα Συνδεσιμότητα Συνδεσιμότητα Χρόνος απόκρισης Εγγύηση Εγγύηση 0 καμένων pixel = USB Blue track = USB = ασφαλείας 4 θέσεων με 3m καλώδιο = 5m, UTP CAT6 21 Led = Full HD 1920 x cd/m² = 1 x D-Sub 15 pin = 1 x HDMI 5 msec 2 έτη εγγύηση αντ/πείας = Ναι = Greek Windows 8 pro downgrade Windows 7 pro Εγκατεστημένα σε Windows 7 professional 64 bit = Professional 2013 Greek pro 8/11

9 Φορητών ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κατηγορία Εγγύηση Τύπος Μπαταρίας Battery Cell Κατασκευαστής CPU CPU Μνήμη Υποδοχές μνήμης DIMM Slots Μνήμη Κάρτας Γραφικών Τύπος Κάρτας Γραφικών Σκληρός Δίσκος = Φορητός 3 ετών = Li-Ion 4 Cell = Intel Intel i7-4500u 4 GB DDR3 2 DIMM 2 GB Αυτόνομη 750 GB SATA USB 2.0 1xUSB 2.0 USB 3.0 2xUSB 3.0 Microphone in Headphone Out Wireless Lan Θύρα Ethernet Ενσωματωμένη Web cam Monitor = ΝΑΙ = ΝΑΙ = b/g/n = 10/100/1000 Mbps = ΝΑΙ Μέγεθος οθόνης Ανάλυση Οθόνη 15.6" 1366 x 768 = 16:9 Βάρος Τσάντα μεταφοράς Mouse Καλώδιο δικτύου Λειτουργικό Σύστημα 2.4 kg = ΝΑΙ = USB Blue track ασύρματο = 5m, UTP CAT6 = Greek Windows 8.1 pro downgrade Windows 7 pro Εγκατεστημένα σε Windows 7 professional 64 bit MS Office = Professional 2013 Greek pro 9/11

10 Τύπος Μέθοδος αντιγραφής / εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης Μηνιαίος κύκλος εργασιών Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων Κασέτα χωρητικότητας Κάρτα δικτύου Γλώσσα εκτύπωσης Ανάλυση Αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης Laser μονόχρωμου πολυμηχανήματος Ψηφιακό Α4 φαξ πολυμηχάνημα Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό-φαξ Laser σε κοινό χαρτί έως 25 σελ/λεπτό σελίδες 35 φύλλα 250 φύλλα A4 Ethernet 10Base-T/100Base-TX PCL5 PCL6 PDF 600 x 600 dpi = Ναι Ζουμ 25% - 400% Ανάλυση Σαρωτή Τύπος Σαρωτή Λειτουργείες σάρωσης Scan file format φαξ Μνήμη Φαξ LCD Οθόνη Εκτύπωση Διπλής Όψης Ethernet Εγγύηση καλής λειτουργίας TONER 1200 x 1200 dpi = Επίπεδος & ADF = Scan to , Scan to network folder Jpeg PDF PNG 33,6 kbps 400 σελίδες = Ναι = Αυτόματη = ΝΑΙ 1 έτος.. Στην προσφορά θα αναφέρονται αναλυτικά με τιμές λιανικής και διάρκεια αναλώσιμων για τα παρακάτω Τιμή λιανικής, Διάρκεια αναλωσίμου 10/11

11 Switches LAN Κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ = Rack Mounted Ports = Ταχύτητα δεδομένων = 10/100 /1000 Εγγύηση = εφ' όρου ζωής Εξωτερικών σκληρών δίσκων Χωρητικότητα Μέγεθος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ = 2 TB = 2.5 inches Σύνδεση = USB 3.0 Ρυθμός μεταφοράς USB Εγγύηση 5 Gbit/sec 2 έτη 11/11

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών)

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 11/08/10 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΨΑΘΑΚΗ Π. ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ: 28210-22308 ΑΡΙΘ. FAX : 28210-22329 Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:ΒΕ ΣΟΡ1Π-57Φ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Αριθ. Διακ.:

Διαβάστε περισσότερα