ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split και Reverse Split μεηοσών. σποβλειθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποσρό Αναγνώστη από ηον ζποσδαζηή ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2006

2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηστιακή εργαζία : Επιβλέπων Καθηγητής : Κηποσρός Αναγνώστης Σποσδαστής : Μπακόποσλος Κων/νος ΚΑΒΑΛΑ 2006

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εηζαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έλλνηα Υξεκαηηζηεξίωλ 1.2 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ 1.3 θνπόο θαη ε ζεκαζία ηνπ Υ.Α.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο ζηελ Αγνξά Αμηώλ θαη θαηάηαμεο ζηηο θαηεγνξίεο απηήο 2.2 Εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο αλάινγα µε ηνλ θιάδν επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 2.3 Νέα Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά (ΝΕ.Υ.Α) 2.4 Πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο κεηνρώλ ζηελ Παξάιιειε Αγνξά 2.5 Δηαδηθαζία εηζαγωγήο κεηνρώλ εηαηξίαο γηα πξώηε θνξά ζην Υξεκαηηζηήξην µε ή ρωξίο δεκόζηα πξνζθνξά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κιάδνη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ 3.2 Η κεηνρή 3.3 Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΕΙΗΓΜΕΝΩΝ Ε ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΕΚΣΟ ΕΛΛΑΔΟ 4.1. Εηζαγωγή 4.2. Πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο κεηνρώλ αιινδαπήο εηαηξείαο 4.3. Τπνρξεώζεηο εηαηξηώλ κεηά ηελ εηζαγωγή 4.4. Πιενλεθηήκαηα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΑΓΑΚ 5.2 ΣΑ ΕΛΠΙ 5.3 ΣΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΚΑΑ 5.4 ΟΙ ΜΕΣΟΥΕ ΕΥΑΑ 5.5 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΟ Υ.Α

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνύζα απηή πηπρηαθή εξγαζία ππνβάιιεηαη ζην Σ.Ε.Ι. Καβάιαο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Κεπνπξό Αλαγλώζηε. θνπόο ηεο είλαη λα γίλεη θαηαλνεηό ην πεξηερόκελν θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ. Σα ζέκαηα πνπ αλαθέξνκαη είλαη ε δηαδηθαζία εηζαγωγήο κεηνρώλ ζην Υ.Α.Α. θαζώο θαη νη πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο ηωλ κεηνρώλ απηώλ, ε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαζώο θαη ην Split θαη Reverse Split κεηνρώλ. Γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο βαζίζηεθα ζε εθπαηδεπηηθά βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ρξήζε Δηαδηθηύνπ (Internet), θαζώο θαη ζηελ πξνζπκία νξηζκέλωλ αλζξώπωλ, θπξίωο ηωλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ππαιιήιωλ, νη νπνίνη ζπλεξγάζηεθαλ καδί κνπ θαη κνπ παξείραλ βαζηθέο θαη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζε όηη αθνξά ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό ρώξν. Από ηε ζέζε απηή αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζω ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Κεπνπξό Αλαγλώζηε γηα ηελ επηζηεκνληθή, δηδαθηηθή θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε ηνπ, ε νπνία κε βνήζεζε νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ ζπγγξαθή θαη νινθιήξωζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Σν ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηνπ θαη νη γόληκεο ππνδείμεηο ηνπ ήηαλ θαηαιπηηθέο γηα ηελ επηζηεκνληθή κνπ θαζνδήγεζε θαη γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο εξεπλάο κνπ. Ειπίδω λα αληαπνθξίζεθα ζηηο πξνζδνθίεο θαη λα ζηάζεθα άμηνο ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ. Να επραξηζηήζω ηέινο ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ ηεο νπνίαο ε εζηθή θαη πιηθή ζπκπαξάζηαζε, ήηαλ απνιύηωο αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Καβάλα, Σεπηέμβριος 2006

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ιζηνξία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ΞΨλσ απφ ην ηζηνξηθφ θαθελεϋν «Ζ ΥξαΫα ΔιιΨο» ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Δξκνχ θαη Αηφινπ απφ ην 1870 βξηζθφηαλ ε «ΙΩζρε ησλ Δκπφξσλ Αζελψλ» πνπ ρξεζϋκεπε σο ηφπνο ζπλαληϊζεσο ησλ επαγγεικαηηψλ, αιιψ ζπρλψ θαη σο πξαθηνξεϋν εηδϊζεσλ. Πην ρψξν απηφ θψζε απφγεπκα γηλφηαλ δηαπξαγκαηεχζεηο επϋ ησλ νκνινγηψλ ησλ εζληθψλ δαλεϋσλ πνπ εθδϋδνληαλ ηφηε. ΠηαδηαθΨ θαη κε ηε δηψδνζε ησλ κεηνρηθψλ ηϋηισλ, δεκηνπξγϊζεθε ε δηψζεζε γηα ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγωο. Κε ηελ πψξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε ιωζρε πψλσ απφ ην θαθελεϋν «Η Ωπαία Ελλάρ», απφ ςπραγσγηθφ θωληξν νξηζκωλεο επαγγεικαηηθϊο ηψμεο κεηαηξψπεθε ζε «ΚεηνρνπξαηΪξηνλ» ζχκθσλα κε ηνλ Ρξ. ΔπαγγειΫδε πνπ ηεο Ωδσζε απηϊ ηελ νλνκαζϋα. Θαη απηφ δηφηη νη ζπλαιιαγωο πνπ εηζϊγαγαλ νη πξψελ «ραβηαξνραλϋηεο» νκνγελεϋο Ϊηαλ γλϊζηεο ρξεκαηηζηεξηαθωο πξψμεηο, πνπ εϋραλ αλαπηπρζεϋ ζηα Ϊδε νξγαλσκωλα ΣξεκαηηζηΪξηα Ψιισλ ρσξψλ. Έηζη Ψξρηζε λα ιεηηνπξγεϋ Ωλα «αλεπϋζεκν» ΣξεκαηηζηΪξην ζηε πφιε ηεο ΑζΪλαο. ΈκβιεκΨ ηνπ Ϊηαλ ν Φηεξσηφο ΔξκΪο, απ φπνπ αξγφηεξα εκπλεχζζεθε θαη ην Ωκβιεκα ηνπ ην «επϋζεκν» ΣξεκαηηζηΪξην Νη αλψγθεο πνπ πξωπεη λα θαιχςεη Ωλα ΣξεκαηηζηΪξην ινγηθψ πξνεγνχληαη ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ. Πηε ρψξα καο σζηφζν απηϊ ε αξρϊ θαηαζηξαηεγϊζεθε. Όηαλ ε Δξκνχπνιε ηεο Πχξνπ κεζνπξαλνχζε σο ε ειιεληθϊ πφιε κε ηελ κεγαιχηεξε αζηηθϊ αλψπηπμε, ν νηθνλνκηθφο ηχπνο ηεο πφιεο δελ παξωιεηπε λα επηζεκαϋλεη ηελ Ωιιεηςε ΣξεκαηηζηεξΫνπ πνπ ε ζχζηαζϊ ηνπ ζα απνηεινχζε ηνλ ππξϊλα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ φκνησλ ζηε ζπλωρεηα, ζηνλ ΞεηξαηΨ, ηελ ΑζΪλα θαη ηελ ΞΨηξα. Θαζψο ε Δξκνχπνιε Ψξρηζε λα παξαθκψδεη ε ζθπηψιε ηεο πξψηεο εκπνξηθϊο πφιεο πωξαζε ζηνλ ΞεηξαηΨ. ΔθεΫ εϋρε Ϊδε αλαγεξζεϋ ρξεκαηηζηεξηαθφ κωγαξν, πξηλ αθφκα ηδξπζεϋ επηζϊκσο ρξεκαηηζηϊξην. ΠπκπεξαζκαηηθΨ αλαθωξεηαη φηη ην πξψην ειιεληθφ ΣξεκαηηζηΪξην, πνπ ηδξχζεθε ζηνλ ΞεηξαηΨ, Ϊηαλ κηθηϊ αγνξψ εκπνξεπκψησλ θαη αμηψλ ηαπηνρξφλσο. Όκσο, ην ζπγθεθξηκωλν ΣξεκαηηζηΪξην, πνηω δελ κπφξεζε λα απνθηϊζεη επαξθϊ θϋλεζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηϋηισλ. Ρν αμηνκλεκφλεπην ηεο ηδξχζεσο ηνπ Ξεηξατθνχ ΣξεκαηηζηεξΫνπ αθνξψ πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαζθεπϊ ηνπ θηηξϋνπ θαη ιηγφηεξν ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ. Ρελ επνρϊ εθεϋλε, ην ΚΨην ηνπ 1873, ηα κωιε ηεο ΙΩζρεο νλφκαζαλ ηε ΙΩζρε ηνπο - 1 -

6 Υξεκαηηζηήξην θαη πξνρψξεζαλ αθφκε θαη ζηελ εθινγϊ ΞξνΩδξνπ. Υο πξψηνο Ξξφεδξνο, εθιωρζεθε ν Γεψξγηνο ΗγγιΩζεο. Πηελ αξρϊ, νη ιϋγεο πξψμεηο πνπ ζπλψπηνληαλ ζηε ΙΩζρε δελ Ϊηαλ αξθεηωο γηα λα δεκηνπξγϊζνπλ ρξεκαηηζηεξηαθϊ αηκφζθαηξα. Πηε ζπλωρεηα φκσο, φζν απμαλφηαλ ν θεξδνζθνπηθφο παξνμπζκφο πνπ εϋρε θαηαιψβεη ην πιϊζνο, θπξϋσο κεηψ απφ ηελ Ϋδξπζε ηεο ΔηαηξΫαο ηνπο ΙαπξΫνπ, γηλφηαλ νινωλα θαη ππθλφηεξεο νη ζπγθεληξψζεηο ζην θαθελεϋν θαη ζην ρψξν κπξνζηψ απφ απηφ. Ζ αηκφζθαηξα, φπσο αλαθωξζεθε, Ψξρηζε λα ζεξκαϋλεηαη θαηψ ην Καΐνπ ηνπ 1873, φηαλ θπθινθφξεζαλ 100,000 κεηνρωο ηεο εηαηξεϋαο ηνπ ΙαπξΫνπ θαη απνηωιεζαλ απνθιεηζηηθφ ζρεδφλ αληηθεϋκελν αγνξαπσιεζηψλ ζηε ΙΩζρε, ην θαθελεϋν θαη ηνπο δξφκνπο Θχξην αληηθεϋκελν δηαπξαγκψηεπζεο ζηελ «αλεπϋζεκε» ρξεκαηηζηεξηαθϊ αγνξψ ηεο ΑζΪλαο, Ϊηαλ νη νκνινγϋεο ησλ Δζληθψλ ΓαλεΫσλ. Γηαπξαγκαηεχνληαλ φκσο θαη κεηνρωο ηεο ΔζληθΪο ΡξΨπεδαο θαη ηεο ΔηαηξΫαο ηεο ΔζληθΪο Αηκνπινΐαο ηεο ΔιιΨδαο. ΚεηΨ ην 1873, Ψξρηζαλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρωο ηεο «Αλσλχκνπ ΔηαηξΫαο ησλ ΚεηαιινπξγεΫσλ ηνπ ΙαπξΫνπ», ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ «ΦνΫλημ» θαη «Άγθπξα» θαη ηεο «Αλσλχκνπ ΔηαηξΫαο Αεξηφθσηνο Αζελψλ». Πηε ζπλωρεηα, κε ηελ Ωμαξζε ηεο «κεηαιινκαλϋαο» θαη ηελ Ϋδξπζε πνιιψλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξηψλ, ζεκεηψλνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξηψλ «ΔιιεληθΪ ΚεηαιιεπηηθΪ ΔηαηξΫα», «Ν Ιαπξεσηηθφο Όιπκπνο», «ΛηθΫαο», «Ν ΞεξηθιΪο» θαη «Ζ ΘΨξπζηνο» ΞαξΨ ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθϊ νηθνλνκϋα δελ Ϊηαλ ηφζν αλαπηπγκωλε γηα λα δηθαηνινγϊζεη ηε ιεηηνπξγϋα θαη Ψιισλ ηξαπεδψλ πωξαλ ηεο ΔζληθΪο ΡξΨπεδαο, θαηψ ηελ πεξϋνδν απηϊ, εθηφο απφ ηε «κεηαιινκαλϋα», παξαηεξεϋηαη θαη ην θαηλφκελν ηεο «ηξαπεδνκαλϋαο» Απηφ εθδειψλεηαη κε ηελ Ϋδξπζε λωσλ ηξαπεδψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνϋεο δελ θαηψθεξαλ λα επηβηψζνπλ γηα κεγψιν ρξνληθφ δηψζηεκα. Νη παξαθψησ ηξψπεδεο Ϊηαλ νη πξψηεο πνπ νη κεηνρωο ηνπο δηαπξαγκαηεχζεθαλ ζην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ: Α. ΔζληθΪ ΡξΨπεδα Ηδξχζεθε ην 1841, κε αξρηθφ θεθψιαην δξαρκψλ θαη Ψξρηζε ηηο εξγαζϋεο ηεο ζηηο 22 ΗαλνπαξΫνπ Ζ κεηνρϊ ηεο απνηεινχζε ηελ αζθαιωζηεξε επωλδπζε ζε βαζκφ ψζηε ηα επαγϊ ηδξχκαηα κεηωηξεπαλ ηα δηαζωζηκψ ηνπο ζε κεηνρωο ηεο ΔζληθΪο. Β. ΛαπηηθΪ ΡξΨπεδα ν «ΑξρΨγγεινο» Ηδξχζεθε ην 1870 θαη κε αξρηθφ θεθψιαην θξψγθα ( κεηνρωο). ΜεθΫλεζε σο ηξψπεδα κε επνϋσλεο πξννπηηθωο, αιιψ πεξηζζφηεξν ιεηηνχξγεζε σο Αλψλπκε ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξΫα. Γ. ΓεληθΪ ΞηζησηηθΪ ΡξΨπεδα ΞξνΪιζε απφ ηελ, εληφο ηξηψλ εκεξψλ, αζηξαπηαϋα ζπλωλσζε δχν ηξαπεδψλ, πνπ Ϋδξπζαλ ην

7 αληϋζηνηρεο νκψδεο νκνγελψλ. Ρν θεθψιαην αλωξρνληαλ ζε δξαρκωο ( κεηνρωο). Γ. ΡξΨπεδα ΒηνκεραληθΪο ΞΫζηεσο Ρν 1873, ζηελ αθκϊ ηεο «κεηαιινκαλϋαο» ηδξχεηαη ε ΡξΨπεδα ΒηνκεραληθΪο ΞΫζηεσο, κε πξσηνβνπιϋα νκνγελψλ θαη ληφπησλ θεθαιαηνχρσλ θαη κε αξρηθφ θεθψιαην θξψγθα ( κεηνρωο). Ζ Ϋδξπζε ηνπ ΣΑΑ, χζηεξα απφ καθξφρξνλε πξνεξγαζϋα, επϋπνλεο ηαιαληεχζεηο θαη πνιπθχκαληεο δηαδηθαζϋεο, ππϊξμε ζηαζκφο ζηελ νηθνλνκηθϊ ηζηνξϋα ηνπ Ωζλνπο. ΑληαπνθξΫζεθε καρεηηθψ ζηελ αλψγθε εθζπγρξνληζηηθψλ κεηαξξπζκϋζεσλ θαη ζηα πιαϋζηα ηεο κεγψιεο πξνζπψζεηαο γηα ηελ νηθνλνκηθϊ αλφξζσζε ηνπ ηφπνπ. ΞαξΨιιεια, απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Ωσο θαη ζϊκεξα, πξνζαξκφζηεθε κε ζρεηηθϊ επειημϋα ζηα δηεζλϊ πξφηππα θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθωο αληηιϊςεηο ησλ επνρψλ. Ζ ηζηνξϋα ηνπ Σ.Α.Α. αξρϋδεη ζηηο 30 ΠεπηεκβξΫνπ 1876 φηαλ επϋ θπβωξλεζεο ηνπ ΑιεμΨλδξνπ Θνπκνπλδνχξνπ, δφζεθε ε θπβεξλεηηθϊ Ωγθξηζε γηα ηε ζχζηαζε ηνπ. Ρν Βαζηιηθφ ΓηΨηαγκα ηεο 12/16 ΗνπλΫνπ 1909 φξηζε ην ΣξεκαηηζηΪξην σο ηνλ πξψην νξγαλσκωλν ρψξν γηα ηελ εθηωιεζε ζπκβψζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ζε ηϋηινπο ηνπ ΓεκνζΫνπ θαη ζε ηϋηινπο Ρξαπεδψλ θαη Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Ρν 1918 ην ΣξεκαηηζηΪξην κεηαηξψπεθε ζε Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ επνπηεπφκελν απφ ην θξψηνο. Ν πξψηνο λφκνο πνπ φξηζε ζαθψο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ (ρξεκαηηζηψλ θαη επελδπηψλ) Ϊηαλ ν Λ.3632/28. Ρν 1985 κε ην Ξ.Γ.350 πξνζδηνξϋζηεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθψ εηζαγσγϊο κεηνρψλ ζην Σ.Α.Α. Ρν 1988 ν Λ.1806 εθζπγρξφληζε ην Σ.Α.Α, εηζψγνληαο ην ζεζκφ ηεο Αλψλπκεο ΣξεκαηηζηεξηαθΪο ΔηαηξεΫαο, ην ζεζκφ ηνπ Θεληξηθνχ ΑπνζεηεξΫνπ Αμηψλ θαη ηδξχνληαο ηελ ΞαξΨιιειε ΑγνξΨ. Ρν 1991 κε ην Λ.1969 ηδξχζεθε ε ΔπηηξνπΪ ΘεθαιαηαγνξΨο θαη ην 1992 κε ην Ξ.Γ.50, ην νπνϋν ζπκπιϊξσζε ην Ξ.Γ. 348/85, πξνζδηνξϋζηεθε ην εϋδνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ πξωπεη λα πεξηωρεηαη ζην Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν, γηα ηελ εηζαγσγϊ κηαο εηαηξεϋαο ζην Σ.Α.Α. Ϊ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ κηαο Ϊδε εηζεγκωλεο εηαηξεϋαο. Ρν 1995 κε ην Λ.2324 ην ΣξεκαηηζηΪξην κεηαηξψπεθε ζε Αλψλπκε ΔηαηξεΫα, κε κνλαδηθφ κωηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ρν 1996 ςεθϋζηεθε ν Λ.2396 γηα ηελ παξνρϊ Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ ζηνλ ηνκωα ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Ρν 1997 κε ην Λ.2533 ηϋζεηαη ην πιαϋζην ηδησηηθνπνϋεζεο ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ. Ρν 2000 απνθαζϋδεηαη ε εηζαγσγϊ ησλ κεηνρψλ ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ ζηελ Θχξηα ΑγνξΨ. Γηα ην ιφγν απηφλ ην 2000 ηδξχζεθε ε εηαηξεϋα ζπκκεηνρψλ κε ηελ επσλπκϋα ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ (Δ.Σ.Α.Δ.), ε νπνϋα εηζϊρζε πξνο δηαπξαγκψηεπζε ζην ΣξεκαηηζηΪξην ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ρν 2002 ε εηαηξεϋα ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ. ζπγρσλεχζεθε κε απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξεϋα ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΜΗΥΛ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ (Σ.Α). Ζ λωα εηαηξεϋα νλνκψζζεθε ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ. Πθνπφο ηεο εηαηξεϋαο εϋλαη ε νξγψλσζε, ππνζηϊξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ επϋ θηλεηψλ αμηψλ, παξαγψγσλ πξντφλησλ θαη ινηπψλ - 3 -

8 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε δηαζθψιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγϋαο ηεο αγνξψο, ε πξνζηαζϋα ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαζψο θαη θψζε Ψιιε ζπλαθϊο δξαζηεξηφηεηα. ΠΪκεξα ην Σ.Α. εϋλαη Αλψλπκε ΔηαηξεΫα κε κνλαδηθφ κωηνρν ηελ Δ.Σ.Α.Δ. ΓηνηθεΫηαη απφ 11κειΩο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ηξηεηνχο ζεηεϋαο, ην νπνϋν απαξηϋδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ πνπξγεϋνπ ΝηθνλνκΫαο & Νηθνλνκηθψλ, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ, ησλ εξγαδνκωλσλ ζην Σ.Α., ηεο ΡξΨπεδαο ηεο ΔιιΨδνο, ηεο Έλσζεο Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ θαη ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ Αζελψλ. 1.2 Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ζ ΔπηηξνπΪ ΘεθαιαηαγνξΨο (ΔΘ) εϋλαη απηφλνκε επνπηηθϊ αξρϊ ε νπνϋα ιεηηνπξγεϋ κε ηε κνξθϊ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζϋνπ δηθαϋνπ θαη επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγεϋν ΔζληθΪο ΝηθνλνκΫαο. Ζ νξγαλσηηθϊ ηεο δνκϊ θαζνξϋδεηαη απφ ην Λφκν 2324/95 ελψ νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγϋα ηεο δηωπνληαη θπξϋσο απφ ηνπο Λφκνπο 1969/91,2166/93,23/24/ /96. Γεληθφο ζηφρνο ηεο ΔΘ εϋλαη ε Ψζθεζε πξνιεπηηθϊο θαη θαηαζηαιηηθϊο επνπηεϋαο κε ζθνπφ ηελ νκαιϊ θαη εχξπζκε ιεηηνπξγϋα ηεο θεθαιαηαγνξψο θαη ε πξνζηαζϋα ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ απφ παξψλνκεο θαη αζωκηηεο ελωξγεηεο. Γηα ηελ επϋηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ κπνξεϋ λα ζεζπϋδεη θαλφλεο ιεηηνπξγϋαο ηεο αγνξψο θαη λα επηβψιιεη θπξψζεηο ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ζε απηϊλ. Ρα επνπηεπφκελα απφ ηελ επηηξνπϊ λνκηθψ θαη θπζηθψ πξφζσπα πεξηιακβψλνπλ: Ρηο Αλψλπκεο ΣξεκαηηζηεξηαθΩο ΔηαηξΫεο (ΑΣΔ), Ρηο ΔηαηξΫεο ΞαξνρΪο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ (ΔΞΔ), Ρηο Αλψλπκεο ΔηαηξΫεο ΓηαρεΫξηζεο ΑκνηβαΫσλ ΘεθαιαΫσλ (ΑΔΓΑΘ), Ρηο ΔηαηξΫεο Δπελδχζεσλ ΣαξηνθπιαθΫνπ (ΔΔΣ), Ρηο ΔηαηξΫεο ΙΪςεο θαη ΓηαβΫβαζεο Δληνιψλ (ΔΙΓΔ), Ρν ΣξεκαηηζηΪξην Αμηψλ Αζελψλ (ΣΑΑ), Ρν ΣξεκαηηζηΪξην Ξαξαγψγσλ Αμηψλ (ΣΞΑ), Ρελ ΔηαηξΫα ΔθθαζΨξηζεο ησλ Ππλαιιαγψλ ΔπΫ Ξαξαγψγσλ πξντφλησλ (ΔΡΔΠΔΞ), Ρν Θεληξηθφ ΑπνζεηΪξην Αμηψλ (ΘΑΑ), Ρηο εηζεγκωλεο εηαηξϋεο, γηα ζωκαηα ρξεκαηηζηεξηαθϊο λνκνζεζϋαο θαη ζπκπεξηθνξψο. Πην πιαϋζην Ψζθεζεο πξνιεπηηθϊο επνπηεϋαο, ε ΔΘ εϋλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρϊ αδεηψλ, ηελ εθαξκνγϊ επξσπατθψλ θξηηεξϋσλ θαηαιιειφηεηαο θαη ηελ Ωγθξηζε ηεο ιεηηνπξγϋαο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξωσλ. ΔπΫζεο, ειωγρεη ηελ θεθαιαηαθϊ επψξθεηα ησλ ΑΣΔ θαη ΔΞΔ θαη παξαθνινπζεϋ ηε ζχλζεζε ησλ ραξηνθπιαθϋσλ ησλ ΑΔΓΑΘ θαη ΔΔΣ. ΞαξΨιιεια, κεηψ απφ Ωιεγρν παξωρεη Ψδεηεο γηα ηελ δηελωξγεηα ησλ δεκνζϋσλ εγγξψθσλ ησλ επηρεηξϊζεσλ

9 Πηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔπηηξνπΪο πεξηιακβψλεηαη ε ζωζπηζε θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγϊο θσδϋθσλ ζπκπεξηθνξψο ησλ θνξωσλ ηεο θεθαιαηαγνξψο, φπσο γηα παξψδεηγκα, ν θψδηθαο δενληνινγϋαο ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη ν θαλνληζκφο αλαδνρψλ. Πην πιαϋζην Ψζθεζεο θαηαζηαιηηθϊο επνπηεϋαο ε ΔπηηξνπΪ κπνξεϋ λα επηβψιιεη δηνηθεηηθωο θπξψζεηο, φπσο αλψθιεζε αδεηψλ ιεηηνπξγϋαο θαη ρξεκαηηθψ πξφζηηκα, ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξεϋο πνπ παξαβαϋλνπλ ηελ ππψξρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθϊ λνκνζεζϋα αιιψ θαη λα ηνπο παξαπωκςεη ζηηο εηζαγγειηθωο αξρωο ζε πεξηπηψζεηο δηαπϋζησζεο πνηληθψλ παξαβψζεσλ. ΔπΫ πιωνλ, κπνξεϋ λα απνθαζϋδεη γηα ηε δηαγξαθϊ ησλ εηζεγκωλσλ εηαηξηψλ ζην ΣΑΑ. ΔπΫζεο, ε ΔΘ εϋλαη επηθνξηηζκωλε γηα ηελ πηζηνπνϋεζε ηνπ ηϋηινπ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ εθπξνζψπνπ αιιψ θαη γηα ηελ Ωγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ζε ρξεκαηηζηεξηαθϊ εηαηξεϋα. ΔπηπξνζζΩησο, κπνξεϋ λα ελεξγεϋ σο ζχκβνπινο ησλ εζληθψλ αξρψλ ζε ζωκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. ΡΩινο, σο εζληθϊ επνπηηθϊ αξρϊ, ε ΔΘ εϋλαη επηθνξηηζκωλε κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ ζε δηεζλωο επϋπεδν. Γηα απηφ ην ιφγν ζπκκεηωρεη σο ηδξπηηθφ κωινο ζηε ΓηΨζθεςε ησλ Δπξσπατθψλ Δπηηξνπψλ Θεθαιαηαγνξψλ (FESCO) ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ Δ.Κ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΔΘ απνηειεϋηαη απφ επηψ κωιε. Νη βαζηθωο ηνπ αξκνδηφηεηεο εϋλαη νη αθφινπζεο: ε ρψξαμε ηεο γεληθϊο πνιηηηθϊο, ε ζωζπηζε θαλνληζηηθψλ πξψμεσλ, ε παξνρϊ θαη αλψθιεζε αδεηψλ, ε επηβνιϊ θπξψζεσλ, ε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ε ζχζηαζε θαη ηξνπνπνϋεζε ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθϊο ιεηηνπξγϋαο θαη ε ιϊςε απνθψζεσλ γηα ζωκαηα πξνζσπηθνχ. Ν Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ δηνξϋδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ ΔζληθΪο ΝηθνλνκΫαο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπϊο ηεο ΒνπιΪο. Νη δχν Αληηπξφεδξνη δηνξϋδνληαη απφ ηνλ πνπξγφ ΔζληθΪο ΝηθνλνκΫαο ελψ ηα ππφινηπα ηωζζεξα ΚΩιε επηιωγνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ πνπξγφ απφ θαηαιφγνπο ππνςεθϋσλ πνπ ππνβψιινληαη απφ ηελ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο, ην ΓΠ ηνπ Σ.Α.Α., ηελ Έλσζε Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ θαη ην ΠπλΩδξην Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Η ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Δ.Κ. Ζ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ απνηειεϋηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνπο ΑληηπξνΩδξνπο θαη εϋλαη επηθνξηηζκωλε κε ηελ εθηωιεζε ησλ απνθψζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. Δπη πιωνλ εϋλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαζεκεξηλϊ δηνϋθεζε θαη ηελ επϋβιεςε ηεο ιεηηνπξγϋαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Θ. ΡΩινο, εθπξνζσπεϋ ηελ ηειεπηαϋα ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ θαη μωλσλ δηθαζηεξϋσλ. 1.3 Η εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (Δ.Υ.Α.Δ.) - 5 -

10 Ζ εηαηξεϋα «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ» (Δ.Σ.Α.Δ.) ηδξχζεθε ην ΔΫλαη εηαηξεϋα ζπκκεηνρψλ (holding company) θαη ζθνπφο ηεο εϋλαη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ε ζπκκεηνρϊ ζε εηαηξεϋεο νπνηαζδϊπνηε λνκηθϊο κνξθϊο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθωο κε ηελ ππνζηϊξημε θαη ιεηηνπξγϋα νξγαλσκωλσλ αγνξψλ θεθαιαϋνπ. Ζ Δ.Σ.Α.Δ. ιεηηνπξγεϋ σο ε εηαηξεϋα ε νπνϋα ραξψζζεη ηε ζηξαηεγηθϊ ηνπ ΝκΫινπ θαη παξαθνινπζεϋ ηελ πνξεϋα ηεο πινπνϋεζϊο ηεο απφ ηηο εηαηξεϋεο ηηο νπνϋεο ειωγρεη. Ζ Δ.Σ.Α.Δ. κωρξη ζϊκεξα ειωγρεηαη θαηψ πνζνζηφ 33,4% απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κωζσ ηεο Γ.Δ.Θ.Α. (Γεκφζηα ΔπηρεΫξεζε Θηλεηψλ Αμηψλ). Ξνιχ ζχληνκα αλακωλεηαη ε κεηαβϋβαζε ηνπ παθωηνπ απηνχ ζε ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηωο θαη ε νινθιϊξσζε ηεο ηδησηηθνπνϋεζεο ηεο ΔΣΑΔ. Αλαιπηηθφηεξα, ν Όκηινο Δηαηξεηψλ Δ.Σ.Α.Δ. απνηειεϋηαη απφ ηηο αθφινπζεο εηαηξεϋεο: 1. ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ Α.Δ. 2. Θεληξηθφ ΑπνζεηΪξην Αμηψλ Α.Δ. 3. ΔηαηξΫα ΔθθαζΨξηζεο Ππλαιιαγψλ ΔπΫ Ξαξαγψγσλ Α.Δ. 4. Σξεκαηηζηεξηαθφ ΘΩληξν ΘεζζαινλΫθεο Α.Δ. 5. ΑλΨπηπμε ΠπζηεκΨησλ θαη πνζηϊξημεο ΘεθαιαηαγνξΨο Α.Δ. 6. ΘΩληξν ΔπαγγεικαηηθΪο ΘαηΨξηηζεο Σξεκαηηζηεξηαθψλ πεξεζηψλ. 1.4 Ιζηνξηθά Γεγνλόηα Νόκνη θαη θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Α.Α. Ζ ιεηηνπξγϋα ηνπ Σ.Α.Α. ξπζκϋδεηαη ζϊκεξα απφ ηνπο παξαπψλσ λφκνπο θαη δηαηψγκαηα: 1876: Ίδξπζε ηνπ Σ.Α.Α θαη Ωθδνζε ηνπ αξρηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγϋαο ηνπ πνπ ζηεξηδφηαλ ζηνλ Γαιιηθφ Δκπνξηθφ Θψδηθα ηνπ Ρν Σ.Α.Α. Ψξρηζε λα ιεηηνπξγεϋ σο απηνδηνηθνχκελνο Γεκφζηνο Νξγαληζκφο. 1928: Ν Λφκνο 3632 πξνζδηφξηζε ηα θαζϊθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ρξεκαηηζηψλ θαη ησλ αλεπηζϊκσλ κεζηηψλ. 1985: Ρν Ξξνεδξηθφ ΓηΨηαγκα 350 Ωζεζε ηηο βαζηθωο πξνυπνζωζεηο εηζαγσγϊο ζην Σ.Α.Α. 1988: Ν Λφκνο 1806 εηζϊγαγε λωεο ξπζκϋζεηο ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ Σ.Α.Α., κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Ξξνζδηφξηζε ην λνκνζεηηθφ πιαϋζην γηα ηελ δεκηνπξγϋα ηεο ΞαξΨιιειεο ΑγνξΨο θαη ηελ ιεηηνπξγϋα ηνπ ΑπνζεηεξΫνπ ΡΫηισλ. Γηεχξπλε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Σ.Α.Α. θαη θαζφξηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 1990: Κε ην Λφκν 1892 ηδξχζεθε ε ΔηαηξΫα ΑπνζεηεξΫσλ ΡΫηισλ κε κνξθϊ ηεο Αλψλπκεο ΔηαηξεΫαο. 1991: Ν Λφκνο 1969 ζπλωζηεζε ηελ ΔπηηξνπΪ ΘεθαιαηαγνξΨο σο Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ (ΛΞΓΓ), αξκφδην γηα ηελ Ψζθεζε επνπηεϋαο θαη ειωγρνπ ζην επξχηεξν ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνκωα, κε - 6 -

11 ζθνπφ ηελ πξνζηαζϋα ησλ επελδπηψλ. ΞαξΨιιεια ξχζκηζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγϋαο ησλ Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ ΣαξηνθπιαθΫνπ θαη ησλ ΑκνηβαΫσλ ΘεθαιαΫσλ. Άξρηζε ε δηαπξαγκψηεπζε ησλ νκνινγηψλ ζε θαζαξωο ηηκωο ρσξϋο ηνλ δεδνπιεπκωλν ηφθν. 1993: Ν Λφκνο 2166 ελϋζρπζε ηνλ ξφιν ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο. 1994: Ν Λφκνο 2198 εηζϊγαγε ηελ απνυινπνϋεζε ησλ αμηνγξψθσλ ηνπ Διιεληθνχ ΓεκνζΫνπ. 1995: Ν Λφκνο 2324 κεηωηξεςε ην Σ.Α.Α. ζε Αλψλπκε ΔηαηξεΫα θαη ηνπ Ωδσζε κεγαιχηεξε επειημϋα ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ. 1996: Ν Λφκνο 2396 πξνζψξκνζε ηελ ειιεληθϊ λνκνζεζϋα ζηα επξσπατθψ δεδνκωλα ζε φηη αθνξψ ηελ παξνρϊ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ επψξθεηα ηδϋσλ θεθαιαϋσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξωρνπλ επελδπηηθωο ππεξεζϋεο. Ν Ϋδηνο Λφκνο εηζϊγαγε ηνλ ζεζκφ ησλ αϋλων μεηοσών. 1.5 Ο ζθνπόο θαη ε ζεκαζία ηνπ Υ.Α.Α. a) Πην Σ.Α.Α. θαη κωζσ απηνχ ζην επξχ απνηακηεπηηθφ θνηλφ θαηαθεχγνπλ νη επηρεηξϊζεηο κε ηελ Ωθδνζε κεηνρψλ Ϊ νκνινγηψλ ( νκνινγηαθψλ δαλεϋσλ ) γηα ηελ Ψληιεζε θεθαιαϋσλ γηα ηελ πινπνϋεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκψησλ (επωθηαζε δξαζηεξηφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηψζεσλ θιπ.) Έηζη, απνθεχγεηαη ε πξνζθπγϊ ησλ επηρεηξϊζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνπ εϋλαη δαπαλεξφηεξνο θαη πνιιωο θνξωο πνιχ πηεζηηθφο δηφηη πξωπεη λα θαηαβιεζνχλ νη ηφθνη θαη λα επηζηξαθεϋ Ωλα κωξνο ηνπ δαλεηδφκελνπ θεθαιαϋνπ (ηνθνρξενιχζην) ζε ηαθηψ ρξνληθψ δηαζηϊκαηα αλεμψξηεηα απφ ηελ πξαγκαηνπνϋεζε θεξδψλ απφ ηηο δαλεηδφκελεο επηρεηξϊζεηο. b) Πην Σ.Α.Α., θαη κωζσ απηνχ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ, θαηαθεχγνπλ επϋζεο :ην ΘξΨηνο, νη ΓΪκνη, νη Γεκφζηνη ΝξγαληζκνΫ ΘνηλΪο ΥθΩιεηαο, γηα ηε ζπγθωληξσζε ζεκαληηθψλ θεθαιαϋσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνϋεζε Ωξγσλ (βαζηθϊο ππνδνκϊο θιπ) πνπ ζπκβψιινπλ ζεκαληηθψ ζηελ νηθνλνκηθϊ αλψπηπμε θαη θνηλσληθϊ πξφνδν ηεο ρψξαο. c) Ρν Σ.Α.Α. δϋλεη ηελ ελαιιαθηηθϊ δπλαηφηεηα ζην επξχ απνηακηεπηηθφ θνηλφ θαη ηηο επηρεηξϊζεηο λα ηνπνζεηϊζνπλ ηα ξεπζηψ δηαζωζηκα ηνπο ζε ρξεφγξαθα (κεηνρωο, νκφινγα θαη νκνινγϋεο) πνπ ζα ηνπο απνθωξνπλ θωξδε Ϊ Ωλα ζηαζεξφ εηζφδεκα. d) Πην Σ.Α.Α. επηηπγρψλεηαη ε ζπγθωληξσζε ηεο ζπλνιηθϊο πξνζθνξψο θαη δϊηεζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθϊο ηηκϊο ηνπο. Νη αγνξαπσιεζϋεο ησλ ρξενγξψθσλ εθθξψδνπλ κηα ζπγθεθξηκωλε θξϋζε γηα ηελ αμϋα θαη ηηο πξννπηηθωο ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ. Νη εηαηξεϋεο, νη πξννπηηθωο ησλ νπνϋσλ Ωρνπλ θξηζεϋ επλντθψ απφ ηνπο επελδπηωο, πξψγκα πνπ δηεπθνιχλεη ηηο ρξεκαηνδνηϊζεηο λωσλ - 7 -

12 επελδχζεσλ θαη ηε δπλακηθϊ αλψπηπμε ηνπο, γηα λα γϋλνπλ αληαγσληζηηθωο ζην δηεζλϊ ρψξν. Ππλεπψο ζην Σ.Α.Α. επηηπγρψλεηαη ε εχθνιε, γξϊγνξε θαη αζθαιϊο εθηωιεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε δηψδνζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζην επξχ απνηακηεπηηθφ θαη γεληθφηεξν επελδπηηθφ θνηλφ, πξψγκα πνπ ζπκβψιιεη ζηελ γξϊγνξε αλψπηπμε ηεο νηθνλνκϋαο ηεο ρψξαο θαη ζηε βειηϋσζε ηνπ βηνηηθνχ επϋπεδν ηνπ ιανχ ηεο. ΝξζΨ Ωρεη ππνζηεξηρζεϋ απφ πνιινχο φηη ε πγηϊο αλψπηπμε ηνπ Σ.Α.Α. απνηειεϋ ζεκαληηθφ παξψγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθϊ αλψπηπμε ηεο Σψξαο θαη απνηειεϋ Ωλαλ δεϋθηε ηφζν ηεο νηθνλνκηθϊο αλψπηπμεο φζν θαη ηεο θνηλσληθϊο πξνφδνπ κϋαο Σψξαο

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΞξνυπνζΩζεηο εηζαγσγϊο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ θαη θαηψηαμεο ζηηο θαηεγνξϋεο απηϊο. Γεληθή ξύζκηζε 1. Πην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ ιεηηνπξγεϋ ΑγνξΨ Αμηψλ, ζηελ νπνϋα αληηθεϋκελν ζπλαιιαγψλ εϋλαη θηλεηωο αμϋεο πνπ εηζψγνληαη πξνο δηαπξαγκψηεπζε. 2. Νη εηαηξεϋεο ησλ νπνϋσλ θηλεηωο αμϋεο εηζψγνληαη γηα πξψηε θνξψ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζωζεηο πνπ πξνβιωπνληαη παξαθψησ, εληψζζνληαη ζε εηδηθϊ θαηεγνξϋα πνπ θαιεϋηαη θαηεγνξϋα ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο («Big Cap»). Νη εηαηξεϋεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηϊξηα απηψ εληψζζνληαη θαηψ ηελ εηζαγσγϊ ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηνπο ζην ρξεκαηηζηϊξην ζηελ θαηεγνξϋα ΚεζαΫαο θαη ΚηθξΪο ΘεθαιαηνπνΫεζεο («Mid & Small Cap»). ΝκνινγΫεο θαη ινηπνϋ ηϋηινη ζηαζεξνχ εηζνδϊκαηνο πνπ εηζψγνληαη ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ζχκθσλα µε ηηο δηαηψμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ εληψζζνληαη ζηελ ΘαηεγνξΫα Αμηψλ Πηαζεξνχ ΔηζνδΪκαηνο. 3. Νη θηλεηωο αμϋεο πνπ, κεηψ ηελ εηζαγσγϊ ηνπο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ, εκπϋπηνπλ ζηηο ξπζκϋζεηο πνπ πξνβιωπνληαη παξαθψησ εληψζζνληαη ζηελ θαηεγνξϋα Δηδηθψλ Σξεκαηηζηεξηαθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηελ θαηεγνξϋα ΔπηηΪξεζεο αληϋζηνηρα. Απόθαζε εηζαγωγήο 1. Ζ απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγϊ θηλεηψλ αμηψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ιαµβψλεηαη µε απφθαζε ηνπ ΣξεµαηηζηεξΫνπ Αζελψλ. 2. Ζ απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγϊ ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ιαµβψλεηαη χζηεξα απφ αϋηεζε ηεο εθδφηξηαο εηαηξεϋαο Ϊ ηνπ πξνζθωξνληνο θηλεηωο αμϋεο Ϊ ηνπ πξνζψπνπ πνπ δεηψ ηελ εηζαγσγϊ, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζϋα πνπ πξνβιωπνληαη ζην Ψξζξν 2 ηνπ λ. 3371/2005, θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζωζεηο πνπ αλαθωξνληαη παξαθψησ ΞξνυπνζΩζεηο εηζαγσγϊο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ: 1) Ζ λνκηθϊ θαηψζηαζε ηεο εηαηξϋαο πξωπεη λα εϋλαη ζχκθσλε πξνο ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνϋνπο ππφθεηηαη, φζνλ αθνξψ ηελ ΫδξπζΪ ηεο θαη ηελ θαηαζηαηηθϊ ηεο ιεηηνπξγϋα. 2) Ρα Ϋδηα θεθψιαηα ηεο εηαηξεϋαο πξωπεη λα εϋλαη θαηψ ηελ ππνβνιϊ ηεο αϋηεζεο εηζαγσγϊο ηνπιψρηζηνλ ηξϋα εθαηνµµχξηα ( ) επξψ, ζε ελνπνηεµωλε βψζε. Πε πεξϋπησζε µε ελνπνϋεζεο Ψιισλ εηαηξεηψλ ην σο Ψλσ θξηηϊξην ζα πξωπεη λα πιεξνχηαη απφ ηελ αηηνχζα εηαηξεϋα. Ζ πξνυπφζεζε απηϊ δελ - 9 -

14 ηζρχεη γηα ηελ εηζαγσγϊ ζπµπιεξσµαηηθϊο ζεηξψο µεηνρψλ ηεο Ϋδηαο θαηεγνξϋαο µε ηηο Ϊδε εηζεγµωλεο. 3) Ζ εηαηξεϋα πξωπεη λα Ωρεη δεµνζηεχζεη Ϊ θαηαζωζεη, ζχµθσλα µε ην δϋθαην πνπ ηε δηωπεη ηηο εηϊζηεο νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο ηεο γηα ηξείο ηνπιψρηζηνλ νηθνλνκηθωο ρξϊζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο αηηϊζεσο εηζαγσγϊο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ. 4) Νη νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο πξωπεη λα εϋλαη ειεγµωλεο απφ νξθσηφ ειεγθηϊ. Αλ ε εηαηξεϋα θαηαξηϋδεη ελνπνηεµωλεο νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο, πξωπεη θαη νη θαηαζηψζεηο απηωο, θαζψο επϋζεο θαη νη θαηαζηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιαµβψλνληαη ζηελ ελνπνϋεζε ηεο ηειεπηαϋαο πξηλ ηελ ππνβνιϊ ηεο αϋηεζεο δεµνζηεπµωλεο ρξϊζεο, ζχµθσλα µε ηε µωζνδν ηεο νιηθϊο ελζσµψησζεο, λα εϋλαη ειεγµωλεο απφ νξθσηφ ειεγθηϊ. 5) ΔηαηξεΫεο πνπ Ωρνπλ δεµνζηεχζεη νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο γηα ιηγφηεξεο ησλ ηξηψλ νηθνλνµηθωο ρξϊζεηο εηζψγνληαη κφλν χζηεξα απφ Ωγθξηζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο. 6) Ζ εηαηξεϋα πξωπεη λα εµθαλϋδεη θαη ειψρηζηνλ θέξδε πξν θφξσλ θαη δηθαησµψησλ µεηνςεθϋαο ηξηεηϋαο χςνπο ηεζζψξσλ εθαηνµµπξϋσλ ( ) επξψ θαη φρη ιηγφηεξα απφ Ωλα εθαηνµµχξην ( ) επξψ αλψ Ωηνο, Ϊ EBITDA (θωξδε πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ, απνηειεζµψησλ θαη απνζβωζεσλ) ηξηεηϋαο ηνπιψρηζηνλ Ωμη εθαηνµµπξϋσλ ( ) επξψ θαη φρη ιηγφηεξν απφ Ωλα εθαηνµµχξην πεληαθφζηεο ρηιηψδεο ( ) επξψ αλψ Ωηνο, ζε ελνπνηεµωλε βψζε. Πε πεξϋπησζε µε ελνπνϋεζεο Ψιισλ εηαηξεηψλ ην θξηηϊξην ηεο θεξδνθνξϋαο ζα πξωπεη λα πιεξνχηαη απφ ηελ αηηνχζα εηαηξεϋα. Ρν παξφλ Ψξζξν δελ εθαξµφδεηαη: α) ζηηο εηαηξϋεο νη νπνϋεο δπλψµεη εηδηθψλ δηαηψμεσλ ππνρξενχληαη λα ππνβψινπλ αϋηεζε εηζαγσγϊο ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ εληφο νξηζµωλνπ ρξνληθνχ δηαζηϊµαηνο θαη ζηηο εηαηξεϋεο πνπ ιαµβψλνπλ Ωγθξηζε απφ ηελ ΔπηηξνπΪ ΘεθαιαηαγνξΨο θαηψ ηελ πξνυπφζεζε 5 ηνπ παξφληνο Θαλνληζµνχ. β) ζηηο εηαηξϋεο µε θεθαιαηνπνϋεζε (εθηηµψµελε ηηµϊ εηζαγσγϊο επϋ ηνλ αξηζµφ ησλ µεηνρψλ πξνο εηζαγσγϊ θαηψ ην ρξφλν ιϊςεο απφθαζεο επϋ ηεο αϋηεζεο) ηνπιψρηζηνλ Ϋζε µε ην µωζν φξν ηεο ζηαζµηζµωλεο θεθαιαηνπνϋεζεο ησλ ηξηψλ εηζεγµωλσλ εηαηξηψλ µε ηε µηθξφηεξε ζπµµεηνρϊ βψξνπο ζην δεϋθηε FTSE ASE 20. γ) γηα ηελ εηζαγσγϊ ζπµπιεξσµαηηθϊο ζεηξψο µεηνρψλ ηεο Ϋδηαο θαηεγνξϋαο µε ηηο Ϊδε εηζεγµωλεο. 7) Ζ εηαηξϋα πξωπεη λα Ωρεη επαξθϊ δηαζπνξά ησλ µεηνρψλ ηεο ζην θνηλφ, ην αξγφηεξν θαηψ ηνλ ρξφλν ιϊςεσο ηεο απφθαζεο εηζαγσγϊο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ

15 8) Πε πεξηπηψζεηο πνπ νη µεηνρωο ηεο εηαηξϋαο Ωρνπλ Ϊδε εηζαρζεϋ θαη δηαπξαγµαηεχνληαη ζε ρξεµαηηζηϊξην ελφο Ϊ πεξηζζνηωξσλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δ.Δ., Ϊ ηξϋησλ θξαηψλ, γηα ηελ πιϊξσζε ηνπ θξηηεξϋνπ ηεο επαξθνχο δηαζπνξψο ησλ µεηνρψλ ηεο, φπσο νξϋδεηαη θαησηωξσ, ιαµβψλεηαη ππφςε θαη ε πθηζηψµελε δηαζπνξψ ζην Ψιιν Ϊ Ψιια ρξεµαηηζηϊξηα. Ζ εηαηξϋα ζα πξωπεη επηπξνζζωησο λα απνθηϊζεη δηαζπνξψ εληφο ηεο ειιεληθϊο επηθξψηεηαο ζχµθσλα µε φζα αλαθωξνληαη παξαθψησ. 9) Πε πεξηπηψζεηο πνπ νη µεηνρωο ηεο εηαηξϋαο πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ παξψιιεια ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ θαη ζε Ψιιν ρξεµαηηζηϊξην θξψηνπο µωινπο ηεο Δ.Δ. Ϊ ηξϋηνπ θξψηνπο, γηα ηελ πιϊξσζε ηνπ θξηηεξϋνπ ηεο επαξθνχο δηαζπνξψο θαηψ ηηο δηαηψμεηο ηνπ παξφληνο, ζπλππνινγϋδεηαη θαη ε δηαζπνξψ ησλ µεηνρψλ πνπ ζα επηηεπρζεϋ ζην Ψιιν ρξεµαηηζηϊξην. Ζ εηαηξϋα ζα πξωπεη επηπξνζζωησο λα απνθηϊζεη δηαζπνξψ εληφο ηεο ειιεληθϊο επηθξψηεηαο ζχµθσλα µε φζα αλαθωξνληαη παξαθψησ. 10) Γηα ηελ εηζαγσγϊ µεηνρψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ, ε δηαζπνξψ ζεσξεϋηαη επαξθϊο, εθφζνλ νη µεηνρωο πνπ εϋλαη αληηθεϋµελν αηηϊζεσο εηζαγσγϊο εϋλαη θαηαλεµεµωλεο ζην επξχ θνηλφ, ζε πνζνζηφ ηνπιψρηζηνλ εϋθνζη πωληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ηεο Ϋδηαο θαηεγνξϋαο. Πε θψζε πεξϋπησζε γηα ηελ εθηϋµεζε ηεο πιεξψζεσο Ϊ µε ηεο πξνυπνζωζεσο ηεο επαξθνχο δηαζπνξψο ζην επξχ θνηλφ θαηψ ηα παξαπψλσ, απαηηεϋηαη ε θαηαλνµϊ ησλ µεηνρψλ, ησλ νπνϋσλ δεηεϋηαη ε εηζαγσγϊ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ, ζε δχν ρηιηψδεο (2000) ηνπιψρηζηνλ πξφζσπα απφ ηα νπνϋα θαλωλα δελ θαηωρεη πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ησλ νπνϋσλ δεηεϋηαη ε εηζαγσγϊ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ. Γηα ηελ εθηϋµεζε ηεο επψξθεηαο ηεο δηαζπνξψο, δελ ιαµβψλνληαη ππ φςηλ ηα πνζνζηψ µεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ πνπ θαηωρνπλ : α) ΚΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπµβνπιΫνπ, β) ηα δηεπζπληηθψ ζηειωρε ηεο εηαηξϋαο γ) ζπγγελεϋο α βαζµνχ ησλ πθηζηψµελσλ βαζηθψλ µεηφρσλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξϋαο δ) πθηζηψµελνη µωηνρνη πνπ απωθηεζαλ µεηνρωο ην πξνεγνχµελν ηεο ππνβνιϊο ηεο αϋηεζεο εµεξνινγηαθφ Ωηνο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζεζµηθνχο επελδπηωο, Ϊ εηαηξϋεο επηρεηξεµαηηθψλ ζπµµεηνρψλ. 11) Ζ δηαζπνξψ δχλαηαη λα θξηζεϋ απφ ην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ επαξθϊο θαη φηαλ, ιφγσ ηνπ µεγωζνπο ηεο εηαηξϋαο, ηνπ µεγψινπ αξηζµνχ ησλ µεηνρψλ ηεο απηϊο θαηεγνξϋαο θαη ηεο εθηψζεσο δηαζπνξψο ηνπο ζην επξχ θνηλφ, δηαζθαιϋδεηαη ε νµαιϊ ιεηηνπξγϋα ηεο αγνξψο θαη µε µηθξφηεξα απφ ην αλσηωξσ πνζνζηφ, σο αθνινχζσο: α) Γηα εηαηξϋεο µε θεθαιαηνπνϋεζε ηνπιψρηζηνλ Ϋζε Ϊ µεγαιχηεξε απφ ηνλ µωζν φξν ηεο ζηαζµηζµωλεο θεθαιαηνπνϋεζεο ηεο πξψηεο δεθψδαο εηαηξηψλ ηνπ δεϋθηε

16 FTSE ASE 20, ην απαηηνχµελν πνζνζηφ επαξθνχο δηαζπνξψο λα εϋλαη ηνπιψρηζηνλ 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ θαη ηνπιψρηζηνλ πξφζσπα απφ ηα νπνϋα θαλωλα δελ θαηωρεη πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ησλ νπνϋσλ δεηεϋηαη ε εηζαγσγϊ ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ. β) Γηα εηαηξϋεο µε θεθαιαηνπνϋεζε ηνπιψρηζηνλ Ϋζε Ϊ µεγαιχηεξε απφ ηνλ µωζν φξν ηεο ζηαζµηζµωλεο θεθαιαηνπνϋεζεο ηεο δεχηεξεο δεθψδαο ησλ εηαηξηψλ ηνπ δεϋθηε FTSE ASE 20, ην απαηηνχµελν πνζνζηφ επαξθνχο δηαζπνξψο λα εϋλαη ηνπιψρηζηνλ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ θαη ηνπιψρηζηνλ πξφζσπα απφ ηα νπνϋα θαλωλα δελ θαηωρεη πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ησλ νπνϋσλ δεηεϋηαη ε εηζαγσγϊ ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ. 12) ΔπηηξΩπεηαη θαη εμαϋξεζε ε εηζαγσγϊ µεηνρψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ρσξϋο λα Ωρεη πξαγµαηνπνηεζεϋ επαξθϊο θαηψ ηα αλσηωξσ δηαζπνξψ ησλ µεηνρψλ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ θαηψ ην ρξφλν ιϊςεσο ηεο απνθψζεσο γηα ηελ εηζαγσγϊ ηνπο, εθφζνλ Ωρεη επηηεπρζεϋ δηαζπνξψ ζε πνζνζηφ φρη θαηψηεξν ηνπ πωληε ηνηο εθαηφ (5%) θαη εθφζνλ γηα ηελ επϋηεπμε ηεο δηαζπνξψο µεηψ ηελ εηζαγσγϊ, ρξεζηµνπνηεζεϋ ε δηαδηθαζϋα πνπ πεξηγξψθεηαη ζηα Ψξζξα 104 θαη 113 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ. 13) ΘαηΨ ηελ εηζαγσγϊ ζπµπιεξσµαηηθϊο ζεηξψο µεηνρψλ ηεο Ϋδηαο θαηεγνξϋαο µε ηηο Ϊδε εηζεγµωλεο, ην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ θξϋλεη ην επαξθωο ηεο δηαζπνξψο ησλ µεηνρψλ ζην θνηλφ ζχµθσλα µε ηνλ εηδηθφηεξα νξηδφµελν θαλνληζµφ ησλ εηαηξηθψλ πξψμεσλ πνπ αλαθωξεηαη παξαθψησ. 14) ΞξνθεηµΩλνπ γηα δεπηεξνγελϊ Ϊ παξψιιειε εηζαγσγϊ µεηνρψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ πξωπεη λα Ωρνπλ θαηαρσξεζεϋ ζην Πχζηεµα Άπισλ ΡΫηισλ ηνπ Θεληξηθνχ ΑπνζεηεξΫνπ Αμηψλ ζε µεξϋδεο επελδπηψλ µεηνρωο πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιψρηζηνλ ζην 5% ησλ µεηνρψλ, θαηαλεµεµωλεο ζε ηνπιψρηζηνλ 100 πξφζσπα, εθ ησλ νπνϋσλ θαλωλα δελ ζα Ωρεη Ψλσ ηνπ 2% ησλ µεηνρψλ. 15) Όζν αθνξψ ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν εηαηξεϋα πνπ ππνβψιιεη αϋηεζε πξνθεηµωλνπ λα εηζαγψγεη γηα πξψηε θνξψ µεηνρωο ηεο ζην ρξεµαηηζηϊξην, πξωπεη λα Ωρεη ειεγρζεϋ θνξνινγηθψ, γηα φια ηα θνξνινγηθψ αληηθεϋµελα, γηα φιεο ηηο ρξϊζεηο γηα ηηο νπνϋεο Ωρνπλ δεµνζηεπζεϋ, θαηψ ην ρξφλν ππνβνιϊο ηεο αηηϊζεσο, νη εηϊζηεο νηθνλνµηθωο ηεο θαηαζηψζεηο. Αλ ε εηαηξϋα ππνρξενχηαη λα θαηαξηϋδεη ελνπνηεµωλεο νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο, ε ππνρξωσζε θνξνινγηθνχ ειωγρνπ ηνπ πξνεγνπµωλνπ εδαθϋνπ θαηαιαµβψλεη θαη ηηο εηαηξεϋεο πνπ φθεηιαλ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ηειεπηαϋα πξηλ ηελ ππνβνιϊ ηεο

17 αϋηεζεο ελνπνϋεζε, µε βψζε ηε µωζνδν ηεο νιηθϊο ελζσµψησζεο γηα ηηο ρξϊζεηο ζηηο νπνϋεο θαηαξηϋδνληαη ελνπνηεµωλεο νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο. Αλ ε εηαηξεϋα πνπ θαηψ ηα πξνεγνχµελα εδψθηα πξωπεη λα ειεγρζεϋ θνξνινγηθψ δελ εδξεχεη ζηελ ΔιιΨδα, ν Ωιεγρνο δηελεξγεϋηαη απφ αλαγλσξηζµωλν ειεγθηηθφ θαη ινγηζηηθφ νϋθν δηεζλνχο θχξνπο, ν νπνϋνο ζπληψζζεη εηδηθϊ Ωθζεζε γηα ηηο ηπρφλ θνξνινγηθωο ηεο ππνρξεψζεηο. 16) ΔηαηξεΫεο ησλ νπνϋσλ νη µεηνρωο εηζψγνληαη ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ζχµθσλα µε ηα πξνεγνχµελα Ψξζξα ππνρξενχληαη λα νξϋζνπλ µωινο ηνπ ρξεµαηηζηεξϋνπ µε δηθαϋσµα παξνρϊο ππεξεζηψλ αλαδφρνπ ζε δεµφζηα πξνζθνξψ σο Δηδηθό ύµβνπιν (sponsor) ηεο εηαηξεϋαο γηα ηα δχν Ωηε πνπ αθνινπζνχλ ηελ αξρηθϊ εηζαγσγϊ ζην ρξεµαηηζηϊξην. Ν Δηδηθφο Πχµβνπινο Πχµβνπινο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Δηδηθνχ δηαπξαγµαηεπηϊ εθηφο εψλ νξϋδεηαη δηαθνξεηηθψ ζηνλ Θαλνληζµφ ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ. Ν Δηδηθφο Πχµβνπινο (sponsor) ηεο εηαηξεϋαο ππφθεηηαη ζηηο εμϊο ππνρξεψζεηο : α) λα Ωρεη ιψβεη Ψδεηα Δηδηθνχ δηαπξαγµαηεπηϊ γηα ηελ ελ ιφγσ θηλεηϊ αμϋα θαη λα πξνβαϋλεη ζηελ εηζαγσγϊ δεχγνπο εληνιψλ αγνξψο θαη πψιεζεο (quote) ζχµθσλα µε ηνλ νξηδφµελνπο θαλνληζκνχο ηνπ Θαλνληζµνχ ΣξεκαηηζηεξΫνπ Αζελψλ, β) Ωθδνζε µϋαο αλψιπζεο γηα ηελ εηαηξεϋα µε ηε ζπµπιϊξσζε δψδεθα µελψλ δηαπξαγµψηεπζεο ζην Σ.Α θαη γ) λα πξνβαϋλεη ζε δχν παξνπζηψζεηο ηεο εηαηξεϋαο εηεζϋσο ζε επελδπηωο ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ. 17) ΞξνθεηµΩλνπ λα εγθξϋλεη ηελ αϋηεζε εηζαγσγϊο, ην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ δχλαηαη λα δεηψ θαη αμηνινγεϋ πξφζζεηα ζηνηρεϋα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο ππνςϊθηαο εηαηξϋαο γηα εηζαγσγϊ ηνπο ζηε ζπγθεθξηµωλε αγνξψ, ηδϋσο σο πξνο ηελ νηθνλνµηθϊ θαηψζηαζϊ ηεο, ηνλ θιψδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πνξεϋα ηνπ, ηε δηνϋθεζε θαη δηαρεϋξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζωζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εηαηξηθϊο δηαθπβωξλεζεο. Ζ αμηνιφγεζε απηϊ γϋλεηαη µε βψζε ηα δεδνµωλα πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ µε ην εξσηεµαηνιφγην θαηαιιειφηεηαο θαη ην Ωληππν ηνπ εηαηξηθνχ πξνθϋι ηα νπνϋα ππνβψιινληαη ζχµθσλα µε ζρεηηθϊ απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ ΣξεµαηηζηεξΫνπ Αζελψλ, θαηψ ηελ Ωλαξμε ηεο δηαδηθαζϋαο εηζαγσγϊο. 18) Πε πεξϋπησζε δεµφζηαο πξνζθνξψο, ε ζπλνιηθϊ αμϋα ησλ πξνο δηψζεζε µεηνρψλ πξωπεη λα εϋλαη ηνπιψρηζηνλ 2 εθαηνµµχξηα ΔΟΥ. Ζ πξνυπφζεζε απηϊ δελ ηζρχεη ζε πεξϋπησζε δεπηεξνγελνχο Ϊ παξψιιειεο εηζαγσγϊο µεηνρψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ

18 2.1.2 Ξξφζζεηεο πξνυπνζωζεηο Απαγόξεπζε µεηαβηβάζεωο µεηνρώλ 1. ΚΩηνρνη πνπ θαηψ ην ρξφλν Ωγθξηζεο ηεο εηζαγσγϊο ησλ µεηνρψλ ζην ρξεµαηηζηϊξην ζπµµεηωρνπλ µε πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ 5%, ζην µεηνρηθφ θεθψιαην εηαηξεϋαο ηεο νπνϋαο νη θηλεηωο αμϋεο εηζψγνληαη ζην ρξεµαηηζηϊξην ζχµθσλα µε ηα πξνεγνχµελα επηηξωπεηαη λα µεηαβηβψζνπλ θαηψ ην πξψην Ωηνο µεηψ ηελ εηζαγσγϊ µεηνρωο πνπ αληηζηνηρνχλ θαη αλψηαην φξην ζε πνζνζηφ 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ηνπο. 2. Ζ ξχζµηζε ηεο πξνεγνπµωλεο παξαγξψθνπ δελ εθαξµφδεηαη πξνθεηµωλνπ γηα: α) µεηαβϋβαζε ιφγσ θιεξνλνµηθϊο Ϊ θαζνιηθϊο δηαδνρϊο Ϊ θιεξνδνζϋαο, β) µεηαβϋβαζε µεηαμχ µεηφρσλ πνπ ππφθεηληαη ζηε ξχζµηζε ηεο πξψηεο παξαγξψθνπ, γ) µεηαβϋβαζε παθωηνπ µεηνρψλ ζε ζηξαηεγηθφ επελδπηϊ, ν νπνϋνο αλαιαµβψλεη ξεηψο ηελ ππνρξωσζε λα µε µεηαβηβψζεη µεηνρωο θαζ ππωξβαζε φζσλ νξϋδνληαη ζηελ πξψηε παξψγξαθν, δ) µεηαβϋβαζε πξνο µωινο ηνπ ρξεµαηηζηεξϋνπ πνπ ελεξγεϋ σο Δηδηθφο δηαπξαγµαηεπηϊο. Κξηηήξηα έληαμεο µεηνρώλ ηωλ λενεηζαγόµελωλ εηαηξεηώλ ζηελ θαηεγνξία «Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο» Νη µεηνρωο εηαηξεηψλ πνπ εηζψγνληαη γηα πξψηε θνξψ ζην ρξεµαηηζηϊξην εληψζζνληαη ζηελ θαηεγνξϋα «ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο» αλ πωξα απφ ηηο πξνυπνζωζεηο ησλ πξνεγνπµωλσλ Ψξζξσλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθψο θαη νη εμϊο πξνυπνζωζεηο: α) Ϋδηα θεθψιαηα ηνπιψρηζηνλ δεθαπωληε εθαηνµµχξηα ( ) επξψ, θαηψ ην ρξφλν ππνβνιϊο ηεο αϋηεζεο εηζαγσγϊο, β) θωξδε πξν θφξσλ ηξηεηϋαο χςνπο δψδεθα εθαηνµµπξϋσλ ( ) επξψ θαη φρη ιηγφηεξα απφ ηξϋα εθαηνµµχξηα ( ) επξψ αλψ Ωηνο, Ϊ EBITDA ηξηεηϋαο ηνπιψρηζηνλ δεθαωμη εθαηνµµπξϋσλ ( ) επξψ θαη φρη ιηγφηεξα απφ ηωζζεξα εθαηνµµχξηα ( ) επξψ αλψ Ωηνο θαη γ) χςνο ζπλνιηθϊο θεθαιαηνπνϋεζεο ηεο εηαηξεϋαο ηνπιψρηζηνλ εθαηφ εθαηνµµχξηα ( ) επξψ, φπσο δηαµνξθψλεηαη µε βψζε ηε µηθξφηεξε ηηµϊ ηνπ εχξνπο ηηµψλ ηεο δεµφζηαο πξνζθνξψο. Ρα θξηηϊξηα α) θαη β) ππνινγϋδνληαη ζε ελνπνηεµωλε βψζε. Πε πεξϋπησζε µε ελνπνϋεζεο Ψιισλ εηαηξεηψλ ην ψο Ψλσ θξηηϊξην ζα πξωπεη λα πιεξνχηαη απφ ηελ αηηνχζα εηαηξεϋα. Νη πξνλνµηνχρεο µεηνρωο εληψζζνληαη ζηελ Ϋδηα θαηεγνξϋα µε ηηο θνηλωο µεηνρωο ηεο εηαηξϋαο

19 Σαθηηθή αλαζεώξεζε ηεο έληαμεο εηζεγµέλωλ θηλεηώλ αμηώλ ζηελ θαηεγνξία «Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο» 1. Ζ Ωληαμε ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζηε θαηεγνξϋα ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο ππφθεηηαη ζε ηαθηηθϊ εμαµεληαϋα αλαζεψξεζε. 2. Ζ µεηαθνξψ µϋαο θηλεηϊο αμϋαο απφ ηελ θαηεγνξϋα ΚεζαΫαο θαη ΚηθξΪο ΘεθαιαηνπνΫεζεο ζηε θαηεγνξϋα ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο θξϋλεηαη µε βψζε ηα θξηηϊξηα πνπ πξνβιωπνληαη ζην Ψξζξν 210 ηνπ θαλνληζκνχ (αλαθωξεηαη παξαθψησ) θαη δηελεξγεϋηαη θαηψ ηελ πξψηε αλαζεψξεζε θαηψ ηελ νπνϋα δηαπηζηψλεηαη φηη ε θηλεηϊ αμϋα πιεξνϋ ηα θξηηϊξηα απηψ. 3. Ζ µεηαθνξψ µηαο θηλεηϊο αμϋαο απφ ηελ θαηεγνξϋα ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο ζηελ θαηεγνξϋα ΚεζαΫαο θαη ΚηθξΪο ΘεθαιαηνπνΫεζεο δηελεξγεϋηαη εθφζνλ δηαπηζησζεϋ φηη ζε δχν δηαδνρηθωο αλαζεσξϊζεηο δελ πιεξνχζε Ωλα ηνπιψρηζηνλ απφ ηα θξηηϊξηα πνπ πξνβιωπνληαη ζην Ψξζξν 210 ηνπ θαλνληζκνχ. Ζ µεηαθνξψ πξαγµαηνπνηεϋηαη αθφµα θαη αλ ην θξηηϊξην εϋλαη δηαθνξεηηθφ ζε θψζε αλαζεψξεζε. 4. Ζ αλαζεψξεζε γϋλεηαη θαηψ ηελ πξψηε ζπλεδξϋαζε ηνπ Γ.Π ηνπ Σ.Α ησλ µελψλ ΝθησβξΫνπ θαη ΑπξηιΫνπ, εθηφο εψλ ην Γ.Π ηνπ Σ.Α Ωρεη αλαθνηλψζεη Ψιιε εµεξνµελϋα. Κξηηήξηα γηα ηελ αλαζεώξεζε θαηαηάμεωο (Άξζξν 210) 1. Πηε θαηεγνξϋα ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο εληψζζνληαη νη µεηνρωο ησλ νπνϋσλ νη εθδφηξηεο εηαηξϋεο Ωρνπλ ζπλνιηθϊ θεθαιαηνπνϋεζε µεγαιχηεξε απφ εθαηφ εθαηνµµχξηα ( ) επξψ, παξνπζηψδνπλ δηαζπνξψ µεγαιχηεξε ηνπ 20% θαη εµπνξεπζηµφηεηα µεγαιχηεξε ηνπ 15%. Πηελ θαηεγνξϋα απηϊ επηηξωπεηαη θαη ε Ωληαμε µεηνρψλ πνπ παξνπζηψδνπλ εµπνξεπζηµφηεηα µηθξφηεξε ηνπ 15%, εθφζνλ Ωρνπλ ζσξεπηηθψο εµπνξεπζηµφηεηα µεγαιχηεξε ηνπ 10% θαη εηϊζην µωζν φξν ηνπ spread µηθξφηεξν απφ 2 πνζνζηηαϋεο µνλψδεο. Πηελ Ϋδηα θαηεγνξϋα εληψζζεηαη θαη θψζε Ψιιν εϋδνο µεηνρψλ ηεο εθδφηξηαο. 2. ΚεηνρΪ πνπ ζπµµεηωρεη ζην δεϋθηε ςειϊο ΘπθινθνξηαθΪο Ραρχηεηαο (ΓΘΡ) δελ επηηξωπεηαη λα εληαρζεϋ ζηε θαηεγνξϋα ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο. 3. Ζ Ωληαμε µϋαο µεηνρϊο ζηε θαηεγνξϋα ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο γϋλεηαη µε ηε ζχµθσλε γλψµε ηεο εθδφηξηαο εηαηξεϋαο. Νη εηαηξϋεο πνπ εληψζζνληαη ζηελ θαηεγνξϋα απηϊ ππφθεηληαη ζε πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο. 4. ΘαηΨ ηελ αλαζεψξεζε, ην θξηηϊξην ηεο θεθαιαηνπνηϊζεσο εμεηψδεηαη µε βψζε ην µωζν φξν θεθαιαηνπνηϊζεσο ηνπ πξνεγνχµελνπ ηεο αλαζεσξϊζεσο εμαµϊλνπ, Ϊηνη ηνπ εμαµϊλνπ πνπ ιϊγεη ηελ ηειεπηαϋα εξγψζηµε εµωξα ηνπ µελφο ΠεπηεµβξΫνπ γηα ην α εμψµελν θαη ηνπ µελφο ΚαξηΫνπ γηα ην β εμψµελν. 5. Γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηεο εµπνξεπζηµφηεηαο, ιαµβψλεηαη ππφςε ν µωζνο φξνο ηνπ πξνεγνχµελνπ ηεο αλαζεσξϊζεσο εμαµϊλνπ, Ϊηνη ηνπ εμαµϊλνπ πνπ ιϊγεη ηελ ηειεπηαϋα εξγψζηµε εµωξα ηνπ µελφο

20 ΠεπηεµβξΫνπ γηα ην α εμψµελν θαη ηνπ µελφο ΚαξηΫνπ γηα ην β εμψµελν, µε αλαγσγϊ ζε εηϊζηα βψζε. Γηα ηνλ ππνινγηζµφ απηφ ιαµβψλεηαη ππφςε ην δηπιψζην ηνπ αζξνϋζµαηνο ηεο εµεξϊζηαο εµπνξεπζηµφηεηαο γηα ηελ ππφ εμωηαζε πεξϋνδν. 6. Ρν θξηηϊξην ηεο δηαζπνξψο ησλ θηλεηψλ αμηψλ εμεηψδεηαη µε βψζε ηα ζηνηρεϋα ηεο ηειεπηαϋαο εξγψζηµεο εµωξαο ησλ µελψλ ΠεπηεµβξΫνπ θαη ΚαξηΫνπ, φπσο απηψ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεϋα πνπ ηεξνχληαη ζην Θεληξηθφ ΑπνζεηΪξην Αμηψλ. Ζ δηαζπνξψ ππνινγϋδεηαη σο ην Ψζξνηζµα ησλ πνζνζηψλ ζπµµεηνρϊο ζην µεηνρηθφ θεθψιαην ηεο εθδφηξηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηφρσλ πνπ ζπµµεηωρνπλ µε πνζνζηφ µηθξφηεξν ηνπ 2% ζην µεηνρηθφ θεθψιαην ηεο εθδφηξηαο. 7. Αλ θαηψ ηελ πξψηε εηζαγσγϊ µεηνρψλ ην θξηηϊξην ηεο δηαζπνξψο εϋρε θξηζεϋ µε βψζε ηελ 11 ε πξνυπφζεζε, ην πνζνζηφ ηεο επαξθνχο δηαζπνξψο γηα ηελ θαηψηαμε ηεο εθδφηξηαο ζηελ θαηεγνξϋα µεγψιεο θεθαιαηνπνϋεζεο, ζχµθσλα µε ηελ παξ. 1, αξθεϋ λα αλωξρεηαη ζηα 4/5 ηνπ πνζνζηνχ ηεο αξρηθϊο εηζαγσγϊο. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ µπνξεϋ ζε θαµϋα πεξϋπησζε λα εϋλαη θαηψηεξν ηνπ 5%. 8. Νη πξνλνµηνχρεο µεηνρωο εληψζζνληαη ζηελ Ϋδηα θαηεγνξϋα µε ηηο θνηλωο µεηνρωο ηεο εηαηξϋαο. Καηεγνξία Δηδηθώλ Υξεµαηηζηεξηαθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ 1. Πηελ θαηεγνξϋα Δηδηθψλ Σξεµαηηζηεξηαθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ εληψζζνληαη µεηνρωο εηαηξεηψλ πνπ εµπϋπηνπλ ζε Ωλα απφ ηα αθφινπζα θξηηϊξηα: α) ΣαµειΪ δηαζπνξψ µηθξφηεξε απφ ην 10% ησλ εηζεγµωλσλ ηϋηισλ. β) Δµπνξεπζηµφηεηα µηθξφηεξε απφ 5% Ϊ spread µεγαιχηεξν απφ 6%. γ) ΡηµΪ δηαπξαγµψηεπζεο µηθξφηεξε απφ 0,30. δ) ΣαµειΪ παξαγσγηθϊ δξαζηεξηφηεηα ζπληζηψµελε ζε εηϊζην θχθιν εξγαζηψλ θψησ ησλ Αλ θαηψ ηελ πξψηε εηζαγσγϊ µεηνρψλ ην θξηηϊξην ηεο δηαζπνξψο εϋρε θξηζεϋ µε βψζε ηελ 11 ε πξνυπφζεζε, δελ εθαξµφδεηαη ε πεξϋπησζε (α) θαη σο ραµειϊ δηαζπνξψ νξϋδεηαη ε δηαζπνξψ πνπ εϋλαη µηθξφηεξε απφ ηα 2/5 ηνπ πνζνζηνχ ηεο αξρηθϊο εηζαγσγϊο. Ρν πνζνζηφ απηφ δελ µπνξεϋ ζε θαµϋα πεξϋπησζε λα εϋλαη θαηψηεξν ηνπ 5%. Καηεγνξία Δπηηήξεζεο 1. Πηελ θαηεγνξϋα ΔπηηΪξεζεο εληψζζνληαη µεηνρωο εηαηξεηψλ πνπ εµπϋπηνπλ ζε Ωλα απφ ηα αθφινπζα θξηηϊξηα: α) ΠπζζσξεπµΩλεο δεµηωο µεγαιχηεξεο απφ ηα Ϋδηα θεθψιαηα, β) Γηαµφξθσζε ΗδΫσλ ΘεθαιαΫσλ ζε επϋπεδν µηθξφηεξν απφ ην 50% ηνπ Κεηνρηθνχ ΘεθαιαΫνπ, γ) Αξλεηηθφ EBITDA (θωξδε πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ, απνηειεζµψησλ θαη απνζβωζεσλ). δ) ΠεµαληηθΩο ιεμηπξφζεζµεο νθεηιωο,

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013»

εληαγκωλν ζην ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» + Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο ΞιεξνθνξΫεο FAX ΡειΩθσλν : : : : : Κεηξνπφιεσο 12-14 10563,ΑζΪλα ΚπηζκπΫθνο Ξαλ. 2105229457 210 5227300 ΑζΪλα 8 /6 /201 Αξ. Ξξση. Φ/1/6163 Αξ.ΓηαθΪξπμεο:1/ΓΗΑΠΛΝΟΗΑ ΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηβιέπσλ: Σπξηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλ/κίνπ Παηξψλ

Δπηβιέπσλ: Σπξηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλ/κίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: «Νέεο αξρέο ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ», ΜΒΑ Γηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα: ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΡΗΜΑΣΑΓΟΡΧΝ Οηθνλνκνπνύινπ Χξπζή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΗΙΗΝ 2011-2014 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ Δ Η Π Α Γ Υ Γ Ζ 6 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 6 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 10 ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ... 15 ΔΛΝΡΖΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα