ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηστιακής εργαζίας : Γιαδικαζίερ και πποϋποθέζειρ ειζαγωγήρ μεηοσών ζηο Υ.Α.Α. Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος, Split και Reverse Split μεηοσών. σποβλειθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποσρό Αναγνώστη από ηον ζποσδαζηή ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2006

2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηστιακή εργαζία : Επιβλέπων Καθηγητής : Κηποσρός Αναγνώστης Σποσδαστής : Μπακόποσλος Κων/νος ΚΑΒΑΛΑ 2006

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εηζαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Έλλνηα Υξεκαηηζηεξίωλ 1.2 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ 1.3 θνπόο θαη ε ζεκαζία ηνπ Υ.Α.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο ζηελ Αγνξά Αμηώλ θαη θαηάηαμεο ζηηο θαηεγνξίεο απηήο 2.2 Εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο αλάινγα µε ηνλ θιάδν επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 2.3 Νέα Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά (ΝΕ.Υ.Α) 2.4 Πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο κεηνρώλ ζηελ Παξάιιειε Αγνξά 2.5 Δηαδηθαζία εηζαγωγήο κεηνρώλ εηαηξίαο γηα πξώηε θνξά ζην Υξεκαηηζηήξην µε ή ρωξίο δεκόζηα πξνζθνξά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κιάδνη ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ 3.2 Η κεηνρή 3.3 Αύμεζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ηεο Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΕΙΗΓΜΕΝΩΝ Ε ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΕΚΣΟ ΕΛΛΑΔΟ 4.1. Εηζαγωγή 4.2. Πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο κεηνρώλ αιινδαπήο εηαηξείαο 4.3. Τπνρξεώζεηο εηαηξηώλ κεηά ηελ εηζαγωγή 4.4. Πιενλεθηήκαηα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΑΓΑΚ 5.2 ΣΑ ΕΛΠΙ 5.3 ΣΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΚΑΑ 5.4 ΟΙ ΜΕΣΟΥΕ ΕΥΑΑ 5.5 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΟ Υ.Α

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνύζα απηή πηπρηαθή εξγαζία ππνβάιιεηαη ζην Σ.Ε.Ι. Καβάιαο κε επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ Κεπνπξό Αλαγλώζηε. θνπόο ηεο είλαη λα γίλεη θαηαλνεηό ην πεξηερόκελν θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Αζελώλ. Σα ζέκαηα πνπ αλαθέξνκαη είλαη ε δηαδηθαζία εηζαγωγήο κεηνρώλ ζην Υ.Α.Α. θαζώο θαη νη πξνϋπνζέζεηο εηζαγωγήο ηωλ κεηνρώλ απηώλ, ε αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαζώο θαη ην Split θαη Reverse Split κεηνρώλ. Γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο βαζίζηεθα ζε εθπαηδεπηηθά βηβιία, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ρξήζε Δηαδηθηύνπ (Internet), θαζώο θαη ζηελ πξνζπκία νξηζκέλωλ αλζξώπωλ, θπξίωο ηωλ ρξεκαηηζηεξηαθώλ ππαιιήιωλ, νη νπνίνη ζπλεξγάζηεθαλ καδί κνπ θαη κνπ παξείραλ βαζηθέο θαη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζε όηη αθνξά ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθό ρώξν. Από ηε ζέζε απηή αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζω ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή Κεπνπξό Αλαγλώζηε γηα ηελ επηζηεκνληθή, δηδαθηηθή θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε ηνπ, ε νπνία κε βνήζεζε νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ ζπγγξαθή θαη νινθιήξωζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Σν ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηνπ θαη νη γόληκεο ππνδείμεηο ηνπ ήηαλ θαηαιπηηθέο γηα ηελ επηζηεκνληθή κνπ θαζνδήγεζε θαη γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο εξεπλάο κνπ. Ειπίδω λα αληαπνθξίζεθα ζηηο πξνζδνθίεο θαη λα ζηάζεθα άμηνο ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ. Να επραξηζηήζω ηέινο ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ ηεο νπνίαο ε εζηθή θαη πιηθή ζπκπαξάζηαζε, ήηαλ απνιύηωο αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο εξγαζίαο κνπ. Καβάλα, Σεπηέμβριος 2006

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ιζηνξία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ΞΨλσ απφ ην ηζηνξηθφ θαθελεϋν «Ζ ΥξαΫα ΔιιΨο» ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Δξκνχ θαη Αηφινπ απφ ην 1870 βξηζθφηαλ ε «ΙΩζρε ησλ Δκπφξσλ Αζελψλ» πνπ ρξεζϋκεπε σο ηφπνο ζπλαληϊζεσο ησλ επαγγεικαηηψλ, αιιψ ζπρλψ θαη σο πξαθηνξεϋν εηδϊζεσλ. Πην ρψξν απηφ θψζε απφγεπκα γηλφηαλ δηαπξαγκαηεχζεηο επϋ ησλ νκνινγηψλ ησλ εζληθψλ δαλεϋσλ πνπ εθδϋδνληαλ ηφηε. ΠηαδηαθΨ θαη κε ηε δηψδνζε ησλ κεηνρηθψλ ηϋηισλ, δεκηνπξγϊζεθε ε δηψζεζε γηα ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγωο. Κε ηελ πψξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε ιωζρε πψλσ απφ ην θαθελεϋν «Η Ωπαία Ελλάρ», απφ ςπραγσγηθφ θωληξν νξηζκωλεο επαγγεικαηηθϊο ηψμεο κεηαηξψπεθε ζε «ΚεηνρνπξαηΪξηνλ» ζχκθσλα κε ηνλ Ρξ. ΔπαγγειΫδε πνπ ηεο Ωδσζε απηϊ ηελ νλνκαζϋα. Θαη απηφ δηφηη νη ζπλαιιαγωο πνπ εηζϊγαγαλ νη πξψελ «ραβηαξνραλϋηεο» νκνγελεϋο Ϊηαλ γλϊζηεο ρξεκαηηζηεξηαθωο πξψμεηο, πνπ εϋραλ αλαπηπρζεϋ ζηα Ϊδε νξγαλσκωλα ΣξεκαηηζηΪξηα Ψιισλ ρσξψλ. Έηζη Ψξρηζε λα ιεηηνπξγεϋ Ωλα «αλεπϋζεκν» ΣξεκαηηζηΪξην ζηε πφιε ηεο ΑζΪλαο. ΈκβιεκΨ ηνπ Ϊηαλ ν Φηεξσηφο ΔξκΪο, απ φπνπ αξγφηεξα εκπλεχζζεθε θαη ην Ωκβιεκα ηνπ ην «επϋζεκν» ΣξεκαηηζηΪξην Νη αλψγθεο πνπ πξωπεη λα θαιχςεη Ωλα ΣξεκαηηζηΪξην ινγηθψ πξνεγνχληαη ηεο ιεηηνπξγϋαο ηνπ. Πηε ρψξα καο σζηφζν απηϊ ε αξρϊ θαηαζηξαηεγϊζεθε. Όηαλ ε Δξκνχπνιε ηεο Πχξνπ κεζνπξαλνχζε σο ε ειιεληθϊ πφιε κε ηελ κεγαιχηεξε αζηηθϊ αλψπηπμε, ν νηθνλνκηθφο ηχπνο ηεο πφιεο δελ παξωιεηπε λα επηζεκαϋλεη ηελ Ωιιεηςε ΣξεκαηηζηεξΫνπ πνπ ε ζχζηαζϊ ηνπ ζα απνηεινχζε ηνλ ππξϊλα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ φκνησλ ζηε ζπλωρεηα, ζηνλ ΞεηξαηΨ, ηελ ΑζΪλα θαη ηελ ΞΨηξα. Θαζψο ε Δξκνχπνιε Ψξρηζε λα παξαθκψδεη ε ζθπηψιε ηεο πξψηεο εκπνξηθϊο πφιεο πωξαζε ζηνλ ΞεηξαηΨ. ΔθεΫ εϋρε Ϊδε αλαγεξζεϋ ρξεκαηηζηεξηαθφ κωγαξν, πξηλ αθφκα ηδξπζεϋ επηζϊκσο ρξεκαηηζηϊξην. ΠπκπεξαζκαηηθΨ αλαθωξεηαη φηη ην πξψην ειιεληθφ ΣξεκαηηζηΪξην, πνπ ηδξχζεθε ζηνλ ΞεηξαηΨ, Ϊηαλ κηθηϊ αγνξψ εκπνξεπκψησλ θαη αμηψλ ηαπηνρξφλσο. Όκσο, ην ζπγθεθξηκωλν ΣξεκαηηζηΪξην, πνηω δελ κπφξεζε λα απνθηϊζεη επαξθϊ θϋλεζε ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηϋηισλ. Ρν αμηνκλεκφλεπην ηεο ηδξχζεσο ηνπ Ξεηξατθνχ ΣξεκαηηζηεξΫνπ αθνξψ πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαζθεπϊ ηνπ θηηξϋνπ θαη ιηγφηεξν ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ. Ρελ επνρϊ εθεϋλε, ην ΚΨην ηνπ 1873, ηα κωιε ηεο ΙΩζρεο νλφκαζαλ ηε ΙΩζρε ηνπο - 1 -

6 Υξεκαηηζηήξην θαη πξνρψξεζαλ αθφκε θαη ζηελ εθινγϊ ΞξνΩδξνπ. Υο πξψηνο Ξξφεδξνο, εθιωρζεθε ν Γεψξγηνο ΗγγιΩζεο. Πηελ αξρϊ, νη ιϋγεο πξψμεηο πνπ ζπλψπηνληαλ ζηε ΙΩζρε δελ Ϊηαλ αξθεηωο γηα λα δεκηνπξγϊζνπλ ρξεκαηηζηεξηαθϊ αηκφζθαηξα. Πηε ζπλωρεηα φκσο, φζν απμαλφηαλ ν θεξδνζθνπηθφο παξνμπζκφο πνπ εϋρε θαηαιψβεη ην πιϊζνο, θπξϋσο κεηψ απφ ηελ Ϋδξπζε ηεο ΔηαηξΫαο ηνπο ΙαπξΫνπ, γηλφηαλ νινωλα θαη ππθλφηεξεο νη ζπγθεληξψζεηο ζην θαθελεϋν θαη ζην ρψξν κπξνζηψ απφ απηφ. Ζ αηκφζθαηξα, φπσο αλαθωξζεθε, Ψξρηζε λα ζεξκαϋλεηαη θαηψ ην Καΐνπ ηνπ 1873, φηαλ θπθινθφξεζαλ 100,000 κεηνρωο ηεο εηαηξεϋαο ηνπ ΙαπξΫνπ θαη απνηωιεζαλ απνθιεηζηηθφ ζρεδφλ αληηθεϋκελν αγνξαπσιεζηψλ ζηε ΙΩζρε, ην θαθελεϋν θαη ηνπο δξφκνπο Θχξην αληηθεϋκελν δηαπξαγκψηεπζεο ζηελ «αλεπϋζεκε» ρξεκαηηζηεξηαθϊ αγνξψ ηεο ΑζΪλαο, Ϊηαλ νη νκνινγϋεο ησλ Δζληθψλ ΓαλεΫσλ. Γηαπξαγκαηεχνληαλ φκσο θαη κεηνρωο ηεο ΔζληθΪο ΡξΨπεδαο θαη ηεο ΔηαηξΫαο ηεο ΔζληθΪο Αηκνπινΐαο ηεο ΔιιΨδαο. ΚεηΨ ην 1873, Ψξρηζαλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρωο ηεο «Αλσλχκνπ ΔηαηξΫαο ησλ ΚεηαιινπξγεΫσλ ηνπ ΙαπξΫνπ», ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ «ΦνΫλημ» θαη «Άγθπξα» θαη ηεο «Αλσλχκνπ ΔηαηξΫαο Αεξηφθσηνο Αζελψλ». Πηε ζπλωρεηα, κε ηελ Ωμαξζε ηεο «κεηαιινκαλϋαο» θαη ηελ Ϋδξπζε πνιιψλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξηψλ, ζεκεηψλνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξηψλ «ΔιιεληθΪ ΚεηαιιεπηηθΪ ΔηαηξΫα», «Ν Ιαπξεσηηθφο Όιπκπνο», «ΛηθΫαο», «Ν ΞεξηθιΪο» θαη «Ζ ΘΨξπζηνο» ΞαξΨ ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθϊ νηθνλνκϋα δελ Ϊηαλ ηφζν αλαπηπγκωλε γηα λα δηθαηνινγϊζεη ηε ιεηηνπξγϋα θαη Ψιισλ ηξαπεδψλ πωξαλ ηεο ΔζληθΪο ΡξΨπεδαο, θαηψ ηελ πεξϋνδν απηϊ, εθηφο απφ ηε «κεηαιινκαλϋα», παξαηεξεϋηαη θαη ην θαηλφκελν ηεο «ηξαπεδνκαλϋαο» Απηφ εθδειψλεηαη κε ηελ Ϋδξπζε λωσλ ηξαπεδψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνϋεο δελ θαηψθεξαλ λα επηβηψζνπλ γηα κεγψιν ρξνληθφ δηψζηεκα. Νη παξαθψησ ηξψπεδεο Ϊηαλ νη πξψηεο πνπ νη κεηνρωο ηνπο δηαπξαγκαηεχζεθαλ ζην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ: Α. ΔζληθΪ ΡξΨπεδα Ηδξχζεθε ην 1841, κε αξρηθφ θεθψιαην δξαρκψλ θαη Ψξρηζε ηηο εξγαζϋεο ηεο ζηηο 22 ΗαλνπαξΫνπ Ζ κεηνρϊ ηεο απνηεινχζε ηελ αζθαιωζηεξε επωλδπζε ζε βαζκφ ψζηε ηα επαγϊ ηδξχκαηα κεηωηξεπαλ ηα δηαζωζηκψ ηνπο ζε κεηνρωο ηεο ΔζληθΪο. Β. ΛαπηηθΪ ΡξΨπεδα ν «ΑξρΨγγεινο» Ηδξχζεθε ην 1870 θαη κε αξρηθφ θεθψιαην θξψγθα ( κεηνρωο). ΜεθΫλεζε σο ηξψπεδα κε επνϋσλεο πξννπηηθωο, αιιψ πεξηζζφηεξν ιεηηνχξγεζε σο Αλψλπκε ΑζθαιηζηηθΪ ΔηαηξΫα. Γ. ΓεληθΪ ΞηζησηηθΪ ΡξΨπεδα ΞξνΪιζε απφ ηελ, εληφο ηξηψλ εκεξψλ, αζηξαπηαϋα ζπλωλσζε δχν ηξαπεδψλ, πνπ Ϋδξπζαλ ην

7 αληϋζηνηρεο νκψδεο νκνγελψλ. Ρν θεθψιαην αλωξρνληαλ ζε δξαρκωο ( κεηνρωο). Γ. ΡξΨπεδα ΒηνκεραληθΪο ΞΫζηεσο Ρν 1873, ζηελ αθκϊ ηεο «κεηαιινκαλϋαο» ηδξχεηαη ε ΡξΨπεδα ΒηνκεραληθΪο ΞΫζηεσο, κε πξσηνβνπιϋα νκνγελψλ θαη ληφπησλ θεθαιαηνχρσλ θαη κε αξρηθφ θεθψιαην θξψγθα ( κεηνρωο). Ζ Ϋδξπζε ηνπ ΣΑΑ, χζηεξα απφ καθξφρξνλε πξνεξγαζϋα, επϋπνλεο ηαιαληεχζεηο θαη πνιπθχκαληεο δηαδηθαζϋεο, ππϊξμε ζηαζκφο ζηελ νηθνλνκηθϊ ηζηνξϋα ηνπ Ωζλνπο. ΑληαπνθξΫζεθε καρεηηθψ ζηελ αλψγθε εθζπγρξνληζηηθψλ κεηαξξπζκϋζεσλ θαη ζηα πιαϋζηα ηεο κεγψιεο πξνζπψζεηαο γηα ηελ νηθνλνκηθϊ αλφξζσζε ηνπ ηφπνπ. ΞαξΨιιεια, απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Ωσο θαη ζϊκεξα, πξνζαξκφζηεθε κε ζρεηηθϊ επειημϋα ζηα δηεζλϊ πξφηππα θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθωο αληηιϊςεηο ησλ επνρψλ. Ζ ηζηνξϋα ηνπ Σ.Α.Α. αξρϋδεη ζηηο 30 ΠεπηεκβξΫνπ 1876 φηαλ επϋ θπβωξλεζεο ηνπ ΑιεμΨλδξνπ Θνπκνπλδνχξνπ, δφζεθε ε θπβεξλεηηθϊ Ωγθξηζε γηα ηε ζχζηαζε ηνπ. Ρν Βαζηιηθφ ΓηΨηαγκα ηεο 12/16 ΗνπλΫνπ 1909 φξηζε ην ΣξεκαηηζηΪξην σο ηνλ πξψην νξγαλσκωλν ρψξν γηα ηελ εθηωιεζε ζπκβψζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ζε ηϋηινπο ηνπ ΓεκνζΫνπ θαη ζε ηϋηινπο Ρξαπεδψλ θαη Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Ρν 1918 ην ΣξεκαηηζηΪξην κεηαηξψπεθε ζε Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ επνπηεπφκελν απφ ην θξψηνο. Ν πξψηνο λφκνο πνπ φξηζε ζαθψο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ (ρξεκαηηζηψλ θαη επελδπηψλ) Ϊηαλ ν Λ.3632/28. Ρν 1985 κε ην Ξ.Γ.350 πξνζδηνξϋζηεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθψ εηζαγσγϊο κεηνρψλ ζην Σ.Α.Α. Ρν 1988 ν Λ.1806 εθζπγρξφληζε ην Σ.Α.Α, εηζψγνληαο ην ζεζκφ ηεο Αλψλπκεο ΣξεκαηηζηεξηαθΪο ΔηαηξεΫαο, ην ζεζκφ ηνπ Θεληξηθνχ ΑπνζεηεξΫνπ Αμηψλ θαη ηδξχνληαο ηελ ΞαξΨιιειε ΑγνξΨ. Ρν 1991 κε ην Λ.1969 ηδξχζεθε ε ΔπηηξνπΪ ΘεθαιαηαγνξΨο θαη ην 1992 κε ην Ξ.Γ.50, ην νπνϋν ζπκπιϊξσζε ην Ξ.Γ. 348/85, πξνζδηνξϋζηεθε ην εϋδνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ πξωπεη λα πεξηωρεηαη ζην Δλεκεξσηηθφ ΓειηΫν, γηα ηελ εηζαγσγϊ κηαο εηαηξεϋαο ζην Σ.Α.Α. Ϊ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ κηαο Ϊδε εηζεγκωλεο εηαηξεϋαο. Ρν 1995 κε ην Λ.2324 ην ΣξεκαηηζηΪξην κεηαηξψπεθε ζε Αλψλπκε ΔηαηξεΫα, κε κνλαδηθφ κωηνρν ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ρν 1996 ςεθϋζηεθε ν Λ.2396 γηα ηελ παξνρϊ Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ ζηνλ ηνκωα ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Ρν 1997 κε ην Λ.2533 ηϋζεηαη ην πιαϋζην ηδησηηθνπνϋεζεο ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ. Ρν 2000 απνθαζϋδεηαη ε εηζαγσγϊ ησλ κεηνρψλ ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ ζηελ Θχξηα ΑγνξΨ. Γηα ην ιφγν απηφλ ην 2000 ηδξχζεθε ε εηαηξεϋα ζπκκεηνρψλ κε ηελ επσλπκϋα ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ (Δ.Σ.Α.Δ.), ε νπνϋα εηζϊρζε πξνο δηαπξαγκψηεπζε ζην ΣξεκαηηζηΪξην ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ρν 2002 ε εηαηξεϋα ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ. ζπγρσλεχζεθε κε απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξεϋα ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΜΗΥΛ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ (Σ.Α). Ζ λωα εηαηξεϋα νλνκψζζεθε ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Α.Δ. Πθνπφο ηεο εηαηξεϋαο εϋλαη ε νξγψλσζε, ππνζηϊξημε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ επϋ θηλεηψλ αμηψλ, παξαγψγσλ πξντφλησλ θαη ινηπψλ - 3 -

8 ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε δηαζθψιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγϋαο ηεο αγνξψο, ε πξνζηαζϋα ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαζψο θαη θψζε Ψιιε ζπλαθϊο δξαζηεξηφηεηα. ΠΪκεξα ην Σ.Α. εϋλαη Αλψλπκε ΔηαηξεΫα κε κνλαδηθφ κωηνρν ηελ Δ.Σ.Α.Δ. ΓηνηθεΫηαη απφ 11κειΩο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ηξηεηνχο ζεηεϋαο, ην νπνϋν απαξηϋδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ πνπξγεϋνπ ΝηθνλνκΫαο & Νηθνλνκηθψλ, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ, ησλ εξγαδνκωλσλ ζην Σ.Α., ηεο ΡξΨπεδαο ηεο ΔιιΨδνο, ηεο Έλσζεο Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ θαη ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ ΔπηκειεηεξΫνπ Αζελψλ. 1.2 Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ζ ΔπηηξνπΪ ΘεθαιαηαγνξΨο (ΔΘ) εϋλαη απηφλνκε επνπηηθϊ αξρϊ ε νπνϋα ιεηηνπξγεϋ κε ηε κνξθϊ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζϋνπ δηθαϋνπ θαη επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγεϋν ΔζληθΪο ΝηθνλνκΫαο. Ζ νξγαλσηηθϊ ηεο δνκϊ θαζνξϋδεηαη απφ ην Λφκν 2324/95 ελψ νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ιεηηνπξγϋα ηεο δηωπνληαη θπξϋσο απφ ηνπο Λφκνπο 1969/91,2166/93,23/24/ /96. Γεληθφο ζηφρνο ηεο ΔΘ εϋλαη ε Ψζθεζε πξνιεπηηθϊο θαη θαηαζηαιηηθϊο επνπηεϋαο κε ζθνπφ ηελ νκαιϊ θαη εχξπζκε ιεηηνπξγϋα ηεο θεθαιαηαγνξψο θαη ε πξνζηαζϋα ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ απφ παξψλνκεο θαη αζωκηηεο ελωξγεηεο. Γηα ηελ επϋηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ κπνξεϋ λα ζεζπϋδεη θαλφλεο ιεηηνπξγϋαο ηεο αγνξψο θαη λα επηβψιιεη θπξψζεηο ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ζε απηϊλ. Ρα επνπηεπφκελα απφ ηελ επηηξνπϊ λνκηθψ θαη θπζηθψ πξφζσπα πεξηιακβψλνπλ: Ρηο Αλψλπκεο ΣξεκαηηζηεξηαθΩο ΔηαηξΫεο (ΑΣΔ), Ρηο ΔηαηξΫεο ΞαξνρΪο Δπελδπηηθψλ πεξεζηψλ (ΔΞΔ), Ρηο Αλψλπκεο ΔηαηξΫεο ΓηαρεΫξηζεο ΑκνηβαΫσλ ΘεθαιαΫσλ (ΑΔΓΑΘ), Ρηο ΔηαηξΫεο Δπελδχζεσλ ΣαξηνθπιαθΫνπ (ΔΔΣ), Ρηο ΔηαηξΫεο ΙΪςεο θαη ΓηαβΫβαζεο Δληνιψλ (ΔΙΓΔ), Ρν ΣξεκαηηζηΪξην Αμηψλ Αζελψλ (ΣΑΑ), Ρν ΣξεκαηηζηΪξην Ξαξαγψγσλ Αμηψλ (ΣΞΑ), Ρελ ΔηαηξΫα ΔθθαζΨξηζεο ησλ Ππλαιιαγψλ ΔπΫ Ξαξαγψγσλ πξντφλησλ (ΔΡΔΠΔΞ), Ρν Θεληξηθφ ΑπνζεηΪξην Αμηψλ (ΘΑΑ), Ρηο εηζεγκωλεο εηαηξϋεο, γηα ζωκαηα ρξεκαηηζηεξηαθϊο λνκνζεζϋαο θαη ζπκπεξηθνξψο. Πην πιαϋζην Ψζθεζεο πξνιεπηηθϊο επνπηεϋαο, ε ΔΘ εϋλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρϊ αδεηψλ, ηελ εθαξκνγϊ επξσπατθψλ θξηηεξϋσλ θαηαιιειφηεηαο θαη ηελ Ωγθξηζε ηεο ιεηηνπξγϋαο ησλ επνπηεπφκελσλ θνξωσλ. ΔπΫζεο, ειωγρεη ηελ θεθαιαηαθϊ επψξθεηα ησλ ΑΣΔ θαη ΔΞΔ θαη παξαθνινπζεϋ ηε ζχλζεζε ησλ ραξηνθπιαθϋσλ ησλ ΑΔΓΑΘ θαη ΔΔΣ. ΞαξΨιιεια, κεηψ απφ Ωιεγρν παξωρεη Ψδεηεο γηα ηελ δηελωξγεηα ησλ δεκνζϋσλ εγγξψθσλ ησλ επηρεηξϊζεσλ

9 Πηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔπηηξνπΪο πεξηιακβψλεηαη ε ζωζπηζε θαη ε παξαθνινχζεζε εθαξκνγϊο θσδϋθσλ ζπκπεξηθνξψο ησλ θνξωσλ ηεο θεθαιαηαγνξψο, φπσο γηα παξψδεηγκα, ν θψδηθαο δενληνινγϋαο ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη ν θαλνληζκφο αλαδνρψλ. Πην πιαϋζην Ψζθεζεο θαηαζηαιηηθϊο επνπηεϋαο ε ΔπηηξνπΪ κπνξεϋ λα επηβψιιεη δηνηθεηηθωο θπξψζεηο, φπσο αλψθιεζε αδεηψλ ιεηηνπξγϋαο θαη ρξεκαηηθψ πξφζηηκα, ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξεϋο πνπ παξαβαϋλνπλ ηελ ππψξρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθϊ λνκνζεζϋα αιιψ θαη λα ηνπο παξαπωκςεη ζηηο εηζαγγειηθωο αξρωο ζε πεξηπηψζεηο δηαπϋζησζεο πνηληθψλ παξαβψζεσλ. ΔπΫ πιωνλ, κπνξεϋ λα απνθαζϋδεη γηα ηε δηαγξαθϊ ησλ εηζεγκωλσλ εηαηξηψλ ζην ΣΑΑ. ΔπΫζεο, ε ΔΘ εϋλαη επηθνξηηζκωλε γηα ηελ πηζηνπνϋεζε ηνπ ηϋηινπ ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ εθπξνζψπνπ αιιψ θαη γηα ηελ Ωγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ζε ρξεκαηηζηεξηαθϊ εηαηξεϋα. ΔπηπξνζζΩησο, κπνξεϋ λα ελεξγεϋ σο ζχκβνπινο ησλ εζληθψλ αξρψλ ζε ζωκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. ΡΩινο, σο εζληθϊ επνπηηθϊ αξρϊ, ε ΔΘ εϋλαη επηθνξηηζκωλε κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ ζε δηεζλωο επϋπεδν. Γηα απηφ ην ιφγν ζπκκεηωρεη σο ηδξπηηθφ κωινο ζηε ΓηΨζθεςε ησλ Δπξσπατθψλ Δπηηξνπψλ Θεθαιαηαγνξψλ (FESCO) ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ Δ.Κ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΔΘ απνηειεϋηαη απφ επηψ κωιε. Νη βαζηθωο ηνπ αξκνδηφηεηεο εϋλαη νη αθφινπζεο: ε ρψξαμε ηεο γεληθϊο πνιηηηθϊο, ε ζωζπηζε θαλνληζηηθψλ πξψμεσλ, ε παξνρϊ θαη αλψθιεζε αδεηψλ, ε επηβνιϊ θπξψζεσλ, ε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ε ζχζηαζε θαη ηξνπνπνϋεζε ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθϊο ιεηηνπξγϋαο θαη ε ιϊςε απνθψζεσλ γηα ζωκαηα πξνζσπηθνχ. Ν Ξξφεδξνο ηνπ ΓΠ δηνξϋδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ ΔζληθΪο ΝηθνλνκΫαο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπϊο ηεο ΒνπιΪο. Νη δχν Αληηπξφεδξνη δηνξϋδνληαη απφ ηνλ πνπξγφ ΔζληθΪο ΝηθνλνκΫαο ελψ ηα ππφινηπα ηωζζεξα ΚΩιε επηιωγνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ πνπξγφ απφ θαηαιφγνπο ππνςεθϋσλ πνπ ππνβψιινληαη απφ ηελ ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο, ην ΓΠ ηνπ Σ.Α.Α., ηελ Έλσζε Θεζκηθψλ Δπελδπηψλ θαη ην ΠπλΩδξην Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Η ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Δ.Κ. Ζ ΔθηειεζηηθΪ ΔπηηξνπΪ απνηειεϋηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνπο ΑληηπξνΩδξνπο θαη εϋλαη επηθνξηηζκωλε κε ηελ εθηωιεζε ησλ απνθψζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ. Δπη πιωνλ εϋλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαζεκεξηλϊ δηνϋθεζε θαη ηελ επϋβιεςε ηεο ιεηηνπξγϋαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δ.Θ. ΡΩινο, εθπξνζσπεϋ ηελ ηειεπηαϋα ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ θαη μωλσλ δηθαζηεξϋσλ. 1.3 Η εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ (Δ.Υ.Α.Δ.) - 5 -

10 Ζ εηαηξεϋα «ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ» (Δ.Σ.Α.Δ.) ηδξχζεθε ην ΔΫλαη εηαηξεϋα ζπκκεηνρψλ (holding company) θαη ζθνπφο ηεο εϋλαη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ε ζπκκεηνρϊ ζε εηαηξεϋεο νπνηαζδϊπνηε λνκηθϊο κνξθϊο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθωο κε ηελ ππνζηϊξημε θαη ιεηηνπξγϋα νξγαλσκωλσλ αγνξψλ θεθαιαϋνπ. Ζ Δ.Σ.Α.Δ. ιεηηνπξγεϋ σο ε εηαηξεϋα ε νπνϋα ραξψζζεη ηε ζηξαηεγηθϊ ηνπ ΝκΫινπ θαη παξαθνινπζεϋ ηελ πνξεϋα ηεο πινπνϋεζϊο ηεο απφ ηηο εηαηξεϋεο ηηο νπνϋεο ειωγρεη. Ζ Δ.Σ.Α.Δ. κωρξη ζϊκεξα ειωγρεηαη θαηψ πνζνζηφ 33,4% απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κωζσ ηεο Γ.Δ.Θ.Α. (Γεκφζηα ΔπηρεΫξεζε Θηλεηψλ Αμηψλ). Ξνιχ ζχληνκα αλακωλεηαη ε κεηαβϋβαζε ηνπ παθωηνπ απηνχ ζε ζεζκηθνχο θαη ηδηψηεο επελδπηωο θαη ε νινθιϊξσζε ηεο ηδησηηθνπνϋεζεο ηεο ΔΣΑΔ. Αλαιπηηθφηεξα, ν Όκηινο Δηαηξεηψλ Δ.Σ.Α.Δ. απνηειεϋηαη απφ ηηο αθφινπζεο εηαηξεϋεο: 1. ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ Α.Δ. 2. Θεληξηθφ ΑπνζεηΪξην Αμηψλ Α.Δ. 3. ΔηαηξΫα ΔθθαζΨξηζεο Ππλαιιαγψλ ΔπΫ Ξαξαγψγσλ Α.Δ. 4. Σξεκαηηζηεξηαθφ ΘΩληξν ΘεζζαινλΫθεο Α.Δ. 5. ΑλΨπηπμε ΠπζηεκΨησλ θαη πνζηϊξημεο ΘεθαιαηαγνξΨο Α.Δ. 6. ΘΩληξν ΔπαγγεικαηηθΪο ΘαηΨξηηζεο Σξεκαηηζηεξηαθψλ πεξεζηψλ. 1.4 Ιζηνξηθά Γεγνλόηα Νόκνη θαη θαλόλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Α.Α. Ζ ιεηηνπξγϋα ηνπ Σ.Α.Α. ξπζκϋδεηαη ζϊκεξα απφ ηνπο παξαπψλσ λφκνπο θαη δηαηψγκαηα: 1876: Ίδξπζε ηνπ Σ.Α.Α θαη Ωθδνζε ηνπ αξρηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγϋαο ηνπ πνπ ζηεξηδφηαλ ζηνλ Γαιιηθφ Δκπνξηθφ Θψδηθα ηνπ Ρν Σ.Α.Α. Ψξρηζε λα ιεηηνπξγεϋ σο απηνδηνηθνχκελνο Γεκφζηνο Νξγαληζκφο. 1928: Ν Λφκνο 3632 πξνζδηφξηζε ηα θαζϊθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ρξεκαηηζηψλ θαη ησλ αλεπηζϊκσλ κεζηηψλ. 1985: Ρν Ξξνεδξηθφ ΓηΨηαγκα 350 Ωζεζε ηηο βαζηθωο πξνυπνζωζεηο εηζαγσγϊο ζην Σ.Α.Α. 1988: Ν Λφκνο 1806 εηζϊγαγε λωεο ξπζκϋζεηο ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ Σ.Α.Α., κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Ξξνζδηφξηζε ην λνκνζεηηθφ πιαϋζην γηα ηελ δεκηνπξγϋα ηεο ΞαξΨιιειεο ΑγνξΨο θαη ηελ ιεηηνπξγϋα ηνπ ΑπνζεηεξΫνπ ΡΫηισλ. Γηεχξπλε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Σ.Α.Α. θαη θαζφξηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 1990: Κε ην Λφκν 1892 ηδξχζεθε ε ΔηαηξΫα ΑπνζεηεξΫσλ ΡΫηισλ κε κνξθϊ ηεο Αλψλπκεο ΔηαηξεΫαο. 1991: Ν Λφκνο 1969 ζπλωζηεζε ηελ ΔπηηξνπΪ ΘεθαιαηαγνξΨο σο Λνκηθφ Ξξφζσπν ΓεκνζΫνπ ΓηθαΫνπ (ΛΞΓΓ), αξκφδην γηα ηελ Ψζθεζε επνπηεϋαο θαη ειωγρνπ ζην επξχηεξν ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνκωα, κε - 6 -

11 ζθνπφ ηελ πξνζηαζϋα ησλ επελδπηψλ. ΞαξΨιιεια ξχζκηζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγϋαο ησλ Δηαηξεηψλ Δπελδχζεσλ ΣαξηνθπιαθΫνπ θαη ησλ ΑκνηβαΫσλ ΘεθαιαΫσλ. Άξρηζε ε δηαπξαγκψηεπζε ησλ νκνινγηψλ ζε θαζαξωο ηηκωο ρσξϋο ηνλ δεδνπιεπκωλν ηφθν. 1993: Ν Λφκνο 2166 ελϋζρπζε ηνλ ξφιν ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο. 1994: Ν Λφκνο 2198 εηζϊγαγε ηελ απνυινπνϋεζε ησλ αμηνγξψθσλ ηνπ Διιεληθνχ ΓεκνζΫνπ. 1995: Ν Λφκνο 2324 κεηωηξεςε ην Σ.Α.Α. ζε Αλψλπκε ΔηαηξεΫα θαη ηνπ Ωδσζε κεγαιχηεξε επειημϋα ζηε ιεηηνπξγϋα ηνπ. 1996: Ν Λφκνο 2396 πξνζψξκνζε ηελ ειιεληθϊ λνκνζεζϋα ζηα επξσπατθψ δεδνκωλα ζε φηη αθνξψ ηελ παξνρϊ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ επψξθεηα ηδϋσλ θεθαιαϋσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξωρνπλ επελδπηηθωο ππεξεζϋεο. Ν Ϋδηνο Λφκνο εηζϊγαγε ηνλ ζεζκφ ησλ αϋλων μεηοσών. 1.5 Ο ζθνπόο θαη ε ζεκαζία ηνπ Υ.Α.Α. a) Πην Σ.Α.Α. θαη κωζσ απηνχ ζην επξχ απνηακηεπηηθφ θνηλφ θαηαθεχγνπλ νη επηρεηξϊζεηο κε ηελ Ωθδνζε κεηνρψλ Ϊ νκνινγηψλ ( νκνινγηαθψλ δαλεϋσλ ) γηα ηελ Ψληιεζε θεθαιαϋσλ γηα ηελ πινπνϋεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο πξνγξακκψησλ (επωθηαζε δξαζηεξηφηεηαο θαη εθζπγρξνληζκνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηψζεσλ θιπ.) Έηζη, απνθεχγεηαη ε πξνζθπγϊ ησλ επηρεηξϊζεσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πνπ εϋλαη δαπαλεξφηεξνο θαη πνιιωο θνξωο πνιχ πηεζηηθφο δηφηη πξωπεη λα θαηαβιεζνχλ νη ηφθνη θαη λα επηζηξαθεϋ Ωλα κωξνο ηνπ δαλεηδφκελνπ θεθαιαϋνπ (ηνθνρξενιχζην) ζε ηαθηψ ρξνληθψ δηαζηϊκαηα αλεμψξηεηα απφ ηελ πξαγκαηνπνϋεζε θεξδψλ απφ ηηο δαλεηδφκελεο επηρεηξϊζεηο. b) Πην Σ.Α.Α., θαη κωζσ απηνχ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ, θαηαθεχγνπλ επϋζεο :ην ΘξΨηνο, νη ΓΪκνη, νη Γεκφζηνη ΝξγαληζκνΫ ΘνηλΪο ΥθΩιεηαο, γηα ηε ζπγθωληξσζε ζεκαληηθψλ θεθαιαϋσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνϋεζε Ωξγσλ (βαζηθϊο ππνδνκϊο θιπ) πνπ ζπκβψιινπλ ζεκαληηθψ ζηελ νηθνλνκηθϊ αλψπηπμε θαη θνηλσληθϊ πξφνδν ηεο ρψξαο. c) Ρν Σ.Α.Α. δϋλεη ηελ ελαιιαθηηθϊ δπλαηφηεηα ζην επξχ απνηακηεπηηθφ θνηλφ θαη ηηο επηρεηξϊζεηο λα ηνπνζεηϊζνπλ ηα ξεπζηψ δηαζωζηκα ηνπο ζε ρξεφγξαθα (κεηνρωο, νκφινγα θαη νκνινγϋεο) πνπ ζα ηνπο απνθωξνπλ θωξδε Ϊ Ωλα ζηαζεξφ εηζφδεκα. d) Πην Σ.Α.Α. επηηπγρψλεηαη ε ζπγθωληξσζε ηεο ζπλνιηθϊο πξνζθνξψο θαη δϊηεζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθϊο ηηκϊο ηνπο. Νη αγνξαπσιεζϋεο ησλ ρξενγξψθσλ εθθξψδνπλ κηα ζπγθεθξηκωλε θξϋζε γηα ηελ αμϋα θαη ηηο πξννπηηθωο ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ. Νη εηαηξεϋεο, νη πξννπηηθωο ησλ νπνϋσλ Ωρνπλ θξηζεϋ επλντθψ απφ ηνπο επελδπηωο, πξψγκα πνπ δηεπθνιχλεη ηηο ρξεκαηνδνηϊζεηο λωσλ - 7 -

12 επελδχζεσλ θαη ηε δπλακηθϊ αλψπηπμε ηνπο, γηα λα γϋλνπλ αληαγσληζηηθωο ζην δηεζλϊ ρψξν. Ππλεπψο ζην Σ.Α.Α. επηηπγρψλεηαη ε εχθνιε, γξϊγνξε θαη αζθαιϊο εθηωιεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε δηψδνζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζην επξχ απνηακηεπηηθφ θαη γεληθφηεξν επελδπηηθφ θνηλφ, πξψγκα πνπ ζπκβψιιεη ζηελ γξϊγνξε αλψπηπμε ηεο νηθνλνκϋαο ηεο ρψξαο θαη ζηε βειηϋσζε ηνπ βηνηηθνχ επϋπεδν ηνπ ιανχ ηεο. ΝξζΨ Ωρεη ππνζηεξηρζεϋ απφ πνιινχο φηη ε πγηϊο αλψπηπμε ηνπ Σ.Α.Α. απνηειεϋ ζεκαληηθφ παξψγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθϊ αλψπηπμε ηεο Σψξαο θαη απνηειεϋ Ωλαλ δεϋθηε ηφζν ηεο νηθνλνκηθϊο αλψπηπμεο φζν θαη ηεο θνηλσληθϊο πξνφδνπ κϋαο Σψξαο

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΞξνυπνζΩζεηο εηζαγσγϊο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ θαη θαηψηαμεο ζηηο θαηεγνξϋεο απηϊο. Γεληθή ξύζκηζε 1. Πην ΣξεκαηηζηΪξην Αζελψλ ιεηηνπξγεϋ ΑγνξΨ Αμηψλ, ζηελ νπνϋα αληηθεϋκελν ζπλαιιαγψλ εϋλαη θηλεηωο αμϋεο πνπ εηζψγνληαη πξνο δηαπξαγκψηεπζε. 2. Νη εηαηξεϋεο ησλ νπνϋσλ θηλεηωο αμϋεο εηζψγνληαη γηα πξψηε θνξψ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζωζεηο πνπ πξνβιωπνληαη παξαθψησ, εληψζζνληαη ζε εηδηθϊ θαηεγνξϋα πνπ θαιεϋηαη θαηεγνξϋα ΚεγΨιεο ΘεθαιαηνπνΫεζεο («Big Cap»). Νη εηαηξεϋεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηϊξηα απηψ εληψζζνληαη θαηψ ηελ εηζαγσγϊ ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηνπο ζην ρξεκαηηζηϊξην ζηελ θαηεγνξϋα ΚεζαΫαο θαη ΚηθξΪο ΘεθαιαηνπνΫεζεο («Mid & Small Cap»). ΝκνινγΫεο θαη ινηπνϋ ηϋηινη ζηαζεξνχ εηζνδϊκαηνο πνπ εηζψγνληαη ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ζχκθσλα µε ηηο δηαηψμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ εληψζζνληαη ζηελ ΘαηεγνξΫα Αμηψλ Πηαζεξνχ ΔηζνδΪκαηνο. 3. Νη θηλεηωο αμϋεο πνπ, κεηψ ηελ εηζαγσγϊ ηνπο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ, εκπϋπηνπλ ζηηο ξπζκϋζεηο πνπ πξνβιωπνληαη παξαθψησ εληψζζνληαη ζηελ θαηεγνξϋα Δηδηθψλ Σξεκαηηζηεξηαθψλ Σαξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηελ θαηεγνξϋα ΔπηηΪξεζεο αληϋζηνηρα. Απόθαζε εηζαγωγήο 1. Ζ απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγϊ θηλεηψλ αμηψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ιαµβψλεηαη µε απφθαζε ηνπ ΣξεµαηηζηεξΫνπ Αζελψλ. 2. Ζ απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγϊ ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ιαµβψλεηαη χζηεξα απφ αϋηεζε ηεο εθδφηξηαο εηαηξεϋαο Ϊ ηνπ πξνζθωξνληνο θηλεηωο αμϋεο Ϊ ηνπ πξνζψπνπ πνπ δεηψ ηελ εηζαγσγϊ, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζϋα πνπ πξνβιωπνληαη ζην Ψξζξν 2 ηνπ λ. 3371/2005, θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζωζεηο πνπ αλαθωξνληαη παξαθψησ ΞξνυπνζΩζεηο εηζαγσγϊο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ: 1) Ζ λνκηθϊ θαηψζηαζε ηεο εηαηξϋαο πξωπεη λα εϋλαη ζχκθσλε πξνο ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνϋνπο ππφθεηηαη, φζνλ αθνξψ ηελ ΫδξπζΪ ηεο θαη ηελ θαηαζηαηηθϊ ηεο ιεηηνπξγϋα. 2) Ρα Ϋδηα θεθψιαηα ηεο εηαηξεϋαο πξωπεη λα εϋλαη θαηψ ηελ ππνβνιϊ ηεο αϋηεζεο εηζαγσγϊο ηνπιψρηζηνλ ηξϋα εθαηνµµχξηα ( ) επξψ, ζε ελνπνηεµωλε βψζε. Πε πεξϋπησζε µε ελνπνϋεζεο Ψιισλ εηαηξεηψλ ην σο Ψλσ θξηηϊξην ζα πξωπεη λα πιεξνχηαη απφ ηελ αηηνχζα εηαηξεϋα. Ζ πξνυπφζεζε απηϊ δελ - 9 -

14 ηζρχεη γηα ηελ εηζαγσγϊ ζπµπιεξσµαηηθϊο ζεηξψο µεηνρψλ ηεο Ϋδηαο θαηεγνξϋαο µε ηηο Ϊδε εηζεγµωλεο. 3) Ζ εηαηξεϋα πξωπεη λα Ωρεη δεµνζηεχζεη Ϊ θαηαζωζεη, ζχµθσλα µε ην δϋθαην πνπ ηε δηωπεη ηηο εηϊζηεο νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο ηεο γηα ηξείο ηνπιψρηζηνλ νηθνλνκηθωο ρξϊζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο αηηϊζεσο εηζαγσγϊο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ. 4) Νη νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο πξωπεη λα εϋλαη ειεγµωλεο απφ νξθσηφ ειεγθηϊ. Αλ ε εηαηξεϋα θαηαξηϋδεη ελνπνηεµωλεο νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο, πξωπεη θαη νη θαηαζηψζεηο απηωο, θαζψο επϋζεο θαη νη θαηαζηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιαµβψλνληαη ζηελ ελνπνϋεζε ηεο ηειεπηαϋαο πξηλ ηελ ππνβνιϊ ηεο αϋηεζεο δεµνζηεπµωλεο ρξϊζεο, ζχµθσλα µε ηε µωζνδν ηεο νιηθϊο ελζσµψησζεο, λα εϋλαη ειεγµωλεο απφ νξθσηφ ειεγθηϊ. 5) ΔηαηξεΫεο πνπ Ωρνπλ δεµνζηεχζεη νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο γηα ιηγφηεξεο ησλ ηξηψλ νηθνλνµηθωο ρξϊζεηο εηζψγνληαη κφλν χζηεξα απφ Ωγθξηζε ηεο ΔπηηξνπΪο ΘεθαιαηαγνξΨο. 6) Ζ εηαηξεϋα πξωπεη λα εµθαλϋδεη θαη ειψρηζηνλ θέξδε πξν θφξσλ θαη δηθαησµψησλ µεηνςεθϋαο ηξηεηϋαο χςνπο ηεζζψξσλ εθαηνµµπξϋσλ ( ) επξψ θαη φρη ιηγφηεξα απφ Ωλα εθαηνµµχξην ( ) επξψ αλψ Ωηνο, Ϊ EBITDA (θωξδε πξν θφξσλ, ρξεµαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ, απνηειεζµψησλ θαη απνζβωζεσλ) ηξηεηϋαο ηνπιψρηζηνλ Ωμη εθαηνµµπξϋσλ ( ) επξψ θαη φρη ιηγφηεξν απφ Ωλα εθαηνµµχξην πεληαθφζηεο ρηιηψδεο ( ) επξψ αλψ Ωηνο, ζε ελνπνηεµωλε βψζε. Πε πεξϋπησζε µε ελνπνϋεζεο Ψιισλ εηαηξεηψλ ην θξηηϊξην ηεο θεξδνθνξϋαο ζα πξωπεη λα πιεξνχηαη απφ ηελ αηηνχζα εηαηξεϋα. Ρν παξφλ Ψξζξν δελ εθαξµφδεηαη: α) ζηηο εηαηξϋεο νη νπνϋεο δπλψµεη εηδηθψλ δηαηψμεσλ ππνρξενχληαη λα ππνβψινπλ αϋηεζε εηζαγσγϊο ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ εληφο νξηζµωλνπ ρξνληθνχ δηαζηϊµαηνο θαη ζηηο εηαηξεϋεο πνπ ιαµβψλνπλ Ωγθξηζε απφ ηελ ΔπηηξνπΪ ΘεθαιαηαγνξΨο θαηψ ηελ πξνυπφζεζε 5 ηνπ παξφληνο Θαλνληζµνχ. β) ζηηο εηαηξϋεο µε θεθαιαηνπνϋεζε (εθηηµψµελε ηηµϊ εηζαγσγϊο επϋ ηνλ αξηζµφ ησλ µεηνρψλ πξνο εηζαγσγϊ θαηψ ην ρξφλν ιϊςεο απφθαζεο επϋ ηεο αϋηεζεο) ηνπιψρηζηνλ Ϋζε µε ην µωζν φξν ηεο ζηαζµηζµωλεο θεθαιαηνπνϋεζεο ησλ ηξηψλ εηζεγµωλσλ εηαηξηψλ µε ηε µηθξφηεξε ζπµµεηνρϊ βψξνπο ζην δεϋθηε FTSE ASE 20. γ) γηα ηελ εηζαγσγϊ ζπµπιεξσµαηηθϊο ζεηξψο µεηνρψλ ηεο Ϋδηαο θαηεγνξϋαο µε ηηο Ϊδε εηζεγµωλεο. 7) Ζ εηαηξϋα πξωπεη λα Ωρεη επαξθϊ δηαζπνξά ησλ µεηνρψλ ηεο ζην θνηλφ, ην αξγφηεξν θαηψ ηνλ ρξφλν ιϊςεσο ηεο απφθαζεο εηζαγσγϊο ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ

15 8) Πε πεξηπηψζεηο πνπ νη µεηνρωο ηεο εηαηξϋαο Ωρνπλ Ϊδε εηζαρζεϋ θαη δηαπξαγµαηεχνληαη ζε ρξεµαηηζηϊξην ελφο Ϊ πεξηζζνηωξσλ θξαηψλ µειψλ ηεο Δ.Δ., Ϊ ηξϋησλ θξαηψλ, γηα ηελ πιϊξσζε ηνπ θξηηεξϋνπ ηεο επαξθνχο δηαζπνξψο ησλ µεηνρψλ ηεο, φπσο νξϋδεηαη θαησηωξσ, ιαµβψλεηαη ππφςε θαη ε πθηζηψµελε δηαζπνξψ ζην Ψιιν Ϊ Ψιια ρξεµαηηζηϊξηα. Ζ εηαηξϋα ζα πξωπεη επηπξνζζωησο λα απνθηϊζεη δηαζπνξψ εληφο ηεο ειιεληθϊο επηθξψηεηαο ζχµθσλα µε φζα αλαθωξνληαη παξαθψησ. 9) Πε πεξηπηψζεηο πνπ νη µεηνρωο ηεο εηαηξϋαο πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ παξψιιεια ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ θαη ζε Ψιιν ρξεµαηηζηϊξην θξψηνπο µωινπο ηεο Δ.Δ. Ϊ ηξϋηνπ θξψηνπο, γηα ηελ πιϊξσζε ηνπ θξηηεξϋνπ ηεο επαξθνχο δηαζπνξψο θαηψ ηηο δηαηψμεηο ηνπ παξφληνο, ζπλππνινγϋδεηαη θαη ε δηαζπνξψ ησλ µεηνρψλ πνπ ζα επηηεπρζεϋ ζην Ψιιν ρξεµαηηζηϊξην. Ζ εηαηξϋα ζα πξωπεη επηπξνζζωησο λα απνθηϊζεη δηαζπνξψ εληφο ηεο ειιεληθϊο επηθξψηεηαο ζχµθσλα µε φζα αλαθωξνληαη παξαθψησ. 10) Γηα ηελ εηζαγσγϊ µεηνρψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ, ε δηαζπνξψ ζεσξεϋηαη επαξθϊο, εθφζνλ νη µεηνρωο πνπ εϋλαη αληηθεϋµελν αηηϊζεσο εηζαγσγϊο εϋλαη θαηαλεµεµωλεο ζην επξχ θνηλφ, ζε πνζνζηφ ηνπιψρηζηνλ εϋθνζη πωληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ηεο Ϋδηαο θαηεγνξϋαο. Πε θψζε πεξϋπησζε γηα ηελ εθηϋµεζε ηεο πιεξψζεσο Ϊ µε ηεο πξνυπνζωζεσο ηεο επαξθνχο δηαζπνξψο ζην επξχ θνηλφ θαηψ ηα παξαπψλσ, απαηηεϋηαη ε θαηαλνµϊ ησλ µεηνρψλ, ησλ νπνϋσλ δεηεϋηαη ε εηζαγσγϊ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ, ζε δχν ρηιηψδεο (2000) ηνπιψρηζηνλ πξφζσπα απφ ηα νπνϋα θαλωλα δελ θαηωρεη πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ησλ νπνϋσλ δεηεϋηαη ε εηζαγσγϊ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ. Γηα ηελ εθηϋµεζε ηεο επψξθεηαο ηεο δηαζπνξψο, δελ ιαµβψλνληαη ππ φςηλ ηα πνζνζηψ µεηνρηθνχ θεθαιαϋνπ πνπ θαηωρνπλ : α) ΚΩιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπµβνπιΫνπ, β) ηα δηεπζπληηθψ ζηειωρε ηεο εηαηξϋαο γ) ζπγγελεϋο α βαζµνχ ησλ πθηζηψµελσλ βαζηθψλ µεηφρσλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξϋαο δ) πθηζηψµελνη µωηνρνη πνπ απωθηεζαλ µεηνρωο ην πξνεγνχµελν ηεο ππνβνιϊο ηεο αϋηεζεο εµεξνινγηαθφ Ωηνο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζεζµηθνχο επελδπηωο, Ϊ εηαηξϋεο επηρεηξεµαηηθψλ ζπµµεηνρψλ. 11) Ζ δηαζπνξψ δχλαηαη λα θξηζεϋ απφ ην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ επαξθϊο θαη φηαλ, ιφγσ ηνπ µεγωζνπο ηεο εηαηξϋαο, ηνπ µεγψινπ αξηζµνχ ησλ µεηνρψλ ηεο απηϊο θαηεγνξϋαο θαη ηεο εθηψζεσο δηαζπνξψο ηνπο ζην επξχ θνηλφ, δηαζθαιϋδεηαη ε νµαιϊ ιεηηνπξγϋα ηεο αγνξψο θαη µε µηθξφηεξα απφ ην αλσηωξσ πνζνζηφ, σο αθνινχζσο: α) Γηα εηαηξϋεο µε θεθαιαηνπνϋεζε ηνπιψρηζηνλ Ϋζε Ϊ µεγαιχηεξε απφ ηνλ µωζν φξν ηεο ζηαζµηζµωλεο θεθαιαηνπνϋεζεο ηεο πξψηεο δεθψδαο εηαηξηψλ ηνπ δεϋθηε

16 FTSE ASE 20, ην απαηηνχµελν πνζνζηφ επαξθνχο δηαζπνξψο λα εϋλαη ηνπιψρηζηνλ 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ θαη ηνπιψρηζηνλ πξφζσπα απφ ηα νπνϋα θαλωλα δελ θαηωρεη πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ησλ νπνϋσλ δεηεϋηαη ε εηζαγσγϊ ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ. β) Γηα εηαηξϋεο µε θεθαιαηνπνϋεζε ηνπιψρηζηνλ Ϋζε Ϊ µεγαιχηεξε απφ ηνλ µωζν φξν ηεο ζηαζµηζµωλεο θεθαιαηνπνϋεζεο ηεο δεχηεξεο δεθψδαο ησλ εηαηξηψλ ηνπ δεϋθηε FTSE ASE 20, ην απαηηνχµελν πνζνζηφ επαξθνχο δηαζπνξψο λα εϋλαη ηνπιψρηζηνλ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ θαη ηνπιψρηζηνλ πξφζσπα απφ ηα νπνϋα θαλωλα δελ θαηωρεη πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ µεηνρψλ ησλ νπνϋσλ δεηεϋηαη ε εηζαγσγϊ ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ. 12) ΔπηηξΩπεηαη θαη εμαϋξεζε ε εηζαγσγϊ µεηνρψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ρσξϋο λα Ωρεη πξαγµαηνπνηεζεϋ επαξθϊο θαηψ ηα αλσηωξσ δηαζπνξψ ησλ µεηνρψλ ζην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ θαηψ ην ρξφλν ιϊςεσο ηεο απνθψζεσο γηα ηελ εηζαγσγϊ ηνπο, εθφζνλ Ωρεη επηηεπρζεϋ δηαζπνξψ ζε πνζνζηφ φρη θαηψηεξν ηνπ πωληε ηνηο εθαηφ (5%) θαη εθφζνλ γηα ηελ επϋηεπμε ηεο δηαζπνξψο µεηψ ηελ εηζαγσγϊ, ρξεζηµνπνηεζεϋ ε δηαδηθαζϋα πνπ πεξηγξψθεηαη ζηα Ψξζξα 104 θαη 113 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ. 13) ΘαηΨ ηελ εηζαγσγϊ ζπµπιεξσµαηηθϊο ζεηξψο µεηνρψλ ηεο Ϋδηαο θαηεγνξϋαο µε ηηο Ϊδε εηζεγµωλεο, ην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ θξϋλεη ην επαξθωο ηεο δηαζπνξψο ησλ µεηνρψλ ζην θνηλφ ζχµθσλα µε ηνλ εηδηθφηεξα νξηδφµελν θαλνληζµφ ησλ εηαηξηθψλ πξψμεσλ πνπ αλαθωξεηαη παξαθψησ. 14) ΞξνθεηµΩλνπ γηα δεπηεξνγελϊ Ϊ παξψιιειε εηζαγσγϊ µεηνρψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ πξωπεη λα Ωρνπλ θαηαρσξεζεϋ ζην Πχζηεµα Άπισλ ΡΫηισλ ηνπ Θεληξηθνχ ΑπνζεηεξΫνπ Αμηψλ ζε µεξϋδεο επελδπηψλ µεηνρωο πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιψρηζηνλ ζην 5% ησλ µεηνρψλ, θαηαλεµεµωλεο ζε ηνπιψρηζηνλ 100 πξφζσπα, εθ ησλ νπνϋσλ θαλωλα δελ ζα Ωρεη Ψλσ ηνπ 2% ησλ µεηνρψλ. 15) Όζν αθνξψ ηνλ θνξνινγηθό έιεγρν εηαηξεϋα πνπ ππνβψιιεη αϋηεζε πξνθεηµωλνπ λα εηζαγψγεη γηα πξψηε θνξψ µεηνρωο ηεο ζην ρξεµαηηζηϊξην, πξωπεη λα Ωρεη ειεγρζεϋ θνξνινγηθψ, γηα φια ηα θνξνινγηθψ αληηθεϋµελα, γηα φιεο ηηο ρξϊζεηο γηα ηηο νπνϋεο Ωρνπλ δεµνζηεπζεϋ, θαηψ ην ρξφλν ππνβνιϊο ηεο αηηϊζεσο, νη εηϊζηεο νηθνλνµηθωο ηεο θαηαζηψζεηο. Αλ ε εηαηξϋα ππνρξενχηαη λα θαηαξηϋδεη ελνπνηεµωλεο νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο, ε ππνρξωσζε θνξνινγηθνχ ειωγρνπ ηνπ πξνεγνπµωλνπ εδαθϋνπ θαηαιαµβψλεη θαη ηηο εηαηξεϋεο πνπ φθεηιαλ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ηειεπηαϋα πξηλ ηελ ππνβνιϊ ηεο

17 αϋηεζεο ελνπνϋεζε, µε βψζε ηε µωζνδν ηεο νιηθϊο ελζσµψησζεο γηα ηηο ρξϊζεηο ζηηο νπνϋεο θαηαξηϋδνληαη ελνπνηεµωλεο νηθνλνµηθωο θαηαζηψζεηο. Αλ ε εηαηξεϋα πνπ θαηψ ηα πξνεγνχµελα εδψθηα πξωπεη λα ειεγρζεϋ θνξνινγηθψ δελ εδξεχεη ζηελ ΔιιΨδα, ν Ωιεγρνο δηελεξγεϋηαη απφ αλαγλσξηζµωλν ειεγθηηθφ θαη ινγηζηηθφ νϋθν δηεζλνχο θχξνπο, ν νπνϋνο ζπληψζζεη εηδηθϊ Ωθζεζε γηα ηηο ηπρφλ θνξνινγηθωο ηεο ππνρξεψζεηο. 16) ΔηαηξεΫεο ησλ νπνϋσλ νη µεηνρωο εηζψγνληαη ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ ζχµθσλα µε ηα πξνεγνχµελα Ψξζξα ππνρξενχληαη λα νξϋζνπλ µωινο ηνπ ρξεµαηηζηεξϋνπ µε δηθαϋσµα παξνρϊο ππεξεζηψλ αλαδφρνπ ζε δεµφζηα πξνζθνξψ σο Δηδηθό ύµβνπιν (sponsor) ηεο εηαηξεϋαο γηα ηα δχν Ωηε πνπ αθνινπζνχλ ηελ αξρηθϊ εηζαγσγϊ ζην ρξεµαηηζηϊξην. Ν Δηδηθφο Πχµβνπινο Πχµβνπινο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Δηδηθνχ δηαπξαγµαηεπηϊ εθηφο εψλ νξϋδεηαη δηαθνξεηηθψ ζηνλ Θαλνληζµφ ηνπ ΣξεκαηηζηεξΫνπ. Ν Δηδηθφο Πχµβνπινο (sponsor) ηεο εηαηξεϋαο ππφθεηηαη ζηηο εμϊο ππνρξεψζεηο : α) λα Ωρεη ιψβεη Ψδεηα Δηδηθνχ δηαπξαγµαηεπηϊ γηα ηελ ελ ιφγσ θηλεηϊ αμϋα θαη λα πξνβαϋλεη ζηελ εηζαγσγϊ δεχγνπο εληνιψλ αγνξψο θαη πψιεζεο (quote) ζχµθσλα µε ηνλ νξηδφµελνπο θαλνληζκνχο ηνπ Θαλνληζµνχ ΣξεκαηηζηεξΫνπ Αζελψλ, β) Ωθδνζε µϋαο αλψιπζεο γηα ηελ εηαηξεϋα µε ηε ζπµπιϊξσζε δψδεθα µελψλ δηαπξαγµψηεπζεο ζην Σ.Α θαη γ) λα πξνβαϋλεη ζε δχν παξνπζηψζεηο ηεο εηαηξεϋαο εηεζϋσο ζε επελδπηωο ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ. 17) ΞξνθεηµΩλνπ λα εγθξϋλεη ηελ αϋηεζε εηζαγσγϊο, ην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ δχλαηαη λα δεηψ θαη αμηνινγεϋ πξφζζεηα ζηνηρεϋα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο ππνςϊθηαο εηαηξϋαο γηα εηζαγσγϊ ηνπο ζηε ζπγθεθξηµωλε αγνξψ, ηδϋσο σο πξνο ηελ νηθνλνµηθϊ θαηψζηαζϊ ηεο, ηνλ θιψδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πνξεϋα ηνπ, ηε δηνϋθεζε θαη δηαρεϋξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζωζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εηαηξηθϊο δηαθπβωξλεζεο. Ζ αμηνιφγεζε απηϊ γϋλεηαη µε βψζε ηα δεδνµωλα πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζην ΣξεµαηηζηΪξην Αζελψλ µε ην εξσηεµαηνιφγην θαηαιιειφηεηαο θαη ην Ωληππν ηνπ εηαηξηθνχ πξνθϋι ηα νπνϋα ππνβψιινληαη ζχµθσλα µε ζρεηηθϊ απφθαζε ηνπ Γ.Π ηνπ ΣξεµαηηζηεξΫνπ Αζελψλ, θαηψ ηελ Ωλαξμε ηεο δηαδηθαζϋαο εηζαγσγϊο. 18) Πε πεξϋπησζε δεµφζηαο πξνζθνξψο, ε ζπλνιηθϊ αμϋα ησλ πξνο δηψζεζε µεηνρψλ πξωπεη λα εϋλαη ηνπιψρηζηνλ 2 εθαηνµµχξηα ΔΟΥ. Ζ πξνυπφζεζε απηϊ δελ ηζρχεη ζε πεξϋπησζε δεπηεξνγελνχο Ϊ παξψιιειεο εηζαγσγϊο µεηνρψλ ζηελ ΑγνξΨ Αμηψλ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. ΘΥΓΗΘΑΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΔΟΚΖΛΔΗΑ Παΐηεο Δπζχκηνο ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. 1 1. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ. 1.1.0. ΑληηθεΫκελν Θψδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα