ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7."

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1). ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2). ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3). ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ 4). ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Γιαπλές Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

2 ΘΕΜΑ 2 Ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263 / 2013 «Περί ανατροπής και ανάληψης Πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την 90/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ /1081/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ αυτήν, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1). Ανακαλεί τα παρακάτω ποσά, λόγω αντιλογισμού, από Αναλήψεις Υποχρεώσεων Δαπανών (ΑΑΥ), με προγενέστερες Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 Α Δεκ Αμοιβή δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής, της εταιρείας - ΑΦΟΙ Ντελέκου ΟΕ, κατά του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-701 με ΑΔΑ ΒΕΑΙΩ92-7Α3-10,00

3 2 Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Προμήθεια κλειδαριάς ασφαλείας & κλειδιά στο εργοτάξιο του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-706 με ΑΔΑ ΒΕΑΙΩ92-7Α3-0,01 Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση στο 2ο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, στις 17/4/2013 (& σε αναβολή) Προσφυγή του Ρόγκα Χρ. Γεώργιου, κατά του χρηματικού καταλόγου & ΑΔΣ 114/2007 του πρώην Δήμου Διρφύων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-713 μ -17,00 Δαπάνες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης προσωπικού, συμμετοχή σε σεμινάριo - Μηχανισμός βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων των ΟΤΑ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-714 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92-Σ66-40,00 Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αγωγή Βοργιά Δημητρ. & λοιπών υπαλλήλων κατά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-715 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92- Σ66-17,00 Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αγωγή Αγουρίδα Όρσας & λοιπών υπαλλήλων κατά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-716 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92- Σ66-17,00 Δικαστικά & λοιπά έξοδα σύμφωνα με την αριθμ. 151/2012, τελεσίδη δικαστική απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Σταματούκου Μαρία, Σταματούκου Σταματούλα, Παρασκευή Λάλου, Κουρπέτη Βασιλείου & Κουρπέτη Αθανασίας) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-7-100,00 Προμήθεια υδρασβέστων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-720 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92-Σ66-0,30 Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης λυμάτων στην ΤΚ Στενής -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-721 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92- Σ66-0,01 Εξοδα συμβολαιογράφου & λοιπά έξοδα για την σύνταξη συμβολαίου για την αγορά ακινήτου στην ΤΚ Μίστρου, του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-724 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92-Σ66-528,28 Αμοιβή συμβολαιογράφου για προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας ακινήτων, στην περιοχή Άλσος Ψαχνών, για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-725 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92-Σ66-5,40 6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛ/ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-934 με ΑΔΑ ΒΕΝΓΩ92-1ΞΚ ,04 Αμοιβή δικηγόρου & επίδοση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθμ. 123/ , διαταγή πληρωμής της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-349 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -38,39 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το φωτισμό των Τ.Δ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-430 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-3ΓΧ -53,20 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 176,00 ΓΙΑ 21 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΑΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 261/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α με ΑΔΑ ΒΛ4ΤΩ92-6ΧΠ ,66

4 16 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Αναπλάσεις Κοντοδεσποτίου, Σταυρού, Κυπαρισσίου, Αγ. Σοφίας, Παγώντα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α με ΑΔΑ ΒΛ9ΒΩ92-ΩΟ4-109,83 17 Α Δεκ Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1365 με ΑΔΑ ΒΛΛΚΩ92-02Τ -213,27 18 Α Δεκ Λοιπές παροχές σε είδος, Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1366 με ΑΔΑ ΒΛΛΚΩ92-02Τ -4,63 19 Α Δεκ Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων νεκροταφείου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1367 με ΑΔΑ ΒΛΛΚΩ92-02Τ -4,96 20 Α Δεκ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών Δημοσίων Υπαλλήλων.κ.λ.π -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1417 με ΑΔΑ ΒΛΛΤΩ92-2ΟΖ ,18 21 Α Δεκ Αθλητικές εγκαταστάσεις Τριάδας,Καστέλλας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1418 με ΑΔΑ ΒΛΛΤΩ92-2ΟΖ ,00 22 Α Δεκ Επισκευή αντλιοστασίων γεωτρήσεων ΤΚ Ψαχνών, Τριάδας & Γλυφάδας του Δήμου Διρφύων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-1419 με ΑΔΑ ΒΛΛΤΩ92-2ΟΖ -580,35 23 Α Δεκ Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ (Χρεωστικές εισφορές αναδόχων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1258 με ΑΔΑ ΒΛΩ5Ω92-ΟΒΙ ,58 24 Α Δεκ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-350 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ ,31 25 Α Δεκ Έξοδα-προμήθειες ΤΠ&Δανείων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-351 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ ,27 26 Α Δεκ Εξοδα για κατάθεση μισθοδοσίας & λοιπών εισπράξεωνπληρωμών μέσω ΔΙΑΣ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 352 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -138,59 27 Α Δεκ Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-431 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΤΣΞ ,57 28 Α Δεκ Τόκοι δανείων πρώην Δήμου Διρφύων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1266 με ΑΔΑ ΒΛΩ5Ω92-ΟΒΙ ,98 29 Α Δεκ Αντιμισθία Αντιδημάρχων (ΥΠΕΣΑΗΔ 3966/ , άρθ. 92, Ν. 3852/10) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1267 με ΑΔΑ ΒΛΩ5Ω92-ΟΒΙ -293,84 30 Α Δεκ Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠΕΣΑΗΔ 3966/ , άρθ. 92, Ν. 3852/10) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1268 με ΑΔΑ ΒΛΩ5Ω92-ΟΒΙ ,10 31 Α Δεκ Αμοιβή ιατρού εργασίας για την εξέταση εργαζομένων του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-979 με ΑΔΑ ΒΕΝΓΩ92-8ΑΩ ,00

5 32 Α Δεκ Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 84 παρ.1 & 115, παρ.1, Ν.3655/2008 για 2,25%) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1284 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -556,02 33 Α Δεκ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 84 παρ.1 & 115, παρ.1, Ν.3655/2008 για 0,75%) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1285 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -186,01 34 Α Δεκ Χρεωλύσια δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,00.) για έργα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-1286 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -647,00 35 Α Δεκ Χρεωλύσιο δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,26.) για οφειλές- κεφ. Κίνησης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1287 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -454,61 36 Α Δεκ Τόκοι δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,00.) για έργα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1288 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -454,22 37 Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Τόκοι δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,26.) για οφειλές- κεφ. Κίνησης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1289 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -269,55 Τόκοι δανείου ΔΕΥΑΜ και ΔΕΠΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ για ΙΚΑ-Δ.Ο.Υ. ( ,69..) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1290 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ ,85 Χρεολύσια δανείων Δήμου Διρφύων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1291 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -463,37 40 Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1292 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ ,13 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Επιχορήγηση ΥΠΕΣ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1293 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ ,00 42 Α Δεκ Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, του έργου - Βελτίωση Περιαστικών κλπ Δασικών Δρόμων, στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1294 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -3,51 43 Α Δεκ Εκπόνηση μελέτης για σύνταξη διαγραμμάτων για καθορισμό αιγιαλού & παραλίας στην ΤΚ Πολιτικών (από θέση Σούδες) & στην ΤΚ Νεροτριβιάς (από θέση Φάρο-Λιμενάρι-Θεοτόκος) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1219 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92- Ω4Υ -42,53 44 Α Δεκ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για έργα συλλογήςμεταφοράς -επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμών Ψαχνών & Καστέλλας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων- Επιχειρ.προγρ.ΠΕΡΙΒ-ΑΕΙΦΟΡ.ΑΝΑΠΤ.κωδ.MIS3 αξ.προτ.02- Προστ.Εδαφ.Συστημ-Διαχ.Στερ.Αποβλ.ΕΣΠΑ ,32

6 45 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική οδοποιία Τριάδας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1221 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-1Ν5-92,13 46 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Παιδότοποι Πολιτικών, Σταυρού -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1222 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-3ΚΟ -73,68 47 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική Οδοποιϊα Ψαχνών,Πολιτικών,Καμαρίτσας,Μακρυκάπας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1223 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-ΘΡΥ -88,44 48 Α Δεκ στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική Οδοποιϊα Ψαχνών,Πολιτικών,Καμαρίτσας,Μακρυκάπας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1224 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-ΘΡΥ -53,20 49 Α Δεκ στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική Οδοποιϊα Ψαχνών,Πολιτικών,Καμαρίτσας,Μακρυκάπας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1225 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-ΘΡΥ -53,20 50 Α Δεκ Α Δεκ στην εφημερίδα Ηχώ Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική Οδοποιϊα Ψαχνών,Πολιτικών,Καμαρίτσας,Μακρυκάπας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1227 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-ΘΡΥ -6,52 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1228 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-6Γ8-88,44 52 Α Δεκ στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1229 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-6Γ8-53,20 53 Α Δεκ Α Δεκ στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1230 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-6Γ8-53,20 στην εφημερίδα Ηχώ Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1232 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-6Γ8-6,52 55 Α Δεκ Εργοδοτικέ εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-180 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -143,84

7 56 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-181 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,08 57 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-182 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -267,55 58 Α Δεκ Τακτικές αποδοχές μονίμων πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-183 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -412,00 59 Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 184 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 60 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-185 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -176,48 61 Α Δεκ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 8% στις ακαθ.αποδοχές υπαλ. πρώην Κοινοτήτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-186 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -135,12 62 Α Δεκ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 81 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -624,00 63 Α Δεκ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-82 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -39,37 64 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-83 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -365,70 65 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-84 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -146,51 66 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & λοιπων οχημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-85 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -871,73 67 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-86 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -789,78 68 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-87 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ ,54 69 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-88 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ ,63

8 70 Α Δεκ Αμοιβή υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-120 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,84 71 Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ, υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-121 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -442,11 Τόκοι δανείου ΤΠΔ για προμήθειες, μελέτες, έργα ληξιπρόθεσμες οφειλές Β! ( ,00 ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-129 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -526,33 73 Α Δεκ Τόκοι δανείου ΤΠΔ για προμήθειες, μελέτες, έργα ληξιπρόθεσμες οφειλές Α! ( ,06, μείον , , υπόλ ,79.) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-132 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,76 74 Α Δεκ Τόκοι δανείου ΤΠΔ για καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων της παραποτάμιας οδού Τ.Δ. Ψαχνών σε θιγόμενους από ρυμοτομία ( ,94.). -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-133 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,93 75 Α Δεκ Τόκοι δανείου ΤΠΔ για έργο Επεκτάσεων και Παραλλαγών δικτύου Δ.Φ. από ΔΕΗ ( ,00.) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-134 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -457,33 76 Α Δεκ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων οικ/κών & δ/κών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων οικ/κών & δ/κών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-137 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,87 77 Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-138 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,40 78 Α Δεκ Αμοιβή Ληξιάρχου, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-139 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -129,60 79 Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-141 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 80 Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Αποζημίωση υπαλλήλων για υποστήριξη Νομικών Προσώπων του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-142 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,40 Αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ για διοιητική και οικονομική υποστήριξη Νομικών κών Προσώπων του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-143 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -927,20 Αποζημίωση εκτάκτων υπαλλήλων, ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-144 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,80

9 83 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ, ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-145 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,05 84 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΙ εκτάκτων υπαλλήλων, ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-147 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -823,60 85 Α Δεκ Εργοδοτική εισφορά 8% στις ακαθ.αποδοχές υπαλ. πρώην Κοινοτήτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-148 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,88 86 Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτική εισφορά 3% ΤΕΑΔΥ στις αποδοχές νέων τακτικών υπαλ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-149 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -193,23 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθ/τας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-150 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,14 88 Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων καθ/τας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-151 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,34 89 Α Δεκ Αποζημίωση ΙΔΑΧ υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ΙΔΑΧ) καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-153 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,26 90 Α Δεκ Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ πλήρους & μερικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-154 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,94 91 Α Δεκ Αποζημίωση ΙΔΟΧ υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-155 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,58 92 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ, ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου, καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-156 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,69 93 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-157 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,74 94 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ- ΤΕΑΜ πλήρους & μερικής -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-158 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,97 95 Α Δεκ Εργοδοτική εισφορά 3% ΤΕΑΔΥ στις αποδοχές νέων τακτικών υπαλ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-159 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -341,47

10 96 Α Δεκ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ύδρευσης(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-167 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,20 97 Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμνων ύδρευσης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-168 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,60 Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-169 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-170 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου, υπέρ ΤΣΚΥ, ΤΥΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-171 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -458,67 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων (ΙΔΑΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-172 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,79 Εργοδοτικές εισφορέςυπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-173 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων τεχν. έργων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-175 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ΙΔΑΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-177 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΤΣΚΥ, ΤΥΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-178 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ, ΕΛΠΠ κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-179 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -815,85 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-190 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές των υπαλλήλων 6,67% υπέρ συντάξεως -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-191 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,07 Απόδοση παρακρ. 15% επί εξόδων παράστασης Δημάρχου κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-192 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -998,14

11 110 Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3896/ /99) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-193 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,15 Απόδοση κρατήσεων αιρετών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-194 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-195 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-196 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,68 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-197 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου χαρτόσημο και ΟΓΑ από ενοίκια -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 199 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση εσόδου χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού σε ποσοστό 20% (άρ.13, Ν.2971/01) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-200 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,68 Απόδοση ΦΠΑ Υπηρεσιών Ύδρευσης και λοιπών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-201 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ τακτικών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-202 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΜ (επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-203 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ (επί αποδοχών τεχνικών υπαλλήλων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-204 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,58 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΕΑΔΥ (επί αποδοχών τακτικών υπαλλήλων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 205 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΠΔΥ (επί αποδοχών τακτικών υπαλλήλων κλπ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-206 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,21 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΜΤΠΥ (υπερωριών μονιμων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-207 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -15, Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-208 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,63 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-209 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,36

12 126 Α Δεκ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων απόδοση συνδρομής υπαλλήλων για τον ΣΥΔΕ και την ΠΟΕ ΟΤΑ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-210 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -58, Α Δεκ Απόδοση 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρ.ταδκυ) έργων, προμηθειών, ενοικίων, κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-211 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Απόδοση 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ (πρ.ταδκυ) έργων, προμηθειών, ενοικίων, κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-212 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Αποδαση παρακρατήσεων σε εφημερίδες(από έξοδα δημοσιεύσεων έργων, προμηθειών κλπ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-214 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 Εισφορά αλληλεγγύης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 215 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,54 Εισφορά υπερ ΟΑΕΔ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 216 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση κράτησης λόγω απεργίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-217 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,41 Απόδοση παρακρατήσεων από υπαλλήλους & λοιπούς -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-218 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση κρατ. 0,10% υπερ Ενιαίας Ανεξάρτ.Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-219 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,36 Λοιπές επιστροφές χρημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-220 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-221 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του έργου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ χρηματοδότηση ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-222 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Κατασκευή γέφυρας επί της οδού Σ. Βέμπο ΤΚ Πολιτικών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 229 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Καθαίρεση υπάρχουσας και κατασκευή νέας γέφυρας χειμάρρου Μακρυκάπας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-230 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,98 Γήπεδα ποδοσφαίρου Καστέλλας, Άτταλης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-231 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Οδοποιϊα Πάλιουρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-232 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,62 Βελτίωση περιαστικών κλπ δασικών δρόμων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 233 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -0,01

13 143 Α Δεκ Α Δεκ Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Αμφιθέας,Πισσώνα,Βούνων, Καθενών) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 35% ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-235 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,86 Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Αμφιθέας,Πισσώνα,Βούνων, Καθενών) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 35% ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-236 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Αναπλάσεις στα ΤΔ Αμφιθέας, Βούνων,Καμπιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 237 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,44 Αναπλάσεις Θεολόγου-Μίστρου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-238 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,49 Διαμόρφωση - διάνοιξη οδών Δήμου Μεσσιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 239 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,75 Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Δ. Ψαχνών (συνεχιζόμενο) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-240 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Διαμόρφωση χώρου ιδιοκτησίας Δήμου στο Τ.Δ. Καστέλας (πρ ,00 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-241 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Διαμόρφωση υφιστάμενου γηπέδου και κατασκευή βοηθητικού στο Τ.Δ. Τριάδας (πρ ,00 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-242 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Τ.Δ. Ψαχνών- Καστέλλας (ΘΗΣΕΑΣ 20%) (συνεχιζόμενο) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-243 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,87 <<Αντιπλημμυρική παραποτάμια προστασία Δήμου Μεσσαπίων (ΘΗΣΕΑΣ 35% & ΣΑΤΑ) >>. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-244 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,09 Βελτίωση Δασικών Δρόμων(Δ.Δ. Πούρνου,Καθενών &Γλυφάδας) (Πολιτική προστασία-πυροπροστασία 2006) (Συνεχιζόμενο) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-245 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες παραλιακής οδού Χιλιαδούς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-246 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες (Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ 2007 προγράμματος αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 247 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Συντήρηση γηπέδου ΤΔ Πολιτικών (πρ ,00 ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-248 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,55

14 157 Α Δεκ Α Δεκ Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5χ5 στα ΔΔ Καμπιών & Πούρνου (ΔΑΝΕΙΟ & IΔ.Π.) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-249 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,90 Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου τκ Μακρυκάπας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 250 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης Κοιμητηρίου ΤΚ Τριάδας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 252 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Βελτίωση ύδρευσης & κατασκ. Δεξαμενής του Οικισμ. Δάφνης της Τ.Κ.Νεροτριβιάς του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίωνπρουπ ,00, Χρηματοδότ. από ΠΔΕ ΣΑΕΠ-066 σύμφωνα με την 19730/ΔΕ-1827/ Αποφ. Υφυπουργ.Οικον.Ανταγων.& Ναυτιλ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛ -519, Α Δεκ Βελτίωση οδού Τριάδα-Παραγάλι-Πισσώνα, Διρφύων- Μεσσαπίων, χρηματοδότηση προγράμματος - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέτρο 321 κωδ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 254 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Αγροτική οδοποιία Αγία Ειρήνη-Γλυφάδα (τμήμα Αγία Ειρήνη - Βαθύ Ρέμα, Τ.Κ Στροπώνων), Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, χρηματοδότηση προγράμματος -Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφιμων μέτρο 321 κωδ. Πράξης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ , Α Δεκ Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας-Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Ε Μεσσαπίων, αξον.προτερ.02-προστ.& Διαχ.Υδατ.Πόρων ΕΠΠΕΡΑΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-256 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων- προυπ ,00, Χρηματοδότ. από ΠΔΕ ΣΑΕΠ-066 σύμφωνα με την 19730/ΔΕ-1827/ Αποφ. Υφυπουργ.Οικον.Ανταγων.& Ναυτιλ.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-260 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,71 Σύνδεση με ΙΝΤΕΡΝΕΤ μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας του κοινοτικού γραφείου Καμπιών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-261 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -203, Α Δεκ Εκτύπωση ταχυπληρωμών ύδρευσης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-262 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς. (Επιχορήγ.Υπ. Περιβ.Ενεργ & Κλιμ.Αλλαγής, Περιβάλλον & Αειφόρος Αναπτ ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-271 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92- ΠΝΙ , Α Δεκ στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-272 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-ΠΝΙ -19,55

15 169 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-274 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-ΠΝΙ -9, Α Δεκ Α Δεκ στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-275 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-ΠΝΙ -44,00 στην εφημερίδα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-276 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-ΠΝΙ -44, Α Δεκ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΜΙS στο Ε.Π (Θεσ-Στερ.Ελλ-Ηπειρ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-277 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-ΗΩ , Α Δεκ στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-278 με ΑΔΑ ΒΕ -19, Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-280 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ9-22, Α Δεκ στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-281 με ΑΔΑ ΒΕΤΟ -19, Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ στην εφημερίδα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-282 με ΑΔΑ ΒΕΤΟ -19,25 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-284 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,76 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-285 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-286 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,86

16 180 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & λοιπων οχημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-287 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-288 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-289 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-290 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -85,81 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-293 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92- ΣΞΥ ,01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-294 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92- ΣΞΥ , Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-295 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92-ΣΞΥ , Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-296 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92-ΣΞΥ , Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-297 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92-ΣΞΥ , Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & λοιπων οχημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-298 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92-ΣΞΥ -792, Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-299 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92-ΣΞΥ , Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-300 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92- ΤΘΤ -75, Α Δεκ Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-301 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92- ΤΘΤ -86,22 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-302 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92- ΤΘΤ -108,12

17 194 Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην εφημερίδα, Νέα Προοδευτική Εύβοια -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-303 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92- ΤΘΤ -115, Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην εφημερίδα, Καθημερινή Εύβοια -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-304 με ΑΔΑ ΒΕΤ4Ω92- ΤΘΤ -115, Α Δεκ Προμήθεια ανταλλακτικών, μεταφορικών μέσων (ανταλακτικά, ελαστικά κ.λ.π.) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-305 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92-ΜΔΑ -76, Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-306 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92-ΜΔΑ -38,77 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-307 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92- ΜΔΑ -5,14 Συντήρηση - επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των, φορτηγών, μηχανημάτων κλπ οχημάτων και λίπανση αυτών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-308 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92- ΜΔΑ -479, Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-309 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92-ΜΔΑ -6,52 Συντήρηση- επισκευή οχημάτων- μηχανημάτων καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-310 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92- ΜΔΑ -45,29 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-311 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92-ΜΔΑ -11,01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-312 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92- ΜΔΑ -228,16 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-313 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92-ΜΔΑ -86,17 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-314 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92- ΜΔΑ , Α Δεκ Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-315 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92-ΜΔΑ -304, Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Συντήρηση, επισκευή αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, οχημάτων, μηχανημάτων κλπ και λίπανση αυτών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-316 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92- ΜΔΑ ,85 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-317 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92-ΜΔΑ -5,89 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, οδοποιϊας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-318 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92- ΜΔΑ -341,66 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-319 με ΑΔΑ ΒΕΔ0Ω92-ΜΔΑ -273,07

18 211 Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ανταλλακτικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜ -89, Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ανταλλακτικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -101, Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ανταλλακτικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ Π -129, Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ανταλλακτικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓ -115, Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ανταλλακτικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -115, Α Δεκ Δημοσίευση γνωμοδότησης προκαταρτικής περιβαλοντικής εκτίμησης & αξιολόγησης, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, του έργου - Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Τ. Κ Μακρυκάπας στο Δήμο -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-325 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -36, Α Δεκ Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, του έργου -Δημοτική οδοποιία-ασφαλτόστρωση οδού Κ.Καμπιά - Μαυρόπουλο, του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-326 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -36, Α Δεκ Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια τεσσάρων καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-327 με ΑΔΑ ΒΕ -248,00 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-328 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ -185, Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ανταλλακτικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ -185,00

19 221 Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο - Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας-Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Ε Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων -- ΑΝΤΙ -32, Α Δεκ Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια τεσσάρων καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-331 με Α -248,00 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-332 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ -185, Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ανταλλακτικών & εκτέλεση εργασιών συντήρησης & επισκευής στα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓ -185, Α Δεκ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την διενέργεια διαγωνισμού για το έργο με τίτλο - Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας-Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Ε Μεσσαπίων του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ Π -32, Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην εφημερίδα Ευβοική Εβδομάδα, του έργου -Δημοτική οδοποιία-ασφαλτόστρωση οδού Κ.Καμπιά - Μαυρόπουλο, του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-335 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -36,90 Αμοιβή συμβολαιογράφου για την μεταβίβαση δύο απορριμματοφόρων (ΚΗΟ 4284 & ΚΗΟ 3905), δωρεά του Δήμου Γλυφάδας στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-336 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ -452,64 Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας μαζί με τις υπερβάσεις -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-337 με ΑΔΑ ΒΕΔΙΩ92- ΖΡΝ ,84 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-338 με ΑΔΑ ΒΕΔΙΩ , Α Δεκ Ταχυδρομικά τέλη -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-339 με ΑΔΑ ΒΕΔΙΩ92-ΠΘΧ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Προμήθεια λιπασμάτων & φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-345 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -0,12 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-346 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ ,00 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές τακτική για λειτουργικές δαπάνες σχολείων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-353 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ ,07

20 234 Α Δεκ Επιχ/ση ΥΠΕΣ Δημ.Σχολείων Τ.Δ. για σχολικούς τροχονόμους -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-354 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ , Α Δεκ Α Δεκ Εισφορά υπέρ συνδέσμων, ετήσια στον ΕΣΔΑΔΚΕ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-355 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ ,00 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές, Απόδοση 15% ΤΑΠ στο ΤΠΔ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-356 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ , Α Δεκ Μισθώματα κτιρίων γραφείων Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-357 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Μισθώματα κτιρίων γραφείων Κ.Ε.Π. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-358 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -752,00 Φωτισμός δημοτικών γραφείων έδρας και Τ.Δ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-359 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ ,34 Φωτισμός σχολικών κτιρίων (ΔΕΗ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-360 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ , Α Δεκ Α Δεκ Φωτισμός κτιρίων Νομ.Πρ. του Δήμου (ΔΕΗ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-361 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -21,91 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-362 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92- ΖΝΝ -7, Α Δεκ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό και κίνηση αντλιοστασίων κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-363 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -399, Α Δεκ Μισθώματα σχολικών κτιρίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-364 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -172, Α Δεκ Αμοιβή δικηγόρου & επίδοση αίτησης ανακοπής κατά της αριθμ. 123/ , διαταγή πληρωμής της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-403 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -0, Α Δεκ Προμήθεια βιβλίων για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης, Τ.Κ. Καθενών, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-404 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -22, Α Δεκ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων και εντύπων και εκτυπώσεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-419 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-Τ8Β , Α Δεκ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-420 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-Τ8Β , Α Δεκ Προμήθεια υλικού, φωτοτυπικού, μηχανογραφικού, εκτυπωτών, Η/Υ κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-421 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-Τ8Β -0,79

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 26 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 19 η του μηνός Μαίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2014 από 15/4/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 11/2015 από 31/8/2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 2ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2012 από 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 27 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25-01-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 2/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 09--25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1241 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 2/25 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 06 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 32/18-08-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με πρόταση της ΤΙΕΔΑ. δημιουργια. Εσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού&παραλίας 0129.

Σύμφωνα με πρόταση της ΤΙΕΔΑ. δημιουργια. Εσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού&παραλίας 0129. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Αλέξ/πολη 08/05/2015 0,00 0,00 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ. 0,00 0,00 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 3/27.1.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674 Τηλ.: 210-9609961

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 264/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 35/19-10-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/27-01-2015 εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 138/2012-13/8/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα