ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7."

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1). ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2). ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3). ΜΕΛΑ ΒΑΣΩ 4). ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Γιαπλές Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

2 ΘΕΜΑ 2 Ο ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 263 / 2013 «Περί ανατροπής και ανάληψης Πιστώσεων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013» Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την 90/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ /1081/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ αυτήν, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1). Ανακαλεί τα παρακάτω ποσά, λόγω αντιλογισμού, από Αναλήψεις Υποχρεώσεων Δαπανών (ΑΑΥ), με προγενέστερες Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 Α Δεκ Αμοιβή δικηγόρου για εκδίκαση αγωγής, της εταιρείας - ΑΦΟΙ Ντελέκου ΟΕ, κατά του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-701 με ΑΔΑ ΒΕΑΙΩ92-7Α3-10,00

3 2 Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Προμήθεια κλειδαριάς ασφαλείας & κλειδιά στο εργοτάξιο του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-706 με ΑΔΑ ΒΕΑΙΩ92-7Α3-0,01 Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση στο 2ο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας, στις 17/4/2013 (& σε αναβολή) Προσφυγή του Ρόγκα Χρ. Γεώργιου, κατά του χρηματικού καταλόγου & ΑΔΣ 114/2007 του πρώην Δήμου Διρφύων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-713 μ -17,00 Δαπάνες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης προσωπικού, συμμετοχή σε σεμινάριo - Μηχανισμός βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων των ΟΤΑ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-714 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92-Σ66-40,00 Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αγωγή Βοργιά Δημητρ. & λοιπών υπαλλήλων κατά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-715 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92- Σ66-17,00 Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας (Αγωγή Αγουρίδα Όρσας & λοιπών υπαλλήλων κατά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-716 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92- Σ66-17,00 Δικαστικά & λοιπά έξοδα σύμφωνα με την αριθμ. 151/2012, τελεσίδη δικαστική απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Σταματούκου Μαρία, Σταματούκου Σταματούλα, Παρασκευή Λάλου, Κουρπέτη Βασιλείου & Κουρπέτη Αθανασίας) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-7-100,00 Προμήθεια υδρασβέστων για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-720 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92-Σ66-0,30 Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης λυμάτων στην ΤΚ Στενής -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-721 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92- Σ66-0,01 Εξοδα συμβολαιογράφου & λοιπά έξοδα για την σύνταξη συμβολαίου για την αγορά ακινήτου στην ΤΚ Μίστρου, του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-724 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92-Σ66-528,28 Αμοιβή συμβολαιογράφου για προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας ακινήτων, στην περιοχή Άλσος Ψαχνών, για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-725 με ΑΔΑ ΒΕΑΣΩ92-Σ66-5,40 6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛ/ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-934 με ΑΔΑ ΒΕΝΓΩ92-1ΞΚ ,04 Αμοιβή δικηγόρου & επίδοση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθμ. 123/ , διαταγή πληρωμής της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-349 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -38,39 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το φωτισμό των Τ.Δ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-430 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-3ΓΧ -53,20 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 176,00 ΓΙΑ 21 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΑΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 261/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α με ΑΔΑ ΒΛ4ΤΩ92-6ΧΠ ,66

4 16 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Αναπλάσεις Κοντοδεσποτίου, Σταυρού, Κυπαρισσίου, Αγ. Σοφίας, Παγώντα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α με ΑΔΑ ΒΛ9ΒΩ92-ΩΟ4-109,83 17 Α Δεκ Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1365 με ΑΔΑ ΒΛΛΚΩ92-02Τ -213,27 18 Α Δεκ Λοιπές παροχές σε είδος, Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1366 με ΑΔΑ ΒΛΛΚΩ92-02Τ -4,63 19 Α Δεκ Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων νεκροταφείου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1367 με ΑΔΑ ΒΛΛΚΩ92-02Τ -4,96 20 Α Δεκ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών Δημοσίων Υπαλλήλων.κ.λ.π -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1417 με ΑΔΑ ΒΛΛΤΩ92-2ΟΖ ,18 21 Α Δεκ Αθλητικές εγκαταστάσεις Τριάδας,Καστέλλας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1418 με ΑΔΑ ΒΛΛΤΩ92-2ΟΖ ,00 22 Α Δεκ Επισκευή αντλιοστασίων γεωτρήσεων ΤΚ Ψαχνών, Τριάδας & Γλυφάδας του Δήμου Διρφύων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-1419 με ΑΔΑ ΒΛΛΤΩ92-2ΟΖ -580,35 23 Α Δεκ Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ (Χρεωστικές εισφορές αναδόχων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1258 με ΑΔΑ ΒΛΩ5Ω92-ΟΒΙ ,58 24 Α Δεκ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-350 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ ,31 25 Α Δεκ Έξοδα-προμήθειες ΤΠ&Δανείων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-351 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ ,27 26 Α Δεκ Εξοδα για κατάθεση μισθοδοσίας & λοιπών εισπράξεωνπληρωμών μέσω ΔΙΑΣ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 352 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΖΝΝ -138,59 27 Α Δεκ Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-431 με ΑΔΑ ΒΕΔΓΩ92-ΤΣΞ ,57 28 Α Δεκ Τόκοι δανείων πρώην Δήμου Διρφύων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1266 με ΑΔΑ ΒΛΩ5Ω92-ΟΒΙ ,98 29 Α Δεκ Αντιμισθία Αντιδημάρχων (ΥΠΕΣΑΗΔ 3966/ , άρθ. 92, Ν. 3852/10) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1267 με ΑΔΑ ΒΛΩ5Ω92-ΟΒΙ -293,84 30 Α Δεκ Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (ΥΠΕΣΑΗΔ 3966/ , άρθ. 92, Ν. 3852/10) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1268 με ΑΔΑ ΒΛΩ5Ω92-ΟΒΙ ,10 31 Α Δεκ Αμοιβή ιατρού εργασίας για την εξέταση εργαζομένων του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-979 με ΑΔΑ ΒΕΝΓΩ92-8ΑΩ ,00

5 32 Α Δεκ Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 84 παρ.1 & 115, παρ.1, Ν.3655/2008 για 2,25%) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1284 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -556,02 33 Α Δεκ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 84 παρ.1 & 115, παρ.1, Ν.3655/2008 για 0,75%) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1285 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -186,01 34 Α Δεκ Χρεωλύσια δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,00.) για έργα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-1286 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -647,00 35 Α Δεκ Χρεωλύσιο δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,26.) για οφειλές- κεφ. Κίνησης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1287 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -454,61 36 Α Δεκ Τόκοι δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,00.) για έργα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1288 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -454,22 37 Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Τόκοι δανείου ΔΕΥΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ ( ,26.) για οφειλές- κεφ. Κίνησης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1289 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -269,55 Τόκοι δανείου ΔΕΥΑΜ και ΔΕΠΑΜ από παρακράτηση ΤΠΔ για ΙΚΑ-Δ.Ο.Υ. ( ,69..) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1290 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ ,85 Χρεολύσια δανείων Δήμου Διρφύων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1291 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -463,37 40 Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1292 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ ,13 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Επιχορήγηση ΥΠΕΣ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1293 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ ,00 42 Α Δεκ Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, του έργου - Βελτίωση Περιαστικών κλπ Δασικών Δρόμων, στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1294 με ΑΔΑ ΒΛ94Ω92-4ΚΞ -3,51 43 Α Δεκ Εκπόνηση μελέτης για σύνταξη διαγραμμάτων για καθορισμό αιγιαλού & παραλίας στην ΤΚ Πολιτικών (από θέση Σούδες) & στην ΤΚ Νεροτριβιάς (από θέση Φάρο-Λιμενάρι-Θεοτόκος) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1219 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92- Ω4Υ -42,53 44 Α Δεκ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για έργα συλλογήςμεταφοράς -επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμών Ψαχνών & Καστέλλας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων- Επιχειρ.προγρ.ΠΕΡΙΒ-ΑΕΙΦΟΡ.ΑΝΑΠΤ.κωδ.MIS3 αξ.προτ.02- Προστ.Εδαφ.Συστημ-Διαχ.Στερ.Αποβλ.ΕΣΠΑ ,32

6 45 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική οδοποιία Τριάδας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1221 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-1Ν5-92,13 46 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Παιδότοποι Πολιτικών, Σταυρού -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1222 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-3ΚΟ -73,68 47 Α Δεκ στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική Οδοποιϊα Ψαχνών,Πολιτικών,Καμαρίτσας,Μακρυκάπας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1223 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-ΘΡΥ -88,44 48 Α Δεκ στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική Οδοποιϊα Ψαχνών,Πολιτικών,Καμαρίτσας,Μακρυκάπας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1224 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-ΘΡΥ -53,20 49 Α Δεκ στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική Οδοποιϊα Ψαχνών,Πολιτικών,Καμαρίτσας,Μακρυκάπας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1225 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-ΘΡΥ -53,20 50 Α Δεκ Α Δεκ στην εφημερίδα Ηχώ Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Εσωτερική Οδοποιϊα Ψαχνών,Πολιτικών,Καμαρίτσας,Μακρυκάπας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1227 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-ΘΡΥ -6,52 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1228 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-6Γ8-88,44 52 Α Δεκ στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1229 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-6Γ8-53,20 53 Α Δεκ Α Δεκ στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1230 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-6Γ8-53,20 στην εφημερίδα Ηχώ Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Οδοποιϊα Αγ. Αθανασίου, Γλυφάδας, Πάλιουρα -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-1232 με ΑΔΑ ΒΛ4ΖΩ92-6Γ8-6,52 55 Α Δεκ Εργοδοτικέ εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-180 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -143,84

7 56 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-181 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,08 57 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-182 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -267,55 58 Α Δεκ Τακτικές αποδοχές μονίμων πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-183 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -412,00 59 Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 184 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 60 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-185 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -176,48 61 Α Δεκ Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 8% στις ακαθ.αποδοχές υπαλ. πρώην Κοινοτήτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-186 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -135,12 62 Α Δεκ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 81 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -624,00 63 Α Δεκ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-82 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -39,37 64 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-83 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -365,70 65 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-84 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -146,51 66 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & λοιπων οχημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-85 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -871,73 67 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-86 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ -789,78 68 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-87 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ ,54 69 Α Δεκ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-88 με ΑΔΑ ΒΕΙΞΩ92-0ΗΗ ,63

8 70 Α Δεκ Αμοιβή υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-120 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,84 71 Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ, υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-121 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -442,11 Τόκοι δανείου ΤΠΔ για προμήθειες, μελέτες, έργα ληξιπρόθεσμες οφειλές Β! ( ,00 ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-129 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -526,33 73 Α Δεκ Τόκοι δανείου ΤΠΔ για προμήθειες, μελέτες, έργα ληξιπρόθεσμες οφειλές Α! ( ,06, μείον , , υπόλ ,79.) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-132 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,76 74 Α Δεκ Τόκοι δανείου ΤΠΔ για καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων της παραποτάμιας οδού Τ.Δ. Ψαχνών σε θιγόμενους από ρυμοτομία ( ,94.). -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-133 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,93 75 Α Δεκ Τόκοι δανείου ΤΠΔ για έργο Επεκτάσεων και Παραλλαγών δικτύου Δ.Φ. από ΔΕΗ ( ,00.) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-134 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -457,33 76 Α Δεκ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων οικ/κών & δ/κών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων οικ/κών & δ/κών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-137 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,87 77 Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-138 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,40 78 Α Δεκ Αμοιβή Ληξιάρχου, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-139 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -129,60 79 Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-141 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 80 Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Αποζημίωση υπαλλήλων για υποστήριξη Νομικών Προσώπων του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-142 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,40 Αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ για διοιητική και οικονομική υποστήριξη Νομικών κών Προσώπων του Δήμου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-143 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -927,20 Αποζημίωση εκτάκτων υπαλλήλων, ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-144 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,80

9 83 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ, ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-145 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,05 84 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΙ εκτάκτων υπαλλήλων, ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-147 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -823,60 85 Α Δεκ Εργοδοτική εισφορά 8% στις ακαθ.αποδοχές υπαλ. πρώην Κοινοτήτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-148 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,88 86 Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτική εισφορά 3% ΤΕΑΔΥ στις αποδοχές νέων τακτικών υπαλ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-149 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -193,23 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθ/τας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-150 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,14 88 Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων καθ/τας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-151 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,34 89 Α Δεκ Αποζημίωση ΙΔΑΧ υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ΙΔΑΧ) καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-153 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,26 90 Α Δεκ Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ πλήρους & μερικής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-154 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,94 91 Α Δεκ Αποζημίωση ΙΔΟΧ υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-155 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,58 92 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ, ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου, καθ/τας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-156 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,69 93 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-157 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,74 94 Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ- ΤΕΑΜ πλήρους & μερικής -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-158 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,97 95 Α Δεκ Εργοδοτική εισφορά 3% ΤΕΑΔΥ στις αποδοχές νέων τακτικών υπαλ. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-159 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -341,47

10 96 Α Δεκ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ύδρευσης(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-167 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,20 97 Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμνων ύδρευσης και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-168 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,60 Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-169 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-170 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου, υπέρ ΤΣΚΥ, ΤΥΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-171 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -458,67 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων (ΙΔΑΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-172 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,79 Εργοδοτικές εισφορέςυπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-173 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων τεχν. έργων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-175 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (ΙΔΑΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-177 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΤΣΚΥ, ΤΥΔΚΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-178 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ, ΕΛΠΠ κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-179 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -815,85 Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-190 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές των υπαλλήλων 6,67% υπέρ συντάξεως -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-191 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,07 Απόδοση παρακρ. 15% επί εξόδων παράστασης Δημάρχου κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-192 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -998,14

11 110 Α Δεκ Α Δεκ Εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3896/ /99) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-193 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,15 Απόδοση κρατήσεων αιρετών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-194 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-195 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-196 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,68 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-197 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου χαρτόσημο και ΟΓΑ από ενοίκια -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 199 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση εσόδου χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού σε ποσοστό 20% (άρ.13, Ν.2971/01) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-200 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,68 Απόδοση ΦΠΑ Υπηρεσιών Ύδρευσης και λοιπών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-201 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ τακτικών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-202 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΜ (επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-203 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ (επί αποδοχών τεχνικών υπαλλήλων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-204 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,58 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΕΑΔΥ (επί αποδοχών τακτικών υπαλλήλων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 205 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΠΔΥ (επί αποδοχών τακτικών υπαλλήλων κλπ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-206 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,21 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΜΤΠΥ (υπερωριών μονιμων) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-207 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -15, Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-208 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,63 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-209 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,36

12 126 Α Δεκ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων απόδοση συνδρομής υπαλλήλων για τον ΣΥΔΕ και την ΠΟΕ ΟΤΑ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-210 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -58, Α Δεκ Απόδοση 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρ.ταδκυ) έργων, προμηθειών, ενοικίων, κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-211 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Απόδοση 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ (πρ.ταδκυ) έργων, προμηθειών, ενοικίων, κλπ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-212 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Αποδαση παρακρατήσεων σε εφημερίδες(από έξοδα δημοσιεύσεων έργων, προμηθειών κλπ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-214 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 Εισφορά αλληλεγγύης -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 215 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,54 Εισφορά υπερ ΟΑΕΔ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 216 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση κράτησης λόγω απεργίας -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-217 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,41 Απόδοση παρακρατήσεων από υπαλλήλους & λοιπούς -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-218 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Απόδοση κρατ. 0,10% υπερ Ενιαίας Ανεξάρτ.Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-219 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,36 Λοιπές επιστροφές χρημάτων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-220 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-221 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Μισθοδοσία υπαλλήλων ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του έργου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ χρηματοδότηση ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-222 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Κατασκευή γέφυρας επί της οδού Σ. Βέμπο ΤΚ Πολιτικών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 229 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Καθαίρεση υπάρχουσας και κατασκευή νέας γέφυρας χειμάρρου Μακρυκάπας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-230 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,98 Γήπεδα ποδοσφαίρου Καστέλλας, Άτταλης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-231 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Οδοποιϊα Πάλιουρα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-232 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,62 Βελτίωση περιαστικών κλπ δασικών δρόμων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 233 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ -0,01

13 143 Α Δεκ Α Δεκ Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Αμφιθέας,Πισσώνα,Βούνων, Καθενών) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 35% ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-235 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,86 Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Αμφιθέας,Πισσώνα,Βούνων, Καθενών) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 35% ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-236 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Αναπλάσεις στα ΤΔ Αμφιθέας, Βούνων,Καμπιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 237 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,44 Αναπλάσεις Θεολόγου-Μίστρου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-238 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,49 Διαμόρφωση - διάνοιξη οδών Δήμου Μεσσιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 239 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,75 Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Δ. Ψαχνών (συνεχιζόμενο) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-240 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Διαμόρφωση χώρου ιδιοκτησίας Δήμου στο Τ.Δ. Καστέλας (πρ ,00 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-241 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Διαμόρφωση υφιστάμενου γηπέδου και κατασκευή βοηθητικού στο Τ.Δ. Τριάδας (πρ ,00 ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-242 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Α Δεκ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Τ.Δ. Ψαχνών- Καστέλλας (ΘΗΣΕΑΣ 20%) (συνεχιζόμενο) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-243 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,87 <<Αντιπλημμυρική παραποτάμια προστασία Δήμου Μεσσαπίων (ΘΗΣΕΑΣ 35% & ΣΑΤΑ) >>. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-244 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,09 Βελτίωση Δασικών Δρόμων(Δ.Δ. Πούρνου,Καθενών &Γλυφάδας) (Πολιτική προστασία-πυροπροστασία 2006) (Συνεχιζόμενο) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-245 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,00 Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες παραλιακής οδού Χιλιαδούς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ- ΠΑΥ Α-246 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες (Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ 2007 προγράμματος αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες) -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α- 247 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ , Α Δεκ Συντήρηση γηπέδου ΤΔ Πολιτικών (πρ ,00 ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-248 με ΑΔΑ ΒΕΤΟΩ92-23Θ ,55

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα