Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΟΜΒΟΥ. ΠΥΛΑΙΑΣ)» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Θέρµης Προϋπολογισµός: ,62 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: ,38 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 10 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά Ηµεροµηνία αποστολής διακήρυξης στην ΕΕΕΕ: 06/02/2014 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 15/04/2014 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 117

2 Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 6 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 7 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 8 C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος 9 C3. Πίνακες Συµµόρφωσης 11 C3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 11 C3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13 C3.2.1 Εξυπηρετητής RDBMS, εξυπηρετητής Web και Mail, Εξυπηρετητής Web G.I.S 13 C3.2.2 Switch 15 C3.2.3 UPS 16 C3.2.4 Network Attached Storage (NAS) 16 C3.2.5 Rack 18 C3.3 ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 19 C3.3.1 Λογισμικό GIS 19 C3.3.2 Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS) 24 C3.3.3 Λογισμικό Web GIS 26 C3.3.4 Προστασία από ιούς / Antivirus 29 C3.3.5 Firewall 30 C3.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 34 C3.4.1 Εφαρμογή Βασικής Διαδικτυακής Χαρτογραφικής Πύλης 34 C3.4.2 Εφαρμογή εξουσιοδοτημένης εισόδου στις υπηρεσίες του κόμβου 35 C3.4.3 Εφαρμογή μεταφόρτωσης (υποβολής uploading) αρχείων από εξουσιοδοτημένους χρήστες 37 C3.4.4 Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής, διαβούλευσης και ανάρτησης (δημοσιοποίησης) εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 37 C3.4.5 Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής, διαβούλευσης και ανάρτησης (δημοσιοποίησης) εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης 39 C3.4.6 Εφαρμογή Ψηφιακής Πολεοδομίας 40 C3.4.7 Εφαρμογή σχετικά με τις Πράξεις Τακτοποίησης 42 C3.4.8 Εφαρμογή ενημέρωσης του πολίτη για όρους δόμησης και χρήσεις γης. 43 C3.4.9 Εφαρμογή υποβολής, διαβούλευσης και ανάρτησης (δημοσιοποίησης) Μελέτης Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) 44 C Εφαρμογή έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα 45 C Εφαρμογή έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ 46 C Εφαρμογή έκδοσης έγκρισης δόμησης 47 C Εφαρμογή χορήγησης άδειας δόμησης 48 C Προέγκριση και έγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 49 C Ανακοίνωση μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης) 50 C Έκδοση υψομετρικού σημειώματος 51 Σελίδα 2 από 117

3 C Έκδοση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση σταυρού φαρμακείου 52 C Έκδοση χορήγησης άδειας προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 52 C Έκδοση χορήγησης άδειας κατάληψης χώρου επί οδοστρώματος για στάθμευση 53 C Εφαρμογή απεικόνισης και διοικητικής / οικονομικής παρακολούθησης έργων _ 54 C Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων) 54 C Εφαρμογή παρακολούθησης Στόλου Οχημάτων 56 C Ψηφιακά δεδομένα γενικά 56 C Ψηφιοποίηση (διανυσματοποίηση) αναλογικών δεδομένων (σχεδίων, χαρτών, πινάκων) 57 C3.5 Προδιαγραφές Εκπαίδευσης 58 C3.6 Λοιπές υπηρεσίες 59 C3.7 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου 60 C3.8 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου 60 C4. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς 62 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 62 C4.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Α3.13 Φάση 4) 62 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Α3.13 Φάση 4) 62 C4.1.3 Εφαρμογή/ές (βλ. Α3.13 Φάση 5) 62 C4.1.4 Υπηρεσίες (βλ. Α4.2-Α4.6, C3.6) 62 C4.1.5 Άλλες δαπάνες 62 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών (A4.1, A3.13 ΦΑΣΗ 6) 63 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 63 C4.4 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 64 C4.4.1 Παράρτημα Ια 64 C4.4.2 Παράρτημα Ιβ 67 C4.4.3 Σχέδιο Σύμβασης 93 C4.4.4 Πρότυπο Συμβόλαιο Υπηρεσιών («SLA») _Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Σελίδα 3 από 117

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Θέρµης ηµοκρατίας 1, 57001, ηµαρχείο Θέρµης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. Σελίδα 4 από 117 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Θέρµης ηµοκρατίας 1, 57001, ηµαρχείο Θέρµης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 117

6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Θέρµης ηµοκρατίας 1, 57001, ηµαρχείο Θέρµης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...και τη ιακήρυξή σας µε αριθµό., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 6 από 117

7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Θέρµης ηµοκρατίας 1, 57001, ηµαρχείο Θέρµης Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ... (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό που αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 117

8 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Θέρµης ηµοκρατίας 1, 57001, ηµαρχείο Θέρµης Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ 24600, για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ιακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 117

9 C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Πατρώνυµο: Όνοµα: Μητρώνυµο: Ηµεροµηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: ιεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ηµεροµηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από ΑΜ 2 έως) / / - 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 9 από 117

10 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 10 από 117

11 C3. Πίνακες Συµµόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. C3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Η λύση που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί όλες τις λειτουργίες που έχουν αναπτυχθεί στον κόµβο του δ. Πυλαίας-Χορτιάτη 2. Ο Ανάδοχος θα µεταφέρει όλα τα υπάρχοντα δεδοµένα του κόµβου του δ. Πυλαίας-Χορτιάτη στο RDBMS που θα προσφέρει στην παρούσα προκήρυξη. 3. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει αναβάθµιση των υφισταµένων αδειών χρήσης των υπαρχόντων Γεωγραφικών Πληροφορικών Συστηµάτων, εφ όσον προσφέρει το υπάρχον λογισµικό (ή προσφέρει ισοδύναµα λογισµικά, που θα επιτελούν τις λειτουργίες που απαιτούνται από τον παρόντα ιαγωνισµό). 4. Ο δικτυακός χώρος θα ενταχθεί στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», κόµβος του οποίου είναι ήδη εγκατεστηµένος στο ήµο Θέρµης 5. Η απόκριση του συστήµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 5 δευτερόλεπτα (sec) για τις online συναλλαγές, ακόµα και σε περιπτώσεις µέγιστης επιβάρυνσης. Ως µέγιστη επιβάρυνση θεωρείται η περίπτωση όπου τα 2/3 του συνόλου των χρηστών που υποστηρίζονται ζητούν ταυτόχρονα µια από τις προσφερόµενες λειτουργίες. Στη µέτρηση της απόκρισης του συστήµατος ΕΝ περιλαµβάνονται καθυστερήσεις λόγω δικτύου ή/και τηλεπικοινωνιακού φορέα, αρκεί αυτό να µπορεί να τεκµηριωθεί ποσοτικά. 6. Τα προσφερόµενα συστήµατα και εφαρµογές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο σύστηµα σε αποµακρυσµένους σταθµούς εργασίας, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήµατος και λογισµικού web browser. 7. Να περιγραφεί και να τεκµηριωθεί η ελάχιστη υποδοµή (hardware-software) που απαιτείται για τους clients του συστήµατος µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του λογισµικού που προσφέρεται και που θα αναπτυχθεί. 8. Η λειτουργία των προσφερόµενων εφαρµογών Σελίδα 11 από 117

12 Α/ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα πρέπει να βασίζεται σε εµπορική ή ανοιχτού κώδικα (open source) Σχεσιακή Βάση εδοµένων. Να αναφερθεί ο τρόπος συνεργασίας και διασύνδεσης του προσφερόµενου λογισµικού µε το Σύστηµα ιαχείρισης Βάσης εδοµένων (RDBMS). 9. υνατότητα δηµιουργίας και παραµετροποίησης τόπων περιορισµένης πρόσβασης µε βάση τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης και κατηγορίες χρηστών. 10. Οι προσφερόµενες εφαρµογές θα πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε το µοντέλο n-tier web enabled. 11. Έλεγχος πρόσβασης για την είσοδο στο σύστηµα µε χρήση µηχανισµών πιστοποίησης. 12. υνατότητα καταχώρησης εγγράφων και δεδοµένων και παρακολούθησης του ιστορικού διακίνησης αυτών. 13. Ο κεντρικός διαχειριστής του συστήµατος (Administrator) θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει χρήστες, να αλλάζει τα στοιχεία των καταχωρηµένων χρηστών, να παραµετροποιεί τις εφαρµογές ανάλογα µε τις τυχόν ιδιοµορφίες των ηµοτικών Υπηρεσιών και να παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες. 14. Το λογισµικό των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν ειδικά για το έργο θα παραδοθεί µε απεριόριστο αριθµό αδειών χρήσης. 15. Θα παραδοθεί στην ΑΑ όλος ο «πηγαίος κώδικας» των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν, καθώς και τα πνευµατικά δικαιώµατα επ αυτού. 16. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης µικρότερος από 12 µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/ απόσυρσής του) 16. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει εξοπλισµό τουλάχιστον της ίδιας αξίας σε τιµές καταλόγου (price list) και τεχνικών προδιαγραφών µε αυτόν που θα προσφέρει, σε περίπτωση που ο εξοπλισµός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά κατά την παράδοση. 17. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εκπρόσωπό του στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Σελίδα 12 από 117

13 Α/ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ποίος πρέπει να εµφανίζεται στην έδρα της ΑΑ όποτε του ζητηθεί, κατά την φάση της υλοποίησης του έργου. 18. Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια, σε Ελληνικά ή αγγλικά, για τον προσφερόµενο εξοπλισµό σε έντυπη (εφ όσον διατίθεται) και ηλεκτρονική µορφή. 19. Η λειτουργία του λογισµικού GIS θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση αποµακρυσµένων χρηστών που βρίσκονται σε διαφορετικά κτήρια των ήµων Θέρµης και Πυλαίας-Χορτιάτη. Να περιγραφεί και να τεκµηριωθεί η λύση. 20. Ο κόµβος που θα αναπτυχθεί θα επιτρέπει την απ ευθείας αποµακρυσµένη σύνδεση χρηστών που θα διαθέτουν κατάλληλο λογισµικό GIS και θα τους παρέχει την δυνατότητα χρήσης των υχαρτογραφικών υποβάθρων στον τοπικό τους υπολογιστή (χωρίς δικαίωµα downloading). C3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ C3.2.1 Εξυπηρετητής RDBMS, εξυπηρετητής Web και Mail, Εξυπηρετητής Web G.I.S Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά Χαρακτηριστικά 1. Προσφερόµενος Αριθµός Blade Servers >=3 2. Να είναι συµβατοί µε το διαθέσιµο Blade Chassis του ήµου Θέρµης NAI 3. Να αναφερθούν: 4. Το Μοντέλο 5. Η Αρχιτεκτονική 6. Τα Πιστοποιητικά (Ποιότητας, Προστασίας περιβάλλοντος, κ.λ.π.) 7. Πιστοποίηση κατασκευαστή κατά ISO Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του προσφερόµενου µοντέλου 9. Τα βασικά τµήµατα των Blade Servers θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. Όλα τα τµήµατα που συνθέτουν τον εξοπλισµό να 10. είναι συναρµολογηµένα από τον κατασκευαστή του συστήµατος και εγκεκριµένα από αυτόν CPU (ανά server) Να υποστηρίζονται επεξεργαστές αρχιτεκτονικής 11. x Chipset σύγχρονης τεχνολογίας. Να αναφερθεί το chipset που χρησιµοποιείται Σελίδα 13 από 117

14 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 13. πλήθος επεξεργαστών οργανωµένοι σε οµάδες ανά φυσική µονάδα πυριτίου (processor die) Προσφερόµενος αριθµός επεξεργαστών CPU processor die Να υποστηρίζεται και να αναφερθεί ο αριθµός της ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών νηµάτων ανά πυρήνα (multi-threading) 16. Η συχνότητα χρονισµού των προσφεροµένων επεξεργαστών (GHz) >=2,4 17. ο χρονισµός FSB των προσφεροµένων επεξεργαστών (MHz) >= Addressability επεξεργαστών (bit) Να αναφερθεί το µέγεθος και ο τύπος της προσφερόµενης µνήµης cache ανά επεξεργαστή (processor die) Κύρια Μνήµη (ανά server) Σελίδα 14 από Μέγεθος προσφερόµενης κύριας µνήµης RAM (GB) >=32 Να αναφερθούν: 21. Ο τύπος της µνήµης και η συχνότητα (τουλάχιστον 1333MHz) 22. Υποστήριξη ταυτόχρονης επικοινωνίας µε τουλάχιστον δύο δοµοστοιχεία µνήµης για NAI πολλαπλάσιο εύρος ( dual/multichannel) 23. Υποστήριξη δύο πράξεων σε κάθε παλµό του ρολογιού (Dual Data Rate 3 DDR 3) NAI 24. Ενσωµατωµένο κύκλωµα για τη διόρθωση λαθών (ECC) NAI 25. υνατότητα επέκτασης της κύριας µνήµης (GB) 128 Θύρες διασύνδεσης σε Τοπικό ίκτυο (LAN) (ανά server) 26. Προσφερόµενος αριθµός θυρών δικτύου Gigabit Ethernet Να υποστηρίζεται Pre-Execution Environment (PXE) 28. Να υποστηρίζεται Remote Wake on LAN 29. Εάν υποστηρίζεται TCP/IP off loading, να προσφερθεί 30. υνατότητα να υποστηρίζεται η τεχνολογία Network teaming Load balancing 31. ιαθέσιµες USB θύρες >=2 Μονάδες δίσκων συστήµατος system-disks (ανά server) 32. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά δίσκων: 33. κατασκευαστής. 34. Μοντέλο 35. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ελεγκτής σκληρών δίσκων µε υποστήριξη 36. Hardware RAID 0, Τύποι ελεγκτή δίσκων SAS 38. Τύπος θέσης δίσκων εσωτερικός 39. Αριθµός µονάδων δίσκων Hot-plug SAS ίσκοι συστήµατος σε διάταξη mirror 41. Χωρητικότητα διάταξης mirror δίσκων RAW σε GB 300

15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ( για τους servers RDBMS και Web) Χωρητικότητα διάταξης mirror δίσκων RAW σε GB 42. ( για τον GIS server) >= Ταχύτητα περιστροφής προσφερόµενων δίσκων rpm 44. Υποστήριξη SMART ή ισοδύναµη Λογισµικό ιαχείρισης (ανά server) Να προσφερθεί το απαιτούµενο λογισµικό αποµακρυσµένης διαχείρισης του server και των εγκατεστηµένων του Modules. Λειτουργικό Σύστηµα (ανά Server) Οι προσφερόµενοι εξυπηρετητές (συµπεριλαµβανοµένων όλων των modules που θα διαθέτουν) θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον από τα γνωστά Λειτουργικά Συστήµατα, καθώς και το virtualization αυτών. (Να υπάρχουν στα σχετικά Hardware Compatibility Lists) Στους servers θα είναι εγκατεστηµένο το λειτουργικό σύστηµα κατάλληλο να υποστηρίζει τις εφαρµογές που θα εγκατασταθούν και θα είναι τελευταία σταθερή έκδοση µε όλα τα patches Στους servers θα είναι εγκατεστηµένο λογισµικό antivirus Εγγύηση Οι servers θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή τουλάχιστον τριών (3) ετών. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης που προσφέρονται NAI NAI C3.2.2 Switch Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Το Switch πρέπει να είναι τύπου blade συµβατό µε την αντίστοιχη υποδοµή του ήµου. 2. Να διαθέτει 1 Gbps downlinks εξωτερικές θύρες 1GBps ( 1000Base-T) 4 4. εξωτερική θύρα 10Gbps Αριθµός επεκτάσεων ( slots) 1 6. Η διαχείρισή του να είναι εφικτή µε Simple Network Management Protocol (SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3), HTTP, HTTPS. 7. Συνολικό εξωτερικό εύρος ταχύτητας 30Gbps 8. να υποστηρίζει τουλάχιστον SSH V2, RADIUS Σελίδα 15 από 117

16 9. Να διαθέτει µνήµη RAM>=128 MB και µνήµη FLASH>=64MB. 10. Ο εξοπλισµός θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή τουλάχιστον τριών ( 3) ετών. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες εγγύησης που προσφέρονται Να αναφερθού ν µεγέθη 3 έτη C3.2.3 UPS Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Να τροφοδοτεί όλους τους servers, το firewall το nas και το switch στο rack του έργου, που θα προµηθεύσει ο ανάδοχος. 2. Θα πρέπει να είναι rack-mountable και να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο rack. 3. Θα πρέπει να είναι τεχνολογίας true on line ή line interactive, µε συνεχή ρύθµιση τάσης και συχνότητας εξόδου. Θα πρέπει να προστατεύει από υπερτάσεις και κεραυνούς στο δίκτυο τροφοδοσίας. 4. Θα πρέπει να έχει ελάχιστη ονοµαστική ισχύ 5000VA. 5. Θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα επικοινωνίας (υλικό και λογισµικό) µε τους SERVERS που τροφοδοτεί για αυτόµατο οµαλό κλείσιµό τους, σε περιπτώσεις βλάβης ή χαµηλών αποθεµάτων ισχύος του. 6. Θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα συσσωρευτών τέτοιας δυναµικότητας, που σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας εισόδου του, να υποστηρίζει αυτονοµία τροφοδοσίας του ονοµαστικού του φορτίου για τουλάχιστον 15 λεπτά (min). 7. To UPS και οι µπαταρίες να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας µε αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των προβληµατικών µερών, διάρκειας τουλάχιστον τριών ( 3) ετών. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες εγγύησης που προσφέρονται. 5 KVA 15 C3.2.4 Network Attached Storage (NAS) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 16 από 117

17 1. Θα πρέπει να είναι rack-mountable και να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο rack. 2. Θα πρέπει να είναι συµβατό µε τους servers και το λειτουργικό σύστηµα που θα εγκατασταθεί σ αυτούς. 3. Πυρήνες ανά επεξεργαστή 4 4. Ταχύτητα επεξεργαστής 3.0 GHz 5. Μνήµη RAM DDR3 8GB 6. αριθµός δίσκων SATA ή SSD που µπορούν να τοποθετηθούν ( hot-swappable) 7. εγκατεστηµένοι 3GB δίσκοι SATA 6Gbps Ως προς την δικτύωση θα πρέπει να υποστηρίζει: IPv4 και IPv6, Port Trunking ( τουλάχιστον µε τις λειτουργίες Active Backup, Broadcast, IEEE 802.3ad/Link Aggregation, Balance-tlb and Balance-alb), VLAN, πρωτόκολλα: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iscsi, SNMP, SMTP 9. Πρέπει να διαθέτει τα τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά backup: - Σε πραγµατικό και προγραµµατισµένο χρόνο backup - Συγχρονισµό αρχείων - Κρυπτογράφηση, συµπίεση 10. Ως προς την ασφάλεια θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον προστασία από ιούς 11. Να υποστηρίζει τουλάχιστον RAID 0, 1,5,6,10, online επέκταση της χωρητικότητας RAID και hot spare δίσκους 12. Να υποστηρίζει iscsi ( IP SAN) µε τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά: - iscsi Target µε πολλαπλά LUNs/Target - iscsi LUN backup, snapshot και restore - Vistrual Disk Drive 13. Να υποστηρίζει τουλάχιστον LDAP για έλεγχο πρόσβασης NAI NAI 14. ιαχείριση εξοπλισµού µέσω WEB τουλάχιστον 15. Gigabit ethernet θύρες Εξωτερικές USB Θύρες και esata υνατότητα υποδοχής επεκτάσεων καρτών NAI Σελίδα 17 από 117

18 10Gbps ( RJ-45 ή XFP Fiber SR/LR) 18. Τροφοδοτικά µε υποστήριξη άµεσης εναλλαγής τους σε περίπτωση βλάβης και εύκολη αντικατάστασή τους 19. Να παρέχει αποµακρυσµένη διαχείριση µε γραφικό περιβάλλον Να παρέχει αποµακρυσµένη διαχείριση υπηρεσιών και αρχείων από smartphone συσκευές 21. To NAS και οι δίσκοι να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας µε αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των προβληµατικών µερών, διάρκειας τουλάχιστον τριών ( 3) ετών. Να περιγραφούν οι υπηρεσίες εγγύησης που προσφέρονται 3 έτη C3.2.5 Rack Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Να είναι 19, ύψους 42U µεταλλικό. Να διαθέτει αντιστρεπτή µπροστά πόρτα/ες, αποσπώµενη πίσω πόρτα/ες, αποσπώµενα πλευρικά καλύµµατα και βίδες ευθυγράµµισης της βάσης. 2. Να διαθέτει σύστηµα απαγωγής της θερµότητας. Το σύστηµα πρέπει να είναι «ενεργητικό» (µε ανεµιστήρες). Η προσφορά θα πρέπει να τους συµπεριλαµβάνει. 3. Να διαθέτει υποσύστηµα στατικής ευστάθειας. 4. Να έχει κατάλληλες, ασφαλείς και εργονοµικές διατάξεις τροφοδοσίας των ενεργών συσκευών από την έξοδο του UPS. 5. πλήθος rack-mounted πολύπριζων µε τουλάχιστον 8 πριζών shuko µε προστασία για υπέρταση/υπερένταση µε φίλτρο EMI/RFI. 6. Να διαθέτει πληκτρολόγιο και οπτικό ποντίκι ή trackball τοποθετηµένα σε ειδικό αναδιπλούµενο ερµάριο. 7. Να διαθέτει οθόνη TFT τοποθετηµένη σε ειδικό αναδιπλούµενο ερµάριο Σελίδα 18 από 117

19 C3.3 ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ C3.3.1 Λογισµικό GIS Γενικά Χαρακτηριστικά: 6. Συνολικός Αριθµός αδειών λογισµικού Desktop GIS 7. Οι άδειες χρήσης να είναι concurrent (να επιτρέπουν την διαδοχική, νόµιµη χρήση του λογισµικού από διαφορετικούς χρήστες διαφορετικών τερµατικών σταθµών εργασίας, εντός του εσωτερικού δικτύου intranet- του κάθε δήµου) 8. Το λογισµικό GIS να είναι απολύτως συµβατό µε το λογισµικό web GIS, ώστε να διαθέτει την απαιτούµενη οµοιοµορφία στη χρήση του. 9. Να παραδοθεί λίστα (πίνακας) µε το λογισµικό τον αριθµό και το είδος τους. 10. Να παραδοθεί σχεδιάγραµµα µε το λογισµικό και την αντιστοίχισή του µε τον εξοπλισµό. 11. Να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες για τυχόν αναβαθµίσεις για τα επόµενα 1 έτη από την υπογραφή της σύµβασης. Να προσκοµιστούν οι άδειες ή οι συµβάσεις. 12. Η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισµικού GIS να διαθέτει ιστοσελίδα µε πλούσιο υλικό για υποστήριξη των χρηστών. 13. Η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισµικού GIS να διαθέτει στην Ελλάδα την απαιτούµενη υποστήριξη στους χρήστες µε την λειτουργία Ηelpdesk. 14. Να υποστηρίζει την προβολή δεδοµένων µε διαφορετικό πηγαίο προβολικό σύστηµα on-thefly, έτσι ώστε δυο ή περισσότερα επίπεδα της ίδιας περιοχής διαφορετικής προβολής (raster και vector) να µπορούν να προβάλλονται ταυτόχρονα. 15. Να διαθέτει δυνατότητα συνένωσης πινάκων περιγραφικών (attributes) δεδοµένων, µε βάση ένα πρωτεύον κλειδί που ορίζει ο χρήστης. 16. Να διαθέτει δυνατότητα επικύρωσης δεδοµένων από πίνακες προς συνένωση, µε σκοπό την αποφυγή σφαλµάτων. 17. Να διαθέτει δυνατότητα δηµιουργίας ετικετών (labels) για τα διανυσµατικά δεδοµένα από τιµές >=2 Σελίδα 19 από 117

20 αποθηκευµένες σε ένα ή σε περισσότερα πεδία του πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών τους. 18. Να διαθέτει δυνατότητα δηµιουργίας δυναµικών επιπέδων πληροφορίας που προκύπτουν από ερωτήµατα SQL σε πίνακες γεωγραφικών βάσεων δεδοµένων ή σχεσιακών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (RDBMS). 19. Να διαθέτει εργαλεία διανυσµατοποίησης χωρικών στοιχείων. 20. Να διαθέτει δυνατότητα αγκίστρωσης (snapping) κατά την επεξεργασία των χωρικών στοιχείων ακόµη και σε πολλαπλά θεµατικά επίπεδα και δυνατότητα ρύθµισης των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος snapping. 21. Να διαθέτει δυνατότητα δηµιουργίας βιβλίων χαρτών (map books) και προϊόντων πολλαπλών σελίδων βάσει µίας χαρτοσύνθεσης. 22. Να παρέχει υποστήριξη GPS (ενσωµατωµένη). 23. Να διαθέτει δυνατότητα ανάγνωσης διανυσµατικών δεδοµένων διαφορετικών τύπων, όπως (µε έντονα στοιχεία επισηµαίνεται η ελάχιστη απαίτηση): Geodatabase Shapefiles ArcInfo Coverages PC ArcInfo Coverages DXF DWG DGN SDC VPF ArcGIS Server Services ArcIMS Services ArcGIS Server Feature Services OGC Web Coverage Service (WCS) OGC Web Map Server (WMS) OGC GML Simple Features OGC GML Web Feature Service Access for Simple Features-Based Services. 24. Να διαθέτει δυνατότητα ανάγνωσης δεδοµένων πλεγµατικού (raster) τύπου, διαφόρων τύπων (format) (µε έντονα στοιχεία επισηµαίνεται η ελάχιστη απαίτηση): ADRG BIL BIP BSQ BAG BT BMP (να επισηµανθού ν αναλυτικά) (να επισηµανθού ν αναλυτικά) Σελίδα 20 από 117

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

9. USB Flash stick 8GB. και windows server SBS 2008. 6. Μνήµη RAM 2GB (1x2GB) Non- ECC,1333MHz DDR3

9. USB Flash stick 8GB. και windows server SBS 2008. 6. Μνήµη RAM 2GB (1x2GB) Non- ECC,1333MHz DDR3 Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εφαρµογών Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα