Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός: ,32 Ακαδημίας Αθηνών (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 16 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04/12/13 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου...4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...4 Συντομογραφίες...4 Α1. Περιβάλλον του Έργου...4 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...4 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...4 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...4 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου...4 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...4 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...4 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...4 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...4 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...4 Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου...4 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου...4 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...4 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...4 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...4 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή 4 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...4 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...4 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...4 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...4 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...4 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Δημιουργία εφαρμογής ψηφιακού μητρώου...4 Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Δημιουργία Ψηφιακού κοινωνικού δικτύου»...4 Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη υπηρεσιών αποθετηρίου»...4 Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα «Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων»...4 Α3.4.5 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιοποίηση ειδικών συλλογών» 36 Α3.4.6 Λειτουργική Ενότητα «Συνεργατική πλατφόρμα» (Δίγλωσση) 42 Α3.4.7 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιακός«Άτλας»του Παραδοσιακού Πολιτισμού»45 Α3.4.8 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιακός Οδηγός καταγραφής και διάσωσης του παραδοσιακού πολιτισμού» 47 Α3.4.9 Λειτουργική Ενότητα «Προβολή- δημοσιότητα» 49

3 Α Λειτουργική Ενότητα «Προμήθεια, εγκατάσταση Εξοπλισμού» H/W, S/W 49 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...4 Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...4 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...4 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...4 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...4 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...4 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...4 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...4 Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου...4 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...4 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...4 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...4 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...4 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...4 Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...4 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...4 Α4.5 Υπηρεσίες Συντήρησης... Α4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...4 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...4 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...4 Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου...4 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου...4 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...4 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...4

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες τεχνολογίας και πληροφοριών :παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Επτακοσίων Εβδομήντα Δυο Χιλιάδων, Πεντακοσίων Είκοσι Ευρώ και τριάντα δυο λεπτών (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,32 - ΦΠΑ (23 %): ,68 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τους κωδικούς έργων: - ΣΑΕ Ε0148 και Κωδικό Πράξης 2012ΣΕ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.: Στο Εθνικό Τυπογραφείο: Στοιχεία Τεύχους Διαγωνισμού Αρ. πρωτ.: 11824/ Διάθεση Τεύχους Διαγωνισμού Α) Ακαδημία Αθηνών -ΕΛΚΕ Σόλωνος 84, Αθήνα

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Δευτέρα Παρασκευή Β) Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τόπος υποβολής προσφορών Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών ώρα: μ.μ. Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, Σόλωνος 84 (3 ος όροφος), Αθήνα ώρα: μ.μ.

6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11824/ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Θέμα: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» Έχοντας υπόψη: Τους όρους της παρούσας προκήρυξης. (Τεύχη μέρος Α, Β, Γ) Την υπ αριθ. Πρωτ /ΨΣ2146-Α2 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» με κωδικό MIS της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού Την με αριθμό πρωτ /ΨΣ2881-Β διατύπωση Γνώμης για την δημοπράτηση της πράξης, της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» σχετικά με την παρούσα προκήρυξη. Την από 9 Ιουλίου 2012 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπής ενστάσεων για την πράξη με τίτλο «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς»mis Την από 20/12/2012 απόφαση της επιτροπής ερευνών για την διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουμε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των Επτακοσίων Εβδομήντα Δυο Χιλιάδων Πεντακόσια Είκοσι Ευρώ και τριάντα δυο λεπτών (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,32 - ΦΠΑ (23 %): ,68 2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα Τεύχη Προκήρυξης μέρος Α.Β.Γ και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η , και ώρα π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών στην οδό Σόλωνος 84 (3 ος όροφος), στην Αθήνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. 4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σελίδα 6 από 68

7 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων καθώς και Συνεταιρισμοί, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή πρακτικών με τα αποτελέσματα της τεχνικής και τελικής αξιολόγησής των. 7. Διευκρινίσεις και αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης δίνονται από την Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, Σόλωνος 84 (3 ος όροφος), Αθήνα, τηλ.: , Fax: , καθώς και από τους δικτυακούς τόπους: 8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς» με κωδικό ΟΠΣ και ΣΑΕ 0148, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Αττική». O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος Σελίδα 7 από 68

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΨΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Α.Α ΚΕΕΛ ΕΛΚΕ ΑΥΠΚ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Ένταξης Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημία Αθηνών Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερεύνης Άϋλη και Υλική Πολιτιστική Κληρονομιά Σελίδα 8 από 68

9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Η διαχείριση της προτεινόμενης Πράξης θα γίνει μέσω του Υπευθύνου της Πράξης/ Επιστημονικού Υπεύθυνου και της «Ομάδας Διαχειριστικής Υποστήριξης της Πράξης» που ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας θα διαθέσει για τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου και θα απαρτίζεται από άτομα με εμπειρία σε γραμματειακή και διεκπεραιωτική υποστήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων και θα είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία με τη ΕΥΔ και τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (π.χ. Προσυμβατικός Έλεγχος, Ενσωμάτωση σχολίων διαβούλευσης, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ, κλπ). Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας (στο εξής ΚΕΕΛ) της Ακαδημίας Αθηνών αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες τον κατεξοχήν δημόσιο επιστημονικό φορέα καταγραφής, επιστημονικής αξιοποίησης, διάσωσης και διάδοσης του Λαϊκού Πολιτισμού στην Χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1918 και το Αρχείο του περιλαμβάνει πλούσιο πρωτογενές ανέκδοτο, χειρόγραφο και δακτυλόγραφο λαογραφικό υλικό για όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού, ως προς τον πνευματικό και τον υλικό του βίο, το οποίο άρχισε να συγκεντρώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα αλλά άμεσα ή έμμεσα φτάνει ως τα τέλη του 18ου αιώνα ή και παλιότερα. Περιέχεται σε χειρόγραφες λαογραφικές Συλλογές, ηχογραφημένες προφορικές μαρτυρίες (ηχοθήκη) και βιογραφίες. Το Αρχείο του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας αριθμεί αυτή τη στιγμή: 1. Συλλογή Χειρογράφων καταγεγραμμένα χειρόγραφα δηλαδή κάποια εκατομμύρια χειρόγραφες και δακτυλόγραφες σελίδες ( περίπου) όγκος που συνεχώς αυξάνεται με τις αποστολές των ερευνητών και των συνεργατών του Κέντρου, καθώς και με την κατάθεση χειρογράφων φοιτητών, εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και φίλων της λαογραφίας. 2. Εθνική δισκοθήκη. Το 1966 συγκροτήθηκε στο Κέντρο η Εθνική Δισκοθήκη, στην οποία κατατίθενται από τις δισκογραφικές εταιρείες δίσκοι δημοτικής και λαϊκής μουσικής. Σήμερα η δισκοθήκη διαθέτει περίπου δίσκους βινυλίου εις διπλούν και μεγάλο αριθμό δίσκων πυκνής εγγραφής (CD) και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό από τις εταιρείες παραγωγής και ιδιώτες. 3. Μουσικό τμήμα. Στο Λαογραφικό Αρχείο δημιουργήθηκε το Μουσικό Τμήμα στο οποίο έχει συγχωνευθεί από το 1927 η Εθνική Μουσική Συλλογή, ιδρυμένη το 1914 (Νόμος 432) «προς διάσωσιν και περισυλλογήν των ασμάτων, των χορών και των μουσικών οργάνων του ελληνικού λαού». Το 1939 απέκτησε το απαραίτητο «δια τας φωνοληψίας» μηχάνημα, το οποίο, λόγω των εθνικών περιπετειών και, παρά τις προσπάθειες του τότε Διευθυντή Γεωργίου Μέγα «δια την χρήσιν και την καταγραφήν των δημωδών μελωδιών», χρησιμοποιήθηκε μετά το 1950, όταν το Λαογραφικό Αρχείο απέκτησε ειδικό μουσικό «συντάκτη». Το Κέντρο διαθέτει μουσικές καταγραφές από το 1952 και εξής σε μεγάλο αριθμό ταινιών και κασετών (περίπου ώρες), οι οποίες ψηφιοποιούνται σταδιακά στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων στον χώρο του Μουσικού Εργαστηρίου «Μενέλαος Παλλάντιος» του Κέντρου. Σελίδα 9 από 68

10 Το 2005 με δωρεά της κ. Ελένης Ντάλα περιήλθε στο Κέντρο η Συλλογή μουσικών καταγραφών σε ογδόντα κυλίνδρους από κερί καθώς και το μοναδικό μουσικό όργανο «παναρμόνιο» του αειμνήστου μουσικού - μουσικολόγου Κωνσταντίνου Ψάχου. 4. Μουσειακή Συλλογή Λαογραφικών αντικειμένων. Η Μουσειακή Συλλογή Λαογραφικών Αντικειμένων, η οποία σήμερα αριθμεί περίπου 1200 αντικείμενα, συγκροτήθηκε το Η Συλλογή αποτελείται από αγροτικά εργαλεία, σκεύη, ενδυμασίες, αντικείμενα κεραμικής, μουσικά όργανα κ.ά. Πρόσφατα εμπλουτίστηκε από νέες προσφορές, μεταξύ των οποίων το μοναδικό μουσικό όργανο «Παναρμόνιο» του Κωνσταντίνου Ψάχου και τα αντικείμενα της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, μέρος των οποίων εκτίθεται στο «Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης» (οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη) του Δήμου Αθηναίων. Τα αντικείμενα της Συλλογής έχουν καταγραφεί σε ειδική ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων. Έχουν συντηρηθεί και εκτίθενται κατ επιλογήν στη μόνιμη έκθεση του κτηρίου του Κέντρου. Ετοιμάζεται Κατάλογος του περιεχομένου της Συλλογής. 5. Μουσειακή συλλογή μουσικών οργάνων «Πολιτισμός του κόσμου» Η συλλογή περιλαμβάνει μουσικά όργανα από όλο τον κόσμο περί τα 7000 δωρεά του Παπαγεωργίου. 6. Φωτογραφικό αρχείο. Το Κέντρο διαθέτει πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό, του οποίου ο όγκος υπολογίζεται σε φωτογραφίες ενταγμένες κατά κύριο λόγο στα χειρόγραφα των συλλογέων και των ερευνητών από τις επιτόπιες έρευνές τους, καθώς και αρνητικά (φιλμς). Το φωτογραφικό αρχείο εμπλουτίζεται συνεχώς από τις αποστολές των ερευνητών. 7. Κινηματογραφικό αρχείο. Το αρχείο ιδρύθηκε το 1962 και διαθέτει 82 κινηματογραφήσεις λαογραφικών θεμάτων σε ταινίες των 16 mm., μήκους περίπου μέτρων. Από τη δεκαετία του 1980 χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές κατά τις επιτόπιες έρευνες βιντεοκάμερες, ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται ψηφιακές κάμερες. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού του το Κέντρο Λαογραφίας εργάζεται προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης του κινηματογραφικού του υλικού, αρχής γενομένης από τις ταινίες των 16 mm., ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτό. Θέματα από το κινηματογραφικό υλικό του Κέντρου έχουν προβληθεί, είτε αυτόνομα είτε ενσωματωμένα σε κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ σε πολλές περιστάσεις, από την Ελληνική Τηλεόραση. 8. Βιβλιοθήκη. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Λαογραφικού Αρχείου άρχισε να συγκροτείται η ειδική λαογραφική Βιβλιοθήκη του. Μεταπολεμικά συστηματοποιήθηκε η οργάνωσή της και εμπλουτίστηκε με βάση κυρίως τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και τις ερευνητικές ανάγκες των ερευνητών του. Πρόκειται για μια ειδική επιστημονική, μη δανειστική Βιβλιοθήκη, η οποία είναι πρωτίστως στη διάθεση των ερευνητών του Κέντρου, αλλά και των ειδικών επιστημόνων, μεταπτυχιακών φοιτητών και άλλων μελετητών, που την επισκέπτονται για τις έρευνές τους. Διαθέτει και πλέον λήμματα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν σπάνιες λαογραφικές και άλλες εκδόσεις του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα. Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς και ενημερώνεται συστηματικά με αγορές και δωρεές βιβλίων, περιοδικών, ανατύπων και άλλων εντύπων, ελληνικών και ξένων. Σήμερα η πρόσβαση στο έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης είναι εφικτή και μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) της Ακαδημίας Αθηνών. Όσον αφορά τα δημοσιεύματα του Κέντρου είναι διαθέσιμα στο σύνολο τους σε ψηφιακή μορφή από το διαδίκτυο. Επίσης στην ιστοσελίδα μας διατίθενται σε ψηφιακή μορφή σπάνια πλέον λαογραφικά βιβλία και μελέτες στον χώρο "Λαογραφική Βιβλιοθήκη", ο οποίος θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Σελίδα 10 από 68

11 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ) Η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1926, έτος ιδρύσεως του Ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας και ο ρόλος της είναι συνυφασμένος με το σκοπό και τους στόχους και της Α.Α. Οι συλλογές της βιβλιοθήκης της Α.Α. θα χαρακτηρίζονταν ως ειδικές και μοναδικής αξίας και σπανιότητας διότι συγκροτήθηκαν από το πνευματικό απόσταγμα των κέντρων ερεύνης σε αντιστοιχία με την επιστήμη που το κάθε κέντρο θεραπεύει. Οι εκδόσεις της Α.Α. αποτελούν βασικό τομέα της δράσης της βιβλιοθήκης. Κάθε έτος εκδίδονται τα πρακτικά της Α.Α. όπου συγκεντρώνονται οι επιστημονικές ανακοινώσεις οι οποίες αναφέρονται σε επιστημονικές έρευνες και επιτεύγματα της ελληνικής επιστήμης σε όλους τους κλάδους της. Εκτός από τις επιστημονικές ανακοινώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στα «Πρακτικά», εκτενέστερες εργασίες και πρωτότυπες επιστημονικές συμβολές Ελλήνων και ξένων, ακαδημαϊκών και μη, εκδίδονται υπό το γενικό τίτλο «Πραγματείαι της Α.Α.». Η βιβλιοθήκη τα τελευταία χρόνια μέσω των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων προχώρησε στον εκσυγχρονισμό της εισάγοντας στην λειτουργία της, τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα: α) έχει προβεί σε πλήρη μηχανοργάνωση των βασικών λειτουργιών βιβλιοθηκονομικής υποστήριξης έχοντας έναν άρτιο βιβλιογραφικό κατάλογο με τίτλους βιβλίων που αντιστοιχούν σε αντίτυπα τόμους και 3000 τίτλους περιοδικών σε πλήρη παρακολούθηση. β) ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, ψηφιακά τεκμήρια καθώς επίσης έχει ψηφιοποιήσει και τους καταλόγους της Ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα, των Γκίνη, Μέξη, Παπαδόπουλου και Legrand. γ) ψηφιοποίησε σπάνιες εκδόσεις που συνδέονται με τις παραπάνω βιβλιογραφίες και που είναι, είτε ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, είτε ανήκουν στην Ακαδημία Αθηνών, συνολικά ψηφιακά τεκμήρια. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο φορέας υλοποίησης ταυτίζεται με το φορέα λειτουργίας. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν απαιτείται η συμμετοχή άλλου φορέα για την επιτυχή έκβαση το έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ομάδα Διοίκησης Έργου Σελίδα 11 από 68

12 Η υλοποίηση του έργου θα παρακολουθείται και θα υποστηρίζεται από την Ομάδα Διοίκησης και συντονισμού του Έργου με επικεφαλής την επιστημονική υπεύθυνο της πράξης και διευθύντρια του ΚΕΕΛ καθώς και από ερευνητές του Κέντρου ερεύνης ελληνικής λαογραφίας. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έχει ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης. (αρ.35 του Π.Δ118/2007 και αρ.26 Ν. 4024/2012) Επιτροπή ενστάσεων και προσφυγών Έχει ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης. (αρ.35 του Π.Δ118/2007 και αρ.26 Ν. 4024/2012) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Με απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, έχει ορισθεί η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου του έργου και την τμηματική και οριστική παραλαβή του. (αρ.35 του Π.Δ118/2007 και αρ.26 Ν. 4024/2012) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η Ακαδημία Αθηνών Διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένη βιβλιοθήκη με εξοπλισμό (Unix Server) και Ολοκληρωμένο Λογισμικό (Advance). Οι χρήστες έχουν πρόσβαση τόσο τοπικά όσο κα μέσω internet. Ειδικότερα: α) έχει προβεί σε πλήρη μηχανοργάνωση των βασικών λειτουργιών βιβλιοθηκονομικής υποστήριξης έχοντας έναν άρτιο βιβλιογραφικό κατάλογο με τίτλους βιβλίων που αντιστοιχούν σε αντίτυπα τόμους και 3000 τίτλους περιοδικών σε πλήρη παρακολούθηση. β) ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, ψηφιακά τεκμήρια καθώς επίσης έχει ψηφιοποιήσει και τους καταλόγους της Ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα, των Γκίνη, Μέξη, Παπαδόπουλου και Legrand. γ) ψηφιοποίησε σπάνιες εκδόσεις που συνδέονται με τις παραπάνω βιβλιογραφίες και που είναι, είτε ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, είτε ανήκουν στην Ακαδημία Αθηνών, συνολικά ψηφιακά τεκμήρια H βιβλιοθήκη διαθέτει 6 σταθμούς εργασίας, συνδεδεμένους στον server Advance και με πρόσβαση στο internet. Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας διαθέτει τρεις εξυπηρετητές και 30 σταθμούς υπολογιστών καθώς και αντίστοιχο εξοπλισμό για την κάλυψη των δικτυακών αναγκών. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας H Aκαδημία Aθηνών είναι Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. H λειτουργία της διέπεται από τον Iδρυτικό της Nόμο 4398/1929, με τον οποίο κυρώθηκε η από 18 Mαρτίου 1926 Συντακτική Aπόφαση περί Oργανισμού της Aκαδημίας Aθηνών. Σύμφωνα με τον Oργανισμό της, η Aκαδημία συγκροτείται από τρεις Σελίδα 12 από 68

13 Tάξεις: Θετικών Eπιστημών, Γραμμάτων και Kαλών Tεχνών, Hθικών και Πολιτικών Eπιστημών. Kύριος σκοπός της Aκαδημίας Aθηνών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών και η επιστημονική έρευνα και μελέτη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Aκαδημία ενισχύει την επιστημονική έρευνα, συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, χορηγεί υποτροφίες, πραγματοποιεί εκδόσεις, απονέμει βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. Σήμερα στην Ακαδημία Aθηνών λειτουργούν 14 Eρευνητικά Kέντρα και 10 Γραφεία Eρευνών με εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, καθώς και κεντρική Bιβλιοθήκη υπό την επωνυμία "Bιβλιοθήκη Iωάννης Συκουτρής" Aπό το 2002 υπό την εποπτεία της Aκαδημίας Aθηνών λειτουργεί το Ίδρυμα Iατροβιολογικών Eρευνών. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) είναι η ειδική υπηρεσία της Ακαδημίας Αθηνών που διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διοικείται από την Επιτροπή Ερευνών της οποίας προεδρεύει ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ιδρύθηκε στην Ακαδημία Αθηνών, κατ εφαρμογή του Ν. 709/197. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την Κοινή Διυπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α./679 (ΦΕΚ 826 Β / ) και η οποία κυρώθηκε με νόμο (Ν. 3794/2009, ΦΕΚ 156 Α ) και η οποία τροποποιήθηκε με το Ν.3848/2009 (ΦΕΚ Α 71/2010). Στην Ακαδημία Αθηνών υπάρχει Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης δικτύου και Υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων το οποίο και θα αναλάβει τόσο την υποστήριξη θεμάτων ΤΠΕ αλλά και θα αποτελέσει και την ομάδα υποστήριξης και λειτουργίας μετά το πέρας ολοκλήρωσης της σύμβασης. Διαθέτει data center με όλες τις προδιαγραφές για φιλοξενία υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής διαθεσιμότητας. Συγκεκριμένα: Σύγχρονο δικτυακό εξοπλισμό, Σύγχρονο firewall, Αυτόματο σύστημα πυρασφάλειας, Διασύνδεση με το Internet. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Τα τελευταία χρόνια η Ακαδημία Αθηνών ΚΕΕΛ, μέσω των προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) στο Γ ΚΠΣ, προέβη στην ψηφιοποίηση του συνόλου σχεδόν του υλικού που διαθέτει. Ωστόσο, η παρουσίαση του ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο, στο σύνολό του, δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτή διότι μετά την ψηφιοποίηση απαιτείται η εισαγωγή των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης κατά θεματικές περιοχές και ανά ψηφιακό τεκμήριο, ώστε να υπάρχει πλήρης ταύτιση της ψηφιακής εικόνας με τα επιστημονικά χαρακτηριστικά που το περιγράφουν και που ουσιαστικά αποτελούν την πηγή της ψηφιακής τεκμηρίωσης και αναζήτησης με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επιπλέον, για την πλήρη αξιοποίηση του υλικού και των κοινοτήτων τόσο από τις οποίες προέρχεται όσο και στις οποίες απευθύνεται, είναι απαραίτητη η δημιουργία και αξιοποίηση Σελίδα 13 από 68

14 εφαρμογών που να επιτρέπουν την παρουσίαση και περαιτέρω χρήση του υλικού σε πολλαπλές μορφές και μέσα από πολλαπλές πλατφόρμες. Το ΚΕΕΛ αποτελεί ουσιαστικά το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης της Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς και ως εκ τούτου το σύνολο των φορέων παραγωγής και αναπαραγωγής του λαϊκού πολιτισμού όχι μόνο στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ελληνική κοινότητα, επιδιώκει την υποστήριξη των δράσεων και των λειτουργιών του βάσει της επιστημονικότητας και εγκυρότητας του αποθησαυρισμένου λαϊκού πολιτισμού που υπάρχει στο ΚΕΕΛ. Ο ρόλος του είναι εκ των πραγμάτων εθνικός και οριζόντιος και επιβάλλεται να αναλάβει μια πιο συστηματική και διαρκή δράση πάνω σε θέματα : Α) ανάπτυξης συνεργασιών κατά οργανωμένο τρόπο με σκοπό την επιστημονική καθοδήγηση του συνόλου των φορέων παραγωγής και αναπαραγωγής της Ελληνικής Άϋλης και υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και Β) την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης, πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου Άϋλης και Υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς που η Ακαδημία Αθηνών διαθέτει με την ανάπτυξη και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Η Ακαδημία Αθηνών διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο φωνής και δεδομένων (MPLS IP VPN) η διάταξη του οποίου έχει την μορφή κατανεμημένου αστέρα, με κομβικό σημείο το κτήριο της οδού Πανεπιστημίου και οκτώ περιφερειακά κτήρια σημεία. Το κεντρικό σημείο συνδέεται με το ΕΔΕΤ, με οπτική ίνα 2Gbit. Σελίδα 14 από 68

15 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου 1. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Εθνικού ψηφιακού δικτύου συνεργασίας των πατριδοτοπικών εθνοτοπικών - πολιτιστικών συλλόγων, σωματείων και Λαογραφικών συλλογών της χώρας και της Ελληνικής Διασποράς αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ειδικότερα βασιζόμενου στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα (social networks, web2, web3 ). 2. Η ψηφιοποίηση ειδικών συλλογών της βιβλιοθήκης της Α.Α, του Γραφείου Αρχιτεκτονικής και του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας. 3. Η ψηφιακή επιστημονική τεκμηρίωση του πολιτισμικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών, δημοσιευμένου και αδημοσίευτου, με έμφαση στη σημασιολογική αποτύπωση του περιεχομένου. 4. Η Εξασφάλιση όλων των τεχνικών παραμέτρων διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής πρόσβασης για την προβολή και παρουσίαση του ψηφιακού περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό. 5. Η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στοχευμένου πολιτιστικού, τουριστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. 6. Η προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικής υποδομής. 7. Υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας του έργου. Βασικός στόχος είναι: α) η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσω των εφαρμογών WEB 2 - κοινωνικής δικτύωσης για την δημιουργία ενός δικτύου καταγραφής, επιστημονικής επεξεργασίας, προβολής και εμπλοκής (engaged audience), του Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού ως ζώσα γενεσιουργό δύναμη πολιτιστικής δημιουργίας της σύγχρονης Ελλάδας και συνεκτικός κρίκος με τον απανταχού Ελληνισμό της διασποράς, με ρίζες στην αρχαιότητα και διαχρονική παρουσία χιλιετιών μέχρι σήμερα. β) η διάσωση και ανάδειξη της συλλογής για επιστημονικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς λόγους. Η ψηφιοποίηση της συλλογής της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής έχει ως στόχο την διάσωση και την προβολή της με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του αστικού τοπίου, αλλά και στην αισθητική καλλιέργεια των κατοίκων των ελληνικών πόλεων. Η ψηφιοποίηση των ειδικών συλλογών της Ακαδημίας Αθηνών (Καραμανλίδικα, σπάνιες εκδόσεις, αρχείο παροιμιών και παραδόσεων) έχει ως στόχο την προβολή ενός σπουδαίου πολιτιστικού αποθέματος και την σύνδεσή του με την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση, γ) η συγκρότηση ενός εξειδικευμένου μοντέλου επιστημονικής προσέγγισης του πολιτισμικού υλικού που θα συνδυάζει την δημιουργία ερμηνευτικών και αναλυτικών ταξινομητικών προτύπων με την θεματική κατηγοριοποίηση του πρωτογενούς υλικού προκειμένου να είναι προσβάσιμο από τον ηλεκτρονικό κόμβο του ιστοχώρου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Η τεκμηρίωση θα λάβει χώρα σε δυο επίπεδα, εκείνο της επιστημονικής και θα απευθύνεται στο ειδικό κοινό της ερευνητικής και εν γένει ακαδημαϊκής κοινότητας ακολουθώντας θεωρητικές αρχές και πρακτικές εξειδικευμένης πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο και σε εκείνο της θεματικής πρόσβασης του μη ειδικού, δηλαδή των χρηστών σε επίπεδο πληθυσμού, δ) η δυνατότητα ενιαίας ευρετηρίασης, πρόσβασης και εμφάνισης υλικού που ανήκει σε διαφορετικές συλλογές στην ίδια ή διαφορετικές Βάσεις Δεδομένων (π.χ. υλικό της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας, συλλογής e-books, Δεδομένων Βιβλιογραφικής Συλλογής, Ψηφιακής Συλλογής πρακτικών, σπάνιων εκδόσεων, αρχιτεκτονικού αρχείου, λαογραφικό υλικό κλπ), ε) να αντιμετωπιστούν τα ειδικά θέματα διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής σε Σελίδα 15 από 68

16 σχέση με το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο (wikipedia, freebase, ontology2, open street map, Europeana), στ) να διατίθενται υπηρεσίες αναζήτησης και θέασης του περιεχομένου από το κοινό, ζ) να διατίθεται ο πλήρης κατάλογος των σχετικών έργων μαζί με τα μετα-δεδομένα ανοιχτά στο επιστημονικό κοινό. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπιμότητα Η ίδρυση πατριδοτοπικών εθνοτοπικών -πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων χρονολογείται από πολύ παλιά. Η μετανάστευση τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική, συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα ιδιαίτερα πρόσφορο για τη σύσταση πλήθους εθνοτοπικών σωματείων, συλλόγων, εταιρειών, ομίλων με στόχους τη διατήρηση ή επανασύνδεση των πάσης φύσεως δεσμών με την ιδιαίτερη πατρίδα, την επικοινωνία των συντοπιτών μεταξύ τους και κυρίως τη διάσωση, διαφύλαξη και επιστημονική αξιοποίηση του λαογραφικού, ιστορικού και αρχαιολογικού υλικού σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Υπολογίζεται ότι Ελληνική επικράτεια δραστηριοποιούνται περί τα εθνοτοπικά σωματεία και σύλλογοι και στο εξωτερικό ένας μεγάλος αριθμός αντίστοιχων ιδρυμάτων και φορέων παραγωγής και αναπαραγωγής του Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, όπου και ο απανταχού Ελληνισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα παραρτήματα του Λυκείου των Ελληνίδων που απαριθμούν τα 180 σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, παρατηρείται ένας μεγάλος κατακερματισμός τόσο σχεδιαστικά όσο και λειτουργικά στο συγκεκριμένο πεδίο, που τείνει να εξελιχθεί σε μια άναρχη και χωρίς οργάνωση κατάσταση. Σε επίπεδο διοικητικής ικανότητας, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, κανονιστικό πλαίσιο, δομές και συστήματα όσο και από πλευράς διαμόρφωσης μιας δημόσιας πολιτικής παρουσιάζεται μια δυσλειτουργία τόσο οργανωτική όσο και σε πλαίσιο στοχευμένης εφαρμογής με παντελή έλλειψη συνεργιών, συμπληρωματικότητας και κυρίως μέτρησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Σε επίπεδο επιστημονικής παρακολούθησης και καθοδήγησης η αναπαραγωγή των πολιτιστικών δρώμενων γίνεται πολλές φορές χωρίς καμία σύνδεση με την παράδοση και τις ρίζες του πρωτογενούς λαϊκού πολιτισμού με κίνδυνο των εκφυλισμό πολλών παραδοσιακών στοιχείων παρά τις καλές αρχικά προθέσεις. Η όλη κατάσταση αποκτά στοιχεία απομονωτισμού και κυρίως δομείται πάνω σε προσωπικές ευκαιριακές πρωτοβουλίες που ωστόσο δεν μπορούν να μετεξελιχτούν σε θεσμό που είναι και το ζητούμενο στην πολιτιστική αναπαραγωγή αυτού του τόπου. Μέχρι πρόσφατα ο κατακερματισμός δεν αφορούσε μόνο τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες αλλά και τις οργανωμένες παρεμβάσεις της επίσημης πολιτείας μέσω των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (πνευματικά κέντρα, πολιτιστικοί οργανισμοί, δημοτικά λαογραφικά μουσεία κλπ). Είναι προφανής όσο ποτέ άλλοτε η άσκοπη απώλεια οικονομικών πόρων ανθρώπινου δυναμικού και προσπαθειών με παράλληλη μεγέθυνση και διόγκωση των διοικητικών και γραφειοκρατικών μηχανισμών υποστήριξης θεσμών και πρωτοβουλιών χωρίς καμία προστιθέμενη αξία την Εθνική οικονομία αλλά και τον πολιτισμό. Η αναγκαιότητα αλλά και η σκοπιμότητα παρέμβασης στον ευαίσθητο χώρο της πολιτιστικής αναπαραγωγής του Παραδοσιακού Πολιτισμού καθίσταται επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε και στο πλαίσιο της μετάβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πιο ολοκληρωμένα διοικητικά πρότυπα, όπως είναι ο «Καλλικράτης». Σελίδα 16 από 68

17 Η επιστημονική τεκμηρίωση της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς θα θέσει τα θεμέλια για την καταγραφή, διάσωση αλλά κυρίως για τη ποιοτική παραγωγή και αναπαραγωγή της Ελληνικής παράδοσης, μέσα και από τις ρίζες αυτής. Η σύγχρονη τεχνολογία θα συνδέσει τον Ελληνισμό της Διασποράς με τις ρίζες της παράδοσης κατά έγκυρο και επιστημονικό τρόπο. Τα κοινωνικά δίκτυα όπως τα facebook, YouTube, Flickr έχουν γνωρίσει μεγάλη εξάπλωση στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Ενδεικτικά το facebook έχει εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως ενώ στην Ελλάδα οι χρήστες του υπερβαίνουν τα Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα αυξάνει διαρκώς. Το παγκόσμιο δίκτυο του Ελληνικού Παραδοσιακού Πολιτισμού (Global Network of Hellenic traditional culture ) θα διασυνδέει όλους τους εθνοτοπικούς συλλόγους και σωματεία σε ένα καθαρά διαδραστικό περιβάλλον στα πρότυπα της κοινωνικής δικτύωσης που λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα από τα σημερινά σωματεία έχουν ως στόχο με τις ενέργειες και τις εκδηλώσεις τους να δώσουν ερεθίσματα για δημιουργία κέντρων πολιτισμού. Οι σύλλογοι και τα σωματεία έχουν συστήσει βιβλιοθήκες, τμήματα με αρχειακό, φωτογραφικό και μουσειακό υλικό, ομάδες χορού και μουσικής, τμήματα εκμάθησης ψυχαγωγικών παιχνιδιών αλλά και υπολογιστών, έχουν ιδρύσει μουσεία και πραγματοποιούν εκδηλώσεις επιστημονικού χαρακτήρα όπως συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις κ.ά. αλλά και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως χοροεσπερίδες, εκδρομές, κοπή πίτας, μουσικούς διαγωνισμούς κ.ά. Το παραπάνω δίκτυο θα γίνει το κέντρο ψηφιακής τεκμηρίωσης του Ελληνικού Λαϊκού πολιτισμού καθώς θα αποτελεί πηγή πληροφοριών λαογραφικού, εθνολογικού, ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου. Από τη μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι κύριο χαρακτηριστικό των εθνοτοπικών συλλόγων και σωματείων που λειτουργούν σήμερα δεν είναι μόνον η διάσωση και μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η συνεργασία με άλλους φορείς και, κυρίως, η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και η προσπάθεια για την ενεργή συμμετοχή του σε πολιτιστικές συλλογικές δράσεις. Η ανάδειξη και προβολή του Ελληνικού Λαϊκού πολιτισμού παρουσιάζει ιδιαίτερη Επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία και αξία. Η ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα θα έχει την δυνατότητα εκτενούς πληροφόρησης όσον αφορά το πρωτογενές ερευνητικό υλικό, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Η ψηφιακή επεξεργασία και προβολή του Λαϊκού πολιτισμού δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία, βελτιώνοντας τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, κινητοποιεί το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, προωθώντας, προβάλλοντας και ενισχύοντας την χώρα στην παγκόσμια παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος με διαχρονική αξία. Τέλος, ο Λαϊκός Πολιτισμός είναι η ζώσα γενεσιουργός δύναμη πολιτιστικής δημιουργίας της σύγχρονης Ελλάδας με ρίζες στην αρχαιότητα και διαχρονική παρουσία χιλιετιών μέχρι σήμερα. Το σύνολο των επιστημών του ανθρώπου αναφέρονται στον Λαϊκό Πολιτισμό ως πηγή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων και αξιοποιούν τον πλούτο του. Αναμενόμενα οφέλη Οι δράσεις του έργου αφορούν το σύνολο του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις συμβάλλοντας στην ισότητα των ευκαιριών και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Πολλές εφαρμογές θα είναι πολυγλωσσικές διευρύνοντας τον αριθμό των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και η Σελίδα 17 από 68

18 υιοθέτηση διεθνών προτύπων ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης αυξάνουν τις δυνατότητες αναζήτησης του περιεχομένου στον πολυγλωσσικό ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων εργαλείων web2, web3 και μέσω των εφαρμογών και υπηρεσιών των κοινωνικών δικτύων (social networks) η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα θα έχει την δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής και συνεισφοράς στον εμπλουτισμό του υλικού και την βιώσιμότητά του. Το έργο ακολουθεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής στα κράτη μέλη και της Εθνικής πολιτικής για την απασχόληση καθώς παρέχονται δυνατότητες για προώθηση της τηλε-εργασίας ειδικά για την διαχείριση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης και για απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Web Accessibility Initiative) και Web Content Accessibility Guidelines ΑΑ (WCAG). Η υλοποίηση και μετέπειτα λειτουργία του έργου ακολουθεί την Εθνική και Ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική για την απασχόληση καθώς συμβάλλει όχι μόνο στην διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας αλλά και στη δημιουργία επιπλέον θέσεων απασχόλησης.εκτός των ειδικοτήτων πληροφορικής επιστήμης που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου, για πρώτη φορά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο θα δημιουργηθεί εργασιακή κινητικότητα σε ειδικότητες των ανθρωπιστικών σπουδών όπως φιλόλογοι, αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, εξειδικευμένοι reference Librarian, μουσειολόγοι, ιστορικοί τέχνης, συντηρητές χαρτιού, φωτογράφοι, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, τεχνικοί της εκπαίδευσης, μηχανικοί δομικών έργων κ.λ.π.. Θα απασχοληθούν εξειδικευμένοι αρχιτέκτονες, αλλά και νομικοί ειδικοί στην διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και οικονομολόγοι υπεύθυνοι διαχείρισης πολιτιστικών θησαυρών με σκοπό την βιωσιμότητα του έργου. Το πρωτογενές ψηφιακό περιεχόμενο θα επιτρέψει τη δημιουργία δευτερογενών ψηφιακών προϊόντων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ερευνητική διάσταση, πράγμα που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από την λειτουργία του έργου θα προκύψουν συνεργασίες πολλών επιστημόνων συμβάλλοντας στην διαμόρφωση εξειδικευμένων επαγγελματιών που θα προσδώσουν προστιθέμενη εργασιακή αξία στο δυναμικό της χώρας και της Ευρώπης στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Εκτιμάται ότι το έργο θα έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην έρευνα και στην εκπαίδευση και θα προσελκύσει το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον. Η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς θα δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία συμβάλλοντας στην Κοινωνία της γνώσης. Η παγκόσμια ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα θα έχει την δυνατότητα εκτενούς πληροφόρησης όσον αφορά το πρωτογενές υλικό, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Η υλοποίηση των στόχων του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση της Ελλάδας, ως έναν από τους σπουδαιότερους διαχειριστές και διαθέτες ψηφιακού πολιτιστικού λαογραφικού, ιστορικού, κοινωνικού, ανθρωπολογικού αποθέματος στο κόσμο, και τούτο, διότι το δίκτυο (on-line κοινότητα) από μόνο του και πρωτοποριακό θα είναι αλλά κυρίως θα αποτελέσει την μεγαλύτερη πηγή πρωτογενούς αποθέματος της 'αυλης πολιτιστικής κληρονομιάς Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πλούτο σε άυλη πολιτιστική κληρονομιά η οποία είναι ζώσα και πολύ συχνά αποτελεί το συνεκτικό κρίκο κοινοτήτων και ομάδων και επιζεί με τη μορφή διαφόρων συλλογικοτήτων τόσο σε παραδοσιακές κοινωνίες όσο και στο αστικό πλαίσιο. Η σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι τεράστια καθώς επιτρέπει τόσο τη διατήρηση αλλά και τη διαρκή αναγέννηση του λαϊκού πολιτισμού από τα σπλάχνα του Ελληνικού κόσμου, εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Σελίδα 18 από 68

19 Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός εφαρμογών επιστημονικής πληροφόρησης που καθίστανται διαθέσιμες Αριθμός ψηφιακών τεκμηρίων που καθίστανται διαθέσιμα από το έργο Αριθμός ψηφιακών τεκμηρίων που καθίστανται ανακτήσιμα μέσω επεξεργασίας OCR Ποσοστό αύξησης χρηστών υπηρεσιών Αποθετηρίου Ποσοστό αύξησης χρηστών ψηφιακής κατάθεσης ερευνητικών δεδομένων Ποσοστό μείωσης του χρόνου από την κατάθεση αίτησης μέχρι την αποστολή της απάντησης Τιμή % 100% 80% Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Η πρόσφατη μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο, επιβάλλει την ενιαία θεώρηση και συνολική αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ψηφιακή τεκμηρίωση και πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα υιοθετηθούν τεχνολογικές λύσεις που να επιτρέπουν τη Βιβλιοθήκη να εμπλουτίζει με νέο περιεχόμενο τις ψηφιακές εφαρμογές και μετά τη λήξη του έργου. Η υλοποίηση της παραπάνω δράσης είναι σημαντικότατο στάδιο για το σύνολο του έργου διότι πάνω σε αυτό θα στηριχθούν όλες οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες προς τους χρήστες. Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος 1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 19 από 68

20 Η ψηφιακή τεκμηρίωση αποτελεί σημαντικότατο στάδιο επεξεργασίας των ψηφιακών αρχειακών τεκμηρίων, διότι θα λάβει χώρα η εισαγωγή των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης κατά θεματικές περιοχές και ανά ψηφιακό τεκμήριο, ώστε να υπάρχει πλήρη ταύτιση της ψηφιακής εικόνας με τα επιστημονικά χαρακτηριστικά που το περιγράφουν και που ουσιαστικά αποτελούν την πηγή της ψηφιακής τεκμηρίωσης και αναζήτησης με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τ Απαιτεί συνδυαστικά αφενός την επικαιροποίηση εργαλείων, μεθόδων και τεχνικών και αφετέρου τον σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων, καινοτόμων υπηρεσιών πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου σε απομακρυσμένους χρήστες μέσω του διαδικτύου. Η ενιαία προβολή των εφαρμογών να γίνει μέσα από το Portal του ΚΕΕΛ Τ Ο ανάδοχος θα πρέπει να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε προκειμένου να δημιουργήσει ένα διαδραστικό περιβάλλον που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις κοινωνικής δικτύωσης εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη, σφαιρική ενημέρωση από επιλεγμένες πηγές και συμβατότητα με τα ισχύοντα διεθνώς πρότυπα και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Η Εκπαίδευση προσωπικού, η ανάπτυξη και η παράδοση των εγχειριδίων χρήσης Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Ο Τύπος 2 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης 2 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 20 από 68

21 Η φιλικότητα της εφαρμογής αποθετηρίου Διατύπωση κανόνων προσβασιμότητας και αξιοποίησης του συνόλου των εφαρμογών από όλες τις ομάδες δυνητικών χρηστών Η τεχνολογική αρτιότητα των εφαρμογών υποστήριξης του Κοινωνικού Δικτύου Τ Τ, Ο Τ, Ο Να υιοθετηθούν τεχνολογικές λύσεις που να επιτρέπουν στους χρήστες του λογισμικού να εμπλουτίζουν με νέο περιεχόμενο τις ψηφιακές εφαρμογές και μετά τη λήξη του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη κατά τη σχεδίαση των εφαρμογών, ειδικά στο επίπεδο που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, όλα τα μέτρα που εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση και αξιοποίηση των καταχωρημένων πληροφοριών Ο Ανάδοχος οφείλει να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές Σελίδα 21 από 68

22 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Δημιουργία εφαρμογής ψηφιακού μητρώου Δημιουργία Ψηφιακού κοινωνικού δικτύου Αποθετήριο της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς Συνεργατική πλατφόρμα προβολής με χαρακτηριστικά και δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης Απογραφικά στοιχεία των εθνοτοπικών συλλόγων - σωματείων Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΕΛ θα έχουν την δυνατότητα απόδοσης tags στο περιεχόμενο καθώς και δυνατότητα υποβολής νέου περιεχομένου, προσβάσιμο στις κυριότερες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων Υποσυστήματα λογισμικού υπηρεσιών εξασφάλισης διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής πρόσβασης Ψηφιακή βάση δεδομένων Web based Ψηφιακό αποθετήριο καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής της ΑΥΠΚ Διαδραστικό Portal και social networking θα παραμετροποιηθεί κατάλληλα και θα ενοποιήσει τα δεδομένα προσφέροντας ενοποιημένη πρόσβαση και δυνατότητα περιήγησης σε συναφείς διαδικτυακές υπηρεσίες Πληροφοριακό Διαδραστικό, Πληροφοριακό Διαδραστικό, πληροφοριακό, Διαδραστικό, πληροφοριακό Σελίδα 22 από 68

23 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης. Η λογική αρχιτεκτονική του τελικού συστήματος που πρέπει να αναπτυχθεί παρουσιάζεται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα: Το σύστημα θα είναι ανοιχτό και επεκτάσιμο. Σελίδα 23 από 68

24 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Η υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να ακολουθεί ανοικτά πρότυπα και αρχιτεκτονική και ευρέως αποδεκτές τεχνολογίες για διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, ευκολίας χρήσης και αναβάθμισης. Στο τεύχος μέρος Γ - Υποδείγματα και πίνακες συμμόρφωσης αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες τεχνολογίες και οι αντίστοιχες προδιαγραφές τους. Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Δημιουργία εφαρμογής ψηφιακού μητρώου» (C3.1) Η πρώτη ενέργεια που θα λάβει χώρα θα είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού μητρώου σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα και ομογένεια) απογραφής του συνόλου των εθνοτοπικών συλλόγων - σωματείων με σκοπό τον αρτιότερο προγραμματισμό των ενεργειών και το καθορισμό των επιμέρους στόχων κάθε παρέμβασης τόσο θεματικής όσο και γεωγραφικής. Είναι απαραίτητο να υπάρξει καταγραφή των ειδών ΑΠΚ, με γεωαναφορά και χρονοσήμανση ώστε να είναι εφικτός ο ποιοτικός, τοπικός και χρονικός προσδιορισμός της. Η καταγραφή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα πρόσωπα που αποτελούν τους εκφραστές της ΑΠΚ καθώς και των οργανωτικών δομών και τοπικών θεσμών που υποστηρίζουν τις σχετικές κοινότητες. Τέτοιοι μπορεί να είναι οι τοπικοί σύλλογοι ή ακόμη πρόσωπα κύρους εντός της κοινότητας ή ακόμη και ο δάσκαλος/α του τόπου. Η καταγραφή αυτή επιτρέπει τον προσδιορισμό τόσο των προσώπων που αποτελούν τους φορείς της παράδοσης όσο και των θεσμών που αποτελούν το κέλυφός τους και στη συνέχεια να δοθεί η δυνατότητα για περαιτέρω επικοινωνία με τα πρόσωπα αυτά από άλλες κοινότητες ή φορείς. Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει μια ψηφιακή εφαρμογή φιλική προς τον χρήστη με σκοπό οι φορείς να έχουν την δυνατότητα της άμεσης εισαγωγής των στοιχείων που τους αφορούν, με ασφάλεια και δυνατότητες επικαιροποίησης των στοιχείων. Η τελική μορφή παρουσίασης θα γίνεται μέσω του ιστότοπου του ΚΕΕΛ και η αναζήτηση τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά. Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Δημιουργία Ψηφιακού κοινωνικού δικτύου» (C3.2) Με το πέρας της κατάρτισης του ψηφιακού μητρώου θα λειτουργήσει για τους φορείς διαχείρισης άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς ένα δίκτυο (on line κοινότητα) το οποίο θα γίνει το κέντρο ψηφιακής τεκμηρίωσης του Ελληνικού Λαϊκού πολιτισμού. Ουσιαστικά, το δίκτυο θα δημιουργήσει ένα αποθετήριο με πρωτογενές υλικό λαογραφικού, εθνολογικού, ιστορικού και κοιvωνικού περιεχομένου. Με απλές στη χρήση τους αλλά άρτια επιστημονικά δομημένες εφαρμογές οι τοπικοί σύλλογοι θα είναι σε θέση να καταθέτουν τις συλλογές που έχουν και το υλικό αυτό στη συνέχεια να υποβάλλεται στο ΚΕΕΛ προς περαιτέρω έλεγχο και τελική αξιοποίηση. Μέσα από την λειτουργία των κοινωνικών δικτύων και τη διάθεση πρωτογενούς πληροφορίας με εργαλεία που θα επιτρέπουν την τεκμηρίωση ακόμη και από τον απλό χρήστη καθώς και τη μεταφόρτωση των δεδομένων με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς θα αντιμετωπιστούν θέματα πρόσβασης και προσπέλασης στην πληροφορία, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι χρήσεις τους Σελίδα 24 από 68

25 και κυρίως θα αξιοποιηθεί η χρησιμότητα τους στην αντιμετώπιση του σημασιολογικού χάσματος (semantic gap). Ειδικότερα: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΕΛ θα έχουν την δυνατότητα απόδοσης tags στο περιεχόμενο καθώς και δυνατότητα υποβολής νέου περιεχομένου, προσβάσιμου στις κυριότερες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, το YouTube και το Flickr με την δημιουργία και συντήρηση κατάλληλης υποδομής: facebook page, στην σελίδα θα προβάλλονται ειδήσεις από τη δράση του ΚΕΕΛ και μέρος του περιεχομένου που θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με τους χρήστες και θα τους μετατρέπει σε χρήστες του διαδικτυακού τόπου του ΚΕΕΛ. YouTube channel για την προβολή περιεχομένου που θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με τους χρήστες και θα τους μετατρέπει σε χρήστες του διαδικτυακού τόπου του ΚΕΕΛ. Flickr App ή εναλλακτικά συμμετοχή στο Flickr commons Απόθεση περιεχομένου στη Βικιθήκη και ειδική διαμόρφωση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων στη Βικιπαίδεια. Το επόμενο βήμα είναι να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που παρέχεται από τη τεχνολογική πρόοδο ώστε οι χρήστες εκτός από το να αναζητούν και να σχολιάζουν, να μπορούν να υποβάλλουν περιεχόμενο προς αξιολόγηση και ένταξη στο παγκόσμιο δίκτυο του Ελληνικού Παραδοσιακού Πολιτισμού (Global Network of Hellenic traditional culture). Το νέο περιεχόμενο δεν θα υποβάλλεται απευθείας στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΕΛ και το κεντρικό του αποθετήριο αφενός γιατί αυτό θα απαιτούσε τη δημιουργία, κλιμάκωση και συντήρηση υπολογιστικών υποδομών που δεν μπορεί να υποστηρίξει και αφετέρου θα απαιτούσε από το μέρος των χρηστών την μάθηση μιας ακόμη υπηρεσίας. Αντίθετα ο χρήστης θα μπορεί να κάνει upload το περιεχόμενο στην υπηρεσία που προτιμά (π.χ. μεταφόρτωση οπτικοακουστικού υλικού σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, YouTube, Flickr, Wikipedia, Wikisource) και θα μοιράζεται με το ΚΕΕΛ το URL στο οποίο θα μπορεί να βρεθεί το περιεχόμενο αυτό. Η υποβολή του URL θα γίνεται μέσω κατάλληλης φόρμας στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΕΛ. To ΚΕΕΛ θα υποστηρίζει τους χρήστες και θα δημιουργήσει ένα σώμα λημμάτων για τη Βικιπαιδεια, αλλά θα υπάρχει διακριτότητα ανάμεσα στο υλικό που δημιουργείται (user generated content) και επιμελείται (community curated content) από το κοινό. Για την υποδοχή, αξιολόγηση και διαχείριση του υποβαλλόμενου από τους χρήστες περιεχομένου καθώς και των παρεχόμενων σε αυτούς ανταμοιβών θα αναπτυχθεί εφαρμογή στηριγμένη σε web based τεχνολογίες. Η εφαρμογή θα υποστηρίζει παραμετροποιήσιμο «workflow», ανά κατηγορία περιεχομένου, για την αξιολόγηση και διαχείριση του υποβαλλόμενου από τους χρήστες λαογραφικού υλικού. Οι ροές αυτές εργασίας θα έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά για τη συμμετοχική παραγωγή ανοιχτού περιεχομένου: δυνατότητα συνεισφορών μεταβλητού μεγέθους (π.χ. επισημειώσεις, μεταφόρτωση υλικού, συγγραφή κειμένων) πρόσβαση στο υλικό που δημιουργούν οι χρήστες με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς (π.χ. με κάποια από τις άδειες Creative Commons, χωρίς τεχνικούς περιορισμούς και με μόνη προϋπόθεση σε κάποιες περιπτώσεις την εγγραφή του χρήστη) Σελίδα 25 από 68

26 συστήματα διόρθωσης λαθών και αποφυγής επαναλήψεων (π.χ. είτε με ομάδες επιμελητών του ΚΕΕΛ, είτε με έλεγχο από τους ίδιους τους χρήστες, όπως στην περίπτωση της wikipedia) Η ερευνητική ομάδα του ΚΕΕΛ, αφού πραγματοποιήσει την απαραίτητη ανασκόπηση των σχετικών τεχνικών πλαισίων αναφοράς σε συνδυασμό με τη χρήση των ειδικών ελεγχόμενων λεξιλογίων, οντολογιών και σχημάτων μεταδεδομένων που σχετίζονται με τον λαϊκό πολιτισμό, θα διαμορφώσει ένα ενιαίο ψηφιακό πλαίσιο ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης με τη δημιουργία βασικών πόρων αναφοράς για λαογραφικό περιεχόμενο που θα διατίθενται δωρεάν και ελεύθερα στην επιστημονική κοινότητα και το κοινό προς περαιτέρω χρήση και βελτίωση. Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Ανάπτυξη υπηρεσιών αποθετηρίου» C3.3, C3.3.1 Το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών έχοντας ψηφιοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των συλλογών του προτίθεται να προχωρήσει σε αναβαθμισμένες υποδομές, λειτουργίες και υπηρεσίες αποθετηρίου με σκοπό την απόθεση, οργάνωση και διάθεση των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που έχει στην διάθεσή του ως εθνικό κέντρο της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Βασικό στόχο αποτελεί: 1. Η επεξεργασία του πολιτιστικού αποθέματος ώστε να λάβει την μορφή πολιτιστικού πόρου, δηλαδή μια μονάδα τεκμηρίωσης η οποία θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αρχεία (χειρόγραφες καταγραφές του λαϊκού πολιτισμού), οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, ήχο, κινηματογραφικό υλικό video κλπ) τα οποία θα περιγράφονται σε βάθος με επιστημονικό τρόπο, ως μεταδεδομένα ενός ενιαίου πολιτιστικού πόρου. 2. Η τεκμηρίωση εκτός από τα περιγραφικά δεδομένα θα συνοδεύεται και από σημασιολογική ερμηνεία με σκοπό την υποβοήθηση της αναζήτησης μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του ένα λογισμικό πρόγραμμα αποθετήριο ανοικτού κώδικα ή ισοδύναμο και σε κάθε περίπτωση να διατίθεται χωρίς περιορισμό αδειών ή συνδρομή, ή με χρέωση καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, βάσει υπογεγραμμένου Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και Ακαδημίας Αθηνών, για την διασφάλιση τήρησης των σχετικών προδιαγραφών, όπως έχουν οριστεί στην παρούσα προκήρυξη. Βασικό πυρήνα της εφαρμογής αποθετηρίου θα αποτελεί η διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων η οποία θα πρέπει να στηρίζει τις παρακάτω τρεις βασικές κατευθύνσεις: Α. Η δυνατότητα να επικοινωνεί με άλλα αποθετήρια και μητρώα ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου δηλαδή, να επιτρέπει την online διάθεση των μεταδεδομένων σε τρίτες εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα βάσει διεθνώς αποδεκτών πρωτοκόλλων. Δυνατότητα διάθεσης σε επίπεδο πλήρους διαμοιρασμού (harvesting), μεταφόρτωση του συνόλου ή προκαθορισμένων υποσυνόλων Δυνατότητα σε επίπεδο μετα-αναζήτησης (meta-search) όπου ανακτώνται μόνο εγγραφές που ταιριάζουν με συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Η κωδικοποίηση να καλύπτει το πρότυπο Unicode με πλήρη υποστήριξη του ελληνικού αλφαβήτου (ευρετηρίαση και αναζήτηση) τονούμενα ή μη. Σελίδα 26 από 68

27 Β. Γ. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής για την εξασφάλιση της σωστής ανάγνωσης των μεταδεδομένων μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων. Χρήση της πλέον διαδομένης γλώσσας XML για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων σε συντακτικό επίπεδο. Χρήση κοινών σχημάτων μεταδεδομένων Dublin Core, MODS,CDWA, EAD, Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο Διαμόρφωση και υιοθέτηση κοινών αναγνωριστικών για την αναφορά σε οντότητες, έννοιες και θέματα μέσω της χρήσης ελεγχόμενων λεξιλογίων, θησαυρών, και αρχείων καθιερωμένων όρων. Για την δήλωση της σημασίας κάθε στοιχείου να καλύπτονται τα πρότυπα RDF ή OWL σε ότι αφορά την γλώσσα και τα κατάλληλα πρότυπα European Data Model (CIDOC-CRM, LIDO, CERIF ή αντίστοιχου) Η διαλειτουργικότητα να καθιστά εφικτή την ανταλλαγή των μεταδεδομένων ως Linked Open Data. Η αναπαράσταση των νέων λεξιλογίων, θησαυρών ή αντίστοιχων δομών που δημιουργούνται θα πρέπει να πραγματοποιείται μεχρήση καθιερωμένων διεθνών προτύπων όπως ISO 2788, ISO 2954, SKOS. Ειδικότερα θα πρέπει να: Είναι ανοικτού κώδικα ή ισοδύναμο και διατίθεται χωρίς περιορισμό αδειών ή με συνδρομή, ή με χρέωση καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Υποστηρίζεται από μεγάλη κοινότητα στην Ελλάδα. Υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική γλώσσα και τους ελληνικούς χαρακτήρες. Υποστηρίζει κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8. Λειτουργεί μέσω ανεξάρτητης πλατφόρμας λογισμικού, καθιστώντας το ανεξάρτητο από το περιβάλλον που εγκαταστάθηκε. Δύναται να εγκατασταθεί σε λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα. Χρησιμοποιεί λογισμικά ανοικτής πρόσβασης για τη Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων και του Εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού ή Εφαρμογών (Web Server ή Application Server). Επιτρέπει την καταχώρηση των εργασιών από τους χρήστες και απομακρυσμένα, χωρίς να απαιτείται η παραλαβή κωδικών. Παρέχει τον τελικό έλεγχο για την επεξεργασία και αποδοχή της υποβολής μιας εγγραφής σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Υποστηρίζει το διεθνές πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core, ως προς την διάταξη των μεταδεδομένων που χαρακτηρίζουν μία ψηφιακή εγγραφή. Δέχεται μαζική εισαγωγή εγγραφών με διαδεδομένους τύπους αρχείων (διατάξεις που προβλέπει το Λογισμικό η με διατάξεις του SWORD ). Εκτελεί αυτόματα τις διαδικασίες ευρετηρίασης. Υποστηρίζει διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας. Σελίδα 27 από 68

28 Λειτουργίες Περιβάλλοντος Διεπαφής Χρήστη Το περιβάλλον θα πρέπει να είναι web-based. Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού (client) για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης την εφαρμογή. Δυνατότητα αλφαβητικού ξεφυλλίσματος (browsing) των εγγραφών μίας συλλογής. Αναζήτηση (Απλή και Σύνθετη) σε όλο το περιεχόμενο του Αποθετηρίου. Πλοήγηση σε όλο το περιεχόμενο του Αποθετηρίου αλλά και ανά υποκατηγορία με βάση τον Τίτλο, το όνομα του Συγγραφέα και την Ημερομηνία Δημοσίευσης. Αναζήτηση στο πλήρες κείμενο του ψηφιακού τεκμηρίου (δηλαδή στο ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας π.χ. pdf). Δυνατότητα επιλογής γλώσσας στο περιβάλλον διεπαφής, μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών για τους ξενόγλωσσους χρήστες). Δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίου, χρησιμοποιώντας φασέτες για τον συγγραφέα, τα θέματα, την ημερομηνία έκδοσης/κατάθεσης/διεξαγωγής ανάλογα με την φόρμα μεταδεδομένων). Δυνατότητα εξερεύνησης ενός συνόλου εγγραφών από ένα συγκεκριμένο ευρετήριο, με δημιουργία φίλτρων που παρέχουν και προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά. Ενημέρωση μέσω για νέες εγγραφές. Εξαγωγή εγγραφών για αποθήκευση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Εμφάνιση πλήρους κειμένου. Εμφάνιση Thumbnail previews Φόρμα εισαγωγής με οδηγίες βοήθειας για την συμπλήρωση. Δυνατότητα ανεβάσματος ψηφιακών αρχείων από τις ακόλουθες κατηγορίες: Αρχείο κειμένου, Φωτογραφίες, Διαγράμματα, Εικόνες, Αρχεία Ήχου, Αρχεία Video Δυνατότητα έκδοσης ορισμένων αναφορών με εγγραφές που απαντούν σε συγκεκριμένα κριτήρια (προαιρετικό χαρακτηριστικό). Βήμα επιλογής παραχώρησης άδειας χρήσης, που παρέχεται από το Ίδρυμα. Ενσωμάτωση βήματος επιλογής άδειας από τα Creative Commons. Λειτουργίες Περιβάλλοντος Διαχειριστή Οργάνωση της ροής εργασίας (work flow) μέχρι της τελικής υποβολής του τεκμηρίου στο αποθετήριο. Δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής των παραπάνω. Έλεγχος οριστικής υποβολής στο αποθετήριο. Ενημέρωση μέσω για την ύπαρξη υποβολής που πρέπει να ελεγχθεί. Το αποτέλεσμα του ελέγχου μπορεί να είναι αποδοχή, απόρριψη και επιστροφή για διόρθωση. (Τα δεδομένα μέχρι τελικής υποβολής και έγκρισης του τεκμηρίου, μπορούν να παραμείνουν σε εκκρεμότητα.) Δυνατότητα επεξεργασίας της εγγραφής πριν αλλά και μετά την υποβολή της. Εμφάνιση χαρακτηριστικών συστήματος. Σελίδα 28 από 68

29 Εμφάνιση δραστηριότητας χρηστών. Επεξεργασία προτύπου μεταδεδομένων (metadata schema). Επεξεργασία χρηστών και δικαιωμάτων. Προβολή στατιστικών χρήσης ανά τεκμήριο. Εισαγωγή μεταδεδομένων. Πιο ειδικά, αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπίζει το προσφερόμενο σύστημα. Δυνατότητα δημιουργίας ειδικά σχεδιασμένης πρώτης σελίδας του περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη με το Αποθετήριο Δυνατότητα ανάπτυξης ειδικής ροής υποβολής εγγραφής για κάθε συλλογή του αποθετηρίου Δυνατότητα, προαιρετικά, ανάπτυξης ειδικής φόρμας εισαγωγής εγγραφής ανάλογα με το τεκμήριο (κατηγορίες μεταδεδομένων που προσαρμόζονται στον τύπο του τεκμηρίου) Δυνατότητα ανάπτυξης προσωποποιημένων υπηρεσιών. Π.χ. Ειδοποίηση μέσω για την προσθήκη νέας εγγραφής στη συλλογή, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων χρήστη. Διαλειτουργικότητα Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να: Επικοινωνεί με άλλα Ιδρυματικά Αποθετήρια, για συγκομιδή εγγραφών μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH. Διαθέτει σε άλλα Ιδρυματικά Αποθετήρια εγγραφές μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH. Ενσωματώνει λειτουργίες Web 2.0, για επικοινωνία με άλλες εφαρμογές του Ιδρύματος Υποστηρίζει επικοινωνία με άλλες εφαρμογές με την χρήση του πρωτοκόλλου SWORD (Simple Web-service Offering Repository Deposit). Περιβάλλον Λειτουργίας Το λογισμικό θα πρέπει να : Έχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί σε Λειτουργικό Σύστημα Ανοικτού Κώδικα βασισμένο στο UNIX (UNIX-like Operating System) όπως π.χ. το Linux (διάφορες εκδόσεις, να δηλωθεί ποια είναι προτιμητέα) αλλά και σε εμπορικό Λειτουργικό Σύστημα (π.χ. Windows). Έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ΣΔΒΔ (Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων) Ανοικτού Κώδικα (MySQL,PostgreSQL, κλπ) αλλά και εμπορικό λογισμικό (SQL, κλπ) Έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με εξυπηρετητή εφαρμογών (application server) Ανοικτού Κώδικα (π.χ. Tomcat) Σελίδα 29 από 68

30 Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα «Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων» C3.4 Καθοριστικής σημασίας θέμα για την επίτευξη των στόχων του έργου αποτελεί η δυνατότητα του αναδόχου να συγκροτήσει και να διαθέσει μια επιστημονική ομάδα από ειδικευμένους πληροφορικούς, φιλολόγους, αρχειονόμους και ειδικούς επιστήμονες «information science» που θα εργαστούν πάνω στην εξαγωγή της κρίσιμης πληροφορίας από το πρωτογενές υλικό και το οποίο θα μετουσιώσουν σε οντολογίες, λεξικά, θησαυρούς, καθιερωμένους τύπους με σκοπό η αποθήκευση, διαχείριση και αναζήτηση να είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτού του έργου αλλά και η αρχή για την πραγματική αξιοποίηση του Ελληνικού λαογραφικού πολιτιστικού θησαυρού. Βασικός σκοπός είναι η συγκρότηση ενός εξειδικευμένου μοντέλου επιστημονικής προσέγγισης του πολιτισμικού υλικού που θα συνδυάζει την δημιουργία ερμηνευτικών και αναλυτικών ταξινομητικών προτύπων με την θεματική κατηγοριοποίηση του πρωτογενούς υλικού προκειμένου να είναι προσβάσιμο από τον ηλεκτρονικό κόμβο του ιστότοπου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. Η τεκμηρίωση θα λάβει χώρα σε δυο επίπεδα, εκείνο της επιστημονικής και θα απευθύνεται στο ειδικό κοινό της ερευνητικής και εν γένει ακαδημαϊκής κοινότητας ακολουθώντας θεωρητικές αρχές και πρακτικές εξειδικευμένης πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο και σε εκείνο της θεματικής πρόσβασης του μη ειδικού, δηλαδή των χρηστών σε επίπεδο πληθυσμού. Ειδικότερα: Α. Στο επίπεδο της επιστημονικής Η ψηφιακή επιστημονική τεκμηρίωση θα οδηγήσει στην ηλεκτρονική κατασκευή βάσεων μεταδεδομένων, με κριτήρια αναζήτησης προσαρμοσμένα στα εξειδικευμένα επιστημονικά στοιχεία καταγραφής για κάθε θεματικό τομέα και σύμφωνα με τις αρχές λημματογραφικής κατάταξης της επιστήμης ανά είδος αρχειακού αντικειμένου. Ο σχεδιασμός των Βάσεων δεδομένων για την ψηφιακή τεκμηρίωση του υλικού και την εισαγωγή του σε ψηφιακή μορφή θα ακολουθεί τις ομάδες των πεδίων που ορίζονται, σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια αναζήτησης που ισχύουν για όλες τις βάσεις, καθώς και με εξειδικευμένα επιστημονικά κριτήρια, που είναι διαφορετικά για την βάση της κάθε υποκατηγορίας. Οι κάθε είδους συλλογές, ως ψηφιακά αντικείμενα πλέον, θα συνδέονται με μια πλειάδα στοιχείων καθιστώντας την ψηφιακή τεκμηρίωση εργαλείο επιστημονικής καταγραφής, επεξεργασίας, μελέτης, εύκολης αναζήτησης και διάδοσης της γνώσης, αξιοποιώντας την ταχύτητα, και την εκπληκτική χωρητικότητα αποθήκευσης που προσφέρει η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Β. Η αναζήτηση της πληροφορίας με βάση το θεματικό της περιεχόμενο. Τα βασικά εργαλεία θεματικής αναζήτησης είναι τα διάφορα δομημένα λεξιλόγια: ταξινομίες, ταξινομικά συστήματα, κατάλογοι θεματικών επικεφαλίδων, θησαυροί και οντολογίες. Η ανάπτυξη επιλεγμένων τέτοιων λεξιλογίων με βάση τις ανάγκες προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη διασφάλιση επαρκούς γλωσσικής υποδομής (κυρίως με τη μορφή ορολογικών πόρων και εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας). Με δεδομένα τα παραπάνω, κεντρικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης της θεματικής πρόσβασης στην πληροφορία, και ειδικότερα: να αναπτυχθούν κατάλληλα δομημένα λεξιλόγια και να ενισχυθεί η χρήση τους, Σελίδα 30 από 68

31 να αναπτυχθούν οι απαραίτητες γλωσσικές υποδομές (ορολογικοί πόροι και εργαλεία της γλωσσικής τεχνολογίας), να συγκεντρωθεί και να αξιοποιηθεί ο θεματικός πλούτος και η γνώση που έχουν αποκρυσταλλωθεί στα ελεγχόμενα λεξιλόγια των ελληνικών βιβλιοθηκών, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ενιαία θεματική αναζήτηση σε συλλογές με διαφορετικά ελεγχόμενα λεξιλόγια, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα όπως DUBLIN CORE, MARC, XML, EAD, DIG35, TEI, κ.λ.π, να εξοικειωθούν οι χρήστες των υπηρεσιών πληροφόρησης με τις βασικές τεχνικές θεματικής πρόσβασης. Σύστημα διεπαφής - διαχείρισης οντολογίων Απαιτείται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος διεπαφής ώστε, οι ειδικά διαβαθμισμένοι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης οντολογιών που θα αποτελέσουν τη βάση της αποτελεσματικής σήμανσης και ανάσυρσης των πολιτιστικών πόρων. Το περιβάλλον διεπαφής θα επιτρέπει: τη γραφική διαμόρφωση οντολογιών, την εισαγωγή/εξαγωγή αρχείων owl/rdf, την αναζήτηση εννοιών μέσα στη βάση των οντολογιών τη συνεργατική επεξεργασία των οντολογιών βάσει συστήματος έγκρισης - απόρριψης μεταβολών από το δημιουργό της την παρουσίαση συνδεδεμένων πολιτιστικών πόρων με έννοιες της οντολογίας Βασικό αντικείμενο της διεπαφής θα είναι η καταχώριση συνδέσμων με πολιτιστικούς πόρους και η συμπλήρωση προτυποποιημένων μεταδεδομένων. Συγκεκριμένα, ο χρήστης, μέσα από φιλικό web περιβάλλον, θα μπορεί : να καταχωρεί το σύνδεσμο πολιτιστικού πόρου του διαδικτύου στοσύστημα. να επεξεργάζεται μεταδεδομένα που έχουν καταχωριστεί από άλλους χρήστες, βάσει ενός συστήματος έγκρισης - απόρριψης μεταβολών από το δημιουργό τους να συσχετίζει το αντικείμενο με περιοχή ή περιοχές των οντολογιών που υπάρχουν στο σύστημα Επισημαίνεται ότι μεταδεδομένα του δημιουργού του πολιτιστικού πόρου που πιθανόν να το συνοδεύουν δεν θα μπορούν να τροποποιούνται. Για τη διευκόλυνση των χρηστών που θα καταχωρίζουν συνδέσμους πολιτιστικών πόρων, είναι επιθυμητή η ενσωμάτωση λειτουργιών αναζήτησης σε ορισμένα ανοιχτά, πλούσια αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων μέσα από το γραφικό περιβάλλον του συστήματος. Ανάλογα με τις σημάνσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων χρήσης που φέρει κάθε πολιτιστικός πόρος στα μεταδεδομένα του, θα καθίσταται δυνατός ο αποκλεισμός του ή μη από τα αποτελέσματα αναζητήσεων διαφόρων προελεύσεων. Κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης θα συνοδεύεται από περιγραφή και διάφορα μέτρα ταξινόμησης, όπως για παράδειγμα: Σελίδα 31 από 68

32 λεκτική συνάφεια με το κριτήριο αναζήτησης (αναζήτηση στον τίτλο, την περιγραφή, τις λέξεις κλειδιά) σημασιολογική συνάφεια με την περιοχή της οντολογίας που τέθηκε ως κριτήριο αναζήτησης διδακτικό περιεχόμενο του μαθησιακού αντικειμένου με το κριτήριο αναζήτησης. Για την τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού απαιτείται να ακολουθηθούν ανοικτά και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα μεταδεδομένων, όπως Dublin Core, EAD, MARC, σε συνδυασμό με το λογισμικό Αποθετηρίου που θα προσφερθεί. Η δομή που θα επιλεγεί δεν θα πρέπει να απέχει από το πρότυπο για αντίστοιχες εφαρμογές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαχείριση των δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, χωρίς να απαιτούνται μετατροπές. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εισαγωγή τόσο των τεχνικών δεδομένων (technical metadata) στη βάση δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης Αποθετηρίου, όσο και των περιγραφικών μεταδεδομένων, με βάση τις προδιαγραφές και οδηγίες κωδικοποίησης που θα του δοθούν από τους ερευνητές και βιβλιοθηκονόμους της Ακαδημίας Αθηνών. Η επεξεργασία του πολιτιστικού αποθέματος θα λάβει την μορφή πολιτιστικού πόρου, δηλαδή μια μονάδα τεκμηρίωσης η οποία θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αρχεία (χειρόγραφες καταγραφές του λαϊκού πολιτισμού), οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, ήχο, κινηματογραφικό υλικό video κλπ) τα οποία θα περιγράφονται σε βάθος με επιστημονικό τρόπο, ως μεταδεδομένα ενός ενιαίου πολιτιστικού πόρου. Η τεκμηρίωση εκτός από τα περιγραφικά δεδομένα θα συνοδεύεται και από σημασιολογική ερμηνεία με σκοπό την υποβοήθηση της αναζήτησης μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα και σε σχέση με το υλικό που θα τύχει επεξεργασίας - τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της παρούσας πράξης αναφέρονται αναλυτικά οι παρακάτω κατηγορίες: 1 Η Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας (ΚΕΕΛ) Δεδομένου ότι τα χειρόγραφα του ΚΕΕΛ περιέχουν πληροφορίες για όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού, χωρίς αυτές οι πληροφορίες να είναι απαραίτητα κατηγοριοποιημένες μέσα στο ίδιο το χειρόγραφο, είναι απολύτως αναγκαίος ο διαχωρισμός τους - ηλεκτρονική τεκμηρίωση / αποδελτίωση σε ευρείς θεματικούς τομείς, όπως αυτοί υπαγορεύονται από την θεωρία της Λαογραφίας, καθώς και η διαχείριση του ψηφιοποιημένου περιεχομένου σε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον επεξεργασίας και διαχείρισης αυτού. Όπως αναφέρθηκε το υλικό του ΚΕΕΛ έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και αφορά ποσοτικά τα παρακάτω: σελίδων από τα δεμένα και λυτά χειρόγραφα. Τα χειρόγραφα αυτά αντιστοιχούν σε χειρόγραφες και δακτυλόγραφες σελίδες, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, ποικίλου σχήματος και φθοράς ανάλογης της παλαιότητας της καταγραφής χειρόγραφων δελτίων, έγχρωμων και ασπρόμαυρων φωτογραφιών, έγχρωμων και ασπρόμαυρων ωρών του αρχείου ταινιών 1/4" 7,5 ips και 1,7/8ips. 110 ωρών του αρχείου δίσκων 78 στροφών. Η αποθησαύριση του ψηφιοποιημένου υλικού βάσει των κριτηρίων εντοπισμού τους θα είναι οι εξής: αριθμός χειρογράφου και σελίδα, τόπος καταγραφής, Σελίδα 32 από 68

33 ενδεχόμενος τίτλος, ειδική ταξινόμηση της πληροφορίας (π.χ. θρύλος, μαγεία, ευτράπελη διήγηση κ.λ.π.) Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αναζήτησης σύμφωνα με τα βασικότερα κριτήρια: α) θα ολοκληρωθεί το Δέντρο των τοπωνυμίων εντός και εκτός ελληνικής επικρατείας, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι γεωγραφικές ανάγκες του συνολικού υλικού, β) θα δημιουργηθεί συνοπτική κατάσταση των πολιτισμικών ενοτήτων που εκπροσωπούνται στο υλικό του λαογραφικού αρχείου, γ) θα αναπτυχθεί κατάσταση των τοπικών ιδιωμάτων και διαλέκτων στις οποίες έχει καταχωρηθεί υλικό, και δ) θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό δέντρο θησαυρός λέξεων κλειδιών περίπου θεματικών όρων κατηγοριοποιημένων σε 5 γενικές κατηγορίες. 1. Λαϊκή Φιλολογία 1.1. Τραγούδια Κείμενα 1.2. Παραμύθια 2. Στερεότυπες μορφές του Λαϊκού Λόγου 3. Υλικός Βίος 3.1. Μουσειακά Αντικείμενα 3.2. Υλικός Πολιτισμός 4. Κοινωνική Οργάνωση 5. Οπτικοακουστικά Μέσα 5.1. Εθνική Μουσική Συλλογή 5.2. Φωτογραφικό Αρχείο 5.3. Κινηματογραφικό Αρχείο Αρχείο παροιμιών και παραδόσεων α) το αρχείο των παροιμιών αναφέρεται σε καταγραφές αποθησαυρισμένες στο Κέντρο Λαογραφίας οι οποίες συνίστανται σε δελτία, ταξινομημένα με αλφαβητική λημματοθετική κατάταξη σύμφωνα με το σύστημα του Ν. Γ. Πολίτη. Πρόκειται για σύντομες επιγραμματικές φράσεις, σε πεζό ή και έμμετρο λόγο, που παραδίδουν τη σοφία της εμπειρίας του λαού από γενιά σε γενιά. Η λαϊκή εμπειρία, όπως παραστατικά και συχνότατα μεταφορικά διατυπώνεται μέσα από τις παροιμίες αποτελεί συμβουλή, γνώμη-άποψη, διαπίστωση, διδαχή, αλλά και δημόσιο έλεγχο. Συχνά πρόκειται για εκφράσεις με αρχαιότατη προέλευση. β) το αρχείο των παραδόσεων αναφέρεται σε καταγραφές περίπου παραδόσεων αποθησαυρισμένες σε ταξινομημένα δελτία. Σε ότι αφορά το αρχείο των παραδόσεων η απλούστερη κατηγοριοποίηση (Στίλπ. Κυριακίδης, Γ. Α. Μέγας) περιλαμβάνει τέσσερεις βασικές ομάδες παραδόσεων τις μυθικές, που αποδίδουν ανθρώπινες ιδιότητες στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, τις ιστορικές, που απηχούν την ανάμνηση ιστορικών γεγονότων, τις αιτιολογικές, που ερμηνεύουν φυσικά φαινόμενα και καταστάσεις, ιδιότητες φυτών και ζώων και ανθρώπινα επιτεύγματα. Τέλος τις θρησκευτικές, που αναφέρονται σε πρόσωπα της θρησκείας χωρίς να ακολουθούν την ιερά κείμενα. Η κατηγοριοποίηση κατά Ν. Γ. Πολίτη όπως αναπτύχθηκε περαιτέρω κυρίως από τον Δημ. Λουκάτο στο πλαίσιο των εργασιών του Λαογραφικού Αρχείου και η οποία ακολουθείται στην ταξινόμηση του εν λόγω υλικού περιλαμβάνει 44 κατηγορίες. Η παραπάνω εργασία παραγωγής μεταδεδομένων έχει δυο φάσεις: Σελίδα 33 από 68

34 Η πρώτη φάση απαιτεί εξειδικευμένη φιλολογική ανάλυση του υλικού με σκοπό την εξαγωγή της κρίσιμης πληροφορίας και η δεύτερη φάση απαιτεί επίσης εξειδικευμένη αρχειονομική ανάλυση των δεδομένων με σκοπό την παραγωγή οντολογιών και κατάλληλων καθιερωμένων τύπων καταγραφής και αναζήτησης του υλικού μέσω του διαδικτύου. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει υποχρεωτικά βιογραφικά της ομάδας έργου και πλήρη περιγραφή της τεχνικής πρότασης υλοποίησης του παραδοτέου. 2 Η Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Α Η τεκμηρίωση της συλλογής των «Καραμανλίδικων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση τόσο στα θέματα τήρησης των διεθνών κανόνων καταλογογράφησης όσο και στα θέματα εξαγωγής της πληροφορίας και των μεταδεδομένων του τεκμηρίου. Το υλικό θα καταλογογραφηθεί με πλήρη εφαρμογή των Αγγλοαμερικάνικων κανόνων (AACR2, 2nd ed.), (2ο επίπεδο), ταξινόμηση Dewey και καταχώρηση σε format Unimarc στο σύστημα της βιβλιοθήκης Advance, όπως έχει υλοποιηθεί από τη βιβλιοθήκη. Απαιτείται η μετάφραση των βασικών περιγραφικών στοιχείων του τεκμηρίου από την Τούρκικη γλώσσα στην Ελληνική με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της ψηφιακής τεκμηρίωσης στο πληροφοριακό σύστημα. Μεταδεδομένα: τίτλος, υπότιτλος, συγγραφέας, θέμα, εκδότης, τόπος έκδοσης, τόμος, ημερομηνία έκδοσης, αποδέκτες της έκδοσης, ένδειξη συστάχωσης καθώς και περίληψη του περιεχομένου του τόμου. Σε περίπτωση συσταχωμένων τόμων (δηλαδή στον ίδιο τόμο δυο ή περισσότεροι τίτλοι βιβλίων ) θα γίνεται τεκμηρίωση κάθε τίτλου ως μονογραφία. Η αναζήτηση του υλικού θα γίνεται καταλογογραφικά δηλαδή ως βιβλιογραφική εγγραφή και με πλήρη ταύτιση του τεκμηρίου ως προς το ψηφιακό του περιεχόμενο. Αποτέλεσμα των παραπάνω θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη μέσα από τη ψηφιοποίηση του ίδιου του βιβλίου, δηλαδή του περιεχομένου, να προσεγγίσει το τεκμήριο αυτό καθαυτό. Με την ολοκλήρωση θα παρέχονται στους χρήστες οι ακόλουθες υπηρεσίες: Ξεφύλλισμα (Browsing) των βιβλίων υποβοηθούμενο από πίνακα περιεχομένων τόμων και τευχών. Αναζήτηση με βάση το πρωτόκολλο Ζ39.50 σε λήμματα που υπάρχουν ήδη. Αναζήτηση στο πλήρες κείμενο χρησιμοποιώντας μεθόδους Full Text Retrieval. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι μια λίστα σελίδων που ικανοποιούν την ερώτηση του χρήστη. Επιλέγοντας μια σελίδα από τα αποτελέσματα αυτή θα εμφανίζεται με σημειωμένες σε αυτήν τις σελίδες που αναζητήθηκαν. Αναλυτική τεκμηρίωση καταλογογράφηση κατά τόμο. Ψηφιακή διασύνδεση και προβολή βιβλιογραφικής εγγραφής και περιεχομένου του τεκμηρίου. 3 η Γραφείο Ερευνών Αρχιτεκτονικής Πέραν, της ψηφιακής αποτύπωσης κτηρίων και των μεταδεδομένων τους ο όρος τεκμηρίωση νοείται και ως η πλήρης καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το κτήριο. Η επιστημονική ψηφιακή τεκμηρίωση θα οδηγήσει στην ηλεκτρονική κατασκευή βάσεων μεταδεδομένων, με κριτήρια αναζήτησης προσαρμοσμένα στα εξειδικευμένα επιστημονικά στοιχεία καταγραφής για κάθε θεματικό τομέα και σύμφωνα με τις αρχές Σελίδα 34 από 68

35 λημματογραφικής κατάταξης της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής, εισάγοντας ορολογίες, ταξινομήσεις, λεξιλόγια καθώς και τεκμηρίωση θεματικού τύπου. Η δομή των βάσεων θα σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων και την εύκολη διαχείριση του περιεχομένου τους. Το υλικό που θα εισαχθεί στο σύστημα θα ανήκει σε πλήθος θεματικών πεδίων, τα οποία θα ταξινομούνται, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη αναζήτηση και σύνθεσή τους. Παράλληλα, θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υλικού, είτε με απευθείας πρόσβαση στη βάση είτε με αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. Οι βάσεις θα βασίζουν κρίσιμες λειτουργίες τους σε XML και θα αποτελούν μια ανοικτή και πλήρως επεκτάσιμη πλατφόρμα ικανή να συνεργαστεί με σχεδόν όλες τις γνωστές τεχνολογίες και συστήματα, αλλά και τεχνολογικές υποδομές όπως open street map, geodata.gov.gr, Europeana. Με βάση το παραπάνω υλικό θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό υπόβαθρο καταγραφής, αναζήτησης, διαχείρισης και του τεκμηριωτικού υλικού. Ενδεικτικά πεδία: Γενικές πληροφορίες Τύπος/Είδος Τοποθεσία *Ε, Διεύθυνση Γενική Περιγραφή Κτηρίου Λέξεις κλειδιά Ονομασία Χρήση Χρόνος Διαγωνισμού Χρόνος μελέτης Οικοδομική άδεια Ημερομηνία Θεμελίωσης Ημερομηνία Εγκαινίων Χρόνος κατασκευής Εμβαδόν τ.μ Όγκος κ.μ Χωρητικότητα Διαστάσεις σκηνής Τύπος σκηνής προϋπολογισμός Δαπάνη κατασκευής Εικονογραφικό Υλικό Είδος υλικού (πχ σχέδιο, φωτογραφία) Διαστάσεις πρωτοτύπου Περιγραφή Χρονολογία δημιουργίας Πηγή Σελίδα 35 από 68

36 Δημιουργός Copyright Εργοδότης/ φορέας έργου Ανάδοχος/ κατασκευής Σύμβουλοι Διαχειριστής έργου Αρχιτέκτων/Γραφείο Συνεργάτες αρχιτέκτονες Στατική μελέτη Μηχανολογική μελέτη Ακουστική μελέτη Ηλεκτρολογική μελέτη Αρχιτεκτονική τοπίου Συγκοινωνιακή μελέτη Βιβλιογραφία Δημιουργοί (Αρχιτέκτονες κ.ά) Τόπος και ημερομηνία γέννησης Τόπος και ημερομηνία θανάτου Ανώτατη εκπαίδευση Περίοδος σπουδών Καθηγητές Ειδικότητα Βιογραφικό σημείωμα Εργογραφία Τόποι εργασίας Εργοδότες Έδρα Δημοσιεύσεις του αρχιτέκτονα Αξιολόγηση Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει βιογραφικά σημειώματα της ομάδας η οποία θα περιλαμβάνει αρχιτέκτονα μηχανικό και εξειδικευμένους αρχειονόμους. Α3.4.5 «Ψηφιοποίηση ειδικών συλλογών» C3.5, C3.5.1 Με τον όρο ψηφιοποίηση νοείται η μετατροπή του οποιουδήποτε υλικού (κείμενο, εικόνες, διαγράμματα, χάρτες και ενδεχομένως διαφάνειες) σε ηλεκτρονική μορφή, άμεσα αναγνώσιμη από προσωπικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων περιφερειακών Σελίδα 36 από 68

37 συσκευών ή εξειδικευμένου λογισμικού. Για την ψηφιοποίηση του έντυπου υλικού θα χρησιμοποιηθεί υψηλής ανάλυσης σαρωτής (scanner) και λογισμικό επεξεργασίας εικόνας με τη χρήση του οποίου θα βελτιωθεί η ποιότητα των ψηφιοποιημένων εικόνων, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. Βασικά κριτήρια για την ψηφιοποίηση εικόνων θα αποτελέσουν οι διαστάσεις των εικονοστοιχείων (pixels), η ανάλυση της εικόνας, το bit depth, παράμετρος που καθορίζει το μέγεθος της πληροφορίας που είναι διαθέσιμη για την προβολή κάθε pixel σε μία εικόνα, το μέγεθος του παραγόμενου αρχείου, η τεχνική συμπίεσης και άλλες παράμετροι (όπως pixelation, monitor resolution, printer resolution, κ.λ.π.). Η ψηφιακή αποτύπωση (με επίπεδο σαρωτή ή με book scanner) απαιτείται να γίνεται στη μέγιστη ανάλυση που θεωρείται ικανοποιητική για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες του λογισμικού και του υλικού (hardware), που είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί ώστε να διασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης του υλικού: - υπερκείμενος σαρωτής - σύστημα εξισορρόπησης των πλευρών του βιβλίου για επίπεδο αποτέλεσμα - despeckle (καθαρισμός εντύπου από κουκκίδες) - καθαρισμός εντύπου από σκουρότητα, κιτρίνισμα κλπ. - deskewing (ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας) - cropping (αποθήκευση ωφέλιμης εικόνας, μεταβλητά περιθώρια κλπ.) - υψηλές αναλύσεις σάρωσης - δυνατότητα ψηφιοποίησης τεκμηρίων διαφόρων μεγεθών. Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή μερικής απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για τη ψηφιοποίηση κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό. Ο τρόπος επεξεργασίας πρέπει να περιγραφεί ρητά από τον Ανάδοχο, για την αποφυγή φθορών και καταστροφών. Λόγω του τύπου των τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στην συλλογή και της μοναδικότητάς τους, δεν επιτρέπεται η χρήση αυτόματης τροφοδοτικής διάταξης (feeder) στις συσκευές ψηφιοποίησης. Για τις εργασίες ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει δικό του εξοπλισμό, ο οποίος μετά τη χρήση του θα παραμείνει στην κυριότητά του. Ο αριθμός των σαρωτών και του λοιπού εξοπλισμού (εξυπηρετητές (servers), σταθμοί εργασίας για τη διαχείριση των σαρωτών, σταθμοί εργασίας για την επεξεργασία εικόνας και τεκμηρίωσης, συσκευές αποθήκευσης κ.α.) που θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησης θα καθορισθεί από τον Ανάδοχο του έργου. Στην προσφορά που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγραφούν επακριβώς τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού όσο και ο συνολικός προγραμματισμός των εργασιών ψηφιοποίησης με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου. Σε ότι αφορά τις αναλύσεις και τα είδη των αντιγράφων στο παράρτημα C3.5 Πίνακες συμμόρφωσης αναφέρονται εκτενώς. Κάθε κατηγορία έργων (δισδιάστατα - τρισδιάστατα) αλλά και το καθένα ξεχωριστά θα αντιμετωπίζεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως προς τις τεχνικές παραμέτρους ψηφιοποίησης. Σελίδα 37 από 68

38 Η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα μέσω της σάρωσης (bookscaner) και της ψηφιακής φωτογράφησης (fotocamera DSLR) ανάλογα με το υλικό. Η ψηφιοποίηση θα γίνει στη μέγιστη ανάλυση και χρωματικό βάθος λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ενδεικνυόμενων παραμέτρων ψηφιακής αποτύπωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης. Το ψηφιακό αντίγραφο θα είναι υψηλής ποιότητας ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας ψηφιοποίησης του ίδιου αντικειμένου στο μέλλον. Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντίγραφα θα βασίζονται σε πρότυπα συμβατά με όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες και με ευρεία αποδοχή κατά προτίμηση ανοικτά, π.χ. TIFF, JPEG κλπ. Επίσης, πέρα από το ψηφιακό υποκατάστατο θα δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες δύο εκδοχές του: μια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο (αρχείο προβολής) και μια εικόνα σε σμίκρυνση (αρχεία προεπισκόπησης). Σε ότι αφορά τα τρισδιάστατα αντικείμενα λόγω της πολυπλοκότητας των αναγκών που προκύπτουν από τα ίδια τα αντικείμενα ψηφιοποίησης, θα ακολουθηθεί η ενδεικνυόμενη μεθοδολογία και τεχνική για κάθε ένα χωριστά. Επεξεργασία εικόνας για την βελτίωση ποιότητάς της ώστε να επιδέχεται αυτόματες μεθόδους εξαγωγής περιεχομένου. Μια σειρά αυτόματων εργαλείων να εφαρμοστούν για την βελτίωση της ποιότητας της εικόνας. Τα εργαλεία αυτά να πραγματοποιήσουν: Αυτόματη διόρθωση στροφής Αποκοπή περιθωρίων Μεταβολή εικόνας με βάση το ιστόγραμμα Μετατροπή από grayscale σε ασπρόμαυρη με βάση μεταβλητό κατώφλι για διαφορετικές εικόνες Μεταβολή της ανάλυσης με τη βοήθεια διαφόρων αλγορίθμων Φίλτρα αφαίρεσης θορύβου Σελίδα 38 από 68

39 Αναλυτικά, το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί περιλαμβάνει: (Ψηφιακές λήψεις) Έντυπο υλικό Σχέδια Αρχιτεκτονικά* Φωτογραφίες Σκίτσα/χειρόγραφα Αρχείο Αρχιτεκτονικής Συλλογή Καραμανλίδικα Συλλογή σπάνιων εκδόσεων, Πρακτικά Α.Α Αρχείο παροιμιών, παραδόσεων Σύνολο Επεξεργασία OCR * Σελίδα 39 από 68

40 Μέγεθος Χαρτιού Ποσότητα Μέγεθος Χαρτιού Ποσότητα A4 (29,7 x 21) x A3 (42 x 29,7) x A2 (59,4 x 42) x A1 (84 x 59,4) 3 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 40 από 68

41 Ψηφιοποίηση Αρχείου Αρχιτεκτονικής Το Γραφείο Ερευνών Αρχιτεκτονικής της Ακαδημίας Αθηνών διαθέτει ειδικό αρχείο αποτυπώσεων και άλλων στοιχείων τεκμηριώσεως, τόσο του μνημειακού κτηριακού συγκροτήματος της τριλογίας που δημιουργήθηκε κατόπιν ερευνών και μελετών συντήρησης που λαμβάνουν χώρα όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά και κατά το παρελθόν, όσο και αρχείο σπουδαίων νεοελλήνων αρχιτεκτόνων που το έργο τους επηρέασε καθοριστικά την αρχιτεκτονική της Ελλάδος από τον 19 ο αιώνα έως τον 20 ο αιώνα. Στους Έλληνες αρχιτέκτονες του 20 ου αιώνα ανήκουν και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Κριτήριο επιλογής των αρχιτεκτόνων θα αποτελέσει κυρίως η σπουδαιότητα του έργου τους, η διαθεσιμότητα του υλικού, η κατάσταση και η προέλευση του αρχείου, τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων κλπ. Σε πρώτη φάση θα ψηφιοποιηθεί το υφιστάμενο αρχείο, ιστορικές φωτογραφίες των κτισμάτων, κατόψεις,.όψεις, τομές, παλαιά σχέδια, τεκμηριωτικό υλικό παλαιών σχεδίων, σκίτσα, σύγχρονες αποτυπώσεις. Συγκεκριμένα, σχέδια αρχιτεκτονικής, 8000 φωτογραφίες και 2000 ειδικά τεκμήρια όπως, σκίτσα, χειρόγραφα, βιβλία κλπ. Σύνολο ψηφιακά τεκμήρια. Ψηφιοποίηση συλλογής «Καραμανλίδικα» Η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών διαθέτει την μεγαλύτερη συλλογή βιβλίων στην τουρκική γλώσσα τυπωμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες τα λεγόμενα «Καραμανλίδικα», βιβλία που τυπώθηκαν προς χρήση των Ελλήνων Χριστιανών της Καραμανίας Μ. Ασίας. Βασικός στόχος είναι η διάσωση και ανάδειξη της συλλογής για επιστημονικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς λόγους. Συνολικά έχουν καταγραφεί 540 τόμοι. Σε πολλούς τόμους υπάρχουν συσταχωμένα περισσότερα του ενός βιβλίων δηλαδή, σε έναν τόμο μπορεί να συνυπάρχουν δυο ή και περισσότεροι διαφορετικοί τίτλοι. Εκτιμάται ότι οι τίτλοι ανέρχονται σε και το σύνολο των τεκμηρίων προς ψηφιοποίηση στα τεκμήρια/ψηφιακές λήψεις. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης ο ανάδοχος υποχρεούται να εισαγάγει το ψηφιοποιημένο υλικό στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης που διαθέτει η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών. Ψηφιοποίηση πρακτικών και συλλογής «Σπάνιων εκδόσεων Κ. Βιβλιοθήκης Α.Α» Σε ότι αφορά τα πρακτικά της Α.Α των ετών καθώς και τις σπάνιες εκδόσεις που συνδέονται με τις ψηφιακές πλέον βιβλιογραφίες Γκίνη, Μέξα, και Legrand, θα γίνει ψηφιοποίηση τεκμηρίων (ψηφιακές λήψεις). Προληπτική συντήρηση προετοιμασίας ψηφιοποίησης (C3.5.1) Σε πρώτη φάση θα απαιτηθεί μια ειδική προετοιμασία συντήρησης κάποιων ευαίσθητων πρωτοτύπων με σκοπό το άρτιο και επιστημονικό αποτέλεσμα. Το υλικό όπου απαιτείται, θα λυθεί και αφού δεχθεί εργασίες καθαρισμού και συντήρησης θα ψηφιοποιείται και στη συνέχεια θα δένεται εκ νέου με σκοπό την διατήρησή του στην αρχική του μορφή και την αποθήκευσή του σε συνθήκες ασφαλείας, μιας και πλέον η επαναχρησιμοποίηση θα είναι μόνο ψηφιακή και όχι επί του φυσικού υλικού. Θα συντηρηθούν συνολικά 120 βιβλία της συλλογής των σπάνιων συλλογών. Σελίδα 41 από 68

42 Οπτική Αναγνώριση στοιχείων (OCR) Το παρακάτω υλικό θα δεχθεί επεξεργασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR με σκοπό την μέγιστη εξαγωγή της πληροφορίας και την ένταξή τους στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα αναζήτησης της Ακαδημίας Αθηνών: 1. Πρακτικά και συλλογή «Σπάνιων εκδόσεων Κ. Βιβλιοθήκης Α.Α» Σύνολο τεκμήρια/ψηφιακές λήψεις. 2. Επετηρίδες και εκδόσεις ΚΕΕΛ, λαογραφικά κείμενα,. Σύνολο τεκμήρια/ψηφιακές λήψεις. Η μορφή των αποτελεσμάτων του OCR θα έχει τις εξής κατηγορίες: α) Αδιόρθωτο OCR για το σύνολο του υλικού. β) Αρχεία text και XML σε μορφή UTF-8 γ) Το text αρχείο πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστό αρχείο τύπου κωδικοποίησης UTF-8 και να συμπεριλαμβάνει αλλαγές γραμμής και σελίδας. δ) Σε αναλυτικό αρχείο στις πρότυπες μορφές μορφή ABBYY XML ή την ανοικτή μορφή hocr, που περιλαμβάνουν στοιχεία θέσης για κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου και επιτρέπουν την παρουσίαση του κειμένου με εφαρμογή φυλλομέτρησης και με δυνατότητες αναζήτησης με hit highlighting. ε) αρχείων σε μορφή PDF, ενσωμάτωση στο PDF αρχείο «Image PDF with hidden text» που επιτρέπει την αναζήτηση και επιλογή κειμένου. Ψηφιοποίηση /πληκτρολόγηση αρχείου παροιμιών και παραδόσεων Σε ότι αφορά το ειδικό αρχείο των παροιμιών δελτία και των παραδόσεων θα ακολουθηθεί η διαδικασία της άμεσης ψηφιοποίησης μέσω πληκτρολόγησης διότι μόνο έτσι θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμη η πληροφορία (Full text retrieval) όχι μόνο σαν ειδικό αρχείο αλλά κυρίως ως πραγματικός θησαυρό λέξεων και όρων για την υποβοήθηση της αναζήτησης του συνόλου του υλικού που διαθέτει το ΚΕΕΛ. Α3.4.6 «Συνεργατική πλατφόρμα» (Δίγλωσση) C3.6 Κεντρικό σημείο αναφοράς, επικοινωνίας, διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου καθώς και του συνόλου των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πράξης αποτελεί η δημιουργία μιας σύγχρονης και ευέλικτης διαδραστικής ψηφιακής εφαρμογής, με επίκεντρο τον χρήστη, αξιοποιώντας τα νέα δυναμικά και πολυδιάστατα τεχνολογικά μέσα και ειδικότερα τις σύγχρονες τεχνολογίες Πλούσιων Εφαρμογών Διαδικτύου (Rich Internet Applications) και Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web). Το λογισμικό ανάπτυξης και διαχείρισης της Πύλης θα είναι ανοιχτό σε επεκτάσεις, ιδιαίτερα στην εξασφάλιση πρόσβασης από έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, PDA, κλπ). Θα πρέπει να αναφερθεί ποιες συσκευές υποστηρίζονται και ποια είναι τα σχέδια επέκτασης του λογισμικού στην κατεύθυνση αυτή. Χαρακτηριστικά Ανάπτυξης και Λειτουργίας της Πύλης Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να είναι ανοικτή, ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμη (expandable) με την έννοια της εύκολης ενσωμάτωσης επιπλέον λειτουργιών / υπηρεσιών. Σελίδα 42 από 68

43 1. Για την ανάπτυξη της Πύλης είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αναγνωρισμένο διεθνώς το οποίο να μπορεί να αξιοποιήσει λογισμικό σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων τύπου SQL, για καλύτερη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. 2. Η πύλη θα πρέπει να σχεδιαστεί και λειτουργεί πλήρως σε web-based περιβάλλον, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της μέσω φυλλομετρητή. Επιπλέον, η υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να είναι συμβατή με τα σύγχρονα πρότυπα υλοποίησης για το web με στόχο την εξασφάλιση της πλήρους συμβατότητας με τους περισσότερους σύγχρονους φυλλομετρητές. 3. Η σχεδίαση και υλοποίηση της πύλης θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συντήρησή της, με χρήση κατάλληλων τεχνικών που θα επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη ενημέρωση και αντικατάσταση του περιεχομένου, την αφαίρεση περιεχομένου που κρίνεται ξεπερασμένο κ.λπ. από το προσωπικό της βιβλιοθήκης (με κατάλληλη εκπαίδευση) 4. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η σωστή εμφάνιση όλων των χαρακτήρων και των λατινογενών αλφάβητων (πλήρης υποστήριξη Unicode) καθώς και να παρέχεται στον χρήστη με εμφανή και κατανοητό τρόπο η επιλογή γλώσσας σε κάθε ιστοσελίδα, με δυνατότητα μετάπτωσης στην αντίστοιχη ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες επιλογής. Η εξ αρχής υποστήριξη ελληνικής και αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική. 5. Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες, και θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμη σε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό χρηστών (δεν θα υπάρχει περιορισμός μέσω αδειών χρήσης). 6. Η σχεδίαση της πύλης θα πρέπει να διευκολύνει την προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτό, το περιβάλλον θα πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές οδηγίες και πρότυπα (Web Accessibility Initiative, Με τη δημιουργία της συνεργατικής πλατφόρμας portal επιδιώκεται: να αναδεικνύονται οι σχετικές δραστηριότητες, να ενθαρρύνεται η συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, και να διαμορφώνονται συνθήκες στήριξης της διαλειτουργικότητας να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί μια εθνική βάση δεδομένων με φορείς και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεκμηρίωσης εκφάνσεων του υλικού και άυλου ελληνικού πολιτισμού να αντιμετωπιστούν τα ειδικά θέματα διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής σε σχέση με το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο (wikipedia, freebase, ontology2, open street map, Europeana) να προβάλλεται ένας ενιαίος και πιο ολοκληρωμένος τρόπος θεώρησης της θεματικής πρόσβασης, και εν γένει η σημασία της να παρέχεται συστηματική πληροφόρηση και πρακτική καθοδήγηση για τα ζητήματα της θεματικής πρόσβασης να αναδεικνύονται τα θέματα προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο να διατίθενται υπηρεσίες αναζήτησης και θέασης του περιεχομένου από το κοινό να διατίθεται ο πλήρης κατάλογος των σχετικών έργων μαζί με τα μετα-δεδομένα ανοιχτά στο επιστημονικό κοινό. Σελίδα 43 από 68

44 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο χάρτης του δικτυακού τόπου (site map) θα παρουσιάζει τη δομή της πύλης, ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να δει τι περιέχει κάθε ενότητα και να πλοηγείται γρήγορα και εύκολα. Τρία θα είναι τα σημεία εισόδου στην συνεργατική πύλη: α) η πύλη από την οποία θα διευκολύνεται η θεματική αναζήτηση (semantic web), η πύλη ενημέρωσης και μάθησης (learn) και η πύλη υποστήριξης των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και της on-line κοινότητας (developers corners) Ο χάρτης θα δημιουργείται δυναμικά κάθε φορά που εισάγεται νέο περιεχόμενο. Με ανάλογο δυναμικό τρόπο θα δημιουργούνται τα βασικά στοιχεία πλοήγησης όπως μενού, μονοπάτι πλοήγησης κ.λ.π. Θα αξιοποιηθούν οι σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει η εποπτική γεωγραφική παρουσίαση για πλοήγηση τύπου «google map» αρχικά της Ελλάδος αλλά μεγεθύνοντας να φτάνει στην περιοχή που επιθυμεί και να βλέπει πάνω στο χάρτη, θεματικά, το σχετικό περιεχόμενο. Η συνολική παρουσίαση αυτή θα έχει σαφώς θεματικό χαρακτήρα, ο οποίος θα καθορίζεται από στοιχείο επιλογής όψεων (facets) που θα φιλτράρουν το περιεχόμενο και θα καθορίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία εισαγωγικών παρουσιάσεων, με βάση τους θησαυρούς και τις ταξινομίες. Κεντρικός πυρήνας της εφαρμογής θα είναι το σημείο της θεματικής πρόσβασης προβάλλοντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο πρόσβασης, παρέχοντας συστηματική πληροφόρηση και πρακτική καθοδήγηση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εφαρμογής. Η παραπάνω εφαρμογή θα αναδεικνύει και θα προωθεί την συνεργασία, την δικτύωση και την ανταλλαγή των δεδομένων, διαμορφώνοντας το πλαίσιο της διαλειτουργικότητας. Με βάση τη δυναμική σημασιολογική αναζήτηση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη βάση και στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός συνόλου υπηρεσιών που θα έχουν ως στόχο να παρουσιάζουν στο χρήστη το περιεχόμενο με δυναμικό και ευέλικτο τρόπο προσφέροντας την αίσθηση της εποπτικής αντίληψης και οργανωμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει το υλικό της βάσης και να πλοηγηθεί στο περιεχόμενο δυναμικά, μέσω ενός συνόλου όψεων (facets), τα οποία θα ταξινομούν το περιεχόμενο με βάση τους θησαυρούς και τις ταξινομίες που θα ορίζονται. οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν και να προσθέτουν στοιχεία τεκμηρίωσης (με χρήση ετικετών και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αντίστοιχες με τις υπηρεσίες διαδραστικής συμμετοχής που αναλύθηκαν προηγούμενα) τα οποία θα αποτελούν στοιχεία ορολογικής και ταξινομικής πληροφορίας που θα χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση του υλικού μέσω όψεων. θα παρέχεται ένα επιπλέον σύνολο από υπηρεσίες προσωποποίησης όπως η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με χρήση του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα για προσωποποίηση των σελίδων πρόσβασης (υλικό που έχει διαβαστεί, συγκέντρωση σχετικού υλικού, προσθήκη υλικού στα επιθυμητά προς ανάγνωση στο μέλλον κ.λ.π.). Η εφαρμογή θα παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτες πηγές (Amazon, Google Books, Library Thing, Wikipedia, κλπ) ώστε να γίνεται Εμπλουτισμός αποτελεσμάτων με εξώφυλλο, περιεχόμενα, πληροφορίες συγγραφέων και εν γένει οτιδήποτε μπορεί να ανακτηθεί από ελεύθερες πηγές ή συνδρομητικές, στις οποίες έχει πρόσβαση η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας. Σελίδα 44 από 68

45 μέσω του portal θα είναι προσβάσιμο το σύνολο των πολυμεσικών εφαρμογών που θα αναπτυχθούν καθώς και των εκπαιδευτικών εφαρμογών οι οποίες θα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και φοιτητές, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό. Η διαχείριση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, θα αποτελεί ένα ανοικτό και πλήρως επεκτάσιμο σύστημα που θα περιλαμβάνει το βασικό πυρήνα λειτουργικότητας και που θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες αποθήκευσης, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης του ψηφιακού υλικού. Η λειτουργικότητα αυτή θα εμπλουτίζεται και θα προσαρμόζεται στις διάφορες απαιτήσεις ανάγκες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου βάσει της λεπτομερούς καταγραφής των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό των επιπλέον εφαρμογών που θα απαιτηθούν και βέβαια, την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού που θα το υποστηρίζει. Η διαδικτυακή πύλη εισόδου θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), εξασφαλίζοντας την πρόσβαση και την ευχρηστία μέσω της συμβατότητας του κώδικα των ιστοσελίδων με τα Web Content Accessibility Guidelines 2.0 του W3C Consortium προτεραιότητας Α.Α Α3.4.7 «Ψηφιακός «Άτλας» του Παραδοσιακού Πολιτισμού» C3.7 Το έργο αφορά το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού Άτλαντα του Παραδοσιακού Πολιτισμού περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του λαϊκού πολιτισμού. Ειδικότερα: Θα αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή πολυμέσων που θα περιέχει για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας τα αντιπροσωπευτικότερα λαογραφικά στοιχεία της περιοχής που κάθε χρήστης θα ήθελε να προσεγγίσει, ψηφιακά διαθέσιμος και ηλεκτρονικά προσβάσιμος μέσω του διαδικτύου, με την επιστημονική εγκυρότητα του ΚΕΕΛ. Ενδεικτικά αναφέρονται θέματα που μπορούν να περιληφθούν σε έναν ψηφιακό λαογραφικό άτλαντα και τα οποία θα δοθούν στον ανάδοχο με ευθύνη του ΚΕΕΛ: Παραδοσιακοί οικισμοί αλλά και μεμονωμένες κατοικίες (δηλαδή παραδοσιακή αρχιτεκτονική). Μεσαιωνικά Κάστρα της Ελλάδας Βιοτεχνικά εργαστήρια (δηλαδή χώροι όπου εξακολουθούν να πραγματοποιούνται παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών όπως μαντάνια, δριστέλλες, μύλοι, εργαστήρια μεταλλοτεχνίας, υφαντικής, κεντητικής, παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων κ.ά.). Τοπία με χαρακτηριστικές παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. Μαστιχοχώρια Χίου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Μέτσοβο, Μαστοροχώρια της Ηπείρου κ.λπ.). Χαρακτηριστικές τοπικές τροφές (π.χ. σαρμάδες, καλτσούνια, πίτες). Παραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες που βρίσκονται ακόμη σε αυθόρμητη χρήση (π.χ. Μέτσοβο, Κάρπαθος). Λαογραφικά μουσεία. Σελίδα 45 από 68

46 Χώροι που συνδέονται με θρύλους (π.χ. Της Ωριάς το κάστρο, το πάτημα του Μεγαλέξαντρου, κ.λπ.). Πανηγύρια θρησκευτικά. Δρώμενα (καρναβάλια, πυροβασίες, επιτάφιοι, περιφορές εικόνων κ.λπ.). Χαρακτηριστική χλωρίδα και πανίδα και σχετικές παραδόσεις. Ζητούμενες Υπηρεσίες Επεξεργασία και προσαρμογή του υλικού. δημιουργία μιας πρότυπης βάσης δεδομένων βασισμένη στη λογική των G.I.S (Χωρικά Συστήματα Δεδομένων) η οποία θα αποτελεί την βάση αναφοράς και αναζητήσεως του τεκμηριωτικού υλικού κατά επιστημονικό και έγκυρο τρόπο. Ο ψηφιακός Άτλας της Ελληνικής Παράδοσης θα αποτελεί την αρχική πύλη εισόδου, τουριστικού προγραμματισμού, γνωριμίας και ενημέρωσης του συνόλου του πληθυσμού και κυρίως των ξένων επισκεπτών της χώρας αφού θα υπάρχει πλήρη σύνδεση του συνόλου του περιεχομένου με τα προγραμματιζόμενα λαϊκά δρώμενα και εκδηλώσεις καθ όλη την διάρκεια του έτους στην Ελληνική Επικράτεια. (Λαϊκό εορτολόγιο κλπ). επιλογή των γεωγραφικών περιοχών τόπων που παρουσιάζουν ιδιαίτερη πολιτιστική κινητικότητα από πλευράς λαογραφικών δρώμενων και άυλης πολιτιστικής παραγωγής, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε συνδυασμό τόσο με τον εξωτερικό τουρισμό όσο και με τον εσωτερικό. Σχεδιασμός και αισθητική επιμέλεια. Μετάφραση του περιεχομένου σε μια ξένη γλώσσα επιλογή των θεμάτων σε συνδυασμό με τον πλούτο του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού αποθέματος του ΚΕΕΛ. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει: Καλαίσθητη γραφιστική σχεδίαση. Κεντρικό μενού επιλογών. Δυνατότητα πλοήγησης κάθετα και οριζόντια στους βασικούς άξονες του περιεχομένου-μετάβαση μεταξύ διαφορετικών ενοτήτων άμεσα. Διαδραστικότητα. Διαλογικό πολυμεσικό περιβάλλον εργασίας. Απλό και φιλικό σύστημα επικοινωνίας χρήστη υπολογιστή. Χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης και τεχνολογιών. Σελίδα 46 από 68

47 Α3.4.8 «Ψηφιακός Οδηγός καταγραφής και διάσωσης του παραδοσιακού πολιτισμού» C3.8 Αντικείμενο του παρόντος πακέτου εργασίας είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ψηφιακού οδηγού καταγραφής, αρχικής τεκμηρίωσης και αποθήκευσης της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εφαρμογή θα αξιοποιεί ένα σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση το οποίο θα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων διοικητικών, διαχειριστικών εκπαιδευτικών και μαθησιακών λειτουργιών που αφορούν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης από απόσταση, το οποίο θα πραγματοποιείται σε μη πραγματικό χρόνο. Το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης της εκπαίδευσης (Learning Management System - LMS) και να είναι σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές όπως SCORM 1.2 και SCORM Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη στο χρήστη σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, μέσα από κατάλληλες διεπαφές, μηνύματα λάθους / επεξήγησης, ηλεκτρονικούς οδηγούς (on line help) κλπ. Τονίζεται ότι το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης που θα προσφερθεί στο πλαίσιο του έργου, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για το σύνολο των χρηστών μέσω WEB Browser (τουλάχιστον Microsoft Explorer 7.0 και νεώτερο, Mozilla 3.0 και νεώτερο κ.α.). Επίσης, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διατίθεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και να έχει τη δυνατότητα για επέκταση σε επιπλέον γλώσσες. Το υπό προμήθεια σύστημα θα πρέπει κατ ελάχιστον να υποστηρίζει διαφοροποιημένα επίπεδα ασφαλείας ανάλογα με τη διαβάθμιση και τον περιορισμό των πληροφοριών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα διατίθεται. Η αναγνώριση των χρηστών θα πραγματοποιείται με τη χρήση συγκεκριμένων ονομάτων χρήσης και κωδικών πρόσβασης, οι οποίοι δίνονται από τους διαχειριστές του συστήματος. Λειτουργικά, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω τουλάχιστον υπηρεσίες που θα μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και θα ολοκληρώνονται με ένα ενιαίο τρόπο αποτελώντας ουσιαστικά στο επίπεδο του χρήστη μια και μόνο ολοκληρωμένη εφαρμογή εκπαίδευσης. Υπηρεσία Εγγραφής και διαχείρισης χρηστών Η υπηρεσία αυτή θα είναι υπεύθυνη για την εγγραφή και τη διαχείριση όλων των κατηγοριών χρηστών που θα υποστηρίζονται από το προτεινόμενο σύστημα. Η υπηρεσία αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και ενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης και δικαιωμάτων στις διάφορες κατηγορίες χρηστών. Υπηρεσία διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών Η υπηρεσία αυτή θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών διαδικασιών που θα επιτρέπονται στα πλαίσια του προσφερόμενου συστήματος Στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καταγραφής των εκπαιδευομένων, την κατάταξή τους σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, τη διαθεσιμότητα και διανομή του κατάλληλου συνοδευτικού υλικού, την παρακολούθηση των εκπαιδευομένων σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους αντικείμενο, κτλ. Πρακτικά, η υπηρεσία αυτή του προτεινόμενου συστήματος θα πρέπει να διαχειρίζεται και να υποστηρίζει κάθε λειτουργία που έχει σχέση με την ένταξη και την απόδοση των εκπαιδευόμενων στο δεδομένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσουν. Υπηρεσία συγγραφής και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου Σελίδα 47 από 68

48 Μέσω τη υπηρεσίας αυτής θα πρέπει να υποστηρίζεται κάθε άλλο περιεχόμενο υλοποιημένο από τρίτους οργανισμούς αρκεί το περιεχόμενο αυτό να έχει υλοποιηθεί βάση του προτύπου SCORM 1.2 ή SCORM Υπηρεσία Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και έκδοσης αναφορών Η υπηρεσία αυτή θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Επίσης μέσω της υπηρεσίας αυτής θα δίνεται η δυνατότητα να εξάγονται οι απαραίτητες αναφορές που χρειάζονται για την πιστοποίηση της παρακολούθησης των εκπαιδευομένων και τη συσχέτιση πιστοποιητικών βεβαίωσης όπου αυτό ζητείται. Το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχονται από το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, θα πρέπει να είναι ενοποιημένες και τελείως διαφανείς για τον τελικό χρήστη, ο οποίος δεν θα πρέπει να χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις πέρα από τις βασικές γνώσεις πρόσβασης στο Internet. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, εκτός από τις παραπάνω που είναι εντοπισμένες στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να καλύπτουν και διαδεδομένες και ευρέως εφαρμοζόμενες υπηρεσίες του Internet, όπως οι ανακοινώσεις κοινού ενδιαφέροντος (News Groups), χώρους συζητήσεων (discussion forums), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. Το προσφερόμενο σύστημα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης από απόσταση θα πρέπει να υποστηρίζει διάφορες μορφές οργάνωσης της πληροφορίας και να επιτρέπει στους χρήστες του σταδιακή και διαφοροποιημένη προσπέλαση ανάλογα με κάποια καθορισμένη κλιμάκωση σπουδαιότητας πληροφοριών και τη δημιουργία δυναμικών μονοπατιών ανάκτησης πληροφοριών ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Για κάθε χρήστη του συστήματος θα υπάρχει μια προσωπική σελίδα. Η πρόσβαση στην προσωπική σελίδα θα πρέπει να γίνεται με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού. Η σελίδα του κάθε χρήστη θα εμφανίζει πληροφορίες ανάλογα με το ρόλο που έχει ο χρήστης στο σύστημα. Οι χρήστες του προσφερόμενου συστήματος θα πρέπει να διακρίνονται τουλάχιστον στις παρακάτω κατηγορίες - ρόλους ανάλογα με τα δικαιώματα - δυνατότητες που έχουν: Εξωτερικοί Χρήστες Εκπαιδευόμενοι Διαχειριστές Συστήματος Εισηγητές Το προσφερόμενο σύστημα επιθυμητό θα ήταν να μπορεί να υποστηρίξει και κάποιες επιπλέον δυνατότητες, οι οποίες ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες: Ομάδες (group) χρηστών Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων ανά ομάδα εκπαιδευόμενων Δυνατότητα σύνδεσης πληροφοριών εξέτασης με το Outlook Calendar. Προώθηση υπό μορφή notification των μηνυμάτων εσωτερικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) σε που έχει οριστεί από τους χρήστες. Δυνατότητα ενεργοποίησης RSS. Δυνατότητα καθορισμού πολιτικής για την πολυπλοκότητα της δημιουργίας του κωδικού χρήστη (password). Σελίδα 48 από 68

49 Δυνατότητα σύνδεσης με mail server και αποστολής στοιχείων των εσωτερικών s και σε εξωτερικό . Δυνατότητα υπενθύμισης του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη. Δυνατότητα καθορισμού ανεξάρτητων domains στην ίδια εγκατάσταση και κοινή χρήση βασικών πόρων, όπως μαθήματα, ερωτηματολόγια, κτλ. Η πλοήγηση στην ψηφιακή εφαρμογή θα είναι απλή και εύκολη, θα ακολουθεί τα ερευνητικά βήματα της συγκέντρωσης στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού ενός τόπου με τη βοήθεια συστηματικών Ερωτηματολογίων, μηχανημάτων καταγραφής ήχου και εικόνας, και την προσωπική παρατήρηση. Η εφαρμογή θα είναι διαδραστικού τύπου και σε πλήρη συνέργια και συμπληρωματικότητα με την εφαρμογή on line κοινότητας που έχει περιγραφεί στο πρώτο πακέτο εργασίας δηλαδή, θα αξιοποιεί την κοινότητα των ανθρώπων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα γύρω από τον Λαϊκό πολιτισμό και που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην διάσωση, την αναπαραγωγή και την προβολή του ως πολιτιστικού αγαθού με ιδιαίτερη μορφωτική και ψυχαγωγική αξία. Α3.4.9 «Προβολή - δημοσιότητα» C3.9 Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας συμβάλλουν στην γνωστοποίηση των κυριοτέρων σημείων που εξειδικεύουν το περιεχόμενο του έργου και αναδεικνύουν τη συμβατότητα του έργου με τις ανάγκες των ωφελουμένων. θα διοργανωθεί μια συνάντηση εργασίας (workshop) όπου θα κληθούν οι αρμόδιοι φορείς των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες πάνω σε θέματα τεκμηρίωσης και προστασίας της Άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο διαδίκτυο να συνεισφέρουν στο δημόσιο διάλογο και μέσα από τη διαβούλευση να προταθούν και υιοθετηθούν οι καλύτερες τεχνικές προσεγγίσεις για οριζόντια θέματα ανάπτυξης εφαρμογών. διοργάνωση ημερίδας διάχυσης και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου αφενός από το σύνολο των φορέων κατόχων πολιτιστικού αποθέματος και αφετέρου από το σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συλλογικών σωμάτων (συλλόγων, σωματείων κλπ) και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. σχεδιασμό, την παραγωγή και την αποστολή ενημερωτικού υλικού για το έργο με στόχο την παρουσίασή του. θα δημιουργηθούν internet banner στο portal με σκοπό την ενημέρωση άμεσα στο ευρύ κοινό για τη δράση και τις νέες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το ίδιο το μέσο (internet) παρέχοντας άμεση πληροφόρηση στο κοινό που είναι ήδη χρήστης αυτού. Α «Προμήθεια, εγκατάσταση Εξοπλισμού» H/W, S/W C Απαιτείται, η προμήθεια νέων σταθμών εργασίας ώστε οι ερευνητές και το προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών να μπορούν να στηρίξουν τόσο την τεκμηρίωσης και τον έλεγχο της ποιότητας αυτής όσο και τις ψηφιακές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν. Επίσης, διεξοδικά αναλύεται το Σελίδα 49 από 68

50 σύνολο του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί τόσο σε επίπεδο δικτυακής υποστήριξης όσο και σε κεντρική μονάδα αποθήκευσης. 1. Σταθμοί Εργασίας (Workstations) Εξυπηρετητές (Servers) 4 3. Storage Device / backup 1 4. Δικτυακός εξοπλισμός: Routers, switches, (networks system) 3 5. Ups 2 6. Εκτυπωτές (printers) Software 10a Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών, Antivirus 4 10b Λειτουργικό σύστημα σταθμών εργασίας, Office Suite, Antivirus 30 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα διασφαλίζουν την εσωτερική διασυνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές του Ιδρύματος (συστήματα υποδομών) όπως η Κεντρική βιβλιοθήκη και το σύνολο της υπάρχουσας υποδομής στο ΚΕΕΛ. Σε κάθε περίπτωση θα καλύπτονται πλήρως οι οριζόντιες προδιαγραφές που έχει θέσει το ΕΚΤ. Για τη διασύνδεση με άλλα συστήματα, θα πρέπει να υποστηρίζονται τεχνολογίες με βάση διεθνή και ανοιχτά πρότυπα, όπως XML και Web Services (UDDI, SOAP, WSDL). Συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα επεξεργασίας βιβλιοθηκονομικού υλικού, Μarc, Ζ39.50 και ISO Συμβατότητα με το πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core. Συμβατότητα, με το πρωτόκολλο OAI-Harvesting για συμμετοχή σε ομόλογα δίκτυα. Συμβατότητα με το σύστημα ελέγχου προσβασιμότητα του Ιδρύματος και αποφυγή πολλαπλών κωδικών αναγνώρισης και εισόδου στις εφαρμογές (SSO) Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού αναφέρονται στους πίνακες συμμόρφωσης C3.10 (1-9) Σελίδα 50 από 68

51 Α3.7 Διαλειτουργικότητα Αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας η διάθεση του ψηφιακού πολιτισμικού αποθέματος όχι μόνο σε επιστήμονες και ειδικούς αλλά και σε ένα κοινό που το βασικό του χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η αγάπη για την χρήση «Hi-end» συσκευών και internet εφαρμογών για ψυχαγωγία και καθημερινή εξυπηρέτηση βασικών αναγκών, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα «εφαρμοσμένου πολιτισμού». Θα γίνει χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών με σκοπό την μεταφόρτωση οπτικοακουστικού υλικού σε υπηρεσίες όπως YouTube, Flickr, Wikipedia και η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης π.χ. Facebook από άτομα, συλλόγους και κοινότητες εντός και εκτός Ελλάδος με τους οποίους γίνεται καταγραφή και αναπαραγωγή ΑΠΚ. Τα μεταδεδομένα του portal θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της Europeana (Europeana Semantic Elements). Με την συνεργασία του ΕΚΤ θα γίνει εφικτό η ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου γαι την υποστήριξη προγραμματικού περιβάλλοντος εφαρμογών (API), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η δυνατότητα χρήσης του περιεχομένου από αναπτυσσόμενες εφαρμογές από τρίτους (apps) και την διασυνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS) όπως το δίκτυο σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και δια βίου Μάθησης. Η διάθεση των δεδομένων θα γίνει με χρήση OAI-PMH Βασικό πυρήνα της εφαρμογής αποθετηρίου θα αποτελεί η διαλειτουργικότητα των μεταδεδομένων η οποία θα πρέπει να στηρίζει τις παρακάτω τρεις βασικές κατευθύνσεις: Α. Β. Γ. Η δυνατότητα να επικοινωνεί με άλλα αποθετήρια και μητρώα ανοικτού τεκμηριωμένου περιεχομένου δηλαδή, να επιτρέπει την online διάθεση των μεταδεδομένων σε τρίτες εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα βάσει διεθνών αποδεκτών πρωτοκόλλων. Δυνατότητα διάθεσης σε επίπεδο πλήρους διαμοιρασμού (harvesting), μεταφόρτωση του συνόλου ή προκαθορισμένων υποσυνόλων Δυνατότητα σε επίπεδο μετα-αναζήτησης (meta-search) όπου ανακτώνται μόνο εγγραφές που ταιριάζουν με συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Η κωδικοποίηση να καλύπτει το πρότυπο Unicode με πλήρη υποστήριξη του ελληνικού αλφαβήτου (ευρετηρίαση και αναζήτηση) τονούμενα ή μη. Διαλειτουργικότητα σε επίπεδο σύνταξης και δομής για την εξασφάλιση της σωστής ανάγνωσης των μεταδεδομένων μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων. Χρήση της πλέον διαδομένης γλώσσας XML για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων σε συντακτικό επίπεδο. Χρήση κοινών σχημάτων μεταδεδομένων Dublin Core, MODS,CDWA, EAD, Διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο Διαμόρφωση και υιοθέτηση κοινών αναγνωριστικών για την αναφορά σε οντότητες, έννοιες και θέματα μέσω της χρήσης ελεγχόμενων λεξιλογίων, θησαυρών, και αρχείων καθιερωμένων όρων. Για την δήλωση της σημασίας κάθε στοιχείου να καλύπτονται τα πρότυπα RDF ή OWL σε ότι αφορά την γλώσσα και τα κατάλληλα πρότυπα European Data Model (CIDOC-CRM, Σελίδα 51 από 68

52 LIDO, CERIF ή αντίστοιχου) Η διαλειτουργικότητα να καθιστά εφικτή την ανταλλαγή των μεταδεδομένων ως Linked Open Data. Η αναπαράσταση των νέων λεξιλογίων, θησαυρών ή αντίστοιχων δομών που δημιουργούνται θα πρέπει να πραγματοποιείται με χρήση καθιερωμένων διεθνών προτύπων όπως ISO 2788, ISO 2954, SKOS. Επίσης η υιοθέτηση σχημάτων και υλοποίηση οδηγιών που τίθενται ως προϋπόθεση από άλλους συναθροιστές, όπως η Europeana (υιοθέτηση σχήματος ESE) και το DRIVER (υλοποίηση DRIVER Guidelines 2.0), θα οδηγήσει στην επίτευξη διαλειτουργικότητας με αυτά τα συστήματα. Τέλος, όπου υπάρχει η δυνατότητα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Η πολυκαναλική προσέγγιση θα είναι βασικό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης πράξης. Οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες τόσο από απλό Web browser, όσο και από φορητές συσκευές (Mobile Phone & Tablet - Pc), οι οποίες θα αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτών, όπως γεωεντοπισμό και λήψη εικόνας / ήχου / video και αποστολής αυτών των δεδομένων διαμέσου των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν. Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω έξυπνων συσκευών, αξιοποιώντας τόσο τα ασύρματα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί από τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όσο και το δίκτυο δεδομένων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Για το mobile site η διεπαφή χρήσης για τους πολίτες θα είναι οι φυλλομετρητές των κινητών τηλεφώνων. Για τους διαχειριστές θα είναι η διαδικτυακή διεπαφή (WebInterface), μέσω της οποίας θα γίνεται η διαχείριση των υπηρεσιών. Η πληροφορία που θα εμφανίζεται θα προέρχεται είτε από την υπάρχουσα δικτυακή Πλατφόρμα μέσω κατάλληλης μετατροπής, είτε από σύστημα διαχείρισης περιεχομένου μέσω XML Feeds. Υπηρεσία Τρόποι Αλληλεπίδρασης Τερματικό Πρόσβασης Πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου WebBrower PC / Laptop Κινητό τηλέφωνο Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των νέων δεδομένων στο χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα σε ότι αφορά το λογισμικό που είναι γνωστό ως Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), με σκοπό την διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου ως ανοικτά δεδομένα τα οποία με αυτόν τον τρόπο οργάνωσης παραγωγής και δημιουργίας έρχονται να προστατεύσουν την κοινή δημιουργία της ΑΥΠΚ παρέχοντας τα εχέγγυα για τη διατήρησή της καθώς επιτρέπεται η συλλογική και διαρκής βελτίωση της. Ανάπτυξη διεπαφών για την παροχή των μεταδεδομένων και δεδομένων ΑΥΠΚ σε μορφή ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked open data). Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει διάφορα επίπεδα πρόσβασης, καθώς και Σελίδα 52 από 68

53 να δίνει τη δυνατότητα ορισμού διαφόρων αδειών χρήσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις άδειες Creative Commons, για τα παρεχόμενα ψηφιακά τεκμήρια. Η Α.Α έχει υπογράψει σχετικό πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Για το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις ακόλουθες δράσεις για : Την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών. Την προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών Την προστασία των εμπεριεχόμενων δεδομένων αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Προστασία Πνευματικών Δεδομένων) Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο ασφάλειας των ΤΠΕ (best practices) Με δεδομένο ότι τα συστήματα θα εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό χρηστών σε καθημερινή βάση και λόγω της ελεύθερης πρόσβασης σ αυτά μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια σε: επίπεδο λογισμικού, επίπεδο εφαρμογών, επίπεδο χρηστών. Τα λογισμικά που θα προσφερθούν για την ανάπτυξη των εφαρμογών, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνεργασία με τα συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την υποστήριξη υποδομών single point sign in (π.χ. Shibboleth) που χρησιμοποιεί το Ιδρυμα, να παρέχουν ασφαλή επικοινωνία (χρήση πρωτοκόλλων SSL) μεταξύ Web ή standalone clients και κεντρικής υποδομής (μεταφορά οικονομικά ευαίσθητων και άλλων δεδομένων), καθώς και να παρέχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση εσωτερικών χρηστών. Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Τα συστήματα και οι εφαρμογές που θα παραδοθούν και θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και χρηστικότητα, με έμφαση στα ακόλουθα σημεία: Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών Φιλικότητα στη χρήση και διαθεσιμότητα των χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης, όπως προσδιορίζονται από το πρότυπο Web 2.0. Τεκμηρίωση των συστημάτων σε επίπεδο εφαρμογής. Σελίδα 53 από 68

54 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα του W3C WAI (AA,) για την πρόσβαση ΑμεΑ Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΚ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Σελίδα 54 από 68

55 Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης Μήνας (παράδοσης) Λήξης Α Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος 1 ος 2 ος Β Γ Ανάλυση και σχεδιασμός υπηρεσιών αποθετηρίου Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου εξοπλισμού 3 ος 4 ος 1 ος 2 ος Δ Υλοποίηση συστήματος 5 ος 10 ος Ε Δοκιμές Έλεγχοι 11 ος 12 ος ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών Αρχικός έλεγχος των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων από το ΕΚΤ κατά την δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής αποθετηρίου Δοκιμαστική, πιλοτική λειτουργία, υποστήριξη χρηστών και παραγωγική λειτουργία Ενδιάμεσος έλεγχος διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων από το ΕΚΤ κατά την δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής αποθετηρίου Ανάπτυξη διαδικασιών Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών Τελική πιστοποίηση και μεταφόρτωση αντιγράφων ασφαλείας στο ΕΚΤ 12 ος 13 ος 3 ος 4 ος 13 ος 14 ος 12 ος 13 ος 4 ος 8 ος 15 ος 16 ος Λ Σχεδιασμός πλάνου διάδοσης 4 ος 5 ος Σελίδα 55 από 68

56 αποτελεσμάτων Μ Ενέργειες προβολής και προώθησης (αφίσες, ενημερωτικό φυλλάδιο, δελτία τύπου) 12 ος 16 ος Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α/Α Τύπος Τίτλος Παραδοτέου Παραδοτέου Παραδοτέου 3 Μήνας Παράδοσης 4 1 Δημιουργία εφαρμογής ψηφιακού μητρώου Υ Μ6 2 Δημιουργία Ψηφιακού κοινωνικού δικτύου Υ Μ12 3 ψηφιακές υπηρεσίες αποθετηρίου Υ Μ6 4 Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων Υ Μ14 5 Ψηφιοποίηση ειδικών συλλογών Υ Μ6 6 Συνεργατική πλατφόρμα Y Μ12 7 Ψηφιακός «Άτλας» του Παραδοσιακού Πολιτισμού Υ Μ12 8 Ψηφιακός Οδηγός καταγραφής και διάσωσης του Υ Μ12 παραδοσιακού πολιτισμού 9 Προβολή δημοσιότητα Υ Μ16 10 Προμήθεια Εξοπλισμού» (Hardware Software) Υ Μ2 3 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 4 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2,...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου Σελίδα 56 από 68

57 1 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δημιουργία εθνικού ψηφιακού μητρώου εθνοτοπικών συλλόγων σωματείων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ανάπτυξη on-line κοινότητας (social network) με φορείς και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεκμηρίωσης εκφάνσεων του άϋλου ελληνικού πολιτισμού. Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών web2, web3 κοινωνικής δικτύωσης για τον Ελληνικό Λαϊκό πολιτισμό. Ανάπτυξη «web based» εφαρμογή για την υποδοχή διαχείριση, αξιολόγηση υποβαλλόμενου από τους χρήστες περιεχομένου. δημιουργία Αpp σε πολλαπλές πλατφόρμες έξυπνων συσκευών για την τεκμηρίωση, καταγραφή και διαμοιρασμό λαογραφικού περιεχομένου. Υποστήριξη Tagging περιεχομένου από τους χρήστες για τον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΕΛ, ανάπτυξη και συντήρηση α) Facebook Page, β) Youtube channel, γ) Flickr Apps 2 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΜΑΙΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ψηφιοποίηση Αρχείου Αρχιτεκτονικής Ψηφιοποίηση συλλογής «Καραμανλίδικα» Ψηφιοποίηση συλλογής «Σπάνιων εκδόσεων Κ. Βιβλιοθήκης Α.Α» Ψηφιοποίηση /πληκτρολόγηση αρχείου παροιμιών και παραδόσεων Ανάπτυξη υπηρεσιών αποθετηρίου. Τεκμηριωτικές - ταξινομικές και ευρετηριακές υποδομές (ορολογικοί πόροι και εργαλεία της γλωσσικής τεχνολογίας). Συγκρότηση εξειδικευμένων λεξιλογίων ταξινόμησης και ορολογικών καταλόγων του πολιτισμικού υλικού Ανάπτυξη και διάθεση πρότυπου λαογραφικού Θησαυρού Τροφοδότηση του συστήματος διαχείρισης ορολογικών δεδομένων με επιλεγμένα ελεγχόμενα λεξιλόγια και επιλεγμένο ορολογικό υλικό από τις πηγές αναφοράς Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων ψηφιοποιημένου υλικού ΚΕΕΛ Τεκμηρίωση της συλλογής «Καραμανλίδικα» Τεκμηρίωση των σπάνιων εκδόσεων της Κ. Βιβλιοθήκης Σελίδα 57 από 68

58 Τεκμηρίωση του αρχείου της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Επεξεργασία και τεκμηρίωση ψηφιοποιημένου υλικού με Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR). 3 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΙΟΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής χρήσης και διαλειτουργικής σύνδεσης των διεπαφών του συνόλου των υπηρεσιών προς το διαδίκτυο. Ανάπτυξη διεπαφών για την παροχή των μεταδεδομένων και δεδομένων ΑΠΚ σε μορφή ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (linked open data). Υπηρεσίες πληροφόρησης στον τομέα της θεματικής πρόσβασης. Εξειδικευμένη φόρμα θεματικής επικοινωνίας για το σύνολο των πεδίων - λημμάτων των δομημένων ορολογικών ευρετηρίων και εξειδικευμένων λεξιλογίων. Ανάπτυξη, συντήρηση και ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης ορολογικών δεδομένων και γλωσσικών πόρων. Διαδικτυακή εφαρμογή για συνδυασμένη χρήση του ελεγχόμενου λεξιλογίου με το σύστημα ανάκτησης Ανάπτυξη και συντήρηση συνεργατικής διαδικτυακής πύλης μέσω της οποίας θα ενοποιούνται και θα παρέχονται το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών της πράξης. Ανάπτυξη υπηρεσιών πολυκαναλικής προσέγγισης (mobile applications) 4 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ψηφιακό υπόβαθρο ανάπτυξης του Άτλαντος του Παραδοσιακού Πολιτισμού 1 η Θεματική ενότητα: Μεσαιωνικά Κάστρα της Ελλάδας (Κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, υπερσυνδέσεις) 2 η Θεματική ενότητα: Υλικός Βίος (Κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, υπερσυνδέσεις, ηχητικό υλικό, κινηματογραφικό υλικό) 3 η Θεματική ενότητα: Πνευματικός βίος (Κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, υπερσυνδέσεις, κινηματογραφικό υλικό) Σελίδα 58 από 68

59 4 η Θεματική ενότητα Κοινωνικός βίος (Κείμενα, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, υπερσυνδέσεις, ηχητικό υλικό, κινηματογραφικό υλικό). Ψηφιακή εφαρμογή πολυκαναλικής και διαλειτουργικής σύνδεσης με το ψηφιακό περιεχόμενο και την δομή του Άτλαντα. Διαδραστική εφαρμογή υποστήριξης e-learning ψηφιακού οδηγού. Σχέδιο καλών πρακτικών καταγραφής και τεκμηρίωσης της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Προμήθεια Εξοπλισμού» (Hardware Software) 1. Σταθμοί Εργασίας (Workstations) Εξυπηρετητές (Servers) 4 3. Storage Device / backup 1 4. Δικτυακός εξοπλισμός: Routers, switches, (networks system) 3 5. Ups 2 6. Εκτυπωτές (printers) Software 10a Λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών, Antivirus 4 10b Λειτουργικό σύστημα σταθμών εργασίας, Office Suite, Antivirus 30 ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ συνάντηση εργασίας (workshop διοργάνωση ημερίδας διάχυσης και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σχεδιασμό, παραγωγή και αποστολή ενημερωτικού υλικού για το έργο με στόχο την παρουσίασή του. internet banner στο portal Σελίδα 59 από 68

60 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Πίνακας 1: Πίνακας Οροσήμων Έργου Α/Α Τίτλος Οροσήμου Μήνας Επίτευξης Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης 1 Ανάπτυξη Ψηφιακού 12 ος Παραλαβή κοινωνικού δικτύου παραδοτέων 2 ψηφιακές υπηρεσίες 9 ος Παραλαβή αποθετηρίου παραδοτέων 3 Τεκμηρίωση εισαγωγή 14 ος Παραλαβή μεταδεδομένων παραδοτέων 4 Αρχικός έλεγχος των 4 ος Παραλαβή προδιαγραφών παραδοτέων διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων από το ΕΚΤ κατά την δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής αποθετηρίου 5 Ψηφιοποίηση ειδικών 9 ος Παραλαβή συλλογών παραδοτέων 6 9 ος Παραλαβή Συνεργατική πλατφόρμα παραδοτέων 7 Προμήθεια Εξοπλισμού» 2 ος Παραλαβή (Hardware Software) παραδοτέων 8 Ενδιάμεσος έλεγχος 13 ος Παραλαβή διαλειτουργικότητας και παραδοτέων ανοιχτών δεδομένων από το ΕΚΤ κατά την δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής % επί του συνολικού κόστους/ αμοιβής 5 15% 15% 20% 16% 10% 12% 5 εφόσον η ΑΑ επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με αμοιβή Σελίδα 60 από 68

61 αποθετηρίου 9 Τελική πιστοποίηση και 16 ος Παραλαβή μεταφόρτωση αντιγράφων παραδοτέων ασφαλείας στο ΕΚΤ 10 Προβολή δημοσιότητα 16 ος Παραλαβή παραδοτέων 11 Ανάπτυξη στοχευόμενων 12 ος Παραλαβή πολιτιστικών εφαρμογών παραδοτέων 2% 10% Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη της Ακαδημίας Αθηνών τα οποία θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων και εφαρμογών που θα υλοποιηθούν καθώς και η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εξοικείωση στις εφαρμογές και την παραμετροποίηση και χρήση των συστημάτων λογισμικού καθώς και τη βελτίωση αυτών. Προκειμένου για την αποτελεσματική και επιτυχή εκπαίδευση προτείνονται να τηρηθούν τα παρακάτω: Οι εκπαιδευτές να πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της διδασκαλίας. Να διατεθούν τεχνικά εγχειρίδια για κάθε αντικείμενο διδασκαλίας. Να γίνεται τακτική αξιολόγηση του εκπαιδευομένου προσωπικού έτσι ώστε να γίνονται διορθωτικές ενέργειες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ειδικότερα, η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής : Για τους Διαχειριστές συστήματος: Εκπαίδευση στη Διαχείριση όλων των προσφερόμενων υποσυστημάτων, διαδικασίες έναρξης και τερματισμού boot και shutdown, διαχείρισης χρηστών προσθήκη, διαγραφή, απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης - λήψη αντιγράφων ασφαλείας backup - κ.λ.π. Για τους Αναλυτές - Προγραμματιστές Παραμετροποίησης Εφαρμογών: Εκπαίδευση στην παραμετροποίηση όλων των υποσυστημάτων (modules) του αποθετηρίου. Τονίζεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η πέραν της αρχικής παραμετροποίησης του Λογισμικού να μπορεί να γίνεται αυτόνομα από τους τεχνικούς της Ακαδημίας Αθηνών χωρίς σημαντικές ή/και καθόλου παρεμβάσεις του προμηθευτή. Σελίδα 61 από 68

62 Για τους Χρήστες Βιβλιοθηκονόμους/ αρχειονόμους Εκπαίδευση στη χρήση λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου. Ο προσφέρων υποχρεούται να παρουσιάσει πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στην ομαλή διαχείριση, λειτουργία και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού αποθετηρίου. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης θα περιγράφονται στο Πλάνο Εκπαίδευσης, αρχικό σχέδιο του οποίου θα περιλαμβάνεται στην πρόταση του Ανάδοχου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στον χώρο του Ιδρύματος. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καταρτισθεί από κοινού. Οι απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να είναι οι εξής: Εκπαιδευόμενοι Ώρες κατάρτισης Διαχειριστές συστήματος (1-3 εκπαιδευόμενοι) 10 Αναλυτές Προγ/ματιστές Εφαρμογών (1-3 εκπ/νοι) 10 Χρήστες συστήματος (5-12 εκπαιδευόμενοι) 40 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης έχει προβλεφθεί και αναλυθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα διάχυσης της πληροφόρησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου. Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία των εφαρμογών του Έργου κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών (δοκιμαστική λειτουργία) και πριν την οριστική παραλαβή του έργου. Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρέχει υποστήριξη με διαθεσιμότητα, on line ή τοπικά τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένων συνεργατών του, όποτε αυτό απαιτηθεί.. Επιπλέον στο διάστημα αυτό θα διεξαχθούν οι τελικές δοκιμές των παραδοτέων και θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χρηστών. Ειδικότερα οι ενέργειες του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν: Την υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών Την εκπαίδευση χρηστών - διαχειριστών Την επίλυση προβλημάτων-υποστήριξη χρηστών Τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες Σελίδα 62 από 68

63 Τη διόρθωση / Διαχείριση λαθών Την τεκμηρίωση των εφαρμογών (εγχειρίδια των χρηστών, πηγαίος κώδικας λογισμικού) Τον έλεγχο των εφαρμογών βάσει των Σεναρίων Ελέγχου Συστήματος (acceptance tests) Τον τελικό έλεγχο του συστήματος και τελικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της επίδοσης (fine tuning). Τις βελτιώσεις των εφαρμογών Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει Σχέδιο Εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης το οποίο θα έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε: Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών και των συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισης, Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με τον επιχειρησιακό τους ρόλο, Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία των εφαρμογών του έργου. Παραδοτέα της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι: Αναφορές ποιοτικής συνεχούς λειτουργίας Εφαρμογή αξιολόγησης Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, εμφανιστούν σοβαρά κατά την κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα στους προβλεπόμενους από τους πίνακες συμμόρφωσης χρόνους. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Η αρμόδια επιτροπή μετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από τη διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της. Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της Σελίδα 63 από 68

64 τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης, εφ όσον έχουν υπάρξει αλλαγές και αναθεωρήσεις. Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης καλής λειτουργίας ως ακολούθως: Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του έργου εγγυάται την καλή λειτουργία των συστημάτων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών που ανέπτυξε. Σημείωση: Ο εξοπλισμός θα έχει από τον κατασκευαστή τρία (3) χρόνια εγγύηση. Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει τη συνέχιση της για το λογισμικό και τις εφαρμογές έναντι τιμήματος το οποίο θα συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο με τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Η παραπάνω δυνατότητα δεν αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης και δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του προκηρυσσόμενου έργου. Όσον αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης, ισχύουν οι όροι που περιγράφονται παρακάτω. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: Διασφάλιση καλής λειτουργίας του λογισμικού και των εφαρμογών. Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός τριών ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού. Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος. Αναλυτική δομή και οργάνωση του Help Desk θα πρέπει να περιληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες κατά την περίοδο της δωρεάν εγγύησης, ως ακολούθως: Προληπτική Συντήρηση Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει με την προσφορά που θα υποβάλει το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κ.λ.π.). Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από συνεργασία της Ακαδημίας Αθηνών - Προμηθευτή. Επανορθωτική Συντήρηση Η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδος θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Προμηθευτή για τη διαθεσιμότητα όπως καθορίζεται παρακάτω («Ποσοστό διαθεσιμότητας»). Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας μίας μονάδας δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 48 συνεχών ωρών από την ώρα που ο Προμηθευτής έχει συμβατική Σελίδα 64 από 68

65 υποχρέωση να ανταποκριθεί στην αίτηση επισκευής της. Μετά την πάροδο των 48 συνεχών ωρών και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια μονάδα που να λειτουργεί κανονικά. Μέσα στις 48 ώρες δεν υπολογίζονται ώρες Κυριακής και επισήμων αργιών. Η ανταπόκριση του Προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα είναι : α) Εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή - και στο διάστημα από 07:00 μέχρι 18:00 - μέσα σε 90 από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. β) Το πρωί, η ώρα, της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών. Σύνδεση με κέντρο τεχνικής / επιστημονικής υποστήριξης Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σύνδεσης on line με κέντρο τεχνικής / επιστημονικής υποστήριξης (REMOTE DIAGNOSTICS H/W-S/W) Λογιζόμενο ποσοστό διαθεσιμότητας Το λογιζόμενο ποσοστό διαθεσιμότητας υπολογίζεται με τον τύπο: Χρόνος συνεχούς λειτουργίας Χρόνος εκτός λειτουργίας + Χρόνος συνεχούς λειτουργίας Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την παράδοση της μονάδας σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Από τον χρόνο αυτό αφαιρείται διάστημα αναγκαίο για την άφιξη του μηχανικού όπως ορίζεται στην παράγραφο «επανορθωτική συντήρηση». Τέτοια αφαίρεση όμως δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μία φορά για την ίδια βλάβη. Ο υπολογισμός του χρόνου εκτός λειτουργίας και του χρόνου συνεχούς λειτουργίας γίνεται με δεδομένο ότι κάθε ημέρα έχει 24 ώρες. Μείωση διαθεσιμότητας Εάν το μηνιαίο ποσοστό διαθεσιμότητας μειωθεί κάτω του επιπέδου του 99,5% για οποιαδήποτε μονάδα, θα επέρχεται αυτόματα η έκπτωση από τη δαπάνη συντήρησης των αντίστοιχων μονάδων, ποσού που υπολογίζεται από το γινόμενο: (Μηνιαία δαπάνη συντήρησης + Μηνιαίο κόστος απόσβεσης) Χ (Ποσοστό ανεκτής διαθεσιμότητας - Ποσοστό διαθεσιμότητας χρον. περιόδου) Ως μηνιαίο κόστος απόσβεσης για την εφαρμογή του πρόστιμου αυτής, ορίζεται το πηλίκο της συνολικής δαπάνης αγοράς της αντίστοιχης μονάδας (ή ολόκληρου του συστήματος) προς τον προβλεπόμενο χρόνο ελάχιστης χρήσης (12 ώρες). Σελίδα 65 από 68

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΕΝΗ Η παρούσα βάση δεδομένων έχει ως αντικείμενο την καταγραφή των πατριδοτοπικώνεθνοτοπικών-πολιτιστικών σωματείων που εδρεύουν σ όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη Δ/νση: Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου Β. Ταγκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ9-ΕΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8636-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

5/11/ 2014 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34,

5/11/ 2014 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Επιστημονικός Τεχνικός Σύμβουλος διασφάλισης της συμβατότητας, της διαλειτουργικότητας και της αξιολόγησης / αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 07.07.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 6614 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΑΝΔΡΟΥ Χώρα Άνδρου, 84500, Άνδρος Τηλέφωνα: 22823-60224 Fax: 22820-22808 Πληροφορίες: κα. Παρλιάρου E-mail: ty@andrs.gr Άνδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5348/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5348/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-7Η9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ΑΠ ΕΞ 0185-150226 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας αυτοματοποιημένων travel itineraries»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 147.965,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: ,

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ , Τηλ: , Fax: , ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠ: 1037 Προς Την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17/01/2014 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.981/ΨΣ8706-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.981/ΨΣ8706-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα