ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΕΠΑ - Ε.Π. ΚΡΗΣΗ & ΝΗΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ Ωξονασ Προτεραιότητασ 6: «Χηφιακή ύγκλιςη και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

2 Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ... 5 Α1.Περιβάλλον του Ζργου... 5 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 5 Α1.1.1 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ... 5 Α1.1.2 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Τλοποίθςθσ... 5 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 9 Α1.1.4 υνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιών και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ A1.2 Τπάρχουςα υποδομι Α1.2.1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ Α1.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ Α1.2.3 "Οίκοσ του Επιχειρθματία" Α1.2.4 "Κζντρο Ηλεκτρονικισ Επιχειρθματικότθτασ" Α2.Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου...15 Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 κοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α3.Προςφερόμενεσ Ηλεκτρονικζσ Υπηρεςίεσ...30 Α4.Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου...36 Α4.1 Τποςφςτθμα Ηλεκτρονικισ Αγοράσ Σοπικών Προϊόντων για τθν προβολι και διάκεςθ των προϊόντων κακώσ και τθν ενδυνάμωςθ των ςυνεργιών Α4.2 Τποςφςτθμα Αρχειοκζτθςθσ και Διαχείριςθσ Φακζλου Επιχείρθςθσ Α4.3 Τποςφςτθμα online πρόςβαςθσ εγγράφων Α4.4 Τποςφςτθμα Ψθφιακών Τπθρεςιών Επιχειρθματικισ Τποςτιριξθσ των μελών του Επιμελθτθρίου Α4.5 Τποςφςτθμα υποςτιριξθσ των τουριςτικών επιχειριςεων του νομοφ Α4.6 Τποςφςτθμα δθμιουργίασ επιχειρθματικών profile για επιχειριςεισ - μζλθ του Επιμελθτθρίου Τποςφςτθμα Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν για επιχειριςεισ μζλθ του Επιμελθτθρίου Α4.8 Τποςφςτθμα δθμιουργίασ θλεκτρονικών εκκζςεων για τισ επιχειριςεισ μζλθ Α4.9 Τποςφςτθμα Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Ολοκλθρωμζνθσ Πφλθσ Α4.10 Άδειεσ Λογιςμικοφ Α Λογιςμικό Ψθφιοποίθςθσ Α Λογιςμικό Document Management Α Λογιςμικό Workflow Management Α Λογιςμικό Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου Α4.11 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α Εξυπθρετθτζσ Α Infokiosks εςωτερικοφ χώρου για τθν εξυπθρζτθςθ των μελών και επιςκεπτών

3 Α Εξοπλιςμόσ Ψθφιοποίθςθσ Α4.12 Λειτουργικι Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ Α Γενικζσ Αρχζσ Αρχιτεκτονικισ Α Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database Server Α Δεφτερο Επίπεδο (Second Tier) Application Server Α Σρίτο Επίπεδο (Third Tier) Client Α Thread Models Α Χριςθ Πολυςτρωματικών Αρχιτεκτονικών Α υμβατότθτα και Ομαλι Ολοκλιρωςθ Α Διακεςιμότθτα Α Κλιμάκωςθ και Επεκταςιμότθτα Α Διαςυνδεςιμότθτα Α Χρθςτικότθτα Α4.13 Προδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιών Α4.14 Αςφάλεια Α4.15 Διαλειτουργικότθτα Α4.16 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ υςτιματοσ Α4.17 Απαιτιςεισ Προςβαςιμότθτασ Α4.18 Φάςεισ Τλοποίθςθσ Ζργου και Παραδοτζα Α Ανάλυςθ υφιςτάμενου επιχειρθςιακοφ μοντζλου και ςχεδιαςμόσ νζων διαδικαςιών λειτουργικοφ και διοικθτικοφ επιπζδου Α Μελζτθ εφαρμογισ - ανάλυςθ απαιτιςεων Α Προμικεια εξοπλιςμοφ και ζτοιμων αδειών λογιςμικοφ και υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ και εγκατάςταςθσ Α Ανάπτυξθ εφαρμογών και υποςυςτθμάτων Τπθρεςίεσ Ψθφιοποίθςθσ και Μετάπτωςθ Δεδομζνων Α Ολοκλιρωςθ υποςυςτθμάτων, δθμιουργία κεντρικοφ κόμβου εξυπθρζτθςθσ και πιλοτικι λειτουργία Α Εκπαίδευςθ χρθςτών και διαχειριςτών Παραγωγικι Λειτουργία Α Δράςεισ Δθμοςιότθτασ & Προβολισ του ζργου Α4.19 Χρονοδιάγραμμα Α4.20 Παραδοτζα Προτεινόμενθσ Πράξθσ Α5.Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Υπηρεςιών...92 Α5.1 Τπθρεςίεσ μετάφραςθσ κειμζνων για τον διαδικτυακό κόμβο ςε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά Α5.2 Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α5.3 Τπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α5.4 Πιλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Παραγωγικισ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ Α6.Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Υλοποίηςησ Ζργου...95 Α6.1 Μζκοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίθςθσ και Τποςτιριξθσ Α6.2 χιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α6.3 χζδιο και φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Α6.4 χζδιο και φςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α6.5 ενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου 97 3

4 υνοπτικϊ ςτοιχεύα Ϊργου Σο ϋργο περιλαμβϊνει τα ακόλουθα υποςυςτόματα: Α. Ανϊπτυξη Ηλεκτρονικόσ Αγορϊσ Σοπικών Προώόντων για την προβολό και διϊθεςη των προώόντων καθώσ και την ενδυνϊμωςη των ςυνεργιών Β. Τποςύςτημα Αρχειοθϋτηςησ Υακϋλου Επιχεύρηςησ και υπηρεςύεσ ψηφιοπούηςησ αρχεύων των μελών του Επιμελητηρύου Γ. Χηφιακϋσ Τπηρεςύεσ Επιχειρηματικόσ Τποςτόριξησ Δ. Τποςύςτημα υποςτόριξησ των τουριςτικών επιχειρόςεων του νομού Ε. Τποςύςτημα δημιουργύασ επιχειρηματικών profile για επιχειρόςεισ μϋλη του Επιμελητηρύου Σ. Τποςύςτημα Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν για επιχειρόςεισ - μϋλη του Επιμελητηρύου Ζ. Τποςύςτημα δημιουργύασ ηλεκτρονικών εκθϋςεων για τισ επιχειρόςεισ μϋλη Η. Τποςύςτημα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου Ολοκληρωμϋνησ Πύλησ Θ. Προμόθεια και εγκατϊςταςη εξοπλιςμού και λογιςμικού Σο ςυνολικό ςύςτημα (πλατφόρμα) θα διαθϋτει τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ τα οπούα εύναι απαραύτητα για την ανϊπτυξη εφαρμογών που απαιτούν δυναμικϊ μεταβαλλόμενο περιεχόμενο: α) Διαχεύριςη δεδομϋνων β) Προςπϋλαςη ςε βϊςεισ δεδομϋνων γ) Αςφϊλεια ςτη μετϊδοςη και αποθόκευςη τησ πληροφορύασ δ) Ανϊλυςη Δεδομϋνων ε) Επικοινωνύα με ϊλλεσ Πηγϋσ / Βϊςεισ Δεδομϋνων. το αντικεύμενο του ϋργου θα περιλαμβϊνονται: α) η προμόθεια, εγκατϊςταςη, και θϋςη ςε λειτουργύα των προςφερόμενων εφαρμογών β) η παραμετροπούηςη του ςυςτόματοσ και η ολοκλόρωςη (integration) με υποςτηρικτικϊ εργαλεύα και υφιςτϊμενα πληροφοριακϊ ςυςτόματα του επιχειρηςιακού περιβϊλλοντοσ του Επιμελητηρύου. γ) Η υποςτόριξη τησ πιλοτικόσ του λειτουργύασ για δεδομϋνο χρονικό διϊςτημα μετϊ την ολοκλόρωςη των παραπϊνω ςταδύων δ) η εκπαύδευςη των χρηςτών ςτην διαχεύριςη και χρόςη του εξοπλιςμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν ε) η παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών για την υποςτόριξη τησ μετϊβαςησ του Επιμελητηρύου ςτο νϋο, προτεινόμενο μοντϋλο επιχειρηςιακόσ λειτουργύασ. Μϋςα από τισ υπηρεςύεσ που θα προςφϋρει το ϋργο πετυχαύνεται: ο εκςυγχρονιςμόσ θεςμών και φορϋων που ϊπτονται τησ λειτουργύασ του επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ η ενύςχυςη δομών ςτόριξησ τησ επιχειρηματικότητασ, με ςτόχο την παροχό ϋγκυρων και αποτελεςματικών υπηρεςιών προσ τον επιχειρηματύα. 4

5 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβϊλλον του Ϊργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου του Ϊργου Εμπλεκόμενο ςτο ϋργο εύναι μόνο το ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ. Α1.1.1 υνοπτική παρουςίαςη Υορέα Λειτουργίασ Υορϋασ Λειτουργύασ εύναι το ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ. Διεύθυνςη: Γρηγορύου Λαμπρϊκη 8, Σ.Κ , Ρόδοσ Σηλ Υαξ: URL: Πρόεδροσ: Ιωϊννησ Πϊππου Αριθμόσ μελών: Διοικητικό υμβούλιο: 61 μϋλη - Διοικητικό Επιτροπό: 5 μϋλη Σμόματα: Εμπορικό, Μεταποιητικό, Σουριςτικό, Επαγγελματικό Α1.1.2 υνοπτική παρουςίαςη Υορέα Τλοποίηςησ Σο Επιμελητόριο Δωδεκανόςου ιδρύθηκε την 30η Ιουνύου 1949 (Υ.Ε.Κ. 142/Α/ ) ωσ «Κεντρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητόριο Δωδεκανόςου Ε.Β.Ε.Δ.», ςε μύα προςπϊθεια τησ Ελληνικόσ Πολιτεύασ για εναρμόνιςη του Κανονιςτικού Δικαύου ςτην περιοχό των Δωδεκανόςων που εύχαν επιςόμωσ προςαρτηθεύ ϋνα χρόνο νωρύτερα ( ). Σο Επιμελητόριο Δωδεκανόςου διατόρηςε την αυτόνομη δρϊςη του μϋχρι την 12η Απριλύου 1988 όταν και ςυγχωνεύθηκε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητόριο Καλύμνου και Κω Ε.Β.Ε.Κ.Κ. (Υ.Ε.Κ. 67/ Π.Δ. 153). Σϋλοσ με απόφαςη τησ Νομϊρχη Δωδεκανόςου ( ) ιδρύθηκαν παραρτόματα ςτην Κϊλυμνο και την Κω. Από το 2007 το Επιμελητόριο Δωδεκανόςου διαθϋτει πιςτοποιητικό ISO 9001:2000 για τισ διαδικαςύεσ που απαρτύζουν τη λειτουργύα του και από το 2009 Πιςτοποιητικό Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ. Οι Τπηρεςύεσ του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου (Π.Δ. 153/1988, ΥΕΚ 67 Α), διαρθρώνονται ςε επύπεδο Διεύθυνςησ, η οπούα ςυγκροτεύται ωσ εξόσ: α. Σμόμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμϊτων 5

6 β. Σμόμα Διοικητικού - Οικονομικού γ. - Σμόμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών. Οι αρμοδιότητεσ τησ Διεύθυνςησ ανϊγονται ςτα παρακϊτω θϋματα τα οπούα κατανϋμονται μεταξύ των Σμημϊτων, ωσ εξόσ: α.- Σμόμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμϊτων την αρμοδιότητα του Σμόματοσ Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμϊτων, ανόκουν: - Η μελϋτη κϊθε θϋματοσ που αφορούν την βιομηχανύα, το εμπόριο, την βιοτεχνύα και τα επαγγϋλματα για την ενϊςκηςη του γνωμοδοτικού ϋργου του Επιμελητηρύου. - Η παρακολούθηςη κϊθε θϋματοσ που αναφϋρεται ςτο ειςαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο τησ χώρασ, καθώσ και ςτη βιομηχανύα τησ περιφϋρειασ του Επιμελητηρύου, η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων μελών επύ των εκϊςτοτε ιςχυουςών διατϊξεων και η ειςόγηςη ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ για τα παραπϊνω θϋματα. - Η ςτατιςτικό παρακολούθηςη τησ εμπορικόσ και βιομηχανικόσ κύνηςησ, η ςυγκϋντρωςη και μελϋτη όλων των ςτατιςτικών ςτοιχεύων των εκδιδομϋνων από όλεσ τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ, καθώσ και η δημοςύευςη των ςτοιχεύων αυτών και των ποριςμϊτων τησ μελϋτησ ςτο μηνιαύο Δελτύο του Επιμελητηρύου. - Η ϋρευνα τησ αγορϊσ και η μελϋτη των προβλημϊτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και την βιομηχανύα. - Η μελϋτη, η αντιμετώπιςη και παρακολούθηςη κϊθε θϋματοσ που αφορϊ τα επαγγϋλματα και τισ βιοτεχνύεσ τησ περιφϋρειασ του Επιμελητηρύου και η εφαρμογό των ςχετικών διατϊξεων νόμων και κανονιςτικών γενικϊ πρϊξεων, καθώσ και η ενημϋρωςη των μελών του Επιμελητηρύου επύ των εκϊςτοτε ιςχυόντων. - Η κατϊρτιςη προγρϊμματοσ επύ τησ πορεύασ και τησ δραςτηριότητασ του Επιμελητηρύου ωσ ςυμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργϊνου τησ πολιτεύασ και ωσ φορϋα ανϊπτυξησ και προαγωγόσ των επαγγελμϊτων και τησ βιοτεχνύασ του εμπορύου και τησ βιομηχανύασ. 6

7 - Η μελϋτη και η πρόταςη μϋτρων για την απλούςτευςη των διαδικαςιών μϋςα ςτο Επιμελητόριο για την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ και την ταχύτερη εξυπηρϋτηςη των ςυναλλαςςομϋνων. - Η επιμϋλεια τησ προπαραςκευόσ για ςυμμετοχό του Επιμελητηρύου ςε ςυνϋδρια εςωτερικού και εξωτερικού, καθώσ και ςε εμπορικϋσ αποςτολϋσ. - Η οργϊνωςη εκθεςιακών εκδηλώςεων ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό ςε ςυνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ Κρατικϋσ Τπηρεςύεσ. - Η καταγραφό των επιτοπύων εμπορικών ςυνηθειών και εμπορικών εθύμων. - Η τόρηςη ευρετηρύου των εκϊςτοτε υφιςταμϋνων ωματεύων - Ενώςεων, Ομοςπονδιών, υνεταιριςμών, κ.λπ. - Η επιμϋλεια τησ ςύνταξησ ϋκδοςησ και διεκπεραύωςησ του μηνιαύου Δελτύου του Επιμελητηρύου. β. - Σμόμα Διοικητικού - Οικονομικού την αρμοδιότητα του Σμόματοσ Διοικητικού - Οικονομικού, ανόκουν: - Ο χειριςμόσ όλων των θεμϊτων υπηρεςιακόσ κατϊςταςησ του προςωπικού. - Η επεξεργαςύα ςτοιχεύων για την αριθμητικό ςύνθεςη και τισ αριθμητικϋσ μεταβολϋσ του προςωπικού. - Η μϋριμνα για την εφαρμογό προγραμμϊτων εκπαύδευςησ προςωπικού ςτο εςωτερικό και εξωτερικό ςτα πλαύςια τησ ιςχύουςασ κϊθε φορϊ ςχετικόσ νομοθεςύασ. - Η μϋριμνα για την διακρύβωςη των αναγκών εκπαύδευςησ του προςωπικού. υλικό. - Η μϋριμνα για την διατόρηςη και λειτουργύα τησ βιβλιοθόκησ και τον εμπλουτιςμό τησ με ϋντυπο - Η διακύνηςη τησ αλληλογραφύασ, δακτυλογρϊφηςη, αναπαραγωγό εγγρϊφων και εντύπων, διεκπεραύωςη και τόρηςη του Γενικού Πρωτοκόλλου των ειςερχομϋνων και εξερχομϋνων εγγρϊφων. 7

8 - Η μϋριμνα για την βεβαύωςη του γνόςιου τησ υπογραφόσ του προςωπικού και των πολιτών, τησ ακρύβειασ αντιγρϊφων ό φωτογρϊφων ό φωτοτυπιών εγγρϊφων ό δικαιολογητικών ύςτερα από την αντιπαραβολό τουσ με το επιδεικνυόμενο ςχετικό πρωτότυπο ό ακριβϋσ αντύγραφο. - Η μϋριμνα για την παραλαβό από το Εθνικό Συπογραφεύο των φύλλων τησ Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ ό ϊλλων εντύπων και διανομό τουσ ςτα αρμόδια γραφεύα. - Η μϋριμνα για την λειτουργύα του τηλεφωνικού κϋντρου, τηλετύπων, και λοιπών μϋςων επικοινωνύασ. - Η μϋριμνα για την τόρηςη των Πρακτικών τησ Διοικητικόσ Επιτροπόσ και του Διοικητικού υμβουλύου του Επιμελητηρύου. - Η μϋριμνα για την κατϊρτιςη και τροποπούηςη του προώπολογιςμού του Επιμελητηρύου. - Η διαχεύριςη κϊθε δαπϊνησ καθώσ και η εκκαθϊριςη αποδοχών και γενικϊ αποζημιώςεων προςωπικού. - Η μϋριμνα για την εύςπραξη κϊθε εςόδου. - Η μϋριμνα για την προμόθεια κϊθε μηχανόματοσ, υλικού, εφοδύου ό ϊλλου περιουςιακού ςτοιχεύου, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. - Η μϋριμνα για την φύλαξη και καθαριςμό τησ Τπηρεςύασ. - Η μϋριμνα για την ςτϋγαςη τησ Τπηρεςύασ. - Η μϋριμνα για την εκτϋλεςη εργαςιών (τυπογραφικών, επιςκευόσ και ςυντόρηςησ κτιρύων, εγκαταςτϊςεων και μηχανημϊτων, κ.λπ.). - Η μϋριμνα για την εκπούηςη κϊθε περιουςιακού ςτοιχεύου. - Η μϋριμνα για την διαχεύριςη υλικού τησ Τπηρεςύασ. γ. - Σμόμα Μητρώου - Μηχανογραφικών εφαρμογών την αρμοδιότητα του Σμόματοσ Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών, ανόκουν: 8

9 - Η τόρηςη των μητρώων των μελών του Επιμελητηρύου, η ςυνεχόσ ενημϋρωςό του, καθώσ και η ϋκδοςη ςχετικών πιςτοποιητικών. - Η ςύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανϊδειξη τησ Διοικόςεωσ του Επιμελητηρύου και κϊθε ςχετικό εργαςύα με τισ εκλογϋσ. - Η παραλαβό και ϋλεγχοσ δικαιολογητικών για την ϋκδοςη ϊδειασ παραγωγού Αςφαλύςεων, Μεςιτών Αςφαλύςεων, Αςφαλιςτικών Πρακτόρων, Αςφαλιςτικών υμβούλων και υντονιςτών Αςφαλιςτικών υμβούλων, καθώσ και η τόρηςη Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επύδοςη αδειών Μεςιτών Αςτικών υμβϊςεων και τόρηςη Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβό και ϋλεγχοσ δικαιολογητικών για την εγγραφό ςτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων. - Κϊθε ενϋργεια για την εφαρμογό του Νόμου περύ Εμπορικών Αντιπροςώπων. - Η ϋκδοςη πιςτοποιητικών προελεύςεωσ και βεβαιώςεων τιμών. - Η διενϋργεια διαιτηςιών, πραγματογνωμοςυνών, δειγματοληψιών και επύλυςησ εμπορικών διαφορών, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. - Η θεώρηςη του ομούου και γνόςιου τησ υπογραφόσ των μελών του Επιμελητηρύου. - Η πλόρησ κϊλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Σμημϊτων τησ Τπηρεςύασ από πλευρϊσ ανϊλυςησ, ςχεδύαςησ, προγραμματιςμού, τεκμηρύωςησ, υλοπούηςησ των εφαρμογών του και ςύνταξησ Ειδικών Σεχνικών Μελετών και Μελετών κοπιμότητασ. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπέσ (Διακυβέρνηςη του Έργου) Τπεύθυνοσ Ϊργου εύναι o Παπαδημότρησ Ιωϊννησ, Διευθυντόσ του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου. Θα ςυςταθεύ τριμελόσ Επιτροπό Παρακολούθηςησ Παραλαβόσ (ΕΠΠE) του ϋργου απαρτιζόμενη από εξειδικευμϋνουσ υπηρεςιακούσ παρϊγοντεσ του Επιμελητηρύου. Σόςο ο διαγωνιςμόσ όςο και οι παραλαβϋσ θα διενεργηθούν από επιτροπϋσ του Επιμελητηρύου όπωσ προβλϋπει η κεύμενη νομοθεςύα. Η Διοικητικό Επιτροπό του Επιμελητηρύου θα λϊβει τισ τελικϋσ αποφϊςεισ κατακύρωςησ του διαγωνιςμού και θα εγκρύνει τισ τμηματικϋσ και την τελικό πληρωμό του Αναδόχου. Σϋλοσ θα εγκρύνει τα πρακτικϊ των τυχόν προςωρινών, παραλαβών και τησ οριςτικόσ παραλαβόσ του Ϊργου. 9

10 Α1.1.4 υνοπτική περιγραφή των υπηρεςιών και τησ λειτουργίασ του Υορέα Λειτουργίασ ύμφωνα με την παραγρ. 2, του ϊρθρου 1, του Ν. 2081/1992 όπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ.2 ϊρθρ.19 Ν.3419/2005, ΥΕΚ Α 297/ ςκοπόσ των Επιμελητηρύων, μϋςα ςτα όρια τησ περιφϋρειϊσ τουσ, εύναι: η προςταςύα και η ανϊπτυξη του εμπορύου, τησ βιομηχανύασ, τησ βιοτεχνύασ, των επαγγελμϊτων, του τομϋα παροχόσ υπηρεςιών και των εξαγωγών, ςύμφωνα με τα ςυμφϋροντα και τουσ ςτόχουσ τησ εθνικόσ οικονομύασ, για την ανϊπτυξη και την πρόοδο αυτόσ. Η παροχό προσ την Πολιτεύα γνωμοδοτικών ειςηγόςεων για κϊθε οικονομικό θϋμα, περιλαμβανομϋνων και των ςχετικών νομοςχεδύων, με γνώμονα πϊντοτε την οικονομικό ανϊπτυξη τησ περιφϋρειϊσ τουσ και την εξυπηρϋτηςη του γενικότερου ςυμφϋροντοσ τησ εθνικόσ οικονομύασ. Η παροχό ςτα μϋλη τουσ και ςε κϊθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών ειςηγόςεων και πληροφοριών για κϊθε οικονομικό θϋμα." Σο Επιμελητόριο Δωδεκανόςου εύναι ςτη διαδικαςύα αναδιϊρθρωςησ τησ ςτρατηγικόσ του για την νϋα χιλιετύα. τόχοσ μασ εύναι να προςαρμοςθούμε ςτο νϋο κοινωνικο- οικονομικό περιβϊλλον, όπου απαιτεύται αλλαγό νοοτροπύασ ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ, με γνώμονα την αποτελεςματικότητα και το παραγόμενο ϋργο, αλλϊ και την ςυνολικό εξυπηρϋτηςη του πολύτη, που ςτην προκειμϋνη περύπτωςη εύναι ο επιχειρηματύασ-μϋλοσ μασ. A1.2 Τπϊρχουςα υποδομό Α1.2.1 ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΗ Οι υπηρεςύεσ που παρϋχει το Επιμελητόριο ςτα μϋλη του βαςύζονται πλϋον ς ϋνα πληροφοριακό ςύςτημα μηχανοργϊνωςησ (hardware και software) που ςχεδιϊςτηκε εξ ολοκλόρου για τισ ανϊγκεσ του. Για την Διαχεύριςη μητρώων & την Οικονομικό Διαχεύριςη χρηςιμοποιούνται οι αντύςτοιχεσ πλατφόρμεσ τησ UNISYSTEMS. Διαχεύριςη Μητρώων Σο υποςύςτημα διαχεύριςησ μητρώων καλύπτει τα παρακϊτω θϋματα: o Γενικό Μητρώο: Γενικϊ ςτοιχεύα, Μϋλη Επιχειρόςεων, υνδρομϋσ, Επαγγϋλματα 10

11 o Δραςτηριότητεσ, Προώόντα, Διευθύνςεισ, Εξοπλιςμόσ, Ιςολογιςμού, Ιςτορικό Επιχεύρηςησ, o Ειδικϊ Μητρώα: Εξαγωγεύσ, Αντιπρόςωποι - Αντιπροςωπευόμενοι Ούκοι, Αργυροχρυςοχόοι, o Μεςύτεσ Αςτικών υμβϊςεων, Αςφαλιςτϋσ, (υντονιςτϋσ, ύμβουλοι, Δόκιμοι Αςφαλιςτικού o ύμβουλοι κτλ), επιχειρόςεισ Οπτικοακουςτικών Μϋςων κτλ. o Αρχεύο Προεγγραφών o Αρχεύο Μελών o Πλόρεσ ςύνολο πιςτοποιητικών και βεβαιώςεων o Πλόρεσ ςύνολο καταςτϊςεων και ςτατιςτικών o Βοηθητικϋσ Εφαρμογϋσ: Επαγγϋλματα δραςτηριότητεσ, Προώόντα, ΔΟΤ, Νομικϋσ Μορφϋσ, o Φώρεσ, Κωδικοποιόςεισ Επαγγελμϊτων Προώόντων Οικονομικό Διαχεύριςη Τφύςταται πλόρεσ ςύςτημα οικονομικόσ διαχεύριςησ, βαςιςμϋνο ςτο δημόςιο λογιςτικό το οπούο εφαρμόζει τισ αρχϋσ τησ διπλογραφικόσ μεθόδου λογιςτικόσ, όπωσ προβλϋπεται από το ςχετικό Π.Δ. για τα Ν.Π.Δ.Δ. Λειτουργεύ για παρϊλληλεσ χρόςεισ και καλύπτει τα παρακϊτω θϋματα: - Προώπολογιςμόσ: ύνταξη, Διαχεύριςη, Λογιςτικό χϋδιο - Διαχεύριςη Γενικόσ Λογιςτικόσ (Κλαδικό Λογιςτικό χϋδιο Ν.Π.Δ.Δ., βιβλύα λογιςτικόσ, καταχώρηςη κινόςεων) - Διαχεύριςη Παγύων -Ϊςοδα: Αποδεύξεισ, υνδρομϋσ, Διακανονιςμού, αυτόματη διαςύνδεςη με διπλογραφικό ςύςτημα λογιςτηρύου - Ϊξοδα: Σιμολόγια, Εντϊλματα, Απόδοςη Κρατόςεων, υμψηφιςμού, Καρνϋ Επιταγών, Καρτϋλα Προμηθευτών Δικαιούχων, αυτόματη διαςύνδεςη με διπλογραφικό ςύςτημα λογιςτηρύου - Βιβλύα Λογιςτηρύου: Ημερολόγια, Εςόδων Εξόδων, Καθολικϊ (γενικό, αναλυτικϊ), Ιςοζύγια (κατϊςταςη ςυμφωνύασ), Προώπολογιςμόσ, Απολογιςμόσ, Ιςολογιςμόσ, ςυγκεντρωτικό κατϊςταςη προμηθευτών κτλ Πρωτόκολλο Για την διαδικαςύα πρωτοκόλληςησ χρηςιμοποιεύται το ςύςτημα Πϊπυροσ Millennium III. Ϊνασ από τουσ ςτόχουσ του ςυςτόματοσ, ο οπούοσ πρόκειται να υλοποιηθεύ ςτο ϊμεςο μϋλλον, εύναι και η δυνατότητα διαχεύριςησ, επεξεργαςύασ και εναλλακτικόσ παρουςύαςησ των ςτοιχεύων του μητρώου του ΕΒΕΔ ςε ςυνδυαςμό με την θϋςη και την κατανομό ςτο χώρο, καθώσ και η παρουςύαςη των ςτοιχεύων ανϊ περιοχό (νομό, δόμο, περιοχό ό οδό) μϋςω διαφόρων εποπτικών μϋςων που ταιριϊζουν ςτην κϊθε περύςταςη όπωσ χϊρτεσ ό οθόνεσ. Σο ϋργο θα υλοποιηθεύ ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνο περιβϊλλον γεωγραφικού ςυςτόματοσ πληροφοριών. 11

12 Η χρόςη τησ ςυγκεκριμϋνησ εφαρμογόσ μπορεύ να ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτην ανϊλυςη και τεκμηρύωςη λύςεων και προτϊςεων που αφορούν ςε θϋματα όπωσ: Παρακολούθηςη τϊςεων αγορϊσ Δημιουργύα νϋων επιχειρόςεων ςε περιοχϋσ που πληρούν ςυγκεκριμϋνουσ όρουσ ό προώποθϋςεισ Κατανομό ομοειδών δραςτηριοτότων ςτο χώρο Απαςχόληςη προςωπικού ανϊ περιοχό ενδιαφϋροντοσ Οικονομικϊ αποτελϋςματα επιχειρόςεων ανϊ εύδοσ, περιοχό ό ςυνολικϊ Πληροφόρηςη υποςτόριξη επενδυτών ό ΜΜΕ Α1.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ Ϊνασ βαςικόσ λοιπόν ςτόχοσ του Οικονομικού Παρατηρητηρύου εύναι η κατϊρτιςη του νϋου αναπτυξιακού μοντϋλου τησ Δωδεκανόςου. Σο Οικονομικό Παρατηρητόριο θα εύναι μύα ειδικϊ οργανωμϋνη υπηρεςύα, ςτελεχωμϋνη με κατϊλληλο προςωπικό, η οπούα θα ϋχει την ευθύνη ςύνταξησ των μελετών και εκθϋςεων ςχετικϊ με την πορεύα και την ανϊπτυξη τησ τοπικόσ οικονομύασ με ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη τησ επιχειρηματικότητασ. Η υπηρεςύα αυτό θα διαθϋτει ςύγχρονο εξοπλιςμό και θα αναπτύξει ςχϋςεισ με ςημαντικϊ ερευνητικϊ κϋντρα ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό. Σο Οικονομικό Παρατηρητόριο ςκοπεύει να αναπτύξει μύα πλόρη βϊςη ςτατιςτικών πληροφοριών, να ςυγκεντρώςει όλεσ τισ ςτατιςτικϋσ που αφορούν την Δωδεκϊνηςο και να δημιουργόςει τοπικούσ λογαριαςμούσ κατϊλληλουσ να παρακολουθόςουν την περιφερειακό μεγϋθυνςη. Ενώ μϋχρι τώρα ϋχουν αναπτυχθεύ οι λογαριαςμού ςε εθνικό επύπεδο, δεν ϋχουν αναπτυχθεύ όμωσ ςε περιφερειακό, με ςυνϋπεια να μην εύναι δυνατό η αντικειμενικό διερεύνηςη τησ τοπικόσ οικονομύασ. Ανϊμεςα ςτισ δραςτηριότητεσ του Οικονομικού Παρατηρητηρύου θα εύναι: να οργανώςει μύα οικονομικό βιβλιοθόκη για τον νομό μασ. να εντοπύςει ςυγκεκριμϋνα επενδυτικϊ ςχϋδια τα οπούα θα μπορούν να υλοποιηθούν. να προϊγει προμελϋτεσ ςκοπιμότητασ για ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ ανϊ κλϊδο και νηςύ, αλλϊ και για επενδυτικϊ ςχϋδια που ενεργοποιούν την τοπικό αποταμύευςη. να διερευνηθεύ ο βαθμόσ ςυμμετοχόσ των ντόπιων παραγωγικών ςυντελεςτών ςτην δημιουργύα του προώόντοσ με την χρόςη του πύνακα ειςροών/εκροών. να διερευνηθεύ κλαδικϊ αλλϊ και γεωγραφικϊ το πρόβλημα του υπερεπαγγελματιςμού. 12

13 Α1.2.3 "Οίκοσ του Επιχειρηματία" Ο "Ούκοσ του Επιχειρηματύα" εύναι μύα υποςτηρικτικό υποδομό για τισ μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ. Η φιλοςοφύα του ϋγκειται ςτο ότι ο επιχειρηματύασ θα ϋχει ςτην διϊθεςό του υπηρεςύεσ από την ϋναρξη τησ δραςτηριότητϊσ του και ςε όλα τα ςτϊδια ανϊπτυξησ τησ επιχεύρηςησ. Ο "Ούκοσ του Επιχειρηματύα" παρϋχει ϋνα ολοκληρωμϋνο φϊςμα υπηρεςιών και η λειτουργύα του θα ςτηρύζεται ςε τρεισ ϊξονεσ : 1. Εξατομικευμϋνη πληροφόρηςη του επιχειρηματύα προςαρμοςμϋνη ςτισ ανϊγκεσ του Διαθϋτοντασ ςύγχρονα μϋςα (ιςτοςελύδεσ ςτο διαδύκτυο (Internet), πρόςβαςη ςε Σρϊπεζεσ πληροφοριών ςε παγκόςμιο επύπεδο), ο επιχειρηματύασ θα ϋχει μύα μόνιμη πηγό ϊντληςησ πληροφοριών για τη ςτρατηγικό ανϊπτυξησ τησ επιχεύρηςόσ του. Θα ϋχει ςτη διϊθεςό του την κατϊλληλη και ποιοτικό πληροφόρηςη για θϋματα που τον απαςχολούν από τη δημιουργύα τησ επιχεύρηςησ και κατϊ τη διϊρκεια τησ επιχειρηματικόσ του δραςτηριότητασ. 2. Κατϊρτιςη ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ Επαγγελματικό κατϊρτιςη προςαρμοςμϋνη ςτισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων τόςο των επιχειρηματιών όςο και του ανθρωπύνου δυναμικού ςτισ νϋεσ απαιτόςεισ, δεξιότητεσ του τομϋα τουσ. Προώθηςη τησ τηλε-κατϊρτιςησ για την κϊλυψη των αναγκών ςτα νηςιϊ. 3. Σεχνικό υποςτόριξη του επιχειρηματύα και των κλαδικών επαγγελματικών ςυλλόγων Προβολό και προώθηςη επιχειρόςεων Δημιουργύα τησ επιχεύρηςησ Προώθηςη τησ επιχειρηματικόσ ςυνεργαςύασ Φρηματοδότηςη Επιχειρηματικό ςχϋδιο για τη ςτρατηγικό ανϊπτυξη Βαςικϋσ υπηρεςύεσ του Ούκου του Επιχειρηματύα Κϋντρο υποδοχόσ και διατυπώςεων και διεκπεραύωςησ για Ϊλληνεσ και ξϋνουσ επενδυτϋσ υιοθετώντασ την φιλοςοφύα του One Stop Shop. Κϋντρο Διεθνούσ Εμπορύου: Προώθηςη Ηλεκτρονικού Εμπορύου Υορολογικό Νομικό ενημϋρωςη Προώθηςη τησ τηλε-εργαςύασ Σεχνικό υποςτόριξη για τη δημιουργύα επιχειρόςεων Σεχνικό υποςτόριξη ςτο εμπόριο Βοόθεια τεχνικό για τη δημιουργύα βιωςιμότητασ του εμπορικού καταςτόματοσ ύλληψη και διοργϊνωςη εκδηλώςεων ςε ςυνεργαςύα με κλαδικούσ ςυλλόγουσ και φορεύσ 13

14 Σεχνικό υποςτόριξη ςτον Σουριςμό Σεχνικό υποςτόριξη για τη διεθνοπούηςη τησ επιχεύρηςησ Σεχνικό υποςτόριξη ςτη Βιοτεχνύα Σεχνικό υποςτόριξη ςε θϋματα ανθρώπινου δυναμικού: o Κύνητρα για την πρόςληψη o Ανεύρεςη προςωπικού o υνεχόσ επαγγελματικό κατϊρτιςη Ο Ούκοσ του Επιχειρηματύα, ωσ υποςτηρικτικό δομό των επιχειρόςεων, θα ϋχει την ευελιξύα να υιοθετεύ και να ενςωματώνει καινοτομικϊ προώόντα από ϊλλουσ αντύςτοιχουσ φορεύσ ςε παγκόςμια κλύμακα, που δραςτηριοποιούνται ςτον τομϋα παροχόσ υπηρεςιών ςτον επιχειρηματύα. Σο ςύνολο των παρεχομϋνων υπηρεςιών από τον "Ούκο του Επιχειρηματύα" ςυμβϊλλει ςτην βελτύωςη του επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ με την καταπολϋμηςη τησ γραφειοκρατύασ (ςυνολικό διεκπεραύωςη γραφειοκρατικών διαδικαςιών). Επύςησ, προϊγει μια νϋα κουλτούρα του «επιχειρεύν» ς ϋνα διεθνϋσ μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβϊλλον, αξιοποιώντασ τα εργαλεύα τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ. Αυτό ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα για την περιοχό μασ που την χαρακτηρύζει η πολυδιϊςπαςη και η γεωγραφικό απομόνωςη, που επηρεϊζουν αρνητικϊ την ανϊληψη επιχειρηματικόσ δρϊςησ αλλϊ και την βιωςιμότητα των υφιςταμϋνων επιχειρόςεων. Με την δημιουργύα του Ούκου του Επιχειρηματύα παρϋχεται η δυνατότητα πρόςβαςησ των επιχειρόςεων ςτισ υπηρεςύεσ του, ςε όποιο νηςύ και αν βρύςκονται. Α1.2.4 "Κέντρο Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ" Σο «Κϋντρο Ηλεκτρονικόσ Επιχειρηματικότητασ» ςτοχεύει να αναπτύξει ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ για το Επιμελητόριο Δωδεκανόςου με ςτόχο: Ση χρόςη των νϋων τεχνολογιών για παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών προσ τα μϋλη του, με τη ςωςτό εκμετϊλλευςη των πλεονεκτημϊτων που απορρϋουν από αυτϋσ, Σην ταχύτερη και εγκυρότερη ενημϋρωςη των επιχειρόςεων-μελών του τόςο ςε τοπικό όςο και εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο για θϋματα επιχειρηματικού και γενικότερου ενδιαφϋροντοσ, Σην καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρϋτηςη των επιχειρόςεων-μελών, όςον αφορϊ τισ ςυναλλαγϋσ τουσ με το Επιμελητόριο, Σην παροχό υπηρεςιών για την προώθηςη των προώόντων και υπηρεςιών των επιχειρόςεων-μελών του με απώτερο ςτόχο την βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητϊσ τουσ και την τόνωςη τησ επιχειρηματικότητασ μϋςα από τη ςύναψη εμπορικών ςυνεργαςιών. 14

15 Α2.Αντικεύμενο, ςτόχοι και κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ του Ϊργου Α2.1 Αντικεύμενο του Ϊργου Σο ϋργο περιλαμβϊνει τα ακόλουθα υποςυςτόματα: Α. Ανϊπτυξη Ηλεκτρονικόσ Αγορϊσ Σοπικών Προώόντων για την προβολό και διϊθεςη των προώόντων καθώσ και την ενδυνϊμωςη των ςυνεργιών που θα περιλαμβϊνει: Τλοπούηςη ολοκληρωμϋνησ πληροφοριακόσ πλατφόρμασ για ελεύθερη ςυμμετοχό όλων των παραγωγών τησ περιοχόσ, όπου θα παρϋχεται ηλεκτρονικό παρουςύα των προώόντων τουσ με μορφό shops-in-a-shop. Νϋεσ ςτοχευμϋνεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ για την υποςτόριξη τησ διϊθεςησ των τοπικών προώόντων ςτουσ καταναλωτϋσ, αξιοποιώντασ τη διεθνό εμβϋλεια του διαδικτύου και τισ δυνατότητεσ που παρϋχει η τεχνολογύα για ευϋλικτουσ τύπουσ ςυναλλαγών. Ηλεκτρονικό Εκθετόριο Προώόντων (Show room): Πρόκειται για ϋνα ηλεκτρονικό εκθετόριο όπου οι επιχειρόςεισ μπορούν να παρουςιϊςουν τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ τουσ με πλόρη περιγραφό. Οι αγοραςτϋσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν το ιδιαύτερα ευϋλικτο μηχανιςμό αναζότηςησ για να εντοπύςουν το προώόν / υπηρεςύα που επιθυμούν. Τποςτόριξη τησ Σοπικόσ Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ. την ελληνικό πραγματικότητα, ϋνα προώόν πουλιϋται ςτον καταναλωτό ακριβότερα από την τιμό απόκτηςόσ του από τον παραγωγό. Αυτό το πρόςθετο κόςτοσ, εύναι το κόςτοσ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ. Μια ϊμεςη ωφϋλεια ςτην οπούα θα ςτοχεύςει η Ηλεκτρονικό Αγορϊ Σοπικών Προώόντων εύναι η διϊθεςη των τοπικών προώόντων εύτε προσ πώληςη εύτε ωσ προμόθεια με τη μορφό B2B ςτισ τοπικϋσ επιχειρόςεισ (π.χ. τοπικϊ καταςτόματα, τοπικού ξενοδόχοι, εςτιϊτορεσ και καταςτηματϊρχεσ) ώςτε να επιλϋγονται προώόντα που ϋχουν παραχθεύ από τοπικϋσ μικρϋσ επιχειρόςεισ οι οπούεσ χρηςιμοποιούν τοπικϊ παραγόμενα προώόντα. Με τον τρόπο αυτό ςτοχεύετε η ανϊπτυξη τοπικών εφοδιαςτικών αλυςύδων, οι οπούεσ εύναι προςαρμοςμϋνεσ ςτα ανθρώπινα μεγϋθη και δε δημιουργούν προβλόματα ςτο περιβϊλλον. Τπηρεςύεσ για νϋουσ μικρούσ παραγωγούσ και επιχειρόςεισ ώςτε να ενταχθούν και να παραμεύνουν ςτην οικονομικό και κοινωνικό αλυςύδα, προςφϋροντασ υπηρεςύεσ, με πολλαπλϊ οφϋλη. Ϊτςι θα δοθεύ η δυνατότητα για δημιουργύα οικονομιών κλύμακασ που αποκτούν νόημα όταν επανεπενδύονται ςε τοπικό επύπεδο. Θα δοθεύ ϋμφαςη ςτον προληπτικό χαρακτόρα των υπηρεςιών αυτών με ςτόχο την ενεργοπούηςη των επωφελούμενων αναφορικϊ με την αξιοπούηςη νϋων δυνατοτότων και ευκαιριών ςχετικών με την επιχειρηματικό τουσ δρϊςη. Τπηρεςύεσ για τη δικτύωςη και την ενδυνϊμωςη των ςυνεργιών των τοπικών δρώντων. Οι υπηρεςύεσ αυτϋσ θα ϋχουν ςα ςτόχο την παροχό κινότρων και των κατϊλληλων 15

16 υποςτηρικτικών μηχανιςμών για τη δημιουργύα νϋων προώόντων μϋςω τησ ςύνθεςησ ςτοιχεύων από διαφορετικϋσ μονϊδεσ. Η Ηλεκτρονικό Αγορϊ Σοπικών Προώόντων μπορεύ να εξαςφαλύςει την ευελιξύα η οπούα θα επιτρϋψει την προςαρμογό ςτο ραγδαύα μεταβαλλόμενο περιβϊλλον, και την επιβύωςη των μικρών επιχειρόςεων, οι οπούεσ, μϋςω τησ δικτύωςησ, θα μπορϋςουν να ενιςχυθούν ςημαντικϊ. Οι τοπικού δρώντεσ θα ϋχουν πρόςβαςη ςε υπηρεςύεσ προςφορϊσ και ζότηςησ πρωτογενών ό δευτερογενών προώόντων καθώσ και ςε υπηρεςύεσ ηλεκτρονικού εμπορύου B2B. Θα δοθεύ ϋμφαςη ςτον προληπτικό χαρακτόρα των υπηρεςιών αυτών με ςτόχο την ενεργοπούηςη των επωφελούμενων αναφορικϊ με την αξιοπούηςη νϋων δυνατοτότων και ευκαιριών για ςυνϋργειεσ. Τπηρεςύεσ ενεργοπούηςησ των εθνικοτοπικών ςυλλόγων εθνικόσ και διεθνούσ εμβϋλειασ ώςτε να δρϊςουν ωσ πρεςβευτϋσ των τοπικών προώόντων για τισ μεγϊλεσ αγορϋσ. Οι μικρϋσ τοπικϋσ αγορϋσ, μπορούν να αξιοποιούν τουσ εςωτερικούσ μετανϊςτεσ που προϋρχονται από την περιοχό τουσ, και οι οπούοι αποτελούν μια ιςχυρότατη αγορϊ. Οι ςυγκεκριμϋνοι καταναλωτϋσ θα αντιμετωπιςτούν με ιδιαύτερη προςοχό διότι δεν αποτελούν μια αγορϊ που εςτιϊζεται ςε οικονομικό δοςοληψύα αλλϊ ςτο ςυναύςθημα, ςτην αγϊπη, και ςτη νοςταλγύα αυτών των ανθρώπων για την περιοχό τουσ. Β. Τποςύςτημα Αρχειοθϋτηςησ Υακϋλου Επιχεύρηςησ και υπηρεςύεσ ψηφιοπούηςησ αρχεύων των μελών του Επιμελητηρύου. το πλαύςιο ανϊπτυξησ των Χηφιακών Τπηρεςιών τατιςτικόσ Ανϊλυςησ Επιχειρηματικότητασ, θα υλοποιηθούν αναγκαύεσ ενϋργειεσ για την ψηφιοπούηςη των φακϋλων και των ςτοιχεύων των επιχειρόςεων μελών που τηρούνται ςτο Επιμελητόριο και πιο ςυγκεκριμϋνα ςύςτημα αρχειοθϋτηςησ των φακϋλων πλόρωσ ολοκληρωμϋνο με το Μητρώο Μελών. Σο Επιμελητόριο διαθϋτει ϋνα εκτενϋσ Μητρώο ςτοιχεύων επιχειρόςεων που δραςτηριοποιούνται ό δραςτηριοποιόθηκαν κατϊ το παρελθόν ςτον Νομό Δωδεκανόςου. το αρχεύο του Επιμελητηρύου βρύςκεται μεγϊλοσ αριθμόσ από φακϋλουσ επιχειρόςεων, που περιλαμβϊνουν όλα τα κατϊ νόμον απαιτούμενα ϋγγραφα για τη λειτουργύα τουσ (καταςτατικϊ και τροποποιόςεισ αυτών, ΥΕΚ δημοςύευςησ καταςτατικού, ενϊρξεισ και μεταβολϋσ λειτουργύασ, ϊδειεσ λειτουργύασ, αντύγραφα μιςθωτηρύων κ.λπ.). Όλα τα παραπϊνω δεδομϋνα διατύθενται μόνο ςε ϋντυπη μορφό. Σο γεγονόσ αυτό προκαλεύ μια ςειρϊ από προβλόματα διαχεύριςησ (ελϋγχου πληρότητασ, ςυμπλόρωςησ, αναζότηςησ, ανϊκληςησ κ.λπ.), που μεταφρϊζονται ςε προβλόματα και καθυςτερόςεισ διεκπεραύωςησ μιασ ςειρϊσ από διαδικαςύεσ και ςυμβϊλλουν ςτη γραφειοκρατικό λειτουργύα ενόσ οργανιςμού που ϋρχεται καθημερινϊ ςε επαφό με μεγϊλο αριθμό επιχειρόςεων και υποψόφιων επιχειρηματιών. Κατϊ ςυνϋπεια, εύναι απόλυτη ανϊγκη η υλοπούηςη ψηφιοπούηςησ των βαςικών εγγρϊφων των ενεργών επιχειρόςεων μελών του Επιμελητηρύου προκειμϋνου να καταςτεύ δυνατό η αυτοματοπούηςη / ηλεκτρονικοπούηςη όλων των ςυναλλαγών του Επιμελητηρύου με τα μϋλη του. 16

17 Γ. Χηφιακϋσ Τπηρεςύεσ Επιχειρηματικόσ Τποςτόριξησ. Οι ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ που θα παρϋχονται μϋςω του κόμβου θα αφορούν ςε: Online ςυμπλόρωςη και ηλεκτρονικό αποςτολό όλων των αιτόςεων (και απαιτούμενων ςτοιχεύων), online αυτοματοποιημϋνη (ηλεκτρονικό) ϋκδοςη των πιςτοποιητικών που παρϋχει το επιμελητόριο (Επύπεδο 4): o Σμόμα Μητρώου Πληρωμό υνδρομών Μελών o Σμόμα Μητρώου - Ϊκδοςη Πιςτοποιητικού Επιμελητηριακόσ Ενημερότητασ o Σμόμα Μητρώου - Ϊκδοςη Καταςτϊςεων Μελών o Σμόμα Μητρώου - Μεταβολό - Σροποπούηςη τοιχεύων Μϋλουσ o Σμόμα Μητρώου - Λύςη Επιχεύρηςησ o Σμόμα Μητρώου - Ϊκδοςη Ωδειασ Εμπορικών Αποθηκών o Σμόμα Μητρώου - Ϊκδοςη Ωδειασ Αςκόςεωσ Επαγγϋλματοσ Εμπορικού Εκπροςώπου o Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων - Ϊκδοςη Πιςτοποιητικού Εγγραφόσ ςτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων o Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων - Προεγγραφό ςτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων o Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων - Εγγραφό ςτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων o Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων - Ανανϋωςη Εξαγωγικόσ Επωνυμύασ Για τουσ επιςκϋπτεσ/μη μϋλη του επιμελητηρύου και του κόμβου θα παρϋχεται online ςυμπλόρωςη και ηλεκτρονικό αποςτολό των αιτόςεων (και απαιτούμενων ςτοιχεύων) για την ϋκδοςη των πιςτοποιητικών που παρϋχει το επιμελητόριο όπωσ (Επύπεδο 4): o Μη μϋλη /Επιςκϋπτεσ - Ϊκδοςη Αρνητικού Πιςτοποιητικού o Μη μϋλη /Επιςκϋπτεσ - Ϊκδοςη Πολλαπλού Ιςτορικού o Μη μϋλη /Επιςκϋπτεσ - Ϊκδοςη Καταςτϊςεων Μελών Τπηρεςύεσ Επιχειρηματικόσ Τποςτόριξησ (Επύπεδα 3 και 4): Θα παρϋχεται μια ολοκληρωμϋνη υπηρεςύα υποςτόριξησ Β2Β εμπορικών ςυναλλαγών, που θα περιλαμβϊνει το Β2Β Open marketplace για την ανοικτό διεπιχειρηματικό ςυνεργαςύα. Οι κύριεσ δραςτηριότητεσ του portal θα εύναι: o Δημιουργύα e-market place o Β2Β υπηρεςύεσ ςτόριξησ εξαγωγικόσ δραςτηριότητασ o Δημιουργύα ηλεκτρονικών εκθϋςεων για τισ επιχειρόςεισ μϋλη o Προώθηςη Επιχειρόςεων Δ. Τποςύςτημα υποςτόριξησ των τουριςτικών επιχειρόςεων του νομού Ειδικότερα, θα δημιουργηθεύ ειδικό πολυγλωςςικό κϊθετη αγορϊ με λειτουργικότητα που θα ικανοποιεύ τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων που αςχολούνται με τον Σουριςμό. Η πρόςβαςη ςτο υποςύςτημα υποςτόριξησ των τουριςτικών επιχειρόςεων του νομού θα γύνεται μϋςω δικτυακόσ πύλησ και μϋςω εφαρμογών για κινητϊ τηλϋφωνα Android κα iphone. Οι εφαρμογϋσ για κινητϊ 17

18 τηλϋφωνα που θα αναπτυχθούν θα εύναι διαθϋςιμεσ δωρεϊν μϋςω του εκϊςτοτε market (google play/apple store). Σο υποςύςτημα θα παρϋχει τισ ακόλουθεσ υπηρεςύεσ μϋςω τησ δικτυακόσ πύλησ, ενώ αντύςτοιχεσ υπηρεςύεσ θα προςφϋρονται από την εφαρμογό για κινητϊ τηλϋφωνα, : Ψηφιακή Υπηρεςία προβολήσ των τουριςτικών επιχειρήςεων (μελών του Επιμελητηρίου) του Νομού Δωδεκανήςου μέςω Διαδικτύου (Επιχειρηματικόσ Οδηγόσ Τουριςτικών Επιχειρήςεων). Θα παρϋχεται η δυνατότητα δημιουργύασ ειδικού θεματικού επιχειρηματικού οδηγού τουριςτικών επιχειρόςεων του νομού. Όλεσ οι υπηρεςύεσ του Επιχειρηματικού Οδηγού θα ςτηρύζονται ςτισ πληροφορύεσ που η ύδια η επιχεύρηςη-μϋλοσ θα καταχωρεύ και θα ςυντηρεύ ςτην εταιρικό τησ παρουςύα (εταιρικό minisite). Θα πρόκειται για μια δομημϋνη ηλεκτρονικό παρουςύαςη τησ εταιρεύασ που θα γύνεται μϋςα από ϋνα εύχρηςτο και δυναμικό εργαλεύο δημιουργύασ site (Web Site Generator). Για τη διευκόλυνςη τόςο τησ επιχεύρηςησ, όςο κυρύωσ και των επιχειρόςεων-επιςκεπτών (πελατών) του οδηγού, η δομό και οι βαςικϋσ ενότητεσ των εταιρικών sites θα εύναι τυποποιημϋνεσ. Επιθυμητό εύναι η διϊθεςη ενόσ εύςχημου URL ανϊ επιχεύρηςη ώςτε να δύναται να χρηςιμοποιεύται από την επιχεύρηςη ωσ εταιρικό site. Με βϊςη τισ ενότητεσ του εταιρικού site η επιχεύρηςη-μϋλοσ καταχωρεύ και ςυντηρεύ τα εξόσ ςτοιχεύα: α) Γενικό Παρουςύαςη: Σα ςτοιχεύα ταυτότητασ τησ επιχεύρηςησ, το όραμα, οι ςτόχοι, το ιςτορικό, μια γενικό παρουςύαςη των δραςτηριοτότων τησ, γεωγραφικό τησ απεικόνιςη ςε χϊρτη κλπ. την παρουςύαςη μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν φωτογραφύεσ, απεικονύςεισ 360ο, video. Για τισ επιχειρόςεισ που εύναι Μϋλη του Ειδικού Μητρώου Σουριςτικών Επιχειρόςεων του Επιμελητηρύου και επιθυμούν να εγγραφούν και ςτην κϊθετη αυτό αγορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ (επωνυμύα, διακριτικόσ τύτλοσ, αντικεύμενα δραςτηριότητασ, διεύθυνςη, τηλϋφωνα, ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ, εκπρόςωποσ, κλπ) θα πρϋπει να αρχικοποιηθούν με αυτόματο και δυναμικό τρόπο από τα ςτοιχεύα που εύναι καταχωρημϋνα ςτο Ειδικό Μητρώο Σουριςτικών Επιχειρόςεων του Επιμελητηρύου. β) Ηλεκτρονικόσ Κατϊλογοσ Προώόντων Τπηρεςιών: Αναλυτικό παρουςύαςη των προώόντων τησ επιχεύρηςησ, με τεχνικϊ ςτοιχεύα, φωτογραφύεσ, παρουςύαςη 360ο, video. Σα προώόντα που καταχωρούνται ςτον Ηλεκτρονικό Κατϊλογο ςυνθϋτουν αυτόματα το Ηλεκτρονικό Εκθετόριο Προώόντων-Τπηρεςιών (Show Room), ϋτςι ώςτε να εύναι αναζητόςιμα, όχι μόνο ςτα πλαύςια του εταιρικού site, αλλϊ και μϋςα από κατηγορύεσ προώόντων ανεξαρτότωσ των επιχειρόςεων. γ) Χηφιακό υπηρεςύα ενημϋρωςησ για χαμηλϋσ τουριςτικϋσ τιμϋσ και ευκαιρύεσ. Μϋςω ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ περιεχομϋνου, οι επιχειρόςεισ του Νομού που ϋχουν τουριςτικό προςανατολιςμό θα ενημερώνονται για τη ζότηςη ςυγκεκριμϋνων προώόντων και υπηρεςιών ςε ςυγκεκριμϋνεσ αγορϋσ ςτόχουσ του εξωτερικού, με βϊςη το καταχωρημϋνο προφύλ τουσ. Παρϊλληλα, θα αποκτούν πρόςβαςη ςε εξειδικευμϋνο υλικό (μελϋτεσ, ϋρευνεσ κ.λπ.) που θα τουσ επιτρϋπει να αναγνωρύςουν επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ ςε τρύτεσ χώρεσ, με βϊςη το επιχειρηματικό περιβϊλλον τουσ. Επιθυμητό εύναι η διαςφϊλιςη διαλειτουργικότητασ με το Portal ώςτε να αξιοποιηθεύ η πληροφορύα που αυτό διαθϋτει και να αποφευχθούν 18

19 διπλοκαταχωρόςεισ. Σο ςύςτημα θα υποςτηρύζεται από ϋνα Ολοκληρωμϋνο ςύςτημα διαχεύριςησ περιεχομϋνου (content management system). Κϊτω από κϊθε θεματικό ενότητα, θα μπορούν οι διαχειριςτϋσ περιεχομϋνου να δημιουργόςουν μια δενδρικό δομό υποκατηγοριών, απεριόριςτου βϊθουσ, για την καλύτερη δόμηςη και οργϊνωςη του περιεχομϋνου. Η πληροφορύα θα παρουςιϊζεται ςε δύο γλώςςεσ (Ελληνικϊ, Αγγλικϊ), και θα υπϊρχει η δυνατότητα επϋκταςησ ςε επιπλϋον γλώςςεσ. Θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται πλόρωσ γραφικϊ εργαλεύα διαχεύριςησ, WYSIWYG editors-on-page, και για την χρόςη του δεν θα απαιτεύται τύποτε ϊλλο από ϋναν κοινό web browser. Σϋλοσ θα ενςωματώνει λειτουργικότητεσ ροόσ εργαςιών (workflow), διαχεύριςησ εκδόςεων (versioning) και θα διαχωρύζει την πρόςβαςη ανϊλογα με τισ δημιουργημϋνεσ ομϊδεσ εργαςύεσ, ρόλουσ και δικαιώματα πρόςβαςησ των χρηςτών-διαχειριςτών. H παρεχόμενη εφαρμογό θα πρϋπει να εύναι πολυγλωςςικό τόςο ςτην εμφϊνιςη (user prompts και system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τησ, και ςτα πλαύςια του ϋργου να εύναι ρυθμιςμϋνη ώςτε να υποςτηρύζει Ελληνικϊ και Αγγλικϊ, κϊτω από την ενιαύα κωδικοπούηςη UTF-8. Ε. Τποςύςτημα δημιουργύασ επιχειρηματικών profile για επιχειρόςεισ μϋλη του Επιμελητηρύου Σο προτεινόμενο υποςύςτημα περιλαμβϊνει τη δημιουργύα επιχειρηματικών profile για 500 επιχειρόςεισ μϋλη του Επιμελητηρύου, με παρϊλληλη δυνατότητα επικαιροπούηςησ τησ διαδικτυακόσ τουσ εικόνασ χωρύσ την ανϊγκη προςφυγόσ ςε ειδικό με εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ ΣΠΕ. κοπόσ τησ υπηρεςύασ εύναι η ολοκληρωμϋνη προβολό μεγϊλου αριθμού επιχειρόςεων του Νομού με ηλεκτρονικό τρόπο, αξιοποιώντασ τισ δυνατότητεσ και τα εργαλεύα του υπϊρχοντοσ Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Οδηγού του portal του Επιμελητηρύου. Οι επιχειρόςεισ θα προϋρχονται από όλουσ τουσ κλϊδουσ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ τησ περιοχόσ και θα καταβληθεύ προςπϊθεια ώςτε να εύναι αντιπροςωπευτικϋσ και η παρουςύα τουσ ςτο διαδύκτυο να δημιουργεύ αφενόσ μεν κρύςιμη μϊζα και αφετϋρου κύνητρο για ςταδιακό ϋνταξη ςτον Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό και ϊλλων ςυναφών επιχειρόςεων. Πριν από τη ςυλλογό του υλικού θα προηγηθεύ Μελϋτη που θα καθορύζει την κατανομό του επιθυμητού δεύγματοσ των επιχειρόςεων, καθώσ και την δομό του ερωτηματολογύου ανϊ περύπτωςη για την ςυλλογό του υλικού. Με βϊςη το υλικό αυτό: 1. θα αναπτυχθούν ιςτοςελύδεσ (sites) ηλεκτρονικόσ προβολόσ 500 επιχειρόςεων του νομού, όπου ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ θα περιϋχονται για κϊθε μια: Παρουςύαςη τησ επιχεύρηςησ Προώόντα / υπηρεςύεσ τοιχεύα Επικοινωνύασ 2. Η δημιουργύα των ιςτοςελύδων θα γύνει με την χρόςη των εργαλεύων τησ εφαρμογόσ του υπϊρχοντοσ Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Οδηγού του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου. Για τον 19

20 εμπλουτιςμό του επιθυμητό εύναι να δημιουργηθεύ ϋνασ αριθμόσ από διαφορετικϊ templates (τουλϊχιςτον δύο νϋα templates) με διαφορετικούσ ςυνδυαςμούσ χρωμϊτων, για τη δημιουργύα των web sites των επιχειρόςεων. Κϊθε επιχεύρηςη θα μπορεύ να επιλϋγει με δυναμικό τρόπο το template και το ςυνδυαςμό χρωμϊτων που επιθυμεύ για τη δημιουργύα του δικτυακού τησ τόπου. Η επιλογό των επιχειρόςεων θα γύνει με κριτόρια που θα εξειδικευθούν ςτα πλαύςια τησ ςχετικόσ μελϋτησ εφαρμογόσ τησ δρϊςησ. Σ. Τποςύςτημα Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν για επιχειρόςεισ - μϋλη του Επιμελητηρύου κοπόσ τησ δρϊςησ αυτόσ εύναι η δημιουργύα κρύςιμησ μϊζασ επιχειρόςεων που θα αξιοποιόςουν τισ υποδομϋσ Ηλεκτρονικού επιχειρεύν του επιμελητηρύου Δωδεκανόςου, για την ανϊπτυξη υπηρεςιών ηλεκτρονικού επιχειρεύν. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτην παρότρυνςη και υποςτόριξη επιχειρόςεων για την ανϊπτυξη υπηρεςιών πώληςησ προώόντων και υπηρεςιών προσ τον τελικό καταναλωτό (B2C). τόχοσ αυτόσ τησ επιλογόσ εύναι: Αφενόσ μεν να δημιουργηθεύ μια ηλεκτρονικό αγορϊ ςτην περιοχό με αντιπροςωπευτικϋσ εταιρεύεσ και προώόντα-υπηρεςύεσ που ενδιαφϋρουν τον μϋςο καταναλωτό, ώςτε να υπϊρξει η απαιτούμενη κρύςιμη μϊζα επιχειρόςεων που θα δημιουργόςει τισ προώποθϋςεισ για την ενθϊρρυνςη και ϊλλων επιχειρόςεων να αναπτύξουν ηλεκτρονικϋσ πωλόςεισ. Και αφετϋρου ο μϋςοσ καταναλωτόσ να μπορεύ να βρεύ επαρκό ποικιλύα προώόντων υπηρεςιών τησ τοπικόσ αγορϊσ που θα διατύθενται ηλεκτρονικϊ, ϋτςι ώςτε να αρχύςουν να διαμορφώνονται ηλεκτρονικϋσ αγοραςτικϋσ ςυνόθειεσ αρχικϊ ςε εκεύνεσ τισ κατηγορύεσ των καταναλωτών που ϋχουν ςχετικϊ πιο ευνοώκό προφιλ και ςτην ςυνϋχεια να λειτουργόςουν αυτού (ςε ςυνδυαςμό με την διεύρυνςη τησ τοπικόσ ηλεκτρονικόσ αγορϊσ), ωσ πολλαπλαςιαςτικόσ παρϊγοντασ για την διαμόρφωςη ηλεκτρονικόσ αγοραςτικόσ ςυμπεριφορϊσ και ςτο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. τα πλαύςια αυτϊ θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικϊ καταςτόματα (e-shops) με αξιοπούηςη τησ υποδομόσ του επιμελητηρύου Δωδεκανόςου. Η δημιουργύα του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ ςυνοπτικϊ θα περιλαμβϊνει: Επιλογό των κατϊλληλων προώόντων που αρχικϊ θα διαθϋτει η επιχεύρηςη ηλεκτρονικϊ Δημιουργύα του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ με παραμετροπούηςη τησ αντύςτοιχησ υποδομόσ του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου, ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνεται ςτισ επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ τησ επιχεύρηςησ Δημιουργύα και καταχώρηςη του αρχικού περιεχομϋνου που αφορϊ την επιχεύρηςη και τα ςυγκεκριμϋνα προώόντα που θα πωλούνται ηλεκτρονικϊ Υιλοξενύα του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ για 12 μόνεσ Εκπαύδευςη του προςωπικού τησ επιχεύρηςησ για την διαχεύριςη, ςυντόρηςη και ανανϋωςηεπϋκταςη του περιεχομϋνου του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ Για το ςκοπό αυτό θα παραςχεθεύ ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (οδηγόσ) μϋςα από το portal. Τποςτόριξη τησ επιχεύρηςησ για την εκκύνηςη τησ λειτουργύασ του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ και ςτην ςυνϋχεια για την υποςτόριξη τησ λειτουργύασ του για 12 μόνεσ 20

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα