ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη τησ γραφειοκρατύασ και υποςτόριξησ ψηφιακών εμπορικών εκθϋςεων και εφαρμογών e-commerce για τα μϋλη του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου» ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΕΠΑ - Ε.Π. ΚΡΗΣΗ & ΝΗΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ Ωξονασ Προτεραιότητασ 6: «Χηφιακή ύγκλιςη και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειασ Νοτίου Αιγαίου» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

2 Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ... 5 Α1.Περιβάλλον του Ζργου... 5 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου... 5 Α1.1.1 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ... 5 Α1.1.2 υνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Τλοποίθςθσ... 5 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 9 Α1.1.4 υνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιών και τθσ λειτουργίασ του Φορζα Λειτουργίασ A1.2 Τπάρχουςα υποδομι Α1.2.1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ Α1.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ Α1.2.3 "Οίκοσ του Επιχειρθματία" Α1.2.4 "Κζντρο Ηλεκτρονικισ Επιχειρθματικότθτασ" Α2.Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου...15 Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 κοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α3.Προςφερόμενεσ Ηλεκτρονικζσ Υπηρεςίεσ...30 Α4.Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου...36 Α4.1 Τποςφςτθμα Ηλεκτρονικισ Αγοράσ Σοπικών Προϊόντων για τθν προβολι και διάκεςθ των προϊόντων κακώσ και τθν ενδυνάμωςθ των ςυνεργιών Α4.2 Τποςφςτθμα Αρχειοκζτθςθσ και Διαχείριςθσ Φακζλου Επιχείρθςθσ Α4.3 Τποςφςτθμα online πρόςβαςθσ εγγράφων Α4.4 Τποςφςτθμα Ψθφιακών Τπθρεςιών Επιχειρθματικισ Τποςτιριξθσ των μελών του Επιμελθτθρίου Α4.5 Τποςφςτθμα υποςτιριξθσ των τουριςτικών επιχειριςεων του νομοφ Α4.6 Τποςφςτθμα δθμιουργίασ επιχειρθματικών profile για επιχειριςεισ - μζλθ του Επιμελθτθρίου Τποςφςτθμα Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν για επιχειριςεισ μζλθ του Επιμελθτθρίου Α4.8 Τποςφςτθμα δθμιουργίασ θλεκτρονικών εκκζςεων για τισ επιχειριςεισ μζλθ Α4.9 Τποςφςτθμα Διαχείριςθσ Περιεχομζνου Ολοκλθρωμζνθσ Πφλθσ Α4.10 Άδειεσ Λογιςμικοφ Α Λογιςμικό Ψθφιοποίθςθσ Α Λογιςμικό Document Management Α Λογιςμικό Workflow Management Α Λογιςμικό Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου Α4.11 Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Εξοπλιςμοφ Α Εξυπθρετθτζσ Α Infokiosks εςωτερικοφ χώρου για τθν εξυπθρζτθςθ των μελών και επιςκεπτών

3 Α Εξοπλιςμόσ Ψθφιοποίθςθσ Α4.12 Λειτουργικι Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ Α Γενικζσ Αρχζσ Αρχιτεκτονικισ Α Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database Server Α Δεφτερο Επίπεδο (Second Tier) Application Server Α Σρίτο Επίπεδο (Third Tier) Client Α Thread Models Α Χριςθ Πολυςτρωματικών Αρχιτεκτονικών Α υμβατότθτα και Ομαλι Ολοκλιρωςθ Α Διακεςιμότθτα Α Κλιμάκωςθ και Επεκταςιμότθτα Α Διαςυνδεςιμότθτα Α Χρθςτικότθτα Α4.13 Προδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιών Α4.14 Αςφάλεια Α4.15 Διαλειτουργικότθτα Α4.16 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ υςτιματοσ Α4.17 Απαιτιςεισ Προςβαςιμότθτασ Α4.18 Φάςεισ Τλοποίθςθσ Ζργου και Παραδοτζα Α Ανάλυςθ υφιςτάμενου επιχειρθςιακοφ μοντζλου και ςχεδιαςμόσ νζων διαδικαςιών λειτουργικοφ και διοικθτικοφ επιπζδου Α Μελζτθ εφαρμογισ - ανάλυςθ απαιτιςεων Α Προμικεια εξοπλιςμοφ και ζτοιμων αδειών λογιςμικοφ και υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ και εγκατάςταςθσ Α Ανάπτυξθ εφαρμογών και υποςυςτθμάτων Τπθρεςίεσ Ψθφιοποίθςθσ και Μετάπτωςθ Δεδομζνων Α Ολοκλιρωςθ υποςυςτθμάτων, δθμιουργία κεντρικοφ κόμβου εξυπθρζτθςθσ και πιλοτικι λειτουργία Α Εκπαίδευςθ χρθςτών και διαχειριςτών Παραγωγικι Λειτουργία Α Δράςεισ Δθμοςιότθτασ & Προβολισ του ζργου Α4.19 Χρονοδιάγραμμα Α4.20 Παραδοτζα Προτεινόμενθσ Πράξθσ Α5.Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Υπηρεςιών...92 Α5.1 Τπθρεςίεσ μετάφραςθσ κειμζνων για τον διαδικτυακό κόμβο ςε αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά Α5.2 Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α5.3 Τπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ Α5.4 Πιλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Παραγωγικισ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ Α6.Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Υλοποίηςησ Ζργου...95 Α6.1 Μζκοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίθςθσ και Τποςτιριξθσ Α6.2 χιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου Α6.3 χζδιο και φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Α6.4 χζδιο και φςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων Α6.5 ενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου 97 3

4 υνοπτικϊ ςτοιχεύα Ϊργου Σο ϋργο περιλαμβϊνει τα ακόλουθα υποςυςτόματα: Α. Ανϊπτυξη Ηλεκτρονικόσ Αγορϊσ Σοπικών Προώόντων για την προβολό και διϊθεςη των προώόντων καθώσ και την ενδυνϊμωςη των ςυνεργιών Β. Τποςύςτημα Αρχειοθϋτηςησ Υακϋλου Επιχεύρηςησ και υπηρεςύεσ ψηφιοπούηςησ αρχεύων των μελών του Επιμελητηρύου Γ. Χηφιακϋσ Τπηρεςύεσ Επιχειρηματικόσ Τποςτόριξησ Δ. Τποςύςτημα υποςτόριξησ των τουριςτικών επιχειρόςεων του νομού Ε. Τποςύςτημα δημιουργύασ επιχειρηματικών profile για επιχειρόςεισ μϋλη του Επιμελητηρύου Σ. Τποςύςτημα Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν για επιχειρόςεισ - μϋλη του Επιμελητηρύου Ζ. Τποςύςτημα δημιουργύασ ηλεκτρονικών εκθϋςεων για τισ επιχειρόςεισ μϋλη Η. Τποςύςτημα Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου Ολοκληρωμϋνησ Πύλησ Θ. Προμόθεια και εγκατϊςταςη εξοπλιςμού και λογιςμικού Σο ςυνολικό ςύςτημα (πλατφόρμα) θα διαθϋτει τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ τα οπούα εύναι απαραύτητα για την ανϊπτυξη εφαρμογών που απαιτούν δυναμικϊ μεταβαλλόμενο περιεχόμενο: α) Διαχεύριςη δεδομϋνων β) Προςπϋλαςη ςε βϊςεισ δεδομϋνων γ) Αςφϊλεια ςτη μετϊδοςη και αποθόκευςη τησ πληροφορύασ δ) Ανϊλυςη Δεδομϋνων ε) Επικοινωνύα με ϊλλεσ Πηγϋσ / Βϊςεισ Δεδομϋνων. το αντικεύμενο του ϋργου θα περιλαμβϊνονται: α) η προμόθεια, εγκατϊςταςη, και θϋςη ςε λειτουργύα των προςφερόμενων εφαρμογών β) η παραμετροπούηςη του ςυςτόματοσ και η ολοκλόρωςη (integration) με υποςτηρικτικϊ εργαλεύα και υφιςτϊμενα πληροφοριακϊ ςυςτόματα του επιχειρηςιακού περιβϊλλοντοσ του Επιμελητηρύου. γ) Η υποςτόριξη τησ πιλοτικόσ του λειτουργύασ για δεδομϋνο χρονικό διϊςτημα μετϊ την ολοκλόρωςη των παραπϊνω ςταδύων δ) η εκπαύδευςη των χρηςτών ςτην διαχεύριςη και χρόςη του εξοπλιςμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν ε) η παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών για την υποςτόριξη τησ μετϊβαςησ του Επιμελητηρύου ςτο νϋο, προτεινόμενο μοντϋλο επιχειρηςιακόσ λειτουργύασ. Μϋςα από τισ υπηρεςύεσ που θα προςφϋρει το ϋργο πετυχαύνεται: ο εκςυγχρονιςμόσ θεςμών και φορϋων που ϊπτονται τησ λειτουργύασ του επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ η ενύςχυςη δομών ςτόριξησ τησ επιχειρηματικότητασ, με ςτόχο την παροχό ϋγκυρων και αποτελεςματικών υπηρεςιών προσ τον επιχειρηματύα. 4

5 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβϊλλον του Ϊργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου του Ϊργου Εμπλεκόμενο ςτο ϋργο εύναι μόνο το ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ. Α1.1.1 υνοπτική παρουςίαςη Υορέα Λειτουργίασ Υορϋασ Λειτουργύασ εύναι το ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ. Διεύθυνςη: Γρηγορύου Λαμπρϊκη 8, Σ.Κ , Ρόδοσ Σηλ Υαξ: URL: Πρόεδροσ: Ιωϊννησ Πϊππου Αριθμόσ μελών: Διοικητικό υμβούλιο: 61 μϋλη - Διοικητικό Επιτροπό: 5 μϋλη Σμόματα: Εμπορικό, Μεταποιητικό, Σουριςτικό, Επαγγελματικό Α1.1.2 υνοπτική παρουςίαςη Υορέα Τλοποίηςησ Σο Επιμελητόριο Δωδεκανόςου ιδρύθηκε την 30η Ιουνύου 1949 (Υ.Ε.Κ. 142/Α/ ) ωσ «Κεντρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητόριο Δωδεκανόςου Ε.Β.Ε.Δ.», ςε μύα προςπϊθεια τησ Ελληνικόσ Πολιτεύασ για εναρμόνιςη του Κανονιςτικού Δικαύου ςτην περιοχό των Δωδεκανόςων που εύχαν επιςόμωσ προςαρτηθεύ ϋνα χρόνο νωρύτερα ( ). Σο Επιμελητόριο Δωδεκανόςου διατόρηςε την αυτόνομη δρϊςη του μϋχρι την 12η Απριλύου 1988 όταν και ςυγχωνεύθηκε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητόριο Καλύμνου και Κω Ε.Β.Ε.Κ.Κ. (Υ.Ε.Κ. 67/ Π.Δ. 153). Σϋλοσ με απόφαςη τησ Νομϊρχη Δωδεκανόςου ( ) ιδρύθηκαν παραρτόματα ςτην Κϊλυμνο και την Κω. Από το 2007 το Επιμελητόριο Δωδεκανόςου διαθϋτει πιςτοποιητικό ISO 9001:2000 για τισ διαδικαςύεσ που απαρτύζουν τη λειτουργύα του και από το 2009 Πιςτοποιητικό Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ. Οι Τπηρεςύεσ του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου (Π.Δ. 153/1988, ΥΕΚ 67 Α), διαρθρώνονται ςε επύπεδο Διεύθυνςησ, η οπούα ςυγκροτεύται ωσ εξόσ: α. Σμόμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμϊτων 5

6 β. Σμόμα Διοικητικού - Οικονομικού γ. - Σμόμα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών. Οι αρμοδιότητεσ τησ Διεύθυνςησ ανϊγονται ςτα παρακϊτω θϋματα τα οπούα κατανϋμονται μεταξύ των Σμημϊτων, ωσ εξόσ: α.- Σμόμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμϊτων την αρμοδιότητα του Σμόματοσ Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμϊτων, ανόκουν: - Η μελϋτη κϊθε θϋματοσ που αφορούν την βιομηχανύα, το εμπόριο, την βιοτεχνύα και τα επαγγϋλματα για την ενϊςκηςη του γνωμοδοτικού ϋργου του Επιμελητηρύου. - Η παρακολούθηςη κϊθε θϋματοσ που αναφϋρεται ςτο ειςαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο τησ χώρασ, καθώσ και ςτη βιομηχανύα τησ περιφϋρειασ του Επιμελητηρύου, η ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων μελών επύ των εκϊςτοτε ιςχυουςών διατϊξεων και η ειςόγηςη ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ για τα παραπϊνω θϋματα. - Η ςτατιςτικό παρακολούθηςη τησ εμπορικόσ και βιομηχανικόσ κύνηςησ, η ςυγκϋντρωςη και μελϋτη όλων των ςτατιςτικών ςτοιχεύων των εκδιδομϋνων από όλεσ τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ, καθώσ και η δημοςύευςη των ςτοιχεύων αυτών και των ποριςμϊτων τησ μελϋτησ ςτο μηνιαύο Δελτύο του Επιμελητηρύου. - Η ϋρευνα τησ αγορϊσ και η μελϋτη των προβλημϊτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και την βιομηχανύα. - Η μελϋτη, η αντιμετώπιςη και παρακολούθηςη κϊθε θϋματοσ που αφορϊ τα επαγγϋλματα και τισ βιοτεχνύεσ τησ περιφϋρειασ του Επιμελητηρύου και η εφαρμογό των ςχετικών διατϊξεων νόμων και κανονιςτικών γενικϊ πρϊξεων, καθώσ και η ενημϋρωςη των μελών του Επιμελητηρύου επύ των εκϊςτοτε ιςχυόντων. - Η κατϊρτιςη προγρϊμματοσ επύ τησ πορεύασ και τησ δραςτηριότητασ του Επιμελητηρύου ωσ ςυμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργϊνου τησ πολιτεύασ και ωσ φορϋα ανϊπτυξησ και προαγωγόσ των επαγγελμϊτων και τησ βιοτεχνύασ του εμπορύου και τησ βιομηχανύασ. 6

7 - Η μελϋτη και η πρόταςη μϋτρων για την απλούςτευςη των διαδικαςιών μϋςα ςτο Επιμελητόριο για την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ και την ταχύτερη εξυπηρϋτηςη των ςυναλλαςςομϋνων. - Η επιμϋλεια τησ προπαραςκευόσ για ςυμμετοχό του Επιμελητηρύου ςε ςυνϋδρια εςωτερικού και εξωτερικού, καθώσ και ςε εμπορικϋσ αποςτολϋσ. - Η οργϊνωςη εκθεςιακών εκδηλώςεων ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό ςε ςυνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ Κρατικϋσ Τπηρεςύεσ. - Η καταγραφό των επιτοπύων εμπορικών ςυνηθειών και εμπορικών εθύμων. - Η τόρηςη ευρετηρύου των εκϊςτοτε υφιςταμϋνων ωματεύων - Ενώςεων, Ομοςπονδιών, υνεταιριςμών, κ.λπ. - Η επιμϋλεια τησ ςύνταξησ ϋκδοςησ και διεκπεραύωςησ του μηνιαύου Δελτύου του Επιμελητηρύου. β. - Σμόμα Διοικητικού - Οικονομικού την αρμοδιότητα του Σμόματοσ Διοικητικού - Οικονομικού, ανόκουν: - Ο χειριςμόσ όλων των θεμϊτων υπηρεςιακόσ κατϊςταςησ του προςωπικού. - Η επεξεργαςύα ςτοιχεύων για την αριθμητικό ςύνθεςη και τισ αριθμητικϋσ μεταβολϋσ του προςωπικού. - Η μϋριμνα για την εφαρμογό προγραμμϊτων εκπαύδευςησ προςωπικού ςτο εςωτερικό και εξωτερικό ςτα πλαύςια τησ ιςχύουςασ κϊθε φορϊ ςχετικόσ νομοθεςύασ. - Η μϋριμνα για την διακρύβωςη των αναγκών εκπαύδευςησ του προςωπικού. υλικό. - Η μϋριμνα για την διατόρηςη και λειτουργύα τησ βιβλιοθόκησ και τον εμπλουτιςμό τησ με ϋντυπο - Η διακύνηςη τησ αλληλογραφύασ, δακτυλογρϊφηςη, αναπαραγωγό εγγρϊφων και εντύπων, διεκπεραύωςη και τόρηςη του Γενικού Πρωτοκόλλου των ειςερχομϋνων και εξερχομϋνων εγγρϊφων. 7

8 - Η μϋριμνα για την βεβαύωςη του γνόςιου τησ υπογραφόσ του προςωπικού και των πολιτών, τησ ακρύβειασ αντιγρϊφων ό φωτογρϊφων ό φωτοτυπιών εγγρϊφων ό δικαιολογητικών ύςτερα από την αντιπαραβολό τουσ με το επιδεικνυόμενο ςχετικό πρωτότυπο ό ακριβϋσ αντύγραφο. - Η μϋριμνα για την παραλαβό από το Εθνικό Συπογραφεύο των φύλλων τησ Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ ό ϊλλων εντύπων και διανομό τουσ ςτα αρμόδια γραφεύα. - Η μϋριμνα για την λειτουργύα του τηλεφωνικού κϋντρου, τηλετύπων, και λοιπών μϋςων επικοινωνύασ. - Η μϋριμνα για την τόρηςη των Πρακτικών τησ Διοικητικόσ Επιτροπόσ και του Διοικητικού υμβουλύου του Επιμελητηρύου. - Η μϋριμνα για την κατϊρτιςη και τροποπούηςη του προώπολογιςμού του Επιμελητηρύου. - Η διαχεύριςη κϊθε δαπϊνησ καθώσ και η εκκαθϊριςη αποδοχών και γενικϊ αποζημιώςεων προςωπικού. - Η μϋριμνα για την εύςπραξη κϊθε εςόδου. - Η μϋριμνα για την προμόθεια κϊθε μηχανόματοσ, υλικού, εφοδύου ό ϊλλου περιουςιακού ςτοιχεύου, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. - Η μϋριμνα για την φύλαξη και καθαριςμό τησ Τπηρεςύασ. - Η μϋριμνα για την ςτϋγαςη τησ Τπηρεςύασ. - Η μϋριμνα για την εκτϋλεςη εργαςιών (τυπογραφικών, επιςκευόσ και ςυντόρηςησ κτιρύων, εγκαταςτϊςεων και μηχανημϊτων, κ.λπ.). - Η μϋριμνα για την εκπούηςη κϊθε περιουςιακού ςτοιχεύου. - Η μϋριμνα για την διαχεύριςη υλικού τησ Τπηρεςύασ. γ. - Σμόμα Μητρώου - Μηχανογραφικών εφαρμογών την αρμοδιότητα του Σμόματοσ Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρμογών, ανόκουν: 8

9 - Η τόρηςη των μητρώων των μελών του Επιμελητηρύου, η ςυνεχόσ ενημϋρωςό του, καθώσ και η ϋκδοςη ςχετικών πιςτοποιητικών. - Η ςύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανϊδειξη τησ Διοικόςεωσ του Επιμελητηρύου και κϊθε ςχετικό εργαςύα με τισ εκλογϋσ. - Η παραλαβό και ϋλεγχοσ δικαιολογητικών για την ϋκδοςη ϊδειασ παραγωγού Αςφαλύςεων, Μεςιτών Αςφαλύςεων, Αςφαλιςτικών Πρακτόρων, Αςφαλιςτικών υμβούλων και υντονιςτών Αςφαλιςτικών υμβούλων, καθώσ και η τόρηςη Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επύδοςη αδειών Μεςιτών Αςτικών υμβϊςεων και τόρηςη Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβό και ϋλεγχοσ δικαιολογητικών για την εγγραφό ςτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων. - Κϊθε ενϋργεια για την εφαρμογό του Νόμου περύ Εμπορικών Αντιπροςώπων. - Η ϋκδοςη πιςτοποιητικών προελεύςεωσ και βεβαιώςεων τιμών. - Η διενϋργεια διαιτηςιών, πραγματογνωμοςυνών, δειγματοληψιών και επύλυςησ εμπορικών διαφορών, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. - Η θεώρηςη του ομούου και γνόςιου τησ υπογραφόσ των μελών του Επιμελητηρύου. - Η πλόρησ κϊλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των Σμημϊτων τησ Τπηρεςύασ από πλευρϊσ ανϊλυςησ, ςχεδύαςησ, προγραμματιςμού, τεκμηρύωςησ, υλοπούηςησ των εφαρμογών του και ςύνταξησ Ειδικών Σεχνικών Μελετών και Μελετών κοπιμότητασ. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπέσ (Διακυβέρνηςη του Έργου) Τπεύθυνοσ Ϊργου εύναι o Παπαδημότρησ Ιωϊννησ, Διευθυντόσ του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου. Θα ςυςταθεύ τριμελόσ Επιτροπό Παρακολούθηςησ Παραλαβόσ (ΕΠΠE) του ϋργου απαρτιζόμενη από εξειδικευμϋνουσ υπηρεςιακούσ παρϊγοντεσ του Επιμελητηρύου. Σόςο ο διαγωνιςμόσ όςο και οι παραλαβϋσ θα διενεργηθούν από επιτροπϋσ του Επιμελητηρύου όπωσ προβλϋπει η κεύμενη νομοθεςύα. Η Διοικητικό Επιτροπό του Επιμελητηρύου θα λϊβει τισ τελικϋσ αποφϊςεισ κατακύρωςησ του διαγωνιςμού και θα εγκρύνει τισ τμηματικϋσ και την τελικό πληρωμό του Αναδόχου. Σϋλοσ θα εγκρύνει τα πρακτικϊ των τυχόν προςωρινών, παραλαβών και τησ οριςτικόσ παραλαβόσ του Ϊργου. 9

10 Α1.1.4 υνοπτική περιγραφή των υπηρεςιών και τησ λειτουργίασ του Υορέα Λειτουργίασ ύμφωνα με την παραγρ. 2, του ϊρθρου 1, του Ν. 2081/1992 όπωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ.2 ϊρθρ.19 Ν.3419/2005, ΥΕΚ Α 297/ ςκοπόσ των Επιμελητηρύων, μϋςα ςτα όρια τησ περιφϋρειϊσ τουσ, εύναι: η προςταςύα και η ανϊπτυξη του εμπορύου, τησ βιομηχανύασ, τησ βιοτεχνύασ, των επαγγελμϊτων, του τομϋα παροχόσ υπηρεςιών και των εξαγωγών, ςύμφωνα με τα ςυμφϋροντα και τουσ ςτόχουσ τησ εθνικόσ οικονομύασ, για την ανϊπτυξη και την πρόοδο αυτόσ. Η παροχό προσ την Πολιτεύα γνωμοδοτικών ειςηγόςεων για κϊθε οικονομικό θϋμα, περιλαμβανομϋνων και των ςχετικών νομοςχεδύων, με γνώμονα πϊντοτε την οικονομικό ανϊπτυξη τησ περιφϋρειϊσ τουσ και την εξυπηρϋτηςη του γενικότερου ςυμφϋροντοσ τησ εθνικόσ οικονομύασ. Η παροχό ςτα μϋλη τουσ και ςε κϊθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών ειςηγόςεων και πληροφοριών για κϊθε οικονομικό θϋμα." Σο Επιμελητόριο Δωδεκανόςου εύναι ςτη διαδικαςύα αναδιϊρθρωςησ τησ ςτρατηγικόσ του για την νϋα χιλιετύα. τόχοσ μασ εύναι να προςαρμοςθούμε ςτο νϋο κοινωνικο- οικονομικό περιβϊλλον, όπου απαιτεύται αλλαγό νοοτροπύασ ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ, με γνώμονα την αποτελεςματικότητα και το παραγόμενο ϋργο, αλλϊ και την ςυνολικό εξυπηρϋτηςη του πολύτη, που ςτην προκειμϋνη περύπτωςη εύναι ο επιχειρηματύασ-μϋλοσ μασ. A1.2 Τπϊρχουςα υποδομό Α1.2.1 ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΗ Οι υπηρεςύεσ που παρϋχει το Επιμελητόριο ςτα μϋλη του βαςύζονται πλϋον ς ϋνα πληροφοριακό ςύςτημα μηχανοργϊνωςησ (hardware και software) που ςχεδιϊςτηκε εξ ολοκλόρου για τισ ανϊγκεσ του. Για την Διαχεύριςη μητρώων & την Οικονομικό Διαχεύριςη χρηςιμοποιούνται οι αντύςτοιχεσ πλατφόρμεσ τησ UNISYSTEMS. Διαχεύριςη Μητρώων Σο υποςύςτημα διαχεύριςησ μητρώων καλύπτει τα παρακϊτω θϋματα: o Γενικό Μητρώο: Γενικϊ ςτοιχεύα, Μϋλη Επιχειρόςεων, υνδρομϋσ, Επαγγϋλματα 10

11 o Δραςτηριότητεσ, Προώόντα, Διευθύνςεισ, Εξοπλιςμόσ, Ιςολογιςμού, Ιςτορικό Επιχεύρηςησ, o Ειδικϊ Μητρώα: Εξαγωγεύσ, Αντιπρόςωποι - Αντιπροςωπευόμενοι Ούκοι, Αργυροχρυςοχόοι, o Μεςύτεσ Αςτικών υμβϊςεων, Αςφαλιςτϋσ, (υντονιςτϋσ, ύμβουλοι, Δόκιμοι Αςφαλιςτικού o ύμβουλοι κτλ), επιχειρόςεισ Οπτικοακουςτικών Μϋςων κτλ. o Αρχεύο Προεγγραφών o Αρχεύο Μελών o Πλόρεσ ςύνολο πιςτοποιητικών και βεβαιώςεων o Πλόρεσ ςύνολο καταςτϊςεων και ςτατιςτικών o Βοηθητικϋσ Εφαρμογϋσ: Επαγγϋλματα δραςτηριότητεσ, Προώόντα, ΔΟΤ, Νομικϋσ Μορφϋσ, o Φώρεσ, Κωδικοποιόςεισ Επαγγελμϊτων Προώόντων Οικονομικό Διαχεύριςη Τφύςταται πλόρεσ ςύςτημα οικονομικόσ διαχεύριςησ, βαςιςμϋνο ςτο δημόςιο λογιςτικό το οπούο εφαρμόζει τισ αρχϋσ τησ διπλογραφικόσ μεθόδου λογιςτικόσ, όπωσ προβλϋπεται από το ςχετικό Π.Δ. για τα Ν.Π.Δ.Δ. Λειτουργεύ για παρϊλληλεσ χρόςεισ και καλύπτει τα παρακϊτω θϋματα: - Προώπολογιςμόσ: ύνταξη, Διαχεύριςη, Λογιςτικό χϋδιο - Διαχεύριςη Γενικόσ Λογιςτικόσ (Κλαδικό Λογιςτικό χϋδιο Ν.Π.Δ.Δ., βιβλύα λογιςτικόσ, καταχώρηςη κινόςεων) - Διαχεύριςη Παγύων -Ϊςοδα: Αποδεύξεισ, υνδρομϋσ, Διακανονιςμού, αυτόματη διαςύνδεςη με διπλογραφικό ςύςτημα λογιςτηρύου - Ϊξοδα: Σιμολόγια, Εντϊλματα, Απόδοςη Κρατόςεων, υμψηφιςμού, Καρνϋ Επιταγών, Καρτϋλα Προμηθευτών Δικαιούχων, αυτόματη διαςύνδεςη με διπλογραφικό ςύςτημα λογιςτηρύου - Βιβλύα Λογιςτηρύου: Ημερολόγια, Εςόδων Εξόδων, Καθολικϊ (γενικό, αναλυτικϊ), Ιςοζύγια (κατϊςταςη ςυμφωνύασ), Προώπολογιςμόσ, Απολογιςμόσ, Ιςολογιςμόσ, ςυγκεντρωτικό κατϊςταςη προμηθευτών κτλ Πρωτόκολλο Για την διαδικαςύα πρωτοκόλληςησ χρηςιμοποιεύται το ςύςτημα Πϊπυροσ Millennium III. Ϊνασ από τουσ ςτόχουσ του ςυςτόματοσ, ο οπούοσ πρόκειται να υλοποιηθεύ ςτο ϊμεςο μϋλλον, εύναι και η δυνατότητα διαχεύριςησ, επεξεργαςύασ και εναλλακτικόσ παρουςύαςησ των ςτοιχεύων του μητρώου του ΕΒΕΔ ςε ςυνδυαςμό με την θϋςη και την κατανομό ςτο χώρο, καθώσ και η παρουςύαςη των ςτοιχεύων ανϊ περιοχό (νομό, δόμο, περιοχό ό οδό) μϋςω διαφόρων εποπτικών μϋςων που ταιριϊζουν ςτην κϊθε περύςταςη όπωσ χϊρτεσ ό οθόνεσ. Σο ϋργο θα υλοποιηθεύ ςε ειδικϊ διαμορφωμϋνο περιβϊλλον γεωγραφικού ςυςτόματοσ πληροφοριών. 11

12 Η χρόςη τησ ςυγκεκριμϋνησ εφαρμογόσ μπορεύ να ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτην ανϊλυςη και τεκμηρύωςη λύςεων και προτϊςεων που αφορούν ςε θϋματα όπωσ: Παρακολούθηςη τϊςεων αγορϊσ Δημιουργύα νϋων επιχειρόςεων ςε περιοχϋσ που πληρούν ςυγκεκριμϋνουσ όρουσ ό προώποθϋςεισ Κατανομό ομοειδών δραςτηριοτότων ςτο χώρο Απαςχόληςη προςωπικού ανϊ περιοχό ενδιαφϋροντοσ Οικονομικϊ αποτελϋςματα επιχειρόςεων ανϊ εύδοσ, περιοχό ό ςυνολικϊ Πληροφόρηςη υποςτόριξη επενδυτών ό ΜΜΕ Α1.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ Ϊνασ βαςικόσ λοιπόν ςτόχοσ του Οικονομικού Παρατηρητηρύου εύναι η κατϊρτιςη του νϋου αναπτυξιακού μοντϋλου τησ Δωδεκανόςου. Σο Οικονομικό Παρατηρητόριο θα εύναι μύα ειδικϊ οργανωμϋνη υπηρεςύα, ςτελεχωμϋνη με κατϊλληλο προςωπικό, η οπούα θα ϋχει την ευθύνη ςύνταξησ των μελετών και εκθϋςεων ςχετικϊ με την πορεύα και την ανϊπτυξη τησ τοπικόσ οικονομύασ με ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη τησ επιχειρηματικότητασ. Η υπηρεςύα αυτό θα διαθϋτει ςύγχρονο εξοπλιςμό και θα αναπτύξει ςχϋςεισ με ςημαντικϊ ερευνητικϊ κϋντρα ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό. Σο Οικονομικό Παρατηρητόριο ςκοπεύει να αναπτύξει μύα πλόρη βϊςη ςτατιςτικών πληροφοριών, να ςυγκεντρώςει όλεσ τισ ςτατιςτικϋσ που αφορούν την Δωδεκϊνηςο και να δημιουργόςει τοπικούσ λογαριαςμούσ κατϊλληλουσ να παρακολουθόςουν την περιφερειακό μεγϋθυνςη. Ενώ μϋχρι τώρα ϋχουν αναπτυχθεύ οι λογαριαςμού ςε εθνικό επύπεδο, δεν ϋχουν αναπτυχθεύ όμωσ ςε περιφερειακό, με ςυνϋπεια να μην εύναι δυνατό η αντικειμενικό διερεύνηςη τησ τοπικόσ οικονομύασ. Ανϊμεςα ςτισ δραςτηριότητεσ του Οικονομικού Παρατηρητηρύου θα εύναι: να οργανώςει μύα οικονομικό βιβλιοθόκη για τον νομό μασ. να εντοπύςει ςυγκεκριμϋνα επενδυτικϊ ςχϋδια τα οπούα θα μπορούν να υλοποιηθούν. να προϊγει προμελϋτεσ ςκοπιμότητασ για ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ ανϊ κλϊδο και νηςύ, αλλϊ και για επενδυτικϊ ςχϋδια που ενεργοποιούν την τοπικό αποταμύευςη. να διερευνηθεύ ο βαθμόσ ςυμμετοχόσ των ντόπιων παραγωγικών ςυντελεςτών ςτην δημιουργύα του προώόντοσ με την χρόςη του πύνακα ειςροών/εκροών. να διερευνηθεύ κλαδικϊ αλλϊ και γεωγραφικϊ το πρόβλημα του υπερεπαγγελματιςμού. 12

13 Α1.2.3 "Οίκοσ του Επιχειρηματία" Ο "Ούκοσ του Επιχειρηματύα" εύναι μύα υποςτηρικτικό υποδομό για τισ μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ. Η φιλοςοφύα του ϋγκειται ςτο ότι ο επιχειρηματύασ θα ϋχει ςτην διϊθεςό του υπηρεςύεσ από την ϋναρξη τησ δραςτηριότητϊσ του και ςε όλα τα ςτϊδια ανϊπτυξησ τησ επιχεύρηςησ. Ο "Ούκοσ του Επιχειρηματύα" παρϋχει ϋνα ολοκληρωμϋνο φϊςμα υπηρεςιών και η λειτουργύα του θα ςτηρύζεται ςε τρεισ ϊξονεσ : 1. Εξατομικευμϋνη πληροφόρηςη του επιχειρηματύα προςαρμοςμϋνη ςτισ ανϊγκεσ του Διαθϋτοντασ ςύγχρονα μϋςα (ιςτοςελύδεσ ςτο διαδύκτυο (Internet), πρόςβαςη ςε Σρϊπεζεσ πληροφοριών ςε παγκόςμιο επύπεδο), ο επιχειρηματύασ θα ϋχει μύα μόνιμη πηγό ϊντληςησ πληροφοριών για τη ςτρατηγικό ανϊπτυξησ τησ επιχεύρηςόσ του. Θα ϋχει ςτη διϊθεςό του την κατϊλληλη και ποιοτικό πληροφόρηςη για θϋματα που τον απαςχολούν από τη δημιουργύα τησ επιχεύρηςησ και κατϊ τη διϊρκεια τησ επιχειρηματικόσ του δραςτηριότητασ. 2. Κατϊρτιςη ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ επιχεύρηςησ Επαγγελματικό κατϊρτιςη προςαρμοςμϋνη ςτισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων τόςο των επιχειρηματιών όςο και του ανθρωπύνου δυναμικού ςτισ νϋεσ απαιτόςεισ, δεξιότητεσ του τομϋα τουσ. Προώθηςη τησ τηλε-κατϊρτιςησ για την κϊλυψη των αναγκών ςτα νηςιϊ. 3. Σεχνικό υποςτόριξη του επιχειρηματύα και των κλαδικών επαγγελματικών ςυλλόγων Προβολό και προώθηςη επιχειρόςεων Δημιουργύα τησ επιχεύρηςησ Προώθηςη τησ επιχειρηματικόσ ςυνεργαςύασ Φρηματοδότηςη Επιχειρηματικό ςχϋδιο για τη ςτρατηγικό ανϊπτυξη Βαςικϋσ υπηρεςύεσ του Ούκου του Επιχειρηματύα Κϋντρο υποδοχόσ και διατυπώςεων και διεκπεραύωςησ για Ϊλληνεσ και ξϋνουσ επενδυτϋσ υιοθετώντασ την φιλοςοφύα του One Stop Shop. Κϋντρο Διεθνούσ Εμπορύου: Προώθηςη Ηλεκτρονικού Εμπορύου Υορολογικό Νομικό ενημϋρωςη Προώθηςη τησ τηλε-εργαςύασ Σεχνικό υποςτόριξη για τη δημιουργύα επιχειρόςεων Σεχνικό υποςτόριξη ςτο εμπόριο Βοόθεια τεχνικό για τη δημιουργύα βιωςιμότητασ του εμπορικού καταςτόματοσ ύλληψη και διοργϊνωςη εκδηλώςεων ςε ςυνεργαςύα με κλαδικούσ ςυλλόγουσ και φορεύσ 13

14 Σεχνικό υποςτόριξη ςτον Σουριςμό Σεχνικό υποςτόριξη για τη διεθνοπούηςη τησ επιχεύρηςησ Σεχνικό υποςτόριξη ςτη Βιοτεχνύα Σεχνικό υποςτόριξη ςε θϋματα ανθρώπινου δυναμικού: o Κύνητρα για την πρόςληψη o Ανεύρεςη προςωπικού o υνεχόσ επαγγελματικό κατϊρτιςη Ο Ούκοσ του Επιχειρηματύα, ωσ υποςτηρικτικό δομό των επιχειρόςεων, θα ϋχει την ευελιξύα να υιοθετεύ και να ενςωματώνει καινοτομικϊ προώόντα από ϊλλουσ αντύςτοιχουσ φορεύσ ςε παγκόςμια κλύμακα, που δραςτηριοποιούνται ςτον τομϋα παροχόσ υπηρεςιών ςτον επιχειρηματύα. Σο ςύνολο των παρεχομϋνων υπηρεςιών από τον "Ούκο του Επιχειρηματύα" ςυμβϊλλει ςτην βελτύωςη του επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ με την καταπολϋμηςη τησ γραφειοκρατύασ (ςυνολικό διεκπεραύωςη γραφειοκρατικών διαδικαςιών). Επύςησ, προϊγει μια νϋα κουλτούρα του «επιχειρεύν» ς ϋνα διεθνϋσ μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβϊλλον, αξιοποιώντασ τα εργαλεύα τησ κοινωνύασ τησ πληροφορύασ. Αυτό ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα για την περιοχό μασ που την χαρακτηρύζει η πολυδιϊςπαςη και η γεωγραφικό απομόνωςη, που επηρεϊζουν αρνητικϊ την ανϊληψη επιχειρηματικόσ δρϊςησ αλλϊ και την βιωςιμότητα των υφιςταμϋνων επιχειρόςεων. Με την δημιουργύα του Ούκου του Επιχειρηματύα παρϋχεται η δυνατότητα πρόςβαςησ των επιχειρόςεων ςτισ υπηρεςύεσ του, ςε όποιο νηςύ και αν βρύςκονται. Α1.2.4 "Κέντρο Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ" Σο «Κϋντρο Ηλεκτρονικόσ Επιχειρηματικότητασ» ςτοχεύει να αναπτύξει ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ για το Επιμελητόριο Δωδεκανόςου με ςτόχο: Ση χρόςη των νϋων τεχνολογιών για παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών προσ τα μϋλη του, με τη ςωςτό εκμετϊλλευςη των πλεονεκτημϊτων που απορρϋουν από αυτϋσ, Σην ταχύτερη και εγκυρότερη ενημϋρωςη των επιχειρόςεων-μελών του τόςο ςε τοπικό όςο και εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο για θϋματα επιχειρηματικού και γενικότερου ενδιαφϋροντοσ, Σην καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρϋτηςη των επιχειρόςεων-μελών, όςον αφορϊ τισ ςυναλλαγϋσ τουσ με το Επιμελητόριο, Σην παροχό υπηρεςιών για την προώθηςη των προώόντων και υπηρεςιών των επιχειρόςεων-μελών του με απώτερο ςτόχο την βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητϊσ τουσ και την τόνωςη τησ επιχειρηματικότητασ μϋςα από τη ςύναψη εμπορικών ςυνεργαςιών. 14

15 Α2.Αντικεύμενο, ςτόχοι και κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ του Ϊργου Α2.1 Αντικεύμενο του Ϊργου Σο ϋργο περιλαμβϊνει τα ακόλουθα υποςυςτόματα: Α. Ανϊπτυξη Ηλεκτρονικόσ Αγορϊσ Σοπικών Προώόντων για την προβολό και διϊθεςη των προώόντων καθώσ και την ενδυνϊμωςη των ςυνεργιών που θα περιλαμβϊνει: Τλοπούηςη ολοκληρωμϋνησ πληροφοριακόσ πλατφόρμασ για ελεύθερη ςυμμετοχό όλων των παραγωγών τησ περιοχόσ, όπου θα παρϋχεται ηλεκτρονικό παρουςύα των προώόντων τουσ με μορφό shops-in-a-shop. Νϋεσ ςτοχευμϋνεσ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ για την υποςτόριξη τησ διϊθεςησ των τοπικών προώόντων ςτουσ καταναλωτϋσ, αξιοποιώντασ τη διεθνό εμβϋλεια του διαδικτύου και τισ δυνατότητεσ που παρϋχει η τεχνολογύα για ευϋλικτουσ τύπουσ ςυναλλαγών. Ηλεκτρονικό Εκθετόριο Προώόντων (Show room): Πρόκειται για ϋνα ηλεκτρονικό εκθετόριο όπου οι επιχειρόςεισ μπορούν να παρουςιϊςουν τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ τουσ με πλόρη περιγραφό. Οι αγοραςτϋσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν το ιδιαύτερα ευϋλικτο μηχανιςμό αναζότηςησ για να εντοπύςουν το προώόν / υπηρεςύα που επιθυμούν. Τποςτόριξη τησ Σοπικόσ Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ. την ελληνικό πραγματικότητα, ϋνα προώόν πουλιϋται ςτον καταναλωτό ακριβότερα από την τιμό απόκτηςόσ του από τον παραγωγό. Αυτό το πρόςθετο κόςτοσ, εύναι το κόςτοσ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ. Μια ϊμεςη ωφϋλεια ςτην οπούα θα ςτοχεύςει η Ηλεκτρονικό Αγορϊ Σοπικών Προώόντων εύναι η διϊθεςη των τοπικών προώόντων εύτε προσ πώληςη εύτε ωσ προμόθεια με τη μορφό B2B ςτισ τοπικϋσ επιχειρόςεισ (π.χ. τοπικϊ καταςτόματα, τοπικού ξενοδόχοι, εςτιϊτορεσ και καταςτηματϊρχεσ) ώςτε να επιλϋγονται προώόντα που ϋχουν παραχθεύ από τοπικϋσ μικρϋσ επιχειρόςεισ οι οπούεσ χρηςιμοποιούν τοπικϊ παραγόμενα προώόντα. Με τον τρόπο αυτό ςτοχεύετε η ανϊπτυξη τοπικών εφοδιαςτικών αλυςύδων, οι οπούεσ εύναι προςαρμοςμϋνεσ ςτα ανθρώπινα μεγϋθη και δε δημιουργούν προβλόματα ςτο περιβϊλλον. Τπηρεςύεσ για νϋουσ μικρούσ παραγωγούσ και επιχειρόςεισ ώςτε να ενταχθούν και να παραμεύνουν ςτην οικονομικό και κοινωνικό αλυςύδα, προςφϋροντασ υπηρεςύεσ, με πολλαπλϊ οφϋλη. Ϊτςι θα δοθεύ η δυνατότητα για δημιουργύα οικονομιών κλύμακασ που αποκτούν νόημα όταν επανεπενδύονται ςε τοπικό επύπεδο. Θα δοθεύ ϋμφαςη ςτον προληπτικό χαρακτόρα των υπηρεςιών αυτών με ςτόχο την ενεργοπούηςη των επωφελούμενων αναφορικϊ με την αξιοπούηςη νϋων δυνατοτότων και ευκαιριών ςχετικών με την επιχειρηματικό τουσ δρϊςη. Τπηρεςύεσ για τη δικτύωςη και την ενδυνϊμωςη των ςυνεργιών των τοπικών δρώντων. Οι υπηρεςύεσ αυτϋσ θα ϋχουν ςα ςτόχο την παροχό κινότρων και των κατϊλληλων 15

16 υποςτηρικτικών μηχανιςμών για τη δημιουργύα νϋων προώόντων μϋςω τησ ςύνθεςησ ςτοιχεύων από διαφορετικϋσ μονϊδεσ. Η Ηλεκτρονικό Αγορϊ Σοπικών Προώόντων μπορεύ να εξαςφαλύςει την ευελιξύα η οπούα θα επιτρϋψει την προςαρμογό ςτο ραγδαύα μεταβαλλόμενο περιβϊλλον, και την επιβύωςη των μικρών επιχειρόςεων, οι οπούεσ, μϋςω τησ δικτύωςησ, θα μπορϋςουν να ενιςχυθούν ςημαντικϊ. Οι τοπικού δρώντεσ θα ϋχουν πρόςβαςη ςε υπηρεςύεσ προςφορϊσ και ζότηςησ πρωτογενών ό δευτερογενών προώόντων καθώσ και ςε υπηρεςύεσ ηλεκτρονικού εμπορύου B2B. Θα δοθεύ ϋμφαςη ςτον προληπτικό χαρακτόρα των υπηρεςιών αυτών με ςτόχο την ενεργοπούηςη των επωφελούμενων αναφορικϊ με την αξιοπούηςη νϋων δυνατοτότων και ευκαιριών για ςυνϋργειεσ. Τπηρεςύεσ ενεργοπούηςησ των εθνικοτοπικών ςυλλόγων εθνικόσ και διεθνούσ εμβϋλειασ ώςτε να δρϊςουν ωσ πρεςβευτϋσ των τοπικών προώόντων για τισ μεγϊλεσ αγορϋσ. Οι μικρϋσ τοπικϋσ αγορϋσ, μπορούν να αξιοποιούν τουσ εςωτερικούσ μετανϊςτεσ που προϋρχονται από την περιοχό τουσ, και οι οπούοι αποτελούν μια ιςχυρότατη αγορϊ. Οι ςυγκεκριμϋνοι καταναλωτϋσ θα αντιμετωπιςτούν με ιδιαύτερη προςοχό διότι δεν αποτελούν μια αγορϊ που εςτιϊζεται ςε οικονομικό δοςοληψύα αλλϊ ςτο ςυναύςθημα, ςτην αγϊπη, και ςτη νοςταλγύα αυτών των ανθρώπων για την περιοχό τουσ. Β. Τποςύςτημα Αρχειοθϋτηςησ Υακϋλου Επιχεύρηςησ και υπηρεςύεσ ψηφιοπούηςησ αρχεύων των μελών του Επιμελητηρύου. το πλαύςιο ανϊπτυξησ των Χηφιακών Τπηρεςιών τατιςτικόσ Ανϊλυςησ Επιχειρηματικότητασ, θα υλοποιηθούν αναγκαύεσ ενϋργειεσ για την ψηφιοπούηςη των φακϋλων και των ςτοιχεύων των επιχειρόςεων μελών που τηρούνται ςτο Επιμελητόριο και πιο ςυγκεκριμϋνα ςύςτημα αρχειοθϋτηςησ των φακϋλων πλόρωσ ολοκληρωμϋνο με το Μητρώο Μελών. Σο Επιμελητόριο διαθϋτει ϋνα εκτενϋσ Μητρώο ςτοιχεύων επιχειρόςεων που δραςτηριοποιούνται ό δραςτηριοποιόθηκαν κατϊ το παρελθόν ςτον Νομό Δωδεκανόςου. το αρχεύο του Επιμελητηρύου βρύςκεται μεγϊλοσ αριθμόσ από φακϋλουσ επιχειρόςεων, που περιλαμβϊνουν όλα τα κατϊ νόμον απαιτούμενα ϋγγραφα για τη λειτουργύα τουσ (καταςτατικϊ και τροποποιόςεισ αυτών, ΥΕΚ δημοςύευςησ καταςτατικού, ενϊρξεισ και μεταβολϋσ λειτουργύασ, ϊδειεσ λειτουργύασ, αντύγραφα μιςθωτηρύων κ.λπ.). Όλα τα παραπϊνω δεδομϋνα διατύθενται μόνο ςε ϋντυπη μορφό. Σο γεγονόσ αυτό προκαλεύ μια ςειρϊ από προβλόματα διαχεύριςησ (ελϋγχου πληρότητασ, ςυμπλόρωςησ, αναζότηςησ, ανϊκληςησ κ.λπ.), που μεταφρϊζονται ςε προβλόματα και καθυςτερόςεισ διεκπεραύωςησ μιασ ςειρϊσ από διαδικαςύεσ και ςυμβϊλλουν ςτη γραφειοκρατικό λειτουργύα ενόσ οργανιςμού που ϋρχεται καθημερινϊ ςε επαφό με μεγϊλο αριθμό επιχειρόςεων και υποψόφιων επιχειρηματιών. Κατϊ ςυνϋπεια, εύναι απόλυτη ανϊγκη η υλοπούηςη ψηφιοπούηςησ των βαςικών εγγρϊφων των ενεργών επιχειρόςεων μελών του Επιμελητηρύου προκειμϋνου να καταςτεύ δυνατό η αυτοματοπούηςη / ηλεκτρονικοπούηςη όλων των ςυναλλαγών του Επιμελητηρύου με τα μϋλη του. 16

17 Γ. Χηφιακϋσ Τπηρεςύεσ Επιχειρηματικόσ Τποςτόριξησ. Οι ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ που θα παρϋχονται μϋςω του κόμβου θα αφορούν ςε: Online ςυμπλόρωςη και ηλεκτρονικό αποςτολό όλων των αιτόςεων (και απαιτούμενων ςτοιχεύων), online αυτοματοποιημϋνη (ηλεκτρονικό) ϋκδοςη των πιςτοποιητικών που παρϋχει το επιμελητόριο (Επύπεδο 4): o Σμόμα Μητρώου Πληρωμό υνδρομών Μελών o Σμόμα Μητρώου - Ϊκδοςη Πιςτοποιητικού Επιμελητηριακόσ Ενημερότητασ o Σμόμα Μητρώου - Ϊκδοςη Καταςτϊςεων Μελών o Σμόμα Μητρώου - Μεταβολό - Σροποπούηςη τοιχεύων Μϋλουσ o Σμόμα Μητρώου - Λύςη Επιχεύρηςησ o Σμόμα Μητρώου - Ϊκδοςη Ωδειασ Εμπορικών Αποθηκών o Σμόμα Μητρώου - Ϊκδοςη Ωδειασ Αςκόςεωσ Επαγγϋλματοσ Εμπορικού Εκπροςώπου o Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων - Ϊκδοςη Πιςτοποιητικού Εγγραφόσ ςτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων o Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων - Προεγγραφό ςτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων o Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων - Εγγραφό ςτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων o Ειδικό Μητρώο Εξαγωγϋων - Ανανϋωςη Εξαγωγικόσ Επωνυμύασ Για τουσ επιςκϋπτεσ/μη μϋλη του επιμελητηρύου και του κόμβου θα παρϋχεται online ςυμπλόρωςη και ηλεκτρονικό αποςτολό των αιτόςεων (και απαιτούμενων ςτοιχεύων) για την ϋκδοςη των πιςτοποιητικών που παρϋχει το επιμελητόριο όπωσ (Επύπεδο 4): o Μη μϋλη /Επιςκϋπτεσ - Ϊκδοςη Αρνητικού Πιςτοποιητικού o Μη μϋλη /Επιςκϋπτεσ - Ϊκδοςη Πολλαπλού Ιςτορικού o Μη μϋλη /Επιςκϋπτεσ - Ϊκδοςη Καταςτϊςεων Μελών Τπηρεςύεσ Επιχειρηματικόσ Τποςτόριξησ (Επύπεδα 3 και 4): Θα παρϋχεται μια ολοκληρωμϋνη υπηρεςύα υποςτόριξησ Β2Β εμπορικών ςυναλλαγών, που θα περιλαμβϊνει το Β2Β Open marketplace για την ανοικτό διεπιχειρηματικό ςυνεργαςύα. Οι κύριεσ δραςτηριότητεσ του portal θα εύναι: o Δημιουργύα e-market place o Β2Β υπηρεςύεσ ςτόριξησ εξαγωγικόσ δραςτηριότητασ o Δημιουργύα ηλεκτρονικών εκθϋςεων για τισ επιχειρόςεισ μϋλη o Προώθηςη Επιχειρόςεων Δ. Τποςύςτημα υποςτόριξησ των τουριςτικών επιχειρόςεων του νομού Ειδικότερα, θα δημιουργηθεύ ειδικό πολυγλωςςικό κϊθετη αγορϊ με λειτουργικότητα που θα ικανοποιεύ τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων που αςχολούνται με τον Σουριςμό. Η πρόςβαςη ςτο υποςύςτημα υποςτόριξησ των τουριςτικών επιχειρόςεων του νομού θα γύνεται μϋςω δικτυακόσ πύλησ και μϋςω εφαρμογών για κινητϊ τηλϋφωνα Android κα iphone. Οι εφαρμογϋσ για κινητϊ 17

18 τηλϋφωνα που θα αναπτυχθούν θα εύναι διαθϋςιμεσ δωρεϊν μϋςω του εκϊςτοτε market (google play/apple store). Σο υποςύςτημα θα παρϋχει τισ ακόλουθεσ υπηρεςύεσ μϋςω τησ δικτυακόσ πύλησ, ενώ αντύςτοιχεσ υπηρεςύεσ θα προςφϋρονται από την εφαρμογό για κινητϊ τηλϋφωνα, : Ψηφιακή Υπηρεςία προβολήσ των τουριςτικών επιχειρήςεων (μελών του Επιμελητηρίου) του Νομού Δωδεκανήςου μέςω Διαδικτύου (Επιχειρηματικόσ Οδηγόσ Τουριςτικών Επιχειρήςεων). Θα παρϋχεται η δυνατότητα δημιουργύασ ειδικού θεματικού επιχειρηματικού οδηγού τουριςτικών επιχειρόςεων του νομού. Όλεσ οι υπηρεςύεσ του Επιχειρηματικού Οδηγού θα ςτηρύζονται ςτισ πληροφορύεσ που η ύδια η επιχεύρηςη-μϋλοσ θα καταχωρεύ και θα ςυντηρεύ ςτην εταιρικό τησ παρουςύα (εταιρικό minisite). Θα πρόκειται για μια δομημϋνη ηλεκτρονικό παρουςύαςη τησ εταιρεύασ που θα γύνεται μϋςα από ϋνα εύχρηςτο και δυναμικό εργαλεύο δημιουργύασ site (Web Site Generator). Για τη διευκόλυνςη τόςο τησ επιχεύρηςησ, όςο κυρύωσ και των επιχειρόςεων-επιςκεπτών (πελατών) του οδηγού, η δομό και οι βαςικϋσ ενότητεσ των εταιρικών sites θα εύναι τυποποιημϋνεσ. Επιθυμητό εύναι η διϊθεςη ενόσ εύςχημου URL ανϊ επιχεύρηςη ώςτε να δύναται να χρηςιμοποιεύται από την επιχεύρηςη ωσ εταιρικό site. Με βϊςη τισ ενότητεσ του εταιρικού site η επιχεύρηςη-μϋλοσ καταχωρεύ και ςυντηρεύ τα εξόσ ςτοιχεύα: α) Γενικό Παρουςύαςη: Σα ςτοιχεύα ταυτότητασ τησ επιχεύρηςησ, το όραμα, οι ςτόχοι, το ιςτορικό, μια γενικό παρουςύαςη των δραςτηριοτότων τησ, γεωγραφικό τησ απεικόνιςη ςε χϊρτη κλπ. την παρουςύαςη μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν φωτογραφύεσ, απεικονύςεισ 360ο, video. Για τισ επιχειρόςεισ που εύναι Μϋλη του Ειδικού Μητρώου Σουριςτικών Επιχειρόςεων του Επιμελητηρύου και επιθυμούν να εγγραφούν και ςτην κϊθετη αυτό αγορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ (επωνυμύα, διακριτικόσ τύτλοσ, αντικεύμενα δραςτηριότητασ, διεύθυνςη, τηλϋφωνα, ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ, εκπρόςωποσ, κλπ) θα πρϋπει να αρχικοποιηθούν με αυτόματο και δυναμικό τρόπο από τα ςτοιχεύα που εύναι καταχωρημϋνα ςτο Ειδικό Μητρώο Σουριςτικών Επιχειρόςεων του Επιμελητηρύου. β) Ηλεκτρονικόσ Κατϊλογοσ Προώόντων Τπηρεςιών: Αναλυτικό παρουςύαςη των προώόντων τησ επιχεύρηςησ, με τεχνικϊ ςτοιχεύα, φωτογραφύεσ, παρουςύαςη 360ο, video. Σα προώόντα που καταχωρούνται ςτον Ηλεκτρονικό Κατϊλογο ςυνθϋτουν αυτόματα το Ηλεκτρονικό Εκθετόριο Προώόντων-Τπηρεςιών (Show Room), ϋτςι ώςτε να εύναι αναζητόςιμα, όχι μόνο ςτα πλαύςια του εταιρικού site, αλλϊ και μϋςα από κατηγορύεσ προώόντων ανεξαρτότωσ των επιχειρόςεων. γ) Χηφιακό υπηρεςύα ενημϋρωςησ για χαμηλϋσ τουριςτικϋσ τιμϋσ και ευκαιρύεσ. Μϋςω ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ περιεχομϋνου, οι επιχειρόςεισ του Νομού που ϋχουν τουριςτικό προςανατολιςμό θα ενημερώνονται για τη ζότηςη ςυγκεκριμϋνων προώόντων και υπηρεςιών ςε ςυγκεκριμϋνεσ αγορϋσ ςτόχουσ του εξωτερικού, με βϊςη το καταχωρημϋνο προφύλ τουσ. Παρϊλληλα, θα αποκτούν πρόςβαςη ςε εξειδικευμϋνο υλικό (μελϋτεσ, ϋρευνεσ κ.λπ.) που θα τουσ επιτρϋπει να αναγνωρύςουν επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ ςε τρύτεσ χώρεσ, με βϊςη το επιχειρηματικό περιβϊλλον τουσ. Επιθυμητό εύναι η διαςφϊλιςη διαλειτουργικότητασ με το Portal ώςτε να αξιοποιηθεύ η πληροφορύα που αυτό διαθϋτει και να αποφευχθούν 18

19 διπλοκαταχωρόςεισ. Σο ςύςτημα θα υποςτηρύζεται από ϋνα Ολοκληρωμϋνο ςύςτημα διαχεύριςησ περιεχομϋνου (content management system). Κϊτω από κϊθε θεματικό ενότητα, θα μπορούν οι διαχειριςτϋσ περιεχομϋνου να δημιουργόςουν μια δενδρικό δομό υποκατηγοριών, απεριόριςτου βϊθουσ, για την καλύτερη δόμηςη και οργϊνωςη του περιεχομϋνου. Η πληροφορύα θα παρουςιϊζεται ςε δύο γλώςςεσ (Ελληνικϊ, Αγγλικϊ), και θα υπϊρχει η δυνατότητα επϋκταςησ ςε επιπλϋον γλώςςεσ. Θα πρϋπει να χρηςιμοποιούνται πλόρωσ γραφικϊ εργαλεύα διαχεύριςησ, WYSIWYG editors-on-page, και για την χρόςη του δεν θα απαιτεύται τύποτε ϊλλο από ϋναν κοινό web browser. Σϋλοσ θα ενςωματώνει λειτουργικότητεσ ροόσ εργαςιών (workflow), διαχεύριςησ εκδόςεων (versioning) και θα διαχωρύζει την πρόςβαςη ανϊλογα με τισ δημιουργημϋνεσ ομϊδεσ εργαςύεσ, ρόλουσ και δικαιώματα πρόςβαςησ των χρηςτών-διαχειριςτών. H παρεχόμενη εφαρμογό θα πρϋπει να εύναι πολυγλωςςικό τόςο ςτην εμφϊνιςη (user prompts και system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τησ, και ςτα πλαύςια του ϋργου να εύναι ρυθμιςμϋνη ώςτε να υποςτηρύζει Ελληνικϊ και Αγγλικϊ, κϊτω από την ενιαύα κωδικοπούηςη UTF-8. Ε. Τποςύςτημα δημιουργύασ επιχειρηματικών profile για επιχειρόςεισ μϋλη του Επιμελητηρύου Σο προτεινόμενο υποςύςτημα περιλαμβϊνει τη δημιουργύα επιχειρηματικών profile για 500 επιχειρόςεισ μϋλη του Επιμελητηρύου, με παρϊλληλη δυνατότητα επικαιροπούηςησ τησ διαδικτυακόσ τουσ εικόνασ χωρύσ την ανϊγκη προςφυγόσ ςε ειδικό με εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ ΣΠΕ. κοπόσ τησ υπηρεςύασ εύναι η ολοκληρωμϋνη προβολό μεγϊλου αριθμού επιχειρόςεων του Νομού με ηλεκτρονικό τρόπο, αξιοποιώντασ τισ δυνατότητεσ και τα εργαλεύα του υπϊρχοντοσ Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Οδηγού του portal του Επιμελητηρύου. Οι επιχειρόςεισ θα προϋρχονται από όλουσ τουσ κλϊδουσ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ τησ περιοχόσ και θα καταβληθεύ προςπϊθεια ώςτε να εύναι αντιπροςωπευτικϋσ και η παρουςύα τουσ ςτο διαδύκτυο να δημιουργεύ αφενόσ μεν κρύςιμη μϊζα και αφετϋρου κύνητρο για ςταδιακό ϋνταξη ςτον Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό και ϊλλων ςυναφών επιχειρόςεων. Πριν από τη ςυλλογό του υλικού θα προηγηθεύ Μελϋτη που θα καθορύζει την κατανομό του επιθυμητού δεύγματοσ των επιχειρόςεων, καθώσ και την δομό του ερωτηματολογύου ανϊ περύπτωςη για την ςυλλογό του υλικού. Με βϊςη το υλικό αυτό: 1. θα αναπτυχθούν ιςτοςελύδεσ (sites) ηλεκτρονικόσ προβολόσ 500 επιχειρόςεων του νομού, όπου ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ θα περιϋχονται για κϊθε μια: Παρουςύαςη τησ επιχεύρηςησ Προώόντα / υπηρεςύεσ τοιχεύα Επικοινωνύασ 2. Η δημιουργύα των ιςτοςελύδων θα γύνει με την χρόςη των εργαλεύων τησ εφαρμογόσ του υπϊρχοντοσ Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Οδηγού του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου. Για τον 19

20 εμπλουτιςμό του επιθυμητό εύναι να δημιουργηθεύ ϋνασ αριθμόσ από διαφορετικϊ templates (τουλϊχιςτον δύο νϋα templates) με διαφορετικούσ ςυνδυαςμούσ χρωμϊτων, για τη δημιουργύα των web sites των επιχειρόςεων. Κϊθε επιχεύρηςη θα μπορεύ να επιλϋγει με δυναμικό τρόπο το template και το ςυνδυαςμό χρωμϊτων που επιθυμεύ για τη δημιουργύα του δικτυακού τησ τόπου. Η επιλογό των επιχειρόςεων θα γύνει με κριτόρια που θα εξειδικευθούν ςτα πλαύςια τησ ςχετικόσ μελϋτησ εφαρμογόσ τησ δρϊςησ. Σ. Τποςύςτημα Ηλεκτρονικού Επιχειρεύν για επιχειρόςεισ - μϋλη του Επιμελητηρύου κοπόσ τησ δρϊςησ αυτόσ εύναι η δημιουργύα κρύςιμησ μϊζασ επιχειρόςεων που θα αξιοποιόςουν τισ υποδομϋσ Ηλεκτρονικού επιχειρεύν του επιμελητηρύου Δωδεκανόςου, για την ανϊπτυξη υπηρεςιών ηλεκτρονικού επιχειρεύν. Ϊμφαςη θα δοθεύ ςτην παρότρυνςη και υποςτόριξη επιχειρόςεων για την ανϊπτυξη υπηρεςιών πώληςησ προώόντων και υπηρεςιών προσ τον τελικό καταναλωτό (B2C). τόχοσ αυτόσ τησ επιλογόσ εύναι: Αφενόσ μεν να δημιουργηθεύ μια ηλεκτρονικό αγορϊ ςτην περιοχό με αντιπροςωπευτικϋσ εταιρεύεσ και προώόντα-υπηρεςύεσ που ενδιαφϋρουν τον μϋςο καταναλωτό, ώςτε να υπϊρξει η απαιτούμενη κρύςιμη μϊζα επιχειρόςεων που θα δημιουργόςει τισ προώποθϋςεισ για την ενθϊρρυνςη και ϊλλων επιχειρόςεων να αναπτύξουν ηλεκτρονικϋσ πωλόςεισ. Και αφετϋρου ο μϋςοσ καταναλωτόσ να μπορεύ να βρεύ επαρκό ποικιλύα προώόντων υπηρεςιών τησ τοπικόσ αγορϊσ που θα διατύθενται ηλεκτρονικϊ, ϋτςι ώςτε να αρχύςουν να διαμορφώνονται ηλεκτρονικϋσ αγοραςτικϋσ ςυνόθειεσ αρχικϊ ςε εκεύνεσ τισ κατηγορύεσ των καταναλωτών που ϋχουν ςχετικϊ πιο ευνοώκό προφιλ και ςτην ςυνϋχεια να λειτουργόςουν αυτού (ςε ςυνδυαςμό με την διεύρυνςη τησ τοπικόσ ηλεκτρονικόσ αγορϊσ), ωσ πολλαπλαςιαςτικόσ παρϊγοντασ για την διαμόρφωςη ηλεκτρονικόσ αγοραςτικόσ ςυμπεριφορϊσ και ςτο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. τα πλαύςια αυτϊ θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικϊ καταςτόματα (e-shops) με αξιοπούηςη τησ υποδομόσ του επιμελητηρύου Δωδεκανόςου. Η δημιουργύα του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ ςυνοπτικϊ θα περιλαμβϊνει: Επιλογό των κατϊλληλων προώόντων που αρχικϊ θα διαθϋτει η επιχεύρηςη ηλεκτρονικϊ Δημιουργύα του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ με παραμετροπούηςη τησ αντύςτοιχησ υποδομόσ του Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου, ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνεται ςτισ επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ τησ επιχεύρηςησ Δημιουργύα και καταχώρηςη του αρχικού περιεχομϋνου που αφορϊ την επιχεύρηςη και τα ςυγκεκριμϋνα προώόντα που θα πωλούνται ηλεκτρονικϊ Υιλοξενύα του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ για 12 μόνεσ Εκπαύδευςη του προςωπικού τησ επιχεύρηςησ για την διαχεύριςη, ςυντόρηςη και ανανϋωςηεπϋκταςη του περιεχομϋνου του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ Για το ςκοπό αυτό θα παραςχεθεύ ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (οδηγόσ) μϋςα από το portal. Τποςτόριξη τησ επιχεύρηςησ για την εκκύνηςη τησ λειτουργύασ του ηλεκτρονικού καταςτόματοσ και ςτην ςυνϋχεια για την υποςτόριξη τησ λειτουργύασ του για 12 μόνεσ 20

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. Αθηνϊ Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL τϋλιοσ Πιπερύδησ, υντονιςτόσ CLARIN-EL Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ Aφθονία περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο Δεκ. 2008 : 487 δισ GB ψηφιακού περιεχομϋνου δημιουργημϋνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Αειφόροσ Αγροτικό Παραγωγό και Διαχεύριςη Περιβϊλλοντοσ» Οδηγόσ πουδών ακαδ. ϋτοσ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ διοργανώνει ςυνϋδριο με θϋμα: «Οι ιςορροπίεσ ςτην εργαςιακή και προςωπική ζωή των γυναικών και η εκπροςώπηςη τουσ ςτην κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

Για παρϊδειγμα, μια πλοόγηςη ςτη βιβλιοθόκη τησ Ανώτατησ χολόσ Καλών Σεχνών:

Για παρϊδειγμα, μια πλοόγηςη ςτη βιβλιοθόκη τησ Ανώτατησ χολόσ Καλών Σεχνών: Αγγελικό Μώρη Αναζότηςη και ςύντομη ϋρευνα ςτο διαδύκτυο με αντικεύμενο τισ ψηφιακϋσ και μη βιβλιοθόκεσ οπτικοακουςτικού περιεχομϋνου. Μελϋτη εργαςιών και ϊρθρων όςον αφορϊ τη μορφό και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα