Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και Πουρναρίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Τελικό Έκθεση ΤΟΜ ΟΙ ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρηματοδότηση : ΔΕΠ Ι ΔΕΗ Σ υνεργασία: Δ.Ε.Π.! Δ.Ε.Η. Υ.Η.Σ. Πουρνάρι! ΔΕΗ Υ.Η.Σ. Πηγές Αώου! ΔΕΗ Αθήνα Ιούνιος 1998

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος Α. Οικονόμου, Δρ. Υδροβιολόγος - Ιχθυολόγος Μέλη της ερευνητικής ομάδας Θ. Κουσουρής, Δρ. Υδροβιολόγος- Περιβαλλοντολόγος Χ. Νταουλάς, Δρ. Ιχθυολόγος Ρ. Μπαρμπιέρι-Τσελίκη, Μ. εο. Ιχθυολόγος Μ. Στουμπούδη, Δρ. Ιχθυολόγος Θ. Ψαρράς, Μ. εο. Ιχθυολόγος Η. Μπερταχάς, Μ. Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος Ι. Ζαχαρίας, Δρ. Γεωλόγος - Περ ιβαλλοντολόγος Α. Πατσιάς, βιολόγος Σ. Γιακουμή, Τεχνολόγος Αλιείας Ν. Σκουλικίδης, Δρ. Υδροβιολόγος Α. Διαπούλης, Δρ. Υδροβ ιολόγος Κ. Γκρίτζαλης, Βιολόγος και Τεχνολόγος Αλ ιε ίας Κ. Μπόγδανος, Υδροβιολόγος Γ. Κυρ ιάκου, Χημικός Εργαστηρίου Τ. Madurel, βιολόγος

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Υδροβιολογ ι κή διερεύνηση Μελέ τη φ υσι κών κα ι φυ σ ι κοχημ ι κών πα ραμέτρων Μ ελέτη χη μ ικών πα ραμ έτρ ων Μελέτη βιολογ ι κών πα ρα μ έτρων 1Ο Φυτοπλα γ κτό 1Ο Ζωοπλαγκτό 1Ο Προσδ ιορ ισμός αιωρούμενων σωμαηδίων Αλλες εργασιες Ανθρωπογενε ίς δραστηρ ιότητες κα ι επιδράσεις Ι χθυολογ ι κή δ ιερεύνηση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γενικά χα ρακτη ρ ι στ ι κά των ταμιευτήρων Αώου κα ι Ποuρναρ ίου Ταμ ιευτήρας Αώου Τεχνητή λίμνη Άραχθου "Πουρνάρ ι Ι " Φυσι κές κα ι φυσι κοχημι κές παράμετροι Ταμ ιευτήρας Αώου Ταμ ιευτήρας Ποu ρναρίο υ Συμπεράσ ματα Χ η μ ικ έ ς παράμετροι Ταμιευτήρας Αώου Ταμιευτήρας Πουρναρ ίου Γεωλογία - Υδροχημε ία Ταμ ιεuτήραςαώοu Ταμ ιευτήρας Πουρναρ ίου Συμπεράσματα Βιολογικές παράμετροι Φυτοπλαγκτό Σύσταση και αφθονία Τ ρ ο φ ι κ ή κα τ ά στασ η των ταμιευτή ρων Κα τακόρυφη κατανομή Ανάmυξη ο ι κολογ ι κών δε ι κτών Ζωοπλαγκτό Αιωρούμενα σωματίδια Ασπόνδυλη βενθι κή παν ίδα Οικολογ ικοί δεικτες Αποτελέσματα 78

4 3.6. Ιχθυοπληθυσμο ί Γεν ι κά Σύσταση ιχθυοπληθυσμών Ταμιευτήρας Αώου Τα μιευ τήρας Πουρναρ ίου Γεν ι κά βιολογ ι κά γνωρ ίσματα των ψαριών Ταμιευτήρας Αώου Ταμ ιε υτήρας Πουρναρ ίου Ο ι κολογ ία των ιχθυοπλη θυ σμών Καθεστώς α λιευτικής διαχε ίρισης κα ι ε κμετάλλευσης Ανθρωπογενές περ ιβάλλον Τα μ ιευτήρας Αώο υ Τα μ ιε υ τ ή ρα ς Π ο υ ρναρ ίου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 153 Βιβλιογραφία 158

5 Μερική άποψη του ταμιευτήρα του Αώου. Μερική άποψη του ταμιευτήρα του Πουρναρίου.

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το γλυ κό νερό ε ίναι περιορισμένος πόρος σε πολλές περ ιοχές της Ελλάδας και η εκμετάλλευση των επίγειω ν φυσικών αποθεμάτων αυξάνει συνεχώς. Η αγροτική, αλιευτική, αστική, τουριστική και βιομη χανική ανάπτυξη, εξαρτώνται από την ποιότητα κ αι την ποσότητα των νερών των πο τα μ ών, ρυακιών κα ι πηγών που χρησιμοποιούνται γιά άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλε κτρι κής ενέργειας, αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες και βιομηχανική χρήση. Αρδευτικά έργα και άλλες νεωρνοκιηνοιροφικό; δραστηριότητες, πρακτικές δ ιατηρήσης του νερού, όπως είνα ι η κατασκευή φραγμάτων, κα ι μαζικές μεταφορές νερού γιά την ικανοποίηση των αναγκών βιομηχανικών και αστικών κέντρων, έχουν τροποποιήσει το σύστημα της ροής πολλών ποταμών και έχουν οδηγήσει σε αλλο ιώσεις πολλών φυσικών οικολογι κών θώκων. Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν με τη δραματική μείωση των βροχοmώσεων τα τελευτα ία χρόνια, αποτέλεσμα της οποίας είναι οτι πολλά ρέοντα συστήματα αποξηράνθηκαν τελείως, ενώ σε άλλα έχουν προκληθεί σοβαρές υποβαθμίσεις εξαιτίας καταστροφικών ευτροφισμών και απορρίψεως φυτοφαρμά κων κα ι βιομηχανικών αποβλήτων. Μεγάλες οικολογικές επιmώσεις έχουν επίσης προκληθεί από την ανεξέλεκτη εισαγωγή νέων ειδών ψαριών που προξενούν βλαπτικούς υβριδισμούς και επηρεάζουν τη γενετική πο ικιλότητα, την αλλοίωση πολλών φυσικών β ιοτόπων εξαιτ ίας αποδασώσεων ή άλλων μορφών ανθρωπογενών επιδράσεων που συνοδεύουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και την απώλεια πολλών φυσικών βιοτόπων εξαιτίας τεχνικών αποξηράνσεων. Στο μέλλον η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορε ί να αποτελέσει μία νέα απειλή κ αι να μεταβάλλε ι την οξύτητα των ποταμών της χώρας μας. Δυστυχώς, η πολιτική δια χείρισης των υδάτινων συστημάτων της ενδοχώρας σπάνια λαμβάνει υπόψη τις συμβατότητες κα ι συγκρούσεις μεταξύ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται στη χρήση του νερού. Συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορα συστήματα διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού τα οποία αναmύχθηκαν κατά πολύ ανεξάρτητα το ένα από το άλλο για την εξυπηρέτηση μονομερών αναγκών (π.χ. της αλιε ίας, της άρδευσης, της ενέργειας, κλπ.), αλλά ακόμα δεν έχει επιτευχθεί μία ολιστική προσέγγιση του προβλήματος. Είναι προφανές οτι πρέπει να γίνει μία συνένωση των διαφορων πολιτικών στα πλαίσια ενός εθνικού προγραμματισμού που θα εντοπίζει και ιεραρχεί

7 Υφιστάμενη κατάσταση στο υς ταμιευτήρες Α ώου και Πουρ νσρίου προτεραιότητες και θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διατήρησης της οικολογικής ι σο ρ ρ οπία ς. Είνα ι επίσης προφανές οτι για να επιτευχθεί μια τέτο ια συνένωση πρέπε ι να μελετηθε ί κα ι ε ιδ ωθε ί κά τω από μ ία κοινή βάση ένα μεγάλο σύμπλοκο βιολογικών, οικονομικών, κο ι νων ι κών, αισθητικών, περιβαλλοντικών, ακόμα και πολιτικών, παραγόντων. Η απουσία ενός τέτο ιου συστήματος ολο κληρωμένης διαχείρισης οφείλεται εν μέρει στην πολυπλοκότητα του συντονισμού των επι μέρους συστημάτων διαχείρισης μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο, και εν μέρει στην απουσία κατάλληλων πληροφορ ιών που θα επ ιτρέψουν την αξ ιολόγηση των πλεονεκτημάτων της μίας ή της άλλης δραστηριότητας. Πράγματι, υπάρχει ελάχιστη αξιοποιήσιμη πληροφόρηση πάνω στις διαφορετικές παραμέτρους που συνθέτουν το υπόβαθρο ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αν και έχουν εκτελεσθεί μελέτες σε ορισμένα υδάτινα συστήματα, οι περισσότερες ε ίναι μικρ ής κλ ίμ α κα ς κα ι εμβέλειας που αναλήφθηκαν αποσπασματι κά για τους σκοπούς κάπο ι ων συγκεκριμένων χρήσεων των υδάτινων πόρων χωρίς να εξετάζουν τις ανάγκες άλλων δυνητικών χρήσεων, ενώ άλλες απλώς περιορίζονται στην ανακύκλωση των δυστυχώς ελάχιστων πρωτογενών στοιχε ίων από προηγούμενες μελέτες. Επι πλέον, τα αποτελέσματα των διαφορετικών μελετών δεν είναι πάντα ακριβή, αλλά ούτε συγκρ ίσιμα, λόγω έλλειψης τυποποίησης και διαφορών στη μεθοδολογία. Βάση οποιουδήποτε συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρ ισης είναι η γνώση των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων που συνθέτουν την ποιότητα των νερών, δεδομένου οτι αυτές οι παράμετροι φανερώνουν το είδος και την έκταση της επιβάρυνσης του νερού από ανθρωπογενείς δραστηριότητες κα ι καθορίζουν τις δυνητικές χρήσεις των υδάτινων πόρων. Η Δημόσια Επ ιχείρηση Ηλεκτρ ισμού της Ελλάδας διατηρεί από τα μεγαλύτερα αποθέματα νερού στην Ευρώπη. Για τη διατήρηση της ποιότητας του νερού σε υψηλά επίπεδα αλλά και για τη διαπίστωση των δυνατοτήτων αλιευτικής ή άλλης αξιοποίησης των νερών που δεν αντίκειντα ι στο ενεργειακό πρόγραμμα, η ΔΕΗ έχει χρηματοδοτήσει και συνεχίζει να χρηματοδοτεί ερευνητικά έργα που αποσκοπούν στην πιστοποίηση της υδροβιολογικής κατάστασης των ταμιευτήρων. Συνεχίζοντας αυτή τη πολιτική, η ΔΕΗ ανέθεσε τον Οκτώβριο 1996 στο Ινστ ιτούτο Εσωτερικών Υδάτων του ΕΚΘΕ την ε κτέλεση ερευνητικού έργου που αφορά την πιστοποίηση της κατάστασης των νερών στους ταμιευτήρες του Αώου και του Άραχθου (Πουρνάρι). Ειδικότερα, το έργο έχει τους εξής στόχους: ΔΕΗ / ΕΚΘΕ - Ινστιτούτο Εσω τερικώ ν Υδάτω ν - 2

8 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευτήρες Αώου και Πουρναρlου Την υδροβιολογική δ ιερεύνηση των ταμιευτήρων των Υ.Η.Σ. της ΔΕΗ Αώου και Πουρναρίου από φυσική, χημ ι κή και βιολογι κή άποψη. Τον προσδιορισμό των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις λεκάνες απορροής των ποταμών Αώου κα ι Άραχθου, την καταγραφή των πηγών ρύπανσης και την εκτ ίμηση των ρυπαντικών τους φορτ ίων. Την εκτέλεση ι χθυολογ ι κής έρευνας με σκοπό την εξέταση των προοπτικών αλιευτικής και ιχθυοτροφικής αξιοποίησης των ταμιευτήρων. Με βάση αυτούς τους στόχους σχεδ ιάσθηκε και εκτελέσθη κε ένα πρόγραμμα μετρήσεων κα ι δειγματοληψ ιών στους ταμιευτήρες και στα ποτάμια που εκβάλλουν σε αυτούς. Σε όλες τις φάσεις του προγράμματος υπήρξε εποικοδομητική συνεργασ ία με τη Διεύθυνση Ε κμετάλλευσης Παραγωγής της ΔΕΗ και τις Διευθύνσεις των Υ.Η. Σ. Αώου κα ι Πουρναρ ίου, κα ι ειδ ι κότερα με τους κ.κ. Γ. Λέρη, Ι. Μαύρο, Κ. Ζιζά, Δ. Σούλτη κα ι Ν. Μπόκο, τους οποίους ευ χαριστούμε για την παροχή χ ρ ή σ ιμ ων πληροφοριώ ν, κατα λ ύ μ ατο ς, πλωτών μέσων κα ι τεχν ι κού προσωπ ι κού για επισ κευές εργαλείων κ αι υποβοήθ ηση των εργασιών πεδίου. Ευ χαριστούμε επίσης τους κ.κ. Χ. Παπαγ ι άννη, Κ. Καλοφύρη, Π. Ξυνόγαλο και Μ. Ξυνόγαλο γ ια τη συμμετοχή τους στις δειγματοληψίες και τη πολύπλευρη βοήθειά τους. Γ ια την παροχή στοιχε ίων σχετι κά με το ανθρωπογενές περ ιβάλλον των ποταμών Αώου και Άραχθου ευχαριστούμε τους εξής φορείς και Υπηρεσ ίες Δ/νσεις Κτηνιατρικής κα ι Δ/νσε ις Δασών lωαννίνων κα ι Άρτας, Κτηνιατρι κή Υπηρεσ ία Μετσόβου, Δινση Β ιομηχανίας lwa w ivwv, Υγειονομική Υπη ρεσία Άρτας, Στατιστική Υπηρεσ ία Αρτας, Γραφείο Προστασίας Φυ τών Ι ωαwίνων, Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας κα ι ιδιαίτερα το Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Άρτας του Υπουργείου Γεωργίας. Τέλος, ευχαρ ιστούμε τον επ. Καθηγητή κ. Γ. Αναστασά κη ( Π αν. Αθηνών ) γ ια την πα ροχή στο ιχε ίων σχε τι κά με τον ταμιευτήρα του Αώου. ΔΕΗ Ι ΕΚΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 3

9 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευτήρες Α ώου και Πουρναρίου 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Σε αντιστοιχ ία με τους στόχο υς του έργου, οι εργασίες εντάσσοντα ι σε τρ ε ι ς κύ ρι ες ενότητες, η μεθοδολογ ία των οποίω ν περιγράφετα ι παρακάτω Υδροβιολογική διερεύνηση Από τον Ο κτώβριο 1996 μέχρι το Δεκέμβριο 1997 ε κτελέσθη καν αποστολές σε διμηνια ία βάση στους ταμιευτήρες Αώου κα ι Πουρναρίου γιά μετρήσεις, επιτόπιους προσδιορ ισμούς και συλλογή των αναγκα ίων δειγμάτων γ ια μετέπειτα επεξεργασία στο εργαστήρ ιο. Η δειγματοληψία δ ιενεργε ίτο μ ε σκάφος που δ ιατίθετο από τους ΥΗΣ σταθμούς Αώου κα ι Πουραρίου της ΔΕΗ μαζί με το χειριστή του. Σε κάθε ταμιευτήρα επελέγησαν σταθεροί σταθμο ί γιά μετρήσεις ρουτίνας στη στήλη του νερού ( Ει κ. 1). Η επιλογή των σταθμ ών έγινε με βάση τα γεωμορ φολογ ι κά χαρα κτηριστ ι κά των ταμ ιευτήρ ων και τα αποτελέσ μ ατα προ καταρ κτι κής υδρογραφι κής έρευνας. Το βάθος κάθε σταθμού και το βάθος δειγματοληψίας ελέγχονταν μ ε τη χρ η σ ιμ οποί ησ η βυθομ έτρου. Ε κτός από τις δε ιγματοληψίες στους σταθμο ύς αυτούς έγ ι ναν μετρ ήσεις κα ι συλλογές υλικού σε μη σταθερ ή βάση στα ποτάμια που εκβάλλο υν στους ταμ ιευτήρες. Συνολι κά πραγματοποιήθη καν επτά αποστολές, κα τά τις εξής π εριόδους : Οκτώβριος - Νοέμ βριος 1996 Ιανουάριος 1997 Μάρτιος '97 Μάϊος '97 l ο ύ λι ο ς '97 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος '97 Δεκέμ βρ ιος '97 Αρχ ι κός στόχο ς ήταν να συμπληρωθεί ένας ετήσ ι ο ς κύκλος μετρήσων. Επειδή η αποστολή του Οκτωβρ ίου - Νοεμβρίου 1996 ήταν διερευνητική κα ι ε ίχε σαν σκοπό την επιλογή των σταθμών, οι δειγματοληψ ίες που πραγματοποιήθη καν την περίοδο αυτή δεν είχαν μ ία ικανοπο ι ητική γεωγραφ ι κή κάλυψ η, ο ύτε περ ιέλαβαν όλο το εύρος των υδροβιολογ ι κών παραμ έτρων. Ο λόγος αυτός, μαζ ί με το γεγονός οτι ο ι δειγματοληψ ίες του Ιανουαρ ίου 1997 στον Αώο παρεμποδίσθη καν από δυσμενείς ΔΕΗ / ΕΚΘΕ - Ινστιτο ύ το Εσω τερικών Υδάτων - 4

10 CTD & HORIBA Ο Δόγμα νερού χ Φυτοπλαγκτό & A.L - Ζωοπλαγκτό W*E Ν S Ι 1 K m Ι Εικόνα 1α. Σταθμοί δειγματοληψ ίας στον ταμιευτήρα του Αώου. Εκτός τη ς ακτογραμμής (στάθμη των 1343 m) δείχνεται κα ι η ισοβαθής των 10 m.

11 CΤD & HORIBA ο χ - Δε(γμα νερού ΦυτoπλcιVκτό & Α.Σ. ΖωΟΊΤλαγκτό _- Κολεντίνης Εικόνα 1β. Σταθμοί δειγματοληψίαςστον τα μ ι ευτή ρ α του Πουρναρίου.

12 Υφrσ τάμε νη κατάσταση στο υς τσμrε υ τήρες Αώο υ κω Πο υρναρίο υ καιρ ικές συνθήκες, επέβαλε τη συνέχιση των εργασιών πεδίο υ μέχρι το Δεκέμβ ριο Το πλάνο δειγματολη ψι ών ' ρ ο υ τ ίνα ς" περ ιλάμ βανε μετρήσεις των εξ ής φυσ ι κοχημι κών, χη μ ικών και β ιολογ ι κών παραμέτρων ( Πίνακα ς 1): Π ίνα κας 1. Μετρού μενες πα ρ ά μ ετ ρ οι στους ταμιευτήρες Αώο υ και Π ο υ ρ να ρ ίο υ ΦΥΣ Ι ΚΟΧΗ Μ Ι ΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ B IOΛO Γl KE Σ θερμο κρασία άλατα σβεστίου φυτοπλαγκτό αγωγιμότητα άλατα μαγνησίου ζωοπλαγκτό θολερότητα ν ιτρ ώ δ η αιωρούμενα σωματίδια Ph νιτρι κά διαλ. οξυγόνο φωσφορ ι κά διαφάνε ια χλω ρι όν τα Το είδος των μετρήσεων σε κάθε σταθμό δε ιγματοληψίας δε ίχνονται στον Π ίνα κα 2. Πίνακας 2. Σταθμο ί μ έτρησης φ υσ ι κοχη μ ι κών, χη μι κών και β ιολογ ι κών παραμέτρων σε κάθε ταμιευτήρα. Τα μιευτήρα ς Αώ ο υ Στα θμός Φυσικοχημικές Χημικές Βι ολογικές δειγμαροληψίας παράμετροι παράμετ ροι παράμετροι ΔΕΗ Ι ΕΚΘΕ - Ivστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων - 7

13 Υφιστάμενη κατάσταση στο υς ταμιευ τήρες Αώου και Πουρνσρίου Πίνακας 2 (Συνέχεια) Ταμιευτήρας Πουρναρίου Σταθμός Φυσlκοχημικές Χημικές Βιολογικές δειγμαροληψίας παράμετροι παράμετροι παράμετροι Μελέτη φυσικών και φυσικοχημικών παραμέτρων Ο ι δε ιγματοληπτι κές αποστολές στους ταμιευτήρες του Αώου και Πουρναρ ίου σχεδ ιάσθη καν να συ μπίmο υν μ ε εποχές που θα επέτρεπαν να έχο υ μ ε στα αποτελέσματά μας τη μεγαλύτερη δυνατή δια κύμανση των διαφόρων φυσι κοχημι κών παραμέτρων, καθώς κα ι τις κυ ρία ρχες συ νθήκες κα ι καταστάσεις. Μετρ ήσεις φυσ ι κοχη μ ι κών παραμ έτρων ( θ ε ρ μ οκ ρασ ία, αγωγιμότητα, θολερότητα, ρη κα ι οξυγόνο ) πραγματοπο ιήθη καν σε 9 σταθμούς στον ταμιευτήρα του Αώου κα ι σε 8 στον ταμιευτήρα Πουρναρ ίου, σε όλη τη στήλη του νερού, με CTD Seacat ProfiIer of SeaBird Electronics Inc. Το ό ργανο ε ίναι ψηφ ι α κής κα τα γ ραφ ή ς με α κρ ίβεια O.01 C. Στο υς περισσότε ρους σταθ μούς εχρ ησιμοπο ιείτο κ αι ένα α κόμη όργανο ψηφια κής κα ταγρα φ ή ς, το Horiba, το οπο ίο ε ίνα ι κατάλλ η λο για μ ετρήσεις σε μι κρ ά βάθη ( μ έχ ρι 1Ο μ έτρ α) κα ι μετρά τι ς ίδ ι ες παρ αμέτρους. Ωστόσο, έ γινε δυνατό να υ πολογισθ ούν παρ ά μ ετρο ι κα ι από βαθύτε ρα στρώματα νε ρο ύ μ ε τη χρ ησιμ οποίηση δειγματοληπτι κής φιάλης γι α τον εγκλωβι σμ ό και ανά ληψη στην επιφ άνεια όγκου νερού από συγ κεκριμένα βάθη στον οποίο γίνονταν οι μετρήσεις. Ολα τα δεδομ ένα επεξεργάστη καν από ηλεκτρ ονικό υπολογιστή. Στον Αώο, κατά τι ς προκα τα ρκτικές δειγματολη ψίες του Ο κτω βρίου - Νοεμ βρίου 1996 πάρθη καν μετρήσε ι ς μόνο σε τρείς σταθμ ούς μ ε CTD (3, 7 κα ι 11). Τον Ι ανο υά ρι ο 1997, λόγω κακοκα ιρία ς μετρήθη κε μ όνο ένα ς στα θ μό ς (11). Τον ΔΕΗ / ΕΚΘΕ Ινσ τιτο ύτο Εσω τερικών Υδάτω ν 8

14 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευτήρες Αώου και Πουρναρίου Μάρτιο, lούλιο και Σεπτέμβρ ιο του 1997 οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν κα ι στους 9 σταθμούς του τα μ ι ευτή ρα αλλά σε ορ ισμένες περ ι όδου ς υπήρξαν προβλήματα με τους α ισθητήρες του ρη κ αι του οξυγόνου, γεγονός που επέβαλε την απόρριψη μίας σειράς μετρήσεων των παραμέτρων αυτών. Ωστόσο, ενδεικτικές τιμές των παραμέτρ ων αυτών γι α το επιφανεια κό στρ ώμα νε ρ ο ύ ( μ έχ ρ ι 1Ο μ βάθος ) είναι διαθέσιμα από μετρ ήσε ις του οργάνου Horiba. Τον Μάϊο 1997 η δειγματοληψία έγινε μόνο με το Horiba, λόγω επισκευής το υ CTD. Τέλος, το Δεκέμβριο του 1997 δεν έγιναν μετρήσεις λόγω κακών καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεψαν τη χρησ ιμ οπ οίη σ η του σκάφους. Στο Πουρνάρι, κατά τι ς προ καταρ κτι κές δε ιγματολη ψ ίες του Ο κτωβρίου Νοεμβρίου 1996 πάρθηκαν μετρήσεις με CTD μόνο στους σταθμούς 1, 4, 6 και 7. Στις υπόλοιπες δειγματοληπτι κές περ ιόδους πραγματοποιήθη καν μετρήσε ις κα ι στους 8 σταθ μο ύς του τα μι ευτ ήρα σ ύμ φωνα με το πρόγραμμα, εκτός από το μήνα Μάϊο, που η δειγματοληψία έγινε με μόνο μ ε το Horiba. Ωστόσο, σε ορ ισμένες περιόδους δεν υπήρξαν αξιόπιστα στοι χεία ρη κα ι οξυγόνου από το CTD, λόγω των προβλημάτων πο υ προαναφέ ρθ η κα ν. Επιπρόσθετα, από το Μάρτιο 1997, μετριόταν σε ορ ισμένους σταθμούς (Αώο ς: 1, 2, 4, 7, 11 κα ι 13. Πουρνάρι : 1, 3, 4, 6 κα ι 8) η διάδοση του φωτός με την εξέταση της δ ιαφάνειας του δίσκου Secchi Μελέτη χημικών παραμέτρων Οι χη μικές αναλύσεις περ ιλάμβαναν μετρήσ εις των αλάτων ασβεστίου και μ αγν η σ ίο υ, κα ι τω ν ν ιτρω δών, ν ιτ ρι κών, φωσφ ο ρι κών κα ι χλω ρ ι όντω ν σε 13 σταθμούς του ταμιευτήρα του Αώου κα ι σε 8 σταθμούς το υ Πουρναρίου. Αρχικά, η συλλογή των δει γμάτων γινόταν από δύο σημε ία της υδάτινης στήλης, την επιφάνε ια κα ι πλησίον το υ πυθμ ένα, αλλά από το Μ άϊο 1997 προστέθη κε δειγματοληψ ία κα ι στα 20 μέτρα βάθος από την επιφάνε ια γ ια καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων μεταφοράς των ρύπων. Τα δείγματα μεταφέρονταν στο εργαστή ριο του Ινστιτούτου Εσωτερ ι κών Υδάτων υπό συνθή κες ψ ύ ξης για τις απα ιτούμενες αναλύσε ις. Π ριν από την ανάλυση γ ινό ταν δ ιήθ ηση των δε ιγμ άτων για την απομά κρυνση των α ι ωρούμενων σωματιδίων. ΔΕΗ Ι ΕΚΘΕ -Ινστιτο ύτο Εσωτερικών Υδάτω ν - 9

15 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευτήρες Αώου και ΠουρναρΙου Η ολι κή σκληρότητα, η συ γ κέντρωση το υ Ca++ κ αι του Mg ++ καθώς κα ι η αλ καλι κό τητα ( HC0 3, C0 3 ) μετρήθη καν με τι τλ ο δ ό τ η σ η (α υ τό μ α το ς τιτλοδότης ΤΙΜ 900 της Radiometer). Οι υπόλοιπες αναλύσεις ( Ν -Ν0 3, Ν-Ν0 2, Ν-ΝΗ 3, ρ, ΡΟ., CI ), έγιναν φασματομ ετρ ι κά με τις τυποποιη μ ένες μεθόδο υς της Hack (DR 2000) Μελέτη βιολογικών παραμέτρων Φυτοπλαγκτό Το δείγμα γ ια την εκτίμηση της σύστασης του φυτοπλαγκτού λαμβανόταν επ ι φανεια κά από ορ ισμ ένους σταθμο ύ ς με ε ιδ ι κή δε ιγματολ ηm ι κή φι άλη. Η ποσότητα νερ ο ύ από 2 έως 10 λίτρα νερού, ανάλογα με την εκτιμούμενη πυ κνότητα οργανισμ ών. Η πύ κνωση του δείγματος επ ιτυγχάνετο με φιλτράρ ισμα σε δ ίχτυ Hydrobios με μάτι 30 μm. Η δ ια τήρηση των ο ργανισμών γινόταν μ ε την πρόσθεση 2-3 σταγόνων πυ κνού δ ιαλύματος Lugol ανά λίτρ ο νερού του δείγματος. Η εξέταση το υ δε ίγματος έγινε στο εργαστήριο με τη βοήθεια ανάστροφου μ ι κροσκοπ ίου WILD Μ4 0. Εγινε προσπάθε ια ε κτίμησης της ποσότητας του φυτοπλαγκτού με φασματοφωτομετρι κό προσδιορ ισμό της χλω ροφ ύλλη ς πο υ στηρίζεται στη μέτρησ η τη ς απορρ όφησης σε ει δ ι κά επιλεγ μένα μ ή κη κύ μ ατο ς. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός δε ιγμάτων που συνελέγη σαν από τους δύο ταμιευτήρ ες υπέστησαν αλλοίωση λόγω βλάβης του ψυ κτι κού χώρου συντήρησης και τα δεδο μένα δεν θεωρήθ η καν αρ κετά αξιόπ ι στα για τελική παρο υσίαση. Σε ένα ή δύο σταθμούς από κάθε τα μι ε υτ ή ρ α γινόνταν στρωματοπο ιημένες δειγμ ατολ η ψ ίες ανά 5 m μ ε τη βοήθεια δε ιγ μ α τοληm ική ς φ ι άλης με σκοπό την περιγραφή της κατακό ρ υ φ η ς κατανο μ ή ς των φυτοπλαγκτονι κών οργανισμ ών Ζωοπλαγκτό Μικροζωοπλαγ κτό Η δειγματολη ψ ία του μ ικ ροζωοπλαγκτού γινόταν μ ε επ ι φανεια κό δείγμ α νερο ύ συγ κε κριμμένου από συγ κε κρ ιμένους σταθμο ύς (Τα μ ι ε υ τ ή ρ α ς Αώου : σταθμο ί 1, 2, 4,7,11,13. Ταμιευτήρας Πουρναρίου: σταθμοί 1, 3, 4, 6, 7). Η ποσότητα νερού δ ι αφοροπο ιόταν (5 έως 10 λίτρα), ανάλογα με την πυκνότητα των οργανισμ ών στο ΔΕΗ / ΕΚΘΕ - Ινσ τιτο ύ το Εσω τερικών Υδάτων - 10

16 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευ τήρες Αώου και Πο υρναρίου δείγμα. Η πύκνωση των οργανισμών του δείγματος γινόταν με ένα μικρό κωνικό δ ίχτυ με άνοιγμα ματιού 30 μm. Για τη διατήρηση των οργανισμών προστίθεντο 3 σταγόνες πυκνής φορμόλης σε 200 ml δείγματος. Η εξέταση των δειγμάτων έγινε στο εργαστήριο με τη βοήθεια στερεοσκοπίου. Στον ταμ ιευτήρα του Πουρναρίου ειδ ικότερα εξετάσθηκε και η κατα κόρυφη κα τανο μ ή των λαρβών του μυδιού Dreissena po/ymorpha. Οι λάρβες του μυδιού αυτού αποτελούν βασικό συστατικό του ζωοπλαγκτού του ταμιευτήρα αυτού και η μελέτη της εποχιακής και κατακόρυφης κατανομής τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτές εισέρχονται στ ις ψυκτικές εγκαταστάσεις του υδροηλεκτικού σταθμού κα ι αναmύσσονται σε ενήλικα άτομα, προξενώντας πρόβλημα στη λειτουργία της μονάδας. Για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης κατανομής των λαρβών του μυδιού αναλύθηκαν τα δείγματα των στρωματοποιημένων δειγματοληψιών του φυτοπλαγκτού και υπολογίσθη καν οι συγκεντρώσεις λαρβών σε κά θε βάθος. Μέσο-μακροζωοπλαγκτό Η δειγματοληψία του μέσου-μακροζωοπλαγκτού γινόταν με διαγώνια σύρση ενός κωνι κού διχτυού (δ ι α μέτρο υ 45 cm κ αι ανο ίγματος ματιού 132 μm) εφοδιασμένου με κατάλληλα βαρύδια για να είναι δυνατή η βύθισή του. Σε κάθε σύρση σημειώνονταν η τα χύτητα του σκάφους κατά προσέγγιση (m/sec), ο χρόνος σύρσης (sec), και το βάθος του σταθμού (m). Οι σταθμοί δε ιγματοληψίας ήταν οι ίδ ιοι με αυτούς που γινόταν δειγματοληψία μικροζωοπλαγκτού. Οι οργαν ισμο ί διατηρούνταν σε διάλυμα φορμόλης 2-3%. Στο εργαστήριο γινόταν ποιοτικός έλεγχος το υ δείγματος γ ια τη σύσταση των ειδών καθώς και ποσοτικός προσδιορισμός της αφθονίας κά θ ε είδους σε ένα μέρος του δείγματος. Ακολουθούσε υπολογισμός της βιομάζας του δείγματος με ζύγιση μετά από ξήρανση σε 40 C για 72 ώρες. Τα δεδομένα αφθονίας ειδών και βιομάζας κάθε σταθμού μετατρέπονταν σε τιμές ανά κυβι κό μέτρο νερού μετά από υπολογισμό του συνολι κού όγκου νερού που διηθήθηκε κατά τη σύρση. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του διχτυού και το χρόνο - ταχύ τη τα σύρσης. ΔΕΗ / ΕΚΘΕ -Ινστιτο ύτο Εσωτερικώ ν Υδάτων - 11

17 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευτήρες Αώου και Πουρ ναρίου Προσδιορισμός αιωρούμενων σωματιδίων Τα δε ίγματα νερού για τον προσδιορισμό των αιωρούμενων σωματιδίων (Α Σ) λαμβάνονταν με δειγματοληmική φιάλη από την επιφάνεια και το βυθό από τους σταθμούς στους οποίους γινόταν μελέτη του πλαγκτού (Ταμιευτήρας Αώου : σταθμοί 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13. Ταμ ιευ τήρας Πουρναρίου : σταθμοί 1, 3, 4, 6, 7). Η ποσότητα του νερού εποίκιλλε από 0,1 έως 5,0 λίτρα, ανάλογα με τη θολερότητα του δείγματος. Τα δείγματα διατηρούνταν σε φορητό ψυγείο μέχρι την επιστροφή στο εργαστήριο, οπότε ελάμβαναν χώ ρα οι εξής εργασίες : α ) Υπολογισμός συνολικής μάζας Αρίθμηση των φίλτρων υαλοβάμβακα (Whatman GF/C των 0,45 μm) Τοποθέτηση των φ ίλτρων σε κλίβανο σε θερμοκρασ ία 500 C για 12 h Πλύσιμο των φίλτρων μ ε απεσταγμ ένο νερό Μεταφορά των φίλτρων με ξηραντήρα και τοποθέτησή τους σε αλουμινόχαρτο για στέγνωμα σε κλίβανο στους 75 C για 1 ώρα Τοποθέτηση των φ ίλτρων με το αλουμ ινόχαρτό του ς σε ξηραντήρα μέχρ ι να κρυώσουν Ζύγιση των φίλτρων Τοποθέτηση των φίλτρων σε ηλεκτρική συσκευή διήθησης κενού Buchner του ενός λίτρου κα ι φ ιλτράρ ισμα μίας ογκομετρημένης ποσότητας νερού (από 1 έως 5 λ ίτρα, ανάλογα με το δε ίγμα) με μ ι κρή πίεση (όχ ι μεγαλύτερη από 0,5 Atm) Ξέπλυμα του φίλτρου 2 φορές με σχετικά μικρή ποσότη τα απεσταγμένου νερού (προσέχοντας συγχρόνως να γίνει και το ξέπλυμα του κυλίνδρου) Στέγνωμα των φίλτρων σε κλίβανο στους 75 C για 1 ώρα Τοποθέτηση των φ ίλτρων σε ξηραντήρα κα ι ζύγ ισμα, κα ι υπολογισμός της συνολι κής μάζας σύμφωνα μ ε τον τύπο : Αιωρούμενα Σωματίδια = W 2 - W 1 Ι ν (mg / lit) W 1 = αρχι κό W 2 = τελικό βάρος (βάρος φίλτρου) βάρος (βάρος αιωρουμένων σωματιδίων + βάρος φίλτρου) ν = όγ κος νερού (σε λίτρα ) ~) Διαχωρισμός οργανικών κα ι ανόργανων αιωρούμενων σωματιδίων Τα φίλτρα που προέρχονται από την προηγούμενη διαδικασ ία τοποθετούντα ι ξανά σε κλ ίβανο σε θερμο κρασ ία 500 C για 12 h. ΔΕΗ Ι ΕΚΘΕ - Ινσ τιτο ύ το Εσωτερικώ ν Υδάτων - 12

18 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευ τήρες Αώου και Πουρναρίου Τα φίλτρα αφήνονται να κρυώσουν μερικώς κα ι στη συνέχεια μεταφέρονται σε ξηραντήρα και ζυγίζονται. Η ποσότητα των οργαν ικών υλι κών προ κύmει από τη διαφορά του βάρους αυτού από το μικτό βάρος, ενώ το βάρος των ανόργανων υλι κών προκύπτει από την αφαίρεση του βάρους του φ ίλτρο υ από το πρ ο η γο ύ μ ενο βάρος, σύμφωνα με τους τύπους: Οργανικά αιωρούμενα σωματίδια = W2 - W 3 Ι V (mg I Ii Ι ) Ανόργανα αιωρούμενα σωματίδια = W 3 - W 1 Ι V (mg IIiΙ) W 1 = βάρος φίλτρου W 2 = βάρος οργαν ι κώ ν και ανόργανων σωματιδ ίω ν + βάρος φίλτρου W 3 = βάρος μετά τη ξήρανση ( βά ρ ο ς ανόργανων σωματιδίων + βάρος φ ίλτρου Παρατήρηση : Η ελάχιστη προσδιοριζόμενη ποσότητα ε/ναι περ/που 0,06 mg/lit για δε/γματα νερού των 5 IiΙ Αλ/ες εργασίες Ε κτός από τις παραπάνω εργασίες που ε κτελούνταν σε σταθερή βάση, διενεργούνταν περιοδικά μετρήσε ις και συλλογές υλικού στα ποτάμια που εκβάλλουν στους ταμιευτήρες. Οι μετρήσεις που αφορούσαν φυσικές και χημικές παραμ έτρους (θερμο κρασ ία, αλκαλ ι κότητα, αγωγιμότητα, οξυγόνο) γίνονταν με τη χρησιμοπο ίηση του καταγρ α φικο ύ οργάνου Horiba. Δειγματοληψ ίες που αφορούσαν την ασπόνδυλη πανίδα διενεργήθηκαν μόνο στον Αώο σε ορ ισμ ένες εποχές του έτους κ αι περιέλαβαν τη σύλληψη υδρόβιων εντόμ ων κ αι άλλων β εν θι κών οργανισμ ών, κυ ρίω ς στα ποτάμ ια που ε κ βάλλουν στον ταμιευτήρα. Τα δείγματα συλλ έγονταν με ειδ ι κές απόχες και άλλες μεθόδους και συντηρούνταν σε διάλυμα φορμόλης. Η αναγνώριση έγινε μετά από χ ρώ ση με rose bengal κα ι τη βοήθεια διχοτομι κών κλ ε ιδών. Τέλος, έγινε μία περιγραφή των υδρογεωχημικών χα ρακτη ρ ι στικών των δύο ταμιευτήρων με βάση τα υδρολογ ι κά δεδομένα του παρόντος προγράμματος και τη ΔΕΗ / ΕΚΘΕ - Ινσ τιτο ύτο Εσωτερικώ ν Υδάτω ν - 13

19 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευτήρες Α ώου και ΠουρναρΙου χρησιμοποίηση βιβλιογραφικών αναφορών πάνω στη γεωλογ ία των λεκανών απορροής των ποταμών Αώου και Άραχθου Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και επιδράσεις Οι εργασίες για τη μελέτη των ανθρωπογενών επιδράσεων περιέλαβαν : Επισκέψεις σε τοπικές υπηρεσίες κα ι φορείς γιά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το ετήσιο υδατικό ισοζύγ ιο κα ι τι ς αυξομειώσε ις της στάθμης του νερού, τις σημερινές ή σχεδιαζόμενες χρήσεις νερού, τις δραστηριότητες που ασκούνται στην ευρύτερη περιοχή, το είδος και το βαθμό ρύπανσης που πιθανόν να προέρχεται από αυτές τις δραστηρ ιότητες, το επίπεδο αλιευτικής εκμετάλλευσης, την απασχόληση κα ι την κοινωνική κα ι οικονομι κή κατάσταση των παραλίμνιων περιοχών, κλπ. Επιτόπια καταγραφ ή των ρυπογόνων εστ ιών κ αι ε κτ ίμηση του ρυπαντ ι κού τους φορτίου, σύμφωνα με δεδομένα που συλλέγονται με επισκέψεις στις λεκάνες απορροής των ποταμών και τη χρ η σ ιμ οπ οίησ η στο ιχείων που διατίθενται από τι ς αρμόδιες υπηρεσ ίες κα ι φορε ίς. Αναζήτηση δευτερογενών στοιχείων από προηγούμενες μελέτες σχετικά με τη γεωμορφολογία των περ ιοχών, τα φυσικοχημ ι κά χαρα κτηρ ιστι κά κα ι την ποιότητα των νερών, το επίπεδο ρύπανσης, κλπ., τόσο στους ταμ ιευτήρες, όσο και στους ποταμούς που εκβάλλουν σε αυτούς Ιχθυολογική διερεύνηση Οι αλιευτικές εργασίες συνδυάσθηκαν με αυτές της υδροβιολογικής διερεύνησης και έγιναν στα ίδια χρο νι κά διαστήματα. Στόχος των εργασιών αυτών ήταν να μελετηθούν η σύσταση κα ι αφθονία των ιχθυ οπλ ηθ υ σμών των δύο ταμιευτήρων κα ι των ποταμών που εκβάλλουν σε αυτούς, καθώς και βασικές παράμετροι της β ιολογίας και οικολογίας τους. Εμφαση δόθηκε (α) στην εξέταση της διατροφής κα ι των τροφικών σχέσεων των ειδών με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπλουτισμών και τονώσεων, και (β) στη μελέτη των περιόδων και πεδίων αναπαραγωγής των διαφόρων ειδών με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων αλιευτι κής δ ιαχείρισης. Το πλάνο εργασιών πεδ ίου περιλάμβανε αλιε ία με τη συνεργασ ία του προσωπικού της ΔΕΗ, κα ι ενίοτε τοπ ι κών ψα ρ άδων, κ αι τη χρησιμοποίηση σκαφ ών πο υ ΔΕΗ / ΕΚΘΕ - Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων - 14

20 Υφιστάμε νη κατάσταση στους ταμιευ τήρες Α ώου και Πουρναρίου διατέθησαν από τη ΔΕΗ. Χρησιμοποιήθηκαν μανωμένα επαγγελματικά δίχτυα, αλλά και πειραματι κά δ ίχτυα " κρυ σταλι ζέ". Δεδομένου ότι τα δίχτυα αυτά δεν αλιεύουν γόνο και ψάρια μικρού σωματι κού μεγέθους, πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη αλιεία στα ποτάμια και ρέματα που εκβάλλουν στους ταμιευτήρες με τη χρησιμοπο ίηση ερευνητι κών εργαλείων (δίχτυα, γρίππος, απόχες, δίχτυ γόνου, ηλεκτραλιε ία, κλπ ). Σε κάθε περίmωση καταγρ άφ ον ταν τα χαρα κτηριστι κά των βιοτόπων που απαντούν τα διάφορα είδη ψαρ ιών ή τα διάφορα οντογενετικά στάδια αυτών προκειμένου να εκτιμηθούν ΟΙ οικολογικές τους απαιτήσεις και τα υποστρώματα της αναπαραγωγής για κάθε είδος. Για τη δειγματοληψία της κα ρ α β ίδα ς, που στον ταμιευτήρα του Αώου απαντά σε σημαντική αφθονία, κατασκευάσθηκε ειδικό συρόμενο εργαλείο τύπου δράγας. Ολες οι λάρβες και τα νεαρά ψάρια, καθώς κα ι τα ενήλικα ψάρια μικρού σωματικού μεγέθους, διατηρούνταν σε φορμόλη για μετέπε ιτα εργαστηριακή εξέταση. Ολα τα ενήλικα ψάρια μεγάλου σωματικού μεγέθους ζυγίζονταν στο πεδίο και μετρούνταν το ολικό μήκος (ΤΙ), το σταθερό μήκος (SL) και το μεσοουραίο μήκος τους (FL), όλα σε mm. Στην καραβίδα μετρήθηκε το μήκος του κεφαλοθώρακα σε mm. Παράλληλα λαμβάνονταν ι κανοποι η τι κό δε ίγμα ατόμων από κάθε είδος για εργαστηριακές εξετάσεις. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, όσο αφορά τα ενήλικα, περιλάμβαναν την ανάλυση του περιεχομένου του πεmικού σωλήνα, τον προσδιορισμό της κατάστασης γεwητικής ωριμότητας, και τον υπολογισμό του δείκτη ευρωστίας, του γοναδοσωματικού δείκτη και διαφόρων σχέσεων. Σε κάθε άτομο μετρούνταν τα: ΤΙ, SL κα ι FL σε mm, το ολικό βάρος σώματος (TW) σε g, το καθαρό βάρος σώματος (NW) σε 9 κα ι το βάρος γονάδων (GW) σε g. Η σχέση μεταξύ ολικού μήκους και ολικού βάρους σώματος υπολογίστηκε με βάση το εκθετικό μοντέλο TW=a(TL)b, το οποίο ισχύει για τα περ ισσότερα είδη ψαριών (Tesch 1968). Η σχέση ολ ικού μή κους κ αι μεσοουραίου μήκους υπολογ ίστηκε από το γραμμι κό μοντέλο FL=b(TL)+a. Ο γοναδοσωματικός δείκτης (GSI) υπολογίστηκε ως το επί τοις εκατό ποσοστό του βάρους των γονάδων στο καθα ρό βάρος σώματος, ξεχωρ ιστά για τα αρσενικά και θηλυκά άτομα, σύμφωνα με τον τύπο : GSI= GWx100/NW. (Nikolsky 1963). Με το γοναδοσωματικό δείκτη εκτιμάται η διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου και η αναπαραγωγική στρατηγ ι κή των ειδών. ΔΕΗ / ΕΚΘΕ - IvarIToOro Εσω rερικώ ν Υδάrω ν - 15

21 Υφιστάμενη κατάσταση στους ταμιευτήρες Αώου και Πουρναριου Από μέρος το υ δείγματος ψαριών αφαιρέθη κε ο πεmικός σωλήνας κα ι έγ ινε ανόλυση του περιεχομένου του με στό χο την εύρεση της σύνθεσης της τροφής των μελετού μενων ειδών, σε εποχια κή βάση. Οσο αφορά τις προνύμφες και τα νεαρό άτομα, οι εργαστηριακές ε ξετόσεις περιλό μ βαναν μετρ ήσεις τυπ ι κών παρα μ έτρ ων (Τ Ι, SL και FL σε mm, TW σε g), συστημ α τι κή αναγνώριση των ατόμ ων, μορφολογ ι κή κα ι μορφομετρι κή περιγραφή των νεαρών σταδ ίων ζω ή ς των ειδών και υπολογισμό των σχέσεων μήκουςβόρους. Η εκτίμ ηση των αναπαραγωγ ι κών περιόδων έγ ινε κυ ρίως μ ε την παρα κολούθηση της εμφόνισης κα ι της εποχιακής διαδοχής των ιχθυολαρβών και επ ι κουρι κό με τη μελέτη του ετήσιου αναπαραγωγι κού κύκλο υ. ΔΕΗ / ΕΚΘΕ - Ινστιτού το Εσω τερικώ ν Υδάτω ν - J6

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝ II, KOYΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κωδικός Αριθμός Κουπονιού:

ΕΠΑΝ II, KOYΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κωδικός Αριθμός Κουπονιού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ Βιβλιογραφία ΕΚΘΕ, 1988. Καταγραφή βιολογικών παραµέτρων του Σαρωνικού Κόλπου για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΤΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΙΕΡΡΙΣΟΥ- ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, 64007 Ν. Πέραμος Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός

Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ και ευτροφισμός Η Οδηγία Πλαίσιο αντιμετωπίζει το φαινόμενο του ευτροφισμού ως μία επιμέρους ένδειξη της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56/EK 1 Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

«το νερό δεν αποτελεί ένα απλό εμπορικό προϊόν όπως οποιοδήποτε άλλο, αλλά, είναι μια κληρονομιά που πρέπει να προστατευθεί...»

«το νερό δεν αποτελεί ένα απλό εμπορικό προϊόν όπως οποιοδήποτε άλλο, αλλά, είναι μια κληρονομιά που πρέπει να προστατευθεί...» Οικολογία Υδάτινων Οικοσυστημάτων ιερεύνηση των σχέσεων της οικολογικής ποιότητας των υδάτων και των υδρόβιων οργανισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Οδηγία 2000/60 τουευρωπαϊκούκοινοβουλίουτης23ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H Οδηγία 2006/118/ΕΚ ορίζει τα υπόγεια ύδατα ως πολύτιμο φυσικό πόρο, που θα πρέπει να προστατεύεται από την υποβάθμιση και τη ρύπανση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΑΣΚΗΣΗ 6:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Εργα Υδρολογική και ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1924 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 545/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3652 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 545 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ»

«ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ» ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Τελική Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρµογής «ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑ ΩΝΑ» Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εκτίμηση χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εκτίμηση χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκτίμηση χημικής ς των υπόγειων υδατικών συστημάτων Με την Υπουργική Απόφαση 1811/2011 (ΦΕΚ 3322 Β /2011) καθορίζονται οι ανώτερες αποδεκτές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ Μαυράκης Αναστάσιος 1, Θεοχαράτος Γεώργιος 2, Πιτσιτάκης Νικόλαος 3, Χρηστίδης Αναστάσιος 4, Μακρυγιάννης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ.

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ. Ρύπανση Νερού Ρύπανση του νερού είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η οποία είναι ή μπορεί να γίνει,ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα