Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)"

Transcript

1 Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους τρόπους κατασκευής νοήµατος και επιβάλλουν αλλαγές των διδακτικών προτάσεων για τη γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Απαιτείται εποµένως συνολική αναδιάρθρωση των τρόπων κατάκτησης των αναγνωστικών δεξιοτήτων καθώς και των προτεραιοτήτων, όσων αφορά στις δεξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργηθούν, ούτως ώστε οι «εν δυνάµει» αναγνώστες να γίνουν ικανοί αναγνώστες και κατασκευαστές κειµένων. Η παρούσα εργασία διερευνά αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας διαθέτουν την ικανότητα να αποκωδικοποιούν και να κατανοούν την πληροφορία που αναπαριστά ο χάρτης και αποδεικνύει αντίστοιχα ότι διδακτικές παρεµβάσεις που εκθέτουν τα νήπια σε ποικίλο και αυθεντικό υλικό και περιλαµβάνουν σχετικές µε αυτό δραστηριότητες, οργανωµένες σε ένα διαθεµατικό άξονα, βελτιώνει την ικανότητα αυτή. Για την ανάδειξη της προηγούµενης χαρτογραφικής γνώσης των παιδιών σχεδιάστηκε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε τρία νηπιαγωγεία της ορεινής Μαγνησίας και συµµετείχαν 24 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Ως µέθοδοι συλλογής δεδοµένων επιλέχθηκαν η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη και η παραγωγή σχεδίου. Στα παιδιά δόθηκε ένα αρχικό και ένα τελικό ερωτηµατολόγιο, που για µεθοδολογικούς λόγους ήταν όµοιο µε το αρχικό. Για την ανάδειξη των αναπαραστάσεων των παιδιών χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση λόγου στα δεδοµένα της ηλεκτρονικής καταγραφής και η µελέτη των σχεδίων τους. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε µια διδακτική παρέµβαση διάρκειας ενός τετραµήνου µε τη χρήση ηλεκτρονικών και έντυπων χαρτών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η έκθεση και επαφή των µαθητών/τριών του δείγµατος µε ποικίλο και αυθεντικό υλικό και η άσκηση τους µε χάρτες συνέτεινε στην οικοδόµηση της χαρτογραφικής γνώσης, βοήθησε στην κατάκτηση των κανόνων και της δοµής της χαρτογραφικής σύνταξης την οποία υιοθέτησαν στις µετέπειτα παραγωγές χαρτών και κατόρθωσαν επιτυχώς να αποκωδικοποιήσουν την εικονιστική πληροφορία σ αυτούς. Επίσης, επιβεβαιώθηκε πως η χρήση πολυτροπικών 1 Στοιχεία δηµοσίευσης Ν. 46 Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση των χαρτών.. Στο: Μ. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (επ). Βίωµα, µεταφορά και πολυτροπικότητα: Εφαρµογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη µάθηση και τη γνώση. Θεσσαλονίκη: Νησίδες. (σσ )

2 κειµένων ως µέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης -όπως είναι οι χάρτες- δεν είναι απαγορευτική για το νηπιαγωγείο και ταυτόχρονα διευκολύνει τη µετάβαση από την κειµενοκεντρική εκπαιδευτική πρακτική στην πολυτροπική και στον εµπλουτισµό της µε άφθονα και δυναµικά οπτικά στοιχεία. Λέξεις-κλειδιά: Γραµµατισµοί, Κώδικες, Πολυτροπικότητα, Προσχολική εκπαίδευση, Χάρτες. ABSTRACT Different representative modes are composed for the creation of meaning in maps. The information conveyed by maps is derived from its linguistic content but also from the contribution of other semiotic resources. The article deals with preschoolers efficiency in reading visual information on maps. Preschoolers previous cartographic knowledge was gathered through personal interviews based on semi-structured questionnaire and discourse analysis was conducted. The results indicate that multimodal texts like maps should be incorporated into the early childhood curriculum and that preschool children are capable of reading and producing maps provided that they have been adequately trained in their use. Key words: Literacy, Maps, Multimodality, Preschool education, Signs. 1. Εισαγωγή Στα πολυτροπικά κείµενα οι τρόποι σηµείωσης της πληροφορίας ποικίλουν και κατ επέκταση οι διαδικασίες εξαγωγής νοήµατος από αυτά διαφέρουν, γεγονός που επιβάλλει αντίστοιχες τροποποιήσεις στην αναγνωστική προσέγγιση των κειµένων καθώς και στις δεξιότητες αποκωδικοποίησης της πληροφορίας που οφείλει να κατακτήσει ο αναγνώστης-µαθητής προκειµένου να γίνει αποτελεσµατικός τόσο ως αναγνώστης, όσο και ως παραγωγός κειµένων µε σκοπό την επικοινωνία. Η κατανόηση των πολυτροπικών κειµένων και η ανάπτυξη αποτελεσµατικών µεθόδων ανάγνωσης αυτών προϋποθέτει µια «γραµµατική» η οποία θα επιτρέπει να αντιλαµβανόµαστε τη δοµή µε την οποία παράγουν σηµασία τα ποικίλα σηµειωτικά συστήµατα και τους περιορισµούς που αυτή θέτει, καθώς και τον τρόπο που συνδυάζονται τα ποικίλα σηµειωτικά συστήµατα µεταξύ τους (Macken Horarik, 2004). Τέτοια γραµµατική, όµως µε την έννοια της γραµµατικής της γλώσσας δεν

3 µπορεί να υπάρξει, γεγονός που µαρτυρά τις άπειρες δυνατότητες επικοινωνίας και ερµηνειών των εικόνων (Lester, 1996). 2. Οι χάρτες ως πολυτροπικά κείµενα Μια ιδιαίτερη κατηγορία πολυτροπικών κειµένων αποτελούν οι χάρτες, όπου ένα σύνολο χωρικών πληροφοριών σηµειώνονται µε ποικίλους τρόπους (εικόνεςσύµβολα, γραφικά, χρώµα, γράµµατα, λέξεις). Η κατανόηση του χάρτη ως όλου απαιτεί αναγνώριση της µορφής, αλλά και της σηµασιολογίας αυτού που αναπαριστά η εικόνα, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο η µορφή και η σηµασία συνδυάζονται σε µια εικόνα. Συχνά στην κατανόηση των επιµέρους σηµείων του χάρτη συνεισφέρουν οι συνδυασµοί δύο γραφικών µεταβλητών (π.χ. σχήµα και απόχρωση χρώµατος) όπου η µια γραφική µεταβλητή λειτουργεί ως αξιολογητής των άλλων και αυτό εξυπηρετεί τη σηµειωτική οικονοµία. Τα νήπια, κατά την αναγνωστική προσέγγιση των χαρτών, καλούνται να παραγάγουν νόηµα αποκωδικοποιώντας σύµβολα και ενεργοποιώντας ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που ενίοτε κατέχουν εξαιτίας της παρουσίας τους σε µια εγγράµµατη κοινωνία και τις οποίες αποκτούν πολύ πριν την εισαγωγή τους στο σχολικό σύστηµα, όπως αποδεικνύουν οι έρευνες για την ανάδυση του γραµµατισµού (Blades et al., 1998 Makin et al., 1999). Ειδικότερα, όσον αφορά τους χάρτες, οι προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των νηπίων µπορούν να ενισχυθούν και να διευκρινισθούν µέσα από δραστηριότητες εισαγωγής των νηπίων στις λειτουργίες της εικόνας οι οποίες θα πρέπει να προηγούνται της συστηµατικής διδασκαλίας της ανάγνωσης και κατανόησης των λειτουργιών του κειµένου. Μια τέτοια προσέγγιση συµβάλλει στη διαµόρφωση αποτελεσµατικών αναγνωστών και κατασκευαστών πολυτροπικών κειµένων, προλαµβάνοντας µεταγενέστερες, πιθανές µαθησιακές δυσκολίες. Πρόκειται για µια διαδικασία συνεχή και εξελικτική, που καθιστά το ίδιο το παιδί «κατασκευαστή σηµασιών», µέσα από την καθηµερινή εξοικείωση και επαφή του µε πολυτροπικά κείµενα, ενώ η ανάγνωση τέτοιων κειµένων είναι αποτέλεσµα συνδυασµού από τον αναγνώστη της γραπτής πληροφορίας και των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους τρόπους σηµείωσης, όπως η εικόνα και το χρώµα για παράδειγµα (Γιαννικοπούλου, 2001 Γκανά, 1998 Goodall, 1984). Άλλωστε, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, όταν έρχονται σε επαφή µε πολυτροπικά κείµενα επιστρατεύουν διάφορες στρατηγικές

4 αποκωδικοποίησης των πληροφοριών τους, οι οποίες καθορίζονται από ποικίλες παραµέτρους όπως: το χρόνο, το χώρο και τον σκοπό της αλληλόδρασης, το είδος της µεθοδολογικής προσέγγισης που υιοθετεί η νηπιαγωγός (οµαδοσυνεργατική, ατοµική εργασία) κ.λπ. (Παπαδοπούλου & Ποιµενίδου, 2002), πέρα από την τυπική ανάγνωση της γλωσσικής πληροφορίας, δεξιότητα άλλωστε την οποία δεν κατέχουν σε επαρκή βαθµό. Οι χάρτες αποτελούν ένα πεδίο σηµείωσης - µε την έννοια ότι επιτρέπουν διαδικασίες παραγωγής και µετάδοσης πληροφορίας µε τη χρήση σηµείων που ενέχουν έναν κώδικα διαφορετικό από το γλωσσικό και τελικά, ο συνδυασµός ποικίλων κωδίκων, οδηγεί στην επικοινωνία. Κάθε κενό στην κατανόηση τέτοιων κωδίκων προκαλεί εν δυνάµει σύγχυση και παρερµηνεία της πληροφορίας που παρουσιάζεται. Από την άποψη της δοµής του, ο χάρτης είναι ένα σύστηµα που επιχειρεί να χειριστεί και να οργανώσει σύνθετες πληροφορίες και να τις παρουσιάσει µε την ακολουθία που αυτές εµφανίζονται στην πραγµατικότητα και γι αυτό το λόγο επιστρατεύει ποικίλους τρόπους σηµείωσης (ονόµατα, αριθµούς, σχήµατα, χρώµατα) και δοµές, που τον κάνουν να µοιάζει µε ένα είδος Υπερ-κειµένου (Hypertext). Ο χάρτης, αποτελεί ένα προϊόν αναπαράστασης (iconization) του κόσµου το οποίο υπόκειται σε ερµηνευτικές διαδικασίες που παράγουν γνώση φιλτραρισµένη από κοινωνικές αξίες, γνώσεις του χρήστη, προθέσεις του χαρτογράφου κ.λπ. και εποµένως «ως µοντέλο αντικαθιστά παρά αναπαριστά το χώρο» (Casti, 2005) και δηµιουργεί µια νέα εικονιστική πραγµατικότητα και ένα νοητικό µοντέλο για το πώς θα πρέπει να αντιλαµβάνεται κανείς και να βιώνει τον περιβάλλοντα χώρο. Ο χάρτης δεν αναφέρεται στον αληθινό κόσµο, αλλά σε έννοιες για τον κόσµο. Αυτό το κατορθώνει µε την περιγραφή και την αντίληψη. Αρχικά, ο χάρτης παρέχει µια περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του χώρου που θα µπορούσαν να γίνουν αντιληπτά µέσα από την άµεση παρατήρησή του και κατόπιν παρέχει τις χωρικές έννοιες οργανωµένες σε κατηγορίες, αναπαριστώντας τον κόσµο και τις λειτουργίες του, υποβάλλοντας -κατά κάποιον τρόπο- ένα ερµηνευτικό σχήµα. Ο χάρτης αναπαριστά γραφικά την πληροφορία µε άµεσο τρόπο (εικόνες ή σχέδια) ή περισσότερο αφαιρετικά και λιγότερο κειµενικά. Τα σύµβολα στο χάρτη αναπαριστούν την πληροφορία άλλοτε εικονιστικά, δηλαδή βασίζονται στην οµοιότητα µε το αναφερόµενο (π.χ. µια ζωγραφιά ενός νοσοκοµειακού οχήµατος σε ένα χάρτη Κοινωνικών Υπηρεσιών), άλλοτε µε διαγράµµατα και άλλοτε µε µεταφορές, δηλαδή αναπαριστούν µέσα από έναν παραλληλισµό κάτι άλλο (π.χ. η

5 χρήση του προσανατολισµού γραµµών πάνω-οριζόντια-κάτω, για να απεικονίσει αύξηση-στασιµότητα-µείωση κάποιων ενδεικτών). Με κριτήριο το βαθµό οµοιότητας του σηµείου µε το αναφερόµενο τα σύµβολα διακρίνονται σε εικονιστικά (µεγάλη οµοιότητα µεταξύ σηµείου-οχήµατος και αναφερόµενων), συµβολικά (για τα οποία το αναφερόµενο δεν είναι αυθαίρετο, αλλά υπάρχει και η σύνδεση σηµείου-οχήµατος µε το αναφερόµενο είναι µερικά εµπνευσµένη και µερικά αυθαίρετη ή συµβατική), και σε αυθαίρετα (για τα οποία τόσο το αναφερόµενο όσο και το όχηµα-σηµείο είναι συµβατικά). 3. Αναγνωστική προσέγγιση χαρτών Η αναγνωστική προσέγγιση των χαρτών αποτελεί σύνθετο φαινόµενο που απαιτεί δεξιότητες χαρτογραφικού γραµµατισµού αλλά και συγκερασµό δεξιοτήτων, αντιληπτικών δεδοµένων, πολιτισµικών και γνωστικών προϋποθέσεων, φιλτραρισµένων µέσα από διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης και αισθητικής απόδοσης, µέσα από βιώµατα και αναγωγές σε πλαίσια και προϋπάρχουσες γνώσεις. Η επιτυχής αναγνωστική προσέγγιση των χαρτών απαιτεί από το χρήστη την κατάκτηση του χαρτογραφικού γραµµατισµού, αλλά και δεξιότητες αντιληπτικές, αναγωγές στο πλαίσιο του χάρτη, στο γνωστικό πλαίσιο του χρήστη που διαµορφώνεται από προϋπάρχουσες γνώσεις και βιώµατα προκειµένου να ερµηνευτεί η πληροφορία και να επιτελέσει τον επικοινωνιακό της στόχο, αλλά και στο ευρύτερο πολιτισµικό και κοινωνικό πλαίσιο, καθώς δεν είναι µόνον ο χρήστης που νοητικά αναπαριστά την πληροφορία του χάρτη, ούτε µόνον ο χαρτογράφος που προσδίδει νόηµα σ ένα χάρτη, είναι η κοινωνία και η κουλτούρα µέσα στην οποία ο κάθε χαρτογράφος και ο χρήστης του χάρτη συνυπάρχουν, που προσδίδει αυτό το νόηµα. Η οµοφωνία των χαρτογράφων για το τι πρέπει να απεικονίζεται και για την έννοια του συγκεκριµένου είδους των συµβόλων (ή ακόµα και του µεµονωµένου συµβόλου) και για τους τρόπους µε τους οποίους το κοινωνικό πλαίσιο του χαρτογράφου επηρεάζει αυτές τις αποφάσεις, είναι ουσιώδη ζητήµατα για την χαρτογραφική έρευνα, η οποία στηρίζεται σε θεωρίες της ψυχολογίας, της σηµειωτικής και της φυσιολογίας. Τα νήπια κατά την εισαγωγή τους στην προσχολική εκπαίδευση είναι φορείς ενός οπτικού γραµµατισµού που κατέκτησαν µέσα από την καθηµερινή επαφή τους από

6 τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τις «ανταλλαγές» που πραγµατοποίησαν κατά τη διάρκεια των καθηµερινών διαπροσωπικών σχέσεων µε σηµαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός τους. Αυτόν τον οπτικό γραµµατισµό όµως στο νηπιαγωγείο καλούνται να αποποιηθούν ή να υποτιµήσουν «δίνοντας προτεραιότητα στον αριθµητικό (numeracy) ή αλφαβητικό (literacy) γραµµατισµό». Στο εκπαιδευτικό σύστηµα διαφαίνεται µια αξιοσηµείωτη προτίµηση στη διεύρυνση και ενασχόληση µε γλωσσικά συστήµατα και µη εικονιστικούς κώδικες (Forceville, 1999), ωστόσο η νέα κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα τείνει να ανατρέψει αυτή την τάση και να δώσει προβάδισµα στην εικόνα έναντι του λόγου (Kress, 2000). Οι µελέτες για τον αναδυόµενο γραµµατισµό συνήθως διερευνούν τις γνώσεις των νηπίων γύρω από έντυπο υλικό και την αξιοποίηση των τυπογραφικών, κυρίως, στοιχείων (print) σ αυτό πριν ακόµη αρχίσουν να διαβάζουν (Sulzby, 1985). Καθώς όµως τα κείµενα του περιβάλλοντος γίνονται ολοένα και πιο πολυτροπικά, θα πρέπει αντίστοιχα, η διερεύνηση της ανάδυσης του γραµµατισµού να διευρυνθεί, ώστε να συµπεριλαµβάνονται διαδικασίες που αφορούν την πρόσληψη πολυτροπικών κειµένων. ιερευνώντας τη σχετική γνώση των παιδιών για πολυτροπικά κείµενα, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για το πώς διαπραγµατεύονται γνωστικά τα ποικίλα τυπογραφικά χαρακτηριστικά που πλαισιώνουν ένα κείµενο (φωτογραφία, λέξεις, φόρµα) πριν το αποκωδικοποιήσουν (παρατηρώντας και αναλύοντας τις «αναγνωστικές» προσεγγίσεις που επιχειρούν αρχικά), θα κατορθώσουµε να συνάγουµε συµπεράσµατα για πρακτικές γραµµατισµού που ήδη κατέχουν (Gunn et al., 1995), θα κατανοήσουµε τη συνθετότητα και τις δυσκολίες που απορρέουν κατά την πρόσληψη πολυτροπικών κειµένων και τις προκλήσεις που δέχονται τα παιδιά κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του γραµµατισµού και τελικά θα µπορέσουµε να δοµήσουµε πάνω σ' αυτές αποτελεσµατικές διδακτικές παρεµβάσεις. Στο νέο αυτό θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της γλώσσας προάγεται η ενεργητική συµµετοχή των µαθητών/τριών, η καλλιέργεια δεξιοτήτων µέσα από την επαφή µε υλικό µε νόηµα για τα παιδιά, ποικίλο και πολυτροπικό και σ ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσµατα και ευκαιρίες (Lysaker, 2006). Αν εκληφθεί ο χάρτης στο σύνολό του ως µια εικόνα, τότε επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις, είναι υποκειµενικά ερµηνεύσιµη και το σηµείο που θα επικεντρώσει κανείς την προσοχή του θα καθορίσει το είδος των συµπερασµάτων-ερµηνειών που θα συναχθούν από την εικόνα (Noth, 2003).

7 Το βαθµό προσέγγισης µιας εικόνας και το είδος των µηνυµάτων που εκλαµβάνει ένα άτοµο προσδιορίζει και η αποθηκευµένη γνώση και ο βαθµός συνάφειας µε τη θεµατική περιοχή που αναπαρίσταται εικονιστικά, µε αποτέλεσµα να έχουµε διαφορετικούς τύπους οπτικά εγγράµµατων ανθρώπων. Αυτό που βλέπουµε είναι αντίστοιχο των πολιτισµικών ερεθισµάτων που έχουµε δεχθεί ως άτοµα και ως κοινωνικά σύνολα, αλλά σε δεύτερη ανάγνωση είναι το αποτέλεσµα της προσωπικής ανάλυσης και ερµηνείας (Aanstoos, 2003). Η ίδια εικόνα ενός τοπίου για έναν απλό άνθρωπο σηµατοδοτεί τη φυσική οµορφιά, ενώ για ένα γεωλόγο τη διαστρωµάτωση των πετρωµάτων, τη διάβρωση, τις µορφολογικές αλλαγές που συνεπάγονται κ.λπ. Τα εισερχόµενα οπτικά µηνύµατα αναδιοργανώνουν την προϋπάρχουσα εµπειρία και παράγονται µηνύµατα µέσα από την ενεργητική συµµετοχή του/της µαθητή/τριας που πυροδοτούν αντιληπτικές διεργασίες (διατήρηση, ανάκληση, αναδιοργάνωση των νοητικών δοµών και κατανόησης). Ο χαρτογραφικός γραµµατισµός αφορά µια επικοινωνιακή ικανότητα που προσιδιάζει στη φύση µε την αναγνωστική και ερµηνευτική προσέγγιση του έντυπου πολυτροπικού κειµένου, καθώς ο ίδιος ο χάρτης συνιστά επίσης ένα πολυτροπικό κείµενο και ως τέτοιο πρέπει να αντιµετωπιστεί από το χρήστη του προκειµένου να διαβαστεί απ αυτόν επιτυχώς. Στα δοµικά στοιχεία του χαρτογραφικού γραµµατισµού περιλαµβάνονται η αναγνώριση των οπτικών πληροφοριών (αναζήτηση, εντοπισµός και αναγνώριση) και η αποκωδικοποίησή τους, ο προσανατολισµός στο χάρτη, η ανάκληση, ο επαναπροσδιορισµός της πληροφορίας (ταξινόµηση, γενίκευση, σύνθεση), η κριτική θεώρηση και αξιολόγησή της, η σύγκριση, η αντιπαράθεση και αναγωγή της σε προηγούµενα γνωστικά σχήµατα, η περιγραφή (Clarke, 2003), ενώ ο Head (1984) επισηµαίνει ότι διαφέρει από τα γραπτά κείµενα ως προς τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας (δεν διέπεται από κάποια αλληλουχία) και ως προς τη χαρτογραφική σηµειωτική που δεν είναι τυποποιηµένη. Σχετίζεται άµεσα µε την προϋπάρχουσα γνώση και τις ικανότητες των χρηστών να διαβάζουν, να αναλύουν και να ερµηνεύουν την πληροφορία που εµπεριέχεται στο χάρτη, το πολιτισµικό τους υπόβαθρο, τη φαντασία, τα ενδιαφέροντά τους και την ιδιοσυγκρασία τους (Dobson, 1979 Gerber, 1984 Kulhavy et al, 1992) ακόµη και το φύλο τους (Rieger, 1999).

8 4. Η έρευνα Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι µέσα από σύγχρονα µαθησιακά περιβάλλοντα και µε αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες βασισµένες στην ιδέα της κατασκευής χάρτη, ανάγνωσης και χρήσης του, παιδιά προσχολικής ηλικίας να συµβολίσουν, να αναπαραστήσουν οντότητες χώρου, να εκφραστούν και να κατανοήσουν και να µεταφέρουν πληροφορίες. «H επικοινωνία αυτή βασίζεται στην ικανότητα µεταφοράς τέτοιων πληροφοριών σε κάποιο µέσο (χαρτί ή Η/Υ), δηλαδή στη σχεδιογραφική ικανότητα (graphicacy) που έχει αναπτύξει το άτοµο, αλλά και στην ικανότητά του να διαβάζει, να αντιλαµβάνεται και να αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες» (Λαµπρινός & Στεφανής, 1998), καθώς και να τις αναπαριστά οπτικά µε τη χρήση κατάλληλων συµβόλων. Στην ανάπτυξη αυτού του τρόπου επικοινωνίας βασικό ρόλο παίζει ο χάρτης, ο οποίος αναπαριστά µια πληροφορία µε εικονιστικά στοιχεία και άλλους σηµειωτικούς τρόπους. Η επιλογή συγκεκριµένων συµβόλων και των γραφικών µεταβλητών τους µαρτυρά αποδοχή κάποιων κοινών πρακτικών που κατέληξαν σε συµβάσεις, όπως η απεικόνιση των ποταµών µε µπλε χρώµα, υποδηλώνει πολιτισµικές επιρροές, ενώ έχει προηγηθεί από τον δηµιουργό των χαρτών µια επιλεκτική και ερµηνευτική προσέγγιση της πραγµατικότητας πάνω στην οποία θα στηρίξει την γραφική απεικόνισή της. Ο χάρτης αποτελεί µια γενικευµένη και υποκειµενική όψη της πραγµατικότητας και ως τέτοια αγγίζει την αφαίρεση προκειµένου να την αναπαραστήσει και για το λόγο αυτό ο χάρτης χρησιµοποιεί γραµµές, σύµβολα και χρώµατα σε συνδυασµό µε τις γραφικές τους µεταβλητές (απόχρωση, προσανατολισµό, σκίαση, σχήµα, µέγεθος και υφή). Όλα αυτά συνιστούν την οπτική γλώσσα του χάρτη η οποία γίνεται καταληπτή µε τη σύµπραξη ερµηνευτικών κλειδιών, όπως είναι το υπόµνηµα. Εποµένως, το υπόµνηµα στο χάρτη αποτελεί «µια εικονιστική γλώσσα (pictorial language), ένα είδος γραφικού λεξικού (graphic vocabulary)» (Rambaldi, 2005). Το παιδί καλείται να κατακτήσει τη χαρτογραφική γλώσσα, να αποκωδικοποιήσει αυτά τα σύµβολα, να τα διαβάσει και να µεταβεί στο στάδιο της επεξεργασίας και τελικά της κατανόησης της πληροφορίας που κοµίζουν και τελικά να κατακτήσει το χαρτογραφικό γραµµατισµό. Στην ανάγνωση των χαρτών εµπλέκεται η κατάκτηση µε παιγνιώδη τρόπο από την πρώιµη παιδική ηλικία σχετικών δεξιοτήτων και η

9 εξάσκηση αυτών µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας ανάλογο προς την βαθµίδα εκπαίδευσης για τη διατήρησή τους. Η παρούσα εργασία, λοιπόν, διερευνά αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ικανοί χρήστες των ποικίλων σηµειωτικών τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας που αξιοποιούν τα πολυτροπικά κείµενα και συγκεκριµένα οι χάρτες µε σκοπό την επικοινωνία. Ωστόσο, έρευνες στο παρελθόν έχουν αµφισβητήσει τη δυνατότητα εισαγωγής δραστηριοτήτων µε χάρτη σε µικρή ηλικία. εσµευµένοι από τη θεωρία του Piaget για τη σχετική µε την ηλικία ανάπτυξη της µάθησης, η έρευνα για την κατανόηση του χάρτη είχε λάβει σε µεγάλη έκταση τη µορφή προσεκτικά ελεγχόµενων πειραµάτων, που είτε επιβεβαιώνουν είτε αµφισβητούν τις ικανότητες των παιδιών να καταλαβαίνουν εναλλακτικές όψεις των αντικειµένων και των χώρων και να συνειδητοποιούν την αντιστοιχία συµβόλων επάνω στο χάρτη. Επισηµαίνεται η δυσκολία κατανόησης, χρήσης και ανάγνωσης χαρτών ακόµη και από τους ενήλικες χωρίς ανάλογη εµπειρία, ενώ σε αρκετά αναλυτικά προγράµµατα της βασικής εκπαίδευσης δεν υπάρχουν κατάλληλες δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα η εκπαίδευση σήµερα ουσιαστικά να µην αντιµετωπίζει τις ανάγκες των µαθητών, και αυριανών πολιτών, σε αντίστοιχα θέµατα. Τα παιδιά έχουν πολύ διαφορετικά χαρτογραφικά σχήµατα από τους ενηλίκους, ενώ αυτά τα χαρτογραφικά σχήµατα συνεχώς αναπροσαρµόζονται και εξελίσσονται, όσο αυξάνεται η ικανότητά τους να αντιµετωπίζουν το χώρο, την κλίµακα και την αναπαράσταση. Κατά συνέπεια, µια πρώιµη εισαγωγή στον χαρτογραφικό γραµµατισµό φαίνεται επιθυµητή αν µπορεί να τοποθετηθεί στο γενικό πλαίσιο όπου τα παιδιά αναλαµβάνουν το ρόλο χρήστη χάρτη και χαρτογράφου, ταυτόχρονα Μεθοδολογία Για την ανάδειξη της προηγούµενης χαρτογραφικής γνώσης των παιδιών σχεδιάστηκε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε τρία νηπιαγωγεία της ορεινής Μαγνησίας και συµµετείχαν 24 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες εργατών, αγροτών και δηµοτικών υπαλλήλων, αποφοίτων δηµοτικού, γυµνασίου, ιδιωτικών σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης. Πρόκειται στην πλειοψηφία του για ένα δείγµα που αντλήθηκε από κατεξοχήν αγροτικές περιοχές στις οποίες τα παιδιά φαίνεται να έχουν περιορισµένη έκθεση σε χάρτες και ταυτόχρονα γεννά προκλήσεις και αποκτά ερευνητικό

10 ενδιαφέρον για µελλοντική επανάληψη της έρευνας µε δείγµα που θα προέρχεται από αστικές περιοχές και θα επιτρέπει συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δύο ερευνών. Ως µέθοδοι συλλογής δεδοµένων επιλέχθηκαν η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη µε τη χρήση ερωτηµατολογίου και η παραγωγή σχεδίου. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε συνολικά δέκα ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις 1 4 αναφέρονται γενικά στους χάρτες. (έννοια χάρτη, προηγούµενη έκθεση σε χάρτες, διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης). Η 5η ερώτηση σχετίζεται µε τη χρήση χαρτών. Οι ερωτήσεις 6-9 αφορούν στην ανάγνωση χαρτών (τρόποι σηµείωσης και είδη αναπαράστασης της πληροφορίας, ερµηνευτικές προσεγγίσεις και αναγνωστικές στρατηγικές) και η 10η ερώτηση στην παραγωγή χαρτών. Τα δεδοµένα της συνέντευξης καταγράφηκαν σε ηλεκτρονικά αρχεία. Για την ανάδειξη των αναπαραστάσεων των παιδιών χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση λόγου στα δεδοµένα της ηλεκτρονικής καταγραφής και η µελέτη των σχεδίων των νηπίων. Τα σχέδια των παιδιών είναι οπτικοποιηµένες αντιδράσεις αυτών που διάβασαν ή άκουσαν και αντανακλούν τη γνώση που απέκτησαν και τα συναισθήµατα που τους δηµιουργήθηκαν και αποκαλύπτουν όσα λεκτικά θα µπορούσαν να εκφραστούν. Τα δεδοµένα υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία, ποσοτικοποιήθηκαν και αναπαραστάθηκαν γραφικά. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε «κατηγορική ταξινόµηση»: τα δεδοµένα οργανώθηκαν σ ένα συγκεκριµένο σύστηµα. Αποµονώθηκαν οι κύριες έννοιες που τα συνθέτουν και σχηµατίστηκαν κατηγορίες. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι έννοιες αυτές στις απαντήσεις των µαθητών/τριών και ακολούθησε η αποκωδικοποίησή τους (Hardy & Bryman, 2004 Mason, 2003 Tesch, 1990). Επόµενο βήµα ήταν η ποσοτικοποίηση των απαντήσεων των µαθητών µε βάση τις προκαθορισµένες εννοιολογικές κατηγορίες. Από την ανάλυση των απαντήσεων στην 1η ερώτηση «Τι νοµίζεις ότι είναι αυτά που βλέπεις;» µόλις σε ποσοστό 19,4% (Γκόρια, 2007) αναγνώρισαν τον τύπο του γραφικού (χάρτης), ο οποίος αποτελεί µια από τις τρεις παραµέτρους (τύπος, οπτική και σύµβαση) για την επιτυχή ερµηνευτική προσέγγισή του. Από τους εννέα (9) χάρτες που παρουσιάσθηκαν στα νήπια, µεγαλύτερο ποσοστό αναγνωρισιµότητας συγκέντρωσε ο πολιτικός χάρτης της Ελλάδος (58,3%), πιθανόν εξαιτίας της εξοικείωσης που έχουν τα παιδιά µ αυτό το είδος χάρτη στα σχολικά βιβλία και άλλα έντυπα (π.χ. εφηµερίδες). Ο ιστορικός χάρτης και η αεροφωτογραφία δεν αναγνωρίστηκαν από κανένα παιδί ως χάρτες. Εκτιµάται ότι στο αρχικό

11 ερωτηµατολόγιο το χαµηλό ποσοστό χαρακτηρισµού των εικόνων ως χάρτες οφείλεται και στην έλλειψη ειδικού λεξιλογίου από τους ερωτηθέντες και σχετίζεται µε την απουσία προηγούµενων βιωµάτων µε το συγκεκριµένο είδος. Η 2η ερώτηση «Ποια απ' αυτά που είδες πιστεύεις ότι είναι χάρτες;» διερευνά το υπάρχον χαρτογραφικό σχήµα στο δείγµα και επιδιώκει την ανάσυρση της εννοιολογικής κατηγορίας «χάρτης». Η κατηγορία «χάρτης» θεωρείται ότι έχει ασαφή όρια, δηλαδή υπάρχουν διαφορές στο τι θεωρούν χάρτη διαφορετικά άτοµα». Μετά τη διδακτική παρέµβαση όλο και περισσότερα παιδιά κατόρθωσαν να αναγνωρίσουν περισσότερους χάρτες. Η αεροφωτογραφία εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα µικρότερα ποσοστά (62,5%) γεγονός που θα µπορούσε να αποδοθεί στην ρεαλιστικότητα της απεικόνισης που προσιδιάζει στη φωτογραφία. Από την αιτιολόγηση των επιλογών των παιδιών στην 3η ερώτηση «Γιατί (αυτά νοµίζεις ότι είναι χάρτες);» διαφαίνεται ότι η αναγνωστική προσέγγιση της πληροφορίας στο χάρτη γίνεται µε βάση την αξιοποίηση των γραφικών µεταβλητών και κυρίως µέσω ταύτισης της έννοιας του χάρτη µε την γραφική απεικόνιση των δρόµων σ αυτούς. Επίσης, ο γενικότερος χώρος που αναπαριστούν (χωριό, πόλη, νησί, χώρα, εσωτερικό σπιτιού, λιµάνι, πάρκο) θεωρείται στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα χάρτη σε ποσοστό 20,8%. Έχει αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι διαθέτουν ένα γενικό χαρτογραφικό σχήµα, το οποίο προκύπτει από την καθηµερινή εµπειρία τους µε το χώρο. Για την ανάπτυξη των ειδικών χαρτογραφικών σχηµάτων απαιτείται τροποποίηση και επέκταση του γενικού σχήµατος και επιτυγχάνεται µε την καθοδήγηση, την παρατήρηση και τη χρήση χαρτών, καθώς και µε την εφαρµογή άλλων σχετικών σχηµάτων που φαίνονται κατάλληλα για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δίνεται έµφαση στην εκπαίδευση των µελλοντικών χρηστών να αναπτύξουν κατάλληλο σχήµα χαρτών (γενικά και εξειδικευµένα) προκειµένου να ερµηνεύσουν τη συγκεκριµένη κατηγορία χαρτών µε την οποία θα αντιπαρατίθενται και να γίνουν αποτελεσµατικοί αναγνώστες τους. Οι απαντήσεις των παιδιών στην 4η ερώτηση του αρχικού ερωτηµατολογίου «Πού έχεις δει χάρτες;» επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι το δείγµα είχε µικρή προηγούµενη εµπειρία µε τους χάρτες (26%), που ωστόσο µε την έκθεση σε ποικίλους χάρτες κατά την διδακτική παρέµβαση το ποσοστό αυξήθηκε σε 73,4%. Κατά τη διδακτική παρέµβαση εµπλουτίζοντας το κριτήριό τους για τους χάρτες και κατευθύνοντας την παρατηρητικότητά τους µε επισκέψεις στο εγγύς περιβάλλον εντόπισαν και αναγνώρισαν χάρτες σε περισσότερα σηµεία έκθεσης. Τα παιδιά εκτέθηκαν σε

12 ποικιλία χαρτών, ασχολήθηκαν µε δραστηριότητες γύρω απ αυτούς και επέκτειναν την εµπειρία τους µέσω της εξάσκησης και το ποσοστό αναγνωρισιµότητας των χαρτών αυξήθηκε σηµαντικά. Από την ανάλυση των απαντήσεων στην 5η και 6η ερώτηση («Γιατί χρησιµοποιούµε τους χάρτες;» και «Τι νοµίζεις ότι δείχνουν;», αντίστοιχα) φαίνεται ότι η χρήση χαρτών περιορίζεται στην αξιοποίησή τους ως εργαλείων προσανατολισµού στο χώρο και αναζήτησης της χωρικής πληροφορίας σ αυτούς. Ελάχιστα συνδέεται µε τη χρήση τους ως εποπτικού εργαλείου στα γνωστικά αντικείµενα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, ενώ αγνοούν την αξιοποίηση χαρτών ποικίλα είδη πληροφόρησης όπως δηµογραφικά στοιχεία, µετεωρολογικές προγνώσεις κ.λπ. Επίσης, δεν αξιοποιούν τους ενδείκτες, αγνοούν τη σύµβαση που εµπεριέχουν και τη δυναµική σύνδεσή τους µε το αντικείµενο που αναπαριστούν, σηµατοδοτώντας την ύπαρξή του, όπως τα βέλη σηµατοδοτούν την κατεύθυνση στο χώρο. Έτσι η παρέµβαση στράφηκε προς την κατάκτηση της δεξιότητας προσανατολισµού στο χώρο µε τη χρήση σωστής ορολογίας και σαφών οδηγιών και κατευθύνσεων (προς βόρεια, νότια κ.λπ.) στην οποία φάνηκε να υστερούν. Η ανάλυση των απαντήσεων στην 7η ερώτηση «Κοίταξε τον ακόλουθο χάρτη του πάρκου ιάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας που βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης (εικ. 1). Προσπάθησε να περιγράψεις τι βλέπεις σ αυτόν;» κατέδειξε ότι η αναγνωστική προσέγγιση των χαρτών (η διαδικασία της σάρωσης ενός χάρτη) προσιδιάζει σ αυτή των υπόλοιπων κειµένων (από τα αριστερά προς τα δεξιά). Tα παιδιά φαίνεται να προσέχουν µόνο ένα τµήµα της διαθέσιµης πληροφορίας. Εστιάζουν σε λεπτοµέρειες ακόµη και για πράγµατα που συνεισφέρουν ελάχιστα στην κατανόηση. Τα χρώµατα συµπληρώνουν ή υποβοηθούν τη σηµασία και βελτιώνουν το επικοινωνιακό αποτέλεσµα στο χάρτη και επισηµαίνουν τις γραµµές (29,1%) οι οποίες στην πλειοψηφία τους ερµηνεύονται ως δρόµοι. Μετά τη διδακτική παρέµβαση διαπιστώνουµε ότι αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών (91,6%) που αναγνώριζαν το σύµβολο της πυξίδας και τη χρησιµότητά της για τον προσανατολισµό στο χάρτη. Τα νήπια ήταν σε θέση να εντοπίζουν το σύµβολο της πυξίδας στο χάρτη, την αξιοποίησαν µε παιγνιώδη τρόπο σε δραστηριότητες κατά τη διδακτική παρέµβαση, αλλά και την συµπεριέλαβαν στις µετέπειτα παραγωγές τους. Τα γράµµατα εξακολουθούν να τα αναφέρουν (70,8%) απλώς, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε πράξεις ανάγνωσης ή περαιτέρω σχολιασµού τους.

13 Εικόνα 1: Από την ανάλυση της ερώτησης «Αν σ' ένα χάρτη έβλεπες αυτά τα σύµβολα τι νοµίζεις ότι σηµαίνει το καθένα απ' αυτά;» (πίνακας 1) διαφαίνεται ότι η επιτυχής ερµηνευτική προσέγγιση σχετίζεται µε το βαθµό εικονικότητας των συµβόλων. Τα εικονιστικά σύµβολα παρερµηνεύονται γιατί τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µένουν δέσµια στην εικόνα και την πραγµατικότητα που αυτή αναπαριστά και δεν κατανοούν το συµβολισµό, το «τι αντικαθιστά τι». Τα συµβατικά σύµβολα ερµηνεύονται µε µεγαλύτερη επιτυχία όταν τα νήπια κατέχουν την σύµβαση που τα διέπει ή εµπίπτει στα βιώµατά τους.. Πίνακας 1: χαρτογραφικά σύµβολα

14 Η αξιοποίηση των γραφικών µεταβλητών (χρώµα, σχήµα κ.λπ.) συµπληρώνουν την ερµηνεία και συµβάλλει στη διάκριση, αναγνώριση και τελικά αποκωδικοποίηση του νοήµατος ενώ άλλοτε ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στον προσδιορισµό. Αναλύοντας τις απαντήσεις στην 9 η ερώτηση «Πώς θα συµβόλιζες σ' ένα χάρτη το καθένα από τα ακόλουθα;» διαπιστώνεται ότι κατά την απεικόνιση αντικειµένων σ ένα χάρτη στο αρχικό ερωτηµατολόγιο αποδεικνύεται ότι τα νήπια δεν κατέχουν το χαρτογραφικό κώδικα και συνεπώς, στις δραστηριότητες χαρτογράφησης επιλέγουν εικονιστικά σύµβολα. Στα σύµβολά τους αντικατοπτρίζονται τα χαρακτηριστικά του παιδικού σχεδίου αυτής της ηλικίας (προοπτική, ανθρωποµορφισµός κ.λπ.) και απουσιάζει το στοιχείο της αφαίρεσης που απαιτεί το συµβατικό σύµβολο. Εικόνα 2: Πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση. Μετά τη διδακτική παρέµβαση το ποσοστό στη χρήση συµβατικών και αναπαραστατικών τρόπων σηµείωσης τροποποιείται και οι συµβάσεις αξιοποιούνται στη γραφική αναπαράσταση της πληροφορίας (εικόνα 2). Με την 10 η ερώτηση «Πώς νοµίζεις ότι θα έµοιαζε ο χάρτης της γειτονιάς σου;» ουσιαστικά τα νήπια ενθαρρύνονται να παραγάγουν χάρτες, στους οποίους αποτυπώνουν την πληροφορία κυρίως εικονιστικά και αξιοποιούν τις γραµµές και το χρώµα.

15 Αρχικά, στην πλειοψηφία τους, τα νήπια παραλείπουν βασικά δοµικά χαρακτηριστικά των χαρτών, όπως το υπόµνηµα και την πυξίδα γιατί αγνοούν τη χαρτογραφική σύνταξη την οποία κατακτούν µεταγενέστερα µέσα από την έκθεσή τους σε ποικίλους χάρτες, την παρατήρηση και την εξάσκηση µέσα από δραστηριότητες σχετικές µε αυτούς και την οποία τελικά φαίνεται να αξιοποιούν στις µετέπειτα παραγωγές τους ιδακτική παρέµβαση Με βάση τα δεδοµένα της έρευνας, σχεδιάστηκε µια διδακτική παρέµβαση διάρκειας ενός τετραµήνου µε τη χρήση ηλεκτρονικών και έντυπων χαρτών. Εφαρµόστηκε η συµµετοχική παρατήρηση µε τη συµπλήρωση ειδικά σχεδιασµένων φύλλων παρατήρησης. Στα νήπια δόθηκαν για συµπλήρωση φύλλα δραστηριοτήτων. Η συνολική προσέγγιση της ενότητας έγινε µε τη χρήση χαρτών σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. Η παρέµβαση είχε διαθεµατικό χαρακτήρα και απέβλεπε στην εµπλοκή των µαθητών/τριών, µε τρόπο ενεργό και βιωµατικό, σε δράσεις οµαδοσυνεργατικές, εποικοδοµητικού τύπου, µε στόχο την εννοιολογική αλλαγή, µέσα από διαδικασίες γνωστικής σύγκρουσης και την οικοδόµηση της επιστηµονικής άποψης. Η διδακτική παρέµβαση περιελάµβανε έξι ενότητες: Εισαγωγή στους χάρτες «ιαβάζω» χάρτες «Παράγω» χάρτες Προσανατολισµός Χρησιµότητα χαρτών Σύνδεση µε άλλα γνωστικά αντικείµενα Αρχικά αξιοποιήθηκε η τεχνική του καταιγισµού ιδεών, όπου τα παιδιά παρακινήθηκαν µε κατάλληλα σχεδιασµένες ερωτήσεις να καταθέσουν την προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία τους γύρω από τους χάρτες και σταδιακά µετέβησαν στην εκµάθηση βασικών στοιχείων που σχετίζονται µε τους χάρτες προκειµένου να εξοικειωθούν µ αυτούς και να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για να τους προσεγγίσουν. Έτσι, η γνώση οικοδοµήθηκε σταδιακά µέσα από τη χρήση χαρτών, ενώ η εξάσκηση και η εµπειρία επέτρεψαν την αυτοµατοποίηση µηχανισµών αναγνώρισης των βασικών δοµικών χαρακτηριστικών των χαρτών (τίτλος, σύµβολα, πυξίδα, υπόµνηµα) και την κατάκτηση των αντίστοιχων δεξιοτήτων.

16 Ειδικότερα, προσεγγίσαµε τους χάρτες έναν έναν ζητώντας από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις για το περιεχόµενο τους µέσα από ερωτήσεις όπως: «Τι νοµίζεις ότι είναι αυτό που βλέπεις;», «Μπορείς να βρεις ένα..;», «Νοµίζεις ότι αυτό είναι ένα..;», «Κατά τη γνώµη σου είναι αυτό ένα ;». Σε αυτή την κατεύθυνση, επιβοηθητικός ήταν κυρίως ο ρόλος των εικόνων. Επιδιώκαµε την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτήριζαν κάθε χάρτη: όπως χρώµα, δοµή, σύµβολα, ιδιαίτερη τυπογραφική µορφή. Στο τέλος κάθε αναζήτησης τα παιδιά επιχειρούσαν να µαντέψουν το είδος του χάρτη ως προς το είδος της παρεχόµενης πληροφορίας αξιοποιώντας την προηγούµενη συζήτηση, εξοικειώθηκαν µε την αντίστοιχη ορολογία και επισηµάνθηκαν τα βασικά και κοινά χαρακτηριστικά των χαρτών (υπόµνηµα, πυξίδα, σύµβολα). Για το σκοπό αυτό στη διδακτική παρέµβαση αξιοποιήθηκαν διάφορα είδη χαρτών, τα οποία συνδυάζουν σύµβολα και κείµενο για την αναπαράσταση και µετάδοση ποικίλων πληροφοριών. Επιλέχθηκαν εκείνοι που συνάδουν µε τα ψυχοφυσιολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για να αποτελέσουν το σώµα της διδακτικής παρέµβασης. Κριτήριο επιλογής αποτέλεσε ο βαθµός γενίκευσής τους, ο βαθµός εικονικότητάς τους, η οπτική τους, τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά τους, η θεµατική τους (οδικός χάρτης, χάρτης καιρού κ.λπ.), η κλίµακα, το είδος της πληροφορίας που παρέχουν και το µέγεθος της πολυπλοκότητάς τους. Επιλέχθηκαν ακόµη και χάρτες µε λατινικό αλφάβητο, καθώς το κείµενο των χαρτών δεν µας απασχόλησε καθόλου στην παρούσα διδακτική παρέµβαση η οποία επικεντρώθηκε στα εικονιστικά σύµβολα ως φορέων πληροφορίας Χρησιµοποιήθηκαν επίσης, αλληλεπιδραστικοί και διαδραστικοί χάρτες που ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο. Όλοι τους ωστόσο περιέχουν µια πληροφορία κωδικοποιηµένη και κατανεµηµένη µε ποικίλους τρόπους. Σταδιακά περάσαµε από την επαφή µε χάρτες και την παρατήρησή τους στην χαρτογράφηση και στην παραγωγή χαρτών. Αρχικά, ξεκινάµε µε τη χαρτογραφική απεικόνιση µικρών και οικείων στα νήπια χώρων όπως το δωµάτιό τους, η τάξη τους ή η αυλή του σχολείου τους και σταδιακά αυξάνουµε την κλίµακα. Η διδασκαλία ξεκινά µε την αξιοποίηση της εµπειρίας που έχουν ήδη αποκοµίσει τα παιδιά γύρω από την εικόνα και το χάρτη µέσα από την πραγµατική ζωή και τη γνώση και την οποία τη µετατρέπουµε σε διδακτική πρακτική Έτσι άρχισαν νοητικές διεργασίες, κατά τις οποίες τα νήπια κλήθηκαν να κάνουν υποθέσεις, να προβούν σε ερµηνείες, να διατυπώσουν λεκτικά τις παρατηρήσεις

17 τους, να εργαστούν οµαδικά, να συλλέξουν πληροφορίες και να τις επεξεργαστούν και τελικά, µέσα από µια διαδικασία προσωπικής αναζήτησης αλλά και στήριξης από την οµάδα, να οικοδοµήσουν γνώση και να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης της πραγµατικότητας. Οι δραστηριότητες, ακολουθώντας τα θεωρητικά δεδοµένα, συµπεριελάµβαναν αναγνώριση και διάκριση συµβόλων και εντοπισµό των αντικειµένων αναφοράς τους στην πραγµατικότητα προκειµένου να προβούν τελικά σε πράξεις ερµηνείας αυτών. Σταδιακά, τα παιδιά προέβησαν σε µετατροπές αντικειµένων σε σύµβολα και εξοικειώθηκαν µε συµβολικούς τρόπους αναπαράστασης της πραγµατικότητας και το χαρτογραφικό κώδικα. Γενικά, οι δραστηριότητες στο σύνολό τους επιτρέπουν την έκφραση των παιδιών µε ποικίλους εναλλακτικούς τρόπους, την εξοικείωση και κατάκτηση της νέας γνώσης µέσα από συγκρίσεις, την αναζήτηση οµοιοτήτων και διαφορών, τις αντιστοιχίσεις και ταξινοµήσεις, ενώ µε παιγνιώδη τρόπο και καθοδηγούµενη παρατήρηση κατακτούν δεξιότητες οπτικού γραµµατισµού µε τη χρήση χαρτών επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση της νέας γνώσης. Ειδικότερα, αξιοποιήθηκε η τεχνολογία για την απεικόνιση διαδροµών ηλεκτρονικά (εικ. 3), όπου η πληροφορία αναπαρίσταται εικονιστικά, για να παίξουν ένα παιχνίδι κρυµµένου θησαυρού (εικ. 4) και να χαρτογραφήσουν µια φανταστική πόλη (εικ. 5) έχοντας στη διάθεσή τους µια σειρά εργαλείων σχεδίασης (µεγέθυνση, προσανατολισµός κ.λπ.) και να εισαγάγουν φόντο, κτίρια, δρόµους, µέσα µεταφοράς, φυτά κ.λπ. από τη διαθέσιµη βιβλιοθήκη.

18 Εικόνα 3: & Εικόνα 4:

19 Εικόνα 5: & Η τεχνολογία µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες, χωρίς όµως να αντικαταστήσει τις κλασικές δραστηριότητες των παιδιών (π.χ. ζωγραφική µε µολύβια, µαρκαδόρους και υλικά- χρώµατα). Στο γνωστικό αντικείµενο των µαθηµατικών αξιοποίησαν το χάρτη µε την κάτοψη ενός Μουσείου φυσικής ιστορίας (εικ. 6) και το πληροφοριακό υλικό που παρατίθεται µε κείµενο και εικόνα για να εξοικειωθούν µε τη χρήση αριθµητικών επιθέτων απόλυτων και τακτικών ή ένα παιχνίδι λογικής, το Sudoku (εικ. 7) που ενθαρρύνει την οπτική αναγνώριση και βελτιώνει τις µνηµονικές ικανότητες και τη συγκέντρωση.

20 Εικόνα 6: Μουσείο Αυστραλίας Εικόνα 7: Φύλλο δραστηριοτήτων (Sudoku). Στο γνωστικό αντικείµενο «Παιδί και έκφραση» αξιοποιήθηκε ο πίνακας του Αγήνορα Αστεριάδη (εικ. 8) που είναι εµπνευσµένος από το λιµάνι του Πειραιά και θα µπορούσε να εκληφθεί ως χάρτης για δραστηριότητες αναγνώρισης της οπτικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα