ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ"

Transcript

1 ΚΑΡΛ ΜΑΡ_ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔ γσσεασ

2 Πολιτική Ιοότπτα κα Ι όν θρώπινπ χειραφέτnσπ : αύτός θό μπορούσε ν ό εlν αι ό ύπότιτλος τού έργου τούτου τού Μόρξ, πού θεωρε ίται ένα όπό τό σπμαντικότερα νεανικό του γραφτό. Τό πέρασμα όπό τόν καθαρό δπμοκρατικό ρι ζοσπαστισμό οτήν έπαναστατική όντίλπφπ τού Ιστορικού ύλισμού καί τόν κομμουνισμό διαγρόφεται πολύ καθαρό μέσα όπό τις σελίδες τού «'Εβραϊκού ζπτήματος». Τό έρ γο, γραμμένο τό φθινόπωρο τ ού 1843, όποτελεί κριτική σέ δύο γραφτό τού Μπρούνο Μπόουερ και συγκεκριμενοποιεί πρωτο, την όνθρώπινη χειραφέτπση σάν κοινωνική χειραφέτπσπ και, δεύτερο, όναλύει μέ τρόπο όλοκλπρωμέ νο τή σχέσπ μεταξύ πολιτικού κρότους και κοινωνlας των Ιδιωτων. 'Επlσπς όποδειχνει πώς ή «πολιτική» Ισότπτα τού δπμοκρατικού κρότους προϋποθέτει τήν όνισότπτα στήν ότομική Ιδιοκτπσlα, τήν έκπσlδε υ οπ, τήν όπσσχόλποπ. Ή όνθρώπινπ χειραφέτπσπ πρέπει, σύμφωνα πόντοτε μέ τόν Μόρξ, νό όναζπτπθεί στό πεδlο τού έπαναστατικοϋ μετασχπματισμού, πού ε lνα. ή κατόργπσπ τού κρότους σόν ό ργόνου έξουσιας διακεκριμένου όπό τήν κοινωνlα. Έτσι κόθε φιλοσοφική κριτική και προοπτική πού περιοριζεται μέσα στό πλαlσια τfις πολιτικης και δέν όγγlζει τήν κοινωνlα των Ιδιωτων δέν εlναι γιό τόν Μόρξ τού «'Εβραϊκού ζπτήματος» παρό Ιδεολογική αύταπότπ.

3 Συγγραφέας καί τίτλο ς π.ρωτοτύπου K.rl M.rx Ζυτ Judenfr.ge Μετάφραση Γιάννη ς Κρητικός Μετάφραση Είσα γωγ ιίς Μυρσίνη Zoρμπί'i Φωτοστο ιχε ιοοε σία Όλοκλιίρωση τυπο γραφικι;ς tργασ ίας Γ. Λ εο ντακιανάκ ος & γίοί Δ. Πλακεντίας 31, Χα λά νδρι τηλ Νοέμβρη ς 1978 'Ο δυ σσ έας Έκδόσε ις ~~ Όδυσσl:a ςn Ζαλόγγο υ 9 τηλ

4 ΠΕΡ Ι ΕΧΟΜΕΝΑ 'Ιστορική καί φιλοσοφική εισαγωγ ή το ϋ Μάριο Ρόσι Συμβολή στό tβραϊκό ζ ήτημα 7 59 Συμβολή στήν κριτική της χεγκελιανης φιλοσοφίας τοϋ δικαίου. ΕΙσαγωγή 115

5 ,

6 ΜΑΡIO POΣl IΣΤΟPlΚΗ ΚΑ! ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7 Ό Μ άριο Ρόσ ι γεn' ή Ο η"ε στή Νά πηλ η τό καί ό πό κτησ ε μια πολύ όνεξάρτητη δ ι oμ ό ΓI φtιlση μ έ σο. άπ ό τ ή σ υνε ι δ ητή καί ρ ι ζοσ ποστική άντίο cσή τ ο \ ι στ ό φα σισμ ό. Μ ό vo μ ε τ ά ι ό ν π όλεμο κοί ά φοϊι δούλε ψ ε γ ι ό μ εύά λο δ ιάστ ημ α σ α ν φ ι λόλ ΟΎος σ έ Ύψνάσιο συνάντησ ε τό ν άνορωπο π ου Οά Ύ ι νότ αν ό δά σ ιωλός ro\l. τ ό ν Γ..-α λ βάνο Ντ Ι ). ο Βόλπ ε. κ ι από κε ί νη τή στι γ μ ή άποφ ο.σί ζε ι να έγ ιr;: oτα λc ίψ ε ι τήν J(λ ο σ ική φ ι λολογ lα καί νά π ε ράσ ε ι στή φιλοσοφ ία. Τό 1954 Ι κλ έ Ύ ε τol..-αθ η Ύητή ς πα ρουσιάζο ντας μ ιά δ ι αφ ι βή μ Ι θέ μα.. Είσα Ύ ΙόΎ ή σιήν ίστ ο ρία των έ ρμη \ι ε ι ών τ ου Χ έγκ ε λ... Δι δάσj( ε ι ΑίσΟη Ηκή καί ' Ι στ ο ρία τή ς Φ ι λοσ οφία ς στ ό Π ανε πιστήμι ο τή ς Μ ε σήνας κοί δ 'l~ι oσι εύε ι τη Ι ργο,,' Ο Μ άρξ J(Qi ή χ εύ J( ε λιανή δ ιαλεκτική.. (1960). Τό 1974 δ l1μ οσί ωσ ε τ ό \ ' τό μ ο.. Κ ο\l λτ οίφα καί έ πονάοτοσ η... ' Η ε ίσαγωύ ή π ο ι! δ 'l μ οσ ι ε \ιουμ ε l:δ (ί> [ Ινα ι άπ ό τόν τρίτ ο τ όμ ο του lpyou το υ.. 'Απ ό τό ν Χ έγ κελ στ ό ν Μ άρξ., π ού Ι χε ι τό γε ν ι κό τί τ λ ο,,' Η Χ'Ύ κελ ι ονή σχο λ ή. Ό νεα ρός Μ άρ ξ...

8 9.. Τό εβραϊκό ζ ή τημ α.. Ή τ ι:λευταία πράξη τ ιίς συl'εργασ ία ς τοl) Μάρ ξ μέ τούς δημοκρατ ι κο -ρ ιζοσπάστι;ς συντρόφο υς του της ό μ άδας Ρου γκε - Φρ έμπr.λ ύπηρξι ; ιί KOπιασrιKή ϊδρυση μ ι ας vέα.;: lπ ι Οι; ιvρηση ς μ έ τόl, τίτ λο Γ αλλο-γε ρμ ανικά χ ρ ον ι κά. πού [πρόκε ιτο ι,ά [κδοοι; ί στό Παρίσ ι. δπου ό Μάρ ξ καί δ Ρουγκε μεταφέρθηκαv καί έγκαταστάθη καv σ τά τέλ η του χρόvο υ (Όπώβρ η του 184] ό Μάρ ξ. Δι:κέμβρη ό ρουγκε). Τίς J. Ι;ΠΤΟμr.p Cστερ ες συvθιίκες Krιί δρους ωjτιίς τής προσπάθε ιας πραγματεύοl ' τω έκτι ; ταμένα οί βιογράφο ι του Μάρξ κα ί. π ιό πρόσφατα. ό Κορνο ι ί στό ί'ρ γο του όπο ίο υ παραπέμπουμε γ ι ά λεπτομερέστ Ι:Ρες π λ ηροφορίες. 'Εδώ θά πουμ ε μοvάχα πώς ιί άπ ήχηση τοι) μο l 'αδ ι κου δ ι πλου τεύχ ο υς rιίς [π ι θεώρησης. πού έκαvι ; τή v [μφάvισιί της τό Μάρτη του ο ί προσδοκίες πού γέννησε στά φ ιλελεύθερα πvεύμ ατα καί ιί μαvία τώv άρχώv πο ύ μέ άγωvία τrί v άvαζ ιίτ η σαl' γ ι ά ι, ά rιίν κατάσχουl ', δλα αύτά βρίσκοντα ι ' σι; άl'τ ι στο ιχ ία με rιίl ' ίστορ ι κή τη ς σ ημασ ία. Γιατί τό τε υχο ς αύτό ε ίνα ι. παράλλ ηλα. τό l'τοκουμέ vτο του π ιό προχωρ ημ έ vου σημ ε ίου δπου εφ τασε ιί ' χεγκελ ι αv ιί 'Αριστερά στήl ' προσπάθε ι ά τ ης ι, ά ξεπεράσε ι rι ίl ', έ Oν ΙKι σrι Kή vομιμοφροσ ιj νη καί τίς μ ισές vομ ιμ οφαvείς δ ι αμαρτυρ ίες,

9 ιη vά δεχτεί μέ ειλ ικρίvε ια τή I'έα δημοκρατική παγκοσμιότητα. πού τή συμβόλιζε. κάτω άπ' τόv ϊδιο τίτλο. 1i εvωση τής «γαλλ ΙΚlίς Kιιρδιίiς. μέ τό «γερμαv ικό vου. σύμφωvα μι. τήl ' εικόvα του Φόυερμπαχ. πού προαl 'αγγέλλε ι τήl ' Ιδεατή καθολικότητα τής φ ιλελεύθερης εύρωπαϊκής έπαl 'άστασης τού '48' άλλά περιέχε ι έπίσης. μι. τά δύο άρθρα τού Μάρ ξ. Τό εβρα ϊκό ζ ήτημα καί τήv Είσαγωγή στήν κριτική τη ς χεγκελιανης φιλοσοφίας του δ ικαίου. καθώς καί μ Ι. κείvα τού 'Έηκελ ς. τιί μαρτυρία ότι ε [χ ε πιά ξεπεραστε ί όπό μέρο υς καί τώv δύο ή πολιτική ίδεολογία γε vικά. καί περιέχε ι άκόμη τιίv κατάκτηση τού πεδίου τιίς κοιvωνικής κριτικής καί τήν πρώτη κοινή. τού Μάρξ καί τού 'Ένγκελ ς. διακήρυξη συμμετοχής στόv κομμουl'lσμό. Τό μοvαδικό τεύχος τώv Deutsch-franΖδsίsche Jahrbϋcher, πού έ κδόθηκε μ Ι. τή φροvτ ίδα Γού Μάρ ξ καί τού Ρούγκε. περιέχει πρίl ' άπ' όλα τό πρόγραμμα τής έπ ι θεώρησης. γραμμέi 'ο άπό τό Ρούγκε' άκολουθούv ο/ έπ ιστο λές πού ε[χαv άvταλλάξε ι μεταξύ τους ό Ρο ύγκε καί ό Μάρξ. ό Μπακούvιv και ό Φόυερμπαχ. καί πού ό Ρού γκε δημοσίευσε πρός όλοκλήρωση τού προγράμματος. γιά νά δείξει στούς άvα γ νώστες μ έσα άπό ποιά άvταλλαγή Ιδεώv ε[χε γεvvηθεί ή έπιθεώρηση: tδώ κάvο υv τήv έμφάvισή τους τρείς έπ ιστολές τού Μάρξ στό POUγκε. δύο τού Ρο ύγκε στό Μάρ ξ. μία τού Μπακούvιv στό Ρούγκε. ή άπάvτηση τού Ρούγκε στό Μπακούvιv καί μιά έπιστολή τού Φόυερμπαχ στό Ρού γκε. Στή συvέχεια βρίσκουμε τού Χάινε. 'Ωδές πρός έξύμνηση του βασιλιά Λουδοβίκου της Βαυαρίας (σατιρικές. φυσικά). καθώς καί τή δημοσίευση τής 'Απόφασης του πρώτου 'Εφετείου της Γερουσίας μετά τήν ι!.νάκριση πού διενεργήθηκε σέ βάρος του Δρ Γ. Γιακόμπι γιά έ σχάτη προδοσία, έγκλημα καθοσιώσεως καί ι!.ήθη

10 ιι καί βλάσφημη κριτική των νόμων του κράτους. 'Ακολουθούν τά άρθρα: ή ΕΙσαγωγή τού Μάρ ς ο; Γενικές γραμμές μια ς κριτικη ς της πολιτικης οικονομίας τού 'Ένγκελς καί, -μετά ένα intermezzo πού τό συνιστούν τά Γράμματα άπό τό Παρίσι τού Χές, τό Τελικό πρωτόκολλο τη ς σύσκεψη ς των ύπουργων της Βιέννης της 12 'Ιο υν ίου 1834 τού Μπερνά ις καί ή Προδοσία τού Χέρβεγκ, τά δύο άλλα μεγαλύτερα άρθρα τού τεύχους, τό Παρ ελθόν καί παρόν τού 'Ένγκελς καί Τό έβραϊκό ζήτημα τού Μάρ ξ. Τό τεύχος κλείνει μ έ μιά συνο πτικιί παρουσίαση τού Τύπου. Πρίν διατυπώσουμε τίς παρατηριίσεlς μας γιά τό πιό σημαντικό γραφτό, Τό έβραϊκό ζ ήτημα, πρέπει νά πούμε κάτι γιά τό τελευταίο άπό τά γράμματα πού περι λαμβάνο ιι ταl στήν άλληλογραφία μέ τήν όποία άνοίγε l τό τεύχος, τό γράμμα τού Μάρ ς στό Ρούγκε, μέ ήμερομηνία Κρ ό ιτσναχ, Σεπτέμβρης '43, γ ιατί αύτό δείχνει καθαρά τήν όπτικιί τού Μάρς μόλις τίς παραμονές τού περάσματός του στόν κομμουνισμό. Ύπογραμμίζο ν τας τά καθήκοντα της IIέας έπιθεώρησης, ό Μάρς λέει σ' ενα όρlσμένο σημείο: «Δέν προγραμματίζουμε τόν αύριανό κόσμο μέ τή δογματική σκέ ψη, άλλά άντίοε τα dναζηταμε τό νέο κόσμο aτό dκροτελεύ τιο άκριβώς σημείο της κριτικης τού παλαιού. Μέχρι σήμερα ο; φιλόσοφοι φύλαγαν στό συρτάρι τους τή λύση δλων τών αινιγμάτων, καί τό κάθε ά γαθό ζωντόβολο τού κόσμου της έςωτερικότητα ς δέν ε Τχε παρά νά άνοίξεl διάπλατα τό στόμα του γιά νά τό μπουκώσουν μέ τίς λιχουδιές της dπόλυτης έπ/στήμη ς. Ή φιλοσοφία έξανθρωπίστηκε' χαρακτηριστικότερη dπόδειςη ε Τναl τό δτι ή Τδια ή φ ιλοσοφική συνείδηση [χε ι τώρα έμπλακεί σέ διαμάχες, αχl μόνο μέ έςωτερ lκά στοιχεία, dλλά και στό ίδιο τό έ σωτερlκό της. Αν ή οικοδόμηση του μέλλόντος και ή

11 Kατάσrρωση δριστ ικών σχεδίων γ ι ά rιίl ' αίωνιότητα δέι, ετνα ι δ ι κή μας δουλ ε ιά, γ ίl 'ι: ται άκόμη πιό ξεκάοαρο αύτό πού πρέπει ι,ά πραγματοπο ιιίσουμε σιίμ CΡα: έννοώ τιί ρι ζ ική κριτική του συνόλου της ύπάρχουσας τάξης πραγμάτων, ριζ ι κ ιί μέ τήν έννο ι α orι δέι ' φοβάται τά ίδ ι α τά συμπεράσματά της καί, πολύ περ ι σσότερο, rιί σύγκρουση μέ τίς κατεστημένες δυνάμε ι ς». Ό Μάρξ δέ ν έχει, λο ιπόl ', παραιτηοε ί άπό δύο πράγματα: άπό κε ίνο πού ιί ταν πιό πρωτότυπο, rιίl ' «πρακ τική άναrρoπ ή τής φ ι λοσοφίας», κ ι άπ' τό KolI,b σέ ολους τούς ι 'ωρούς χεγκελ ιανούς στοιχ ε ίο rιίς KριrιKιίς τού ύ παρκτού. Μάς έi,διαφέρε ι, ομως, έδώ πολύ π ερισσότερο ι; συνέχε ια, πού μαρτυρά τίς τελευταίες έπ ιφυλάξε ι ς τού Μάρ ξ άπένανrι στόl, κομμουl'lσμό (και ταυτόχροl 'α, δτι αύτές ο Τ έπιφυλάξεις κρατο ύσαν μέχρ ι rι;ν τελευταία στι γμιί: μία άl ' τίσταση πού δείχνε ι τι; σοβαρότητα καί rιίν άνα γkαιότηrα rιίς άναrρoπής της). «Γι' αύτό καί δέν βρίσκω σκόπιμο νά ύψώσουμε κάποιο δογματ ικό λάβαρο' πρέπε ι ά l ' τίοετα νά προσπα Οήσουμε νά βοηοιίσουμε τούς δογματικούς νά δούν κα Οαρά μέσα άπό τίς δ ικές τους Οέσε ι ς. Άπ' αύτήν άκρ ι βώς τήν αποψη ό κομμουνίσμός ετναι μιά δογματ ική άφαίρεση, καί δέν [ννοώ κάποιον φανταστικό ή άπλώς δυl'ατό κομμουνισμό, άλλά τόν ύπαρκτό, τόν σημερινό κομμουνισμό πού διδάσκουν οτ Καμ πέ, Ντεζαμί, Βάιτλινγκ, Κ.λπ. Τούτος δώ δ κομμουνισμός δέν ετναι παρά μιά πρωτότυπ η έκδήλωση τών άρχών τού ούμανισμ ού. "Αρα έξάλε ι ψη τής άτομ ικής ίδιοκτησίας καί κομμουl'ισμός δέν είναι καοόλου συνώνυμα, καί αν ό κομμουνισμός ε Τδε ι, ά τού έναντιώ l'ονται αλλες σοσιαλιστικές Οεωρ ίες, δπως τού Φο υριέ, τού Προ υντόν, Κ.λ π" δέν ήτα ν τυχαίο, άλλά άναπόφευκτο, γ ιατί ό ίδιο ς δέν ε Τναι παρά μία ίδιαίτερη καί έπιμέρους πρα γμάτωση τής σο- 12

12 13 σια λ ιστικής αρχιίς. Καί ιί σοσιαλιστική αρχιί στό σύ l 'ολό της δέ I ' ε Τναι. μέ τή σειρά τη ς. παρά μιά από τίς οψε ις πού παρουσ ιάζε ι ιί πραγ ματικό τητ α τής αλ η Οlι'ιίς α " Ορώπ ι νης ούσ ίας. Πρέπε ι. Ομως ι,α ασχοληοουμε λ'α ί μέ τή " Ιίλλ η Οψ η. τή Οεωρητικ ιί ύπαρ ξη του α "Ορ ώπου' αντικείμι:- 1'0 δη λαδ ιί τ ής ΚΡιτικ ιίς μα ς πρέπε ι ι, ά γ ίvο/l" ιί Ορησκεία. 'ί έπ ι στ ήμη. Κ. λπ. Θέλουμε έπ ι πλέον Ι'ιί έπ ηρ cάσουμε τούς σύγχρονούς μα ς. καί ίδ ιαίτερα το ύς )τρμανούς. Τ,ί έρ ώτημα ε ;ι ' αι: πώς Οά τό καταφέρουμε; Δύο τάξε ις πραγμ άτων ε Τvαι άναμφισβψηrcς : ή Oρ ησλ"c ία καί ή πολι τικ ι ί: τά δι ί ο Οέματα πού βρίσκοl'ται στό κέ ντρ ο του έ I,δ ι αφέρο, ' τος γ ιά τιί σημερ ι νή Γερμιιι ' ία. Πρέπει νά ξcκ ι ν ιίσ ουμγ. απ' αύτά καί στήl ' κατιίσταση πού ΙΙρ ί σκ ονται. κ ι οχ ι ι, ά αντιπαραοέσουμε ε, 'α σύστημ α ιου ε ίδους Τα ξ ί δ ι στήν 'Ικ αρ ία ". Πρέπε ι Ι 'ά βιασ τουμ ε "ά δ ι ευ κρll ' ίσιιυμ ε οτι αύτές ο ί KριrΙKές ιου Μάρ ξ αφορουv ιόν ούτοπ ικό καί οχι τόν (επ. lστημο\ ' lκ ό» λ:ομμο υν ι σμό. Α ύτό δμως Οά ή ταν πάν Ι ' ά ύποσι ηρίζαμ ι: οτι ό Μάρ ξ κά, 'ε ι κριτική στ όν ούτοπικό κομμ ου l ' ι σμ ό έξ ό l ' όματο ς το ιί έ πιστημ ον l κοϋ πρίν ακόμ η έ π cξεργασιcί μιά όπο ια διίποτε KOfIIIOUI'IrIr I Κlί ι; σοσ ιαλιστικιί αντίληψη. κα ί δrι rf.λος δ έ πιστ η μονικάς σοσ ι αλισμό.; γεν \ / Iέται μ έσα στό ι ιου του Μάρς πολύ πρίν γc ννηοε ί καοαυτός. Καί δμι,;, ιί.συνέχ ε ι α ιοϋ γράμματο ς δc ίχ l 'ε ι δ rι κ ι α ύτό τό παράδοξο περικ λι; ίε ι C l 'α κομμάτι αλ ιίοε ι ας καί ιοϋτο α πο τελε ί τό μ ευιίλο έvδιαφέρον τοϋ γρ αφτοϋ πού μελετοϋμε. Ό Μάρ ξ. λ ο ι πό v. γ l'ωρ ίζε l ιόl ' ΚαμπΙ τόl' Ντεζ αμί. τόν Φο υρι έ καί τόν Προυντόv (π έρα φυσ ι κά άπό τόν Bάιrλ Ι l'γk) καί ςέρε ι κιόλας τή δ ιαφορά α, 'άμεσα σέ κομμο υ l ' ιστικές καί σο σ ια λ ιστικές Οι:ωρίες. Παράλληλα. α ντιλαμβά νεται τό σοσι αλ ισμ ό σαι μιά πλευρά τοϋ ούμαl ' ιομου καί τόν κομμο υ νισμ ό σαν μι ά πλωρά τοϋ σοσι αλ ισμ οϋ. Πι ό

13 14 συγ κεκριμένα, δ κομμο υνισμός του φαίνεται «δ ιαβρ ωμέι 'ος άπ ό τό άντίθετό του, τήν άτομική ούσία», Θά ήταl ' άνώφελ ο νά άρνηθο υμ ε ότι, ώς πρός τή μορ φ ιί, βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά ν ιοστή δ ιαλεκτική ά ν τιπαράθεση, του τύπου tkc iνou πο ύ ε Τχ ε γε l'νηθεί dl,dilεoa στά δύο «κομμάτια» όπου διασπάστηκε ι; χεγκελ ιαl"ί Σχολή, μέ μιά λέξ η του χε γ κελ ια νου τύπου Πίστης καί Διαφωτ ισμου (γ ιά νά μή μιλήσουμ ε κυριολε κτικά γ ιά μνε ία τών σελ ί δω l ' του Χέγκελ όσον άφορα τιί ν d l, rioεoii με ταξύ «ίδιοκτησίας» καί «κοινότητα ς ά γα θώ l,., πού ε ϊδαμ ε στό τέλος του πρώτου μ έρους τής Φαινομ ενολου ία ς), Καί όμως, στήν ούσ(α αύτιί ή τόσο άφηρημ ένη άντ ι παράθεση καταλ ήγει νά OIlIIail'CI κάτι τό πολύ πιό συγκεκριμένο λ"αί είίλογο, πού εχε ι κιόλας άl 'αγγελ θεί στό τέλος τής δεύτερης παρα γράφου, όπου ό Μάρξ λέει ότι άφου θρησκε ία καί πολιτ ική άπ οτελουν πρα γματικά tνδ ι αφέροντα τώl ' γερμανών τιίς έποχ η ς, «πρέπει νά τίς άποκαταστήσο υμε τέ τι ες πο ύ ε ίναι πραγματικά» καί ι,ά μl;ι ' προσφέρουμε ώ ραία καί τελειωμέ να, δη λαδή δο γματικά, συστι;ματα, Άλλά σ' αύτό τό σημείο δέν μπορο υμ ε νά συλλάβουμε τό πιό tνδ ι αφέροl ' νόημα rιύτής τής διαλεκτικής άντιπαράθεσης (καθαυτής, tπαναλαμβάvουμε, άφηρημέ νης στή μορφή) παρά μόνο αν διαβάσουμε τή συνέχε ια: «Ό λόγος ύπήρχε dνckaoc l ', όχι όμως πάντα μέ τή λογικ l; του μορφή, Μπορουμ ε λο ι πόν νά συνδέσουμε τι;ν κριτική μέ κάθε μορφή θεωρητικής καί πρακτικής ovl'ciδησης καί νά άναδ~ (ξoυμ ε, μέσα άπό τίς οίκε ίες μ ορφές τής ύπάρχουσας πρα γματικότητας, τή γνήσια πρα γματικότητα, σάν τό δέον γε νέσθαι καί τελ ικό προορισμό της, -Οσον άφορα τήν ιδια τήν πραγματική ζωή, τήν πολιτική κατάσταση, dκόμη καί κεί όπου δέ " έχ ει διαποτιστε ί συνειδητά άπό τίς σοσιαλιστικές tπιταγές. περικλ ε (ει σ' όλες τίς σ ύγχρονες μορ φές της τά αιτήματα τής

14 λογικής. Καί δέν σταματα έκεί. Ύποθέτει παηοϋ τόν πραγματωμένο λόγο - άλλά άκριβώς γ ι ' αύτό ό ίδεατ6ς προορισμός της άντιφάσκει πρός τίς πραγματικές έπιδιώζεις της. Μέ άφετηρία τή σύγκρουση αύτι; τής πολιτικιίς τάξης μέ τόν έάυτό της. άναπτύσσεται παηοϋ ή άλήθε/α τών κο ι νωνικών σχέσεων. -Οπως ή θρ η σκεία ε Τναι ή σύνοψη τών θεωρητ ικών άγ4ινων τής άνθρωπότητας, έτσι καί ή πολιτική τ άξη είνα ιιί σύνοψη τών πρακτικών άγώνωι'. Ή πολιτική τάξ η πρα γμάτων. λο ιπόν, ε Τναι στι;ν καθα υτό μορφή της - sub specie,εί pub/icae [τι; ν. πολιτική μορφήι - ή έκφραση κάθε κοινω l'lκο ϋ άγώνα, ι' κάθε κοινων ικής άνα γκαιότητας καί άλήθεια ς. Συνεπώς. τό νά κάνουμε τά καθαρά πολιτ ικά ζητι;ματα - rι; δ ι αφορά λογουχάρη άνάμε σα στό σύστημα τών τρ ι ών τάξεων καί τό άντιπροσωπευ τικό σύστημα - άντικείμενο ή δτι τής κριτικής μας δέν σημαίνει διόλου δτι ξεπέφτουμε θίγουμε /α h auιeur des principes Ιτι;ν άνωτερότητα τών άρχώνι. Γιατί τό ζ ήτημα αύτό έκφράζει άπλώς μ έ πολ ι τική δρολογία τή δ ιαφορά άl ' άμεσα σrι;ν κυριαρχία τοϋ άνθρώπου καί τήν κυρ ιαρχία τής άτομ ικιίς ίδιοκτη σίας. "Άρα ιί κριτική οχι μόνο μπορεί άλλά καί έπ ιβάλλεται νά είσχωρήσει στά προβλήματα αύτά (πού ή σκέ ψη τών άπλοίκών σοσιαλιστών θεωρε ί πολύ κατώτερά της). Ή κατάδε ι ξη τής ύπcpοχής τοϋ άντιπροσωπευ τικοϋ συστήματος σέ σχέση μέ τό σύ στημα τών τάξεων, καθ ι στα τήν κριτ ική άντικείμενο πρακτικοϋ ένδ ιαφέροντ ος γ ιά μεγάλο τμήμα τοϋ έθνους. Έξυψώνοντας τό άντ ιπροσωπευτ ικό σύστημα άπό τήν πολ ι τ ική στή γεν ικευμένη μορφή του καί προβάλλοντας τή ν πραγματική σημασία πού περικλε ίει. ά l 'α γκάζεται ταυτόχρονα τό τμήμα αύτό νά ξεπεράσει τόν έαυτό του, γ ι ατί ό θρίαμβος τοϋ άντιπρoσωπεvτιkoϋ συστήματος συνεπάγεται καί τήν αύτοκατάργη σή του». 15

15 Σrιί «δο γματικιί» άι ι άπτυξη της πρότασης ένός Ιδεατού συστήματο ς, όλοκληρωμ έν ου καοαυτού, σέ άντιπαράθεση πρός rιίν ύφ ιστάμ c ι ι η πρα )'ματικότητα, ό Μάρ ξ άντιτάσσει κυρίως τήν επίκαιρη ερμηνε ία το υ γ ι ά τό καο ιί κον της κρ ιτική ς, πού ετι ιαι ι 'ά συλλαμβάνε ι τό δέοι ι ε Τιιαι, πού βρίσκε ται κρυμμέ ιιο μ ί:σα στιίιι πρα γματικότητα τού ε Τι ιαι, καί νά τό άνακα λύπτc ι άκρ ιβώς μ έσα άπό τίς άντ ι φάσε ι ς αύτης rιίς πρα γματικότητας. Έτσ ι ιί πρα γματικότητα τού πολ ιτι κού κράτους, μέσα άκρ ιβώ ς άπό τίς άι ι τ ι φάσε ι ς της, δείχ ι ιει τό δρόμο άπ' τόι ι όποίο Οά ξεπεραστού ι ι οχι μόνο αύτές άλλά καί τό ϊδιο έ κε ίιιο μ έσα άπό τά δρ ιά του: τό πολ ι τικό κράτος, «στό (σωτερ ικ ό της μορφης τ αυ» κα ί «sub specie rei publicae», δηλαδιί sub specie SUi ipsius, /;κφρά ζε ι τούς άγώ νες, τίς άι ιά γκες, τίς άλιίοε ιες όχι μόνο τίς πολ ιτικ ές άλλά καί τίς κοινωνικέ ς, Ό Μάρς έφτασε, λο ι πόι ι, σrιί συνείqηση τού γεγονότος δτι ιί κριτική Γού πολιτικού κράτο υς, πού δ ίδιος όλοκλήρωσε στό έρ γο του κατά τού Χέγκελ, τόν παρέπεμψ ε στό κο ι νων ι κό έδαφος, σrιίν κοινωιιική «άλήθε ιφ., δηλαδή στό σοσ ιαλ ι σμό σάιι διάσταση της κατάρ γησης της άτομικιί ς Ιδιοκτησία ς γε ιl/κά, έστω καί νοούμ ε νο σάν μιά.φονομερ ιί» άποψη τού «ούμ αν ι σμοί;». Τέλ ο ς, π.ροτείνει σάν ((παράδε ι γμα)), σάι ι «/δ ι α/τερο» ζήτημα τού πολιτ ι κού κράτο υς, εκε ίιιο πού ε Τναι άιιτ ίθετα τό κεντρ ικότατο πρόβλημα πού τόιι άπασχόλησε, καί ξέρουμε πόσο βασαν ι στ ικ ά, δηλαδ ιί τό θέμα τιίς δ ιαφορας άνάμεσα στό σύστημα τώιι «κο /lιωιι ι κών στpωμάτων~) καί τό «dvrιπροσωπεvτικό" σύστημα. Σ' αύτό τό «ζήτημα», δηλαδή σ' αύτή τήιι άντίφαση τού πολιτ ι κού κράτο υς μ έ έαυ τό, δπο υ τό τελευταίο τούτο δε ν άπελευθερώνετα ι άπό τήν «άρχή τώιι κο ι νων ικών στρωμάτων» γ ιά νά πραγματοποιήσε ι τήν «άρχιί» τού άντιπ{)οσωπευτικοϋ συστήματος, 16 πού δμω ς έχε ι μ έ πο ι κίλο υς

16 τρόπους διαβλέψει καί, σε ορισμένες στιγμέ ς, κάτι παραπάνω άπό δ ι αβλέψ ε ι (λ.χ. στή Γα λλ ική 'Επανάσταση). στήν άντίφαση αύτή ύπονοείται ιί ϊδια ιί άρχιί, δηλαδή ή άρχιί τής «κυρ ιαρχ ία ς του άl,θρώπου» (καί τού συνακόλουθου δημοκρατικού [ς ισωτισμού δπου ιί άντιπροσώπευση έχει [ι'αποτεθεί γιά νά διαφυλ αχτε ί, δπως ςέρουμε, στήl ' έργασία γ ιά τή ν κοιι'ω l, ία) κατά τής «κυρ ι αρχίας τι;ς άτομικής Ιδιοκτησίας» πού [κφράζετ αι άπό τήν «άρχ ιί τών κοιι'ω νικών στρωμάτων» πού στό βαθμό πού άρχίζε ι νά t JlCKTCII'CI τήν [πάρκε ιά της πέρα άπό τιίν κ υρ ιαρχία τού κράτους «τού συμβιβασμού», σέ κείνη τού σύ γχρονου πολιτικού κράτους πού κατάρ γησε τά SrtintIe, άρχίζε ι παράλληλα νά ε Τναι καί ιί «άρχ ιί τώl ' τάςεω l '». "Αν, με τά άπ ' α ύ τιί τιίν άνάλυση τού «καθήκοντος» πού άποθέτει 6 Μάρ ς στιίl ' «κρ ι τικιί», [π ι στρέψουμε στήl' προηγούμενη κρίση γ ιά τόν κομμουνισμό, δτ ι ε ίl,αι «μ ι ά ίδιαίτ-ερη tκδιίλωση τής ούμανιστικής άρχής, διαβρωμ έ I ' η ς άπό τό άντίθε τό της, τιίν άτομ ι κή Ιδ ιοκτησία», βρίσκουμ ε δτι ή άφηρημένη διαλεκτική άμοιβαιότητα δπου 6 «κομμουν ισμός» άνακαλεί τήν «άτομικιί Ιδιοκτησία» δπως «6 άφηρημένο ς σπιριτουαλ ι σμός άνακαλεί τόν άφηρημέi, ο ύλισμό» ε ll,αι δυνατή έφόσον, γ ι ά τό Μάρς, 6 κομμουν ι σμός τού Καμπ έ καί τού Ντεζαμί παρουσ ι άζεται,φόνο σάν ί!να άκραίο δριο», δη λαδή παρουσ ι άζεται tπ ιβεβαιωτικά καί ές όρ ι σμού σάν τό ά ν τίθετο τι;ς άτομ ι κής Ιδιοκτησία ς καί, έπομένως, δέν έχε ι σάν περ ιεχόμε l ' ο παρά μόl 'ο αύτό τό άντίθετό τou' καί τούτο γ ι ατί αύτός δέν προκύπτει άπό μιά κριτική τής παρούσας πρα γματικότη τας, δηλαδή άπό εναν έντοπ ι σμό τών άντιφάσεων τού πολιτ ι κού κράτους (πρόβλημα πού θεωρείται όπό τούς «χυδαίους σοσ ιαλ ι στές» «ά νάς ιο λόγου»), άντιφάσεω ν πού μόνες αύτές μπορούν νά παραπέμψουν στήν «κοινων ι κή άλ ήθε ι α». 2. "Εβραϊκό Ζήτημα 17

17 18 Μέ όσα είπαμε θελ ήσαμ ε μόνο νά έξηυήσουμε, δηλαδή νά κατα νο ιίσουμε τό ι 'όημα τή ς θέσης τοij Μάρξ, χρ ησιμοποιώντας τά ντοκουμέν τα πού μάς τό μαρτυροijν (καί άνάμ ε σα σ' αύτά, μιά καί πρόκε ιται Υ ιά διαλεκτική, τή σελ ίδα Υιά τή διαλεκτική τής Kritik)' άλλά αύτό μέ καl,έν α τρόπο δέν σημαίνει ότι σκοπεύουμε νά τής δώσουμε Ιδιαίτερο βάρος σέ σχέση μέ τή μελλοντική άνάπτυξη τοij Μάρξ, Υ ι ατί άπέναντι στήν τελευταία αύτή ε 'ναι φανερό ότ ι ή θέση πού βρίσκε ι τά έπ ιχε ιρήματά της σ' αύτό τό γράμμα παρουσιάζε ται καθυστερημ έ νη άπό άρκε τές άπόψ ε ι ς, καί όχι μόνο άπ' τήν π ι ό φανερή έκε ίνη, ότι δηλαδ'ί άντιμε τωπίζε ται ή «σοσιαλιστική άρχή» σάν νά άφορά μόνο τήν «πραυματική" πλευρά τή ς «άληθινής άl,θρώπινης ούσία ς. πλάι μόνο κι όχι σάν βάση τι;ς «θεωρ ητικι;ς» πλευράς, δηλαδή τοij έπο ικοδομ'ίματος (αύτό θά τό πε τύχει ό Μάρ ξ μονάχα μέ τήν όλοκληρωμέ νη διατύπωση τής ύλιστικής άντίληψης τής Ιστορίας) ' άλ λά καί Υιά νά μ ε ίνουμ ε πιό κοντά στήν άτμόσφαιρα τής προβληματικ ιίς αύτών τών έτών, κυρίως έπειδή ό έντοπ ισμός τών άντιφάσεων τοij πολιτικοij κράτους φαίνεται νά παραπέμπε ι τώρα τήν «κριτική» στήν «κοινωνική dλήθεια», όχι σέ έναν άνάλουο έντοπισμό τών άντιφάσεω ν τής κο ι νωνικής σφαίρας, όχι σέ μιά κριτική τής σύυχρονη ς κοινωνίας πράγμα πού ε 'ναι, άντίθε τα, ό πρωταρχ ικ ός όρο ς Υ ιά νά έντοπιστεί στήν κο ι νων ική σφαίρα ή προέλευση τών πολιτ ικών άντιφάσεων καί νά συλληφθε ί ή dλληλ εξάρτηση βάσης καί έπο ικοδομήματος κατά δεύτερο λόγο, έπε ιδή ή «άρχή τής άτομικής Ιδ ι οκτησίας» ταυτίζε ται dκόμη μέ τήν «άρχή τών κοινωνικών στρωμάτων» καί όχι μ έ τήν ταξική άρχή τής άστικής κοινωνίας πού κρατάει τίς άποστάσεις άπό τό «όλοκλ ηρωμένο» πολιτικό κράτος καί, τέλος, γιά τήν έκτίμηση πού Εχε ι άνατραπεϊ, σύμ-

18 φωνα μέ τήν όποία ό κομμο υν ισμός τών Καμπ έ καί Ντεζαμί Ιμ φ ανίζε ται πιό «μερ ικός καί μο νόπλευρος,. άπό τό σοσιαλισμό του Φ ουρ ιέ καί του Πρ ουντόν. Ι ι 'ώ άκριβώς μιά παρατήρηση πού ξε κινάει άπό τήν κο ιι'ωνική κριτική γιά νά σ υλλ άβε ι τήν KαθoρισΤ ΙKότητrί της πάνω σέ το ύτ η τήν πολιτικ ή θά άφήσει νά φανε ί οτι ειναι άληθινό ιj.κρ ιβώς τό άντίθετο. Ά λλά είναι tπίσηc άλήθε ια οτ ι. οπως έχουμ ε κ ι όλας έπαναλάβε ι. άκρ ιβώς τό προχώρ ημα πού άπό τήν ΚΡιτικιί του σlj γχρονου κμάτο υς δδη γε ί στιίν κριτική της σύγχρονης κοιι'ωνίας. π έμα άπό τό ΟΤΙ ε ίναι αύτό πού βρέθηκε νά φέρνι; ι σέ πέρας /:κ τών πρα γμάτων ό Μάρξ. ήταl ' καί τό μόνο πού μπορουσε νά κάιιε ι. άι' δtι' ήθελε ι,ά δοκ ιμάσε ι μιάν άρχή άπλά βε βαιωτική καί τελ ικά άδόκ ιμη και άκριτη. οπως έκε ίνη τών ούτοπιστών. "'Οπο υ τελ ικά τό ντοκουμέ, ι το πού Ιξετάζουμε έρχεται σχεδόν νά έπ ιβεβαιώσε ι τό παράδοξο χάρη στό όποίο ό σοσιαλ ισμός του Μάρξ γεν νιέται «Ιπ ι στημoνιkός~. καταρχή ν μ έ τήν έννο ια του " ά ντι - ουτοπ ι στικου,.. πρίν άκόμη καθιερωθε ί καί έπ ιβεβαι ωοε ί σάν σοσιαλισμός γε νικά. Άλλά ε Τναι καιρός ι,ά άσχολ ηθουμ ε μ έ τήν έξέ ταση του σημαντικότερο υ άπό τά γραφτά το υ fνfάρ ξ. πού δημοσιεύτηκαν στά Γαλλο-γερ μανικά χρονικά. τό 'Εβραϊκό ζήτημα πού. παρά ' τιί συντομία του. χάρη στή σημασία τών συμπερασμάτων καί θεωρητικών του κατακτήσεω ν δέ ν μπορε ί νά θεωρηθε ί σάν ενα "Ιλλ άσσονος σημασίας γραφτό,. της νεαρης ήλ ικιας του φ ιλόσοφου. άλλά άποτελε ί εναν άπό τούς ούσ ιαστικότερους σταθμο ύς της άνάπτ υξη ς τη ς σκέψης το υ. Ή άνάληψη της δημόσιας πάλης σέ μιά νέα Ιπ ι θεώρηση ξανάφερε. όπως ε ίδαμε. σέ πρώτο πλάνο τό νεαρό χεγκελ ιανό μοτίβο τη ς κριτικης. Άλλά ό Μάρξ δίl'ε ι τώρα στήν κριτική ενα ε Ιδικό νόημα. πού τή 19

19 διακρίνει κ υρίως άπό τόl ' άκαθόριστο δσο καί γε l'lκό κι άφηρημ έ νο τρόπο μέ τόν όποίο συνεχίζε ι νά τιίν άντιλ αμβάνεται ό Μπροϋνο Μπάουερ. Καί άκριβώς κατά τοϋ Μπάο υερ άπευθύνετα ι τώρα ό Μάρ ξ κάl'ο ντας κριτική σέ δυό γραφτά του. Τό έβραϊκό ζήτημα πού ε Τχε δημοσιευτε ί στό Μπράου νσβάι γκ στά '43 καί τό Ή ίκανότητα τών σημερινών έβραίων καί χριστιανών νά γίνουν έλεύθεροι πού ετχε δημοσιευτε ί στή συλλο γή ι'iρθρων μ έ τίτλο ΕΙκοσιένα φύλλα άπό τήν Έλβ ε τία τήν όποία ε Τχ ε έκδόσε ι δ Χέρβεγ κ στή Ζυρίχη. Τήν εύκαιρία στά γραφτά τοϋ Μπάουερ ε Τχε δώσε ι ενα ζήτημα μ έ μεγάλη άπήχηση καί πολυσυζητημέ νο στή Γερ μανία τής έποχ ής. τό ζήτημα τής παραχώρησης στο ύς έβραίο υς ίσων άστικών δικαιωμάτων μ έ το ύς ι'iλλo υς πολίτες άλλά άπ' αύτό τό συγκεκριμέ νο θέμα δ Μπάο υερ προχωροϋσε στό πρόβλημα τής πολιτικής χειραφέτησης πού τό έβλ επε νά έξαρταται άπό τή θρησκευτική χε ι ρα φέτ ηση. Όσο γ ιά τήν άπάντηση τοϋ Μάρξ. ξέρουμε δτι πάε ι πολύ πέρα άπό τό συ γκε κριμένο της άντικείμ ε νο γ ιά νά φωτ ίσε ι κατά κύριο λόγο τήν έννοια τής άνθρώπll 'ης χειραφέτ ησης σάl, κοινω l'lκής χειραφέτησης καί γ ι ά νά άναλύσε ι. κατά δεύτερο λόγο. όλοκληρωμ έ να τή σχέ ση με τα ξύ πολιτικοϋ κράτους καί κοιl'ω νίας τών Ιδιωτών. Στό αίτημα πολιτικής χειραφέτηση ς τώl ' έβραίων ό Μπάο υερ άπul ' τοϋσε δτι κανε ίς στά γερμανικά κράτη δέν ήταν πολιτικά χειραφε τημ ένο ς γ ιατί ή θρησκευτ ικιί φύση τοϋ χριστιανικοϋ κρ άτους. άπ ' τή μιά μεριά. καί τοϋ έβραίου. άπ' τήν ι'iλλη. καθιστοϋν άδύ l 'ατη τή χε ιραφέτηση' ό έβραίος δέν μπορε ί νά ζητήσε ι όπό τό χριστιαν ικό κρ άτος χειραφέ τηση δσο παραμένε ι έβραίος. δηλαδή ξέ νος άπ έ ναντι στό κράτος. Ή άντίοεση ε Τναι. έπομ έ νως. 20 θρησκευ τικής φύσης καί μπορε ί νό έξ αλε ιφθε ί

20 μόιιο μ έ τήιι lςάλ ειψη της θρησκείας τότε, όταιι δεν θά βρίσκο ιι ται πιά ό έβραίος μ έ τό χριστιανό σέ θρησκευτική σχέση, θά βρίσκοντα ι μόνο σέ «κρ ιτική, άνθρώπινη σχέση. Ή έπ ιστιjμη θά ε Τναι τότε ή ένό τητά τους». Ή άντίληψη τοϋ Μπάουερ, παρατηρεί ό Μάρ ς,, Τιιαι μονομ ερής γ ιατί ύποβάλλει σέ κριτική,φόνο τό "χριστιανικό κράτο ς ", όχι τό.. κράτο ς καθεαυτό", καί βλέπει JIbl'o μία μορφή χειραφέτησης, τήιι πολιτική χ ε ι ραφέτηση, χωρίς νά άl, α ζητα τή σχέση της τελευταίας αύτης μέ τήν άνθρώπινη χειραφέτηση. Ή πολ ιτικιί χε ι ραφέτηση δέι, ετναι ό δλοκληρωμένος καί χωρίς άντιφάσεις τρόπος της άνθρώπιl 'ης χε ιραφέ τησης. Τό κράτος θά χειραφε τηθεί πολι τικά άπό τή θρησκεία άρκε ί νά χειραφε τηθε ί άπό τή θρησκεία του κράτου ς : τοϋτο όμως δέ ι ' σημαίl'ε ι πώς [τσι αύτό (όπως συμβαίνε ι μέ τίς Ήνωμένες Πο λ ιτε ίες της Βορε ίο υ Άμ ερικης) χειραφετε ί άνθρώπ ι να, δηλαδή όλοκληρωμένα, τά άτομα πού τό συνθέ τουν: ενα κράτος μπορεί ι,ά ε Τι 'αι έλεύθερο σάν κράτος χωρίς νά είναι έλεύθερα καί τά άτομα. Τό ζ ιί τ ημα πρέπε ι "ά τεθε ί δ ιαφορετικά : ή ϋπαρς η της θρησκε ίας δέν άντι φάσκε ι στήν τελε ίω ση τοϋ κράτο υς. Ή θρησκε ία δέν άποτελεί π ι ά γ ιά μας τήν αιτία ' άλλά IIbi,o τό φα ι νόμ ε νο τιϊς έγκόσμιας στε νοκεφαλιας. Γι' αύτό έςηγοϋμ ε τά θρησκευ τικά δεσμά τών έλεύθερωιι πολ ιτώl ' μ έ τά γήινα δεσμά τους. 'Εμείς δέν ύποστ ηρίζουμ ε ότι ο; πολίτες θά πρέ πε ι νά έςαλε ίψο υ l ' τή θρησκευτική τους στεν ότητα γιά νά έςαλείψο υ l ' τήν lγκόσμιά τους στε l 'ότητα. Ύποστ ηρίζουμε ότι θά έςαλε ίψο υν τή θρησκε υτική το υς στε νότητα μόνον oral' θά [χουν έςαλε ίψ ε ι το ύς γιίινους φραγμούς. 'Εμ ε ίς δέν με τατρ έπουμε τά έγκόσμ ι α ζητιίματα σέ θεολο γικά. Μετατρέπουμ ε τά θεολο γ ικά ζητιίμα τα σέ έγκ6 - σμ ι αl', Σάl, συνέπε ια αύτης της με θοδολο γ ικιίς στάσης, αύτ6 2\

21 πού έχε ι σημασία ε ίναι ι ιά tvroniorci ή διαφορά μ εταξύ, πολιτ ικιίς καί αι ιθρώπ/l ιης χειραφέτησης καί ιιά αποκαλυφθε ί πώς ε Τιιαι ποτέ δυ ιια τ6 τ6 κράτος νά χειραφετείτα ι πολιτ ικά χωρίς τά άτομα νά χειραφετουνται άνθρώπ /l ια. Αύτό συμβα ίνε ι, έξη γεί ό Μάρξ στή λαμπρή ανάλυση πού ήδ η γ ιιωρίζ ουμε, καί πού πρό ς δ ι ευ κ6λυνση του αιιαγνώστη αναφέρουμε άκόμη μιά φορά, tπειδή τό σύγχροιιο αστικ6 κράτος, τό όλοκλ ηρ ωμένο κράτος, δ ι ακρίνει τιί δημ όσ ια, Ιδεατή, καθολικ ιί μορφή τής ζωής του, από τήν Ιδ ιωτ ι κή, ύλ ι κή, Ιδιαίτερη ούσία τής ζωής τώl l ατόμ ωll, αφ ιί νοιιτας νά ύφίστατα ι πλά ι στή δημ όσια, Ιδεατά καθολική, ζωιί του κράτους, μιά ζωή lδιωτ ικιί, ούσ ι αστικά ατομ ι στ ικιί, του άιιθρώπου, " Τό κράτος ώς κράτο ς καταρ γε ί λχ, τιίν άτομική ι διο κτησία, ό άνθρωπο ς κηρύσσε ι μέ πολιτικό τρόπο τ ιίll ά τομική Ιδιοκτησία καταργημ έιι η μ6λι ς καταρ γιίσε ι τόll κτηματ ι κό φόρο γ ι ά τιί ll έ l lεργητ ική ή παθητική άσκηση του [κλογ ι κου δ ι καιώματος, δπως Εγ /lιε σέ πολλά βορε ιοαμερικαllικά κράτη {... Ι. ΚΙ δμως, ιί πολ ι τικιί κατάργηση τής άτομικ ιίς Ιδιοκτησίας δχ ι μόνο δέ11 καταργεί τή ll ατομ ι κή Ιδ ι οκτησία, άλλά καί τήν προϋποθέ τε ι. Τό κράτος, μέ τόl l τρόπο του, καταργεί τίς δ ιακρίσε ις καταγωγ ή ς, κοινωνικής κατάστασης, μόρφωσ η ς, έπαγγέλ μ ατος, δταll χαρακτηρίζε ι μή πολιτικ ές τίς δ ια φορές καταγω γής, κοιιιωνικής κατάστασης, μόρφωσης καί έπαγγέλματος, δταν, δίχως νά λαβαίιιε ι ύπόψ η αύτές τίς διαφορές, ανακηρύσσε ι τό κάθε μ έλος του λαου ισότιμο μέτοχο της λαϊκιίς κυρ ι αρχία ς, δταν έξετάζε ι δλα τά στο ιχε ία τιίς πραγματικ ιίς ζω ής του λαου άπό τήll κρατική σκοπ ι ά. Μολαταυτα, τό κράτος έπ ι τρ έπε ι στιίl l ατομική Ιδιοκτησία, στή μόρφωση, στό έπάγγελμα νά δροϋν μ έ τόν δ ικ ό το υς τρόπο καί ιιά έκδηλώι ι ουl l τιίll ιδιαίτερή τους ούσία, δηλαδ ιί σάll 22

22 άτομική Ιδιοκτησία, μόρφωση, hrά γγελμα. Τό κράτος, όχ ι μόνο δέν καταργε ί αύτές τίς πραγματικέ ς διαφορές, άλλά άντίθετα τό ίδιο ύπάρχε ι μόνο μ έ τήν προϋπόθεση ότι ύπάρχουν αύτές ο/ δ ι αφορές νιώθε ι τόν έαυτό του σάν πολιτικό κράτο ς ' καί t κδηλ ώνε ι τόν καθολικό χαρακτήρα του μόνο σέ άντίθεση μ έ τοϋτα τά στοιχεία του. τέλε ιο πολιτικό κράτος ε [ναι, άπό τή" ίδια τή" ούσία το υ, ή ζω ή τοϋ άνθρώπου σάν είδους, σέ άντίθ εση μ έ τιίν ύλ ι κή του ζωή. Ολες ο/ προϋποθέσεις αύτής τής tywiστικής ζωής tξακολουθοϋν νά ύπ άρχουν έ ξ ω άπό τή σφαίρα τοϋ κράτο υς, στήν κοινωνία των Ι δ ιωτων [ίπ der burgerlichen Gesellschaft}, άλλά σά ν Ιδιότητες τής κοινων[α ς τών Ιδι ωτών. 'Εκε ί όπου τό πολιτικό κράτος έχε ι φτάσε ι τήν άληθινά άναπτυ Υμ έ νη μορφή του, ό ι'iνθρωπo ς δ ιάγε ι όχ ι άπλώς στή σκέ ψη, στή συνείδηση, άλλά στήν πραγματι κότητα, στή ζ ωή, μιά διπλή -μιάν t novpdνig κα[ μιά Υ ιίι νη - ζω ιί, τή ζωή μέ σα στήν πολιτική κοινότητα, όπου tκδηλώνεται σάν κοινότητα, καί τή ζωή μέσα στήν κοινωνία των Ιδιωτων, όπου δρα. σάν Ιδιώτης άνθρωπος, βλέπε ι τούς ι'iλλoυς άνθρώπο υς σάν μέσο, Τό ύποβ ι βάζει τόν έαυτό του σέ μ έσο καί γ ίνε ται πιόνι ξένω ν δυνάμεων. Συνεπώς, σχε τ ικά μέ τή χ ε ιραφέ τηση άπό τή θρησκεία, πού ζητάε ι δ Μπάουερ σάν λύση γιά τό πρόβλ ημα τής χ ειραφέ τησης, δ Μάρξ β γάζε ι τό συμπ έρασμα ότι «ή διαφορά άνάμ εσα στόν θρlίσκο ι'iνθρωπo καί τόν πολίτη ε ίναι ή διαφορά άνάμ ε σα στόν έμπορ ο καί τόν πολίτη, άνάμ εσα στόν γαιοκτήμονα καί τόν πολίτη, ά νάμεσα στό ζωντανό άτομο καί τόν πολίτη. Ή ά, ' τίφαση στή"~ όποία βρίσκετ αι ό θρήσκος ι'iνθρω πoς μ έ τόν πολιτικό ι'iνθρωπo, ε Ιναι ι; ίδια άντίφαση στιίν δποία βρίσκε ται ό bourgeois μ έ τό " citoyen, καί τό μέλο ς τι;ς κοινωνίας τών ίδ ιωτών μέ τήν πολιτική λεοντή του. 23

23 Ό έν τοπισμό ς αύτου του διαχωρ ισμο υ της σφαίρας τιίς δημόσια ς, α λλ ά άπ λώς τυ πικιίς, καθολικότητα ς, από τόν ίδ ι ωτικό ατομισμό, πού δρii, στιί σύ γχρονη αστική KolI'w via καί στό κρατο ς τη ς (μάλ ι στα, δρό. σαν πλιίρης δ ι αχ ωρισμό ς ακριβώς μετ α ξ ύ κοινωνίας καί κράτ ους) όδη γε ί τό Μάρ ξ, λ ίγ ο napan f.pa, σέ μια ανάλυση της άληοll,ης ούσ ίας τών «φυσικώl ' δ ικαιωμάτων» πού διακηρ ύχτηκαl ' άπό τήν άστική έπανάσταση. «Τά di'oiis,ie Ι ' honiine - τά δικαι ώμα τα του ανθρ ώπου -αυτά καθεαυτά ξεχωρίζουν από τά di'oirs du ciroyen - τά δ ικαιώματα του πο λ ίτη. Πο ιός ε ίl,αι ό hom/ne πού ξεχωρίζε ι άπά τό l, ciroyen: Καl 'έ νας ά'λλο ς ά πό τό μέλος τη ς κο ι νωνία ς των Ι δ ι ωτω ν. Γι ατί τό μέλος τιίς κοινω νία ς τών ίδι ωτώ l ' όνoμάζεrαι.. ά'νθρωπος ", άπ λώς ά'νθρωπος, για τ ί τά δ ικαι ώματά του όl ' ομά ζ ονται δ ικαιώματα του άνθρώπο ύ. Πώς ές η γε ίται του το τό γεγο l'ός: Ές η γε ίται α πό τ /ί. σχ έση του πολιτικο υ κράτους μ έ τήν κοινωνία τών ίδ ιωτώl ', άπό τίίν ούσία της πολιτικης χειραφέ τησης». Τά δικαιώματα του άνθρώπου σάν δ ι καιώματα του μ f.λ ου ς rιίς h'ο ll 'ω l, ία ς τών ίδιω τώ ν. δέν ε ίναι παρά τά δ ικαι ώματα του "έγω ιστικο υ άνθρώπ ου, του άνθρώπο υ πού ε ίναι χωρ ισμέ I 'ος από τόν ά'λλο ά' ι, θρωπ ο καί από rιίν κοι νότητα). Αύτό ε ί, ιαι τό νόημα τώιι δικα ιωμά τω ι ι n;ς έλευθερία ς (νά ασκε ί κα νε ίς δλα δσα δέν βλάφτουν τούς άλλους : έλcυθερ ία «του ανθρώπου σάν αnομοvωμ (; vης καί αl 'αδι πλωμ έ I 'ης στόν έαυτό της μονάδα ς,», της ίδιο κτησίας (νά απολ αμβάνει κανε ίς αύθαίρετα τα α γ αθά του: χωρίς σεβασμό στούς ά'λλους ανθρώπους, στήν κο ι νων ία' «τό δ ι καίωμα τοϋ έγω ισμο ϋ»), της ίσότητας (ή όποία «δέ I ' ε Ιναι τίποτε ά'λ λ ο άπ ό τήν ίσότητα της έλευθερίας, δπως τήν περι γράψαμ ε π ι ό πάνω, δηλαδή: δτι ό κάθε ά'νθρωπο ς θεωρείται σέ (σο βαθμό σάν μιά τ (; τια αύτάρκη ς μονάδα») καί, τέλ ο ς, της ασφάλε ια ς ("ή ϋψ ιστη 24

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα