we support the Medical World

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "we support the Medical World"

Transcript

1 c o m p a n y p r o f i l e

2 welcome Aγαπητοί Φίλοι > Οι εξελίξεις στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι διαρκείς και απαιτούν από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο χώρο, εγρήγορση και αφοσίωση. Στο περιβάλλον αυτό, η ENVIVO, φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα μεταφοράς των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου στην εφαρμοσμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Πιστή στους στόχους της, η εταιρεία φροντίζει για την τροφοδοσία δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων με ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, που αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις στην φροντίδα των ασθενών και διευκολύνουν το έργο των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας. Οραματιζόμενοι μια καλύτερη ποιότητα ζωής, συνεχίζουμε με αμείωτο ενθουσιασμό την προσπάθεια μας. Δημήτρης Κανελλόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Dear Friends The field of medical technology products is continually developing and this means that those working in the field must be prepared and dedicated. In this context, ENVIVO aims to bring technological developments in the field to applied medicine and nursing care. Dedicated to its objectives, the company supplies public and private healthcare institutions with high-specification medical technology products, which consist of comprehensive solutions in patient care and facilitate the work of healthcare professionals. With the vision for a better quality of life, we constantly continue our effort with zeal. Dimitris Kanellopoulos Managing Director

3 > Σχέση Εμπιστοσύνης Σχέση Εμπιστοσύνης Relationship of Trust > Στις αρχές του 1994 ιδρύεται στην Αθήνα η MEDILAND Ε.Π.Ε., με σκοπό την τροφοδοσία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας με ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών κι αποδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εξασφαλίζει για την Ελλάδα τη διάθεση καινοτόμων λύσεων συνεργαζόμενη, με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού. Συνάμα, χάρη στο καταρτισμένο κι εξειδικευμένο προσωπικό της κατορθώνει να δημιουργήσει σταθερές συνεργασίες με τους πελάτες της που, εκτός των άλλων, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τις ανταγωνιστικές τιμές. Το 2008, εξελίσσοντας την οργανωτική της δομή διαμορφώνει Όμιλο εταιρειών, στο πλαίσιο του οποίου εξακολουθεί τη διακίνηση των προϊόντων της. Ως μέλος του Ομίλου η ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε., αναλαμβάνει να συνεχίσει με ευσυνειδησία κι επαγγελματισμό την προώθηση ιατρικών προϊόντων καταξιωμένων στην ελληνική αγορά, τα οποία αποτελούν την πρώτη επιλογή και καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. A Relationship of Trust In early 1994, MEDILAND LTD was founded in Athens with the purpose of supplying the country s hospitals with high quality and high-performance medical technology products. Within this framework, the company distributes innovative solutions throughout Greece in partnership with leading global companies. Also, thanks to its capable and specialist staff, it succeeds in creating constant partnerships with its clients, which, among other things, are based on trust, consistency and competitive prices. In 2008, expanding its organisational structure, it formed a Group of companies, within the scope of which it continues to distribute its products. As a member of the Group, ENVIVO HEALTHCARE S.A. undertakes to continue the distribution of reputable medical products on the Greek market in a conscientious and professional manner. These products are first choice and fulfil the requirements of the professionals working in the sensitive health sector, in the best possible way.

4 H Eπιδίωξη Η ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε. προσδιορίζει στόχους κι επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην προώθηση λύσεων ιατρικής φροντίδας με γνώμονα τη βελτίωση της υγείας των ασθενών και τη στήριξη του έργου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εστιάζοντας στις εξειδικευμένες ανάγκες του κλάδου. The Objective Επιδίωξη Objective > ENVIVO HEALTHCARE S.A. sets targets and focuses its attention on supplying medical care solutions with the principle of improving the health of patients and supporting the work of healthcare professionals by focussing on their special needs. Oλοκληρωμένες Λύσεις Στη σειρά προϊόντων, που σήμερα διακινεί η ENVIVO, περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν ιατρικά γάντια νέας τεχνολογίας, χειρουργικά εφόδια για την παροχέτευση τραυμάτων και θώρακος, πλέγματα για τη χειρουργική αποκατάσταση κηλών, ουρολογικών και γυναικολογικών παθήσεων, αναλώσιμα ηλεκτροχειρουργικής, προηγμένες τεχνολογίες επούλωσης τραυμάτων και δερματικής ανάπλασης, ενθέματα σιλικόνης, προϊόντα αναρρόφησης, καλύμματα ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων, υλικά προεγχειρητικής φροντίδας, χειρουργικά αναλώσιμα και υγειονομικό υλικό > Comprehensive Solutions The range of products distributed by ENVIVO today includes comprehensive solutions with systems for the drainage of wounds and the thorax, meshes for the hernia repair and the treatment of urological and gynaecological conditions, advanced wound healing therapies and cutaneous regeneration solutions, silicone implants, new technology medical gloves, electrosurgical supplies, medical suction disposables, equipment drapes, preoperative care products, surgical and hospital disposables as well.

5 Διασφάλιση Ποιότητας Επιδιώκοντας η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της ENVIVO να αποτελούν σημείο αναφοράς για αυτήν, από την αρχή της λειτουργίας της εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2000, η εταιρεία έχει την πιστοποίηση του κοινοποιημένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμού ΕΚΕΒΥΛ, με κωδικό αριθμό Ανάλογα, τα προϊόντα που διακινεί ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και διατάξεων σήμανσης CE, και των προτύπων ISO. Quality Assurance With the objective of the quality in ENVIVO s products and services consisting of a benchmark for it, it has implemented a quality assurance system from day one. Complying with the requirements of the EN ISO 9001:2000 standards, the company has been certified by EKEVYL, a Notified Body with identification no Accordingly, the products distributed by ENVIVO, comply all with ISO and European standards and the requirements of the Directive 93/42/EEC on medical devices. Υποδομή Η αποτελεσματική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών κάθε πελάτη αποτελεί πρωταρχικό στόχο και προτεραιότητα για την ENVIVO. Χάρη στο οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων κι υποστήριξης πελατών, από την έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και το υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη, τα στελέχη της ENVIVO φροντίζουν καθημερινά για την έγκαιρη κι αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών, ενημερώνουν για νέα προϊόντα και παρέχουν εμπεριστατωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε περίστασης. Infrastructure The efficient fulfilment of the specialised requirements of every client is the main objective and priority for ENVIVO. Thanks to the organised sales and customer support network, from the company s base in Athens and its branches in Thessaloniki, ENVIVO s managers make it their daily task to assure fast and efficient customer support, they will inform you on new products and provide well-founded solutions to fulfil the requirements of each project. Στελέχη και Τεχνολογία Οι άνθρωποι της ENVIVO - σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων που διακινούν - αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας. Στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία, μεγάλη εξειδίκευση και κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο, φροντίζουν για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και δημιουργούν σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες. Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρείας είναι αφοσιωμένο στην αειφόρο ανάπτυξη, εργαζόμενο με μια βαθιά και σαφή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και υψηλών ηθικών προτύπων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας. Προηγμένα πληροφορικά συστήματα που αφορούν τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM), την εμπορική λειτουργία (ERP) και τον αυτοματισμό των διαδικασιών αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων της εταιρείας (BARCODE SYSTEMS), διασφαλίζουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Human Capital and Technology The people at ENVIVO, in combination with the high quality of the products it distributes, are the company s comparative advantage. Managers with long years of experience, a high level of specialisation and dedication to the field will assure the satisfaction of the needs of the customer and create stable and long-term partnerships. The company s highly qualified and experienced personnel are committed to sustainable development, working with a deep and clear sense of social responsibility and high ethical standards. Also, emphasis is given on the implementation of modern technology in relation to the organisation and operation of the company. Advanced information systems for customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP) and the automation of the processes for storage and distribution of the company s products (BARCODE & LOGISTICS SYSTEMS) ensure the quality and efficiency of the services provided.

6 Προβολή και Δραστηριότητες Προβολή Promotion > > Η ENVIVO ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε. στηρίζει ενεργά τις επιστημονικές εκδηλώσεις του κλάδου, συμμετέχοντας σε συνέδρια, συμπόσια κι ανάλογες εκδηλώσεις ιατρικού και νοσηλευτικού ενδιαφέροντος. Ως διακεκριμένος χορηγός σε σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων, συνδυάζει την αποτελεσματική Promotion and Activities ENVIVO HEALTHCARE SA actively supports scientific events in the field by participating in conferences, symposia and similar events of medical and nursing interest. As a noted sponsor in a range of such events, it combines the effective promotion of its products with the support of the scientific work of its partners. προβολή των προϊόντων της με την υποστήριξη του επιστημονικού έργου των συνεργατών της.

7 > Συνεργασίες Partnerships > Συνεργασίες Στη φιλοσοφία της εταιρείας ανήκει η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων συνεργασιών με προμηθευτές και συνεργάτες με τους οποίους επενδύουμε από κοινού στην επίτευξη αμοιβαία επωφελών στόχων. Η ENVIVO, αντιπρόσωπος κι αποκλειστικός διανομέας παγκόσμια καταξιωμένων οίκων ιατρικών προϊόντων, απολαμβάνει τη συνεργασία της με εταιρείες όπως οι: Partnerships The company s philosophy includes the creation of stable and long-term partnerships with suppliers and associates, with whom we make joint investments in the achievement of mutually beneficial targets. ENVIVO is the exclusive distributor of globally reputable medical brands, and enjoys collaboration with leading healtcare companies such as:

8 Επικοινωνία Contact > Έκτορος Ektoros str Γέρακας Gerakas Αθήνα Athens, GR T: (+30) F: (+30) Διογένους 6 6 Diogenous str Καλαμαριά Kalamaria Θεσσαλονίκη Thessaloniki, GR Τ: (+30) F: (+30) em:

9 design:

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ HΜΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ HΜΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ HΜΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES Περιεχόμενα Contents Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director 2 10 + 1 λόγοι για να σπουδάσετε στο KES College 3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ SCHOOL OF HEALTH STUDIES Ιατρικοί Επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

our values meet your vision

our values meet your vision our values meet your vision CONSTRUCTIONS FACILITY SERVICES ECO APPLICATIONS Index ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX 4-5 Η εμπιστοσύνη σας μας ανεβάζει ψηλά 6-7 Οι υπηρεσίες μας 8-9 Τομείς δραστηριοποίησης 14-15 Κατασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher. σελ. 4 Γραµµατείς, Υπάλληλοι Γραφείου, Εµποροϋπάλληλοι, Λογιστές

Περιεχόµενα. Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher. σελ. 4 Γραµµατείς, Υπάλληλοι Γραφείου, Εµποροϋπάλληλοι, Λογιστές ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #22 / Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα σελ. 4 Γραµµατείς, Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2013 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors

Περιεχόμενα. Contents. Ταυτότητα 04 Identity. Όραμα 05 Vision. Ιστορική διαδρομή 06-07 History. Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors ENERGY POWER GROWTH Περιεχόμενα Contents Ταυτότητα 04 Identity Όραμα 05 Vision Ιστορική διαδρομή 06-07 History Τομείς δραστηριότητας 08-11 Αctivity Sectors Οι άνθρωποί μας 12-13 Our People Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop COMPANY PROFILE Γνωρίζοντας την Drop Getting to know Drop Η Drop είναι μια εταιρεία γεννημένη στη δεκαετία του 80 που εξακολουθεί να κινείται σταθερά προς τα εμπρός ακολουθώντας το δρόμο της αναγνωρισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες. www.voluntaryaction.gr

Περιεχόµενα. και πολλές άλλες ειδικότητες σε µεγάλες εταιρίες. www.voluntaryaction.gr _ΤΕΥΧΟΣ #5 / Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονοµικά Στελέχη, Μηχανογράφηση, Προγραµµατιστές σελ. 8 Γραφίστες-Web, Call

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #16 / Τρίτη 04 Ιουνίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες > ψυκτικοί θάλαμοι > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης > μονώσεις > καταγραφικά > ψυκτικά μηχανήματα > υδραυλικές πόρτες Από το 1961 μέχρι και σήμερα η Stathis αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα Ζητείται Προσωπικό για τον κλάδο Πωλήσεων σελ. 8-9 σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα Ζητείται Προσωπικό για τον κλάδο Πωλήσεων σελ. 8-9 σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #28 / Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ. 10

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL ARTICLE ... Α. Μουρτζίκου, 1,2 Μ. Σταμούλη, 3 Α. Πουλιάκης 1

SPECIAL ARTICLE ... Α. Μουρτζίκου, 1,2 Μ. Σταμούλη, 3 Α. Πουλιάκης 1 SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):230-235 ISO 9001:2000, η οδηγία CEN/TS 15224:2005 στις υπηρεσίες υγείας και η συμβολή των επαγγελματιών υγείας και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

64 θέσεις εργασίας. στον κλάδο των Λογιστών σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #49 / Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Προγραμματιστές σελ. 10 Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα