ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο Νενιαίαο 2014 θαη ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείνπ Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πξνζέιεπζε - Παξαιαβή ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ Υαηξεηηζκνί εθ κέξνπο ησλ ζπλδηνξγαλσηώλ Γηάλλεο Μπνπηάξεο, Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο, Βαζίιεο Κνληφξδνο, Πξφεδξνο Π.Θ. ΔΛΛΔΣ, Αζαλάζηνο Κνληνληθνιάνπ, Γελ. Γηεπζπληήο Κ.Γ.Δ. & Μ.Σ. ΝΟΖΗ, Δθπξφζσπνο ΚΔΓΖΘ & ΔΠΝ 2014, Αλδξέαο Κνπξάθεο, Αληηδήκαξρνο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο η ςνεδπία πληνλίδνπλ : Γξ Ησάλλα ηεξηψηνπ, κέινο Γ.. ΔΛΛΔΣ, Κψζηαο Σάλεο, Γηεπζπληήο Λεηηνπξγίαο & Δθζέζεσλ Κ.Γ.Δ. & M.T. NOHΗ Υξπζνχια Αζαλαζίνπ, ππεχζπλε ΚΠΔ Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνχ & Bεξηίζθνπ, Ζ Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη ε κλήκε ηεο πόιεο ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Υξηζηίλα Μακαινπθάθε, Αξρηηέθηνλαο κεραληθφο ΔΜΠ, DSA, Πνιηηηζηηθή αλαθύθισζε βηνκεραληθώλ ρώξσλ Αλαζηαζία Μαξγηέ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Α.Π.Θ. MSc, Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ελ πισ: από ην όλεηξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα Διέλε Μπνπκπάξε, Αξρηηέθησλ, ΜΑ Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Σν Μνπζείν ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ σο παξάγνληαο πνιηηηζηηθήο αλαδσνγόλεζεο ηεο πεξηνρήο ησλ Παιαηώλ Γεσξγία Εαραξνπνχινπ, Γξ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Μ.Α., Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ, Γηεθδηθώληαο ηα βηνκεραληθά ηνπία γηα ηε λενιαία. Σα πάξθα ηνπ 21νπ αηώλα δηάιεηκκα 1

2 η ςνεδπία πληνλίδνπλ: Βαζίιεο Κνληφξδνο, Πξφεδξνο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ, Υαξίζεο Κπξηάθνπ, Αξρηηέθησλ Αλαζηεισηήο ΜSc, Μέινο Οκάδαο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο Π.Θ. ΔΛΛΔΣ Rebecca De Marchi, αξρηηέθησλ, επηκειήηξηα ηνπ δεκφζηνπ θαιιηηερληθνχ πξνγξάκκαηνο Eco e Narciso (Ννκαξρία ηνπ Σνξίλν), ECO e NARCISO, ζύγρξνλε θιεξνλνκηά Jean Bernard Cremnitzer, αξρηηέθηνλαο DPLG, δηδάζθσλ ζηελ Αλψηαηε Δζληθή ρνιή Αξρηηεθηνληθήο ηεο Ννξκαλδίαο, Ζ αλάπιαζε βηνκεραληθώλ θηηξίσλ ζηε Γαιιία: πξνο έλα ζνθό κηληκαιηζκό; Eusebi Casanelles i Rahola, επίηηκνο Πξφεδξνο TICCIH, αληηπξφεδξνο ηνπ Μνπζείνπ Colònia Vidal, Σν Δζληθό Μνπζείν Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηεο Καηαινλίαο: νξγαλώλνληαο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα λένπο πνπ αθνξνύλ ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ιγα Σξαγαλνχ-Γειεγηάλλε, ε.η. αξρηηέθησλ ΤΠΠΟ, Σα βηνκεραληθά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο σο ρώξνη κλήκεο, έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ Βιομησανική Κληπονομιά και Νεολαία: ζσέζειρ μνήμηρ, έμπνεςζηρ και δημιοςπγικόηηηαρ (19-28 /2/14) Δ ΔΗΓΗΚΑ ΠΑΝO (POSTERS) ΑΠΟ ΜΑΘΖΣΔ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΣΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ/ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ Διαθξύο κπνπθέο πδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο Δπίζθεςε ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ θαη πεξηήγεζε ζε κλεκεία θαη ηόπνπο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Θεζζαινλίθεο 2

3 THESSALONIKI BRANCH «Industrial Heritage and Youth» Friday, 4th April 2014 Municipality of Thessaloniki Conference Hall With the support and cooperation of the Municipality of Thessaloniki-European Youth Capital 2014 and the Science Center and Technology Museum "NOESIS" PROGRAMME Arrival Receipt of the programme folders Welcoming speeches by the co-organisers Yiannis Boutaris, Mayor of Thessaloniki, Vassilis Koniordos, President of ELLINIKI ETAIRIA/Thessaloniki Branch, Athanassios Kontonikolaou, Director of the Science Center and Technology Museum "NOESIS", representative of the Municipality of Thessaloniki - European Youth Capital 2014, Andreas Kourakis, Deputy-mayor of Urban Environment st Session Coordinators: Dr Ioanna Steriotou, member of ELLINIKI ETAIRIA Board of Directors, Costas Tanis, Head of Exhibitions and Operation of the Science Center and Technology Museum NOESIS Chrisoula Athanasiou, Head of the Environmental Education Centre of Eleftherio-Kordelio & Vertiskos, The Industrial Heritage and the city s memory in the framework of the environmental education Christina Mamaloukaki, Architect-engineer NTUA, DSA, «Cultural Recycling» of the industrial sites Anastasia Margie, Architect-engineer, MSc, Industrial Heritage onboard: from dream to reality Eleni Boumpari, Architect, MA Social Anthropology, The Museum of the city of Volos as a cultural regeneration factor for Palaia area Georgia Zacharopoulou, civil & struct. eng., PhD, MA, group of industrial heritage ELLET/Thessaloniki branch, Claiming the industrial landscapes for youth - the parks of the 21st century Coffee-break 3

4 nd Session Coordinators: Vassilis Koniordos, President of the Thessaloniki Branch of ELLINIKI ETAIRIA and Charisis Kyriakou, Architect MSc, group of industrial heritage ELLET/Thessaloniki Branch Rebecca De Marchi, architect, curator of the public art program Eco e Narciso, supported by the Province of Turin, ECO e NARCISO, Contemporary heritage Jean Bernard Cremnitzer, architect DPLG, assistant professor at the National Superior School of Architecture of Normandy, The reconversion of industrial buildings in France: towards a wise minimalism? Eusebi Casanelles i Rahola, honorary TICCIH President, Vicepresident Museum Colònia Vidal, The National Museum of Science and Technology of Catalonia: organizing educational activities for young people regarding the industrial heritage Olga Traganou - Deligianni, architect e.m. of the Ministry of Culture, The industrial monuments of Thessaloniki: sites of memory, inspiration and creativity Presentation of posters with the results of the educational workshops: Industrial Heritage and Youth: relations of memory, inspiration and creativity Light lunch buffet Round table - discussion - results closing of the Meeting Visit of the Science Center and Technology Museum "NOESIS" and guided tour to industrial monuments and sites of Thessaloniki 4

5 Θεζζαινλίθε Δπξσπατθή Πξσηεύνπζα Νενιαίαο 2014 Σν 2014 έθεξε ζηε Θεζζαινλίθε ηε κεγάιε επθαηξία λα γίλεη πξσηαγσλίζηξηα ζηνλ θφζκν ησλ λέσλ. Ήδε μεθίλεζε θαη ζα ζπλερηζηεί σο ην ηέινο ηνπ έηνπο ην πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 150 εθδειψζεηο κε ζέκα ηνπο λένπο θαη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλεζπρίεο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο ηνπο. Σν Ννέκβξην ηνπ 2011, ζηελ Μπξάγθα ηεο Πνξηνγαιίαο, απνλεκήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ν ηίηινο ηεο «Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014». Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο, καδί κε ηνπο λένπο θαη ηηο νξγαλψζεηο λενιαίαο ηεο πφιεο, είρε ππνβάιεη αξθεηνχο κήλεο λσξίηεξα αίηεζε γηα ηνλ ηίηιν. Σνλ θαηέθηεζε κεηαμχ δεθάδσλ άιισλ ππνςεθηνηήησλ, ράξε ζε κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα Γήκνπ, νξγαλψζεσλ λενιαίαο θαη εζεινληψλ. Ο ηίηινο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο αθνξά ζε έλα ζρεηηθά λέν ζεζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Νενιαίαο (FEJ), ηεο κεγαιχηεξεο πιαηθφξκαο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ λενιαίαο ζηελ Δπξψπε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απνλέκεηαη θάζε ρξφλν ζε κηα επξσπατθή πφιε πνπ παξνπζηάδεη έλα ζπλνιηθφ εηήζην πξφγξακκα δξάζεσλ, ηδεψλ, πξνηάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ γηα ηνπο λένπο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Ζ πξψηε Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο ήηαλ ην Ρφηεξληακ (Οιιαλδία) ην Αθνινχζεζαλ: Σνξίλν (Ηηαιία) ην 2010, Ακβέξζα (Βέιγην) ην 2011, Μπξάγθα (Πνξηνγαιία) ην 2012, Μάξηκπνξ (ινβελία) ην Μεηά ηε Θεζζαινλίθε, Πξσηεχνπζα Νενιαίαο ην 2014, ζα πάξεη ηνλ ηίηιν ην Κινπδ Ναπφθα (Ρνπκαλία) ην 2015 θαη ζα αθνινπζήζεη ε Γθαληδά (Αδεξκπατηδάλ) ην Γηα ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, ε δηεθδίθεζε θαη ν ηίηινο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014 ήηαλ ε επθαηξία λα δνζεί ν ιφγνο ζηνπο λένπο, ψζηε λα δηαηππψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο ζηηο πξνθιήζεηο, πνπ νη ίδηνη αληηκεησπίδνπλ. Πφιε κε πεξηζζφηεξνπο απφ λένπο (θνηηεηέο θαη κφληκνπο θαηνίθνπο), ε Θεζζαινλίθε επηρεηξεί λα πξνζθέξεη ρψξν ζηνπο λένπο θαη ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Μέζα απφ ην πξφγξακκα ηνπ 2014 επηδηψθνληαη επίζεο: ε αλάδεημε ηεο Θεζζαινλίθεο ζε δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ε πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, ε πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμήο ηεο ζην θνληηλφ θαη απψηεξν κέιινλ, ε δηακφξθσζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ θαιψλ πξαθηηθψλ. Πάλσ απφ άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ έρνπλ εγγξαθεί κέρξη ζήκεξα ζηνλ θαηάινγν ησλ εζεινληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ΔΠΝ 2014, ελδεηθηηθφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ γηα ηε δηνξγάλσζε. Ζ δηνξγάλσζε Φνξέαο δηνξγάλσζεο ησλ εθδειψζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ΔΠΝ 2014 είλαη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, κε πξφεδξν ηε Μαξία Παζραιίδνπ. Σν πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014, πνπ πεξηιακβάλεη δηεζλείο εθδειψζεηο θαη ηνπηθέο δξάζεηο, ζρεδηάζηεθε κεηά απφ πνιιή δνπιεηά θαη κε δεδνκέλεο ηηο δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ζρεδηαζκφο έγηλε ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηνλ 5

6 ΟΖΔ, πξεζβείεο, πξνμελεία θαη μέλα ηδξχκαηα, θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 40 ΜΚΟ, ηνπηθέο νξγαλψζεηο λενιαίαο θαη εζεινληηζκνχ. Με ζεκαηηθή ηδέα ην Υξφλν, δφζεθαλ ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο: λεαληθή δεκηνπξγία, ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λέα θνηλσληθά θηλήκαηα. ην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ππάξρνπλ έληεθα επί κέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: αζηηθφ ηνπίν, εζεινληηζκφο - κε ηππηθή κάζεζε, αζιεηηζκφο - πγεία, ηέρλεο θαη πνιηηηζκφο, νη γεληέο επηθνηλσλνχλ, πνιππνιηηηζκηθφηεηα - θνηλσληθή έληαμε, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ - αθηηβηζκφο, θαηλνηνκία - λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξάζηλε αλάπηπμε - πεξηβάιινλ, εμσζηξέθεηα - λεαληθφο ηνπξηζκφο, νη λένη ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά. ην πιαίζην ηεο θηινμελίαο δηεζλψλ εθδειψζεσλ, ε Θεζζαινλίθε πξνγξακκαηίδεη ζπλαληήζεηο, εκεξίδεο, αλνηρηέο ζπδεηήζεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΔΔ, ηδ, ΟΖΔ), δηεζλή ηδξχκαηα, πξεζβείεο θαη ηελ Διιεληθή Πξνεδξία ζηελ ΔΔ γηα κεγάια θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα, κνπζηθά events, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εξγαζηήξηα θαη εθζέζεηο εηθαζηηθψλ. ε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Διιάδα ζα παξνπζηαζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηξεηο εθζέζεηο κε έξγα πνπ επηιέρζεθαλ ζε δηεζλείο εηθαζηηθνχο δηαγσληζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ηηο εθζέζεηο κε ζέκα: Πξνζηαζία ηνπ λεξνχ (22 κε 30 Μαξηίνπ 2014), Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο (17 κε 25 Οθησβξίνπ 2014) θαη Δμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ (25 Ννεκβξίνπ κε 2 Γεθεκβξίνπ 2014). Με ηηο εθζέζεηο απηέο ε ΔΠΝ 2014 ζέιεη φρη κφλν λα ηνλίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα παξεκβάζεσλ γηα ηηο ζεκαηηθέο απηέο αιιά λα πξνβιεκαηίζεη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν. Οη εθζέζεηο ζα παξνπζηαζηνχλ κε ζχλζεην ηξφπν, ηφζν ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, φζν θαη ζε αλνηθηνχο ελψ κέξνο ησλ εθζέζεσλ ζα κεηαθεξζεί ζε ζρνιεία ηεο πφιεο. Δπίζεο ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη γεγνλφηα φπσο: ε ζπλάληεζε γηα ην Μέιινλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην CEDEFOP (Φεβξνπάξηνο) ην Youth Event ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο - Δπξσπατθή πλάληεζε Νέσλ (Μάξηηνο), ε θνηλή δξάζε κε ηελ εζεινληηθή θακπάληα Let s Do it Greece γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ βπδαληηλψλ ηεηρψλ (Απξίιηνο), ε εθδήισζε πξνζνκνίσζεο ιεηηνπξγίαο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην International Student UN Model θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Απξίιηνο), ε κεγάιε θακπάληα γηα ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηηο Δπξσεθινγέο (Απξίιηνο Μάηνο), ην επξσπατθφ πξσηάζιεκα ξάγθκπη (Μάηνο), ην ζεκηλάξην Reclaim the future γηα ην κέιινλ ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (Μάηνο), ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Νέσλ θαη ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Stratego (Αχγνπζηνο), ν Νπρηεξηλφο Μαξαζψληνο θαη ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Κσπειαζίαο (Οθηψβξηνο) θαη ε δηεζλήο ζπλάληεζε θνηηεηψλ Erasmus (Ννέκβξηνο). Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε πεξηζζφηεξεο απφ 40 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) νξγαλψλνληαη δξάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ ην λεαληθφ δπλακηθφ ηεο πφιεο, λα αλαδείμνπλ ηαιέληα ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δνκέο θαη ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ηνπο λένπο. Δπίζεο, φιε ηε ρξνληά ζα δηελεξγνχληαη κεγάινη δηαγσληζκνί γηα λένπο ειηθίαο εηψλ ζε ηνκείο φπσο ε κνπζηθή, ε δσγξαθηθή, ηε θσηνγξαθία, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε γαζηξνλνκία. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ην πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014, ζην 6

7 Thessaloniki European Youth Capital 2014 The year 2014 has given Thessaloniki the great opportunity to become the centre of European youth. The European Youth Capital program has already begun in the city and will continue till the end of this year. It includes more than 150 events, each of which concern the younger generation, their social, political and economical views, their troubles and their solutions to a wide range of problems. In November 2014, in Braga, Portugal, Thessaloniki was awarded with the title European Youth Capital The Municipality of Thessaloniki, along with the city s youngsters and youth organizations, had applied for this title many months earlier. Thanks to organized efforts and hard work from the Municipality, youth organizations and volunteers, the city was selected amongst a large number of candidates. The European Youth Capital program is a relatively new initiative, created by the European Youth Forum (FEJ), the largest platform in Europe for Non Governmental Youth Organizations, along with the help of the European Commission. Every year, this title is awarded to one European city, in which a variety of events is carried our throughout the whole year. Through these events, youngsters take actions, present ideas and work together at a local, national and European level. The first European Youth Capital was Rotterdam (Netherlands) in A number of cities followed: Turin (Italy) in 2010, Antwerp (Belgium) in 2011, Braga (Portugal) in 2012, and Maribor (Slovenia) in After Thessaloniki, European Youth Capital of 2014, the title will be given to Cluj Napoca (Romania) in 2015 and then to Ganja (Azerbaijan) in For the Municipality of Thessaloniki, the title of the European Youth Capital was an opportunity for the voice of its youth to be heard. For the city s young generation, this award was their chance to present their answers to the challenges they face. With more than youngsters living in Thessaloniki (students and locals), now is the time for them to discuss and solve their important issues. Through this program, a vast number of goals are sought to be achieved: the promotion of Thessaloniki as a popular tourist destination, the presentation of the city's history and its possibilities for future growth, the formation of innovative ideas, as well as the development of best practices. Up till now, more than 2000 volunteers have registered to the Thessaloniki European Youth Capital 2014 program. This number indicates the amount of public interest and will to participate actively in the events. The organization The main organizer of the Thessaloniki EYC 2014 events is the Beneficiary Municipal Enterprise of Thessaloniki, president of which is Mrs. Maria Paschalidou. The Thessaloniki European Youth Capital 2014 schedule, which includes international and local events, was completed after months of hard work. The organizers managed to overcome many difficulties during their search for funding resources, despite the economic crisis. The events program was planned carefully and in collaboration with many European Union institutions, the European Council, the United Nations, embassies, consulates, foreign institutions, as well as more than 40 NGOs, local youth and volunteer organizations. With the idea of Time selected as main theme, four different directions were given to the program: youth creativity, youth participation, special social groups and new social movements. Within this context, eleven different topics were formed: urban landscape, volunteering non-formal education, sport health, art and culture, the generations communicate, multiculturalism social integration, civil society activism, innovation youth entrepreneurship and green development environment, extroversion youth tourism, youngsters participate in common affairs. Thessaloniki will be hosting various international events, and for that reason numerous meetings, open discussions, conferences and seminars are scheduled. These efforts are supported by international 7

8 organizations (E.U., E.C., U.N.), international foundations, foreign embassies and the Greek European Union Presidency of 2014, in order to tackle important social and political issues and organize music events, theatrical performances, shows, workshops and art exhibitions. In collaboration with the United Nations office for Greece, three art exhibitions with international award-winning artwork are presented in Greece for the first time. The subjects of these exhibitions are: Water Protection (March 2014), Fight Against Poverty (17 25 October 2014) and Elimination of Violence Against Women (25 November 2 December 2014). With these exhibitions, the EYC 2014 wishes not only to emphasize the necessity of intervention regarding these matters, but also to raise awareness about the situation in Greece and the rest of the world. The exhibitions will be presented in different environments, such as closed and open-air exhibition centers, while a part of them will be transferred to the city's schools. Many more events are scheduled for this year, such as: the cleanup of the area around the Byzantine walls together with the voluntary campaign Let's Do It Greece (April), the 13th Annual Thessaloniki International Student Model United Nations (April), the great campaign for the participation of young people in the European elections (April May), the European Rugby Championship (May), the seminar Reclaim the Future regarding the future of the European youth after the crisis (May), the European Youth Parliament and the Stratego World Championship (August), the Night Marathon and the World Rowing Championship (October) and the International Erasmus Student Meeting (November). Additionally, in collaboration with more than 40 Non-Governmental Organizations (NGOs) events are organized at a local level, in order to present the city's new potentials, to help talented individuals develop their skills in different areas and to create consultative structures, through which the Municipality of Thessaloniki and the city's youth can join forces and tackle various problems. Also, throughout the whole year, youngsters aged 15 to 35 can take part in competitions regarding music, drawing, painting, photography, new technology and gastronomy. For further information about the program of Thessaloniki European Youth Capital 2014, visit 8

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΡΩΣΔΤΟΤΑ ΝΔΟΛΑΗΑ 2014 Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (ΔΛΛΔΣ, αγσλίδεηαη απφ ην 1972 γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο καο. Σν Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο ηδξχζεθε ην 1991 έρνληαο ζην θέληξν ηεο δξάζεο ηνπ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ, ηελ πνηφηεηα δσήο, ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ηξφπνπο δηάζσζήο ηνπ. Σν Παξάξηεκα ιεηηνπξγεί κε δηθφ ηνπ θαλνληζκφ, ελαξκνληζκέλν κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο θαη αλαπηχζζεη δξάζε ζην ρψξν ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο βαζηδφκελν ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά γλψζεσλ, έξγνπ θαη πφξσλ ησλ κειψλ θαη ησλ θίισλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο. Βαζηθφο άμνλαο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο απνηειεί ην θπζηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ. Με ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάδεημε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πνηθίισλ κνξθψλ ηνπ, πξνσζεί δξάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ αλάδεημε ελφο άιινπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο. ην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο (Δ.Α.Κ.) κε ζέκαηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο φισλ ησλ πεξηφδσλ θαη πνιηηηζκψλ, ηα αλαζηεισηηθά έξγα θαη ηηο ρξήζεηο ησλ κλεκείσλ, ηελ αλάδεημε θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο. Ζ Δ.Α.Κ. απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ελεξγνπνίεζεο θαη πνιηηηζηηθήο παξέκβαζεο ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ζεκαληηθνί επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηνπο, κε πξφεδξν ηε Γξα Αξρηηέθηνλα Η. ηεξηψηνπ, κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΔΛΛΔΣ. Σν Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δζληθψλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ENNHO -European Network of National Heritage Organizations. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλή, επξσπατθά θαη δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα Culture, InterregIII θαη Euromed Heritage III γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σν Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο ΔΛΛΔΣ ζπκκεηέρεη απφ ην 2011 ζην Γίθηπν Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο Thess-Γηθηπν. Σν Γίθηπν έρεη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ ζεζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο γηα ην απηφ ην πιαίζην νξγαλψλνληαη δξάζεηο κε ζέκα: «Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία: ζσέζειρ μνήμηρ, έμπνεςζηρ και δημιοςπγικόηηηαρ» Α. Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα, Φεβξνπαξίνπ 2014 Ζ Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε αλάδεημε ησλ αμηψλ ηεο ήηαλ αληηθείκελν εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ γηα καζεηέο ζρνιηθψλ ηάμεσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ (δεκνηηθά, γπκλάζηα θαη Λχθεηα) θαζψο θαη θνηηεηψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ δξάζε αθνινχζεζε δηεζλείο αξρέο θαη πξφηππα αλαγλψξηζεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο φπσο απηά έρνπλ εμειηρζεί θαη πεξηγξαθεί δηεζλψο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο Βηνκεραληθήο Αξραηνινγίαο θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζε δηεζλείο Υάξηεο φπσο ε Υάξηα ηνπ Νίδλπ Σαγθίι πνπ ππνγξάθεθε ην 2003 απφ ηα κέιε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο / TICCIH. Οη λένη πνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξάζεηο είραλ ηελ επθαηξία λα αλαγλσξίζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζηνηρεία ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηδηαίηεξα ηα 9

10 θαηάινηπα ησλ πξψηκσλ θάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηερληθήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Ζ δξάζε ζηφρεπε ζην λα θαηαδεηρζεί θαη λα παξνπζηαζηεί ζηνπο λένπο ε πξφνδνο ηνπ πιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εξγαδφκελνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ε απμαλφκελε ηθαλφηεηά ηνπ λα επεμεξγάδεηαη ηηο πξψηεο χιεο, φπσο επίζεο ζην λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ηελ ζπκβνιή ησλ κλεκείσλ ηεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ησλ πφιεσλ. Ζ αλαγλψξηζε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ, σο ελεξγψλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Ζ δξάζε πεξηέιαβε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε - ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο, επηζθέςεηο ησλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ ζε βηνκεραληθά κλεκεία θαη Μνπζεία θαη επηηφπνπ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ κεηά ηελ επίζθεςε, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Ζκεξίδα ηεο 4 Απξηιίνπ Β. Ζκεξίδα κε Γηεζλή πκκεηνρή, Παξαζθεπή 4 Απξηιίνπ 2014 θαη ζέκα: «Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη λενιαία Ζ Ζκεξίδα κε Γηεζλή πκκεηνρή θαη ζέκα «Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη λενιαία» νξγαλψλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο - Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014 θαη ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείνπ Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ. Ζ εθδήισζε εληάζζεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ αμηψλ ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ζηε ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ Δληάζζεηαη επίζεο ζε κηα δηεζλή πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο (TICCIH). Ζ Ζκεξίδα απεπζχλεηαη ζην επξχηεξν θνηλφ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη επηθεληξώλεηαη ζηηο έσο ηώξα θαιέο πξαθηηθέο θαηαγξαθώλ, δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο βηνκεραληθώλ κλεκείσλ θαη ζπλόισλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε, πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ηα πξόηππα πνπ ζα εκπλεύζνπλ ηνπο λένπο λα γλσξίζνπλ, λα αζρνιεζνύλ θαη λα απαζρνιεζνύλ κε ην αληηθείκελν. Ζ Ζκεξίδα δηεμάγεηαη ζηηο 4 Απξηιίνπ 2014 ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο απφ ηηο θαη πεξηιακβάλεη δχν ζπλεδξίεο κε εηζεγήζεηοπαξνπζηάζεηο, παξνπζίαζε πηλαθίδσλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ νξγαλψζεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην θαη επηζθέςεηο ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ θαη ζε βηνκεραληθά ηζηνξηθά θηίξηα θαη ζχλνια ζηε Θεζζαινλίθε. Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο είλαη κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, εθπξφζσπνη ΟΣΑ πνπ πινπνηνχλ έξγα ζρεηηθά κε ην ζέκα, θαζψο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εηδηθά θαιιηηερληθά πξνγξάκκαηα θαη εηδηθέο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο απφ ηελ Διιάδα θαη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Διιεληθή Δηαηξεία γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηνλ Πνιηηηζκό, Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο Γηεύζπλζε: Δπηκελίδνπ 19, , Άλσ Πφιε, Θεζζαινλίθε, Σει. & Fax: , ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βαζίιεο Κνληφξδνο, Πξφεδξνο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: ΔΛΛΔΣ Άλλα αξατδάξε Καζπαξηάλ, Γξακκαηέαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: ΔΛΛΔΣ Μαξία Γαιθαθνχθε, κέινο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: ΔΛΛΔΣ Γξ Ησάλλα ηεξηψηνπ, κέινο Γ.. ΔΛΛΔΣ ιγα Γειεγηάλλε, κέινο Γ.Δ. Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: ΔΛΛΔΣ Γεσξγία Εαραξνπνχινπ, Υαξίζεο Κπξηάθνπ, Άλλα Παζηά, κέιε Οκάδαο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο 10

11 HELLENIC SOCIETY FOR THE ENVIRONMENT AND CULTURE AND THE ACTIVITIES OF THESSALONIKI BRANCH IN THE FRAME OF THESSALONIKI EUROPEAN CAPITAL OF YOUTH 2014 Founded in 1972, ELLET, the Hellenic Society for the Environment and Culture is a non-profit organization dedicated to the protection of the environment and the conservation of the Greek cultural Heritage. ELLET s Thessaloniki Branch is founded in 1991 and its members, all volunteers, are involved in activities related to the protection of the cultural and natural heritage, the quality of life and the safeguarding of the environment in the area of Thessaloniki and the wider area of Northern Greece. The Committee of Architectural Heritage protects the city s architecture, proceeds and enhances restoration, conservation and reuse works, as well as activating volunteers and members. The Committee involves experienced scientists and restorators, having as head Dr I. Steriotou, Architect, member of the Board of ELLET. The ELLET s Thessaloniki Branch is a member of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Europa Nostra, the European Environmental Bureau (EEB), and the European Network of National Heritage Organizations (ENNHO). Thessaloniki s Branch has participated as partner in international projects (Culture, Interreg III and Euromed Heritage III) for the protection of the natural environment and the cultural heritage. Since 2011 ELLET s Thessaloniki Branch is member of the Network of the Volunteers Associations of Thessaloniki Thess-DIKTYO. This Network has contributed decisively to the effort of the Municipality of Thessaloniki claiming the title of the European Youth Capital for In the frame of Thessaloniki European Youth Capital 2014 the ELLET s Thessaloniki Branch organizes two events under a main thematic: Industrial Heritage and Youth: relations of memory, inspiration and creativity. These two events are: A. Educational workshops, held between th of February and B. An International Scientific Meeting on the 4 th April Both events follow the guidelines of International Institutions and Charters. A. Educational Workshops The Industrial Heritage of Thessaloniki and the highlighting of its values was the subject of workshops for students and school classes of all levels (elementary, secondary and high schools) as well as students from the Aristotle University of Thessaloniki. The activities followed international principles and guidelines for the recognition of industrial heritage as they have evolved and described by the discipline of Industrial Archaeology and included in international charters such as Nizhny Tagil Charter signed in the Year 2003 by members of the International Committee for the Conservation Industrial Heritage / TICCIH. Young people, who was invited to participate in educational activities, had the opportunity to recognize, record and evaluate elements of industrial heritage and particularly the remains of early phases of industry and public works projects. The activities aimed to demonstrate and present to the young people the progress of the environment of working people, and the increasing ability to process raw materials, as well as to recognize the contribution of industry to the evolution of the image of the urban landscape and the contribution of the monuments of the enrichment of the urban cultural asset. This recognition should help to strengthen the identity of young people as active citizens. The activities, were organized in cooperation and support by the Municipality of Thessaloniki - European Youth Capital 2014, the Municipal Department of Urban Environment, the Educational Environmental Centre of Eleftherio-Kordelio and Vertiskos and the Science Centre and Technology Museum NOESIS. They included an educational meeting - seminar for teachers, guided visits for students and schoolchildren in industrial monuments and museums and field activities, as well as data processing after the visit, the results of which are presented at the International Scientific Meeting of April 4th,

12 B. International Scientific Meeting, Friday, April 4th, 2014: "Industrial heritage and youth The International Scientific Meeting 'Industrial heritage and youth" is organized in cooperation and support with the Municipality of Thessaloniki - European Youth Capital 2014 and the Centre for Science and Technology Museum NOESIS. The event is part of an effort of ELLET s Thessaloniki Branch to strengthen the public awareness on highlighting the values of the industrial heritage of our country and especially in Thessaloniki, which begun by the 1990s. Is also part of an international effort of the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). The works of the Meeting are addressed to the general public and especially the young people and are focusing on the good recording practices of documentation, conservation and management of industrial monuments and sites both in Greece and Europe, who may become the model that can inspire young people to learn, to get engaged and to work on the subject. The conference takes place on 4 th of April 2014 in the Conference Hall of the New City Hall of Thessaloniki, from 9.00 to and includes two sessions with presentations of invited speakers, the presentation of the results of educational workshops organized in February and guided visits to the Science Center and Technology Museum NOESIS and industrial historic buildings and sites in Thessaloniki. Invited speakers are members of the educational and academic community, representatives of Local Authorities implementing projects on the topic and experts implementing educational programs, special art programs and special cultural routes from Greece and European Union countries. Hellenic Society for the protection of the environment and the cultural heritage, Thessaloniki Branch Αddress: Epimenidou Str. 19, , Ano Poli, Thessaloniki, Tel. & Fax: , ORGANIZING COMMITTEE Vassilis Koniordos, President of the Administrative Committee of ELLET Thessaloniki Branch Anna Saraidari Κasparian, Secretary of the Administrative Committee of ELLET Thessaloniki Branch Maria Dalkafouki, member of the Administrative Committee of ELLET Thessaloniki Branch Dr Ioanna Steriotou, member of ELLET Board Olga Deligianni, member of the Administrative Committee of ELLET Thessaloniki Branch Georgia Zacharopoulou, Charisis Kyriakou, Anna Pasia, members of the Working Group for the Industrial Heritage 12

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΟΠΗΑ ηεο ΑΦΔΝΣΟΤΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκόζηα Γηπισκαηία: ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο Δπηβιέπσλ: Νηθόιανο Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων»

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ολοκληρωμένη και βιώζιμη διαχείριζη ζηερεών αποβλήηων» 2 και 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ «ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΔΒΡΑΪΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΑΓΟ Αζήλα, Πέκπηε 18 θαη Παξαζθεπή 19 Οθηωβξίνπ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2007 13:3014:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΜΑΓΔ ΠΙΔΗ: ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ

Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΝΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 1 1.1. ΚΟΠΟ....

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ ΜΔΑΙΧΝ ΚΡΑΣΧΝ Σπγθξηηηθή Αλάιπζε Καλαδά Ννξβεγίαο Πξόηαζε Σηξαηεγηθήο ζηελ Πεξίπησζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα