ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο Νενιαίαο 2014 θαη ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείνπ Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πξνζέιεπζε - Παξαιαβή ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ Υαηξεηηζκνί εθ κέξνπο ησλ ζπλδηνξγαλσηώλ Γηάλλεο Μπνπηάξεο, Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο, Βαζίιεο Κνληφξδνο, Πξφεδξνο Π.Θ. ΔΛΛΔΣ, Αζαλάζηνο Κνληνληθνιάνπ, Γελ. Γηεπζπληήο Κ.Γ.Δ. & Μ.Σ. ΝΟΖΗ, Δθπξφζσπνο ΚΔΓΖΘ & ΔΠΝ 2014, Αλδξέαο Κνπξάθεο, Αληηδήκαξρνο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο η ςνεδπία πληνλίδνπλ : Γξ Ησάλλα ηεξηψηνπ, κέινο Γ.. ΔΛΛΔΣ, Κψζηαο Σάλεο, Γηεπζπληήο Λεηηνπξγίαο & Δθζέζεσλ Κ.Γ.Δ. & M.T. NOHΗ Υξπζνχια Αζαλαζίνπ, ππεχζπλε ΚΠΔ Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνχ & Bεξηίζθνπ, Ζ Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη ε κλήκε ηεο πόιεο ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Υξηζηίλα Μακαινπθάθε, Αξρηηέθηνλαο κεραληθφο ΔΜΠ, DSA, Πνιηηηζηηθή αλαθύθισζε βηνκεραληθώλ ρώξσλ Αλαζηαζία Μαξγηέ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο Α.Π.Θ. MSc, Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ελ πισ: από ην όλεηξν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα Διέλε Μπνπκπάξε, Αξρηηέθησλ, ΜΑ Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Σν Μνπζείν ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ σο παξάγνληαο πνιηηηζηηθήο αλαδσνγόλεζεο ηεο πεξηνρήο ησλ Παιαηώλ Γεσξγία Εαραξνπνχινπ, Γξ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Μ.Α., Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ, Γηεθδηθώληαο ηα βηνκεραληθά ηνπία γηα ηε λενιαία. Σα πάξθα ηνπ 21νπ αηώλα δηάιεηκκα 1

2 η ςνεδπία πληνλίδνπλ: Βαζίιεο Κνληφξδνο, Πξφεδξνο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΔΣ, Υαξίζεο Κπξηάθνπ, Αξρηηέθησλ Αλαζηεισηήο ΜSc, Μέινο Οκάδαο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο Π.Θ. ΔΛΛΔΣ Rebecca De Marchi, αξρηηέθησλ, επηκειήηξηα ηνπ δεκφζηνπ θαιιηηερληθνχ πξνγξάκκαηνο Eco e Narciso (Ννκαξρία ηνπ Σνξίλν), ECO e NARCISO, ζύγρξνλε θιεξνλνκηά Jean Bernard Cremnitzer, αξρηηέθηνλαο DPLG, δηδάζθσλ ζηελ Αλψηαηε Δζληθή ρνιή Αξρηηεθηνληθήο ηεο Ννξκαλδίαο, Ζ αλάπιαζε βηνκεραληθώλ θηηξίσλ ζηε Γαιιία: πξνο έλα ζνθό κηληκαιηζκό; Eusebi Casanelles i Rahola, επίηηκνο Πξφεδξνο TICCIH, αληηπξφεδξνο ηνπ Μνπζείνπ Colònia Vidal, Σν Δζληθό Μνπζείν Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηεο Καηαινλίαο: νξγαλώλνληαο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα λένπο πνπ αθνξνύλ ηε βηνκεραληθή θιεξνλνκηά ιγα Σξαγαλνχ-Γειεγηάλλε, ε.η. αξρηηέθησλ ΤΠΠΟ, Σα βηνκεραληθά κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο σο ρώξνη κλήκεο, έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ Βιομησανική Κληπονομιά και Νεολαία: ζσέζειρ μνήμηρ, έμπνεςζηρ και δημιοςπγικόηηηαρ (19-28 /2/14) Δ ΔΗΓΗΚΑ ΠΑΝO (POSTERS) ΑΠΟ ΜΑΘΖΣΔ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ ΣΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ/ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ Διαθξύο κπνπθέο πδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο Δπίζθεςε ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ θαη πεξηήγεζε ζε κλεκεία θαη ηόπνπο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ηεο Θεζζαινλίθεο 2

3 THESSALONIKI BRANCH «Industrial Heritage and Youth» Friday, 4th April 2014 Municipality of Thessaloniki Conference Hall With the support and cooperation of the Municipality of Thessaloniki-European Youth Capital 2014 and the Science Center and Technology Museum "NOESIS" PROGRAMME Arrival Receipt of the programme folders Welcoming speeches by the co-organisers Yiannis Boutaris, Mayor of Thessaloniki, Vassilis Koniordos, President of ELLINIKI ETAIRIA/Thessaloniki Branch, Athanassios Kontonikolaou, Director of the Science Center and Technology Museum "NOESIS", representative of the Municipality of Thessaloniki - European Youth Capital 2014, Andreas Kourakis, Deputy-mayor of Urban Environment st Session Coordinators: Dr Ioanna Steriotou, member of ELLINIKI ETAIRIA Board of Directors, Costas Tanis, Head of Exhibitions and Operation of the Science Center and Technology Museum NOESIS Chrisoula Athanasiou, Head of the Environmental Education Centre of Eleftherio-Kordelio & Vertiskos, The Industrial Heritage and the city s memory in the framework of the environmental education Christina Mamaloukaki, Architect-engineer NTUA, DSA, «Cultural Recycling» of the industrial sites Anastasia Margie, Architect-engineer, MSc, Industrial Heritage onboard: from dream to reality Eleni Boumpari, Architect, MA Social Anthropology, The Museum of the city of Volos as a cultural regeneration factor for Palaia area Georgia Zacharopoulou, civil & struct. eng., PhD, MA, group of industrial heritage ELLET/Thessaloniki branch, Claiming the industrial landscapes for youth - the parks of the 21st century Coffee-break 3

4 nd Session Coordinators: Vassilis Koniordos, President of the Thessaloniki Branch of ELLINIKI ETAIRIA and Charisis Kyriakou, Architect MSc, group of industrial heritage ELLET/Thessaloniki Branch Rebecca De Marchi, architect, curator of the public art program Eco e Narciso, supported by the Province of Turin, ECO e NARCISO, Contemporary heritage Jean Bernard Cremnitzer, architect DPLG, assistant professor at the National Superior School of Architecture of Normandy, The reconversion of industrial buildings in France: towards a wise minimalism? Eusebi Casanelles i Rahola, honorary TICCIH President, Vicepresident Museum Colònia Vidal, The National Museum of Science and Technology of Catalonia: organizing educational activities for young people regarding the industrial heritage Olga Traganou - Deligianni, architect e.m. of the Ministry of Culture, The industrial monuments of Thessaloniki: sites of memory, inspiration and creativity Presentation of posters with the results of the educational workshops: Industrial Heritage and Youth: relations of memory, inspiration and creativity Light lunch buffet Round table - discussion - results closing of the Meeting Visit of the Science Center and Technology Museum "NOESIS" and guided tour to industrial monuments and sites of Thessaloniki 4

5 Θεζζαινλίθε Δπξσπατθή Πξσηεύνπζα Νενιαίαο 2014 Σν 2014 έθεξε ζηε Θεζζαινλίθε ηε κεγάιε επθαηξία λα γίλεη πξσηαγσλίζηξηα ζηνλ θφζκν ησλ λέσλ. Ήδε μεθίλεζε θαη ζα ζπλερηζηεί σο ην ηέινο ηνπ έηνπο ην πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 150 εθδειψζεηο κε ζέκα ηνπο λένπο θαη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλεζπρίεο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο ηνπο. Σν Ννέκβξην ηνπ 2011, ζηελ Μπξάγθα ηεο Πνξηνγαιίαο, απνλεκήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ν ηίηινο ηεο «Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014». Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο, καδί κε ηνπο λένπο θαη ηηο νξγαλψζεηο λενιαίαο ηεο πφιεο, είρε ππνβάιεη αξθεηνχο κήλεο λσξίηεξα αίηεζε γηα ηνλ ηίηιν. Σνλ θαηέθηεζε κεηαμχ δεθάδσλ άιισλ ππνςεθηνηήησλ, ράξε ζε κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα Γήκνπ, νξγαλψζεσλ λενιαίαο θαη εζεινληψλ. Ο ηίηινο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο αθνξά ζε έλα ζρεηηθά λέν ζεζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Νενιαίαο (FEJ), ηεο κεγαιχηεξεο πιαηθφξκαο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ λενιαίαο ζηελ Δπξψπε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απνλέκεηαη θάζε ρξφλν ζε κηα επξσπατθή πφιε πνπ παξνπζηάδεη έλα ζπλνιηθφ εηήζην πξφγξακκα δξάζεσλ, ηδεψλ, πξνηάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ γηα ηνπο λένπο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Ζ πξψηε Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο ήηαλ ην Ρφηεξληακ (Οιιαλδία) ην Αθνινχζεζαλ: Σνξίλν (Ηηαιία) ην 2010, Ακβέξζα (Βέιγην) ην 2011, Μπξάγθα (Πνξηνγαιία) ην 2012, Μάξηκπνξ (ινβελία) ην Μεηά ηε Θεζζαινλίθε, Πξσηεχνπζα Νενιαίαο ην 2014, ζα πάξεη ηνλ ηίηιν ην Κινπδ Ναπφθα (Ρνπκαλία) ην 2015 θαη ζα αθνινπζήζεη ε Γθαληδά (Αδεξκπατηδάλ) ην Γηα ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, ε δηεθδίθεζε θαη ν ηίηινο ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014 ήηαλ ε επθαηξία λα δνζεί ν ιφγνο ζηνπο λένπο, ψζηε λα δηαηππψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απαληήζεηο ζηηο πξνθιήζεηο, πνπ νη ίδηνη αληηκεησπίδνπλ. Πφιε κε πεξηζζφηεξνπο απφ λένπο (θνηηεηέο θαη κφληκνπο θαηνίθνπο), ε Θεζζαινλίθε επηρεηξεί λα πξνζθέξεη ρψξν ζηνπο λένπο θαη ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Μέζα απφ ην πξφγξακκα ηνπ 2014 επηδηψθνληαη επίζεο: ε αλάδεημε ηεο Θεζζαινλίθεο ζε δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ε πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, ε πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμήο ηεο ζην θνληηλφ θαη απψηεξν κέιινλ, ε δηακφξθσζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ θαιψλ πξαθηηθψλ. Πάλσ απφ άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ έρνπλ εγγξαθεί κέρξη ζήκεξα ζηνλ θαηάινγν ησλ εζεινληψλ ηεο Θεζζαινλίθεο ΔΠΝ 2014, ελδεηθηηθφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ γηα ηε δηνξγάλσζε. Ζ δηνξγάλσζε Φνξέαο δηνξγάλσζεο ησλ εθδειψζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ΔΠΝ 2014 είλαη ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, κε πξφεδξν ηε Μαξία Παζραιίδνπ. Σν πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014, πνπ πεξηιακβάλεη δηεζλείο εθδειψζεηο θαη ηνπηθέο δξάζεηο, ζρεδηάζηεθε κεηά απφ πνιιή δνπιεηά θαη κε δεδνκέλεο ηηο δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ζρεδηαζκφο έγηλε ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηνλ 5

6 ΟΖΔ, πξεζβείεο, πξνμελεία θαη μέλα ηδξχκαηα, θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 40 ΜΚΟ, ηνπηθέο νξγαλψζεηο λενιαίαο θαη εζεινληηζκνχ. Με ζεκαηηθή ηδέα ην Υξφλν, δφζεθαλ ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο: λεαληθή δεκηνπξγία, ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαη λέα θνηλσληθά θηλήκαηα. ην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ππάξρνπλ έληεθα επί κέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: αζηηθφ ηνπίν, εζεινληηζκφο - κε ηππηθή κάζεζε, αζιεηηζκφο - πγεία, ηέρλεο θαη πνιηηηζκφο, νη γεληέο επηθνηλσλνχλ, πνιππνιηηηζκηθφηεηα - θνηλσληθή έληαμε, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ - αθηηβηζκφο, θαηλνηνκία - λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξάζηλε αλάπηπμε - πεξηβάιινλ, εμσζηξέθεηα - λεαληθφο ηνπξηζκφο, νη λένη ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά. ην πιαίζην ηεο θηινμελίαο δηεζλψλ εθδειψζεσλ, ε Θεζζαινλίθε πξνγξακκαηίδεη ζπλαληήζεηο, εκεξίδεο, αλνηρηέο ζπδεηήζεηο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΔΔ, ηδ, ΟΖΔ), δηεζλή ηδξχκαηα, πξεζβείεο θαη ηελ Διιεληθή Πξνεδξία ζηελ ΔΔ γηα κεγάια θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα, κνπζηθά events, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εξγαζηήξηα θαη εθζέζεηο εηθαζηηθψλ. ε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Διιάδα ζα παξνπζηαζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηξεηο εθζέζεηο κε έξγα πνπ επηιέρζεθαλ ζε δηεζλείο εηθαζηηθνχο δηαγσληζκνχο. Πξφθεηηαη γηα ηηο εθζέζεηο κε ζέκα: Πξνζηαζία ηνπ λεξνχ (22 κε 30 Μαξηίνπ 2014), Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο (17 κε 25 Οθησβξίνπ 2014) θαη Δμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ (25 Ννεκβξίνπ κε 2 Γεθεκβξίνπ 2014). Με ηηο εθζέζεηο απηέο ε ΔΠΝ 2014 ζέιεη φρη κφλν λα ηνλίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα παξεκβάζεσλ γηα ηηο ζεκαηηθέο απηέο αιιά λα πξνβιεκαηίζεη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν. Οη εθζέζεηο ζα παξνπζηαζηνχλ κε ζχλζεην ηξφπν, ηφζν ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, φζν θαη ζε αλνηθηνχο ελψ κέξνο ησλ εθζέζεσλ ζα κεηαθεξζεί ζε ζρνιεία ηεο πφιεο. Δπίζεο ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη γεγνλφηα φπσο: ε ζπλάληεζε γηα ην Μέιινλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ην CEDEFOP (Φεβξνπάξηνο) ην Youth Event ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο - Δπξσπατθή πλάληεζε Νέσλ (Μάξηηνο), ε θνηλή δξάζε κε ηελ εζεινληηθή θακπάληα Let s Do it Greece γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ βπδαληηλψλ ηεηρψλ (Απξίιηνο), ε εθδήισζε πξνζνκνίσζεο ιεηηνπξγίαο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην International Student UN Model θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Απξίιηνο), ε κεγάιε θακπάληα γηα ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηηο Δπξσεθινγέο (Απξίιηνο Μάηνο), ην επξσπατθφ πξσηάζιεκα ξάγθκπη (Μάηνο), ην ζεκηλάξην Reclaim the future γηα ην κέιινλ ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (Μάηνο), ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Νέσλ θαη ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Stratego (Αχγνπζηνο), ν Νπρηεξηλφο Μαξαζψληνο θαη ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Κσπειαζίαο (Οθηψβξηνο) θαη ε δηεζλήο ζπλάληεζε θνηηεηψλ Erasmus (Ννέκβξηνο). Παξάιιεια, ζε ζπλεξγαζία κε πεξηζζφηεξεο απφ 40 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) νξγαλψλνληαη δξάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ ζθνπφ έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ ην λεαληθφ δπλακηθφ ηεο πφιεο, λα αλαδείμνπλ ηαιέληα ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ δνκέο θαη ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ηνπο λένπο. Δπίζεο, φιε ηε ρξνληά ζα δηελεξγνχληαη κεγάινη δηαγσληζκνί γηα λένπο ειηθίαο εηψλ ζε ηνκείο φπσο ε κνπζηθή, ε δσγξαθηθή, ηε θσηνγξαθία, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε γαζηξνλνκία. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ην πξφγξακκα ηεο Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο 2014, ζην 6

7 Thessaloniki European Youth Capital 2014 The year 2014 has given Thessaloniki the great opportunity to become the centre of European youth. The European Youth Capital program has already begun in the city and will continue till the end of this year. It includes more than 150 events, each of which concern the younger generation, their social, political and economical views, their troubles and their solutions to a wide range of problems. In November 2014, in Braga, Portugal, Thessaloniki was awarded with the title European Youth Capital The Municipality of Thessaloniki, along with the city s youngsters and youth organizations, had applied for this title many months earlier. Thanks to organized efforts and hard work from the Municipality, youth organizations and volunteers, the city was selected amongst a large number of candidates. The European Youth Capital program is a relatively new initiative, created by the European Youth Forum (FEJ), the largest platform in Europe for Non Governmental Youth Organizations, along with the help of the European Commission. Every year, this title is awarded to one European city, in which a variety of events is carried our throughout the whole year. Through these events, youngsters take actions, present ideas and work together at a local, national and European level. The first European Youth Capital was Rotterdam (Netherlands) in A number of cities followed: Turin (Italy) in 2010, Antwerp (Belgium) in 2011, Braga (Portugal) in 2012, and Maribor (Slovenia) in After Thessaloniki, European Youth Capital of 2014, the title will be given to Cluj Napoca (Romania) in 2015 and then to Ganja (Azerbaijan) in For the Municipality of Thessaloniki, the title of the European Youth Capital was an opportunity for the voice of its youth to be heard. For the city s young generation, this award was their chance to present their answers to the challenges they face. With more than youngsters living in Thessaloniki (students and locals), now is the time for them to discuss and solve their important issues. Through this program, a vast number of goals are sought to be achieved: the promotion of Thessaloniki as a popular tourist destination, the presentation of the city's history and its possibilities for future growth, the formation of innovative ideas, as well as the development of best practices. Up till now, more than 2000 volunteers have registered to the Thessaloniki European Youth Capital 2014 program. This number indicates the amount of public interest and will to participate actively in the events. The organization The main organizer of the Thessaloniki EYC 2014 events is the Beneficiary Municipal Enterprise of Thessaloniki, president of which is Mrs. Maria Paschalidou. The Thessaloniki European Youth Capital 2014 schedule, which includes international and local events, was completed after months of hard work. The organizers managed to overcome many difficulties during their search for funding resources, despite the economic crisis. The events program was planned carefully and in collaboration with many European Union institutions, the European Council, the United Nations, embassies, consulates, foreign institutions, as well as more than 40 NGOs, local youth and volunteer organizations. With the idea of Time selected as main theme, four different directions were given to the program: youth creativity, youth participation, special social groups and new social movements. Within this context, eleven different topics were formed: urban landscape, volunteering non-formal education, sport health, art and culture, the generations communicate, multiculturalism social integration, civil society activism, innovation youth entrepreneurship and green development environment, extroversion youth tourism, youngsters participate in common affairs. Thessaloniki will be hosting various international events, and for that reason numerous meetings, open discussions, conferences and seminars are scheduled. These efforts are supported by international 7

8 organizations (E.U., E.C., U.N.), international foundations, foreign embassies and the Greek European Union Presidency of 2014, in order to tackle important social and political issues and organize music events, theatrical performances, shows, workshops and art exhibitions. In collaboration with the United Nations office for Greece, three art exhibitions with international award-winning artwork are presented in Greece for the first time. The subjects of these exhibitions are: Water Protection (March 2014), Fight Against Poverty (17 25 October 2014) and Elimination of Violence Against Women (25 November 2 December 2014). With these exhibitions, the EYC 2014 wishes not only to emphasize the necessity of intervention regarding these matters, but also to raise awareness about the situation in Greece and the rest of the world. The exhibitions will be presented in different environments, such as closed and open-air exhibition centers, while a part of them will be transferred to the city's schools. Many more events are scheduled for this year, such as: the cleanup of the area around the Byzantine walls together with the voluntary campaign Let's Do It Greece (April), the 13th Annual Thessaloniki International Student Model United Nations (April), the great campaign for the participation of young people in the European elections (April May), the European Rugby Championship (May), the seminar Reclaim the Future regarding the future of the European youth after the crisis (May), the European Youth Parliament and the Stratego World Championship (August), the Night Marathon and the World Rowing Championship (October) and the International Erasmus Student Meeting (November). Additionally, in collaboration with more than 40 Non-Governmental Organizations (NGOs) events are organized at a local level, in order to present the city's new potentials, to help talented individuals develop their skills in different areas and to create consultative structures, through which the Municipality of Thessaloniki and the city's youth can join forces and tackle various problems. Also, throughout the whole year, youngsters aged 15 to 35 can take part in competitions regarding music, drawing, painting, photography, new technology and gastronomy. For further information about the program of Thessaloniki European Youth Capital 2014, visit 8

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΡΩΣΔΤΟΤΑ ΝΔΟΛΑΗΑ 2014 Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (ΔΛΛΔΣ, αγσλίδεηαη απφ ην 1972 γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο καο. Σν Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο ηδξχζεθε ην 1991 έρνληαο ζην θέληξν ηεο δξάζεο ηνπ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θιεξνλνκηά ηνπ, ηελ πνηφηεηα δσήο, ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ηξφπνπο δηάζσζήο ηνπ. Σν Παξάξηεκα ιεηηνπξγεί κε δηθφ ηνπ θαλνληζκφ, ελαξκνληζκέλν κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο θαη αλαπηχζζεη δξάζε ζην ρψξν ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο βαζηδφκελν ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά γλψζεσλ, έξγνπ θαη πφξσλ ησλ κειψλ θαη ησλ θίισλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο. Βαζηθφο άμνλαο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο απνηειεί ην θπζηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ. Με ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάδεημε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πνηθίισλ κνξθψλ ηνπ, πξνσζεί δξάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ελζάξξπλζε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ αλάδεημε ελφο άιινπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο. ην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο (Δ.Α.Κ.) κε ζέκαηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο φισλ ησλ πεξηφδσλ θαη πνιηηηζκψλ, ηα αλαζηεισηηθά έξγα θαη ηηο ρξήζεηο ησλ κλεκείσλ, ηελ αλάδεημε θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο. Ζ Δ.Α.Κ. απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ελεξγνπνίεζεο θαη πνιηηηζηηθήο παξέκβαζεο ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο. ηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ζεκαληηθνί επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα ηνπο, κε πξφεδξν ηε Γξα Αξρηηέθηνλα Η. ηεξηψηνπ, κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΔΛΛΔΣ. Σν Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δζληθψλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ENNHO -European Network of National Heritage Organizations. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλή, επξσπατθά θαη δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα Culture, InterregIII θαη Euromed Heritage III γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σν Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο ΔΛΛΔΣ ζπκκεηέρεη απφ ην 2011 ζην Γίθηπν Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο Thess-Γηθηπν. Σν Γίθηπν έρεη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπ ζεζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Πξσηεχνπζαο Νενιαίαο γηα ην απηφ ην πιαίζην νξγαλψλνληαη δξάζεηο κε ζέκα: «Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία: ζσέζειρ μνήμηρ, έμπνεςζηρ και δημιοςπγικόηηηαρ» Α. Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα, Φεβξνπαξίνπ 2014 Ζ Βηνκεραληθή Κιεξνλνκηά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε αλάδεημε ησλ αμηψλ ηεο ήηαλ αληηθείκελν εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ γηα καζεηέο ζρνιηθψλ ηάμεσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ (δεκνηηθά, γπκλάζηα θαη Λχθεηα) θαζψο θαη θνηηεηψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ δξάζε αθνινχζεζε δηεζλείο αξρέο θαη πξφηππα αλαγλψξηζεο ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο φπσο απηά έρνπλ εμειηρζεί θαη πεξηγξαθεί δηεζλψο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο Βηνκεραληθήο Αξραηνινγίαο θαη έρνπλ πεξηιεθζεί ζε δηεζλείο Υάξηεο φπσο ε Υάξηα ηνπ Νίδλπ Σαγθίι πνπ ππνγξάθεθε ην 2003 απφ ηα κέιε ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο / TICCIH. Οη λένη πνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξάζεηο είραλ ηελ επθαηξία λα αλαγλσξίζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζηνηρεία ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο θαη ηδηαίηεξα ηα 9

10 θαηάινηπα ησλ πξψηκσλ θάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ηερληθήο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Ζ δξάζε ζηφρεπε ζην λα θαηαδεηρζεί θαη λα παξνπζηαζηεί ζηνπο λένπο ε πξφνδνο ηνπ πιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ εξγαδφκελνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ε απμαλφκελε ηθαλφηεηά ηνπ λα επεμεξγάδεηαη ηηο πξψηεο χιεο, φπσο επίζεο ζην λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζηελ εμέιημε ηεο εηθφλαο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ηελ ζπκβνιή ησλ κλεκείσλ ηεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ησλ πφιεσλ. Ζ αλαγλψξηζε απηή αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ, σο ελεξγψλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Ζ δξάζε πεξηέιαβε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε - ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο, επηζθέςεηο ησλ καζεηψλ θαη θνηηεηψλ ζε βηνκεραληθά κλεκεία θαη Μνπζεία θαη επηηφπνπ εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ κεηά ηελ επίζθεςε, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Ζκεξίδα ηεο 4 Απξηιίνπ Β. Ζκεξίδα κε Γηεζλή πκκεηνρή, Παξαζθεπή 4 Απξηιίνπ 2014 θαη ζέκα: «Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη λενιαία Ζ Ζκεξίδα κε Γηεζλή πκκεηνρή θαη ζέκα «Βηνκεραληθή θιεξνλνκηά θαη λενιαία» νξγαλψλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο - Δπξσπατθή Πξσηεχνπζα Νενιαίαο 2014 θαη ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείνπ Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ. Ζ εθδήισζε εληάζζεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ αμηψλ ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο ζηε ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ Δληάζζεηαη επίζεο ζε κηα δηεζλή πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ε Γηεζλήο Δπηηξνπή γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο (TICCIH). Ζ Ζκεξίδα απεπζχλεηαη ζην επξχηεξν θνηλφ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη επηθεληξώλεηαη ζηηο έσο ηώξα θαιέο πξαθηηθέο θαηαγξαθώλ, δηαηήξεζεο θαη αλάδεημεο βηνκεραληθώλ κλεκείσλ θαη ζπλόισλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε, πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ηα πξόηππα πνπ ζα εκπλεύζνπλ ηνπο λένπο λα γλσξίζνπλ, λα αζρνιεζνύλ θαη λα απαζρνιεζνύλ κε ην αληηθείκελν. Ζ Ζκεξίδα δηεμάγεηαη ζηηο 4 Απξηιίνπ 2014 ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο απφ ηηο θαη πεξηιακβάλεη δχν ζπλεδξίεο κε εηζεγήζεηοπαξνπζηάζεηο, παξνπζίαζε πηλαθίδσλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ νξγαλψζεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην θαη επηζθέςεηο ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ΝΟΖΗ θαη ζε βηνκεραληθά ηζηνξηθά θηίξηα θαη ζχλνια ζηε Θεζζαινλίθε. Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο είλαη κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, εθπξφζσπνη ΟΣΑ πνπ πινπνηνχλ έξγα ζρεηηθά κε ην ζέκα, θαζψο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ πινπνηνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εηδηθά θαιιηηερληθά πξνγξάκκαηα θαη εηδηθέο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο απφ ηελ Διιάδα θαη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Διιεληθή Δηαηξεία γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηνλ Πνιηηηζκό, Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο Γηεύζπλζε: Δπηκελίδνπ 19, , Άλσ Πφιε, Θεζζαινλίθε, Σει. & Fax: , ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βαζίιεο Κνληφξδνο, Πξφεδξνο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: ΔΛΛΔΣ Άλλα αξατδάξε Καζπαξηάλ, Γξακκαηέαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: ΔΛΛΔΣ Μαξία Γαιθαθνχθε, κέινο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: ΔΛΛΔΣ Γξ Ησάλλα ηεξηψηνπ, κέινο Γ.. ΔΛΛΔΣ ιγα Γειεγηάλλε, κέινο Γ.Δ. Παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο: ΔΛΛΔΣ Γεσξγία Εαραξνπνχινπ, Υαξίζεο Κπξηάθνπ, Άλλα Παζηά, κέιε Οκάδαο Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο 10

11 HELLENIC SOCIETY FOR THE ENVIRONMENT AND CULTURE AND THE ACTIVITIES OF THESSALONIKI BRANCH IN THE FRAME OF THESSALONIKI EUROPEAN CAPITAL OF YOUTH 2014 Founded in 1972, ELLET, the Hellenic Society for the Environment and Culture is a non-profit organization dedicated to the protection of the environment and the conservation of the Greek cultural Heritage. ELLET s Thessaloniki Branch is founded in 1991 and its members, all volunteers, are involved in activities related to the protection of the cultural and natural heritage, the quality of life and the safeguarding of the environment in the area of Thessaloniki and the wider area of Northern Greece. The Committee of Architectural Heritage protects the city s architecture, proceeds and enhances restoration, conservation and reuse works, as well as activating volunteers and members. The Committee involves experienced scientists and restorators, having as head Dr I. Steriotou, Architect, member of the Board of ELLET. The ELLET s Thessaloniki Branch is a member of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Europa Nostra, the European Environmental Bureau (EEB), and the European Network of National Heritage Organizations (ENNHO). Thessaloniki s Branch has participated as partner in international projects (Culture, Interreg III and Euromed Heritage III) for the protection of the natural environment and the cultural heritage. Since 2011 ELLET s Thessaloniki Branch is member of the Network of the Volunteers Associations of Thessaloniki Thess-DIKTYO. This Network has contributed decisively to the effort of the Municipality of Thessaloniki claiming the title of the European Youth Capital for In the frame of Thessaloniki European Youth Capital 2014 the ELLET s Thessaloniki Branch organizes two events under a main thematic: Industrial Heritage and Youth: relations of memory, inspiration and creativity. These two events are: A. Educational workshops, held between th of February and B. An International Scientific Meeting on the 4 th April Both events follow the guidelines of International Institutions and Charters. A. Educational Workshops The Industrial Heritage of Thessaloniki and the highlighting of its values was the subject of workshops for students and school classes of all levels (elementary, secondary and high schools) as well as students from the Aristotle University of Thessaloniki. The activities followed international principles and guidelines for the recognition of industrial heritage as they have evolved and described by the discipline of Industrial Archaeology and included in international charters such as Nizhny Tagil Charter signed in the Year 2003 by members of the International Committee for the Conservation Industrial Heritage / TICCIH. Young people, who was invited to participate in educational activities, had the opportunity to recognize, record and evaluate elements of industrial heritage and particularly the remains of early phases of industry and public works projects. The activities aimed to demonstrate and present to the young people the progress of the environment of working people, and the increasing ability to process raw materials, as well as to recognize the contribution of industry to the evolution of the image of the urban landscape and the contribution of the monuments of the enrichment of the urban cultural asset. This recognition should help to strengthen the identity of young people as active citizens. The activities, were organized in cooperation and support by the Municipality of Thessaloniki - European Youth Capital 2014, the Municipal Department of Urban Environment, the Educational Environmental Centre of Eleftherio-Kordelio and Vertiskos and the Science Centre and Technology Museum NOESIS. They included an educational meeting - seminar for teachers, guided visits for students and schoolchildren in industrial monuments and museums and field activities, as well as data processing after the visit, the results of which are presented at the International Scientific Meeting of April 4th,

12 B. International Scientific Meeting, Friday, April 4th, 2014: "Industrial heritage and youth The International Scientific Meeting 'Industrial heritage and youth" is organized in cooperation and support with the Municipality of Thessaloniki - European Youth Capital 2014 and the Centre for Science and Technology Museum NOESIS. The event is part of an effort of ELLET s Thessaloniki Branch to strengthen the public awareness on highlighting the values of the industrial heritage of our country and especially in Thessaloniki, which begun by the 1990s. Is also part of an international effort of the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). The works of the Meeting are addressed to the general public and especially the young people and are focusing on the good recording practices of documentation, conservation and management of industrial monuments and sites both in Greece and Europe, who may become the model that can inspire young people to learn, to get engaged and to work on the subject. The conference takes place on 4 th of April 2014 in the Conference Hall of the New City Hall of Thessaloniki, from 9.00 to and includes two sessions with presentations of invited speakers, the presentation of the results of educational workshops organized in February and guided visits to the Science Center and Technology Museum NOESIS and industrial historic buildings and sites in Thessaloniki. Invited speakers are members of the educational and academic community, representatives of Local Authorities implementing projects on the topic and experts implementing educational programs, special art programs and special cultural routes from Greece and European Union countries. Hellenic Society for the protection of the environment and the cultural heritage, Thessaloniki Branch Αddress: Epimenidou Str. 19, , Ano Poli, Thessaloniki, Tel. & Fax: , ORGANIZING COMMITTEE Vassilis Koniordos, President of the Administrative Committee of ELLET Thessaloniki Branch Anna Saraidari Κasparian, Secretary of the Administrative Committee of ELLET Thessaloniki Branch Maria Dalkafouki, member of the Administrative Committee of ELLET Thessaloniki Branch Dr Ioanna Steriotou, member of ELLET Board Olga Deligianni, member of the Administrative Committee of ELLET Thessaloniki Branch Georgia Zacharopoulou, Charisis Kyriakou, Anna Pasia, members of the Working Group for the Industrial Heritage 12

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Katerina Moutogianni Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η μετάβαση των νέων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής

ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL OF PAFOS. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Ελένη Αργυρίδου ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύπρος Πισιαλής «Το ψηφιδωτό της ζωής» Διαθεματική προσέγγιση (Αγωγή Υγείας & Εικαστική Αγωγή) «Τhe mosaic of life» An interdisciplinary approach (Health EducaWon & Art EducaWon) ΙΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 13 th PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνάντησης

Πρόγραμμα Συνάντησης 4 th SPP NETWORK MEETING GREECE. Athens, 16 December 2011 Agenda Προεδρείο: Ε. Σκουλά, Κ. Γεωργίου, Α. Δαλαμάγκα Πρόγραμμα Συνάντησης Ώρα Θέμα Εισηγητής 10:00-10:05 Χαιρετισμός Νικόλαος Σαράντης Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INDUSTRIAL INFORMATICS FESTIVAL REVIEW ( i2fest2011) 10-13/11/2011 Centre of Technological Research of Eastern Macedonia & Thrace Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2008-I. Greeklaws Law Journal. Greeklaws.com. 1 Greeklaws Law Journal 2008. Μάιος / May 2008

2008-I. Greeklaws Law Journal. Greeklaws.com. 1 Greeklaws Law Journal 2008. Μάιος / May 2008 Greeklaws Law Journal 2008-I 1 Greeklaws Law Journal 2008 Μάιος / May 2008 Greeklaws.com Greeklaws Law Journal Τετραμηνιαία έκδοση της ιστοσελίδας Greeklaws.com Quarterly edition of the Greeklaws.com website

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Επιθεωρητών Ειδικότητας Πληροφορικής 3-6 Σεπτεμβρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπ. Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Email: anasta@cyearn.pi.ac.cy Ευρωπαϊκά έργα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity

Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity GREECE Dissemination of the 4th Project meeting in Tolox, Spain from 5 th - 10 th May 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης *

Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης * Καλές πρακτικές για τη εξυπηρέτηση του Πολίτη. To νέο μοντέλο διακυβέρνησης * Ημερίδα Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη προώθηση της καινοτομίας με βάση τις ανάγκες του πολίτη Τετάρτη 09.12.2009

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ MUNICIPALITY OF CHANIA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2012 EUROPEAN LOCAL DEMOCRACY WEEK 2012 Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδραιώνουν περισσότερο ενσωματωμένες κοινότητες -------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა

26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა 26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა 3η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Νέων The 3rd International Forum of Young Researchers ყველა ეპოქის დიდი ბერძნები - პრეზენტაცია ქართველი

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες!

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! Κύριοι Ομιλητές: Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν Dr. Ali Asgari Με την ευκαίρία της επίσκεψης

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000553 ForestCities

LIFE08 ENV/GR/000553 ForestCities Local Authorities Alliance for Forest Fire Prevention LIFE08 ENV/GR/000553 ForestCities Action 8 Deliverable: After Life Communication Plan (English/Greek Version) Παραδοτέο Δράσης 8: After Life Communication

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία NETWORKING & COOPERATING ADDRESSING SHARED CHALLENGES Developing a common understanding towards the challenges posed by migration in EU Member States

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014 Τριήμερο τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των μελών του εταιρικού σχήματος του Ευρωπαϊκού ιασυνοριακού Έργου «SHAPES: Ανταλλαγή κοινών εμπειριών και καλών πρακτικών για

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα, ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και ελληνική πραγµατικότητα, όροι συµβατοί; APIVITA: µια ξεχωριστή περίπτωση

Επιχειρηµατικότητα, ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και ελληνική πραγµατικότητα, όροι συµβατοί; APIVITA: µια ξεχωριστή περίπτωση Επιχειρηµατικότητα, ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και ελληνική πραγµατικότητα, όροι συµβατοί; APIVITA: µια ξεχωριστή περίπτωση COMPANY HISTORY - PROFILE Εικοσιέξι χρόνια πρίν ο Νίκος και η Νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment

Διημερίδα. «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment Διημερίδα «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment 24-25 Απριλίου 2015, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑNIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Απριλίου FRIDAY 24th April Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα