Wellness & Health Υγεία & Ευεξία. DNAtesting

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wellness & Health Υγεία & Ευεξία. DNAtesting"

Transcript

1 Wellness & Health Υγεία & Ευεξία DNAtesting

2

3 Personalized Predictive Preventive Εξατοµικευµένo Προγνωστικό Προληπτικό

4 identify your genetic susceptibility to diseases and other risks to your health προσδιορίστε τη γενετική σας προδιάθεση για ασθένειες και άλλους κινδύνους για την υγεία σας Identify your possible increased risk to medical conditions Προσδιορίστε τυχόν αυξημένο κίνδυνο για ασθένειες DNA: Our Genetic Blueprint Our genetic material defines every aspect of our life, right from the definition of our physical features to our gifts, our disadvantages and our susceptibility to disease. Although more than 99.9% of human DNA is identical among all people, it is the remaining 0.1% that makes us each unique. These tiny differences are called mutations and define our differences with other people. Mutations in our genetic material make us unique, give us special abilities and advantages, but also create barriers and cause increased susceptibility to diseases compared to general population. Predictive Genomics: Read, React & Respond The key of reading, reacting and responding to our DNA lies in Predictive Genomics. This is the field of medicine that deals with the detection of mutations in our DNA and the use of this genetic information to make a relative prediction, regarding the physical condition of individuals or their risks to disease. Identifying these mutations is a precious tool which can help us to try modifying the risks or enhance our abilities by applying the appropriate medical, nutritional and lifestyle recommendations. Gonidio Health & Wellness DNA testing Our genes play a key role in biological systems such as the processes of cell proliferation, glucose metabolism, protection from toxins and drugs, the immune system, and food metabolism etc. Although we cannot change our genetic profile, we can benefit from our genetic advantages and defend and maximize them and in the most efficient and scientific way. Other Gonidio DNA Predictive Genomics Tests include: Weight Control Αnti-Aging Beauty Sports Performance Gonidio Plus (full package) DNA: Το Γενετικό Δακτυλικό μας αποτύπωμα Το Γενετικό μας υλικό, το DNA, προσδιορίζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Από τα φυσικά μας χαρακτηριστικά μέχρι και τον προσδιορισμό των χαρισμάτων, των μειονεκτημάτων αλλά και των προδιαθέσεων μας για ασθένειες. Αν και περισσότερο από το 99.9% του ανθρώπινου DNA είναι πανομοιότυπο σε όλους τους ανθρώπους, το υπόλοιπο 0.1% είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς. Αυτές οι λιγοστές διαφορές ονομάζονται μεταλλάξεις και καθορίζουν τη διαφορετικότητά μας σε σχέση με τους άλλους. Οι μεταλλάξεις στο Γενετικό μας υλικό μας κάνουν μοναδικούς, μας δίνουν ιδιαίτερες ικανότητες και προτερήματα, αλλά μας δημιουργούν και φραγμούς, μειονεκτήματα και προδιάθεση ασθενειών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Προγνωστικη Γονιδιωματικη: Κατανόηση-Αντίδραση-Ανταπόκριση Το κλειδί για την κατανόηση, αντίδραση και ανταπόκριση στις πληροφορίες που φέρει το DNA μας βρίσκεται στην Προγνωστική Γονιδιωματική. Πρόκειται για τον κλάδο της Ιατρικής που ασχολείται με την ανίχνευση μεταλλάξεων στο DNA και τη χρήση αυτής της γενετικής πληροφορίας για να γίνει μια σχετική πρόβλεψη, όσο αφορά τη φυσική κατάσταση των ατόμων ή τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν για ασθένειες. Η ταυτοποίηση τέτοιων μεταλλάξεων αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει είτε να τροποποιήσουμε τους κινδύνους είτε να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες συστάσεις στον καθημερινό τρόπο ζωής μας, στη διατροφή και στην υγεία μας. Εξέταση DNA του Gonidio για Yγεία & Ευεξία Τα γονίδιά μας, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε βιολογικά συστήματα όπως, σε διαδικασίες πολλαπλασιασμού των κυττάρων, στο μεταβολισμό της γλυκόζης, στην προστασία από τοξίνες και φάρμακα, στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, στο μεταβολισμό των τροφών κ.α. Αν και δεν μπορούμε να αλλάξουμε το γονιδιακό μας προφίλ, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να μεγιστοποιήσουμε τα γενετικά μας προτερήματα και αντιστάσεις, και όλα αυτά με τον πιο αποτελεσματικό και επιστημονικό τρόπο! Άλλες Εξέτασεις DNA του Gonidio περιλαμβάνουν: Διαχείριση Βάρους Αντιγήρανση Ομορφιά Αθλητικές Επιδόσεις Gonidio Plus («πακέτο» με όλες τις εξετάσεις)

5 which are the genetic causes of future possible aggravation to your health? How much are you genetically protected from disease? ποιες είναι οι γενετικές αιτίες για την μελλοντική επιβάρυνση της υγείας του οργανισμού σας; Πόση προστασία δίνουν τα γονίδιά σας ενάντια σε ασθένειες; What do we test for? Our Health & Wellness DNA Test detects mutations in certain genes which affect your susceptibility to common, multi-factorial diseases for which prediction and prevention are of undisputed value. Also it detects mutations in genes that control drug metabolism and nutrient (food) metabolism, affecting your body s response to them. Health risks and the needs of the human body regarding prevention are different for each individual and are defined by our DNA, which is unique! What can you learn from your results? How your genes affect the biological processes which are important for your health and wellbeing. If you have an increased risk to diseases such cardiovascular disease, diabetes, osteoporosis, asthma, Inflammatory/autoimmune diseases, and certain types of cancer, in order to take the necessary measures to reduce this risk. How your genes affect your metabolism of certain drugs and your body s response to them, in order to receive the best possible drug therapy with maximum efficiency. How your genes affect your metabolism of food in order to properly adjust your diet to your personal genetic needs. Τι εξετάζουμε; Με την εξέταση DNA Yγεία & Ευεξία ανιχνεύονται οι μεταλλάξεις συγκεκριμένων γονιδίων τα οποία επηρεάζουν την ευπάθεια μας σε κοινές, πολύπαραγοντικές ασθένειες για τις οποίες η αξία της πρόγνωσης και πρόληψης είναι αδιαμφισβήτητη. Επίσης, ανιχνεύονται μεταλλάξεις γονιδίων που ελέγχουν τον μεταβολισμό των φαρμάκων, τον μεταβολισμό των τροφών, επηρεάζοντας την αντίδραση του οργανισμού μας σε αυτά. Οι κίνδυνοι για την υγεία μας και οι ανάγκες του οργανισμού μας στη πρόληψη, διαφέρουν για τον καθένα από εμάς και καθορίζονται από το DNA μας που είναι μοναδικό! Τι μαθαίνουμε; Πώς τα γονίδιά μας επηρεάζουν τις βιολογικές λειτουργίες που είναι σημαντικές για την Υγεία μας. Πόσο αυξημένη ευαισθησία έχουμε σε ασθένειες όπως τα Καρδιαγγειακά νοσήματα, ο Διαβήτης, η Οστεοπόρωση, το Άσθμα, οι Φλεγμονώδεις /Αυτοάνοσες παθήσεις, ορισμένες μορφές Καρκίνου, με σκοπό να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Πώς τα γονίδιά μας επηρεάζουν το μεταβολισμό συγκεκριμένων φαρμάκων και την αντίδραση του οργανισμού μας σε αυτά, με σκοπό την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική αγωγή με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Πώς τα γονίδιά μας επηρεάζουν το μεταβολισμό των τροφών με σκοπό να προσαρμόσουμε κατάλληλα τη διατροφή μας στις προσωπικές μας γονιδιακές ανάγκες.

6 improve your health Identify your specific nutritional needs for the protection of your body βελτιώστε την υγεία σας Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες για την προστασία του οργανισμού σας How can you benefit from this information? By learning about your genetic profile, you will be provided with vital information about your genetic susceptibility to certain disease, in order to prevent or delay the onset of disease with the appropriate medical intervention, the appropriate drug therapy, the appropriate diet, and other general changes in the way you live. You will be provided with a Pharmaco-Genetic profile which can be used by medical practitioners to choose the most efficient medication (if any is needed) and prescribe the proper dosage, according to your personal needs. Value Added Services We also offer a number of services based on your Health & Wellness DNA test results, including: A Personalized Nutritional Consultation and Diet plan for the daily nutritional needs of your body, aiming at a healthy way of living and optimal health according to your personal needs. Personalized Nutritional Supplements Your genetic profile can also be used by specialized companies to provide you with a personalized range of supplements which are: 100% organic based on the results of your DNA test produced to satisfy the specific needs of your body Necessary in your daily routine for your ongoing nutritional support general wellbeing Τι βοήθεια παίρνουμε; Γνώση της Γενετικής μας προδιάθεσης για ασθένειες, με σκοπό να αποφύγουμε ή να καθυστερήσουμε την εκδήλωση τους με τις κατάλληλες ιατρικές παρεμβάσεις, κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, κατάλληλη διατροφή και γενικότερες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Γνώση του Γενετικού μας Φαρμακο-Γενετικού μας προφίλ με σκοπό ο θεράπων ιατρός (σε περίπτωση που χρειαστεί) να επιλέξει την αποτελεσματικότερη φαρμακοθεραπεία με την προσαρμογή της κατάλληλης δοσολογίας, σύμφωνα με τις απόλυτα ατομικές μας ανάγκες. Πρόσθετες υπηρεσίες βασισμένες στην εξέταση DNA Αντιγήρανση & Ομορφιά περιλαμβάνουν: Εξατομικευμένη Διατροφική Συμβουλευτική και Σχεδιασμός Διαιτολογίου για τις καθημερινές διατροφικές απαιτήσεις του οργανισμού σας, με στόχο έναν υγιή τρόπο ζωής, και βέλτιστη Υγεία σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Εξατομικευμένα Διατροφικά συμπληρώματα Το γονιδιακό σας προφίλ, όπως αυτό θα προσδιορισθεί από την εξέταση DNA για για Υγεία & Ευεξία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εξειδικευμένες εταιρείες για την παρασκευή: εξατομικευμένων συμπληρωμάτων διατροφής από 100% φυσικά συστατικά παρασκευάζονται βάσει των αποτελεσμάτων της εξέτασης του δικού σας DNΑ ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σας είναι απαραίτητα για την καθημερινή σας διατροφική υποστήριξη αλλά και για την γενικότερη ευεξία του οργανισμού σας. Η διατήρηση της βέλτιστης υγείας, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί τη ενεργή συμμετοχή του ατόμου και την πιστή προσαρμογή στα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα για το υπόλοιπο της ζωής του

7 GENES TESTED ARE RELATED TO: ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ: CARDIOVASCULAR HEALTH: Lipid Levels, Homocysteine Levels, Coronary Artery Disease, Atrial Fibrilation TYPE 2 DIABETES MELLITUS BONE HEALTH: Osteoporosis INFLAMMATORY/AUTOIMMUNE CONDITIONS: Inflammation, Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis, Multiple Sclerosis, Psoriasis VENOUS THROMBOEMBOLISM ATOPIC DISEASE - ASTHMA & ALLERGIES NEOPLASIA: Colorectal cancer, Prostate cancer, Breast Cancer (sporadic), Breast Cancer (familial), Lung Cancer, Skin Cancer (Basal Cell Carcinoma), Skin Cancer (Melanoma) ALZHEIMER S DISEASE HAEMOCHROMATOSIS CYSTIC FIBROSIS CLUSTER HEADACHES PERIODONTITIS EYE DISEASES Exfoliation Glaucoma, Macular Degeneration DEPRESSION PHARMACOGENOMICS: Triptans, Warfarin Sensitivity, Aspirin & coagulation, Beta blockers & hypertension, Beta blockers & heart failure, Statins & cholesterol, Clopidogrel (Plavix) response and prevention of athero-thrombotic events,5-fu (5-fluorouracil): Toxicity in Cancer chemotherapy, Thiopurines: Toxicity in therapy of Leukemia, Chrohn s disease, Rheumatoid Polyarthritis, Tamoxifen: Toxicity in Cancer chemotherapy, Asthma drug response, Antidepressants NUTRIGENOMICS: Lipid metabolism, Folic acid metabolism, Iron absorption & storage, Inflammatory response, Anti-oxidation, Detoxification, Salt Sensitive Hypertension, Alcohol metabolism, Caffeine metabolism, Lactose tolerance, Gluten tolerance ΥΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟY ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ: Επίπεδα Λιπιδίων, Επίπεδα Ομοκυστεΐνης, Κολπική Μαρμαρυγή, Στεφανιαία νόσος ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 ΥΓΕIΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ: ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Αγκυλωτική Σπονδυλαρθρίτιδα, Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σκλήρυνση κατά πλάκας), Ψωρίαση ΘΡΟΜΒΩΣΗ - ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΠΙΑ ΆΣΘΜΑ & ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ: Καρκίνος του Παχέος Εντέρου, Καρκίνος του Προστάτη, Καρκίνος των πνευμόνων, Καρκίνος του Μαστού (Σποραδικός), Καρκίνος του Μαστού (Οικογενής), Καρκίνος του Δέρματος (Βασικοκυτταρικός τύπος), Καρκίνος του Δέρματος (Μελάνωμα) ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER ΑΙΜΟΧΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ: Αποφολιδωτικό γλαύκωμα, Κηλιδώδης εκφυλισμός ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΟ-ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ: Τριπτάνες, Βαρφαρίνη, Ασπιρίνη & πήξη του αίματος, Βήτα-αναστολείς και Υπέρταση, Βήτα αναστολείς & καρδιακή ανεπάρκεια, Στατίνες & Χοληστερόλη, Απόκριση στην Κλοπιδογρέλη (Plavix) & πρόληψη αθηροθρομβωτικών επεισοδίων, Ανταπόκριση σε φάρμακα για το Άσθμα, Αντικαταθλιπτικά, Tamoxifen: Τοξικότητα στη Χημειοθεραπεία κατά του Καρκίνου, 5-FU: Τοξικότητα στη Χημειοθεραπεία κατά του Καρκίνου, Θειοπουρίνες: Τοξικότητα στη θεραπεία, Λευχαιμιών,Ρευματοειδούς Πολυαρθρίτιδας, νόσου του Crohn ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ: Μεταβολισμός Λιπιδίων, Μεταβολισμός Φολικού οξέος, Απορρόφηση & Αποθήκευση Σιδήρου, Φλεγμονώδης απόκριση, Αντιοξειδωτική δράση, Αποτοξίνωση, Ευαισθησία στο Αλάτι - Υπέρταση, Μεταβολισμός αλκοόλ, Μεταβολισμός καφεΐνης, Ανοχή στη Λακτόζη, Ανοχή στη Γλουτένη

8 Explore your genes, improve your life quality! Εξερευνήστε τα γονίδιά σας, βελτιώστε την ποιότητα της ζωής σας! Sampling Procedure Sampling of your genetic material (DNA) is painless, lasts for a few minutes and does not require a blood sample. It involves taking cells from the inside of your cheek with a specially sterilised buccal swab. At our Molecular Genetics laboratory, your DNA is isolated and then analysed for detection of mutations. You have full discretion over your personal data; a unique code number is assigned to your sample during testing so that the only person who knows your results is you. When we have completed the analysis of your sample and delivered your results, your genetic material is completely destroyed. Sample Report Each panel requires analysis of multiple genes. The first part of this report displays the personal test results including which genes were tested and the date the results were compiled. The interpretation of the genetic results is presented to help you understand the impact of these genes on the test panel that Gonidio is conducting. This is followed up with useful information and your own personalized guidance regarding nutrition and lifestyle. Διαδικασία Δειγματοληψίας Η δειγματοληψία του γενετικού σας υλικού (DNA) είναι ανώδυνη, ολιγόλεπτη και δεν απαιτεί λήψη αίματος. Περιλαμβάνει τη λήψη κυττάρων από το εσωτερικό του στόματος (μάγουλο) με μία ειδικά αποστειρωμένη μπατονέτα. Στο εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, το DNA σας απομονώνεται και στη συνέχεια αναλύεται για την ανίχνευση μεταλλάξεων. Η εχεμύθεια ως προς τα προσωπικά δεδομένα τηρείται για όποιον το επιθυμεί, εφόσον κατά την δειγματοληψία, αντί για ονοματεπώνυμο συμπληρωθεί ένας μοναδικός κωδικός που θα γνωρίζει μόνο ο εξεταζόμενος. Το γονιδιακό σας υλικό μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και την παράδοση των αποτελεσμάτων καταστρέφεται. Δείγμα Αναφοράς Η κάθε κατηγορία απαιτεί την εξέταση πολλαπλών γονιδίων. Το πρώτο μέρος της αναφοράς παρουσιάζει τα αποτελέσματα της προσωπικής σας εξέτασης συμπεριλαμβανομένων των γονιδίων που εξετάστηκαν και την ημερομηνία συλλογής των αποτελεσμάτων. Η ερμηνεία των γενετικών αποτελεσμάτων σας παρουσιάζεται με τρόπο ώστε να κατανοήσετε τη επίδραση αυτών των γονιδίων στις κατηγορίες εξετάσεων που πραγματοποιεί το Gonidio. Αυτή ακολουθείται από χρήσιμες πληροφορίες και εξατομικευμένες συστάσεις. Privacy Statement At Gonidio, we are committed to protecting your privacy. All genetic DNA test results and any personal information are maintained under a strict policy of confidentiality. Under no conditions will this information be released to third parties in a way that discloses personal information, except with your permission. Your personal information will not be disclosed to anyone outside of Gonidio nor within Gonidio except as needed by those conducting the genetic screening and by those assembling your report, except with your permission. Δήλωση Εμπιστευτικότητας Η εταιρεία Gonidio, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όλα τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων DNA και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες διαφυλάσσονται υπό την αυστηρή πολιτική εμπιστευτικότητας που ακολουθείται. Οι πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση που εσείς θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται - εκτός αν υπάρχει η συγκατάθεσή σας - σε κανέναν εκτός της εταιρείας Gonidio, ούτε και σε άτομα εντός της εταιρείας, εκτός από εκείνους που διενεργούν τις γενετικές αναλύσεις και συντάσσουν την αναφορά των αποτελεσμάτων.

9 Maintaining optimal health is a long-standing process that requires the active participation of the individual and the faithful adjustment to the proposed corrective actions for the rest of his/her life. Dr. Marios Kambouris PhD FACMG Yale University School of Medicine Scientific Director Gonidio Ltd Η διατήρηση της βέλτιστης υγείας, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που απαιτεί τη ενεργή συμμετοχή του ατόμου και την πιστή προσαρμογή στα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα για το υπόλοιπο της ζωής του. Δρ. Μάριος Καμπούρης PhD FACMG Yale University School of Medicine Επιστημονικός διευθυντής του Gonidio Ltd Larnakos Avenue 62A & B, 2101 Aglantzia, Nicosia Tel: Fax:

Sports Performance Αθλητικές Επιδόσεις. DNAtesting

Sports Performance Αθλητικές Επιδόσεις. DNAtesting Sports Performance Αθλητικές Επιδόσεις DNAtesting Personalized Predictive Preventive Εξατοµικευµένo Προγνωστικό Προληπτικό choose a sport that suits you Are you better suited to sports requiring endurance,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας!

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας! Support Line: 77 77 6 300 Fax: 22 02 96 15 Website: www.medigence.com.cy 113 Prodromos Str., 1st Floor, 2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus Γραμμή Στήριξης: 77 77 6 300 Φαξ: 22 02 96 15 Ιστοσελίδα: www.medigence.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 1 ENGLISH/GREEK Contents Chapter Index Foreword Introduction 1 What is diabetes 2 Types of diabetes Type 1 diabetes Type 2 diabetes Gestational diabetes 3 Risk factors

Διαβάστε περισσότερα

Ακμή. Αντιγήρανση & STRESS. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού Υγείας

Ακμή. Αντιγήρανση & STRESS. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού Υγείας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 32 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Ακμή Αντιγήρανση & STRESS EΚΔΟΤΗΣ: NEW GENOMED ΕΠΕ Ομήρου 70, Ν.Σμύρνη - 17121 Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο είναι καταχωρημένο στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη με τους διεθνείς αριθμούς

Το παρόν έγγραφο είναι καταχωρημένο στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη με τους διεθνείς αριθμούς Το παρόν έγγραφο είναι καταχωρημένο στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη με τους διεθνείς αριθμούς ISBN (electr.) 978-9963-9849-0-9 ISBN (print.) 978-9963-9849-1-6 Όλα τα δικαιώματα είναι δεσμευμένα. Κανένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή.

TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) TDR Patient s details Στοιχεία ασθενή Name Όνοµα Address ιεύθυνση Date of birth Hµεροµηνία γέννησης Instructions

Διαβάστε περισσότερα

Some decisions. can last a. lifetime 250,000

Some decisions. can last a. lifetime 250,000 Some decisions can last a lifetime 250,000 Η γέννηση ενός μωρού είναι η πιο συγκινητική και γοητευτική στιγμή στη ζωή μας. Πολλές ερωτήσεις θα γυροφέρνουν στο μυαλό σας σχετικά με την μετέπειτα ζωή του.

Διαβάστε περισσότερα

καλοσωρισµα ακτινογραφια αξονικη τοµογραφια

καλοσωρισµα ακτινογραφια αξονικη τοµογραφια Welcome Hello. I would like to provide you with information about a disease called tuberculosis. This disease affects millions of people worldwide each year. There are certain variations between different

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη ΕΛΛΗΝΙΚΑ GREEK ENGLISH Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη egular exercise blood pressure eight management insulin blood ugar levels test results medical est eye exams medicine review

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Organizing Committee

Οργανωτική Επιτροπή. Organizing Committee Οργανωτική Επιτροπή Organizing Committee Ειρήνη Τσιγαρίδα Γεώργιος Μαράκης Σταµατίνα Λουκά Μαγδαληνή Ζήκα Irene Tsigarida Georgios Marakis Stamatina Louka Magdalini Zika ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ EFSA Ο Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Κρητική Διατροφή ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012

Κρητική Διατροφή ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS The Cretan diet in 21 steps Κρητική διατροφή σε 21 βήματα 05 5+1 Cretan breakfasts your family is going to love 5+1 κρητικά πρωινά που θα λατρέψει η οικογένειά σας 08 What 2 glasses

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines?

Διαβάστε περισσότερα

DNA tests Φαρμακογενετικοί και Γονιδιακοί έλεγχοι. Ο ρόλος του φαρμακοποιού

DNA tests Φαρμακογενετικοί και Γονιδιακοί έλεγχοι. Ο ρόλος του φαρμακοποιού Page 1 και Γονιδιακοί Ο ρόλος του φαρμακοποιού Page 2 Δρ. Γεωργία Θώδη Μοριακός Βιολόγος Δρ. Ιωάννης Ντότσικας Λέκτορας _Τμήμα Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δρ. Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Breast cancer treatments

Breast cancer treatments Breast cancer treatments Greek English About us Breast Cancer Network Australia (BCNA) is the peak organisation for all people affected by breast cancer in Australia. We provide a range of free resources,

Διαβάστε περισσότερα

Στην υπηρεσία της κυπριακής κοινωνίας

Στην υπηρεσία της κυπριακής κοινωνίας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚH EKΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Στην υπηρεσία της κυπριακής κοινωνίας Δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δίαιτας / Diet guide

Οδηγός δίαιτας / Diet guide Οδηγός δίαιτας / Diet guide Περιεχόμενα Οδηγίες κατά την διάρκεια της δίαιτας Σύντομο βιογραφικό 4 Η φιλοσοφία μας 4 Εισαγωγή 5 Προετοιμασία Για Ζύγισμα 6 Επιτρεπόμενες Αλλαγές Φαγητών 6 Επιτρεπόμενη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης. Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για. SmartDNA Sample Report. Smart DNA

Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης. Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για. SmartDNA Sample Report. Smart DNA Η παρούσα αναφορά ετοιμάστηκε για SmartDNA Sample Report Αναφορά Γενετικής Προδιάθεσης Smart DNA Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται σ' αυτή την αναφορά αφορούν*: : : ID Πελάτη: U09-12007 * Εάν τα παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ευγενία Μπεζιρτζόγλου,, MD, PhD Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής Ο Κανονισμός 1223/2009 υιοθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009 και δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER English Translation Ελληνικά (Greek) HUME CITY COUNCIL ΔΗΜΟΣ HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 www.hume.vic.gov.au www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξ. Δερέκα: Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας 1 Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξανθίππη E. Δερέκα Λέκτορας, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Υγιεινός Τρόπο ς Ζωής. Health and Smiles Project Team

Πρόλογος. Υγιεινός Τρόπο ς Ζωής. Health and Smiles Project Team Πρόλογος Health and Smiles Project Team Bacău, 10-19 August, 2012 Αυτός ο οδηγός υλοποιήθηκε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής «Health and Smile», μέρος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο και καρωτιδική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 2015

Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 2015 Homework 4 / Κατ οίκον Εργασία 4 015 Name/Όνομα: Date/Ημερ.: You may need some (or none) of the following equations/constants Μπορεί να χρειαστείτε κάποιες (ή καμία) από τις πιο κάτω εξισώσεις/σταθερές

Διαβάστε περισσότερα