Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ"

Transcript

1 Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ ΑΘΗΝΑ

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ-ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ /ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2

3 Π Ε Ρ I Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΙΔΕ υvoπτικό βιoγραφικό ημεύωμα 4 Τποτροφύεσ Διακρύςεισ 8 Μϋλoσ ςε ελληνικϋσ επιςτημovικϋσ εταιρεύεσ 9 Εκπρόςωποσ Ελλϊδασ ςε διεθνεύσ ομϊδεσ εργαςύασ 10 Νoςηλευτικό επαγγελματικό ϋργo 11 Νoςηλευτικό διδακτικό ϋργo 12 Οργϊνωςη Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων 17 υμμετοχό ςε Εκπαιδευτικϊ Όργανα / Επιτροπϋσ Α.Ε.Ι 18 Νoςηλευτικό διοικητικό ϋργo ςε Α.Ε.Ι 23 Νoςηλευτικό ερευvητικό ϋργo 24 Αναλυτικό ερευvητικό ϋργo 29 Αναλυτικό ςυγγραφικό ϋργο 35 Δημοςιεύςεισ Δημοςιεύςεισ ςε Ελληνικϊ Περιοδικϊ Δημοςιεύςεισ ςε Ξενόγλωςςα Περιοδικϊ Δημοςιεύςεισ ςε Πρακτικϊ Ελληνικών υνεδρύων Δημοςιεύςεισ ςε Πρακτικϊ Διεθνών υνεδρύων Δημοςιευμϋνεσ Περιλόψεισ ςε Ελληνικϊ υνϋδρια Δημοςιευμϋνεσ Περιλόψεισ ςε Διεθνό υνϋδρια Δημοςύευςη Ευρωπαικού Οδηγού για υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη Νοςηλευτών ςτην Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ υγγραφό Βιβλύων Δημοςιεύςεισ ςε Πανεπιςτημιακϋσ Παραδόςεισ 77 Μϋλοσ Επιςτημονικόσ & Οργανωτικόσ Επιτροπόσ Ελληνικών και Διεθνών υνεδρύων 78 Ανακοινώςεισ ςε ςυvϋδρια και ςεμιvϊρια εςωτερικoύ και διεθvό 81 υμμετoχό ςε ςυvϋδρια και ςεμιvϊρια εςωτερικoύ και διεθvό 96 υντονιςμόσ τραπεζιών /Προεδρεύο Ελευθ ερων ανακοινώςεων 104 Νoςηλευτικϋσ επιςτημovικϋσ δραςτηριότητεσ 106 Βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσσ / CITIATION INDEX 109 3

4 ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΨΜΑ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑIΡIΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ Ι. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Επώvυμo: Όvoμα: Όvoμα πατρόσ: Όvoμα ςυζύγoυ: Καλoκαιριvoύ Αθηvϊ Ϊτoσ γεvvόςεωσ: 1958 Σόπoσ γεvvόςεωσ: Οικoγεvειακό κατϊςταςη: Γρηγόριoσ Δημότριoσ Αvαγvωςτόπoυλoσ Αθόvα Ϊγγαμoσ, 2 παιδιϊ, ενόσ κοριτςιού 19 ετών και ενόσ αγοριού 18 ετών Σηλ. εργαςύασ: (210) Fax: (210)

5 ΙΙ. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ/ ΠΟΤΔΕ/ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Απολςηήπιο Λςκείος: 1977, IΣ Λύκειo Θηλϋωv Αθηvώv. Βαθμόσ «ΛΙΑΝ ΚΑΛΨ». Πηςσίο Νοζηλεςηικήρ (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.): 1982 Κ.Α.Σ.Ε.Ε. Θεςςαλovύκησ. Βαθμόσ «ΩΡΙΣΑ». Πηςσίο Νοζηλεςηικήρ (Α.Ε.Ι.): 1986 Σμόμα Νoςηλευτικόσ, Εθvικό και Καπoδιςτριακό Παvεπιςτόμιo Αθηvώv. Βαθμόσ «ΛΙΑΝ ΚΑΛΨ». Διδάκηωπ Νοζηλεςηικήρ: 1992 Σμόμα Νoςηλευτικόσ, Εθvικό και Καπoδιςτρικό Παvεπιςτόμιo Αθηvώv. Βαθμόσ «ΩΡΙΣΑ». Μεηεκπαιδεςηικέρ Δπαζηηπιόηηηερ ζηο Εξωηεπικό: 1. Erasmus University. Medical School. Rotterdam. The Netherlans. Erasmus Summer Program, 7 25 August Evidence Based in Medicine. Public Health Research. 2. Intensive European Program Changing Context of European Nursing. Promoting Cultural Competence. Transcultural Nursing. Middlesex University. London UK. 4 th 15 th September Ξένερ γλώζζερ: 1. Αγγλικϊ 2. Γαλλικϊ Άδεια Αζκήζεωρ Επαγγέλμαηορ Νοζηλεύηπιαρ (Διεύθςνζη Νομαπσίαρ Αθηνών): Νoςηλεύτριασ Σ.Ε.: ΑΡIΘΜ / Νoςηλεύτριασ Π.Ε.: ΑΡIΘΜ /

6 International Acreditation: Διεθνείς και εθνικές διδακηικές μονάδες ζσνετιζόμενης εκπαίδεσζης Continuing Nursing Education Credits: TH INTERNATIONAL NURSING RESEARCH CONGRESS Clinical Scholarship technology and Globalization, 8/6/2001, This offering of 6.9 Contact hours to conference participants is provided by Sigma Theta Tau International wich is accredited as a provider of continuing education in Nursing by the American Nurses Gredentialing Center`s Commission on Accreditation TH INTERNATIONAL NURSING RESEARCH CONGRESS Clinical Scholarship technology and Globalization, 9/6/2001 This offering of 6.6 Contact hours to conference participants is provided by Sigma Theta Tau International wich is accredited as a provider of continuing education in Nursing by the American Nurses Gredentialing Center`s Commission on Accreditation. 3. ICN 22 ND QUADRIENNAL CONGRESS Nursing a new Era for Action. Continuing Nursing Educatition, June Certificate Credits (30) (ICNECs). 4. CONTINUING NURSING EDUCATION Patient Safety: From Health Challenges For Nurses Action, 7-8 October 2005 in Bucharest (Romanian Nurses Association). Gredits (ICNECs) ο ΠΟΛΤΘΕΜΑΣΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΛΑΚΨΝΙΑ, 28-30/6/2007, 6 μόρια Ο ΠΟΛΤΘΕΜΑΣΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΛΑΚΨΝΙΑ, 27-28/6/2008, 6 μόρια ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ, Αθόνα 7-9/2/2008, 18 μόρια UEMS/EACCME TH PANHELLENIC CONGRESS, INTERNATIONAL NURSING EDUCATION, May 2008, Credits (ICNECs) ο Πανελλόνιο Νοςηλευτικό υνϋδριο ΕΝΕ 16 (ICNEC) International Continuing Nursing Credits The ICE 2009 Nursing session has been approved 14 CME credits ο Πολυθεματικό Ιατρικό υνϋδριο Ναυτικού Νοςοκομεύου Αθηνών 9 CME credits 12.Mediterranean Oncology Forum ESMO MORA credits ο Πανελλόνιο κ 2 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Ιωϊννινα Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) 14.Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών» 3 ο Πανελλόνιο κ 2 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Ιωϊννινα.3 Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ). 6

7 15. Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών» 11 ο Πανελλόνιο Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΠΑΤΝΟ ΛΑΡΙΑ Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) ο Πανελλόνιο και 3 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Αθόνα Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ). 17. Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών» Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Αθόνα 3 Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ). 18. Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο Ναύπλιο ΠΑΤΝΟ Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) 19. Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών» 12 ο Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο Ναύπλιο ΠΑΤΝΟ 3 Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) ο Πανελλόνιο και 4 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Κϋρκυρα Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ). 21. Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών».5 ο Πανελλόνιο και 4 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Κϋρκυρα Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) ο Υόρουμ Δημόςιασ Τγεύασ Αθόνα 30/11-2/12/22 Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ CME-CPD Kλινικό Νοζηλεςηικό έπγο: 1982 ϋωσ το 1998 (16 ϋτη). Διδακηικό έπγο: ςτο Σ.Ε.Ι. Αθηνών (2 ϋτη) ϋωσ και ςόμερα ςτο Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών, Σμόμα Νοςηλευτικόσ (28 ϋτη) ςτη χολό Αξιωματικών Νοςηλευτικόσ (11 ϋτη) ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ Ιατρικόσ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ (Κλινικϋσ εφαρμογϋσ Μοριακόσ Ιατρικόσ), Διδαςκαλύα 4 ωρών «Επιδημιολογύασ-Αιτιογνωςτικό-Διαγνωςτικό-Προγνωςτικό Ϊρευνα» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ Ιατρικόσ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ «Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ»Διϊλεξη. 7

8 Διδαζκαλία ζε Α.Ε.Ι. εξωηεπικού : το Binghampton University, State University New York, U.S.A. (1999). 1. Undergraduate classes (N. 320, N. 322). N.320 = Socialization into the professional Role I. N.322 = The client system of Nursing. Παρουςύαςη θϋματοσ The Nursing in Greece. 2. Master`s class (N. 532). N.532 = Nursing and Community Health Care Delivery System. Παρουςύαςη θϋματοσ: The Community Health Nursing in Greece. το TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF CYPRUS «Πρόγραμμα εξομούωςησ».2009 Κοινοτικό και Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό. Reference letter ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ ~ ΔΙΑΚΡΙΕΙ 1. Μετϊ τo 2o ϋτoσ Κ.Α.Σ.Ε.Ε., επειδό αρύςτευςα, ϋλαβα υπoτρoφύα με τo χρηματικό πoςό τωv ( ). 2. Πρωτεύςαςα ςτα Κ.Α.Σ.Ε.Ε. ΘΕΑΛΟΝIΚΗ (1982) ειςόχθην "ϊvευ εξετϊςεωv" ςτo δεύτερo ϋτoσ τoυ Σμόματoσ IΑΣΡIΚΗ ΣΟΤ ΑΡIΣΟΣΕΛΕIΟΤ ΠΑΝΕΠIΣΗΜIΟΤ ΘΕΑΛΟΝIΚΗ. 3. Πρωτεύςαςα ειςόχθην "ϊvευ εξετϊςεωv" ςτo δεύτερo ϋτoσ τoυ Σμόματoσ Νoςηλευτικόσ τoυ Εθvικoύ και Καπoδιςτριακoύ Παvεπιςτημύoυ Αθηvώv. 4. Λόψη Διδακτoρικoύ διπλώματοσ, Βαθμόσ «ΩΡΙΣΑ». 5. Από τo Νoςoκoμεύo ςτo oπoύo εργαζόμουν, εύχα λϊβει "Ειδικό ϊδεια" για τη διδαςκαλύα, ςτo Εθνικό και Καποδιςτριακό Παvεπιςτόμιo Αθηvώv, τoυ Μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό», κατϊ τα ακαδημαώκϊ ϋτη: α) β) γ) δ) , μετϊ τισ αvτύςτoιχεσ αvαθϋςεισ από το Ε.Κ.Π.Α. τoυ μαθόματoσ τησ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ. 6. Βραβεύο Ερευνητικόσ Εργαςύασ, ςτο 33 ο Πανελλόνιο Νοςηλευτικό υνϋδριο, 2006 (ΒΕΒΑIΨΗ). 7. Βραβεύο Ερευνητικόσ Εργαςύασ, ςτο 1 ο Νοςηλευτικό υνϋδριο Ενόπλων Δυνϊμεων, όπου ϋλαβα το 1 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΣΨΝ ΕΝΟΠΛΨΝ ΔΤΝΑΜΕΨΝ, (ΒΕΒΑIΨΗ) ο Βραβεύο Ερευνητικόσ Εργαςύασ, ςτο 5 ο Πολυθεματικό Ιατρικό υνϋδριο Λακωνύασ, Θϋμα: «Η πρόβλεψη μετεγχειριτικού ςπινθηρογραφόματοσ μετϊ από πνευμονεκτομό» (ΒΕΒΑΙΨΗ). 8

9 9. Βραβεύο Ερευνητικόσ Εργαςύασ, ςτο 2 ο Νοςηλευτικό υνϋδριο Ενόπλων Δυνϊμεων, όπου ϋλαβα το 1 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΣΨΝ ΕΝΟΠΛΨΝ ΔΤΝΑΜΕΨΝ, Θϋμα: «υμπεριφορϊ και ςτϊςεισ ςτρατευςύμων θητεύασ του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ςε ςχϋςη με υγιεινϊ πρότυπα διαβύωςησ». (ΒΕΒΑΙΨΗ). ΜΕΛΟ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ 1. Μϋλoσ Εθvικoύ υvδϋςμoυ Διπλωματoύχωv Νoςηλευτριώv-τριώv Ελλϊδασ (Ε..Δ.Ε.), 1982 ϋωσ και ςόμερα (25 ϋτη). 2. Μϋλoσ Ελληvικόσ Γερovτoλoγικόσ Εταιρεύασ, 1983 ϋωσ και ςόμερα. 3. Μϋλoσ Εταιρεύασ Νoςηλευτικώv πoυδώv, 1987 ϋωσ και ςόμερα. 4. Μϋλoσ Διoικητικoύ υμβoυλύoυ Επιςτημovικόσ Ϊvωςησ Νoςoκoμεύoυ "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ", Εκλεγμϋνο Μϋλoσ Διoικητικoύ υμβoυλύoυ Εθvικoύ υvδϋςμoυ Νoςηλευτριώv Ελλϊδασ (Ε..Ν.Ε.), , , Μϋλoσ Διoικητικoύ υμβoυλύoυ υλλόγoυ Υύλωv τoυ Κωvςταvτoπoύλειoυ υγκρoτόματoσ τoυ Γεvικoύ Περιφερειακoύ Νoςoκoμεύoυ Νϋασ Iωvύασ "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ", Μϋλoσ oμϊδασ εργαςύασ τoυ Ε..Δ.Ν.Ε. Αvϊπτυξησ Εθvικoύ Δικτύoυ Θϋςπιςησ Κριτηρύωv Παρoχόσ Νoςηλευτικόσ Υρovτύδασ, (ΒΕΒΑIΨΗ). 8. Σακτικό μϋλoσ εξεταςτικόσ επιτρoπόσ Χυχιατρικόσ Νoςηλευτικόσ Ειδικότητασ. α Τ.Α. 12/9/94. β Τ.Α. 14/2/1996. γ Τ.Α. 11/3/ Τ7/961. δ Τ.Α. Α5 /1674-8/4/1998. (ΒΕΒΑIΨEI). 9. Σακτικό μϋλοσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ Φειρουργικόσ Νοςηλευτικόσ Ειδικότητασ. α ΤΑ :Α5/751-18/2/1999. β ΤΑ Α5/ /1/2000. (ΒΕΒΑΙΨΕΙ). 10. Σακτικό μϋλοσ τησ Επιτροπόσ για την διαπύςτωςη τησ Ελληνικόσ γλώςςασ Νοςηλευτών- τριών που ϋχουν ιθαγϋνεια κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ε.Ε. 11. Μϋλoσ oμϊδασ εργαςύασ τoυ "ακχαρώδη Διαβότη" εκ μϋρoυσ τoυ Ε..Δ.Ν.Ε. ςτo Τπoυργεύo Πρόvoιασ 14/12/95. (ΒΕΒΑIΨΗ). 12. Τπεύθυvη τoυ Σoμϋα Κoιvoτικόσ Νoςηλευτικόσ ςτov Ε..Δ.Ν.Ε. ( , ). (ΒΕΒΑIΨΗ). 13. Μϋλoσ oμϊδασ ςύvταξησ Πρoγρϊμματoσ Ειδικότητασ "Κoιvoτικό Νoςηλευτικό" για πτυχιoύχoυσ Α.Ε.I. (ΒΕΒΑIΨΗ). 9

10 14. Σακτικό Μϋλοσ Ελληνικόσ Αντικαρκινικόσ Εταιρεύασ. ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ 1. Εκπρόςωπoσ Ελλϊδασ ςτηv oμϊδα εργαςύασ Regulation of Nursing τoυ Διεθvoύσ υμβoυλύoυ Νoςηλευτώv (International Council of Nurses - I.C.N.), (ΒΕΒΑIΨΗ). 2. Μϋλoσ: Society of International Gastroenterological Nurses and Endoscopy Associates, (1997 ϋωσ και ςόμερα). 3. Μϋλoσ oμϊδασ εργαςύασ ωσ "Ειδικόσ ςτηv Σρϊπεζα Πληρoφoριώv τoυ "International Council of Nurses" ςτo πρόγραμμα Regulation of Nursing, (Επιςτoλό I.C.N.) 4. Εκπρόςωποσ Ελλϊδασ ςτην ομϊδα Workgroup European Nurses Researches (ϋτη 12). 5. Mϋλοσ του Steering Group of WENR τη χρονικό περύοδο, επανεκλογό 3 φορϋσ μεταξύ εκπροςώπων 18 κρατών 6. Μϋλοσ τησ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing (1999 ϋωσ και ςόμερα). 7. Εκπρόςωποσ Ελλϊδασ ωσ «Διακεκριμϋνοσ Ειδικόσ» (Distinguished Expert) ςτην ομϊδα εργαςύασ Arista 3 Southern Europe/Mediterranean Think Tank Meeting, March 2003, Italy, τησ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. (BEΒΑΙΨΗ). 8. Εκπρόςωποσ τησ Ελλϊδασ ςτην European Transcultural Nursing Association ( ETNA) από το 2007-ςόμερα(Ιδρυτικό μϋλοσ) Μετϊ την Κρύςη ςε Βαθμύδα Αναπληρώτριασ Καθηγότριασ 9. Editorial Board / Reviewer of International Scientific Journals 1. Nurse Researcher RCN (Editorial Board) 2. International Nursing Review ICN (Reviewer) 3. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (Reviewer) 4. Journal of Transcultural Nursing (Reviewer) 5. Open Journal of Nursing (Reviewer) 10. Reviewer of International Scientific Events 1. Sigma Theta Tau International Foundation for Nursing Research Grant Opportunities. 2. Sigma Theta Tau International Co-Sponsored Partner Grants International Scientific Advisory Panel (ISAP) of Royal College of Nursing

11 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ/ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ/ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 20/7/1982: Διoριςμόσ ςτo Γεvικό Νoμαρχιακό Νoςoκoμεύo Νϋασ Iωvύασ "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ", ωσ "ΝΟΗΛΕΤΣΡIΑ". 20/7/1982-1/7/1985: Ψσ voςηλεύτρια ςε Παθoλoγικϊ και Φειρoυργικϊ Σμόματα. 1/7/1985-1/10/1985: ε Οφθαλμoλoγικό Σμόμα και ςε Εξωτερικϊ Iατρεύα, όπoυ παρεύχα Πρωτoβϊθμια Υρovτύδα Τγεύασ. 1/10/1985-9/6/1987: Ψσ Αvτικαθιςτώςα Πρoώςταμϋvησ ςε Φειρoυργικό Σμόμα. 1986: Μϋχρι και ςόμερα ςυμμετoχό ςε 49 (ςαρϊvτα εvvϋα) Γvωμoδoτικϋσ Επιτρoπϋσ πρoμόθειασ υλικώv και πρoγραμματιςμoύ ςτo Νoςoκoμεύo. 10/6/ /5/1991: τo Γραφεύo Διεύθυvςησ Νoςηλευτικόσ Τπηρεςύασ ςυμμετεύχα: α) τηv oργϊvωςη επoπτεύασ και ελϋγχoυ τησ Νoςηλευτικόσ Υρovτύδασ όλωv τωv Σμημϊτωv τoυ Νoςoκoμεύoυ (δημιoυργύα Νoςηλευτικoύ φακϋλλoυ). β) τηv oργϊvωςη, πρoγραμματιςμoύ και λειτoυργύασ τoυ Πoλυώατρεύoυ Περιςτερύoυ και τoυ Κϋvτρoυ Τγεύασ Καππαvδριτύoυ (Γvωμoδoτικϋσ Επιτρoπϋσ). γ) τηv oργϊvωςη και διεκπεραύωςη τωv πρoγραμμϊτωv τησ Εvδoώπηρεςιακόσ Νoςηλευτικόσ Εκπαύδευςησ. δ) τηv Οργϊvωςη τησ πρώτησ Επιτρoπόσ Εvδovoςoκoμειακώv Λoιμώξεωv. 13/5/ /12/1993: Πρoώςταμϋvη Μovϊδασ Εvτατικόσ Θεραπεύασ. 1992: Κατϊ τηv απoυςύα τησ Διευθύvτρια Νoςηλευτικόσ Τπηρεςύασ αvτικαθιςτώςα αυτόσ. 1993: Με τηv απόφαςη (αρ. 486/93) τoυ Διoικητικoύ Εφετεύoυ Αθηvώv τoπoθετόθηκα ωσ Διευθύvτρια τησ Νoςηλευτικόσ Τπηρεςύασ για τη χρovικό περύoδo ( ϋωσ ). (ΕΠIΤΝΑΠΣΕΣΑI ΒΕΒΑIΨΗ). 1/1/ /12/1998: Πρoώςταμϋvη Μovϊδασ Εvδoςκoπόςεωv : Μϋλoσ (N.O.E.) Νoςηλευτικόσ Επιτρoπόσ. 11

12 ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΕΙΑ (Κ.Ε..Τ.) ΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ/ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 4.404/ Πρόταςη Ειδικότητασ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ για πτυχιούχουσ Α.Ε.Ι. ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 4.403/ Πρόταςη Ειδικότητασ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ για πτυχιούχουσ Σ.Ε.Ι. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Α/ : Διδαςκαλύα ςτο Σ.Ε.I. ΑΘΗΝΑ, ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣIΚΗ, Α' Νoςηλευτικό Δεovτoλoγύα, Εργαςτόρια Νoςηλευτικόσ Α' Εξαμόvoυ, Νoςηλευτικό III (Θεωρύα: Φειρoυργικό - Ορθoπεδικό - Οφθαλμoλoγικό - Ουρoλoγικό - Ψ-Ρ.Λ. Νoςηλευτικό). (ΒΕΒΑIΨΗ). Β/ : Διδαςκαλύα voςηλευτικώv κλιvικώv και διoικητικώv θεμϊτωv ςτα πλαύςια oργϊvωςησ και διεκπεραύωςησ πρoγραμμϊτωv Εvδoώπηρεςιακόσ Νoςηλευτικόσ Εκπαύδευςησ ςτo Νoςoκoμεύo "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ". (ΒΕΒΑIΨΗ). Γ/ : Με τηv ιδιότητα τησ μεταπτυχιακόσ φoιτότριασ, ςυvεπικoύρηςη ςτo ϋργo τoυ Δ.Ε.Π. τoυ Σμόματoσ Νoςηλευτικόσ τησ χoλόσ Επιςτημώv Τγεύασ Παvεπιςτημύoυ Αθηvώv. (ΒΕΒΑIΨΗ) : υvεπικoύρηςη ςτηv κλιvικό διδαςκαλύα και επύβλεψη τωv φoιτητώv-τριών, ςτο πλαύςιο τoυ μαθόματoσ «Παιδιατρικό Νoςηλευτικό» : υvεπικoύρηςη ςτισ φρovτιςτηριακϋσ αςκόςεισ τoυ μαθόματoσ «Iςτoρύα και Θεωρύα τησ Νoςηλευτικόσ» : υvεπικoύρηςη ςτη κλιvικό διδαςκαλύα και επύβλεψη τωv φoιτητώv-τριών, ςτο πλαύςιο τoυ μαθόματoσ «Χυχιατρικό Νoςηλευτικό». 12

13 : υvεπικoύρηςη ςτην κλιvικό διδαςκαλύα και επύβλεψη τωv φoιτητώv-τριών, ςτο πλαύςιο τoυ μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό» : υvεπικoύρηςη ςτηv κλιvικό διδαςκαλύα και επύβλεψη τωv φoιτητώv-τριών, ςτο πλαύςιο τoυ μαθόματoσ «Διoύκηςη Τπηρεςιώv Τγεύασ και Νoςηλευτικώv Τπηρεςιώv». Δ/ 1992: Οργϊvωςη Πρoγραμμϊτωv Νoςηλευτικώv Ειδικoτότωv (Παθoλoγικό-Φειρoυργικό Νoςηλευτικό) Υ.Ε.Κ. 880/ , ςτo Κωvςταvτoπoύλειo υγκρότημα τoυ Γεvικoύ Περιφερειακoύ Νoςoκoμεύoυ Νϋασ Iωvύασ "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ". Ε/ 1995: Διδαςκαλύα ςτο πλαύςιο τoυ Πρoγρϊμματoσ «ΟΓΚΟΛΟΓIΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣIΚΗ», πoυ oργαvώvεται από τηv Επιτρoπό Ευρωπαώκώv Κoιvoτότωv και τo Σμόμα Νoςηλευτικόσ τoυ Παvεπιςτημύoυ Αθηvώv. Θϋμα: «Κατ' Ούκov voςηλεύα ςτov ϊρρωςτo με καρκύvo» ( , 4 ώρεσ). (ΒΕΒΑIΨΗ) 1996: Διδαςκαλύα ςτο πλαύςιο τoυ Πρoγρϊμματoσ τησ «ΠΑΘOΛOΓΙΚΗ ΝOΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ»: Θϋμα: «Νoςηλευτικό Νoμoθεςύα» (10 ώρεσ). (ΒΕΒΑIΨΗ) : Εκπαιδεύτρια ςτα Κϋvτρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ, 1. τo Π.Α.Ο.Ν.Α. "ΑΓIΟ ΑΒΒΑ". Διδαςκαλύα μαθημϊτωv "Κoιvoτικόσ Νoςηλευτικόσ", διϊρκειασ 10 ωρώv. (ΒΕΒΑIΨΗ). 2. τo Γ.Π.Ν. Αττικόσ ΚΑΣ. Διδαςκαλύα εvoτότωv "Νoςηλευτικό Διεργαςύα" και "Νoςηλευτικό Υρovτύδα αςθεvώv με ϋκπτωςη τησ αvoςoπoιητικόσ ικαvότητασ", διϊρκειασ 6 ωρώv. (ΒΕΒΑIΨΗ). 3. το πλαύςιο τησ υvεχιζόμεvησ Εκπαύδευςησ μϋςω τησ μovϊδασ Σηλεώατρικόσ τoυ ιςμαvόγλειoυ Νoςoκoμεύoυ, διδαςκαλύα με θϋμα: «Νoςηλευτικό Νoμoθεςύα». (ΒΕΒΑIΨΗ). Σ/ : Επιςκϋπτρια Καθηγότρια Νoςηλευτικόσ (Βαθμύδα Λϋκτoρα , Βαθμύδα Επιπ. Καθηγότρια ) ςτo Παvεπιςτόμιo Αθηvώv. Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό», ςτo Βαςικό Πρόγραμμα πoυδώv & : Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό», ςτo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πoυδώv : Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Κατ'oύκov voςηλεύα» ςτo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πoυδώv. 13

14 : Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Οργϊvωςη Διoύκηςη Κϋvτρωv Τγεύασ» ςτo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πoυδώv. (ΓIΑ ΣΑ ΣΟIΦΕIΑ Σ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΨΝ ΠΑΝΕΠIΣΗΜIΟΤ ΑΘΗΝΨΝ) Ζ/ : Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό» ςτη χoλό Αξιωματικώv Νoςηλευτικόσ. (ΒΕΒΑIΨΗ) : Διδαςκαλύα μαθόματοσ «Γεροντολογικό Νοςηλευτικό» ςτη χολό Αξιωματικών Νοςηλευτικόσ. (ΒΕΒΑΙΨΗ). Η/ 11/12/ /10/2003: Ανϊληψη καθηκόντων ωσ Λϋκτορασ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών 1. Διδαςκαλύα μαθόματοσ «ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» ςτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών, 8 ο εξϊμηνο-εαρινό. (ύνολο ωρών 78/Θ:26 Α: 52). Aκαδημαώκϊ ϋτη , , , , Αυτόνομο διδακτικό ϋργο. 2. Διδαςκαλύα μαθόματοσ «ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ» (Υροντιςτόριο 16 ώρεσ ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδών, 6 ο εξϊμηνο. Ακαδημαώκό ϋτοσ , ). 3. Διδαςκαλύα μαθόματοσ «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ» (Υροντιςτόριο 14 ώρεσ ςτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών, 3 ο εξϊμηνο). Ακαδημαώκό ϋτοσ Διδαςκαλύα μαθόματοσ «ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ. Xειμερινό εξϊμηνο (ύνολο ωρών 40/: 20 A: 20). Αυτόνομο διδακτικό ϋργο. Ακαδημαώκό ϋτοσ υμμετοχό ςε Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Κ. του μαθόματοσ «Κοινοτικό Νοςηλευτικό» ςτον Πιλοτικό Κύκλο εμιναρύων με τη μϋθοδο εκμϊθηςησ βαςιςμϋνη ςε επύλυςη προβλημϊτων Problem Based Learning (P.B.L.). Ακαδημαώκό ϋτοσ Εποπτεύα προπτυχιακών φοιτητών ςτην κυκλικό εναλλακτικό κλινικό ϊςκηςη ςε υπηρεςύεσ Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ (το πλαύςιο του προγρϊμματοσ Ε.Π.Ε.Α.Κ.). Ακαδημαώκό ϋτοσ Επιςτημονικό Τπεύθυνη ανϊπτυξησ και υλοπούηςησ Διακρατικού Προγρϊμματοσ ςτα πλαύςια χρηματοδότηςησ από DAC/ΟΟΑ με τύτλο: Health Services Management and Administration and Public Health. (ΙΟΤΝΙΟ 2002). 8. Αναπληρώτρια Επιςτημονικό Τπεύθυνη Προγρϊμματοσ Ε.Π.Ε.Α.Κ. Πρακτικό Ωςκηςη Υοιτητών, Ακαδημαώκό ϋτοσ Θ/ Ανϊληψη καθηκόντων ωσ Επύκουρη Καθηγότρια (Ακαδημαώκϊ ϋτη ) του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών Προπτυχιακό Πρόγραμμα 14

15 1. «Υροντύδα Τγεύασ ςτην Κοινότητα»: 7 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 2. «Γεροντολογικό Νοςηλευτικό»: 5 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 3. «Νοςηλευτικό τησ Οικογϋνειασ»: 2 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 4. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό»: 4 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 26 ώρεσ, Υροντιςτόριο 52 ώρεσ, ύνολο: 78 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 5. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό Ι»: 3 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 26 ώρεσ, Υροντιςτόριο 52 ώρεσ, ύνολο: 78 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 6. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: 5 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 7. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: 6 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Ακαδημαώκϊ ϋτη ) 1. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Δημόςια Τγεύα. 2. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό Ι»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. 3. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. 4. «Κατ ούκον Νοςηλεύα»: Ώρεσ 20. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. 5. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 10. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. Ι/ Ανϊληψη καθηκόντων ωσ Μόνιμη Επύκουρη Καθηγότρια (Ακαδημαώκϊ ϋτη ) του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοςηλευτικό τησ Οικογϋνειασ». 2 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). «Κοινοτικό Νοςηλευτικό I»: 3 0 Εξϊμηνο, Θεωρύα 26 ώρεσ, Υροντιςτόριο 52 ώρεσ, ύνολο: 78 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). «Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: 5 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: 6 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 15

16 1. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Δημόςια Τγεύα (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 2. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό Ι»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 3. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 4. «Κατ ούκον Νοςηλεύα»: Ώρεσ 20. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 5. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 10. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 6. «Διαχεύριςη Κρύςεων και Μαζικών Καταςτροφών»: Εκπαύδευςη πληθυςμού ςτην Κοινότητα. Θεωρύα 10 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη). Μετϊ την Κρύςη ςε Βαθμύδα Αναπληρώτριασ Καθηγότριασ Ι/ Ανϊληψη καθηκόντων ωσ Αναπληρώτρια Καθηγότρια (Ακαδημαώκϊ ϋτη ) του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών Προπτυχιακό Πρόγραμμα 1.«Κοινοτικό Νοςηλευτικό I»: 3 0 Εξϊμηνο, Θεωρύα 26 ώρεσ, Υροντιςτόριο 52 ώρεσ, ύνολο: 78 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 2.«Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: 5 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 3.«Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: 6 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 1. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Δημόςια Τγεύα (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 2. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό Ι»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό» (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 3. Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 4. «Κατ ούκον Νοςηλεύα»: Ώρεσ 20. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 5. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 10. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 16

17 6. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 7. «Εκπαύδευςη και Διαπολιτιμικό Τγεύα»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 8. «Κλινικϋσ Εφαρμογϋσ Θεωριών Διαπολιτιςμικόσ Νοςηλευτικόσ»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 9. «Διαχεύριςη Κρύςεων και Μαζικών Καταςτροφών»: Εκπαύδευςη πληθυςμού ςτην Κοινότητα. Θεωρύα 10 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 1. Επιςτημονικό υπεύθυνη ςτη διοργϊνωςη και υλοπούηςη ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΤ ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ςτην Αγγλικό γλώςςα με τύτλο: Health Services Management and Administration and Public Health ςυνολικόσ διϊρκειασ 250 ωρών (3-22/6/2002). Φρηματοδοτόθηκε από DAC/ΟΟΑ ΚΨΔ: 70/3/ Διοργϊνωςη ενόσ ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ. Master in Europe: Transcultural Nursing. Erasmus IP Prog. Coordinator: Research Centre for Transcultural Studies in Health. Middlesex University ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΚΣΟ ΕΚΠΑ 1. Διϊλεξη για «ΠΥΤ» ςτα Πλαύςια τησ Παθολογικόσ Νοςηλευτικόσ Ειδικότητασ 14/9/2010 Ιπποκρϊτειο Νοςοκομεύο Αθηνών 2. Μετεκπαιδευτικό Μϊθημα Γηριατρικόσ : Παρακολούθηςη και Διαχεύριςη Τπερηλύκων μετϊ την ϋξοδο από το Νοςοκομεύο, Κατ Ούκον Νοςηλεύα. Ελληνικό Γεροντολογικό και Γηριατρικό Εταιρεύα Αθόνα 31/03/ Μετεκπαιδευτικό Μϊθημα Γηριατρικό : Ελληνικό Γεροντολογικό και Γηριατρικό Εταιρεύα: Κατ Ούκον Νοςηλευτικό Υροντύδα: Παρελθόν, Παρόν και Μϋλλον. 4. Βαςικϋσ γνώςεισ, νοςηλευτικϋσ ικανότητεσ και δεξιότητεσ ςτην ετοιμότητα αντιμετώπιςησ καταςτροφών (2012). Γενικό Περιφερειακό Κωνςταντοπούλειο Νοςοκομεύο Ν. Ιωνύασ Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ. 5. Βαςικϋσ γνώςεισ, νοςηλευτικϋσ ικανότητεσ και δεξιότητεσ ςτην ετοιμότητα αντιμετώπιςησ καταςτροφών (2012). Γενικό Περιφερειακό ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 17

18 6. Προγρϊμμα εκπαύδευςησ Νοςηλευτών και φοιτητών Νοςηλευτικόσ ςτην αποτελεςματικό φροντύδα υγεύασ κωφών & βαρόκοων ατόμων(2012). Γενικό Περιφερειακό Κωνςταντοπούλειο Νοςοκομεύο Ν. Ιωνύασ Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ. ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΕΠΙΣΡΟΠΕ Α.Ε.Ι. 1. Μϋλοσ Σομϋα Δημόςιασ Τγεύασ Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών (1998 ϋωσ και ςόμερα). 2. Μϋλοσ Γενικόσ υνϋλευςησ Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών (1998 ϋωσ και ςόμερα). 3. Μϋλοσ Γ.Ε..Ε.. Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών (1998 ϋωσ και ςόμερα). 4. Μϋλοσ Επιτροπόσ Προπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών ( ). 5. Μϋλοσ Επιτροπόσ επιλογόσ φοιτητών για το Πρόγραμμα Ανταλλαγόσ φοιτητών Erasmus /ΨΚΡΑΣΗ, Μϋλοσ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών ( ), ( ). υμβατικό Πρόγραμμα. 7. Μϋλοσ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών ( ), ( ) «Διαχεύριςη κρύςεων και Μαζικών Καταςτροφών. 8. Μϋλοσ Επιτροπόσ για την Επιλογό Μεταπτυχιακών Υοιτητών Π.Μ.. ςτο Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών, με τύτλο: α) «Διαχεύριςη Κρύςεων Μαζικών Καταςτροφών και Επειγουςών Καταςτϊςεων», β) υμβατικό Π.Μ.., γ) Διατμηματικό Διαπανεπιςτημιακό Π.Μ.. «Οργϊνωςη και Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ-Πληροφορικό Τγεύασ», Μετϊ την Κρύςη ςτη Βαθμύδα τησ Αναπληρώτριασ Καθηγότριασ 9. Μϋλοσ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ΠΜ «υμβατικό» (Απόφαςη ΓΕ 10/10/ /09/ /09/2010) 10. (3) Μϋλοσ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ΠΜ «Διαχεύριςη Κρύςεων Μαζικών Καταςτροφών και Επειγουςών Καταςτϊςεων» (Απόφαςη ΓΕ 10/10/ /09/ /09/2010) 18

19 11. (1) Προεδρεύουςα τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ του ΠΜ «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό» (Απόφαςη ΓΕ 4/7/ /09/ /09/2011) 12. (5) Μϋλοσ Επιτροπόσ Επιλογόσ Μεταπτυχιακών Υοιτητών για τα ακαδημαώκϊ ϋτη «Διαχεύριςη Κρύςεων Μαζικών Καταςτροφών και Επειγουςών Καταςτϊςεων» (Αντύςτοιχεσ Αποφϊςεισ ΓΕ Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ) 13. (6) Μϋλοσ Επιτροπόσ εξεταςτών βαθμολογητών για τισ εξετϊςεισ Αγγλικών για την ειςαγωγό ςτο ΠΜ «Διαχεύριςη Κρύςεων Μαζικών Καταςτροφών και Επειγουςών Καταςτϊςεων» για τα ακαδημαώκϊ ϋτη και (4) Μϋλοσ Επιτροπόσ για την επιλογό Μεταπτυχιακών Υοιτητών για τα ακαδημαώκϊ ϋτη 2011, 2012, 2013 του Διατμηματικού - Διαπανεπιςτημιακού ΠΜ 15. (7) Μϋλοσ Επιτροπόσ (Προεδρεύουςα) επιλογόσ Μεταπτυχιακών φοιτητών για τα ακαδημαώκϊ ϋτη «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό» 16. (8) ύμβουλοσ πουδών Υοιτητών με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ για το ακαδημαώκό ϋτοσ (Απόφαςη Δ.. ςυν. 11 η / ), (ςυν. 11 η / ) 17. (9) Μϋλοσ Ομϊδασ Εργαςύασ «Επεξεργαςύα κοινού Βιβλιαρύου Κλινικόσ Ωςκηςησ» Αριθ. Πρωτ. 95/ ΕΚΠΑ Επιβλϋπουςα MSc ό PhD/Mϋλοσ Σριμελών ό Επταμελών Εξεταςτικών Επιτροπών MSc ό PhD 18. Μϋλοσ Σριμελούσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργαςιών (139)*. 19. Επιβλϋπουςα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργαςιών (78).* 20. Μϋλοσ Επταμελούσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ Διδακτορικών Διατριβών (23)*. 21. Μϋλοσ Σριμελούσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ Διδακτορικών Διατριβών (19)*. 22. Επιβλϋπουςα Διδακτορικών Διατριβών (5)*τού Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών(2012). Αθαναςοπούλου Μαρύα, Πεςιρύδησ Θεόδωροσ, Καλεμικερϊκησ Ιωϊννησ, Καυγϊ Παλτόγλου Αννα, Παπαδοπούλου Ελϋνη. (Τποψόφιοι Διδϊκτορεσ - υμβατικό Πρόγραμμα) 23. Ολοκληρώθηκαν 8* Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ(Επιβλϋπουςα ). 1. Παπαςταύρου Ευριδύκη (2005), με τύτλο: «Επιβϊρυνςη τησ οικογϋνειασ που φροντύζει αςθενό με τη νόςο Alzheimer». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 2. Γαλϊνησ Πϋτροσ (2007), με τύτλο: «Προςδιοριςτϋσ των δυνητικών δωρητών μυελού των οςτών». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 3. Αδαμακύδου Θεοδούλη(2009), με θϋμα: «Αυτοεκτύμηςη τησ Ποιότητασ Ζωόσ ογκολογικών αςθενών ςτο ςπύτι και ςυςχϋτιςό τησ με το βαθμό 19

20 ςυμφωνύασ τησ Νοςηλευτικόσ Αξιολόγηςησ». (Διατμηματικό Πρόγραμμα) Aξιολογόθηκε με ϊριςτα 4. Ρόκα Βαςιλικό (2009), με θϋμα: «Διερεύνηςη των παραγόντων κινδύνου των ςτρατευςύμων του Πολεμικού Ναυτικού και ςυςχϋτιςό τουσ με υγιεινϊ πρότυπα διαβύωςησ». (Διατμηματικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 5. Σόλη Θεοδόρα (2010), με θϋμα: «υςχϋτιςη γνώςεων και ςτϊςεων χολικών Νοςηλευτών και Εκπαιδευτικών για την Επιληψύα με την πρόκληςη ατυχημϊτων». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 6. Αλεξανδροπούλου Μαριϊνθη (2010), με θϋμα: «Αξιολόγηςη αποτελεςματικότητασ προγρϊμματοσ Αγωγόσ Τγεύασ Πρώτων Βοηθειών ςε προςωπικό χολεύων Ειδικόσ Αγωγόσ». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 7. Αποςτολϊρα Παραςκευό (2012), με θϋμα: «Διερεύνηςη τησ Πολιτιςμικόσ Ικανότητασ του Νοςηλευτικού και Ιατρικού προςωπικού Παιδιατρικών Νοςοκομεύων». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 8. Βελονϊκη Βενετύα-οφύα (2012), με θϋμα: «Ανϊπτυξη, εφαρμογό, αξιολόγηςη προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ Νοςηλευτών και φοιτητών Νοςηλευτικόσ ςτην αποτελεςματικό φροντύδα υγεύασ κωφών & βαρόκοων ατόμων». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 24. Μϋλοσ Σριμελούσ υμβουλευτικόσ Διδακτορικών Διατριβών Ξϋνων Πανεπιςτημύων. (Βεβαιώςεισ). (α) Sakellari Evanthia, PhD student, με θϋμα: «Beliefs and attitudes toward mental illness the impact of mental health education among Greek pupils of secondary schools». Faculty of Medicine. Dept. of Nursing Science. University of Turku Finland. (Local supervisor). (β) Ευφροςύνη Μπαρμπαγιϊννη με θϋμα: «Μελϋτη των παραγόντων ςχετικών με την υγεύα, τισ επιβαρυντικϋσ παραμϋτρουσ και την προβλεψιμότητα τησ χρόςησ καπνού και αλκοόλ». Απόφαςη 7ησ υνεδρύαςησ ΠΓΕ/ Σριμελόσ υμβουλευτικό Επιτροπό: οφύα Ζυγϊ, Αντώνιοσ Σραυλόσ Αντώνιοσ, Αθηνϊ Καλοκαιρινού Σμόμα Νοςηλευτικόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου (υπό εξϋλιξη) (γ) Ελϋνη Φριςτοδούλου με θϋμα: «υγκριτικό προςϋγγιςη παραδοςιακών παιδαγωγικών μεθόδων ςτη Νοςηλευτικό Επιςτόμη και εφαρμογό τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ». Απόφαςη 8ησ υνεδρύαςησ ΠΓΕ/ Σριμελόσ υμβουλευτικό Επιτροπό: οφύα Ζυγϊ, Αθηνϊ Καλοκαιρινού, Ευμορφύα Κούκια.Σμόμα Νοςηλευτικόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου (υπό εξϋλιξη). Ολοκληρώθηκαν 2 Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ (α) Kaltsa Aikaterina, is a PhD student in the School of Nursing at the University of Nottingham in United Kingdom. Her PhD project entitled: "Greek women's perceptions of mammography screening: An investigation of the factors which 20

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα