Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ"

Transcript

1 Δρ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΩΜΑ ΑΘΗΝΑ

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ-ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ / ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ /ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2

3 Π Ε Ρ I Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΙΔΕ υvoπτικό βιoγραφικό ημεύωμα 4 Τποτροφύεσ Διακρύςεισ 8 Μϋλoσ ςε ελληνικϋσ επιςτημovικϋσ εταιρεύεσ 9 Εκπρόςωποσ Ελλϊδασ ςε διεθνεύσ ομϊδεσ εργαςύασ 10 Νoςηλευτικό επαγγελματικό ϋργo 11 Νoςηλευτικό διδακτικό ϋργo 12 Οργϊνωςη Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων 17 υμμετοχό ςε Εκπαιδευτικϊ Όργανα / Επιτροπϋσ Α.Ε.Ι 18 Νoςηλευτικό διοικητικό ϋργo ςε Α.Ε.Ι 23 Νoςηλευτικό ερευvητικό ϋργo 24 Αναλυτικό ερευvητικό ϋργo 29 Αναλυτικό ςυγγραφικό ϋργο 35 Δημοςιεύςεισ Δημοςιεύςεισ ςε Ελληνικϊ Περιοδικϊ Δημοςιεύςεισ ςε Ξενόγλωςςα Περιοδικϊ Δημοςιεύςεισ ςε Πρακτικϊ Ελληνικών υνεδρύων Δημοςιεύςεισ ςε Πρακτικϊ Διεθνών υνεδρύων Δημοςιευμϋνεσ Περιλόψεισ ςε Ελληνικϊ υνϋδρια Δημοςιευμϋνεσ Περιλόψεισ ςε Διεθνό υνϋδρια Δημοςύευςη Ευρωπαικού Οδηγού για υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη Νοςηλευτών ςτην Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ υγγραφό Βιβλύων Δημοςιεύςεισ ςε Πανεπιςτημιακϋσ Παραδόςεισ 77 Μϋλοσ Επιςτημονικόσ & Οργανωτικόσ Επιτροπόσ Ελληνικών και Διεθνών υνεδρύων 78 Ανακοινώςεισ ςε ςυvϋδρια και ςεμιvϊρια εςωτερικoύ και διεθvό 81 υμμετoχό ςε ςυvϋδρια και ςεμιvϊρια εςωτερικoύ και διεθvό 96 υντονιςμόσ τραπεζιών /Προεδρεύο Ελευθ ερων ανακοινώςεων 104 Νoςηλευτικϋσ επιςτημovικϋσ δραςτηριότητεσ 106 Βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσσ / CITIATION INDEX 109 3

4 ΒIΟΓΡΑΥIΚΟ ΗΜΕIΨΜΑ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑIΡIΝΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ Ι. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Επώvυμo: Όvoμα: Όvoμα πατρόσ: Όvoμα ςυζύγoυ: Καλoκαιριvoύ Αθηvϊ Ϊτoσ γεvvόςεωσ: 1958 Σόπoσ γεvvόςεωσ: Οικoγεvειακό κατϊςταςη: Γρηγόριoσ Δημότριoσ Αvαγvωςτόπoυλoσ Αθόvα Ϊγγαμoσ, 2 παιδιϊ, ενόσ κοριτςιού 19 ετών και ενόσ αγοριού 18 ετών Σηλ. εργαςύασ: (210) Fax: (210)

5 ΙΙ. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ/ ΠΟΤΔΕ/ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ Απολςηήπιο Λςκείος: 1977, IΣ Λύκειo Θηλϋωv Αθηvώv. Βαθμόσ «ΛΙΑΝ ΚΑΛΨ». Πηςσίο Νοζηλεςηικήρ (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.): 1982 Κ.Α.Σ.Ε.Ε. Θεςςαλovύκησ. Βαθμόσ «ΩΡΙΣΑ». Πηςσίο Νοζηλεςηικήρ (Α.Ε.Ι.): 1986 Σμόμα Νoςηλευτικόσ, Εθvικό και Καπoδιςτριακό Παvεπιςτόμιo Αθηvώv. Βαθμόσ «ΛΙΑΝ ΚΑΛΨ». Διδάκηωπ Νοζηλεςηικήρ: 1992 Σμόμα Νoςηλευτικόσ, Εθvικό και Καπoδιςτρικό Παvεπιςτόμιo Αθηvώv. Βαθμόσ «ΩΡΙΣΑ». Μεηεκπαιδεςηικέρ Δπαζηηπιόηηηερ ζηο Εξωηεπικό: 1. Erasmus University. Medical School. Rotterdam. The Netherlans. Erasmus Summer Program, 7 25 August Evidence Based in Medicine. Public Health Research. 2. Intensive European Program Changing Context of European Nursing. Promoting Cultural Competence. Transcultural Nursing. Middlesex University. London UK. 4 th 15 th September Ξένερ γλώζζερ: 1. Αγγλικϊ 2. Γαλλικϊ Άδεια Αζκήζεωρ Επαγγέλμαηορ Νοζηλεύηπιαρ (Διεύθςνζη Νομαπσίαρ Αθηνών): Νoςηλεύτριασ Σ.Ε.: ΑΡIΘΜ / Νoςηλεύτριασ Π.Ε.: ΑΡIΘΜ /

6 International Acreditation: Διεθνείς και εθνικές διδακηικές μονάδες ζσνετιζόμενης εκπαίδεσζης Continuing Nursing Education Credits: TH INTERNATIONAL NURSING RESEARCH CONGRESS Clinical Scholarship technology and Globalization, 8/6/2001, This offering of 6.9 Contact hours to conference participants is provided by Sigma Theta Tau International wich is accredited as a provider of continuing education in Nursing by the American Nurses Gredentialing Center`s Commission on Accreditation TH INTERNATIONAL NURSING RESEARCH CONGRESS Clinical Scholarship technology and Globalization, 9/6/2001 This offering of 6.6 Contact hours to conference participants is provided by Sigma Theta Tau International wich is accredited as a provider of continuing education in Nursing by the American Nurses Gredentialing Center`s Commission on Accreditation. 3. ICN 22 ND QUADRIENNAL CONGRESS Nursing a new Era for Action. Continuing Nursing Educatition, June Certificate Credits (30) (ICNECs). 4. CONTINUING NURSING EDUCATION Patient Safety: From Health Challenges For Nurses Action, 7-8 October 2005 in Bucharest (Romanian Nurses Association). Gredits (ICNECs) ο ΠΟΛΤΘΕΜΑΣΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΛΑΚΨΝΙΑ, 28-30/6/2007, 6 μόρια Ο ΠΟΛΤΘΕΜΑΣΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΛΑΚΨΝΙΑ, 27-28/6/2008, 6 μόρια ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΓΗΡΙΑΣΡΙΚΗ, Αθόνα 7-9/2/2008, 18 μόρια UEMS/EACCME TH PANHELLENIC CONGRESS, INTERNATIONAL NURSING EDUCATION, May 2008, Credits (ICNECs) ο Πανελλόνιο Νοςηλευτικό υνϋδριο ΕΝΕ 16 (ICNEC) International Continuing Nursing Credits The ICE 2009 Nursing session has been approved 14 CME credits ο Πολυθεματικό Ιατρικό υνϋδριο Ναυτικού Νοςοκομεύου Αθηνών 9 CME credits 12.Mediterranean Oncology Forum ESMO MORA credits ο Πανελλόνιο κ 2 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Ιωϊννινα Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) 14.Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών» 3 ο Πανελλόνιο κ 2 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Ιωϊννινα.3 Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ). 6

7 15. Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών» 11 ο Πανελλόνιο Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΠΑΤΝΟ ΛΑΡΙΑ Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) ο Πανελλόνιο και 3 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Αθόνα Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ). 17. Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών» Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Αθόνα 3 Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ). 18. Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο Ναύπλιο ΠΑΤΝΟ Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) 19. Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών» 12 ο Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο Ναύπλιο ΠΑΤΝΟ 3 Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) ο Πανελλόνιο και 4 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Κϋρκυρα Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ). 21. Ειδικό Υροντιςτόριο «Αναζότηςη Ηλεκτρονικόσ Βιβλιογραφύασ για την εκπόνηςη επιςτημονικών μελετών».5 ο Πανελλόνιο και 4 ο Πανευρωπαώκό Επιςτημονικό και Επαγγελματικό υνϋδριο ΕΝΕ Κϋρκυρα Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ (Ν 3754/2009 κι Ν. 3252/2004 ϊρθρο ) ο Υόρουμ Δημόςιασ Τγεύασ Αθόνα 30/11-2/12/22 Μονϊδεσ υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ CME-CPD Kλινικό Νοζηλεςηικό έπγο: 1982 ϋωσ το 1998 (16 ϋτη). Διδακηικό έπγο: ςτο Σ.Ε.Ι. Αθηνών (2 ϋτη) ϋωσ και ςόμερα ςτο Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών, Σμόμα Νοςηλευτικόσ (28 ϋτη) ςτη χολό Αξιωματικών Νοςηλευτικόσ (11 ϋτη) ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ Ιατρικόσ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ (Κλινικϋσ εφαρμογϋσ Μοριακόσ Ιατρικόσ), Διδαςκαλύα 4 ωρών «Επιδημιολογύασ-Αιτιογνωςτικό-Διαγνωςτικό-Προγνωςτικό Ϊρευνα» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ Ιατρικόσ Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ «Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ»Διϊλεξη. 7

8 Διδαζκαλία ζε Α.Ε.Ι. εξωηεπικού : το Binghampton University, State University New York, U.S.A. (1999). 1. Undergraduate classes (N. 320, N. 322). N.320 = Socialization into the professional Role I. N.322 = The client system of Nursing. Παρουςύαςη θϋματοσ The Nursing in Greece. 2. Master`s class (N. 532). N.532 = Nursing and Community Health Care Delivery System. Παρουςύαςη θϋματοσ: The Community Health Nursing in Greece. το TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF CYPRUS «Πρόγραμμα εξομούωςησ».2009 Κοινοτικό και Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό. Reference letter ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ ~ ΔΙΑΚΡΙΕΙ 1. Μετϊ τo 2o ϋτoσ Κ.Α.Σ.Ε.Ε., επειδό αρύςτευςα, ϋλαβα υπoτρoφύα με τo χρηματικό πoςό τωv ( ). 2. Πρωτεύςαςα ςτα Κ.Α.Σ.Ε.Ε. ΘΕΑΛΟΝIΚΗ (1982) ειςόχθην "ϊvευ εξετϊςεωv" ςτo δεύτερo ϋτoσ τoυ Σμόματoσ IΑΣΡIΚΗ ΣΟΤ ΑΡIΣΟΣΕΛΕIΟΤ ΠΑΝΕΠIΣΗΜIΟΤ ΘΕΑΛΟΝIΚΗ. 3. Πρωτεύςαςα ειςόχθην "ϊvευ εξετϊςεωv" ςτo δεύτερo ϋτoσ τoυ Σμόματoσ Νoςηλευτικόσ τoυ Εθvικoύ και Καπoδιςτριακoύ Παvεπιςτημύoυ Αθηvώv. 4. Λόψη Διδακτoρικoύ διπλώματοσ, Βαθμόσ «ΩΡΙΣΑ». 5. Από τo Νoςoκoμεύo ςτo oπoύo εργαζόμουν, εύχα λϊβει "Ειδικό ϊδεια" για τη διδαςκαλύα, ςτo Εθνικό και Καποδιςτριακό Παvεπιςτόμιo Αθηvώv, τoυ Μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό», κατϊ τα ακαδημαώκϊ ϋτη: α) β) γ) δ) , μετϊ τισ αvτύςτoιχεσ αvαθϋςεισ από το Ε.Κ.Π.Α. τoυ μαθόματoσ τησ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ. 6. Βραβεύο Ερευνητικόσ Εργαςύασ, ςτο 33 ο Πανελλόνιο Νοςηλευτικό υνϋδριο, 2006 (ΒΕΒΑIΨΗ). 7. Βραβεύο Ερευνητικόσ Εργαςύασ, ςτο 1 ο Νοςηλευτικό υνϋδριο Ενόπλων Δυνϊμεων, όπου ϋλαβα το 1 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΣΨΝ ΕΝΟΠΛΨΝ ΔΤΝΑΜΕΨΝ, (ΒΕΒΑIΨΗ) ο Βραβεύο Ερευνητικόσ Εργαςύασ, ςτο 5 ο Πολυθεματικό Ιατρικό υνϋδριο Λακωνύασ, Θϋμα: «Η πρόβλεψη μετεγχειριτικού ςπινθηρογραφόματοσ μετϊ από πνευμονεκτομό» (ΒΕΒΑΙΨΗ). 8

9 9. Βραβεύο Ερευνητικόσ Εργαςύασ, ςτο 2 ο Νοςηλευτικό υνϋδριο Ενόπλων Δυνϊμεων, όπου ϋλαβα το 1 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΣΨΝ ΕΝΟΠΛΨΝ ΔΤΝΑΜΕΨΝ, Θϋμα: «υμπεριφορϊ και ςτϊςεισ ςτρατευςύμων θητεύασ του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ςε ςχϋςη με υγιεινϊ πρότυπα διαβύωςησ». (ΒΕΒΑΙΨΗ). ΜΕΛΟ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ 1. Μϋλoσ Εθvικoύ υvδϋςμoυ Διπλωματoύχωv Νoςηλευτριώv-τριώv Ελλϊδασ (Ε..Δ.Ε.), 1982 ϋωσ και ςόμερα (25 ϋτη). 2. Μϋλoσ Ελληvικόσ Γερovτoλoγικόσ Εταιρεύασ, 1983 ϋωσ και ςόμερα. 3. Μϋλoσ Εταιρεύασ Νoςηλευτικώv πoυδώv, 1987 ϋωσ και ςόμερα. 4. Μϋλoσ Διoικητικoύ υμβoυλύoυ Επιςτημovικόσ Ϊvωςησ Νoςoκoμεύoυ "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ", Εκλεγμϋνο Μϋλoσ Διoικητικoύ υμβoυλύoυ Εθvικoύ υvδϋςμoυ Νoςηλευτριώv Ελλϊδασ (Ε..Ν.Ε.), , , Μϋλoσ Διoικητικoύ υμβoυλύoυ υλλόγoυ Υύλωv τoυ Κωvςταvτoπoύλειoυ υγκρoτόματoσ τoυ Γεvικoύ Περιφερειακoύ Νoςoκoμεύoυ Νϋασ Iωvύασ "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ", Μϋλoσ oμϊδασ εργαςύασ τoυ Ε..Δ.Ν.Ε. Αvϊπτυξησ Εθvικoύ Δικτύoυ Θϋςπιςησ Κριτηρύωv Παρoχόσ Νoςηλευτικόσ Υρovτύδασ, (ΒΕΒΑIΨΗ). 8. Σακτικό μϋλoσ εξεταςτικόσ επιτρoπόσ Χυχιατρικόσ Νoςηλευτικόσ Ειδικότητασ. α Τ.Α. 12/9/94. β Τ.Α. 14/2/1996. γ Τ.Α. 11/3/ Τ7/961. δ Τ.Α. Α5 /1674-8/4/1998. (ΒΕΒΑIΨEI). 9. Σακτικό μϋλοσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ Φειρουργικόσ Νοςηλευτικόσ Ειδικότητασ. α ΤΑ :Α5/751-18/2/1999. β ΤΑ Α5/ /1/2000. (ΒΕΒΑΙΨΕΙ). 10. Σακτικό μϋλοσ τησ Επιτροπόσ για την διαπύςτωςη τησ Ελληνικόσ γλώςςασ Νοςηλευτών- τριών που ϋχουν ιθαγϋνεια κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ε.Ε. 11. Μϋλoσ oμϊδασ εργαςύασ τoυ "ακχαρώδη Διαβότη" εκ μϋρoυσ τoυ Ε..Δ.Ν.Ε. ςτo Τπoυργεύo Πρόvoιασ 14/12/95. (ΒΕΒΑIΨΗ). 12. Τπεύθυvη τoυ Σoμϋα Κoιvoτικόσ Νoςηλευτικόσ ςτov Ε..Δ.Ν.Ε. ( , ). (ΒΕΒΑIΨΗ). 13. Μϋλoσ oμϊδασ ςύvταξησ Πρoγρϊμματoσ Ειδικότητασ "Κoιvoτικό Νoςηλευτικό" για πτυχιoύχoυσ Α.Ε.I. (ΒΕΒΑIΨΗ). 9

10 14. Σακτικό Μϋλοσ Ελληνικόσ Αντικαρκινικόσ Εταιρεύασ. ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΕΛΛΑΔΑ Ε ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ 1. Εκπρόςωπoσ Ελλϊδασ ςτηv oμϊδα εργαςύασ Regulation of Nursing τoυ Διεθvoύσ υμβoυλύoυ Νoςηλευτώv (International Council of Nurses - I.C.N.), (ΒΕΒΑIΨΗ). 2. Μϋλoσ: Society of International Gastroenterological Nurses and Endoscopy Associates, (1997 ϋωσ και ςόμερα). 3. Μϋλoσ oμϊδασ εργαςύασ ωσ "Ειδικόσ ςτηv Σρϊπεζα Πληρoφoριώv τoυ "International Council of Nurses" ςτo πρόγραμμα Regulation of Nursing, (Επιςτoλό I.C.N.) 4. Εκπρόςωποσ Ελλϊδασ ςτην ομϊδα Workgroup European Nurses Researches (ϋτη 12). 5. Mϋλοσ του Steering Group of WENR τη χρονικό περύοδο, επανεκλογό 3 φορϋσ μεταξύ εκπροςώπων 18 κρατών 6. Μϋλοσ τησ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing (1999 ϋωσ και ςόμερα). 7. Εκπρόςωποσ Ελλϊδασ ωσ «Διακεκριμϋνοσ Ειδικόσ» (Distinguished Expert) ςτην ομϊδα εργαςύασ Arista 3 Southern Europe/Mediterranean Think Tank Meeting, March 2003, Italy, τησ Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. (BEΒΑΙΨΗ). 8. Εκπρόςωποσ τησ Ελλϊδασ ςτην European Transcultural Nursing Association ( ETNA) από το 2007-ςόμερα(Ιδρυτικό μϋλοσ) Μετϊ την Κρύςη ςε Βαθμύδα Αναπληρώτριασ Καθηγότριασ 9. Editorial Board / Reviewer of International Scientific Journals 1. Nurse Researcher RCN (Editorial Board) 2. International Nursing Review ICN (Reviewer) 3. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing (Reviewer) 4. Journal of Transcultural Nursing (Reviewer) 5. Open Journal of Nursing (Reviewer) 10. Reviewer of International Scientific Events 1. Sigma Theta Tau International Foundation for Nursing Research Grant Opportunities. 2. Sigma Theta Tau International Co-Sponsored Partner Grants International Scientific Advisory Panel (ISAP) of Royal College of Nursing

11 ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ/ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ/ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 20/7/1982: Διoριςμόσ ςτo Γεvικό Νoμαρχιακό Νoςoκoμεύo Νϋασ Iωvύασ "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ", ωσ "ΝΟΗΛΕΤΣΡIΑ". 20/7/1982-1/7/1985: Ψσ voςηλεύτρια ςε Παθoλoγικϊ και Φειρoυργικϊ Σμόματα. 1/7/1985-1/10/1985: ε Οφθαλμoλoγικό Σμόμα και ςε Εξωτερικϊ Iατρεύα, όπoυ παρεύχα Πρωτoβϊθμια Υρovτύδα Τγεύασ. 1/10/1985-9/6/1987: Ψσ Αvτικαθιςτώςα Πρoώςταμϋvησ ςε Φειρoυργικό Σμόμα. 1986: Μϋχρι και ςόμερα ςυμμετoχό ςε 49 (ςαρϊvτα εvvϋα) Γvωμoδoτικϋσ Επιτρoπϋσ πρoμόθειασ υλικώv και πρoγραμματιςμoύ ςτo Νoςoκoμεύo. 10/6/ /5/1991: τo Γραφεύo Διεύθυvςησ Νoςηλευτικόσ Τπηρεςύασ ςυμμετεύχα: α) τηv oργϊvωςη επoπτεύασ και ελϋγχoυ τησ Νoςηλευτικόσ Υρovτύδασ όλωv τωv Σμημϊτωv τoυ Νoςoκoμεύoυ (δημιoυργύα Νoςηλευτικoύ φακϋλλoυ). β) τηv oργϊvωςη, πρoγραμματιςμoύ και λειτoυργύασ τoυ Πoλυώατρεύoυ Περιςτερύoυ και τoυ Κϋvτρoυ Τγεύασ Καππαvδριτύoυ (Γvωμoδoτικϋσ Επιτρoπϋσ). γ) τηv oργϊvωςη και διεκπεραύωςη τωv πρoγραμμϊτωv τησ Εvδoώπηρεςιακόσ Νoςηλευτικόσ Εκπαύδευςησ. δ) τηv Οργϊvωςη τησ πρώτησ Επιτρoπόσ Εvδovoςoκoμειακώv Λoιμώξεωv. 13/5/ /12/1993: Πρoώςταμϋvη Μovϊδασ Εvτατικόσ Θεραπεύασ. 1992: Κατϊ τηv απoυςύα τησ Διευθύvτρια Νoςηλευτικόσ Τπηρεςύασ αvτικαθιςτώςα αυτόσ. 1993: Με τηv απόφαςη (αρ. 486/93) τoυ Διoικητικoύ Εφετεύoυ Αθηvώv τoπoθετόθηκα ωσ Διευθύvτρια τησ Νoςηλευτικόσ Τπηρεςύασ για τη χρovικό περύoδo ( ϋωσ ). (ΕΠIΤΝΑΠΣΕΣΑI ΒΕΒΑIΨΗ). 1/1/ /12/1998: Πρoώςταμϋvη Μovϊδασ Εvδoςκoπόςεωv : Μϋλoσ (N.O.E.) Νoςηλευτικόσ Επιτρoπόσ. 11

12 ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΕΙΑ (Κ.Ε..Τ.) ΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ/ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 4.404/ Πρόταςη Ειδικότητασ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ για πτυχιούχουσ Α.Ε.Ι. ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 4.403/ Πρόταςη Ειδικότητασ Κοινοτικόσ Νοςηλευτικόσ για πτυχιούχουσ Σ.Ε.Ι. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Α/ : Διδαςκαλύα ςτο Σ.Ε.I. ΑΘΗΝΑ, ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣIΚΗ, Α' Νoςηλευτικό Δεovτoλoγύα, Εργαςτόρια Νoςηλευτικόσ Α' Εξαμόvoυ, Νoςηλευτικό III (Θεωρύα: Φειρoυργικό - Ορθoπεδικό - Οφθαλμoλoγικό - Ουρoλoγικό - Ψ-Ρ.Λ. Νoςηλευτικό). (ΒΕΒΑIΨΗ). Β/ : Διδαςκαλύα voςηλευτικώv κλιvικώv και διoικητικώv θεμϊτωv ςτα πλαύςια oργϊvωςησ και διεκπεραύωςησ πρoγραμμϊτωv Εvδoώπηρεςιακόσ Νoςηλευτικόσ Εκπαύδευςησ ςτo Νoςoκoμεύo "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ". (ΒΕΒΑIΨΗ). Γ/ : Με τηv ιδιότητα τησ μεταπτυχιακόσ φoιτότριασ, ςυvεπικoύρηςη ςτo ϋργo τoυ Δ.Ε.Π. τoυ Σμόματoσ Νoςηλευτικόσ τησ χoλόσ Επιςτημώv Τγεύασ Παvεπιςτημύoυ Αθηvώv. (ΒΕΒΑIΨΗ) : υvεπικoύρηςη ςτηv κλιvικό διδαςκαλύα και επύβλεψη τωv φoιτητώv-τριών, ςτο πλαύςιο τoυ μαθόματoσ «Παιδιατρικό Νoςηλευτικό» : υvεπικoύρηςη ςτισ φρovτιςτηριακϋσ αςκόςεισ τoυ μαθόματoσ «Iςτoρύα και Θεωρύα τησ Νoςηλευτικόσ» : υvεπικoύρηςη ςτη κλιvικό διδαςκαλύα και επύβλεψη τωv φoιτητώv-τριών, ςτο πλαύςιο τoυ μαθόματoσ «Χυχιατρικό Νoςηλευτικό». 12

13 : υvεπικoύρηςη ςτην κλιvικό διδαςκαλύα και επύβλεψη τωv φoιτητώv-τριών, ςτο πλαύςιο τoυ μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό» : υvεπικoύρηςη ςτηv κλιvικό διδαςκαλύα και επύβλεψη τωv φoιτητώv-τριών, ςτο πλαύςιο τoυ μαθόματoσ «Διoύκηςη Τπηρεςιώv Τγεύασ και Νoςηλευτικώv Τπηρεςιώv». Δ/ 1992: Οργϊvωςη Πρoγραμμϊτωv Νoςηλευτικώv Ειδικoτότωv (Παθoλoγικό-Φειρoυργικό Νoςηλευτικό) Υ.Ε.Κ. 880/ , ςτo Κωvςταvτoπoύλειo υγκρότημα τoυ Γεvικoύ Περιφερειακoύ Νoςoκoμεύoυ Νϋασ Iωvύασ "Η ΑΓIΑ ΟΛΓΑ". Ε/ 1995: Διδαςκαλύα ςτο πλαύςιο τoυ Πρoγρϊμματoσ «ΟΓΚΟΛΟΓIΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣIΚΗ», πoυ oργαvώvεται από τηv Επιτρoπό Ευρωπαώκώv Κoιvoτότωv και τo Σμόμα Νoςηλευτικόσ τoυ Παvεπιςτημύoυ Αθηvώv. Θϋμα: «Κατ' Ούκov voςηλεύα ςτov ϊρρωςτo με καρκύvo» ( , 4 ώρεσ). (ΒΕΒΑIΨΗ) 1996: Διδαςκαλύα ςτο πλαύςιο τoυ Πρoγρϊμματoσ τησ «ΠΑΘOΛOΓΙΚΗ ΝOΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ»: Θϋμα: «Νoςηλευτικό Νoμoθεςύα» (10 ώρεσ). (ΒΕΒΑIΨΗ) : Εκπαιδεύτρια ςτα Κϋvτρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ, 1. τo Π.Α.Ο.Ν.Α. "ΑΓIΟ ΑΒΒΑ". Διδαςκαλύα μαθημϊτωv "Κoιvoτικόσ Νoςηλευτικόσ", διϊρκειασ 10 ωρώv. (ΒΕΒΑIΨΗ). 2. τo Γ.Π.Ν. Αττικόσ ΚΑΣ. Διδαςκαλύα εvoτότωv "Νoςηλευτικό Διεργαςύα" και "Νoςηλευτικό Υρovτύδα αςθεvώv με ϋκπτωςη τησ αvoςoπoιητικόσ ικαvότητασ", διϊρκειασ 6 ωρώv. (ΒΕΒΑIΨΗ). 3. το πλαύςιο τησ υvεχιζόμεvησ Εκπαύδευςησ μϋςω τησ μovϊδασ Σηλεώατρικόσ τoυ ιςμαvόγλειoυ Νoςoκoμεύoυ, διδαςκαλύα με θϋμα: «Νoςηλευτικό Νoμoθεςύα». (ΒΕΒΑIΨΗ). Σ/ : Επιςκϋπτρια Καθηγότρια Νoςηλευτικόσ (Βαθμύδα Λϋκτoρα , Βαθμύδα Επιπ. Καθηγότρια ) ςτo Παvεπιςτόμιo Αθηvώv. Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό», ςτo Βαςικό Πρόγραμμα πoυδώv & : Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό», ςτo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πoυδώv : Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Κατ'oύκov voςηλεύα» ςτo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πoυδώv. 13

14 : Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Οργϊvωςη Διoύκηςη Κϋvτρωv Τγεύασ» ςτo Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πoυδώv. (ΓIΑ ΣΑ ΣΟIΦΕIΑ Σ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΨΝ ΠΑΝΕΠIΣΗΜIΟΤ ΑΘΗΝΨΝ) Ζ/ : Διδαςκαλύα μαθόματoσ «Κoιvoτικό Νoςηλευτικό» ςτη χoλό Αξιωματικώv Νoςηλευτικόσ. (ΒΕΒΑIΨΗ) : Διδαςκαλύα μαθόματοσ «Γεροντολογικό Νοςηλευτικό» ςτη χολό Αξιωματικών Νοςηλευτικόσ. (ΒΕΒΑΙΨΗ). Η/ 11/12/ /10/2003: Ανϊληψη καθηκόντων ωσ Λϋκτορασ του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών 1. Διδαςκαλύα μαθόματοσ «ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» ςτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών, 8 ο εξϊμηνο-εαρινό. (ύνολο ωρών 78/Θ:26 Α: 52). Aκαδημαώκϊ ϋτη , , , , Αυτόνομο διδακτικό ϋργο. 2. Διδαςκαλύα μαθόματοσ «ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ» (Υροντιςτόριο 16 ώρεσ ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδών, 6 ο εξϊμηνο. Ακαδημαώκό ϋτοσ , ). 3. Διδαςκαλύα μαθόματοσ «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ» (Υροντιςτόριο 14 ώρεσ ςτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών, 3 ο εξϊμηνο). Ακαδημαώκό ϋτοσ Διδαςκαλύα μαθόματοσ «ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ. Xειμερινό εξϊμηνο (ύνολο ωρών 40/: 20 A: 20). Αυτόνομο διδακτικό ϋργο. Ακαδημαώκό ϋτοσ υμμετοχό ςε Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Κ. του μαθόματοσ «Κοινοτικό Νοςηλευτικό» ςτον Πιλοτικό Κύκλο εμιναρύων με τη μϋθοδο εκμϊθηςησ βαςιςμϋνη ςε επύλυςη προβλημϊτων Problem Based Learning (P.B.L.). Ακαδημαώκό ϋτοσ Εποπτεύα προπτυχιακών φοιτητών ςτην κυκλικό εναλλακτικό κλινικό ϊςκηςη ςε υπηρεςύεσ Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ (το πλαύςιο του προγρϊμματοσ Ε.Π.Ε.Α.Κ.). Ακαδημαώκό ϋτοσ Επιςτημονικό Τπεύθυνη ανϊπτυξησ και υλοπούηςησ Διακρατικού Προγρϊμματοσ ςτα πλαύςια χρηματοδότηςησ από DAC/ΟΟΑ με τύτλο: Health Services Management and Administration and Public Health. (ΙΟΤΝΙΟ 2002). 8. Αναπληρώτρια Επιςτημονικό Τπεύθυνη Προγρϊμματοσ Ε.Π.Ε.Α.Κ. Πρακτικό Ωςκηςη Υοιτητών, Ακαδημαώκό ϋτοσ Θ/ Ανϊληψη καθηκόντων ωσ Επύκουρη Καθηγότρια (Ακαδημαώκϊ ϋτη ) του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών Προπτυχιακό Πρόγραμμα 14

15 1. «Υροντύδα Τγεύασ ςτην Κοινότητα»: 7 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 2. «Γεροντολογικό Νοςηλευτικό»: 5 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 3. «Νοςηλευτικό τησ Οικογϋνειασ»: 2 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 4. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό»: 4 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 26 ώρεσ, Υροντιςτόριο 52 ώρεσ, ύνολο: 78 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 5. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό Ι»: 3 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 26 ώρεσ, Υροντιςτόριο 52 ώρεσ, ύνολο: 78 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 6. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: 5 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 7. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: 6 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Ακαδημαώκϊ ϋτη ) 1. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Δημόςια Τγεύα. 2. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό Ι»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. 3. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. 4. «Κατ ούκον Νοςηλεύα»: Ώρεσ 20. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. 5. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 10. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. Ι/ Ανϊληψη καθηκόντων ωσ Μόνιμη Επύκουρη Καθηγότρια (Ακαδημαώκϊ ϋτη ) του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοςηλευτικό τησ Οικογϋνειασ». 2 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). «Κοινοτικό Νοςηλευτικό I»: 3 0 Εξϊμηνο, Θεωρύα 26 ώρεσ, Υροντιςτόριο 52 ώρεσ, ύνολο: 78 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). «Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: 5 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: 6 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 15

16 1. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Δημόςια Τγεύα (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 2. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό Ι»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 3. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 4. «Κατ ούκον Νοςηλεύα»: Ώρεσ 20. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 5. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 10. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 6. «Διαχεύριςη Κρύςεων και Μαζικών Καταςτροφών»: Εκπαύδευςη πληθυςμού ςτην Κοινότητα. Θεωρύα 10 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη). Μετϊ την Κρύςη ςε Βαθμύδα Αναπληρώτριασ Καθηγότριασ Ι/ Ανϊληψη καθηκόντων ωσ Αναπληρώτρια Καθηγότρια (Ακαδημαώκϊ ϋτη ) του Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών Προπτυχιακό Πρόγραμμα 1.«Κοινοτικό Νοςηλευτικό I»: 3 0 Εξϊμηνο, Θεωρύα 26 ώρεσ, Υροντιςτόριο 52 ώρεσ, ύνολο: 78 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 2.«Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: 5 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 3.«Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: 6 ο Εξϊμηνο, Θεωρύα 13 ώρεσ, Υροντιςτόριο 13 ώρεσ, ύνολο: 26 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 1. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Δημόςια Τγεύα (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 2. «Κοινοτικό Νοςηλευτικό Ι»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό» (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 3. Κοινοτικό Νοςηλευτικό ΙΙ»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 4. «Κατ ούκον Νοςηλεύα»: Ώρεσ 20. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 5. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 10. Ειδύκευςη: Κοινοτικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 16

17 6. «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 7. «Εκπαύδευςη και Διαπολιτιμικό Τγεύα»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 8. «Κλινικϋσ Εφαρμογϋσ Θεωριών Διαπολιτιςμικόσ Νοςηλευτικόσ»: Ώρεσ 30. Ειδύκευςη: Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό. (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). 9. «Διαχεύριςη Κρύςεων και Μαζικών Καταςτροφών»: Εκπαύδευςη πληθυςμού ςτην Κοινότητα. Θεωρύα 10 ώρεσ (Ακαδημαώκϊ ϋτη ). ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 1. Επιςτημονικό υπεύθυνη ςτη διοργϊνωςη και υλοπούηςη ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΤ ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ςτην Αγγλικό γλώςςα με τύτλο: Health Services Management and Administration and Public Health ςυνολικόσ διϊρκειασ 250 ωρών (3-22/6/2002). Φρηματοδοτόθηκε από DAC/ΟΟΑ ΚΨΔ: 70/3/ Διοργϊνωςη ενόσ ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ. Master in Europe: Transcultural Nursing. Erasmus IP Prog. Coordinator: Research Centre for Transcultural Studies in Health. Middlesex University ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΚΣΟ ΕΚΠΑ 1. Διϊλεξη για «ΠΥΤ» ςτα Πλαύςια τησ Παθολογικόσ Νοςηλευτικόσ Ειδικότητασ 14/9/2010 Ιπποκρϊτειο Νοςοκομεύο Αθηνών 2. Μετεκπαιδευτικό Μϊθημα Γηριατρικόσ : Παρακολούθηςη και Διαχεύριςη Τπερηλύκων μετϊ την ϋξοδο από το Νοςοκομεύο, Κατ Ούκον Νοςηλεύα. Ελληνικό Γεροντολογικό και Γηριατρικό Εταιρεύα Αθόνα 31/03/ Μετεκπαιδευτικό Μϊθημα Γηριατρικό : Ελληνικό Γεροντολογικό και Γηριατρικό Εταιρεύα: Κατ Ούκον Νοςηλευτικό Υροντύδα: Παρελθόν, Παρόν και Μϋλλον. 4. Βαςικϋσ γνώςεισ, νοςηλευτικϋσ ικανότητεσ και δεξιότητεσ ςτην ετοιμότητα αντιμετώπιςησ καταςτροφών (2012). Γενικό Περιφερειακό Κωνςταντοπούλειο Νοςοκομεύο Ν. Ιωνύασ Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ. 5. Βαςικϋσ γνώςεισ, νοςηλευτικϋσ ικανότητεσ και δεξιότητεσ ςτην ετοιμότητα αντιμετώπιςησ καταςτροφών (2012). Γενικό Περιφερειακό ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 17

18 6. Προγρϊμμα εκπαύδευςησ Νοςηλευτών και φοιτητών Νοςηλευτικόσ ςτην αποτελεςματικό φροντύδα υγεύασ κωφών & βαρόκοων ατόμων(2012). Γενικό Περιφερειακό Κωνςταντοπούλειο Νοςοκομεύο Ν. Ιωνύασ Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ. ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΕΠΙΣΡΟΠΕ Α.Ε.Ι. 1. Μϋλοσ Σομϋα Δημόςιασ Τγεύασ Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών (1998 ϋωσ και ςόμερα). 2. Μϋλοσ Γενικόσ υνϋλευςησ Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών (1998 ϋωσ και ςόμερα). 3. Μϋλοσ Γ.Ε..Ε.. Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών (1998 ϋωσ και ςόμερα). 4. Μϋλοσ Επιτροπόσ Προπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών ( ). 5. Μϋλοσ Επιτροπόσ επιλογόσ φοιτητών για το Πρόγραμμα Ανταλλαγόσ φοιτητών Erasmus /ΨΚΡΑΣΗ, Μϋλοσ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών ( ), ( ). υμβατικό Πρόγραμμα. 7. Μϋλοσ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ Μεταπτυχιακού Προγρϊμματοσ πουδών Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών ( ), ( ) «Διαχεύριςη κρύςεων και Μαζικών Καταςτροφών. 8. Μϋλοσ Επιτροπόσ για την Επιλογό Μεταπτυχιακών Υοιτητών Π.Μ.. ςτο Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών, με τύτλο: α) «Διαχεύριςη Κρύςεων Μαζικών Καταςτροφών και Επειγουςών Καταςτϊςεων», β) υμβατικό Π.Μ.., γ) Διατμηματικό Διαπανεπιςτημιακό Π.Μ.. «Οργϊνωςη και Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ-Πληροφορικό Τγεύασ», Μετϊ την Κρύςη ςτη Βαθμύδα τησ Αναπληρώτριασ Καθηγότριασ 9. Μϋλοσ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ΠΜ «υμβατικό» (Απόφαςη ΓΕ 10/10/ /09/ /09/2010) 10. (3) Μϋλοσ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ ΠΜ «Διαχεύριςη Κρύςεων Μαζικών Καταςτροφών και Επειγουςών Καταςτϊςεων» (Απόφαςη ΓΕ 10/10/ /09/ /09/2010) 18

19 11. (1) Προεδρεύουςα τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ του ΠΜ «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό» (Απόφαςη ΓΕ 4/7/ /09/ /09/2011) 12. (5) Μϋλοσ Επιτροπόσ Επιλογόσ Μεταπτυχιακών Υοιτητών για τα ακαδημαώκϊ ϋτη «Διαχεύριςη Κρύςεων Μαζικών Καταςτροφών και Επειγουςών Καταςτϊςεων» (Αντύςτοιχεσ Αποφϊςεισ ΓΕ Σμόματοσ Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ) 13. (6) Μϋλοσ Επιτροπόσ εξεταςτών βαθμολογητών για τισ εξετϊςεισ Αγγλικών για την ειςαγωγό ςτο ΠΜ «Διαχεύριςη Κρύςεων Μαζικών Καταςτροφών και Επειγουςών Καταςτϊςεων» για τα ακαδημαώκϊ ϋτη και (4) Μϋλοσ Επιτροπόσ για την επιλογό Μεταπτυχιακών Υοιτητών για τα ακαδημαώκϊ ϋτη 2011, 2012, 2013 του Διατμηματικού - Διαπανεπιςτημιακού ΠΜ 15. (7) Μϋλοσ Επιτροπόσ (Προεδρεύουςα) επιλογόσ Μεταπτυχιακών φοιτητών για τα ακαδημαώκϊ ϋτη «Διαπολιτιςμικό Νοςηλευτικό» 16. (8) ύμβουλοσ πουδών Υοιτητών με Ειδικϋσ Ανϊγκεσ για το ακαδημαώκό ϋτοσ (Απόφαςη Δ.. ςυν. 11 η / ), (ςυν. 11 η / ) 17. (9) Μϋλοσ Ομϊδασ Εργαςύασ «Επεξεργαςύα κοινού Βιβλιαρύου Κλινικόσ Ωςκηςησ» Αριθ. Πρωτ. 95/ ΕΚΠΑ Επιβλϋπουςα MSc ό PhD/Mϋλοσ Σριμελών ό Επταμελών Εξεταςτικών Επιτροπών MSc ό PhD 18. Μϋλοσ Σριμελούσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργαςιών (139)*. 19. Επιβλϋπουςα Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργαςιών (78).* 20. Μϋλοσ Επταμελούσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ Διδακτορικών Διατριβών (23)*. 21. Μϋλοσ Σριμελούσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ Διδακτορικών Διατριβών (19)*. 22. Επιβλϋπουςα Διδακτορικών Διατριβών (5)*τού Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών(2012). Αθαναςοπούλου Μαρύα, Πεςιρύδησ Θεόδωροσ, Καλεμικερϊκησ Ιωϊννησ, Καυγϊ Παλτόγλου Αννα, Παπαδοπούλου Ελϋνη. (Τποψόφιοι Διδϊκτορεσ - υμβατικό Πρόγραμμα) 23. Ολοκληρώθηκαν 8* Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ(Επιβλϋπουςα ). 1. Παπαςταύρου Ευριδύκη (2005), με τύτλο: «Επιβϊρυνςη τησ οικογϋνειασ που φροντύζει αςθενό με τη νόςο Alzheimer». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 2. Γαλϊνησ Πϋτροσ (2007), με τύτλο: «Προςδιοριςτϋσ των δυνητικών δωρητών μυελού των οςτών». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 3. Αδαμακύδου Θεοδούλη(2009), με θϋμα: «Αυτοεκτύμηςη τησ Ποιότητασ Ζωόσ ογκολογικών αςθενών ςτο ςπύτι και ςυςχϋτιςό τησ με το βαθμό 19

20 ςυμφωνύασ τησ Νοςηλευτικόσ Αξιολόγηςησ». (Διατμηματικό Πρόγραμμα) Aξιολογόθηκε με ϊριςτα 4. Ρόκα Βαςιλικό (2009), με θϋμα: «Διερεύνηςη των παραγόντων κινδύνου των ςτρατευςύμων του Πολεμικού Ναυτικού και ςυςχϋτιςό τουσ με υγιεινϊ πρότυπα διαβύωςησ». (Διατμηματικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 5. Σόλη Θεοδόρα (2010), με θϋμα: «υςχϋτιςη γνώςεων και ςτϊςεων χολικών Νοςηλευτών και Εκπαιδευτικών για την Επιληψύα με την πρόκληςη ατυχημϊτων». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 6. Αλεξανδροπούλου Μαριϊνθη (2010), με θϋμα: «Αξιολόγηςη αποτελεςματικότητασ προγρϊμματοσ Αγωγόσ Τγεύασ Πρώτων Βοηθειών ςε προςωπικό χολεύων Ειδικόσ Αγωγόσ». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 7. Αποςτολϊρα Παραςκευό (2012), με θϋμα: «Διερεύνηςη τησ Πολιτιςμικόσ Ικανότητασ του Νοςηλευτικού και Ιατρικού προςωπικού Παιδιατρικών Νοςοκομεύων». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 8. Βελονϊκη Βενετύα-οφύα (2012), με θϋμα: «Ανϊπτυξη, εφαρμογό, αξιολόγηςη προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ Νοςηλευτών και φοιτητών Νοςηλευτικόσ ςτην αποτελεςματικό φροντύδα υγεύασ κωφών & βαρόκοων ατόμων». (υμβατικό Πρόγραμμα). Aξιολογόθηκε με ϊριςτα. 24. Μϋλοσ Σριμελούσ υμβουλευτικόσ Διδακτορικών Διατριβών Ξϋνων Πανεπιςτημύων. (Βεβαιώςεισ). (α) Sakellari Evanthia, PhD student, με θϋμα: «Beliefs and attitudes toward mental illness the impact of mental health education among Greek pupils of secondary schools». Faculty of Medicine. Dept. of Nursing Science. University of Turku Finland. (Local supervisor). (β) Ευφροςύνη Μπαρμπαγιϊννη με θϋμα: «Μελϋτη των παραγόντων ςχετικών με την υγεύα, τισ επιβαρυντικϋσ παραμϋτρουσ και την προβλεψιμότητα τησ χρόςησ καπνού και αλκοόλ». Απόφαςη 7ησ υνεδρύαςησ ΠΓΕ/ Σριμελόσ υμβουλευτικό Επιτροπό: οφύα Ζυγϊ, Αντώνιοσ Σραυλόσ Αντώνιοσ, Αθηνϊ Καλοκαιρινού Σμόμα Νοςηλευτικόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου (υπό εξϋλιξη) (γ) Ελϋνη Φριςτοδούλου με θϋμα: «υγκριτικό προςϋγγιςη παραδοςιακών παιδαγωγικών μεθόδων ςτη Νοςηλευτικό Επιςτόμη και εφαρμογό τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ». Απόφαςη 8ησ υνεδρύαςησ ΠΓΕ/ Σριμελόσ υμβουλευτικό Επιτροπό: οφύα Ζυγϊ, Αθηνϊ Καλοκαιρινού, Ευμορφύα Κούκια.Σμόμα Νοςηλευτικόσ Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου (υπό εξϋλιξη). Ολοκληρώθηκαν 2 Διδακτορικϋσ Διατριβϋσ (α) Kaltsa Aikaterina, is a PhD student in the School of Nursing at the University of Nottingham in United Kingdom. Her PhD project entitled: "Greek women's perceptions of mammography screening: An investigation of the factors which 20

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3

Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 Γρηγόριοσ Ρομπόπουλοσ 1, Μαγδαληνό Χατζύκου 2, Εραςμύα Κόςςιβα 1, Ιωϊννησ Τφαντόπουλοσ 3 1. Ενδοκρινολόγοσ, Ιατρικόσ ύμβουλοσ, Ιατρικό Σμόμα, Novartis Hellas ΑΕΒΕ 2. Οικονομολόγοσ υγεύασ, Σμόμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Αειφόροσ Αγροτικό Παραγωγό και Διαχεύριςη Περιβϊλλοντοσ» Οδηγόσ πουδών ακαδ. ϋτοσ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα.

Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Διαχείριςη απωλειών υγείασ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών αναταραχών ςτην Ελλϊδα. Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Παναγϊκου Αγγελική, Κοιν. Ανθρωπολόγοσ MSc(c), Γιατρού Χωρύσ Σύνορα, Ελληνικό Τμόμα Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci «Διαςφϊλιςη Ποιότητασ ςτην Οργϊνωςη Κινητικότητασ Leonardo Da Vinci, PLM: Η περύπτωςη των προγραμμϊτων του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιςτημύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. Αθηνϊ Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL τϋλιοσ Πιπερύδησ, υντονιςτόσ CLARIN-EL Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ Aφθονία περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο Δεκ. 2008 : 487 δισ GB ψηφιακού περιεχομϋνου δημιουργημϋνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Ζ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Ζ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Ζ Εξαμήνου Κοινωνική Πολιτική & χεδιαςμόσ Τπηρεςιών Τγείασ Διαςφάλιςη Ποιότητασ ςτισ Τπηρεςίεσ Τγείασ Μεθοδολογία Κοινωνικήσ Έρευνασ Αγγλικά Διοίκηςησ Τγείασ Α. Φρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βαςιλεύα Καζούλλη, Επύκουρη καθηγότρια Παιδαγωγικό Τμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (ΠΤΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ςυγγραφή πτυχιακήσ εργαςίασ υποβοηθά τον μεταπτυχιακό φοιτητή να οικοδομήςει την προςωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax :Εσταυρωμένος -71004 : 1939 : Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερύα Άνθη - Χυχολόγοσ

Ελευθερύα Άνθη - Χυχολόγοσ Ελευθερύα Άνθη - Χυχολόγοσ υγεύα & αςθϋνεια: προώόν αλληλεπύδραςησ μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Taylor, S.E. (1999). Health Psychology. McGraw-Hill, New York Οι δυςκολύεσ υμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ειδ. παιδοχειρουργόσ Α ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ» Α. Δημοπούλου 1, Γ. Κουρλαμπϊ 2,. Βλατϊκησ 1, Ε. Ιακωμύδησ 1, Δ. Υραγγύδη 1, Α. Χαρρόσ 1, Α. Κολοκυθϊ 1, Κ. Νύκασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ [1] ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών, ενταγμϋνη ςτουσ γενικότερουσ ςκοπούσ τησ Εκπαύδευςησ, ςτοχεύει ςτην ολοκλόρωςη του μαθητό ςε επύπεδο προςωπικότητασ και κοινωνικόσ του ϋνταξησ.

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Δ.ΘΕΜΕΛΗΣ ϋχει παρουςύα 40 χρόνων ςτην επεξεργαςύα και καταςκευό μεταλλικών προώόντων και ϋχει ξεχωρύςει για την ποιότητα των

Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Δ.ΘΕΜΕΛΗΣ ϋχει παρουςύα 40 χρόνων ςτην επεξεργαςύα και καταςκευό μεταλλικών προώόντων και ϋχει ξεχωρύςει για την ποιότητα των Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Δ.ΘΕΜΕΛΗΣ ϋχει παρουςύα 40 χρόνων ςτην επεξεργαςύα και καταςκευό μεταλλικών προώόντων και ϋχει ξεχωρύςει για την ποιότητα των προώόντων και των υπηρεςιών που προςφϋρει ςτην Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Β Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Β Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Β Εξαμήνου ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ

Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ Βιωματικζς δράσεις Β Γυμνασίου Τλοποιούνται εντόσ του ωρολογύου προγρϊμματοσ 1 ώρα την εβδομϊδα Επιλογό θϋματοσ από τα διδακτικϊ αντικεύμενα «Υύςη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα