ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΠΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΠΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 295 ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΠΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Κερατσώ Γεωργιάδου Καθηγήτρια ΠΕ 19, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γεράσιµος Κέκκερης Αν. Καθηγητής, ΠΤ Ε, ΠΘ Περίληψη Αυτό το άρθρο βασίζεται στην έρευνα που έγινε στην περιοχή του Ν. Ροδόπης µεταξύ γυναικών µελών της Μουσουλµανικής µειονότητας της. Θράκης προκειµένου να διερευνηθεί η σχέση των γυναικών αυτών µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο άρθρο παρουσιάζονται δηµογραφικά στοιχεία και οι σπουδές των γυναικών, γίνεται περιγραφή το που ή πως οι συµµετέχουσες στην έρευνα ήρθαν σε επαφή µε τους Η/Υ, τους λόγους που τους χρησιµοποιούν, τη σχέση τους µε το ιαδίκτυο, καθώς και κάποιες επικοινωνιακές τους ανάγκες και εµπειρίες. Λέξεις Κλειδιά Φύλο, Μουσουλµανική µειονότητα Θράκης, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρόλο που εργασιακά η γνώση των νέων τεχνολογιών θεωρείται ότι συνεισφέρει πολύ θετικές προοπτικές απασχόλησης, οι γυναίκες απαρτίζουν µόλις το 20-30% των επαγγελµατιών στο τοµέα των νέων τεχνολογιών (WTDC 1998), (Βιτσιλάκη, κ.α. 2001). Βάσιµα στοιχεία µας δείχνουν ότι αντίθετα µε την κοινή πεποίθηση, οι γυναίκες δεν αποφεύγουν ηθεληµένα τους υπολογιστές. Επίσης εµφανίζονται να «συνδέονται» στο διαδίκτυο µε ταχύτερους ρυθµούς παρά ποτέ (Van Slyke et al. 2002). Τα ευρήµατα ερευνών (Hoffman et al. 1996) δείχνουν ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 40% αυτών που χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από το σπίτι και χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο κυρίως για επικοινωνία περισσότερο από τους άνδρες. Από την άλλη πλευρά, ο στερεότυπος ρόλος του φύλου, πιθανώς, να επιδρά στη δια- µόρφωση της στάσης απέναντι στους υπολογιστές (Roussos 2004) και αξίζει να σηµειωθεί ότι οι προκαταλήψεις, σε συνδυασµό µε τους µύθους, δηµιουργούν ή ενισχύουν µηχανισµούς αποκλεισµού των γυναικών από γνωστικούς χώρους που σχετίζονται µε τις τεχνολογίες ( εληγιάννη & Ζιώγου 1997). Οπότε και οι όποιες διαφορές στις στάσεις και στις συµπεριφορές, µε βάση το φύλο, απέναντι στους υπολογιστές και ίσως µια επιφυλακτικότητα από

2 296 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ µέρους των γυναικών είναι κατά βάση κοινωνικά κατασκευασµένες και προφανώς δεν στηρίζονται σε βιολογικούς παράγοντες, αλλά περνάνε µέσα από τα στερεοτυπικά πρότυπα στο χώρο της οικογένειας και στο χώρο της εκπαίδευσης (Turkle 1988). Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν και αρκετούς κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα εµπόδια που ορθώνονται στη χρήση των ΤΠΕ από τις γυναίκες όπως λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους λόγω των πολλαπλών τους υποχρεώσεων (παιδιά, ηλικιωµένοι), χαµηλότερους οικονοµικούς πόρους ώστε να καλύψουν το κόστος της τεχνολογίας, Επιπλέον σε πολλές χώρες οι γυναίκες βρίσκονται σε κατώτερο µορφωτικό επίπεδο από αυτό των ανδρών, συµπεριλαµβανοµένων και των ξένων γλωσσών. Τέλος, σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες οι γυναίκες τείνουν να κατοικούν σε περιοχές που δε διαθέτουν την υποδοµή ούτε µπορούν να ταξιδεύουν σε περιοχές µε µεγαλύτερη τεχνολογική ανάπτυξη όσο οι άνδρες. Η µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη, που βρίσκεται κυρίως στα νο- µαρχιακά διαµερίσµατα Ξάνθης και Ροδόπης, αριθµεί περίπου άτοµα από τα οποία περίπου τα µισά είναι γυναίκες (Markου,1997). Η επίδραση της παγκοσµιοποίησης, µε τους µηχανισµούς υπερσύνδεσης µέσω των νέων τεχνολογιών που διαθέτει για την σύνδεση εθνικών οικονοµιών, της ευκολότερης διακίνησης αγαθών κεφαλαίων, υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων υπήρξε εµφανής στη µειονότητα µετά το 1990 (Demesticha, 2004). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί η συµβολή του προγράµµατος του ΥΠΕΠΘ «Εκπαίδευση Μουσουλµανόπαιδων», µε επιστηµονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Α. Φραγκουδάκη, µε στόχο την αναβάθµιση της µειονοτικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ελληνοµάθειας και το άνοιγµα του δρόµου για την εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών της µειονότητας (Ασκούνη, 2002) καθώς και η σηµασία του µέτρου της ποσόστωσης για την εισαγωγή των Μουσουλµάνων µαθητών στα Ελληνικά Πανεπιστήµια (Μπαλτσιώτης, 1997). Παρόλο που υπάρχουν µελέτες και έρευνες γύρω από τη γυναίκα, τη γυναικεία προσωπικότητα και τις λειτουργίες της, οι περισσότερες έχουν κατ εξοχήν µονοπολιτισµικό προσανατολισµό, µε αποτέλεσµα οι θεωρητικές και εµπειρικές έρευνες σχετικά µε τις µουσουλµάνες γυναίκες της Θράκης να είναι περιορισµένες. Ενδεικτικά αναφέρονται η έρευνα της Κανακίδου (1996) η οποία αναφέρεται αναλυτικά στην προσωπικότητα της µουσουλµάνας γυναίκας, καθώς και το άρθρο της R. Mateos (1999) το οποίο αναφέρεται στο οικογενειακό πλαίσιο και στον αποκλεισµό των γυναικών της µουσουλµανικής µειονότητας που στο µεγαλύτερο µέρος τους είναι διπλά αποκλεισµένες λόγω οικογενειακών δοµών και λόγω έλλειψης σωστής εκπαίδευσης. ΕΡΕΥΝΑ Στόχος Στους στόχους της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν παρόλα τα προβλήµατα εκπαίδευσης και αποκλεισµού οι γυναίκες της Μουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης ενδιαφέρονται και χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και αν ναι να σκιαγραφηθεί ποιοι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες επηρεάζουν και καθορίζουν την σχέση αυτή. Μέθοδος- ιαδικασία Η έρευνα διεξήχθη µε τη µέθοδο της δοµηµένης συνέντευξης στην Ελληνική ή στην Τουρκική γλώσσα, µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που περιείχε 59 ερω-

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 297 τήσεις ανοιχτού τύπου, εναλλακτικών απαντήσεων και απαντήσεων ιεράρχησης. Για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου λήφθηκε υπόψη ότι έπρεπε να µπορούν να απαντηθούν από γυναίκες διαφορετικών µορφωτικών επιπέδων και κοινωνικοοικονοµικών οµάδων. Επίσης πάρθηκαν ιδέες από προηγούµενες έρευνες (D.Wheeler 2002, European Commission 2004). Οι ερωτήσεις ήταν χωρισµένες σε 4 κατηγορίες. Στην πρώτη υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά µε δηµογραφικά στοιχεία, στη δεύτερη για τις µαθησιακές και επικοινωνιακές ανάγκες και την στάση τους για τις ΤΠΕ, στην τρίτη σχετικά µε µαθησιακές και επικοινωνιακές εµπειρίες τους µε τις ΤΠΕ και στην τέταρτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία και την µάθηση αυτών των γυναικών. είγµα Το δείγµα αποτελείται από 32 γυναίκες από τις οποίες οι 12 είναι ηλικίας 18-29, οι 16 είναι ηλικίας και οι 4 ηλικίας 40-49, είναι κάτοικοι πόλεων και χωριών καλυµµένες µε µαντίλα ή όχι. Το δείγµα είναι µη πιθανοτήτων που συγκεντρώθηκε µε δειγµατοληψία χιονοστιβάδας. Αρχικά έγιναν δύο πιλοτικές έρευνες, προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των ερωτήσεων, και κατόπιν ακολούθησε η έρευνα µε τις 32 γυναίκες. Από τον Πίνακα 1 διαπιστώνεται ότι η χρήση Η/Υ δεν επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών, από τον τόπο διαµονής τους αλλά ούτε και µε την σχέση των συνεντευξιαζόµενων µε το Ισλάµ που απεικονίζεται µε την µαντίλα. Πίνακας 1. ηµογραφικά στοιχεία των γυναικών της έρευνας. Οικογενειακή κατάσταση Χώρος διαµονής Μαντίλα Ηλικίες Έγγαµη Άγαµη Χωριό Πόλη Ναι Όχι Χρήση Η/Υ Γνώση Ελληνικής γλώσσας Ηλικίες Ναι Όχι Ναι Όχι Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται το επίπεδο των σπουδών των γυναικών του δείγµατος όπου φαίνεται ότι οι περισσότερες από αυτές είναι απόφοιτες Τουρκικών κρατικών Πανεπιστηµίων, µε µία αρχόµενη προτίµηση, για τα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

4 298 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Πίνακας 2. ηµογραφικά στοιχεία για τις σπουδές τους. Ηλικία Μειονοτικό ηµοτικό Πανεπιστήµιο Ελλάδα Πανεπιστήµιο Τουρκία * ΙΕΚ ή όχι συνέχιση σπουδών ΕΚΛ ΤΚΛ* ΜΛ ΕΚΛ ΤΚΛ* ΜΛ 1 1 ΕΚΛ ΤΚΛ* ΜΛ ΕΚΛ: Ελληνικό κρατικό Λύκειο, ΤΚΛ: Τουρκικό κρατικό Λύκειο, ΜΛ: Μειονοτικό Λύκειο, *: ή άλλη χώρα Στο ιάγραµµα 1 φαίνεται, µετά την καταµέτρηση των επιτυχόντων Μουσουλµανόπαιδων αγοριών και κοριτσιών του Ν. Ροδόπης µε το σύστηµα της ποσόστωσης για την δεκαετία και την διερεύνηση των επιλογών τους, ότι οι γυναίκες µετά την καθιέρωση της ποσόστωσης για την εισαγωγή των µαθητών της µειονότητας σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. έχουν αρχίσει να επιλέγουν Πανεπιστηµιακές Σχολές στην Ελλάδα. Σήµερα υπολογίζεται ότι περίπου 700 αγόρια και κορίτσια από την µουσουλµανική µειονότητα έχουν αποφοιτήσει ή φοιτούν σε Ελληνικά Πανεπιστήµια ιάγραµµα 1. Γράφηµα επιτυχόντων Μουσουλµανοπαίδων του Ν. Ροδόπης στα Ελληνικά Πανεπιστήµια. Η επίδραση του µέτρου της ποσόστωσης είναι εµφανής. Όπως φαίνεται στο ιάγραµµα 2 ύστερα από έρευνα όλων των αρχείων των επιτυχόντων του Ν. Ροδόπης στα Ελληνικά Πανεπιστήµια από το 1996 ως και το 2005 οι γυναίκες της µουσουλµανικής µειονότητας επιλέγουν και σχολές στον τοµέα της Πληροφορικής στην Ελλάδα

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ιάγραµµα 2. Γράφηµα επιτυχόντων γυναικών Ν. Ροδόπης σε Τµήµατα Πληροφορικής στην Ελλάδα. Μαθησιακές και επικοινωνιακές εµπειρίες Στο Ν. Ροδόπης το µάθηµα της Πληροφορική ξεκίνησε για τα κρατικά Γυµνάσια το 1994 και για το µειονοτικό Γυµνάσιο και Ιεροσπουδαστήριο το 2004 µε πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο ενώ για τα 120 µειονοτικά ηµοτικά σχολεία του Ν. Ροδόπης σε κάποια λόγω του Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Εκπαίδευσης Μουσουλµανόπαιδων» που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΠΘ και το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το 2001 και για τα υπόλοιπα το Παρατηρούµε στον Πίνακα 3 ότι το σχολείο είναι ο χώρος που το µεγαλύτερο µέρος των γυναικών ηλικίας έµαθε την χρήση του Η/Υ. Συγκριτικά µε τις άλλες ηλικίες γυναικών που λειτούργησαν πιο ιδιωτικά, αυτό δείχνει την µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών της µειονότητας πλέον στην κρατική εκπαίδευση και µάλιστα σε σχολεία πλήρως εργαστηριακά εξοπλισµένα, έχοντας έτσι ίσα δικαιώµατα και ευκαιρίες µε την πλειονότητα στην απόκτηση προσόντων και δεξιοτήτων για την µελλοντική τους είσοδο στο χώρο της εργασίας. Στις ερωτήσεις «Έχετε υπολογιστή στο σπίτι ή στην εργασία, σύνδεση µε το ιαδίκτυο και λογαριασµό ;» δόθηκαν οι απαντήσεις που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 4. Όπως φαίνεται από τα ευρήµατα η κατοχή υπολογιστή και η σύνδεση µε το ιαδίκτυο επηρεάζεται από την ηλικία η οποία και προσδιορίζει την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση αυτών, αν και έχουν καταγραφεί στην έρευνα απόφοιτες ηµοτικού που κατοικούν σε περιοχές πιο αποκλεισµένες να έχουν υπολογιστή και καθηµερινά να χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο. Όπως φαίνεται στο δεύτερο µέρος του Πίνακα 4 παρόλο που υπάρχουν Ιντερνέτ καφέ σε όλα τα χωριά που διαβιεί η µειονότητα, και στις γειτονιές τους στην πόλη, οι γυναίκες δήλωσαν ότι δεν τα επισκέπτονται, παρά µόνο ελάχιστες περιπτώσεις αυτών, αν και πολλές από αυτές τα επισκέπτονται κατά την παραµονή τους στην Τουρκία. Επίσης στον ίδιο πίνακα για τις ερωτήσεις: «Θα δουλεύατε µέσω Η/Υ από το σπίτι», και «Θα δεχόσασταν πολύωρη εργασία όπως απαιτεί η αγορά των Ν.Τ.» φαίνεται ότι οι γυναίκες της έρευνας είναι θετικές στην τηλεργασία και στο εργασιακό περιβάλλον µε αυξηµένο ωράριο στην προσπάθεια τους να έχουν δουλειά.

6 300 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Πίνακας 3. Που ή πως διδάχθηκαν τη χρήση Η/Υ Γυµνάσιο ή Λύκειο Παν/µιο ΣΕΜ Θ Ιδιωτικές Σχολές ή ΚΕΚ Μόνη ή µε τη βοήθεια συζύγου ΕΚΛ ΤΚΛ* Μ ΕΚΛ ΤΚΛ* ΜΛ ή Μ ΕΚΛ ΤΚΛ* ΜΛ *: και άλλων χωρών, ΣΕΜ Θ: Σύλλογος Επιστηµόνων Μειονότητας, Μ : Μειονοτικό ηµοτικό Πίνακας 4. Κατοχή Η/Υ στο σπίτι ή στην εργασία, σύνδεση µε το ιαδίκτυο και , Ιντερνέτ καφέ, τηλεργασία, ωράριο. H/Y ιαδίκτυο Ηλικίες Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Χρήση Ιντερνέτ καφέ Τηλεργασία Αυξηµένο ωράριο στο χώρο των Ν.Τ. Ηλικίες Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Στην ερώτηση: «Για ποιο λόγο χρησιµοποιείτε Η/Υ», Πίνακας 5, µεγαλύτερες προτιµήσεις συγκέντρωσαν οι επιλογές που έχουν σχέση µε την επικοινωνία. Οι γυναίκες επιπλέον δίνουν µεγάλη αξία στη χρήση του ιαδικτύου και στις δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης που τις παρέχει τόσο για επαγγελµατικούς όσο και για προσωπικούς λόγους.

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 301 Πίνακας 5. Λόγοι χρήσης Η/Υ ιαδίκτυο Αγορά Προϊόντων Εφαρµογές Office Σπουδές Επικοινωνία µε φίλους Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Έρευνα Ιστοσελίδων Παιδ. Λογισµικό Συµπεράσµατα Στο δείγµα των γυναικών της µουσουλµανικής µειονότητας που ασχολούνται µε τις ΤΠΕ, ο τόπος διαµονής, η οικογενειακή τους κατάσταση και η σχέση τους µε το Ισλάµ δεν επηρεάζει τις επιλογές τους στην χρήση των ΤΠΕ. Ο κυριότερος παράγοντας που παίζει το σηµαντικότερο ρόλο στο να γνωρίσουν, οι νεαρές κυρίως γυναίκες του δείγµατος, τις ΤΠΕ φαίνεται να είναι το σχολείο. Οι γυναίκες του δείγµατος χρησιµοποιούν τον Η/Υ κυρίως για σύνδεση µε το ιαδίκτυο και επικοινωνία. Γενικά από το σύνολο των απαντήσεων τους και την προσδοκία τους στο ότι η εµβάθυνση στη γνώση των ΤΠΕ θα τις προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας, πληροφόρησης, ανάπτυξης προσόντων και δεξιοτήτων για εύρεση εργασίας, διαφάνηκε η θετική τους στάση για τις ΤΠΕ. Αν και πρόκειται για το ξεκίνηµα αυτής της προσπάθειας (µικρό δείγµα, πειραµατικό ερωτηµατολόγιο), εκτιµήθηκε ότι πρέπει να κοινοποιηθούν τα πρώτα «ευρήµατα», τα οποία δίνουν απαντήσεις σε κάποια ερωτήµατα για την κατάσταση διαβίωσης ενός µέρους του πληθυσµού, στην περιοχή της Θράκης µε στόχο τον προβληµατισµό των αρµόδιων φορέων για την διαµόρφωση ίσως καλύτερων συνθηκών διαβίωσης αυτών των γυναικών, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τις διακρίνει και του διπλού αποκλεισµού λόγω φύλου και κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών. Θα ήταν ενδιαφέρον, σε µακροπρόθεσµη βάση, να ερευνηθεί αν η βελτίωση των προσόντων αυτών των γυναικών επιφέρει και αλλαγές στην κοινωνικοοικονοµική κατάστασή τους µε επιδράσεις στην κοινωνία που διαβιούν και αν και κατά πόσον η πρώτη επαφή µε τις ΤΠΕ είτε µέσω των σπουδών στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε µε την επαφή τους µε το διαδίκτυο έχει σαν αποτέλεσµα ουσιαστικές καριέρες στο χώρο των ΤΠΕ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. European Commission (2004), Widening Women s Work in Information and Communication Technology, Fondation Travail-Université (Namur, Belgium), available in PDF format on 2. Demesticha M. (2004), Minorities in the Balkans in the era of globalisation: The case of the Turks in Western Thrace, Ma Thesis Bogazici University, Istanbul 3. Hoffman D. L. Kalsbek K W. D. and Novak K T. P. (1996), Internet and Web use in the U.S. Communications of the ACM, p. 39, 36-46

8 302 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 4. Markou K. (1997), Les Pomaks de Grèce. Cahiers Balkaniques, p Ribas Mateos N. (2000), Old communities, excluded women and change in Western Thrace (Thracian Greece, the Provinces of Xanthi, Rhodopi and Evros), U. Autònoma de Barcelona. Dept. de Sociologia, Barcelona, Spain. 6. Roussos P. (in press) (2004), The Greek Computer Attitudes Scale: Construction and Assessment of Psychometric Properties. Computers in Human Behaviour 7. Turkle S. (1988), Computational reticence: why women fear the intimate machine. In C. Kramarae (ed.), Technology and Women s Voices: Keeping in Touch, (New York: Routledge & Kegan Paul), p Van Slyke C. Communally C. and Belanger F. (2002), Gender Differences in Perceptions of Web-based shopping, Communications of the ACM, Vol.45, No Wheeler D. (2006), The Internet in the Middle East, State University of N. York Press, Albany 10. Ασκούνη Ν. (2002), Η µειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη ως ερευνητικό πεδίο: πολιτικές διαστάσεις της έρευνας, Επιστηµονικό συµπόσιο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας 11. Βιτσιλάκη Χ. Μαράτου-Αλιπράντη Λ. Καπέλλα Α. (2001), Εκπαίδευση και φύλο, Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης, ΚΕΘΙ. 12. εληγιάννη Β. & Ζιώγου Σ. (1997), Φύλο και σχολική πράξη, Συλλογή εισηγήσεων, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 13. Κανακίδου Ε. (1996), Η προσωπικότητα της µουσουλµάνας γυναίκας και η συµβολή της στις παραδοσιακές δοµές αγωγής και εκπαίδευσης των µουσουλµάνων της υτικής Θράκης, διδακτορική διατριβή, ΠΤ Ε, ΠΘ, (διαθέσιµο στο διαδίκτυο 14. Μπαλτσιώτης Λ. (1997), «Ελληνική διοίκηση και µειονοτική εκπαίδευση στη υτική Θράκη», στο Κ. Τσιτσελίκης και. Χριστόπουλος (επιµ.), (1997), Το µειονοτικό φαινόµενο στην Ελλάδα, Μία συµβολή των κοινωνικών επιστηµών, Αθήνα, ΚΕΜΟ & εκδ. Κριτική, σ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1o, 200-215, 2014 Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Όλγα Τάσση Olgatassipe19@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Oι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά: Aποτελέσµατα µιας µικρής κλίµακας έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της Θεσ/κης

Oι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά: Aποτελέσµατα µιας µικρής κλίµακας έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της Θεσ/κης Oι στάσεις των µαθητών/ριών απέναντι στα Mαθηµατικά: Aποτελέσµατα µιας µικρής κλίµακας έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της Θεσ/κης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΕΣΣΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ Σεµινάριο Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Αντωνία Σπυροπούλου Καθηγήτρια Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα